SULIT

90012

900/2

PENGAJIANAM
OGOS
2012

3.IAM

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK STPM 2012 ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN DAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) KEDAH

PENGAJIAN AM
Kertas 2 (Tiga jam)

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN

Jawab enam soalan. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, D dan E dan dua soalan dalam bahagian C. Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung

[

].

NOTA
Bersama dengan kertas soalan ini anda harus menerima kertas graf. Jika tidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

900t2 *Kertas soalan ini SULIT sehinggapeperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT
900t2

900t2

PENGAJIANAM
OGOS

20t2
3 JAM

PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK STPM 2012 ANJURAN BERSAMA JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN DAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) KEDAH

PENGAJIAN AM
Kertas 2 (Tiga jam)

Arahan kepada calon:

.IANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN

Jawab enam soalan. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, D dan E dan dua soalan dalam bahagian C. Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian.

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung

[

].

NOTA
Bersama dengan kertas soalan ini andaharus menerimakertas graf. Jika tidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak

900t2 *Kertas soalan ini SULIT sehinggapeperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT

2

900t2

BAHAGIANA
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara25O hingga 300 patah perkataan. [25 markah]

1

Kerajaan elektronik (e-kerajaan) merupakan satu inisiatif pihak kerajaan memanfaatkan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Bincangkan kepentingan kerajaan elektronik kepada negara dan langkah yang perlu diambil bagi
melanc arkan pelaks anaannya.

2

Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha untuk membangunkan bidang sukan negara. Namun, terdapat pelbagai masalah yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang tersebut.

Bincangkan.

BAHAGIAN B
Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga
300 patah

perkataan.

[25 markah]

3

Bekalan bahan api fosil didapati semakin berkurang. Kini, para penyelidik telah menemui tenagagantian bagi mengatasi krisis tenaga.

Bincangkan kepentingan tenaga gantian kepada manusia dan implikasi penggunaannya.

4

Penyakit kardiovaskular berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor. Justeru, pelbagai langkah perlu diambil untuk mengurangkan risiko penyakit tersebut.

Bincangkan.

900t2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT

3

900t2

BAHAGIAN C
Jawab duLa soalan sahaja dalam bahagian ini: satu daripada soalan 5(a) atau 5(b) d.an sata lagi daripada soalan 6(a) atau 6(b)

"Perbankan elektronik merupakan satu sistem yang membolehkan urusan perbankan dilakukan menggunakan jaringan komunikasi ataupun internet. Sambutan terhadap aplikasi perkhidmatan ini dilihat berbeza mengikut kumpulan umur dan tahap pendidikan. Selain itu, faktor demografi seperti komposisi kaum dan faktor jantina juga turut mempengaruhi dalam menentukan sambutan orang ramai terhadap perkhidmatan ini. " (Dipetik dan diubah suai daripada Siti Zakian Melatu Samsi, "IJrusan Perbankan Di Hujung Jari" Dewan Masyaraknr, April 20II. )

5

(a)

(i)

Apakah faktor yang mempengaruhi aplikasi perbankan elektronik

?

(ii)

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kelebihan perbankan elektronik yang mampu menarik minat pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut.

ATAU

5

"Jenayah pemerdagangan orang dipandang serius oleh pihak berkuasa di negara ini. Skop jenayah ini merangkumi pembekalan wanita untuk eksploitasi seksual dan kanak-kanak pula dipaksa meminta sedekah.

(b)

Jenayah ini juga turut melibatkan penjualan bayi untuk dijadikan anak angkat dan penjualan organ untuk tujuan perubatan"

(Dipetik dan diubah suai daripada Lee Fook On, "Memerangi Jenayah Pemerdagangan Orang" Dewan Masyarakal, Ogos 2010.)

(i)

Apakah tujuan utama jenayah pemerdagangan manusia

?

(ii)

Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan faktor mengapa jenayah pemerdagangan manusia semakin berleluasa pada masa ini.

900t2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULITE

SULIT

900t2

"Nutrien yang seimbang kepada manusia telah dikelaskan kepada tujuh bahagian, iaitu karbohidrat, protein, lipid, garam mineral, vitamin, air dan pelawas. Daripada kandungan tersebut badan memerlukan sekurang-kurangnya 2hter air sehari kerana sebahagian besar air tersebut akan hilang melalui air kencing, tinja dan air peluh. 707o danpada badan kita terdiri daripada air dan 9OVa daripada protoplasma sel kita adalah ait." (Dipetik dan diubah suai daripada Rohiza Jamaludin, "Asas Pemakanan, Siri Pemakanan Sihat", Alaf Sanjung Sdn. Bhd.,2006.)

6

(a)

(i)

Bagaimanakah kandungan atr boleh hilang daripada badan manusia?
Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kepentingan air kepada badan manusia.

(ii)

ATAU

'olJnsur utama garam ialah natrium klorida, iaitu kira-kira7J7o. Selain itu, ia juga mengandungi magnesium klorida, magnesium sulfat, kalium klorat dan sedikit magnesium bromide dan kalsium karbonat. Secara fizik, natrium klorida ini kelihatan seperti kristal berbentuk kubus, tidak berwarna dan bersifat lutsinar."

6

(b)

(Dipetik dan diubah suai daripada Nik Khartina Nik Man, "Nilai Garam Setanding Emas" Dewan Kosmik, Ogos 2009. ) (i)

Apakah sifat natrium klorida?
Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kepentingan garam kepada manusia.

(ii)

900t2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT

900t2

BAHAGIAN D
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf.

[15 markah]

7

Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aliran keluarga setinggan mengikut negeri-negeri terpilih bagi tahun-tahun yang diliputi.

Jumlah setinggan di negeri-negeri terpilih menunjukkan pola tidak konsisten. Pada tahun 2005, setinggan berjumlah 53723 keluarga dan menurun sebanyak 25.I2Vokepada40226keluargapada tahun 2007 . Kemudian jumlah setinggan ini telah meningkat sebanyak 1144 keluarga pada tahun 2008 berbanding tahun sebeiumnya.
Secara keseluruhannya, masalah setinggan di Selangor telah menunjukkan penurunan yang agak ketara. Pada tahun 2005, bilangan setinggan sebanyak 5913 keluarga. Melalui Dasar Setinggan Sifar Menjelang

2005, golongan setinggan telah berjaya dipindahkan ke penempatan baru yang lebih kondusif melalui pembinaan rumah kos rendah yang dikenali sebagai Projek Perumahan Rakyat. Bilangan setinggan pada tahun 2006 telah menyusut dengan mendadak sebanyak 3102 keluarga berbanding tahun 2005. Bilangan ini terus menyusut lagi sebanyak 1614 keluargapada tahun 2007 dan angka ini kekal sehingga tahun 2008.
Kepesatan pembangunan ekonomi yang berlaku di negeri Johor turut meningkatkan lagi petempatan setinggan. Bilangan setinggan yang direkodkan pada tahun 2005 adalah sebanyak 5293keluarga dan bilangan ini terus meningkat dengan drastik kepada ll4ll keluarga pada tahun 2006. Pada tahun 2007, bilangan setinggan kekal tidak berubah seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, berlaku peningkatan sebanyak I 21 2 keltarga berbanding tahun 2005 .

Negeri Sembilan kekal sebagai negeri yang mempunyai bilangan setinggan terendah di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Pada tahun 2007 dan 2008, bilangan setinggan yang dicatatkan bagi setiap tahun adalah sebanyak 297 keluarga, dan bilangan ini merupakan pertambahan sebanyak 176 keluarga berbanding tahun 2005. Manakala bilangan setinggan pada tahun 2006 melebihi sebanyak 49 keluarga berbanding tahun 2007.
Bilangan setinggan di Kedah agak sederhana. Padatahun2}}T,bilangan setinggan sebanyak 3629keIunga, angka ini hasil daripada peningkatan sebanyak 186 keluarga berbanding tahun 2006. Bilangan setinggan di Kedah pada tahun 2005 pula melebihi sebanyak 3407 keluarga berbanding bilangan setinggan di Negeri Sembilan pada tahun yang sama.
Sabah merekodkan bilangan setinggan yang tertinggi di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh kebanjiran pendatang asing tanpa izin dan wilayah Selatan Filipina. Bilangan setinggan pada tahun 2005 merupakan

yang tertinggi, iaitu sebanyak 38868 keluarga dan bilangan ini telah menyusut sebanyak 15186 keluarga (39.01Vo) pada tahun 2008. Pada tahun 2006 bilangan setinggan di Sabah merupakan 58.63%o daripada keseluruhan setinggan pada tahun tersebut yang berjumlah 43536 keluarga. Bilangan setinggan pada tahun 2007 pula lebih 10 keluarga berbanding tahun selepasnya.
(Sumber: Dipetik dan disesuaikan daripada Berita Harian, April 2009)

900/2

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT

6

90a12

Berdasarkan petikan di bawah, sediakan cartayang sesuai bagi menunjukkan perbandingan penduduk di kawasan bandar utama di Malaysia pada tahun 2000 dan z}rc.

8.

Bersesuaian dengan peningkatan penduduk negara, beberapa bandar utama dalam negara turut menyaksikan peningkatan yang ketara dalam bilangan penduduknya. Walaupun penduduk di bandar-bandar utama ini tidak seramai penduduk di bandar Shanghai,Tokyo ataupun Mexico City, namun bilangan penduduk di lapan buah bandar utama negara ini jelas menunjukkan trend positif bagi sesebuah negara yang bersaiz kecil seperti Malaysia.
Petempatan penduduk bandar negara boleh dikesan daripada jumlah penduduk lapan buah bandar yang

paling padat yang mencatatkan 4,'775,8I2orang pada tahun 2000 dan meningkat sebanyak 3,122,618 orang pada tahun 2010. Antara punca peningkatan yang banyak dalam bilangan penduduk bandar boleh dikaitkan dengan migrasi dari luar bandar ke bandar berpunca daripada faktor tolak dan tarik.
Subang Jaya mendahului bandar lain sebagai bandar yang paling ramai penduduk dengan peningkatan

yang begitu drastik daripada penduduk berjumlah 423,338 orang pada tahun 2000 kepada 1,553,589 orang sepuluh tahun kemudian. Kuala Lumpur mencatatkan peningkatan yang sederhana dalam bilangan penduduk dengan penambahan sebanyak lll ,8lI orang daripada penduduk seramai | ,297 ,526 orang pada tahun 2000. Penduduk Klang dan Johor Bahru masing-masing seramai 631,676 orang dan 630,603 orang pada tahun 2000. Angka ini telah meningkat menjadi 1,113,851 orang dan9l6,409 orang pada tahun 2010. Bandar Ampang Jaya, Ipoh dan Shah Alam merupakan bandar yang lebih kecil dengan penduduknya dalam lingkungan 600 ribu orang hingga lebih kurang 800 ribu orang pada tahun 2010. Penduduk Ampang Jaya seram ai 47 5 ,253 orang pada tahun 2000. Angka ini melebihi bandar Shah Alam seramai 155,64I orang
tetapi berkurangan seramai 98,788 orang kalau dibandingkan dengan bandar lpoh. Pada tahun

z}l},penduduk tiga bandar ini adalah seramai 804,901 orang untuk Ampang Jaya,704,572 orang untuk Ipoh dan 67I,282
orang untuk Shah Alam. Penduduk Kuching, ibu negeri Sarawak melengkapkan data tentang bilangan penduduk

lapan bandar paling padat di Malaysia dalam jangka masa yang diliputi.

Bilangan penduduk bandar akan terus meningkat bersesuaian dengan Dasar Urbanisasi Negara yang akan memperlihatkan peningkatan penduduk bandar di seluruh negara.
(Sumber: Disesuaikan daripada Jabatan P erangkaan Malaysia, 20 I 2)

900/2

xKertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT

7

900t2

BAHAGIAN E
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
115 markahl

9

Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan hasil eksport barangan utama Malaysia bagi tempoh-tempoh yang dinyatakan.

JADUAL : BARANGAN UTAMA EKSPORT MALAYSIA
Barangan
Separuh Tahun

Gas asli cecair (LNG)

Minyak sawit Kimia dan bahan kimra
Petroleum mentah Keluaran petroleum ditapis Jentera, perkakasan dan peralatan Keluaran setah Barangan perkilansan logam Jumlah xanggaran

Kedua 20l l (RM Juta) 3,361.2 4.171.4 3,701.2 2,393.0 3,225.6 1,518.8 1,277 .0 I,424.5 21,462.7

Separuh Tahun

Separuh Tahun

Pertama 20t2* (RM Juta) 5,587.4 4,823.0 3,531.5
2,'.789.6

4,252.4 1,800-2

1,40j.0
1,414.8 25,60s.9

Kedua 2012* (RM Juta) 4,574.9 4.501.9 4,079.0 3,532.8 3,403.8 2,064.2 1,606.8 1,845.5 25,608.9

(Sumber: Dipetik dan diubah suai daripada Perangkaan Perdagangan Luar Malaysia, Februari 2012)

900t2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaankertas ini

tamat.

SULIT-:,

Berdasarkan carta pai di bawah, huraikan pola perbelanjaan pelancong dari pelbagai negara ke Malaysia dalam tempoh yang dinyatakan. Jelaskan langkah-langkah untuk menarik kedatangan pelancong ke Malaysia.

10.

Perbelanjaan Pelancong dari Pelbagai Negara di Malaysia pada Tahun2007 hingga Tahun 2009

TAHUN
Srab

2OO7

TAHUN

2OO8

j

\ /'

.rl>qimur,
RNI9.22 BII,ION

I l0.Ilqat I

i -{SLd} lab,

t*-wzi

--'

,

RM 11.54 BILION

TAHUN

2OO9

RM 14.73 BILION
( Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada Statistik Pelancongan, Kementerian Pelancongan Malaysia, 2011 )
900/2

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful