Ang Pananaw ni Ayatullah-ul Uzma Sayyid Ali Khamenei Tungkol sa Dakilang Koran

Sinalin mula sa wikamg Persyano nina: Dr.Mahmood Tajar at Cairoden Dimasangca

Ang Mga Pananaw ng Kanyang Kataas-taasang Liderato Tungkol sa Banal na Koran Ang Lider ng rebolusyonaryong Islamiko ng Iran sa Kanyang talumpati tungkol sa kahalagahang papel na ginagampanan ng Banal na Koran at sa patuloy nitong pamamatnubay sa sangkatauhan, gayundin sa pamahalaan ng Islamikong Republika ng Iran. Sa ilang pagkakataon, lalo na sa pagdalaw sa kanya ng ilan sa mga guro, mambabasa at mananaulo ng Banal na Koran at ganun din ang pagbibigay nito ng pangaral sa kanila tungkol sa Koran upang maintindihan itong mabuti at maging gabay sa araw-araw na pamumuhay. Ilan sa mga pangaral nito sa kanyang mga panauhin ay ganito:

Kailangan natin tingnan ang banal na Koran bilang isang malinis na salamin upang ito ay magdulot ng aninag sa ating mga puso. Kailangan ito manatili ng lubusan sa ating puso’t kaisipan. Hindi ito pangkaraniwan mangyayari o basta-basta lamang makakamtan ng bawat isa, ito ay nakalaan lamang sa mga taong may malinis na pagkatao, may malinaw na adhikain at may matibay na pananampalataya. Ang mga taong may negatibong pananaw sa banal na Koran ay kailanman hindi ito magkakaroon ng interest upang tangkilikin ang banal na kasulatang ito. Ang Banal na Koran

mismo ay nagsasaad: “Kahit man ipadala naming ang mga anghel o buhayin pa naming ang mga pumananw na upang magsalita sa kanila at ipagkaloob din naming ang lahat-lahat sa kanila, ay hinding- hindi sila maniniwala maliban lamang sa kagustuhan ng Allah” Kahit sa ano pa mang paraan natin pakitunguhan ang Banal na Koran at ganon din ang paulit-ulit natin rito pagbabasa kung tayo mismo ay hindi tapat rito ay kailanman ay hindi magiging dahilan yon upang ang puso natin ay mapalapit rito. Kailangan natin mapalapit sa Banal na Koran. Kayong mga kabataan na nandito, kasama na ang lahat ng mga bagong sibol sa bawat bansa na nakakarinig nito, dapat ninyong tandaan na napapaloob sa banal na Koran ang lahat ng kaalaman na kinakailangan natin sa ating pamumuhay at pati na ang mga lunas sa lahat ng paghihirap, sa mga bagkabalisa o pagkahapo bunga ng pagkawili natin sa makamundong pamumuhay na ito. Bahagyang kaalamn lamang sa Banal na Koran ay kaya nitong pawiin ang mga paghihirap na ito;ang lahat ng ito ay katotohanan; minumulat nito ang ating mga pananaw, nagbibigay ng bagong pag-asa, naghahatid ng tanglaw na liwanag sa ating madilim na pagkatao at umaakay ito tungo sa tamang landas ng ating buhay. Kailangan natin bigyan ng sapat na pangangalaga ang Banal na Aklat na ito. Kilalanin natin itong maigi. Habang tayo ay nalulunod sa materialistikong pamumuhay sa mundong ibabaw na ito ay lalo tayong nawawalay sa ispirituwal nating pagkatao. Parang isang malinaw na salamin na tuluyan natin itong nilalapatan ng putik na nagiging sanhi upang hindi na ito magbigay ng malinaw na panganganinag. Huwag nating hayaan ang ating mga sarili na mapalayo sa Banal na Aklat na ito. Nakakalungkot sabihin na halos lahat ng mga bansang Islamiko sa ngayon ay tuluyan na itong tinalikuran. Bagaman alam nila kung anong pagpapala mayroon sa Banal na Aklat na ito, ngunit sa kabilang dako naman ay sa ibang bagay parin sila kumukuha ng lakas at pamamaraan. Dapat sa Allah lamang sila magtiwala, ngunit kabaligtaran nito ang ginagawa nilang pamamalakad, sila ay sumasangguni at umaasa sa mga grupong walang kinikilalang Diyos! Sadyang maruming at kabaligtarang pananaw ang mayroon sila!

Mga minamahal ko, ang banal na Koran ay isang liwanag, ito ay nagbibigay ng tanglaw sa ating puso at isipan. Kung mapalapit tayo sa Banal na Koran, makikita natin kung papaano ito magbigay liwanag sa ating katauhan na siyang maging dahilan upang mawalay tayo sa iba’t ibang uri ng kasamaan at mga di kanais-nais na gawain. Diba mas maganda ito para sa atin? (tayo ay mapapaalis nito mula sa kadiliman patungo sa kariwasaan) sa pamamagitan ng biyaya mismo ng Koran, ang Allah ay nagpahiwatig, “Ang Allah ang tagapagtanggol ng mga mga mananampalataya, mula sa kailaliman ng kadiliman ay gagabay ito pabalik sa kaliwanagan) dahil sa biyaya ng Koran, lahat ng mga pagkukulang, mga kamalian at hindi matuwid na pamamalakad ay magkakaroon ito ng kaliwanagan at katiwasayan sa buhay. Ang Koran ay isang tanyag na banal na kasulatan, ang lahat ng mga suliranin kinakaharap natin mula sa kasalukuyan nating pamumuhay, sa panghinaharap nito at sa anumang uri ng pagsubok na kakaharapin nating sa ating buhay, mga adhikain nating gusto nating isakatuparan, at sa ibat ibang mga suliranin at mga katanungang hindi natin kayang sagutin o bigyan ng sulusyon ay nasa banal na Koran lamang natin ito maaring maliwanagan.Ang Banal na Koran ay isang tanglaw na liwanag, isang tanyag na karunungan na mag-ahon sa atin sa kasamaan, ang magbibigay ng kalusugan sa ispiritual nating pananaw, ang tanging gabay natin kung papaano mapalapit sa Allah. Mga Minamahal ko! Sa anong paraan natin mapapakinabangan ang mga biyayang nakapaloob sa banal na Koran. Sapat na bang magkaroon tayo ng kopya sa bawat lalagyan natin? Tama na bang basahin natin ito alinsunod sa nakakaaliw nitong tinig o dinggin natin ito sa kagandahan nitong himig upang makapagdulot sa atin ng kasiyahan? Hindi! Mayroon pa itong higit na importansya. Alam ninyo ba kung ano ito? Ito ang masususing pag-aaral. Kailangin natin sisirin ng malalim ang banal na aklat na ito. Ang Koran mismo ay palagi nagpapahiwatig sa atin na kailangan natin ito bigyan ng mas malawak na pag-unawa. Mga minamahal ko, lubos-lubosin natin intindihin ang Banal na Koran sa pamamagitan ng taimtim na pag-aaral rito dahil sadyang marami tayong matutuhan rito, marami pa tayong kailanganb alamin ; marami pa tayong kinakailangan gampanan; panatilihin natin ang walang katapusang pag-aaral rito, kailangan natin paunlarin ang kaalaman natin dito. Ang lahat ng nakikita

nating tagumpay sa bansang ito mula pa sa simula ng rebulosyon hanggang sa ngayon ay bunga ng biyaya sa pagtangkilik natin sa banal na Koran. Ang lahat ng namumuno at mga mamamayan ng bansang ito ay hawak kamay na nagsasagawa ng mga pagtitipon na may kaugnayan sa Koran, tulad ng pagbabasa rito. Ang totoo ang pagbabasa rito, pagsasa-ulo at ang pagpapalaganap rito sa anumang pagdiriwang ay nagiging dahilan upang lalo tayo mapalapit rito. Sadyang ang pagbabasa ng Koran sa kagandahan nitong himig ay tunay na kaaya-aya! Mga minamahal ko! Ang pagbabasa sa Banal na Koran gaya ng ginagawa natin ngayon ay unang hakbang lamang. Ang Koran ay nagpapakilala sa atin sa ibat ibang pamamaraan. Halimbawa nito ay ang patnubay nitong mga salita “Ang katotohanan na ang Koran ay gabay sa pinaka-angkop na paraan at nagbibigay ng mabuting balita sa mga mananampalataya na mamuhay ng matuwid upang sa sila ay tumanggap ng mahusay na gantipala.” Ang ibig sabaihin nito ay ang Koran ay nagpapahiwatig sa mga tao tungkol sa pinakamagandang paraan at sa paggawa ng tamang sestema ng pamumuhay, pamamhala, moralidad at marami pang iba. Ang mga tao sa panahong ngayon ay nagangailangan sila ng pamamatnubay ng Koran at lalong hingit tayong mga Muslim ang nangangailangan rito. Tayo ay nasa tiyak na pagkalugi kung hindi tayo makinabang sa mga aral nito. Ang mga alituntunin nito ay subok nang napatunayan ng kasaysayan. Ang tagumpay ng mga sinaunang kabihasnan sa larangan ng karunungan, pag-uugali at maging ang materialistiko o ispirituwalismong aspeto ng kanilang mga buhay ay epekto ng kanilang pananalig sa pamamatnubay ng Banal na Koran. Ang Koran ay nananatiling buhay. Ito ay naghahatid ng lahat ng kasagutan sa lahat ng mga pangangailangan ng sangkatauhan. Ang Koran ang tanging banal na kasulatan sa anumang panahon na umaakay sa mga tao sa kanyang tagumpay sa buhay. Sa panahon nating ito, karamihan sa mga tao ay napapalayo sa ispirituwal nitong katayuan. Lumilihis ito sa tunay nitong pagkatao, maging sa pag-uugali at sa pagiging maka diyos na siyang dahilan upang tuluyan nang hindi mapakinabangan maging ang materialistikong pag-unlad. Bakit kaya? Hindi ba sa panahon ngayon ang mga tao ay mas lalong mayayaman at sa larangan ng karunungan ay lalo pa itong umuunlad? Bakit mas lalaong tumitindi ang pamumuhay natin sa ngayon? Ano ang ugat ng hindi pagkakasundo na

nangyayari sa mundong ito? Bakit maraming digmaang nagaganap? Bakit karamihan sa mga tao ay walang awa at walang pagmamahal sa kapwa? Bakit karamihan sa mga kabataang namumuhay sa mauunlad na sibilisasyon ay hindi nakakaranas ng matiwasay na pamumuhay mapayapang pangkaisipan t? Ano ang kakulangan sa mga tao upang mamuhay ng mapayapa? Iisa lamang ang magiging kasagutan nito. Ang mga tao ay salat sa kaalaman sa mga pahayag ng Propeta. Wala silang kaalaman sa mga sali't saling sabi o mga metolohiya ng mga Propeta at kung mayroon man sila nito ay hindi nila ito sinusundan. Sa Kasalukuyan ang Banal na Koran ang siyang nangingibabaw sa bansa natin. Ang pinaka-unag hakbang ay ang pag-aaral natin sa banal na aklat na ito at lalo natin ito palawakin sa bawat araw. Kung ninanais natin palaganapin sa bawat mamamayan ay kinakailangan magkaroon tayo ng mga taong may kompletong kaalaman sa Banal na Koran upang siya ang maging modelo sa ibang tao. Katulad ito ng isang koponan sa bawat laro kung saan may natatanging meymbro na may ganap na angking abilidad sa isang uri ng laro. Ang bawat isa ay sumusunod sa kanya, tinatangkilik ng lahat at pinaka-iingatan ng bawat tagahanga. Ganun din ang banal na Koran. Kung ninanais natin ito lumaganap sa bawat tahanan, sa bawat mamamayan, bata man o matanda, lalaki man o babae ay kailangan natin pangalagaan ang bawat mambabasa ng Koran. Igalang at pag-ingatan natin sila dahil sila ay tagapag-alaga ng Koran, sila ay kagalang-galang, ang mga labi nila; mga puso nila ay dakila dahil sila ay malalapit sa Koran at sa Koran lamang nakasalalay ang mga buhay natin ito. Hindi sapat sa atin ang pag-babasa lamang sa banal na Koran kundi kailangan din natin ito pag-aralan, isalin sa ibat ibang wika para sa kapakanan ng hindi marunong sa wikang Arabiko. Hindi sapat na maunawaan natin ang kahulugan ng bawat salita nito kundi dapat din natin intindihin at suriin ang mga malalalim na mga talinghagang nakasaad rito upang sa ganon ay maintindihan natin ang kabuuang ng aral na nakapaloob rito. Nararapat lamang na mag-ukol ng mas malalim na paguunawa sa tunay na kahulugan ng bawat mensahe na nakatago sa Banal na Koran. Ang mga salitang ito ay sadyang malalim, masyadong mataas at nangangailangan ito ng mas masusing pananaliksik dahil ang tagapagsalita nito ay ang Dakilang Lumikha. Bawat pantig ng mga salita rito ay mula sa Kanya.

Hindi lang opinion ang nagmumula sa kanya kundi bawat kataga ng mga salita rito ay nanggagaling sa Diyos. Halina kayo at gumalaw at suriin natin ito at intindihin. Sisirin natin at unawain ang kalaliman nito. Sadyang hindi natin ito maabot ng walang taimtim na pagmamahal sa bawat talata nito. Ang nangyayari sa panahon natin ngayon ay masyado tayong malayo sa Banal na Koran. Hinayaan natin ito magkaroon ng agwat sa ating mga sarili. Sanayin natin ang ating mga sarili na mahumaling sa banal na Koran upang mapanatili natin mai-ugnay ang mga sarili natin sa Banal na Kasulatang ito, upang sa ganon ay ganap natin maintindihan at maunawaan ang nakatagong mensahe nito na siyang magbibigay gabay sa ating puso’t isipan. Ang pamumuhay natin pati narin ang kumunidad natin ay magbabago kung ito ay aalinsunod sa pamamatnubay ng Banal na Koran. Hindi na ito mapapailalim sa pampulitikang pamamaraan. Bawat tibok ng ating puso at pananaw sa buhay ay lahat aalinsunod sa pamamatnubay ng Banal na Koran. Hanggang hindi nakikilala ng lubusan ang kahalagahan ng banal na Koran ay hindi ito magiging parte ng buhay ng bawat isa ganun din ang kabuuan ng lipunan. Dito natin malalaman ang kahalagahan ng mga mambabasa at nang mga mananaulo ng Banal na Koran at gayun din ang mga tagapagturo nito. Sa simula ng unang pagsulong ng Islam ay makikita natin ang malaking papel na ginampanan ng pagbabasa sa banal na Koran at kung gaano ito nagiging parte ng buhay ng mga tao. Ang pagiging maka-Koran ay nangangahulugan ng tapat na didekasyon na ituro sa bawat mamamayan at ganap itong ipakilala sa bawat isa at kumilos alinsunod sa mga alituntuntunin nito. Sa mundo ng Islam natin sa ngayon ay kakaunti lamang ang mga taong ganito. Bagam’t nakikita sa lahat ng lugar ang sagisag ng islam, matatanaw sa bawat pamayanan ang diwa ng Islam, ang alamat ng pagiging isang Muslim ay masisilayan sa bawat lokalidad ngunit ang kakulangan lang nito ay ang lubusan natin pagkaintindi sa mga panuntunan nakasaad sa banal na Koran na siyang maging gabay natin sa araw araw nating pamumuhay.Dito sa banal na Koran nakasalalay ang tunay na pagkikilanlan ng isang Muslim.

Ito ang adhikain ng bansa natin ito. Nais din natin mangyari sa bawat mamamayan na maunawaan nila at mapakinabangan ang banal na Koran na ito. Ito ang layunin ng mga pagtitipon na ito kasama na roon ang mga paligsahan (sa pagbabasa at pagsasaulo) na isinasagawa natin. Ang paglalaan ng oras sa mga ganitong okasyon, ang mga didekasyon at pagsisikap na ginugugugol ng mga kapatid natin ay para lamang sa hangarin maipakilala natin ang tamang anyo ng Banal na Koran. Ngunit nakakalungkot sabihin na malayo pa tayo sa mga aral ng Koran, sadyang napakalayo pa tayo rito. Ang isang bansang may ganap na kaalaman sa banal na Aklat na ito ay sadyang madali sa kanila ang agos ng pag-unlad. Pagmasdan ninyo ang bansa nating ito na nagbubukas ng maraming pintuan na may kaugnayan sa Banal na Koran ay masisilayan ninyo ang isang matagumpay na pagbabago na naging bunga nito. Ang kaluwalhatian nagaganap sa bansa natin ito ay dahilan lamang sa bahagya nating pag-angat tungo sa banal na Koran. Ganito ang Dakilang Koran. Oras na hawakan natin ito ng mahigpit at gawin nating gabay sa ating pamumuhay ay masasaksihan natin mismo ang tunay na katuturan ng balita na ipinapahiwatig ng Banal na Koran na sa pamamagitan ng pagpapala nito ay magbabago ang landas ng kasaysayan ng mga Muslim. Ang Dakilang Koran ay maihahalintulad sa patak ng ulan na kung ang mga puso ninyo ay maging isang tulad ng mayabong na lupa ay madali rito manunuot. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili, ang puso at isipan ninyo ay ipaubaya sa pamamatnubay ng Banal na Koran upang tuluyan ito magkaroon ng ganap na impluwensya sa inyong pagkatao. Ang mga aral nito mismo ang maghahatid ng liwanag sa inyong buhay sa kondisyong tapat ninyong iuugnay ang inyong mga sarili sa banal na Koran. Mga minamahal ko! Mga giliw kong kabataan! Isang malaking karangalan ang pagbabasa ng banal na Koran. Isang pagpapala na magbibigay daan tungo sa pintuan ng karunungan. Isa itong malawak at dakilang karagatan na kung gaano mo ito tahakin ay lalo kang mauuhaw at mawiwili. Magdudulot ito ng kaliwanagan sa inyong mga puso. Dapat natin itong sisirin ng malalim. Muli akong nakiki-usap sa inyong mga kabataan na bigyan ninyo ng seryosong pagunawa ang bawat kahulugan ng Dakilang Aklat na ito. Ganun din ang pagsasalin nito sa iba’t ibang wika. Ilan beses ko na itong hiniling sa mga giliw nating mga kabataan ganoon din ang reaksyon nilang ipatupad ito.

Ang mamamayan ng Islam ay dapat magkaroon ng timbangan sa pamamagitan ng banal na Koran. Sa oras na mapansin nito ang sarili na napapalayo sa timbangan ng Koran ay sikapin itong mapalapit muli rito. Ang Banal na Koran ay isang malawak na karunungan at aklat ng kaalaman. Bawat mamamayan ng Islam ay dapat marurunong, matalisik at matatalino. Sikapin ito sa bawat araw ay tuluyang maragdagan at dumarami.