AΓΓΛIKA ΣT´ ΔΗΜΟΤΙΚΟY

Tετράδιο εργασιών

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ελένη Εφραιμίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Ελένη Ζώη- Ρέππα, Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ6 Φιλίτσα Φρουζάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Ελένη Μανωλοπούλου-Σέργη, Σχολ. Σύμβουλος Διονυσία Παπαδοπούλου, Σχολ. Σύμβουλος Ελένη Ζωγράφου, Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Μαριάνθη Βουτσά, Εικονογράφος Σωτήριος Καραούλιας, Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Ιωσήφ Ε. Χρυσοχόος Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Κλεοπάτρα Κοσοβίτσα- Βαρελά, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Μιχαήλ Λεβής ΑΕΤΕΝ. ΑΕ

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δημήτριος Γ. Βλάχος Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο» Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Τύπας Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Γεώργιος Οικονόμου Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Ελένη Εφραιμίδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Ελένη Ζώη- Ρέππα, Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ6 Φιλίτσα Φρουζάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ6

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: Μιχαήλ Λεβής ΑΕΤΕΝ. ΑΕ

AΓΓΛIKA ΣΤ´ ΔΗΜΟΤΙΚΟY
Τετράδιο εργασιών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Unit

1

Our multicultural class

WB

1. Make a list of people you know from other countries: _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________

2. Can you find the words “river” and “mountain” in other languages? You can ask your friends from other countries or search online. English: French: German: Italian: Albanian: Bulgarian: Romanian: Russian:

river

mountain

A. Vocabulary
1. Match the country with the nationality Greece Great Britain France India Bulgaria Albania Poland Ukraine China America French Greek British Chinese Albanian Bulgarian American Indian Polish Ukrainian 2. Find examples of the following landforms in your Greek Geography map and write them in the table below:

river peninsula mountain island plain lake bay gulf
1

Pupil’s Workbook • UNIT 1 - Our multicultural class

UNIT 1

3. Write the name of each school subject: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

B. Grammar
1. TONY PAPADOPOULOS IS YOUR CLASSMATE. MEET HIS FAMILY. I. What are they doing now? Choose a verb from the list and complete the text. a. Mr Papadopoulos _________ the baby. b. Mrs Papadopoulos _________ on the phone. c. Sophia, their daughter, _________ a letter to her pen-friend. d. Tonny, their son, _________ his favourite TV series. e. The grandparents _________ in their armchairs. The grandfather _________ and the grandmother _________ a pair of socks for the baby. f. Their dog _________ after a ball.

watch, write, sit, knit, look after, talk, run, sleep
2

Pupil’s Workbook • UNIT 1 - Our multicultural class

W

O

R

K

B

O

O

K

II. What do they do every day? Choose a verb from the list to complete the text. You can use the negative, if you want. a. Mr Papadopoulos _______ very early. He _______ breakfast for his wife and children. b. Mrs Papadopoulos _______ the baby before she _______ for work at 7.45. c. The grandparents _______ very early. They _______ in bed until everybody _______ and then they _______ of the baby. d. The children _______ to school because it is not near their house. They _______ the bus every morning. e. Mr. Papadopoulos _______ to work on foot. His store is near the house. He _______ it at 8.30. f. The dog is very lazy in the morning. He _______ to get up. He _______ his legs on the carpet until 9.

make, open, walk, feed, get up, stay, catch, stretch, get up, leave, want, take care, leave, go
2. PRESENT CONTINUOUS OR PRESENT SIMPLE? Fill in the dialogue with the correct verb. George: Helena: I like this restaurant! Yes, I always _______ here on Saturday nights. The food is delicious. Oh! Here is Mr. Thanos, the owner of the restaurant. Mr Thanos: We always _______ a variety of meals on Saturday nights. Come and see our cuisine. Helena and George: Ok. He _______ a chicken soup at the moment. Bill: Helena: Bill: George: Bill: Actually, I _______ a chicken salad. The soup is ready. Is this parsley? Yes, I usually _______ onions in but tonight I _______ parsley as well. Oh! It smells nice! Thank you. Mr Thanos: Here we are. This is our chef, Bill.

prepare, put, come, cook, make, put
Pupil’s Workbook • UNIT 1 - Our multicultural class
3

UNIT 1

3. Read the dialogue and underline the correct verbs. — Hi Petros! — Oh! Hello George! — What do you do/are you doing now? — Well, I’m listening/ listen to music and I’ m playing/ play video games. I always listen / am always listening to music when I play/I am playing video games. — What kind of music do you usually listen/ are you usually listening to? — I usually listen / I’m usually listening to classical music but today I listen/ I’m listening to rock music! — You seem to be in a good mood. How about inviting me to listen to your music together? — Oh! That’s a good idea. Please come over… 4. Use the following adverbs of frequency to write true sentences about your habits and routines in summer.

usually, often, never, always, sometimes, rarely Example: I usually swim in summer.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

5. You are a reporter. You are interviewing a famous film star / singer / football player. Write your questions. Who____________________? Where____________________? When____________________? What____________________? How____________________?

4

Pupil’s Workbook • UNIT 1 - Our multicultural class

W
C. READING and WRITING

O

R

K

B

O

O

K

1. Your friend Nick has gone to Bucksport, Maine, United States. Read his letter and answer these questions:

Helen and me with George Hurley

a. b. c. d. e.

Where is Bucksport? Is Nick alone at Bucksport? What is he doing at the moment? What is the weather like in Bucksport? What kind of work do the people of

Bucksport do? f. What do people do in their free time? g. What places of interest can you visit in Bucksport? Bucksport, Maine

Dear Tom and Jane, I’m so happy to be here at Bucksport, a small town in the State of Maine. The weather is cold and snowy. Helen and I are staying at George Hurley’s, our friend’s house. The Hurleys are very nice people. At the moment we are having a hot cup of tea and enjoying the fantastic view of the harbour. Mrs Hurley, our friend’s mother, is baking some brownies for us. Brownies are people’s favourite dessert here. Bucksport is a quiet, coastal town at the end of Penobscot Bay. The visitors enjoy the view of Fort Knox which stands across the bay. The people of Bucksport work in the paper mill the International Paper Company- of the town or they run their own business. They are very friendly, hospitable and talkative. They like sports very much. They usually ski, sail, play golf, basketball or tennis. When they don’t do sports, they take a walk along the mile-long marina. Bucksport is a special town to visit. I’m so happy here. I don’t want to leave this relaxing place. Kisses Nick
Pupil’s Workbook • UNIT 1 - Our multicultural class
5

UNIT 1

2. Writing a letter Imagine you are on holidays with your parents. Write a letter to your friend about that place. 3. This is an e-mail from your friend Jack from Bordeaux, France. Read his message and send him your answer.

Write about

the location the weather the sights the people and your own opinion about the place.

Hi Kostas, You wanted to know about my school. Well, it’s not far from my home. It’s a big building with many facilities. There’s a library, a science lab, a theatre and there are also sports facilities. I like the football pitch the most! All my teachers are very good, but Monsieur Picard, the language teacher, is the best! All students learn English. English and Maths are my favourite subjects. We have Maths classes three times a week. I usually do my homework at the school library. What about you? Tell me about your school. Regards, Jack
Write your email below. Tell him about your school, your teachers, your favourite subjects and other interesting things:

Hi Jack, _______ ____________________________________ ____________________________________ _______ ____________________________________ ____________________________________ _______ ____________________________________ ____________________________________ _______ ____________________________________ ____________________________________ _______ ____________________________________ ____________________________________ _______ ____________________________________ ____________________________________ _______ ____________________________________ ____________________________________

6

Pupil’s Workbook • UNIT 1 - Our multicultural class

W
D. SPEAKING

O

R

K

B

O

O

K

This is a snapshot you took with your mobile on your last holiday. Show it to your friend and tell him what is going on in the photo.

Start like this: — Look! Here I am on the beach. It’s a hot day and the beach is crowded. Two young girls are walking next to me. They are so beautiful! …

E. MEDIATION
This is your weekly schedule at school. Write a note to your friend Peter in the UK telling him about the subjects you do each day. ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Κοινωνική Αγωγή* Φυσική Ιστορία ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Γλώσσα Μουσική Μαθηματικά Γυμναστική Φυσική ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Ιστορία Μαθηματικά Φυσική ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Θρησκευτικά** Μαθηματικά Γεωγραφία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γυμναστική Καλλιτεχνικά Γεωγραφία Αγγλικά Θρησκευτικά Ολυμπιακή Παιδεία***

* Κοινωνική Αγωγή: Citizenship ** Θρησκευτικά: Religion *** Ολυμπιακή Παιδεία: Olympic Education

Pupil’s Workbook • UNIT 1 - Our multicultural class

7

UNIT 1

Write your note here.

8

Pupil’s Workbook • UNIT 1 - Our multicultural class

Unit

2

Going Shopping

WB

1. Name some shops in your area where you can buy dresses or trousers.

2. Where or how do you usually buy your clothes?

A. Vocabulary
1. Name the shops in the pictures and write what you can buy in each of them.

We go to the butcher’s to buy ________ ________ ________ ________

We go to the ________ to buy ________ ________ ________ ________

We go to the ________ to buy ________ ________ ________ ________

We go to the ________ to buy ________ ________ ________ ________

We go to the ________ to buy ________ ________ ________ ________

Pupil’s Workbook • UNIT 2 - Going Shopping

9

UNIT 2

2. Where can you find these things? Match. A. A watch and a bracelet B. A bunch of flowers C. A newspaper D. A pen and envelopes E. Stamps newsagent’s post office jewellery florist’s stationer’s ________ ________ ________ ________ ________

3. Match the following (some other combinations are also possible): a bar of a loaf of a dozen of a can of a jar of two pounds of a bottle of two packets of a carton of bread jam eggs chocolate mince milk muffins cider orange juice

4. Complete the sentences with the following words.

mince, chops, organic, ribs, fruit, vegetables, flans, cakes
a. Many people buy _________ products these days. They are good for our health. b. Riki is greedy. She wants to eat pork _________ for breakfast and lamb _________ for dinner c. Jim doesn’t like fruit _________ for breakfast. He prefers cream _________. d. Jane needs a pound of _________ to make meat balls. e. If you are on a diet, you should eat a lot of _________ and _________.

10

Pupil’s Workbook • UNIT 2 - Going Shopping

W

O

R

K

B

O

O

K

5. What is your favourite kind of cake? Write what things you need to make it. You can ask someone else if you don’t know. I need

a cup of butter,
_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

6. Complete the dialogue between a customer (C) and the assistant (A) with lines a-g. A: How can I help you young lady? a b c d e f g Here is your change. No, I don’t think so. How much is this? That’s a nice idea! What size does he take? What does he look like? I’m looking for a Father’s Day gift. C: (1) A: How about getting your father a nice T-shirt? C: (2) A: (3) C: He wears medium A: Do you think this brown T-shirt suits him? C: (4) A: (5) C: He is dark with brown hair and brown eyes. I think the yellow one suits him better. (6) A: It’s 25 euros. C: Here you are! A: (7) 7. Your pen friend in Glasgow has sent you the e-mail on next page. Read it and answer the following questions: a. b. c. d. Where does Steve come from? What’s the weather like in his hometown? Which clothes suit him best? What does he look like?
Pupil’s Workbook • UNIT 2 - Going Shopping
11

UNIT 2

Hi, My name is Steve and I come from Glasgow, UK. Glasgow is a beautiful city in Scotland. The weather up here is rainy and cold but the people are warm and friendly. A few things about myself: I’m eleven years old; I like casual clothes; I usually wear jeans and dark T-shirts. I think these clothes suit me best. What do I look like? Well, I’m quite tall with big green eyes and fair, curly hair. The first thing people notice on me is my double chin and charming smile. I’m attaching a photo. Open it! What do you look like? Send me an e-mail. I’d like to know! Best regards, Steve Now send your pen-friend an e-mail telling him about yourself. Write about the area you live in, your favourite clothes and what you look like.

Hello Steve,

12

Pupil’s Workbook • UNIT 2 - Going Shopping

W
B. Grammar

O

R

K

B

O

O

K

1. Complete the dialogue with a, some and any. Markos: Mother: Markos: Mother: Markos: Mother: Mum, what do you want me to buy from the supermarket? Well, we haven’t got _____ bread or butter. Ok then, I’ll get _____ bread and _____ butter. Do we have _____ milk? Yes… we have _____ but we want to make _____ cake. So buy _____ carton. All right mum. Can I buy _____ bottle of orange juice too? Yes, sure… if you have enough money…

2. Complete the dialogue using how much and how many. — _________ does a packet of sugar cost? — It costs 65 cents. _________ packets do you need? — Just one. I also want to buy some eggs and some bread. — _________ eggs do you want and _________ bread? — I’d like a dozen of eggs and a loaf of bread please. — Well, sure… Here you are. 3. Your friend Stella is hungry. She’s asking you the following questions about the food in the fridge. Look at your fridge and give your answers. Stella: You: Stella: You: Stella: You: Stella: You: Stella: You: Stella: You: Stella: I’m very hungry. Is there anything to eat? Yes, there are many things in the fridge. What would you like? Is there any bread in the fridge? Yes, __________________. Are there any sausages? No, __________________ but we can make an omelette with cheese and eggs. Is there any butter? Yes, of course __________________ How about something to drink? Is there any coca-cola? No, _______________ but we have orange juice which is good for us. Now, what’s for dessert? Are there any doughnuts? No, _______________ doughnuts but _______________ ice-cream. great!!! Let’s prepare our meal!
Pupil’s Workbook • UNIT 2 - Going Shopping
13

UNIT 2

4. Choose the correct answer. 1. There is _____ bread on the table. a. b. c. a an a loaf of 6. Terry wants to buy _____ beer for his father. 7. I haven’t got _____ money today. a. two bottles of b. many c. a packet of

2. We haven’t got _____ butter in the fridge.

a. b. c.

a some any

a. b. c.

some much many

3. _____ orange juice have we got?

how a. b. how much c. how many

8. Susan drinks _____ orange juice.

a. b. c.

much many a lot of

4. We need _____ egg for this cake.

a. b. c.

much many an

9. There is _____ sugar in the pot. Let’s buy some.

a. b. c.

few little any

5. Mary has got _____ money in her pocket.

a. b. c.

a some an

10. There aren’t _____ eggs left. How are we going to make the omelette?

a. b. c.

many much few

5. You and your friend are in a restaurant. Order something to eat and to drink. (Use a, some, a bottle of, etc.) Waiter: You: What would you like to eat? I would like ____________ and __________________ Your friend: I would like____________ and __________________

14

Pupil’s Workbook • UNIT 2 - Going Shopping

W

O

R

K

B

O

O

K

6. A SURVEY: Is your diet healthy? How much/many do you eat of these foods each week? Complete the table: FOOD meat and poultry fish vegetables hamburgers & pizzas fruit dairy products sweets & deserts Do you have a healthy diet? Yes, I do/ No, I don’t because NOT ANY NOT MUCH NOT MANY SOME A LOT

7. A reporter is doing a research on the foods young people eat. Read the interview below and find 5 mistakes Paul made while speaking. There is an example. a lot of Well, When I am at the supermarket I want to spend much time looking around at all the different products. I don’t eat many frozen food. I prefer fresh vegetables and fruit. I usually buy many different vegetables and much apples. I don’t eat many meat either. I like fish better. I always buy any fish when I am at the supermarket. What I can not resist are the sweets. I want to buy them all!

PAUL

Pupil’s Workbook • UNIT 2 - Going Shopping

15

UNIT 2

8. You and your best friend are at a clothes store. He/she wants to buy a T-shirt. Try to persuade him/her that the one he/she is trying on is not a good choice. Use expressions like: it doesn’t fit, it doesn’t match, the sleeves are short/long, it doesn’t suit you, etc. Write the dialogue: YOUR FRIEND

YOU

C. Mediation
You are in a supermarket with a friend from Australia. He can see some signs on the racks but he/she cannot understand any Greek. Try to explain what the signs are about.
Σ ΟΛΟΦΡΕΣΚΕ ΠΑΣΤΕΣ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΔΥΟ, ΤΟ ΕΝΑ ΔΩΡΟ

1+1=1

ΟΙ ΦΟΡΜΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ!

Δεχόμαστε Πιστωτικές Κάρτες

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 1. 2. 3. 4. 5.

Shopping list:

D. Writing
It’s your birthday soon and you want to organize a party for your friends. Make a shopping list for your party. Put it in your portfolio.

16

Pupil’s Workbook • UNIT 2 - Going Shopping

Unit

3

Imaginary Creatures

WB

A. Vocabulary
1. Put the following monster adjectives in 3 lists: vicious, large, disgusting, savage, fierce, unattractive, delicate, dangerous, tiny, friendly, good-hearted, smart, frightening, funny, monstrous, mysterious, naughty, ugly, huge, delightful, cunning, oversized, horrible, unpredictable, supernatural, hideous, playful SIZE CHARACTER APPEARANCE

2. Match the opposites A huge horrible vicious naughty playful B good - hearted lovely good serious tiny

3. Now you give the opposites: attractive friendly active happy expensive kind predictable

unattractive

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

17

UNIT 3

4. Match the words in column A with the words in column B A sleep very tired warm and comfortable track ruins I am scared exhausted I am afraid path turn in cosy remains B

5. Complete the dialogue with sentences a-d a. b. c. d. We could never accept money for a service as small as this. You look so exhausted! We are travelling as far as New York but it’s already dark. They are freshly baked.

— Good evening! Sorry for disturbing you so late. Can we spend the night with you here? _____________________ (1) We feel so tired! — We are about to turn in, but please, welcome! ___________________ (2) Our house is not as luxurious as a hotel but it’s cosy! Please, have a cup of hot tea and some cakes. ___________________ (3) Thank you. I haven’t tasted cakes as delicious as these before! — Please allow me to pay for the room and food you are giving us. — Oh, no! ________________________ (4). We consider you as our guests.

18

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

W

O

R

K

B

O

O

K

6. Match the texts with the pictures. Then find 4 adjectives to describe each one of them.

a. These beings are half man and half horse. They live in the mountains and forests and their food is raw meat. They like wine very much and follow Dionysus, the god of wine. Some of them are savage and violent but others are hospitable and good hearted. b. This creature was once a beautiful woman. Now, she looks horrible and her hair is a mass of serpents. The serpents have huge heads, bronze hands and golden wings. Anyone who meets and looks at this hideous and unfriendly creature turns to stone immediately from a horrible fear. Poseidon is the only immortal who was not afraid of this disgusting creature and had a child with her. c. It is huge and has the head of a bull and the body of a man. Its house is the labyrinth. Every year the fierce creature eats seven boys and seven girls sent from Athens. Theseus manages to kill this vicious and insensitive beast with the help of Ariadne, King Mino’s daughter. d. This wicked and ugly monster has the face of a woman, the chest, feet and tail of a lion; and wings of a bird. The cruel and cunning creature asks the passers-by this riddle: “What is it that has four feet in the morning, two at noon, and three at night?” If people don’t know the answer, they die immediately. Only Oedipus manages to solve the riddle: Humans who crawl on four when they are babies, walk on their two feet when they grow up, and use a cane later when they become very old. 7. Describe your favourite comic hero using as many adjectives as you can. What does he/she look like? What is he/she like? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

19

UNIT 3

B. Grammar
1. Compare the two pictures. Use the adjectives in brackets.

Example: Tinkerbelle’s Bed and Shrek’s bed Tinkerbelle’s bed is more comfortable than Shrek’s bed.

(comfortable) Shrek

Tinkerbelle

a. Astérix and Obélix
(strong)

c.
(heavy)

d. (pictures of Shrek and his princess)
(ugly)

b. Cinderella’s clothes and Tinkerbelle’s clothes
(beautiful)

2. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Begin with the first words given: a. The Amazon River / the Mississippi River. (long) The Amazon river _______________________________________________________________ . b. India / Saudi Arabia (populated) India __________________________________________________________________________ . c. New York / Los Angeles (large) New York ______________________________________________________________________ . d. Canada / Antarctica (cold) Antarctica ______________________________________________________________________ . e. Mount Everest / Mount Kilimanjaro (high) Mount Everest __________________________________________________________________ . f. The Lake Baikal / Caspian Sea (deep) Lake Baikal _____________________________________________________________________ .

20

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

W

O

R

K

B

O

O

K

3. Complete with the superlative of the adjectives. Did you know that? a. Asia is the _______________________ continent in the world? (large) (44,579,000 sq km) b. Africa is the continent with the _____________________________ counties? (many) (53) c. The Pacific Ocean is the _________________________ ocean on Earth? (deep) (10,924 m) d. The Vatican is the ________________________ country in the world? (small) (0.44 sq km) e. Luxembourg is the ______________________ country in the world? (rich) (GNP $45,360) f. Mozambique is the _________________________ country in the world? (poor) (GNP $80) g. The Nile is the ___________________________________ river on Earth? (long) (6,825 km)

4. Some facts about Athens: fill in the correct form of the adjectives. a. Athens is the (large) _________________ city in Greece. b. No other Greek city has as (many) ____________________ inhabitants as Athens. c. The Athens underground is the (new) ________________ underground in Europe. d. The Parthenon is one of the (famous) ______________ sights worldwide. e. Athens is one of the (old) _________________ cities in the world.

5. Look at the information about the two houses and write sentences to compare them: Use comparatives with than and as… as…

The Bell House (1995) 4 bedrooms, 2 bathrooms, 2 living rooms

Luis Place (1970) 3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 living rooms

230,000

175,000
21

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

UNIT 1 3

6. Complete the sentences with the comparative or superlative form of the adverbs in brackets a. The lorry driver drives _______________ (carefully) than the taxi driver. b. Sophia sings ________________ (beautifully) of all. c. Peter works _______________ (hard) than Jerry. d. Aeroplanes travel _________________ (fast) of all travel means. e. Helen dances ______________ (bad) than Sonia. 7. Read the two sentences. Then, form new sentences using the words in brackets a. Markos is 11 years old Dimitris is 11 years old b. Georgia sings beautifully in her class Martha sings more beautifully than any other girl c. Jim has got 7 euros Terry has got 9 euros d. Alan works three hours every day Ted works four hours every day e. The beaches on this island are clean This beach is cleaner than all the others (THE) _______________________________________________________________________________ 8. Look at the information about the two monsters and write 3 sentences using as … as and the adjectives in the box. (HARDER) _______________________________________________________________________________ (MORE) _______________________________________________________________________________ (OF) _______________________________________________________________________________ (AS) _______________________________________________________________________________

A age: 78 yrs weight: 130 kg height: 2 ft

old heavy/light few/many

B age: 75 yrs weight: 235 kg height: 4 ft

22

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

W

O

R

K

B

O

O

K

9. Your friend has written these sentences but he / she is not sure if the words in bold are correct or not. Help your friend and correct the wrong words. a. Come quick or we will miss the bus. b. You are driving so dangerous that I am afraid we are going to have an accident. c. d. e. f. g. h. i. j. Susan works harder than John. Roses smell very sweet. You look angrily. Why? She dances very good. Which is worst, a toothache or a headache? That is the worst thing that could happen to me. My mother drinks the least beer in the family. Steve draws better than Stanley.

10. Spot the differences in the two pictures and write sentences using the adjectives: tall, short, new, crowded, old, big, small, relaxed

Picture A

Picture B

Start like this: The boy in picture A is taller than the boy in picture B. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

23

UNIT 3

11. Read the following dialogue and complete the exercises that follow. Anna: What’s your city like? Helen: It’s beautiful. There are large parks, high buildings, interesting shops. The streets are wide. Fast cars and buses take busy people to their jobs in the mornings. There are many cinemas, museums, sport facilities, playgrounds, restaurants, hospitals and many schools, too. My city is fantastic! Anna: So, I see… You live in the most beautiful city, with the largest parks, the tallest buildings, the most interesting shops, the widest streets, the busiest people… Anna, you live in the most unbelievable city in the world… Helen: Yes, that’s true… What about you Anna, what’s your village like? Anna: My village is beautiful, too. I love it so much! The air is fresh and life is relaxing. The houses are small but pretty and there are gardens outside. The streets are narrow and the cars and buses are a few. People walk to their jobs. There is one cinema, two restaurants, a few shops, one hospital and one primary school. Children are happy and walk to school every sunny morning. My village is fantastic, too!

Complete with the correct form of adjectives: a. In the unbelievable city: There are ___________ (wide) streets in the world. Buses and cars are ___________ (fast) in the world. Shops in my town are___________ (interesting) in the world. b. Now complete the texts about city life and village life: In the village, the air is ___________ (fresh) than in the city. The streets are ___________ (narrow and few) and the shops are not ___________ (interesting) _____ in the city. Life here, however, is ___________ (relaxing) and children walk to school ___________ (happy) every morning. In the city, life is ___________ (busy) than life in the village. Streets are ___________ (wide), buses and cars are ___________ (many) and they travel ___________ (fast) than the cars in the village. However, there are ___________ (interesting) shops and ______ _____ (many) restaurants, cinemas, museums and schools and life here is ___________ (fantastic) _______ in the village, too. Now write a paragraph about the two places:

Example: Helen’s city is as beautiful as Anna’s village. The buildings in the city are higher than the village houses but the village houses are prettier…
24

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

W

O

R

K

B

O

O

K

12. Look at the two pictures and compare the means of transport using adjectives like: safe, dangerous, fast, slow, comfortable, easy, expensive, cheap, tiring… or their adverbs.

1 2

Example: In picture 1, the steam train travels more slowly than the train in picture 2. or The train in picture 1 is slower than the train in picture 2. C. MEDIATION
Read the following text. Then write a note to your friend Bernand who doesn’t know Greek telling him where you think this text is from and what it is all about.

βδη. Η Σκύλλα και η Χάρυ δύο ια τέρατα, που ζουν σε Είναι δυο θαλάσσ ελίας ή του α στενά της Σικ αντικριστές σπηλιές στ φάλια, είναι ένα τέρας με 6 κε Γιβραλτάρ. Η Σκύλλα υ λά και ανθρώπους, πο τρώει μεγάλα ψάρια αλ ηλιά τους κοντά από τη σπ περνούν με τα καράβια φους του φάει τους συντρό της. Έτσι, κατάφερε να λαδή μοιάζει με γοργόνα, δη Οδυσσέα. Η Χάρυβδη ό τη ω είναι γυναίκα και απ από τη μέση και επάν από τη ρι. Ζει απέναντι μέση και κάτω είναι ψά ζί νερό της θάλασσας μα Σκύλλα και ρουφάει το σ’ αυτό. με ό,τι βρίσκεται μέσα

Notes: Scylla and Charybdis: Σκύλλα και Χάρυβδη Gibraltar Straits: Στενά του Γιβραλτάρ Sicily: Σικελία

Pupil’s Workbook • UNIT 3 - Imaginary Creatures

25

UNIT 4 UNIT 2 4

Unit

4

The history of the aeroplane

A. Vocabulary
1. CROSSWORD: The flight vocabulary
1 2 3 4 5

6

7

8

9 10 11 12

13

14

Across 1. Planes sometimes fall into it. 5. It lands on water. 6. A space shuttle has a strong one. 7. This force pulls the plane backward. 9. This force pulls the plane down. 11. The Wright brothers invented it. 13. This force pushes the plane upward.

Down 2. A person travelling on a plane. 3. A Concorde flies 5 times up the ................ of sound. 4. A journey in the air 8. It travels to the moon. 10. A helicopter can ..................... anywhere. 12. The person who controls a plane. 14. Birds have got wings, so they can ............

26

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

WB

2. Divide the following words into two groups: “PARTS OF THE PLANE” and “FORCES OF FLIGHT”.

drag, tail, rudder, fuselage, landing gear, wings, engine, gravity, thrust, cockpit, lift
Parts of the plane Forces of flight

3. Use the following words to complete the text:

took off, airhostess, air pocket, cockpit, landed, forces, pilot, fuselage, wings, tail, landing gear

2 engers on board. The …………..…... of the plane welcomed the pass The belts and switch off their …………..…... asked them to fasten their seat 3 …………..…... It was a mobiles. When everything was ok, the plane 4 ’t fall into a(n) ul trip, the weather was fine and the plane didn wonderf ow and could admire the …………..…... Maria was sitting near the wind had learnt at school about the view from above. She remembered what she to recognize some parts of the four 5 …………..…... of flight and she also tried 6 …………..…... and the wheels of plane. The body of the plane is called the 7 d see the 8 …………..…... from the plane are the …………..…... Maria coul plane travel fast and high. She the window. The shape of the wings helps the 9 the back part of the plane. could not see its …………..…... which is at 10 hrow airport in London. Maria After 4 hours the plane …………..…... at Heat 11 who was in the …………..…... asked the airhostess if she could visit the pilot the instruments that make the of the plane. The pilot showed her some of t this exciting experience!! plane fly and land. Maria was very happy abou 1

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

27

UNIT 4

4. Match the information with the types of planes:

SPACE SHUTTLE, SEAPLANE, BOEING 747, CONCORDE
a. b. c. d. They can travel very quickly and can carry many people and goods. They fly at speeds 5 to 10 times the speed of the sound. They can land on water. They can fly up to five times the speed of the sound.

1 2

3

4

28

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

W
B. Grammar

O

R

K

B

O

O

K

1. Find the hidden irregular past tenses: C A R C M A T B I Y A E U H Q L M P F S O A M A D E T U F E T O L E G O N S S L L H F Z E A D V T L E K T I H O E H I R R D S W A B U I L T

2. Find the past simple of the verbs and complete the sentences:

buy, feel, give, drink, do, break, go
1. Mary ___________ her leg in the school yard yesterday. 2. They ___________ many souvenirs on their trip last year. 3. He ___________ me a free game ticket last week. 4. You ___________ to the wrong building last time. 5. He ___________ his homework last night. 6. I ___________ very tired after lunch the day before yesterday. 7. I ___________ all the milk in the carton this morning. 3. Match the question to the answer: 1. Who built that building? 2. Where did you go last night? 3. Where did you buy that dress? 4. When did she arrive? 5. What time did they fly? A. At a small shop B. A famous architect C. At 8 o’clock D. To the cinema E. On Sunday

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

29

UNIT 4

4. Markos went to a party last night and Mary wants to know all about it. What are her questions? Mark’s answers in bold will help you. Mary: Markos: Mary: Markos: Mary: Markos: Mary: Markos: Mary: Markos: Mary: Markos: Mary: Markos: Mary: Markos: Mary: Markos: Mary: Markos: Did you have a good time at the party, Mark? Yes, I had a very good time. Who ______________________________________ My friend Bill organized the party. What kind of _______________________________ It was a birthday party. Whose ____________________________________ It was his sister’s birthday. How many __________________________________ About 15 children were there. When _____________________________________ The party started at 7 o’clock. Were _____________________________________ No, Peter and Joan weren’t there. But Julie was there, and I danced with her. What _________________________________ like? The music was fantastic. Very danceable. Did _______________________________________ No, I didn’t eat much. Did _______________________________________ Yes, we all sang ‘Happy birthday’.

30

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

W

O

R

K

B

O

O

K

5. Look at the activities below and tick R the things people did in Daedalus’ time and cross out Q the things they didn’t do:

In Daedalus’ time...

fly by plane X

eat cheeseburgers

paint on pottery

play computer games play games of marbles believe in the 12 gods 6. Now write 3 things about what people didn’t do in Daedalus’ time:

Ex. People didn’t fly by plane in Daedalus time. 1. _________________________________________________________. 2. _________________________________________________________. 3. _________________________________________________________.

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

31

UNIT 4

7. Match the pictures and write sentences about what happened:

1

2

3

4

a

b

c

d

Example: He was skiing when he broke his leg.
1. __________________________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________________________ 8. At the SCIENCE MUSEUM Look at the picture and write what the people were doing when Mary’s class arrived.

When the pupils arrived, some people were _____________ some boys ___________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _____________________________

32

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

W
C. Reading and Writing
1. MY BEST HOLIDAY Read about some pupils’ holidays. Which one do you think is the best?

O

R

K

B

O

O

K

Mohammed rusalem and my Palestine and saw Je Last holiday I went to grandfather’s house.

a bus and we Ala and Abdul tra in Jordan, we took easury… holiday we went to Pe Last me camels and the Tr 10 o’clock. We saw so arrived at s very much. We enjoyed ourselve d Hussam shoes and I ate fish an Syria. I bought some sea. Last holiday I went to hotel. I swam in the ge juice. I stayed in a I drank oran

I drank apple Elina I ate a big meal and . I travelled by plane. to the Paris ing and then I went Last holiday I went to e . I arrived in the even walkman clock I went to visit th juice. I listened to my I got up early. At 9 o’ e afternoon for a long time. for my brother. In th hotel by taxi. I slept d. I bought some toys eylan Eiffel Tower and Disn e fish. e restaurant and I at I walked to th

Now think about YOUR best holiday. Where did you go? What did you do? Write about it.

Your name: ____________________________________ Last holiday I ___________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

33

UNIT 4

2. An inventor: ALESSANDRO VOLTA

Read the information about Alessandro Volta and write his biography using linking words to join the sentences.

ALESSANDRO VOLTA 1745 1774 1794 1779 1780 1810 1827 1881 ol there become professor of physics at Royal Sch ool in Como, make various inventions marry Teresa Peregrini, have three sons become professor of Physics at the Univers ity of Pavia develop the voltaic pile, a forerunner of the electric battery Napoleon make him a Count to honour him die an electrical unit, the volt, take his name Born in Como, Lombardy, Italy, go to scho

Write your essay here.

Alessandro Volta was born in 1745 in Como, Lombardy, Italy, and ____________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

34

Pupil’s Workbook • UNIT 4 - The history of the aeroplane

Unit

5
1 3

Travelling through time

WB

A. Vocabulary
1. CROSSWORD: The sixties 2

4

-

5

6

7

-

8

ACROSS 1. Those kinds of pants were in fashion in the 60s. (2 words) 4. Women used to wear those shoes. (2 words) 6. Girls used to wear them at school. 7. Some boys had long hair and they used to wear it in a …-…(2 words) 8. Young people listened to the Beatles’… DOWN 2. They were short and girls used to wear them. (2 words) 3. Young people danced to that music. (3 words) 5. Sometimes they wrote their secrets there. 7. People used to gather at home and have …

Pupil’s Workbook • UNIT 5 - Travelling through time

35

UNIT 5

2. Look at the following means of transport:

car, bicycle, train, underground, tram, ferry boat, train, plane, bus
Write down which of these forms of transport… • • • • • … you often use: … you think is the safest: … you think is the most comfortable: … you think is the cheapest: … you can find in your area: ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

3. Match A with B: A transport steam treasure train gift bus opening B hunt shop museum time conductor train simulator

4. Complete the signs: Way _____ ύ Don’t lean ___________ _______________________
Wait till ____________

Mind ________
Keep clear __________

Keep your feet __________
36

Pupil’s Workbook • UNIT 5 - Travelling through time

W
5. Circle the odd word out a. b. c. d. ponytail, tunics, tram, horse carriage,

O

R

K

B

O

O

K

braids, records, omnibus, tube,

hairbrush, cloaks, conductor, underground,

perfume bell bottomed pants double-decker bus train

6. Circle the correct response

1.

Excuse me. How can I get to the History Museum?

a. Great idea! b. Go straight. It’s on the corner of this street.

2.

How much is it?

a. It’s 5 euros! b. It’s near the station.

3.

What time is the museum open?

a. It’s 8 o’clock. b. It’s open every day from 9 am to 6pm.

4.

Is admission free for children?

a. Yes, it is! b. Yes, thank you!

Pupil’s Workbook • UNIT 5 - Travelling through time

37

UNIT 5

B. Grammar
1. Complete the following paragraph with USED TO and words from the box.

make, go, live, tell, walk
I ______________ to my mother’s village near the sea in August when I was a child. My grandparents ______________ there and were very happy to have me with them. I liked the sea very much. I ______________ to the beach with my grandmother. It was about half an hour’s walk. She ______________ me a lot of tales while we were walking. I still remember some of them. On the beach I ______________ sandcastles with Jenny and Petros. Those were very happy days!

2. Now write a paragraph about how YOU used to spend your holidays when you were 7 years old.

When I was 7 years old, I used to _______________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________

38

Pupil’s Workbook • UNIT 5 - Travelling through time

W

O

R

K

B

O

O

K

3. Look at the picture of this town and write how people used to live in this town in the past. Say what they used to do and what they didn’t use to do. Use the following words: underground, factories, farms, small houses, and blocks of flats

4. Role play Pupil A You are Sakis, a famous singer. A reporter from a magazine is going to interview you about your life before and after you became famous. Think about the following things: What you used to look like and how you used to dress. What you used to do every day that you don’t do now.

Pupil B You are a reporter from a magazine. You are going to interview Sakis, a famous singer. Prepare questions to find out about: What he used to look like before he became famous and how he used to dress What he used to do every day Now write the report for the magazine. Start like this: In his interview, Sakis, the famous singer told us that he used to be different in the past. He__________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________
Pupil’s Workbook • UNIT 5 - Travelling through time
39

UNIT 5

5. Giving directions: Look at the map and play a role.
Oak

Westbourne Park Ladbroke Grove Holland Park
Shepherd’s Bush
entral line station s closed until mid October 2008 and ndon Overground station opens late 2008

Paddington

Edgware Road Regent’s Park

Farringdon

Warren Street

Euston Square Goodge Street Russell Square Chancery Lane City Thameslink

Barbican

Bayswater

Notting Hill Gate

Marble Arch

Oxford Circus Tottenham Court Road

Holborn

Moorgat

Queensway

High Street Kensington

Bond Lancaster Street Gate Green Park

St. Paul’s Covent Garden
Bank

Kensington (Olympia) rons urt

Hyde Park Corner Knightsbridge Gloucester Sloane Road Square Victoria Earl’s Court South Kensington Pimlico West Brompton

Piccadilly Circus

Leicester Square Charing Cross

Cannon Street Mansion House

Blackfriars Temple

Westminster Embankment

West ensington

St. James’s Park

Waterloo

Southwark
Lambeth North London Bridge

Fulham Broadway

Pupil A nt Garden You are outside Cove and want to go underground station ort Museum. to the London Transp u directions. Ask Pupil B to give yo

Pupil B You are outside Covent Garden underground station and Pupil A asks you how to get to London Transport Museum. Give him/her directions.

Now write the actual dialogue between you and your friend: A B

Excuse me! Can you tell me the way to the London Transport Museum? Yes, of course! It is only a few minutes’ walk away.

A __________________________________________________________________________________ B __________________________________________________________________________________ A __________________________________________________________________________________ B __________________________________________________________________________________ A __________________________________________________________________________________ B __________________________________________________________________________________

40

Pupil’s Workbook • UNIT 5 - Travelling through time

W
6. Read the following diary entry.

O

R

K

B

O

O

K

Does the writer seem to be happy? Why / Why not? 7. Now write a diary entry of your own expressing your feelings for a day in your life.

C. Reading and Writing
1. THE LETTER This is a letter you received from your pen-friend. What news does he give you?

Dear __________, I haven’t heard from you for a long time. I hope you are well. My family and I are fine and very busy. This is the best time for me. Christmas da ys are coming! We are all buying presents and preparing the house. Our Christmas tree is fantastic! Last week my class visited a children’s hospital. We bought presents and sweets for the ch ildren who are there. We stayed for an hour with them. We played and talked in groups . Now, answer your friend’s letter, telling him your news I made two new friends there and about a school visit that you had last term. and I want to visit them again Make sure you follow the layout of the above letter: ! • an opening paragraph It was a touching experience! What about you? Write to me • the main part • the closing paragraph about a school visit that you • the ending and signature. had last term. Love Pupil’s Workbook • UNIT 5 - Travelling through time 41 Joe

UNIT 5

2. Your friend Susan from Great Britain is planning to visit Ioannina, in Western Greece, and wants to know more about the places she can visit. Last month you visited the National History Museum and took the leaflet below. Send your friend an email giving her information about the museum.

42

Pupil’s Workbook • UNIT 5 - Travelling through time

REVIEW 1-5
A. Vocabulary
1. Food containers
1 2 3 4 6 7 8 9 10 5

ACROSS 2. A ……………. of cereal 5. A ……………. of wine 6. A ……………. of cheese 8. A ……………. of bread 9. A ……………. of toothpaste DOWN 1. A …………………….. of eggs 3. A …………………….. of butter 4. A …………………….. of cake 5. A …………………….. of soup 7. A …………………….. of mayonnaise 10. A …………………….. of rice

2. Cross out the odd word in each group a. plain, mountain, earthquake, peninsula, river b. copy, drop, paste, print, save c. price, bakery, dairy, poultry, groceries d. cotton, jacket, leather, silk, nylon 3. Where can you buy the following? Match. a pair of earrings a newspapers and magazines meat and poultry bread and cakes notebooks and pens

e. ugly, frightening, disgusting, unattractive, delightful f. cockpit, nose, tail, simulator, wings g. tube, wheel, train, double-decker, coach

newsagent’s stationer’s jeweller’s butcher’s baker’s

B. Grammar
1. How many or How much? a. ___________________ milk do you drink? b. ___________________ chickens have you got? c. ___________________ eggs are there in the fridge d. ___________________ flour do you need? e. ___________________ slices of bread are there in your lunch box?

Pupil’s Workbook • REVIEW 1-5

43

2. Read the telephone dialogue between Nick and George and underline the correct verb: George: Hi, Nick! What are you doing / do you do now? Nick: I’m doing / I do my homework. There is / There was one more exercise for me to finish. What about you? George: I’m eating / I eat an apple. I am always eating / I always eat fruit after homework. Nick: Was Peter calling you / Did Peter call you? I didn’t see him /I don’t see him at school this morning. George: Yes, he does / he did but my mother was answering / answered the phone. I was having / I had a bath. I’m going to call him back. Nick: Good. Ask him if we can go for a walk. 3. Comparisons Look at the pictures of the three animals and compare them using the following adjectives: clever, dangerous, beautiful, frightening, big, friendly, heavy.

C. Reading
Read the text and answer the True / False questions:

THE YO-YO
The yo-yo has been very popular throughout world history and may be the second oldest toy in the world (after dolls). We can see ancient Greek yo-yos made of terra cotta in museums in Athens and yo-yo pictures on the walls of Egyptian temples. We know that important men as Napoleon and the Duke of Wellington used to play with yo-yo. It was popular with any generation such as with kids from 1 to 100 years old. The modern story of the yo-yo starts with a young gentleman from the Philippines, named Pedro Flores. In the 1920s, he moved to the USA, and worked as a porter at a Santa Monica hotel. Carving and playing with wooden yo-yos was a traditional pastime in the Philippines, but Pedro found that when he was playing yo-yo during his lunch break a crowd gathered to watch him. The name “yo-yo,” which means “come-come” started at this hotel. He started a company to make the toys, calling it the Flores Yo-Yo Company. Donald F. Duncan, a businessman first met the yo-yo during a business trip to California. A year later, in 1929, he returned and bought the company from Flores, with the magic name “yoyo.” About this time, Duncan introduced the looped slip-string, which allows the yo-yo to slip - a necessity for advanced tricks. The biggest yo-yo boom in history hit was in 1962, because of TV advertising.
Pupil’s Workbook • REVIEW 1-5

44

True or False? 1. Children in Ancient Greece used to play with yo-yos. 2. Ancient Egyptians used to draw yo-yos at school. 3. Pedro Flores used to play yo-yo before his lunch break. 4. Yo-yo means “stay at the hotel”. 5. TV helped yo-yos to become very popular games.

________________ ________________ ________________ ________________ ________________

D. Listening
Childhood memories Match the sentences with the right speaker: He used to invite friend at home to play. He used to play board games with his brother. He used to play outdoors.

Speaker _____ Speaker _____ Speaker _____

E. Speaking
Pair-work Your friend Stella is at the mini market and wants to go to Tom’s house. Look at the map and give her directions how to get there.

Tom’s house
Central Avenue High Street

School

Church Town Circle

Circus Road

Park Street

Mini Market

Pupil’s Workbook • REVIEW 1-5

45

Key to “Check Yourself” tests in the Pupil’s Book (Unit 1-5)
Unit 1 Key to Check yourself Test
A. Geography Crossword Puzzle

L M O U N T A N B O R D F F C A P I T A L E N O R T H C S O U E A S T H
B. Match

a. They are eating a burger. 4. Usually at the concert hall… a. We listen to music. 5. Alice comes from Great Britain. b. It rains heavily there.
E. Look at John’s weekly routine.

I

N

S

8 7 6

E

R

S

W E

5 4 3 2

O R M

R

E

S

T

S T

1 0 look after dog phone friends have French play listen to lessons basketball rock music play baseball

P U L A I N A S T A

I

N

S

CORRECT ANSWERS John always looks after his dog He often phones his friends. He usually has French lessons He sometimes plays basketball He rarely listens to rock music. He never plays baseball.

Unit 2 Key to Check yourself Test
A. At the super market

1. share borders 2. drop below zero 3. swim in the river 4. work in the coal mine 5. grow citrus fruit 6. split in two parts
C. Tick the suitable verb

3 cans of cider one carton of milk 3 bars of chocolate a box of ice cream a jar of jam a loaf of bread a packet of cereals a box of doughnuts a dozen of eggs half pound of mince.
B. Match

a. 4, b. 1, c. 5, d. 3, e. 2
C. Complete using the correct form of the verbs in the box:

1. I am having a great time on this holiday. 2. She’s Italian- she comes from Rome. 3. —’Are you enjoying your meal?’ —’Yes, it’s very good.’ 4. This term, I am studying German. 5. Water boils at a hundred degrees.
D. Tick the correct sentence:

a. fit, b. match, c. looks, d. suits, e. goes with
D. The bubbles are mixed up. Put them in the correct order to complete the dialogue:

1. A pupil is in the library. a. He is reading a book. 2. About my hobby? b. I collect stamps. 3. Some children are at the fast food restaurant.

Customer: Assistant: Customer: Assistant: Customer: Assistant: Customer: Assistant:

Excuse me! Can I help? Do you have any gloves? Yes, in the glove department. How much are they? They are 20 E I’ll take them Cash or credit?

46

Pupil’s Workbook • REVIEW 1-5

Customer: Assistant:

Here is the cash Here is your change and…

E. Choose the correct answer:

Unit 4 Key to Check yourself Test
A. The riddles 1. cockpit 2. nose 4. wings 5. gravity 3. tail 6. lift

1 a lot of, 2 little, 3 some, 4 A few, 5 many, 6 How much, 7 How many, 8 any, 9 a little, 10 any

Unit 3 Key to Check yourself Test
U G L C N F U F I N R M E N I O V E R S I Z E D N C N N S E G D T L E M Y S T R S U P E R N A T U R
B:

B. The Montgolfier Brothers invented, launched, was, made, burnt, filled, began, were, sent, lasted, survived, watched C. Join the sentences 1c 2f 3g 5e 6a 7b 4h 8d

Y

S A V A G E A

D A N G E R R I O U U L S

V I C I O U S

D. Mr Badluck’s story Mr Badluck was packing his suitcase to go to the airport when he realised that he was very late. While he was driving for the airport a bicycle ran into him. Mr Badluck got out of his car to help the bicyclist. The cyclist had a bad injury, so Mr. Badluck took him to the nearest hospital. After that, he got into his car and then rushed to the airport. As he was approaching the airport, he saw a plane taking off. He thought: this can’t be my plane!! When he arrived they informed him that he was very late….Finally, he changed his ticket for the next flight. Tick what you can do Tell your pupils that they have now completed unit 4 and remind them of all the things they had the chance to learn. Did they enjoy the unit? Do they have any questions? Instruct them to tick the things that they are able to do now.

kind / unkind, predictable / unpredictable, sensitive/ insensitive, friendly / unfriendly, expensive / inexpensive, attractive / unattractive
C:

1. Monday is warmer than Friday. 2. Thursday is cooler than Tuesday. 3. Friday is the coolest day of the week. 4. Wednesday is the warmest day of the week. 5. Monday is as warm / cool as Thursday. 6. Monday isn’t as warm as Tuesday.
D:

1. Peter runs the fastest of all. 2. Markos runs faster than Steven. 3. Peter throws the disc the farthest of all. 4. Steven jumps as high as Markos. 5. Steven doesn’t throw the discus as far as Markos. 6. Peter is the best athlete of the three.

Pupil’s Workbook • REVIEW 1-5

47

Unit 5 Key to Check yourself Test
A. Clothing/Shoes, Hairstyle/Accessories
clothing and shoes: bell bottomed pants, high-heeled shoes, blue uniform hairstyle and accessories: ponytail, hair brush, braids

B. Missing Information
Opening hours Admission Sat-Thu 10:00 a.m. -6:00 p.m. Fri 11:00 a.m. – 6:00 p.m. adults: £5.95 pupils: £4.50 children under 16 (accompanied by an adult): free Covent Garden Convent Garden (0) 207 37 96 344 www.ltmuseum.co.uk Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού Μην ακουμπάτε στην πόρτα. Ανοίγει αυτόματα. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΕΝΟ Περιμένετε μέχρι ο συρμός να σταματήσει ΕΞΟΔΟΣ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Location Nearest Underground Station Phone Website

C. Match the Signs
Do not consume food or drink Don’t lean against the door. It opens automatically MIND THE GAP Wait till the train stops Way out Keep clear of the doors Keep your feet off the seats

D. Anastasia’s habits
1. Anastasia used to wear glasses. 2. She used to eat healthy food. 3. She used to play the guitar. 4. She didn’t use to have short hair. 5. She didn’t use to eat hamburgers. 6. She didn’t use to ride a motor bike.

E. Directions
– Excuse me, how can I get to the Rex Theatre? – The nearest underground station is Omonia Square. Take Panepistimiou Street, it’s on your left hand, next to the Titania Hotel. – What time does the film start? – It starts at eight and it finishes at ten. – How much is it? – It’s seven Euros. – Thank you.

48

Pupil’s Workbook • REVIEW 1-5

Unit

6

Me, myself and my future job

WB

A. Vocabulary
1. Match the jobs to the pictures and write where each professional works.

farmer, waiter, weather forecaster, tour guide, car mechanic A farmer _________
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

He works _________ in the _________ country_________ side _________
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________

_________ _________ _________ _________ _________ _________
Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job
49

UNIT 6

2. Complete the sentences with the following jobs:

hairdresser, architect, firefighter, chef, jewellery designer, vet, ecologist, air traffic controller
a. Peter always wanted to start his own business. Now as a ____________ he cooks a variety of meals and delicious deserts. b. Tom’s father is a (an) ____________. Tom is very proud of his father. Yesterday he managed to put out the fire on the second floor of a building and so he saved an old lady’s life that could not get out. c. Mary is good at designing and drawing. She wants to make building plans and become a(n) ____________ one day. d. The ____________ gave our cat some medicine and now she feels better. e. Terry wants to become a(n) ____________ like his uncle. He co-ordinates and handles every plane that is taking off or landing. f. A(n) ____________ may work in a lab or go out to the area in which animals or plants live and study them. g. A(n) ____________ uses gel, mousse, wax or spray to style the hair. h. The job of the ____________ requires hand dexterity to create jewels.

50

Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job

W

O

R

K

B

O

O

K

3. Match the jobs with the skills/abilities or personal traits: JOBS jewellery designer home health nurse car mechanic vet lifeguard ecologist SKILLS/ABILITIES/TRAITS love for animals compassionate good physical condition understanding how machines work ability to work in a lab artistic ability

4. Match the jobs to the school subjects that are necessary: JOBS air traffic controller home health nurse meteorologist accountant tour guide SKILLS/ABILITIES/TRAITS foreign languages health science electronics mathematics science

Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job

51

UNIT 6

5. Read the following job descriptions and find the job they describe:

A. _____________________________ Collects and reports news and other information for newspapers and magazines. Attends events, visits places and interviews people to get information of interest. Writes a report or a story, using a word processor in a newspaper newsroom. Spends much of his/her time in an office, but also has to travel a lot to cover the news. Works long hours including evenings and weekends. Writing and speaking ability, hard working, pleasant manner, good listener, ability to report accurately are necessary for this job. B. _____________________________ Takes the role of a character and communicates it to an audience in live theater productions, or for television, films, video, or radio. Learns lines and rehearses following the director’s instructions. Spends a lot of time learning parts. Good speaking voice, ability to work in a team, imagination, good memory and self confidence are important qualities for this job.

Adapted from: JOBFILE. THE ESSENTIAL CAREERS HANDBOOK. 2001/2 JIIG-CAL Progressions Ltd.

C. _____________________________________ Displays clothes to customers or advertises a range of products. Can do live modelling at fashion shows, or photographic modelling in a studio. May appear in adverts in magazines, newspapers, brochures and posters. There is also television work. If you want to work in this area you should be good looking, outgoing, ambitious, hard working, cheerful and patient.

52

Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job

W
B. Grammar

O

R

K

B

O

O

K

1. Complete the sentences with: MAY, CAN, SHOULD, WILL, GOING TO or their negative forms: a. b. c. d. e. f. g. h. i. John __________ come to the party, but no one is sure. You __________ be polite to your classmates. Mary __________ play the flute very well. I’ m very thirsty. __________ you give me a glass of water? You __________ work so hard. You look tired. Oh! It’s snowing! I __________ put on my warm coat! Look out for the cars or you __________ have an accident. Tomorrow I __________ visit my friend Bill who lives in Patras. I can’t lift this heavy suitcase. __________ you help me please? j. The weather__________ sunny tomorrow. k. __________ I go to my friend’s birthday party?

2. This is Tom’s diary for Monday afternoon and evening. He is talking to his friend about his schedule. Write what he is saying:

On Monday afternoon, from 3 to 5, I

Monday
3-5 p.m.: 5-6 p.m.: 6-7 p.m.: 7-8 p.m.: 8-9 p.m.: do my homework play football with friends take a shower and send an e-mail to pen friend go to dentist watch television

Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job

53

UNIT 6

3. Complete the following situations: a. Your friend: My computer doesn’t work. I can’t send the e-mail. You: _____________________________________________. b. Your friend: Will you _______________________________________? You: Of course! It’s raining outside! c. Your friend: I have to carry all these packets. You: Be careful. Don’t lift them or _______________________. d. Your friend: I don’t know what to do with my flowers when I’m away. You: Don’t worry. I ___________________________________. e. Your friend: I like using my hands and fixing machines. You: I think you _____________________________________. 4. Look at the things Peter, Mary, Markos and Helen like and guess what they may become when they grow old. Use MAY and write 1 or 2 sentences for each person:

Mary

Peter

Helen

Markos

54

Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job

W

O

R

K

B

O

O

K

Example: Peter may become a drummer. He likes playing the drums.
Peter _______________________________________________________________________________ Mary _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Markos _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Helen ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

5. Think of your interests. Make a list of 5 activities you enjoy doing. Make also a list of your school activities or clubs you belong to. Activities I like doing School activities, clubs I belong to Now try to predict your future job or jobs and explain why. Start like this:

I think I will become an actress. I like acting and I’m a member of the theatre team in my school.

I think I will become I like

.

Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job

55

UNIT 6

6. Think about the following situations. What do you say? a. You want to go to your friend’s name day party. Ask your parents for permission. _________________________________________________________________________ b. Your friend does not study enough. Warn him/her. Study or you _____________________________________________________________ c. Your mother is trying to fix the flat tyre of the car. Offer to help. _________________________________________________________________________ d. You are a fortune teller. A young man asks you about his future job. Look at the crystal ball and predict a job for him. _________________________________________________________________________ e. You feel sorry for making your friend waiting for you for an hour to arrive. Promise not to do that again. _________________________________________________________________________ f. Your brother wants to become an actor. Give him a piece of advice. _________________________________________________________________________

7. You want to learn about your uncle’s job who is a COMPUTER PROGRAMMER. Ask him questions to find out about the abilities/skills, likes/ dislikes, education and the future of this job.

MMER ___ ROGRA P ______ PUTER ______ ___ _ COM ______ ______ ______ ______ ____ ______ ____ ______ ______ ______ ____ ______ ___ ___ __ ______ ______ ______ ______ ___ _____ ______ ______ ______ ______ _ ____ ______ ___ ______ ______ ______ ____ ______ ___ _ ____ ______ ______ ______ ______ ___ ______ ______ ______ ______ ____ ______ ____ ____ ______ ___ ______ ______ _____ ______ ___ ___ ______ ______ ______ ______ ______ __ ______ ______ ______ ____ _ ______ ______ ______ __ _ ______ ______ ______ ______

56

Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job

W
C. Writing

O

R

K

B

O

O

K

1. Find information (skills/abilities, school subjects, personal traits, working conditions etc) about a job that you like. Surf on the internet, ask your teacher, parents, relatives, or look at books. Find pictures, as well, if you can. Then make a poster and bring it to the class to show it to your classmates. 2. MEDIATION Read the following English proverb about work. Is there a similar one in Greek? When do we use it? Do you agree?

All work and no play, makes Jack a dull boy.

3. Do you know the following song? Read it and underline all the predictions that you can find. Then choose a verse that you like and learn it.

Que Será, Será When I was just a little girl I asked my mother What will I be Will I be pretty Will I be rich Here’s what she said to me: Que será, será Whatever will be, will be The future’s not ours to see Que será, será What will be, will be. When I grew up and fell in love I asked my sweetheart What lies ahead Will we have rainbows Day after day Here’s what my sweetheart said: Que será, será Whatever will be, will be The future’s not ours to see Que será, será What will be, will be Now I have Children of my own They ask their mother What will I be Will I be handsome Will I be rich I tell them tenderly Que será, será Whatever will be, will be The future’s not ours to see Que será, será What will be, will be Que será, será.

http://www.webfitz.com/lyrics/Lyrics/1956/211956.html
Pupil’s Workbook • UNIT 6 - Me, myself and my future job
57

UNIT 2 7

Unit

7

Share your experiences

A. Vocabulary
1. Match the words: silver butterfly relay break recycling record a record race medal swimmer holder bank

2. Match the following words with their definitions or synonyms: a. reporter: many spectators b. champion: a person who writes music c. longest running show: the best athlete or player d. packed audience: someone who works for a TV station, newspaper or a magazine e. composer: succeed f. achieve: the play with the most performances g. unique: only one of this kind __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

3. Cross the odd word out: a. freestyle, performance, backstroke, butterfly, breaststroke b. poetry, musical, drama, opera, comedy c. succeed, manage, achieve, fail, accomplish d. win, beat, lose, come first, succeed

58

Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences

W

O

R

K

B

O

O

K WB

4. Look at the pictures. Write sentences about them using a word from the box.

world record, Paralympics, musical, relay race, recycling bin

Example: This great athlete has broken the world record in 100m freestyle race.
1. _________________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________________________ 5. _________________________________________________________________________________

Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences

59

UNIT 7

5. Match A to B to make correct sentences.

A

1. 2. 3. 4. 5.

He has won both 200m and 800m freestyle. What has your last record been? Do you know if relay races and discus throwing are Olympic Games? Well, how long have you been cooking it? Tell me, how long have you had your ferret?

B

a. b. c. d. e.

I bought him two years ago. I have won the Elementary School Games in California. That’s fantastic! Does he hold the world record then? I have been cooking it for 12 hours. Yes, they are.

6. READING COMPREHENSION Read the following texts and decide who each person is.

Maradonna, Panagiotis Giannakis, Mohamed Ali, Madonna

60

Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences

W

O

R

K

B

O

O

K

a. I’ve been called Marilyn’s successor! Since the 1970’s, I’ve been a dancer in a nightclub and have recorded many hit records. Most of my records are about love, but some talk about religion. Many people have danced to my records. They’ve been number 1 both in America and Britain. I’ve made many videos and a few films. Some of them have been very shocking. _______________________

b. My friends call me “Dragon”. I have participated as a player in five editions of the Final Four. As the captain of the National Team of my country I have won the Eurobasket Championship both as a player (1987) and as a coach (2005). I have coached my National Team since the Athens Olympics, leading it to the 5th place. I have also coached the National Team at the FIBA World Championship in Japan. On the semi-final game held on September 1, my team beat the USA Dream Team for the first time with a score of 101-95 _______________________

c. I’ve learnt to play my sport with a lot of imagination. People say that there is a direct line between my head and my left foot. I’ve played my sport at the highest level. I’ve played both for my country in South America and for my Italian club. I’ve helped my country reach the finals in two World Cups. I’ve scored most of my goals with my left foot, but I’ve sometimes used my …hand. _______________________

d. I’ve been a top sportsman. I’ve been World Champion in my sport three times. I’ve also been on many TV shows and have made many people happy with my jokes. My opponents haven’t been so happy. I’ve beaten Sony Liston twice, have defeated Jo Frasier and have knocked out George Foreman. But outside the ring, I’ve worked for peace. I’ve taken a Muslim name, have had meetings with Muslim leaders in the Arab world and have visited many countries. _______________________

Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences

61

UNIT 7

B. Grammar
1. It is 10.30 in the morning. It’s Jim’s birthday today and he has invited his friends over. Look at the pictures and write what each member of the family has done:

Mother

______________ ______________ ______________ ______________ Father ______________ ______________ Grandfather ________ ______________ mother ______ Grand ______________ ______________ Mary ______________ ______________ Jim

2. Present Perfect Simple or Simple Past?

John ___________ (be) a basketball player for 6 years. He ___________ (start) playing when he ___________ (be) 5 years old and ___________ (enjoy) it since then. John ___________ (join) the local team last year and ___________ (offer) great help so far. Last night John ___________ (manage) to score at the very last second and so he ___________ (give) the victory to his team.

62

Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences

W
3. For or since?

O

R

K

B

O

O

K

a. b. c. d.

Anastasia has been a reporter ______ six years. She has been working for ELS magazine ______ 2005. Mike and I have scored ten goals ______ last month. He has been practising very hard ______ the last 2 years.

4. Rewrite the sentences using for and since.

a. John moved to Santorini in 2004. He is still living there. He has been living in Santorini. b. He bought the ferret two years ago. He still has it. He __________ ______________________________________________________. c. They first met the Smiths in 2000. They still know them. They __________________________________________________ _________________. d. George started playing for Panathinaikos in 2006. He is still playing there. He ______________________________________________ ___________.
5. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets: a. Lisa is reporter. She has for the last three years. b. She __________ also _____________ (work) for a TV channel at the same time. c. Lisa ________________ (collect) information about the recycling process. d. Students ________________ (watch) all her TV programmes and want to do many things to protect the environment. e. Many students ________________ (recycle) paper, bottles, tins etc. f. Some of them ________________ (write) articles about the protection of the environment for the local newspaper, too.

been writing

(write) for a local magazine

Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences

63

UNIT 7

6. Jim has been in his room doing different things since early this morning. Look at the pictures and write sentences about what he has been doing. a. He

has been doing his homework

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ b. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ c. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ d. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 7. Complete the sentences with the correct tense (Simple Past, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous) of the verbs in the box: a. Sonia ______________ the match 1-2. b. Peter ______________ 4 goals in two games. c. Olympiakos ______________ the football cup for the sixth time. d. George ______________ never ______________ the world record. e. Maria ______________ this habit since she was a child. f. Amalia ______________ on a TV programme yesterday. g. Kostas and I ______________ never ______________ golf. h. Fykas ______________ since he was four. i. I ______________ to the theater last night and I liked it very much. It was a great musical. j. This house ______________ to my neighbours for seven years.
64

score break win lose be try swim have belong go

Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences

W

O

R

K

B

O

O

K

8. Choose the correct answer a, b or c: 1. Have you ever ridden a horse? a. last year. b. Not at all. c. No, I haven’t. 2. Have you ever swum in a river? a. Yes, I did. b. Not until yesterday. c. Yes, I have. I swam last summer. 3. Has Tom been studying English for many years? a. Yes, for 5 years. b. No, he didn’t. c. Yes, he does. 4. When did you start piano lessons? a. since 2006. b. last week. c. next year. 5. Have you broken a class record? a. Not until last year. b. Yes, I did. I ate 3 ice-creams in four minutes. c. No, I haven’t. I think I must try harder.

9. Imagine you are a reporter and you are interviewing a famous ballet dancer. Ask him/her questions using the following: How long/dance? _____________________________________________________________________________________ In which places/dance? _____________________________________________________________________________________ When/best ballet performance? ___________________________________ ___________________________________ What/do/recently? ___________________________________ ___________________________________ What/do in the future? ___________________________________ ___________________________________
Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences
65

UNIT 7

10. Joan is your pen friend from London. She hasn’t seen you for the last two years and wants to know your news. Write an e-mail to her explaining all about your current life and your friends (school activities, hobbies, changes in your neighbourhood etc.).

Hello Joan, How nice to hear from you after so long! Well, I’ve been very busy lately. I’ve _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________.

66

Pupil’s Workbook • UNIT 7 - Share your experiences

Unit

8
WIND

Blow your own trumpet

WB

A. Vocabulary
1. Put the musical instruments in the box into the right category:

STRING

PERCUSSION

piano guitar violin flute drums oboe clarinet trumpet saxophon lute (lao e u tambouri to) ne

2. Match the words or phrases in A with those in B:

dazzling A melodic attend fairy scary colourful first-come wealthy borrow give up B

guitar a performance costumes first-served money man wolf my job dances tale

Pupil’s Workbook • UNIT 8 - Blow your own trumpet

67

UNIT 8

3. Find the opposites of the following: save money wealthy man lend owe money win

4. Find synonyms for the following: dazzling colourful intelligent delightful electrifying scary

5. Circle eight words connected with money. Use a dictionary if necessary.

allowance wealth pester

cosmetics band can’t afford to buy

rhythm bill reservations

performance a single penny lend dollars

cash pay

venue inspire

6. Put the sentences in order and form the telephone dialogue. (Write 1-9 on the lines.) _____ Ok. But wait for me if I’ m a little late. _____ We will see dances from various parts of Greece. I heard there are great bands and musicians, too. _____ What will we see if we choose to go there? __1__ What are we going to do tonight Peter? _____ Well, there is a music festival in the New Smyrni square tonight. I want to go. Would you like to come? _____ At the corner of Aigaiou and Eleftheriou Venizelou Street, at seven. _____ What instruments are we going to hear? _____ It sounds nice. Where shall we meet? _____ All kinds. Most of the bands are led by the clarinet, but we will enjoy the bagpipe, and the lute, too. Well, what do you say?
68

Pupil’s Workbook • UNIT 8 - Blow your own trumpet

W
B. Grammar

O

R

K

B

O

O

K

1. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets:

a. If you ___________ (go) to the concert, you will listen to your favourite songs. b. If I ___________ (not go) to the concert, I may go to the cinema. c. If you decide to go to the concert, ___________ (telephone) me? d. You ___________ (not forget) their passionate singing if you choose to attend these musicians’ performance. e. If pupils ___________ (study) classical music, they may become more intelligent f. You must ___________ (practise) very hard if you want to be a great musician. g. If I am late for the concert, please ___________ (wait) for me.
2. Match sentences from A with sentences from B to make sentences. 1. 2. 3. 4. 5. a. b. c. d. e. If a stranger asked me to get into his car… If I won the lottery… If my best friend wanted to become a singer… If I were you… If I saw the wolf… I’d scream. I’d help the homeless. I’d refuse politely. I’d study harder. I’d advise her not to. I don’t think she has a talent.

A

B

3. Look at the pictures. What would you do in these situations? Complete the sentences: a. If I were the granny, ________________________ _________________________________________ b. If I were Alice, _____________________________ _________________________________________ c. If I were that pirate, ________________________ _________________________________________

Pupil’s Workbook • UNIT 8 - Blow your own trumpet

69

UNIT 8

4. What advice would you give in these situations? Use ‘If I were you’: 1. Your friend Panos tells you that some boys from another school bully him on the way home after school. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. Your sister wants to buy a guitar but she doesn’t have all the money. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3. Your sister talks on the phone at home all the time, instead of doing her homework. You feel that her marks at school are not going to be good. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

5. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets:

1. If Cacophonix ___________ (sing) in the village, everyone ___________ (leave). 2. If I ___________ (not become) a musician, I ___________ (become) an actor. 3. If I ___________ (can) play the saxophone, I ___________ (join) the city band. 4. If ___________ (not rain) tomorrow, we ___________ (go) to the festival. 5. I ___________ (buy) a beautiful house on the beach if I ___________ (have) a lot of money. 6. If you ___________ (go) to the funfair, please ___________ (buy) a T-shirt for me. 7. You ___________ (study) harder if you ___________ (want) to become a band conductor. 8. If I ___________ (meet) Madonna, I ___________ (ask) for an autograph. 9. You dance so well! If I ___________ (be) you, I ___________ (start) ballet lessons! 10. If I ___________ (see) a wild animal in the centre of our city, I ___________ (be) surprised and I ___________ (call) the police!

70

Pupil’s Workbook • UNIT 8 - Blow your own trumpet

W

O

R

K

B

O

O

K

6. Choose the correct response a, b or c. 1. If Terry comes, he will play the violin! a. Good idea! b. Yes, I can! c. Sure. Let’s try! 2. If we go to Paris, we can visit the Eiffel Tower. a. Don’t mention it. b. That’s right c. That’s wrong. 3. Look, a baby cat! What will happen if its mother doesn’t feed it? a. Sorry about it. b. We will! c. What’s that? 4. If I finish my homework at 8, I may watch television for some time. a. Don’t make it! b. That’s enough! c. Good! Try to finish early. 5. If I won a lot of money, I would spend it all in one day! a. That’s not sensible! b. Sure, let’s go. c. What about it? 7. Complete the sentences below with your own ideas a. I’ll go to the festival if __________________________________________________________ b. I’ll become a singer if __________________________________________________________ c. If you like Greek folk music, _____________________________________________________ d. What musical instrument would you choose if_____________________________________ e. If I had a lot of pocket money____________________________________________________ f. If I were famous, I_______________________________________________________________ 8. Two of the following sentences are not correct. Which are they? a. I wouldn’t tell her if she asked me. b. If I had all the money that I needed, I will visit Parc Astérix. c. If I met the Wolf, I wouldn’t be scared. d. If I lost my job, I would be miserable. e. She may visit Big Ben if she will go to London.
Pupil’s Workbook • UNIT 8 - Blow your own trumpet
71

UNIT 8

9. Imagine you were the Minister of Education. Write three things that you would do to improve music lessons at schools. Start like this:

If I were the Minister of Education

_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ______________________________________________ 10. Your pen friend Emily wants to visit your hometown next summer. Send her an email. Write three things that you may/will do if she comes.

Hello Emily, I was glad to hear that you want to come here in the summer. If you come, we _________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

72

Pupil’s Workbook • UNIT 8 - Blow your own trumpet

W

O

R

K

B

O

O

K

11. These are the wolf’s words from the Red Riding Hood story. Read his words and try to understand the following:

a. What does the wolf mean when he says “don’t judge a book by its cover”? b. Do you think that the wolf can be sensitive and kind if he wants?
“I will never go near another human as long as I live. I have learned my lesson. So you see, in the end I am not that bad person that you think. I guess that you will just have to get to know me. You know what they say, don’t judge a book by its cover. I can be sensitive and kind if I want.” Now imagine that the wolf is in hospital after what has happened to him. Write him a letter of advice. Tell him to stop being mean and learn to be nice and friendly. Remember to use paragraphs and give him some advice. Sign your letter at the end. Start like this:

Dear Wolf, l after a bad I heard that you are in hospita experience that you had.

I hope you get well soon!

Pupil’s Workbook • UNIT 8 - Blow your own trumpet

73

UNIT 8

12. Read the following safety tips and answer the questions: a. Why do you think you should follow the rules below? b. Have you heard of bad experiences that have happened to children? c. Do you think it’s sensible to inform your parents about where you are going? Why?

SAFETY TIPS
Here are some good rules to follow to protect yourself 1. STAY AWAY FROM STRANGERS Who is a stranger? If you’ve seen someone hanging around your playground at school or in your neighbourhood, this does not mean that you know him or her. Although he has a familiar face, he is still a stranger to you! 2. GROWN-UPS SHOULD NOT ASK KIDS TO DO THINGS THAT THE OTHER ADULTS CAN DO FOR THEM This means that you should not go, or get in a car, with an adult who, for example, asks you for directions. Grownups should not ask you to help them find a lost puppy or kitten, either. If someone asks you for help, say, “Wait here and I’ll check with my Mum or Dad.” Then go and get your Mum or Dad. 3. ALWAYS ASK YOUR PARENTS BEFORE: • Going anywhere with anybody • Leaving the yard, play area, or going to someone’s house • Getting a ride home with someone other than your bus driver or your usual ride • Getting into a car or going somewhere with somebody even it it’s someone you know. 4. ONCE YOU HAVE PERMISSION FROM YOUR PARENTS: • Tell them where you are going • Tell them how you will get there • Tell them who will be going with you • Tell them when you will be back • Get back on time and call to let them know when you will be back! 5. IF SOMEONE FOLLOWS YOU ON FOOT OR IN A CAR, STAY AWAY. You do not need to get near the car to talk to the people inside.

Now imagine you are a mother or a father. Your son/daughter is late from school because he/she spent some time playing at the park with a friend on the way home. How do you feel? What do you say when your child arrives home? Remember how we give advice.

74

Pupil’s Workbook • UNIT 8 - Blow your own trumpet

Unit

9

Earth Day everyday

WB

A. Vocabulary
1. Complete the crossword. The pictures will help you: 1 6 7

2 3 4

Clues: ACROSS 1. The air, water and land on Earth. 2. Many animals live in it. 3. It lives only in non-polluted waters. 4. Earth is a… 5. People should not leave litter on the… 2. Match the words or phrases in A with those in B:

5 DOWN 1. The planet we live on. 3. A sea animal that looks like a star. 6. This animal lays its eggs in the sand. 7. Carbon Monoxide and Carbon Dioxide are called… waste their habitat the environment a difference extinct plant species B dioxide waste
75

disturb become dump endangered make protect carbon

A

power become

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

UNIT 9

3. Underline the odd word out in each group. a. sea turtle, male, seal, bear b. industrial waste, litter, rubbish, species c. tide, wave, starfish, sea d. pollute, save, protect, clean 4. Match the words or phrases on the right with their synonym on the left: quit disturb get rid of rough litter folks rubbish hard, difficult give up people throw away upset

5. Complete the sentences with the following verbs in the right form:

dump, weigh, breathe, recycle, grow, lay, protect
a. People should ______________ endangered animals b. If the air is polluted, people can’t ______________. c. We must all try to ______________ all the paper that we do not use in schools any more. d. Factories shouldn’t ______________ their waste in rivers e. Careta- careta ______________ eggs in the sand. f. Monk seals grow from around 80 cm to about 2.40 m in length and __________ up to 320 kg, g. Sulphur Dioxide makes plants and trees ______________ more slowly.

76

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

W

O

R

K

B

O

O

K

6. Complete with a derivative of the word in the parenthesis (a derivative is the word that comes from another word):

Example: This mountain is very high. Its height is 1750 metres. a. The boy was throwing starfish back into the ocean as fast as he could. He was out of ____________________ (BREATHE) and it was obvious that he was tired. b. Monk seals are very heavy. Their ____________________ (WEIGH) is around 320 kg. c. Carbon Monoxide is a dangerous ____________________ (POLLUTE). d. Many companies are not careful about how they get rid of their ______ ______________ (INDUSTRY) waste. e. Careta-careta and Monachus-monachus are ____________________ (DANGER) animals. f. Sohpia is a member of the ____________________ (ENVIRONMENT) team in her school.

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

77

UNIT 9

B. Grammar
1. Complete the following sentences using the verbs in brackets. You went back to your parents’ village after some years and you found that many things were different. Write what you have noticed:

Example: My best friend Terry was not there. He had gone

(go)

away.

a. The tree outside the house was not there. People ___________ (cut) it down. b. The bridge over the stream was not there. It ___________ (fall) down. c. The small lake near the village was not clean any more. People ___________ (throw) their rubbish in. d. The storks that used to live there ___________ (fly) away. e. My grandfather no longer had his donkey. He ___________ (sell) it.

2. A month ago Mr. Green returned to his birthplace – the city of Greenville. He could not recognize his city. Read the following. What do you think had happened and this town was brown when Mr. Green visited it? Write 3 sentences.

A small town called Greenville was a nice place to live, with forests and ponds, it had lots to give. The people were happy in this little town, until something happened and Greenville turned brown. The crystal blue sky one day turned grey, The flowers all wilted and the birds flew away. “My crops will not grow!” cried Farmer John Deer, “My well water is purple, and it used to be clear!” “We can’t even breathe from the smog in the air!” The townspeople were angry, so they called in the Mayor. “Our town is not healthy, we’re all getting sick. You must do something about it and do it right away!”

78

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

W

O

R

K

B

O

O

K

3. Make one sentence using the words in brackets and the correct form of the verbs:

Example: The turtles disappeared. Some people built hotels in their habitat. (after) The turtles disappeared after some people had built hotels in their habitat.
a. Mark was sad. Some companies dumped toxic waste on the beach. (because) ………………………………………………………………………………………………………………. b. The tide washed up the starfish. Mark arrived. (when) ………………………………………………………………………………………………………………. c. The bears left. People took over their natural habitat. (because) ………………………………………………………………………………………………………………. d. The dog was in hospital. He broke his leg. (because) ………………………………………………………………………………………………………………. e. The birds left the stream. Factories dumped waste there. (after) ………………………………………………………………………………………………………………. 4. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets. a. The wolf __________ (attack) the hunter after he __________ (try) to kill him. b. The fisherman __________ (kill) the seal because it __________ (destroy) his nets. c. When Tom __________ (arrive) at the sea, he couldn’t swim because some people __________ (throw) bottles, cans and paper in. d. Maria __________ (leave) the beach when the tsunami __________ (hit) her island. e. The boy __________ (throw) the starfish into the sea after the tide __________ (wash) them out.

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

79

UNIT 9

5. Look at Helen’s checklist below. Which of the things on the list had or hadn’t Helen done before she left the beach? Use the Past Perfect: Collect plastic bags. Take her suntan oil Put her tennis racket in her bag Put the towel in her bag. Throw empty bottles and cans in the recycling bin near the beach. Pick up colourful pebbles. R R ___________________________________________ ___________________________________________ R Q Q R ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________

6. BECAUSE or BECAUSE OF? a. He couldn’t stay any longer _____________ the awful smell. b. Tim was surprised to see such a bird in his garden _____________ he hadn’t seen any for many years! c. The cat was at the vet’s _____________ she had had a car accident. d. The citizens felt awful _____________ the smog.

7. Arrange the following words or phrases in pairs under the headings: REASON or RESULT:

a lot of turtle eggs break, people disturb natural habitats, have headaches, fish die, bears become extinct, people play games on the beach, dump toxic waste, acid rain, trees grow more slowly, black smoke comes out of the chimneys

REASON

RESULT

80

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

W
Use because,

O

R

K

B

O

O

K

because of, so, as a result of, as

to join the sentences:

1. ______________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________________________ 5. ______________________________________________________________________________ 8. Fill in the blanks with because,

because of, so, as a result of :

a. The water wasn’t clean, _____________ the fisherman didn’t want to fish. b. The bear couldn’t find any food to eat, and _____________, she feels very hungry today. c. The pigeons couldn’t find a place to build their nest _____________ people had cut down all the trees. d. The tourists didn’t want to swim _____________ the polluted water.

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

81

UNIT 9

9. Last summer you visited an island with your parents. You went to a cosmopolitan beach to swim but you couldn’t because of the tourists, yachts, boats, ship oil in the water etc. Your friend Shalleen, from Sydney, wants to spend her holiday on that island.

Write an email to her explaining why you weren’t able to swim and telling her not to go there.

Hello Shalleen, I was glad to hear that you’ll spend your summer holidays in a crowded place by the sea. The island you’re thinking of going is really beautiful, but when I was there with my parents last summer, _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________.

10. Find information about an endangered animal and write a small report to appear in a school magazine. Explain why it is becoming extinct.

82

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

W
C. Reading

O

R

K

B

O

O

K

1. Read the following story taken from an environmental magazine and answer these questions: a. What is Bog Creek? b. What was its secret?

THE SECRET OF BOG CREEK
My name is Bob and this is my daughter Jeannie. A couple of times each month we travel up to the farmland of New Jersey to do a little fishing. We talk about school, friends, and sometimes even catch a few fish too! For years, one of our favorite fishing spots was a stream near an old piece of land called Bog Creek farm. Although Bog Creek farm certainly looked normal, it had a dark secret. Bog Creek farm looked like an average, everyday chicken ranch. However, some people used the farm as a place to dump their old chemicals and paints. These chemicals were dumped into a 150 foot long trench, about half as long as a football field, which stretched across the property. We knew about Bog Creek farm’s secret because we fished so close to the property. After a few years of secret dumping, a neighbor complained to local officials about the stinky smells that kept coming from the property. After talking it over with the neighbor, the officials decided to visit the owner of Bog Creek farm and check it out for themselves. The owner told the officials that people had dumped chemicals into the trench on his property for as long as he could remember. After listening to the owner’s story, the officials asked the owner to bulldoze the trench and ship the dirt to a special storage area. The owner agreed. However, even after the dirt was shipped away, the stinky smells continued. A few months later, things started to get a little strange. Whenever my daughter and I went on one of our fishing trips, we began to notice…

2. Now, can you guess what Bob and his daughter began to notice? Write your answer and finish the story.

Example: …hundreds of dead fish floating in the water. Plants didn’t grow fast, the soil and area was polluted because of the chemicals, people and animals near the area felt sick, etc. People took action to clean the environment…

Pupil’s Workbook • UNIT 9 - Earth Day everyday

83

UNIT 2 10

Unit

10

Time for fun

A. Vocabulary
1. Put the following words into the lists below. Which of the words can be put in both lists? FILMS BOOKS BOTH

2. Look at the posters below and write what type of film each of them shows. Use the words in the box:

actor/actress adventure review illustration cover novel plot publishing house star director role science f iction

science fiction comedy horror film animated film adventure musical love story

84

Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun

W

O

R

K

B

O

O

K WB

3. Complete the sentences with the words from the box: a. Higson’s first novel, Silver Fin, was a best seller as soon as it ________________________ in early April. b. Tom is a football _______________________ He goes to football matches every Sunday, c. David played the role of a ________________________ hero, so nobody liked him. d. She doesn’t care about what she wears. She is always in ___________________ clothes. e. Her________________________ in the film is to create a better life for her daughter. f. A lot of teenagers don’t feel very comfortable because of the ______________________ on their face. 4. Match the following with their opposites: handsome evil baggy nasty scruffy interesting crooked straight kind tight tidy good boring ugly

nasty acne fan hit the shelves scruffy mission

5. Which of the following words in the box are used to describe the appearance of a person? Which describe the character? crooked teeth Appearance: scruffy clothes baggy pants acne responsible a mop of messy hair Character: kind friendly nasty polite sophisticated evil clever handsome tall

Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun

85

UNIT 10

6. What does your best friend look like? Use some of the appearance words from exercise 4 to describe your best friend. Add any other words that you know. Start like this:

ul girl/ My best friend is a beautif got blue eyes… handsome boy. He/she has

7. Match the adjectives in the box with the pictures below:

bored frightened surprised disappointed moved excited

86

Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun

W

O

R

K

B

O

O

K

8. Complete the sentences below using the verbs in the box to make adjectives with –ed or –ing:

bore, disappoint, frighten, move, excite, interest, surprise
a. I couldn’t sleep during the night. The film I saw was so ____________. b. She couldn’t stop her tears. She was ____________ by the sad film she had seen. c. The film was very ____________ and Mary fell asleep. d. The story was very ____________ and I wanted to read the end of it. e. My mother was so ____________ to hear such good news!! f. It wasn’t the film I expected to see. I was very ____________. 9. Underline the right adjective to complete these sentences: a. Their performance was awful. They were all disappointed / disappointing. b. Your ideas for the costumes of the hero sound exciting / excited. c. I was really surprised / surprising to hear the end of the story. d. I was scared to death. The film was so frightened / frightening. e. I have nothing to do. I feel so boring / bored. 10. Put the sentences in order to form a dialogue. Write 1-13 in the lines. ___ Show times are at 7 and 9.30 ___ Oh! That sounds great! I could go for a film tonight. Is there a good film on? ___ No. I haven’t. What is it about? ___ “Ice Age” is on the Billage Centre… Have you seen it? ___ It’s about the Ice Age. Ice is starting to melt and this will destroy the valley of three people, so they must find a way to inform everyone about the situation. ___ What would you like to do tonight? ___ Ray Romano, John Leguizamo and Dennis Leary are starring. ___ Who is in it? ___ Ok. Let’s see it. What time does it start? ___ Well, I’m in the mood for going to the cinema ___ The critics say it’s an interesting, family-friendly comedy with excellent characters. ___ What do the critics say about it? ___ Let’s take a bus to catch the 7.00 o’clock show.
Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun
87

UNIT 10

B. Grammar
1. Change the following verbs into Present Simple Passive:

Example:

a. do c. play d. write f. use g. direct

is / are done _________________
_________________ _________________ _________________ _________________

b. watch _________________

e. publish _________________

2. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the Passive voice of Present Simple: a. Bond films ______________ (see) by thousands of viewers. b. Coelho’s books ______________ (sell) worldwide. c. Many films ______________ (make) in Hollywood. d. The weather broadcast ______________ (show) on TV at 6:00 p.m. e. Different kinds of magazines ______________ (publish) every week. f. The internet ______________ (use) by many surfers every day. g. In the film “the Titanic” hundreds of passengers ______________ (drown). 3. Read the prompts below and make true sentences. Use the correct form of the verbs.

Example: The film “The Wild” is set in New York.
a. The film “The Wild”/set/New York. ______________________________________________________________________________ b. Many portraits/display/museum of Louvre. ______________________________________________________________________________ c. Taking pictures/allow/museums. ______________________________________________________________________________ d. Bond/know/ best spy agent. ______________________________________________________________________________ e. The role of Bond /play/many actors. ______________________________________________________________________________ f. Smoking/forbid/cinemas. ______________________________________________________________________________
88

Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun

W

O

R

K

B

O

O

K

4. Where can you see the following signs? Match the signs with the places SIGNS a. SMOKING IS FORBIDDEN b. DINNER IS SERVED AT 7.00 c. CREDIT CARDS ARE ACCEPTED d. IT’S MADE OF PURE COTTON e. YOU ARE REQUESTED TO HAVE YOUR MOBILES SWITCHED OFF f. PETS ARE NOT ALLOWED 5. Where can you hear the following? Match A to B: 1. Passengers are requested to come to gate number 22. 2. You aren’t allowed to do that. 3. Cheating in exams is punished. 4. Yes, it’s a fine product. It is produced in our factory. PLACES 1. in a hotel restaurant 2. on a piece of clothing 3. in a shop 4. at a concert hall 5. on a beach 6. on a train

A

B

a. teacher to students b. a shop assistant giving information c. at the airport d. mother to child

6. Use the following pictures to write signs that people can see in a museum:

1 1. ____________________________________________

2

2. ____________________________________________

3

3. ____________________________________________ 4 4. ____________________________________________

Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun

89

UNIT 10

7. You are a reporter and want to interview a classmate about a film he/she has seen. Prepare some questions to find out which film it is, who is starring, where the film takes place, who it is directed/written by, which novel/book it is based on etc. Write your questions in your notebook.

8. You want to persuade your friend to see a film that you have seen and you liked a lot. Send him/her an email with a few sentences. Use adjectives ending in –ed and –ing:

Example:

Hello Joan, I’m so impressed! Nemo is an exciting animated film. Its moving story will attract you. If I were you, I wouldn’t miss this film... ______________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _________________________________________.

90

Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun

W

O

R

K

B

O

O

K

9. You are a film critic. Think of a film that you know well. You want to write a review to appear in a popular magazine. Include: genre, actors/stars, plot/story, setting/background, and climax. Use the information of the project page of your book.

Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun

91

UNIT 10

C. Writing
Your friend Kate is interested in going to the cinema. She wants to see the film “Eight Below” but she doesn’t know much about it. Turn to p. 146 of the Pupil’s Book and find information about the story and the reviews. You can use adjectives ending in –ing to describe it:

Dear Kate, You told me in your last letter that you want to go to the cinema to see “Eight Below”. In fact, it is a very interesting film, because ______________ _____________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ ___________ I hope you’ll enjoy it! Best, _________________

92

Pupil’s Workbook • UNIT 10 - Time for fun

REVIEW 6-10
A. Vocabulary
1. What do they do? Choose from the following:

air traffic controller, hairdresser, ecologist, jewellery designer, life-guard, vet, chef
a. b. c. d. e. f. g. She / he cuts and styles hair. She/he is a(n) _______________ She/he handles planes that take off or land. She / he is a(n) _______________ He/she takes metal and precious stones and creates rings, necklaces, earrings etc. She is a(n) _______________ He/she studies plants and animals to learn how they relate to each other. He/ she is a(n) _____ __________ He / she swims very fast. He/she saves people’s lives at sea _______________ He / she cooks a wide range of foods and creates recipes. He is a(n) _______________ He / she feeds, waters and examines pets in laboratories/surgeries and animal hospitals. He/she is a(n) _______________ freestyle musical break lose relay recycling folk protect pay borrow the bill music bank race money a game a record swimmer instrument the environment

2. Match the words that are related:

3. Put the following in the right category:

turtle, industrial waste, litter, novel, star, director, cover, seal, rubbish, page, bear, actress
animals pollution books films

4. Circle 6 words connected with music:

band, allowance, rhythm, performance, pester, scruffy, flute, string instrument, wolf, sing
Pupil’s Workbook • REVIEW 6-10
93

B. Grammar
1. Here are some of the things these pupils like. Can you predict a career for each one of them?

Example: Mary likes decorating her house. She likes drawing too. Mary will / may become a decorator.
a. Sophia spends many hours working on her computer. She finds many interesting subjects there. b. Stephanos plays football every day. He also goes to football matches with his father. c. Jim likes cooking very much. He tries many recipes and makes delicious meals and sweets. d. Helena loves animals very much. She feeds, waters and takes care of all the cats of her neighbourhood. 2. Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect of Simple Past? Use the verbs in brackets. a. George ___________ never___________ (swim) in a river. b. Jim and Mary ___________ (go) to the cinema last night. They liked the film very much. c. The pupils of the sixth grade of our school ___________ (collect) information about recycling for two weeks. They want to work on a project. d. Dina ___________ (practise) the piano for three years. She wants to become a pianist. e. When Little Red Riding Hood arrived at her grandmother’s house, the wolf __________ (arrive) first. f. The wolf ___________ (attack) the hunter after he had tried to kill him. 3. Complete the sentences using because, because of, so, as a result of a. Many animals laugh at the wolf’s big ears and ___________ he feels very angry. b. Little Red Riding Hood’s grandmother didn’t recognize the wolf’s voice, ___________ she opened the door. c. The turtles couldn’t find a place to lay their eggs ___________ people had camped on the sand. d. The birds didn’t want to stay in the lake ___________ the dirty water. 4. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use the Passive Voice of Present Simple. a. b. c. d. e. Many films ___________ (make) in Hollywood Smoking ___________ (forbid) in cinemas Taking pictures ___________ (not allow) in museums Many books ___________ (publish) every week. Famous statues ___________ (display) in the Acropolis museum.

5. Cross out the wrong adjective: a. b. c. d. e. Tom worked hard. At the end of the day he was tired/ tiring The film was so boring/ bored that everybody left the cinema earlier. Stella was surprised / surprising with the end of the story. Little Red Riding Hood was so frightened/ frightening to see the wolf in her grandmother’s bed The match of the National Basketball Team was very excited /exciting that all the spectators cheered.
Pupil’s Workbook • REVIEW 6-10

94

C. Reading
Read the text and answer the True / False questions below:

Leatherback Turtles
All over the world, the species of sea turtles are endangered. Endangered means that there are very few left, so they may become extinct. The leatherback is the largest sea turtle and can grow to be about 2 meters long. The turtle’s basic diet is jellyfish, although it eats fish and other sea creatures. They are born on land but live their lives in water. The male leatherbacks never return to land after they are born and the females only return to lay eggs. There are many reasons why the leatherbacks have become endangered. One cause of endangerment is that many humans and animals think they are a delicious food. Another reason is that humans hunt the adult sea turtles all over the world because they use their skin to make bags and clothes. More and more, people are using the beaches where sea turtles lay eggs; as a result they lose their habitat. Also the sea turtles are easily disturbed because of the noise and the lights. Another cause is irresponsible fishing. Fishermen often catch sea turtles in their nets so the turtles drown when that happens. Finally, pollution in the oceans kills many turtles every year. Turtles confuse floating plastic garbage with jellyfish and eat the garbage. But they can’t digest the garbage so they die.
True or False? a. Leatherbacks like eating only jellyfish. b. The male turtle never returns to land. c. The female turtle lives only in the sea. d. People kill the turtles to eat them. e. Noise and lights annoy the turtles. f. Fishermen catch the turtles with nets. g. The turtles eat jellyfish in plastic bags.

True True True True True True True

-

False False False False False False False

D. Listening
Pianos are normally found in buildings for obvious reasons. However the piano you are going to hear about in today’s radio programme has a more unusual home – the street. Listen to the programme and answer the questions: QUESTIONS 1. Why is the piano in the street? a. The piano is too wide. b. The steps are too steep to take it into the house. c. The house is too small. 2. What does the council say they will do to the piano? a. They threaten to take it away. b. They threaten to burn it. c. They say they will put it in the house. 3. Local people feel ___________ with the council’s decision. a. very sad b. very happy c. very angry 4. What do the locals do with the messages of support? a. They send them to the city council. b. The stick them on the piano. c. They give them to Nick and Doug.

Pupil’s Workbook • REVIEW 6-10

95

E. Speaking
1. Work in pairs. What would you do if you were the wolf and all animals laughed at your big ears? Exchange ideas. 2. Look at the following pictures and imagine that you want to go to these places. Tell your partner what you can/may see or do there.

Example: I may/can see some statues in the museum.

3. What’s wrong? Bring a picture that shows a crazy or bizarre thing. What’s wrong with it?

Example: The monkey has drunk the water from the goldfish bowl.
Talk about the picture.

F. Writing
1. Your friend Joan wants to visit your home town/village this summer. Send her an email explaining what you can do/will see etc if she visits you. 2. Describe the habitats of animals that live in your area/region and then draw a postcard to send it to a friend.

Key to “Check Yourself” tests in the Pupil’s Book (Unit 6-10)
Unit 6 Key to Check yourself Test
A. What are their jobs? / What do they do?

Unit 7 Key to Check yourself Test
A. Match the words:

1. a doctor 2. an architect 3. an accountant 4. a chef/ cook 5. a fire fighter 6. a Vet(erinarian)
B. Match the predictions

freestyle swimmer, relay race, musical performance, skateboard ramp, achieved a record, recycling bank, record holder, playful pet, gold medals, two billion dollars
B. Going away on holidays

1. d 4. a

2. c 5. b

3. f 6. e

C. What can/may/will they do or say?

Possible answers: a. He feels very tired. He may go to bed/ he will rest b. “It is dangerous to wear high heeled shoes in the factory. You will/may have an accident”. c. “Don’t buy this huge Christmas tree, it will cost a lot”. d. “Take your umbrella with you, it will/may rain”. e. The door is locked so the thief won’t be in.
D. Mr Badluck’s diary

Dear mom and dad, I want to tell you what I have and haven’t done before leaving. I haven’t cleaned my room; I have left the key under the door mat etc.
C. Complete the best things that you have ever done or have ever happened to you

On Monday he is going to see the manager. On Tuesday he is going to have a sales meeting On Wednesday he may visit his uncle Peter. On Thursday he is going to call Unicef. On Friday he may play golf with James.

1. It’s the most interesting book I have ever read 2. She’s the kindest person I have ever met 3. He’s the cleverest man I have ever known 4. That’s the most beautiful song I have ever heard 5. It’s the most expensive prize I have ever won 6. It’s the worst film I have ever seen 7. It’s the saltiest soup I have ever tasted
D. Circle the correct expression:

1 a, for 6 years; 2 b, since 1999; 3 a, for a week; 4 a,

96

Pupil’s Workbook • REVIEW 6-10

for 8 months; 5 b, since 18th March
E. The leaflet about Olympia

1 has been, 2 was, 3 started, 4 arrived, 5 have hosted, 6 have returned, 7 have competed, 8 has revived, 9 have visited, 10 have built.

Unit 9 Key to Check yourself Test
A. 1. pollution; 2. waste; 3. extinct; 4. endangered; 5. habitat; 6. lay B. 1 d , 2 j, 3 i, 4 f, 5 a, 6 b, 7 h, 8 g, 9 c, 10 e C. REASON RESULT people disturb habitats animals become extinct smog have headaches dump industrial waste fish die hotels on the beach baby turtles take the wrong way acid rain trees grow more slowly POSSIBLE ANSWERS: 1. People disturb the habitats, as a result animals become extinct 2. Because of the smog ,we have headaches 3. Factories dump industrial waste, so fish die 4. Because of the hotels on the beach, baby turtles take the wrong way 5. Because of acid rain, trees grow slowly D. POSSIBLE ANSWERS: 1. People had littered the beach 2. A factory had dumped industrial waste 3. people had thrown plastic bags E. went, saw, had cut, had flown, had left, had thrown, had never felt, decided

Unit 8 Key to Check yourself Test
A. What am I?

a. violin, b. piano, c. drum, 4. guitar.
B. Match the verb with a noun

1 attend/present a music event, 2 write lyrics, 3 attend/ present a performance, 4 play an instrument, 5 blow a trombone, 6 sing a song.
C. Fill in the blanks

1. Don’t you think the music event we attended was boring? 2. John Lennon wrote the lyrics to many of the Beatle’s best songs. 3. Most musicians play their instruments up to five hours a day! 4. When my brother blows the saxophone I can’t sleep 5. Our class presented the famous play “A midsummer night dream” 6. Some of the best rock singers don’t sing their songs, they shout them!
D. Fill in the blanks with the correct word or phrase from the box

1. Don’t waste your money on that junk! 2. I usually lend my CD player to Dave and he never gives it back on time. 3. He left as a poor boy and returned as a wealthy man. 4. You can only borrow six books from the library at a time. 5. His father gives him a monthly allowance of 20 Euros. 6. Mum never spends any money on herself. 7. They owe my brother $50. 8. I’ll pay you back on Friday; I don’t have any money now. E. Complete with appropriate sentences Accept correct sentences.
F. Match the sentences

Unit 10 Key to Check yourself Test
A. Illustrations, spy, handsome, baggy pants, mop of messy hair, nasty, acne, crooked teeth, scruffy, hit the shelves. B. 1. interested; 2. exciting; 3. boring; 4. frightened; 5. surprised; 6. bored; 7. moving; 8. surprising; 9. interesting; 10. moved C. 1. C; 2. F; 3. B; 4. D; 5. E; 6. A D. 1. are recorded; 2. are illustrated; 3. are advertised; 4. are written; 5. are not allowed; 6. Are… sold; 7. are sent; 8. is signed E. Mary: What do you feel like doing tonight? Peter: I am in the mood for going to the cinema. Mary: What’s on? Peter: “Finding Nemo” Mary: I haven’t seen it? What’s that about? Peter: It is a computer-animated film about the adventures of the fish Nemo Now Pupils can work on the following activity in the workbook: Grammar section: 9

1 b, 2 c, 3 a.

Pupil’s Workbook • REVIEW 6-10

97

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν προς απόδειξη αυτού βιβλιόσημο. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει βιβλιόσημο, θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 108/1946)

ΒΙΒΛΙΟΣΗΜΟ

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΕΚΔΟΣΗ

Α΄ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ......................... ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ...............

ΕΚΤΥΠΩΣΗ............................ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ..........................................

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ISBN 978-960-06-2180-8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful