You are on page 1of 23

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயமும், வியாொரமும்

Feminization of Vegetable Cultivation & Marketing

மன்னர்கள் ஆண்டதெல்லாம் மந்ெிரிகளின் மகிமமயால்
The King’s rule depends on the minister’s skill

எஸ்.தரங்கசாமி

தெண்மமமயமாகிவரும்
காய்கறி விவசாயமும், வியாொரமும்
Feminization of Vegetable Cultivation & Marketing

"மன்னர்கள் ஆண்டது எல்லாம் மந்ெிரிகள் மகிமம"
(The king’s rule depends on the minister’s skill)
1

எஸ்.தரங்கசாமி
தெண்களின் நிமலயும் உழவர் சந்மெயும்
உழவர்

சந்தைகதை

ஏற்படுத்ைிய

கொய்கறி

உற்பத்ைி

முதறகைிலும்

மொற்றங்கதைப்

பற்றிய

பபொழுது,

கொய்கறிகதை

மொற்றம்

கணிப்பும்

சந்தைப்படுத்துவைிலும்,

வருபமன்று

கூட

அரசு

எைிர்பொர்த்ைது.

மமம்மபொக்கொனைொகமவ

இருந்ைது.

உைொரணமொக, இதடத்ைரகர்கதையும், நியொமற்ற வணிக நதடமுதறகதையும் (unfair
trade practices) ைவிர்த்துவிட்டொல் மபொதும், விவசொயிகைின் இலொபம் அைிகரிக்குபமன்று
கருைப்பட்டது.

விதைந்ை

கொய்கறிகதை

எடுத்துச்

பசல்ல

மபொக்குவரத்து

பசய்து

பகொடுக்கும் பட்சத்ைில், எல்லொ விவசொயிகளும் உழவர் சந்தைக்கு வருவொர்கள் என்று
இதைவிட

உழவர்

ைங்களுதடய

இந்ை

அனுமொனங்கபைல்லொம்

சந்தைக்கு

அனுபவங்கதை

பைொடர்ந்து
பமருமகற்றிக்

ஓரைவு

பசல்வைன்

சரிபயன்றொலும்,

மூலம்,

பகொைவொர்கபைன்மறொ,

விவசொயிகள்
ஆண்

பபண்

உறவு முதறகைில் மொற்றங்கதை ஏற்படுத்துபமன்மறொ அனுமொனிக்கவில்தல.
அரசொங்கம் ஏற்படுத்ைிக் பகொடுத்ை ஒரு வொய்ப்பிற்கு, அைன் குறியிலக்க பயனொைிகள்
(target

group)

எப்படிபயல்லொம்

பிரைி

விதனயொற்றினொர்கள்

(respond)

பசய்கிறொர்கள்

என்பைற்கு உழவர் சந்தைக்குக் கொய்கறி பகொண்டு பசல்லும் விவசொயக் குடும்பங்கள்
ஒரு

உைொரணம்.

பயிரிடுவைிலிருந்ை

ைங்கைிடமுள்ை
முன்

நில

அனுபவங்கதையும்,

நீர்

ஆைொரங்கதையும்,

உழவர்

சந்தைக்கு

கொய்கறி

மைொைொகவும்,

உழவர் சந்தையின் மைதவக்மகற்ப ைங்கைிடமிருந்ைவற்தற மறு சீ ரதமத்தும் நிரந்ைிர
வருமொன வொய்ப்புகளுக்கு உத்ைிரவொைம் மைடிக்பகொண்டிருகிறொர்கள்.
இந்ை உத்ைிரவொைத்தைப் பபறுவைற்கு பபண்கள் எந்ை மொைிரியொன பங்கைிப்தபச் பசய்
ைிருக்கிறொர்கள்?
எவ்வைவு

இந்ை

பங்கைிப்தப

ைந்ைைன்

மூலம்

அவர்களுதடய

அந்ைஸ்து

தூரம் உயர்ந்ைிருக்கிறது?

மவைண்தமயும்,

மவைொண்

கணிசமொக

பங்மகற்கிறொர்கள்.

விதைவொக

மவைொண்தமமய

பபொருட்கதைச்

சந்தைப்படுத்துவைிலும்

உலகமயமொைல்

மற்றும்

பபண்தமமயமொக்கப்பட்டு

வருவைொக பல ஆய்வுகள் எடுத்துச் பசொல்கின்றன.

பபண்கள்

ைொரொைமயமொைலின்

(feminisation

of

agriculture)

இந்ை ஆய்வில் இக்கருத்துக்கள்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

அனுமொனிக்கப்பட்டது.

2

உறுைி பசய்யப்பட்டொலும், அைற்கு மமலொக பபண்தமயொக்கப்பட்ட மவைொண்தமயின்,
மவைொண்தம வியொபொரத்ைின் பல பரிணொமங்கள் பவைிப்பட்டன.
உத்ைிரவொைம்

ைருகின்ற

மவைொண்தம

உற்பத்ைியும்,

கூலிக்கு மட்டும்

வியொபொரமும்

பபண்கைிடம்

முழுதமயொக ஒப்பதடக்கப்பட்டு, கணிசமொன இலொபமும், கமிஷனும் கிதடக்கின்ற
பசயல்பொடுகதை ஆண்கள் ைங்கள் வசம் தவத்துக்பகொண்டு பசயல்படுவது பைரிய
வந்ைிருக்கின்றது.
வியொபொரமும்

சிறிய

முழுக்க

அைவிலொன

கொய்கறி

அைவு

கொய்கறி

உற்பத்ைியும்,

முழுக்க

பபண்கைொல்

உற்பத்ைியும்,

பமொத்ை

சில்லதற

மட்டுமம

கொய்கறி

பசய்யப்பட,

வியொபொரமும்

பபரிய

ஆண்கைொல்

பசய்

யப்படுகின்றன.
தெண்களும் காய்கறி உற்ெத்ெியும்
பநல்,

ைொனிய

வதககள்,

மற்றுமுள்ை

பணப்பயிர்கள் (cash

crops including

vegetables)

குறித்ை விரிவொக்க (extension efforts) முயற்சிகள் பபரும்பொலும் ஆண்கதை தமயமொக
அைற்கு

வட்டைவில்

தகயொளுைல்

தவத்தும்

மொறொக

பசய்யப்பட்டு

பபண்கதை

தமயமொக

ைொனியப்

பபொருட்கதையும்,

பற்றிய விரிவொக்க
வந்ைன.

தவத்து

முயற்சிகள்

பகொல்தலப்புற

பபண்கதை தமயமொக

கொய்கறி

பசய்யப்பட்டொலும்,

கொய்கறிகதையும்

அைில்

உற்பத்ைி
உற்பத்ைி

என்பதை விட குடும்ப ஆமரொக்கியம் என்ற கருத்மை அைிகமிருந்ைது.
உற்பத்ைியொைர் என்ற அங்கீ கொரம் கிதடக்கவில்தல.
ைிறனுடன்

நுகர்பவர்கள்"

பொர்க்கப்பட்டொர்கள்.

(efficient

consumption)

கொய்கறிகதை

என்ற

ைிறனுடன்

மட்டும்

நுணுக்கம்

பபண்களுக்கு

"உற்பத்ைியொன பபொருட்கதை
ரீைியில்

நுகர

மட்டுமம

பபண்கதைத்

பபண்கள்

ையொர்படுத்ை

சமூகமும் கலொச்சொரமும் எடுத்ை முயற்சிகள், மற்ற உணவுப்பபொருட்கதை விட (உம்.
அரிசி,

மகொதுதம

மபொன்றவற்றில்

வித்ைியொசமொன

வதககள்

இல்லொைது)

கொய்கறிகைின் மீ து பபண்களுக்கு அந்நிமயொந்யத்தை உருவொக்கிவிட்டிருந்ைது.
"பநல்தல

(Paddy)

மொர்க்பகட்டிற்கு

பகொண்டு

மபொகும்

ஆண்கைிடம்

வட்டிற்குரிய

மைிதகச் சொமொன்கள் வொங்கிக்பகொண்டு வொருங்கள் என்று பபண்கள் மகட்பைில்தல.
ஆனொல் கொய்கறிகதைக் பகொண்டு மபொகும்மபொது மைிதகச் சொமன்கள் வொங்கி வரச்
பசொல்கிமறொம்" என்று பசொல்வைிலிருந்து கொய்கறி விவசொயம் குடும்பத்மைதவகளுடன்
சம்பந்ைப்பட்டிருப்பது பைரிகிறது.
உணவு

ையொரிப்பைற்கொக

கொய்கறிகதை

பபண்கள்

தகயொளுவதும்,

கொய்கறிகதை

விற்ற பணத்ைில் குடும்பத் மைதவகதை பூர்த்ைி பசய்யும் பழக்கமும் பபண்கதை
இயற்தகயொகமவ

கொய்கறி

உற்பத்ைியில்

ஈடுபொடு

பகொள்ைதவத்ைது.

வட்டுக்பகொல்தலயில்

மட்டுமல்ல, மைொட்டத்ைில் பிற பயிர்களுக்கு ஊமட வட்டுத்

மைதவக்பகன்று

'நொன்கு

விைமொன

பழக்கமும் பபண்கைிடத்ைில் இருந்ைது.

கொய்கறி

விதைகதை'

ஊன்றி

தவக்கும்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

தவத்தும்,

3

கொய்கறிகள்

குடும்ப

மைதவயொன

ஆமரொக்கியத்மைொடு

கொய்கறி

உற்பத்ைிதயயும்,

சம்பந்ைப்பட்டிருந்ை
அதை

மநரத்ைில்

மசகரிப்பதையும்

வட்டுக்குத்

முழுக்க

முழுக்க

பபண்கள்ைொன் பசய்ைிருக்கின்றொர்கள். கொய்கறி வருமொனப் பபொருைொக எண்ணப்பட்ட
கொலத்ைிலிருந்துைொன் கொய்கறிகள் உற்பத்ைி மீ ைொன பபண்கைின் ஆைிக்கம் குதறயத்
பைொடங்கியிருக்கிறது.
பின்

கொய்கறி

சிறிய அைவு கொய்கறி உற்பத்ைி ஜீவனத் பைொழிலொக மொறிய

உற்பத்ைியிலும்

சந்தைப்படுத்ைைிலும்

பபண்கைின்

பங்கு

அைிகரிக்க

ஆரம்பித்ைிருக்கின்றது.
துணிகைில் பூசணி, சுதரக்கொய், பீர்க்கங்கொய் மபொன்ற விதைகதை பபண்கள் முடிந்து
தவக்கும்

பழக்கம்

சமீ ப

கொலந்பைொட்டும்

இருந்ைது.

பொதலப்

மபொன்று

(milk)

கொய்கறிகளும் வியொபொரப் பபொருைொன பின், ஒட்டு விதை, வரிய

விதைகள் என்று
கதடகைில்

விற்க

ஆரம்பித்ைபின்,

பபண்கள்

விதைதயப்

பொதுகொத்து

தவக்கும்

வழக்கம் அர்த்ைமிழந்ைது.
ஆய்விற்குட்பட்ட
விதைகதை

கிரொமங்கைில்,

பொதுகொத்து

பசய்கிறொர்கள்.

ஒவ்பவொரு

பயிரிடும்

ஊரிலும்

பழக்கம்

ஒன்றிரண்டு

உள்ைது.

இதை

கொய்கறிகைின்

பபண்கள்

ைொன்

மதழ பபய்ைதும் பபரும்பொலன விவசொயக் குடும்பங்கைில் "என்ன

குடும்பத் ைதலவிகைொகவும், நிலவுடதமக் குடும்ப பபண்கைொகவும், கூலித் பைொழி
லொைர்கைொகவும்
சந்தைக்குச்

கொய்கறி

உற்பத்ைியில்

பபணகைின்

பங்கு

அைிகம்.

உழவர்

பசல்லும் குடும்பங்கைில் கொய்கறி விவசொயத்ைில் ஆண்கள் மற்றும்

பபண்கைின்

பங்கு

என்ன

என்று

மகட்ட

பபொழுது

"பல

வடுகைில்

ஆண்கள்

பபண்கைின் சூத்துக்கு புரிமதண" (In many houses, men are only a sise of straw for a women
to

sit

on)என்ற

அவர்கைின்

பசொல்லொடமல,

பபண்கைின்

பபொறுப்பு

எத்ைதகயொைிருக்கின்றது என்பதை எடுத்துச் பசொல்லும்.
தெண்களும் காய்கறிகமள சந்மெப்ெடுத்துெலும்
கொய்கறிகதை

சந்தைப்படுத்துைலில்

பலவிை

நிதலகள்

ஆங்கொங்மக

உற்பத்ைியொகும்

கொய்கறிகள்

வரப்படுகின்றன.

மொட்டு வண்டிகள், தசக்கிள்கள், இருசக்கர வொகனங்கள், மவன்கள்,

லொரிகள்,

டிரொக்டர்கள்

ஆண்கள்.
வருபவர்கள்,

பின்

மபொன்ற

மொதலப்

இரவில்

அபசௌகரியங்கத்ைினொல்

வொகனங்கதை

பபொழுைிமலொ,

வரும்மபொமைொ,

ைடதவயிலுமமொ,

நகர்ப்புறத்ைிலுள்ை

உள்ைன.

ைொன்

மொர்க்பகட்டுகளுக்கு
ஓட்டுபவர்கள்

அைிகொதலயிமலொ

ைிரும்பிச்

பசல்லும்மபொமைொ

பயணப்பட
விவசொயக்

முழுக்க

நகரச்

குடும்ப

பபண்கள்

சந்தைப்படுத்ை மொர்க்பகட்டிற்கு வருவைில்தல என்று பசொல்லப்பட்டது.

முழுக்க

சந்தைகளுக்கு

அல்லது

மவண்டியிருக்கும்.

பகொண்டு

இரண்டு
இந்ை

கொய்கறிகதை

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

புள்மை! என்ன விதை தகவசம் இருக்குது" என்று ஆண்கள் மகட்பது வொடிக்தக.

4

பபணகள்

கொய்கற்கதைச்

சந்தைப்படுத்ை

வர

இயலொதமக்கு

மபொக்குவரத்து,

சுற்றுச்சூழல் மட்டுமல்ல, பிற கொரணங்களும் பசொல்லப்பட்டன.
•கொசு

புழங்குகிறது

என்பதைத்

ைவிர்த்து,

மொர்க்பகட்

அசிங்கம்

பிடித்ை

இடம்.

ஒன்னுக்கு, பரண்டுக்கு ஒதுங்கனும்னொ கூட இடமில்தல.
•கொசு புழங்குவைொலும், இரவு மநரமொைைொலும் நிதறயப் மபர் ைண்ணியடித்ைிருப்பொர்கள்
•வியொபொர மநரத்ைில் மொர்க்பகட் பரம்பவும் பரபரப்பொக இயங்கும் யொரும் யொதரயும்
கண்டுபகொள்ைமொட்டொர்கள்.

ஆண்கபைன்றொல் அந்ைப்பக்கம் ஒரு நதட மபொய் ஒரு

கொபி, இந்ைப் பக்கம் ஒதுங்கி பீடி, சிபகரட் இல்தல பவத்ைிதல பொக்கு என்று மபொட்டு
மநரத்தைப் மபொக்கலொம், சினிமொவுக்குச் பசல்லலொம்.

ஆனொல் பபண்கள் அவ்வொறு

பசய்ய இயலொது.
•இரவு மநரத்ைில் மொர்க்பகட்டில் இருக்கும் ஆண்கள் மனச் சலனப்பட வொய்ப்புண்டு,
அைற்மகற்றொற் மபொல் பலொன பபண்கள் அங்குமிங்குமொக சுற்றிக் பகொண்டிருப்பொர்கள்.
மொர்க்பகட்டின்

சூழ்நிதலதயப்

பொர்க்கும்

விவசொயிகள்

ைங்கள்

வட்டுப்

பபண்கள்

அங்கு வருவைற்கு விரும்புவைில்தல.
மமலொக,

சந்தைக்கு

வரும்

மநரத்ைில்

பபண்களுக்கு அைிகமொன வட்டு

மவதலயிருக்கும்.
எப்படி

வரமுடியும்?

கொய்கறிகதை

(பொரம்பரிய

பமொத்ை

மசர்க்கமவ மபொகிறொர்கள்.

(இரவு,

கொதல)

அதை விட்டுவிட்டு சந்தைக்கு

சந்தைகளுக்கு

வியொபொர்கைிடம்/

ைொன்

பபரும்பொலும்

கமிஷன்

விவசொயிகள்

ஏபஜண்டுகைிடம்

பகொண்டு

வியொபொரிகள் எதடக்குதறப்பு பசய்து விடொமலும், ஒரு

விதலக்கு விற்று விட்டு, சிட்தடயில் (invoice) மவறு விதல மபொட்டு விடக்கூடொது
என்ற

ஜொக்கிரதை

உணர்வு

கொரணமொகமவ

மபொகிறொர்கள்.

மபொன்று உட்கொர்ந்து விற்கச் பசல்வைில்தல.
பகொண்டு

பசல்வது

ஆனொல்

உழவர்

எந்ை

வதகயிலும்

சந்தைக்குச்

சந்தைதயப்

பொரம்பரியச் சந்தைக்கு கொய்கறிகதைக்

அைிக

பசல்வது

உழவர்

வருமொனத்தை

அைிக

ைரும்

வருமொனம்

பசயலல்ல.

பபற்றுத்ைருகிறது.

ஆதகயொல், அங்கு பசல்ல அைிகத் ையக்கமில்தல.
உழவர் சந்மெக்கு தசல்லும் தெண்களிடம் ஏற்ெட்டிருக்கும் ொக்கங்கள்:
உழவர்

சந்தைக்கு

பைொடர்ந்து

பசல்வைொக

ஒவ்பவொரு

ஊரிலிருந்தும்

பபயர்

பசொல்லும்படியொக இரண்டு மூன்று பபண்கள் ைொன் அதடயொைம் கொட்டப்பட்டனர்.
ைங்களுதடய
பசல்லும்

வட்டு

ஆண்களுக்கு

பபண்களும்,

பைிலொக

இதுவதரக்கும்

எப்பபொழுைொவது

பசல்லவில்தல

உழவர்
ஆனொல்

சந்தைக்கு
கட்டொயம்

ஏற்பட்டொல் உழவர் சந்தைக்கு பசல்மவொம் என்று பசொல்லும் பபண்களும் பங்மகற்பு
பயிற்சிகைின் (Participatory methods) மபொது கலந்துபகொண்டொர்கள்.

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

எல்லொவற்றிற்கும்

5

ஒவ்பவொரு உழவர் சந்தைக்கும் பசல்லும் பபண்கைின் சரொசரி வயது சந்தைக்குச்
சந்தை வித்ைியொசப்படுகிறது.
குதறகிறது.

அைிக

சந்தைகைின் பரபரப்தபப் பபொருத்து

வொடிக்தகயொைர்கதையும்

சரொசரி வயது

அவர்கைின்

மவகத்ைிற்கும்

ஈடுபகொடுப்பைற்கு ஏதுவொக பபண்கைின் சரொசரி வயது அதமந்துள்ைது.
உழவர் சந்தைக்குச் பசல்லும் பபண்களுக்கு எல்லொ ஊர்கைிலும் பபொதுவொன சில
குணொைிசயங்கள் இருக்கின்றன.
பசல்பவர்கள்.

இந்ைப்

அவர்கபைல்லொம் பைொடர்ந்து உழவர் சந்தைக்குச்

பபண்கள்

ைன்தமயுதடயவர்கள்,

'முகம்

பவள்தை

மகொணொமல்

மனசுக்கொரர்கைொக

மனிைர்கதை

மைிக்கும்

இருந்ைொலும்

விவரம்

பைரிந்ைவர்கள், குடும்பத்தைக் கட்டுக்மகொப்பொக நடத்ைிச் பசல்பவர்கள், என்ன அவசர
மவதலயொக

இருந்ைொலும்

நின்று

பைில்

பசொல்லிவிட்டுச்

மபசுவொர்கள்

பழகுவொர்கள்'

என்று

அவர்கைின்

பசல்பவர்கள்,

குணொைிசயங்கதை

பிறர்

பொசமொக
கூறியும்,

ஆய்வொைர்கைொல் மநரிதடயொகவும் அறிந்து பகொள்ைப்பட்டதவ.
உழவர் சந்தைக்கு பசல்லும் பபண்கதை இருவதகயொகப் பிரிக்கலொம்.
அவசர

மநரத்ைில்கூட

பசல்ல

மொட்டொர்கள்,

உைவ,

சந்தைக்குத்

ஆண்கள்

பைொடர்ந்து

பபண்களுக்குப்

அவர்கைொல்

பசல்லவும்

பசல்லும்

பைிலியொக

பபண்கள்.

உழவர்

இயலொது.

ஒரு

சந்தைக்குச்

இவ்வதகயினருக்கு

பபொதுவொக ைதலச்சுதம வியொபொரத்ைில் முன் அனுபவம் உண்டு.
இரண்டொவது
பசல்பவர்கள்,

வதகயினர்
இவர்கள்

ஆண்களுக்குப்
ஆண்களுக்கு

பைிலியொக
மவதல

உழவர்

சந்தைக்குச்

இருக்கும்மபொமைொ,

பவைி

விமஷசங்களுக்குச் பசல்லும் மபொமைொ ைொன் உழவர் சந்தைகளுக்குச் பசல்கின்றனர்.
உழவர்

சந்தைக்குச்

பசலவமைொடு

மட்டுமில்லொமல்,

உழவர்

சந்தையில்

விறக

முடியொை அைிக உற்பத்ைிதய ைதலச்சுதமயொகக் கூடச் பசன்று விற்று வருவொர்கள்.
எப்பபொழுபைல்லொம்

உழவர்

சந்தைக்குச்

பசல்வர்கள்

என்று

இரண்டொவது

வதகயினரிடம் மகட்டமபொது "மொசிப் பட்டத்ைின் மபொது (Febraury sesson) ஆண்களுக்கு
விவசொய மவதலகள் அைிகம் இருக்கும்.

அப்மபொது பைொடர்ச்சியொக ஒரு வொரம்,

பத்து நொள் என்று மபொக மவண்டியிருக்கும்" என்று
"தகயிமல

கொசிருந்ைொல்

ஆம்பிள்தைகளுக்கு

பசொன்னொர்கள்.

பவைிமவதலயில்

நொட்டம்

வந்து

விடும்.

கொசு இல்தலபயன்றொல் மூட்தடதயத் தூக்கிக்பகொண்டு உழவர் சந்தைக்குச்

பசன்று

விடுவொர்கள்".

பபண்கள்

என்ற

பைொடர்ச்சியொக

பசல்கிறொர்கள்

கூற்றிலிருந்து

உழவர்

ஆண்களுக்கு

சந்தைக்குச்

பைிலியொக

பசல்லொவிட்டொலும்

பசல்லும்
அடிக்கடி

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

வட்டிலிருந்துபகொண்டு

ஆண்கள்

6

உழவர் சந்மெக்குச் தசல்லும் தெண்களும் வவமலப்ெளுவும்:
உழவர்

சந்தைக்குச்

பபண்கைின்

மவதலகைில்

ஏற்பட்டிருக்கும்
பைில்கள்

பசல்லும்

ஏற்பட்டு

விதைவுகள்

(Mixed

reaction)

குடும்பங்கைில்
வரும்

மபொன்றவற்தற

ைொன்

வந்ைது.

மொற்றம்,
அறிய

மவதலப்பகிர்மொனம்,
இந்ை

மொற்றத்ைினொல்

முயன்றமபொது

மவதலப்பளுதவப்

பரிமொற்றத்ைில், பபண்கள் ைங்களுதடய
வொழ்க்தகதயப்பற்றியும்,

ஆண்/பபண்

கலதவயொன

பற்றிய

ைகவல்

பசொந்ை வொழ்தகதயப் பற்றியும், சமுக

ஆண்,பபண்

உறவுகதைப்

சவொல்கதை எப்படி சமொைிப்பது என்பது

பற்றியும்,

வொழ்க்தகயின்

பற்றியுமொன ைங்கைின் கண்மணட்டத்தை

பைரிவித்ைொர்கள்.
“சில விசயங்கைில் எங்கைின் மவதலப்பளு பவகுவொகக் குதறந்ைிருக்கின்றது.. முன்பு
பநல்

அவித்து,

வொங்கிக்பகொள்ைலொம்.
முன்பனல்லொம்

அரிசியொக்க

ஆனொல்

மவண்டொம்

இப்பபொழுது

துணிமணிகதை

மரசனிலும்,

புதுப்புது

வண்ணொர்

மவதலகள்

துதவத்துக்

இப்பபொழுது நொங்கள் ைொன் துதவக்க மவண்டியுள்ைது.
நொட்கைில் மட்டும் பலகொரம் மபொட்டொல் மபொதும்.

கதடயிலும்

வந்துவிட்டது.

பகொடுத்துவிடுவொர்கள்.

முன்பபல்லொம் பண்டிதக

இப்பபொழுது வொரத்ைிற்கு ஒரு

முதற மபொட மவண்டியிருப்பைொல், அைற்கு மொவு அதரக்கமவண்டியிருக்கிறது.
மவதல

குதறய

ஒன்பது

மவதலகள்

வந்து

அரிசி

மசருகின்றது”.

“பழங்கொல்

ஒரு
தூர்க்க

மவண்டொம்; புதுக்கொல் பவட்டமவண்டொம்” (Do not fill up the old channel and do not dig new
once) என்பது மொைிரிைொன் எங்கள் பொடும்.
கொய்கறி உற்பத்ைி சம்மந்ைமொன முடிவுகதை இருவரும் மசர்ந்மை பசய்ைொலும், அதை
பசயல்படுத்தும் பபொறுப்தப பபண்கமை ஏற்றுபகொண்டு பசயல்படுத்துகிறொர்கள்.
கதைபயடுத்ைல் பொரம்பரியமொக பபண்கள் பபொறுப்பொயிருந்து வந்ைிருக்கின்றது.
பபொறுப்பு

மற்ற

பயிர்கதை

விட

கொய்கறி

விவசொயத்ைில்

இன்னும்

இந்ை

அைிகம்.

பவட்டுக்கதை (மண்பவட்டியொல் கதைபயடுத்ைல்), பகொத்துக்கதை (கதைக்பகொத்ைொல்
கதைபயடுத்ைல்),
கதைபயடுப்புகைில்,

தகக்கதை

(தகயொல்

பவட்டுக்கதை

கதை

பபரும்பொலும்

பிடுங்குைல்

என்ற

ஆண்கைொலும்,

பல்மவறு

பகொத்துக்கதை

பபரும்பொலும் பபண்கைொலும், தகக்கதை பபண்கைொல் மட்டுமம பசய்யப்படுகிறது.
பபரும்பொலொன

கொய்கறிகளுக்கு

பவட்டுக்கதையும்,

பகொத்துக்கதையும்

தகக்கதை
விவசொயிகள்

ைொன்

எடுக்கப்படுகிறது.

கொண்ட்ரொக்டொக

விடுவொர்கள்.

மவகமொக கதைபயடுத்து அைிக கூலி பபற முடியும், ஆனொல் தகக்கதைதய யொரும்
கொண்ட்ரொக்ட் விடமொட்டொர்கள்.

இைில் ைினக்கூலி ைொன் பபறமுடியும்.

தகக்கதை

எடுத்ைொல் தகவிரல்கள் வலிபயடுக்கும். சில மநரங்கைில் நகம் கூட பபயர்ந்துவிடும்.

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

மொைிரி

7

உழவர் சந்தை வந்ைபின் கொய்கறிகதை ஊடுபயிர்கைொகவும், பல கொய்கறிகதை சின்ன
இடத்ைில்

பயிரிடுவைொலும்

தகக்கதைதயத்

ைவிர

மற்ற

முதறகைில்

கதைபயடுப்பதைப் பற்றி நிதனத்துக்கூட பொர்க்கமுடியொது.
அதரப்படித்மைவன்பட்டி மபொன்ற கிரொமங்கைில் தவதக ஆற்று நீதரப் பயன்படுத்ைி
ஆண்டு

முழுவதும்

ைீவிர

கொய்கறி

ஓய்வு என்பமை கிதடயொது.
குடுபங்கள்

ஆண்டு

விவசொயம்

நதடபபறுவைொல்,

பபண்களுக்கு

ஆய்விற்குட்பட்ட மற்ற கிரொமங்கைிலும் உழவர்சந்தை

முழுவதும்

கொய்கறி

பயிரிடுவைொல்

அமை

நிதலைொன்

நீடிக்கின்றது.
"மைொட்டத்ைில் பயிரொக்கி, பயிதர மகசூலொக்கி, மகசூதல அைவொக மொர்க்பகட்டிற்கு
அனுப்பி",

கொய்கறி

பபண்கள்

விவசொயத்ைின்

தகக்கு

எல்லொ

பபொறுப்புகளும்

வந்துபகொண்டிருக்கிறது.

பகொஞ்சம்

பபண்களுக்கொன

பகொஞ்சமொக
மவதலபளு

பருவத்ைிற்மகற்ற (seasons) மொைிரி கூடுகிறது.

கொய்கறி விவசொயம் பசய்யும் குடும்ப

பபண்களுக்கு,

என்று

ஓய்வுக்கொலம்

மதழக்கொலத்ைில்
பயிர்பொதுகொப்பு

(lean

period)

கொய்கறிகதைத்
முதறகதை

ைொக்கும்

அைிகமொக

இருப்பைொக

பூச்சிகள்

தகயொை

பைரியவில்தல.

குதறவு.

இைனொல்

மவண்டியைில்தல.

ஆனொல்

கொய்கறிச்

சொகுபடியிமலொ

அைிகமொக இருக்கும்.
மவதலப்பளு

அைிக

கதை

மைொன்றொது,

மொறொக

பூச்சி

பயிர் பொதுகொப்பு முதறகதை கவனமுடன் பசய்ய மவண்டும்.

ஒருபக்கமிருக்க,

சமீ ப

கொலமொக

சொகுபடிச்

பசலவுகளுக்கொன

ஆைொரத்தையும் பபண்கள்ைொன் ஏற்பொடு பசய்யமவண்டியிருக்கிறது.
கிரொமங்கள்

பைொந்ைரவு

அதனத்ைிலும்

பசயல்பட்டுவருகிறது.

மகைிர்

சொகுபடிக்கொன

சுய

உைவிக்குழுக்கள்

பசலவுகதை

நிைி

ஆய்விற்குட்பட்ட
(Self

help

இக்குழுக்கைில்

groups)
கடன்

வொங்குவைன் மூலம் பபண்கள் சமொைித்துக்பகொள்கிறொர்கள்.
"கொய்கறி எடுப்பு (பறித்ைல் - அறுவதட) என்பதை பபண்கள் மட்டுமம பசய்ைொர்கள்.
இப்பபொழுது எல்லொ மவதலகதையும் பபண்கள்ைொன் பசய்கிறொர்கள்".
"பகலில் பபண்கள் ைண்ணர்ீ பொய்ச்சும் மபொமை, உரம் தவத்து பகொண்டு, வொய்க்கொல்,
வரப்புகதை சரி பசய்து பகொண்டு ைண்ணர்ீ பொய்ச்சுகிறொர்கள்".
"தக கொய்த்ைொல் ைொன் கத்ைிரி கொய்க்கும் (If the hand becomes hard (by watering brinjal) the
brinjal will fear fruit) என்பது மொைிரி பொடுபட்டொல்ைொமன பவள்ைொதம எடுக்க முடியும்".
சும்மொ கிதடக்குமொ மசொனொசலன் பொைம் (Can Siva's feet (ie. God's mercy be obtained for
nothing)

என்ற

அவர்கைின்

எடுத்துதரக்கின்றது. .

பசொல்லொடல்கள்,

வொழ்வின்

எைொர்த்ைதை

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

இக்கொலத்ைில் அைிகமொக கதைபயடுக்க மவண்டியிருக்கும். ஆனொல் பவயில் கொல

8

சில மநரங்கைில், "இந்ை கூழுக்கொ இத்ைதன ைிருநொமம்" ( is it for this little gruel that i.e.
put on so many names) என்று சலிப்பு ைட்டும். மவபறன்ன பசய்ய முடியும்? மவதலயும்
பசய்து மவஷமும் கட்ட மவண்டியிருக்கு (to earn one has to work and also to act as a
stage player i.e. selling vegetables)
பபண்கள்

ைங்கள்

விடுகிறொர்கள்.

கருத்துகதை

ஆனொல்

பபண்கள்

பழபமொழி

வடிவில்

படும்பொட்தட

பைிச்பசன்று

இப்பழபமொழிகள்

கூட

பசொல்லி
சரியொகப்

பிரைிபலிப்பைில்தல.
சில

கிரொமங்கைில்

உழவர்

சந்தை

பஸ்தைப்

பிடிக்க

அைிகொதல

3

மணிக்கு

எழுந்ைிருத்து கூதடகதைத் தூக்கிக் பகொண்டு மரொட்டிற்கு வர மவண்டியிருக்கின்றது.
இைிலுள்ை சிரமங்கதை மநரிதடயொகப் பொர்த்ைொல் மட்டுமம புரிந்து பகொள்ை முடியும்.
"உழவர்

சந்தைக்கு

பசல்லும்

பஸ்

ஊருக்குள்

வந்ைொலும்

கூட,

ஆண்கள்

உழவர்

சந்தைக்குச் பசன்றொலும் கூட, பபண்கள் ைொன் முைலில் எழுந்ைிருத்து, கொபி ைண்ணி

"உழவர் சந்தை பசல்லும் குடும்பங்கைிலுள்ை பபண்களுக்கு சரொசரியொக தூக்க மநரம்
குதறவுைொன்".
"எங்க ஊர்ல ஆணும், பபண்ணும், அதர தூக்கத்ைில்ைொன் அதலயமவண்டியுள்ைது
(அதரப்படித்மைவன்பட்டி)".
உழவர்

சந்தைக்கு

ஓய்பவடுப்பது
சந்தைக்குச்

(1

பசன்று
மணி

வரும்

முைல்

4

ஆண்கள்
மணி

வடு

வதர)

ைிரும்பி

பகல்

பழக்கமொன

மநரத்ைில்

ஒன்று.

ஆனொல்

பசன்று வரும் பபண்கள் வடு

ைிரும்பி ஒரு அதர மணி மநரம் கூட

ஆசுவொசப்படுத்ைிக் பகொள்ை மநரம் கிதடப்பைில்தல.
பபண்கைின்

மவதலப்பளு

கணிசமொக

மவதலகள்

பபரும்பொலும்

'நச்சு

(மைொட்டத்ைிற்கு
கொய்கறி

பசல்வது,

பறிப்பது,

15

அதரமணி

கூடிக்

பகொண்மட

(சிறு,சிறுமவதலகள்)

நிமிடம்
மநரம்

ைண்ணர்ீ

வருகின்றது.

மவதலகைொயிருப்பைொல்

பொய்ச்சுவது,

கதைபயடுப்பது)

இந்ை

அதரமணி

இந்ை

முக்கியத்துவம், வட்டு

மவதலகதைப் மபொன்று உணரப்படவில்தல.

மநரம்

மவதலகைின்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

மபொட்டுக்பகொடுத்து ஆண்கதை பரடி பண்ண மவண்டியிருக்கிறது".

9

ெட்டியலிடப்ெட்ட/ ஒதுக்கப்ெட்ட வவமலகள்:
பபண்கைின்

மவதலத்ைன்தமதய

அறிந்து

பகொள்வைற்கொக

தகயொண்ட

ஆய்வு

முதறகைில் மவதலகள் இருவதகயொக பிரிக்கப்பட்டு அைனடிப்பதடயில் பங்மகற்பு
(Participatory methods) முதறகள் உபமயகப்படுத்ைப்பட்டன.
1.ெட்டியலிடப்ெட்ட தொது வவமலகள் (Scheduled & family task):
இவ்மவதலகதைச் பசயவைில் ஆண்,பபண் மவறுபொடுகள் கொட்டப்படுவைில்தல. இந்ை
மவதலகதைச்

பசய்ய

யொருக்கு

மைொதுப்படுகின்றமைொ

அவர்கள்

பசய்து

முடிக்கின்றொர்கள். இந்ை மவதலகதை ஆண்கள் ைொன் இல்தல பபண்கள்ைொன் பசய்ய
மவண்டும்,

பசய்யக்கூடொது

என்ற

கட்டுப்பொடுகள்

கிரொம

அைவில்

இருப்பைொக

பசொல்லப்படவில்தல.
உைொரணம்:
மவதலக்கு ஆள் கூப்பிடல்
ைண்ணர்ீ பொய்ச்சல்
மமொட்டொர் எடுத்துவிடல்
மொடுகள் பரொமரித்ைல்/மொடுகதை குைிப்பொட்டுைல். இதர மபொடுைல்
பொல் கறத்ைல்

சில குறிப்பிட்ட மவதலகள் ஆண், பபண்களுக்பகன்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ைது. அவரவர்
வசைிக்மகற்ப

இந்ை

மவதலகதைச்

பசய்யமுடியொது.

இந்ை

மவதலகதை மொற்றிச்

பசய்வைில் கலொச்சொரக் கட்டுப்பொடுகள் இருக்கின்றது
உைொரணம்.

ஆண்கள்

தெண்கள்

வரப்பு பவட்டுைல்

சதமத்ைல்

உரம் விதைத்ைல்

வடு
ீ பபறுக்குைல்

உழுைல்

பகொத்து/தக கதைபயடுத்ைல்

வண்டி ஒட்டுைல்

கொய்கறி/பூ பறித்ைல்

மூட்தட துக்குைல்

கூதடயில் கொய்கறி விற்றல்

பவட்டுக்கதைபயடுத்ைல்

உரம் தவத்ைல்

பட்டியலிடப்பட்ட
ஒதுக்கப்பட்ட

பபொது

மவதலகைில்

மவதலகைொயிருந்ைது.

பல

ஆனொல்

மவதலகதை
இப்பபொழுது

ஆண்ககளுக்பகன்று

இவ்மவதலகைில்

பல

மவதலகதை பபண்கள் மட்டுமம பசய்கின்றொர்கள். கமதலகள் நீரிதறக்க பயன்பட்ட
கொலத்ைில்

பபண்கள்

ைண்ண ீர்

பொய்ச்சினொர்கள்.

(குதறந்ை

மவகத்ைில்

வரும்

ைண்ணதரயும்,

குதறவொன ைண்ணதரயும்

பபண்கள்ைொம் பொய்ச்ச மவண்டும் என்ற
என்ற

என்ணம்

கொரணமொயிருக்கலொம்)

கரண்ட்

மமொட்டொர்

வந்ை

பிறகு

ஆண்கள்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

2. ஆண்,தெண்களூக்கு ஒதுக்கப்ெட்ட வவமலகள் (Assigned task)

10

ைண்ணர்ீ பொய்ச்ச நிதல சற்று மொறியது. இப்பபொழுது ைண்ண ீர் பொய்ச்சுவபைன்பது,
பபண்கைின்

பபொருப்பொகி

குடும்பங்கைில்

வருகின்றது.

மமொட்டொர்

உழவர்

எடுத்துவிட்டு

சந்தைக்குச்

ைண்ணர்ீ

பசல்லும்

பொய்ச்சுவது

பல

பபண்கைின்

மவதலயொகிவிட்டது.
இரவு மநரத்ைில் மின்சொரம் வந்ைொல் மட்டுமம மமொட்டொர் எடுத்து ைண்ணர்ீ பொய்ச்ச
ஆண்கள்

பசல்கிறொர்கள்.

குடியிருக்கும்

பசட்டிகுைம்

குடும்பங்கைில்

பொய்ச்சுகின்றொர்கள்.

இரவு

ஆனொல்

மபொன்ற

கிரொமங்கைில்

மநரத்ைில்

ஊதரவிட்டு

கூட

ைள்ைி

மைொட்டத்ைில்

பபண்கள்ைொம்

இருக்கும்

ைண்ண ீர்

மைொட்டங்கைில்,

மமொட்டொதர இயக்க ஆண்கள் ைொன் பசல்கிறொர்கள்
பட்டியலிடப்பட்ட பபொது மவதலகைில் பல, பபண்கள் மவதலகைொக மொறிக் பகொண்டு
வர,

ஆண்களுக்பகன்று

பபண்கள்

பரவலொகவும்,

அமை மநரத்ைில்

ஒதுக்கப்பட்ட
பைொடர்ந்தும்

மவதலகைில்
பசய்ய

பலவற்தறயும்

இப்பபொழுது

ஆரம்பித்ைிருக்கின்றொர்கள்.

ஆனொல்,

பபண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மவதலகைில் எதையும் ஆண்கள்

பசய்ய ஆரம்பிக்கவில்தல.

உழவர்

சந்தைக்கு

மைிப்பீடுகளும்

நடுத்ெரவர்க்க மெிப்ெீ டுகளாலும் ஏற்ெட்ட ொக்கங்கள்:

பசல்லும்

சிந்ைிக்க

விவசொயிகதை

தவத்துள்ைன.

நகரத்

கொய்கறி

பைொடர்புகளும்

வொங்க

வரும்

நடுத்ைரவர்க்க

நடுத்ைர

வர்க்க

நுகர்மவொரின் மைிப்பீடுகதை பல்மவறு வதககைில் விவசொயிகள்(ஆண்கள்/பபண்கள்)
புரிந்து

பகொள்கிறொர்கள்,

நடுத்ைர

வர்க்க

அவர்கைிடம்
இப்புரிைல்

விவசொயிகமை

மைிப்பீடுகள்,

ஒரு வதகப்பட்ட

உருவொக்கியிருக்கிறது.
குடும்ப

சுயமொகப்

அைவில்

ஆண்

ைங்கள்

பொர்த்து,

அறிந்து,

உள்வொங்கும்

பொலின புரிைதல

(Gender

விவசொயிகைிடம்

ஏற்பட்டிருக்கும்

வட்டுப்

பபண்கதைப்

புரிந்து

sensitivity)
பகொள்ை

உைவியிருக்கின்றது.
'மனுஷன்
."சொர்!

வொட்ட

சில்லதற

சொட்டமொய்
இல்தல,

அய்யனொர்

அதரக்

மகொயில்

கிமலொவொக

சிதல

வொங்கிக்

மொைிரி

இருக்கின்றொன்

பகொள்ளுங்கள்

என்றொல்,

மவண்டொம், வட்டில்

ைிட்டு வொங்க முடியொது" என்று வட்டிலிருக்கும்

மதனவியின்
எைிர்பொர்ப்புகளுக்கு கட்டுப்படுகிறொன்.'
'கணவன்,

மதனவி

இருவரும்

மசர்ந்மை

கொரில்

கொய்கறி

வொங்க

வருகிறொர்கள்.

மதனவி வொங்கும் கொய்கறிகதை தபயில் மபொட்டுக் பகொண்டு கணவன் சமத்ைொகச்
சுமந்து பசல்கிறொன்.
'சில

மபர்

ஒவ்பவொரு

பபரிய

தபகைில்

கொய்கறிதயயும்

சின்னசின்ன

ைனித்ைனியொக

தபகதை
வொங்கிக்

பகொண்டு

வருகிறொர்கள்,

பகொள்கிறொர்கள்.

வொங்கும்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

நகரத் தொடர்ெினாலும்,

11

கொதயபயல்லொம்

ஒன்றொகப்

மபொடடொல்

அதைப்

பிரித்து

தவக்க

வட்டிலிருக்கும்

பபண்கள் சிரமப்படுவொர்கைொம்”.
“1/4 கிமலொ கொய்ைொன் வொங்குகிறொர்கள் அைன் விதல 3 ரூபொய்ைன். 3 ரூபொய்க்கு
வொங்கும்

கொய்கறிதய

பொர்க்கிறொர்கள்

பைொட்டு

பொர்க்கிறொர்கள்

இதைபயல்லொம்

பொர்த்து

பிதுக்கி

பொர்க்கிறொர்கள்;

ஆரம்பத்ைில்

ைட்டிப்

எரிச்சல்பட்டதுண்டு;

மபொகப்மபொகத்ைொன் ைொங்கள் பகொடுக்கும் பணத்ைிற்கு சரியொனதை வொங்க மவண்டும்
என்ற அவர்கைின் ஆைங்கம் புரிந்ைது".
"நொன்கு

மபர்

கூடுகின்ற

பபொது

இடத்ைிற்கு

வருகின்ற

மபொது

சுத்ைமொக

வர

மவண்டுபமன்று வருகின்றொர்கள்".
நடுத்ைர

வர்க்க

சந்தைக்குச்

நுகர்மவொரின்

பசல்லும்

பழக்க

வழக்கங்கதைப்

குடும்பங்கைில்

ஏற்படுத்ைியிருக்கின்றது.

பபொது

பொலின

இடங்கைில்

எப்படி

பற்றிய

புரிைல்

உறவுகைில்
நடந்து

உழவர்

மொற்றங்கதை

பகொள்வது

என்பதைப்

புரிய தவத்துள்ைது.

மதனவி

பவறுமமன

சதமத்துப்

பசொல்கின்ற

கொய்கறிகதை,

மதனவி பசொல்லுக்கு
கொய்கறிகதை

மபொட்டுக்

பசொல்கிற

கட்டுபடுகிறொர்கள்".

உழவர்

பகொண்டு

சந்தையில்

நொய்

அைவு

மொைிரி

விற்க

மதனவி

உட்கொர்ந்ைிருக்க,

வொங்கிப்

பொடுபட்டு

என்

மபொகிறொர்கள்.
நொற்பது

மதனவி

கிமலொ

என்னிடம்

பகொடுத்ைனுப்புகிறொள். 1/4 கிமலொவிற்கு நகரத்து ஆண் பபண்ணிற்கு கட்டுப்படும்மபொது.
நொற்பது கிமலொ கொதயக் பகொடுத்ைனுப்பும் என் மதனவிக்கு வொழ்நொபைல்லொம் நொன்
கட்டுப்பட

மவண்டும்"

என்று

உழவர்

சந்தைக்கு

வரும்

சில

ஆண்

விவசொயிகள்

பரம்பமவ பநகிழ்கின்றொர்கள்.
நகரத்ைிலுள்ை
ைரத்ைிற்கு

ஆணும்,

பபண்ணும்,

முக்கியத்துவம்

குதறகிறமை

என்று

சம்பொைித்ைதை

விட

பணத்ைிற்கு

பகொடுக்கிறொர்கள்,

கூச்சப்படொமல்
பசலவழிப்பைில்

10

மகட்டு

முக்கியத்துவம்
கொசு

பகொடுக்கிறொர்கள்,

குதறந்ைொலும்,

வொங்குகிறொர்கள்.

கவனமுடனிருக்க

மவண்டும்

10

கொசு

இபைல்லொம்
எனபதைச்

சுட்டிக்கொட்டும் நடுத்ைர வர்க்க மைிப்பீடுகைொக விவசொயிகள் புரிந்ைிருக்கின்றொர்கள்.
வெரம் வெசும் ெிறமம / விற்ெமனத் ெிறமம
உழவர் சந்தையின் நதடமுதற மற்ற சில்லதற வியொபொர நதடமுதறகைிலிருந்து
மொறுபட்டது. மற்ற சில்தலதற சந்தைகதைப் மபொலில்லொமல் உழவர் சந்தையில்
கொய்கறிகைின்
பபொறுத்ைமட்டில்

விதல
இரு

அைிகொரிகைொல்
ைரப்பினரும்

நிர்ணயிக்கப்படுவைொல்,

(விவசொயிகள்-நுகர்மவொர்)

விதலதய

மபரம்

மபசும்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

"வட்டில்

12

வொய்ப்புக்கள் குதறவு. விதலப்பற்றிய மபரம் மபசும் வொய்ப்புக்கள் குதறந்ைிருப்பைொல்
மபரம் மபசும் ைன்தம மவறு மகொணத்ைில் உழவர் சந்தையில் பசயல்படுகிறது.
உழவர்

சந்தையில்

இருக்கின்றன.
சட்படன்று

கொய்கறி

மற்ற

விற்கும்

சந்தைகளுக்கு

நிதனவுக்கு

வரும்

பபண்களுக்கு

பைொடர்ந்து

சில்லதற

பசல்லும்

சில

அனுகூலங்கள்

வொடிக்தகயொைர்களுக்கு

வியொபொரிகள்

இருப்பொர்கள்.

அந்ை

குறிப்பிட்ட வியொபொரிகைிடமிருந்து வொடிக்தகயொைர்களுக்கு சலுதககள் கிதடக்கும்,
நியொயமொன விதல, எதடயில் ஏமொற்றொதம, எதடதய விட கூடுைலொக பகொசுறு
கொய்கறிகள்,

என்று

நீளும்

வொடிக்தகயொைர்களுக்கும்

இச்சலுதககைில்

பொரபட்சமின்றி

பல

உழவர்

வழங்கப்படுகிறது.

சந்தைக்கு
உழவர்

வரும்

சந்தையின்

அதமப்பும், வசைிகளுமம வொடிக்தகயொைர்கதைத் பைொடர்ந்து வரச் பசய்கிறது.
உழவர் சந்தையில் வியொபொரிகள் அைிக விதலக்கு விற்க மபரம் மபச முடியொதுைொன்.
அமை மநரத்ைில் ஒரு வொடிக்தகயொைர்கைிடம் ஒரு கொதய அைிக அைவு விற்பைற்கும்,
ைங்கைிடமுள்ை
விவசொயிகள்
குதறத்து

கொய்கறிகைிதை,

மபரம்மபச

மகட்கும்

அைிக

உடன்பட

வதககதை

மவண்டியிருக்கிறது.

வொடிக்தகயொைர்கைிடம்

வொங்கத்
இது

நிர்ணயித்ை

தூண்டவும்

ைவிர

விதலதயக்

விதலதயத்

ைக்க

உழவர்

சந்தையில்

விற்பதன

பசய்பவர்களுக்கு

உத்ைிரவொைமில்லொைைொல்,

வொடிக்தகயொைர்கைில்

யொரும்

நிதல

இல்தல.

இந்ை

எல்ல

குறிப்பிட்ட

நிரந்ைர

இடம்

என்று

ஆைரவொைர்கள்

என்று

வொடிக்தகயொைர்கதையும்

சமநிதலயில்

தவத்து நடத்ைத் தூண்டுகிறது.
அன்றொட

விதலதய

இருக்கும்

மபொது,

அைிகொரிகள்
உழவர்

மவண்டியிருக்கின்றது,
விவசொயிகள்

நிர்ணயிக்கும்

சந்தை

வொைிட

விவசொயிகள்

ைொங்கள்

அந்ை

உழவர்

வியொபொரிகளும்
விவசொயிகள்

ைொம்

விதல

அைிகொரிகைிடம்

மவண்டியிருக்கின்றது.

மபொர்தவயில்

வொடிக்தகயொைர்கைிடம்

மபொது,

என்பதை

குதறவொக
மபரம்மபச
சந்தையில்

நுதழந்ைிருப்பைொல்,
வொய்பமொழியொகச்

பசொல்லொமல், ைங்களுதடய மைொற்றத்ைின் மூலமும் அனுகுமுதறயின் மூலமொகவும்
நீருபிக்க மவண்டியிருக்கின்றது.
"வொ, வொ" என்று ஒருதமயில் வொடிக்தகயொைர்கதை அதழக்கும் மபொது அவர்கள்
எைிர்ப்பு பைரிதவக்கவிட்டொலும் கூட அவர்கள் இதை விரும்புவைில்தல அைற்கொக
'சொர்!, ஐயொ!, மமடம்!, என்று கூப்பிட்டொல் அைிகமொகவும் வொங்குவைில்தல. கதடக்கு
வொடிக்தகயொைர்கதை வரமவற்பதும், என்பனன்ன கொய்கற்கள் தவத்ைிருக்கின்மறொம்
என்பதைத்

ையங்கி

நின்று

மநொட்டமிடும்

வொடிக்தகயொைர்கதை

"வொருங்கள்!

இது

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

தவத்துக்பகொள்ை மபரம் மபச மவண்டியிருக்கின்றது.

13

கண்மொய்

கத்ைிரி,

பிஞ்சு

பவண்தடக்கொய்,

ஆப்பிள்

ைக்கொைி',

என்று

அதடபமொழி

கூறி வரவதழப்பதும் மிக முக்கியமொன வியொபொர ைந்ைிரம்.
சுறுசுறுப்பொக
சில்லதற

எதடமபொட்டுக்
பகொடுக்க

வொடிக்தகயொைர்கள்

பகொடுப்பதும்,

ைொமைப்

ைடவித்ைடவி

படுத்ைொமலிருப்பதும்

கொய்கறிதயப்

பபொறுக்கும்

பொர்த்து

பமதுவொக

முக்கியமொன

மபொது

ைரமொன

ைிறதமகள்.

கொய்கறிகதைப்

பபொறுக்க உைவி பசய்ய மவண்டும். இரண்டு ரூபய்க்கு கொய்கறி வொங்கிவிட்டு, 50
ரூபொய் அல்லது 100 ரூபொய் மநொட்தட நீட்டும் வொடிக்தகயொைர்கைிடம் எரிச்சல் படக்
கூடொது.
வொடிக்தகயொைர்கைிடம்

சில்லதறயொக

பகொடுங்கள்

என்மறொ,

சில்லதற

இல்தல

என்மறொ பசொல்லக்கூடொது. சில்லதற பகொடுக்க வொடிக்கயொைதர ைொமைப்படுத்துவதும்
கூடொது.
நொமம

வொடிக்தகயொைர்கள்.

ஒவ்பவொரு

தகயொை சுைொரிப்பொக
மழுங்கிய

சகிப்புத்

ஊருக்குள்

வருகிறது.

புரிந்து

பகொண்டு

பகொண்டு

இருக்க

ைன்தம
அது

மபொய்

விற்பது

வொடிக்தகயொைரும்

மவண்டும்.

ஒரு

அனுபவம்.

விைம்.

பல

அவர்கதைக்

அந்ை சுைொரிப்பு சகிப்பு ைன்தம முதன

அல்ல.

அது

வட்டுப்

பிரச்தனகதையும்,

சகிப்புத்

புைிய

ைன்தமயுடன்

நொைொக,

நொைொக

வட்டுக்குள்

மற்ற

முடிபவடுக்க

வருகிறது;

பிரச்சதனகதையும்

உைவுவைொக

பபண்கள்

கருதுகிறொர்கள்.
நிறுவனத் தொடர்புகள்
உழவர் சந்தைக்கு பசல்லும் பபண்களுக்கு இரண்டு விைமொக நிறுவனத் பைொடர்புகள்
உருவொகின்றன.
1.உழவர் சந்தையின் விைிமுதறகைொல் (உ.ம் .அதடயொை

அட்தட பபறுைல் பயிர்

சொகுபடி அட்தட பபறுைல்) கட்டொயமொக்கப்பட்ட நிறுவனத் பைொடர்புகள்.
2.உழவர்

சந்தைக்குச்

நிறுவனத்

பசல்வைொல்

பைொடர்புகள்

ஒன்றிற்பகொன்று

உழவர்

பபண்கதை

இலக்கு

சந்தைமயொடு

பைொடர்புதடயதவகைொக

தவத்து

உருவொக்கப்படும்

சம்பந்ைப்பட்ட

இருக்கின்றன.

நிறுவனங்கள்

விவசொய

துதறயும்,

மைொட்டக்கதலத்துதறயும், மவைொண்தம விற்பதனத் துதறயும் இந்நிறுவனஙகைில்
பிரைொனமொனதவ.
இம்மூன்று
இருப்பைொகத்
முதறகைில்
அைிகமொகக்

துதறகதைப்

பபொறுத்ைமட்டில்

பைரியவில்தல.
கொணப்படும்

ஆனொல்

வித்ைியொசம்

குழப்பிவிடுகிறது.

ைன்னுதடய

மநொக்கங்கைில்

ைனிப்பட்ட

அைிகொரிகைின்

விவசொயிகதை
மவதலப்

முரண்பொடுகள்

குறிப்பொக

பளுவொல்

பசயல்

பபண்கதை

சொகுபடி

அட்தட

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

"கொய்கறிகதை

14

பகொடுக்க

ஒரு

துதறதயச்

சொர்ந்ை

ைொமைத்தை உழவர் சந்தையிலுள்ை
அரசொங்கம்

என்றொல்

துதறகளுக்கு

அைிகொரி

மபொது,

அந்ை

அைிகொரிகள் ஏற்றுக் பகொள்ை மறுக்கின்றொர்கள்.

ஒன்றுைொமன

இதடமய

ைொமைப்படுத்தும்

என்று

உள்ை

நிதனக்கும்

மவற்றுதமதய

பபண்களுக்கு,

புரிந்துபகொள்ை

அரசுத்

முடியொது

விவசொயிகள் குழம்பிவிடுகின்றொர்கள்.
கட்டொயமொக்கப்பட்ட நிறுவனத் பைொடர்புகைொல் கொலவிரயம் ஏற்படுகின்றது. அைனொல்
ஏற்படும்

அதலச்சதல

விவசொயிகள்

ைவிர்க்க

அைிகொரிகளுக்கு

ைவிர்க்க

இதசவொய்

ஒரு

எண்ணுகின்றனர்.

சமயத்ைிலும்,

அதலச்சதலத்

பவகுமைிகள்

பகொடுத்து

சரிக்கட்ட இன்மனொரு சமயத்ைிலும் விவசொயிகள் முதனகின்றனர்.
பவகுமைிகதை விரும்பொை அைிகொரிகள், விவசொயிகள் ைங்களுக்கு இதசவொய் நடந்து
பகொள்ை எைிர்பொர்க்கின்றனர். அைிகொரிகளுக்கு

இதசவொய் நடந்து

அவர்கள்

பகொள்வது,

அைிக்கும்

பயிற்சிகைில்

கலந்து

பகொள்வபைன்பது,

அவர்கள்

ஆமலொசதன

பசொல்கிற மொைிரி பயிர் முதறகதை தகயொளுவது, மண் பரிமசொைதனக்கு மொைிரிகள்
எடுத்து வருவது, உயர் அைிகொரிகைின் வருதகயின் மபொது அவர்கதைச் சந்ைிக்க ,

பலைரப்பட்ட

நிறுவனங்களுடன்

பொரொட்டுணர்வும்

கலந்து

ஏற்படும்

பவைிப்படுகின்றன.

பைொடர்புகைில்
இத்

கசப்புணர்வும்,

பைொடர்புகைொல்

அைிகொரிகதை

வதகப்படுத்ை பபண்கள் பைரிந்து தவத்ைிருக்கின்றொர்கள்.
'அைிகொரிகள் அைட்டுவொர்கள். எைற்கு அைட்டுகிறொர்கள் என்பதைப் புரிந்து பகொண்டொல்
மபொதும்.

விைிமுதறகதை

அைிகொரிகைிடம்

மீ றக்

மநர்தமயொக

கூடொது

நடந்து

என்பதை

மனைில்

பகொள்ைமவண்டும்.

தவத்து

அரட்டும்

கொசுவொங்க

அரட்டும்

அைிகொரிகைிடம் கொசு பகொடுக்க கற்றுக் பகொள்ை பவண்டும்'.
நிறுவனத் பைொடர்புகைொலும், அைிகொரிகளுடன் ஏற்பட்ட பைொடர்புகைொலும் பபண்கைின்
ைன்னம்பிக்தக

வைர்ந்துள்ைது.

இந்ைத்

ைன்னம்பிக்தகயின்

மறுபக்கத்ைில்

"

அைிகொரிகதைக் தகயொளும்" வித்தை பைன்படுகிறது.
உழவர் சந்மெ ஏற்றுக் தகாள்ெலும் ொதுகாப்பும்
பொரம்பரியச்
பபண்கைின்

சந்தையில்
பங்கு

விற்பதனயில்

(பமொத்ை

மிகக்

பபண்கைின்

வியொபொரம்)

குதறவொகமவ
பங்கு

மிக

உள்ைது.
அைிகம்.

விற்பதனயில், ைதலச்சுதம, பைரு விற்பதன,
மொர்க்பகட்,

என்று

பல

வதககள்

கொய்கறிகதை

உள்ைன.

அைற்கு

பபண்கள்

சந்தைப்படுத்துவைில்
மொறொக

சில்லதற

ஈடுபடும்

சில்லதற

குடியிருப்பு பகுைியிலுள்ை சில்லதற
ஒவ்பவொன்றிலும்

சொைக,

பொைகங்கள்,

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

உதரயொட மநரம் பசலவிடுவதும் என்பைொக பபொருள் பகொள்ைப் படுகின்றது.

15

மரியொதை, அவமரியொதை

என்று

பல

வதகயொன அனுபவங்கதை எைிர் பகொள்ை

மவண்டியிருக்கிறது.
உழவர் சந்தைதயப் பற்றிய வொடிக்தகயொைரின் கணிப்பு மற்ற சந்தைகதைப் பற்றிய
கணிப்தப விட வித்ைியொசமொனது. வியொபொரிகள் என்பதை விட உழவர்கள் என்ற
அதடயொைமம

உழவர்

சந்தையில்

மபொர்தவயில்

வியொபொரிகள்

உழவர்கைொகத்

ைொன்

பிரைொனப்படுத்ைப்படுகிறது.

நுதழந்து

அதடயொைம்

விட்டிருந்ைொலும்

கொணப்படுகிறொர்கள்.

விவசொயிகள்

கூட,

மற்ற

எல்மலொருமம

மொர்க்பகட்டுகைில்,

ைங்கள் நிலத்ைில் பயிரிட்டு பகொண்டு வந்ைொலும், விவசொயக் குடும்பத்துப் பபண்கள்
வியொபொரிகைொகத்ைொன்

அதடயொைம்

கொணப்படுகிறொர்கள்.

'உழவர்'

என்ற

அதடயொைமம மரியொதைக்குரியைொகப்படுகிறது.
சில்லதற

மொர்க்பகட்டுகள்,

அந்ை

அம்மொர்க்பகட்டுகதைப்

பற்றியும்

பற்றியுமொன

மைிப்பு

கருத்துகள்

மொர்க்பகட்டுகைின்

அைில்

வியொபொரம்

வொய்ந்ைைொக

இல்தல.

சூழ்நிதல,

பசய்யும்
அதுவும்

பபண்கதைப்

பபருநகரங்கைில்

மொர்க்பகட்டுகள் ஏலம் விடப்படுவைொல், அந்ை ஏலத்மைொடு ஒட்டிய நதடமுதறகள்
எப்பபொழுதும் ைொைொக்கமைொடு சம்மந்ைப்பட்டுவிட்டது. அங்மக இடம் பிடித்து விற்பது
என்றொலும்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

இடத்தை

நிரந்ைரமொக்கி

பகொள்ை,

வியொபொரிகள் 'பநைிவு சுைிவுடன்' நடந்து பகொள்ை மவண்டியிருக்கின்றது. பலமரொடும்,
பல

நதடமுதறகமைொடும்

சமொைொனம்

பசய்து

பகொள்ை

மவண்டியிருக்கிறது.

இவ்வொறு சமொைொனம் பசய்து பகொள்ை குறிப்பொக பபண் வியொபொரிகள் சிலவற்தற
ஈடு பசய்ய மவண்டியிருக்கிறது.
இந்ை

பிரச்சதனகள்

பைொடர்ந்து

உழவர்

வியொபொரம்

சந்தையில்

பசய்யமவொ

இல்தல,

அங்மக

யொருடனும்

எந்ைச்

அரசொங்கம்,

ஏற்படுத்ைிக்

இடம்

பிடிக்கமவொ,

சமொைொனமும்

பசய்து

பகொள்ைத் மைதவயில்தல.
உழவர் சந்தை
மரியொதை,

என்ற

அங்கு

இடத்ைின்

விற்பதன

மீ து

பசய்பவர்கைின்

மீ தும்

ஏற்பட

பகொடுத்ைிருக்கின்ற
கொரணமொகிவிட்டது.

அதடயொை அட்தட, விதல நிர்ணயம், சரியொன எதட, சந்தையிலுள்ை வசைிகள்,
குதறகைிருப்பின் புகொர் பசய்யவும், அைன் மீ து நடவடிக்தக எடுக்கவும் பபொறுப்பொன
நிர்வொகம், குதறகைிருப்பின் அது சமூக, அரசியல் விமர்சனத்ைிற்குள்ைொகும் என்ற
பயம், இதவயதனத்தும் மசர்ந்மை மரியொதை உருவொகக் கொரணங்கைொகின்றன. இந்ை
மரியொதைமய

உழவர்

சந்தைக்கு

பபண்கள்

பைொடர்ந்து

பசல்ல

அடிப்பதடயொக

அதமகின்றன. பிற சில்லதற மொர்க்பகட்டுகைிமலொ, ைதலச்சுதமயொகமவொ ைங்கள்
வட்டுப்

பபண்கள் விற்கச் பசல்வதை விட, உழவர் சந்தைக்குச் பசல்வதை ஆண்கள்
பொதுகொப்பொனைொகவும், மரியொதைக்குரியைொகவும் நிதனக்கிறொர்கள். சில கிரொமங்கைில்
ைதலச்சுதமயொகமவொ, மற்ற மொர்க்பகட்டிமலொ கொய்கறி விற்கச் பசல்லும் பபண்கதை

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

பிரச்சதனயல்ல

16

"கொய்கறி

பகொண்டு

சந்தைக்குச்

மபொகின்றொர்கள்"

பசல்லும்

மபொகிறொர்கள்

பபண்கதைப்

என்று

கூறொமல்

என்று
பற்றி

'உழவர்

கூறுகிறொர்கள்.

மகட்கும்

ஆனொல்

பபொழுது

சந்தைக்குப்

உழவர்

கொய்கறி

பகொண்டு

என்று

கூறுவமை

மபொறவ'

இம்மரியொதையின் பவைிப்பொடகத் பைரிகின்றது.
உழவர் சந்மெ தசல்லும் குடும்ெங்களில் முடிதவடுத்ெல்

Decision Making at Family Level
உழவர்

சந்தைக்குச்

குடும்ப

பசல்பவர்கைின்

விவகொரங்கள்

என்பதை

அறியும்

சந்தைக்குச்
பபொழுது

சம்மந்ைமொகவும்

பபொருட்டு

பசல்லும்

பட்டியல்

விவசொயக்

பபண்கள்

குடும்பங்கைில்

குடும்ப

எப்படி
ஒன்று

குடும்பத்துப்

விவசொயம்

முடிவுகள்

சம்பந்ைமொகவும்,

எடுக்கப்படுகின்றன

ையொரிக்கப்பட்டது.
பபண்கைிடம்

வொழ்தவப்பற்றி

இதை

உழவர்

பரீட்சித்துப்

பொர்த்ை

பகொண்டிருந்ை

கருத்துகளும்,

முடிபவடுத்ைதலப் பற்றிய கண்மணொட்டமும் பவைிப்பட்டது.
பபண்

உறவுகதைப்

பற்றியும்,

பொலின

சந்தைக்குச்

பசல்லும்

பபண்கைின்

ஆண்கதைச்

சொர்ந்ைிருத்ைல்,

ஆணொைிக்கம்,

கருத்துகதை

அடிப்பதடயொக

தவத்து

சமத்துவத்தைப்

கணிப்பு

பற்றியும்,

உழவர்

வித்ைியொசமனைொயிருக்கின்றது.

ஆண்,

குடும்ப

பபண்

சமத்துவம்

உறவுகதையும்,

என்ற

ைங்களுதடய

பிரச்தனகதையும் பபண்கள் புரிந்து பகொள்வைில்தல. மொறொக பொலின சமத்துவத்தை
வற்புறுத்தும்மபொமைொ, முடிவுகபைடுப்பைிமலொ ஆண், பபண் அல்லது ைனி மனிைர்கள்
என்று

சிந்ைிப்பதை

விட

குடும்பம்,

குழந்தைகள்,

உறவினர்கள்

என்ற

சிந்ைதனயடிப்பதடயில் ைொன் பசயல்படுகிறொர்கள். உலக முழுதமக்குமமொ அல்லது
மனிை

குலத்ைிற்கு

அைவிலும்,

முழுதமக்குமமொ

சில

சந்தையிலிருந்து

சுற்றுச்

ஒரு

பபொருந்ைிவருகின்ற

சூழலிலும்

மணிமயொ,

மூணு

பபொருந்ைி
மணிமயொ,

கருத்ைொக்கங்கள்
வருவைில்தல.

நொன்

வரும்

குடும்ப
"உழவர்

வதர

பச்தசத்

ைண்ணி வொயில் ஊற்ற மொட்டொர். எந்ை மநரம் வந்ைொலும், நொன் வந்ை பிறகு, ைட்தடக்
கழுவி

சொப்பொடு

ஆைங்கத்தை

மபொட்டொல்ைொன்

விட,

சொப்பிடுவொர்"

ஆனந்ைமம

அைிகமொக

என்று

பசொல்லும்

பபண்ணிடம்

பவைிப்படுகின்றது.

சத்ைமிட்டு

உரிதமகதை நிதல நொட்டுவதை விட , சகிப்புத் ைன்தமதயக் கதடப்பிடித்து பொலின
சமத்துவத்தை நிதல நொட்டுவமை நிதலப்பொடுதடயது என்று நிதனக்கிறொர்கள்.
பங்மகற்பு பயிற்சியின் மபொது' 'அடிமய' எல்லொக் மகள்விக்கும் பபண்கள் படத்துக்கு
அருகொதமயில் மகொடு மபொட்டு விடொைீர்கள். நொம் ஏமைொ அல்லி ரொஜ்யம் நடத்துவைொக
நிதனத்து

விடுவொர்கள்.

அருகொதமயில்
ஆண்களுக்குத்ைொன்

மகொடுகதை,

மபொடுங்கள்'.
ைங்கள்

டிக்

என்று

வட்டில்

கொட்டிக்பகொள்ை முயன்றது பைரிந்ைது.

மொர்க்தக

அவர்கள்

முக்கியத்துவம்

ஆண்கள்
மபசிக்பகொண்ட

என்று

படத்ைிற்கு
விைம்,

பவைியொரிடத்ைில்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

ஆண்,

17

இைற்கு

மொறொக

அவர்ைொம்

"புருஷனுக்கு

என்பது

எங்களுக்குத்

மொைிரி,

பைரியொைொ

ஏக

மரியொதை

பசொல்லியிருக்மக!

என்ன?

என்ற

பகொடுக்கின்ற
உன்

மகலிப்

மொைிரி,

புருஷதன

மபச்சு,

நீ

எல்லொம்

படுத்ைறபொடு

முடிபவடுத்ைதலப்

பற்றி

(decision making at family level) புரிந்துபகொள்வைிலிருந்ை சிக்கதல உணர்த்ைியது. குடும்பம்,
குழந்தைகள்

மற்றும்

பகொள்ளும்

முயற்சியில்,

'பபொறுப்பில்லொை

ைங்கதை

பபொருைொைொர,

பபண்கள்

புருசன்கதை

சமூக

ரீைியொக

பலவற்தற

தூக்கியொ

நிதல

சட்தட

மபொடமுடியும்?

நிறுத்ைிக்

பசய்வைில்தல.

அவதரயும்

மசர்த்துைொன்

இழுத்துச் பசல்லமவண்டும்" என்ற கூற்றிலிருந்து பபண்கள் ைங்கதை ைனியொைொக
(individuals) நிதனப்பைில்தல என்பதைமய கொட்டுகிறது. உழவர் சந்தைக்கு பபண்கள்
பசல்வது மட்டுமல்ல, பபண்கள் பசய்யும் மற்ற சிறு வியொபொர வொய்ப்புக்கள் கூட
பபண்களுக்கு

சில

ைிறதமகதைக்

பகொஞ்சமொக

ஆண்கதைக்

கற்றுக்

பகொடுக்கிறது.

தகயொளும்

இப்பபண்கள்

ைிறதமதயப்

பபற்று

பகொஞ்சம்,

விடுகிறொர்கள்.

பபொருைொைொர ரீைியில் பின் ைங்கியிருக்கும் குடும்பங்கைில், 'யொர் பபரியவர்' என்ற
மமனொபொவம் அைிகமொக பவைிப்படுவைில்தல. பற்றொக்குதறவொன வருமொனம், அந்ை
வருமொனத்தைக்

பகொண்டு

பகௌரவமொக

கலந்ைொமலொசிக்க

தவக்கின்றது.

வொழ

பபண்கைிடம்

நிதனப்பது,

பணப்

புழக்கம்

ஒருவதரயருவர்
இருப்பைொலும்,

அப்

பணத்தை அவர்கள் விரயம் பசய்யமொட்டர்கள் என்ற ஆண்கைின் நம்பிக்தக, ஆண்-

"யொர்

முடிபவடுக்கின்றொர்கள்'

விநொடிகைில்
சுைந்ைிரம்
என்று

நொன்ைொன்

பபற்ற

நிதனக்கவில்தல
முடிபவடுக்கின்மறொம்
விட்டைொகவும்

மகள்விமய

முடிபவடுப்மபன்'

உணர்வு

பசொல்லும்

என்ற

என்று

பபண்கைிடத்ைில்

மபொது

அவர்கள்

நொங்கள்

இரண்டு

என்று

'யொர்

பசொல்லும்

இல்தல.
மபரும்
மபொது

படுகிறது.

மபொது

'அவர்ைொன்

சுைந்ைிரத்தை

பசொல்லும்

நிதனக்கவில்தல.

அர்த்ைமற்றைொகப்

விடுைதல,

முடிபவடுப்பொர்'

இழந்ைிருப்பைொகவும்
மசர்ந்து

மபசித்ைொன்

சமத்துவத்தை

சுட்டொபலன்ன!

சில

மொவு

அதடந்து

பணியொரம்

ஆக

மவண்டும்' என்ற எைொர்த்ை உணர்மவ பபண்கைிடம் மமபலொங்கியிருக்கின்றது.
உழவர்

சந்தைக்கும்

பசல்லும்

பபண்கைின்

இப்பைில்கள்,

ைற்மபொதைய

பபண்கள்

சுைந்ைிரம் என்ற கருத்ைொக்கத்ைிற்கு முரணொனைொகத் பைரியலொம். முடிபவடுத்ைதலப்
பற்றிக் “ஐயொவுக்கு வித்தையில்தல, அைனொல் அம்மொவிற்கு கர்வமில்தல' (As the
husband is a fool and can earn nothing, his wife takes no air) என்று ஒரு பபண்மனி
மமற்மகொள்

கொட்டிய

பழபமொழி,

ஒரு

நல்ல

கணவனின்

கவுரவம்,

கவுரவத்தையும் உயர்த்தும் என்ற கருத்தைப் பிரைிபலிக்கின்றது.

மதனவியின்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

பபண் என்ற உறவு முதறகைின் அடிப்பதடதய மொற்றியதமத்துள்ைது.

18

உழவர் சந்மெ-குடும்ெத்ெில் வன்முமற குமறெலும், கணவன் மமனவியிமடவய
அெிகப் புரிெல் ஏற்ெடுெலும்.
உழவர்

சந்தைக்குச்

புரிைல்கள்
புரிைல்

ஏற்படத்

பசல்லும்

குடும்பங்கைில்

பைொடங்கியிருக்கின்றது.

வியப்பைிக்கின்றது.

பபண்கைிடம்

விவசொயக்

பைொடர்பு

கணவன்

வன்முதற

வன்முதறதயப்

மதனவிதய

தவத்ைிருப்பதும்,

பற்றிய

அடிப்பது

குதறந்து,
பபண்கைின்

மொத்ைிரமல்ல,

பபொறுப்பில்லொமல்

பிற

சுற்றித்ைிரிவதும்,

ஊைொரித்ைனமொக பசலவு பசயவது என்று பல பசயல்களும் குடும்ப வன்முதறயொக
கருைப்படுகிறது. குடும்ப முன்மனற்றத்ைிற்க்கொக, நலனுக்கொக உதழக்கும் ஆண்கள்,
பபொறுப்பில்லொமல்
அடிப்பதையும்

மசொம்மபறியொக

பபண்கள்

ைவறொன

இருக்கும்
பசயலொக

பபண்கதை

கண்டிப்பதையும்,

கருைவில்தல.

பபொறுப்பில்லொமல்

இருக்கும் ஆண்கைின் ஆைிக்கம் ைொன் மகள்விக் குறியைொகி வருகின்றது.
வன்முமற குமறய காரணங்கள்.
1.உழவர் சந்தைக்கு பசல்லும் ஆண்கள், நகர்புறத் பைொடர்புகைொல், உணர்ந்து பகொண்ட
மைிப்பீடுகைொல்
உழவர்

பபண்கதை

சந்தைக்குச்

மரியொதையுடன்

பசல்லும்

பபண்கள்

நடத்ை

ைங்கள்

ஆரம்பித்ைிருக்கின்றொர்கள்.

வியொபொர

அனுபத்ைின்

மூலம்

ஆண்கதை சகிப்புத் ைன்தமயுடன் தகயொளும் வித்தைதய அறிந்ைிருக்கின்றொர்கள்.
கொரணமொக அதமந்ைிருக்கின்றது.
நிெி நிறுவனங்களின் அங்கீ காரம்.
கிரொமப்

புறங்கைில்

மற்றும்

பபண்கள்

பபொதுவொகவும்,
வடுகைில்

கட்டுப்படுத்துவைிலும்

உழவர்

குடும்ப

பபண்கள்

சந்தைக்குச்

வரவு

ைற்மபொது

பசலவு

அைிகப்

பசல்லும்

விவசொயிகள்

கணக்குகைிலும்

பபொறுப்பபடுத்து

அதைக்

பசயல்பட

ஆரம்பித்ைிருக்கின்றனர். இது பபரிய விவசொயக் குடும்பங்கதை விட சிறு விவசொயக்
குடும்பங்கைில் அைிகமொகி வருகிறது. இந்நிதல பல மகள்விகதை எழுப்புகின்றது.
1.குடும்ப

பபொருைொைொரத்ைில்

பபண்களுக்கு

ைரப்படும்

முக்கியத்துவம்

பபண்தம

மயமொக்கப்பட்ட (Feminization of Agriculture) மவைொண்தமயின் பவைிப்பொடொ?
2.பபண்கைொலும் முடியும் என்று ஆண்கள் நம்ப ஆரம்பித்ைிருப்பைொல், பபண்கள் இம்
முக்கியத்துவத்தைப் பபற்றொர்கைொ?
3.விவசொயத்தை

பபண்கள்

கவனித்துக்

பகொள்ை,

மவறு

பவைி

மவதலகளுக்கு,

அதுவும் ைினக்கூலி, வொரச் சம்பைம் ைரும் மவதலகளுக்குச் பசல்வைொல், ைங்கைின்
வருமொன வொய்ப்புகதைப் பற்றி பபண்கைிடம் மதறக்க முடியொது என்று ஆண்கைிடம்
ஏற்பட்ட புரிைலொ?
4.பபொருைொைொர

ைட்டுப்பொடு

பசலவுகளுக்கும்

பணத்

(குறிப்பொக

ைட்டுப்பொடு)

குடும்ப

வரும்மபொது

பசலவுகளுக்கும்,
பபொழுது,

சமொைிக்க பபண்கைின் பங்மகற்பும் அவசியம் என்ற கட்டொயமொ?

அந்ை

விவசொய

ைட்டுப்பொட்தட

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

இதவயிரண்டும் உழவர் சந்தைக்குச் பசல்லும் குடும்பங்கைில் வன்முதற குதறய

19

இந்ை

கொரணங்கைில்

ஒன்மறொ,

பலமவொ

இதணந்து

குடும்ப

பபொருைொைொர

நிர்வொகத்ைில் பபண்களுக்கு முக்கியத்துவத்தைப் பபற்றுத் ைந்ைிருக்கின்றது.
இதுைவிர

கிரொமப்புறங்கைில்

நடத்ைப்படும்

பசயல்பொடும்.

நிைிநிர்வொகத்ைில்

யிருக்கின்றது.

இந்ை

பபண்கள்

பபண்களுக்கு

முக்கியத்துவத்ைினொல்,

சுய

உைவிக்

குழுக்கைின்

முக்கியத்துவத்தை
கிரொமப்புறங்கைில்

ஏற்படுத்ைி

கீ மழ

கண்ட

பவைிப்பொடுகள் பைரிய ஆரம்பித்ைிருக்கின்றன.
1.வட்டிக்கு கடன் பகொடுக்கும் மலவொமைவிக்கொரர்கள் கூட (Money lenders) ஆண்கைிடம்
கடன் பகொடுத்ைொலும், கடன் வொங்கும் பசய்ைி பபண்கைிடம் மபொய்ச் மசர மவண்டும்
என்பைில்

குறியொயிருக்கின்றொர்கள்.

இரகசியமொகக்

கடன்

வொங்கும்

பழக்கம்

ஆண்கைிடம் குதறந்து வருகிறது. பபண்களுக்கு ைகவல் பைரிவது, ைங்கள் பணத்தை
பத்ைிரமொக ைிரும்பி வொங்குவைற்கு உத்ைிரவொைம் என்று கருதுகிறொர்கள்.
2.அரசு பகொள்தககதை அமல்படுத்தும் நிைி நிறுவனங்கள் (மைசவுதடதமயொக்கப்பட்ட
வங்கிகள்) சுய உைவிக் குழுக்கைின் மூலம் கடன் பகொடுப்பதும், வசூலிப்பதும் என்ற

பபண்கள் மூலமொகக் பகொடுக்கப்படும் கிரொமக் கடன்கதைமய ைிருப்பி பபற முடியும்
என்ற நிதல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்ைநிதல, பபொதுவொனதுைொபனன்றொலும் உழவர்
சந்தைக்குச்

பசல்லும்

பபண்களுக்கு

ைினசரி

வருமொன

வொய்ப்புகைிருப்பைொல்

அவர்கைின் மீ து நிைிநிறுவனங்களுக்கு அைிக நம்பிக்தகதய ஏற்படுத்ைியிருக்கின்றது.
விமசஷங்களுக்கு

பசல்வதும்

பிற

சமூகப்

பபொறுப்புகதை

மமற்பகொள்ளுைலும்,

நகரங்களுக்குச் பசல்வதும், பஸ்ைில் பயணம் பசய்வதும் பல கிரொம பபண்களுக்கு
சொைொரண

விஷயம்ைொன்.

உழவர்

சந்தை

ஏற்பட்ட

பின்னர்

அைன்

ைன்தம

மொறியிருக்கின்றது.
உழவர்

சந்தைக்கு

குடும்பங்கைில்,
நிதறமவற்றமவொ

பபண்கள்

உறவினர்
பபண்கள்

பசல்லொமல்

வட்டு

ஆண்கள்

விமசஷங்களுக்மகொ,

ைொன்

பசல்ல

பிற

பைொடர்ந்து

பசல்லும்

சமூக

பபொறுப்புகதை

மவண்டியிருக்கின்றது.

முன்பபல்லொம்

ஆண்கதை அனுப்பிவிட்டு பபண்கள் வட்டு

மவதல, மைொட்ட மவதல என்று கொரணம்
பசொல்லி மபொகொமலிருக்க முடிந்ைது. சில மநரங்கைில் ைம்பைி சகிைமொய் கணவருடன்
உடன்

பசல்வதுமுன்டு.

பபண்கள்

இப்பபொழுது

ைனியொகத்ைொன்

மற்றவர்களுடன்

பசல்ல

குழுவொகமவொ,

ஆண்கள்

உழவர்

சந்தைக்குச்

மவண்டியிருக்கின்றது.

நடந்மைொ

அல்லது

பஸ்

பசன்று

விட,

ைனியொகமவொ

அல்லது

பிரொயொணம்

பசய்மைொ

விமசஷங்களுக்குச் பசல்கின்றனர். பல பபண்களுக்கு இது புைிய அனுபவம்.

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

நதடமுதறதய பின் பற்றுவைொலும் பபண்களுக்கு முக்கியத்துவம் ஏற்படுகிறது.

20

உழவர்

சந்தைக்கு

ஆண்கள்

பபண்கள்

பசல்கிறொர்கள்.

பைொடர்ந்து

பசல்லும்

முன்பபல்லொம்

ஆண்கள்

பட்சத்ைில்,
மட்டும்

வட்டிலிருக்கின்ற

பசல்கின்ற

மபொது

பபண்கள் உடன் பசல்லொைது பபரிய விஷயமொக எடுத்துக் பகொள்ைப்படுவைில்தல.
இப்பபொழுதும்

கூட

உழவர்

சந்தைக்குச்

பசல்லும்

பபண்கள்,

உறவினர்

வட்டு

பவமசஷங்களுக்கு பசல்ல முடியொவிட்டொல் "அவ வந்ைிருக்கலொம்; ஒரு நொதைக்கு
சந்தைக்கு

மபொகொவிட்டொல்

குடியொ

முழுகி

விடும்?"

என்று

ஆைங்கத்துடன்

மகட்டொலும், ஏன் வர முடியவில்தல என்பதை புரிந்து பகொள்கிறொர்கள்.
ஆனொல்

உழவர்

சந்தைக்கு

மபொகொமலிருக்கும்

பபண்கள்,

சில

உறவினர்கைின்

விமசஷங்களுக்குச் பசல்லும் பட்சத்ைில், அது அவர்கைின் மீ ைொன அந்மயொந்யத்தை
அைிகப்படுத்துகின்றது.

இதை

மற்ற

உறவினர்களும்

எைிர்பொர்க்கிறொர்கள்.

மபொக

முடியொைமபொது "எங்கள் வட்டு

விமசஷத்ைிற்கு நீங்க வருவர்கைொ?

உங்கதை மொைிரி
நொங்கள் வசைியொகவொ வொழ்கின்மறொம்? என்று மகொபப்படுகிறொர்கள்.
வட்டு

மவதலயும்

மைொட்ட

மவதலயும்

பசய்து

பகொண்டிருக்கின்ற

பபண்கள்

உறவினர் வட்டு

பவமசஷங்களுக்கு பசல்வதும், பசல்லொைதும் பபரிய விஷயமொக
பின்,

அவர்கள்

விமசஷங்களுக்கு

பசல்வபைன்பது

புைிய

அர்த்ைத்ைில்

பொர்க்கப்படுகிறது.
உழவர் சந்தைக்கு ஆண்கள் பசல்லும் குடும்பங்கைில், ஆண்களுக்கு பைிலொகச் பசய்ய
பபண்களுக்கு

புதுப்

பபொருப்புகள்

கிதடத்துள்ைன.

ஆனொல்

உழவர்

சந்தைக்கு

பசல்லும் பபண்களுக்மகொ, ஆண்களுடன் மசர்த்து புைிய அங்கீ கொரம் கிதடத்துள்ைது.
இந்ை

புைிய

பைைிவொன

அங்கீ கொரத்ைில்
கண்வர்கதைப்

இரண்டு

பரிமொணங்கள்

பபற்றிருக்கின்ற

உழவர்

பைரியவந்ைது.

சந்தைப்

கம்பீரமொன,

பபண்கள்

உறவினர்

வட்டு

விமசஷங்களுக்குச் பசல்வது, இப் பபண்கள் யொருக்கும் பைிலொள் அல்ல என்ற
அங்கீ கொரத்தை
பகொண்டிருக்கும்

வழங்குகிறது.
பபண்கதை

பைைிவில்லொை
பைிலொலொக,

துடிப்பில்லொை
குடும்பத்ைின்

கணவர்கதைக்

பிரைிநிைியொகத்ைொன்

பொர்க்கின்றொர்கள்.
மற்ற விவசாயிகளுடன் ஏற்ெட்டிருக்கும் சமூகத் தொடர்புகள்
உழவர்

சந்தைக்குச்

பசல்லும்

பபண்களுக்கு

பல்மவறு

வதகயொன

சமூகத்

பைொடர்புகள் ஏற்படுகின்றன . அைில் அவர்கள் மிகவும் விரும்பித் பைரிவிப்பது உழவர்
சந்தைக்கு வரும் சக விவசயிகளுடன் ஏற்படும் பைொடர்புகதைைொன்.

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

கருைப்படுவைில்தல. ஆனொல் அமை பபண்கள் உழவர் சந்தைக்கு பசல்ல ஆரம்பித்ை

21

உழவர்

சந்தையின்

விவசொயிகளுக்குள்
குறிப்பிட்ட

விைிமுதறகள்

மபொட்டி

இடம்

யொருக்கும்

சமத்துவமொனைொக

மனப்பொன்தம

இருப்பைொல்

ைவிர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது

நிரந்ைரமொனைல்ல

என்ற

விைிமுதற)

(உ.ம்

வியொபொர

மபொட்டியொைர் என்று யொரும் இல்லொைைொல், ஆமரொக்கியமொன உறவுகள் ஏற்பட வழி
ஏற்பட்டுள்ைது,
இந்ை

உறவுகைில்

உழவர்

சந்தைக்குச்

பசல்லும்

ஆண்களும்,

பபண்களும்

மன

நிதறவதடந்ைிருக்கின்றொர்கள். ஆண் விவசொயிகள் பிற விவசொயிகைின் ஊர்களுக்கு
பசன்று

வருவது

வொடிக்தகயொகிவருகிறது.

ைங்களுதடய

வட்டுப்

பபொறுப்புகைொல்

பபண்கைொல் அவ்வொறு அடிக்கடி பசல்ல முடியொவிட்டொலும், பிற விவசொயிகைின்
வட்டு

விமசஷங்களுக்குச்

பசன்று

வருகின்றொர்கள்.

ைிருமண

வயைிலிருக்கும்

மணமகன்/மணமகள் பற்றிய பசய்ைி பரிமொற்றம், வட்டு

விமசஷங்கள் (ைிருமணம்,
கொதுகுத்து,

பூப்பதடைல்)

பகொள்ளுைல்,

பிற

மபொன்ற

பசலவுகளுக்கு

மநரங்கைில்
கடன்

தகமொற்றொக

பகொடுத்ைல்,

பணம்

கடனுக்கு

வொங்கிக்

ஏற்பொடு

பசய்து

ைருைல் என்று இத் பைொடர்புகள் பல வதககைில் விரிவதடகின்றன.
உழவர்

சந்தைகள்

இதுவதரக்கும்

பைரு

அைவிலொன,

உறவினர்

மற்றும்

ஜொைி

நட்பிற்கு அடித்ைைமிட்டிருக்கின்றது.
"நமது கஷ்டம் கொய்கறிகதைப் பறிக்கும் மபொது பசடியில் உட்கொர்ந்து பயமுறுத்தும்.
அதை கூதடயில் மபொடும்மபொது கூதடயில் உட்கொர்ந்து பகொள்ளும். அதை தூக்கிச்
பசல்லும் மபொது பிடரியில் உட்கொர்ந்து அழுத்தும். ஆனொல் உழவர் சந்தை மகட்தட
பநருங்கினொல்

கவதலகபைல்லொம்

கொற்றொகப்

பறந்து

விடும்.

உள்மை

உட்கொர்ந்து

வியொபொரம் பசய்யும் மபொது, மற்றவர்கைின் சுறுசுறுப்பு நம்தமத் பைொற்றிக்பகொள்ளும்.
எங்கள் எல்மலொருக்கும் கவதலகள் இருக்கின்றது. கொத்துக் கருப்ப அண்ட விடொமல்
பசய்ய

கருப்புக்

கவதலகதை

கயிறும்
அண்ட

பைரியவில்தல.

உழவர்

ைொயத்தும்
விடொ

கட்டி

விடுகிற

வண்ணம்

மொைிரி,

ஏைொவது

சந்தையிலிருக்கும்

மபொது

உழவர்

சந்தைக்குள்

கட்டியிருக்கின்றொர்கமைொ

எந்ைக்

கவதலயும்

நொங்கள்

உணருவைில்தல. வியொபொரம் முடிந்து பவைிமய வந்ை மறு நிமிஷம் "உனக்குைொனடி
இவ்வைவு

மநரம்

கொத்ைிருந்மைன்'

என்று

பிடரியில்

மீ ண்டும்

கவதல

உட்கொர்ந்து

பகொள்ளும்".
உழவர்

சந்தைக்குச்

உணர்கிறொர்கள்.

பசல்வதை

இந்ை

பபண்கள்

அனுபவத்ைிற்கு

உற்சொகம்

அடிப்பதட

பைொடர்புமுதறகளும் கொரணமொக அதமகின்றது.

ைரும்
அங்கு

அனுபவமொகத்
ஏற்படும்

ைொன்

புரிைலும்,

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

அைவிைொன, ஊர் அைவிைொன உறவு/பைொடர்பு முதறகதைத் ைொண்டி புதுவதகயொன

22

1
இந்ெ

கட்டுமர

2002

தொடர்ெிலிருந்ெவொது

ஆம்

சம்ெந்ெப்ெட்டதென்றாலும்,
புரிெலுக்காக,

மறுவுருவாக்கம்

நான்

ஆண்டுவாக்கில்,
உழவர்
அந்ெ

ெமிழில்

தசய்யப்ெட்டது.

SPEECH

சந்மெகமளப்

ஆய்வின்

எழுெிமவத்ெ

சாொரண

என்ற

தொண்டு

ெற்றி

குறிக்வகாள்கமளயும்
குறிப்புகமள

மக்களின்

நிறுவனத்வொடு

நடத்ெப்ெட்ட

ொண்டி,

அடிப்ெமடயாகக்

ஜீவவனாொய

முமறகமள,

நான்

ஆய்வவாடு

என்னுமடய
தகாண்டு

அவர்களின்

அெிலாமைகமள, அவர்களின் கண்ணியமான நமடமுமறகமள புரிந்து தகாள்ள முயற்சிப்ெமெப்

வொன்று மனெிற்கும், அறிவிற்கும் நிமறவுெரும் தசயல் வவறுன்றுமிருக்க முடியாது என்று என்ன

மவக்கின்றது. இந்ெ ஆய்மவ உடனிருந்து தசய்ெ SPEECH நிறுவனர் முமனவர் ஜான் வெவவரம்

தெண்மமமயமாகிவரும் காய்கறி விவசாயம் - எஸ்.தரங்கசாமி

அவர்களுக்கும், இந்ெ ஆய்வில் அப்வொது ெங்தகடுத்ெ ெணியாளர்களுக்கும் நன்றி.

23