வ ல

தான ய சாவ

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ைளகய தான ய கலைவ, ெகாதமலி - தலா ஒ க, பைச மிளகா - 3, பெர !ைல! - ேதைவயான அள#, ேகா$ைம
மா#, எெண - தலா ஒ '!(), உ+, ெந - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
0
வய வட#/ (தண30 ேச3காம .க1-4/ ேவக வடலா/). ேவக
ெசைற தான யைத ெகாதி./ ந01 10 நிமிட/ ேவக ைவ$ தணைர
ைவத தான ய$ட) உ+ ேச3$, மிஸிய ஒ 678 67றி எ9க#/. கடாய எெண வ9, அைரத தான யைத ேபா9 கிளறி,
ேகா$ைம மாைவ சிறி$ தண1
0
கைர$ ேச3க#/.

வதியாசமான ேட! இ./ இைத எேலா/ வ/ப சாப9வா3க;.பைச சன . ெகாதமலி<ட) பைச மிளகா, உ+ ேச3$
அைரக#/. இ=த கலைவைய பெர தடவ, அத)ேம தான ய கலைவைய பரப, ம7ெறா பெர பைச சன ைய தடவ >,
ேதாைசகலி ேபா9, 67றி4/ ெந வ9 எ9க#/.

மிஸ அைட

ேதைவயானைவ: உ?த/ப+, கடைல-ப+, பச1சி, +@Aக அ1சி, பைச பய8, ேதAகா $வ - தலா கா க, $வர/ ப+ - அைர க,
கா=த மிளகா - 10, ெபாயாக ந8கிய ெகாதமலி, இசி, பைச மிளகா - சிறிதள#, ெபAகாயB; - ஒ '!(), எெண, உ+ ேதைவயான அள#.
ெசைற: அ1சி, ப+ வைகக;, கா=த மிளகா ஆகியவ7ைற ெமஷின  ெகா9$ சி8 ரைவயாக உைட$ ெகா;ள#/. தணைர
0
ெகாதிக
ைவ$, அதி உைடத ரைவைய ேபா9 ந)றாக பசறி ெகா;ள#/. இதEட) ேதAகா $வ, ந8கிய ெகாதமலி, இசி, பைச மிளகா,
ெபAகாயB;, உ+ ேச3$ அைட ப.வதி கல=$ ெகா;ள#/. இைத ேதாைசகலி ஊ7றி, எெண வ9, அைடகளாக 6ெட9க#/.
இ=த ரைவைய அைர$ ைவ$ ெகாடா அவசர ேதைவ. ைக ெகா9./.

ேவ3கடைல சாத/

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பைச ேவ3கடைல - ஒ க, கா=த மிளகா - 5, உ?த/ப+, கடைலப+ - தலா கா க, ெபAகாயB; - கா '!(),
வத சாத/, உ+ - ேதைவயான அள#.
தாள க:
தாள க எெண - ஒ '!(), க9. - கா '!(), உ?த/ப+, கடைலப+ - தலா அைர '!().
ெசைற:
ெசைற ெவ8/ கடாய ேவ3கடைலைய வ8$ தன ேய ைவக#/. அேத கடாய எெண வடாம உ?த/ப+, கடைலப+, கா=த
மிளகா, ெபAகாயB; ேச3$ வ8க#/. ஆறிய$/, மிஸிய ெபாக#/. கைடசியாக வ8த ேவ3கடைலைய ேச3$ ஒைற 67றி
எ9க#/. ெபா ெர.
வத சாததி ேதைவயான ெபாைய ேபா9, தாள க ேவய ெபாகைள தாள $ ெகா, உ+ ேபா9 கலக#/.

ேசாயா G9!

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ேசாயா பH)! - அைர க, பெள) G9! - ஒ பாெக, ெவAகாயதா; - கா க, பைச மிளகா - 2, தகாள சா! - ஒ
ேடப;!(), ேசாயா சா! - அைர '!(), மிள.B; - கா '!(), எெண, உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற ேசாயா பH)ைஸ =ைதய நா; இரேவ ஊற ைவக#/. ம8நா;, ேவக ைவ$ ஒ)றிரடாக ந6கி ெகா;ள#/. G9ைஸ ெகாதி./
ந01 ேபா9, 2 நிமிட/ ேவக ைவக#/. பற., .ள 3=த ந01 ேபா9 வ கட#/.
கடாய எெண வ9 பைச மிளகா, ெவAகாயதா; ேச3$ அைர$ ைவ$;ள ேசாயா பH)ைஸ ேச3$ வதக#/. இதி G9!, உ+
ேச3$, ஒ நிமிட/ கழி$ தகாள சா!, ேசாயா சா!, மிள.B; ேச3$ ந)றாக கல=$ ப1மாற#/.

பன 03 ப3க3

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ப) - 1, ச$ர வவ பன 03 $9க; - 2, கா=த மிளகா - 4, +தினா, ெகாதமலி - சிறிதள#, எ4மி-ைச சா8 - ஒ '!--(), ெபாயாக ந8கிய ெவ;ள1-கா, வடமாக ந8--கிய தகாள , ெவAகாய $9க; - தலா 6, ெந - அைர '!(), உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற ேதாைசகலி பன 0ைர ேபா9 ஒைற +ர எ9$ ெகா;ள#/. +தினா, ெகாதமலி, கா=த மிளகா, உ+ ேச3$ ெகயாக
அைர$, எ4மிைச சா8 கல=$ ைவக#/.
ப)ைன இரடாக ெவ, அதி தகாள , ெவ;ள1, ெவAகாய $9கைள ைவக#/. பற., பன 03 $) ேம மசாலா கலைவைய தடவ, அத)

ேம ைவ$, மJ 9/ தகாள , ெவAகாய/, ெவ;ள1 $9கைள ைவ$ ப)ைன >, ேதாைசகலி ேபா9 67றி4/ ெந வ9 எ9க#/.
கரசாரமான பன 03 ப3க3 ெர!

பெர ேரா!

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ைமதா - ஒ ேடப;!(), ேவக ைவ$ மசித உைளகிழA. - ஒ க, மச;B; - கா '!(), பைச மிளகா, ெகாதமலி
- சிறிதள#, ெபாயாக ந8கிய ெவAகாய/ - கா க, பெர !ைல! - 6, கர/ மசாலாB; - அைர '!(), எெண, உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற கடாய சிறி$ எெண வ9, ெவA-காய/, பைச மிளகா, ெகாதமலி ேபா9 வதக#/. இதி, உைளகிழA., கர/ மசாலா-B;,
மச;B;, உ+ ேச3$ ந)றாக கலக#/.
பெர) நா). ஓரAகைள</ ந0கி, ேலசாக தண30 ெதள $ சிறி$ உைளகிழA. கலைவைய ந9வ ைவ$ ந)றாக அ@தி ெகா@கைட
ேபா பக#/. சிறி$ ைமதாைவ ைகய தடவ ெகா9 பதா ஈஸியாக வ/. இ$ேபா எலாவ7ைற</ ெச$ ைவ$ ெகா;ள#/.
கடாய எெணய ஊ7றி, அதி ப$ ைவ$;ள ேராகைள ஒMெவா)றாக ேபா9 ெபா1ெத9க#/. இன +/ காரமாக அ7+தமான
6ைவய இ./ இ=த ேரா!.

-------மிஸ +ள சாத/

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ெகயாக கைரத +ள - ஒ க, நெலெண - அைர க, கா=த மிளகா - 4, ெபAகாயB;, க9. - அைர '!(),
மச;B; - கா '!(), கறிேவபைல - சிறிதள#, வத சாத/, உ+ - ேதைவயான அள#.
வ8$ ெபாக:
ெபாக ெவ=தய/ - ஒ '!(), தன யா - கா க, கா=த மிளகா - 5.
ெசைற:
ெசைற கடாய ெவ=தயைத ேபா9 சிவக வ8$ தன யாக ைவக#/. அேத கடாய தன யா, மிளகாைய வ8$, ெவ=தயைத</ ேச3$
ைநஸாக ெபாக#/.
கடாய நெலெண வ9 க9., கறிேவபைல தாள $, கா=த மிளகாைய கி;ள  ேபா9, +ள  கைரசைல வட#/. ெபAகாயB;,
மச;B;, உ+ ேச3$ ந)றாக ெகாதிக வட#/. எெண ப1=$ வ/ேபா$, ெபா$ ைவ$;ள மசாலாைவ ேச3$ ந)றாக கிளறி
இறக#/.
இைத வத சாத$ட) கல=$ உடனயாக சாபடலா/.

மிள. தவைல அைட

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ அ1சி ரைவ - ஒ க, ேதAகா $வ - ஒ '!(), ஒ)றிரடாக ெபாத மிள. - அைர '!(), எெண - 2 '!(), க9. கா '!(), ெபAகாயB; - கா '!(), உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற கடாய எெண வ9 க9., ெபAகாயB; ேபா9 தாள $, ேதAகா $வைல ேச3$ ேலசாக வ8க#/. இதி ெபாத
மிள., உ+ ேபா9, இர9 க தண30 ேச3க#/. ந)றாக ெகாதிக ஆர/பத$/, ரைவைய ெகா கிளறி இறக#/.
ேதாைசகைல அ9ப ைவ$, கா=த$/ கிளறி ைவ$;ள ரைவ கலைவைய த ேபா9, எெண வ9, இ+ற/ திப
6ெட9க#/.

மசாலா ேசமியா

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ வ8த ேசமியா - ஒ க, ந8கிய காகறிக; - அைர க, மிள. - அைர '!(), கிரா/+, ஏலகா - தலா 2, +தினா, ப1சி இைல சிறிதள#, ெந - ஒ '!(). உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற கடாய ெந வ9, கிரா/+, ஏலகா, மிள. ேச3$ வ8$ ெபா$ ெகா;ள#/.
காகறிக?ட) உ+ ேச3$ கடாய வதகி, ெபாத மசாலாைவ ேச3க#/. ேசமியாவ) அள#ேக7ப தண30 ேச3$ ெகாதிக வட#/.
ந)றாக ெகாதித$/, ேசமியாைவ ேபா9 கிளறி, ப1சி இைல ேபா9 +தினா Bவ இறக#/. வபபடா ெநய =தி1 வ8$
ேச3கலா/

க/+ ேதாைச

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ க/+ மா# - ஒ க, அ1சி மா# - 2 '!(), ரைவ - ஒ '!(), +ள த தய3 - அைர க, ெபாயாக ந8கிய ெவAகாய/, ெந - ஒ

'!(), ெகாதமலி, இசி, பைச மிளகா - சிறிதள#, எெண, உ+ - ேதைவயான அள#.

ெசைற:
ெசைற தய1 உ+ கல=$ க/+ மா#, அ1சி மா#, ரைவ, ெவAகாய/, ெகாதமலி, இசி, பைச மிளகாைய ேச3க#/. ஒ '!() ெந,
ேதைவயான தண30 ேச3$ ேதாைச மா# பததி கைர$ ெகா;ள#/. இைத ேதாைசகலி ஊ7றி, 67றி4/ எெண வ9 ேதாைசகளாக
வா3ெத9க#/.

ேடாளா

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ேதாைச மா# - ஒ க, கடைல மா# - அைர க, தய3 - கா க, சைமய ேசாடா - ஒ சிைக, எெண - 2 '!(), க9., சீரக/,
ச3கைர, மிளகாB;, மச;B; - தலா கா '!(), ெபாயாக ந8கிய ெகாதமலி, உ+ - சிறிதள#.
ெசைற:
ெசைற கடைல மா#ட) சைமய ேசாடா, மிளகாB;, மச;B;, சிறி$ உ+, தய3 ேச3$ ந)றாக கைர$ ெகா;ள#/. இ=த
கலைவ<ட) ேதாைச மாைவ ேச3$ கல=$, ஒ த ஊ7றி ஆவய ேவக ைவக#/. ெவ=த$/ எ9$ $9க; ேபாட#/. கடாய
எெண வ9 க9., சீரக/ தாள $ ெவ=த ேடாளா $9கைள ேச3$ கல=$, ஒ த பரப ெகாதமலி Bவ#/. ச3கைரய ஒ
கர தண30 வ9 ந)றாக ெகாதிக ைவ$, ேடாளா கலைவய) ேம சிறி$ சிறிதாக வட#/.
ேதாைச மா# மJ =$ வடா, வா. சியாக இ=த ேடாளா ெச$ ெகா;ளலா/.

ெரேம பசிேபளாபா

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ வத சாத/ - ஒ க, சா/பா3 - 2 க, சி)ன ெவAகாய/ - கா க, ெவல/ - ஒ $9, ெந - ஒ ேடப;!(), எெண, உ+
- சிறிதள#.
வ8$ ெபாக:
ெபாக கடைலப+, தன யா - தலா கா க, ெவ=தய/ - அைர '!(), கா=த மிளகா - 6, பைட - 2 $9, கிரா/+ - 2, ெகாபைர
$வ - கா க, எெண - ஒ '!(). (ஒ '!() எெணய ெகாபைர $வ ந0Aகலாக ம7ற எலாவ7ைற</ வ8$, ெகாபைர
$வைல ேச3$ ெபா$ ெகா;ள#/.)
ெசைற:
ெசைற வத சாத/, சா/பா3, உ+, 2 '!() வ8த ெபாைய ேச3$ கலக#/. சிறி$ எெணய சி)ன ெவAகாயைத வதகி ேச3க#/.
ெந, ஒ $9 ெவல/ ேச3$ எலாவ7ைற</ ந)றாக கலக#/.
கமகம./ இ=த பசிேபளாபா.

கார சபாதி

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ேகா$ைம மா# - ஒ க, கர/ மசாலா-B;, மிளகாB; - தலா அைர '!(), ெகாதமலி - சிறிதள#, ெந, ந6கிய பைச
மிளகா - தலா ஒ '!(), உ+, எெண - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற ேகா$ைம மா#ட) உ+, கர/ மசாலா-B;, மிளகாB;, பைசமிளகா, ெகாதமலி, ெந ேச3$ ெகயாக கல=$ சபாதிகளாக
ெச$, எெண வ9 6ெட9க#/.
இத7. ெதா9ெகா;ள எ$#ேம ேவடா/. அபேய சாபடலா/.

ெவஜிடப; (1

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ உைளகிழA., ேசாள மா# - தலா கா க, ேகர, .டமிளகா, பைச படாண ேச3=த கலைவ - கா க, ெபாயாக ந8கிய
பைச மிளகா, ரைவ - தலா ஒ '!(), ைமதா மா# - ஒ க, உ+, எெண - ேதைவயான அள#.

ெசைற:
0
வ$, மசிக#/. பைச மிளகா, உ+, ைமதா, ரைவ, ேசாள மா# ேச3$ (1
ெசைற காகறிகைள .க1 ந)றாக ேவக ைவ$, தணைர
மா# பததி கலக#/. மா# தளர இ=தா சிறி$ ைமதா மாைவ ேச3கலா/. வழகமாக (1 ெசவ$ ேபால ெச$ எெணய
ெபா1ெத9க#/.
காகறி ேச3பதா +$வதமான 6ைவய இ./ இ=த (1.

ைக .த அவ உ+மா

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ைக .த அவ - ஒ க, ேதAகா $வ - கா க, கா=த மிளகா - 2, தன யா, க9. - தலா ஒ '!(), ெபAகாயB; கா '!(), உ+, எெண - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற அவைல 15 நிமிட/ ஊற ைவக#/. கடாய எெண வடாம, கா=த மிளகா, தன யாைவ வ8$ கரகரபாக ெபாக#/. அேத
கடாய எெண வ9, க9., ெபAகாயB; தாள $, ஊறிய அவைல பழி=$ ேபா9 உ+, வ8$ ெபாத மசாலாைவ ேச3க#/. பற.,
ேதAகா $வைல ேச3$ ந)றாக கல=$, ெவ=த$/ இறக#/.

மின பன 03 ஊதப/

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ேதாைச மா# - ஒ க, $வய பன 03 - அைர க, தகாள , ெகாதமலி - சிறிதள#, மிள.B; - அைர '!(), உ+, எெண ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற பன 0ட) தகாள , மிள.B;, ெகாதமலி, உ+ ேபா9 கல=$ ெகா;ள#/. ேதாைசகலி மாைவ சி8 ஊதபAகளாக ஊ7றி, அத)
ந9ேவ பன 03 கலைவைய Bவ, >யா >, மிதமான த0ய ேவக வட#/. 67றி4/ எெண வ9 ெவ=த$/ எ9க#/.

கீ ைர சாத/

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ வத சாத/, ெபாயாக ந8கிய ஏேதE/ ஒ கீ ைர - தலா ஒ க, ேதAகா $வ - ஒ ேடப;!(), கா=த மிளகா - 3,
தன யா, எெண - தலா ஒ '!(), சீரக/ - அைர '!(), க9., ெபAகாயB; - தலா கா '!(), உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற கடாய எெண வ9 க9., ெபAகாயB; தாள $ கீ ைர, உ+ ேச3$ ந)றாக வதகி இறக#/.ேதAகா $வ, கா=த
மிளகா, தன யா, சீரக/ ஆகிய7ைற மிஸிய அைர$ வதAகிய கீ ைர<ட) ேச3$, சாதைத ேபா9 கிளற#/.

பெர பணயார/

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ேதாைச மா# - அைர க, பெர B; - ஒ க, ெபாயாக ந8கிய ெவAகாய/ - கா க, ேதAகா $வ - ஒ ேடப;!(),
க9. - கா '!(), ெபாயாக ந8கிய பைச மிளகா, ெகாதமலி - சிறிதள#, உ+, எெண - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற ேதாைச மா#ட) உ+, பெர Bைள கல=$, இலி மா# பததி கைர$ ெகா;ள#/. கடாய எெண வ9, க9. தாள $,
ெவAகாய/, பைச மிளகா, ெகாதமலி, ேதAகா $வைல ேச3$ வதகி, மா# கலைவ<ட) கல=$ ெகா;ள#/. பணயார.ழிய மாைவ
ஊ7றி, பணயாரA களாக 6ெட9க#/.

ப6 ேபால இ./ இ=த பணயாரைத, ப ேபான வேயாதிக/ ப.வமாக சாபட </.

ஃR ைர!

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பாதா/, =தி1, கா=த திராைச கலைவ - கா க, ஆப;, அ)னாசிபழ/, மா/பழ/, திராைச (வாைழபழ/ தவர ம7ற எ=த பழ/
ேவ9மானா4/ எ9$ ெகா;ளலா/) பழகலைவ, உதிரான சாத/ - தலா ஒ க, ெந - ஒ '!(), மிள.B; - அைர '!(), உ+ - ஒ
சிைக.
ெசைற:
ெசைற =தி1, திராைச, பாதாைம ெநய ேலசாக வ8$ சாததி ேச3க#/. இதி உ+, மிள.B;, பழகலைவைய ேச3$ ஒ)றாக
கலக#/.
திதி+/ +ள +மாக மண./ இ=த ைர!!

ெடாேமேடா-பெர உ+மா

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பெர !ைல! - 6, ெபாயாக ந8கிய தகாள - அைர க, ெபாயாக ந8கிய ெவAகாய/, ெகாதமலி - தலா கா க, கீ றிய
பைச மிளகா - 2, சா/பா3 ெபா - அைர '!(), உ+, எெண - ேதைவயான அள#, க9. - கா '!().
ெசைற:
ெசைற கடாய எெண வ9 க9. தாள $, பைச மிளகா, ெகாதமலிைய ேபா9 ஒ நிமிட/ வதக#/. பற. ெவAகாய/, தகாள ,
உ+, சா/பா3 ெபா ேச3$ வதக#/. பெரைட சி8 $9களாக ந8கி ேச3$, 2 நிமிட/ வதகி இறக#/.
.ழ=ைதக;Sட வ/ப சாப9வா3க; இ=த உ+மாைவ!

ஃைர9 இலி

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ இலி - 6, ெபாயாக ந8கிய தகாள , ெவAகாய/ - தலா கா க, ெபாயாக ந8கிய ெகாதமலி, பைச மிளகா - சிறிதள#,
தகாள சா! - ஒ ேடப;!(), உ+, எெண - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற இலிைய ந0ள $9களாக ந8கி ெகா;ள#/. கடாய எெண வ9, ந8கிய இலிைய ேபா9 வ8$ எ9$ ெகா;ள#/.
அேத கடாய ெவAகாய/, பைச மிளகா, தகாள ேபா9 ந)றாக வதகி, வ8த இலிைய ேச3$ ஒ நிமிட/ வதக#/. பற. தகாள சாைஸ
ஊ7றி, உ+ ேச3$ கல=$ ஒ நிமிட/ கழி$ இறகி, ெகாதமலி Bவ ப1மாற#/.

!வ
0 சபாதி

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ேகா$ைம மா# - ஒ க, ச3கைர, ெநய வ8$ ெபாத =தி1-பாதா/ - தலா கா க, .A.ம ( - ஒ சிைக, ெந - ஒ
ேடப;!(), உ+ - சிறிதள#.
ெசைற:
ெசைற ேகா$ைம மா#ட) உ+ ேச3$, சபாதி. பைசவ$ ேபா பைச=$, சிறிய சபாதிகளாக இ9 ெகா;ள#/. இத) ேம ெந தடவ,
ச3கைர, ெபாத =தி1-பாதா/, .A.ம ( Bவ நா)காக ம$, தி/ப#/ ெப1ய சபாதிகளாக இ9, ேதாைசகலி ேபா9, ெந வ9
6ெட9க#/,

ெசவ3 அப/

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ைமதா - ஒ க, அ1சி மா# - ஒ '!(), +ள த தய3, ேதAகா $வ - தலா கா க, பைச மிளகா - 4, ெபAகாயB;,
எெண - தலா கா '!(), உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற ேதAகா $வ4ட) பைச மிளகா, தய3 ேச3$ அைர$ ெகா;ள#/. இதி ைமதா, அ1சி மா#, ெபAகாயB;, உ+ ேச3$
இலி மா# பததி கைர$ ெகா;ள#/.

கடாய எெண வ9, சி8 அபAகளாக 6ெட9க#/.

உ+மா ெகா@கைட

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ அ1சி ரைவ - ஒ க, $வர/ப+, உ?த/ப+, கடைலப+ - தலா ஒ '!(), சீரக/ - அைர '!(), ேதAகா $வ -

கா க, எெண - 2 '!(), க9., ெபAகாயB; - தலா கா '!(), ெபாயாக ந8கிய பைச மிளகா, கறிேவபைல - சிறிதள#, உ+ ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற சீரக/, $வர/பைப ஒ)றிரடாக ெபா$, அ1சி ரைவ<ட) கல=$ ெகா;ள#/. கடாய எெண வ9 க9., உ?த/ப+,
கடைலப+, ெபAகாயB; தாள க#/. இதி ெபாயாக ந8கிய பைச மிளகா, ேதAகா $வ, கறிேவபைல ேச3$ வதகி, 2 க தண30
ஊ7றி, உ+ ேச3$ ெகாதிக வட#/. ந)றாக ெகாதித$/ அ1சி ரைவ கலைவைய ேச3$ கிளற#/. பற. இறகி, ஆறிய$/
ெகா@கைடகளாக ப$ ேவக ைவக#/.

ெநலிகா சாத/

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ வத சாத/ - ஒ க, $வய ெப1ய ெநலிகா - கா க, எ4மிைச சா8, எெண, ேதAகா $வ - தலா ஒ '!(),
கீ றிய பைச மிளகா - 2, க9., மச;B;, ெபAகாயB; - தலா கா '!(), உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற கடாய எெண வ9, க9. தாள $, மச;B;, ெபAகாயB;, பைச மிளகா, $வய ெநலிகா, ேதAகா $வ, உ+
ேச3$ வதகி இறக#/. ேலசாக ஆறிய$/, எ4மிைச சாைற வ9, வத சாதைத ேச3$ கிளறி ப1மாற#/.

ஃைர9 ைர!

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ உதிராக வத பா!மதி சாத/, ேகா!, .டமிளகா, ேகர, பைச படாண ேச3=த காகறி கலைவ - தலா ஒ க, ெவAகாயதா;
- கா க, ெவ;ைள மிள.B; - கா '!(), ேசாயா சா! - அைர '!(), அஜினேமாேடா (வபபடா) - ஒ சிைக, ெந - ஒ '!(),
எெண - 2 '!(), உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற கடாய எெண வ9 காகறிக;, உ+ ேச3$ வதக#/. பற. ெவAகாயதா; ேச3$ ேலசாக வதகி இறக#/. இதி
மிள.B;, ேசாயா சா!, ேவக ைவத சாத/, அஜினேமாேடா, ெந ேச3$ ந)றாக கல=$ ப1மாற#/.

உசிலி

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ அ1சி, பயத/ப+ - தலா அைர க, ேதAகா $வ - கா க, எெண - ஒ ேடப;!(), கா=த மிளகா - 2, க9.,
கடைலப+, உ?த/ப+ - தலா ஒ '!(), ெபAகாயB; - கா '!(), உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற அ1சி, பைப தன தன யாக சிவக வ8க#/. கடாய எெண வ9 க9., உ?த/ப+, கடைலப+, கா=த மிளகா,
ெபAகாயB; தாள க#/. இதி 2 க தணைர
0
வ9 உ+ ேச3$ ஒ ெகாதி வ=த$/, அ9ைப மிதமான த0ய ைவ$, வ8த அ1சி, ப+,
ேதAகா $வைல ேச3க#/. இைத ந). கிளறி, உதி3 உதிராக வ=த$/ இறக#/.

ெவஜிடப; ெகா@கைட

ேதைவயானைவ:
0
கைள=$, நிழலி உலர ைவ$ அைரத மா#) , ெபாயாக ந8கிய ேகா!,
ேதைவயானைவ பதப9தபட அ1சி மா# (அ1சிைய தண1
ேகர, பH)!, உைளகிழA. ேச3=த கலைவ - தலா ஒ க, தன யாB;, மிளகாB; - தலா அைர '!(), மச;B; - கா '!(), உ+,
எெண - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற கடாய எெண வ9, காகறிகைள ேபா9 வதக#/. உ+, தன யாB;, மிளகாB;, மச;B; ேச3$ காகறிக; ெவ=த$/
இறக#/. பதப9தபட அ1சி மாைவ ெகா@கைட. மா# கிள8வ$ேபா கிளறி ெகா;ள#/.
இ=த மாவ சிறி$ எ9$ கிண/ ேபா ெச$ அதE; காகறி கலைவைய ைவ$ > ஆவய ேவக வ9 எ9க#/.

சா/பா3 இலி

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ $வர/ப+ - அைர க, ெபாயாக ந8கிய தகாள , ெவAகாய/ ேச3=த$ - கா க, +ள - ெகாைடபா. அள#, ெகாதமலி சிறிதள#, இலி மா# - ஒ க, உ+, எெண - ேதைவயான அள#.
வ8$ அைரக:
அைரக தன யா, ேதAகா $வ - 2 '!(), கடைலப+, உ?த/ப+ - தலா ஒ '!(), ெவ=தய/, மச;B; - தலா கா
'!(), கா=த மிளகா - 4.
ெசைற:
ெசைற $வர/ப+ட) மச;B; ேச3$ .க1 ேவக ைவக#/. கடாய எெண வ9, வ8க ெகா9$;ளவ7ைற வ8$, தண30

ேச3$ அைரக#/. அேத கடாய எெணைய வ9 ெவAகாய/, தகாள ைய ேபா9 வதகி, +ள ைய ஒ க தண1
0
கைர$ இதி வ9,
உ+ ேச3$ ெகாதிக வட#/. ெகாதித$/, அைரத மசாலாைவ ேச3$, ெவ=த $வர/ ப+, ெகாதமலி Bவ ந)றாக ெகாதித$/
இறக#/.
இலி மாைவ சி8 இலிகளாக வா3$, ஒ கிணதி இலிைய ேபா9 அத)ேம சா/பாைர வ9, ப1மாற#/.

ரவா கெல

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ ரைவ - கா க, $வய ேகர-ேகா! - கா க, ெபாயாக ந8கிய ெவAகாய/ - கா க, ேவக ைவத உைளகிழA. - அைர க,
ெபாயாக ந8கிய +தினா, ெகாதமலி, பைசமிளகா - சிறிதள#, மிளகாB;, கர/ மசாலாB; - தலா அைர '!(), கடைல மா# - ஒ
'!(), எெண, உ+ - ேதைவயான அள#.
ெசைற:
ெசைற கடாய எெண வ9, கா=த$/ பைசமிளகா, +தினா, ெகாதமலி, ெவAகாயைத ேச3$ வதக#/. பற., $வய ேகர,
ேகா! ேச3$ வதகி, ேவக ைவத உைளகிழA. உ+, கர/ மசாலாB;, மிளகாB; ேச3$ ந)றாக கிளறி இறக#/.
ரைவைய வ8$ ெகா;ள#/. கடைல மாைவ சிறி$ தண1
0
கைர$, காகறி கலைவ<ட) ேச3க#/. இதEட) ரைவைய ேச3$ கிளறி
கெல வவதி ெச$ ேதாைசகலி ேபா9 67றி4/ எெண வ9 எ9க#/.