SULIT

Bahasa MelaYu

012

Penulisan Tahun 6 Percubaan U['SR 20L2

l%iam

JABATAN PELAJARAN NEGERI TEREN
Disediakan Oleh: Terengganu Guru Akram, labatan Pelalaran Negeri Terengganu dengan Pembiayaan Keraiaan Negeri

BAHASA MELAYU PENULISAN PERCUBAAN UPSR 2OI2
Satu jam lima belas
JANGAN BI'KA KERTAS SOALAI\ SEHINGGA DIBERITAHU

minit

l.

soalut ini mengandungi tiga balagiot iaitu Bahagian"d, Bahagian B
Kertas dan Bahagian C'

Bahagian

No. Soalan

Markah

A
B

2. Ksn tt dikcrvndaV meniawab katiga'tiga

balngiot
3. Bagf Bahagtan

t

B trnnu boleh memilih *Aotrunimtab Soalan 1, Soalan 2
ditulis pada ruangan

c
Jumlah Msrkrh

arail Sollan 3.

4 Ja*qm lendaklah
-

kytas WrS air'edidkoo Sekiranya lrelalan dapatkan i"*-ry* tidok mencuhtpi, sila
wngntas 't*rt"t*, Peryriksmn lkrtas diikat ifo ada) hendaklph
0

lrcn as i aw aP ot t mtbalwn dar iP ada

,4

j aw aPan

dq, dilantb bersoma-sama buku soalq*

ffi, *Ion ini mengandungi t halamanbercetak
TERENGGANU NEGERI ANJUNG
Dicetak Oleh: Sdn' Bhd' Percetakan Yayasan lslam Terengganu Tel: 609-666 I61i/6652/S601 Faks: 609-666 06L1',/0063

IIMU

012

ll-ihat sebelah

SULIT

SULIT
KERTAS2

atz
(l Jan 15Minit)
BAHAGIAIYA
Masayang dicadangkan:
15

minitl

U0ma*ahl
Gambar di bawah menrmjutkan suasana di taman rekreasi. ?z/is lima ryd Wng lengkap tentang abtvitl dalam gambar di bmpah"

0r2

Peperiksaan Percubaan UPSR 2012 / BM Kertas 2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

a

J

0t2
A
r rM

Bqh.-tgion
r r.r r,. itr i....r alr i.ir..r'.r'....

0L2

Peperiksaan Percubaan UPSR 2012 / BM Kertas 2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

012

SAIIAGIANB
[Ma$
yartg d@6sg]kan; 40

minitl

[30 mmkatr]

?ilih san dfftpds tajuic-tqi*k dt ba$ah,ddn nlls tidak kurang daripaila 80 prtrh pq-fctrlil.

sebuah karangan

ymg panjangrya

l.

Kamu telah menyertai lawatan sambil belajar ke tempat menarik ymg dia4jurtan oleh sekolah kamu Kamu diminta menulis l4nran me,ngenai lawatan tersebrfr.

Tulis laporan karx* selengkrynya

ATAII
Faktor ke*olarrratAr-r antat penting kepada pengg$a jatim raya Kamu telEh rnevenkili sekolah dalq$ patandingan syarahen peringkat derab- Tajuk syaratran tersebutialall, "Cara-cara Menjaga Keselamsrad Di Jalan Raya". Trrlis teks syarahan kamr seleugkqprqi.a.

ATAU

3.

Kamu dan keluarga telah bskelsh pada

clti hujrng mirygu

yang lalu. Ceritakm

pengalO'mgn kar-ru berkelah bersama keluarga

Tulls karangan kaou selengfupny,a

012

Peperiksaan.Percubaan UPSR 2012 / BM Kertas 2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

5

012

B*hlgirnB
No.

012

.PeperiksaanPercubaanUPSR2ol2/BMKertas2[Lihatsebelah PeperlKsaarr rrirvseqqrr SULIT

I

SULIT

6

012

.ti'..;..;.iii;....:.irl!.i....'.r....r..r....1i...

0t2

Peperiksaan Percubaan UPSR 2012 / BM Kertas 2

[Lihat sebelah SULIT

ST]LIT

012

...i..o.r..qirra..rr.tr..:!i..,..tn,........i;r;...i;;:..r...,tr..irrr.rii.,r?rl..i!riri.,t...r,....r.,.ar.,.,.it...a

Dt2

Peperiksaan Fercubaan UPSR 2012 / BM Kertas 2

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

0t2

BAIIAGIANC
[r,[qra yaqg #padangtffn I 20 minit] [20 markab]

I"tir.try nilai murnilpengajaran yang boleh kamu dapati daripada dialog di uu$: prqigq. jawapan karnu rnmfan fiUat< to,iil -,O"ipnAu SO prhn
perkrtaan. Tulis jaunpan kimu dalanr mtu perenggan

Fenduduk Kampung,$enrtosa hidup begai arn dengan tebing. Jika ado rnqilis k€aduri kendffi" me'lska bqmuafakat dan bantu mernbantu tuan rumah yang meagadakan rnajlis
tersebut,

I6eilrnJambatan di kampmg meroka firntuh" mseka membsiki

jmftatm tcrsebut

Mqeka tidak menglurapkan b{intuan daripada kerajaan semata-nda. Merela juga smtiasa
mengadakan gotong-royong bagl mombersihkan kawasan kamprmg. Maeke sedar bahawa raklnt yang sihntrahir dsdpadaffrgara yang b*sih.

selain

it,}

penduduk Kampung sentosa juga menggrmakan nrasa yang terluang

Setain:$u, odq penftduk yang menjalankan perusatraan kecil seperti memproses ubi karyu dan menghasilkan lr4f
hnglan dadpada-bahgll terttueg,

untuk nrerottut kerioikerja yang berfaedatr. Ada yang bercuouk tananr di belakang r@ah. Jadi, merelca fidak perlu mmbeji $ayur+sayuran di pasar. jugs

Kiapetut mencontohi sikap p.enduduk t<aopune Muhibnb

0t2

Peperikqaan ,Fercubaan TJPSR AO12 / BM Kentas

,2 '

[Lihat sepelah SUTIT

St,LIT

9

Qtz

Brhn6lpa C

i iriit.rat

iiir

tsr afjir iiia

ii,,

ail!

. fit

i|i:.

tril

fttia l.ri I lt,r ; rrerir.rrrrrrirt..rrrrtorerrrorr.....r...........a.a.

ririttilrii:iii'ltlq+qlit'?ttttrttrtt'tlttr"ri"".lr.tlt.iiai..r'.a.*a..ar*rrt'.i{iirrrr,r..l.*rrDrir,orilpiir;a

'i:':'lt:ri"titrjtiri'liiitiiltltt"att"r'r''t'qr"irrir!.ti*.lttrr;tri

riri+rrrril.r-

r-r t.ir.........f.trr'irrrrrr..

D t.?.r aa:.t a ttr_rr.

+ra. if.,.r.ri.r!

| _o f ia{t..r

t?iir.q..

4ti ra. . r.r r:t.rar.. a.al f4r._jr. t

i:], r a,.. t a., f,rr{ ?la t.q. ..r.ta r r:. ?jar!

}.vrtr.i..r..,tf,t..:r!|

llor.'}.f

.gr foat a:art at,ltartra,,aiatiitt

i 11.-f. tt.r at? I;.r.}n+t

tritrilt

t.itr{i,

kll ,lr-i! iir.

ni. . r,. r

N

r I r....r,

t.. I i,. i l!1. ?t+..i.

!r,fl fr

aia ara

f,il t

t,l.. a r.fa.oi i..t.rr..r

"""""""""'r.."""""'qrf "?"..rrrra..t+.laa..ar..r't.r..r.....r...?...r.......

0t2

Paperiksaan persuba.n UPSn

mt8 / BM Ktrhr ?

$[rur

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful