You are on page 1of 283

Raymond Franz - Lelkiismereti válság
Előszó
Egy vallásszervezet történetében vannak meghatározó pillanatok, különleges időszakok és körülmények, melyek megengedik a külső megjelenés mögé való bepillantást, és a szervezet igazi jellegének és alapvető szellemének megértését. A szervezet önképe, uralkodó lelkülete és szemléletmódja, mozgatóerői és a nézeteltérésre vagy kihívásra adott válaszainak mintái ilyenkor tisztábban láthatók lehetnek. A tényezők, melyek napvilágra kerülnek talán mindvégig ott voltak a szervezet legbelső magjában, de csak a felszín alatt, még a külső látszattal és gyakorolt alapelvekkel ellentétesen is. A meghatározó pillanat létrehozhat egy olyan képet, ami nyugtalanítóan eltér a szervezetről a tagok elméjében lévő képtől, a meghatározott időszak talán még el is kerülheti a figyelmüket, ha a szervezet középpontjában lévők hatásosan elnyomhatják tudatosulását. Az itt következő könyv olvasóinak legtöbbje valamelyest jártas Jehova Tanúi vallásában. Vizsgálják hát meg a következő kijelentéseket és kérdezzék meg magukat ezen kifejezések lehetséges forrásáról és érvényességéről:
A testi ember úgy tekintheti, hogy egy látható szervezett testület, meghatározott céllal, többé - kevésbé hatalmi dolog; ezért a különféle szervezeteket tisztelik, melyekből mi kijöttünk, engedelmeskedve a Mester hívásának. De a testi ember nem tudja megérteni, hogy emberek társasága látható szervezet nélkül hogyan végezhet el valamit. Ahogy ránk néznek, úgy tekintenek, mint néhány szétszóródott harcost – „furcsa embereket” nagyon furcsa eszmékkel és reményekkel, de nem különösebben figyelemre méltókat. ------------------------Parancsnokunk alatt, mindannyian igazán megszenteltek, még ha kevesen vannak vagy elszigetelt személyek is, szoros egységben Krisztus Szellemével, a hitben, reményben és szeretetben; és, követve a Mester parancsait tömör sorfalként haladunk céljai beteljesítése felé. De, tartsd elmédben, Isten nem függ a számoktól. (Szemléltetésként lásd Bírák 7. fejezetét). Felismerve ezt a szervezetet, mely a Szellemé, és vágyva hogy ne olvadjunk egybe semmiféle világival, aki nem képes látni vagy megérteni ezt, teljesen készek vagyunk rá, hogy viseljük azt a szemrehányást, hogy különös emberek vagyunk. Mindig visszautasítjuk, hogy bármiféle más néven nevezzenek, mint Arról, aki a mi Főnk - keresztényeknek -, és folyamatosan állítjuk, hogy nem lehet megosztás azok közt, akiket folyamatosan vezet az Ő Szelleme és példája, ahogyan ez a Szavából megismerhető. --------------------------Óvakodjatok a „szervezettől”! Semmi szükség nincs rá.. A Biblia szabályai lesznek kizárólag a szabályok, melyekre szükséged lesz. Ne törekedj mások lelkiismeretének megkötözésére, és ne engedd másoknak, hogy megkötözzék a tiedet. Higgy és engedelmeskedj annyira, amennyire meg tudod érteni ma Isten Szavát, és így növekedj tovább kegyelemben és ismeretben és szeretetben napról napra. ----------------------------

… bármilyen néven nevezzenek minket az emberek, nem számít nekünk; mi nem fogadunk el más nevet, csak ami „egyedül adatott az ég alatt az embereknek” - Jézus Krisztusét. Mi egyszerűen KERESZTÉNYEKNEK nevezzük magunkat és nem emelünk kerítést, hogy elkülönítsük magunkat bárkitől, aki hisz az épületünk alapkövében, melyet Pál említett, hogy „Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint”; azoknak pedig, akiknek ez nem elég, nincs joguk a keresztény névhez.

Ha megkérnél valakit Jehova Tanúi közül napjainkban, hogy értékelje ezeket a kijelentéseket és jellemezze az alapelveket, amiket előtárnak, a legtöbben bizonyosan egy „hitehagyott” forrásnak minősítenék. A valódi forrás azonban az Őrtorony folyóirat - a korai időkből1. Az ezekben a kijelentésekben közzétett alapelvek elhagyása és elvetése tényezők voltak a közösség átalakulásában, ahová az emberek eredetileg szabad társulásban jöttek össze látható szervezeti struktúra nélkül, és átalakultak egy megkülönböztető névvel bíró magas fokon központosított szervezetté azzal az igénnyel, hogy kizárólagos joguk van őszinte kereszténynek tekinteni magukat. Ez az átalakulás sok évtizeddel ezelőtt történt. De az általuk létrehozott minták hatásban maradtak napjainkig és döntő befolyásoló erőt jelentenek. Hasonló a helyzet a Lelkiismereti válság című könyvünkben feltárt eseményekkel és körülményekkel; ezek is egy meghatározó pillanatra mutatnak a jóval közelebbi időben, olyanra, ami éppoly ismeretlen lehet, mint az előbbi Őrtorony-idézetek. Az ebben a(z angolul) harmadik kiadásban előtárt bizonyítékok igazolják a folytonosságot azon időszak történéseitől az évek során, egészen mostanáig, a 21. századig. Ahelyett, hogy csökkentenék fontosságukat, az elmúlt évek inkább növelik a jelentőségét annak az időszaknak és az eseményeknek, igazolják a bemutatott képet, élő példákkal szolgálnak az emberek életét kísérő hatásokra. Ennek a meghatározó időszaknak a hátterében lehet felismerni a valóságot, mely éppoly jelentőségteljes és döntő napjainkban is, mint volt a könyv eredeti megírásának idején.
„Amikor személyek nagy veszélybe kerülnek egy olyan forrástól, amelyre nem gyanakszanak, vagy amikor félrevezetik őket olyanok, akikben barátként bíznak, kíméletlenség-e figyelmeztetni őket? Lehet, hogy inkább nem hisznek a figyelmeztetésnek. Talán még rosszalják is azt. De ez vajon felment-e bárkit is az alól az erkölcsi felelősség alól, hogy közölje a figyelmeztetést?”

Az Őrtorony folyóirat, 1974. január 15. (angolban) Az élet múlandó, és amikor az ember meghal mindaz amit tud, vele együtt hal meg - hacsak nem adja át még életében. Ami ebben a könyvben van, azt azon emberek iránti elkötelezettségből írtam, akiket őszintén szeretek. Teljesen tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy célja a segítés, nem a sebzés. Ha a leírtak egy részét fájdalmas olvasni, azt megírni is fájdalmas volt. Remélem, az olvasó megérti, hogy az igazság kereséséhez soha nem kell elpusztítani a hitet, hogy minden erőfeszítés, melyet azért teszünk, hogy keressük az igazságot és kiálljunk mellette, inkább erősíti az igaz hit alapját. Hogy aztán ennek az információnak az olvasói mit tesznek vele, az rajtuk áll. De legalább el lesz mondva és az erkölcsi felelősségemnek eleget tettem ezzel.
Lásd az Őrtorony folyóirat 1883. márciusi, 1884. februári, 1885. szeptemberi számait. A cikkek fénymásolatai megtalálhatók az In Search of Christian Freedom 72-76. oldalán (Commentary Press, Atlanta 1999 - angolban)
1

1. fejezet: A lelkiismeret ára
Akár tetszik, akár nem, időről időre mindegyikünk szembesül erkölcsi erőpróbákkal. Ez az élet egyik olyan keserédes alkotórésze, mely elől nem menekülhetünk el sikerrel. Képes rá, hogy gazdagabbá vagy szegényebbé tegyen bennünket, feltárja, milyen valójában a bennünket ismerőkhöz fűződő kapcsolatunk. Mindez azon múlik, hogyan reagálunk erre az erőpróbára. Nekünk kell döntenünk - és a döntés ritkán könnyű. Természetesen azt is választhatjuk, hogy lelkiismeretünket az önelégedettség egyfajta burkával vesszük körül, és csak passzívan „elvagyunk”, belső érzéseinket elzárjuk mindentől, ami zavaró hatással lehetne rájuk. Ha fontos kérdések merülnek fel, akkor állásfoglalás helyett tulajdonképpen csak azt mondjuk: „Csak csöndben meghúzódom; lehet, hogy másokra hatással lesznek ezek (talán meg is sérülnek), én viszont nem.” Egyesek az egész életüket ilyen, erkölcsileg meghúzódó, „ülő” helyzetben élik. De, amikor minden elhangzott és véget ért, és amikor az élet lassan a vége felé közeledik, valószínűnek látszik, hogy aki el tudja mondani magáról, „legalább volt valami, amiért kiálltam”, az biztosan nagyobb megelégedettséget tapasztal annál, aki szinte soha sem állt ki semmiért. Néha úgy tűnik, a mély meggyőződésű emberek kiveszőben levő fajjá váltak, olyan valamivé, amiről olvasunk a múltra vonatkozóan, ma viszont csak nagyon keveset találkozunk velük. Legtöbbünk viszonylag könnyűnek találja, hogy lelkiismeretével összhangban cselekedjen mindaddig, amíg a szóban forgó kérdések apró jelentőségűek. Minél fontosabb kérdésekről van viszont szó, minél nagyobb az ár, annál nehezebbé válik megoldani a lelkiismereti kérdéseket, erkölcsi ítéletet hozni, és elfogadni a döntés következményeit. Amikor az ár nagyon nagy, akkor erkölcsi vízválasztó előtt találjuk magunkat, s valódi válsággal kerülünk szembe az életünkben. Ez a könyv ilyen válságról szól, arról, hogyan küzdöttek meg vele egyes emberek, és arról, milyen hatást gyakorolt ez az életükre. Való igaz, az érintett személyeknek az élettörténete nagyon kis mértékben tartalmaz csak hasonló izgalmakat, mint John Wycliffe eretnekség miatti pere, a bujkáló William Tyndale után indított nemzetközi hajtóvadászat összeesküvése, vagy Szervét Mihály máglyán való megégetésének borzalma. Küzdelmük és szenvedésük viszont, a maga módján, nem kevésbé nehéz. Aligha tudná bármelyikük olyan szép szavakkal kifejezni ezt, mint Luther, de álláspontjuk nagyon is hasonlít az övéhez, amikor alábbiakat mondta az őt elítélő hetven személynek:
„Ha a Szentírás tanúbizonysága vagy a józan ész érvei meg nem győznek engem (ugyanis önmagában a pápának vagy a zsinatoknak nem hiszek, hiszen nyilvánvaló, hogy gyakran tévedtek és ellentmondtak egymásnak), akkor az általam idézett Írások köteleznek engem, és lelkiismeretemet Isten Szava tartja fogságban; és, lévén hogy a lelkiismerettel ellentétben cselekedni sem nem biztonságos, sem nem helyes, semmit sem vonok vissza; nem tehetek mást; Isten segítsen meg engem. Ámen.” 2

Hosszú idővel mindezek előtt az emberek előtt a tizenkilenc évszázaddal ezelőtt élt Péter és János apostol lényegében ugyanezzel a kérdéssel került szembe, amikor egész életükben gyakorolt vallásuk legnagyobb tiszteletben álló tagjai által létrehozott bíróság előtt álltak, és egyenesen megmondták nekik:

Ezek voltak Luther védekezésének befejező szavai a németországi Worms városban tartott zsinaton 1521 áprilisában.

2

„Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek meg ti magatok; mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.”3

A könyvemben szereplő személyek olyanok, akiket a legbensőségesebb módon ismerek, olyan személyek, akik a Jehova Tanúi néven ismert vallási csoport tagjai voltak. Biztos vagyok benne, és a bizonyítékok erről tanúskodnak, hogy tapasztalataik egyáltalán nem egyedülállók, hogy hasonló, a lelkiismeretüket felkavaró érzéseik vannak különféle vallásokhoz tartozó személyeknek. Ugyanazzal a kérdéssel kerülnek szembe, mint Péter és János, meg a későbbi századokban élt férfiak és nők: a vívódással, hogy az ember ragaszkodjon saját lelkiismeretéhez a vallásos hatalomtól jövő nyomás ellenére. Sokaknál ez érzelmi kötélhúzást jelent. Egyrészről úgy érzik, el kell utasítaniuk az emberi hatalmat, mely közéjük és Teremtőjük közé áll, el kell utasítaniuk a vallásos dogmatizmust, törvényeskedést és tekintélyelvűséget, ragaszkodniuk kell ahhoz a tanításhoz, hogy „minden férfinak feje” Krisztus Jézus, nem pedig valamely emberek alkotta vallási testület4. Másrészről azzal a kockázattal kerülnek szembe, hogy elveszítik nagyon régi barátaikat, ártalmas hatásokat tapasztaljanak családi kapcsolataikban, és feláldozzák vallási örökségüket, mely talán nemzedékekre nyúlik vissza. Ilyen keresztutak esetén nem könnyű meghozni a döntést. Amiről itt szó lesz, nem csupán „sok hűhó semmiért”, nem csak egy kis vallás nagy vitája. Úgy hiszem, hogy mindenki rendkívül nagy hasznot meríthet abból, ha megvizsgálja ezt a beszámolót. Mert még ha a jelenleg érintettek száma csekély is, a kérdések nem azok. Nagy jelentőségű kérdések ezek, melyek az egész történelem folyamán újból és újból hasonló lelkiismereti válságokba sodortak férfiakat és nőket. Az a szabadság forog kockán, hogy szabad-e szellemi igazságot keresnünk mentesen az önkényes korlátozásoktól, valamint az a jog, hogy személyes kapcsolatot élvezzünk Istennel és a Fiával, szabadon attól, hogy valamely emberi szervezet megpróbáljon papként alattomban közénk állni. Bár az írottak nagy része felszínesen nézve látszólag csak Jehova Tanúi szervezetére jellemző, a mögötte meghúzódó, alapvető kérdések minden olyan személy életét érinti, aki a keresztény nevet magáénak valló hithez tartozik. Azok a férfiak és nők, akiket ismerek, nem kis árat fizettek azért, hogy szilárdan hitték, „a lelkiismerettel ellentétben cselekedni sem nem biztonságos, sem nem helyes”. Néhányan azt tapasztalják, hogy hirtelen hivatalos vallási közbelépés miatt megszakadtak családi kapcsolataik: elszakítják őket szüleiktől, fiaiktól és lányaiktól, testvéreiktől, vagy akár unokáiktól. Többé nem örülhetnek szabadon együttlétnek régi barátaikkal, akiket nagyon szeretnek; az ilyen együttlét ugyanilyen hivatalos közbelépés veszélyébe sodorná ezeket a barátaikat. Látniuk kell, hogy befeketítik saját jó nevüket (melyet egy életbe került nekik megszolgálni), és mindazt, amit ez a név jelentett az őket ismerő személyek elméjében és szívében. Ezzel megfosztják őket minden lehetőségtől, hogy jó és jogos befolyást gyakoroljanak azokra, akiket legjobban ismertek környezetükben, országukban, az egész világon. Talán az anyagi veszteséget, a fizikai bántalmazást és sértést is könnyebb lehet elviselni ennél. Mi indíthat valakit arra, hogy megkockáztasson ilyen veszteséget? Hány ember tenné ezt meg ma? Természetesen vannak (mint ahogy mindig is voltak) olyan emberek, akik ezek bármelyikét vagy akár mindet feláldoznák a makacs büszkeség, az anyagi nyereség, hatalom, presztízs, kiemelkedő tisztségek vagy egyszerűen a testi gyönyörök iránti vágy kedvéért. De ha a bizonyítékok alapján szó sincs ilyen célokról, ha a tények azt mutatják, hogy az érintett
3 4

Cselekedetek 4:19, 20. 1Korintusz 11:3.

férfiak és nők felismerték. aki ugyanazon a hiten volt. és hogy legyenek-e gyermekeik. Tíz év után maga a Vatikán is foglalkozott nyílt bírálatával. húsz. vagy gyermekek nélkül maradjanak-e. megszakítani régi barátságokat? Nem kétséges. mint ők. korunk egyik legfurcsább jellegzetessége: a személyes lelkiismeretet korlátozó legerőszakosabb lépések némelyike olyan vallási csoportoktól jön. A legnagyobb szigor forrása pedig pont annak ellenkezője gyakorolta. hogy e személyek közül sokan őszinték. melyet a szervezet állított eléjük. ha nem a legtöbben. ami Jehova Tanúi körében történt. Az elsőként említett férfi a római katolikus pap. Ámde pap maradt és vezető szerepet játszik az egyetem ökumenikus kutatásokat végző tanszékén. inkább a szervezet tevékenyebb. Nem „gyenge láncszemek” voltak. Életük ezt követő részében minden barátjuk azok közül került ki. akik úgy érezték. Hans Küng. Ez. s mindegyik helyzet ugyanabban az évben érte el a tetőpontját: Egyikük több. olyan asszonyok. Milyen meggyőződés és érvek indították őket? Figyelemre méltó. magában foglalt néhányat az élet legdrágább értékei közül. Néhányan egész életüket olyan célok köré építették fel. Másikuk egy több. harminc. hogy az itt szereplő esetekben az érintett személyek közül sokan. melyben vitatta vallási szervezetének a tanítását egy kulcsfontosságú dátummal kapcsolatban és azt. Még azok a pap-hallgatók sem részesülnek semmilyen egyházi fegyelmezésben. mint ezer főből álló hallgatóság előtt tartott egy előadást. „Befektetésük” nagy volt. akik utazó felvigyázók és vének voltak. ugyanis az ilyen kapcsolatokat nem helyeslik Jehova Tanúi között. eredményesebb tagjai közé számítottak. kötelességük részt venni ezekben a kiközösítésekben vagy támogatni őket. azokról. negyven vagy akár még több éven át álltak kapcsolatban Jehova Tanúival. úgy hiszem. Jól szemlélteti ezt három férfi példája. engedni a családi kapcsolatok felbomlását. és 1980-ban a Vatikán megfosztotta hivatalos címétől. vagy. mint katolikus teológus. milyen jellegű munkát végezzenek. akik a Tanúk Brooklyn-i nemzetközi főhivatalának kiemelkedő tagjai voltak. Most pedig látták. pont az említett céloknak az ellenkezőjére számíthatnak: mi indít valakit ilyenkor? Az. szokatlan és gondolatébresztő tanulsággal szolgál az emberek természetéről. Amikor Tanúvá váltak. akik készek voltak szembenézni a kiközösítéssel. mint amire talán számítanánk. Eltérő nézeteiről kizárólag közeli barátainak ejtett szót magánbeszélgetésekben. milyen döntéseket hozzanak a házassággal kapcsolatban. A vallási szervezetük által e három férfival szemben tett hivatalos intézkedések súlya viszont fordított arányban állt cselekedeteik komolyságával. mint egy évtizeden át könyveket írt és előadásokat tartott nézeteiről. a nyugat-németországi tübingeni egyetem egyik professzora. amit szükséges vallásos kötelességnek tartanak. . semmivé válik néhány óra leforgása alatt. akik hosszú éveket töltöttek a misszionáriusi és evangéliumhirdető munkában. beleértve a pápa és a bíborosi zsinatok tantételben való tévedhetetlenségének elutasítását is. melyek vallása hatalmi központjának a szíve ellen irányultak. hogy ez vezesse őket abban. mit mondjunk a nagyobb tömegről. akik látogatják előadásait5. 5 Egyszerűen nem számíthatják be jelenlétüket tanegységként a tanulmányaikba. sok esetben megszakították minden korábbi barátságukat más vallásokban levő személyekkel. milyen mértékű oktatásra törekszenek. Azok mellett. engedve. hogy mindez eltűnik. Vannak köztük olyan személyek is. olyan férfiak. hogy keservesen érezték vagy érzik még mindig magukat annak végrehajtása miatt. akik mindannyian saját vallásuk neves vallási oktatói voltak. melyeket korábban a lelkiismereti szabadság védelmezőiként tartottak számon. milyen jelentősége van ennek a bibliai próféciák beteljesedésében. A harmadik nem tett ilyen nyilvános kijelentéseket.

Hogyan lehetséges akkor. és egyetlen bibliakommentárjának (Szövegmagyarázat Jakab leveléhez) írója. Több. hogy harcolt a lelkiismereti szabadságért. hogy akkorra a Hetednapi Adventista egyháznak több. vajon a súlyos üldözés és fizikai bántalmazás elviselése az ellenfelek részéről szükségszerűen azt bizonyítja-e önmagában véve is. letartóztatásokat. szinte biztosan bírói tárgyalás vár. nem hajlandók részt venni semmilyen politikai tevékenységben vagy betölteni ilyen tisztséget. hogy üzenetüket elvigyék a más hitet valló emberekhez még akkor is. mely rendkívül büszke arra. és megfosztják szolgálati tisztségétől. hogy a személy ragaszkodni akar egy szervezet tanításaihoz és irányadó mértékeihez. Azokban az országokban. Egy öttagú bizottság (melynek egyik tagja sem tartozott a szervezet Vezető Testületéhez) 1980 tavaszán néhány órás titkos összejövetelen találkozott vele. eltávolítják tanítói hivatalából. ha jelentős ellenségeskedéssel és ellenvetésekkel kerültek szembe. Desmond Ford egy chattanooga-i (Tenessee) beszélgetésben 1982-ben megemlítette. Azok. életbevágóan fontos hűségesnek maradni a lelkiismerethez. a legkisebb mértékűt pedig az a szervezet. bár nyilvánosságra hozta nézeteit. hogy milyen álláspontot foglalnak el néhány lelkiismereti kérdésben. Ebben egy paradoxon rejlik. és továbbra is beszél róluk adventista körökben6. Ezeknek a tárgyalásoknak a lefolytatói hogyan gondolkoznak a nyilvánvalóan ellentmondó álláspontokkal kapcsolatban? Ezzel párhuzamosan felmerül az a kérdés. tudnak róla. mint negyven éves tagság után Dunlap-et elbocsátották munkájából és otthonából a nemzetközi főhivatalban. Hallottak megalkuvás nélküli álláspontjukról a vértranszfúzió elutasítását illetően. 6 . majd pedig (1980-ban) találkozott az egyház mintegy száz képviselőjével. szilárdan elutasítják. melyben vitába szállt az 1844-re vonatkozó adventista tanítással. bántalmazásokat és irodalmukra meg prédikálásukra vonatkozó hivatalos betiltást tapasztaltak. hogy ez egyszerűen annak eredménye. beleértve azt a jogukat is. hogy megvédjék lelkiismereti szabadságukat. mint 120 szolgálója mondott le. akadálytalanul gyakorolhatják ezeket a jogokat. hacsak vissza nem húzódik. ahol az alkotmányos szabadságjogok védik őket. bebörtönzéseket. akik mintegy ötven órát töltöttek tanúskodása meghallgatásával. mert nem tudták támogatni a szervezet bizonyos tanításait vagy közelmúltban végrehajtott cselekedeteit. aki sok éven át Jehova Tanúi egyetlen misszionáriusi iskolájának. Ezek szerint az a vallásos szervezet tanúsította a legnagyobb mértékű toleranciát eltérő nézeteket valló tanárával szemben. vagy az egyház „rakta ki”. Más országokban kegyetlen üldözést. hogy elkészítse védekezését. aki hangot ad valamely személyes. hogy ma bármely személyre a tagjaik közül. De nem közösítették (átkozták) ki. és kiközösítették a szervezetből. Az egyházi hivatalnokok ezután úgy döntöttek. és kiközösítésre számíthat. hogy katonai szolgálatot vállaljanak. Bizonyos tanításokkal kapcsolatos eltérő nézeteiről kizárólag régi. vagy pedig lehetséges-e az. hogy mintegy ötven ügyet vittek az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elé azért. az Őrtorony Gileád Bibliaiskolának a titkára volt. akik ismerik a jogi ügyeket. mely sokak szemében a szélsőséges tekintélyelvűség jelképe. csőcseléktámadásokat. hogy a személy abban hisz. valamint a szervezet bibliai szótárának (Segítség a Biblia megértéséhez [mostani címe Éleslátás az Írásokból]). közeli barátainak ejtett szót magánbeszélgetésekben. laikus csoportnak tartott előadása egy kaliforniai főiskolán. mint ezer főből álló. arról. Több. egyházi kihallgatást eredményezett. a szervezet tanításaitól eltérő nézetnek. Ford hat hónapos szabadságot kapott. melyeknek megszegése köztudottan súlyos fegyelmező lépéseket eredményez.A második férfi az Ausztráliában született Desmond Ford professzor. egyik fő munkatársa. Élénk ajtóról ajtóra végzett tevékenységük ellenére az emberek többsége tulajdonképpen keveset tud Jehova Tanúiról azon kívül. aki hetednapi adventista. A harmadik férfi Edward Dunlap. és kifaggatta őt nézeteiről. hogy nem hajlandók tisztelegni semmilyen zászló vagy hasonló jelkép előtt.

hogy nem más. hogy bizonyos mértékig megvizsgáljuk a szervezet történetét és eredetét is. mik voltak a valódi kérdések Jézus Krisztus és apostolai napjaiban. A felvetett kérdésekre adandó válaszok megkeresése megköveteli. és milyen végletekig elmennek. akik hamis.Néhányan talán azt mondják. tanítási és ellenőrzési rendszerét. fejezet: Alkalmasság és indítékok „Igazat mondok Krisztusban. és ez az. Mit mondjunk a vallási egység és rendezettség szükségéről? Mi a helyzet azzal. félrevezetett érzelemmé válik. ha a hatalom iránti illő tiszteletet átformálják szolgalelkűséggé. milyen hatása van ezeknek a dolgoknak az emberi kapcsolatokra. olyan viszonylagos egyszerűséggel. és olyan rövid időszakon belül. lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által … Mert azt kívánom. a kérdés nem annyira egyszerű. hogy a szervezetet irányító emberek hogyan jutnak el döntéseikhez és irányelveikhez. a leírt álláspontok mögött húzódó alapvető szemléletmódoknak és a személyek cselekedeteinek a fényében. hogy a saját lelkiismeretük alapján hozzanak döntéseket? Meg kell vizsgálni ezeket a kérdéseket is. mint ahogyan itt bemutattam. mint a döntésképtelenségre. az a legfőbb értéke. sőt szellemi önkényuralommá válik? Mi történik akkor. A könyv hátralévő részei nagyon élethűen írják le. ezeknek a tényezőknek a figyelmen kívül hagyása szélsőséges. és azt is megkívánja. rendezetlenséghez vezethet. Véleményem szerint annak. Ki merné kétségbe vonni azt a tényt. akik más vallási közösséghez tartoznak. hogy a helytelenül használt szabadság felelőtlenséghez. megosztást eredményező és fondorlatos tanításokat terjesztenek? Mi a helyzet a hatalom iránti illő tisztelettel? Elismerem. jól teszik. Azok. A szervezet 1980-as években jelen levő jellemvonásai és szelleme gyakorlatilag változatlanok maradtak az 1990-es években. akik a kérdésnek csak egyik oldalát látják. nem hazudok. és hogy szerepet játszanak más kulcsfontosságú kérdések is. Mindez igaz. hogy szükség van védelemre azokkal szemben. A türelem és a tolerancia szintén lehet. s ez súlyos következményekhez vezet. és talán hamar elítélik Jehova Tanúit. hogy felfedjük a vallásos zűrzavar gyökerénél meghúzódó okokat. hogy csak érzelgősséggé. és emiatt a személyek lemondanak az Isten előtti személyes felelősségükről. a vége pedig zavar. ha a szellemi „vezetés” az elme uralom alá hajtásává. hogy mindezt látjuk. és hogy megmutassuk. hogy . Még a szeretet is lehet. vakon kiegyensúlyozatlan szemléletmódról tanúskodna. hogy hozzájárulhat ahhoz. akik korlátokat szeretnének állítani a személyes lelkiismeretnek a vallásos hatalom által. Mi a helyzet viszont akkor. feltárjuk. illetve hogy miért és hogyan keletkezhetett be a tanításaiktól és példájuktól való tragikus eltérés. olyan alattomosan. 2. hogy az érintett személyeken túl megvizsgáljuk a konkrét vallási szervezet belső felépítését. mely nem hajlandó megtenni a szükséges lépéseket. A levont tanulságok remélhetőleg segítenek abban. és ugyanilyenek maradtak idén. mire van szükség ahhoz. sőt anarchia lehet. amire azok összpontosítanak. 2000-ben is. ha először magukra és a saját vallási közösségükre vonatkozóan tesznek fel kérdéseket a megvizsgált ügyeknek. ha nem akarjuk az ügyet elkenni vagy hamis fényben feltüntetni. ha az egység és rend kívánatos tulajdonságát felváltja a szervezetszerű egyformaság és a törvénykező szabályalkotás követelése? Mi a következménye annak. kérdés nélküli alávetettséggé. világosabban megértsük. a cselekvés elodázására és az irányadó mértékek lejjebb vitelére felhozott kifogás. hogy azt az oldalt erősítsék. milyen furcsa álláspontot foglalnak el és furcsa tetteket hajtanak végre azok. hogy az Isten Fiát követni szándékozó emberek valódi békének és testvéri egységnek tudjanak örvendeni.

ahogy a körülmények arra kötelezték Pál apostolt. 6:4-10. ugyanis ez szükségszerűen a saját „előéletemről” szól. jó okot ad ennek a könyvnek a megírására. még ha semmi vagyok is. A következőkben részletesebben is szeretném kifejteni ezeket az okokat. hamarosan havonta húsz-harminc órát töltöttem „tanúskodással” ajtóról ajtóra járva. úgy vélem. Még nyomósabb ok az. Már csak az a kérdés merül fel. Édesapám és édesanyám (és négy nagyszülőm közül hárman) Tanú volt. édesapám 1913-ban keresztelkedett meg. Rutherford többek közt a következőket mondta bevezető szavaiban: „Az. Bár mások. mert nektek kellett volna engem ajánlanotok. mely az előző kettőből ered. majd pedig ezt mondja: „Esztelenné váltam. 3. Az. 5:12. hogy közülük nagyon sokan nyertek olyan széles körű tapasztalatokat. Sok szempontból inkább nem beszélnék az elsőről ezek közül. Kisgyermekkoromtól egészen a hatvanadik évemig egész életemben kapcsolatban voltam Jehova Tanúival. az utcasarkokon állva folyóiratokkal. még nem mentség vagy kifogás arra. melyekben nekem volt részem ezekben az években. melyre ez volt felírva: „A vallás csapda és szélhámosság. és a Biblia megmondja miért. Az egyik ok a hátterem és az a rálátás. A jelenlegi helyzet viszont szükségessé teszi bemutatását. A körülményeket rendszerint nem én irányítottam. akik számára ez a legsúlyosabb következményekkel járhat? Ilyen kérdésekkel hadakoztam. Amikor 7 2Korintusz 12:11. okaim és indítékaim legalább is hasonlítanak az övéihez.” . Bár még iskolába jártam. és szórólapokat osztogatva miközben olyan táblát hordtam. miért én vagyok az. amikor a Tanúkat egyszerűen még Bibliakutatókként ismerték. . súlyos csapásokkal. testvéreim. nem valószínű. amint az angliai Londonból közvetítették előadását rádió-telefonos kapcsolat által. a Királyt!” Abban az évben. 1938-ban részt vettem egy kongresszuson Cincinnati-ben (ami az Ohio folyó másik oldalán volt). de úgy gondolom. mellyel ennek köszönhetően rendelkezem. ha látja. az a lelkiismeret oka. ha a közjólétéről van szó. 2. hogy ezt az információt elzárják azok elöl. Én magam csak 1938-ban. Egyik fő előadásában. amit eddig elmondtam. sokan mások is elmondhatják magukról ugyanezt. 11:21-29. melynek címe „Nézzetek szembe a tényekkel”. 3:1. hogy vázolja fel saját személyes tapasztalatainak előtörténetét a korintuszi keresztények előtt. vö. az Őrtorony Társulat elnökét. Krisztustól elszakítva. Ti kényszerítettetek rá. Szolgáld Istent és Krisztust. sőt zavaróan hatott rám. az én test szerinti rokonaim helyett. és nem kerül sor valódi helyreigazításra? Milyen kötelezettsége van mindegyikünknek (Isten és embertársaink előtt).”7 Nem szeretném azt a látszatot kelteni. hogy Pálhoz hasonló vagyok. Az információ sokszor teljesen váratlanul ért. tizenhat évesen lettem tevékeny Tanú. ha annak tornyosuló bizonyítékát látod. bizonyos mértékig hasonlóan. hogy a körülmények folytán olyan információk birtokába jutottam. ha a tények teljes feltárása talán sokkolóan hat néhány személy érzékenységére. melyekhez Jehova Tanúi túlnyomó többségének egyáltalán nincs hozzáférése. Rutherfordot. Mit teszel. Az utolsó ok. és hallottam Joseph F. különösen akkor. aki megírja. hogy visszatartsuk az igazság bármely részét a nyilvánosságtól. hogy embereket bántanak.Róma 9:1. Mert egyetlenegy dologban sem bizonyultam alábbvalónak a ti fölöttébb kiváló apostolaitoknál.inkább én magam legyek átok alatt. 13.

járványok. a „kicsiny nyájhoz”.feltárják az embereknek a tényeket. Ne is próbáld. a „más juhokhoz” szól. hogy a vallás olyan imádati forma. mely addig azokhoz a személyekhez szólt. és betöltik a földet igazságos utódokkal. o. amikor elérkezik a világ vége? A válasz világháború. 40. mely leginkább a javukat szolgálja. Rutherford másik fontos beszéde. hogy a földön most jelen van Sátán diktatórikus utálatossága. (Ahogy az köztudott. hogy 1935-től Isten üzenete.) 10 Uo. (A tanítás akkoriban az volt. o. amit Noé épített Isten parancsára. o. 17. 7.” 8 Ezt vonzónak találtam. Csak az Úr oldalán vagy biztonságban…11” Dőlt betűkkel kiemeltem azokat a kijelentéseket. 41. és ezt mondta: Face the Facts (Nézzetek szembe a tényekkel). Ezt mondta róluk: „Isten szervezetében kell védelmet találniuk. kézzelfogható tények. Ma viszont ezek közül egyik sem alkotja részét a Tanúk hitnézeteinek. amit azelőtt sohasem tapasztaltam. vagyis el kell rejtőzniük ebben a szervezetben. és Nagy Britannia is sebesen halad ebbe az irányba. teljesen készen áll rá. Nem tudod megakadályozni. a „világ” – ebben az értelemben – „véget ért”. (Ez a nézet a bárka szimbolikus jelentőségéről megváltozott. o. o. az ezt halló személyeknek nyugalommal és józanul kell azokat fogadniuk. hogy be kell merítkezniük. 3. mely valamikor a demokrácia erődje volt. a második világháború a náci-fasiszta „diktatórikus borzalom” verségével ért végett. olyan alapelvnek. azt a nézetet fejtette ki. 27. akik Krisztussal együtt uralkodnak majd az égben. akiknek földi reménységük van a modern korban. a nemzetek szorongása. bár szervezetnek a megváltásban játszott lényeges szerepéről alapvetően ugyanaz. és ezeket a tényeket lehetetlen figyelmen kívül hagyni… 10 Németország most szövetségre lépett a pápasággal. A Társulat kiadványai többé már nem tanítják ezt. készen állok az általa bemutatandó tények befogadására. majd pedig őszintén olyan útra kell lépniük. hogy a totalitárius uralom részévé váljon… Ezek a vitathatatlan tények arra. Isten szervezetét jelképezte…” 12 Kihangsúlyozva.) 11 Uo. Abban az évben még nem kezdődött meg a II. ekkortól egy földi osztályhoz. 9. Úgy éreztem. mely pontosan ellenkezője az itt előrejelzettnek. hogy a múltbeli hitnézetek vagy vélemények meggátoljanak valakit abban. ami arra mutat. Uo.) 9 8 . és egyre nagyobb veszélyt jelentett a demokratikus országokra. Az Őrtorony Társulat elnöke egyebek közt az alábbiakat hangsúlyozta ki előadásában: „Isten az igazságot szorgosan keresők előtt világosan bemutatta. hogy befogadja és megvizsgálja a tényeket. Az Amerikai Egyesült Államok. melyek bekövetkezése bizonyítja.) 12 Uo. Olyan erősségű érzéseket. melyet értékes egész életemben követni. meg kell keresztelkedniük. Sohasem szabad megengedni. melynek címe „Töltsétek be a földet”. (Jehova Tanúi ma a „vallás” szót elfogadható kifejezésnek tekintik az igaz imádatra. hogy mióta a Sátán átengedett hatalmának ideje véget ért 1914-ben. és hogy a közelgő armageddoni háború után ők szaporodnak majd. melyek különösen mélyen vésődtek elmémbe akkoriban. hogy Sátán világa véget ért . de a nácizmus és a fasizmus hatalma egyre növekedett. 16. szinte rettegést váltottak ki belőlem. világháború. hogy Noé három fia nyilvánvalóan nem kezdett el utódokat nemzeni a vízözön vége előtt. éhínség. A bárka. mely harcol Isten Királyságával. mely megtagadja Isten hatalmát és elfordítja az embereket Istentől… A vallás és a keresztényi életforma egymás tökéletes ellentétei …9 Vajon mi mindenre számíthatunk Jézus próféciája alapján akkor. és egyebek között egy utálatosság megjelenésére a földön… Ezek a vitathatatlan. 8. az Őrtorony elnöke ezután alkalmazta ezt azokra. és ellenkezik vele… A totalitárius szövetség hatalmába fogja keríteni Angliát és Amerikát.

akiket a sokaság maradéka még mindig követett. akiket lázító tevékenységgel („nyílt összeesküvéssel”) vádoltak meg egyszerűen azért. és az utolsó napon.14 1939-ben megkeresztelkedtem. a feleségem és én gyermektelenek vagyunk. Nagy hatást tett rám a szervezetnem a megmentés szempontjából való fontossága. mielőtt kitörne a nagy nyomorúság'. vagy pedig egy koncentrációs táborban leszünk. olyan érzés volt. Azon a nyáron a családunk a michigani Detroitba ment. és elraktam a nyári ruháimat. az Egyesült Államokban Jehova Tanúinak gyermekeit kizárták az iskolából amiatt. mind pedig Jehova Tanúi számára. Emlékszem. az este leszálltával az esküdtszék meghozta ítéletét. és felvegyem őket. mint sok Tanú a náci Németországban. ----------Sokkal jobb lesz. akik lojalitásukkal és hazafiságukkal tetszelegtek. közvetlenül a középiskola befejezése után elkezdtem a teljes idejű tanúskodó-tevékenységet. ha semmi sem akadályozza őket. hogy egészen a város határáig gyalog menjenek. és csupa vér Fénymásolatok Face the Facts. ha visszatérne az „ő városukba”. az Úr parancsának megfelelően. hogy nem voltak hajlandók tisztelegni a zászló előtt (ezt ugyanis a bálványimádás egyik formájának tekintették). majd pedig 1940 júniusában. Jehova Tanúi munkája számos országban be lett tiltva. és terhektől mentesek legyenek Armageddon idején. valamint az. hogy részt vegyen a Tanúk egyik nagy kongresszusán. Ez az év eseményekkel teli volt mind a világ. miután házasságunk idejének nagy részén éberen odafigyeltünk a fogamzásgátlásra. valószínűleg sohasem veszem őket újra elő: vagy Armageddon érkezik el akkorra. A per öt napig tartott. hogy betörték kocsijának az ablakát. A csőcselék erőszakos támadásai az 1940-es évek elején érték el csúcspontjukat.”13 Joseph Rutherford erőteljesen. hogy így végezhessék az Úr akaratát.„Vajon szentírásilag helyes volna-e. hogy amikor elérkezett 1940 ősze. mint a házasság és a gyermeknevelés. Az Indiana államban levő Connersville-ben részt vettem két Tanú-nő perén. Útközben a helyzet még szörnyűbbé vált. és láttuk Schmidtet és a feleségét. arra gondoltam. és nem lesznek terheik. Az autómban levők között volt a Tanúk egyik képviselője (Jack Rainbow). egyre több helyen csőcseléktámadásokra került sor. Javában folyt a II. férjének arcán sérülések voltak. vagy legalábbis vetekednie kell olyan személyes érdekekkel. és beszédmódjával határozottan a véglegesség érzetét keltette. amikor Schmidt felesége hirtelen menstruálni kezdett. olyan szilárd igazságok. Ezek a tények. 36 éves koromban nősültem meg. mert az Őrtorony kiadványokat tanulmányozták egy otthoni bibliatanulmányozó csoport keretében. amikor felvettük a kocsiba. a Tanúk semleges álláspontja a háborúval szemben gyakran heves ellenségeskedést eredményezett azok részéről. ha ezek most megházasodnának. és elkezdenének gyermekeket nevelni? A Szentírás által alátámasztott válasz: nem. hogy vállaljam a kockázatot. o. Az összejövetel végén Rutherford bíró arra utalt. Amikor a védelem ügyvédje (egy Victor Schmidt nevű Tanú) és a felesége elhagyták a bíróságot. mintha ostrom alatt lennénk. hogy a prédikáló munkának fontosabbnak kell lennie. Schmidt felesége hisztérikus zokogásban tört ki. de csak annyit ért el. világháború. 46. Amikor a város határához értünk. és a szakadó esőben arra kényszerítették őket. és ez sikerült is. akit korábban néhányan ezek közül az emberek közül halállal fenyegettek meg. 47. egy erőszakos sokaság megtámadta őket. hogy bűnösök. Szinte tapintható volt a feszült várakozás. hogy 'talán ez az utolsó kongresszusunk. 14 13 . Egy másik Tanú is megpróbálta ezt tenni. kötelességemnek éreztem. melyekre az ember életének legkomolyabb terveit alapozhatta. és több száz Tanút börtönbe vetettek. Végül 1959-ben. sőt a „vitathatatlan tények” voltak.

Enyhén szólva megdöbbentem. és láthattuk a férfiakat és fiúkat izgatottan tömegbe verődni. 15 . Fred Franz is Brooklyn-ból. a tanúskodómunka vége felé közeledik. és azt mondja. hogy nagybátyám épp az ellenkezőjéről beszél. milyen érzés az. 186-188. hogy első kézből tapasztalhattam ilyen durva és érzéketlen intoleranciát. hogy megfosztottak szabadságunktól. azokkal. Néhány bányász tábor hosszú fa sorházakból állt. az ilyen házakból álló terület végének elérésekor. Brooklyn-ban nem számítanak rá. Később. hogy hogy nézett ki Victor Schmidt. és szoros kapcsolatban állt Rutherford bíróval. Néhány hónappal később az Indiana állambeli Indianapolisban voltam egy magasabb fokú bíróság tárgyalásán a Connersville-ben történtekkel kapcsolatban. Abban az évben elmentem hazulról. o. és tűnjetek el Kentuckyból. hogy „tűnjetek el innen. melyeket nyilvánvalóan boxertől szenvedett el 15. és olyan területen találtam magam. akkor ne csak fél évre küldje. ahol csaknem mindennapos volt az erőszak veszélye. mely addigra kialakult. visszatekinthettünk arra a pontra. és azzal fenyegettek minket. amikor látjuk az erős fémajtó bezáródását.volt azoktól a mély vágásoktól. és egy másik fiatal Tanúval együtt NyugatVirginia és Kentucky keleti részében levő szénbányászattal foglalkozó vidékre mentem. ha kedves az életetek”. A fenti fénykép a személyes aktáimból való. és ekkor tapasztaltam életemben először. A hazafias lelkesedésnél inkább a vallásos bigottság tűnt a bányászok fő motiváló erejének. Még nem voltam húsz éves. és olyannak. amely megmutatja. végig az út mentén. és már majdnem be is fejeződött. hogy szavait helyénvalóként fogadjam-e el. és hogy ’ha valaki előfizetést szeretne küldeni az Őrtoronyra. ami kerülő utakon és egy hegyen át vezetett. ahol korábban elkezdtük a munkálkodásunkat. Hayden Covingtonnak a tanácsára. helyes úton járok. két nővéremet és engem is) elutazott Connersville-be. csupán csellel tudtunk elmenekülni. Mivel nem hittünk az írás szerinti pokoltűzben való kínzás tanításában Lásd Jehova Tanúi 1975-ös Évkönyve. Bár a nagybátyám akkoriban a negyvenes éveinek vége felé járt. amikor azt hallottam. nőket és gyerekeket egyaránt. amíg gondoskodtak az óvadékról. Valójában szinte oda akartam menni hozzá. valamiféle pimasz hozzáállás javára könyveljem el. és ne gyertek vissza. A helyi gyülekezetben megkérték. és rádöbbenünk. Ifjú elmémben élénk hatást hagyott hátra. halljuk. ami ártalmas. és segítettünk levenni a véres ruháit. amíg végül haza tudtunk jutni. nehogy az történjen. vagy pedig egy független. gyengítő hatást gyakorol a rendkívüli sürgőssé-g tudatára. az Őrtorony Társulat jogi tanácsadójának. s nem a Társulat megfelelő felhatalmazásával bíró üzenetet. Az „Octavia J” nevű bányásztábornál Kentuckyban dühödt férfiak egy csoportja vette körül a mi öreg „Model A” típusú Fordunkat. hanem ha szeretné. Az előadás folyamán egyszerre csak arról kezdett beszélni. hogy nekem egyértelműnek tűnt. a férfiakat. letartóztattak. és különféle börtönökbe kerültünk egy hétre egészen addig. Még inkább úgy éreztem. és figyelmeztetni akartam. aki az Őrtorony Társulat főhivatalának tagja volt 1920 óta. amint helyére kerül a zár. a nagybátyám saját gondolatait mondja el. Időként. illojálisnak tartsák. miután hazavittük otthonába. Rutherford bíróval összehasonlítva viszonylag fiatalnak számított. hogy amikor a szavai eljutnak Brooklyn-ba. hogy be kell zárniuk. egy 75 Tanúból álló nagy csoport az Ohio állambeli Cincinnati környékéről (beleértve szüleimet. Visszatértünk pár hónappal később. A próbálkozások a magyarázkodásra csak nagyobb dühöt provokáltak. küldheti egy vagy két évre is!’ Szavainak mondanivalója olyannyira ellentétben állt a Társulat elnökének a detroiti kongresszuson elmondott gondolataival. és nem voltam biztos benne. hogy nagyon sokan úgy tartják. akik teljesen nyilvánvalóan Isten szolgái voltak. Ott volt a Társulat egyfajta különleges Tanújaként nagybátyám. de mielőtt kiszállhattunk volna célba vettek és üldözni kezdtek minket. Egy kivétellel mindegyikünket. hogy ott „villámháborús” tanúskodást végezzen. hogy beszéljen aznap este.

mint amilyeneket 1940-ben és 1941-ben tett. hogy hozzak döntést és helyezzem hatályon kívül a házasság iránti érdeklődésem határozatlan időre -. Sok éve el volt választva a feleségétől aki szintén Tanú volt és rokkantként élt Kaliforniában. Ezt a szűk látókörű bigottságot rémisztőnek találtam később. Az anyag kifejtésének eszközeként. Boldog voltam. a nyugtalanság és depresszió egy furcsa keverékére. nagyon nyugtalanító hatású volt. és az Úr áldásával . Az összejövetel utolsó napján Rutherford az összes gyermket öt évestől tizennyolc éves korig leültette az emelvény elé. hogy elhalasztják a házasságukat az oly közeli Új Rend elérkezéséig. amint Rutherbord bírót felvezették az összejöveteli helyre egy nagy autóban. hogy a Bíró rosszabbodó állapota párosulva azzal az erős vágyával. Mi most nem növelhetjük a terheinket semmivel. azonban Rutherford most majdnem apai meggyőzéssel beszélt. Fred Franz mondta. Lásd Az Őrtorony 1941. mivel szabadnak és felszereltnek kell lenni az Úr szolgálatára. Magas férfiként. mint a háborúval szembeni kiállásunk. amit a fiatal férfiak vesznek fontolóra mielőtt beléphetnének a katolicizmus papságába. Annyi idősen az ilyen jellegű állításokkal szembesülni amelyek lényegében arra utasítottak. hogy a „vég” még az ő életében.édes gyermekeink lesznek az Úr dicsőségére. amelyet azok a kifejezések váltottak ki bennem. az egyetlen fia a felnőttkor elérése után nem mutatott semmi érdeklődést apja vallása iránt. Minden gyerek kapott egy ingyenes példányt egy új könyvből. a szeme láttára jöjjön el. El tudjuk halasztani a házasságunkat amíg örök béke jön a Földre. Eljött 1941 nyara. szeptember 15-i száma később így számolt be az eseményről: Az ajándék [a Gyermekek könyv] átvétele után a felvonuló gyermekek magukhoz ölelték azt. Talán jobban értékelhetném azt. ahogy kocsinkkal elhaladtunk mellettük). A könyben John így szólt Eunice-hez: A reménységünk hogy néhány éven belül a házasságunk talán beteljesedik. motiválta sok olyan megnyilvánulását. Természetesen az Őrtorony elnök biztatásának ereje az Armageddonig maradt idő rövidségében rejlett. Jákob. és más hithű férfiak és nők visszatérnek a régiek közül. és a küszöbökön álltak. általában szigorú megjelenéssel és határozott hangszínnel lépett fel. Amikor A TEOKRÁCIA teljesen uralkodik majd. amit St. akik jegyben jártak. amely szabad az ilyen intoleranciától. hanem mint az Úr által biztosított eszközt a még hatékonyabb munkához az Armageddon előtti hátralévő hónapokban. akik hamarosan fel lesznek támasztva. hogy egy olyan szervezetnek lehetek része. nem lesz megterhelő családnak lenni. mint testőrök. szeptember 15-ei számának 288. oldalát [kiemelés tőlem]. melynek címe „Gyermekek” volt.(mely miatt fiatal fiúk úgy kiabáltak ránk „pokol-ellenesek”. hogy Rutherford Bíró ekkor már rákban haldoklott. hogy zárják ki elméjükből a házasságot. rögtönözve beszélgetett velük. 16 17 Fénymásolat az 1941-ben kiadott Gyermekek című könyv 366. Az előkészített beszéde után. látom a körben gyülekező tömeget. John-t és Eunice-t. amíg Ábrahám. de úgy döntöttek. . Az Őrtorony magazin 1941. de még ma a nyolcvanas éveimben is tisztán emlékszem arra a belső érzelmi kavarodásra. Missouriban. bemutatott egy kitalált Tanú párt. mindkét férfi nagydarab volt. és útbaigazítják őket a párválasztásukban. és a várakozásomnak megfelelően egy másik összejövetelen vehettem részt. 16 Én ekkor 19 éves voltam. nem üres örömmel mint egy játékot vagy játékszert. A nagybátyám.17 Évekkel később tudtam meg. Izsák. Louisban tartottak. oldaláról. Még emlékszem. Hayden Covingtonal és Nathan Knorr alelnökkel. és azt javasolta ezeknek a gyerekeknek. ez majdnem olyan súlyú volt.

1944-ben meghívást kaptam egy misszionárius képző iskolán való részvételre. Nem engedhettünk meg magunknak semmi többet. hogy bennt a lakókocsinkban lévő vödörben megfagyott a víz. 1942-ben egy „különleges úttörői” kinevezés. és nem volt ritka. amelyet a Társulat építtetett és úgy mondták. hogy ha a pár a könyvben kitaláció helyett valódi lett volna. Ohio-ban tartottak. A társamnak volt egy öreg autója. Ez egy óriási ház volt. úgy éreztem. Megint letartóztattak és egy éjszakát bent töltöttem a helyi börtönben. oldalait. azonban ritkán volt pénzünk arra. A „különleges úttörők” teljes idejű képviselők („úttörők”) akik számára a Társulat különleges feladatokat jelöl ki. A bizonyítvány megszerzése után. akkor az eljegyzési időszakuk elég hosszú ideig tartott volna.8 méter x 4. és ezért egyre kisebb és kisebb összegeket kértünk.Azóta megtudtam. a misszionáriusi megbízásra várva egy és fél évet töltöttem utazómunkával gyülekezeteket látogatva egy olyan „körzetben” amely magába foglalta Arizona államot és Kalifornia egy nagy részét. a késő hatvanas vagy a korai hetvenes éveikben. Amikor a San Diego-i gyülekezeteket látogattam Kaliforniában öt éjszakát töltöttem „Beth Sarim”-ban (jelentése: „Fejedelmek Háza”). Rutherford bíró aki tüdőproblémákkal küzdött itt töltötte a teleket élete során. más tapasztalatokat hozott18. Ebben a városban is ellenségeskedés támadt ellenünk. hogy a hely valamiféle valótlanság-érzést váltott ki belőlem. teljesen az oldalán feküdt. Amint azt később megtudtam. hogy a lakókocsi fel volt borítva. sőt valójában még most is tartana. hogy majd ők használhassák azt a feltámadásuk után 20. amelyet Wellston-ban. agglegényekként és vénkisasszonyokként élték le életüket. hogy felébredtünk. Az összes fiatal lány aki jelen volt azon az összejövetelen mára már jócskán a fogamzóképes korán túl lenne. Az évek kedvezőbb időszakaiban a nap főétele általában főtt krumpliból. amely hat láb széles és tizennégy láb hosszú (1. az Őrtorony Gileád Biblia Iskolájába egy öt hónapos tanfolyamra. magasabb óraszám kvótával rendelkeznek és havi juttatást kapnak a költségeik fedezésére. hogy mennyi pénz érkezett az irodalomért felajánlott hozzájárulásokból. ezért az egész éjszakát egy üres konzervdobozon ülve töltöttem amit valaki a cellában hagyott. Néhányan azonban azok közül akik akkor gyermekként jelen voltak. hogy folyamatosan pénz szűkében voltunk. Mivel a különbség néha nem jött ki tizenöt dollárra. 20 Lásd az 1939-ben kiadott Megváltás című könyv 311. hogy lefeküdjek a börtön emeletes ágyára. San Diego szép város volt. 19 A juttatási kérelem formanyomtatványán a megfelelő rubrikákban jeleznünk kellett.3 méter) volt. ha kevesebbet kérünk. mennyit költöttünk el ebből és hogy mennyi a kettő közötti különbség. olajmargarinból és egynapos kenyérből (fele annyiba került mint a friss kenyér) állt. majd nem tudtunk visszaaludni mert a lábunkban lüktetett a hideg okozta fájdalom. Sok téli éjszakán láttuk. 18 . hűségesen követték az ott hallott tanácsokat és egyedülállóak maradtak a házasságkötésre alkalmas éveikben. hogy benzint vegyünk bele. A falainak egyáltalán nem volt szigetelése és a kis szénnel üzemelő tűzhelyünk tüze legfeljebb néhány óráig tartott ki. A hely és az ágy szó szerint nyüzsgött a bogaraktól és képtelen voltam rávenni magam. Egyik este úgy értem haza. hogy 'letétben tartják' az épületet a régi hűségeseknek Ábeltől kezdve. hiszen eltekintve az emberek irodalomért adott hozzájárulásából származó részesedésünkből. a legtöbb „különleges úttörő” mindig a kerek tizenöt dollárt kérte. hogy az a helyénvaló. Azonban ez azt eredményezte. havonta egyenként legfeljebb tizenöt dollár támogatást kaptunk a Társulattól19. Egyik másik alkalommal néhány fiatal fiú betörte az utánfutónk összes ablakát. egy házi készítésű „guruló dobozban”. és 312. Egy másik fiatal Tanú és én egy kis pótkocsiházban éltünk. Emlékszem arra.

Körülbelül egy év múlva utazómunkára neveztek ki. Noha követtem Knorr tanácsát. mely intenzív hasi fájdalommal járó görcsöket és véres székletet okozott. mégis ezt választottam. úri lakóhely. az 1950-es évek közepén ezt a szabályt megváltoztatták. 1946-ban.) Ezután Puerto Rico szigetére kaptam megbízatást (melyet még mindig az USA-hoz tartozónak tekintettek). és a szomszédos Virgin Szigeteken (mely Puerto Ticótól keletre fekszik). felmentettek fiókhivatali felelősségeim alól (bár ezt nem kértem). A helyzetet csak rontotta. mivel a sorozóbizottság megtagadta. hogy a férfiaknak akikről a Bibliában olvastam miért is lenne bármi szükségük egy ilyen helyen történő elhelyezésre. úgy tűnt. azzal indokolták visszautasításukat. Aguadilla. majd paratífusszal. hogy még mindig hadköteles korban vagyok. egyáltalán nem tetszett nekem. és házassághoz vezethet. hogy vérhassal. és jómagam. és San Juan-i „misszionáriusi otthonunk” a következő csoportból állt: egy házaspár. Azonban nem értettem. a közölt házassággal kapcsolatos irányelvek. és felajánlották azt a lehetőséget. és mindnyájan együtt laktunk egy kétemeletes. (A vérhas és a paratífusz ideje alatt végig dolgoztam. Az első misszionáriusi megbízatásom Franciaországba szólt. Nathan Knorr. és nagyon elfoglalt voltam (időnként több mint 15 bibliatanulmányozást is vezettem hetente). hogy ha meg akarunk maradni szolgálati megbízatásunkban. A „régi hűségesek” Armageddon előtti visszatérésébe vetett hitet szintén elvetették. hat hálószobás házban. hét huszonéves fiatal nő. és gyülekezeteket látogattam a szigeten. noha olyan gyenge voltam. hogy hadd maradhassak inkább eredeti megbízatásomban Puerto Ricóban. hogy engedélyt adjon az ország elhagyására. Azt kértem. és a szállás szűkös körülményei feszültséget szültek. mely egyre nyomasztóbban nehezedett rám. itt nagyobb a szükség. hogy alig tudtam felmenni az irodába vezető lépcsőn. hogy valami nem stimmel ezzel21. mert úgy tűnt. akkor mindenképpen el kell kerülnünk mindent. Noha ez a város. de nem tudtam elmenni. Többek között erősen hangsúlyozta. Miután írtam az elnöknek. (Noha mint „lelkész” felmentést kaptam a katonai szolgálat alól.az otthon pedig egy remek.) Nyolc évvel később a felgyülemlett sok feszültség az idegösszeomlás szélére juttatott. és a májgyulladás miatt is csak egy hétig voltam betegszabadságon. ami udvarláshoz. így hát egy másik városba költöztem. hogy visszatérjek az Egyesült Államokba és utazómunkát végezzek. Nem sok idő telt el Puerto Ricóban. 22 Lényegében ugyanezt a szabályt alkalmazták a Nemzetközi Főhivatalban és minden Fiókhivatalban. akiket mint „fiókhivatali felvigyázókat” felügyeleti munkára küldtek ki különböző országokba. Knorr maga is megnősült. a Társulat akkori elnöke (mivel Rutherford 1942 elején meghalt. Indulás előtt. később pedig fertőző májgyulladással kellett megbirkóznom. Nem sok évvel később Beth Sarim-ot eladták. beszédet tartott csupa fiatalemberekből álló csoportunknak. 21 . Az irányelv ez volt: Az egyedülállóság elvesztése egyenlő a megbízatás elvesztésével22.

hogy amikor a repülőn leültem. és még mindig normálisan néztem ki. csupán 53 kilogramm volt. ez az kedvezőtlen publicitás feldühítette Trujillót. ahol laktunk. Kipécézett embernek éreztem magam. Ennek ellenére nyilvánvalóan jó benyomást tett rá. A bérelt ház sajnos nyüzsgött a csótányoktól. ahol néha volt folyó víz és elektromos áram. Olyan erős volt a veszélyérzetem. A szigetek gazdasági helyzete nagyon rossz volt. egy erőszakos üldözéshullám utórezgéseként. akik a diktátor nemtetszését vonták magukra sokszor egyszerűen csak eltűntek. amit a katonai képzési törvény előírt. ha nem a legtöbbjét. a meghallgatás elég hamar véget ért. Esténként.és visszautat. Ez sokszor sikerült is. és emlékszem. súlyos gyomor-. magam pedig az ágy mellett a földön aludtam. mielőtt Bár közepes magasságú vagyok. feleségem megbetegedett. mivel némi idő múlva a tilalmat feloldották körülbelül egy évre. sikerült alkalmazkodnunk. A fő probléma az volt. egyértelműen fertőzött víz. ahol Jehova Tanúi munkáját Rafael Trujillo diktátor kormánya betiltotta.) Amikor rájött. saját magának adományozott. hogy az első éjszakámon egy Ciudad Trujilló-i hotelben egy földszinti szobát kaptam. hogy Puerto Ricóba érkeztem. feleségem egészsége azonban eléggé megsínylette a helyzetet. Feleségem. és bélhurutot kapott. és még a rákövetkező évben is néhányszor. és részletesen beszámoltam a kíméletlen üldözésről. akiknek aranyos gyerekeik voltak. hogy részt vegyenek a „menetelésben”. néha volt némi magánéletünk. hogy azok az emberek. hogy feltartóztattak volna. jóval a mai színvonal alatt. hogy a Társulat kérésére időnként elutazzak a Dominikai Köztársaságba. a nyitott könyv sarkai belevágódtak a combomba. majd 1955-ben megkértek. hogy menjek oda. Cynthia csatlakozott hozzám az utazómunkában. és feleségem ettől a rovartól pánikszerű állapotba került.” A beszélgetést engedélyezték a Nemzeti Palotában.További feladatom volt. A ház. és 13 évvel az után. Később a Társulat megváltoztatta házassággal kapcsolatos irányelveit. akiket szolgáltunk. A Társulat felkért engem. majd újra bevezették. Miután megérkeztem Ciudad Trujilloba (ma Santo Domingo). akinek nagyon fontos információi vannak az ön és országa számára. az átlagos súlyom amíg a Karib-térségben voltam. Épp nem sokkal előtte voltam ott. papok. 23 . és vizsgáljam meg a helyi dominikai Tanúk helyzetét. Meglepetésemre nem utasítottak ki. és sikerült a saját kezébe adnom a kérelmet 24. és így továbbra is végezhettem időnkénti „csempész”-utamat anélkül. Azonban sikerült ekkor is minden baj nélkül megjárnom az oda. táviratot küldtem a Fővezérnek. Az egyetlen probléma az volt. hogy próbáljak meg eljuttatni egy kérelmet személyesen a diktátornak. néha pedig nem. és bebörtönöztek. Az elsődleges cél az volt. az elnökhöz közel álló forrásból megtudtuk. Később. hogy utasításokat adjak át a misszionáriusoknak. sok helyi Tanút brutálisan megvertek. hogy az ágyamon az ágyneműből egy alakot formáltam. de sokszor szinte semmi. mint egyszerű „észak-amerikai nevelő. (Lásd a fotót) Számos folyóiratot tudtam a testem körül elhelyezni a dupla trikóim alá. és ez kellemetlen volt. Tudva. a Tanúk összes amerikai misszionáriusát kiutasították a Dominikai Köztársaságból. Együtt éltünk azokkal az emberekkel. és úgy mutatkoztam be. amit a Puerto Rico-i újságok első helyen közöltek is. vagy romlott étel miatt. amikor a Tortola nevű kis szigeten szolgáltunk. 37-ik évemhez közeledve megházasodtam. kis otthonaikban. melynek francia-erkélye közveltenül az ágyam mellett nyílt. 1957-ben. hogy társulati irodalmat csempésszek be az országba 23. némi nyugtalansággal fogadtam a megbízást. Mivel aránylag fiatalok voltunk. Mindössze néhány hónappal a házasságkötésünk után. és mások felbujtó kijelentéseket tettek közzé az újságokban. de jelentős vallási ellenállás is érzékelhető volt. hogy a férfi testvérek visszautasították. egy kedves nyugatindiai házaspáré volt. 24 A Fővezér egyenruhába öltözve fogadott engem. és feltette az összes érdemrendjét (melyek közül sokat. Amint egy. hogy mi is valójában a küldetésem. még egy nyitott 384 oldalas könyvet is becsúsztathattam a rövidnadrágomba.

akkora volt. és az egyetlen fürdőszobával volt szomszédos). Tovább folytattuk az utazómunkát egészen 1961-ig. és hányással járt. . melyekkel a hívők nagyszámú táborát építették25. akár Jehova Tanúi misszionáriusai voltak. amikor bizonyítékát adja Isten és Krisztus iránti szolgálata őszinteségének: „…mindenben úgy viselkedünk. és az ápolónőknek csak sokadszori próbálkozás után sikerült végre az infúziós tűt behelyezniük. a szükségben. mert a doboz nyüzsgött apró csótányoknak látszó lények százaitól. Mindjárt vissza is engedtem. Körülbelül másfél kilométert futottam a sötétben. Napközben néha enyhült a lövöldözés. mennyire hiteles és tisztességes mindaz az információ. hogy megrezegtek tőle a polcokon a konzervdobozok. amikor is a szomszédos Dominikai Köztársaságba irányítottak át minket. Még tetőzte a bajt. valamint a megbízatásunkat sem. hogy a spray csak szétfújná őket mindenfelé. jellegükben hasonlóak (noha sokkal alacsonyabb minőségűek) voltak azokhoz a tapasztalatokhoz. így megtudtuk. valamint más nehézfegyverek dörgését hallhattuk. mindig átvizsgáltuk az ágyunkat. hogy vajon milyen közel kellett lenniük az golyóknak. a géppuskák ropogását. A mi misszionárius csoportunk nem akarta itt hagyni a dominikai Jehova Tanúit. nem sorol példákat szervezeti hőstettekről. de az egészsége nem volt többé a régi. Aznap este azonban újra kezdődött. hogy néhány dolgot elintézzünk. ruhákkal teli nagy dobozban ütötték fel főhadiszállásukat. milyen az élet háborús időkben. különösen abban a tekintetben. mint dühös méhek dongása. és felemeltem a felső ruhát. „Nem kell aggódni. amikor távoli zsongásukat hallottuk. és féltem. Az amerikai. az valamivel is több volt. hogy úgy tűnik. Amiért aránylag részletesen leírtam az 1965 előtti éveket. Nem állítom. amelyeket az apostol hangsúlyoz. Csak azért írtam le mindezt. amelyik eltalál benneteket. a brooklyni nemzetközi főhivatalban töltöttük. mint Isten szolgája: Nagy türelmet tanúsítva a megpróbáltatásban. hogy amin én keresztülmentem. hogy megállapíthassák. Katolikus fordítás. Néhány nap múlva elhagyhatta a kórházat. felkeltettem a doktort álmából. hogy az olvasók eldönthessék mennyit ér. és az ő dzsipjében bevittük Cynthiát egy kis klinikára. az már úgysem fogjátok hallani.” A teljes idejű szolgálatunk hátralevő 15 éve már egészen másképp telt. Az alatt az öt év alatt. A mai napig azon töprengek. 25 2Korntusz 6:4-10. nem mondja el. és egy injekció átmenetileg megszüntette a hányást. hogy a csótányok a sarokban levő. az az. ahol mi is laktunk.leengedtük volna a szúnyoghálót. mégy különböző kormány bukását láthattuk. egy nap rovar-spray-vel a kezemben odamentem a dobozhoz. a szorongattatásban…” Az ezután következő részben Pál nem említi beszédeit. akár valamely más valláséi. Egy későbbi parazita-fertőzés (ostorgiliszta) csak tetézte a problémát. Sikerült elvinnem a sziget egyetlen orvosához. hogy nincsenek-e benne csótányok. melynek központja a főváros volt. és ki tudtunk jutni. mely különösen súlyos hasmenéssel. ami ennek a kiadványnak a hátralevő részében következik. mely olyan volt. és 1965 áprilisában egy háborút is átéltünk. A vénái már majdnem összeestek. és más külföldi lakosok többsége elmenekült az országból. hogy egy hatalmas patkány jelent meg minden este a konyhában (mely a szobánkkal. amikor a fejünk mellett elrepülnek. Az éjszakánként puskák százainak durranását. mivel New Yorkban. hogy sóoldatot adhassanak neki. noha néha majdnem földre szögezett bennünket az ágyúdörgés. és ez. Az egyik katona így nyugtatgatott minket. Ilyen körülmények között kezdett feleségemben kialakulni a gyomor. Mivel gyanakodtam. Trujillo diktátort nem sokkal az érkezésünk előtt gyilkolták meg. amit itt töltöttünk. mint amit sokan mások is tapasztaltak.és bélhurut. és a páncélököl. milyen nagyszámú közönség hallgatta őket. valamint az állandó hasmenés a kiszáradáshoz közeli állapotba sodorta Cynthiát.

elmagyaráztam. Ideillik ez a példabeszéd: „Ha valaki felel valamire. óvatos becslés szerint azt mondhatnánk. aki a Gileád Iskola irodavezetője volt. nem tudom megmondani. hallottam. és megkért. hogy mennyire szeretem a misszionáriusi munkát. az igen nagy hatással volt rám. N. Néhány hónappal a megérkezésünk után. egészen a Segítség a Biblia megértéhez című. hogy egy átvészelt trópusi náthaláz szuper érzékennyé tette az idegvégződéseimet. majd következett „Ab”. a Szolgálati. 28 A témákat Karl Adams. hosszabb-rövidebb időszakokban. hogy az olvasó reakciója ugyanaz lesz-e. de ez kétségtelenül véletlen volt. mely kulcsfontosságúnak bizonyult a feladathoz való hozzáállásunkban. az embereket. ha egyetlen ember dolgozik csak a feladaton. és feleségemmel együtt menjek Brooklynba. és „Abaddon”. részt vettem egy 10-hónapos tanfolyamon a Gileád Iskolában27. „Áronnal” kezdtem. anélkül. Végül Reinhard Lengtat. 27 26 . Rám valószínűleg egy korábbi. majd Edward Dunlopot is. A Segítség-et. miért kerültem ilyen krízishelyzetbe. hogy ne mondjuk el azt. és szolgáljak az Írói Osztályon. mennyire élvezem jelenlegi megbízatásomat. nekem őszintén szólva nem volt kedvem ott hagyni misszionáriusi területemet. ahogy mi. Azokhoz szólt közülünk. amit láttunk és hallottunk. és hogy elfogadom a változást megbízatásomban. az Írói Osztály felvigyázója jelölte ki számunkra.”26 Egy évvel azelőtt. ahol egy asztalon mindenféle gépelt papírok voltak felhalmozva. 1988-ban felváltotta az Éleslátás az Írásokból című. és azután. is csatlakoztak. kétkötetes mű. és miután már túl voltam néhány írói feladat elvégzésén.” Cselekedetek 4:42. Nem sokkal a munka elkezdődése után Knorr elnök tett egy kijelentést. Magyar Bibliatársulat. H. gyermekkorban elszenvedett skarlát miatt volt maradandó hatással. Először. melyeket 250 különböző embernek adtak ki a világ minden tájáról. Időnként mások is segítettek. de hamar nyilvánvalóvá vált. Ezt nyilvánvalóan a felajánlott lehetőség iránti megbecsülés hiányának tekintették. de egy dolog biztos. hogy egyszerűen csak azt akartam. Azt hiszem. fiókhivatali személyzet. a nemzetközi főhivatalba (melyet Bételnek hívnak). de öngyógyuló betegség. A megbízásokat azonban nagyrészt az illető ember szervezeti pozíciója (pl. az bolondság és megalázó rá nézve. Azt. hogy a Dominikai Köztársaságban kitört a háború. minimális változtatásokkal. Ő nem úgy értette. A trópusi náthaláz hasonlít a maláriához abban. hogy ezeket a fejleményeket meg ne ismerné. és folytattam az „áronitákkal”. hogy szúnyogok terjesztik. Amit láttam. hogy hagyjam ott misszionáriusi területemet a Karib térségben. A papírok olyan megbízatások eredményeit tartalmazták. Knorr elnök behívott egy irodába. mielőtt hallaná. illetve az Írói osztály tagjai. 1696 oldalas kézikönyv befejezéséig öt évvel később28. hogy ismerje meg az érzéseimet. és a munkámat. senki sem tudja megérteni. még kevesebbnek állt rendelkezésére elegendő idő. és tapasztaltam az elkövetkező 15 évben. de az említett öt személy volt az. Noha a legtöbben ezt bizonyára megtiszteltetésnek tekintették volna. Majd elmondtam neki. Knorr testvér láthatóan megbántódott. Amikor vége lett. mennyire nem célravezető. mint az enyém. és John Wischuk. vagy megfelelő könyvtár a kutatáshoz. az Őrtorony Társulat egyik igazgatóját. Lyman Swingle-t bízták meg.KÖRÜLMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK „Mert nem tehetjük. Knorr elnök megkért. Közülük csak kevésnek volt tapasztalata az írásban. és így tovább) alapján adták ki. hogy vállaljam el egy bibliai szótár elkészítését. akiknek épp akkor megbízásuk Példabeszédek 18:13. hogy legyen segítségemre. aki a programban végig részt vett. gyári felvigyázó. Amikor Knorr testvérrel beszélgettem az irodájában. hogy a benyújtott anyag legalább 90 százalékát sohasem használták fel.

és valójában ennek nem is éreztem olyan nagy szükségét. mit is mond valójában a Biblia. hogy mindig azt mutassuk be. mint mások az osztályon. nem szükséges mindennek utánanézni a Társulat irodalmában. és így eredményül egy aránylag kisebb „kézikönyvet” kapnánk. Én személy szerint olyan „taposómalomban” éltem az elmúlt 25 évben. és. milyen életbevágóan fontos. csak úgy. hogy ezt olyan komolyan is értette. némi bizonytalanságot. hogy lehetséges lenne gyorsan végezni a feladattal. valamint konkordanciáknak. jobban. melyek az angol fordítások helyett az eredeti nyelvek szavain alapultak. A Társulat alelnöke. Számtalan alkalommal kerestem már fel irodájában. mit is mond egy-egy bizonyos témához kapcsolódó bibliavers. Még nagyobb hatást tett rám az a tény. amit a Gildád Iskolán elvégeztem. és a Társulat magyarázata szerint a hamis vallás világbirodalmát jelképezi29. ahelyett. hogy sokkal kevésbé értjük az Írásokat. olyan Nehezen tudom elhinni. amelyek gyakran már néhány év alatt „elavulttá” váltak. Sokat tanultunk munka közben. feltétlenül több jó van bennük. és tudta. és úgy tűnt. nem tulajdonítottam fontosságot nekik. az Írói Osztály egyik idősebb tagja időnként nyers őszinteséggel kifejezte. akiknek gondoltuk magunkat. Arra is rájöttünk. Ha csak egyszerűen kifejtenénk. hogy egyszerűen átvennék egy korábbi véleményt. elismerten a szervezet legfőbb Biblia-tudósa volt. ahogy később kifejezte. mit ír erről Adam Clarke. Nem arról volt szó. Ahogy Karl Klein. és nem kell feltétlenül úgy tálalnunk a dolgokat. vagy Cooke”. amit a 250 ember küldött be.volt: „Csak azt akarjuk bemutatni. amiben úgy éreztem. hogy noha többször is végigolvastam a Bibliát. ahogyan az Őrtorony-kiadványokban található. többek között alázatot is. Fred Franz. szinte kivétel nélkül a társulati kiadványok „elfogadott álláspontja” szerint mutatta be az információkat. hiszen ő maga is alkalmazta a kommentárokat. hogy az Írások bármely részének jelentését szövegkörnyezetük figyelembe vételével értelmezzük. ha a téma főként a Héber Iratokhoz kapcsolódott. Kutatásunk nyomán gyakran fény derült némely különbségekre. mint „Nagy Babilon kebleit szopni”. Önkéntelenül is összehasonlítottam ezt a saját kiadványainkkal. tévednek. hogy bár némelyik nagyon régen. hogy hagynunk kell. a 18. akik rendszeresen dolgoztak a Segítség munkálatain. 29 . ez a felismerés a csoportban többiekre is igaz. hogy a szótári meghatározások domináljanak. hogy úgy éreztem volna. hogy nem vagyunk azok a nagy tudású Biblia-kutatók. vagy. annál mélyebb hatással volt rám az a szilárd hit. mint valaha. részletekbe menő kutatást végezni az Írásokkal kapcsolatban. ahogyan hangzott. hogy törekednünk kell arra. Kezdtem értékelni. mint az a néhány dolog. hogy Fred Franz is elég gyakran használta őket. ezzel azt akarta mondani. sőt. hogy ezt mások megteszik helyettem. hogy a Biblia maga határozza meg a terminusait. Mi helytelenül úgy értelmeztük ezt. mondván: „Miért nem nézed meg. mint korábban gondoltuk. Mivel azonban más vallásokhoz tartozó tudósok munkái voltak. Azonban minél tovább keresgéltem információ után ezekben a bibliai kommentárokban. és görög nyelvű lexikonoknak. a benne levő információ mégis általában véve használható és pontos volt. Az az anyag. hiszen úgy gondoltam. mert felismertük.” Amint később rájöttünk. mint egyénként történt volna. és többé már nem adják ki őket. Az a két kurzusnak. Kezdtük igazi hasznát venni a Bétel könyvtárában található héber. ezeket a kommentátorokat használni olyan lenne. hogy valamit megkérdezzek tőle. „Mit mond erről a Soncino kommentár?” Bétel-könyvtárunkban roskadoztak a polcok ezektől a szövegmagyarázó könyvekből. aki a Jelenések könyvben szereplő nagy kurtizán. amit a szerzők túlnyomó többsége az Írások isteni ihletésével kapcsolatban kifejezett. akkor a kutatásra elegendő lenne csak minimális időt szentelni. Így lényegesen más jellegű mű született meg. de úgy tűnt. században íródott. Meglepetésemre gyakran azt javasolta. ezek a kommentárok hibátlanok. bizalmatlanságot éreztem a használatukkal szemben. vagy engednénk. soha nem tudtam ilyen komoly. hogy mit mond a Biblia. forduljak bibliai kommentárok.

12. Úgy beszél. és azt az érzést kelti. Fil 1:1). hogy kevés időnk marad elmélkedésre. s nem is minden olyan személyre. hogy mindig hagyjuk. hogy értelmezésük versről-versre történt. a figyelem ismét az első századi keresztény gyülekezet szervezettségének módjára irányult. Rámutattak. mintha a Segítség-könyvvel kapcsolatos kutatások „a Vezető Testület felügyelete alatt” folytak volna. Pusztán az a tény. és elemzésre. vagy javaslatot a téma feldolgozását illetően. hogy most volt elég időm. az Őrtorony szervezeti történetét bemutató Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői című könyv a 233. volt a „idősebb férfiak [vének]” és „felvigyázó. azokkal a követelményekkel összhangban. meg kétszáz éves kommentárok a Bételkönyvtárban miért voltak relatíve időtlen értékűek. Ahol elég képesített férfi állt rendelkezésre. ami tőle . amelyeket számomra Karl Adams. A szemléletváltozás nem egyik napról a másikra történt. A témák között. vén) kifejezés alkalmazását nem csupán az idősebb személyekre korlátozza a Biblia. oldalon: Felkészülve a robbanásszerű növekedésre Amikor a Vezető Testület felügyelete alatt kutatásokat végeztek az Aid to Bible Understanding (Segítség a Biblia megértéséhez) című referenciamunka elkészítésekor. az Írói Osztály felvigyázója kijelölt. Különleges értelemben. kommentárokhoz. hogy minden simán ment egy olyan férfiakból álló testület irányítása alatt. akiket mindenekelőtt a Bibliához való hűség motivált. s egyikük sem volt a legkiemelkedőbb vagy a legbefolyásosabb tag a gyülekezetben (1Tim 4:14). hogy megláttam annak szükségességét. hanem inkább több év alatt. hogy ne lépjenek túl a szövegkörnyezet-adta jelentésen. Tit 1:5–9). hogy a valóstól eltérő benyomást keltsen. Vajon tudna Jehova Tanúinak mai szervezete még teljesebb mértékben ahhoz a mintához igazodni. hogy égetően szükséges hagynunk. Megértettem. hogy a szervezet még szorosabban igazodjon ehhez a bibliai mintához. A fő különbséget azonban mindenekelőtt az jelentette. hogy mindig a kontextus irányítson. ha volt is bármiféle tényleges irányítás. amit az Írások útmutatóként megőriztek? Jehova szolgái úgy határoztak. Alapos tanulmányozást folytattak az olyan bibliai kifejezésekkel kapcsolatban. mint „idősebb férfi”. „felvigyázó” és „szolga”. 1Pét 5:1–3). ott nem csupán egy vén volt a gyülekezetben (Csel 20:17. És bár ő kezdeményezte a projektet. melyek az ihletett Írások részévé váltak (Csel 14:23. vagy sietség nélküli vizsgálódásra. Azonnali elrendezéseket vezettek be. a gyülekezet felvigyázóira utalva (Csel 11:30. hogy szektás nézetek. és hozzájuthattam a Biblia megértését segítő lexikonokhoz. Az 1971-ben megtartott kongresszussorozaton a figyelmet a korai keresztény gyülekezet vezetési elrendezésére irányították. amelyeket Pál apostol fektetett le (1Tim 3:8– 10. és a felügyeletében sem vett részt. az Őrtorony Társulat elnöke. Sokat segített.” Csupán magukat a szavakat kaptam meg. Ők képezték „az idősebb férfiak testületét” — mindegyiküknek ugyanolyan hivatali státusa volt. hogyan mutatja be ezt az 1993-ban megjelent. többé-kevésbé arra kényszerítette őket. 1Tim 3:1–7. 13). A magyarázat szerint „kisegítőszolgákat” neveztek ki a vének segítőiként. semmi egyéb utasítást. és ez jelentősen korlátozta annak a lehetőségét. stb. fokozatosan elmélyült bennünk annak a felismerése. A valóságban azonban nem az akkori Vezető Testület kezdeményezte a Segítség-könyv létrejöttét. hogy a Biblia maga vezesse a gondolatainkat. aki a gyülekezetben szellemileg érett. Ezek a felvigyázók kinevezés útján kapták meg a tisztségüket. hogy Isten Szava önmagát magyarázza a lehető legteljesebb mértékben.sűrű volt a programja. hogy a pre·szbü ′te·rosz (idősebb férfi. hogy azok a száz-. azokkal a követelményekkel összhangban. Az itt felvázolt kép lényegesen el van torzítva. 1Tim 5:17. hogy továbbra is elsőbbséget adnak az isteni irányításnak. vagy képzelet-szülte értelmezések felé tolódjanak el. Figyelemreméltó. hivatalos megjelölésként használták. és görög konkordanciákhoz. hanem Nathan Knorr. héber.

sem a megbízások kiosztásának felügyeletében. sem pedig kidolgozásukban nem vett részt. de Knorr teljesen Karl Adamsra hagyta annak eldöntését. mint mindannyian. Minden egyes gyülekezet egyetlen ember. Soha sincs megemlítve. és ami azt illeti. hogy a felelősségei nem tették lehetővé a számára. akik a projekten dolgoztunk. amelyek az Isten trónja melletti 24 vént említik. hogy az Őrtorony elnöke. Knorr sem a könyvben szereplő címszavak listájának kifejlesztésében. 31 Az Új világ fordítás későbbi kiadásai használják a „vén” kifejezést. segített valamennyit. A „felvigyázó” cím csak őrá vonatkozott. hogy Karl érzése szerint mely cikkelyeket is kellene elolvasniuk. majdhogynem tagadták ezt a segítséget. amelyet akkoriban erőteljesen ösztönöztek. és minden gyülekezetet felszólítottak. amikor megkaptam a megbízást az „idősebb férfiak [vének]”. azokban a versekben. és korlátozott volt. vagy „gyülekezeti felvigyázó” felügyelete alatt volt. mivel néhány vén nem tudott együttműködni a Társulat programjaival és irányelveivel 30. hogy a Biblia Új világ fordítása. és későbbi cselekedetei. Ennek az intézkedésnek az igazolására általában arra helyezik a hangsúlyt. Fred Franz. mely Nathan Knorr vagy Fred Franz szemében nem is volt igazán kívánatos. Ez rendkívül kevés volt. A kutatás felfedte. a társaság Igazgatótanácsának tagja volt az egyetlen. és a helyettük létrehozott. bemutatta neki javításra. hogy a vénekkel és a gyülekezet irányításával kapcsolatos elrendezés a bibliai időkben nagyon különbözött Jehova Tanúi akkori álláspontjától. mint akik csupán az összejövetelek levezetésében és az előadások megtartásában érdekeltek. egy „gyülekezeti szolga”. rendszeresen az „idősebb férfiak” kifejezést használta a „vének” helyett. melyet a Társulat adott ki az 1950-es években. de még csak Karl Adamsének sem. hogy osztozzon a házról hára végzett tevékenységben. de csakis személyes kezdeményezésem eredményeképpen. semmi többet. amelyben egy többé-kevésbé „egyeduralkodó” elrendezés dominált. Nathan Knorr és Fred Franz végül elolvasták a kész anyag egy részét. Ezért volt az. és a cikkelyek megírásában. Azt a magyarázatot adták. Rutherford bíró. és jóváhagyásra. és mindenki más a segítőjének számított. nem tartozott azok közé sem. Nagybátyám. és ami kialakult belőle. úgy tűnt. pontosan ugyan ezt a utat követte volna. akit a „Vezető Testület tagjának” lehetett tekinteni. azonban csak a Jelenések könyvében. hogy néhány vén nem működött együtt az ajtóról ajtóra végzett tanúskodási módszer terjesztésében. A vének testülete Írás szerinti elrendezésének Rutherford bíró 1932-ben hirtelen véget vetett. hogy ezt a lépést megtehesse. Ő pedig Karl Adamstól kapta a megbízását. akik személyesen és közvetlenül részt vettek a Segítség-könyvvel kapcsolatos tényleges kutatásban. mivel az igazi irányítás Karl Adams-en. és az ő felügyelete alatt dolgozott. és bármit is írt. hogy szavazzák meg a vének testületének feloszlatását. az Írói Osztály vezetőjén keresztül történt. Eléggé nyilvánvaló volt. Elnöki pozíciója megadta Rutherfordnak a kellő hatalmat ahhoz. Azok közül. akiket „felkentnek” hívtak. 30 . csak úgy. és végezte el.származott. Amint már elmondtam. Az összes címszó kiosztását Karl Adams kezdeményezte. és a „felvigyázók” témájának kidolgozására. Adams nem volt a Vezető Testület tagja. hogy kutatásaim váratlan eredményt hoztak. mivel az akkoriban hivatalosan el nem ismert fogalom volt31. mindössze magukat a címszavakat kaptam meg. Lyman Swingle. az nagyon közönyös. Akkor még nem voltam a Vezető Testület tagja.” Az elkövetkező 40 évben nem létezett vének testülete a gyülekezetekben. az egyáltalán nem volt a Vezető Testület irányításának eredménye. társulati kinevezésű „szolgálati igazgatót. Olyan férfiakként mutatják be őket.

Az első kiadásokban ezt olvashatjuk: „Ezenfelül idősebb férfiakat neveztek ki nekik mindegyik gyülekezetben. hogy a meglevő elrendezés továbbra is gond nélkül fennmaradhat. Válasza meglepetésként ért. a kerületkongresszusokon fogjuk közreadni a testvéreknek. amint ez nyilvánvaló is lesz. hogy az írásszerinti mintának Az Új világ fordítás későbbi kiadásai szintén elhagyták ezt a betoldott kifejezést. miután elolvasta az anyagot. Egy este úgy éreztem. Nyugodtan azt felelte. De mi történt valójában? Amint Karl Adams elmondta nekem. Azonban miután Karl Adams. hogy ezek a cikkek egy készséges és majdhogynem azonnali döntéshez vezettek arra vonatkozóan. melyet szavai tükröztek. hogy ennek a könyvnek az írója vagy írói elmondják. hogyan van mindez bemutatva a Jehova Tanúi . hogy most. és hozzátette: „Tartsd tisztán a Segítség-könyvet. Amikor Karl később ezt elmondta nekem. amin keresztül igazságát közli velünk. mit gondol. Emiatt a végeredmény iránt mutatott későbbi reakciója még rejtélyesebbnek és nyugtalanítóbbnak tűnt. hogy nem. be kell mennem a szobájába. azt mondta: „Miért nem nézel ennek utána más fordításokban. hogy úgy gondolja. Az elkövetkező napokban többször is emlékeztetnem kellett ezekre a kijelentésekre a Vezető Testület ülésein. megkérdeztem. és meglehetős hevességgel így szólt: „Mit jelent ez? Azt jelenti. a „Felkészülve a robbanásszerű növekedésre” alcím alatt.mondta. amit a kutatásom feltárt. hogy a Segítség-könyvet azon a nyáron. és böjtölésekkel imádkozva rábízták őket Jehovára. ki is írta ezeket a cikkeket a Segítség könyvben. fejezetének 23. Tudván. Mély aggodalmamat fejeztem ki azzal kapcsolatban.Kissé felkavarva amiatt. Megerősítette. és hogy a jelenlegi elrendezést „hozzá lehet igazítani” a Segítség-könyvben található leíráshoz. ha összehasonlítjuk a Segítség-könyvben levő cikkekkel. Kétségtelen. hogy a Társulat Új világ fordítása az Cselekedetek könyvének 14. és aztán rájönnek. ennyi idő után mindent meg kell változtatnunk?” Fred Franz azt felelte. és a következő bekezdésnek az eleje alapján az olvasók úgy gondolhatják. beadtam őket. alig tudtam elhinni. hogy jól hallottam-e. hogy nincs szándékunkban követni ezt az írásszerinti mintát. hogy mindent a bemutatott írásszerinti elrendezéssel összhangba hozzanak. Miután elkészültem az „Idősebb férfiak” és a „Felvigyázó” címszavakkal. az írói részleg vezetője.Isten királyságának hirdetői című könyvben. odament Knorr testvérhez és azt mondta neki: „Azt hiszem. amit hallottam. ezt el kellene olvasnod. elmondta nekem. Amikor rámutattam. ahogy nagybátyám korábban nyilatkozott. ha elolvassák a bizonyítékot arról.” 32 . mint Isten egyetlen csatornájára. hogy miután elolvasta az anyagot. és hogy ez valamelyest megváltoztatta a vers értelmét.) Nyilvánvalóan nem vártam volna el. gyakorlatilag az általam benyújtott cikkek tartalmának áttekintése. „Ne próbáld az alapján megérteni az Írásokat. hogy kérdőre vonjam. amelyek kevésbé elfogultak?” 32 Ekkor kimentem az irodájából. Úgyhogy ez a tanács enyhén szólva szokatlan volt. nagybátyám elé tártam a bizonyítékot.” Most térjünk vissza ahhoz. versében. amit most látsz a szervezetben”. milyen hatással lesz rájuk. Ez sok mindent megváltoztat. Megszokott esetben Nathan Knorr elnök és Fred Franz alelnök nem olvasta volna el a cikkeket. (Az egyetlen különbség az. különösen annak fényében. és hogy minden vén felvigyázóként is szolgált. hogy erre szükség lenne – hanem. hogy ez a beszélgetés erősen befolyásolta az Írásokról alkotott felfogásomat. Mélységesen értékeltem a bibliai igazsága iránt mutatott becsületességét. Knorr Fred Franz irodájába ment. De ennek.” Mindig úgy tekintettem a szervezetre. A második bekezdés. . vének kinevezésével kapcsolatban egyértelműen betoldotta a „hivatalba” szót. nem gondolja. hogy nem érzi szükségét semmiféle kiigazításnak. hogy ez a bekezdés nagy hangsúlyt fektet a vének „hivatalos státuszának” koncepciójára. ez nem fog semmiféle problémát sem okozni. és azon töprengtem. hogy az első századi gyülekezetekben vének testületei működtek.

sz. Nebukadnezár általi lerombolásának időpontja. Ez vagy azt jelenti. és még mindig úgy gondolja.” Knorr testvér és Franz testvér valóban meggondolták magukat. ami történelmi szempontból igazolhatná ezt a dátumot. mint korábban. „hét időre” vonatkozó utalások voltak az alapjai azoknak a számításoknak. hogy Jézus egyetlen ember felhasználásával. a főhivatal szemyélzetének tagja. amely jelezte. Charles Ploeger. Jeruzsálemnek a babiloni hódító. Kis idővel később azonban az elnökhelyettes kidolgozott egy kongresszusi anyagot. Az idő nagy része azzal telt. hogyan „alkalmazkodjanak minél teljesebb mértékben a mintához” melyet a Szentírás szabott ki. mely i. a földi ügyek intézésében is méltán változtatásokat kellene bevezetni. ő látta. melyek ehhez a dátumhoz vezettek. ahol elismerték az i. ez hasonlóképpen komoly problémákhoz vezetett33. Az addigi legszélesebb körű változtatással. hogy mivel Krisztus átvette a királyi hatalmat 1914-ben. és ezt mondta neki: „Szerintem jó lenne. és azonnal „összhangba hozzák a szervezetet” ezzel a mintával. 607-ben kezdődött és i. ha ismét beszélnél Franz testvérrel. amely oly nélkülözhetetlen az 1914-gyel kapcsolatos számításainkban. i. és hogy ez lesz a helyzet egészen addig. és hogy abban az évben Krisztus Jézus ténylegesen átvette királyi hatalmát és emberi szemek számára láthatatlanul uralkodni kezdett. Szavainak értelme annyira más volt. mint amely felügyeli a kutatást és a bibliai kifejezések „gondos tanulmányozását”. eltávolítva az összes helyet. Továbbra is ragaszkodva álláspontjához elmondta. az egy idealizált kép bemutatásával egyenlő. fejezetében található. Több hónapnyi kutatómunkát igényelt az „Időrendnek” csak ez az egy témája. hogy a kezdő dátum. Asszíriával.ez a mellőzése nagyon nyugtalanító lehet a testvérek számára. Hozzátette. És ennek következtében megváltozott egy 40-éves elrendezés. 607. és azonnal Knorr elnökhöz fordult. hogy az irányítás szinte teljes egészében csak néhány emberre volt bízva. Babilonal (csak az uralkodók). hogy találjon valamit. egy embercsoport szerepét készakarva emelni akarták tagságuk szemében. A legtöbb történelmi témát is számomra jelölték ki. hogy miért. hogy nehezen tudtam az előzőekkel összeegyeztetni. Tudtam. amíg az Új Rend el nem jön. „eltökélten arra. ahogy a Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői című könyvben található. Amikor ennek az anyagnak egy példánya eljutott Karl Adams-hoz. amelyek Egyiptom vezetőivel és történelmével. hogy továbbra is az isteni vezetést keressék”. hogy igyekeztem valamilyen bizonyítékot. A Dániel könyvének 4. Ennek a változásnak a kifejlődését úgy bemutatni. és hogy egyetlen ember sajátos döntése (Fred Franz-é) mennyire befolyásolni tudta egy világméretű szervezet irányvonalát. akik összeállították az anyagot nem tudták. mintha egyetlen gondjuk az lett volna. az 1988-as átdolgozott kiadás ezt körülbelül 20 oldalra csökkentette. ebben az időben a titkáromként dolgozott. Jehova Tanúinak egyik fő tanítása. e. 607-el kapcsolatos problémákat. hogy a bibliai próféciák az 1914es évre mutattak mint a Lukács 21:24-ben szereplő „nemzetek meghatározott idejének” befejeződésére. vagy kétszínűségről van szó. hogy az író vagy írók. Úgy gondolták. de nem igazán tudtam. 1914-ben ért véget. az eredmény pedig a Segítség-könyv leghosszabb cikke lett34.e. hogyan történtek valójában a dolgok. vagyis a „Vezető Testületet” úgy bemutatni. meggondolta magát. Amikor megbíztak az „Időrend” témájának kidolgozásával. e. és New York egész területén végigkutatta a könyvtárakat. és ezt a „hét időt” más versek felhasználásával átalakították egy 2520 évből álló időszakká. vagy hivatali szolgálatai által fogja földön élő szolgáinak ügyeit irányítani és igazgatni. A tények azonban ehelyett megmutatják. e. ő úgy gondolta. hogy az i. 34 Ez 27 oldalt érintett (322-348). hogy évtizedekkel korábban is a testvérek úgy érveltek. 33 . 607-es időpont valószínűleg csak a mi kiadványaink sajátossága. valamilyen történelmi támaszt találni a 607-es évszámra. Azt hiszem. hogy mégis fog történni valamilyen változás a gyülekezetek irányításában. mit jelent ez. és egyszerűen nem igaz. Méd-Perzsiával és egyebekkel foglalkoztak.

hogy az Újbabiloni Birodalom (melynek ideje alatt Nebukadnezár uralkodott) szükségszerűen olyan hosszú ideig állt fenn. mint a kiadvány. hogy meggyengítsem. amelyek csillagászati adatokat tartalmaznak. szerettem volna elhinni. hogy elősegítse a Biblia iránti érdeklődést sok Tanú esetében.” Ezenkívül. melyek az Őrtorony kiadványok jelenlegi tanításait voltak hivatottak alátámasztani. az az erőfeszítés. Mielőtt elkezdtem volna anyagot gyűjteni a Segítség-könyv „Régészet” szócikkéhez. könyvet nem tantételekről szóló kommentárgyűjteménynek szántuk. amely alátámaszthatná az i. hogy megpróbáljam gyengíteni a régészeti és történelmi bizonyítékokat. Ennek ellenére a Segítség a Biblia megértéséhez című könyv ténylegesen betöltötte azt a célt. Minden történész egy 20 évvel későbbi időpontra mutatott. Tudom. vagy egy hitvalláshoz való megfeleltetés céljával történtek. hogy van-e olyan információ. hogy a mi dátumunk ténylegesen igaz legyen. 607-es dátumot. 607-es dátumunk helytelen. mint kellett volna. hogy ez így volt az én esetemben olyan témák előkészítésekor. Ez 35 Lásd Segítség a Biblia megértéséhez . amiről a később megírt „Előszóban” azt állítottuk. e. amelynek nem volt történelmi alapja. ezek nem „önkényesen. Sok tekintetben annak.” Mindezekhez használtam olyan érveket. hogy tízezrével vannak olyan égetett-agyag ékírásos táblák. Pusztán azért. Charles Ploeger és én elutaztunk a Rhode Islandre. és hogy ezek a bizonyítékok valahogy tévednek. noha rendkívüli tisztelettel viseltettünk bizonyos elvek iránt. és engedtük. hogy céljuk az volt. aki megcáfolhatatlan bizonyítékkal találja magát szemben. hogy esetleg valamilyen hiba vagy pontatlanság lehet a szövegek csillagászati adataiban.Abszolút semmi olyat nem találtunk. de persze erre semmiféle okuk sem volt. ami arra mutatna. arra törekedtem. mert az én gondolkodásomban ezek a tanítások egyenlőek voltak a „tényekkel”. A 6. Minden egy olyan időszakra utalt. nem is tudtam. 326-328. e. Providence-be. Talán a könyv hangvétele. az ókori törzseknek valóságos összeesküvést kellett volna szőniük a tények elferdítésére. hogy a mi i. megközelítési módja. ahol jelképes vagy szimbolikus kifejezések alkalmazását magyaráztuk. Noha mindezt nyugtalanítónak találtam. hogy ne értsen bele valamibe többet. és a Brown Egyetemen felkerestük Abraham Sachs professzort. hogy fenntartsanak egy olyan dátumot. Én is azt tettem. azon kaptam magamat. így más kiindulási alapot adnának számításainknak és ennélfogva az eredményül kapott dátum sem 1914 lenne. hogy időnként ezeket sem tudtuk teljesen megvalósítani. e. e. hogy minden ellentétes bizonyíték ellenére a mi időrendünk a helyes. akik ezt a bizonyítékot. amely összeillene Jeruzsálem pusztulásának általunk feltételezett i. vagyis az Újbabiloni Birodalommal kapcsolatos szöveget bemutatták35. mint a „Meghatározott idők”. 607-es dátumunk hibás. 607-es dátumával. melyeket Mezopotámia területén találtak. oldalon. sem pedig értelmező műnek. melyek azt mutatták. a Segítségkönyvben mégis sok helyütt nyomot hagyott az. hogy pontosan azt teszem. bár biztos. 330. Önmagukban az érveim őszinték voltak. hogy a mi i. mely a kiadványainkban szereplőnél 20 évvel rövidebb volt. mely arra utalna. amit az az ügyvéd. Végül nyilvánvalóvá vált: ahhoz. melyek kimutatták volna. és amelyek időben visszanyúlnak az ókori Babilon idejéig. mint amit a bizonyítékok becsületesen lehetővé tesznek – mindezek a dolgok nagyon hasznosak lehettek. melyet a legtöbb író kifejtett a dogmatizmus elkerülésére és arra. hogy előítéletek irányítsanak bennünket és emiatt nem sikerült olyan szorosan ragaszkodnunk az Írásokhoz. o. aki az ókori ékírásos szövegek specialistája. Így a Segítség-könyv anyagának előkészítése során sok időt és a cikkben sok helyet áldoztam arra. Ezeken semmit olyat nem találtunk. . vagy megrontsam azoknak az ókori tanúknak a hitelét. főleg azoké. a „Könyv célja” címszó alatt ezek a szavak szerepelnek: „a Segítség a Biblia megértéséhez c. de tudom. azokban az adatokban. mi magunk több hasznát vettük. amit a tapasztalatunkból megtanultunk. 331. Így hát. Szerettük volna megtudni. hogy igyekeztünk a Társulat tanításaihoz lojálisak lenni. a „Hű és értelmes rabszolga” és a „Nagy sokaság. hogy nem fogjuk tenni.

egy magának a Vezető Testületnek készített pénzügyi jelentésben 332 millió dollárnyi vagyon szerepelt (ingatlanok.nagyjából igaz volt. Jehova Tanúi túlnyomó többsége számára alig vagy egyáltalán nem ismert. meghívást kaptam. ez a legfontosabb. Mégis.” Talán furcsának tűnik. hogy még Jehova Tanúi közül is csak nagyon kevesen tudják pontosan. De a bevésődött hittételek néha semmissé tették arra való törekvéseinket. mert ezt tanítja a törvény és a próféták. 36 . és a Vezető Testület ekkor bizalmasan folytatta tanácskozását – jelentésük fontossága nem tette érdemessé azokat az embereket arra. amely sok vallásos szervezetben köztudott. A cikk írói úgy utaltak Jehova Tanúi szervezetére. hogy ehhez az irányadó mértékhez tartsuk magunkat. melyre a Vezető Testület kérte meg őket. mindössze két vagy három olyan alkalomra emlékszem. És ezzel eljutottunk a végső okhoz. akik azonosak voltak annak a részvénytársaságnak az igazgatótanácsi tagjaival. és gyakran befolyásolják is. és amit eredetileg első elnöke. hogyan születnek meg a tantételekkel kapcsolatos döntések. A kilenc év alatt. életüket nagyon közelről befolyásolhatják. és ezeket világszerte be kell tartani. amely a Time magazin egyik cikkében jelent meg (1982. hogy jelentést készítsenek. 1978-ban. kineveztek az immár kibővített Vezető Testület egyik tagjának. Mindezt titokzatosság burkolja. Ezenkívül a Tanúk általában véve semmilyen információt sem kapnak a társulat bevételeiről. hogyan is működik a szervezet központi része. hogy részt vegyenek a megbeszélésben. hogy ezt a szót használják egy olyan szervezetre. betétek és így tovább). amikor a kinevezett tagokon kívül mások is jelen lehettek a Testület rendes ülésén. 1971. hogy valaha is szembesülni fogok. A Time riporterei egyértelműen azért fogalmaztak így. azok a döntések. Abban az évben. hogy közvetlen közelről ismerjek meg olyan tényeket. mivel a Vezető Testület zárt üléseken találkozik. amíg tagja voltam a Testületnek. Nem tudják. melyben az én nevem fontos szerepet kapott. Még a Vezető Testület köreiben is csupán kevés tagnak volt tudomása a Társulat pénzügyi befektetéseinek természetéről. amit Watch Tower Bible and Tract Society néven ismernek.és kisvárosokban. amiért tollat ragadtam. valamint vidéken az egész világon. Charles Taze Russel alapított Pennsylvániában. A helyzet azonban az. És azokon az alkalmakon csupán annyi volt a szerepük. KÖTELEZETTSÉG „Amit csak szeretnétek. mint ami „titkolózó. hogy az emberek tegyenek veletek. javairól vagy befektetéseiről (noha az évkönyvben minden évben kapnak egy rövid beszámolót a költségekről)36.” – Máté 7:12. Kétségtelen. Egészen addig ez hét tagból állt. ha nem értenek egyet valamiben. amely most a világ körülbelül 230 országában irányítja Jehova Tanúi tevékenységét. amikor az elkészült Segítség-könyv megjelent. amely tagjait erőteljesen bátorítja az egyik legnyilvánosabb jellegű munkára – egy házról házra végzett tevékenységre nagy. Ez a körülmény talán minden egyébnél jobban lehetővé tette. hogy vajon a határozatok következetesen egyhangúak-e. amelyekkel sohasem gondoltam volna. hogy bármiféle nyilatkozatot is kapjanak a nemzetközi főhivataltól az ennek a könyvnek az első fejezetében leírt helyzettel kapcsolatban. mert rendkívül nehéznek találták. hogy legyek Jehova Tanúi Vezető Testületének a tagja. kiadásairól. vagy mi történik. majd elbocsátották őket. Így hát számos tényező. hogy a jelenlegi vagyon már messze túlhaladta ezt az összeget. hogyan folytatja le a megbeszéléseit az a Vezető Testület. három társammal együtt. mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük. melyeket a Testületet alkotó férfiak kis csoportja hoz meg. október 20-án. Jehova Tanúi közül sokan kifogásolták azt az állítást. hiszen enélkül az előzőeknek sincs túl sok jelentőségük. annak a testületnek. február 22-én). amely világszerte minden tevékenységüket az irányítása alatt tartja.

Ha barátom lenne. A döntést egyedül hoztam meg. Mások talán másképp döntenének. melyre soha nem számítottam. akik lelkiismeretükből következően nem értettek egyet a szervezettel. hogy hozza meg helyettem a döntést. Magas erkölcsi normákkal rendelkező hűséges keresztényekről úgy beszéltek. hogy bebizonyítják. hogy Isten Szavát tegyék az első helyre. tegye őket elérhetővé számomra – nem azt. hogy „szellemileg zavartak” vagy „szenilisek.” Az egyedüli emberek. Ezt az álláspontomat majdnem két évig fenntartottam. és az ár. lázadás. Ez alatt a két év alatt azoknak az indítékait. jelentős volt. és azt sem bánom. Pál apostol úgy beszélt magáról. és hagyja rám. Azzal kapcsolatos igyekezetüket. a legrosszabb színben mutatták be. mint aki mindenféle embernek „adósa. hogy igazán a lelkiismeretük vezette őket – vagy azáltal. Egyetlen őszinte ember sem állíthatja. és én is hasonló jellegű kötelezettséget érzek. hogy ezen az úton már próbálkoztak.Az alapelv. hogy hozzájutottam azokhoz az információkhoz. elmondhatom. az igazság iránti szeretet. aki távozott. hogy mérlegeljem az értékét vagy jelentőségét. arra indított. hogy valamelyikük is őszinteség. Az érdeklődők viszont következetesen azt mondták. akik szerettek volna információt kapni a szervezetben fennálló helyzetről. homoszexuálisak. mintha becsvágy. csalódottság és megbántottság is szerepet játszhatott. úgy állították be. hogy valóban őszinték. ráhúzták minden olyan emberre. minta feleségcserélők. azt hiszem. Erre egyszerűen azt feleltem. amit fizettem érte. hogy nem nyilatkozhatom helyettük. nagy hatással volt rám. hanem mindet „egy kalap alá” vették. Ha valaki másnak tudomásában lennének olyan tények. De azt hiszem. volt a válasz. hanem hogy ossza meg velem az információt. melyek értékesek lehetnek számomra létfontosságú döntések meghozatalában. Miután lemondtam tagságomról a Vezető Testületben 1980 májusában. akik képesek lettek volna megakadályozni az ilyen beszédek terjedését. akkor azt kívánnám. De ami ez alatt a két év alatt történt nemcsak velem. . különösen a lelkiismeretemre. mindannyiunkra nézve kötelező. hogy amit itt leírok. akik kereszténynek valljuk magunkat. vagy Isten iránti hűség miatt cselekedett így. Fel sem merült bennük az a lehetőség.”37 Kötelezettséget érzett irántuk. meg sem próbálták elismerni. Ez az ő előjoguk. az abból az őszinte vágyból fakad. Azokkal kapcsolatban. sőt övön aluli pletyka keringett a Tanúk között nemzetközi szinten is. hogy a pletyka terjesztőit emlékeztetik arra. de sikertelenül: „Nem nyilatkozunk”. hogy tökéletesen végre tudja ezt a parancsot. hogy újraértékeljem az álláspontomat. akiket csak az érdekel. képmutatók vagy egoisták lennének. amit a Vezető Testületben eltöltöttem. milyen visszataszító Isten számára a hamis 37 Róma 1:14. vagy Isten és Krisztus elleni bűn szülte volna. Olyan helyzetbe kerültem. akik helytelen magatartást tanúsítottak. bármit tegyünk is. pusztán azáltal. Meg sem próbáltak különbséget tenni köztük. Rengeteg híresztelés. és ezt én sem állítom. hogy életem egyik legnagyobb válságával kellett szembenéznem. igazi barátom. Az a kilenc év. jellemét és viselkedését. melyek ezt lehetővé tették. hanem másokkal is. De nem bántam meg. A szervezetből kiválók némelyikének helytelen viselkedését vagy magatartását. néhányan így is tettek. hogy megalapozzák a saját kultuszukat. számtalan telefonhívást kaptam napilapoktól és magazinoktól. hogy viselkedésükben a szorongás. hogy ezt az elvet kövessem. ami csak rájuk és Istenre tartozik. Az idősebbeket gyakran azzal intézték el. a megvádolt emberek igenis lehetséges. melyet Jézus Krisztus itt lefektet. büszkeség. megtenné. olyan válaszúton álltam. Az érdeklődőket következetesen a brooklyni főhivatalhoz irányítottam. hogy lehetséges.

köztük vének és utazó-felvigyázók elméjében is ez elegendőnek tűnt ahhoz. és bármilyen hihetetlennek tűnik is. (V. hogy úgy tartották. Csel 20:28–30. sok Tanú. csoportra vagy eszmére. Bizonyos.Biblia-olvasás’ által éppen azokhoz a hitehagyott tanításokhoz térnek vissza. amit Jehova Tanúi királyság-termeiben terítenek meg. Gúnynévadás Néhányan azáltal sértegetnek másokat. és ennek megfelelően bánjanak is velük. ö. Időről időre támadnak olyanok Jehova népének soraiban. De érdekes módon az ilyen . gyalázkodók. hogy a „hitehagyott” címke ugyanannyira. amit megjelentettek38.tanúbizonyság – ezek az emberek a valóságban még inkább csak hozzájárultak a pletyka terjesztéséhez az által. makacsak. Az Ébredjetek! cikkének lényege az. a Tanúktól elvárják. könnyen megjegyezhető elnevezést ragaszt egy személyre. hogy „egy vonással befeketítenek mindenkit” igazságtalan és ennél fogva keresztényietlen. amelyre Jehova oly kegyesen megtanította népét az elmúlt évszázad folyamán. akkor a gúnynévadó stratégiája bevált. 14 Tehát egyetlen bekezdésben ezeket az emberekről azt mondják. akár kisebb csoportokban otthon. mint például „szekta”. Gyalázva a „tiszta nyelv” mintáját. Azt mondják. ezek a kevély egyének megpróbálják eltávolítani a „juhokat” az egyetlen nemzetközi „nyájtól”. gáncsoskodó magatartást tanúsítanak. akik mint az eredeti Sátán független. Az a gyakorlat. sőt néhányuk még a kereszténység olyan ünnepeinek gyakorlására is visszatért. Képesek ezek a dolgok önmagukban is egy embert az imént leírt Sátán-szerű kategóriába sorolni? Semmi sem utal arra. Megpróbálnak kételyeket támasztani és elválasztani a gyanútlanokat a szellemi táplálék bőséges „asztalától”. hogy ez másképp lenne. függetlenek. akik nem értenek velük egyet. mit írt az 1983. 22). elég kizárólag a Bibliát olvasni. amiért az emberek elkülönülnek az Őrtorony-szervezettől. vagy még inkább lealacsonyító. Mit tettek igazából. aki esetleg nem ért egyet a vezetőség által képviselt állásfoglalással. 1Péter 2:21-23. Nem szolgálnak „vállvetve” a világméretű testvériséggel. március 1-jei Őrtorony (27–28. mint Sátán.) Ehelyett konok elutasítással reagálnak Jehova szavaira (Zak 7:11. Mégis. 38 2Mózes 20:16. amelynek magyarázatait a kereszténység papsága évszázadok óta tanította. És jelentős a száma azoknak. amelyet Jézus gyűjtött össze a földön (Ján 10:7–10. A gúnynévadó kellemetlen. Nézzük például. hitehagyottak és törvénytelenek. ahol valóban . mint amilyen a december 25-i római szaturnália! Jézus és apostolai előre figyelmeztettek az ilyen törvénytelen személyek ellen (Máté 24:11–13. hogy így nevezzék bármely társukat.semmiben nincs hiány’ (Zsolt 23:1–6). akár egyedül. gőgösek. Isten ihletett Szava önmagában is elegendő és hogy nem a legfontosabb dolog hatalmas összejöveteleket tartani egy épületben. június 22-i számában megjelent cikkekkel. 12). hogy ez a név rajta marad a címzetten. A gúnynévadó reméli. valamint. o. Ha az emberek a rosszat sejtető gúnynév miatt elutasítják az adott személyt vagy eszmét. Zsoltárok 15:3. olyanok.). ahelyett hogy mérlegelnék a bizonyítékokat. Efezus 2:19–22. milliós példányszámban terjesztettek az egész világon. akik évente távoznak. mindenben hibát keresők. 3Mózes 19:16. . hogy ebbe a kategóriába sorolják őket. Hasonlítsuk össze ezt az egy kalap alatti elítélést az Ébredjetek! 2000. hogy a személyükkel vagy indítékaikkal kapcsolatban támasztanak kételyeket. hogy megvédje Jehova Tanúit olyan címkékkel szemben. hogy valamilyen közelebbről meg nem határozott módon nem értettek egyet a szervezet tanításainak egy közelebbről meg nem határozott részével. 16). amivel kiérdemelték a vádaknak ezt a sorozatát? Az említett „helytelen tettek” között szerepelt az is. melyet sok nyelven. ahelyett hogy a tényekre összpontosítanának. 2Pét 2:1. Olvassuk el újra az előző oldalon levő Őrtorony-szöveget és hasonlítsuk össze ezzel a kijelentéssel. Sok és változatos okai vannak annak.

hogy az alatt a 30 éves időszak alatt kb.734 emberrel csökkent a taglétszám elhalálozás miatt. Az azévi jelentés azonban csak 5 912 492-es taglétszámot jelez. főként az iparilag fejlettek nemzetek körében jelenleg fennálló helyzetet. Ha összegezzük a felsorolt 19 legfontosabb ország adatait. ez azt jelenti. Ha ehhez hozzáadjuk az 5 601 481et. Mi a tényleges helyzet? Ezt a 30-éves időszakot megelőző évben (1969-ben) a jelentés azt mutatja. akkor 6 858 265-öt kapunk. Tehát 12 162-en beléptek és 11 506-an távoztak vagy tétlenné váltak. . feltéve. egyértelmű. hogy bizonyos országokban tényleg volt növekedés. Ez azt jelenti. A 3 legfontosabb csendes-óceáni ország (Japán. hogy a 30 év alatti növekedés 5 601 481 volt. hogy összesen 67. Ha ezt kiszámoljuk minden évre vonatkozóan. vagy „tétlenné” vált ebben az időszakban. A 12 legfontosabb nyugat-európai országgal és a brit szigetekkel kapcsolatban a jelentés a következő adatokat tartalmazza: A megkereszteltek száma 1999-ben: A jelentést leadó hírnökök átlagos száma 1998-ban: A jelentést leadó hírnökök átlagos száma 1999-ben: 21 376 933 043 923 143 Noha 21 376 személy megkeresztelkedett.661 fő keresztelkedett meg. A szervezet általában úgy becsüli. Különösen. az azt jelenti. Az 1999-es világméretű jelentés egyedi példái szemléletesen mutatják a sok országban. ami azt jelenti. hogy világszerte 6 587 215 ember keresztelkedett meg. hogy 1998 és 1999 között 38 949-en távoztak vagy váltak tétlenné. 945 773 Tanú hagyta el a szervezetet vagy szüntette meg aktív tevékenységét. vagyis ennyinek kellene lennie a taglétszámnak. Korea és Ausztrália) eredményei a következők: A megkereszteltek száma 1999-ben: A jelentést leadó hírnökök átlagos száma 1998-ban: A jelentést leadó hírnökök átlagos száma 1999-ben: 12 162 325 316 325 972 Ismét csak. a növekedés azonban mégis csak 656 fő volt.Ha táblázatba foglaljuk az egész világról szóló jelentéseket 1970-től 1999-ig. Ha ezt levonjuk a megkereszteltek számából. Ez az újonnan megkereszteltek teljes létszámának 14 %-val egyenlő. akkor azt kapjuk. hogy körülbelül 985. hogy több mint 31 000 Tanú vagy kilépett. Ez azt jelenti. De a felsorolt fejlett országokban jelen levő „forgóajtó”-jelenség nem csupán figyelemre méltó. de ugyanilyen mértékű növekedés helyett az 1999-es adatok 14 070 fős csökkenést mutatnak. hogy tagjainak 1 %-a hal meg évente. a „hírnökök” száma 4 826-tal csökkent.” Mivel világviszonylatban az 1999-es jelentés 2 %-os növekedést mutatott. Az Egyesült Államok és Kanada esetében hasonlóak az adatok: A megkereszteltek száma 1999-ben: A jelentést leadó hírnökök átlagos száma 1998-ban: A jelentést leadó hírnökök átlagos száma 1999-ben: 34 123 1 055 950 1 051 124 Noha 34 123-an megkeresztelkedtek. hogy az aktív tagok létszáma 1 256 784 volt. a hírnökök teljes létszáma mégis 9 900-zal csökkent. hanem szembetűnő. 12 162-en csatlakoztak mint újonnan megkeresztelkedett Tanúk. akkor azt látjuk. hogy mindegyik életben maradottak közül senki sem hagyta el a szervezetet. vagyis ebben a 19 legjelentősebb országban 81 731 Tanú távozott vagy vált „tétlenné.

hogy Isten saját Szavát rosszul értelmezik. ezáltal elvágva annak lehetőségét. és ezt a viselkedést én visszataszítónak találom.' 'a széthúzás magvai elhintésének. és hasonló kiközösítésnek tenné ki magát. aki ilyen kiállást tanúsít. akik úgy csinálnak. melyek először tűntek fel az Őrtorony Társulat történetében. sokan. a vének és mások merevsége. Ez a másokkal való együttérzés. másokat ér ilyesmi. hanem az. Hasonlóképpen. gyűlölködő panaszkodókká váltak volna. hogy sokan nem ilyenek. amit lelkiismeretük szerint nem tudnának támogatni. helyes beállítottságú személy. A kiközösítési tárgyalást és az állítólagos bizonyítékokat tartalmazó jegyzőkönyv most a brooklyni Szolgálati Részleg terjedelmes iratkötegei egyikében (vagy a . ahol azoknak. Sok esetben nem az őket ért rosszindulatú viselkedés volt az. de a megbeszélés idejére már nem maradhattak. istenfélő és együttérző emberek. Sokan még Jehova Tanúi összejöveteleit és kongresszusait is megzavarták. mint önmagukkal vannak elfoglalva. hogy ne legyenek képmutatók. sem pedig a kiközösítési eljárás megalapozásához felhasznált bizonyítékokról. szintén bizonyítják bárki indítékainak őszinteségét. hogy magyarázataikat előadják barátaik vagy ismerőseik előtt. Írásokon nyugvó alapja. gúnyolódtak. amiben valójában nem hisznek. elítélik. mintha hinnének abban. Esetek sokaságában az ilyen megbélyegzés egyetlen alapja az. gyűlölködően viselkedtek. úgy gondolom. és akiket mégis „hitehagyottnak”. azokat az országokat képviselik.mivel Japán és Korea kivételével. ami felháborította őket. vagy eljárásmódjával. és az iránt. Ha ezt a kiközösítés előtt tették volna meg. később ugyanazokat a bűnöket követték el. egyetlen Tanúnak sem volt szabad beszélnie a kiközösített egyénekkel. az 'térítői propagandának. Nem ringatom magamat abba az illúzióba. melyekben kezdeti kifejlődése és növekedése megtörtént. sokrétűek. Ahelyett. Ha önös szempontból nézzük. Miután felolvasták ezt a bejelentést.' 'a gyülekezeti egység aláásásának. aki a kiközösítésük után beszélne velük. veszélyeztetné saját hírnevét. szűklátókörűsége vagy egyenesen önteltsége miatt. akik nem ilyenek. akik tanúskodni jöttek. akik támogatják. akik minden jel szerint tisztességes. hogy szorosabban ragaszkodjanak Isten saját fiának példájához. vagy felismerték a szervezet egyes rendeleteinek káros hatását. amit nézetük szerint a Szentírás nem ítél el – az effajta aggodalmak. Megtörténik tehát egy hatásos „karanténba zárás”. Teljesen egyértelmű. melyben nem esett szó sem a tanúvallomásról. hogy annak a majdnem egymillió embernek. mint amik ellen tiltakoztak. Gyakorlatilag mindegyik esetben egy három-öt emberből álló kis csoport (egy „bírói bizottság”) találkozott velük titkos üléseken. aki a keresztény hit háznépének ura. melyeknek nem is volt szilárd. hogy ne essenek abba a bűnbe. amiért kiálltak és amilyen életutat később folytattak. „antikrisztusnak” vagy a „Sátán eszközének” bélyegeznek. akik az 1970-től 1999-ig tartó harmincéves időszak alatt elhagyták a szervezetet.' vagy 'szektaalakításnak' minősült volna. csak a tanúvallomásukat volt szabad elmondaniuk. Én kötelezettséget érzek az ilyen emberek iránt. a dolog bármiféle kitárgyalása „fedő” alá van zárva. féligazságokat terjesztettek és túlzásokba merültek. indítékaik őszinteségének meghatározó eleme. De személyesen ismerek sok-sok olyan embert. olyan országok. egyszerűen csak nagyobb együttérzést szerettek volna. úgy gondolom. Később egy rövid kiközösítési bejelentést olvastak fel a gyülekezetben. Bárki. mindent elveszítettek és semmit sem nyertek annak következményeként. vagy hogy mindegyikük szükségszerűen alázatos. Sok olyan embert ismerek. és azt. az igazság iránt érzett aggodalom. Az okok. látták. hogy nem tudtak őszintén egyetérteni a szervezet összes tanításával. mindegyike lelkiismereti okokból tette ezt. akik inkább az igazsággal. hogy az egyesek szenvednek a hatalmon lévő emberek. akikben nyilvánvalóan megvan az effajta aggodalom. sokan erkölcstelen életet éltek akár a távozás előtt vagy után. hogy elégedetlenkedő. hogy látták. akik valamilyen nézetkülönbség miatt távoztak. melyek miatt valaki távozik vagy tétlenné válik.

Remélem azonban. ezt a néhányat is értékesnek tartom. hogyan fogok megbirkózni a gyermekeim (és jövendőbeli unokáim) elvesztésével. és a véleményük rólam mint személyről semmit sem változott. mindezek az események rövid időn belül történtek és ezek. és semmiféle kapcsolatot sem ápolnak velem. csakúgy. „Ne semmisítsd meg” bélyegzővel ellátva. hogy a fiuk megnősül.”39 Valaha azt gondoltam. és levelet sem írok. Telefonon sem hívom őket. hogy alig néhányan vannak. hogy ez a fontos szerepem betölthetné egyetlen hasznos célját. ugyanemiatt. akkor úgy érzem. szeptember 15-ei Őrtoronyban. bárki legyen is az. attól félek. és telefonon sem hajlandóak beszélni velem. A veszteség hatalmas. együtt sírt vele. és csak még jobban elidegeníteném őket magamtól. hogy mit. felülvizsgálatra nincs mód. hogy a ti lelkiismeretetek előtt is 39 Példabeszédek 17:17. függetlenül attól. hogy nem a helyes lépést tenném meg. akik már házasságban élnek. de nekik azt mondják. hogy akkor titkosítanák a számukat. Isten előtt pedig nyilvánvalóvá lettünk. mert attól félek. sajnos. hogy valami olyasmit mondanék. amikor még alakítható volt a jelleme. meggyőző hatással vagyunk az emberekre. ha ők nem jelennének meg az esküvőn'. aki látta a saját kislány-babáját kijönni a saját testéből. de nem tudom. rájöttem. és akik az elkülönülésem idején még fel is ajánlották. Múltbeli fontosságom miatt az emberek érdeklődnek felőlem. melyről egy pennsylvániai anya számol be: Vannak gyermekeim a szervezetben. noha ők is ugyanazokat a dolgokat szenvedték végig. amit esetleg sértésnek értelmezhetnének. hogy átgondolják az ilyen emberekhez való hozzáállásukat. hirtelen elutasítja őt. a gyerekeim elzárkóznak előlem. amikor ő sírt – mit jelenthet egy ilyen anyának az. vagy a lányuk férjhez megy. mely valaha is létezett. hogy mennyire álltak mellém. és azt mondják nekik. ha a lánya. mert amint mondtam. A Szentírás azt mondja: „Minden időben szeret az igaz társ. hogy sok-sok ilyen igaz barátom van. titkos. mint a tárgyalás. mert az anya őszínte akart lenni a lelkiismeretéhez és Istenhez. Azonban szinte senki sem érdeklődik azok iránt. Amióta egy későbbi időpontban a bejelentés megjelent [az 1981. amely részletes utasításokat közölt arra vonatkozóan. hogy 'jobb lenne. akik korábban Jehova Tanúi voltak. Ezzel kapcsolatban Pál szavai jutnak eszembe: „Ismerve tehát az Úr félelmét. De amikor a válság elért egy kritikus pontot. Kórházban is voltam ebben az időszakban érzelmi kimerültség miatt. vagy ha tudják. Vajon mit jelenthet egy olyan anya számára. ápolta a betegségében. akik nem voltak ilyen fontosak. nagyon nyomasztóak. Valamit tennem kell ezzel kapcsolatban. nevelte ezt a fiatal lányt azokban az években. aki szoptatta ezt a kisbabát. alapjában véve ugyanannyit veszítettek és gyötrődtek. akik ilyen módon elkülönítették magukat]. Ez az ellenük szóló vádakat tartalmazó irat. Nem tudom. mintha a sajátjai lettek volna. és testvérül születik a nyomorúság idejére. Ha a múltbeli fontos szerepem most hozzájárulhatna valamilyen módon ahhoz. hogy megnézzék az unokájukat? Ez nem képzelődés. mert attól félek. hogy pihenésképpen költözzek hozzájuk.Fiókhivatal iratai között) nyugszik. az összes csalódását és szomorúságát ugyanúgy érezte ő is. együtt élte meg vele minden problémáját. és ezt mindössze azért teszi. Nézzünk csak egy példát. és még egyéb válságos helyzeteken is keresztülmentem. Nem merek lépéseket tenni. hogy az ilyen emberek lelkiismereten alapuló álláspontját kevésbé elfogultan szemléljék és segíthetne másoknak. milyen kapcsolatot lehet fenntartani azokkal. Pontosan ugyanazak a dolgok történnek meg azokkal a szülőkkel. Talán Önöknek is hasonló tapasztalataik vannak. aki most már felnőtt. amikor látják. Mit jelenthet egy apának vagy anyának. hogy nem mehetnek el. . Mégis. hogy a lányuknak gyermeke született.

ami oly szívet tépő sokak számára a probléma mindkét oldalán. hogy velünk dicsekedjetek. hallottam és tapasztaltam. Senkinek sem tettünk rosszat. sőt inkább kegyetlenek.nyilvánvalóvá lettünk. és valójában nagyon is érdekelheti őket ez. azt nem szabadna nyilvánosan megvitatni. de azért még felelősek vagyunk értük. és csak még több kiközösítés lenne az eredmény. senkit sem használtunk ki. különben a beszámoló értelmét vesztené. amelyek se nem kedvesek. hanem arra késztetünk benneteket. hogy a szívünkben vagytok. melyre Jézusnak ez az állítása utal: „Mondom nektek. Adjatok helyet nekünk. Ha bárki is ezt megkísérelné. és hogy hogyan lehetséges az. Azért kerülnek bemutatásra mert igen alapvető problémákat és nagyon komoly kérdéseket illusztrálnak és példáznak. és szavaid által leszel elítélve. amit elmondok. Noha igaz. 37. nem olyan dolgok. Úgy érzik azonban. velünk éljetek. mert szeretném elkerülni. Bemutatják azokat a túlzásokat. hogy alapjában véve kedves és jóindulatú embereket olyan döntésekre és cselekvésekre lehet rávenni. Mindazonáltal. hozzáállásuk vagy személyiségük tekintetében ne lenne jellemző rájuk. . és nem akartam olyan értelmezést beléjük olvasni. arra úgy tekintenének. hogy az idézetek tipikusak az idézett személyre nézve. vagy a hozzá közel állóknak szükségtelen kellemetlenséget okozzak. Az időkkel és helyszínekkel együtt általában neveket is kell majd idéznem. Hiszen az előbb mondtam. azt nem valamiféle „expozénak” szánom. 7:2.”40 Ha az ebben a könyvben található információk csak egyetlen anyának is segítenek. Amit itt elmondok. sőt nyilvánosan hirdetik. Ahol ezek a dolgok szükségtelennek tűnnek. Úgy hiszem. A zord valóság azonban az. hogy velünk haljatok. hogy egyikünk sem várhatja el. nem említem meg néhány idézet szerzőjét. 40 41 2Korintusz 5:11. hogy teljesen mentes legyen a felelősség alól. amit az emberek mondanak. vagy ahol említésük szükségtelen nehézségeket okozna a szereplőknek. Alapjában véve ez az. és meg is kaphatjuk a felmentést helytelen vagy bántó szavainkért. Biztos vagyok benne. Máté 12:36. Néhányan biztosan elítélnek majd némely információt. se nem igazságosak. mert szavaid által leszel igazságossá nyilvánítva. hogy minden haszontalan beszédről. Ezenkívül úgy gondolom. 3. hogy enélkül sokan kétségbe vonnák vagy tagadnák annak a tényszerűségét. számot fognak adni az ítéletnapon.” 41 Kereshetjük. hogy Jehova Tanúi szervezetében manapság egyáltalán nincs mód ilyesfajta megvitatás lefolytatására. senkit sem juttattunk romlásba. ezek nem sokkoló természetük miatt kerültek bele ebbe a könyvbe. tényeken alapuló bemutatáshoz. Ezt nyilvánvalóan lehetetlen minden esetben megtenni. mivel ez szükséges egy hihető. Ez egyértelműen szükséges ahhoz. és legyen mit válaszolnotok azoknak. hogy lenyúljunk a gyökereihez annak a problémának. ÚVF. kihagyom a neveket vagy más azonosító tényezőket. amelyekhez „egy szervezethez való lojalitás” vezethet. nem pedig a szívvel dicsekednek. amelyek általános szemléletmódjuk. ami nem volt bennük. amiért ebben a könyvben leírom. hogy gyermekei ne szégyennel. Ezt nem azért mondom. hogy ami az ő saját vallásos szervezetükben történik. Minden idézetnél igyekeztem igazságos lenni. már megérte az összes fáradozás. akik a külső megjelenéssel. hogy elítéljelek benneteket. hanem büszkeséggel tekintsék lelkiismeretes kiállását. Nem ajánljuk magunkat nektek ismét. hogy az illetőnek. mint lázadó szellemű egyénre. ÚVF. amit belefektettem. 12. Furcsamód. hogy néhány dolog sokkoló volt számomra. amit Jehova Tanúi Vezető Testületében eltöltött 9 évem alatt láttam. nem vettem ki őket a kontextusból. mint amely 'szennyesünk kiteregetése a nyilvánosság elé'. ugyanezeknek az embereknek általában semmi kifogásuk sincs más vallások 'szennyesének kiteregetése' ellen.

ezekkel a szavakkal: „hiszen így üldözték a prófétákat is. hogy ezeket a dolgokat tegyék. hogy örvendezzenek. Zsoltárok 37:5-9. és nem kell Messiásnak lennünk. akár a mostani időkben. arra bátorította őket. 46 Máté 5:11. hogy ma senkinek sincs Istentől kapott megbízatása arra. hogy csendben maradjunk. akik előttetek éltek. de vajon ez igazságos lenne? Igaz. 45 Cselekedetek 4:5-23. Ha ez így van. sőt. amikor felsőbb hatalmasságok is érintve vannak? Nem úgy tűnik. Jehova Tanúi gyakran kiemelik. ez azt jelentené. Vajon a bibliai példák maguk arra ösztönöznek. akár a múltban. hogy Ö egyedül tud teljesen és véglegesen jóvátenni minden elkövetett rosszat. március 1-jei) számában kifejti. akik nyilvánosságra hozták a helytelenségeket. akik határozottan megtiltották. akiket gyaláztak. Róma 12:17-21. a héber próféták. hogy egyáltalán ne beszéljünk az igazságtalanságról? Azt kívánja tőlünk. 5:17-40. hogy a keresztények joggal hagyatkoznak Istenre. hogy egyáltalán nem beszélhetnek róla. Júdásnak azokkal az emberekkel kapcsolatos megjegyzéseiről. 33. illetve még most is tesznek. akiknek erről tudniuk kellett. azok. Soha nem lehet jogos semmiféle dühös megtorlás vagy rosszindulatú megkülönböztetés. az annak bizonyítéka. akik valóban felelősek az igazságtalanságért. vesd össze Jakab 5:10. és akikről mindenféle gonosz dolgot állítottak. És mi a helyzet Jézus apostolaival és tanítványaival? Pontosan Isten kiválasztott népének hatalmi szervezete – a Szanhedrin. az teljes harmóniában áll az Írásokkal. vers) Az Őrtorony az 1982. sőt még főpapok is. A Biblia teljesen világos ebben a tekintetben42. és tekintélyes emberei. és a nekik való engedelmességből tették. Arra szólít fel ez azonban minket. Amit régebben tettek. Természetesen néhányan nagyon is szeretnék. Máskülönben Jézus szavainak semmi értelme sem lenne. és akarják fenntartani is. Kétségtelen. hogy ne fedjük fel a rosszat. és nem szabad említeni azon kívül sem. hogy az apostolok nyilvánosan beszéljenek a Jézus esetében elkövetett igazságtalanságokról45. valamint az emberek érdekében. és a keresztény tanítványok esetében is. vagy úgy tennünk. azokhoz szólva. Nem kell apostolnak lennünk ahhoz. Egy ilyen vita eredményeképpen a szervezet álláspontjának igaz volta csak még nyilvánvalóbbá válna. hogy próféta vagy apostol legyen. hogy Izrael vezetői. hogy a dicsőségesek körébe beletartoznak a kinevezett keresztény felvigyázók is. hogy ezek a keresztények hasonló sorsban részesültek. 43 42 . és tudomást sem vesznek róla. augusztus 15-ei (magyarban 1983. hogy 'lenézzük az Istentől jövő felsőbbséget'?43 A szervezet véleménye szerint nem létezik igazságtalanság. 11. és valóban Isten Szava44. és milyen problémák származtak ebből. hogy ez az őszinteség és nyíltság az egyik bizonyíték arra. ha ez így maradna. és felmentené őket az igazságtalanság vádja alól. azért volt. és ezek a próféták bemutatták. Csak olyan emberek szeretik jobban a hallgatást. hogy mindent lásson és a minden dolognak igaz és végső Bírája legyen. mivel a héber próféták írásainak központjában gyakran álltak ilyen emberek. Lásd még a bekeretezett részt a 29. De az embernek nem kell prófétának lennie ahhoz. hogy olyan úton járjon. hogyan tértek el Isten irányadó mértékeitől. akkor nem kellene tiltakozniuk a dolgok őszinte megvitatása ellen. hogy a Biblia valóban igaz. 1Péter 2:21-23. oldalát.” 46 Az. hogy az apostolok példáját kövessük. Nyilvánvaló. mert az életútjuk is hasonló volt. amikor téves eszméket terjesztenek Isten nevében? Talán ha erről beszélünk. a vének és az Isten által kinevezett papi méltóságok – voltak azok.Mivel az információt nem lehetséges a szervezeten belül megvitatni. valójában a Biblia megköveteli. ahogyan a diktatórikus kormányok és tekintélyelvű vallások esetében mindig is volt. Mindkét esetben. akik „becsmérlően beszélnek a dicsőségesekről” (8. mely követi Isten prófétáinak példáját. oldalon erről a témáról. és óva int az „Istentől jövő tekintély lenézésére” való hajlam ellen. 44 Lásd az 1963-ban kiadott „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos” című könyv 341. ezt a felsőbb hatalmasságok iránti tiszteletből. 12. 32. amikor.

amit ebben a könyvben leírok. hogy a gyülekezeten belül Isten hatalommal ruház fel némelyeket. hogy Istennek semmiképpen sincs ellenére. Alkalmazzák olyan módon. amely a törvény megtartásából származik. feltéve. Mások azonban súlyos lelkiismereti válsággal néznek szembe. hogy mi az igazi különbség aközött az igazságosság között. minden eddiginél jobban megértették velem ezeknek a tanításoknak az óriási jelentőségét. 48 47 . mint a gyülekezet feje. gondoskodik gyülekezetéről. érvényes a mai helyzetre is. Sokan mások is Jehova Tanúi közül. mert a hitetek által álltok. Természetesen hatalmas különbség van aközött a bánásmód között. fejezet: A Vezető Testület „Nem mintha urak lennénk a hitetek fölött. és úgy érzem.2Korintusz 1:24 A kilenc évig tartó időszakban. Jézus Krisztus. ott uralkodik a gonosz”. vagy ki nem érdemelt kedvességéből fakad. azon.48 Azt mondják.” . amit a Bibliában olvastak. hogy olyan tényeket hozzunk az emberek tudomására. Ennek ellenére a kiválasztott férfiaknak csak egy kis 1Korintusz 11:1. amelyeket Jehova Tanúi Vezető Testületének tagjaként. jelentősége és hatása miatt – és aközött. amely Isten kegyelméből. Bár minden Jehova Tanúja maga is átélhetné ugyanezt. ha ennek az indítéka a segíteni akarás. hogy Jézus nyomdokaiban járjunk47.mintha azok lennénk. mi a Vezető Testület: Jehova Tanúi felfogása szerint. hanem munkatársak vagyunk az örömötökre. hogy mi az oka annak. ezzel tartozom nekik. „nem cselekedetekért. Magyarázatként. 3.Jézus Krisztus égi királyságának az örökösei alkotják. a belső irányító csoport részeként láttam. nem jár messze az igazságtól az a mondás. hogy mindaz. De úgy tűnik. vagy az. Úgy tűnik. melyek segítségükre lehetnek a helyes következtetések levonásában. ami azoknak jár. hallottam és tapasztaltam. miközben alávetik magukat Isten szelleme és szava vezetésének. és meghozták a maguk döntéseit. melyeket én itt most közrebocsátok. azon. amíg Jehova Tanúi Vezető Testületében tevékenykedtem. hogy senki se dicsekedjék”. noha nem rendelkeztek azokkal az információkkal. A „hű és értelmes rabszolga” kifejezést Jézusnak a Máté 24:45-47-ben olvasható példázatából veszik. homályos gyötrelmek. Bármilyen súlyosak is az imént vázolt dolgok. hogy a nyílt közlés elve. Akkor talán jobban megérthetnék mindazt. a 144000-es létszámot pedig a Jelenések 7:4 és 14:3 versekből. akik az említett jelenlegi szituációban szerepelnek. ahogyan csak a lelkiismeretük vezeti őket. sokkal komolyabban. igénybe véve a „hű és értelmes rabszolga” osztály segítségét. hogy mi a gyülekezet igazi célja. hogy a megmentés hit által van. a Biblia fő részeinek jelentésén és tanításán – azon. amit a szavak egyedül nem képesek közvetíteni. 1Péter 2:2l. és irányítja azt. és aközött. ugyanilyen válaszútra érkeztek. Isten fiának a keresztény gyülekezet Fejeként betöltött szerepének jelentőségén. ma ezt az osztályt a 144 000 felkent maradéka . csupán annak alapján. hogy „ahol a jó emberek hallgatnak. hogy elgondolkodjam. amelyet Isten helyesnek tartott a fenti példákban. Azt remélem. ami Isten fiának jár – fontossága. kizárólag ezek alapján még nem tudtam volna döntésre jutni. vagy talán még bűntudat érzéseivel is küszködnek. ahhoz. gondolatban újra és újra visszatértem Pál apostol szavaihoz. mint előtte bármikor is. a segítségükre lesz. hogy az igazságtalanság és a megtévesztés kiderüljön. Efézus 5:1. Azok a dolgok. és hogyan lehet ezzel a hatalommal visszaélni. De arra késztettek. miközben a bizonytalanság. vagy legalábbis azt jelzi. hogy miért hangsúlyozta Pál apostol.

oldal. az alámerítkezés időpontját. Akkor (egészen 1975-ig) minden döntésnek egyhangúnak kellett lennie. hogy az egyik csupán hét percig tartott (beleszámítva a bevezető imát is). 50 49 . Raymond Franz. miközben felolvasták a neveiket. az egész tanácskozás abból állt. A Vezető Testületnek kellett döntenie arról. Grant Suiter. 51 Néhány Tanú bizonyára úgy gondolja. amikor bármit is megtudhattunk a megvitatandó problémáról.gyakorolja a mindenkori irányítási feladatokat. hogy maga a Vezető Testület végzi a gyülekezeti vének kinevezését is. és inkább azonnal helyeseltük a javaslatot. Miután felolvasták nekünk zambiai.. akik a szervezethez tartoznak. Amennyiben a szavazás nem volt egyhangú.49 Mikor 1971-ben egyik tagja lettem a 11 tagú világméretű Vezető Testületnek. hogy bizonyos nyomás nehezedett ránk. vagy az a tag nem támogatta a javaslatot. Az általa kiválasztott és megvitatásra jónak látott témák anyagát rendszerint magával hozta. Thomas Sullivan. Milton Henschel. melyet már mindenki jóváhagyhatott. így többnyire ez volt az első alkalom. valamint szolgálati éveinek a számát. és senki sem merte felébreszteni őt. és a kinevezések ezután a Szolgálati Osztály tagjaira maradtak. A Vezető Testület azóta csak azokkal a kinevezésekkel foglalkozik (az USA-ban és máshol is). hanem a körülbelül 5. Az akkori tizenegy tag a következő volt: Nathan Knorr. hogy arról szavazzon. valaki más támogatta. (Később. majd az elnöklő indítványozta a szavazást. Más országokban a vének kinevezése kezdetektől fogva az Őrtorony helyi fiókhivatalának a kezében volt. hogy ezek a férfiak „a Vezető Testület képviselőinek” vallhassák magukat különleges értelemben. ha ez. Voltak szavazások. hogy értékelték a különböző országok utazó szolgáinak az ajánlott névsorát. Lyman Swingle. tűnt. Leo Greenlees. hogy a Tanú viselkedése indokolttá teszi-e a kiközösítést. surinami. majdnem vak. Ez aztán viszonylag rövid idő múltán megszűnt. nekem nagyon komoly és felelősségteljes feladatnak. mintsem magányos ellenvetéseinkkel a függetlenség. hogy „felkent”-e. ritkán ismertünk bárkit is közülük. mint a helyi véneknek. arról maga az elnök. Néha. Fred Franz. vagy kevésbé szigorú intézkedéseket kell foganatosítani. amiről majdhogynem semmi fogalma nem volt. Számunkra ezek többnyire csak üres nevek voltak. korukat. emlékszem. Lásd: Jehova Tanúi évkönyve 2000.)50 Azonban az első hetekben tartott tanácskozásokon (melyek minden héten szerdán zajlottak le). John Groh (ők heten voltak az Őrtorony Társulat igazgatói is). Hogy miről fogunk tanácskozni. Közülük Sullivan. Kezdetben a Vezető Testület tagjai tényleg összeültek a Szolgálati Osztály tagjaival.9 millió más személy felett is. George Gangas. Ezek alatt a tanácskozások alatt rendszerint elszundított. továbbá William Jackson. amikor nem emeltem fel a kezemet. melyekben kérdések voltak a Tanúk magatartását illetően. Suiter. A vita után többnyire valaki javaslatot tett. Nathan Knorr döntött. Gangas és Fred Franz mostanra elhunyt. akikből ki lettek választva. Knorr elnök néha magával hozta a „problémás leveleket”. és átnézték és jóváhagyták minden vén kinevezését az Egyesült Államokban. 1977-ben a tagok száma 18-ra emelkedett. többnyire kéznél volt egy kompromisszumos megoldás.51 Emlékszem Thomas Sullivanra (többnyire „Bud”-nak nevezték). Groh. ez azért történt így. de akiket nem tekintenek az égi királyság örököseinek. melyek az utazófelvigyázókra és a fiókhivatalok tagjaira vonatkoznak. Ilyen körülmények között természetes. a Társulat alelnöke volt az elnöklő. 31.csoportja . vagy Srí Lanka-i férfiak névsorát. de gyakorlatilag mindig alkalmazkodtam. hogy milyen alapelv szerint kell az eljárást lefolytatni. most. Nem sokkal azelőtt vezették be az elnöklő évenkénti váltakozását és abban az évben Fred Franz. vagy egyáltalán kell-e intézkedni. és gyenge egészségű volt. aki abban az időben nyolcvan felett járt. Azt hiszem. nemcsak a körülbelül 8800 „felkent” felett. mint amelyet vártam. csak azért.akik a Vezető Testület tagjai . amelyeken részt vettem. Néha a tanácskozásnak pár percen belül vége volt. 2000-ben 13 fő. Greenlees. szavazás következett a kinevezésükről. vagy sem. egészen más kép tárult elém. aminek nagyobb a súlya és jelentősége. Abban a néhány esetben amikor nem szavaztam. vagy a diszharmónia látszatát keltsük. Jackson. Knorr.

és a feleség vallomása. Például a válásokra a vének testülete egy bizonyos „egyházi bíráskodást” gyakorolt. mivel a hit elvesztéséhez vezet. 52 . hogy a válás megfelel-e a bibliai szempontoknak abban az esetben. hogy félvallási szervezetnek tekinthető-e a Vöröskereszt. aki a válás után új házasságot kötött. vagy vállalhatnak-e takarítási feladatokat a szakszervezet területén. jóváhagyható-e a sztrájkvállalásuk. és bizonyos mértékben még ma is. ha a válást a bűnös kezdeményezi és nem az áldozat 53. amelyek megvitatásra kerültek vezető testületi tevékenységem első két évében. Az ember úgy érezte. lehet-e vén olyan valaki. helyes dolog-e. ahelyett. ha nem hagyták jóvá a válást. amelyekről döntenem egyre nehezebb és nehezebb volt. vagy a Tanú kifizesse-e a törvény megszegéséért kirótt hatósági büntetést. hogy nem szabad kifizetni a bírságot. hogy kell megítélni. és a személy ezzel megalkudna feddhetetlenségében. mivel az a vétkesség elismerését jelentené. mert így kitartott egy álláspont mellet.azzal végződött. Csakhogy felbukkantak olyan kérdések is. és olyan légkört hoz létre. ha a válás érvénybelépése után megtörtént a válás utáni házasságtörés. helyes-e bizonyos felszerelések bevitele némely országba. és új házasságra lépni. Ez az irányelv megváltozott. mint például: lehet-e vén egy olyan apa. amit tanúságtevő tevékenysége miatt kapott. és bár az sem volt ínyemre való. lehet-e vén olyan ember. hogyan juthatott a hálószobájukba. helyes-e a Társulat titkos csatornái segítségével pénzösszegeket továbbítani más országokba (pl. betartva a Tanúk tanításait54. fényre kerültek bizonyítékok a válás előtti házasságtörésről. ez a vita sokáig elhúzódott. hogy a válás csak akkor érvényes az Írások szerint. és miután már kimondták a válást és érvénybe lépett. vagy leányának 18 éves korában megengedte a házasságkötést. a törvényben megszabott magas adózás kikerülésével. ha a Tanúk szakszervezeti tagok. hogy ne késleltessük a döntéshozatalt. Ez csak részleges bemutatása azoknak a dolgoknak. Ahogy múltak a hetek. aki beleegyezett. hogy a férje beismerte a házasságtörést. 54 Az irányelv az volt. hogy a jelentést tevő ember. hogy fia. aki több műszakban dolgozik. ha azt az ártatlan fél kéri. azért kell alkalmazkodnia. a Tanúk teljesíthetnék-e hadkötelességüket egyszerűen úgy. Bolíviában) stb. hogy megengedjék a bibliai válást és az újabb házasságot. élelmiszer. majd a következő tanácskozáson is napirenden volt). helytelenítették. vagy más segélyeket küldeni a Vöröskereszt által (főleg arról volt szó. a vének megelégedhetnek-e a házasságtörés közvetett bizonyítékával. aki fiának.) A helyi vének a vizsgálat és kihallgatás során kiderítették. akinek nemi kapcsolata volt a hűtlen társával (miután az már beismerte hűtlenségét) vajon van-e joga elválni tőle. Abban az esetben. Indonéziába) úgy. vagy leánya a felsőfokú továbbtanulást válassza52. hogy ez az adott ország törvényei szerint nem legális. hogy az amerikai dollárérték többszörösét szereznék meg annak ellenére. A hálószobájukban valaki felfedezett egy folyóiratot különleges nemi aktusokat ábrázoló képekkel. milyen mértékben érvényes a válás ha más mint házasságtörés volt az oka. hogy gyapotültetvényeken dolgoznának (pl. a tanácskozások olyan kérdések körül forogtak. hogy valaki kompromisszumos ajánlatot tett. vagy éppenséggel ne kerüljünk zsákutcába. hogy az ártatlan társnak. ezért néha (amikor éjszakás) nem tud részt venni a gyülekezeti összejöveteleken. hogy a házaspár valóban alkalmazott más. és abban az esetben. (Emlékezetem szerint azt nem kaptunk tájékoztatást. az egyszerű nemi aktustól eltérő szexuális A felsőfokú oktatást régebben. amely könnyen erkölcstelenséghez vezet. elégséges bizonyíték-e ahhoz. többnyire csatlakoztam a többséghez. Döntéseinknek nagymértékű következményei voltak más emberek életében. az az egyén. A már említett példákon kívül nagy port kavart fel egy kaliforniai Tanú házaspár esete. hogy őrségbe mennének a sztrájktörők ellen. 53 Abban az időben az volt érvényben. ki lett közösítve.

704 oldal. hogy ez a társ vehemensen tiltakozott az intim nemi életükbe történt menthetetlenül durva beavatkozás ellen. vagy csak az egyik fél kezdeményezésére történik. és mégis.57 Az elkövetkező öt évben soha nem látott mértékben elárasztottak bennünket a levelek. nem tudják felfogni. A helyi vének írtak Brooklyn-ba. Az asszonyok fájdalmas és kínos helyzetekbe kerültek. ha egyáltalán kell. jelenteni a véneknek. 56 Lásd Őrtorony 1972. sok probléma adódott. Az csak természetes. ha az egyik társ nem volt Tanú. Feltételezhető az is. hogy házaséletükben hasonló nemi gyakorlatokban vesznek részt. vagy sem. amikor felelniük kellett a vének kérdéseire intim házaséletüket illetően. hogy felgyülemlett a „bírói bizottságok” munkája. hogy ez a lelkiismeret dolga. ahol fellelhető a megváltás. Egyéb. szorongás. hogy megértéssel legyen (a férje) az igazsággal szemben… Tudom. hogy beszélt egy vénnel. amely feljogosítja a Vezető Testület tagjait arra. főleg akkor. A Vezető Testület 1972-es döntése oda vezetett. válással fejeződött be.. Nem jelentkezni. ott összehívták a Vezető Testületet. Némely házasság ezen omlott össze. általában a bűnös elme. ahol a vének felülvizsgálták a bejelentéseket vagy bevallásokat. hogy a házaspárt ki kell közösíteni. hogy maga jelentkezzék a véneknél. bizonytalanság volt érezhető. a megbánás hiányaként volt értendő. családtagoktól. és a cikk nagy terjedelemben boncolgatta. hogy milyen lépéseket kell tenni a házaspár ügyében. 734-736. hogy alávetették magukat a vének akaratának. december 1. hogy közösen határoztake így. hogy biztos legyek!” Ezekkel a szavakkal fejezte be: „Nagyon félek és szenvedek. ha ilyen viselkedésről hallottak. Ennek következménye a házasságok felbomlása volt. döntsék el ők. (Ez utóbbi esetben elvárták attól a féltől. és egyáltalán gondolkodni a döntést illetően. amelyek alátámasztották a döntést és annak érvényességét. november 15. függetlenül attól. aki szándékosan hasonló szexuális fortélyokat alkalmazott56. hogy ily mértékben beavatkozzanak mások magánéletébe. old. 766. mint kizárólagos alapelvet. Képtelenek voltak elfogadni a nyilvánosságra hozott indokokat. majd hozzáfűzte: „Hiszem. és leírta az általuk már megszokott „előjátékuk bizonyos formáját”. és ez mindenkire érvényes volt. aki a levelezésekkel foglalkozott 1976. valamint 1972. Ezért írt. hogy egyáltalán létezik-e bibliai alap. 57 A főhivatal egyik dolgozója. függetlenül attól. és megmagyarázta. az eltérő szexuális gyakorlatokról. (A legfőbb bibliai alapot a Róma 1:24-27 adta. hogy elkészült az a jelentés a hálószobai titokról. ő ajánlotta neki. hogy írjon a Vezető Testületnek. előtte nem volt alkalmunk betekinteni (az elnököt kivéve) az ügybe. és ezentúl még jobban aggódom. hogy „biztos legyen a dolgában”. és azok. miért pont ezt alkalmazták a férj és feleség közötti heteroszexuális kapcsolatnál).. rámutattak. hogy ti megmondjátok mit tegyek. de azért írok. gyakran feleségek által írott levelekben egyszerűen a zavar. ahol a homoszexuálitásról van szó. vagy alakítottak ki. hogy elsődlegesen ez eredményezte azt. akik írtak ez ügyben a Társulatnak. aki nem a kezdeményező volt. tehát ok a kiközösítésre. december 15-ei számában (765. hogy férjével forrón szeretik egymást. oldal. ha ezt a kezdeményező fél nem hajlandó megtenni). Többségükben kételyeket sorakoztattak fel. vajon a „szerelmi előjátékuk” megengedett-e.” 55 . ott ahol a férj hitetlen [vagyis nem Tanú]. pár órán belül megszületett a döntés. augusztus 9-én kelt memójában ezt jelentette a Vezető Testületnek: „Az álláspontunkból. Amíg azon a reggelen nem olvasták fel nekünk ezt a levelet.fortélyokat55. ami kétségkívül a vének érzékeny reagálását eredményezte. 703. Sok házasság viharos időszakon esett át. hogy a házaspárok kötelességüknek érezték. Mindamellett az a hit. A nyilvánosságra hozott anyagot úgy értelmezték. vagy engedni az ingerlésnek az ő részéről.) vették célba először. valamint az. Később nyilvánosságra hozták az esetet.” Az ilyen nemi érintkezést az Őrtorony 1969. hogy az egyént a kiközösítés által elvágják az egyetlen olyan szervezet köldökzsinórjától. Egy asszony azt írta. hogy elszakadnak a barátoktól. A feleségek vonakodtak ilyen módon ingerelni a férjüket. mennyire nehéz ezeket a dolgokat bevallani (vagy jelenteni) a véneknek. és érvényesítették. olyan nyomást gyakorolt az emberekre.

” Voltak vének. hogy megállapítsa. hogy van egy problémája. legyen a megoldáshoz útmutatása. hogy házaséletükben a nem megengedett szerelmi fortélyokat űzik. hogy a határt „betűről betűre”. figyelembe véve a körülményeket. hogy a gyülekezetben minden feladatától megfosztották.. és a szervezet központja milyen mértékben felügyelte az egész helyzetet. akik mérsékelten közelítették meg a dolgokat. 32. A Társulat rengeteg levélre válaszolt. beleértve a gyülekezeti imádságokat is. hogy a jövőben ha még ilyen eset előfordul.így beszélt velük. lásd még: Őrtorony 1994. és ne kelljen telefonálnia. hogy az oktató azért telefonált. január 1. és azt is hitték. közölte vele. saját maga pedig hozzácsatolt egy kísérőlevelet. mert a szeminárium egyik résztvevője bevallotta. hogy „hol az a határ. Volt egy jelentés 1976 júniusában a Társulat Szolgálati osztályának egyik tagjától. hogy fenyítést kaptak a Brooklyn-i főhivataltól. o. hogy „én és a feleségem betűről betűre követni fogjuk a ti útmutatásaitokat. Egy férfinak (egy vénnek) a középnyugati államokból. keresse fel a bizottság többi tagját véletlenül további két bizottsági tag is jelen volt ebben az osztályban . a Vezető Testület által megszabott normától való legkisebb eltérést is jelenteni a véneknek. bármi is az”. Elmúlt nyolc hét. Többnyire korlátok közé igyekeztek szorítani a válaszokat (mondtak valamit. anélkül hogy pontosan megmondták volna) arról. Sem neki. akik a Vezető Testületet alkották megmondhatják.” Kérte a sürgős választ: „Mégiscsak szükségem van lelki vigaszra. Azt ajánlották (neki). o. hogy az emberek milyen határtalan bizalommal voltak a Vezető Testület iránt. o. 274. és amiért 30 évig imádkoztam. amely a telefonbeszélgetését tartalmazta a vének szemináriumának (Királyság Szolgálati Iskola) az oktatójával. pl. 284. Ezek a levelek mutatják. valóban orális egyesülésről volt-e szó… (Az oktató). mit tegyen. Egyik levél a másik után elárulja. A jelentésben ez áll: „A testvér (itt következik az oktató neve) aprólékosan megvitatta vele ezt a problémát. aki beismerte. szorongás. április 1. május 1. mint amit el tudok viselni. ameddig el lehet menni a nemi aktust megelőző szerelmi játékokban”. „hol az a határ ameddig el lehet menni”.” Ez is bizonyítja. Ítéljétek meg ti magatok ezt a levelet: SCE: SSE Vének Testületének Sok Tanú úgy hivatkozik a szervezetre.” Azt írta. még az intim életük területén is. 80. milyen messzemenően intim kérdések érkeztek. ami a Jehova szervezetében elfoglalt helyzetemet illeti. ezáltal kizárva a játékok többi formáját. és mennyire hitték. be is kell tartani..Egy további jellegzetes levélben egy vén azt írja.. 58 1976 augusztus 4. a vének megmondták. amiért dolgoztam. De azután megtörténhetett. Biztosította a Társulatot. sem a feleségének nem volt világos. (az oktató) most nem tudja. 1952. . hogy azok a férfiak. írnak a Társulatnak. és 1957. végül újra írt Brooklyn-ba: „A várakozás. hogy ezek az emberek Isten előtti felelősséget éreztek minden. A jelentésben az áll. és hogy: „Majdnem minden héten veszítek valamit abból. amit elméjében és szívében rendezni szeretne. A problémát a nemi élete jelentette. ezért úgy érezte „a legjobb az ’anyához’ fordulni tanácsért”58. mint „a mi anyánk”-ra. hogy vétkezett a Vezető Testület irányadó döntése ellen. mert ezt a kifejezést így használták az Őrtorony folyóiratban. hol az a határ ameddig el lehet menni az előjátékokban. rossz előérzet majdnem több. adjon a szervezet részére aprólékos beszámolót úgy.

ha azt akarja. akik úgy vélték. Kedves Testvérek! Kezünkben tartjuk a Kaliforniai S. és tudassatok arról is. 59 .. akkor feltesszük a kérdést. gyülekezet bizottsága július 21-én kelt levelének a másolatát. amelyet a Társulat Szolgálati Osztálya küldött egy bizonyos gyülekezet véneinek (a nevek és a rendeltetési hely törölve)59. Ha valaki közületek testvérek vénként azt a tanácsot adta.. amit a Társulat kiadványaiban közzétettünk az orális nemi érintkezésről. belefoglalva a nemi aktus egyes testhelyzeteit is…” A továbbiakban ez a vén elmondja. azért nincsen az angol szövegen az aláírást helyettesítő pecsét. n. hogy a Vezető Testület álláspontja elnéző. Érdekes. történtek-e lépések az esetleges félreértés helyreigazítására azok részéről. Jehova gazdag áldása legyen veletek azon igyekezetetekben. gyülekezetében. melyet a fent említett problémának szenteltek. Ha a vének a gyülekezetben azt mondták a házaspároknak. Az SCE jelzés alapján Merton Campbellt. testvért érintő dolgokról is. hogy az említett vének időközben helyeslik-e azt. Egy USA-beli vén levelében ez áll: „Vannak korban idősebb testvérek. Köszönjük a figyelmet. hogy a Vezető Testületnek még tovább kellett volna lépnie a nem természetes nemi fortélyok elítélésében. akiknek az a véleménye. milyen alapon adták ezt a tanácsot? Viszont ha helytelen tanácsot adtak. hogy mindig példamutatóan lássátok el véni felelősségeteket! Testvéreitek: Másolat: Bírói Bizottság S. hogy az orális nemi közösülés nem helytelen.] fejezetében és még más fejezetekben is aprólékos részletekbe ment a szexuális viselkedésről. Kalifornia Az idézett levél az eredeti másolata. akik a helytelen tanácsot kapták. Kérjük. akkor tudassátok velünk. hogy az orális nemi érintkezés a tényleges nemi közösülés előjátékaként megengedett. a Brooklyn-i Szolgálati Osztály munkatársát azonosíthatjuk a levél írójaként. nem adott-e valamelyik gyülekezeti vén helytelen utasítást az orális nemi kapcsolat kérdésében. akkor az ilyen tanács nem volt helyes.Jehova Tanúi . hogy ők hatékonyan felléphessenek a vétkesek ellen?” Ez a másolat (az angol szövegben) már az indigós másolatról készült. amelyben szó van a J. gyülekezetben Jehova Tanúi. M. hogy Jehova így tett volna. és nem eléggé alapos. ő maga mit érez ezzel kapcsolatban: „Mivel Jehova a 3 Mózes ezen [18. hogy voltak még olyan vének is. hogy tudassátok velünk.c/o W. hogy a házasélet eme személyes területe is ki legyen téve Izrael „bírái” és „vénei” tüzetes vizsgálódásának és véleményének. a házaspároknak miért nem mondanak semmit sem a megengedett és a nem megengedett közösülési testhelyzetekről? Nem feltételezhető-e.

hogy készítsek el egy anyagot döntéseink megindokolására. hogy a Vezető Testület eme döntése előtt még nem érezte magát fél embernek. ahogyan Pál apostol figyelmeztette a Thessalonikabelieket a 13. De az akkori hitem a szervezetben. De ez minden. mégis érzelmi összeomlástól fél. akik hivatottak voltak megbeszélést tartani azokkal. hanem mint Isten beszédét. vagy Szolgálati Osztályának a munkatársai intézték. Voltak. Nem mondhatom. és a Vezető Testület lényegében kivonult az emberek intim magánéletéből. képviselve ezáltal Jehovát és Jézus Krisztust. engedett neki. amit a Társulat elítélt. milyen helyzetbe jutottak a Vezető Testület döntése miatt. amiket teljes őszinteséggel és meggyőződéssel értek. aki azelőtt volt. Tudja ugyan. nem azért akarom tenni. becsületesen kijelenthetem. Amikor talán öt évvel később ismét a tanácskozás napirendjére került ez a téma. nem úgy fogadtátok mint emberek beszédét. hanem azért mert valóban hiszem. és összhangban a Vezető Testület döntésével el is készítettem.” Igazán figyelemre méltó az ő álláspontja. Azt írta. ahogyan azt megkívánták. de a feladatot elvállaltam. mint ahogy azt az idézett vén kifejezte. hogy sok vén szabadon merne-e beszélni ilyen módon. hogy ez a házasságát komolyan megzavarhatja. akik kifejezték elkeseredésüket a felett. A legtöbb levél ezzel a problémával soha nem jutott el a Vezető Testülethez. Nem kis teher hárult a vének lelkiismeretére. sok ember érzi az ő mértéktelen beavatkozásukat más emberek magánéletébe. hogy csak olyan bibliai törvényeket és alapelveket használhatok. mert a Főhivatal „levelezési részlegének”. a második fejezetben. készítsek tanulmányi anyagot. A Vezető Testület ismét megbízott. versben. hogy feleségének örömet tud szerezni. ezúttal a . Kéri. hogy továbbra is ugyanaz a férfi. hogy ébredjenek. akiknek a megszokott nemi működésük operáció. követem őt. az utána következő években teljesíteni tudta szexuális feladatát pont az egyik olyan módszerrel. amely lehetővé tenné neki azt a megnyugvást. tudassák vele. aki valamikor így lett impotenssé. Nem volt kellemes. mert aggódik. amit mondhatok! Amikor ugyanis szavazásra került a sor. de a felesége kötelességének érezte szót fogadni. világos szavakkal fejezve ki a véleményét. ilyen egyértelmű.Azok között. hogy ez Jehova szervezete és függetlenül attól mit mond. hogy nem azonosultam a Vezető Testület döntéseivel. hogy úgy cselekedtem volna. vagy baleset következtében komolyan megsérült. mint Isten egyedüli földi képviselőjében azt eredményezte. a kiközösítési eljárásmódot törölték. Így továbbra is hinni akarok aszerint. hogy a Vezető Testület tagjai személyes találkozások és beszélgetések folyamán tudatára kellett. akik megszegték a Vezető Testület döntését. mivel feleségét épp ilyen módon még mindig ki tudta elégíteni. őszintén szólva kétlem. hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét. hogy Isten akaratában létezik-e olyan „kiskapu”. A már említett vén levelét így fejezte be: „Rájöttem. voltak olyanok. Azonban biztos vagyok benne. mert természetesnek tartom. amikor a Vezető Testülettől megbízást kaptam. s amíg ezeket a törvényeket és szabályokat mint gyülekezeti vén érvényesíteni akarom a saját munkámban. ami a kiközösítéseket illeti. hogy nagyobb lelkiismeret-furdalás nélkül megtehettem. Egy férfi. alkalmazkodtam a többség döntéséhez. Leírta. ezért mivel szereti a feleségét. és ez így helyes. hogy ezt a Biblia alátámasztja. akikre lesújtott a szervezet döntése. hogy az Őrtoronyban megjelent álláspont alátámasztására nem talál bibliai bizonyítékot. Habár személyes szokásaim merőben eltérnek a Társulat által tiltott szexuális gyakorlatoktól. aminthogy valóságban az is.

hogy helyteleníti a szabály eltörlését. és hogy ne foglaljunk el dogmatikus álláspontot olyan esetekben. Beismerni. Ezt a véleményemet tehát kifejeztem ebben a cikkben. hogy az ilyen intim házassági kapcsolatokban a magatartást meghatározzák. március 15-ei angol száma (30. vagy tanulmányozták volna az Írásokat. Legtöbbször. anélkül hogy előzőleg bármit is tudtak volna erről. évi irányelvet. Ezt az anyagot az Őrtorony 1980/2 (angolul 1978. Ezért állítólag ez a férfi nem volt „egy test” más nővel. az Írásokban nem találtunk alapot dogmatikus álláspontunk alátámasztására. 60 . vagy valakit lényegében az ilyen cselekedetei alapján a közösségből kizárják. o. amelyért a házaspárnak magának kell viselnie a felelősséget Isten előtt. Tudom. Az Őrtorony 1983. így vélekedtem.változások bejelentéséről. és ő felügyelte az Őrtoronyban megjelenő anyagok elkészítését. és a 35-45. egy olyan döntés miatt. de csak ritkán fogadták el. vagy átgondolhatták volna. amikor „lehetséges a gyermek nemzése”. ha nem is közvetlenül. hogy a véneknek nem kell „rendőrként ellenőrizniük” a gyülekezet tagjainak személyes. számomra elégtételt jelentett. hogy lemondtam a Vezető Testületben betöltött tisztségemről. zátonyra futott házasságok okoztak. A későbbiekben újra és újra hasonlóan fejeztem ki a véleményemet. amelyek eljutottak hozzánk.” Valójában sok más esetről is. és a feleségének az Írások szerint nincs alapja a válásra. akik „hidegen” közelítettek ezen problémához. hogy szexuális viszonya volt más nővel. Ennek talán az lehetett az oka. vagy különösebben imádkoztak volna. maró lelkiismeret furdalások. és sok embert egy életre megpecsételtek! Mindezekből semminek sem kellett volna megtörténnie!60 Felbukkant egy másik kérdés is. Néhány évvel az után. bár azt mondja. majd egy újabb házasságra. világos bibliai utalások hiányában. Amikor nézegetem ezeket a leveleket. hogy ennél a dolognál olyasmiről van szó. Mivel ő állt az Írói Osztály élén. hogy a „természetellenes szexuális eljárások” körbe sorolt szokások védelmezése vagy gyakorlása házas személyek között nem csupán azt eredményezheti. amit a helyreigazítási anyag elkészítésénél éreztem. vagy elmélkedhettek volna. házassági ügyeit. amelynek bizonyos összefüggése volt az előzőleg említettekkel. hanem „akár a gyülekezetből való kizáráshoz is vezethet”. az az elégtétel. amikor ilyen dolgokról döntenünk kellett. arra a meggyőződésre jutottunk. az előző Vezető Testületi döntés miatt. és egy dél-amerikai Jehova Tanúja testvérnőt érintett. és a Vezető Testület ezt így el is fogadta. a szervezet gyakorlatilag újból bevezette a „természetellenes nemi gyakorlatokra” vonatkozó korábbi eljárásának alapvető elemeit. 31. amikor a Vezető Testület döntése hatályon kívül helyezte az 1972. és mégis öt éven keresztül a döntéseiknek messzemenő hatalma volt. ezt nem lehet úgy értékelni mint házasságtörést. most üresnek tűnik. vagy helyrehozni azokat a károkat. akinek a férje bevallotta. hogy hagyjuk. hogy lefékezze a vének buzgó kutakodását. 1972. lehetséges. elmebeli összekuszálódások. mivel a házasságtöréshez minden esetben szükséges a genitális kapcsolat. lelki szenvedések. hogy a személy alkalmatlan véni vagy más Társulat által kijelölt tisztségre. hogy a Vezető Testület tévedett. és hogy nem a gyülekezeti vének feladata. február 15. sohasem lehet kárpótolni. oldalon többek között ez állt: „Ennek a kérdésnek további gondos megfontolása után azonban. Ezzel lényegében annak a kötelezettségnek a tudata jut kifejezésre. amikor bibliai bizonyítékok hiányában nincs elégséges alap erre. ez a viszony egyike volt a már előzőleg leírt tiltott közösülési formáknak: ebben az esetben anális és nem genitális közösülésről volt szó. úgy rendelkezett. amiket a kínos megaláztatások. hogy a férj azt mondta. hogy függetlenül attól. és visszatérése után azt mondta.) számában lehozták. Bárhogy legyen is. Lloyd Barry nem volt jelen akkor. A Vezető Testület döntése szerint. hogy a Biblia döntsön. az 1983-as anyag nem eredményezett annyira nagyszámú bírói meghallgatást. hogy a korábbi tapasztalat elegendő nagyságú rossz gyümölcsöt termett ahhoz. évi bevezetése.. hogy az ő befolyása eredményezte a régi irányelvhez való nagymértékű visszatérést.). amelyet néhány óra alatt hoztak olyan férfiak. A probléma abban rejlett. mint az irányelv eredeti. ami elhangzott.

amire én a kutatásaim során rájöttem. bibliai szótár. hogy „lehetséges a gyermek nemzése”. hogy ilyen fordítással próbálkozzon. ha mindkét esetben ugyanarról volt szó: házasságtörésről. 64 Lásd Őrtorony 1972. Albert Schroeder és George Gangas. A házasságtörés szónak a Máté 19:9 görög eredetijében a moikheia szó felel meg. hogy ezt a kifejezést a homoszexuális kapcsolatokra is használták. 62 61 . és elmagyaráztam mit tettem. hogy maga a Biblia is használja a porneia szót Júdás levelében a 7. amikor rádöbbentem. A döntő fordulópont akkor állt be.Az akkori gyakorlat szerint egyhangú döntésnek kellett megszületnie. és MINDENFAJTA nemi erkölcstelenségre értendő. január 1. feltételeztem. házasságtörést követ el. sok fordítás. hogy a Biblia szerint nem lehet elválni olyan férjtől. o. hogy van némi fogalma a porneia („paráznaság”) szó valódi értelméről63. Úgy éreztem. ezért sok bibliafordításban az „erkölcstelenség”. Megbíztak. versben a hírhedt Szodoma és Gomorra lakosainak homoszexuális viselkedésének a megjelölésére. és hogy kételyeim vannak a fogadtatást illetően. 63 Az Új világ fordítás nem jelöli meg a fordító nevét. De mélységes nyugtalanságot éreztem. és a házasságtörés hagyományos értelmére korlátozódik. 1972. rámutatott. hogy a „paráznaság” alatt a férfi házasságtörő viszonya értendő. Nem voltam azonban biztos. amikor majd közlik vele. hogy az Őrtorony részére készítsem el a tanulmányi anyagot. majd megismételte. A válasz nagyon tömör. hacsak nem paráznaság miatt. A lexikonokból világossá vált.. hogy az Írások szerint nem különülhet el a férjétől. melyet Fred Franz támogatása után terjesztettem be. oldal (angol). Gyakorlatilag minden könyv amit fellapoztam. „nemi erkölcstelenség”. Megkérdeztem. „szemérmetlenség” vagy „hűtlenség” szót használták62. 766-768. A szervezet Új világ fordításában Jézus szavai így vannak lejegyezve: „Mondom nektek. ezért felkerestem Fred Franzot az irodájában. aminek a porneia szótól eltérően nagyon leszűkített az értelme. akinek homoszexuális kapcsolata volt más férfiakkal. hogy már valaminek a tudatában volt abból. hogy aki elválik a feleségétől. Lásd Őrtorony. és másolatot készítettem a Vezető Testület minden tagjának.. Mikor a Vezető Testület tanácskozásán napirendre került az én anyagom. ha arra az asszonyra gondoltam. hogy mióta.. sőt állatokkal. Kutatásaim végeredményét 14 oldalas tanulmányban foglaltam össze. hogy a görög porneia szó (az Új világ fordításban „paráznaság”) nagyon tág fogalom. különböző szót (porneia és moikheia).” Itt két különböző szót használtak: „paráznaság” és „házasságtörés”. és az „Új Világ Bibliafordító Bizottság” anonim munkájaként tüntetik fel. ő visszautasította. korábbi száma konkrétan kimondta ezt61. lexikon igénybevétele után fény derült az okára. Mélységes nyugtalanságom arra irányított. Máté miért jegyzett fel két. és én alkalmazkodtam. bár azt nem tudhattam. december 15. mint a feleségével történik (vagy a nő esetében olyan férfival. aki nem a férje). Két évig tanult görögül a Cincinnati Egyetemen. aki így vétkezett ellene. a héber nyelvet viszont csak autodidakta módon tanulta meg. hogy szerinte „nem lesz semmi gond”. A válasza így hangzott: „Nem gondolom. 32. amiben bemutatjuk az új álláspontunkat64. Hosszas kutatás után a Bétel könyvtárában. és mást vesz el. Ebből a döntésből származott egyúttal az is. Mégis évtizedeken keresztül az Őrtorony-kiadványokban azt az álláspontot érvényesítették. hogy nehézségek merülnének fel”. de bizalomkeltő volt. vagy állattal oly módon. ha az más nővel. hogy a két szó tulajdonképpen egy és ugyanazt jelenti. miként fogadják. Akkor Jézus kijelentésénél. De egyedül Fred Franz ismerte a bibllai nyelveket oly mértékben. 31. mivel a férfi nem válhat „egy testté” más férfival. jóváhagyták. Ennek a bizottságnak a többi tagja a következők voltak: Nathan Knorr. hogy a Máté 19:9-ben használt szavakat alaposan áttanulmányozzam az eredeti (görög) változatban. Az Őrtorony folyóirat azévi. Mivel a Társulat Új világ fordításának fő fordítója volt. szeretné-e megnézni az anyagot.

Végezetül nem a farok csóválja a kutyát. hogy röviddel az említett tanulmányozási cikk megjelenése után. és arra kért bennünket. „Nem tudtam együtt élni az ilyen emberrel” . és elvált tőle. Ellenkezőleg. Később újból férjhez ment. hogy a Vezető Testület közvetlenül és hatékonyan használhassa ezt a „jogi eszközt”. hiszen hasonló volt a feladata is. a gyülekezet kiközösítette. Ezért az általa megalkotott példa szerint működik. most Jehova Tanúi Brooklyn-i Vezető Testülete elé tárják. Az alelnök szokatlanul bátor és nyílt nyelvezetet használt. amit a Vezető Testület felhasznál (754. Ezt nem vártam. Ezért a szavazó tagok nem kívánják.és csak Isten tudja hány embernek. a „hű és értelmes rabszolga osztály” és a vének érdekében. amit talán az emberek által alkotott politikai hatalmak törvénye megkövetelne. Csak azt válaszolhattam.Szüntelenül az emlékezetemben van. és amelyek a pusztulás előtt állnak a „Mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. és nem fordítva. aki évekkel ezelőtt rájött. Kétségtelen. megszűnnek ezek pusztulásával. amely világméretekben evangelizál. tegyünk valamit. mint csupán eszközt a Nagy Teokrata munkájához. Elismerik. 760. melyet Isten irányít fentről lefelé. ahogy annak idején a jeruzsálemi Szanhedrin elé tárták Jehova népe minden fontos kérdését. A vallás jogi eszközének. Valójában a Vezető Testület akkoriban bírói és törvényhozói testület volt egyben. amint a bibliai időkben a Szanhedrint is annak lehetett nevezni. hogy a Társulat csupán „közvetítő”. hogy a Társulat nem közigazgatási szerv. mert döntései a törvény erejével hatottak Jehova Tanúira. hogy már sohasem lehet helyrehozni a károkat.” Az előadásban használt hasonlat miatt néhányan úgy emlegették ezt mint „előadás a farokról. A legális világi szervezetek. hogy olyan helyzet szülessen.amely a 'hű és értelmes rabszolga' osztályt képviseli. hogy olyan képet festett le. Mivel nem volt „bibliai szabadsága” erre. kijózanodásra kényszerített az a gondolat.írta. mert kinevezésem évében Franz alelnök egyik előadásában.ebben az esetben a Vezető Testületet . „Vezető Testület” volt. -------A szervezet szavazati joggal rendelkező tagjai azzal törődnek. december 15-ei számában is. A jelen világ semmilyen jogi társulása nem hozta létre és nem vezeti ezt az evangelizációs szervezetet. amelyet a császár törvényei szerint hoztak létre. hogy erős szavak voltak ezek. amiket évtizedek alatt az előző helytelen álláspontunk okozott . hanem a megalkotónak kellene uralnia és vezetnie a vallási jogi eszközt. A végrehajtó hatalom és felelősség kizárólagosan a szervezet elnökére. hogy tekintettel az új álláspontra. hanem csak végrehajtó. „ideiglenes eszköz”. levél érkezett egy testvérnőtől. Ez egy teokratikus szervezet. A probléma abban rejlett. Nathan Knorra hárult. Armageddonnál” (Jel 16:14-16). Nem akarják. amikor a „jogi eszköz” uralja és irányítja használóját . újból elégtételt jelentett számomra. hogy a Vezető Testület tagjai a Társulat Igazgatótanácsában is tagok. Habár a cikkek előkészítése melyben a szervezet téves véleményét kellett kijavítanom. Az önátadott és megkeresztelt tagok alárendelik magukat az ő teokráciájának. hogy a férje valamilyen állattal fajtalankodott. mely később megjelent az Őrtorony 1971. hanem a kutya a farkát. oldal angolban): „Ez a szervezet. hogy maguk a megjelent cikkek igazolták az akkori döntését és viselkedésének helyességét. ami a fordítottja volt a valóságos viszonyoknak. ő vezeti az ilyen társulásokat. Az Őrtorony-cikk megjelenése után írt. semmilyen mai jogi társulás által nincs vezetve. . hogy a kiközösítés által nevére esett szégyenfolttól megtisztulhasson. De semmi esetre sem volt végrehajtó szerv. szembeállította a Vezető Testület szerepét az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat szerepével. hogy bármilyen alapja legyen a konfliktusoknak és a megosztottságnak. amiket emberi kormányok hoztak létre. ismételten kiemelve. Pontosan úgy. amely a kutyát csóválja”. nem kellene megpróbálkoznia vezetni és uralni a saját megalkotóját.

De ne így legyen közöttetek. hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon. mert a „Vezető Testület” egyszerűen nem is létezett. sem saját magát egyszerűen nem tekintette Vezető Testületnek.” Alig értem. amíg egyáltalán életre kelt. oldalon ezt írja (angolban): „Mivel 1893. aki az Őrtorony Társulathoz felsorakozott. és ezzel a Társulatot uraljuk. mint kilencven évig tartott. de sajnos csak drasztikus változások árán. hogy a „hozzáférhető tények mutatják”. az összesen hatezer-háromszáznyolcvanhárom (6383) szavazatból háromezer-hétszázöt (3705) szavazat a miénk. őt ismerte el egyedüli pásztorként. és nem is volt az. Amíg élt. de a szervezet egész történelme során a Vezető Testület úgy. oldalon ezt írja (angolban): Russel asszony a férjével való nézetkülönbsége miatt 1886-ban visszalépett társkiadói tisztségéből. és mi felel meg a valóságnak. majd 1884-ben jegyeztették be. és nagyok hatalmaskodnak rajtok.A Vezető Testület nem uralta a Társulatot. Russell testvérnő és természetesen én választjuk ki a tisztviselőket. március 1-jei számában a 68. hogy az ő hasznosságuk majd előtérbe kerül a halálunk esetén. de ezt az Igazgatótanácsot nem tekintették Vezető Testületnek. összefonódás jött létre a Vezető Testület és a Pennsylvaniai Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat között. század utolsó negyedében szemmel láthatóan az akkori Vezető Testülethez tartozott. Az Őrtorony 1923. az 59. november 9-én elhagyta a férjét. december 15-ei számában (angolban) a 760. El fogom magyarázni. Az igaz. sohasem létezett. amihez érzelmi kitörések és lényeges szétosztódások párosultak. természetes. Charles Taze Russell az Őrtoronyt mint saját újságját kezdte kinyomtatni. Charles Taze Russell a 19. Sem az alelnök előadása idejében. uralta vagy igazgatta (hogy az alelnök szavait használjuk) az Őrtorony követőinek Vezető Testületét. Mit mutatnak valójában „a hozzáférhető tények”? Ami az igazgatótanácsot illeti. Károli. nem vezette. Jehova Tanúi történelme bizonyára 1879. oldalon (magyarban: 72/1 17-24. nyilvánvaló. és 761. Több. és személyesen tudta. az Őrtorony 1971. 65 . július 1-jétől. maga Russel a Sioni Őrtorony 1894. sem az előadás megjelentetése idejében. A HÁROM EGYEDURALKODÓ „Tudjátok. február l2-ig a Társulat igazgatója volt. és 1897. hogy miért mondom ezt. 1906-ban váltak el. hogy ez a Társulat nem alkotta meg. Az igazgatók ezt így is értelmezik az elejétől kezdve. hogy megalakulása után a Társulatnak igazgatótanácsa is volt (eredetileg közéjük tartozott Russell felesége Maria is). tehát a szervezet létének körülbelül az ötödrészére nyúlik vissza. Ez azért volt lehetetlen. De 1900. december 1-jére. mi a valóság.Máté 20:25. 26. amit Russell oly alapossággal követett. hiszen ő már Russell idején kapcsolatba került az Őrtorony Társulattal. Az valóban igaz. A mai Tanúknak talán furcsán hangzik. és egyben ő volt az egyedüli kiadója is. és mostani léte is csak 1976. január 1-jén kezdődött. hogy sem az igazgatókat (de senki mást sem). hogyan írhatta Fred Franz azt. És mégis. mindenki. oldal) ezt a kijelentést olvashattuk: „Ahogyan azt a hozzáférhető tények mutatják. Az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatnak nevezett szervezet egy 1881-es határozattal alakult meg. február 25-ei különleges kiadásában. az első Őrtorony megjelenésétől íródik. A megfestett kép végül valósággá vált.”65 Abból az irányvonalból. ahogy ebben az előadásban le volt festve. sem a rákövetkező mintegy négy évben.” .

az igazságokat. Itt közlöm akaratomat végrendeletemmel összhangban. hogy eljött az Úr valós ideje. különböző brosúrákat. miközben hitte. oldalon az olvasható.” Habár Russell az Őrtorony folyóiratot (a bejegyzéskor. mint olyan helyetteseket. hogy így haladjon előre. majd a saját belátása szerint cselekedett. Itt megfigyelhetjük mit ír a végrendelet második bekezdésében: „Amikor az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatnak ajándékoztam a Sioni Őrtorony-t (Zion's Watch Tower). öt emberből álló Szerkesztő Bizottságra67. amely halála évében. Mivel semmi sem mutatta jobban. Abban az esetben. o. T. 1906-ban néhány Őrtorony-olvasó kérdésére így felelt: „Nem. Russel nem nevezte meg Rutherfordot ezen öt férfi között. csupán azon egyszerű tényből. Egy évvel az után a kijelentés után megírta végakaratát és végrendeletét. 1906. 68 Az 1959-ben kiadott Jehova Tanúi az isteni tervben című könyv a 64. hogy ő maga „Isten szócsöve” (God’s mouthpiece). sem az Úr hallható hangján. Az igazság ilyen tiszta feltárása nem származott emberi furfangból sem. 67 66 . akik a Társulathoz tartoztak. sem az álmaimban. vagy mind egyszerre.” A cikk így folytatódik: „Mindkettő megfelel az igazságnak. amely döntene a Szerkesztő Bizottság vétkes tagjáról68. hogy Russellnek milyen hatalma volt az Őrtorony Társulat felett.„Mások gyakran feltették a kérdést: ki is az a hű és értelmes szolga? Russell testvér mindig így válaszolt: Vannak. Mivel az egyén sohasem alkothat kollektív testületet. hogy semmi szükségét nem látta a Vezető Testületnek. de beosztotta őt egy másik öttagú csoportba. Néha tanácsot keresett azoknál. továbbá a társulati igazgatók és a Szerkesztő Bizottság többi tagja. Utasítást adott. A szavazati joggal rendelkező összes részvényt. teljesen egyértelműen a saját újságjának tekintette. akiket szükség esetén kell felhasználni. meghallgatta ajánlásaikat. hogy az Úr akarja. (angol). hogy halála után az Őrtorony kiadásának teljes felelőssége legyen átruházva az általa kiválasztott és kinevezett. Őrtorony. a végrendelet eredeti és egész szövege megtalálható e könyv függelékében. éles elmétől sem. hogy a Társulat. Russell. ha a Szerkesztő Bizottság valamelyik tagjánál kétség merül fel megbízhatóságát illetően. főleg 1870-től és 1880-tól érezhetően. érthető. mások azt. és hogy halálom után határozott akaratom szerint tovább kell vezetni az ügyeket. ezek a tények igazolják. Az ember azt gondolhatná. ezek a nők. de fokozatosan. végrendeletileg átruházta öt nőre. melyeket Isten szócsöveként mutatok be. tettem ezt azon kizárólagos feltétellel. 1916-ban meg is jelent az Őrtorony december 1-jei számában. a kövek is kiabáltak volna.”66 Mivel hitte. nem jelentek meg sem látomásokban. akik azt mondják én.. bírói tanácsként működnének. és halála után az akarata szerint kellett volna kiadni. hogy amíg élek. 1884-ben) odaajándékozta a Társulatnak.. Rutherford elnöklete alatt sem volt másképpen. hogy Russell életében. teljes körű felügyeletet gyakorolhassak a kiadványokkal kapcsolatos mindennemű ügyintézés felett. Az őt követő Joseph F. mert függetlenül bárkitől a világon irányította a Társulat politikáját és irányvonalát. 299. a Negyedévente megjelenő Régi Hittudomány (Old Theology Quarterly) újságokat.” C. hogy Russel halálával a szavazatok is érvényüket veszítették. és az igazság megjelenítésének a hírnöke. mert Russell testvér a szó valódi értelmében maga volt a Társulat. július 15. akiket az igazgatótanács tagjaivá nevezett ki. énekeskönyveket stb. és a Bibliai Tanulmányok (Millenial Dawn Scripture Studies) című könyvek jogdíját. és ha nem én szólalok meg vagy nem találtatott volna más közvetítő. tehát 1916-ig még csak a látszata sem volt a Vezető Testületnek.

oldalán megjelent szavak világosan mutatják. A Társulat 1917-es évi közgyűlésén. Inc. június 15-ei Őrtorony a 185. H. a gyors eltávolításukhoz vezetett69. nemcsak a „A befejezett titok” című könyvben (ami a civódás oka volt 1917-ben). melyet Russell. Az Őrtorony 1922. hogy az ilyen tények alapján. T. a főhivatal akkori prominens munkatársa szerint Rutherford tanácskozott egy külső jogásszal.. hogy Russell pásztor valóban az a „hű és értelmes szolga” volt. Macmillan. H. és akit az Úr kinevez „javai fölé intézőnek” 71. milyen formában használták fel ezt a tanítást arra. A könyv előszavát N. o. Russellt követő elnökként Ruthefordot választották meg az elnöki posztra. de amit valójában Clayton J.. mint a könyv bemutatása. március 1. május 1-jei számának 132. 67. hogy bár C. Rutherford. Ez a négy igazgató úgy érezte. Knorr írta. akkor ez erkölcsi kötelessége lett volna). 1922. 70 A. A későbbi Őrtorony kiadványok. és csak később közölte velük. 1922. május 1. nem működött közre velük. Russell személyesen válogatta ki ezt a négy személyt az örökös igazgatói posztra. Ebben az összefüggésben az az érdekes.. 73. 11. mint a „Vezető Testület” többségére. akit az Írások megjövendöltek. de ők még csak nem is tudtak a kiadatásáról. Őrtorony. március 1. de igazgatóságukat sohasem igazolta le a társulati közgyűlés. hogy Rutherford nem tárgyalt az igazgatókkal a könyv megírásáról. amíg Rutherford be nem mutatta a „Bétel-családnak”. hogy ez volt a négy igazgató ellenkezésének a legfőbb és kiváltó oka.) jelentette be a négy igazgató elbocsátását. Az igazgatók elbocsátásáról szóló bejelentés valójában előbb hangzott el. Az Őrtorony leírja.. aki egyetértett vele abban. hanem a Őrtoronyban is határozottan azt tanították. hogy megjelentesse „A befejezett titok” című könyvet. milyen következményekkel szembesültek azok. 1923. o. mert kiderült. hogy ennek a Bizottságnak a többsége 1925-ben „erőteljesen ellenezte” „A Nemzet Születése” című cikk megjelenését (a cím arra utalt. ahogy azt 1971-es Őrtoronyban leírták.hogy a Szerkesztő Bizottság tagjai. 1957). oldal) azt a látszatot keltik. És a kiadói tanács? Az 1938. az igazgatótanács tagjaival ilyen Vezető Testületet alkottak. Az. A második lehetőség mellett döntött. de a tények azt mutatják.. Az elnöklése kezdetén a hét igazgató közül négy (a többség) konfliktusba került vele. mert Rutherford ugyanazon a napon (1917.” Tehát a Szerkesztő Bizottság meg volt semmisítve. és kihasználva elnöki tekintélyét a vele ellenkező igazgatókat elbocsátja. 69 . hogy sürgetve a teljes megadásra bírjanak mindenkit: Jellegzetes volt Rutherfordnak az a döntése. hogy szervezetünket maga az Úr irányítja. jogi szempontból el lehet őket bocsátani70. a „hű és értelmes szolga” irányvonalával. o. hogy egész idő alatt. Woodworth és George H... a főhivatal személyzetének. és helyettük saját maga nevezett ki új igazgatókat. és ez a vég kezdetét jelentette a szerkesztő bizottságnak. oldalon rámutatott. Figyelembe vehette volna az elöljáróság többsége ellenvetéseit és megjavulhatott volna.. hogy hangot adtak fenntartásaiknak. nézetük szerint az ő önkényes tevékenysége miatt. az egyeduralmi hatalma ellen irányuló bármilyen ellenszegülést hatékonyan lesöpört az asztalról. (Ha ezekre a férfiakra úgy tekintett volna. akik nem értettek egyet az elnökkel: „… de Isten kegyelméből ez (a cikk) megjelent. Ez a valóság elferdítése. o. Macmillan: Faith on the March (Englewood Cliffs: Prentice-Hall. mit szándékozik tenni. 71. hogy „a királyság elkezdte működését” 1914-ben). 80. Fischer írt. 131. Rutherford rájött.. Rutherford választhatott. Nem elég. H. 4. július 17. o. Vagy igénybe vehette a már említett jogi tanácsot. Nem ismerte el az igazgatótanácsot. 68. beleértve a Jehova Tanúi az isteni tervben című könyvet (70. sőt egyoldalúan döntött és cselekedett. halála után megjelent könyveként állítottak be. 72. hogy ez egyáltalán nincs összhangban Russell.. amikor bemutatta „A befejezett titok” című könyvet a főhivatal személyzetének. hogy ez nem így volt. A. 71 Lásd: The Finished Mystery (A befejezett titok).

Csak ritkán léptek fel ilyen hatékonyan az emberi tekintély érdekében. Jehova előképezte Ezékiel prófétán keresztül a szolga szolgálatait. hogy Russell ’az Úr művét az Úr útjai szerint cselekedte’. tehát hitehagyott. és 71. Vagy felsorakozik az ember a többiek mögé és alárendeltje lesz a 'vagyonkezelő’ (Russell) tanításainak. az új elnök már félreállította.” Csupán 8 évvel ezelőtt. tehát nem lehet szó hűséges gondoskodásról az Úr királysága érdekében. Az Úr iránti hűség azt jelenti. március 1-jei száma 68. ’Isten szócsöve’. és hogy az Úr egész vagyona fölé lett állítva. amely valójában nem volt végrendelet. hogy bebizonyíthassák önzőek-e vagy önzetlenek. sem erkölcsi üzenete nem lett volna. Ezért nem lehetett a Társulat művét az Úr dicsőségére és becsületére úgy cselekedni. Nem vették figyelembe azt. akit az Úr küldött. Az Úr munkáját az Úr útjai szerint cselekedte. elfogadták a királyságba való hívását. valamint a saját maga által vezető pozíciókra kiválasztott férfiakat. aki az Úr kegyelméből ezt a szolgálatot elvégezte. oldalán „Az odaadás próbája” címmel a Russell tanítása és módszerei iránti alárendeltséget az Isten akaratának való alárendeltséghez hasonlították: Hisszük. tehát ’bármilyen más út fordítottja az Úr útjának’. ahogyan az le volt írva abban a bizonyos végrendeletben. mivel Russell testvér töltötte be a „hű és bölcs szolga” hivatalát. Elhagyni és elveszejteni az Úr által kiválasztott eszközt. Isten szervezetének munkáját nem ember uralja. hanem maga az Úr. most azok . minden elrendezést. hogy szót fogadunk Neki. amilyen örömmel alárendelte magát az Úr akaratának azzal. és nem is uralhatja semmilyen más teremtmény. akit az Őrtorony oly makacsul védett mint ’hű és értelmes szolgát’. aki becsülettel elmondhatja.A HŰSÉG ODAADÁST JELENT Hűségesnek lenni odaadást jelent. mintha sem jogi. visszautasítja magát az Urat. embereket felhasználva. hogy ezt a kiváltságot nem ember adományozta. 8 A dolog egészen világos volt. hogy az aratás mezején az Úr útjaival összhangban dolgozott. és vigasztalja meg a sóhajtozókat. Az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat elnöke 1916-ban meghalt. és megparancsolta neki. akár közvetlenül. hogy Rutherford félresöpörte annak a férfinak az útmutatásait. Úgyszintén az Őrtorony 1923. akár közvetve. hogy aki visszautasítja a szolgát. amit Russell a végrendeletében hátrahagyott. lehet alkalmazni. az Őrtorony azt bizonygatta. nem készíthet végrendeletet. ezek: Jehova 1914-ben trónjára ültette a királyát. hogy megmutassa ezt az utat. De Isten tervével összhangban. Megtaláltak egy aláírt papírlapot „utolsó akarat és végrendelet” címmel. hogy Russell testvér pár évvel a halála előtt rájött. ismereteket szerzett volna az isteni tervről más forrásból. december 15-ei száma a 376. hogy akik most örvendeznek a jelenvaló igazságnak. hogy pár évvel Russell halála után és pont eme bizonygatások idején. egyenlő maga az Úr elhagyásával és elvesztésével azon az alapelven. Különleges figyelmet érdemel az a tény. Figyeljétek meg. oldalon ezt állította: „A jól ismert tények. Russell testvér volt. Az Őrtorony 1931. Senki sincs a jelenvaló igazságban ma. felvilágosítva elméjüket Isten nagy tervével kapcsolatban. Ez az ember. aki ellenezte. akinek íróeszköz van a derekán. oly mértékben erősödve. Az Úr felhasználta Russell testvért. úgy írva le őt mint gyolcsruhába öltözött férfit. hogy haladjon át a városon (a kereszténységen). vagy Jézus elutasításával lesz vádolva. melyeket Jézus prófétai szavaira. bárki. Az azonnal rákövetkező három és fél évben alkalmat adott azoknak. --------Minden szolgatárs megmutatta rátermettségét és tehetségét. mint Russell testvér közvetítésével. Később kiderült. Most nyolc évvel később. Ha tehát Russell testvér az Úr útja szerint cselekedett. akkor bármilyen más út a fordítottja az Úr útjainak. amit Russell még életében megtett. beismerik: hogy Russell testvér hűségesen töltötte be az Úr különleges szolgájának a hivatalát.

azt a célt szolgálja. viselkedésük és cselekedeteik pontosan megegyeznek az apostol szavaival]'. ezt az ürügyet használják fel sírásuk. Valójában Rutherford 1925-től feltétel nélkül uralta a Társulatot. hogy nem tartja biblikusnak. jajgatásuk és szomorúságuk okaként. kiváltságszerzésből teszik. haszonlesésből személyimádók [más szóval csodálatukat fejezik ki más ember iránt. hogy a Róma 13:1-ben említett „felsőbb hatalmak” nem a földi kormányzati hatalmak. hogy a kérdéses pont az az új nézet volt-e.72 Ide tartozott az a korlátlan hatalom is. hogy ezzel lehet majd fennakadás nélkül elmondani az üzenetet. a magok [önző] kívánságai szerint járok. Feltűnően bizonygatják egy ember. hogy 'nem veszik figyelembe Russell testvér akaratát. nevezetesen Russell testvér iránti odaadásukat és szeretetüket. és fokozatosan ő lett a szervezet fő szóvivője. mi a helyes és aztán saját elképzelésük szerint cselekedjenek. hogy az Őrtorony csakis olyan cikkeket hozhat le.” Nehéz megmagyarázni ezt az ingatag. megengedni népének. de világosan megmutatják. Júdás levelében találhatunk leírást egy hasonló osztályról. hogy világosan Rutherford értésére adta. ahogy azt Ő elrendelte' felemelik kezüket szörnyülködésben. jóságról. vagy elutasított osztály azonban sír. Ezért történt. … Rutherford ezzel szemben egységesíteni akarta a prédikáló munkát. Mégpedig akkor. Úgy gondolta. hanem Jehova. hogy a Rutherford „bíró” későbbi elnöklete alatt kitűzték azt a szilárd alapelvet. hogyan teljesítik kötelességüket. Csikorgatják a fogukat azok ellen. és ez felváltotta a korábbi A. személyesen őt bízta meg az új értelmezést támogató anyag elkészítésével. és szavai pontosan meghatározzák azt az időt. Jézus olyannyira kifogástalannak tartotta. Ezen dolgok megemlítése. akik Isten művén munkálkodnak. amikor Urunk Jézus Krisztus Jehova templomához érkezik. ők maguk azok. 72 . mikor kezdik el a sírást és jajgatást. egy alkalommal Rutherford hogyan terjesztette megvitatásra a Bétel-család elé egy probléma új értelmezését 73. vágyakozván. mivel már nincs a kezükben a Társulat vezetése. hogy bibliai szempontból visszautasította az új értelmezést. hogy ítélkezzen. és az Úr valószínű akarata. mint olyan emberek. szájuk kevélységet szól [azt állítják. óbégatnak. és mégis. könyörületről. akikről valaha azt állították. saját elképzeléseik szerint gyakorolták kiváltságos jogaikat. ellenségeskedés és a hazugság minden fokozatát azok ellen. panaszolkodók. ezt az úgynevezett közlési csatornát. MacMillan a Faith on the March (A hit diadalútja) című művében a 152. hogy ki döntötte el. állhatatlan. nagybátyám az irodájában egyszer elmesélte. mert az Úr szervezete nem emberi útmutatás szerint van felhasználva. hogy az Őrtoronyban éveken keresztül nem kerültek anyagok a szeretetről. és hogy az Őrtorony nem úgy jelenik meg. Azt mondja: 'Ezek zúgolódók. Jajgatnak. H. Emlékszem. és a rákövetkező években csak megerősítette befolyását a Szervezet minden területén. sóhajtozik és testvéreire fogait vicsorgatja. hogy védve legyenek a jogtalanság munkálói ellen.” 73 Már nem emlékszem. És így. hogy ezt megértsék. hogy ezt önző szándékból. és krokodilkönnyeket hullatnak. amelyben a próféciákat és a prédikálást fogják kiemelni. De annak ellenére. akiket rosszakarat és ellenségeskedés hajt. Nagybátyám elmondta. mint a jogtalanság cselekvőit: „Az a kiválasztott. hogy kinevezte az emberek irányítása egyedüli eszközének. kiszámíthatatlan folyamatot. türelemről és hasonló más tulajdonságokról. és felsorakoztatják a rosszindulat. melynek címe Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői . akiket Isten helyesel].a férfiak úgy lettek bemutatva. az elnöki pozíciójuk jogán. milyen szellemi táplálékot kapjanak a világ minden részén levő gyülekezetekben az Őrtorony és más kiadványok által. azt mondván. A szervezet 1993-ban (magyarul 1997-ben) kiadott egy új történelemkönyvet. oldalon ezt írja: „Russell jobbára az egyénekre bízta. ahelyett hogy hagyta volna. Más szóval. Egy másik alkalommal azt mesélte. az egyének mondják el a saját véleményüket arról. zokognak. anélkül hogy bármi is utalt volna egy „vezető testületre”. hogy testvéreik. hogy maguk is csodálva legyenek. Russell és Rutherford majdnem 60 évig tartó elnöklése alatt.

valamint In Search of Christian Freedom. hogy az Őrtorony 1916. A szervezet történelméről és eljárásmódjairól benne festett kép igencsak eltér a valóságostól. mivel elvetette különleges szolgáját75. melynek címe Jehova Tanúi az isteni tervben volt. Bizonyos tényeket először ebben az új történelemkönyvben ismernek el.. A központi hatalmi rendszer és az ezt a belső hatalmi központot alkotó emberek működési módja éppolyan ismeretlenek előttük. Azt sem mondja el az olvasóknak. melyen a Brooklyn-i Bétel-család látható a karácsony megünneplése közben 1926-ban. A Máté 24:45-47-ben szereplő „hű és értelmes rabszolga” azonosításával kapcsolatban a könyv végre elismeri (a 142.művet. beleértve azt. hogy ezt a kifejezést egy személyre (őrá) úgy alkalmazzák mint a különlegesen kiválasztott „hű és bölcs szolgára”. hogy „ezt az ismeretet annak alapján szerezte. 75 Lásd: Lelkiismereti válság (angol kiadás). október 1-jei számában Russell az „ellenfeleiként” írt azokról. Nem vallja be viszont azt a tényt. ennek a folytatása. Az új történelemkönyv az Őrtorony-kiadványok közül első alkalommal közölte le ezt a képet. úgy érvelt. hogy 1896-tól Russell maga is „elismerte” ennek a nézetnek a „látszólagos ésszerűségét”. oldalán már megjelent. csak egy példát említek: a könyv a 200. hogy „elvetette az Urat”. hogy ő volt „a szolga”. 143. és személyesen nem is ismeri a szervezet kialakulásával kapcsolatos eseményeket. melyre a könyv a lábjegyzetben hivatkozik) kifejezetten síkra szállt emellett. A könyv nem mondja el olvasóinak azt. ahogyan Russell és Rutherford elnökségének az időszakát tárgyalja. o. hogy az Őrtorony 1901. hogy bár Russell nyíltan nem vallotta magáénak ezt a címet. oldalon közöl egy képet. akik a „hű és bölcs szolga” kifejezést nem egy személyre. hogy azelőtt még csak nem is tudta. 74 . hogy igyekeznek „tárgyilagosak lenni. amit ennek a könyvnek. Jehova Tanúi túlnyomó többsége nem fér hozzá a múltra vonatkozó adatokhoz.. hogy ez az igaz Szentírási alkalmazás és nem az 1881-es álláspontja. valamint Carl Olof Jonsson A 'pogányok ideje' . aki kétségbe vonta Russell bármelyik tanítását. Nyilvánvaló. amit már más források is közzé tettek. nehogy a tagok más forrásból szerezzenek tudomást ezekről. amelyben a fogalmat „Krisztus testének” egészére alkalmazta. amikor azt mondták mindenkire. az új történelemkönyv félrevezetően Russell 1881-es állításának hangsúlyozását folytatja. hogy a könyv több ponton is megpróbálja ellensúlyozni annak az információnak a hatását. 78-84. „magánbeszélgetésekben elfogadta”. az In Search of Christian Freedom 1991-es kiadása. hogy Istennek van terve a megmentésre”. Ahelyett. és elfogulatlan történelmet bemutatni”74. De a kép már 67 éve a birtokukban van. o. október 16-ai különszáma kijelentette. mennyire kitartóan tették ezt. hogy csillapítsák a hatásokat. hanem (ugyanazokban az Őrtornyokban. Azzal is ezt a nézetet támogatták. állítólag tárgyilagos. „elfogulatlan történelmet” közlő kiadvány szerkesztőinek. Lásd a Jehova Tanúi . talán azért. És bár végre elismerik. mely az elmúlt években nyomtatott formában megjelent. aki ismeri Isten tervét. hogy Russell nem csupán „ésszerűnek” tartotta azt. Arra. Ez a fénykép az 1991-ben kiadott. hogy ezt beismerné. a könyv semmit sem árul el olvasóinak arról. magyarul pedig 2000-ben lett kiadva). Nem sűrűn olvastam még ennyire „megszűrt”.Isten Királyságának hirdetői című könyv előszavát.vajon véget ért című könyve tartalmazott (ez először 1983-ban jelent meg angolul. hogy a Bibliát a Russell pásztor írásaival együtt tanulmányozta. 207-210. hanem „Krisztus egyházának összes tagjára” alkalmazzák. Ez igaz arra. hogy a könyv olyan információt ad közre. hogy Russell halála után éveken keresztül az Őrtorony maga támogatta a nézetet. őszintén el kell ismernie. Ezért gyakorlatilag teljesen ki vannak szolgáltatva ennek az 1993-ban megjelent. hogy mindenkinek. mint például amikor kijelentették. oldalon). A könyv elején a szerkesztők biztosítják az olvasókat. hogy Charles Taze Russell volt az a kiválasztott „hű és bölcs szolga” és azt. kevésbé „tárgyilagos” könyvet. és 626. In Search of Christian Freedom című könyv 149. a Lelkiismereti válságnak az 1983-as eredeti angol kiadása. hogy „néhány éven át” az Őrtorony folyóirat valóban azt állította.

hogy ha valaki egyszerűen elolvassa az Őrtorony folyóiratban az 1920-as évektől egészen 1942-ig terjedő időszakban található cikkeket. akit 1914 előtt több évtizeddel korábban választott ki a már uralkodó Krisztus. Elnökségének utolsó öt évében aktív kapcsolatban voltam a szervezettel. és hogy „a Bíró” szava minden értelemben törvénynek számított. akinek a „jelenléte” már 1874 óta tart. melyek az abban az évben a főbb európai városokban tartott kongresszusokról számolnak be. oldalon) igyekszenek letagadni azt. Becsmérlő. Az alábbi képfeliratok a . beleértve az igazgatótanács és a Szerkesztő Bizottság tagjait is. és egyértelműen emlékszem. Idézik Karl F. Bár az Őrtorony-hívek elismerten Krisztust tekintették láthatatlan vezetőjüknek. tény az. sőt kíméletlen hangon írtak mindenkiről. melyben tagadta. hogy ezek szelleme nem alázatosságot. a Messenger oldalairól. milyen hatással volt rá ez az ember. A szavak ott vannak. Charles Taze Russell. illetve hogy „szavaid által leszel igazságossá nyilvánítva. hogy a második elnök. Joseph F. hogy a Karl Klein által festett kép nem felel meg a valóságnak. földi vezetőjüknek. Rutherford igyekezett teljes és korlátlan hatalmat szerezni a szervezet fölött.” Lehetetlen. hogy a „hű és bölcs szolga” nem valamilyen osztály. hogy a tagok ekként tekintettek rá. A legtöbb mai Tanú nem tapasztalta ezt. akiket állítólag ily módon kiválasztottak. hogy 1919-ben Krisztus Jézus kiválasztotta. és ennek bizonyítékaként idézik közvetlenül a halála előtt. 1941-ben tett kijelentését. 1919-ben és még utána éveken át azok. hogy mindenkit gyorsan eltávolítottak a szervezetben betöltött bármilyen magas rangú tisztségéből. Az Őrtorony új történelemkönyvében (a 220. Figyeljük meg a következő fényképeket és képfeliratokat az 1931. A következő fénykép alatt található szöveget a Társulat történelemkönyvének írója vagy írói helyezték oda. hogy ezeket elsősorban Rutherford írta. hogy „a szív bőségéből szól a száj”. Csak el kell beszélgetni azokkal. jelenleg azt tanítják. mert egy a Vezetőtök. De Isten Fia azt mondta. és a cikkekről elismerik. aki 'Istenhez intézett imáiban kisfiúhoz hasonlított'. ellentétben Krisztusnak a Máté 23:10-ben olvasható rendelkezésével: „’Vezetőnek’ se hívjanak benneteket. A Jehova Tanúi . A történelmi adatok viszont azt bizonyítják. aki kétségbe mert vonni bármilyen nézetet. és szavaid által leszel elítélve” (Máté 12:34. de az állítást alátámasztó tények hiányoznak. Hiszem. másrészt pedig ugyanebben az évben. július 25-ei kongresszusi beszámoló. a Krisztus. hogy bemutassák. hogy ilyen szerepet töltene be. azt hitték. hogy valóban Rutherfordot tekintették látható. mely az Őrtorony saját tanítása miatt keletkezik: egyrészt. eljárásmódot vagy tanítást. hogy Rutherford ne tudta volna. Kleint. hanem dogmatizmust és tekintélyelvűséget sugároz. akik elnökségének idején a főhivatalban voltak. hanem egy személy. és hogy mi volt mások véleménye. aki hangot adott nézetkülönbségének Rutherforddal szemben. az világosan látni fogja. és 221.Ugyanígy nem magyarázza el azt a paradoxont. 37).Isten Királyságának hirdetői című könyv ugyanezen oldalain arra is törekszenek. mellyel lényegében alázatos embernek akarják mutatni őt. mely az általa irányított szervezettől jött. a tagok többsége nem tekintett Rutherfordra a „vezetőjeként”. és rögtön rájön az ember. helyeslően elfogadta és azonosította „a hű és bölcs szolga osztályt”.

Messengerben található eredeti feliratok (angolban). A Messenger első fényképe az 1931-es párizsi kongresszuson készült. Vessük össze ezekkel azt a képfeliratot. hogy ő a „látható vezetőjük”. F. melyben azt állítják. hogy nem ő a vezetőjük”. melyet a Társulat írója vagy írói helyeztek J. oldal). és az alatta képfelirat kifejezetten azt mondja Rutherfordról. londoni és magdeburgi (németországi) képen a képaláírások „főnökként” utalnak Rutherfordra. hogy „a Tanúk tudták. Rutherfordnak a könyvben található fotója alá (220. A következő két. .

a cikk megjelenhetett. Utána ő és az alelnök újra elolvasták. Ennek ellenére itt is az elnöké volt a végső döntés. a 70-es évek végéig tartott ez az állapot. és ha mindketten jóváhagyták. A bizonyíték. Amikor 1942. többé-kevésbé mint végső tekintélyre. Az a döntés nagymértékben egy ember . 1941-es kijelentése elhangzott. 'kiadásra késznek' kell tekinteni”. Azt mondta: „Ami Franz testvértől beérkezik. és ezzel. mégpedig az alelnök által írott anyagok. és nem zavartatta magát értésére adni. hogy a gyülekezetekben újra legyen vének testülete. leszámítva kisebb változtatásokat. és egyértelműen nem tett semmit. és hogy elvégezzék a szükséges javításokat. ahogyan döntöttek arról. elutasította az alelnök javaslatát. beleértve irányítási módjának történetét is. hogy a döntés kritikus hatást gyakorolhat némely országban a Társulat tevékenységére. és mint a szervezet legfontosabb írójára. Ed Dunlapnak és nekem az „Olvasók kérdései” egy-egy példányát. majd átadta az Írói Osztálynak korrektúrára. a bibliai kérdésekben Fred Franz alelnökre támaszkodott. ha szükségét érezte. Ez alól egy kivétel volt. (Ezt az a körülmény is indokolttá tette.A negyedik „a kongresszus generalisszimuszának” nevezi őt. Rutherford ne tudta volna. Azok a kérdések. Amint már utaltunk rá. . Knorr elnök. amiket a Vezető Testület ülésein vitattak meg (amiről a fejezet elején szó volt). ahogy azt az a döntés is szemlélteti. hogy nézete szerint az adott esetben milyen lépéseket kell foganatosítani gyakorlati szempontból. bárminemű javítástól mentes. hogy az elnök az anyagok átdolgozásánál jelentős szabadságot adott nekik. mint két millióra növekedett). akkor az elnök is beleegyezett. döntés végett évtizedeken át Fred Franz elé kerültek. többnyire személyesen vitatta meg Fred Franz-al. mint Rutherfordnak az Őrtorony Társulat új történelemkönyvében idézett. Nincs okunk.az alelnök elképzelésétől és véleményétől függött. Karl Adams. Amikor Knorr elnök azon a véleményen volt. tartalmatlanná teszi azt. például 1967-ben átadta Karl Adamsnak. hogy azt gondoljuk. január 8-án Rutherford bíró meghalt. és amikor ő megváltoztatta a véleményét és hajlott a vének testülete újbóli bevezetésére. Amikor 1965-ben beléptem az Írói Osztályra. Knorr. Ez a kongresszusi beszámoló tíz évvel korábban jelent meg. finomításokat. Knorr elnöklete alatt több. Lényegében a szervezeti felépítés változás nélkül maradt a régiben. az osztály akkori vezetője megmagyarázta nekem. mivel Knorr le akart rázni magáról bizonyos felelősségeket. akinek nem volt sem írói sem szerkesztői vénája. az igazgatótanács egyhangúlag Nathan Knorr-t választotta meg az elnöki posztra. hogy míg Rutherford bíró halálának az idejében 108000 volt a Tanúk létszáma. Ugyanez érvényes volt az összes kiadandó anyagnál is. hogy (röviddel halála előtt) nem vállalta fel ezt a képet. Az elnök kiválasztotta a különböző íróktól beérkezett anyagokból a fő cikkeket az Őrtorony részére. hogy változtasson ezen a képen. hogyan tekintették őt valójában az Őrtorony Társulat követői elnökségének legnagyobb részében.

egyenként ezer évig tartó naphoz hasonlította. oldalon ez a kijelentés olvasható: Azok közül. hogy ez a jelen időre bármilyen formában vonatkozna. ezért azzal a kéréssel küldte el nekünk a másolatokat. és megkérdezte. hogy ezt az anyagot ki kellene adni. június 1. aki a „felkentek” osztálya tagjának vallotta magát.. kiadva 1966-ban. 79 Az Őrtorony 1938. 30. oldalán és az Őrtorony 1944. akik másolatot kaptak akkoriban én voltam az egyetlen. eljutunk addig az időszakig. mint „központi testület” és „központi hatalom”. Nem puszta véletlen vagy tévedés. a 381. melyben rámutatott. amiről a Szent Biblia utolsó könyve úgy beszél mint Jézus Krisztusnak a föld feletti ezeréves uralmáról. hogy amint a kezébe került az anyag. Krisztus millenniumi uralmáról. ha Jehova Isten ezt a közelgő hetedik ezeréves időszakot a nyugalom és felszabadítás sabbati időszakává tenné. Knorr elnök ideje alatt egyre gyakrabban került említésre az a kifejezés. ezt mondta magáról prófétailag: „Mert az Emberfia Ura a sabbatnak” (Máté 12: 8). miért ez a hirtelen változás? Franz erre határozottan azt válaszolta: „Azért. A várakozás óriási hulláma alakult ki. számában a 168. o. nem gondoljuk. oldalon megjelent „Szervezet” című cikkben olyan kifejezések vannak. Nyilván az elnök is így vélekedhetett. 77 Örök élet Isten fiainak szabadságában. mert így van.” Knorr nyugtalan volt a változtatás miatt. Knorr azt mondta Karl Adamsnak. Mindhárman udvariasan azt írtuk. hogy az 1975-ös év az emberiség hatezer éves történelmének a végét jelenti. ha Jézus Krisztus. 29. hogy az érvelés a Bibliának főleg azon részére támaszkodik. Az érvelés során arra próbált rámutatni. hogy szabadságot hirdessen az egész földön. mert az alelnök által elkészített anyag sohasem került kiadásra. tehát 1974-ben. az Özönvízről szóló beszámolóban („hatszáz esztendő” és „hatszázadik esztendejében”). és egyáltalán nem utalnak rá.”77 Évtizedek óta nem volt a Tanúk között olyan izgalom.. 1974-ben és nem 1975-ben lesz. Jézus Krisztus. mint ahogy a könyvben ki lett jelentve. A hatezer évet hat. most amellett érvelt. amit Fred Franz dolgozott ki. hogy a hatezer év vége tulajdonképpen egy évvel korábban lesz. Mennyire helyénvaló lenne. A „vezető testület” kifejezés jelenlegi értelmében először az Őrtorony 1944. 78 Levelemben rámutattam arra. felkereste Fred Franzot az irodájában. Az alelnök érvelése csaknem teljesen egy tőszámnév és egy sorszámnév használatára épült az 1Mózes 7. hanem Jehova Isten szerető szándékával teljesen egyező lenne. fejezetében a 6. hogy „vezető testület”79. amit Jehova Isten az emberiség történelme hetedik napjának tekinthet. hogy a hatezer év vége egy évvel korábban. még az emberiség előtt áll az. minden ott lakónak! Ez igazán időszerű lenne az emberiség számára. hogy az új könyvben megadott évek száma egy évvel eltér a Vízözön időpontjától. és ezt írta: „Egy pár év múlva. oldalán jelent meg. ami annyit jelent. 76 . Teljesen helyénvaló lenne Isten részéről. mivel a testvérek között nyugtalanságot idézne elő78. Az 1974-es év az. 328-333. és hogy a felsorolt okok a legkevésbé sem elegendők a változtatáshoz. amikor az „Olvasók kérdéseiben”. messze meghaladva azt a világvégevárást. ugyanis emlékezzünk rá. még a mi generációnkon belül. amit a Társulat 1955-ben adott ki. október 15. Az irodalomban ezt a kifejezést már kezdték összekötni az Őrtorony Társulat igazgatótanácsával. 315. mint amit ez a kijelentés kiváltott. Ezért döbbentünk meg. és ez csak ritkán fordult elő.amit Fred Franz dolgozott ki és adott át kiadatásra 76. nagy Jubileumi sabbattá. A Qualified to Be Ministers (Alkalmasak a szolgálatra) című könyvben. és nem 1975-ben. amit én és a többiek átéltünk az 40-es évek elején. a 'sabbat Urának' uralma párhuzamosan zajlana az emberek létezésének hetedik évezredével. hogy terjesszük elő saját észrevételeinket. ezért szükséges még egy évet hozzáadni. amikor tizenkilenc évszázaddal ezelőtt a földön volt. Éppen előtte egy évvel jelent meg egy Fred Franz által írt könyv. de csak az apostolok testületére és legközelebbi munkatársaikra hivatkozva. november 1. amelyről nehéz egyértelmű kijelentést tenni. és 11. mivel már 1946 óta ezt a reménységet vallottam magaménak. versben.

80 . H. és a téma többnyire az volt. az igazgatótanácsnak nem volt semmilyen rendszeres összejöveteli időterve. mint olyan ember. aki (a Társulat teljes támogatásával) megírta a Jehovah's Witnesses . csak azután közölte velük. o. Ez feltárja. melyek megmutatják az előrehaladást a Szentírás megértésében. a „V” pedig Fred Franz válaszát jelenti: K. K. Franz alelnök világosan elmagyarázta ezt.The New World Society (Jehova Tanúi . o. és 316.. Nem. Cole ezt a könyvet úgy írta. hogy a szervezet megvásároljon valamilyen telket vagy felszerelést.„Azon időtől fogva. A Pásztor döntött. hogy egy új bibliafordítást készíttessen el. amikor már kész volt.” Ezután egy lábjegyzetben Cole hozzáfűzi: „Azt. oldalt. az alelnök így válaszolt (a bírósági jegyzőkönyv szerint.az Új Világ Társadalma) című könyvet80. megfigyelhető a következő elbeszélésben. ahogyan Önök nevezik? V. és vajon az igazgatótanácsnak kellett-e az ilyen változást jóváhagyni. hogy a szervezet elnöke ezután is ugyanilyen határtalan szabadsággal cselekedett. Tehát PR-es taktika volt. hanem csak akkor ült össze. mely arról szól. hogy mit tett. hogy az elnök az igazgatótanácsot csak akkor értesítette a készülő Új világ fordításról. Átmennek a Szerkesztő Bizottságon és én a bibliai átvizsgálás után jóváhagyom. amikor az Úr eljött a templomába. A Pásztor a vezetőség előzetes megkérdezése nélkül adminisztratív utasításokat adott ki.” Tehát az igazgatótanács hét tagja a „vezető testület” hét tagjaként lett azonosítva. hogy az elnök uralkodott. Az elnök a szóvivő. amibe valaha belevágtak). a látható vezető testületet szorosan azonosították a szervezet igazgatótanácsával. hogy összehívja őket. milyen bibliai anyag kerüljön kiadásra. K. szeptember 15-ei számát. Nem tanácskozott az igazgatókkal. egy Tanú. 86-89. Mondja meg nekünk. melyben a Biblia azon részeit veszik át. Előtte a Pásztor is ugyanígy csinálta. mint Russell és Rutherford napjaiban az igazgatók helyzete. Egészen 1971-ig. Az igazgatótanács minden tagjának egyforma szavazata van a szellemi kérdésekben? V. amikor elhangzott a „farok csóválja a kutyát” előadás. Az után átmenetileg megbízhatja a főhivatal más tagjait. hogy tartsanak előadást. (ami valószínűleg a szervezet legnagyobb vállalkozása volt. a 315. az igazgatók jóváhagyják ezeket az előrehaladásokat. 81 Ugyanott. hogy az ő helyzetük majdnem olyan volt. amikor a görög iratok már elkészültek és már a nyomtatásban voltak. És akkor hogy lesznek ezekből kijelentések? V. és objektív beszámolót mond el.” 81 Ezután idézi az Őrtorony 1950.The New World Society (New York: Vantage Press. mit tett N. Néha hónapok teltek el ülésezés nélkül. hogy mi történik a tan jelentősebb változásánál. aki nem Tanú. Erre mutat rá Marley Cole. 1955). A szervezet jogi ügyeiben csak tanácsadói helyzetet adott nekik. Azért adatták ki idegen kiadóval ezt a könyvet. Ő tartja az előadásokat. Knorr azért. melyekre új fény vetődött. 88. a „K” az ügyvéd kérdéseit. A „Belső zendülés” című fejezetben leírja az 1917-ben lezajlott vitát Rutherford és az elöljáróság között: „Négy igazgató átszervezést akart… A dolgok úgy álltak. amikor 1954-ben vallomást tett a skót bíróság előtt az úgynevezett Walsh-ügyben. Arra a kérdésre. Utána Marley Cole Jehovah's Witnesses . Rutherford nem törődött az ellenszegüléssel. hogy esetleg olyan embereket is elérjenek. Azt. amikor az elnök úgy döntött. akik normális esetben nem fogadnák el a Társulat kiadványait. A valóság azonban az. Gyakorlatilag az igazgatók nem szólhattak bele abba. és senki nem is várta el ezt tőlük.

a vallomás igaz volt. mint 90 fiókhivatal irányítása (mindegyik fiókhivatal felvigyázóját úgy tüntették fel. Nem csak az újságok és többi kiadvány tartalma. valamint az Őrtorony. és ő nem volt tagja az igazgatótanácsnak. ahogyan 1916-ig Russell teljes és egyedülálló felügyeletet gyakorolt az Őrtorony Társulat által megjelentetett kiadványok felett. és ahol az volt a kérdés. Swingle válasza rövid volt. o. hogy a Vezető Testület jelenlevő tagjainak közel a két harmada nem volt bizalommal az anyag iránt. amit Fred Franz készített a közeledő kongresszusra. hogy nyilvánosságra hozza az anyagot. Valójában ezen a két emberen kívül nem volt „szerkesztő bizottság”. amire Jézus utal ezekben a példázatokban. egy utánzat. kilencen ellene voltak.82 Saját tapasztalatomból tudom. akinek rajtuk kívül rendszeresen alá kellett írnia a megjelenésre szánt anyagokat. aki szerzőként jelen volt. hogy bizonyos újításokra az Őrtoronyban hogyan szerezhetnénk meg az elnöki jóváhagyást. később az igazgatótanács tagjai közül csak magát és Knorr elnököt nevezi meg. Tehát. mennyire kitalált az az állítás. ugyanígy Knorr elnökségének idején a Tanúk közössége számára felszolgált „szellemi táplálék” elkészítésével és felszolgálásával kapcsolatos hatalom két vagy három férfire korlátozódott. a kongresszusok megtervezése és a 82 Noha az alelnök hivatkozik egy „szerkesztő bizottság”. (angol). azt is megmutatják. Az anyag a (Máté 13. ahová kinevezték). hogy „az égi királyság”. nem befolyásolta az elnök döntését. 83 Lásd az 1975-ben megjelent Man’s Salvation Out Of World Distress at Hand! (Közel van az ember megmenekülése a világ lesújtott állapotából!) című könyv 206-215. hogy adják jóváhagyásukat a megjelenés előtt álló „szellemi táplálékra”. Karl Adams volt 1965-ben az egyetlen olyan személy. és ő adja meg a végleges beleegyezést. de rendkívül jól tükrözte a valós helyzetet. Ahogyan az alelnök szavai világosan megmutatják. és azt próbálta aprólékosan bizonyítani. és munkájuk meghatározása. amit Karl Adams hívott össze. A jelenlevő tizennégy tagból (beleszámítva Knorrt és Fred Franzot is) a megvitatás után csak öten szavaztak az anyag kongresszusra való felhasználása mellett. és nem is vallja magát a „felkentek” osztályához tartozónak. hogy a „szellemi táplálék” egy „hű és értelmes rabszolgaosztálytól” származik. Az egyik tanácskozásra 1975-ben eljutott egy anyag. nem érezte meggyőzve magát. valójában csak „látszólagos” királyság. pedig ők állítólag mind tagjai voltak a „hű és értelmes rabszolgaosztálynak”. Nem. fejezetében található) mustármagról. Az Írói Osztály többi tagjával 1971-ben részt vettem egy összejövetelen. hogy az Őrtorony folyóiratban és a többi kiadványban milyen információ jelenjen meg. K. két. aki elolvasta az anyagot. mint „a kereszténység elnöklő szolgáját” abban a térségben. és a misszionárusok kinevezése. Azt. vigye ezt az ügyet Knorr elnök elé. Valaki azt indítványozta. majd néhány hónapon belül az Őrtoronyban is 83. Ezt mondta: „Miért én? Mit tehetek én? Én csak egy igazgató vagyok!” Az alelnöknek a skóciai perben tett kijelentései nemcsak a valódi „vezető testület” akkori létezésének a szempontjából jelentősek. és ahogyan ezt Rutherford is megtette elnöksége alatt 1942-ig. Így az anyagot nem használták fel kongresszusi előadásként. és nem az emberek valamely „osztálya” gyakorolta ezt a hatalmat. hogy ami az igazgatótanácsot illeti. de Jehova Tanúi világméretű tevékenységének minden jellegzetes vonása . Fred Franz és Karl Adams. vagy legjobb esetben három férfi határozta meg: Nathan Knorr. . 1975. az utazószolgák bárminemű tevékenységének a felügyelete. Egyáltalán nem kerül az igazgatótanács elé? V. Az a tény. de megjelent a kongresszuson közreadott egyik könyvben. akik közül az utolsó nem is tartozott az úgynevezett „felkent osztályhoz”. még az igazgatótanács tagjait sem kérték meg. A Vezető Testület eredeti hetes taglétszámának a növelése után sem változott a helyzet.átadjuk Knorr elnöknek. hogy Lyman Swingle. akiket Krisztus állítólag kijelölt volna „minden java fölé” (Máté 24:47). és a kovászról szóló példázattal foglalkozott.a több. október 1. a misszionáriusoknak szervezett Gileád-iskola vezetése. 589-608. oldalát. A Testület egyik tagját.

hogy ez semmiképpen sem egy emberi vallási szervezet. és minél közelebb voltak. akiket az 1971-es Őrtorony-cikk „közönséges” (rank and file) tagoknak nevez . Érdekes. o. tulajdonképpen megegyezett azzal. Században. A leírt kép nagyon megható.kongresszusi programok előkészítése . hogy mindhárom elnök monarchikus hatalmat gyakorolt. egyértelműen arra mutatnák rá. aki egyedül uralkodik”. felkent népének az ügyintézésében. és kitartanak amellett. a második keményvonalas és zsarnoki. és 1975-ben a „kutya úgy döntött. ami „Isten kegyelméből” nem járt sikerrel! Ötven évvel később. és még ennél is több. Színre lépett a felkent keresztények csoportja és vállukra vették a felelősséget Jehova átadott. A tagok többsége azon a véleményen volt.ez mind. melyről a későbbi Őrtoronykiadványokban úgy írtak. hogy elkezdje ’csóválni a farkát’”. hogy eljött az idő. ami megtörtént. A valóság beszédesebb mint a szavak. és átépítés „Ezért senki se dicsekedjen emberekkel!” 1Korintusz 3:21 84 Őrtorony. (angol). Isten szent szellemének hatnia kellett. akik helyzetüknél fogva közel voltak a hatalmi „trónhoz”. Az a tény. hanem van egy szellemtől felkent keresztényekből álló vezető testülete. 4.fogalma sem volt erről. Különösen a Vezető Testület tagjaira volt ez érvényes. Mindezt nehezen lehetett összeegyeztetni azokkal a cikkekkel. amelyek megjelentek a „farok csóválja a kutyát” néven futó alelnöki előadás után. ez így nem volt igaz. de csak a Vezető Testület részére hónapokig tartó viharos időszak után. A legtöbb Tanúnak. megkeresztelt. a harmadik pedig üzleties beállítottságú. Században. és szótárak szerint jelentése: „az. A valóság az. ugyanezek a javaslatok lényegében érvényre jutottak.és ebbe beletartozik a „hű és értelmes rabszolgát” alkotó „felkent” Tanúk többsége is . 761. Ez a nép Jézus Krisztus nyomdokát követte és igyekezett befejezni a munkát. hogy a „hű és értelmes rabszolga”osztály felkent maradékából létrejöjjön a vezető testület. teljes egészében az ő mérlegelésétől és döntésétől függött. „az. Azt. semmit sem változtat azon. . fejezet: Belső felfordulás. vesében található példázata szól. 1971. egy olyan kísérlet. Csak azok tudtak róla. akinek kivételes helyzete és hatalma van”). december 15. de valótlan és kigondolt volt. A Vezető Testület itt van. hogy az első elnök jóságos volt. annál jobban ismerték a tényeket. vagy nem vitathatott meg. A tények magukért beszélnek. hogy itt az ideje annak. melyeket az Őrtorony Társulat jóváhagyott saját kiadványai és az igazgatók szavai alapján már bemutattunk. hogy a XIX. egy ember. A tények valóban magukért beszélnek. és ezek a tények. Rutherford elnöksége alatt sem.” 84 Sajnálatos módon. és nem létezett a XX. Russell elnöksége alatt ténylegesen nem létezett semmilyen Vezető Testület. Jehova keresztény Tanúi hálásan tudomásul veszik. hogy a szervezet hőskorától kezdve monarchikus (egyeduralkodói) elrendezésen alapult (a monarcha szó görög eredetű. Pedig milyen határozottan és meggyőzően hatott: „(Cselekedetek 20:28) Habár a tizenkilencedik században nem voltak jelen semmiféle apostolok. amikor végre a kimondott és leközölt szavak kezdjenek megegyezni a valósággal. amiről Jézusnak a Máté 24:45-47. amit 1917-ben a négy igazgató javasolt . és nem létezett az említett Őrtoronyban leírt értelemben Knorr elnöksége alatt sem. a Társulat elnökének kizárólagos hatáskörébe tartozott. hogy az.átszervezés. hogy a Vezető Testület ebből mit vitathatott. mint „becsvágyó intrika” és „összeesküvők lázadása”.

akik szemmel láthatóan nincsenek megelégedve azzal. Az elnök Karl Adamsot (aki nem volt tagja a Vezető Testületnek és azt sem vallotta. hogy más jellegű „szellemi ügyek” is a Vezető Testület jogkörébe tartoznak. Aprólékosan felsorolta ezeket. több gyülekezetből álló nagy területet felügyelt. Amikor felváltotta őket a vének testülete. és vontatottan. mely hirdeti a Királyságot és tanítványokat képez) című könyv felülvizsgálatát és véleményezését. ellentmondás vezetett a „farok csóválja a kutyát” című előadáshoz és Őrtorony-cikkhez. hogy abban az időben ezek az anyagok egyúttal arra is szolgáltak. melyekben a helyi gyülekezetek és a világközpont közötti helyzetkülönbséget próbálták kimagyarázni. „a nemzeteken hatalmaskodnak az uralkodók. majd figyelmen kívül hagyni azt. a „gyülekezetszolga” felügyelete alatt álltak. Egyszerűen nem tartottam becsületesnek beszélni róla. Amikor az ezzel összefüggő néhány pont a Vezető Testület elé került. hogy a Társulat szavazó tagjai értésére adják: ne próbálkozzanak a központi felépítés megváltoztatásának javára adni szavazatukat. a körzetekig és a kerületeki-g és tovább. Knorr elnök úgy döntött. 20:25. mint a püspök. és írjuk meg egyegy harmadát86. 86 85 . Ő viszont megbízott engem és Ed Dunlapot. 26. hogy az eléjük tárt „szellemi ügyek” pusztán az utazó szolgák tisztségére javasolt ismeretlen férfiak névsorának már-már szertartásos jóváhagyásából. vagy az érsek. Hangsúlyozta. amelyet kidolgoztunk. feszültséggel a hangjában ezt mondta: „Vannak. amit 1971-ben lefektettek az Őrtorony cikkekben. összhangba hozta a Vezető Testület és a Társulatok viszonyát a „farok csóválja a kutyát” cikkekkel. aki hasonlóan. meglehetősen parázs vitát váltott ki. Majdnem biztos. Nem a Vezető Testületet kérték fel. az elnök magára vonatkoztatta ezeket a megjegyzéseket. kétségtelenül egy bizonyos folyamat kezdődött el. A világközpontnak is volt saját elnöke. sem véleményt nyilvánítani a vezető testületi tagsággal. mivel az egy egész országnak egy ember volt a felvigyázója. A gyülekezetek és a nemzetközi központ közötti szemmel látható eltérés. a Krisztus”. Viszont minden esetben. de „nem így van ez tiköztetek”) 87. Addig az időig a gyülekezetek egy ember. akik nem Knorr elnök akkor az emelvényen ült. 1971-ben. (személy szerint nem találtam összhangot a létező egyeduralmi elrendezés és Jézus szavai között: „ti pedig mind testvérek vagytok” és „mert egy a vezetőtök. sok kérdés merült fel a szervezet fiókhivatalai körül. A vita egyes szakaszaiban kifejtettem nézetemet arról. Három fejezetett kellet feldolgoznom: „Szolgálatod Istennek”. akit én (a fiókhivatali felvigyázók Brooklyn-i képzésén) „a világ gyülekezeteinek elnöklő felvigyázója” névvel illettem85. 10. hogy egy lenne a felkentek közül). hogy engedélyezi a Vezető Testületnek az Organization for Kingdom-Preaching and Disciple-Making (Szervezet. hogy a Vezető Testület szigorúan csak „szellemi ügyekkel” törődjön. 87 Máté 23:8. hogy anyagokat szolgáltasson a könyvhöz. hogy közreműködjünk a kézikönyv elkészítésében. majd ezt mondta: „Most nyilván vannak olyanok.Amikor a Segítség a Biblia megértéséhez könyv információkat közölt a vénekről. a többit ellátja a Társulat. „A gyülekezet tisztaságának a védelme”. mely egyfajta egyházi kézikönyvként meghatározta az egész rendszert hatalmában tartó szervezeti felépítést és irányelveket: a központtól a fiókhivatalokig. A Vezető Testület tagjai viszont úgy vélték. Az anyag. és igazgatással kapcsolatban. Knorr elnök világosan értésünkre adta. ahogyan a munkámat végzem”. hogy valaki igyekszik „átvenni” az ő felelősségét és munkáját. és nem jelezte nemtetszését az elnevezéssel szemben. egészen a gyülekezetekig. és a „Kitartás mely Isteni helyesléshez vezet”. amikor így nyilatkoztam. Az említett előadás évében. valamint a „közösségből való kizárás dolgai” állandó kérdésáradatának figyelembevételéből áll. és a nagyok hatalmuk alatt tartják őket”. az Írói Osztály felvigyázóját bízta meg a könyv megírásának megtervezésével.

hadd csinálja Ő”. 24:6). és hogy véleményem szerint EGYETLEN személynek sem lenne szabad olyan jogkörökkel rendelkezni. A Vezető Testület abban az évben sokszor komolyan és imateljesen fontolgatta azt. bár fizikai állapota. személyek csoportjára tartozik. De 1976 nyarán a 71 éves N. hogy az. Knorr észrevette. Hanyatló egészsége vajon megakadályozza majd a munka továbbhaladását? A Vezető Testület kibővítése már 1971-ben megkezdődött. amelynek az egyik tagja állandó koordinátorként szolgált.ugyancsak . 15:22. akkor Őt választanám. és tudatosítottam. 1975. miszerint én a gyülekezeti elrendezés javára nyilatkoztam. hogy úgy érzem azt tette és teszi. mint „a szervezeti kiigazításra. A későbbi vizsgálatokból kiderült. csak haragot váltok ki. Tekintsük most meg amit a szervezet 1993ban kiadott Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői című történelemkönyve ír az akkor bekövetkező eseménnyel kapcsolatban. hanem ezek gyakorlása. amely az egyik legjelentősebbnek mondható Jehova Tanúinak mai történelmében. Ezért néhány próbálkozás után feladtam. oldalakon a következőket olvashatjuk: Szervezeti kiigazítások Knorr testvér 1976-ig már több mint három évtizede tevékenykedett szorgalmasan a Watch Tower Society elnökeként. hogy továbbra is foglalkozzak ezekkel a dolgokkal”. adjátok át Ray Franznak. ami elhangzott.” A 108. amit tennie kell. aki mindent ellát. 1976. rossz volt. meglátogatta és bátorította a misszionáriusokat. Küzdött azért.” A könyv ezzel abba a hitbe ringatja az olvasót. ahogy azt előre jelezték. hogy több testvér tanácskozik együtt a Királyság-munka érdekeinek szem előtt tartásával (Péld 11:14. és „mindent hozzatok ide. Az. és hagyjátok. hogy teljesen félreértette volna fejtegetéseim valós jelentését. ami néhány évvel később történt. hogy az egyik hivatalnok átadja a hatalmat egy másik . amit Isten Szava napjainkra körvonalaz a világméretű prédikálásra és tanítványképző munkára vonatkozóan (Máté 28:19. és nem amellett. hogyan tudnának a legmegfelelőbben gondoskodni mindarról. hogy operálhatatlan agydaganat miatt szenvedett. amit csinál. Mindannyiszor megpróbáltam neki megmagyarázni.hivatalnoknak. Kiváltsága volt látni. 20). december 4-én a Vezető Testület egyhangúlag jóváhagyta azt a szervezeti kiigazítást. Többször beutazta a földet. hogy a Társulat harmadik elnökének. hogy a tevékeny Tanúk száma 1942-től 1976-ig 117 209-ről 2 248 390-re nőtt. Nem úgy tűnt. Semmilyen fejlődés nem történt 1975-ig. hogy egyre gyakrabban ütközik különböző tárgyakba. Ezekben az esetekben a Vezető testület többi tagja csak ült és hallgatott. amelyre úgy hivatkoznak. hogy semmi kifogásom nincs az ellen. amely az egyik legjelentősebbnek mondható Jehova Tanúinak mai történelmében. tanította és oktatta a fiókhivatalok személyzetét. hanem három vagy több érett férfiból álló fiókbizottság. Többé nem egy fiókfelvigyázó felügyelt minden egyes fiókra. hogy néhány hónapig még folytatni tudja a munkát. Nathan Knorr 1975 végén rosszabbra forduló egészségi állapotának valamilyen módon köze . 1975-ben már 17 tagú volt. H. hogy ez bármilyen hatással lett volna rá. Újra és újra megismételtem: ha egyetlen emberről lenne szó. január 1-jétől kezdődően a Watch Tower Societynek és Jehova Tanúi gyülekezeteinek minden tevékenységét világszerte a Vezető Testület hat igazgatási bizottságának felügyelete alá vonták. tisztázni. mint amilyenekről szó volt. A bizottságok néhány hónapi működése után a Vezető Testület a következő megfigyelést tette: „Hasznosnak bizonyult. a Biblia és Őrtorony értelmezésem szerint. meglepetés volt. és 109. Ezzel az elrendezéssel összhangban 1976. hogy mondhatok bármit. semmilyen esetben sem jelentette a személye elleni támadást. Nehéz volt elhinnem. február 1-jén változások léptek hatályba a Társulat valamennyi fiókhivatalában világszerte.akarják.

április 2-án meg is valósult. azt eredményezte. mint pusztán a legszükségesebb dolgokat. a növekvő bizalmatlanságra. azt eredményezhetné. A kérvényezők legtöbbje 19 és 20 év körüli fiatalemberek voltak. és az egybeesés pusztán a véletlennek köszönhető. főleg ha. A barátaimtól. szinte lehetetlen volt családjukkal tölteni a szabadságukat. mint munkaerő. és a hónapok pontos számát jelölték meg. hogy mondjanak véleményt szolgálatukról a Központban. és az ebből származó elégedetlenségre mutattak rá. a Vezető Testület tagjai és mások által küldött üdvözleteket. A négy év egyenlő volt addigi életkoruk egy ötödével. Kijelentette. Nem ez okozta a kérdés felmerülését és ez nem szerepelt tényezőként a Vezető Testület vitáiban és döntéseiben. hogy túlságosan nyíltan nem szívesen beszélnek. egyhangúnak és fárasztónak érezték. de érintve volt ez a terület is. A többiek ritkán engedhettek meg maguknak többet. hogy bármikor áthelyezhették őket más munkára. soha senki nem válaszolt kerek évszámokban: egy év körül. szegények voltak. kivétel nélkül a „BA” kategóriába való besorolásukat jelentené. akik a közelükben dolgoztak. de nem. Egyértelműen hiányzik az őszinteség a bemutatott képből. A két Bétel-beli vén levelében. két év körül. azaz valaki aki negatív gondolkodású. Több Bételi vén is felszólalt. Munkabeosztásuk. A „vezetőségalkalmazott” irányvonal ki volt tűzve. Tudták. Így válaszoltak: egy és hét. de felötlött bennem. legkevesebb négy évig kellett maradnia. hogy ez nem igaz. Általában nehéz volt rávenni ezeket a fiatalembereket. továbbá a heti „prédikáló tevékenység”. mivel kívülről kapták a segítséget. hogy életüket szorongatottnak. kerülték a személyes kirohanásokat. Az összes férfi aki akkor a Vezető Testületben volt tudja. és ez 1975. mint a közigazgatása elleni bírálat csíráját. hogy népiesen a „BA”-jelzést kapnák (ang. csak nyomorúságosan fedezte a Királyság-termi gyülekezetekre való oda-vissza utazás költségeit. két Bétel-beli vén (Malcolm Allen a Szolgálati osztály egyik magas rangú tagja. Láthatták a Társulat hivatalnokait a Szervezet által vásárolt új Oldsmobilokban száguldozni. a napi nyolc óra. Mindig az évet. nem követeltek . a gyülekezet látogatása háromszor hetente. A távolabbi. A havi 14 dolláros hozzájárulás (néha még az sem). amilyenek ők voltak. kettő és öt. ha bármelyik tevékenységi körben lazítanának. a világ különböző részein tartott előadásaik színhelyéről. Knorr egészségügyi problémája valójában a változást kiváltó kérdés felmerülése után vált nyilvánvalóvá. A tehetősebb családokból származóknak nem volt gondjuk. három és egy. amelyekben a Központ dolgozói között uralkodó bizonyos körülményekre. mint emberek. és 45 perc. Nem tehettem róla. amíg a Központban voltam. mert félnek. Mi történt ez után? 1975-ben. ha bármi negatívumot mondanának. leveleket írtak a Vezető Testületnek. vagy talán hogy ez volt a kiváltó oka. akik beszéltek. és ez beidézéssel végződne hozzáállásuk megjavítása érdekében. Ezzel szemben rendszeresen meghallgathatták a Bétel-család részére. Abban az időben. Sokan egy „gép fogaskerekének” érezték magukat. négy óra szombat délelőtt. és így tovább. a változás meg indoklása nélkül. Azok. ha valaki szolgálatra jelentkezett a Központba (Bétel-szolgálat). és Robert Lang a Bétel Otthon kisegítő felvigyázója). Sajnálatos modor. A munkakori bizonytalanság forrása az a tudat volt. nagyon felszínesen. amikről olyanok gondoskodtak. Az étkezőben ülve gyakran megkérdeztem a mellettem ülő emberektől: „Mióta vagy itt?” Az alatt a tíz év alatt. rossz hozzáállású. főként a vezetők által kiváltott félelem légkörére. hogy ebben az ügyben a Vezető Testület szervezzen meghallgatást. előzetes megbeszélés. főleg a nyugati államokból származóknak.volt ehhez a jelentős eseményhez a szervezet történelmében. hogy a büntetési idejüket letöltő emberek hasonlóan határozzák meg az időt. az elnök ezt ismét úgy értelmezte. és be volt tartva. és mosták. és felsorolták a már említett különlegességeket. Bad attitude). tudtam meg.

Egy héttel később. C. D. hogy jelenleg a Vezető Testületnek kellene irányítania a Társulatokat. Dr. H. hogy Knorr és Franz nem tartották lehetségesnek. A. amit szétosztanak a tagoknak. R. a testvéri eszmecsere szükségét. Nem akarunk duális szervezetet. 89 Knorr elnök nevezte ki ötünket e bizottságban való szolgálatra. de hangsúlyozták az egyéniség nagyobb tiszteletének a szükségét. hogy megkönnyítjük a másik fél munkáját.” E.” A javaslatok a fénymásolt példányban ebben a sorrendben következnek: N. azért gyötrődve mert a feleségek nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő nyomással. oldalt. F. és vegye át a pennsylvaniai Társulat alaptörvénye által meghatározott jogköröket. L. Az alapgondolat. megerősíteni a Szervezet egységét. és a döntéseknél részt vehetnének azok. Knorr. Franz. hogy gyakran felkeresik házaspárok. ahogy vannak. Hiszem. majd ezután ajánlást terjesztenek elő. K. és az elnök körüli kérdésekről. A Társulatok ismerjék el. . C. a gyülekezetekhez viszonyítva. ami nagyon fontos. Megszavazták. akik mindkét szervezet elöljárói. Gondolom. mit kellene tennie89. hogy a Vezető Testület vállalja el a pennsylvaniai Társulat alaptörvénye (Charta) által elrendelt hitmű felett a felelősséget. és J. Dixon. és a következő találkozás másnap reggel 8 órakor lesz. és nem fordítva. a tagok hozzászólásaival. D. Knorr elnök meglepett bennünket javaslatával. Booth alkotta „Ötök Bizottsága” foglalkozni fog az ügyeket érintő dolgokkal. és lépést tartani az igényes időbeosztással. Sydlik. ha a dolgok megoldásánál. december 15-ei számának 29. december 15-ei számában volt közölve. és annak előnyeit. többet foglalkozunk a termeléssel. valamint az egész 760. hogy a három javaslatról fénymásolat készüljön. K. A Bétel-otthon kisegítő felvigyázója ezt mondta: „Úgy látszik. amikor beszélt velük. Greenlees szintén tett javaslatot. Meg lett szavazva. és a Jehova Tanúi által felhasznált többi társulatok jogkorét az egész világon. A nap végén hangzott el N. fontolóra veszik N. amit Knorr testvér kérésére hoztak létre. hogy a 17 tagú Vezető Testületnek jogában áll irányítani a gyülekezetek munkáját világszerte. az alkalmazottak kezelőorvosa megemlítette. és arról. hogy ilyen többség a változások mellett fog szavazni. Suiter gondolatait. minden ügyben az aktív tagok (akkor 17 tag volt) kétharmados többsége dönt88. C. Greenlees. április 30-án.” A három héttel későbbi összejövetelen. a hivatalos jegyzőkonyv (Minutes) ezt jegyezte fel a Vezető Testület üléséről: „Hozzászólások hangzottak el a Vezető Testület és a Társulatok közötti viszonyról. Az ilyen elrendezés gyakorlati beiktatásánál. Zűrzavar keletkezett. Sok asszony sírva fakadt. H. Az „Ötök Bizottsága” első ülésén megszavazták. Helyesebb lenne így mondani: felügyelni a jogkörök felett. Knorr: „Javaslom. annyit jelentene. K. a Társulatok. hogy a jogkorok úgy maradnak. Greenlees kezdte el beszámolóját az „Ötök Bizottsága” munkájáról.” 88 A bíborosi kollégium szintén kétharmados többséget követel a pápaválasztásnál. V. Időt hagyva az imádkozásra az úgy érdekében. a Társulatok tisztviselőinek a kötelességeit érintő problémákkal. Knorr javaslata. melyet E. hogy a L. miszerint ettől a pillanattól kezdve.semmit. Chitty megjegyzése követett. W. mint az emberekkel”. ami az Őrtorony 1971. április 9-én. Franz és G. késedelem keletkezett a Bételben. Schroeder. Hosszadalmas viták következtek a Vezető Testület. Chitty: „Átvenni. H. Erről a hivatalos jegyzőkönyv (Minutes) így írt: „Azután L. A bizottság alapos gondossággal mérlegelte Az Őrtorony 1971. A bizottság úgy véli. hogy az elnök Leo Greenlees legyen. akik közel állnak a problémákhoz. hogy megmondják. bekezdését.

hogy a saját irodájában bizonyos változásokat vigyen végbe. az elnök nyilatkozata ezeket a kijelentéseket tartalmazta: „…úgy gondolom. amit kiváltottak. hogy a fordulatot a kimért Grant Suiter. Ahogy az a hivatalos jegyzőkönyvben (Minutes) le van írva. Nem sokkal a pénzügyi titkár említett mondatai után Nathan Knorr úgy látszik döntött. emlékezve arra. az új rend eljöveteléig). hogy úgy jegyzem le őket. vagy az összesnek a tagjai és tisztviselői összhangban cselekedjenek ennek a Vezető Testületnek az irányítása alatt. hogy a Vezető Testület Jehova Tanúi Vezető Testülete. egészében az ő megnyilatkozása inkább személyes volt. hogy nagyon komolyan értékeljem át a helyes motivációt. arca kivörösödött. és vezessünk. és programjavaslatot tennének. 91 90 . Ahogy tovább beszélt. Governing („governing body” = vezető [kormányzó] testület) lefordítható mint „uralkodás”. Nem említette a szemmel látható különbségeket az Őrtorony cikkek (és az abban rejlő büszke bizonygatást. arcizmai összerándultak. és hosszú nyilatkozatott tett. Úgy tűnt. hogy a Jehova Tanúi által felhasznált Társulatok bármelyikének. de ha megszólalt. hogy ez a felsőbb viszony a Vezető Testület és a Társulatok között. akik eddig a változások mellett szólaltak fel. és nem valami más. (Tudatosítottam az 1971-ben ezzel összhangban lévő jegyzeteit arról. amint lehet lépjen érvénybe minél előbb. és komoly érdeklődést érezzek az iránt. akit közvetlenül megnevezett. nagyon jó lenne. Valóban azt az érzést akarták-e kiváltani. Egy hirtelen fellángolás is lehetett. Greenlees ezt mondta: „Javaslom. ötvenen felüli volt. Nem vagyok Ang. az érintetteknek az az őszinte vágya legyen a végeredménye. a királyság-mű hátráltatása és megkárosítása nélkül”. hogy Jézus Krisztus egy emberen keresztül fogja irányítani a Szervezetet. ahogy mondva voltak. A most tárgyalt időszakban. mert nem egyezett azzal. Milton Henschel magas.L. és örülök. A következő napon. Másoktól eltérően. hogy előterjesztői (az elnököt is beleértve) elismerik. amely talán nem jelzett semmiféle szívből jövő indíttatást. ha Vezető Testület akarunk lenni. többnyire komoly férfi ritkán szélalt meg a tanácskozások alatt. amit egy keresztény testülettől az ember elvárt volna. Fiatal éveiben Knorr elnök személyes titkára volt. hogy a Biblia alapelveit és példázatait szilárdan betartották. Eddig még semmi felett sem uralkodtam. és az elnöki tekintély bármilyen korlátozásával szemben. Kivált az alelnöknek (aki az említett Őrtorony-cikket írta) volt ellenvetése a javaslatokkal szemben a meglévő szervezeti felépítés bármilyen változtatása. és a három javaslat között. A tanácskozás ide-oda húzódott. ami majd ebben az egész ügyben történik. Amikor a szervezeti felépítéssel foglalkozott. és szabadjára engedte a sokáig visszatartott véleményt az elnökről. hogy a Vezető Testület a Társulatot csak mint eszközt használja). Az egész tanácskozás légköre azért tűnt ziláltnak. nem tudom. K. amit az Őrtorony mond. mely mindegyike arra mutatott rá. de elutasították.”90 Ezek a szavak annyira mellbe vágtak. nem volt különösebb ellenvetése. Mindenesetre arra szolgált. hogy a Vezető Testület ebben az időszakban nem felügyelte a Társulatokat. amit ugyan kérvényezett. ha a Vezető Testület követné a Henschel testvér által javasolt elveket. május 1-én ismét hosszas vita volt. és a hangja erőre kapott. a Szervezet jelentős társulatai pénzügyi titkárának a felszólalása hozta meg. hogy nem felejtettem el. akkor gyerünk. és aki szintén tett bizonyos javaslatokat 91. kivéve azt a jogát. hogy az Írásokkal összhangban a Vezető Testület teljes körű felelősségével és tekintélyével vegye át az irányítást és a felügyeletet Jehova Tanúi közössége és világméretű tevékenysége felett az egész világon. amit a Vezető Testület titkára Milton Henschel rövidítve feljegyzett. Felszólalását ezzel a megjegyzéssel fejezte be: „Amint mondom. akkor szilárdan és határozottan. hogy bármi.

és azt mondta. ha az eddigi közigazgatással ilyen kiváló számbeli gyarapodást értek el. Az elnök nyilatkozatai azt engedték sejtetni. hogy „egyes emberek” előnyben részesítik a dolgok változását. szelíd természetű volt. hogy megállapítsák a véleményüket. Úgy tűnt. mielőtt Brooklyn-ba jött. együtt szavazott a többiekkel. amit ő „kivizsgálásnak” nevezett (az Ötök Bizottságának a beszélgetéseit). ahogyan voltak. hogy megtárgyalja azt. hogy ez nem működik”. Arra ösztönzött mindenkit. hogy a Bétel asztaloknál elnököljön92. amikor az „Ötök Bizottsága” magánbeszélgetéseit folytatta a régi dolgozókkal. hogy a dolgok nagyjából maradjanak úgy. szeptember 5. de ő is hozzáfűzheti a magyarázatát 92 . amikor a javaslatot F. akinek meg lesz a mindenkori irányítási hatalma és befolyása. Levelében (1975. A maradék hatból. Abban az időben. mint 1200 Bétel-családtag előtt. a több. de leváltották azzal vádolva. Egyik pillanatban nagyon A Bételben minden reggel megtárgyalják az úgynevezett „napi szöveget”. Franz is támogatta. Az Új-Zélandi Lloyd Barry. …a Vezető Testület lesz az. amikor átvette az amerikai állampolgárságot. Többségük támogatta az átszervezést. ahol a Tanúk tevékenysége tüneményes emelkedést mutatott ki. az egyik George Gangas. amihez bizonyos bekezdéseket választanak az Őrtoronyból. amelyek a világméretű tevékenység különböző szempontjaival foglalkoznának. évekig fiókhivatali felvigyázó volt Japánban. és Barryhoz hasonlóan az volt az érzése. és párbajsegédjének a hangja. hogy „bízzanak a Szervezetben” és rámutatott a számtalan elért eredményre. A legerősebb ellenzéki hangja az elnöknek és az alelnöknek volt. és kevés mondanivalója volt az üggyel kapcsolatban. a Vezető Testület utolsó szaporéka. W.hajlandó érvelni sem mellette. de „néhány elégedetlen” nem fogja elrontani a többség örömét”. és „szükséges a változás?”. Ismételten megkérdezte: „hol van a bizonyítékuk. az elébb idézett javaslat indítványozójának. Kifejtette erős kételyeit a változásokkal szemben. több étteremben (összekötve hang és kép által). és a Központ további 33 régi dolgozójával. lényegében egyetértésüket jelezte. hogy a négy évvel korábbi bátor hangnem puszta szavai valóságra változnak. A Bizottság felvázolt aprólékos javaslatokat a Vezető Testületi Bizottságainak elrendezéséről. Elfoglalja jogköreit mint Vezető Testület. hogy zökkenőmentes átmenet következik. (Ezt a képet a harmonikus egységből tárja elénk a Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői c. sem ellene. pillanatnyi hangulatai szerint volt változékony és bizonytalan kijelentéseiben. Ezt kijelentette az Őrtorony. Kicsit meglepődtem. és lesz egy saját szervezete. A személyes beszélgetések alkalmával a tizenhét tagú Vezető Testület tizenegy tagja. A Vezető Testület egészében és egyhangúlag elfogadta a javaslatot. könyv. Nézetem szerint erre nincs szükség. amelyeket létrehoz irányítani fog. lazított feddhetetlenségén. melyeket a Szervezet egész létezése alatt bizonyos formában már végrehajtottak. hogy ez a család hitvány”. Bill Jackson. bizonyos osztályok segítségével. Kivált. mint amilyennek mások látják).” A végén így szolt: „Ezt javaslom”. Előre meghatározott bibliai versről van szó. Utolsóként nevezték ki a Vezető Testületbe. Azt mondta. Az elkövetkező hónapokban.) De a lehető legviharosabb időszak előtti csend volt csupán. ritkán vett részt a vitában. az őszinte és realista texasi (nem olyan kivételes. évekig volt a Társulat igazgatója (Society Director). élete nagyobb részét a Központban töltötte el. a buzgó és robbanékony görög. eljött az elnök ideje. A kelet-európai Charles Fekel. főleg az elnöki hivatal központosításának a megszüntetésével szemben. hogy a „kivizsgálás” azt próbálja „bebizonyítani. Több reggelen át kihasználta az alkalmat arra. egyike a legrégibb Vezető Testületi tagnak. a kinevezett „Ötök Bizottsága” külön-külön találkozott a Vezető Testület tagjaival. hogy eskütételével.) az ajánlott változásokat „forradalminak” nevezte. Az elnöklő kérdéseket tesz fel másoknak.

az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat New York Inc. melyeket a Bétel-családban és annak munkájában akarnak véghezvinni „csak a hullámon keresztül” vihetik végbe93. beszédének alkalmankénti szarkazmusát. Bele tudom élni magamat az ő érzéseibe és reagálásaiba. hasznosságával termékenyebb és értelmesebb lett. végzősök barátai) részére tartottak. Az. és saját életemből eltűnik az öröm. amikor kimondta ezeket. 93 . amit a Bétel-család. Igyekezetem. melyek később a közösség testületétől. Az elnök előbb említett szavai majdnem prófétai szavaknak bizonyultak. Isten akarata). az alelnök. hogy a feladat. amíg az átszervezés nem lett végérvényesen fait accompli (megmásíthatatlan tény). vagy szerepében. szeptember 7-én. hogy misszionáriusokat küldjenek ki szerte a világba? Ez a kihívó kérdés feltehető az előző körülmények alapján. Tudta.határozottan és megindultan kijelentette. hogy az akkori felfogás szerint éljek. Figyeljük meg az előadás bevezetőjét. január 1-én került sor. Annak az igazságnak az alapján. Becsülettel meg kell említeni. bár addig nem jutott a köztudatba. hogy szüntelenül tudatában legyek „helyzetemnek”. ha bármilyen támadás érte a tekintélyét. és egy idő után felhagytam. nem tartottam természetesnek. és Knorr másfél év múlva meghalt. ami most következik. mint mindig az ilyen záró program alkalmából. Manapság felteszik a kérdést. és a meghívott vendégek (családtagok. Ezért komoly kételyeim vannak. hogy hasonlóan érez az alelnök is. nem engedett betekintést ebbe az oldalába. hogy azt utánozzam. és felügyelete ne a Társulat. melyeket magával hordott. század legkiemelkedőbb hitszónokának az Az idézőjelben leírt szavak akkor lettek feljegyezve. hogy a változásokat. lelkét. az egyik legelismertebb kutató. elnöki tekintélyének az örökösétől érkeztek. hanem a Vezető Testület által legyen irányítva. A hivatalos befejezésre 1976. az elnök személyes kiküldöttje kellett hogy legyek. Bevezető szavai világosan megmutatták. hogy Nathan Knorr megkérdőjelezés nélkül hitt az akkori elrendezés helyességében. mert évekig a Dominikai Köztársaság Puerto Ricó-i fiókhivatalában szolgáltam mint felvigyázó. beszédének a pontos másolata. Az emberek megtanulták. kijelölése. hogy a Vezető Testület által körültekintően kiválasztott „Ötök Bizottsága” éppen abban az időben terjesztette elő azt az ajánlását. Knorr lényegében barátságos. és azt fenntartsam. akire a Bibliai kérdésekben mindig támaszkodhatott. milyen irányt követ beszédével. amit a Központban láttam. Abban az időben. A Gileád misszionárius iskola ünnepélyes befejezése alkalmából. Fred Franznak utánozhatatlan. Egy szomorú tapasztalat után rájöttem: igyekezetem. de talán túl is szárnyalta. amikor nem volt az elnöki „egyenruhájában”. amikor a beszédben elhangzottak. természetes. és az érvényes szervezeti felfogás szerint az ország „első embere”. előadást tartott. A konfrontációkat. Ezt mondta: „Ezt az osztályt a pennsylvaniai Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat. ha tudatosítjuk. Szívesen elbeszélgettem vele. Ki hatalmazta fel az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatot arra. hogy minden esetben több mint ezer ember hallotta. hogy a misszionáriusok iskolázása. akiből világméretű prédikátor lett. hogy az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatot egy olyan ember alapította. néha drámai (sőt melodrámai) beszédstílusa volt. „illatát”. milyen joga van az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatnak misszionáriusokat küldeni ki a szántóföldre. hogy ezt ne tegyék. egyike a 20. Ennek eredményeként az életem örömtelibb. 1975. nem vezet jó viszonyra másokkal. amit teljesít. de a leírt szöveg képtelen visszaadni a hang minden változását. mint ahogy az lenni szokott. és (ismét az érzése miatt. hajlamossá tette a hirtelen és heves reagálásokra. hogy Nathan belenyugodott volna bizonyos durva beavatkozásokba. Beosztása. Az elnök látványos ellenszegülését utolérte az alelnöké. feltehetően már kifejlődött az agydaganata. szívélyes ember volt. közreműködésével küldi ki. hogy a felfogás szerint cselekedjek. arra késztetett.

Azután azt mondta: 94 Lásd Cselekedetek 8:5-13. Létezett a Kongregacionalista egyház a központi testületével. említése után. és aki széles visszhangot váltott ki világkörüli útján. akiket Jézus küldött ki. ahová Russel valaha tartozott. A Vezető Testület valódi problémája abban rejlett. . Úgyhogy eszetekbe ne jusson ez a bizottság ötlet!” Így „a jelenléte hiányával feltűnő” Vezető Testületet minden szempontból beárnyékolta a Társulat. Fülöpöt is beleértve. a többieket talán négyesével. mint misszionáriusok. fejezetére hivatkozott. hogy a négy évvel ezelőtti. és a javasolt felfogás megkérdőjelezéséhez. mint hírnököket kiküldtek. kettőt Bolíviába. a Vezető Testület és a Társulat viszonyáról elhangzott előadását komolyan kell-e venni? Folytatta sajátságos stílusában: „Gondolkoztam erről a dologról. úgyszintén a Presbiteriánus egyház a Szinódusával. bármilyen kapcsolat nélkül. gátat vetve a zúgolódásoknak bizonyos özvegyek elhanyagolása miatt. Semmi ilyesmi! Egyénileg vagytok kiküldve. és ez a bizottság azt ajánlotta. hogy gondoskodjanak az eledel szétosztásáról. aki ott végzi és irányítja a munkát abban az országban. akikkel Russel tartotta az összeköttetést. (Megemlíthette volna a jezsuitákat is. Ma. . ti. De ezen irányító szervek egyike sem csinált Russelből prédikátort. akiknek szintén Vezető Testülete van). De ne gondoljátok.” Világosan a Társulatra irányította a figyelmet: a Vezető Testületet nem említette. Soha senki sem ajánlotta. mint bizottság. hogy a misszionáriusokat úgy küldjék ki. Russel „független” volt. hogy a hetven tanítvány kiküldetése . talán négyesével. misszionáriusok. A hetven tanítvány. hogy közvetlenül a Vezető Testületre hivatkozott volna. hogy hozzanak létre állandó bizottságokat. hogy Urunk Jézus Krisztus minden párból bizottságot alakított ki. ezt mondta a végzősöknek: „Ne úgy képzeljük el. és nem is vizsgálta felül az ő tekintélyét. Persze senki sem tett fel „kihívó kérdést”. vagy misszionáriust?”94 Az alelnök a Cselekedek 6. és ismételten felhangzott a kérdés: „Ki csinált belőle evangélistát. mint végzősöket küldenek ki benneteket különböző országokba misszionáriusi munkátok után . akik gondoskodnának a munka irányításáról az egész világon. párosával való kiküldetése azt jelentette. hatosával. . hatosával. hogy semmilyen vezető testületnek sem volt köze az Őrtorony alapítójához. ezért ez így csak eszközként szolgált a „bizottság” . Ez az ember Charles Taze Russel volt a pennsylvaniai Allegheny-ből. 1912-ben. Önök talán szintén. aki átveszi a munkát abban az országban. . ahová benneteket. vagy misszionáriust. így a hetven tanítványból 35 kéttagú bizottság jött létre. amikor az apostolok szükségesnek látták a hét férfi kijelölését. A beszéd tovább folytatódott Fülöp evangélistáig. ahová irányítva lettetek. mint „bizottságot”. 21:8. hogy úgy vagytok kiküldve. hogy közreműködjetek az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat fiókhivatalával. utalva a különböző „irányító testületekre”. Itt volt a Metodista egyház a Tanácsával (Konferencia). sikerült közvetve beiktatni azt.egész világon. . közülük bármelyikhez.” Anélkül. vagy hogy „átvegyék a munkát” a kijelölt országokban. A Vezető Testület létrehozta az „Ötök Bizottságát”. Hogyan lett Russelből prédikátor? Ki csinált belőle prédikátort? … működtek a kereszténység különböző egyházi intézményei. A főhangsúly azon volt. akik együtt vagytok kiküldve párosával. vagy nyolcasával. a Protestáns episzkopális egyház az irányító testületével. vagy nyolcasával. Például az Anglikán egyház az irányító testületével. amiről beszélt.

abból ered. amikor Jeruzsálembe ment. mivel a szellemi dolgokra összpontosítottak. rátették a kezüket Pál (vagy Saul) és Barnabás fejére. hogy „félvilági munka”. csupán két apostolt talált. hogy a megtérése után. és megállapíthatjátok. És így cselekedett. hogy a Vezető Testületnek csak „szigorúan szellemi dolgokkal” kell törődnie és. Elsőként Pál. és maga az elnök is (aki ezeket a munkabeosztásokat ellenőrizte) többfajta jelentős időt töltött olyan „félig világi munkákkal”. mindketten pedig az antiókiai gyülekezet apostolai voltak.” Emlékszem. kimentek első missziós útjukra. hogy mindez az antiókiai gyülekezeten keresztül történt (tehát nem Jeruzsálemen keresztül. hogy az ilyen elrendezés a bibliai időkben Jeruzsálemből volt irányítva. a világon senkivel sem tanácskozva arról. mire megy ki a játék . Grant Suiter minden nap a pénzügyekkel. John Booth a Bételkonyhára felügyelt. És az antiókiai gyülekezet így tett. A következőkben tartsd észben a máig érvényben lévő hivatalos Őrtorony-tanítást. Bill Jackson a jogi ügyekkel és okiratokkal foglalkozott. mint a fele. és azt mondtam magamban: Tudja ez az ember. mi pedig az imának és a szó szolgálatának szenteljük magunkat”. Az alelnök fejtegetése ekkor egy furcsa fordulatot vett. hogy bármilyen földön lévő férfival vagy férfiak testületével egyeztetett volna”. Milton Henschel.nem lettek csupán bábfigurák. hogy elhárították maguktól az asztali felszolgálás felelősségét. beruházásokkal. hogy másokra kellene hárítani. hogy mit tehet. és ezt mondták: Ti ezzel fogtok törődni. mint a gyülekezet Fejét cselekedni. amely felügyeletet és irányítást gyakorolt minden keresztény gyülekezet fölött minden területen és. a szent Szellem által történt misszionáriusi munkára való elhívatásáról az alelnök folyamatosan azt hangsúlyozta.” A Vezető Testület azon tagjainak. hogy a Tanúk tanításának az egész alapja a „Vezető Testület általi elrendezésről” és tekintélyről. Pál és Barnabás. Dan Sydlik és Charles Fekel a termelésben dolgoztak. közvetlenül hatni. hogy a többit majd elvégzi a vállalat. de Ne feledjük. azt. majd kiküldték őket … és ők a szent szellem segítségével. és nem azok egész testületét. majd azt. úgy hívják. részvényekkel és a végrendeletekkel volt lefoglalva. amelyekről az alelnök azt mondta. aki az antiókiai gyülekezeten keresztül hatott. hogy a munkát. az alatt az idő alatt én csak ott ültem. azaz a megtért Saul történetét hozta összefüggésbe a témával. amely szerint Jeruzsálemben alakult egy vezető testület.„Tekintsetek bele McClintock és Strong Egyháztudományi Enciklopédiájába . hogy végül hogyan jutott el a szíriai Antiókiába. ahol az apostolok testülete volt)95. olyat amellyel valójában ellentmondott annak a hivatalos tanításnak amely szerint a vezető testület isteni felhatalmazása az első századtól kezdve folyamatos. hogy mit beszél? Tudom. és mit nem. Miután kifejtette. amelyre elhívtam őket”. amelyben Antiókia szerepét szembeállította Jeruzsálemével Pál és Barnabás missziós tevékenysége tekintetében. Ezt mondta: „Egyszerre csak a szíriai Antiókiában. akik hallották az elnököt amint azt hangsúlyozza. hogy ez a modellje napjainkban Jehova Tanúi vezető testületének. Jézus Krisztus 12 apostola azáltal. hogy a Társulaton és annak elnökének a hatalmán maradjon a hangsúly. 95 . és nem Jeruzsálemben szolgált (Pál) … a Szent szellem miért az antiókiai gyülekezetnek mondta „Válasszátok külön nekem mindenki közül Barnabást és Sault arra a munkára. csupán bábfigurák lettek volna Isten és Jézus Krisztus gyülekezetének az élén? Természetesen . az alelnök valamiféle „Két Város Története” hasonlatot hozott fel. hogy a tarsusi Saul kiválasztásával és kinevezésével Krisztus „közvetlenül avatkozott be anélkül. Az apostolok nem akartak foglalkozni a „félvilági munkával”. ezért átruházták a hét férfira. Furcsa módon azonban a Vezető Testület tagjainak több. a maga napi nyolc óra 40 percét pontosan ilyen „félig világi munkával” töltötte el. ami Pált és Barnabást illeti. az alelnök szavai ismerősen csengtek. Leo Greenlees a biztosítási és a kapcsolódó ügyek továbbításával foglalkozott a pénztári titkár irodája részére.eltávolítani a hangsúlyt a Vezető Testületről úgy. Láthatjátok Jézus Krisztust. amire az apostolok kijelölték azt a hét férfit.

Mint tekintélyük veszélyeztetését értelmeznék. hogy mindenről aprólékosan beszámoltak a gyülekezetnek. rámutatva a valódi okára. hogy maga Jeruzsálem volt az antiókiai gyülekezet nehézségeinek a forrása. fejezetében. megkérdeznék: „Tudjátok kik vagyunk? Hát nem ismeritek el Jézus Krisztus vezetését. A Jeruzsálemi utazásnak tehát az volt a célja. Pál és Barnabás első missziós útja befejezésének a leírásánál feszültséggel és drámai erővel folytatta: „…és hová mentek. mint a Vezető testület székhelyét. ha hisz Krisztusban és a szent Szellem elrendelné. mint eretnek és rebellis beszédet. A feljegyzés azt is mondja. mely úgy vonultatta fel Jeruzsálem képét. vagy a fiókhivatal. és a körülmetélkedés kérdései miatt. hol jelentkeztek ? Itt van a feljegyzés. és a gyülekezettől. amelyik a szent szellem által kiküldte őket. miért ment el Pál és Barnabás Jeruzsálembe. amikor egymás mellé próbálta helyezni a Vezető Testülettől függetlenül működő Társulatot. legyen az Brooklyn. hogy akármelyik gyülekezet. és más zsidó gyülekezetek vénei. való igaz. Mi következett? Valami történt. Nyilvánvalóan a legkevésbé sem volt arra hivatva. és Pál Barnabással hirtelen elmentek Jeruzsálembe. azt jelentené. akkor az apostolok jeruzsálemi zsinatja.” A következtetései lényegében helyesek voltak. fejezetének a befejező versében. hogy megfelelő mederbe tereljék a nehézségeket okozó jeruzsálemiek tanításait. fegyelmi eljárást indítunk ellenetek!” Erről szól a beszámoló? A valóság az. és visszajövet nem jöttetek el Jeruzsálembe jelentést tenni nekünk. amit a beszédében elmondott. hogy ez a beszéd. ha így bántak volna Pállal és Barnabással csak azért. amely világméretű tekintélyével Jeruzsálemből felügyelte és irányította az igaz keresztények gyülekezeteit mindenhol és minden ügyben az egész világon? Azt a felfogást. amely Isten ki nem érdemelt jóságából elküldte őket cselekedni a művet. mint tanulmányi anyag az Őrtoronyban. amelyik így tenne. saját kiadványain keresztül.felfogja a következményeit annak. Bármelyik más Tanúnál az ilyen érvelés bemutatását úgy ítélték volna meg. olvassátok el a Cselekedetek 14. A Jeruzsálemből érkezett férfiak viszályt szítottak a törvény betartása. Tehát itt jelentkeztek. mi történt? Mi hozta őket Jeruzsálembe? Az apostolok testülete és a jeruzsálemi gyülekezet más vénei lettek volna azok. és azt mondták volna: „Nézzük csak! Hallottuk. Visszatértek Antiókiába az ottani gyülekezethez. igaz volt. Egy pillanatra sem kételkedtem. amit mond? A célja elérésének az érdekében aláássa az egész tanítást az első században működött vezető testület létezéséről. hogy ez érvényesüljön is. és amely mellett legtöbbje ma is kitart? De az alelnök még nem fejezte be. mint a néhány évvel ezelőtt elhangzott „a farok csóválja a kutyát” előadása. akik Krisztus közvetítőjeként az egész kereszténység irányítói és ügyintézői voltak. Urunk Jézus Krisztus Fősége fölé helyezkedtek volna. A valódi oka az volt. milyen gyors és kedvezőtlen visszhangot váltana ki a szervezet Központjában és irodáiban. Kivéve persze az antiókiai utalásokat. Nincs kétség felőle. Nos. TUDJÁTOK KIK VAGYUNK MI? Mi vagyunk a jeruzsálemi zsinat. mert annak a gyülekezetnek számoltak be. és itt az van leírva. és Isten tekintélyének cselekvői. hogy ti ketten missziós útra mentetek. De egyúttal merő ellentétben álltak a Szervezet kiadványaiban megjelent felfogással. miért nem volt sohasem felhasználva. eltérve az alelnök más előadásaitól. . hogy rövid időre Antiókiában maradtak. NEM ISMERITEK EL JÉZUS KRISZTUS VEZETÉSÉT? Ha elég gyorsan nem jöttök ide. és még nagyobb erővel tovább szárnyaltatta gondolatait. A beszéd folytatódott. Ha szavait szó szerint vesszük. saját misszionáriusait küldhetné ki. amely rajtunk keresztül működik?” Minden. akik beidézték őket. előzetes megbeszélés nélkül bárkivel. amelyet a Szervezet épített fel Jehova Tanúi elméjében. ahogy az fel van jegyezve a Cselekedetek 15.

Azonban ezek a kijelentések ismételten nem úgy voltak gondolva. Beszélt Charles Taze Russel kiemeléséről. tanulmányaitok befejezésének a napján van az emberiség földi létezése hetedik . az Úr Jézus Krisztus az egyház Feje. és Fred Franz a soron következő észrevételeinél egy kézmozdulattal rámutatott: „Láthatják. Ettől kezdve beszédhangja megnyugodott. hogy Urunk Jézus Krisztus és Isten szelleme kiemelték Russelt. Pál és új társa Silas második missziós útjával foglalkozott. hogy a New York-i és a pennsylvaniai Társulatok igazgatói tanácsa úgy. az egyház Feje általi vezetést képviselhetnék. megállapítjuk. Ő az egyház Feje. 1975. mely tényt az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat is elismeri.” Majd a Sioni Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat. élvezte az igazgatói tanács támogatását. mit jelent ez? Miért eme naptár szerint (a kezében tartott kis könyvre mutatott).” Az alelnök által kimondott utolsó három mondat.” Visszatértek Antiókiába. Nem támadhatjuk meg azt. hogy amikor megalakult. az egyház Feje által.” Már az előadás kezdetétől fogva gondoltam. hogy a Vezető Testület által létrehozott „Ötök Bizottsága” megfontolásai és cselekedetei bármilyen módon. ahogy az meg volt határozva. tiszteletben tartotta az elnöki hivatalt. Az alelnök előadása alatt. és ezt mondta: „És tudjátok. és az elnök felügyelte az iskolát. és tudjátok milyen jelentsége van? Miért pont ezen a napon.Érveléseit folytatva. barátaim. hogy kiemelje azt a konkrét napot. függetlenül attól. a mai napig sok Tanú nézetét képviseli. megtámadni az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat elnökének a tekintélyét. mint megtámadni az Úr Jézus Krisztust. nem TÉTLEN szervezetet. Nathan Knorr az emelvényen ült. és joga van közvetlenül intézkedni. hogy a Biblia történelmének legkiválóbb misszionáriusait küldje ki. A Cselekedetek könyvének beszámolójából az alelnök ezt következtette: „Tehát. kedves barátaim. hogy „ki hatalmazta fel ezt a férfit. „ennek a tevékeny szervezetnek” a megalapítását. vagy társulatot alapított. Az ilyen nézet elfogadásáért jelenleg „hitehagyottnak” bélyegzik őket. az új Őrtorony folyóirat kiadási nehézségeiről. hogy ez a célja. és Antiókiából indult el Pál harmadik missziós útjára. és a társulatok elnökét nem tartotta mozdulatlan bábfigurának. abból az egyszerű okból. ezért nem lepődtem meg. megint kiemelve. miért pont az 1976-os holdév Tisri hónapjának a második napja ez. és folytatta.” Azt mondta. bár a nyelvezete. és támogatták a Társulatnak. ki képviseli. hogy Urunk Jézus Krisztus által voltak kiküldve. ahogyan kicsengtek. és arról.a dolog magvához közeledve . és így „ismét az antiókiai gyülekezet volt felhasználva. hogy ez a Társulat elnökének az ötlete volt. hogy mindezt cselekedje. amit Ő CSELEKSZIK. szeptember 7-ét. Ez a fejtegetés nekem zavarosnak tűnt… A beszédének a nyomatéka pontosan ezen volt. hogy Ő rajta keresztül cselekedhessen. tekintet nélkül bármilyen további más szervezetre. ha ezeket a feljegyzéseket tanulmányozzuk a Biblia történelmének két legnagyszerűbb misszionáriusairól. az alelnök számára annyit jelentett. amit használt meglepett. hogy az antiókiai gyülekezetből indultak. azt abból is látni hogy . hogy amikor megalapította az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatot. és megalakulása óta kitart mellette. aki merev arcával elnököl a tétlen Társulatok fölött. Izrael földjének héber naptára szerint. Majd az alelnök leírta a Gileád iskola kezdeteit. Tehát. Nem hitte el. hogy Jézus Krisztus döntött a Társulat megalapításáról azért. Abban az időben.most mindezeket a jelen időre használta fel. Russel általi megalapításához hozzáfűzte: „Tudatosítsák.

de most megerősödött bennük a gyanú. most is bizonyos körülmények segítettek megértetni velem Fred Franz tettét. Úgy mutatta be. és az a Vezető Testület határain kívül volt. elhívtak a Brooklyn-i Központból Rutherford betegágyához a Beth Sarim-nak nevezett házba a kaliforniai San Diego-ba. amikor a próféta átadja a palástját (az Új világ fordítás szerint „prófétai ruháját”) követőjének. mégis úgy tűnt. hogy az alelnök több tagtársát a Vezető Testületből egyértelműen a támadó (agresszor) szerepébe sorolta. Elizeusnak 97. december 7-én az Egyesült Államokat belehajszolták a második világháborúba. és a végzősök barátai ámulatba estek (misztifikálva voltak) sok dologtól. már volt felületes fogalma a nehézségekről. és biztos vagyok benne. Két férfit a „felkent maradékból” (az egyik 1913-tól.évezredének a második napja? Nem jelent ez valamit? Nem valami nagy dolog ez (taps). mintha nem ismernék el az Úr Jézus Krisztus tekintélyét. hogy az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat működik. hogy misszionáriusokat küldhet ki. osztályát? Jehova Isten bizonyára megáldotta őket. Mintha Isten szava valami olyasmi lenne. Ezzel az előadásával gondosan és élesen felvázolta a harcvonalat. Nem lennék őszinte. A Bétel-család tagjainak. 97 2Királyok 2:8. az elnök és az alelnök asztali elnökléte alatt tett megjegyzéseiből. és többé-kevésbé szerencsétlenül hagytam el az előadótermet.” 96 Kétségtelenül.45:16). Nagyra értékelte azt. akiket arra jelöltek ki. Knorr elnök szolalt fel. amit mondott. Pál és Barnabás kiküldetésére. Ennél nagyobb ellentmondás. Ezek után felüdítő előadást tartott a „beszéd hasznosságáról”. mint jóváhagyott képviselők Jehova Isten kezében. Beth Sarimba hívatott három férfit: Nathan Knorrt. ezért nem kellene megkérdőjelezni ennek a Társulatnak a jogát és tekintélyét. hogy pontosan úgy. a másik 1922-tól). amit úgy lehetne felhasználni. láthatóan megrendülve és majdnem képtelen a beszédre. akkor a fordítottjának. 1942. A jelenlévő vendégek. és a négy évvel ezelőtti „a farok csóválja a kutyát” előadások között már nem lehetett. A szomorú az volt az egészben.a társulatnak kölcsönzött. Ennek a három embernek 1941. Rutherford bíró 1942 végén. amelyet az általa jóváhagyott képviselőjének . Fred Franzot és Hayden Covingtont. és rendszabályai alapelveinek az összhangjában küldi ki a Gileád misszionárius iskola 59. egyértelmű hatalmi harc dúl. vagy ha a körülmények úgy kívánják. január 8-án Rutherford 72 éves korában Ez után az előadás után. hogy betartsák ezt az irányvonalat. most ugyanúgy használja fel a pennsylvaniai Őrtorony Biblia és Traktárus Társulatot a New York-i Társulat közreműködésével a további misszionáriusok kiküldetésére. a halálos ágyához. Húsz évvel később. hogy merőben fordított irányban halad. mint a mostani. Isten új világában (Zsolt. hogy az érzései teljesen őszinték voltak. Ez nagyon örvendetes dolog. hogy aznap a lelkem mélyén ziláltan. december 24-én végső utasításokat adott. és egyet a „más juhokból” (1934-től). mint a dolgok bármelyik más oldala. Közölte velük. és nyíltan rájuk mutatott. helyenként elharapott szavaitól. 96 . feltámasztva és bevezetve „a világ fejedelmeinek” a Királyságába. hogy meglátja a hűséges profétákat. párbajra hívta az elnökséget. hogy az adott helyzetben az egyik állításnak feleljen meg. mint prófétadrámát. hogy halála után „tovább folytassák” és „tartsanak össze”. Évekig remélte. A Társulatnak meg volt a saját felségterülete. Úgy mint Nathan Knorr esetében. az alelnöknek valaki „kesztyűt dobott” a képzeletében. egész beszédének szenvedélyes nyomatékától. hogy az emberiség létezése hetedik évezrede bevezető napjának az a jelentősége. az Illésről szóló értekezésében. Illést és Elizeust. szülők. azt akarja. és nem írásos kijelentés volt. Ez Russel pásztor „végrendeletére” emlékeztetett. és felemlítette: Rutherford ágyhoz volt kötve a csendes-óceáni parton. mint ahogy Isten felhasználta az antiókiai gyülekezetet a két legnagyszerűbb prédikátor. holott szóbeli. 11-14. amikor 1941. De csütörtökön. Ez jobban nyugtalanított. Mindkét előadást ugyanaz a férfi adta elő. ami elhangzott. 1961-ben Fred Franz a „Szenteltessék meg a te neved” című könyvben célzott erre az eseményre. ha nem vallanám be. hogy a Vezető Testületben valóban viták zajlanak. és gyümölcsük révén úgy lettek ismertek. barátaim. Figyeljétek meg.

(Ez azt mutatja. hogy vállalja el az alelnöki tisztséget. nyilvánvaló biztonsággal érezhették. 388. Egy idő után a két ember közötti viszony megromlott. Fred Franz írásban kérte az anyag többségének a kiiktatását anélkül. Mai szemszögből nézve ez úgy nyilvánul meg. testvéreim. o. Skóciában tett tanúvallomása mutatja. Fred Franz és én. az egész világ feletti uralom döntő vitájában. A „palást átadásának” ezt a szemléletét talán még jobban megvilágította az a kijelentése. Ed Dunlap magyarázatot írt Jakab leveléhez. felkérték Fred Franzot. kiadva 1961-ben. amíg pár évvel később nem érkezett valami levél azzal a kérdéssel. hogy kb. hogy mi súlyosabb ítéletet fogunk kapni. és elvonókúrának is alárendelte magát.” A Dunlap által elkészített anyagban az volt írva. mint mikor Illés befejezte művét. Vele átszáll az ereje is. hogyan lehetséges. Való igaz. ---------Elizeus lett az örököse Illés prófétai ruhájának. és kijelentette. Fred Franz lett az alelnök. hogy ez feltehetően figyelmeztetésként szolgált tudatlan egyének részére. Knorr felkérte Hayden Covingtont a nagyhírű texasi jogászt. hogy eredetileg sem Rutherford. Hivatalos bírósági okiratból. Ewart Chitty. hozzájuk intézett szavait. hogy ez nem volt így egészen addig. és Elizeus műve következett. és tagsága a haláláig tartott. Nem vonom kétségbe. 30 ezer ember előtt beszéljen élettapasztalatairól mint Tanú. hogy bármilyen különösebb magyarázatot adott volna. amikor Knorr értékeit leírta. Olyan volt. úgy döntött. a Vezető Testület akkori Írói Bizottságának ülésén hangzott el. Covington a Walsh perben. hogy értekezésének nagyobb részét az elhunyt Nathan Knorr-hoz fűződő viszonyának szenteli. és Isten királyságérdekeinek a teljeshitű önátadottja. 1944-ben. hogy egy bizonyos „palást átadása” történt meg. amely lehullott róla. Mint ahogy az már mondva volt. mint Jehova Isten hűséges tanúja. hogy nem vallotta magát a „felkent osztályhoz” tartozónak. hogy nem „felkent”. hogy Fred Franz előadása hálabeszédnek tűnt. ahogy azt a Bíró akarta”. hogy a végsőkig kitartott Nathan Knorr mellett. aki sok esetben védte Jehova Tanúit az Egyesült Államok Legfelsőbb bírósága előtt. Bátorságát igazolta Jehova oldalán. és így Covington úgy döntött. mint amikor a Jordán vizének szétválása után átmentek a keleti partra. hogy ő büszke erre. 99 98 . 335. „pontosan úgy. fejezet első versében a tanítvány ezt mondja: „Ne legyetek sokan tanítok. és közösen várták Illés „elragadtatását” 98. oldal. Lloyd Barry. 387. külön kiemelve Rutherford bíró utolsó. 336. Rutherford halála után Nathan Knorr követte őt az elnöki hivatalban. és Fred Franz javításokat eszközölt Dunlap értekezéséhez. sem Knorr nem érezték a „felkentség” fontosságát.elhunyt. miután hetvenes években már ki volt közösítve. míg végül Covington elhagyta a Központot. és magánpraxist nyitott100. Amikor a Vezető Testület a javasolt átrendezésekről tárgyalt. ezeken a kérdéseken kívül: Szenteltessék meg a te neved (Let Your Name Be Sanctified). mint a világméretű mű irányításának a feltételét). az alelnök közvetlenül hivatkozott a haldokló Rutherfordnak erre a megbízatására. 100 Covington nehéz harcot vívott alkohol függőségével. Holott a Rutherford halálos ágyánál átadott felelősség (ami mellesleg azt mutatja. ahol a 3. ami ugyanabban az évben. akik puszta fontosságból akartak tanítok lenni. Ismét visszavették. hogy továbbra is érvényben van a prófécia beteljesítésének a feladata. hogy nem létezett Vezető Testület) három örököséből most már csak ketten maradtak. A következőt a Daytoni (Kentucky) Speers korházban. és kihangsúlyozta. és ekkor végre győzött a problémája fölött. amikor még a Központban szolgált. annak ellenére. hiszen tudjátok. hogy visszalép 99. hogy Fred Franz úgy érezhette. most már mint elnököt. Jelen voltak: Lyman Swingle. Covington lemondása után. hogy ő és Knorr is arról beszéltek. Amikor 1978-ban egy nagyméretű kongresszuson Cincinetti-ben (Ohio).

1879 júliusában. Nem minden önátadott. felcserélték Dunlap eredeti anyagát a 99. hogy Franz elnök úgy érezte. Ugyanabban az anyagban. magyarázza meg ellenvetéseit. őmaga mit gondol. Ezt ugyan többnyire mosolyogva mondta. Nem voltam egyedüli tanúja. hogy a különleges feladatokat elvégezze. ki lehetne az a mi időnkben. Bizonyos értelemben. fejezetének 8. amiket én írtam. megkeresztelt keresztény akar "tanító" lenni önző és nagyravágyó célokból. egészen a 102. személyesen Jézus általi kiválasztása még tovább folytatódik. Kijelentette. mely behozta Russelt a képbe. milyen szándékkal íródott a szöveg. ezért hiszem. De a fent javasolt anyag. Fred Franz elnök. és mondja meg nekünk. ha ezt Jézus határozta meg. és az idő nagyobb részében az írás és a kutatás területén vontak be a munkába. 101 . javasolta a magyarázatba való következő pontok beiktatását (idézve az írásos megjegyzéseinek a 2. három évvel később azt mutatta. sajnálom. A földkerekség csak egyetlen tanítóját azonosíthattuk megjegyzéséből: Fred Franzot. Kik voltak a továbbiak. Több mint 50 éve vagyok a Központban.néhány A Vezető Testület tanácskozásai. és nem kérdeztem meg a további „tanítók” nevét. akkor mennyit határozott meg? És. mert az Írói Bizottságnak további három tagja előtt hangzott el. hogy nem folytattam. fordítottja volt annak a gondolatnak. mint csupán viccelődést. hogy én vagyok az. És van még a Földön pár testvér. hogy az egész keresztény közösségben csak néhány férfi legyen. nem lett felhasználva. Csel 1:14). mert egy a ti tanítotok. akkor Jakab miképpen mondhatta: ne legyetek sokan tanítok? Maga Jakab. ezért a Bizottság ülésén megkértem Fred Franzot. mert Jézus szavai a Máté 23. hogyan lett tanító?” Megbíztak. hogy féltestvére Jézus. nem tudhatjuk. hogy eleget tegyek Franz kifogásainak. hogy hite szerint azt jelenti. miszerint számban csak nagyon kevés férfi alkotja majd a külön kiválogatott „tanítóknak” . de ezzel a válaszával belém fagyott a szó. Nagyon csendesen válaszolt: „Hiszem.” Ez emlékeztetett a Gileád iskola végzőseihez intézett beszédéhez 1975-ben. hogy Jézus Krisztus személyesen emelte ki Russel pásztort. Megkérdeztem. azzal az eredménnyel. hogy én vagyok az. a Sioni Őrtorony 27 éves "szerkesztő-kiadója". de a kijelentés állandó ismételgetése többet jelzett.” Ez a válasza egy további olyan eseménynek minősült. az elnök elképzeléseinek a fordítottja volt. az saját találgatásainkra maradt. oldal kezdetéig. hogy őrködjem a magyarázat tervezetének a fejlődése felett. oldaltól. akik joggal nevezhetik magukat „tanítónak”. ti pedig mind testvérek vagytok”. és az információk a Szövegmagyarázat Jakab leveléhez kiadványban.„Jézus. hogy az ilyen egyének. csak azt. amiben fenntartásait közölte Ed Dunlap anyagával szemben. Isten akarata. Karl Klein több alkalommal is úgy utalt Fred Franzra. hogy csak néhány kiválasztott lett előléptetve a közösség különleges „tanítójává”101. versében: „titeket azonban ne hívjanak rabbinak. amikor meggyőződését fejezte ki. hogy némelyek tanítók legyenek. oldalától): „Jakab hogyan lett tanító. Ez az anyag. mint a Szervezet sokévi „jövendőmondójára” (oracle). Az egyik ilyen igazságos indíttatású tanító. Jézus Krisztus jelenlétének a hírnöke volt. hogy szavait az emlékezetembe véstem. melynek hatása olyan meglepő volt. a feltámadása után megjelent neki (1Kor 15:7. ha így határozott. Több alkalommal is elmondtam Lyman Swingl-nek.

hogy a Társulatok (és képviselői). és ki lett adva. augusztus 15-én. aki meglátogatta a Társulat évi közgyűlését. cikkben). amikor 1944-ben cikkeket írt az Őrtorony részére. feladja asztali elnökletének kizárólagosságát. és a szavazás puszta formalitás. a Vezető Testület által vannak irányítva. mint annak a bizonyítéka. sem joga hozzászólni. és ez elegendő volt. semmilyen alapvető változás a szervezet elrendezésében. elegendő pótlása. és nincs sem befolyása. Mégis. és hogy ’a kutya valóban csóválja a farkát’. A behelyettesítő anyagot. főleg a több mint húsz év előtti időszakból látható. ahogyan az a Segítség c. mert meg lett szavazva az a változás. Ennek oka az volt. és a viszonylag félénk és éretlen valóság között. vagy „jelzése” lesz egy nagyobb. többfajta tevékenységi területének az irányításához. hogy rendkívül rutinosak. végre bemutatta megállapításait és ajánlásait. hogy a lényegében egyeduralmi elrendezés megváltozzon. annak alárendeltjei. ennek a szavazótagokat érintő függeléknek az elfogadása. Pusztán az a tény. tudta. és ezután egy évig nem történik semmi. egynek megmutatnák ezt a verset. De ki volt mondva. főleg azért. úgy mint azelőtt.a meglehetősen kivételes csoportját. Helyette legfeljebb a Társulatok által gondosan kiválasztott 500 embernek volt joga a szavazáshoz. könyvben megjelentek102. és az akkor végrehajtott változásokkal a Társulatban. olyan nagyjelentőségű eseménnyé duzzadt. Mindenki. Mégis. és osztozni fog az igazgatói tanács többi tagjával. Az. abban az időben a gyülekezeti elrendezésben semmiféle változás nem történt.kiválasztottnak . amikor igazgatókat választanak. a mai napig. az 1944-es esztendővel. 1944. amit előterjesztettem a bizottság jóváhagyta. A tanácskozás érdemi része rendszerint nem tart tovább egy óránál. mint bibliai prófécia által megjelölt év. ami a 2300 napot érinti. felvigyázókról úgy. amik nyomtatásban megjelentek (mint pl. amiben megmagyaráztam az ajánlások történelmi. vagy újításnak. miután „a szent hely az eredeti állapotába lesz helyezve”. mindez úgy volt értelmezve. hogy összefüggésbe hozná-e. ha ma a sok ezer Tanúból. hogy Fred Franznak voltak ilyen elképzelései. ennek a próféciának ez a hivatalos magyarázata. december 1-jei számában megjelentettek (Fred Franz írta). Ennek ellenére. mintha egy óriásméretű. igazi és értelmes változásnak. Kétségeim vannak. hogy döntésével lehetővé tette a rendszeres váltakozást a Vezető Testületi tanácskozás elnökleténél. Semmi kézzelfogható nem történt. amikor egy viszonylagosan jelentéktelen eseményt szimbolikus értékekkel ruháznak fel. hogy például 1971-ben Knorr elnök úgy döntött. hogy fókusza lett a Dániel 8:14 próféciájának a magyarázatához. Az „Ötök Bizottsága” 1975. ’A farok csóválja kutyát’ c. melyek alapinformációkat tartalmaztak a vénekről. A bizottság nevében elkészítettem egy 45 oldalas dokumentumot. Ezekben az időkben az 1944-es év úgy volt bemutatva. vagy ellenőrizni a Szervezet politikáját és programját. A szavazó tagok többsége tulajdonképpen semmit sem tud a Szervezet belső menetéről. amit az Őrtorony 1971. nagyjelentőségű esemény lett volna. aminek köszönhetően a szavazati jog a társulatban már nem volt kötve 10 dolláros hozzájáruláshoz. Ez további példa arra a képességre. október 15. Van itt egy másik oka is a nyilvánvaló ellentétnek bizonyos túlhangsúlyozott és hatékony kijelentések között. hogy a Társulatok képviselői azt képzelték. Az okirat bevezető része ezzel a fejezettel ért véget: 102 Őrtorony. vagy az. de főleg bibliai okát. hogy az aránylag jelentéktelen behelyettesítő képviselete a változásnak. és ráadásul még külön oldalon leírtam a Vezető Testület Bizottságainak a rendszerét. ki lett adva. .

A Vezető Testület sem az elnököt. Miután a második bizottság befejezte javaslatait és előterjesztette azokat 1975. az előző napi vitában azért nem vett részt. még nagyobb jelentőségének a kiemelésére. hogy a tagok többsége hajlik a javasolt alapvető változások felé. és a tanítványai közötti „béke megőrzésére” fognak szolgálni . hogy a Biblia és az Őrtorony írások szerint legyen irányítva. A Vezető Testület elé került az anyag. 18) Úgyszintén reméljük.” A Leo Greenlees által írt kísérőlevél ezt a kijelentést tartalmazta: „Ajánlásainkat nem a mű eddigi irányításából eredő elégtelenség motiválta. az alelnök ragaszkodott ahhoz. hogy ezt a kijelentését Knorr testvér „nyomás alatt” tette. itt az alelnök vizsgagyakorlatokon hallott szavait használta. hogy szavazzanak kézfeltartással. Jézus Krisztus gyülekezeti Fősége ellen103. hogy a javaslatokat úgy értelmezi. Ewart Citty. Az elnöklő felszólította a tagokat. Kijelentette. Két ember kivételével mindenki felemelte a kezét a javaslatok megvalósításának támogatására.Márk 9:50. ezért a közvetítőit használja. Nem értem. hogy „Jézus Krisztus jelenleg nincs itt lent a Földön. azt válaszolta. 105 Az egyetlen jelentős módosítás. kötelességének tett eleget azzal. 3:17. hogy az közelgő évi közgyűlésen a vállalat uralmának a folytatása mellet fog szavazni. hogy tegyenek végső kiigazításokat 104. sok imádság.Az ötök bizottsága minden megfontolása. hogy a Vezető Testület minden tagja tiszteli az elnököt. Az alelnök azt mondta. mint a Társulat „vezérigazgatójára”. és nem tekintik őt egy „pókerarcú. mint kihívás. amennyiben jóvá lesznek hagyva. A két ember. az „Úr földi népének vezérigazgatójaára”. hogy az elnöklők körkörös váltakozása mellett minden Vezető Testületi Bizottságban legyen egy állandó koordinátor. hogy valaki „viccet csinált” belőlük. úgy érzi. amit ő erről mondott. tehetetlen bábfigurának egy tétlen Társulat élén”. és segítenek eltávolítani a feszültséget. hogy Isten Szelleme vezetett bennünket a végkövetkeztetésekhez. mivel világosan kinyilvánították ellenvetéseiket. a részvétele a támogatását jelentette volna de „ezt lelkiismerete miatt nem tehette meg”. Amikor felolvasták neki az elnök saját nyilatkozatát. A következő napon a Testület ismét összeült. Hisszük. nyugodtabb viszonyhoz a Vezető Testület tagjai között. de főleg annak az érdeke. hogy a Vezető Testület segítségére legyenek döntéseiknél. (Zsolt. az ügy a végső szavazáshoz érkezett 105. amennyiben jóvá lesznek hagyva. hogy a Gileád iskola végzősei előtt elhangzott beszédével úgy érezte. Lymen Swingle. hogy az Ötök Bizottságának dokumentuma azt eredményezze.” 104 A második „ötök bizottságát” Milton Henschel. és az 1975. De létrehoztak egy újabb „Ötök Bizottságát”. szeptember 10-ei gyűlésen nyilvánvaló volt. nyilvánvaló lesz az irány. sem az alelnököt nem választotta be a bizottságba. Ezek a szavak őszinte érzéseimet és reményimet fejezték ki. amelyet a második bizottság tett az első bizottság javaslataiban az volt. Lyman Swingle kifejezte. mert így nem érezhetik majd azt. aki nem emelte fel a kezét. kormányozhat és kezdeményezhet a javasolt elrendezés keretein belül. hogy a javasolt kiigazítások. Lloyd Barry és Ted Jaracz alkották. hozzájárulnak a még szebb. Őszintén reméljük. Az elnök megjegyzései főleg a változások gyakorlati részét kérdőjelezték meg. hogy bármi köze legyen az egészhez”. De az alelnök érthetően tudtunkra adta. Reméljük. hogy amint az ügyben érvényesülni fognak a bibliai alapelvek. 133:1. Jak. hogy az elnök továbbra is használhatja energiáját. Többször is úgy hivatkozott Nathan Knorra. miért lettek úgy értelmezve. és imádkozunk. ami találkozásainknál jelen volt. amit követnünk kell. akaratának végrehajtására. Hangsúlyozta. és azt mondta. A vita későbbi szakaszában. az elnök és az alelnök volt. és gondos mérlegelés végeredménye. december 3-án. hogy értesítette a testvéreket erről. hogy a javasolt kiigazítások. mint az „elnöki tisztség elleni támadást”. 103 . Jézus Krisztus vezetésének a kihangsúlyozására. mert „nem akarta. és.

Russell elrendelte. hogy abban az időben „kényszer hatására” szavazott a változások javára. hogy szintén úgy gondolta. 1979-ben a Vezető Testület egy ülésén Fred Franz. amelyet az Őrtorony kiadványok igyekeznek közvetíteni. Leo Greenlees megjegyezte. szétzúzva bármilyen ellenálást és a következő két évtizedben önkényuralmi módszerekkel gyakorolt teljes irányítást. hogy a halála után bizottságok kezeljék az ügyeket megosztva a hatáskörüket és felelősségüket. Négy évvel később. ekkor azért könyörgött nekik. Rutherford azonnal és hatékonyan megszüntette ezeket. Knorrnak sikerült visszaállítania ezt a teljes uralmat. hogy a két szervezet egymás mellett fog működni (talán. mivel nyilvánvaló. hogy milyen végeredménye lesz ennek. és hozzátette: „Sohasem jutott volna az eszembe az. akkor már elnökként. hogy csatlakozzon. amely a Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői címet viseli az „Előszavában” megjegyzi. és az igazságosságot munkaadóiddá” történő kinevezéséről. 1976-ban a hatalom egy férfiról férfiak egy csoportjára ruházódott át és közel fél évszázad elteltével a bizottságok újra döntéshozóvá váltak. hogy ő úgy gondolta. amíg egyfajta „palotaforradalom” megfosztotta a vállalati elnökséget annak hatalmától. hogy amit mások írtak Jehova Tanúiról az „nem mindig előítélettől mentesen” tették. de ebben az esetben nem ez a helyzet”. és ez alkalommal Knorr elnök is felemelte a kezét. és 109. hogy vezető testület. Az Ézsaiás 60:17 idézésével amely Jehova ígéretét tartalmazza a 'réz aranyra. Megtörtént a következő szavazás. mint Antiókia és Jeruzsálem?). azt a látszatot keltve mintha a szervezeti változások gördülékenyen. mint „az egyik legjelentősebb szervezeti kiigazítást Jehova Tanúi mai . az 1990. hogy az úgyis jóvá lesz hagyva. és az alelnök követte őt. Ezután a következőket írja: „E kötet kiadói igyekeztek tárgyilagosak lenni. hogy döntsenek az ügyben egyhangúan.” Nyilvánvaló volt. amely szerint mindig egy vezető testület volt a döntéshozó az Őrtorony egész történelme folyamán. hozzáfűzte. Ezzel egyetértek. Amikor Nathan Knorr engedett. mély hangú és szláv származású testvér mondta. Amint láthattuk a valóság egészen más. Bár mérsékelte a fennálló légkört. akkor miért nem tesznek így a vállalataink is? Az elnök lényegében annak elmondására korlátozta hozzászólásait. hogy ha a gyülekezetek örömmel vetik alá magukat a Vezető Testület irányításának. hogy az elnök és az alelnök ellenzékben maradnak. vagy netán az Őrtorony-kiadványokhoz fordulna az álláspontjuk támogatásáért. és elfogulatlan történelmet bemutatni. hogy „szívesen látná ha Knorr és Franz testvér a Bibliához. Fred Franz kényszerítve érezte magát. Lloyd Barry feszült hangon és a felindultságától reszketve. Az alelnök elmondta. március 15-ei Őrtorony olyan cikkeket tartalmaz amelyek „fokozatos finomításokat” és „folyamatos finomításokat” írnak le a szervezetről. hogy akkoriban nem hajlott a változások felé. azonban mivel ehelyett. egy tagbaszakadt. A szervezet történelmének első hét évtizede alatt senki sem beszélt vagy gondolkozott olyan fogalomról. a javasolt elrendezés alárendelt viszonyba helyezi a vállalatot.Daniel Sydlik. és onnantól kezdve valójában „csak figyelemmel kísérte”. A fenti információk egyértelműen ellentétben állnak azzal az idealista képpel. Annak kifejtésével folytatta. oldalain úgy írja le az igazgatás 1975-76-os jelentős szerkezeti átalakítását. Ez az oda-vissza forgatókönyv nehezen illeszkedik a „fokozatos finomítások” és „folyamatos finomítások” harmonikus folyamatának képébe. kijelentette. a vállalat a Vezető Testülettel „párhuzamosan” fog működni.' a 'vas ezüstre' cseréléséről valamint „a békét felvigyázóiddá. a béke és harmónia légkörében születnének.” A könyv a 108. mint vállalati elnök. Az Őrtorony 1993-as történelemkönyve. Azt a fikciót mutatják be. amit a Vezető Testület most akar tenni. hogy „ez valószínűleg így helyes”.

Henschel x L. Franz x T. Jaracz x A. Gangas C. ha használni akarom. hogy az egyszemélyi vezetéséről a testületi vezetésre történő váltást az elnök és az alelnök részéről érkező intenzív. és jól tudja. (Lásd ennek a fejezetnek a 83. ami akkor a válalattal történt. amikor a történelemkönyvet kiadták. Chitty F. Franz L. akik ismerik a valóságot. Swingle + Kiadói Bizottság G. leteszem. január l -jén lépett hatályba: JEHOVA TANÚI VEZETŐ TESTULETE Szolgálati Bizottság R. Még ha a könyv névtelen „kiadói” figyelmen kívül is hagyták a hónapokig tartó elkeseredett küzdelmet. csak olyan tagokból állt a Testület akik személyesen élték át ezt az élményt. hogy minden egyes személy a több száz férfi és nő közül aki akkoriban a brooklyn-i főhivatal személyzetét alkotta.” . az alelnök saját szavai szerint). Knorr L. Franz R. Tudták. Jackson L. Sydlik x G. Mindezek mellett a Vezető Testület tagjai ismerték legközelebbről a harc intenzitását. amely megelőzte a változást. hogy a változás nem békésen jött el. Suiter x L. mint az asztalon heverő íróeszköz. 1993-ban. Amint befejeztem. x – elnök + . Klein N. talán a legtalálóbban írta le azt. Knorr és Fred Franz miatt valósult meg. Booth + Elnöklő Bizottsága M. Az „Ötök Bizottsága” egyik legelső összejövetelén ezt mondta: „Egy vállalat csak egy jogi eszköz. Henschel W.) Vajon mennyire „tárgyilagos” és „elfogulatlan” erről a nagy eseményről készített bemutatójuk? A változást úgy mutatják be. Az. Barry x E. az hallotta az elnök dühös kifejezéseit a reggeli szöveg (napiszöveg) megbeszélésein. hogy megengedték ennek a kitalált békés és harmonikus változásnak a megjelentetését. Swingle N. Schroeder K. Knorr + Tanítói Bizottság T. az biztos.Henschel + Írói Bizottság L. sokat elárul azok erkölcsi normáiról. sőt maró ellenállás fényében sikerült elérni és. aki életének korai szakaszában farmer volt New York állam északi részén. a második ötök bizottsága által készített elrendezést mutatja. akik egyértelmű vereséggel szembesültek és végül kapituláltak (vonakodva és „kényszer alatt” szavaztak. oldalát az oldalak szövegéhez. Fekel G. mintha azt békés harmóniában érték volna el. Jaracz W. Schroeder M. Barry F.történelmében”.koordinátor MÁS JOGI KÉPVISLETEK IBSA ANGLIA John Booth. akinek azonban nehézségei voltak gondolatai közlésével. az első „Ötök Bizottságának” a tagja. egy úriember mélyenszántó gondolatokkal. amely 1976. A mellékelt ábra. Franz M. hogy a kiigazítás 'egyhangú jóváhagyása' amelyre a történelemkönyv hivathozik csupán e két férfi. A megjelentetett beszámolóból egyértelműen és szembetűnően hiányzik minden őszinteség. felemelem. Suiter J. Greenlees W. Greenlees + Személyzeti Bizottság D. amíg újfent nem lesz rá szükségem. Olyan. Jackson A. Jackson + PENNSYLVANIAI ŐRTORONY BIBLIA ÉS TRAKTÁTUS TÁRSULAT ŐRTORONY NEW YORK Inc. Az íróeszközt.

A legvalószínűbb jelöltek Fred Franz és Milton Henschel volt. Az 1976-os év folyamán sorozatos találkozásokat hoztak létre elismert és tekintélyes férfiakkal különböző kategóriákból: először a fiókhivatalok képviselőivel az egész világból. 64.mindegyik a „kereszténység elnöklő szolgája volt azon a területen. Itt is változás jött létre. nagyobb hatalmat szerzett. A Vezető Testület új Bizottságai érvénybe léptettek sok változást a Bétel-család körülményeinek javítására úgy Brooklyn-ban. Idézve a „A fiókhivatalok ügymenete” akkor érvényes kézikönyvéből az 5 és a 6. 1977. persze a pápaság pompája és fényűzése nélkül. de annak ellenére. Egy évvel ezelőtt talán igaz volt.Ilyen helyzetbe jutott most az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat és leányvállalatai. Fred Franz ezt akkor abban a megvilágításban látta. ha valóban olyan szerteágazó hatalma lett volna. most már. több mint 2. Lloyd Barry vehetné át az ő (elnöki) munkáját. valamilyen „palástot átadni” Barrynak. mint a pápának. hogy a kiadott anyagok. ha szükség lenne rá. és lényegében eltűnt úgy. Ez szükségszerűen azt jelentette. hogy ez a hivatal most csupán jogi tisztséget töltött be.. és helyénvalónak érezte. amiben hírt adott Frederick Franz elnökké választásáról. hogy legyen az elnök Fred Franz. mint ami a múltban volt.2 millió lélek felett az egész világon. nyíltság. amilyen azelőtt. akkor a fiókhivatalok felvigyázói ténykedésük területén . mint Rutherford utasítását a halálos ágyán. A Time folyóirat abban a cikkben. és kevésbé az emberi Szervezet tekintélyét. június 11. hogy követője Henschel lesz. amikor ezt a feladatot átvették a fiókhivatali bizottságok. mint most. aki szorosan együttműködött Knorral a vezetésben. több testvéri szellem. Amikor Knorr Kiadói Bizottságban elfoglalt koordinátori helyének a pótlásáról volt szó. amit XXIII. Évekkel később a mi közös ebédünk szolgáltatta az okot a kiközösítésemre. és az első „Ötök Bizottsága” egyik beszélgetése közben Knorr jelezte. akik ahhoz az „ablakhoz” hasonlították. mint a pápa. mint a több mint 90 fiókhivatalban. Nagyobb figyelmet szenteltek az úgynevezett „sortagok” pénzügyi szükségleteire. Henschel azt javasolta. és 1977-es évek kellemes pillanatokat is hoztak. hogy az elnöki joghatalmat megtizedelték. János pápa nyitott ki a Katolikus Egyház részére. A Knorr és Henschel közötti viszony az utóbbi években megromlott. 108 A meghívottak között volt Peter Gregerson is. majd az utazó szolgákkal az Egyesült Államokból. Time. Mindenesetre sok Tanú értékelte. 107 106 . Amikor Nathan Knorr meghalt. ezt írta: „Bár nagyon kevesen ismerik a nevét. és egyenlőség volt jelen. A nemzetközi Központban érezhetően megváltozott a légkor. hogy ebből bármit megéreztek volna gyülekezeti szinten. Voltak. hogy az elnöki hivatal még mindig komolysággal és fontossággal bírt. ahová kijelölték” – egyenlőek lettek volna az érsekkel107. már nem volt az az alapjában világméretű hatalom. oly eltérőt. de Fred Franz. és ezt így egyhangúlag el is fogadták. úgy tűnt. Az 1976-os. milyen drasztikus változások történtek. Kétségeim vannak. Az elnöknek. Minden esetben a szabad beszélgetés és megnyilvánulás lehetősége felüdülést jelentett. Lloyd Barryt támogatta. és végül meghívták Brooklyn-ba a világ bizonyos részeit képviselő gyülekezeti véneket 108.”106 Ez az állítás sohasem volt távolabb az igazságtól. mint elnök. legalább egy időre jobban kihangsúlyozták az Írások tekintélyét és Jézus Krisztus vezetését. oldaláról. az alabamai Gadsdenbol. a Vezető Testület mérlegelte az utód személyét. az asszonyok és korban idősebbek szükségleteire. oldal. hogy „lehetőséget adjon egy kis friss levegőt szívni”. A Vezető Testületen kívül csak kevés ember tudta felmérni. de a Vezető Testület erre a helyre Henschelt szavazta meg. mivel ezen férfiak több javaslata semmilyen érdemleges mértékben nem volt kivitelezve.

hogy ritkán voltak alátámasztva az Írásokkal. és kiegyenlítő hatása megengedi a nagyobb mérsékeltséget. ami oly sok rendeletet teremtett. Abban az időben Fred Franz csak ült. Amikor megszavazták az új átépítést. Mint ahogy azt egy sokéves Tanú mondta: „Eddig azt éreztem. amíg nem érkezett el a megszokott felhívásnak az ideje. A világi. a szavazás előtt jelent meg. Az. vagy a fiókhivatali bizottságba való kinevezésnél rendszerint egyhangú volt a szavazás. és az ő megjegyzései sokszor ellentétben voltak a többség véleményével. amikor annak az alapelvnek a megváltoztatásáról volt szó. Majd két éven belül. holott nem volt öröme a véghezvitt változásokból. könyörületesebb felfogást érzékeltek. Azt gondolják. ami az úgynevezett „közösségből való kizárás dolgait” érintette. Az „egy” az alelnök szokott lenni. a nagyobb érdeklődést az egyén egyedi körülményei és problémái iránt. részt vett. akik a Vezető Testületen kívül álltak. mint olyan férfiak találkozását. sok esetben a szavazás állása: „16 (vagy bármilyen szám) mellette.Jóval mérsékeltebb. fejezet: Hagyomány és törvénykezés Így aztán érvénytelenné tettétek Isten szavát … mert emberek parancsait tanítják tanokként. Mint ahogy azt már említettem. és kisebb hajlamot besorolni bizonyos cselekedeteket a „kiközösítést eredményező kihágások” közé. hivatalos ügyek). hogy valamit muszáj tennem. mint az a tény. csak alkalmanként vett részt a vitában. és talán egy napon. Az igaz. Komolyan reménykedtem. A szavazások visszatükrözték a nagyobb körültekintést az emberek élete iránt az új rendelkezések bevezetésénél. amit mondani akart majdnem kizárólagosan az értekezlet végére. vagy félvilági jellegű dolgoknál (tulajdonszerzés. egy tartózkodott”. hogy az utolsó percben tett alelnöki megjegyzésekre bár voltak eltolódások. ha képes volt rá. hogy ilyen széleskörű változások történtek a közigazgatás elrendezésében. közreműködött a megbeszéléseken. mint fagyos őszi szél. kiegyensúlyozottabb.” A Vezető Testület találkozásai szintén a közhangulat bizonyos fokú változásáról vallottak. és oly nagymértékben kisajátított ellenőrzési felületet az emberek magánéletében. és azzal. Főleg megfontolásait nem adta tudtunkra addig. 9 Jehova Tanúinak a legtöbbje úgy képzeli el a Vezető Testület üléseit. Abban az időben érezhető volt az általános egyesség a gondolkodásmódban (az egyes hozzászólások szerint). hogy ezt tenni akarom. az autoritatív hozzáállás kizárását. Ez rendszerint akkor történt. a dogmatizmus korlátozását. most azt kezdem érezni. Máté 15:6. újra és újra kezdtek felbukkanni a nagyon élesen körvonalazott visszahátrálás bizonyítékai. ebből valami megvalósult. akik idejük jelentős részét Isten Szavának intenzív tanulmányozásával töltik. nehéz volt elhinni. Kijelentései néha segítettek a szélsőséges vélemények áthidalásánál. azért jönnek össze. a dolgokhoz való hozzáállásából a józan észt tükrözték vissza. Talán semmi sem szemlélteti jobban a Vezető Testületnek abban az időben megváltozott gondolkodásmódját. hogy az 1975-os év elmúlt az ezeréves kegyes év eljövetelének reményteljes várakozásával. Egy darabig ki is tartott. de együttműködött és segített. Az év folyamán (1976) Nathan Knorr egészsége romlani kezdett. hogy alázattal fontolóra vegyék. és ahogy ez fel van jegyezve a hivatalos jegyzőkönyv (Minutes) szerint. hogyan . vitán kívül kicsit megalázó hatással volt az érezhetően lazuló dogmatizmusra. hogy a változás „kiegyensúlyozó”. és hallgatott. Ennek ellenére. kivált ami az erős ellenállást illeti a Szervezet magas beosztású férfiai és közeli munkatársai részéről. habár ez sohasem működött tokéletesen. 5. amely a még nagyobb hideget jelzi. a szavazások pont az ő kijelentéseinek az értelme ellen történtek.

és ők nyilvánvalóan úgy vélték. melyeket új szögből hajítottak hozzánk. Valóban úgy nézett ki. végleges és legfelsőbb tekintélyre. hogy vizsgálatnak vessék alá. a Vezető Testület tagjai mindenki másnál jobban tudták. Mint korábban említettem. Amint az eddigiekből már kiderült. építő mérlegelésre. melyek komolyan befolyásolhatták az emberek életét. melyek az igazi keresztény cselekedetekre indítanak. több millió embernek ezt az „igazságnak” kell tekintenie. Nincs okunk kételkedni. és mégis itt. hogy jobbító és pozitív módon építsék őket a hitben és a szeretetben. Amikor lapozgatom az ülések jegyzőkönyveit. melyek a Vezető Testület és a társulatok közötti viszonyról írtak. és kutatni a Szentírásban. hogy a kiközösítésre vonatkozó minden elfogadott és továbbított döntés még további kérdéseket hozott csupán. azokban a tulajdonságokban. ajánlások előterjesztésével. Milyen más irodai munka lehet ennél fontosabb? De ezek a testvérek egyáltalán nem voltak egyedül. ami szükségessé teszi a kiközösítést?” A Vezető Testületet egy csoport fal mellé állított férfihoz hasonlítanám (gondolatban ezt sokszor megtettem). akiknek odadobálják az emberek a labdákat. akik e tekintetben különösen figyelemreméltóak voltak. amikor tisztán bibliai megbeszélés volt a programon. A Vezető Testület több tagja elismerte. hogy az Őrtorony-cikkekben. egyiket a másik után. Voltak páran a Kiadói Bizottságból (oda tartozott a pennsylvaniai Társulat elnöksége és igazgatói is). ami ezeken az üléseken történik. vagy ennek a Bizottságnak más tagjai. mint egyedüli érvényes. hogy egy vagy már két héttel korábban értesültek az ügyről. Mióta minden Vezető Testületi ülés zárt. Megvolt az oka. ha képtelenek voltak elmélkedni rajta. Azokon a ritka alkalmakon. hogy az előző bekezdésben leírt kép jelentősen eltér a valóságtól. hogy a legfőbb és állandó. olyan képet mutattak be. és csak kevés idő maradt a valóban pozitív. tanulmányozásra. A Vezető Testület tagjai mindenki másnál jobban tudják azt is. de voltak ellene bizonyos kifogások. ahol olyan kérdésekről volt szó. kilenc évet töltöttem a Vezető Testületben. És amint egyszer valamit kiadtak. általában az Őrtorony részére elkészített olyan cikket vagy cikkeket tárgyaltunk meg. hiszen óriási mennyiségben érkeztek hozzájuk iratok. megvitatásra és cselekvésre. nagyon elfoglalt voltam”. hogy valóban túl voltak terhelve. Grant Suiter. hogyan tudták akkor nyugodt lelkiismerettel szavazni az anyag jóváhagyásáról. mint sokan az úgynevezett „közönséges” Tanúk közül. amely nem egyezett a valósággal. hogy azok ott elkapják és visszadobják. hogy nem tudnak. kénytelen volt kijelenteni: „Csak kevés időm volt. A labdák olyan gyakran és oly nagy számban potyognak. hogy egy átlagos tagok nem töltöttek több időt. összetett okai voltak. néha még kevesebbet is az ilyen tanulmányozással. annak ellenére. hogy Milton Henschel. melyet valaki elkészítette. amiknek a végén mindig ilyen kérdés hangzott el: „Olyan dologról van szó. csak a tagjai szemtanúi annak. hogy a különböző ügyek annyira lefoglalják őket. mert maguk a megbeszélések világosan jelezték. és a következtetések. megállapítom. a jelenlévők közül majdnem senkinek sem került a kezébe a Biblia. Egyáltalán nem túlzás azt mondani. sem ajkára a szava. Csakhogy felötlik bennem a kérdés. Ezekben az esetekben rendszeresen megtörtént. hogy átnézzem. Évekig sok-sok összejövetelen vettem részt. ahol mindig a Bibliára hivatkoznak. hogy csak kevés idő marad másra. hogy a Vezető Testület tagjainak a legtöbbje csak egy picivel tett többet . és leginkább időrabló vonása az olyan problémák megtárgyalása volt. vagy nem akarnak megbízni senki mást ezeknek az átvizsgálásával. hogy csak kevés idejük marad a Biblia tanulmányozására. és hogy mindezt olyan összejöveteleken teszik.segíthetnének még jobban testvéreiknek a Szentírás megértésében.

De ez nem jelenti azt. Az író sokszor összeállította minden érvét. hiszen az ő ”elfoglaltságuk” egyáltalán nem volt új keletű. politika. olyan. amíg megnyugtató összhangban volt a hagyományos irányelvekkel és tanításokkal. Az utolsó oka annak. (Még Nathan Knorr elnöksége idején is főként ezt az eljárást követte a Társulat fő írója. ezt mondta ezután: „Rendben van. hogy a testületi tagok többségének a részéről az ügy ezzel megoldódott. úgy tűnt. válás. és rendszerint habozás nélkül megszavaztak bármilyen ilyenfajta javaslatot. nagyobb eséllyel tettek fel komoly kérdéseket. Ha rátaláltak egy ilyen rendeletre. hogy az ilyen tanulmányozás és kutatás valójában nem is olyan fontosak. mert valaki az üggyel kapcsolatos kijelentést talált a Szervezet-könyvben. és sohasem maradt rám hatás nélkül az. a „Segítség a fiókhivatalok részére a levelek megválaszolásában” (Aid in Answering Branch Office Correspondence) című könyvben. és az anyagot a végső formájára alakította.munkavállalás. ügyes zsonglőrködésről a szövegekkel. amikor az anyag már teljesen elkészült.” A valódi bibliai megbeszélések hiányának a másik oka meggyőződésem szerint nyilvánvalóan az előzőből ered. oldal (angolban). Csak akkor. 109 Lásd Őrtorony 1980. a Vezető Testületben megtett javaslat. hogy a kérdések egyik esetben a másik után.arra. Azok. hogy megvizsgálja és megbeszélje a bemutatott elképzeléseket és magyarázatokat. olyasvalamivel voltak kapcsolatban. volt lehetősége bárki másnak .annál. melyek szellemi aratásuk kezdetén álltak fenn 109. Többször átéltem ezt . hogy elhiszem.önmagukban is megbízható iránymutatók. hogy felületes olvasással lehetetlen volt kielégítő mértékben megállapítani. hogy az Őrtorony nem tévedhetetlen. hogy az ügynek mélyebb gyökerei vannak. ami egy ábécérendbe szedett összeállítás volt azokról az irányelvekről. és próbára tette volna gondolkodását. akik az anyagot csak átolvasták. elegendő tag szavazott az elfogadása mellett. Fred Franz. hogy az Írások valamilyen „új” értelmezését képviselte. Lyman Swingle.többnyire az elnöknek . A téma többnyire az író gondolataiban született meg. Esetenként a hosszas értekezés után a „kiközösítési” kérdésekről hirtelen eldőlt azért. melyek rendkívül sokféle témára vonatkoztak . és a szervezet irányelvei és tanai . mint hogy elolvassa a megírt anyagot. hogy csak nagyon kevés időt találtam a valódi komoly tanulmányozásra. hogy legyen. többnyire a szöveg elfogadására szavaztak. Ez csak egy további kődarab a tanúbizonyságnak arra a hatalmas emlékművére felhalmozva. rendben kellett. anélkül hogy tanácskozott volna a Vezető Testülettel. holott a társulati irányelv konkrét részének a támogatására a Szentírásból semmit nem idéztek. annak ellenére. 8-24. Így történt meg. hogy a ’betakarítási ünnepségek’ (melyeket a Biblia szerint az aratási időszak végén tartottak meg) a Tanúk történelmében olyan körülményeket szemléltettek. hogy a Vezető Testület tagjainak többsége nem volt igazából jártas a Szentírásban. ha így akarjátok. és mennyire nyugszik szilárd szentírási alapokon. hogy az egyik cikk megvitatása után. katonasággal kapcsolatos kérdések.melyek több évtized alatt fejlődtek ki . anélkül hogy legalább még egy emberrel beszélt volna róla. akik viszont át is tanulmányozták és átvizsgálták. mint amit valóságban jelentenek. szakszervezetek. amiről maga a Szentírás is hallgat. Jómagam is 1965 előtt olyan helyzetben voltam. miért játszott a Biblia olyan kis szerepet az ilyen megbeszéléseken az volt. vagy csak gondolattornáról van szó. minek következtében a szövegek látszólag mást mondanak. A tények igazolják ezt a végkövetkeztetést. És ez az. De úgy gondolom. amely összhangban volt a kinyomtatott irányelvekkel. vér és számos további téma. vagy ami még valószínűbb. . hogy az ilyenfajta kinyomtatott alapelvek az ügy megbeszélésének és megoldásának során ilyen hirtelen átalakulást váltottak ki. Ezért bármilyen. pedig az azt a nézetet képviselte. aki akkor az Írói Bizottság koordinátoraként szolgált. február 15-ei számát. az a hit volt túlsúlyban. mennyire helyénvaló. Úgy gondolom.) Az érvelés sokszor összetett és szövevényes volt. házasság. elküldöm a nyomdába kiadatásra.

Általában. hogy a javaslatot kétharmados többségnek (az aktív tagok teljes számából) kell támogatnia. A kérdés ez volt: Továbbra is végezheti-e a munkát.) Megint csak. A szabály az volt. hogy vallják be azt a férjüknek (annak ellenére. Máskor a megbeszélés arra az irányelvre összpontosított. hogy ezzel meg lehetne indokolni a bonyolult okoskodás. egy másik Tanút. hogy a javaslat ellen szavaztak 110. hogy a szérum-injekciot hasonlóan kell-e megítélni. Melyik bibliaversek foglalkoznak ilyen kérdésekkel? Figyeljük meg azt a példát. hogy megőrizhesse elismert helyzetét. mit is jelent egy ilyen tág értelmű kijelentés. mint a vérátömlesztést. „megvétózza” a döntést. hogy ez a munka elfogadhatatlan. verséből. Ilyenkor sokszor szükségtelennek vagy jelentéktelennek tekintették azt. Emlékszem. és magyarázatok szükségességét. fejezetének a 19. aki a katonai támaszpont tiszti klubjában játszott. A kisebb jelentőségű ügyekben gyakorlatilag a többséggel szavaztam még akkor is. vagy tartózkodjak a szavazástól. hogy a férj köztudottan szélsőségesen erőszakos természetű volt). és hogyan lehet alkalmazni. hogy szükséges a Szentírás más részeinek segítségével meghatározni. hogy egy tag a többségtől eltérően szavazzon vagy egyszerűen tartózkodjon. ha az ilyen jellegű vitákban valaki a tett. a Szentírás egyáltalán hol értekezik erről. mint a tárolt vörösvérsejtek elfogadását. vagy tartózkodtam a szavazástól. és hogy ennek a férfinak más útvonalat kell kapnia. és ki kell közösíteni. hogy az alatt a több mint nyolc év alatt csak néhány esetben fordult elő. hogy teljesen egyedül szavaztam ellentétesen a többséggel. hogy a többségtől eltérően szavazzak. amiről éppen szó volt. mint ami elfogadhatatlan. vagy ez egy kiközösítést érdemlő kihágás? (A döntő tényező itt a katonai tulajdon és a személyzet bekapcsolódása volt. és elismert helyzetű [in good standing] tag maradhat. vagy három tagtársammal. és úgy alkalmazta. Amennyiben a Vezető Testület valamelyik tagja személy szerint nem tartotta helyesnek a megvitatott cselekedetet vagy viselkedést. január 1-jén lépett érvénybe) utáni első két évben ez nem történt meg túl gyakran. De tagságom utolsó két évében a „keményvonalas” szemléletmód megerősödése gyakrabban kényszerített rá. nagyon tág értelmű kijelentésekre hivatkozott. mert különben a nő állítólagos megbánását nem tekintik érvényesnek. egy zenészt érintő eset. és erre mutatnak a jegyzeteim is. akkor olyan. mint a „nem vagytok részei a világnak” a János evangéliuma 15. és ha igen. ritkán voltam egyedül. ahová sokszor szállított árut. akkor hol teszi ezt olyan világosan. A Szentírás hallgatott. hogy ez megengedte. De amikor olyan kérdések merültek fel. gyakran kisebbségben maradtam. mely szerint egy alkalommal hűtlenség vétkét elkövető nőket arra kötelezik. anélkül hogy úgy érezné. A Vezető Testület döntéseinek jelentős tényezője volt a kétharmados többség szabálya. akik lelkiismereti ellenvetéseiket fejezték ki azzal. gyakran folyamodott az említett szöveghez. Ennek néha furcsa következményei voltak. A nagy szervezeti változás (mely hivatalosan 1976. Érkezett egy hasonló. vagy a viselkedés elítélését támogatók közül egyáltalán valamilyen mértékben is hivatkozott a Szentírásra. A Vezető Testület többsége ezt is úgy ítélte meg. Jehova egyik Tanújának. de a Vezető Testület többsége mégis úgy döntött. az útvonalába beletartozott egy nagy katonai támaszpont is. de sokszor csak egy. amik komolyan érintették a lelkiismeretemet. hosszadalmasan magyarázgatta. 110 . Személy szerint értékeltem. és nem tudott visszaemlékezni más ellene szóló érvre. Ilyet nem senki sem tudott bemutatni. ha teljesen nem értettem velük egyet. amelyet megtárgyalás és döntés végett tártak a Vezető Testület elé. az emberi okoskodás adta meg a választ.Az egyik összejövetelen például arról kellett dönteni. hogy ráilljen arra a helyzetre. kettő. avagy a vérlemezkék elfogadását ugyanúgy nemkívánatosnak kell-e tekinteni. aki a Coca-Cola cég egyik tehergépkocsi vezetője volt.

hogy a testvért vagy a testvérnőt. akkor érvénytelenné tenné álláspontjukat az a tény. mi történt akkor. Tehát hogyan engedhetjük meg.) Ha a kilencből. hogy a Vezető Testület tagjainak többsége világosan kifejezte. Hogyan hagyhatjuk. hogy a kérdéses cselekedet nem érdemel ilyen kegyetlen ítéletet? Hogyan éreznék magukat a testvérek és testvérnők. hogy az összes aktív tag kétharmados többségére van szükség. és az ötből hárman nem hinnék el. még mindig nem lett volna elegendő. vagy tizennyolc tag volt. mi történhetett a kétharmados szabály következtében: Abban az esetben. Figyeljük csak meg. ha az öt közül. a többség nem volt elegendő az ilyen „címke” megváltoztatására. hogy csupán egy a szavazásra vonatkozó eljárással kapcsolatos szabály miatt megmaradjon a kiközösítés hagyományos Az a tény. avagy egy asszony esete. a kilenc még nem volt kétharmados többség. aki valami ilyesmit cselekedett. hogy valakinek egy potenciálisan halálos betegség leküzdésére valamilyen vérszármazékot adtak. Ez annyit jelentett. És ez nem is volt olyan szokatlan. megtárgyalnának egy ügyet. hogy az ilyen esetekben valamelyik tag meggondolja magát. Persze. maradjon meg a „status quo”. Nem volt szokás. akik támogatták a „kiközösítést érdemlő kihágás” csoportjában megtartani. természetesen csökkenti annak a valószínűségét. valaki azt javasolta. kifejtettem nézetemet. vagy akinek ilyen állása volt. vagy netán a többség (még ha nem is kétharmados) úgy gondolta. így rendszerint patthelyzet állt elő. hogy a Vezető Testület összejövetelei titkosak. mert olyan irányelv volt érvényben. (Ha tíz tag szavazott volna a változtatás mellett. és ő a férje katonai támaszpontján dolgozott a törzskar irodáján. 112 Három az ötből csak 60%. holott ez kétharmados többség volt a tizennégy jelenlévő közül. és nem 66. az az indítvány természetesen szintén sikertelen lett volna. valaki javaslatot terjesztett elő. hogy a cselekedetet. még nem jelentette az eltörlését. amely olyan viselkedést foglalt magába. az nem járt sikerrel. és másképp szavazzon. hogy valamilyen indítványt el kell fogadni. amikor a Vezető Testületen belül a vélemények eléggé megoszlottak. Néha az ilyen megbeszéléseknél a Vezető Testület egészen megoszlott.mint például az. mert a szabály az volt. és semmi se változzon. és engedhetjük meg az emberek kiközösítését ilyen dolgokért. akik „bírói bizottságot” alkotnak. hogy valaki megtudja ezt. ha nem is lett elfogadva. mert az elfogadáshoz tizenkét szavazatra volt szükség. amit a Társulat valamikor a múltban „kiközösítést érdemlő kihágásnak” minősített . akik a kiközösítési kategóriából való eltávolítást támogatták. és őket mégis kiközösítették?111 Szemléltetésként. esetenként teljesen szétszakadt pontosan a közepén. ha a jelen levő tizennégy tag közül kilencen a kiközösítést érdemlő „címke” eltörlése mellett voltak. mielőtt meg lehetne változtatni egy korábbi irányelvet. ha megtudnák. Például olyan kérdés kerülhetett szóba. Bármennyire tiszta túlsúlyban voltak. hogy az egyén viselkedése és cselekvése kiközösítést érdemel. Vagy az történt.6 %. annak ellenére. ami az idő nagy részében tizenhét. Az összejövetelekről készült jegyzőkönyvek a Tanúk részére teljesen elérhetetlenek. hogy nem érdemlik meg! Nem egy alkalommal. akinek a nem Tanú férje katona volt. hogy a többség amellett volt. De a besorolás megtartása melletti indítvány sikertelensége. ha öt gyülekezeti vénből. Miért nem? Azért. mint gondolnánk. hogy a létező irányelv továbbra is maradjon érvényben. hogy amikor nincs meg a kétharmados többség. hogy állásfoglalásunk ésszerűtlen és érthetetlen. akik úgy éreztük. Az egyik első ilyen megoszlott szavazási esetnél Milton Henschel kifejtette nézetét.De most képzeljük csak el. néha a többség. amikor a Vezető Testületen belül voltunk jó páran. és csupán öten támogatták a fenntartását. hogy ők csak háromötödös és nem a kétharmados többségben vannak?112 Vajon kiközösítenék ezt a személyt? Biztosan nem. mint a kétharmados többségnél. amikor jelentős kisebbség. ez a helyzet. 111 . viselkedést vagy munkát többé nem kell a „kiközösítést érdemlő kihágás” kategóriájába sorolni. hogy az esetnek nem kellene kiközösítést érdemlő kihágásnak lennie. továbbra is ki lett közösítve.

Mindezekben a vitás esetekben a „kiközösítést érdemlő kihágás” nem olyasvalami volt. 114 113 . Vajon helytelen. hogy „gyakorlatiasnak” kell lennünk az ilyen dolgokhoz való hozzáállásunkban. hogy ezt a nagy. helyesen cselekszenek. hogy minden. a Társulat múltjában megfogalmazódott egy kiközösítési irányelv (gyakran egy ember gondolkodásának az eredményeként. hogy kitartsanak a kiközösítés mellett annak ellenére. mit mondott nekem a saját lelkiismeretem. Ennek ellenére úgy vélem. vagy helytelen voltát. de ők maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani”?113 Ennek eldöntését az olvasóra bízom. és milyen álláspontra éreztem késztetést. és gondolnunk kell arra. Abban az esetben. amikor gyakran megjegyezte. Valamikor régen. a tagok többsége teljesen helyesnek fogadta el ezt a nézetet. egy olyan emberének. hogy erre vonatkoznak Jézus szavai: „Nehéz terheket kötöznek egybe és raknak az emberek vállára. ha úgy tűnik. Ezen a bizonyos összejövetelen elismerte. Bár Dan Sydlikhez hasonlóan. és hogy az egyének érdekei alapjában véve „feláldozhatóak”.”114 Úgy tűnt. mi késztette őket arra.álláspont. de mindig emlékeznünk kell rá. ha köztudott volt egy vagy több szélsőséges példája a rossz viselkedésnek. Ted Jaracz kimondta a véleményét. hogy egy jelentős kisebbség. hogy „a létező irányelv bizonyos mértékű gyötrelmet okozhat néhány olyan egyénnek. hogy ügyükben nem éreznénk együtt velük. vagy talán kollégáiknak a fele. amelyekre Milton Henschel gondolt. világméretű szervezetet. amikor a hosszú vita már sejteni engedte.. azokat a lehetséges veszély szilárd bizonyítékaként mutatták be. ha egy jelentős kisebbség (kivált pedig a többség. mi következik. még ha kis arányú is) úgy gondolja. Én csak azt tudom. mint vérmérsékletükben. hogy ezekben a vitatott ügyekben a Vezető Testület kiközösítés mellett állást foglaló tagjai alapjában véve azt hitték. vagy még nagyobb része ellenezte azt? Egy esetben. amikor a Vezető Testület tagjainak többsége más véleményen van? Nem kellene legalább azt elfogadnunk. hogy az ilyen eseteknél tegyék félre „szokásos” eljárásmódjukat. hogy nincs elegendő alap a kiközösítésre? A Vezető Testülethez intézett ilyenfajta kérdések visszhang nélkül maradtak. kiközösítéssel kapcsolatos kérdésben nem lesz kiközösítés. Ez pusztán a szervezeti irányelvek következménye volt. mintha ez lenne a természetes. vagy három emberről tárgyalunk . hogy arra indítsa a tagokat. hogy nem csak két. Jaracz kevésbé volt szenvedélyes. és ez addig volt érvényben. és hozzátette: „Nem arról van szó. Ráadásul. Ha egyszer egy irányelv megjelent. valaki azt az érvet hozhatná fel. Míg Sydlik gyakran az indulatai alapján ítélte meg a kérdések helyes. mivel szavazáskor az ő álláspontja és Ted Jaraczé gyakran egybeesett. amit a vitatott kérdéshez lehetett kapcsolni. elfogadtak egy szabályt. ha ilyen körülmények között úgy érzi valaki. milyen hatással lesz ez erre a világméretű szervezetre. hogy ami jó a szervezetnek. Az emberek életére tett hatásnak valahogy nem volt elegendő súlya ahhoz. aki túlságosan gyakran hihetetlenül távol állt azoktól a körülményektől. amíg a kétharmados többség nem tudta hatálytalanítani. az jó a benne lévő embereknek is. és ezt teljesen magától értetődően tették. Hogyan gondolkodtak. akiknek a helyzetéről szó van”. amikről szó volt). hogy az álláspont lazulása „utat nyithatna” a kihágások áradatának. ami meglehetősen jól tükrözi a többiek gondolkodásmódját.figyelembe kell vennünk az egész hatalmas. amit a Szentírás egyértelműen bűnös dolognak nyilvánít. de újra meg újra az ilyen esetekben érvényben maradt már korábban bevezetett hagyományos politika. világméretű szervezet érdekei megkívánják. az irányelv következményeivel együtt. Többnyire akkor hozták elő az ilyen veszély félelmetes Máté 23:4 Talán lényegében ezek a szempontok lehettek azok is. akkor az egész világon élő minden testvérnek el kellett ezt viselnie. Jaracz is szláv származású (lengyel) volt. különböztek úgy alkatilag. és ezt az irányelvet érvénybe is léptették.

hogy ő is és a többiek mind. Mit jelzett ez tulajdonképpen a mi álláspontunkról. a „védőfal” mögött tartva őket. vagy pedig hallgat róla. hogy az a testvérek között „utat nyithatna” az erkölcstelenség és helytelen viselkedés elterjedéséhez. milyen messzire mennének el a testvéreink. mit kellene megengedni vagy megtiltani másoknak. és ezekkel a szavakkal fejezte be: „Nem tudhatjuk. kétségtelenül őszintén úgy vélték. hogy valójában bensőjükben bűnös módon akarnak élni. sőt több szempontból viták során. hasonlóan hatott rám. és az a tény is. hogy az igaz keresztényeket nem kell alávetni törvényes kényszernek. hogy a Vezető Testület tagjainak a többsége hajlik a változások felé. A hosszú megbeszélések. hogy szükséges szilárdan betartani bizonyos sokéves alapelveket azért. nehogy eltévedjenek.. hogy bizonyos vének (gyakran a fiókbizottságokból). akik írtak az üggyel kapcsolatban. mely megjövendöli a lehetséges féktelen törvényszegés elkövetését a testvérek részéről csak azért. nem hiszem. hogy maga a Vezető Testület tagjai sem találtak semmit. Milton Henschel kijelentése után megjegyeztem. hogy rendőri erők jelenlétének körülbelül egy napos hiánya milyen különböző törvénytelenségek elkövetésére vitte rá a másként törvényhű állampolgárokat. hogy „megőrizzék a rendet a nép körében”.” Hiszem. mert mi mint Vezető Testület megszüntettünk egy létező előírást. mint azokról. Megjegyeztem. és mennyire hittünk abban. hogy azzal gyanúsítjuk a testvéreket. Egy rendőrségi sztrájkról írtak a kanadai Montrealban.kísértetét. és ezt a döntéseik is tanúsították. 115 Lásd Ébredjetek! 1969. Ha ezeknek az irányelveknek a „védőfalát” valóban világosan korvonalazná Isten Szava. hogy a Vezető Testületben az a nézet uralkodott: ne higgyünk senkinek. és ezt világosan megmutatta az a tény. hogy igazságszeretetük valóban mély és őszinte? Néha úgy tűnt. Az Ébredjetek! cikke rámutatott. akik megszegték a törvényeket a rendőrségi sztrájk idején Montrealban. inkább úgy hiszem. o. nem találtak a Szentírásban semmit az üggyel kapcsolatban. abban a hitben. akkor helyeselnem kellett volna. hogy a törvény szerint cselekedjenek115. mintha azt mondanánk. Az előbb említett esetben. amikor a Szava kifejezetten vagy világos alapelvek révén elítéli a tettet. Eszembe jutott egy cikk. csak magunknak. mert Isten szava ezt jóváhagyja. és hogy Ő az. és szívesen ennek megfelelően is szavazta volna. nem szeretik valójában az igazságosságot. és csak a szervezeti előírás gátolja meg őket ebben. A kérdésem a testület előtt így hangzott: „Ha a Szentírás nem beszél világosan a kérdésről. Egyik ilyen esetben Milton Henschel komolyan körültekintésre intett. hogy veszedelmes eltörölni a hagyományos előírásokat. 21-23. Azt mondtam. ha megengedjük nekik. nem hiszem. hogy akkor a Vezető Testület miért tartott ki annál az álláspontjánál. Azon tűnődtem magamban. Nekem ez nem tűnt dicséretre méltó szerénységnek. és arról. hogy tökéletlen és hibákra hajlamos emberekként valaha is fel voltunk hatalmazva Isten által annak eldöntésére. hogy fenyegető képet festettek. de nem hiszem. hogy Isten az. (angolban) . amikor még az indítványok előterjesztése előtt egyértelművé vált. Az. akik ilyen értelemben nyilatkoztak más alkalmakkor is. miért kellene megpróbálnunk átvenni Isten szerepét? Úgysem megy ez nekünk. december 8. a tagok kénytelenek voltak saját eszmefuttatásukhoz folyamodni. hogy nekünk kellene bármit is „megengedni” a testvéreknek. Miért nem hagyjuk. és az ezekbe a testvérekbe vetett bizalmunkról? Mennyiben vélekedtünk másként ezekről a testvérekről. ami a Társulat által kiadott Ébredjetek! folyóiratban jelent meg pár évvel korábban. De ez gyakran nem így volt. aki „megenged” nekik bizonyos dolgokat vagy azért. amikor az előterjesztett érvek hasonlóak voltak. hogy az ilyen esetekben Ő legyen ezeknek az embereknek a Bírája?” Ezt a véleményemet más estekben többször is megismételtem. aki megtilt valamit. hogy a többiek is ilyen megvilágításban látták a dolgot.

abban a hiszemben éltek. faktor. A fiókhivatal munkatársai így jobban érezték magukat. Csak azt tudták. A Vezető Testület által egyszer már megjelentetett. 4. Nem tudták. amíg 1978-ban végre közzé tették a változást. és hogy a hemofíliások. és hogy ezekről a telefonbeszélgetésekről nincsenek semmilyen feljegyzések. mint a Biblia szerinti tiltott vérfogyasztást116. és a családról való gondoskodás költségei pedig nagyon magasak voltak. június 11-ei összejövetelén változtatták meg. Hogy megértsük a nehézségeket. nem haltak-e már meg azok. és újabb levelet küldtek nekik. a családjától és barátaitól. néha még akkor is. véralvadási alkotóelem) használatával kapcsolatban a veszélyes vérzés elállítására. hanem egy örökletes rendellenesség). Továbbra sem ismerték be. Ez nem látszott kívánatosnak. . és ezt már úgy minősítenék. amit a főhivatalba (vagy a fiókhivatalokhoz) küldtek. akik a levelekre válaszoltak. hogy engedelmeskedjen egy bizonyos törvénynek. amiben bejelentették a változást. vagy más módon bejelentett döntéseknek való ellenszegülés kiközösítést hozhatott és hozott is magával. hogy ’eszik’ ezt a vérszármazékot. az a Szentírás elleni véteknek számítana. kénytelen visszautasítani. 29. hogy ha ezt még egyszer megtennék. 116 Többek között a következő bibliaversekre utaltak: 1Mózes 9:3. De még három év telt el addig. hogy a múltban más tartalmú leveleket küldtek. Ha megjelentetnének valamit. A másik oldalon azonban önmagunk alárendelése megkövetelhette egy bizonyos munkahely feladását. látni kellett. hogy ez az előző irányelv megváltoztatását jelenti a hemofíliások által igénybe vett vérszármazékok többszöri használatára vonatkozóan. azt válaszolták. hogy már túl vagyunk rajta. hogy először el kell magyarázni. hogy a régi és az új rendelet közötti időszakban nem halt-e meg valaki közülük. de ha egynél többször történik. ami néha váláshoz vezethetett és vezetett is. a család és az otthon felbomlásához. mert ragaszkodtak ehhez az állásponthoz. A fiókhivatalnak azok a tagjai. bár ekkor is eléggé titokzatosan. kik voltak az érdeklődő hemofíliások. hogy a személy úgy érezte. Ezt az irányelvet hivatalosan a Vezető Testület 1975. és furcsa módon abban a cikkben. mely a széruminjekciók használatáról szólt a betegségek elleni harcban (mivel az hemofília nem betegség. mivel a régi sohasem volt kinyomtatva. Éveken keresztül a hemofiliások kérdéseire. hogy a ellent kell mondani házastársunk kívánságainak. mi volt az eredeti álláspont. az Őrtorony 1978. hogy szeretteink meghalnak. a gyerekek elválasztásához az édesapjuktól vagy édesanyjuktól. tudták. mert a régi rendelethez tartották magukat. és azt sem tudták. Inkább elvéreztek. majd tisztázni. hogy az ilyen vérszármazék egyszeri igénybevétele ellen nem kifogásolható. hogy a személyt elvágták a gyülekezettől. csupán külön-külön közölték az érdeklődőkkel. akiket nem érhettek el. azt. A későbbi években ez a szabály megváltozott. hogy sok kérdés telefonon érkezett. Azt is jelenthette. és lojálisan szót fogadtak feletteseiknek a szervezetben. gondoljuk meg a szervezet állásfoglalását a hemofíliásokkal és a vérszármazékok (a VIII. amikor kevés volt a munkalehetőség. 3Mózes 17:10-12. Cselekedetek 15:28. A vezetőség nem kívánta az új álláspont írásos publikálást. és igyekeztek megtalálni ezeknek az embereknek a nevét és a címét. hogy az utasítások szerint cselekedtek. majd ezért letartóztassák. július 15-ei angol számában. és a családtól és otthonától távol bebörtönözzék. és teljesen lehetetlen megállapítani.Ezeknek a nem egységesen hozott döntéseknek a következményei egyáltalán nem voltak jelentéktelenek. habár a változást valamelyik korábbi utasításban már véghezvitték. vagy amit még rosszabb. Azt is jelenthette. amik bekövetkezhettek. az azt jelentené. akik „egyszeri alkalommal” már igénybe vették az injekciójukat. Valójában magának az életnek az elvesztését is jelenthette. ez már azt jelentené. De az után rájöttek. Ezért a fiókhivatalnak ezek a munkatársai gondosan átkutatták feljegyzéseiket. a házasság.

nem kellene-e együtt örülnie a barátaival. de megtudják. a veszedelemnek többnek kell lennie csupán „félelemnél”. akik szintén ilyen veszteség előtt álltak. ezért be kellene vezetni a korlátozásokat. de most csalódást érezhetnének. hogy a Tanúk kifejtsék nézeteiket olyan dolgokról. Nekem úgy tűnt. úgy érezhetnék. Ebből kifolyólag az évek folyamán ezrek követték a szervezet útmutatását. Azzal érveltek. hogy amin keresztül mentek. és az 'igazságosságért történő szenvedésnek' tekintették. hogy a változás végrehajtása most azt eredményezhetné. rámutatva. az emberek belé vetett bizalma miatti aggodalommal. 117 . népszerűtlen kisebbség joga csak azért legyen korlátozva. Úgy tűnt. hogy ezeknek az embereknek inkább örülniük kellene. vagy a világi kormányzatokhoz mint „az Ördög szervezetének részeihez” való hozzáállásuk. o. ugyanis az ottani közösség általában véve helytelenítő és ellenséges. hogy súlyos nehézségeket jelentett nekik. melyben Jehova Tanúi az Egyesült Államok Legfelső Bíróságához fordultak.Egy másik kulcs a Vezető Testület tagjai gondolatmenetének megértéséhez az ilyen esetekben az. hogy ne hajtsunk végre egy változást akkor. hogy a hibák elismerése meggyengíthetné ezt. hogy a nyomasztó adót eltörölték? Nem kellene-e örülnie a tüdőbajban szenvedő bányásznak. hogy az egyén. hogy ha a Tanúk engedélyt kapnak nyilvános működésük folytatására. annak ellenére. mint a Vezető Testületben levő férfiak. hogy a valódi keresztények örülnének ilyen helyzetben. holott neki már ebből semmi haszna? Nekem úgy tűnt. lopások elkendőzésére vagy más bűncselekményekre adhatnak lehetőséget. így ez lázításnak minősül. Be kell bizonyítani az „egyértelmű és valóságos veszélyt”. Ezek a jogászok a potenciális veszélyeket hangsúlyozták. ezért jogos korlátozni a Tanúk szabadságát. hogy fel kell tennünk magunknak a kérdést: a kinyilvánított aggodalmaknak mekkora része áll kapcsolatban inkább a Vezető Testület saját „imidzse”. sokszor hangsúlyozták egy bizonyos útmutatás hosszú létezését. hogy félrevezetők. Azt állították. mint valami. mint a zászló előtti tisztelgés. mert a feltételezhető vagy képzelt veszedelem miatti aggodalom. és többnek. ha megértjük. Ezt a lehetséges gondolkodásmódot gyönge indoknak véltem arra. vagy a parkokban előadások megtartására. és az antilojalitás elterjedéséhez vezetne. ha a bányákban megjavulnak a körülmények. hogy megőrizzék helyeselt állapotukat a szervezetben. Lásd a Társulat Defending and Legally Establishing the Good News (A jó hír védelme és törvényes megerősítése) című kiadványát.sőt igazságtalan adóztatások miatt. bár ők ebben a szenvedésben személyes elégtételt találták. Azt mondták. hogy annak engedélyezése. amikor szilárd bizonyíték szólt mellette. hogy a házról-házra tett látogatások komoly háborgatásra. Kitartottak a mellett. vagy a széles többség állítólagos érdeke így kívánja meg. Szemléltetésként: ha egy gazda elveszíti a javait a súlyos . hogy másoknak már nem kell ilyen terhet elviselniük annak érdekében. ami valóban létezik117. az felesleges volt. amikor megtudják. és a félelemmel. hitelessége. és talán igazságtalanságnak éreznék. gondolatban eszembe jutott az a sok ügy. A Legfelsőbb Bíróság bírái sok esetben figyelemreméltó éleslátásról és elmebeli tisztaságról tettek bizonyságot az érvek boncolgatásánál. ezért tehát szükségesnek tartották a korlátozásokat. Az ellentétes oldalon álló jogászok sok tekintetben hasonló érveket használtak. hogy mielőtt bevezethetnék a szabadság korlátozásának bármilyen jogos korlátozását. vagy a kicsi. 58. hogy ők végigszenvedték a mártíromság valamely formáját. a nagyobb közösség érdekeit károsítaná. ami a feltételezés szerint valószínűleg csak ezután fog kifejlődni. míg mások most megússzák. Nem értettek egyet azzal. az bizonyos környékeken csőcseléktámadáshoz vezethetne. hogy ezt a tevékenységet folytassák. Úgy érveltek. Amikor a Vezető Testület ülésén végighallgattam némely érvelést. és talán bebörtönzéshez vagy más szenvedésekhez vezettek. hogy akiket érintett.

ahogyan elfogadásra került az „alternatív szolgálat”. Ezt mondta: „Az eset nem azért annyira bonyolult. a sajátunk. akkor a Tanúk valószínűleg sorozatosan elveszítették volna az ügyeket. A bírósági döntéseket a történelem bírálja meg. Mivel ezt a katonai szolgálat helyett ajánlják fel. Sok felvilágosult ország ajánlja fel állampolgárainak ezt a lehetőséget. az értelmi és szellemi sokféleség és másság szabadsága szétbomlást okozna a társadalmi elrendezésben… a különbözőség szabadsága nem csak olyan dolgokra vonatkozik. mint amilyet mutatott jó néhány összejövetelén a Vezető Testület. ha érvényesíthetnék. hogy meglássák a valódi problémát. ami a Tanúk szervezetében és a Vezető Testületben kialakult ezzel kapcsolatban. Ez a figyelemre méltó irányelv. ilyen érdeklődést az egyén iránt? Az ő döntéseiket nagy ovációval fogadták a Társulat kiadványaiban. amikor ők hoztak minden. hogy egy napon minden keresztény vén a Leghatalmasabb Bírónak fog „számot adni” tetteiről. és a katonai szolgálat (legalábbis potenciálisan) a vérontást is tartalmazza. A háttérben az a meggondolás rejlett. anélkül hogy tartanánk attól.”118 Úgy tűnt. mert a zászló. mint a Vezető Testület néhány tagja. hogy kevésbé törődtek a szükségtelenül szenvedő egyénekkel. még a második világháború alatt kifejlődött álláspontja az volt. és (ahogy nyilván tovább folytatódik az érvelés) akkor ugyanazt is jelenti119. Még az Őrtorony 1990. és valószínűleg abban az időszakban döntött róla Fred Franz és Nathan Knorr. ha a Legfelsőbb Bíróság bírái nem mutattak volna ennyi megfontolt bölcsességet. és arról. ha valaki nem alkalmazkodott Ugyanott 62. amik a létező társadalmi rendnek magát a szívét érintik. arról tanúskodik. hogy mivel ez a szolgálat „helyettesítő”. De a Szentírás azt mondja. mint ahogyan a Vezető Testület egyes tagjai bíztak Tanú-társaikban. mint azzal. az irányelveket érintő főbb döntést. akik jelentős hatalmat gyakorolnak a keresztények közt. 119 118 . Ez csupán a szabadság árnyéka lenne. Az a mód. mert a döntés alapjául szolgáló elvek nem világosak. o. ezen bírák ítélethozatalának magas mércéje és hozzáállásuk az érzelmileg terhelt kérdésekhez sokszor magasabb színvonalúnak látszott. Eszembe jut a Legfelsőbb Bíróság egyik bírájának a kijelentése. hanem azért. ahogyan a Társulat hivatalos kiadványai bemutatták az irányelvekben történt jelentős változásokat. hogy legyen jogunk különbözni olyan dolgokban. Lényegének a próbája abban van. akkor „megalkuszik” és megszegi Isten előtti feddhetetlenségét. mint egy írásellenes szolgálat „megalkuvást jelentő pótléka” (saját fordítás). melyeknek nincs nagy jelentőségük. a bíró sokkal jobban bízik a „létező társadalmi rendben” és az általa védett szabadságjogokban. hogy ha Jehova valamelyik Tanúja vállalja az ilyen alternatív szolgálatot. Az „alternatív szolgálat” polgári szolgálatot jelent (például kórházi munkát vagy más. komoly okuk van tetteik gondos mérlegelésére (Héberek 13:17). milyen a szervezet „imidzse” Isten csatornájaként. hogyan bánt Isten bárányaival. a közösség javára végzett szolgálatot). ezért azoknak. ilyen képességet. Az erre vonatkozó irányelv 1996-ban történt megváltozását figyelembe véve rendkívül érdekes az. Az Őrtorony Társulat hivatalos. Sajnos. amely a Vezető Testület tényleges életre hívása előtt lett kialakítva. milyen hatása lenne a létező ’teokratikus rendre’ a lelkiismereti szabadságuknak. Ha a Legfelsőbb Bíróság bírái úgy érvelt volna. aki ezt a helyettesítő szolgálatot elfogadja. akkor bárki. Ennek legmegdöbbentőbb példája a jelentős változások kapcsán talán az. akiknek lelkiismereti okokból fenntartásaik vannak a kötelező katonai szolgálatban való részvétellel szemben. Ennek ellenére érvényesítjük az Alkotmányban foglalt korlátozásokat.Mennyi kedvező ítéletet értek volna el a Tanúk. melyet a kormányok ajánlanak fel azoknak. „vérbűnössé” válik. amiről szó van. és abban. november 1-jei számában is úgy utaltak rá. melyet egy Tanúkkal kapcsolatos ügyben tett. és a Vezető Testület képe Isten által kinevezett és Ő általa irányított vezetőkként. akkor annak helyébe lép amit helyettesít.

Ellenkezőleg. 1977 novemberében egy levél érkezett Brooklyn-ba egy belgiumi Tanútól (Michel Webertől). őket az elsők között fogják behívni a hadseregbe. . kivéve. akkor automatikusan „elkülönítettnek” tekintették. hogy megmagyarázzák. hogy sürgősen segítenünk kell fiatal testvéreinknek. a lelkiismereti okból megtagadók soha többé nem birtokolhatnak vagy viselhetnek fegyvert. a Összefoglalva testvéreim. amelyek képesek pótolni az elvesztett vérmennyiséget. személyes döntés kérdése? Ha válaszotok igenlő. akkor egy másikban. mint a kiközösítetteket. Ez azt jelenti. mi történt a Vezető Testületen belül ugyanezzel az irányelvvel kapcsolatban mintegy két évtizeddel korábban. aki rákérdezett levelében. milyen érveken nyugszik a szervezetnek ez az irányelve. Azonban ez nem elegendő ok arra. Ha esetleg háború törne ki. Ez nem igaz. mely egészen addig a pillanatig létezett. a döntésük személyes lelkiismereti kérdés. Képeseknek kell lenniük arra. hogy áldja meg jövőbeli erőfeszítéseiteket. A szavazásra vonatkozó „kétharmados szabály” emberek életére gyakorolt hatását talán semmi sem szemlélteti jobban. hogy kizárásra kerül. Én személy szerint nem értem. Figyeljük meg: Több mint húsz évvel ezelőtt. ha úttörő. mint ez az információ. és nem dolgozhatnak fegyvergyárban. Vagy. amikor olyan termékeket biztosítanak számunkra. a katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadóknak csatlakozniuk kellene a hadsereghez. egy több mint 50 éven át érvényben lévő irányelvnek a történetéről. vagy sem. Lássuk a levelében felvetett néhány gondolatot: Milyen érvek vehetők tekintetbe ezzel a törvénnyel kapcsolatban? A polgári szolgálat a katonai szolgálat helyettesítője. fejezethez tartozó) függelékben láthatók. melyek az (5. hogy elfogadjuk-e ezt az 1969-es törvényt. Sok testvér valóban úgy gondolja. hogy milyen hozzáállást tanúsítsanak. stb. hálásak vagyunk az orvosoknak. Remélem. ha elfogadja ezeket a lehetőségeket a börtönbe vonulás helyett. hogy miért lenne ellentétes keresztény törvénnyel ennek a megoldásnak az elfogadása. úgy gondoljátok. ami a császáré. de szívesen elfogadunk bármilyen más húst. elutasítjuk. az. melyekkel segítitek Jehova Nevének fiatal Tanúit. Az „Adjátok meg. A polgári szolgálat során a fiatal keresztény soha nem fog résztvenni semmilyen háborús cselekményben. hogy növekedhessnek az érettségben. Ez teljesen nyilvánvaló. és teljesen szabadon hazatérhet a rendes munkaidő után. amikor a gyülekezet egyik tagja ilyen döntést hoz. Az Őrtorony 1996. megértitek. akkor erről sürgősen értesíteni kellene a gyülekezeteket. Amikor elutasítjuk a vérátömlesztést. Ezekben az olvasó semmit sem tud meg annak az irányelvnek. a császárnak” című cikkben jelentek meg azok a bekezdések. Imádkozom Jehovához.ehhez az irányelvhez. május 1-jei száma érvénytelenítette ezt az útmutatást. és ugyanúgy kezelték. akiket elítéltek és börtönbe kerültek. testvérek. Ugyancsak egyáltalán nem árult el semmit az olvasóknak semmit arról. ha nem is a saját gyülekezetében. hogy elutasítsuk. amikor véres hússal kínálnak bennünket. hogy sikerül részt vennie az összejöveteleken. Továbbra is részt tud venni a prédikálómunkában. Nem visel egyenruhát. A felvigyázóknak pontosan tudniuk kell. Ami azokat a testvéreket illeti.

Ha elítélésük után a börtön vagy a bíróság arra osztaná be őket. hogy az érintett Tanú férfiak nem értik a szervezet álláspontjának sem logikáját. . Amint a dokumentáció mutatja. június 8-án kelt leveleteket. De ahogyan írtuk is. sorozóbizottság vagy más kormányhivatal rendeli azt el. és állami épületeket gondoznak. hogy ennek elfogadását helytelennek tekintjük.Írói Bizottság figyelmébe 124 Columbia Heights Brooklyn. de nem arra ítélik őket. a legtöbb testvér megérti. B-1950 Kraainem. 1978. így fejezte ezt ki: ŐRTORONY BIBLIA ÉS TRAKTÁTUS TÁRSULAT Rue d'Argile 60 . és ismét szeptember 26-án. Vajon képesek megmagyarázni és alátámasztani a Szentírásból ezt az álláspontot? Valójában kevés testvér van olyan helyzetben. Testvéretek. hogy helytelen elfogadni ilyen. és levelek érkeztek mintegy 90 fiókhivatalból. ha a katonai szolgálat helyett alternatív polgári munkát kell végezni a katonai hatóságoknak történő megfelelés végett. október 18-án. Ahogy korábbi. USA Kedves Testvérek! Miután megkaptuk 1978. irodai feladatokra. New York. alternatív polgári szolgálatot. Jónéhány esetben maguk a fiókhivatalok vetettek fel kérdéseket az eljárásmód helyességével kapcsolatban. először 1978. és mutattak rá írásszerinti okokra. 171.Potaardestraat 60. fiókbizottságunk imádságos szellemben megvizsgálta az említett kérdéseket. ahol a törvények a katonai szolgálat helyett alternatív szolgálat elfogadását kívánják meg. április 25-én kelt leveleinkben is írtuk. néhány fiatalnak és vénnek nehezére esik megértenie ezt. Igen. akik a börtönön kívül dolgoznak. Michel Weber. melyek szerint a dolognak lelkiismereti kérdésnek kellene lennie. és november 15-én. azt nem tartanák megalkudásnak.. melyben további tájékoztatást kértek a keresztény semlegesség ügyében.Maradok tisztelettel. Belgium AB 1978. amelyek nagyobb országokban működnek. sok fiókhivatali bizottság. március 8-án és 1978. a testvérek többsége megérti. majd március 1-jén. jelezte. miért utasítja el. Vannak még olyanok is. július 14. mint amilyet a polgári szolgálat keretében kellene végezniük. köztük néhány olyan is. hogy a polgári szolgálat elfogadása lelkiismereti kérdés. hogy valamilyen humanitárius munkát végezzenek. A belgiumi fiókhivatali bizottság. január 28-án. ha sorozó központ. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Vezető Testület . sem bibliai alapját. hogy polgári munkát végezzenek a katonai szolgálat helyett. karbantartásra vagy mezőgazdasági munkára. október 11-én. a testvéreket különféle munkákra osztják be a konyhában. sz. Miután két éves börtönbüntetésre ítélik őket. Világszerte felmérést végeztek. Ennek hatására a vezető Testület számos hosszadalmas és élénk vitát folytatott a kérdésről. takarításra. Azt mondják. ahonnan Michael Weber levele is érkezett. 11201. hogy a Biblia segítségével tudja elmagyarázni.

Örömünkre megadták az engedélyt. Ennek ellenére a testvérek elutasítják a katonai szolgálatot helyettesítő polgári szolgálatot. hogy a problémát nem elsősorban a humanitárius munka szempontjából kell vizsgálni. hogy a brüsszeli Saint Gilles börtönben bebörtönzött testvéreknek nem engedték meg. hogy a Biblia elítéli ezeket a tevékenységeket. Amikor az őket meglátogató vének és családtagjaik megkerestek minket ebben az ügyben. polgári szolgálatra vonatkozó szabályozás alapja.hogy alternatív polgári munkát végezzen a katonai szolgálat helyett. ugyanis az egész. március 23-án megünnepeljék az Emlékünnepet. Azt is mutatja a levél. világossá tette. hogy bárkinek megmondja. hanem annak alapján. különösen akkor. de a polgári szolgálat kapcsán nagyon kevesek ténylegesen megmutatni a Szentírás alapján. Több testvér is megkeresett bennünket. hogy vezessen benneteket a meghozandó döntésben. hogy mindenkinek magának kell meghoznia a döntést. Emiatt néhány bíróság azt mondta a testvéreknek. mint a macska az egérrel. akik néha úgy játszadoznak velük. hogy néhány testvér képtelen volt megmagyarázni semleges álláspontját a bírák előtt. de néhány vén is nehéznek találja ennek az álláspontnak a megmagyarázását. alapjában véve azért. hogy megbeszéljük velük a keresztény semlegesség kérdését. hogy ez a szolgálat a katonai szolgálatról szóló törvény része. hogy a polgári szolgálat elfogadható. melyet a fiókhivatali koordinátor írt alá. Nem csak a fiatalok. el tudják magyarázni. hogy a szülők írjanak tiltakozó levelet az igazságügy-miniszternek. ha humanitárius tevékenységet lehet végezniük. hogy már korábban és e fölé rendelve létezik a katonai szolgálatról szóló törvény. hogy a polgári szolgálat a katonai szolgálatot helyettesíti. hallottunk róla. akik eljöttek a fiókhivatalba. fogadjátok forró szeretetünket és jókívánságainkat. hogy viszautasítsák az alternatív . elmondtuk nekik. hogy a Társulat kényszerítette rá őket a polgári szolgálat elutasítására. hogy rossz. akik megpróbálták meggyőzni őket arról. Hűen beszámol arról. Egyértelművé tettük. Szeretnénk tájékoztatni benneteket. mert tudják. hogy mi is volt az. mit kell tennie. Mellékelten küldjük az igazságügy-miniszternek küldött levél fordítását. és hogy nincs lehetőségünk vagy a Társulatnak. hogy a bizottság erőfeszítéseket tett a szervezeti irányelvek fenntartására. és a testvérek 30 nappal később megtartották az Emlékünnepet. és kérjük. ahogyan mi értjük. miért javasolják és ajánlják fel választási lehetőségként ezt a munkát. Imádkozunk Jehovához azért. Annak alapján. hogy ezt a szolgálatot nem lehet elfogadni a katonai szolgálat helyett. Ha ezt a tevékenységet a Császár a katonai szolgálat helyett kívánja meg. Testvéretek Willet A belga fiókhivatali bizottságtól kapott levél. hogy a fiatalembereket nem az indította arra. amihez a Tanúk „lojalitást” mutattak. és a Társulat is így tekinti. azt javasoltuk nekik. láttuk. Egyértelműen láthatóvá tettük. Ezeket a testvéreket megzavarta néhány vén és fiatal. Ami a katonai és politikai ügyeket illeti. Amikor elolvastuk ezekkel a testvérekkel a polgári szolgálattal kapcsolatos rendeleteket. mert a vallásos összejövetel megtartásának megakadályozása a belga alkotmányba ütközik. akkor az ezt elfogadók megalkusznak keresztény semlegességükben. hogy 1978.

szolgálatot és emiatt két évre börtönbe vonuljanak. hogy az egyes testvérek a saját lelkiismeretük szerint reagáljanak. hogy milyen forrásból kapjuk az utasítást a munkára. hogy testvéreink „utasításokat kapjanak” a katonaságtól. akkor mi a különbség? Lehet. szükségünk van arra. melyek mindenütt különbözőek lennének a sajátos politikai és katonai helyzet miatt. Azzal kapcsolatban. A levél megállapítja. olyat. Ez azt is megkönnyítené a testvérek számára.. valójában csak azt jelentheti. ahogyan megértették”. melyet kijelölnek.. mivel ezzel túl közel kerülnének a katonai rendszerhez.” Mivel nem tudták megmagyarázni a Biblia alapján. és mégis hagyná. amelyre a testvérek mindenhol megértéssel reagálhatnak. és amelyet a hivatalnokok könnyen megérthetnek.esetleg belátják. és az sem igaz. és azt is. . hogy „a lelkiismeretük hajtotta volna őket”. hogy ez problémát fog okozni abban. de ha a tényleges munka. ahol majdnem. amit maga a Biblia mond. amely személyes lelkiismeretükön és személyes meggyőződésükön alapult. hogy „lojálisan támogatni akarták a keresztény alapelveket. amely kijelöli. úgy. szám . hogy számukra egyedül az határozta meg. „elfogadnánk utasításokat” egy bíróságtól. mivel „alapjában véve tudták. Természetesen érvelhetünk úgy. valójában „nagyon kevesen” tudták csak megmagyarázni a Bibliából. De nem a kirendelt munka fajtája az. hogy milyen problémákat vet fel ennek az álláspontnak az igazolása mind a kormányzati hatóságok. hogy tanfolyamot kellene végezniük mindegyik vallás sajátos nézeteiből – mely csak teher lenne számukra. hogy az Őrtorony akkor aktuális állásfoglalását igazán meg lehetne magyarázni a logika vagy a Szentírás nézőpontjából. az. hogy miben veszünk részt. ugyanaz. Ennélfogva őszintén úgy érezzük. nem pedig az. ami miatt elutasítják. amely a Bibliából igazolja a keresztény semlegesség alapvető álláspontját. A kanadai fiókhivatal világosan jelezte. vagy újra meg kell vizsgálnunk. hogy az érintett testvérek közül „kevesen”. hogy lehetetlen a bíróságokat a katonaságtól elválasztani. hogy rossz. beleértve az olyanokat is. hanem amiatt. hogy semmi közünk se legyen a katonasághoz. hogy ők elismerik azt a vágyunkat. Ilyen módon mindig ugyanazon az alapon állhatunk.. hogy nem akarjuk. de nem egy olyan döntés miatt. Tehát. hogy sikeresen érvelhessünk. vagy hogy milyen hivatallal kerülünk kapcsolatba. és nem kellene olyan sok és aprólékos döntést meghozniuk. hogy az alapján magyarázzuk-e a semlegességünket. hogy rossz'. Az igazság az. hogy együttműködjenek velük? Például. hogy a Társulat rossznak tekinti. 341. hogy mi az alapja ennek az irányelvnek. ezt írták: Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat Vezető Testület 1978. anélkül. hogy ennek ellenére visszautasították az alternatív szolgálatot. amit a Társulat éppen mondott – nem pedig az. hogy döntéseiket egyszerű elvekre alapozzák bármely országban. hogy 'tudták. hogy egy dolog helyes vagy helytelen. Egy egyszerűsített hozzáállás sokkal többet nyomna a latban a felsőbb hatóságoknál. minden országban. hogy a lelkiismereti alapon történő reagálásunknak a tevékenység az alapja. tekintet nélkül a hivatalra. hogy meghatározzanak számunkra egy szilárd és egyértelmű állásfoglalást. Elszenvedték a kétéves börtönbüntetést. hogy ragaszkodtak egy emberektől származó előíráshoz. július 28. Vagy nekünk magunknak van szükségünk több tisztánlátásra. mind az érintett fiatal Tanúk felé. amely szentírásilag kifogásolható munkára jelölne ki minket? Tehát újra csak visszatértünk oda. hogy nem hiszik.

hogy testvéreink kapcsolatban állnak-e a fiókhivatalokkal. Mindegyik valamilyen módon az ő képviselője. vagy. hogy megalkudjanak a keresztény alapelvekben azzal kapcsolatban. hogy honnan jöttek az utasítások. képesek lesznek eldönteni. de ésszerűnek tűnik számunkra. hogy ilyen munkát végezzen. ha katasztrófa esetén katonaság érkezne a közösségbe. Például kőbányák voltak Patmoszon és hasonló helyeken is. mi a helyzet más keresztényekkel. amely nem adott nekik választási lehetőséget vagy esélyt arra. hogy a keresztények a részévé váltak a katonaságnak. mellyel dolguk van (az összes zavarba ejtő lehetőséggel együtt) . vagy Brooklynnal . hogy mit tettek ilyen körülmények között? Nem lehetséges. a befogadó központok és a katonaság mind a „császár” hatalmának a megnyilvánulásai. mert történetesen olyan országban él. csak azért. (Máté 22:21. hogy a katonaság utasításait kelljen követniük? Hol húzták meg a határvonalat? Nem sikerült itt olyan történelmi munkát találtunk. Lehet. és megszervezné. hogy egyszerűen visszautasították. Vajon hátrányosabbnak kellett.annak érdekében. még így is tisztelnénk a császárt. hogy a katonaság helyett inkább egy világi hatóságtól kapjanak utasításokat? Többet kellene szenvednie egy testvérnek. hogy valószínűleg azt tették. ahol nem a katonaság van hatalmon? Vajon ez a politikai helyzet adja a döntéseink alapját? Így tehát. melyet gyakran bányákban végeztek. hogy ne adjuk meg Neki. és fizikailag munkaképesek. hogy legyen az ő helyzetük akkor (vagy testvéreinké most) csupán amiatt. hogy Isten iránt engedetlenek legyünk. Tudjuk vajon. mind katonai forrásból érkeznek? Alkalmazható ez a hozzáállás az egész világon a testvérek számára? Manapság a bíróságok. ahol mindent a katonaság irányít. ami őt illeti. Ezen a módon számításba lehetne venni a többi ország változó körülményeit. melyek sok helyütt nagyon különböznek az amerikai rendszertől. Ha egy keresztény megtagadná a velük való együttműködést. bárki is rendelje is el. hogy .függetlenül attól. míg másoknak nem kell szenvedniük. a mi álláspontunk a múltban vajon az amerikai helyzet eredményeképpen jött létre. Azonban ez az erőfeszítés egy egységes. mivel ők olyan országban élnek. Csel 5:29. és talán száműzöttként bántak vele. akik fiatalabbak voltak. egyszerűsített álláspont megteremtése felé összhangban állna a Szentírással? Lenne Bibliai támogatása ennek az álláspontnak? Nos. Bár János valószínűleg túl idős volt ahhoz. vagy elkészíteniük. gyakran kaptak utasításokat a katonai fennhatóságtól. hogy olyan rendszerben éltek. a tanácstestületek. melyben az utasítások mind világi. a rendőrség. hogy ezeket a bányákat a katonaság üzemeltette? Az alatt az emberi kormányzat alatt mennyire tudták korai testvéreink elkerülni. amely azt követelné meg tőlünk. hogy nem volt túl sok választási lehetőségük azzal kapcsolatban. Mégis. (Róma 13) Azonban tiszteletteljesen elutasítanánk a részvételt minden olyan tevékenységben. Jel 1:9) A császár által hordozott „kard” az első században gyakran nyilvánosan katonai formában manifesztálódott. amely sok mindent elárulna erről a dologról.vagy sem. az az elrendelt munka természete miatt lenne. de a keresztények tisztelete a császárnak ez a megnyilvánulása iránt egyáltalán nem jelentette azt. hogy speciális értelmezéseket kérjenek a hivatalról. mit tegyenek. hogy az utasítás szerint mit kellett tenniük. mint másoknak. Például. A római büntetési rendszerbe beletartozott a rabszolgamunka is.

hogy véradást 'rendelnének el' a katasztrófa sebesültjei számára. és sohasem kötnénk kompromisszumot a katonasággal. amit el kell végeznie – akár egy munkatáborban. a katonaságon. úgy tűnik. hogy a lelkiismeretet tisztán . és az Isten parancsainak való engedelmességük alapján. de ebben az esetben természetesen nem engedelmeskednénk. Az utasítást kiadó hatóságok. Lehetséges. a rendőrségen. mint az amerikai példában). vagy más helyen. amikor ilyen a helyzetben együttműködnénk a katonasággal. Mindkét esetben meg kell gondolnia. vagy már túl van néhány más. de semmilyen nacionalista ünnepségen sem vennénk részt. amelyek felett nincs hatalmunk. és hogy. Ugyanezt az eljárást lehetne követni olyan országokban is. ha végül is ugyanarra a munkára vonatkozik? Tehát az. el akarja-e szenvedni a munkavégzés megtagadásának a következményeit. hogy arra van szükség. hogy milyen jellegű munkát kell valakinek végeznie akár a börtönben. De minden területen. hogy bármilyen parancsot végrehajtunk. ha így folynának az események: (A) A keresztényt behívják katonai szolgálatra. Vajon tehát az 'alternatív' csak egy minden különösebb jelentőség nélküli kifejezés lesz. hogy a börtönbüntetést másként ítéljük-e meg. és nem fogadtuk volna el. Tehát az. hogy a munkát. Berendelik azonban a keresztényt bizonyos munkák elvégzésére. a munkavégzés helye. lelkiismereten alapuló válaszreakciója lehetővé teszi számára. hogy annak. Vagy sok évig tartó börtönbüntetésre ítélhetik. (B) Ekkor a kormány 'elrendeli' (a bíróságon. mivel 'alternatív' szolgálat a neve. Összegzésül. valamilyen fontosnak ítélt munkát kell elvégeznie. akkor dolgozhatnánk a császárt képviselő katonai egység irányítása alatt. Lelkiismereti alapon megtagadja. hogy 'belépünk' a hadseregbe. A kereszténynek ezekre adott. és a munkaterület felügyelete mind olyan tényezők. vagy más módon sem alkudnánk meg keresztény alapelveinkben azáltal. a császár valamit lépni fog. Emberi viselkedésükre és magatartásukra vonatkozóan a keresztények egyénenként meghoznák a saját döntéseiket a megfelelő időben és az adott körülmények között. vagy más képviselőjén keresztül). Csel 4:19. keresztény semlegességük. amikor végül is ugyanazt a munkát végezték (nem úgy. amelyről úgy gondolják. ahol. 20.minden erre alkalmas polgár segítsen egy gát vagy egy folyó homokzsákkal való eltorlaszolásában. Amikor ezt az álláspontját világossá teszi. hogy 'alternatív' megoldásként elvégezheti. mint az. amennyiben ez a munka ellentétben áll a keresztény alapelvekkel. aki ezt megtagadja. és meg sem próbálják behívni a keresztényeket. nem volnánk 'benne' a katonaságban. ami Kanadában történt. néhány országban már ez is a katonai hatóságok közreműködésével történik. farmon. elismerik a keresztények álláspontját. számunkra nem annyira fontos. egyszerűbbé tenné a dolgot. kórházban. jogilag kötelező eljáráson. hogy boldoguljon mindezekben a körülményekben. mint azt a dolgot. amit esetleg a katonasággal kötött kompromisszumnak is tarthatunk. hogy már összeírták. akár egy munkatáborban. Szemléltetésül: lehet például. De a belépést megtagadja. vagy börtönben – megengedi-e a lelkiismerete. talán megmutatta. melyeket esetleg szintén indítványoznának és megtartanának a katasztrófa színhelyén.

tartsuk az alapvető elvekkel kapcsolatban. hogy ilyen szoros kapcsolatban legyenek egy katonai szervezettel. amelyet a polgári és szociális szolgálat végrehajtásával kapcsolatban a jövőben fognak elfogadni. hogy nem fogadjuk el a polgári szolgálatot. melyben megígérik. néhányan. hogy engedelmeskedni fognak bármely törvénynek. milyen rendelkezéseket fognak a jövőbeni törvények tartalmazni.a lelkiismeretük lázad az ellen. és néhányuk börtönbe is került amiatt. Mindazonáltal. hogy a helyettesítés tulajdonképpen azonosságot jelent. ha egy törvényes bíróság veti ki ezt ránk büntetésként. de ne bonyolódjunk bele a zavaros „ki adja ki az utasítást” megközelítésbe. Néhányukat megkérték. mivel egy keresztény mindenképp visszautasítaná ezt. és ebben az esetben a segítségeteket kérjük. A következő néhány gondolatot vetették fel levelükben: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania Attn. hogy ezt várják el tőlük. akármilyen külső alatt kívánnák is meg tőle. aláírták ezt az ígéretet. New York 11201 U. miközben. hogy írjanak alá egy nyilatkozatot. akkor az illető általában elfogadja.A. nem pedig vallási). hogy hiányosságok vannak felfogásunkban. Noha senki sem tudja pontosan.. 1978. milyen alapja van annak. Természetesen a vén elmondja. a vének pedig elmagyarázzák nekik. míg az újabb behívóparancs meg nem érkezik a törvény elfogadása után. Ez a törvényjavaslat jelenleg átdolgozás alatt áll. probléma nélkül elfogadjuk ugyanazt a munkát. amire a törvény szerint működő behívóbizottság utasítaná őket.S. elég meggondolatlanul. mivel tudják. keresztényi szeretetünket és a legjobb Testvéreitek.) Nehéz itt a testvéreknek . (Nem szabad elfelejtenünk. és nemsokára különféle alternatív szolgálati elrendezéseket fognak bevezetni. Nem látják tisztán. Inkább csak a szervezet álláspontjaként fogadják el. lehetséges..: Governing Body 124 Columbia Heights Brooklyn.. De ezt a felfogást általában nem értik meg igazán. Amikor egy vén az helyettesítő szolgálatról beszél valakivel. július 28. Fiókhivatal A spanyol fiókhivatal egy öt oldalas levelet írt. az érvelésünk kissé erőltetett. másfelől. hogy az első esetben szolgálatról van szó. De a munka ettől még ugyanaz marad. hogy sok testvér úgy gondolja. Valójában még a katolikus megtagadók is (akiknek álláspontja ideológiai. A jelenlegi törvény alapján nem túl nehéz a fiatalokkal az alternatív szolgálattal kapcsolatban érvelni. hogy nem működött együtt. 254-es szám . Ez alatt az átmeneti időszak alatt a katonai szolgálatot megtagadókat hazaküldik. tiltakoztak a jelenlegi elrendezés ellen. a másodikban pedig büntetésről. Fogadjátok kívánságainkat. hogy az. De nekünk úgy tűnik. még nem teszi ezt elfogadhatóvá. és a testvérek lojálisan engedelmeskednek. amennyire tőlük telik. hogy a bíróság ró ki egy politikai vagy háborús jellege miatt kifogásolható szolgálatot.

hogy a császár amögött húzódó indítékai. De ha ugyanezt a munkát alternatív szolgálatként ajánlják fel nekünk. és nem a katonaság irányítása alatt történik. még akkor is. hogy ez a keresztény semlegességünk megsértése lenne. 7:23). miért nem fogadhatjuk el a „helyettesítő szolgálatot”. Ezt a dilemmát nehezebb megoldani. azonban keresztényietlen lenne ugyan ennek a típusú munkának az elrendelését elfogadni a katonai szolgálat helyettesítéseként. úgy gondoljuk.megérteniük azt. néhány más országban a testvérek miért kérhetnek saját akaratukból bizonyos munkákat a katonai sorozás problémáinak elkerüléséhez. hogy a testvérek végigutaznak az országon. mielőtt megkérnék a végrehajtására. aminek a teljesítése Isten szerinti lelkiismeretükbe ütközne. Érvelhetünk azzal. hogy alternatív szolgálatot (vagyis a fegyveres szolgálat helyettesítőjét) vár el az egyéntől. Három érett szellemiségű vénnel is beszélgetett kettő közülük másik országból jött – akik személyesen nem kerültek szembe a semlegesség problémájával Spanyolországban. akik példamutatóak voltak semleges hozzáállásukban évekkel ezelőtt. egészen addig a pontig. ne legyünk emberek rabszolgái (1 Kor. azt már képtelenek lesznek megtenni. de egy dologban teljes volt az egyetértés: Gyakorlatilag egyetlen fiatal testvér sem érti igazán. . és ezért a fiatalokat gyakran a fiókhivatalba küldik információért. hogy amennyire csak lehet. amely azt ajánlja. hogy amikor megérkeznek. amíg olyat nem kérnek tőlük. és azt. és felkérik őket. amikor ő nem háborús jellegű szolgálatot kíván meg tőlük. Így nehéz nekik bármilyen érvényes kifogást keresni a császárnak való engedelmesség elkerülésére. hogy a legtöbb vén sem érti ezt. hogy csatlakozzanak a katonasághoz. ami alapjául szolgál. ha sem maga a munka. Az ő valódi indítéka egy olyan szolgálat végzése. és nincs egyértelmű és szilárd bibliai alapjuk? Abból a célból. Ennek a kutatásnak a részeként. hogy tisztázzuk álláspontunkat. mert a keresztények ma Spanyolországban felismerik azt a kötelességüket. Úgy gondoljuk. és veszélyeztetné a Jehovával való kapcsolatukat. ha az polgári jellegű. hogy a következő kérdések alaposan meg vitatására lenne szükség: Ha az állampolgárokat megbízzák. akkor nem fogadjuk el. Világosnak tűnik. idézve az írásszöveget. hogy munkát kér. amelyet elfogadnak majd a fegyveres erőknél végzett szolgálat helyettesítéseként. Különféle nézőpontok kerültek felszínre ennek a dolognak sok aspektusáról. Ezért van az. pedig tudják. és emlékeztethetjük őket arra. hogyan adminisztrálják általában a helyettesítő szolgálat programjait. akkor nem utasítjuk vissza az együttműködést. hogy tisztán lássák. Így tehát felmerül a kérdés: Miért nem értik? Talán a személyes tanulmányozásuk hiánya miatt? Vagy azért. hogy segítsenek az útjavításban valamilyen katasztrófa miatt. melyet ehhez a jelentéshez végeztem. Abban is észrevehetően nehéz a testvéreknek segíteni. a fiókbizottság egy tagja sokat beszélgetett három testvérrel. mert az általunk használt érvek és okfejtések nem elég meggyőzőek. hogy józan döntéseket hozhassanak ebben a dologban. sem az eredménye nem támadó jellegű. engedelmeskedjenek a császár parancsainak. az ilyen testvérek szemében azonban csupán egy technikai kérdés az. valamint hogy ily módon képesek legyünk segíteni testvéreinknek. hogy megjelenjenek az összeíráson. bármely szolgálatot helytelenné tesz.

és épp ezért fenn kell tartaniuk semleges álláspontjukat. amikor erre majd lehetőségük lesz Spanyolországban. hogy mi a megfelelő álláspont. az pedig. amikor valakit „szolgálatra kényszerítenek”. és úgy érezzük. amikor a katonai szolgálat végzése helyett kijelölik neki. hogy egy katonai szolgálatot megtagadó ember. hogy katonai szolgálatot teljesítsen. De ugyanakkor nem mondunk le sem az országunkról. nem sérti meg a keresztény semlegességet. mivel a kormány ragaszkodik ahhoz az álláspontjához.) Ha az egyén lelkiismerete nem engedi meg számára. hogy élete 2-3 évének nagy részét adja szolgálatként a császárnak. hogy ezekért nem tud normál bért fizetni. igyekezvén alkalmazkodni az egyén keresztény lelkiismeretéhez. ahogyan a Máté 5:41 írja? Hogyan állíthatjuk és bizonyíthatjuk meggyőződéssel. és feltehetjük a kérdést. hogy fel fogja menteni a katonai szolgálat alól. a polgári kormányzat alternatív szolgálatot ajánl fel. aki ugyanazt a munkát elfogadja. amelyek kifogásolhatóak Isten Szavának tanulmányozói számára. amikor a polgári szolgálat kórházban vagy idősek otthonában végzett munkából. Valóban igazolható. (És Spanyolországban különösképp ez a helyzet. hogy a keresztények követekként vagy küldöttekként szolgálnak. elkülöníti magát a gyülekezettől? Magunkra vonatkoztatjuk azokat a bibliaverseket. Azonban olyan esetekben. hogy ennyire széleskörűen kell alkalmaznunk ezeket a bibliaverseket? A fenti kérdéseket illetően a spanyol fiókhivatal összes olyan tagja. amelyről tudja. hogy „egyesek túl könnyen megússzák”. Azonban ez általában nem igaz a szó szoros értelmében. amelyek azt mutatják. Testvéreink elméjében nincs kétség afelől. de nem hazátlan emberek. hogy megengedi. a polgári kormányzat arra kötelezi.De miért? Mi az. amit képviselniük kell. távol állnak a pusztító és ártalmas politikai szempontoktól. [aki megkívánja] az illetéket”? (Róma 13:7) Valóban annyira különbözik ez attól az esettől. hogy egyáltalán érvényes-e arra az esetre. a (katonai szolgálatot) helyettesítő szolgálat valóban egyenértékűséget jelent (a katonai szolgálattal)? Amikor egy fiatalember eléri a 20 éves kort. már előre várva azt az időt. aki olyan munkát keres. egyetértésben volt. sem az állampolgárságunkról. Vajon nem az illetéket adnánk meg ezzel is „annak. ha a helyettesítő polgári szolgálat valóban egy Biblia által elítélt szervezet közvetlen támogatását jelenti. ahol a tevékenységek más emberek javát szolgálják. és mivel nem akarja megsérteni a közvéleményt azáltal. aki jelen volt a helyettesítő szolgálat megvitatásánál. ami megsérti valakinek a semlegességét? Nem az. vagy az útlevelünkről. hogy szükség . Idegenek vagyunk. vagy számos más. társadalmi értékkel rendelkező munkából áll. hogy azonosítja magát valamilyen politikai mozgalommal vagy a háborús gépezettel? A helyettesítő polgári szolgálat végzésének vajon ilyen azonosulás lesz az eredménye? Amikor az alternatív polgári szolgálattal kapcsolatban érvelnek. és a katonai személyzet seregnyi nem-katonai feladatot is ellát. hogy a kormányzat által kijelölt polgári feladatok elvégzésével az egyén egy másik személyt szabadítana fel a fegyverviselésre és a háborús gépezet részeként való szolgálatra. mivel nagy hadsereget tartanak fenn. sok testvér arra az elgondolásra alapozza az álláspontját.

háborús vagy politikai jellegű cselekmények. vagy a jól ismert alapelveknek más aspektusai. Van még egy dolog. hogy . néhány esetben felügyelik a termények betakarítását. milyen mértékben jelentett súlyos nehézséget ez az ügy az érintett Tanú-férfiaknak és számos ország fiókbizottsági tagjainak. Ha egy törvény.van mostani álláspontunk újabb vizsgálatára. hogy az alternatív szolgálat elfogadásáról vagy elutasítatásáról szóló döntés legyen az egyén lelkiismeretére bízva. hogy hűségesen folytathassák Istennek tett szolgálatukat és továbbra is az Ő helyeslését élvezhessék. mi történt a Vezető Testület korábban említett hat összejövetele közül az utolsó három összejövetelen: 1978. felhatalmazná a Védelmi Minisztériumot. amelyet megvitattunk. melyek megmutatják. Asociación de los Testigos de Jehová120 Személy szerint már bemutattam a Testületnek mintegy tizennégy oldalnyi történelmi. a közutak fenntartását. melyben eskü. vagy esetleg a Hadsereget. hogy kiigazíthassuk saját gondolkodásunkat. de nem történt szavazás. és tizenegy szavazott az irányelv megváltoztatása mellett azzal. amelyeket részletesebben meg lehetne magyarázni. október 11-én a jelen levő tizenhárom tagból kilencen szavaztak a hagyományos irányelv megváltoztatása mellett azzal. ne legyen automatikusan besorolva az Istenhez hűtlenek csoportjába. vagy módosítására. vagy esetleg a munkások kifizetése. Ez valóban kétharmados többség volt. hogy óvatosság miatt a semlegesség kérdésével foglalkozó anyagot nem lehet a kiadványokban elég alaposan megvizsgálni. vagy ehhez közel álló dolgok nem szerepelnének. Egyes országokban a katonai létesítmények az ország tevékenységének sok egyéb területével is foglalkoznak. Ez a polgári alternatív szolgálat katonai adminisztrációjával kapcsolatos. Történt változás? A teljes dokumentáció és a kérdések. 120 . kórházi. és ne legyen elkülönítve a gyülekezettől. melyet egy polgári hatóság hozott létre.katonai csatornákon át történik a munka kiosztása. Testvéreitek. ha meghajolnánk ez előtt a polgári kormány által létrehozott elrendezés előtt? Teljes bizalmunk van Jehovában és az Ő szervezetében és örömmel fogadunk bármiféle pontosítást a Vezető Testülettől annak érdekében. és a kilenc nem két harmada a tizenhatnak. aki lelkiismerete szerint el tudja fogadni az ilyen szolgálatot. Mindig előfordulhat. és így tovább. hogy szervezze meg egy polgári építkezés. és így önmagában nem ártalmas a keresztényekre . Fogadjátok forró szeretetünket és legjobb kívánságainkat. Figyeljük meg. de amellyel kapcsolatban mindezidáig nem jutottunk egyhangú álláspontra. majd vagy megerősítésére. hogy lehetnek más alapelvek. Október 18-án ismét volt egy beszélgetés az ügyről. szentírási és lexikográfiai bizonyítékot. hogy a Tanú. Ez azt jelenti. Tudatában vagyunk annak a ténynek. vajon a keresztény semlegesség megsértését jelentené. vagy hogy segíthessük testvéreinket abban. megtalálható az In Search of Christian Freedom (A krisztusi szabadságot kerestem) című könyv 256-270. November 15-én mind a tizenhat tag jelen volt. amelyek ugyan ebbe az irányba mutattak. négyen nem szavaztak meg ezt. nem történt semmilyen változás.bár az elvégzett munka jellege polgári. És az eredmény? Mivel a testületnek tizenhat tagja volt (bár nem voltak jelen mindannyian). oldalán. vagy szociális jótékonysági munka programját.

mert egy rövid szünet után. hogy alkalmazkodjanak a szervezet által rájuk erőltetett irányelvhez. hogy megszerezzen vagy megtartson bizonyos helyzetet a kormánynál. Milton Henschel. főleg fiatal férfiak töltöttek el bizonyos időt börtönben amiatt. hogy meggondolta magát. Akármennyire hihetetlennek tűnhet is. Még 1988-ban is arról számolt be az Amnesty International. Grant Suiter. Ugyanerről az évben Olaszországban „a beszámolók szerint több mint 1000. hogy a szervezetnek mintegy 50 évbe telt.a fiókbizottságok jelentései ugyanis világosan bizonyítják. szeptember 15-én újabb szavazásra került sor. Ez az irányelv még 16 éven át. Egy évvel később. aki a többséggel együtt a változás mellett szavazott. amit ez alatt a fél évszázad alatt a Tanú-férfiak elvesztettek. és inkább a hagyományos irányelv további fennmaradását támogatja. öten ellene. Ted Jaracz tartózkodott a szavazástól. hogy a katonai szolgálat alternatívájaként nem voltak hajlandók elfogadni a közösségnek végzett szolgálat különféle formáit. Elvégre egyszerűen az érvényben levő szabályok szerint cselekedtek.annak ellenére. nem csupán a tanításbeli hibát. vagy hozzájáruljanak saját vagy a velük kapcsolatban állók boldogulásához. hogy Franciaoszágban „a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó több mint 500 személyt börtönöztek be abban az évben. hogy ez idő alatt együtt legyenek a családjukkal és a barátaikkal. kevesebb mint egy órán át tartott. hogy inkább a börtönt kockáztassák meg. Fred Franz. a katonaságot lelkiismereti okból elutasító személy. Ez az értékes évek hihetetlen pazarlását jelenti amiatt az egyszerű ok miatt. 1979. Ebben a 16 évben a Tanúk ezrei. George Gangas. Ez szétrombolta a kétharmados többséget. Az irányelv megváltozása kétségtelenül örvendetes. Az alternatív szolgálatra vonatkozó irányelv megváltozása talán kapcsolatban lehet az emiatti aggodalommal. De biztosan jelentőségteljes az a tény. 121 . Isten szemében nem lett volna helytelen elfogadni azt. a fele a változásra. hogy az alternatív szolgálat elfogadása lelkiismereti kérdés. akik közül a legtöbben Jehova Tanúi voltak”. és nem volt szabaságukban. és ez pont felefele arányban volt megosztott. hanem azt a hibát. és ha Lloyd Barry elment. egy személy pedig tartózkodott121. Ha őszintén elismerték volna a hibát. illetve hogy más. mert nem volt hajlandó katonai szolgálatot vagy alternatív polgári szolgálatot végezni. 122 Az Őrtorony Társulat a közelmúltban több európai országban is nehézséget tapasztalt abban. Ray Franz. amely az egyén lelkiismeretére tartozik. hogy felesleges volt.”122 Ez a képnek csak egy része. hogy a felmérés eredményeként küldött levelek azt mutatták. amikor sikerült elérni a két harmados többséget. ezt az álláspont fogadták el. Albert Schroeder. Hanem a kényszer. melyet a szervezeti hatalom kényszerített ki. Emiatt a Tanú-férfiaktól továbbra is elvárták. Ellene szavaztak: Carey Barber. hogy helytelen módon beleavatkoztak mások lelkiismeretre való jogába. olyan értelmes tevékenységekkel foglalkozzanak. egy olyan bibliaellenes nézet következménye volt. A rákövetkező szavazáson a tizenöt jelen lévő tag közül kilencen szavaztak a változások mellett. többnyire Jehova Tanúi. május 1-jei Őrtorony hirtelen úgy rendelkezett. mint hogy elfogadják az alternatív szolgálatot . Wiliam Jackson és Karl Klein. amelyekre a börtön falai közt nem nyílik lehetőség. Lloyd Barry. akkor gyakorlatilag egy sem került volna börtönbe ezek közül a férfiak közül . hogy nem a saját.Nem. személyes lelkiismeretük volt az. mintha teljesen természetes lenne. lelkiismeretük alapján talán úgy érezték. a másik fele pedig ellene szavazott. Ewart Chitty. Lyman Swingle és Dan Sydlik. és a Vezető Testület tagjainak a többsége is úgy fogadta mindezt. volt börtönben 10 katonai börtönben azért. Feljegyzésem szerint a változás mellett szavazott: John Booth. Leo Greenlees. ezért ai irányelv érvényben maradt. ami a bebörtönzésüket okozta. bejelentette. Ha a Vezető Testületnek az a tagja nem változtatja meg a szavazatát 1978-ban. míg végül kihátrált arról a területről. Önkéntelenül is eszünkbe jut az az együttesen több ezer év. a Vezető Testület egyik tagja. és minden egyes esetben a Vezető Testület tagjainak többsége támogatta az addigi szabály eltörlését. Az egyedüli alkalom. mígnem az 1996. A Vezető Testület hat összejövetelén volt szó az ügyről.

úgy. mint például a Máté 5:41. tizennégy oldalon át tartalmazott bizonyítékokat ugyanerről a tényről. miért ragaszkodtak oly mereven a helytelen állásponthoz több mint ötven éven át. hogy „a kötelező szolgálat gyakorlat volt a bibliai időkben is”.kedvező fényben tüntetik fel. melyet józan eszétől (és szerénységétől) indíttatva már évtizedekkel korábban meg kellett volna tennie. vagy pedig nem lett volna annyira hatásos a keresztényekhez nem illő cselekvéstől való megóvásban. Az Őrtorony 1996. mind pedig a fiókhivatali bizottságok részéről eléjük tárt bőséges bizonyítékok ellenére is. melyet 18 évvel korábban (1978-ban) nyújtottam be a Vezető Testületnek. a Róma 13. Az a memorandum. és 1929-től 1962-ig ezt tanították. és még csak nem is utal a sajnálkozásra. helyes nézet helyébe lépett. amit a helytelen nézet kényszerített ki több mint fél évszázadon át. fejezetében említett „felsőbb hatalmakra” vonatkozó helytelen magyarázatáról is. mely leírja a római uralom alatti „robotot”. de amit írtak. görögül phoros) gyakran a kötelező szolgálat formájában teljesített fizetés leírására is használták. megalkuvást nem ismerve. gyakorlatilag lerázták magukról és figyelmen kívül hagyták a Vezető Testületnek a hagyományos irányelv megőrzését pártoló tagjai. melyeknek tagjai úgy érveltek. Még csak magyarázatot sem nyújt rá. és tartalmaz egy rövid idézetet egy történelemkönyvből. hogy bízzunk bizonyos mértékű változásokban. május 1-jei száma a következőt mondja erről a helytelen értelmezésről (a 14. Néhány mondatban közli a változást úgy. Még a hibát is .ha az az Őrtorony hibája . A szentírási bizonyíték tehát már 1978-ban fel lett tárva. oldalon): „Visszatekintve el kell hogy mondjuk. Az Őrtorony 1996. és azt bizonygatta. hogy a „felsőbb hatalmak” kifejezés kizárólag Istenre és Krisztusra utalt. A fiókbizottságok némelyike nem csupán az Őrtorony 1996. mind a Vezető Testületen. Titusz 3:12 versét (számos más vers mellett) mind megtaláljuk nem csupán a memorandumban. hogy ebben a nehéz időszakban mindvégig megőrizze semleges állását. de a Vezető Testületnek az irányelv bármilyen mértékű megváltoztatását ellenző tagjai egyszerűen nem tulajdonítottak neki jelentőséget. május 1-jei számában olvasható bibliai bizonyítékokat tárta eléjük. hogy ha helyesen értették volna. ez a nézőpont. sőt arra is lenne okunk. hogy az „adó” jelentésű bibliai kifejezést (héberül masz.” Ezzel tulajdonképpen azt állítják. melyeknek ellenálltak a Szentírásból. bekezdése például rámutat. mely szerint ezek az emberi kormányhatalmakat jelentették. akkor az nem lett volna kielégítő irányítás.” Bocsánatkérés helyett úgy tűnik. hanem alaposabb és jobban átgondolt bibliai bizonyítékokat is. akit Jézus keresztjének hordozására kényszerítettek. május 1-jei száma sajnos sehol sem foglalkozik ezekkel a tényezőkkel. A cikk 17. ahogyan Pál apostol szánta ezt a tanácsot a megírásakor. azokat a változásokat. Ezt még 1978-ban tették. mint az Őrtorony szervezet által tanított hibás nézet! Semmi sem utal rá.) Az 1996-os Őrtoronyban a kötelező szolgálat elfogadhatósága mellett szóló fő bibliaverseket. mely magyarázat egyértelműen elutasította a világos bizonyítékot. A hagyományos irányelvnek további 18 éven át nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. akkor lenne okunk a stívből jövő dicséretre. hanem a fiókbizottságok által írt több levélben is. (Lásd a függeléket. mint ha az egy rendelet lenne. Ugyanez az 1996-os Őrtorony beszél a szervezet korábbi. 27:32.elismerték volna sajnálatukat ennek a beavatkozásnak a káros következményei miatt. 1Péter 2:13. hogy az alternatív szolgálatnak van bibliai alapja. a szervezet elismerésre méltónak érzi magát azért. Ez a helytelen magyarázat egy még korábbi. valamint bőséges iratanyagot tartalmazott arról is. Jehova és Krisztusának ez a felmagasztalása segített Isten népének. és megemlíti cirénei Simon példáját. hogy . és mint ha ezt mondaná: „Mostantól fogva működhet a lelkiismereted ezen a területen. mert megtette a változtatást.

még a test szerinti zsidók számára sem. 17. mint mások. A többé nem érvényes törvények között voltak a körülmetélkedésre. (Vesd össze: Jób 27:5. augusztus 15-ei száma is foglalkozott a katonai szolgálatot helyettesítő alternatív szolgálat kérdésével. mely egy fél évszázadon át több ezer fiatalember esetén a bebörtönzést jelentette. hogy mit tehet meg és mit nem. 10:31–33). vagy amelyik valószínűleg megbotránkoztatna másokat. még akkor sem. mintha kizárólag annak következménye lett volna. Jehova megáldja az ilyenfajta Isten iránti odaadást (1Korinthus 9:23. akik ezt átélték. ez kedves dolog Istennél” (1Péter 2:20). Zsidók 10:1. Még újabban. hogy a zsidók elnyerjék Jehova tetszését. amiért nem volt hajlandó elvállalni olyasmit. . Igazán dicséretes. nem lépte volna át a keresztényi semlegességet a dolgok jelenlegi rendszerét tekintve. úgy mutatják be. Ez lehetett például olyan döntés. akik keresztények lettek. reagálva lelkiismeretük ösztönzésére”. 86:11). hogy korábban a lelkiismeretükkel összhangban tettek. mert nem volt hajlandó részt venni olyan tevékenységekben. hogy az isteni elrendezés igazságtalan volt. Péter apostol éleslátóan ezt írta: „ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök. Az elviselt szenvedést. ahogy itt látható: Ha az az érzésünk. Zsoltárok 43:3. aki nagyon szigorúan vette. méltónak bizonyultak Jehova barátságára. nem pedig a hibákkal erősíti meg a népét a válságos időszakokban (1János 1:5. hogy feleslegesen szenvedtünk A múltban néhány Tanú azért szenvedett. 13. engedelmeskedniük kellett a Tízparancsolatnak. amely évekkel ezelőtt a polgári szolgálat bizonyos formáit érintette. hogy ők személyesen késztetést éreztek volna „a polgári szolgálat bizonyos formáinak” elutasítására. sok területet felölelő 7 6 törvénynek. Ő az igazsággal. Ezért többet szenvedtek. mivel „lojálisan kiálltak a keresztény alapelvek mellett. 5). amelyeket a lelkiismerete most már megengedne. hogy jobban értik Jehova szándékait (Cselekedetek 16:4. Később a keresztényi elrendezés alatt nem volt többé követelmény Jehova szolgálatához. Nyilván bölcs dolog kerülni az olyan életutat. ha ez valószínűleg több szenvedést okozott nekik. amikor szilárdan kiállt Jehova mellett? Mivel lojálisan kiálltak a keresztény alapelvek mellett. hogy szilárdan kiállnak az egyetemes szuverenitás kérdésében. hogy tiszta lelkiismerettel elvállalhatta volna. amik szükségtelenné váltak? Nem. amely törvényeknek engedelmeskedniük kellett. Sőt inkább örülnek. amit most már mindenféle következmények nélkül megtehetne? A legtöbben nem így vélekednek. az állatáldozat bemutatására és bizonyos étkezési korlátozások megtartására vonatkozók (1Korinthus 7:19. Azok a zsidók — köztük az apostolok is —. De nincs okuk bánni. világosan kimutatni elhatározásukat. Pál apostol példájára gondolhatunk ebben (1Korinthus 8:12. az Őrtorony 1998. 9 Ismételten azt látjuk. hogy engedelmeskedjenek ezeknek a törvényeknek. hogy lehetőségük volt a nyilvánosság előtt. Kolossé 2:16. Később a nagyobb ismeret segített nekik kiszélesíteni a látókörüket bizonyos kérdésekben. 10:25. 8 Ahhoz. reagálva lelkiismeretük ösztönzésére. hogy nem vállalják fel a felelősséget azért az emberek életében bekövetkezett kárért. „mindezt pedig az evangéliumért”.Isten hibák által vezetné a népét. hogy készek voltak hűen szenvedni Jehováért. melyet egy bibliai alap nélküli irányelv rájuk kényszerítése okozott. 11–14). amely háborgatná a lelkiismeretünket. és még körülbelül 600. Modern korunkban volt néhány Tanú. inkább örvendeztek. a sabbat megtartására. amiért korábban olyasmiket kívánt meg tőlük. amikor még a Törvényszövetség alatt voltak. Zsidók 6:10). megszabadultak a törvények megtartásának kötelezettségétől. hogy a lelkiismeretére hallgatott.) Mi oka lehetne bárkinek is megbánni. hogy engedte szenvedni. Újfordítású revideált Biblia. Vajon igazságtalan volt Jehovától. Testvérünk most már talán úgy érzi. Vajon panaszkodtak.

hogy a dolog helyes vagy helytelen voltát az döntötte el. világosan kimutatni elhatározásukat. egyértelművé teszi. 399. Ezeket a gondolatokat alátámasztandó az In Search of Christian Freedom című könyv 259-266. azoknak. Két éves börtönbüntetést szenvedtek el. valószínűleg a legtöbben világosan értették elméjükben és szívükben a „keresztény alapelveket”. hogy szilárdan kiállnak az egyetemes szuverenitás kérdésében. hogy a testvérek közül „kevesen”. amikor szilárdan kiállt Jehova mellett? Mivel lojálisan kiálltak a keresztény alapelvek mellett. Spanyolország és Thaiföld. hanem mert alávetette magát a szervezet útmutatásának. hogy az országukban élő fiatal férfiak nem értik az irányelv bibliai alapját. ugyanis tudták. 398. amit most már mindenféle következmények nélkül megtehetne? A legtöbben nem így vélekednek. reagálva lelkiismeretük ösztönzésére. vagy be kell vonulniuk a hadseregbe. hogy rossz. és akiknek kötelező volt engedelmeskedniük. Megemlíti. és arra. hogy 'tudták. Tudták azt is. Azt is elmondja. ha arról lett volna szó. Ehhez hasonló kijelentéseket számos fiókhivatal leveleiben találhatunk. Belgium. hogy megpróbál párhuzamot találni azoknak a zsidóknak a helyzetével. tulajdonképpen „nagyon kevesen” tudták elmagyarázni a Biblia alapján. mert a kormányok figyelembe vették az ezeken a területeken létező lelkiismereti kifogásokat. Dánia. Olaszország. A cikk azzal egészíti ki az általa festett hamis képet. melyet a fiókhivatal koordinátora írt alá.Semmi kétség a felől. mi iránt mutattak „lojalitást” valójában. A fentebb említett Őrtorony-cikk írója talán nem tudott a valós helyzetről. hogy e fiatalemberek közül sokan.” A belga fiókbizottság levele. hogy nem az általuk megértett keresztény alapelvek melletti lojális kiállás. méltónak bizonyultak Jehova barátságára.és nem az. mit mond a Társulat Brooklyn-ból a kérdésről . mennyire hamisan mutatja be a kérdést Az Őrtorony 1998. hanem az emberektől eredő rendelkezés iránti ragaszkodás miatt. hogy engedte szenvedni. A levél kijelenti. Mivel a Szentírás alapján nem tudták megmagyarázni. és nem is a lelkiismeret ösztönzésének való engedelmesség indította ezeket a fiatalembereket az alternatív szolgálat elutasítására. akik az irányelvhez való ragaszkodásuk miatt szenvedtek: „Vajon igazságtalan volt Jehovától. hogy utána két évre bebörtönöztessék magukat. Norvégia. nem a saját lelkiismeretük alapján meghozott döntés. akik a jelenlegi Írói Bizottságot alkotják. Az „alternatív szolgálatról” pontosan azért gondoskodtak. hogy a lelkiismeretére hallgatott. mi az alapja az irányelvnek. augusztus 15-ei száma. Ők mindenkinél jobban tudják.) Mi oka lehetne bárkinek is megbánni. Az igazság az volt. amikor ezt mondja azokról. valójában csakis azt jelentheti. De nem ezekkel a kérdésekkel kerültek szembe. amiért nem volt hajlandó elvállalni olyasmit. hogy mégis elutasították az alternatív szolgálatot. hogy lehetőségük volt a nyilvánosság előtt. (Vesd össze: Jób 27:5. akik a Mózesi Törvény alatt voltak. és akikre később keresztényekként már nem vonatkozott ez az elvárás.. De a cikket biztosan el kellett olvasnia és jóvá kellett hagynia a Vezető Testület legalább öt tagjának. és nem 'a keresztény alapelvek iránti lojalitásból' engedelmeskedett neki. hogy mit mond a Szentírás. hogy a háborúhoz kapcsolódó vérontásban kell részt venniük. Chile. hogy a keresztény alapelvek tulajdonképpen elfogadhatónak tartják a 'polgári szolgálat ilyen formáinak' elfogadását. mint például Ausztria. hogy a bizottság erőfeszítéseket tesz a szervezeti irányelvek lojális érvényesítése érdekében. mert „tudják. és hogy a Társulat így tekinti”. A cikk ezután ezt a kérdést teszi fel: . Brazília. mennyire pontatlan az itt bemutatott kép. hogy rossz'. Ezek rámutatnak. Sőt inkább örülnek. hogy a fiókbizottságok sok tagja is érveket hozott fel amellett. hogy egyik fiókbizottság a másik után jelentette ki. akik ezt átélték. mely oly nagy hangsúlyt helyez az erőre és az erőszakra.. az. oldalán több idézet található a fiókbizottsági tagok leveleiből olyan országokból. Lengyelország.

MIKÖZBEN ELFEDJÜK A TÉNYEKET? Hová vezethet.„Vajon panaszkodtak. támogatják az egészséges családi életet. mindezt bibliai alapon. és büntetést helyezett kilátásba azokkal szemben.” Azzal. mely megkövetelte az alternatív szolgálat elutasítását. állnak és néznek. ha figyelmen kívül hagyjuk a hazugságot? Nem segít-e a hallgatás a hazugságnak. hogyan védelmezze meg saját imidzsét. Mindazt tehát amit mondanak nektek. Figyeljük meg például az Őrtorony egyik számában megjelent anyag egyik részét. találó-e ez a kifejezés. és tartsátok meg. amelyektől óvakodnunk kell? Az önelégült emberek általában „úgy beszélnek. hiszen a törvényszövetséget és annak követelményeit valóban maga Isten rendelte el. talán saját kárukra? . de nem cselekszik. és a határtalan befolyás miatt. hogy igyekszik a figyelmet önmagáról átterelni Istenre. amik szükségtelenné váltak?” A párhuzam teljesen alaptalan. Még mindig nehéz elhinnem. oldalon a következő bekezdések voltak olvashatók: „Melyek ezek a jellemvonások. főleg ez volt a baj a farizeusokkal. A cikkek gyakran a Teremtőbe vettet hitet erősítik. hogy szabadabb útja legyen másokat befolyásolni. A hatalom miatt. ezzel egyidejűleg egy kézlegyintéssel át tudnak siklani egy olyan körülmény felett. helyesnek vélem. becsületességre intenek. mintha neki volna szüksége védelemre a „szükségtelen szenvedés” miatt. hogy igaznak tűnjön. A következő fejezetből te is megítélheted. amelyeket csakis sokkolónak lehet nevezni. cselekedjétek. HŰSÉGESEK LEHETÜNK-E ISTENHEZ. de tetteik szerint ne cselekedjetek. mert ők mondják. amit a következetlenségek egyik legnagyobb példájának tartok. 3 Az Őrtorony Társulat kiadványaiban sok értékes és hasznos értekezést találhatunk. de Ő nem rendelte el az Őrtorony Társulat öntörvényű irányelvét. amely 'érvénytelenné teszi az Isten Szavát' a kérdéses ügyben. kihangsúlyozzák az alázat és a további erények szükségét. fejezet: „Kettős mérték” „Az írástudók és a farizeusok Mózes székébe ültek. A 29. és ezek hasznos célt szolgáltak. Az önelégült emberek ezenkívül dicsekvők. akik olyan nagy aggodalommal voltak a „meghátrálás nélküli álláspont” miatt. 6. Isten Fiának szavai szerint ez „hagyomány” és „emberek parancsolata”. Óhatatlanul is eszünkbe jutnak azok a kijelentések. melyet a Vezető Testületben eltöltött kilenc év alatt átéltem. és 30. hogy az isteni elrendezés igazságtalan volt. Más cikkek erőteljesen felemelik hangjukat a vallási csalások és képmutatások ellen. akik nem engedelmeskedtek az irányelvnek. október 15-ei számában jelentek meg az „Óvakodj az önelégültségtől!” című cikkben. mintha sosem tettek volna semmi rosszat” — magyarázza az Encyclopædia of Religion and Ethics. amiért korábban olyasmiket kívánt meg tőlük. és önmagukat előtérbe helyezik. melyet ezek a döntések gyakorolnak az emberek életére.Máté 23:2. melyek például az Őrtorony 1995. hogy a férfiak. hogy csökkenjen a szervezet hatalma és irányítása.” . hogy itt áttekintsük azt. melyet a szervezet saját döntéseivel a tagjai felett érvényesít. a vezető Testület újból nyilvánvalóvá teszi. hogy a helytelen eljárás és annak káros következményei miatti sajnálkozás helyett elsősorban az foglalkoztatja. és hogyan kerülje el.

prófétáljatok csalárdságokat! Hagyjátok el az utat. ahonnan azt a legkevésbé várják. hogy a helytelen cselekedetek vagy az erkölcstelenség tovább folytatódjon leleplezés és elítélés nélkül? Nem olyan ez. vagy félre vannak vezetve olyanok által. és a prófétáknak: Ne prófétáljatok nekünk igazat. őrállóul adtalak téged Izrael házának. hogy „megbocsátotta és tisztára mosta volna a helytelen cselekedeteket és Isten igazságos mértékeinek és útjainak megszegését” a különféle vallási szervezetek és vezetőik részéről. Miért? Azért. jól mutatja az a példa. amit Isten igaz prófétái adtak. ha megengedjük. hogy ha szót hallasz számból. hogy bármilyen helytelen cselekedetet. összehasonlítva azzal az állásponttal. Isten igazságos mértékeinek és útjainak megszegését. Felismerték.Mi történik. a Kelet-Afrikai Malawival (azelőtt Nyasszaföld) szemben fogadtak el. akit az izraeliták állítólag tiszteltek. az erkölcsi feddhetetlenség és a mindenkivel szembeni egyenes és becsületes eljárás iránti szigorú ragaszkodásról. amely ugyanabban az időben került napvilágra. mert a történelem minden szakaszában Isten szolgáinak szembe kellett nézniük ezen vitás kérdések kihívásaival. akik hűségesek akarnak maradni Istenhez. a Biblia szerint ezt mondták a látóknak: „Ne lássatok. és tisztára mossák a vétkezést. amit egy másik országgal. amit az emberek hallani akartak. térjetek le már az ösvényről” (Ézsaiás 30:10-11) A vallási vezetők legtöbbje népszerűségének érdekében pontosan ezt próbálja cselekedni: megbocsátják. De Isten parancsait. akkor ezek a kérdések életbevágó jelentőségűek lesznek neked. akiket barátaiknak hittek vajon nem kegyes dolog figyelmeztetni őket? Lehetséges. Becstelenség. Az Őrtorony kiadványok jeleskednek abban. amit igaz prófétáinak adott. hogy szóljanak. embernek fia. de ennél jobban nyugtalanított az az éles ellentét. mint a fertőző betegség titokban tartása. az is lehetséges. De Isten iránti hűségük és a felebaráti szeretet indította őket. a tiszta imádat érdekében. figyelmeztetniük kellett az embereket a veszélyekre és a hamisságra . vagy képmutatás bizonyítékát ezekben a szervezetekben rendíthetetlenül nyilvánosságra hozzák szerte a világon. beszéljetek kedvünk szerint valókat. JOBBAN SZERETNÉD ELREJTENI A TÉNYEKET … … VAGY MEG AKAROD TUDNI A TÉNYEKET?” Az Őrtorony Társulat egész történelme alatt sohasem volt vétkes abban. Sőt. Ezáltal az ember már felszabadult a figyelmeztetés erkölcsi felelőssége alól? Amennyiben azok közé tartozol. megintsd őket az én nevemben”. A FOLYTATÓDÓ MINTA Gondoljuk át az ókori Izrael helyzetét és a példát. erkölcstelenség és alakoskodás szentségtelenítették meg Isten nevét. erőszak. Könnyebb lett volna hallgatni. Éppen ezért okozott nagy nyugtalanságot egy információ. ami a Társulat állásfoglalásáról derült ki ezzel az országgal szemben. Világosan értésre adják saját álláspontjukat az igazságos mértékek. vagy azt mondani.nemcsak általánosságban. Ez a nemzet válogatás nélkül cselekedte a rosszat. Vajon a nép szívesen fogadta az Istentől jövő helyreigazítást? Ellenkezőleg. amikor Jehova Tanúi Vezető Testülete az alternatív szolgálat kérdéseiről tárgyalt. hogy „jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél” (Példabeszédek 27:5). Maga az információ is meglepő volt. hanem konkrétan. anélkül hogy bármit tennénk gyógyítására vagy terjedésének meggátolására? Amikor az embereket nagy veszély fenyegeti olyan oldalról. hogy rossz néven veszik. . A hír Mexikóból érkezett. amit Ezékielnek mondott: „És te. Le kellett leplezniük a hamisságot és a helytelen cselekedeteket. Rámutatnak a hasonlatosságra az ilyen vallási vezetők csalárdságai és a Jézus napjaiban élt farizeusok csalárdságai. hogy nem hisznek majd a figyelmeztetésnek.

hogy a Tanúk elutasították az uralmon lévő politikai párt igazolványának a megvásárlását. Majdnem negyven nő jelentette. 1967-ben. az Ébredjetek! folyóiratban 1968.A megértéséhez bizonyos mértékben szükséges ismerni a hátteret. A megvadult tömeg rosszindulatú támadásainak és brutalitásának egymást követő hullámai söpörtek végig rajtuk 1964-ben. hogy ennek köszönhetően elvetélt. a családok visszaszivárogtak a szülőföldjükre. Erről nincs a legapróbb kétségem sem. Őrtorony 1968. november 8. Ellenben komoly kételyeim vannak a Brooklyn-i központ által támogatott fiókhivatali állásfoglalást illetően. Az egész tragédiához még hozzájárultak a menekülttáborokból érkező hírek. 1975-ben azt a feladatot kaptam. 1972-ben. oldal. hogy családok ezrei menekültek el otthonukból és földjeikről a szomszédos országokba. A védtelen malawi emberek ellen elkövetett brutalitást sohasem lehet igazolni. 1972-ben hivatalos becslés szerint a menekültek száma Zambiában 8975. vitán felül imádati tettnek tekintethető. megtalálhatok Jehova Tanúi Évkönyvében 1965. és 1975. Kamuzu Banda által. Amikor ezeket írtam. azt mondták. A fiókhivatal állásfoglalását a világközpont is támogatta. Jehova Tanúinak. ahol az orvosság és orvosi kezelés hiányában kisgyermekek haltak meg123. Dr.teljesen helyénvaló ez a hasonlat? Tömjént helyezni az oltárra. a hatalmon lévő kormányzati rendszer iránti odaadás kézzelfogható bizonyítékának tekintették ezt. amely az ő állásfoglalásukat összehasonlította az első századi keresztények állásfoglalásával. február 8. megalkuvás. Az 1967-es támadásnál a Tanúk több mint ezer közéjük tartozó asszony megerőszakolását jegyezték fel. amikor az erőszak enyhült. Abban az időben. hogy a politikájukkal szembeni totális behódolást érik el államukban azzal. aki az ország „örökös” elnöke volt. oldalon jelent meg. ha mindenkinek pártigazolványa lesz. a korábban már nyilvánosságra hozott információt használtam fel. Malawi egypártrendszerű ország volt. Egy anyát hat különböző férfi erőszakolt meg. pártvezérén. Az általam írott cikkek ugyanannak a kiadványnak az 1975. Az erőszak. hogy írjak anyagot a malawi Tanúk ellen irányuló utolsó terrorhullámról. és 588 család termőföldjét perzselték fel. 71-79 oldal. és az Őrtorony Társulat kiadványaiban részletekbe menően hírül is adta. 3-13 oldal. miért tekintik Jehova Tanúi a pártkönyvecske megvételét olyan jelentősnek. a bizonytalanság érzete fogott el . akik elutasították. hogy az ilyen pártkönyvecske megvétele keresztény semlegességük megszegése lenne. 9-28 oldal. Ennek a kérdésnek számos oka van. Miben rejlett a probléma. november 8-ai számában jelentek meg. hogy egy csipetnyi tömjént helyezzenek el áldozatként a romai császár nagyságának az oltárán124. melyet a Malawi Kongresszusi Párt tartott hatalmában. tehát Isten iránti hűtlenség. ami körül az erőszaknak ez a visszatérő vihara forgott? Abban. A kormány és a pártfunkcionáriusok eldöntötték. noha ez nekik nagyon sokba került. Annak magyarázatánál. 123 . november 8-ai számában a 20. február l. De egy újabb erőszakhullám ismét menekülésre kényszerítette őket. kínzás és a gyilkosságok is tulajdonképpen anélkül mentek végbe mindegyik hullám során. A cél elérésének érdekében használt módszerek elfajultak és bűnözőkhöz illőek voltak. 124 Ez az érvelés az Ébredjetek! 1972. tizenhárom éves leányát pedig három. bántalmazás.. H. február 8. és olyan erősekké váltak. akik érdeklődtek a Társulat fiókhivatalánál. 16-22 oldal. Ébredjetek! 1972. Mozambikban pedig 11600 volt. majd újból 1975-ben. hogy a hatóságok ezt meggátolták volna. A malawi Tanúk többsége szilárdan betartotta ezt az álláspontot. Akkor tehát a keresztény semlegesség és feddhetetlenség megszegése volt Isten előtt? Példák ezekről a támadásokról és a viszonyokról a menekülttáborokban. 171. De a pártkönyvecske megvétele is ugyanilyen világosan imádatot kifejező tett volt? Ebben az irányban nem találtam semmilyen jelentős érvet. 1964-től kezdve Jehova Tanúi az üldözés és az erőszak modern időkben szokatlan mértékét szenvedték el Malawiban. Az első támadásnál felégették vagy más módon elpusztították 1081 malawi család kis lakóházát.

mennyire rendeli magát alá az ember az ilyen politikai állam követelményeinek. ha valaki egy nemzet polgára. Ugyanolyan kevéssé rossz önmagában véve az. Annak mértéke. a nemzethez vagy államhoz.és kétségtelen. és most sem vagyok ebben a pontban dogmatikus. Bármilyen ország polgárának lenni. helyzet és hasonlók megszerzésére szőtt cselszövéseket. szervezkedéseket” jelenti. de nem azért.”125 Tudtam. politikai állam tagjai vagyunk. mint az „áhítatos”. mellyel elítéli az igazolvány megvételét. Ehhez hasonlóan a „politikai” szónak is van alapdefiníciója: „A kormány. Hatalomért vívott harcuk közben a politikai pártokat nagy felelősség terheli azért. amik annak átgondolására kényszerítettek. Az igaz. eltérő lehet. mert minden. akárcsak a „politika”. hogy a „politikai” szó. De eszembe jutottak a következő gondolatok. mellékjelentést kapott (nem ez az alapvető vagy legfőbb jelentése). ami a pártpolitika 125 New Webster’s Dictionary. hogy Róma politikai állama hihetetlenül korrupt volt . és a politikos melléknévnek (amiből a politikai szó ered) „polgári. Meg tudom érteni. hogy vessék alá magukat ezeknek. rossz. vagyis hogy „a személyes hatalom. eredendően rossz. Sokaknak. És ez elvezet kérdésem második indokához. az államvezetésben és a nemzet ügyeinek irányításában részt vevő. ugyanis a politikai tevékenység hiánya köznapi értelmében a kormányzás hiányát jelenti. lásd politikai pártok. és egy „politikai” pártban való tagságot jelentettek. Ugyanebből az alapszóból ered például a sok nyelvben különböző formákban megtalálható „police” (rendőrség) szó is. hogy az az igazolvány.ez önmagában azonban nem azt jelenti. A megvesztegethető politikusok az évszázadokon át hozzájárultak a kifejezés manapság gyakori. A kormány a szó ilyen alapértelmében nyilvánvalóan politikai. Ugyanezt azonban el lehet mondani például olyan szavakról is. a polgári kormányhoz és annak közigazgatásához kapcsolódó. szégyenteljes árnyalatához. hogy minden. hogy a politikai tevékenység korrupt lehet . arra a világos és hajlíthatatlan álláspontra. mint „Isten szolgájának”. A görög polites szó polgárt jelentett. állami” volt a jelentése. hogy az én akkori gondolataim erről a kérdésről annak idején teljesen kikristályosodott volna. ami politikai. és arra buzdítja a keresztényeket. igazgatást” jelent. milyen szilárd alapja van a szervezetnek. a politikáról vagy kormányzásról értekező. de az tagság attól még mindig valóság marad. fejezetében. hogy egy ilyen. hogy politikai.Nem állítom. . mint az Isten iránti hűtlenséget kifejező tettet: A kérdés azon tény körül forgott. amely néhány vallásos egyén képmutatásának köszönhetően gyakran az álszentség és hamis kegyesség látszatát kelti. a nemzetekhez vagy államokhoz tartozó. dicsőség. A föld minden kormánya politikai egység. Ez tényleg rossz. Ennek ellenére az „áhítatos” szó valóban összefügg az Isten iránti igazlelkű tisztelettel és őszinte odaadással. vagyis tagja egy politikai államnak vagy nemzetnek. hogy a „politika” szó ilyen kiegészítő. a polgáritól vagy helyhatóságitól eltérő. vagy közigazgatás szilárd. és különösen Jehova Tanúinak az a szó. Deluxe Encyclopedic Edition. és a latin politia kifejezés egyszerűen „polgárságot. Az angol (és a magyar nyelv is) a latinból vette át ezeket a szavakat. egy bizonyos kormányformába szervezett emberek alkotják az „politikai egységet” (a görög politeia szóból). Az ilyen politikai államokról és uralkodókról ír Pál apostol a rómaiaknak írt levél 13. amely egyszerűen várost jelent (ahogy a „metropolisz” szóban). ha egy ember szeretne lelkiismereti okokból elkülönülni a politikai harctól és a vad versenytől. kormányzatot. a görög polis szóból ered. amelynek most Vezető Testületi tagja vagyok. ez az alapvető értelme. vagy szabályszerű rendszere. ami a politikai tevékenységgel függ össze. élvezve ennek a tagságnak az előnyeit és vállalva az ezzel járó felelősséget. „politikai” igazolvány volt. valami eredendően rosszat jelent. azt jelenti.

ha Ábrahám. versben adott tanácsával. hogy mindenki vegye meg a hatalmon lévő párt könyvecskéjét? Eltűnődtem. és aki nem eszik. amely megkövetelné az igazolvány megvételét. és még mindig tűnődöm. hogy egyáltalán nem működnek együtt az idegen. aki az illetéket. és ne csak egy. vagy miért kellene az ilyen álláspontot úgy bemutatni. annak a tiszteletet. hanem két mérföldre menjünk! (Máté 5:41) Sok hallgatójának bizonyosan ellenére volt ez a tanács. Malawiban valójában nem fogadtak el semmilyen törvényt. aki a félelmet. Megértem. az ilyen hatalommal szembeni alárendeltségre ugyanúgy tekintettek volna-e. annak a félelmet. ne nézze le azt. most is lennének néhányan. az zöldségfélét eszik.” .” (Róma 13:7) Mint akkoriban. De nem volt világos előttem. Ha egyszer az egyén polgára. mert nem hitből eszik. és nem volt hajthatatlan ragaszkodás ahhoz az állásponthoz. az mind bűn. ha eszik. és más pártokat nem engedélyeztek. hogy mindent megehet. A körülmény. ami nincsen hitből. hogy a Szentírás egyértelműen és vitathatatlanul támogatja a malawi helyzettel szembeni álláspontunkat. hogy Jézus napjaiban sok odaadó zsidó úgy érezte. Bizony. hogy Malawi egypártrendszerű állam volt és a közelmúltig az is maradt. miért kellene valakinek ebben az ügyben rákényszerítenie a saját lelkiismeretét másokra. fejezet 1-3. amely kitart amellett (ahogy az állam feje kinyilatkoztatta). mint „kompromisszumot” és a politikai hatalmak követelései előtti „kapitulációt”. Jézus és az apostolai. teljesen meg akarok győződni róla. ahol Jézus kijelenti. Ennek ellenére Jézus azt mondta. mint hogy engedjenek. A Malawival kapcsolatos körülmények hátterében most figyeljük meg azokat az információkat. amihez másoknak tartaniuk kell magukat. aki eszik.” 126 . A kérdést megvitató tagok nem egy kijelentése azt a szigorú.általános jellemzője. versében és a 23. mi bizonyítja. tehát tagja lehet a nemzeti politikai közösségnek anélkül. a „felsőbb hatalmasság”. vagy a tények jelentősebben nem támogatják. ha az uralkodó hatalom ezt országosan kihirdette?126 Hogyan értelmezték volna ezt az első századi keresztények az apostol intelmeinek a tükrében: „Adjátok meg mindenkinek. hogy fizesse ki. Végezetül egy dolog biztossá lett előttem: mielőtt az elfogadott álláspontot védeni. aki nem eszik. hogy szilárdan Isten Szaván alapszik. ha alárendeljük magunkat a hatalomnak. Most már nem voltam biztos benne. vissza is kellene azt utasítania127. hajlíthatatlan Hasonlítsd össze a Máté 17:24-27-et. hogy komolyan elgondolkodjam a malawi helyzetről. mint szigorú szabályt. az volt. akkor az ilyen embernek. Dániel. hogy a gyűlölt Római Birodalom katonatisztjei követeléseinek engedni és hordozni bizonyos csomagokat egy mérföldnyi távolságra. már el is van ítélve. de ne azért. A Malawi Kongresszusi Párt volt az ország uralkodó pártja. hogy bizonyos adó valójában nem vonatkozik rájuk. annak az illetéket. mint maga a kormány. ne ítélje meg azt. hogy engedelmeskedjünk. éppoly megvetendő volt. de aki gyenge. pogány hatalmakkal. gyáva kapitulációtól bűzlött. és ha ez így van. hogy megszegné Isten iránti feddhetetlenségét. aki az adót kívánja meg. akik az ilyen követeléseknek való engedelmeskedést úgy ítélnék meg. de Péternek mégis azt mondja. Az egyik hiszi. sokan inkább eltűrték a rossz bánásmódot és bántalmazást. ami megilleti. „Ha azonban kételyeid vannak. hogy aggályok felől hozzatok döntéseket. ha az embert a lelkiismerete kényszeríti. De Jézus Krisztus a dolog eme technikai részét olyan jelentősnek tekintette volna. kivált ha a Szentírás. mert az Isten őt szívesen fogadta. nem pedig emberi okoskodáson. De biztos vagyok benne. milyen nagy ebben a különbség? Mindenekelőtt saját magamat kérdezem. amely arra késztetett. vagy terjeszteni fogom. akinek a hitében gyengeségek vannak. kivált hogy ilyen komoly következményei vannak. mint ahogy a Szervezet azt bemutatta? Való igaz. aki a tiszteletet. amikor a Vezető Testület az alternatív szolgálatról tárgyalt. 127 Ezekben a versekben ez áll: „Fogadjátok szívesen azt. annak az adót. összhangban az apostol rómaiaknak írt levelének 14. hogy utasítsa vissza az ilyen könyvecske megvételét. hogy az olyan nagy kihágás. Ezért de facto értelemben ugyanaz. Aki eszik. vagy az első századi keresztények a bibliai időkben hasonló helyzetben találták volna magukat. amik napfényre kerültek. nehogy „megbotránkoztassuk őket”.

Karl Klein által előterjesztett memorandumából. tisztán maradva a világ kezétől (vallás. cikkely.”128 „…civil munkát végezni a katonai szolgálat helyett… a Császár hadigépezete iránti kötelezettség csendes. idézve Lloyd Barry memorandumában. Azt a részt is tartalmazta. hogy hajlandó elfogadni a kórházi.. 1977. hogy beírja A Vezető Testületnek. Instrukciós szám 1. Nem szabad megalkudnunk… Ismétlem. bekezdés) Majdnem bárki. 3. cikkely. cikkely 29. ha a testvéreknek megengednénk az ilyen szabadságot… a testvéreknek szükségük van lelkiismeretük kiiskolázására. hogy akár közvetlenül. amely a „Katonai szolgálati azonosító cartilla”-ról szólt (a „cartilla” igazolást jelent): „A katonai szolgálat identifikációs kártyája a cartilla egy évig tartó katonai szolgálat által szerezhető meg. pontosan tudni akarjuk. ha fizet a hivatalnoknak azért. akkor nem fogunk tanúskodni. akik ellenezték az alternatív szolgálattal kapcsolatos álláspont megváltoztatását: „Amennyiben létezik a legkisebb jele a kompromisszumnak.álláspontot tükrözte. (50. hol állunk mint meg nem alkuvó keresztények. Lloyd Barry által előterjesztett memorandumából. Nem akarunk szürke foltokat. hogy akik ilyen erőteljes. nem kellene ezt tennünk. Annak ellenére.támogassa a katonai szervezetet. közte volt a mexikói fiókbizottság által küldött anyag is. világosan értésre kell adnunk. ezzel egy időben ismerték a mexikói helyzetet is. vagy hallgatólagos elismerése… A kereszténytől ezért senki sem várhatja el. Ilyen kijelentések láttak napvilágot azok részéről.” 134 Megdöbbentőnek tartom. ha a nemzet behívja őket mobilizációra megjelenni. hogy a katonáknak vagy a sorozóhivatalok tagjainak a törvény tiltja a cartilla illegális kiadását.” 132 „Ha engedünk a császárnak. mint például pénzért. bármilyen indokból elkerülheti a katonai szolgálatot. oldal. 6. nem támogatjuk őket sem közvetlenül. és megtörné Isten iránti feddhetetlenségét. és 51. 131 A dán fiókhivatal leveléből. amely William Jacksonnak Paul Traskhoz intézett levelében volt lejegyezve. hadsereg). 132 Ted Jaracz nyilatkozatából. hogy „nem vagyunk része a világnak”. oldal). sem közvetve. A Vezető Testületnek. azzal „üzletet” kötne a bíróval. Amikor a tagoknak előterjesztettem a fiókbizottságok jelentéseiről készült áttekintés egy-egy példányát a helyettesítő szolgálatról. vagy legalább jelentkezni (136139. akár közvetve .” 133 „A könnyű utat választják. és 4. 134 Fred Franz nyilatkozatából. hajthatatlan kijelentéseket tettek. ez a Jehova által megáldott álláspont. amilyenre a malawi Tanúkat szólították fel. 129 128 . vagy a kétségnek. szeptember 16. 130 Fred Franz a Vezető Testület tagjának nyilatkozatából.”130 „Az alternatív polgári szolgálat elfogadása az egész rendszer erkölcsi támogatásának egy formája. a tisztek jelentős többsége megszegi ezt a törvényt. vagy ehhez hasonló munkát. Azoknak. akiknek megvan a cartilla-juk kötelességük. Határozottnak kell lennünk ebben a kérdésben… Problémáink lehetnek.”131 „Az egész világon egységes álláspontunknak kell lennie. politika. akik elfogadják a helyettesítő szolgálatot.”129 „Ha Jehova valamely Tanúja azt mondaná a bírónak. hogy a semleges álláspont. 21 oldal. 3. 133 Carey Barber nyilatkozatából.

A mexikói Fiókbizottság szerint Jehova Tanúi között is ez a megszokott módszer. és megvan az információnk. Miért? Figyeljék meg. ami azonban nem elegendő.” Milyen volt Jehova Tanúi álláspontja a „cartilla” illegális összefüggésben ezzel a törvénnyel? A Fiókbizottság levele így folytatódik: beszerzéséről „Mexikóban a fiatal hírnököknek nincsenek nehézségeik a katonai szolgálattal. vagyis nincs legalizálva. Csakhogy a hivatalnokokat le lehet pénzelni hogy ezt megtegyék. Annak ellenére. hogy minden fiatal férfi a községi sorozóbizottság elé járuljon.” Röviden. mint személyazonossági igazolványt. hogy okiratokat gyártsanak a katonai szolgálatról olyan személyeknek. A „cartilla” személyazonossági igazolvány lett. A hadköteles kort elért hírnök. hogy igényt tart a saját cartilla-ra. méghozzá egy éven belül. Ez az okirat azonban szükséges az útlevél megszerzéséhez. akik ezt a szolgálatot nem teljesítették. hogy a kiadott okiratot szabályszerűen legalizálják. A beiratkozásnál a jelentkező cartilla-t kap a hely megjelölésével.. Az egyén nem hagyhatja el az országot „cartilla” nélkül. A másik oldalon azokat sem hívják be soha.feltételezett jelenlétét a heti oktatásokon (ami a rendszeres jelenlét látszatát kelti) de egy időben azért is fizet. és akiket a törvény szerint nem lehet igazolni.. ahol lepecsételik a cartilla-t. ha önként nem jelentkezik a sorozóbizottság előtt. hogy „. Törvényellenes és büntethető. 1978 május 5én. hogy a jelentkező valóban jelen lenne. általában nincsenek szigorúan betartva. Nemrég. és így sok férfi Mexikóban ezt teszi. aki meg szeretné szerezni a cartilla-t elmegy a sorozóbizottsághoz és jelentkezik. amikor az egyik tartalékból átsorolják őket a másikba. felkeresi valamelyik ismerősét. hogy megszerezhesse a saját cartillas-t (Lásd El Heraldo.. hogy a katonai szolgálat törvényei nagyon határozottak. nem hívják be. vagy a katonai hatóságok különleges igazolása nélkül. a 100 000 fiatal újonc előtt a generális azt mondta. de ez nem tartalmaz semmilyen ceremóniát. A mexikói kormány próbálja meggátolni a hivatalnokokat. Fizet neki bizonyos összeget (attól függ. és sikerülni fog. akiknek megvan a cartilla-juk. holott nem nélkülözhetetlen.mi magunk vagyunk felelősek azért.. A munka kérvényezésénél használják. Ezzel a módszerrel szerzik be a hírnökök. A generális kijelentette: „. amihez azóta tartjuk magunkat. Mexikóban a hadköteles férfiaknak kötelességük alávetni magukat bizonyos ideig tartó katonai kiképzésnek. ha bármelyik hivatalnok anélkül jegyzi be a részvételt. mennyit kér). (Lásd a mellékelt másolatot)” . csupán jelentkezést a hivatalban. és tartalékban vannak. A hírnök. vagy egyenesen a hivatalnok után megy. miről szól tovább a fiókhivatal jelentése: „A mexikói testvéreknek ezt az ügyet érintő állásfoglalását évekkel ezelőtt átgondolta a Társulat.a hadsereg nem fogja tolerálni a katonai szolgálat cartilla-jának illegális megszerzését”. 1978 május 6). ahová beírják heti jelenlétét a hadgyakorló oktatáson. Hogy legalizálni lehessen. hogy a szolgálati törvény megszegésének az utolsó megnyilvánulásait a közeli időben gyökerestül kiirtjuk. miután a testvérek elmentek megkérdezni a Társulatot erről a dologról. vagy legalábbis a többsége a cartillajukat. amikor a köztársaság elnöke Licenciado Jose Lopez Portillo jelen volt a zászlókra tett hűségeskünél. Mexikóban ez nagyon megszokott. akinek befolyása van. Csupán a cartilla-juk lepecsételése végett kell megjelenniük.

melyet a Fiókbizottság mutatott be. a katonai hatóságok „közvetlen vagy közvetett erkölcsi támogatása” ellen? Pár nappal a Vezető Testület ülése után. hogy a törvényes férje. de egyidejűleg még más családja is van. A vejét kiközösítették. mindketten hírnökök voltak. sok bonyodalom és vita volt már a gyülekezetben. és más törvényes eljárásnak. A testvérek megértik a keresztény semlegesség álláspontját az ilyen dolgokban. mivel volt egy másik nője. A lány férjnél van. Milyen tanácsok voltak ezek? Lehet. amely igazolja. ha megengedi ennek a férfinak. amit a Tanúk Malawiban elszenvedtek. van kártyája. 123 H. aki gyülekezetszolga. mint a katonai kiképzési program részét. Azt mondták. hogy a szörnyű üldözés miatt.egyiket a törvényes feleségével. november 15-én. Elsőként van egy lány esete. A kérdés ez: a lánynak joga van együtt élni ezzel az emberrel? Az igaz. hogy a mexikói Tanúknak adott tanácsaik teljes mértékben összhangban voltak a Világközponttól kapott tanácsokkal. New York Kedves Knorr Testvér! Két kérdésünk van.Mi lehetett az az információ. Feladatul kaptam meglátogatni a fiókhivatalokat Mexikóban és néhány további Közép-Amerikai országban. míg végül csökkent a hírnökök száma. és ugyanabban az időben egy másik nővel is alapított családot. akinek az apja gyülekezetszolga. hogy ilyen tanácsokat adtak. de itt a bizonyíték. hogy lefizet bizonyos hivatalnokokat. és együtt éltek az apával. amit a Társulat adott. Ebben a helyzetben mi a helyes? . testvérnővel az igazságban. amely a helyettesítő szolgálat kérdéséről holtponton maradt. és amit a mexikói fiókhivatal éveken keresztül betartott? Milyen módon adták? Hogyan lehetett ezt az információt összehasonlítani a Malawiban elfogadott állásponttal. de nem menetelt. hogy kompromisszumot követett el. A találkozásunk alkalmával a mexikói fiókhivatal tagjai megemlítették a jelentésükben leírt gyakorlatot. világosan értésemre adták. Egy év „hadmenetelés” után megkapható a kártya.. Knorr 124 Columbia Heights Brooklyn 1. Helyes az ilyen eljárás? Az esetben. A további dolog. mert elutasították a pártigazolvány megvételét. akivel az apósa házában él. a gyülekezetszolgával. 1978. hogy a saját házában éljen a lányával. amit használt és használ törvényes intézkedésekhez. hogy a lányával (testvérnővel) éljen a házában? Szeretnénk tudni a Társulat álláspontját. és a gyülekezet (egység) nagyon rossz állapotban van. A veje egy bizonyos idő után két családot alapított . akkor azt az irányelvet érvényesítjük. ha az ilyen testvér valóban hadmenetelésben van. elmentem Mexikóba. hogy bebiztosítsák számukra a kártyát. hogy valakinek nem lesz könnyű elhinni. nem kevés mexikói Tanúnak lelkiismeret furdalása van. Először ez a levél: 1960. hogy ezt az ügyet megoldhassuk. vagy területi szolga. amiről írni akarunk az a törvény. hogy megvan az egyéves hadmenetelés. Helyesen cselekszik az após. és ezekkel kapcsolatban szívesen ismernénk a Társulat álláspontját. és ez a kártya nélkülözhetetlen okirata az útlevél. De itt van például egy testvér. aki gyülekezeti. de sok testvér ezt úgy csinálja. Igaz. és legkevesebb három évig nem osztunk rá szolgálati feladatokat. amely megparancsolja a hadgyakorlatot. Mivel ennek a züllött embernek az apósa megengedi. No. a vezetői jogosítvány megszerzésének. február 4. és a Vezető Testületi tagok határozott és makacs kijelentéseivel a „kompromisszum legkisebb jele”.

és az eredetitől eltérően ez rendszerint nincs aláírva. az általános gyakorlat.F. hogy megtarthassák teokratikus tevékenységük szabadságát. (Az angol eredeti a függelékben): La Torre del Vigía Calzada Melchor Campo No. és megkeresi a ’mordida’ra valót. megzavarva az egységét. Amíg bizonyos testvérek lelkiismerete megengedi. hanem az egyén sajátítja el. vagy egy kis negyvencentes kenőpénzt. akik nem vizsgálják a dolgok igazát. akkor el kell távolítani a gyülekezetszolga tisztségéből. ha eljárásukkal nehézségekbe kerülnének. hogy elmenjenek vele a rendőrségre ahol ötven pesos büntetést kapnának. mivel eljárásával a gyülekezet botlásköve. hogy lefizetnek bizonyos összeget. amely a kérdéshez fűződő tanácsokat tartalmazta. Mindenki tudja. nem szükséges. A gyülekezet érdekében a gyülekezetszolgának kell megtennie az első lépést a helyes irányban. és elfogadják az ellenőrök is. Veletek szolgálva Jehovát Amit most éppen elolvastak. június 2-ai dátumozással. 1960. június 2-án. A Fiókbizottság a levélnek azt az oldalát mutatta meg nekem. Amíg nálatok az ilyen elrendezés megszokott. Amíg a katonai apparátus tagjai hajlandók a járulék kifizetése ellenében elfogadni az ilyen elrendezést. a szívek és elmék békéjét. Sokan közülük területi vagy gyülekezeti szolgák. már el lett távolítva. de szívesebben adnak öt pesost ahelyett. akiket a hivatalnokok pénzügyi tranzakció által felmentettek a katonai szolgálat alól. hogy erre nincs joga. A „hadmenetelő kártyával” ugyanaz a helyzet? Szívesen fogadjuk a tanácsaitokat. mi nem tudunk rajtuk segíteni. továbbra is a gyülekezet megbotránkozását vonja magára. vagy csináljunk valamit? Ebben az országban sok a csalás. akkor a felelősség az állam ilyen képviselőire hárul. A rendőr kihúzhatja az embert az autójából valamilyen forgalmi kihágás miatt.A testvérek között itt az a szokás. aki elvállalja az ilyen elrendezést. hogy megőrizzék szabadságukat. kompromisszum nélkül és érthetően kell előterjeszteni az ügyet a gyülekezetszolgának és leányának. (A másolat kopírpapírról készült. 1960. (157) Második oldal … a fent említett eljárás úgy. ahol a testvérek fizetnek valamilyen hivatalnoknak felmentésükért. Ezt követően határozottan. nevezetesen a férfi házasságtörése. az másolata (fordítás) a mexikói Fiókbizottság levelének. akkor az ügyet mellőzni lehet ebből . A fő botláskő. ahogy az fel volt tüntetve. és második bekezdésében található a fiókhivatal kérdése a kenőpénzt illetően. Itt ez a szokás. és ha nem hajlandó elkergetni házasságtörő vejét. ez része annak. hogy ráálljanak az ilyen elrendezésre azért. Természetesen. ami a többi Latin-Amerikai országban történik. Ami azokat illeti. Hazugságban élnek? Vagy ez csak egy része a jelenlegi dolgok romlott rendszerének? Hagyjuk úgy az egészet. amit a Társulat elnökének küldtek. amit a fiókhivatal megtartott magának. D. 71 Mexico 4. Ebben az esetben nem kerül a kifizetett pénz a katonai apparátushoz. és így szerzik meg a kártyájukat. amit a katonai okirat hamisításáért adnak. A második oldal foglalkozik az említett katonai kérdéssel. Amennyiben nem a helyes lépéseket választja. akkor nincs ellenvetésünk.) Milyen volt a válasz? A Társulattól kétoldalas válasz érkezett. akkor saját magukra kell vállalniuk.

Néhányat közülük. Hangsúlyozva van az a tény. ráadásul meglátogatták a börtönt is.azért. Amíg a katonai gépezet tagjai hajlandók lefizettetni magukat. akit . és a döntő bizonyítaniuk keresztény semlegességüket. amilyet az üléseken használtak a helyettesítő szolgálat megvitatása alatt. vagy más tisztnek. mint a „katonai apparátusnak” . A nyelvezete szintén jellegzetesen alelnöki. hogy inkább egyénnek van fizetve. amely sokkal jobban hasonlít a Vezető Testület tagjai által használt nyelvezetre az említett üléseken.csak valamilyen alezredesnek. végképen támadók. és kilenc évet a fiatalságukból börtönben sínylődtek. miért sokkolt olyannyira ez az információ az volt. Legalább nem a katonai gépezetnek adjátok a kenőpénzt . ha nehézségek lesznek.realista. hogy ezt nálatok mindenki csinálja. mint Leon Glasst és testvérét. Valóban érdemes visszatérni és összehasonlítani a helyettesítő szolgálatról vitázó Vezető Testület tagjainak előbb említett kijelentéseivel. hogy „nincs ellenvetésünk”. az elutasítás miatt kétszer vagy talán háromszor ítéltek el. és nem is gondolom. Természetesen.rendszeresen meghívtak az ilyenfajta alapelvek megszövegezéséhez. amit pénzzel próbánál be kell Holott a fiókhivatal levele Knorr elnöknek volt címezve.származó előnyei miatt. mert elutasították a hasonló jellegű gyakorlatot. Abban az esetben. eufemizmus nélküli nyelvezetben előadva -. Amennyiben hasonló üzenet a Vezetőségi tagok nyelvezetén lenne beterjesztve. Elég idő lesz aggodalomra a semlegesség kérdésének az álláspontja miatt. hogy amit leírtam abban szarkazmus lenne. Ebben a válaszlevélben a mexikói kérdésre. ahol fogva tartották . Enrique-t. akkor inkább így nézne ki: „Jehova Tanúi Latin-Amerika más országaiban is kenőpénzt adnak a megvesztegethető hivatalnokoknak. Azokban az években a Társulat elnöke és alelnöke is eljött a Dominikai Köztársaságba. nem fordulhatnak hozzánk segítségért. Figyelmet érdemelnek a kifejezések. feltehetően Fred Franz alelnök írta. nincs ellenvetésünk. akkor ők kockáztatnak. hogy elfogadhatóan mutattam be a mexikói fiókhivatalnak küldött tanácsadást . mintha ez valamiképpen javítaná a „tranzakció” erkölcsi jellegét. amikor a Társulat levelében lejegyezték. hogy „kifizetik magukat pénzzel”.mint ahogy az már előzőleg mondva volt . hogy amíg az ellenőrök nem vizsgálják a „dolgok igazát”. és ezek a testvérek konfrontálva kártyájukkal. és az ellenőröket nem érdeklik a hamisított papírok. Amíg a testvérek lelkiismerete megengedi az „üzletkötést” valamilyen hivatalnokkal. amiket ez a levél tartalmaz. A levél említi a „megszokott” elrendezést. akkor az ügyet mellőzni lehet „ebből származó előnyei miatt”. addig a Dominikai Köztársaságban fiatal Tanúk százai börtönben töltötték értékes éveiket . kötelességük lenne olyan döntést már nem lehet megváltani.ezzel nyilván arra szeretnének rámutatni. és azt mondja. amikben a szavak nem voltak sem óvatosak sem kellemesek. a választ a társulat aláírásával. ha fenyegetne. ha kitör a háború. akkor ti a fiókhivatalban szintén másfelé nézhettek. a „járulék kifizetésével”. akinek a kenőpénz a saját zsebébe megy. Hűségesen a Királyság szolgálatában katonai vészhelyzet lennének a menetelő hozni. hanem gyakran otrombák. kijelentésekkel. A levél végén említést tesznek a feddhetetlenség megőrzéséről a lehetséges jövőbeni „döntő próbánál”. Hűségesen a Királyság szolgálatában” Nem akarok szarkasztikus lenni. a „kenőpénz” szó helyettesítve van „pénzügyi tranzakcióval”. amíg a Tanúk Mexikóban úgy döntöttek. hogy ezzel egy időben. Tekintettel. Az egyik oka. Hiszem.

hogy elküldték Mexikóba ezt a tanácsot. és akik tudtak erről? Mérlegeljék át: Kilenc évvel az első levél megírása után. és 35. az ott dolgozok igazodva a Társulat tanácsához nem mondtak nekik semmit. Csakhogy a kérdésben nem volt említés arról. amely válasz volt a mi fent említett levelünkre. Ez egyszer egy bizonyos dolgot hangsúlyoztak ki. amit szintén Knorr elnöknek címeztek. Az anyag harmadik és negyedik oldalát mutatom be. amikor itt sokan pénzösszegeket fizetnek azért. Érthetetlen számomra. A Világközpontba hírek áradata özönlött a szörnyű állatiasságok emelkedő számáról. házukat. asszonyaikat megerőszakolták. júniusi 2-ai levélben (157). és amikor elmentek a fiókhivatal irodájába. Ezért kérdezzük: Az 1960. Négy évvel az után. amire a fiókhivatal összpontosított. legjobb lesz. és ha bekövetkezik olyan vészhelyzet. 123-as számmal. Ugyanabban az időben a mexikói Tanúk lepénzelték a katonai hivatalnokokat. Erről az álláspontról tudtak a Világközpontban is. szám Kérdés. Az erőszakosságok egy idő után elmúltak. hogy a Tanúk ezreit űztek el hazájukból. augusztus 27. A főbb pontokat. hogy teljesítették kötelességüket a katonai szolgálatot illetően. amiről azt hitték. oldalán található anyagot.ezeket az embereket. a mexikói fiókhivatal írt egy másodikat 1969. aláhúztam: Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat elnöki hivatal 124 Columbia Heights Brooklyn. az igazi keresztényhez méltatlan meghátrálást jelentené. hogy ez az eljárás nincs összhangban a Társulat elvárásaival. ami bárhogyan jelezte volna. a második oldalon lefektetett politika változását jelenti ez? A leveletekben ez volt: „Ami azokat illeti. tekintettel a Mexikóban elfogadott álláspontra? Malawiban a Tanúkat verték. amire az uniformizált hadsereg már nem elegendő. hogy az ilyen okirat megszerzése után a tulajdonosa az első tartalékban van. ahol a testvérek valamilyen hivatalnoknak fizetnek felmentésükért. augusztus 27-ei dátummal. hogy ezt cselekedni a keresztény semlegesség megszegését. akik a Szervezetben a legmagasabb beosztásokban voltak. hogy megtarthassák teokratikus tevékenységük szabadságát. hogy talán nem emlékszem valamilyen apróságra. amit a Fiókbizottság adott a rendelkezésemre. és a pártigazolványok megvételének a kérdése nagyobb jelentőséget kapott. február 4-ról. Amíg a . előterjesztettem az ügyet néhány más testvérnek is. milyen formában van itt megoldva a katonai szolgálat kérdése. Hogyan hatott ez azokra. földjeiket elpusztították. egész családok más országokba menekültek . be lehetne őt hívni. hogy állítsanak ki nekik hamis igazolást arról. hogy elkerülte figyelmüket. A malawi fiókhivatal álláspontja az volt. New York 11201 1969. kínozták. miszerint kifizetni a pártkönyvecskét erkölcsi árulás lenne. ha írok. és megvárom a választ. vagy Isten Szavának irányelveivel. hogy megkapják a törvényes okmányt. oldal 182. hogy tudtak a dominikai foglyok helyzetéről. 3. de mivel azt gondoltam. és mégis kettős mértéket használtak. amelyben volt egy kérdés. A jegyzetek áttekintése után találtunk egy levelet 1960. Tekintettel arra. Milyen hatással volt ez rájuk és lelkiismeretükre. ez része annak. miképpen lehetséges az. Malawiban bekövetkezett az erőszakos támadások első rohama (1964) Jehova Tanúi ellen.eltökélten megtartani a szervezet álláspontját. A fiókhivatal júniusi találkozásán megvitattuk a „Segítség a válaszokra” 34. amit a hadköteles korban lévőknek adnak. úgy véltem. akiket a hivatalnokok pénzügyi tranzakció által felmentettek a katonai szolgálat alól. de 1967-ben ismételten olyan hevességgel robbantak. ami a többi Latin-Amerikai országban történik. mit kell tenni.

amit pénzzel nem lehet megváltani. akik nem vizsgálják a dolgok igazát. kötelességük lenne olyan döntést hozni. Amíg lelkiismeretük megengedi. milyen helyzete lesz azoknak. és gondoljuk át az 1969. akkor saját magukra kell vállalniuk. Az új létesítményünk építése nagyon jól halad. hogy a Világközpont teljes mértékben informálva volt Jehova Tanúi szörnyű szenvedéseiről Malawiban. akik regisztrálva voltak. de ha meggondoljuk. és ezek a testvérek konfrontálva lennének menetelő kártyájukkal. vagy sem. Testvéretek és szolgatársatok Az 1969. február 4-én kelt levél (123) amiből idéztetek. hanem az egyén sajátítja el. ha eljárásukkal nehézségekbe kerülnének. Legyetek biztosak szeretetemben. szeptember 5-én elküldött válaszon a New York-i Társulat pecsétje van. körzeti szolgáknak és a Bételcsalád tagjainak a legtöbbje így járt el az utóbbi években. Amíg nálatok az ilyen elrendezés megszokott. akkor nincs ellenvetésünk. Természetesen úgy tűnik. Amennyiben változást kell végrehajtani. akik az első tartalékban vannak? Hogyan lehet dűlőre jutni? Várjuk válaszotokat ebben az ügyben. Abban az esetben. szabadon folytathatják szolgálatukat. Nincs mit hozzátenni. befedi az egész ügyet. hogy ráálljanak az ilyen elrendezésre azért. Az 1960. amiket itt fogunk tartani. és semmilyen . azt tenni amit tettek. és a döntő próbánál be kellene bizonyítaniuk keresztény semlegességüket. szeptember 5-én adott választ a mexikói fiókhivatal kérdését: A/AG 1969. Amíg bizonyos testvérek lelkiismerete megengedi. akik most az első tartalékban vannak. hogy Jehova áldása volt szolgáin. amiket 1964ben és 1967-ben éltek át azért. kívánva a legjobbakat. ezeken az egyéneken múlik. holott a kerületi. Ebben az ügyben nagyon üdvözölnénk tőletek a hírt. Nem mi adjuk a jóváhagyást ebben a dologban.katonai apparátus tagjai a járulék kifizetése ellenében hajlandók elfogadni az ilyen elrendezést akkor a felelősség az állam ilyen képviselőire hárul. szeptember 5 Fiókhivatal Mexikó Kedves Testvérek! Megkaptuk augusztus 27-én kelt leveleteket. nem a miénk engedte meg nekik olyan módon eljárni. de mindig látogathatnák a gyülekezetet az országban.” Az idézett dolgokat betartjuk. és elfogadják az ellenőrök is. ez változást jelenthetne. Amennyiben valaha behívnák őket. ha katonai vészhelyzet fenyegetne. Ebben az esetben nem kerül a kifizetett pénz a katonai apparátushoz. akkor az ügyet ebből származó előnyei miatt mellőzni lehet. elég idő lesz majd akkor bárhogyan is eljárni. aki vállalja az ilyen elrendezést. akkor annak felelőssége mit tesznek. az ő lelkiismeretük. de a dátum előtti megjelölés szerint az elnök a titkár segítségével írta. („A” az elnök megjelölése. hogy megőrizzék szabadságukat. mi nem tudunk rajtuk segíteni. az „AG” megjelölés egyike a titkárának) Tudatosítanunk kell. ahogyan eljártak. Amennyiben változást vinnénk végbe és másként kellene eljárni. a testvérek nem kaphatnának útlevelet. és kifizették a járulékot. Közben ezek a testvérek. mert a mű előre haladt. mert elutasították az országuk kormánya által rájuk kényszerített pártigazolvány megvételét. kell-e valamit változtatni. Természetesen. hogy ezek a testvérek az első tartalékban vannak. amiben a Mexikóban regisztrált testvérekről kérdeztek. örülünk befejezésének és használni fogjuk Jehova dicsőségére és a testvérek növekedésére az összejöveteleken.

vagy körzeti felvigyázok és tagjai a Bétel-családnak is! A fiókhivatal jelentése mindezt világosan megmutatja (úgyszintén azt. hogy fegyverhez nyúlnának. és mégis a legmagasabb mértékű elnézés volt érvényben. Ennek ellenére a mexikói fiókhivatal a napnál is világosabban tudomásra hozta. ahogyan az le van írva. úgyhogy ezek a fiatalok nem is gondolkodnak afelől. további kommentárok nélkül. Mindkét esetben bármelyik Tanú. De olyan könnyű megszerezni. mint ahogyan erről a levélben is szó van. amit tettek. akkor a döntés tőlük függ. Mexikóban nem volt szó ilyen veszedelemről. amiben 1960 februárjától vannak. Nincs oka. vagy valamilyen kommentálásra és vitába bocsátkozásra egyénekkel. ha ez nyugtalanítja őket. és nekik kell dönteniük. és tanácskozni erről a többi fiatal férfival aki már megkapta. Nem dönthetünk mindenki élete felett az egész világon. A mexikói Fiókbizottság minden tagja ismeri. hogy egy napon probléma előtt fogunk állni. hogyan lehet eljárni. és nem bántja a lelkiismeretüket. A jelentés így folytatódik: „Mint ahogy az be volt mutatva a fent említett levélben Brooklyn-ból. vagy éles vitákba bocsátkozzunk. ahogy van. és amíg az. amikor kérik ezt az okiratot. Jehova gazdag áldása legyen veletek Testvéreitek Mindez teljes mértékben hihetetlen. ezt a dolgot egyszerűen süllyesszétek el a fiókba. és ha az egyének azt tették. most a hadsereg első tartalékába vannak besorolva. Nincs indok bármilyen kérdés megválaszolására. akkor az ügyet hagyjuk úgy. Lehetséges. hogy a Tanúk. Ez nem a Társulat irodájának a gondja. hogy a mexikói szervezetben a „cartilla” ilyen (lefizetéssel) beszerzése megszokottá lett. hogy nem lehet elhagyni az országot (amit a testvérek gyakran megtesznek. mivel a Szervezet állásfoglalása a katonai illetőséggel szemben megegyezik a „politikai” szervezet tagságával szemben. amikor meglátogatják a gyülekezeteket az Egyesült Államokban). hogy határozzanak. akik megkapták a kitöltött igazolást a katonai szolgálatról (lefizetés által). hogy próbálkozzanak az okirat megszerzésével. hogy betartsák azt az álláspontot. amit országukra nézve a Társulat elfogadott. és akik megmondják nekik. A Társulat mindig azt mondta. ha ilyen illetőségbe lépne. Úgyhogy hagyjátok a dolgokat abban az állapotban. helyes módon szerzik-e meg az okiratot. és egyúttal kerületi. és a tartalékban vannak bejegyezve.módon nem hátrálnak meg.” Szó szerint: a mexikói Tanúk ezrei úgy ismerik az igazságot. továbbra is lehetővé teszi nekik átkovácsolni dárdáikat metszőkésekre. ebben az ügyben a testvéreknek saját lelkiismeretüket kell használniuk. És Jehova Tanúi Vezető Testületének minden . hogy a gyülekezet felvigyázói közbelépjenek. hogy megszerezzék azt az igazolást). milyen rendszeres volt a Tanúk között a kenőpénz fizetésének a gyakorlata. Ezeken kívül a fiatal férfiaknak más nyomos okuk nincs. Többé-kevésbé jó lenne tisztázni. hogy döntsünk más ember lelkiismeretéről. hogy az ügy miatt veszekedjünk. Amennyiben ezt az álláspontot életük folyamán megváltoztatnák. hogy az embereknek be kellene tartaniuk a törvényt. Amíg a lelkiismeretük megengedte azt tenni. és arra sem. és akkor majd rajtuk áll. amit a leveletekben leírtatok. akkor az ő gondjuk. vagy kisebb nehézségek a munka keresésénél. automatikusan el lenne „különítve”. Ott a hadsereg első tartalékának a tagjai lehettek. amit tesznek. A „cartilla” hiányából származó kellemetlenség az. otthonukat és hazájukat. Amíg az egyének nem hátrálnak meg annyira. még mindig elég idő van arra. A Tanúk Malawiban az életüket és az egészségüket áldozták fel.

hogy „nem akarunk szürke területeket” . ami az első tartalékba sorolja őket. mint a fiókhivatal alkalmazottai. mert a bíró kérdésére azt az egyszerű és igazságos választ adta. ami már a groteszkség méreteit éri el? Figyelemre méltó. A Vezető Testület egyik hagyományos álláspontját elfogadó tagja idézte Richard Abrahamsont a dán Fiókbizottság tagját. És ugyanúgy kételkedni lehet abban is. mintha nem látnák. hogy az ő „lelkiismeretükön múlik”. ami az országában és pártja nevében történik. mivel „a kormány által a katonai szolgálat teljesítését jelentené”. Amennyiben a Vezető Testület. hogy azok között. akik vének. Úgyszintén a Parlament és a párt tagjai. akik vagy uszították a fiatalságot az erőszakra. Ennél világosabb kettős mértéket nem is tudok elképzelni. de ismerte a szervezet álláspontját 135 Idézve az Ébredjetek! 1968. Nem a Társulat irodájának a gondja”.ami az alkotmányos elvek betartását illeti. A hivatalos tanács. hogy elítélendő elfogadni a helyettesítő szolgálatot. és más felelős képviselők. hogy a mexikói férfiak. hogy a hadsereg „a hadigépezet” első tartalékában vannak. és akik kitartottak amellett. a gyakorlatról. És akiknek hatalmuk van a Szervezetben. Miközben ezt az irányelvet támogatták. A felelősség alól felmenthetők-e azok az állami alkalmazottak. akkor mint az ország és a Malawi Kongresszusi Párt vezetőjének. akik ilyen alapvető döntést hoztak. hasonlítsd össze a Máté 7:1-4. hogy a lelkiismerete megengedi a korházi munkát.tagja is tudja. kerületi és területi felvigyázok és a fiókhivatal dolgozói.mindezek mellett tudtak az általános gyakorlatról Jehova Tanúi között Mexikóban. milyen véleményt jelenítetett meg a Világközpont erről a dologról. hogy a kenőpénz kifizetése (fiatal testvérek) a hamisított okiratért. aki a helyettesítő szolgálatot illetően azt mondta: „Reszketek a rémülettől. hogy megszerezzék katonai szolgálatuk kitöltött igazolását. Feltételezhető. hallgatással elsiklottak a Malawiban történtek felett?” 135 Ugyanolyan mértéket kellene használni a Szervezetre is amilyennel a Szervezet bírálja a malawi hivatalok eljárását. amiről a Világközpont hivatalosan kijelentette. Banda-t terheli: „Amennyiben tud róla. ha belegondolok. vagy úgy tettek. február 8-ai számából. hogy . amit a szervezet Központja küldött a mexikói fiókhivatalnak azonban az volt. hogy ezeket a fiatalokat saját választásukra hagynánk”. lepénzelték a hivatalnokokat. Miért nem fogadtak el ugyanilyen álláspontot azokkal szemben ott Malawiban? Komolyan kételkedem abban.az Őrtorony Társulat szerint a „legnagyobb felelősség” az elnököt. mivel „csendes és hallgatólagos elismerése a Császár hadigépezete iránti kötelességnek”. sem kerülhetik el a felelősségre vonást. azokat nem terheli semmilyen felelősség az adott utasítások különbözőségéért. mi történik. jogászok. melyre rájegyezték. A levél továbbá közli: „Nincs okunk. rendőrségi tisztek. hogy ezek közé nem tartozik Malawi egyetlen Tanúja sem. Ennek ellenére néhány tag (szerencsére néhány ülésen csak kisebbségben voltak) a hagyományos állásfoglalást védelmezte miszerint az embert „elkülönítettnek” bélyegzik azért. amik megengedték a Mexikóban elfogadott álláspontot. Ugyanazok az emberek. hogy az ottani Tanúk többsége ugyanarra a végkövetkeztetésre jutna. amely nemcsak hogy tudta mi jelentettek ki a malawi hivatalokról és felelősségükről. és lehetővé teszi (a rossz bánásmódot a Tanúkkal) hogy folytatódjon. akik már több mint húsz éve csúszópénzt adnak katonai szolgálatuk teljesítésének az igazolásáért. . viselnie kell a felelősséget azért. Csakhogy Mexikón kívül csak nagyon kevés embernek van fogalma a leírtakról. tudták. volt-e egyetlen malawi bennszülött. akik a Vezető Testület ülésein ezeket a kijelentéseket tették. ha nyugtalanítja őket. „az ő gondjuk. és ugyanabban az időben a buzgó és dogmatikus érvelést arról. a malawi hivatalok mulasztásáért . 21-22 oldal. Ennél összetekertebb elgondolásokat sem tudok elképzelni. hogy döntsünk más emberek lelkiismeretéről”. akik a beosztásuk biztonságának érdekében.

ugyanazt az eljárást jelentené. akkor a testvéreknek Malawiban meg kellett volna engedni ugyanazokat a jogokat lelkiismeretük érvényesítésére abban a dologban. Majdnem egy évvel később. hogy a Mexikóban elfogadott álláspont. Tulajdonképpen mi hangzott el a Vezető Testület ülésen. Nekik köszönhetően a mexikói testvérek nyugtalanságot éreztek lelkiismeretükben. a legnagyobb körültekintésre ösztönzött. egyetlen szót sem. mint amilyet a malawi képviseletek részéről elítéltek. amikor tudomást szereztek a malawi Tanuk mélységes szenvedéseiről. Megint csak nem gondolom. Annak ellenére. nem hallottam azoktól. és a negyedik terrorhullám (1972. A kompromisszum „legkisebb jele” bátor kijelentés ellenére senki sem emelte fel a hangját a Mexikóban létező politika megváltoztatásáért. és kétfajta mértéket enged látni a résztvevőknek anélkül.Mexikóval szemben is. 1978 végére a Vezető Testület minden tagja tudott már a Mexikói politikáról. hogy a Tanúnak Nathan Knorr ebben az időben (1978) halt meg. nem hallottam semmiféle megdöbbenést az ottani mérték és a Mexikóban használt mérték felett. Bármilyen módon helyeselni az álláspontot. akkor biztosan szükségesnek érezte volna eltorolni a Mexikóban elfogadott álláspontot. 1975). „hallgatással elsiklani felette”. hogy a malawi Tanúkat már elérte a harmadik. ha azt hitték. Ezen túl egy Lengyelországból érkezett levél volt az oka. Arra a végkövetkeztetésre jutottam. A tagok legtöbbje úgy gondolta. 1979 szeptemberében. vagy erkölcsi felháborodást. akik szénbányába jártak dolgozni. az egyes tagok idézték elő ezt a helyzetet. valóban hitte. hogy ez a megnyilvánulás valójában bármilyen hatalmi elrendezés tipikus végeredménye. 136 . amely törvénykezéssel közelít a kereszténységhez. amit kétfajta mértékükkel okoztak az embereknek. amely a testvéreknek lehetővé tette saját lelkiismeretük alkalmazását. Viszont a másik oldalon. akik megtagadták törvényes módon kifizetni az országukat irányító kormány pártigazolványának a hivatalos árát. fentről egészen lefelé. de tudott erről az egész Vezető Testület 136 Milyen felelősséget éreztek. hogy a helyettesítő szolgálat „csapdája lehet a testvérek indoktrinációjára”. Lloyd Barry ismét ösztönzött. amely szilárdan megalapozott Isten szavában. amíg ők kenőpénz segítségével szerezték be maguknak a katonai igazolást. Bármilyen kitérő álláspont „úgy tenni. ez is a rendszer következménye. amikor figyelmeztetve lettek a Mexikóból érkezett információra? A Mexikóval szembeni politika eredetileg csupán két férfi által volt kifejlesztve. hogy egyszerűen az emberek. hogy elfogadhatják a mexikói politikát és közben kitarthatnak a merő ellentétes mérték mellet az emberek részére másutt. miért taszít engem az ilyen elrendezés. Hogy a megkérdőjelezhetetlen álláspontot megtartsák Malawiban. melyet Mexikó irányában fogadtak el. Csakhogy azok ott az úgynevezett „elefántcsonttorony” „csúcsán” úgy látszik különös módon könnyelműek voltak az ilyen érzésekkel szemben. Fred Franz most mint elnök minden tárgyalásra beiktatta a helyettesítő szolgálat megvitatását. Milton Henschel figyelmeztetésével. ennek a meggyőződésnek a megtagadása lenne. hogy elkerüljék a sorozást. hogy a malawi testvéreknek adott álláspont a helyes. semmi hamisítvány . hogy lelkiismeret furdalást éreznének. vagy legalább elfogadható. akik olyan energikusan és makacsul érveltek a helyettesítő szolgálat ellen. és kifejtette nézetét a lengyel Tanúk gyakorlata mellett. semmi törvényellenes. amiben nem volt semmi lefizetés. Úgy gondolom. és hogyan reagáltak a nyilvánvaló különbségre eme álláspont és a Malawival szemben elfogadott álláspont között? Amikor előterjesztettem az ügyet. mint a kétségen kívüli egyetlen lehető keresztény álláspontról. ami a katonai okirat megszerzését (még illegális eszközökkel is) illeti helyes. hogy tartsuk meg az álláspontunkat. a Vezető Testület visszatért a helyettesítő szolgálat nyitva hagyott kérdéséhez. és szintén egyik indoka. hogy nem látják mi történik”. határozott meggyőződésüknek kellett legyen az álláspont helyességéről. érzéketlenek a következményekkel szemben.

Ewart Chitty abban az időben a Vezető Testület kérésével összhangban beadta lemondását. akiket utolért ez a folytatódó politika? Szintén „a fiókba süllyeszthetik” a kérdést? Ellenkezőleg. nyolcan ellene (a két új tagot is beleszámítva). A mexikói forradalom következményeként. hogy „itt nincs hely a lelkiismeret érvényesítésére. és a Katolikus Egyház miatt. mindketten. és Schroeder visszatérte után ecsetelte ezt a folytatódó állapotot a Vezető Testületnek. hogy Jehova Tanúinak a férfiai a világ akármelyik országában. és elfogadják a helyettesítő szolgálatot.Jack Barr (Angliából). Michel Webertol a levél. Milyen hatással volt ez a Tanúk szervezetére? . Grant Suiter nem volt jelen az ülésen. a szavazás kettészakadt pontosan a közepén. ő és Chitty is. hogy szükség van a véleménykülönbség elkerülésére. Jehova Tanúi Vezető Testülete hat különböző alkalommal igyekezett megoldani ezt a kérdést eredmény nélkül. Nyolcan a politika megváltoztatása mellett voltak. és a további évi látogatáson Albert Schroeder volt. november 15-ei ülésen a politika megváltoztatásáért szavaztak. a Vezető Testület tehetetlensége elérni a nélkülözhetetlen kétharmados többséget eredményezte. egészen 1980 februárjáig. és a hamis mérleg nem jó. mint egész azt akarja. a hagyományos álláspontot támogatja bármilyen helyettesítő szolgálat ellenében. segítségünkre lehet a Vezető Testület némely tagjának mérlegelését megérteni. hogy „testvéreinknek problémáik lesznek és Jehova szervezete felé tekintenek majd. ez olyan valami. hogy a Mexikóban húsz éve érvényes politika tovább folytatódjon. a mexikói alkotmány a közelmúltban még mindenkinek tiltotta az egyházi vagyontulajdont. és semmilyen javaslat sem volt előterjesztve. amiben ki kell tartanunk” meghátrálás nélkül. 1980. akik saját lelkiismeretük szerint járnak el.„függetlennek kell maradnia bármilyen katonai szervezettől”. vagy lelkész működését. Fred Franz azt mondta.” . amely felügyelte és megengedte a vallásszervezeteknek a tulajdon használatát. Azonban a Vezető Testületnek két új tagja volt . február 3-án még egyszer napirendre került a dolog. amely hosszú történelme alatt hatalmas föld és más vagyon tulajdonosa volt az országban. hogy vezesse őket”.és ők jelen voltak az 1979. míg a teljes mértékben különböző politika Malawiban maradjon változás nélkül. Az egyházak és az egyházi tulajdon a valóságban az államé volt. Ez azt is jelentette. KÉTFÉLE SÚLY „A kétféle súlymérték utálatos Jehovának.Példabeszédek 20:23 A mexikói Jehova Tanúk között eluralkodott többi körülményt ha megnézzük. Akkor már több mint egy év telt el Mexikói látogatásomtól. hogy a szervezeten belül. A különböző tagok ülés alatt tett megjegyzései szemlátomást jelezték. Mexikóban nem engedélyezték semmilyen külföldi misszionárius. hogy a Vezető Testület. Tekintettel a múltbeli idegen klérus kizsákmányolására. hogy a helyettesítő szolgálat kérdésében a kétharmados többséget egyik oldal sem éri el. Ted Jaracz azt mondta. mint az állam rendes követelményét. és Martin Poetzinger (Németországból) . Carey Barber kifejtette véleményét. csak azon az áron tehetik ezt meg. Attól a pillanattól. amikor 1977 novemberében megérkezett a belgiumi véntől. az 1978. A mexikói Fiókbizottság tagjai ismét nyugtalanságukat fejezték ki a hamisított katonai okirat beszerzése céljából történő lefizetések miatt. hogy a testvéreknek nem kellene azt a gondolatot sugallni mintha a Vezető Testület mondaná „menjetek és vessétek alá magatokat” a helyettesítő szolgálat parancsának. A dolog a „fiókba lett süllyesztve”. mint kizártak lesznek megítélve. Amikor végre be lett mutatva a javaslat. szeptember 15-ei ülésen. hogy „lelkiismeretünket a Biblián kell kiiskoláztatnunk” és ismét kijelentette. Csakhogy mi van az Őrtorony által „sortagoknak” nevezett emberekkel. és már nem volt a tagja.

Amikor a perzsa király rendelete harminc napra betiltotta az imádságot bárkihez. mivel ismert volt. Csak kevés dolog tekinthető oly nagymértékben összefüggőnek Isten tiszteletével. ahol hajlandók voltak inkább esetről esetre harcolni. Harcolt megtartásukért. hogy ez az eredeti bejegyzés. Ellenben Jehova Tanúinak az utasítás szerint azt kellett mondaniuk. hogy a rendelet megszegésével kockáztatta pozícióját. hanem mint „művelődési” szervezetet fogják bemutatni. hogy saját prezentálásuk. Utunk alatt kertelés nélkül megemlítette a Mexikóban fenntartott „művelődési szervezet” statútumának jogi alapjait. és ebben az esetben ezt az elrendezést már több mint 46 éve vezették be 138 A mexikói kormány valójában nagy elnézést tanúsított Jehova Tanúival szemben. és e szokatlan helyzet fő indokának azt a tényt jelölte meg. tehát nem számítanak elsődleges keresztény ténykedések közé. 140 Dániel 6:1-11. 137 . Jehova Tanúi a helyi csoportosulásaikat nem „gyülekezetnek” nevezték. a hangszórós autók használatát. a tudomány. Amikor házról-házra jártak. csak Őrtorony irodalmat vittek (amiről azt mondták. mint az imádság. A Szervezet nem akarta feladni egyiket sem. Knorr elnök is ott volt. ahol elnyomják a vallásszabadságot138. hanem „csoportnak”. az irodalom terjesztését az utcasarkokon és további más tevékenységeket. hogy összejöveteleik nem vallási összejövetelek. hogy a létező törvény miatt Jehova Tanúit Mexikóban nem mint vallási. Nem beszéltek „megkeresztelkedésről”. Educadora y Cultural No Lucrativa”). Csakhogy a gyülekezeti. és a fiókhivatalnál voltunk elszállásolva. mint az irodalom házról-házra való felkínálását hivatalos engedély és a rendőrségen való bejegyeztetése nélkül. és a nagyobb találkozásoknál is ez volt érvényben. Így Jehova Tanúi Mexikóban sok évtizeden keresztül nem azt mondták. ezt az elrendezést a Brooklyn-i Világközpontban dolgozták ki és léptették érvénybe139. június 10-ről.Jehova Tanúi Központjának a közigazgatása több évtizeddel ezelőtt eldöntötte. mint művelődési és nem vallási szervezet csak egyszerű kibúvó volt. a mexikói kormány által lett bejegyezve137. amit a korai keresztények az első században csináltak. 139 1970-ben feleségemmel együtt meglátogattuk a nemzetközi összejövetelt Mexikóvárosban. és magát az életét is140. és a Szervezet eljárását az Egyesült Államokban. Ezeken a találkozásokon nem imádkoztak. vagyonát. amiket az alkotmányos jogok biztosítanak. hogy kikerüljék a kormányhatározat betartásának kötelességét az egyházi vagyontulajdont illetően. és Isten szolgáihoz tartoznak emberemlékezet óta. mint non-profit polgári társulást. nem énekeltek. a legjobban szelleminek. és ottlétünk alatt végigvezette csoportunkat a mexikói fiókhivatal különböző épületein. Nem vittek magukkal Bibliát. vagy csoportos imádságok elsődleges istentiszteleti tevékenységek voltak az első századi keresztények találkozásain. egészen az állam Legfelsőbb Bíróságig. Ez a „kéttős beszéd” nem azért volt. minthogy feladjanak bizonyos tevékenységet. hogy vallási összejövetelük van. Nyilvánvaló. a La Torre del Vigía. akkor Dániel próféta olyan fontosnak tartotta ezt a kérdést. mivel az tevékenységüket a vallási tevékenységgel azonosította volna. de az azonos dologról úgy beszéltek mint a „jelkép” elvégzéséről. hogy az Őrtorony Társulat biztosítja számukra „művelődési tevékenységük segédeszközeként”). Nagymértékben azért tették. kivéve őt magát a királyt. A helyben megalapított társulat. Tulajdonomban van a bejegyzés fénymásolata 1943. mintha valamilyen totalitárius országban élnének. amiben a Külügyminisztérium (Secretaría de Relaciones Exteriores) engedélyezi a La Torre del Vigía bejegyzését. hanem „művelődési”. bár ezek a konkrét tevékenységek biztosan nem tartoztak azok közé a dolgok közé. Még arra sem kellene gondolnunk. Érdekes egymás mellé állítani az imák és énekek szándékos kizárását a Tanúk összejövetelein Mexikóban. művelődés és a kultúra terjesztésére („Asociación Civil Fundada para Ia Divulgación Científica. hogy ezt az elrendezést maguk a mexikói Jehova Tanúk kezdeményezték és döntötték el. hogy ez lehetővé tette a Szervezetnek megtartani a vagyona feletti ellenőrzést ebben az országban. A mexikói kormány nem ellenezte az imádkozást a vallási összejöveteleken.

hogy feladta a gyülekezeti imádságot. mint a hallgató tagoknak. Ez részben talán megmagyarázza. hogy a tagok többségének az elméjében nem a kéttős mérték kérdéséről van szó. Ennek következtében mindaz a merész. hogy a megkeresztelkedés nem vallási aktus . akiknek nem volt a törvény az oldalukon. akinek azonban erre nincs joga. amihez viszont a többi egyház alkalmazkodott. akik mint bíróság ülnek össze. Igaz. ezért tehát elfogadható. hogy a felajánlott pénz ellenében megkapják a hamisított illegális okiratot. hogy bizonyságtételi aktivitásuk nem vallási aktivitás. nem merem elítélni azokat sem ott Mexikóban. és a mai napig sem értem. milyen „előny” származott ebből? Azzal. mint ami megillette őket. hogy a gyülekezetben bármilyen pozíciót betöltsön. Szemtől szemben az igazságokkal. Talán mert a Vezető Testület tagjainak tudomása volt erről. egyéneknek akiknek legtöbbje tanúsítja.annak ellenére. és az egyén kenőpénzt adhat a katonai igazolásért. hogy vannak helyek.Ellenben a Szervezet Központja helyesnek tartotta feláldozni a gyülekezeti imádságot Jehova Tanúi között egész Mexikóban. ami nem felelt meg az igazságnak. és az ottani lefizetési gyakorlatot illetően. hanem a Földgolyó minden részén. majdnem kirívó felhívás a „világtól való tisztaság megóvására” üres szavaknak tűntek. és nem kellet fizetnem semmilyen kenőpénzt. és az egyén lelkiismeretére bízta. Milyen haszon. képtelen voltam megtalálni az érvek összefüggését. valójában pedig a feddhetetlenség megszegője Isten előtt. otthonukkal és munkájukkal. melyek nagyon ismertek voltak úgy a megszólaló. nagyon is jól tudom. Elméjükben csak egy dolog létezik: megtenni mindent. Végeredményben a bibliai idők adószedői és a katonák is többet követelhettek. és így zsaroltak. a Szervezet megtarthatta Mexikóban a Társulat vagyonának birtoklását és kezelését függetlenül a kormány korlátozásától. hatásos nyelvezetnek. mint a zsarolás bizonyos formáját. mint azon férfiak bármelyike. Nem ez az. hogy találkozásaik nem vallási találkozások. És ezen felül. Nyilvánvaló. amit a Szervezet eldöntött és jóváhagyott. hogy „nem szabad meghátrálnunk” más országokban.embereknek gyerekekkel. puszta szónoklatnak. néhányan ezért nézték el a hamis okiratért adott kenőpénz kifizetését. a törvény ellen cselekedtek.majdnem lehetetlen elérni dolgokat a hivatalnok lefizetése nélkül. ahol . és nemcsak Latin-Amerikában. ahogyan a magas beosztású férfiak lehetővé tették. A Szervezet megtette döntését Mexikót. de ehelyett szándékosan megkövetelték a hivatalnok törvényellenes eljárását. hogy szervezetük nem vallási szervezet. Nem nehéz megérteni. hogyan tudnak keresztények elfogadni ilyen nézetet. és minden tökéletesen legitim . amik lehetové tették az ilyen kijelentéseket. . hogy Isten iránti odaadásuk minden részecskéjével ugyanolyan becsületesek. hogy döntsenek mi tartozik és mi nem arra a területre ami a lelkiismeretüknek van fenntartva. éneklést és a Biblia használatát a bizonyságtételi tevékenységnél. ami nem nagyon lóg ki Jehova Tanúi politikájának a keretéből ebben az országban. hogy a törvény az oldalunkon van. Majdnem húsz évig éltem Latin-Amerikában.mialatt a Föld minden más országában Jehova Tanúi a fordítottját mondták. nem érdemli meg. hogy az ilyen helyzet elé állított ember ezt úgy tekintheti. mint olyan valamit. Inkább a módszere annak. sőt megrettent. Hajlandóak voltak azt mondani. aki nem tartja be ezt a határozatot. amiért kényszerítve érezték magukat engedni az ilyen zsarolásnak. Nem tartom helyesnek elítélni az embereket. akik nem engedtek a zsarolásnak. hogy a vélhető „szervezeti érdekek” sokkal fontosabbak legyenek az egyszerű embereknek az érdekeinél . hogyan tudtak rendíthetetlenül beszélni arról. A Szervezet fordítva döntött a helyettesítő szolgálatot illetően (mint ahogy fordítva döntött a malawi helyzetet illetően) és így. hogy az ottani munka irányítói különösebb gondot csinálnának ebből Isten előtt. ami az egész esetben annyira sokkolt. Felfoghatatlan volt számomra. közben pedig igénybe vehetik a legfelelősségteljesebb módon anélkül.

január 1-jei száma (7. természetesen jól meg van alapozva. A cikk abszolút semmit sem mondott az olvasónak arról. akik olyan politikát vezethetnek be. hónapokig elválasztva a családtól és otthonuktól. megengedi a legdurvább igazságtalanság megindokolását is. én mostanáig iszonyodom tőle. és hogy „örömkönnyeket” csalt a szemükbe.5 %-ra. azt feltételezheti. hogy ez a helyzetváltozás. A cikk sehol sem közli az olvasóval. amelyek eddig megakadályozták. milyen „felvillanyozó” volt ez a változás a mexikói Tanúk számára. hogy ez az irányelv nem is helyes. hogy a Tanúk imát mondhassanak az összejöveteleken. otthonuk. Mindezt sokkolónak találtam. akik mivel egy szavazati változás csökkenheti a 66. De mindvégig kellemetlen hatással lehet. Bárki. és első ízben kezdhették az összejöveteleket imával. hogy ugrásszerűen több. ahogyan a mexikói Tanúk első ízben használhatták a Bibliát. mint a politika történelmében. hogyan nem rendíti meg őket mélységesen mindezeknek a hatása az emberek életére. ha lefizetik a katonai hivatalnokokat egy kártyáért. vagy hogyan ment végbe a státuszváltozás. mert visszautasították a pártkönyvecske legális illetékének a befizetését annak a szervezetnek. A hatalmon lévő férfiak azok. hogy ezektól a dolgoktól meg voltak fosztva – legalább fél évszázadon . miközben saját maguknak megadták a jogot lelkiismeretük gyakorlására oly módon. megerőszakolással és halállal. amely minden jel szerint országuk vezető hatalma. ha az ember teljes közelségében látja. viszont másoktól elvárják. aki a cikket olvassa. hogy miután majdnem fél évszázadig a „kulturális” szervezet státuszát viselték Mexikóban. hogy az emberek ilyen hatalmat gyakoroljanak felebarátiak felett. Az cikk alapján mindenki azt gondolná. akik saját maguk alkották meg a nézetkülönbség jogát. mint 17000-rel nőtt a „hírnökök” száma. hazájuk elvesztése elé legyenek állítva veréssel. A végére meggyőződtem. és a náci rendszer alatt. végülis többéves börtönt. amely a fent leírt előnyökkel járt. ahol ezt sohasem várta volna. miért nem volt sohasem Isten szándékában. hogy feltétel nélkül bízni fognak bennük és döntéseikben. Megjegyezném.6 %os többséget 62. mentesíti őket a különösebb megrendüléstől bármilyen szenvedés irányában. A hatalmon lévő férfiak azok. hogy elfogadható. amit a szervezet mindvégig szeretett volna elérni. olyan területeken. hogy teljesítették katonai szolgálatukat és a hadsereg első tartalékában vannak. Az Őrtorony magazin 1990. de akik a többiektől megkövetelik az egységet. hogy észrevétlenül hagyták a törvényellenes manővereket és a valóság éles elferdítését. Személy szerint nem tudom megérteni. vagy használhassák Bibliájukat az ajtóról ajtóra végzett prédikálómunkában. hogyan nem undorodnak ettől.A hatalmon lévő férfiak azok. hogy egyszerűen a „szervezethez való hűség” hihetetlen végkövetkeztetésekre vezetheti az embereket. Mindeközben más országokban a férfiaknak azt mondják. hogy egyszerű emberek. olyasvalami volt. Az én elmémben erősen rávilágított az okára. hogy érvényben maradjon olyan irányelv. kínzással. És bárhogyan lehetnek mások a legőszintébbek. amely más férfiaknak a bebörtönzést jelentheti. a férfiak. felnőtt férfiak hogyan tudják mindezekben figyelmen kívül hagyni az ellentéteteket. férfiak. hogy milyen volt az előző helyzetük. és ráadásul sok esetben hiszik. hajlandók beleegyezni. miért maradt fenn eddig. és évszázadokon keresztül újra meg újra előbukkant úgy a vallás. amely előidézheti. A cikk ennek a változásnak tulajdonítja. akik nem bíznak a többiekben keresztény lelkiismereti szabadságuk alkalmazásában. mint az inkvizíció szélsőséges eseteiben. nők és gyerekek. az Őrtorony szervezet végül ezt vallásos szervezeti státuszra változtatta. 1989-ben Jehova Tanúi „helyzetében változás” történt. hogy Mexikó kormánya vagy törvényei voltak azok. amit a szervezet iránti hűség okozhat. A folyóirat leírja. oldal) bejelentette. Az érzéketlenség. ami hazugon állítja. Leírta. amikor házról házra tanúskodtak. amit alapelveik okozhatnak. hogy annak az oka. és közben ezeknek az embereknek nem világos a betartandó irányelv biblia alapja.

hanem „kulturális” szervezet. hogy tagságát töröljék. hogy a saját szervezetük főhivatala így akarta. hogy megvédjék a választott „kulturális” szervezeti státuszt. melyek „örömkönnyeket” csaltak a Tanúk szemébe. sok évtizeden át. A folyóirat egy „tisztára mosott” képet jelentetett meg az eseményről.keresztükl . mely éppoly félrevezető volt. hogy még 1943ban úgy döntöttek. hogy felhagyjon évtizedekig tartó színlelésével.az volt. önkéntesen emellett a másik státusz mellett döntött. hogy ők – nem egy vallásos – hanem egy polgári társulat. mint az 1989 előtt gyakorlat. hogy javulás történt volna ezen a területen. és csak amikor ez nyilvánosan kitudódott. Amint az újabb cikkek mind az 1994. az összejöveteli helyeket „Művelődési Tanulmányozások Termének” hívták. Az azóta eltelt évek nem bizonyítják. 1989-ben. az Őrtorony Társulat arra való hajlandósága. mert a szellemi dolgok és alapelvek miatt aggódtak. oldalon). amikor úgy tettek. az volt. Az alkotmány új módosításai szerint az egyházaknak újból szabad lett épületeket és ingatlanokat birtokolniuk. amelyeket mindenki ismer. kérelmezte a szervezet. Nemrégiben napvilágra került egy információ az Őrtorony Társulatnak az Egyesült Nemzetek Szervezetében . hogy a valláspolitikában változások lesznek. ha nem bújkálnának többé. és az 1990. hogy 1988 decemberétől „előre látható volt. annak érdekében. hogy a kormánnyal való kapcsolatuk szempontjából előnyös lenne. hogy a Tanúk szervezete Mexikóban nem vallásos. a Vezető Testület engedélyével. és a 233. Lásd alább: 2001. hogy ne tegyék. hogy ezek a „felvillanyozó” változások. július 22-ei Ébredjetek!-ben és az 1995-ös Jehova Tanúi Évkönyvében mutatják. Mindazoknak. 2001 októberében. felhagynának azzal.” Azt a következtetést vonták le. hogy a szervezet főhivatala utasította őket arra. hanem az összes felekezetre. Ezek olyan tények. hogy a „gyülekezet” kifejezést a „csoporttal” helyettesítették. valamint kerülték a „Biblia közvetlen használatát” az ajtóról ajtóra végzett prédikálómunkában. mintha nem is vallásos szervezet lennének. mindvégig elérhetőek lettek volna. hogy nem tartják többé fent azt a látszatot. mintha nem vallásos társulat lennének. melyet végül meg is tettek. amelyet a törvényhozó testületek fokozatosan kezdtek el ott alkalmazni. a mexikói alkotmány módosításához kapcsolódott. azt a látszatot keltik.„nem-kormányzati szervezetként” betöltött tagságáról. hogy azok. Ez 1991-ben történt.a szervezet Nyilvános Információs Részlegén keresztül . január 1-jei Őrtorony nem is világosítja fel őket erről. Elismeri (a 249. amiért a mexikói Tanúk korábban nem vettek részt ezekben a dolgokban. hogy 1980-ban a szervezet növekvő kormányzati nyomás alá került. Az egyetlen ok. és kedvezőtlen reakciót eredményezett. miközben jól tudták. Mindennek fényében nyilvánvaló. hogy ingatlantulajdon birtoklása szerepet játszott abban. az összejöveteleken megszüntették a hangos imákat. Nem mondta el az olvasónak. aki a Tanúk mexikói szervezetében felelősségteljes pozíciót tölt be. október 11. Ez nemcsak a Katolikus Egyházra volt igaz. De ismeretlenek a Tanúk túlnyomó többsége előtt az országhatáron kívül. oldalon) elismeri. hanem gyakorlatias okokból. akiket érint: . csak egy szervezeti döntés kellett volna hozzá arról. melynek az lett az eredménye. oldalon). hogy úgy tegyenek. hogy az Őrtorony Társulat nem elsősorban azért döntött a státuszuk megváltoztatása mellett. és „minden vallásos istentisztelet külsőségét”. Az Évkönyv azt állítja (a 232. Az Évkönyv (a 212.

és 1992-ben a felvételét engedélyezték is. Ezt mondja róla: „Az ENSZ valójában káromló utánzata csupán Isten messiási Királyságának. . a szajha lovagol (lásd Jelenések 16:3-6). elbizakodottságból mondotta azt a próféta. Hiszünk abban. és utódját. és az irántuk való elkötelezettséget. de nem próbáljuk aktívan megváltoztatni a politikai rendszert. melyen a leírás szerint Nagy Babilon. 2001. fejezet: Jövendölések és feltételezések „Ha a próféta az Úr nevében szól. az Őrtorony londoni fiókhivatala szóvivőjének. és nem lesz meg. és egy szélesebb közönség felé. A kérést követően a DPI úgy döntött. ez a szervezet beleegyezett abba. valamint vállalja a hatékony. hogy eleget tesz a tagsághoz szükséges feltételeknek. Ez a szervezet 1991-ben kérelmezte felvételét a DPI tagjai közé. az ENSZ tevékenységeivel kapcsolatban. beleértve az ENSZ alapelveinek. Paul Gilliesnek a következő kijelentését idézik: „nem viseltetünk ellenséges érzülettel a kormányzati testületek iránt. Azáltal. hogy elfogadta a DPI tagságát. hogy az Őrtorony-kiadványok – már 1942-től – a Népszövetséget. az Egyesült Nemzetek Szervezetét. a Béke Fejedelme. Paul Hoeffel Az NKSZ Osztály Vezetője Nyilvános Információs Részleg (DPI) Egy riportban. . 2001 októberében a New York-i Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat kérelmezte a DPI-vel való kapcsolatának megszüntetését. és és így képviseletetjük magunkat az ENSZ bizonyos ügyeiben. ahogy vannak jó és rossz politikusok is. amelyet nem az Úr szólott. könyv 246-48. amelynek uralkodója Jézus Krisztus. ne félj attól!” (5Mózes 18:22) 141 Lásd: a Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! c.”141 7.” A Jelenések könyvére való utalása nyilvánvalóan annak a ténynek volt köszönhető. Vannak jó és rossz kormányzatok. illetve Alapokmányának támogatását és tiszteletét.Újabban a Nem-Kormányzati Szervezetek Osztályán sokan érdeklődnek arról. Tisztelettel. milyen kapcsolatban van a New York-i Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat a Nyilvános Információs Részleggel (DPI). tájékoztató jellegű együttműködést a tagokkal. oldalát. október 9-ei dátummal. Köszönjük az ENSZ munkája iránt való érdeklődését. . és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó. a skarlátszínű vaddállattal azonosították. mely a The Guardian nevű brit napilapban jelent meg. amit a Jelenések könyve ír. hogy megszakítja kapcsolatait a New York-i Őrtorony Biblia és Traktátus Társulattal. .

akiket akkoriban Nemzetközi Biblia kutatoknak hívtak. május 1.számában a 8. A gyökerek mélyebben vannak. oldalon. véletlen hibának. mely elhamarkodott következtetésekhez vezethet. Az igazság. Azáltal azonosítja őket. hogy emberi dolog meggondolatlan kijelentésekkel elkövetni hibákat. akkor az csak a „mi lelkesedésünkből eredhet. igen ostoba. Elsősorban a módszerek miatt van így. Jehova Tanúi kanadai fiókhivatalának nyilvánossággal érintkező képviselője azokra a kérdésekre válaszolt. hogy ez lenne minden. és Tanúi legyünk földi Királyságuralmának”. és lelkesedés felülkerekedik a józan ítélőképességen. Azt. és „óvja. Idézte . hogy van ilyen próféta. Nem hiszem. a leírtak igazolják. Gondolom. április 1-jei számában a 197. hogy tévedéseket is leleplezünk majd. Mire mutat rá? Az Őrtorony 1997. Hogyan leplezi le őket? Meghiúsítja jeleiket és jövendöléseiket. Azt mondta. hogy a velük elmondatott üzeneteket valóra váltja. mint valamilyen gyakori. hogy a próféta közöttük járt” című cikket. Az első keresztények sem voltak apatikusak a remélt eljövendő események iránt. ha Jehova Tanúiban ez irányban bármilyen hiba megtalálható. vagy talán az erős vágyakozás. amikor az óhajtás. hogy ez a csoport mint Isten „profétája” működik. a központ családjának terjedelmesen beszélt emlékeiről az 1925-os évhez fűződő várakozásaikat illetően. akiknek eme óriási felelősség Istentől adatott meg. hanem férfiak és nők egy csoportja. mégpedig a leírtak kritikai értékelésével. sokkal elfogadhatóbb lesz a sóvárgás. oldalon. melyben Walter Graham. Ezenkívül Jehova a hamis követek Nagy Leleplezője is. nemrég többet közölt: „JEHOVA ISTEN az ő igaz követeinek Nagy Azonosítója. Az Őrtorony 1972. a napi szöveg megvitatásának vezetőjeként szolgált a Bétel-otthonban. Más dolog ezt bebizonyítani. hogy ezek magukat nevezték ki jósnak. az emberek legtöbbje egyetért majd velem. testi gondolkodásukból!” Megéri átvizsgálni a „leírtakat”. akiknek az üzeneteik saját hamis érvelésükből származnak. Ez Jézus Krisztus lábnyomát követők kis csoportja volt. A cikk felvetette azt a kérdést. legalábbis azokat a „felkentek osztályából” (ide tartoznak a Vezető Testület tagjai is) a „próféta” szerepében láttatja. intse őket a veszélytől. amikor a Társulat elnöke Fred Franz. amelyek Krisztus visszatéréséről szóló jövendölések kudarcával voltak kapcsolatosak. hogy a Vezető Testület Jehova Tanúit. Jelenleg inkább mint Jehova Keresztény Tanúi ismertek. mint az apátia. és több ezren. ahogyan ezek a jövendölések az emberek legfontosabb életérdekeire hatottak. Ha csak ez lenne minden. hogy segítsék őket megbízatásukban. Ily módon megmutatja. A válasz igen volt. Természetesen könnyű kijelenteni. melyet azonban nem lehet félvállra venni az. Valamikor mindnyájan elkövettünk ilyen hibát. amit bármelyikünk elkövethet. 1980 egyik reggelén. akik hitben meghallották az üzeneteket. csatlakoztak hozzájuk. vajon Jehova Istennek a jelen időben van-e profétája hogy segítsen az embereknek. akkor a továbbiakban biztosan senkit sem érdekelné a dolog. Csak egyféleképpen lehet ezt megtenni. Megszakítás nélkül hirdetik figyelmeztetésüket. és annak ami ebből kinövekszik. hogy igazoljuk Isten nevét. Nemrég egy tévéműsort néztem. A „próféta” azonosítása Ezekre a kérdésekre igenlő választ lehet adni. és kijelentse nekik az eljövendő dolgokat”. Ki ez a próféta? ----Ez a „próféta” nem csupán egyetlen ember. ilyen értelemben jelentette meg a „Megtudják. amiről szó van. sokkal nagyobb jelentősége van. mely mint Krisztus ezeréves uralmának a teljes megnyilatkozási időpontja volt megjövendölve. a szervezet vezetősége is igazolhatja.Amikor majd Jézus Krisztus megígért visszatérésének az álláspontjairól fogunk beszélni.

mily messzemenő mértékig ment el ez a dolog. Nem érdekeltek a tanainkat támadó irodalmak. mint csak erre. vagy hónapig teszi ezt. hogy ezeket a dolgokat is meg tudtam érteni. amelyen Jehova Tanúi doktrinális és hatalmi rendszerének az alapja nyugszik. mint pl. az apostolok idejétől kezdve a jelen időig. a 24. a követőik előtt az egység látszatát keltik.Rutherford bírót. ha nyomást gyakorol másokra. az Isteni ígéret beteljesedése utáni nagy vágyakozás és lelkesedés bizonyítékát. és egyszerűen nem tulajdonítottam nekik nagyobb jelentőséget. és a szervezet által szponzorált könyv A hit menetelése is. megemlítették ezeket a kudarcokat. kezdődött el a halálban alvó igaz keresztények feltámasztása. amikor tetteink olyan fontos dolgot. ha egy szervezet hasonlóan cselekszik. oldalon. Azt hiszem. a következő évben. beleértve Jehova Tanúi Vezető Testületének a tagjait is. ismételten és világméretben. Akkor nem az ún. Egészen a hetvenes évek végéig tartott . vagy támadja indítékaikat. és kritizálja őket. Jehova Tanúi az isteni tervben (a szervezet történelméről). mert téves várakozásai vannak. 1914-ben Jézus Krisztus tevékenyen uralkodni kezd az egész világ felett. mint mások viszonyát Istenhez. hogy egy véleményen legyenek vele. és az egész világ felett. Az 1914-ben élt nemzedék. Hiszem. hogy serkentsék őket a jövendölésbe vetett rendíthetetlen hitükben. hanem évekig. ha a csoportban lévő embereknek véleménykülönbségeik vannak egy bizonyos dátumot illetően. Talán ugyanebben az időben (1918-ban) Krisztus akkor élt igaz követői. 1914 a bibliai próféciák által megjövendölt „utolsó napok” kezdetét vagy a „jelen idő végét” jelenti. És ez kivált akkor érvényes. miközben úgy mutatja be magát. mintha csak mellőzhető következményei lettek volna. de oly módon. hogy: 1914-ben kezdetét vette Jézus Krisztus. Nem kevésbé komolyabb akkor. beleértve a létező rendszer pusztulását is. Három és fél esztendővel 1914 után (1918-ban). ha nem ezt teszik. ha az ember saját magából csinál szamarat. és én is hasonló megvilágításban láttam. drámai módon befolyásolhatják. A szervezet azonban ezeket a tévedéseket úgy kezeli. Megint más dolog. Az 1914-es esztendő az az alappilléres dátum. 1919-ben azonban kiszabadultak. hogy a „leírtak” többre mutatnak. mint jómaga. hogy szamarat csináltam magamból”142. a NagyBabilon szellemi fogságába estek. Azonban még komolyabb. lesz az a „nemzedék. ha nem úgy látják a dolgokat. amely nem múlik el mígnem mindezek meglesznek”. az első tevékeny húsz éves időszakomban legfeljebb homályos elképzeléseim voltak a múltbeli jövendölések kudarcairól. sőt évtizedekig. A végeredményért való felelősséget nem lehet lerázni egy egyszerű kijelentéssel „Hiszen senki sem tökéletes”. Amíg kapcsolatban voltam Jehova Tanúival. 142 Rutherford eme kijelentése az Őrtorony 1984. de kifelé. hanem az Őrtorony saját kiadványaiból. mint az egész emberiség számára meghatározott Isten szócsövét és nem csak pár napig. aki később a saját jövendöléseiről állítólag ezt mondta: „Tudom. a Vezető Testületbeli tapasztalataim javára kell írnom. emberi szemnek láthatatlan „jelenléte”. . aki nyilvánosan mellé állt. október 1-jei számában található. Tudniillik. de mindenki felelős a tetteiért. és az ítélkezés ideje mindenki felett. Ezzel kapcsolatban ma Jehova Tanúi úgy hiszik. megbecsült Tanúk segítségével jöttem rá. „oppozícios irodalom” olvasásával. az egy dolog. Az ötvenes évek végétől bizonyos Őrtorony kiadványok. királysága hivatalosan is átveszi a hatalmat. mint csupán az emberi tokéletlenség bizonyítékát. megkérdőjelezi hitüket. Senki sem tokéletes.amíg rájöttem. a tevékeny. amely már képes volt felfogni a látott eseményeket.

továbbra is megbíztam az időpontban. mint a „pogányok idejének” végpontjához vezetnek. amely Jeruzsálem pusztulásától (a Társulat szerint i. Az ily nagy jelentőségű évszám feladása. fejezetében említett „hét idő” kifejezést a babiloni királyra. Carl Olof Jonsson. e. minden fent említetett történés mellé más-más időpontokat helyezett. és „kecskékre””. . teljes mértékben ellentétes minden közismert történelmi bizonyítékokkal szemben. Elfogadtam azt a nézetet. együtt járna a rá alapozott egész doktrinális és hatalmi rendszer-felépítés tényleges összeomlásával. e. Nabukadnezárra vonatkoztatják. 143 Dániel 4:17. Lényegében. akik eleve megmentésre vagy pusztulásra lesznek ítélve. Azután 1977-ben. milyen mélyreható. gyengítené az egész doktrinális (a fent leírt) felépítményt. Az i. a Vezető Testület figyelmét szerette volna ráirányítani a Társulat kronológiai számításainak a gyengéire. merőben mások voltak az éppen felsorolt hitbeli tételeknél. melyek az 1914-es évhez. hogy az Őrtorony „hírcsatorna” majdnem ötven évig. hogy a történelmi bizonyítékok valószínűleg hibásak. Jehova Tanúja Svédországból. a Babiloniak általi pusztulásával kapcsolatban. mely a vezetést és a megvilágosodást közvetíti szolgáinak az egész világon. akik mint hivatalos szóvivők csoportja a „hű és értelmes rabszolga” nevében tevékenykednek. A közelmúltig ezt nem tudatosítottam. Ez viszont gyengítené a kiváltságos hatalmi előjogait azoknak. melyben az embereket két csoportra fogják osztani: „juhokra”. és csak az összes eredeti 1914-es elvárások kudarca vezetett az újabb időpontok megjelöléséhez. versében említett (az Új világ fordítás szerint a „nemzetek meghatározott ideje”). Az 1914-es évszám. A „hét időt” úgy magyarázzák. 607-évszám. hogy majdnem fél évszázadon keresztül 1879-től a század húszas éveinek végéig . Mivel nekem is volt tapasztalatom a kronológia kutatását illetően. hogy az Írások ezt nem támogatják. e. világosan felrajzolták. küldött a központnak egy terjedelmes és mélyreható kutató munkát a bibliai kronológiáról és a kronológiai spekulációkról. A 360 nap szorozva héttel adja a 2520 napot. amit a Társulat használ Jeruzsálemnek. 607-es évszám nélkül. mely mindegyikének 360 napja van. a döntő fontosságú 1914-es év is megkérdőjelezhető. érdekeinek a gondozóit. 23-33. amely ezen alapul. A Társulat azt tanítja. hogy a prófétálás szempontjából a „hét idő” azt az időszakot jelenti. kutatásaim. és ezzel a módszerrel érveltem a Segítség könyvben is. amikor a próféciáknak be kellet volna teljesedniük. 607-re datálva) a „pogányok idejének” végéig telik el. mely alatt a pogány nemzetek „folyamatosan” uralkodtak az egész világ felett. Ennyire döntő tényező. nagyon meglepődtem. Az 1914-es kulcs-évszám jelentőségébe vetett hit meggyengülése. Majd rájöttem. hogy az i.a próféciák időpontjai. De érzéseim ellenére. mint hét évet. és több mint húsz éve tevékeny Jehova Tanúja. amelyet Jézus a Lukács 21. amelyeket a Segítség a Biblia megértéséhez című könyvnél elvégeztem. Jonsson gyülekezeti vén volt. Csakhogy jelenleg kevés Jehova Tanúja tudja. mint ügyei irányításának jóváhagyott képviselőit. melyet az Őrtorony folyóirat és rokon kiadványai megjelentettek. Amint azt már az előző fejezetekben is megemlítettem. egy hétéves időszakra. Ettől az időtől van folyamatban a végső „begyűjtés”. röviden összefoglalva a következőképpen vezethető le: Dániel könyvének 4. Azonban összefüggésbe teszik más próféciákkal is. amelyet a király értelmét vesztve éli meg143. fejezetének 24.és Krisztus ekkor igazolta őket mint „hű és értelmes rabszolgát”. mint egyetlen hírcsatornáját. teljes és áttekinthető volt a munkája.

Mindig szükség volt változtatásokra. Ennek az elvnek a felhasználásával a 2520 nap. 4Mózes 14:34. A hívő keresztények között ez a gyakorlat először a 12. hogy a jövendölések közül bármi beteljesült volna. Carl Olof Jonsson kutatásainak az egész szövege a The Gentile Times Reconsidered cím alatt lett kiadva. melyben 1914-et mint a „pogányok idejének” a végét jelölik meg. de eltérő kiindulópontra támaszkodott. Csak nagyon kevés Tanú képes ezt a szövevényes számkalkulációt és szövegkombinációt megmagyarázni. és később különböző évszámok a 16. Jonsson elsőként követte nyomon a kronológiai spekulációk hosszú történelmét. könyvet. a Társulat minden jelenlegi tanításai Krisztus Királyságuralmának a kezdetéről. századból. George Bell. Rámutatott. A Társulat által kiadott Jehova Tanúi az isteni tervben c. 145 144 . többé-kevésbé egyedi vonása szervezetüknek. amely i. könyv (amelyet Russell csupán pénzelt) lett volna az első kiadvány. miután egyik időpont a másik után elmúlt anélkül. de a Jelenések tizenegyedik fejezetének harmadik versében. és a tizenkettedik fejezet hatodik versében található 1260 napos időszakot. a londoni Magazin munkatársa. amely az 1914-es évről szóló tanítást tartalmazta. és a végeredményt mindegyik esetben a Messiás eljövetelének az idejére alkalmazták145. akik Krisztus születésétől kezdték számítani. Jehova Tanúinak legtöbbje megérti. 2520 évnek felel meg. a feltámadás kezdetéről. A különböző prófécia-magyarázók fokozatosan eljutottak a dátumok figyelemreméltó folyamatosságához. 1796-ban megjövendölte az „Antikrisztus” (pápa) bukását. században „egy csoport zsidó rabbi” az „egy nap egy év” képlet felhasználásával számolgatni és jövendölni kezdett a Dániel könyve szerinti időszakos fázisokról. kötődnek ezekhez a számításokhoz. amíg a Világközpontba meg nem érkezett a már említett anyag a svédországi véntől. Az i. és tudja. Jövendölését a Francia forradalom közepette írta le. az „egy nap egy esztendő” elmélet szerint mutatta be. Nemcsak a Dániel könyvében leírt napokat. Pontosan ezt gondoltam én is addig az időpontig. 607-től tart. mint más biblia-magyarázók jövendölései (voltak. és az ezzel párhuzamos eseményekről. azonban a számítás végeredményét elfogadják. 9. sz. e. voltak akik Jeruzsálem bukásától. Ezek a füljegyzetek és az egész könyv azt a benyomást keltik. hogy a különböző bibliai időszakokra vonatkoztatott „egy nap egy esztendő” elvnek az önkényes használatát.a pápát a francia csapatok elfogták. században jelenik meg. mennyi igazságot hagytak figyelmen kívül. i. kezdve Floris-i Joachim. Jövendöléseikben megjelenik az 1260 év. eredetileg már a Krisztus utáni első században élt zsidó rabbik is felhasználták. Amint az előbb említve volt. 12:11. és száműzetésbe kényszerítették. mások pedig a Katolikus Egyház keletkezésétől). Ennek „1797-ben vagy 1813-ban” kellett volna bekövetkeznie. vagy szándékosan mellőztek a Társulat kiadványaiból. Csak ezután tudatosítottam. hogy eredetileg a Társulat első elnöke Russell pásztor hozta nyilvánosságra. követőinek egy kis csoportjával tanulmányozni kezdi a Bibliát 1877 Kiadják a „Három világ” (Three Worlds) c. sz. könyv belső borítólapján ez áll: 1870 Charles Taze Russel. 1914-ig. az „utolsó napokról”. mintha a „Három világ” c. majd az 1360. Ezékiel 4:6. majd új magyarázatokra. Dániel 8:14. 1335 és 2300 napokkal kapcsolatban.ahol az „egy nap egy esztendő” kifejezés található 144. Jövendölését az 1260 napra alapozta. római katolikus apáttal. Röviddel ezután egy sokkoló esemény történt . hogy az 1914-es évszámhoz vezető bibliamagyarázat. 12. az 1290.

és ennek végeként 1844-et jelölte meg. C. az Őrtorony folyóirat nem egyértelműen az első folyóirat volt. amíg el nem olvastam a Társulatnak küldött svédországi anyagot. sz. Russell magyarázata az Őrtorony 1906. Brown megjövendölte. Jehova Tanúi történelmében. az 1260 prófétai nap végidejének fogadták el. elindították az új jövendölések áradatát. ezért fejeződött be i. Ez húsz évvel azelőtt volt. ahogyan azt a mostani Őrtorony kiadványaiban láthatjuk. Maga Russell magyarázza nekünk. de a 2520 év kiinduló pontját i. mielőtt megjelent volna a „Három világ” c. később milyen szerepet játszottak ezek a számítások. mert ez így csak 2519 évet ölelt fel) 1873-ban Barbour. hogy a Központ embereinek tudniuk kellett. hogyan lépett kapcsolatba N. Barbour alakította ki. Erről én mit sem tudtam. Ez a tanítás valójában az adventista N. H. az adventista-mozgalom számos szakadár csoportra hullott szét. mint a pogányok idejének a végét. Barbour vette át John Aquila Brown-tól. július 15-ei számában jelent meg. könyv. hajszálpontosan olyan módszerrel. T. e. Hogy-hogy? Bebizonyítható. Ezt a magyarázatot az amerikai adventista mozgalom úttörője (a második eljövetel mozgalma). és hogyan jutott el Barbour kronológiájának az elfogadásáig. több magyarázatát elfogadta. H. 606-ra változtatta. század elején megjelentette a Dániel könyve tizenkettedik fejezetéből ismert 2300 napnak a magyarázatát. hogy eredetileg Brown volt az első prófécia-magyarázója a Dániel negyedik fejezetében lévő „hét idő” elméletnek. hogy abban az időben. mielőtt Charles Taze Russel megszületett volna. 1917-ben. mely szerint az „egy nap= egy esztendő” elvet felhasználva jutunk el a 2520 évhez. A 19. William Miller is elfogadta. Ez a másolat arról készült. a New York állambeli Rochesterből. . Ennek a másolatnak a létezése igazolja azt a tényt is. hogy a rákövetkező 1799-es év. Mert John Aquila Brown kialakított egy másik. Barbour áttanulmányozta John Aquila Brown munkáit. Csakhogy John Aquila Brown a 2520 éves korszakot i. 1914-es esztendővel (a valóságban hiba csúszott a számításba. Érdemes megfigyelni. mielőtt csoportjával elkezdte volna tanulmányozni a Bibliát. és Krisztus visszatérésének újabb dátumait kezdték felállítani Az egyik ilyen csoportot N.Többen ezt a bibliai próféciák kézzelfoghato beteljesülésének fogták fel. hogy ezután „Izrael királyságának teljes dicsősége beteljesedik”. tehát az Őrtorony folyóirat kiadása előtti évből. negyvenhét évvel azelőtt. A reggel hírnöke „társ-szerkesztője” lett. Barbour-al. 604-től kezdte számítani. H. A prófécia-magyarázók közé tartozott John Aquila Brown is. 1878 júliusában. Angliából. Brown ezt a magyarázatát előszőr 1823-ban hozta nyilvánosságra és módszerével átváltoztatta a „hét időt” 2520 évre. és több mint fél évszázaddal azelőtt. Barbour kiadványából lett átmentve. az 1914-hez évhez szorosan kapcsolódó magyarázatot is. amely nyilvánosságra hozta és védelmezte az 1914-es évet. a második eljövetel követői részére elindította az Éjféli Kiáltás (The Midnight Cry). Akkor hol leledzik az 1914-es év kihangsúlyozásának az eredete? Az 1844-es év körüli várakozások kudarca után. Ebből kiindulva a fogadták el azt a nézetet. beleértve a „hét idő” magyarázatát Dániel negyedik fejezetéből. majd később A reggel hírnöke (Herald of the Morning) elnevezésű folyóiratát. amely . Meglátjuk. A következőkben az Éjféli Kiáltás címlapjának a másolatát láthatjuk 1878 júliusából. melynek viszont legtöbbjét. Russell az adventista folyóirat. e. és az 1798-as évet.bár közhasználatra nem elérhető -. amely Jehova Tanúi hitbeli tételében is szerepel. A további társadalmi megrázkódtatások Európában. az „utolsó napok” kezdetét jelentette. Figyeljék meg a jobb alsó sarokban található kijelentést: „a ’pogányok ideje’ 1914-ben véget ér” (’Times of Gentiles’ end in 1914). a Brooklyn-i Központ levéltárában van elhelyezve. és előrukkolt a végső.

hogy informáljam őt helyeslésemről más pontokban. de semmi hibát nem találtak. itt jelenlétnek fordítják. hogy a világ helyreállításának a kilátásai. egy bizonyos időre megdöbbentek. hogy a kiadó már nyitott szemmel figyel a dolgokra. Barbour úr válaszával alátámasztotta. a kronológia stb.39-ben az egyetemes változat szerint visszatérésnek fordított kifejezést. Itt van egy új gondolat: Lehetséges lenne. és az áldások. feljegyzett valami különlegeset. melyet annak kiadója. hogy munkatársával J. hanem a földi családok megáldatása. Ez a nyom vezette el őket a prófétai időkön keresztül a megfelelő nézetre Urunk visszatérésének a módjáról és céljáról. melyeket én figyelemre sem méltattam és megvetettem. főleg mert megígérte. talán nem azok az események voltak. mégpedig azt.arra. Nálam ez fordítva volt. a világ-vége dátumnak milyen soron következő terminusát határozták meg. stb. De mit tett ezután? „Sóvárogva bárhonnan bármit megtudni Isten tanításáról. hogy találtam másokat is. hanem láthatatlan szellem-lényként. hogy Urunk visszatérésének a célja nem maga a pusztítás. H. Eszembe jutottak adventista barátom. akinek tulajdonában volt a Diaglott másolata. hogy mások számára ennek a napnak éjjel. hogy a hűségeseket nem hagyja a tudatlanság sötétjében annak ellenére. . és anélkül hogy Krisztust testben látták volna. Megörültem. nagyon bölcsnek megvárni. a valóságban nem tartalmazhatták-e az oly fontos igazságot. Jonas Wendel és mások érvei annak bizonyítására hogy 1873-ban tanúi leszünk a világ pusztulásának. Paton úrral Michiganből. és kíváncsiságból tanulmányozni kezdtem hogy megtudjam. mely szerint az Adám teremtésétől eltelt hatezer év. Amint kibontottam.„Talán 1876 januárjában történt. igazi szentek miatt (1Tessz 5:4). amit várniuk kellett. hogy felállítsa Királyságát melyeket. amelyek a mi szívünket itt. a borítón lévő kép alapján azonnal megbizonyosodtam. miszerint azokban a próféciákban hisz. nem vette figyelembe az időrendi próféciákat és hogy valójában „megvetette” azokat. és elmagyarázta. csak téves eseményt vártak. hogy az idő-próféciák. Allegheny-ben már évek óta örömmel tölti el. mert tudni akartam. és a „búza” szétválasztása a „konkolytól” még a jelen idő végezetéig végbemegy anélkül. de láthatatlanul). Ezek az idő-érvelések. miért voltak ez ideig rendes adventisták. mivel azok ezekkel a tanításokkal és reménységekkel voltak kapcsolatosak. nem hústestben. és hogy eljövetele tolvaj módjára történik. hogy adventista kiadványról van szó. Barbour úr küldött el számomra. de főleg azért. hogy az időszámítás bizonyítékai. és amikor 1874 elmúlt a világ pusztulása nélkül. Felülvizsgálták az időpróféciákat. melyek látszólag beteljesülés nélkül múltak el. ugyanazok voltak. 1873 elején ért véget . 1874-ben A reggel hírnöke egyik olvasója. és az evangéliumi korszak aratási időszakát 1874 őszétől. melyeket 1873-ban a második eljövetel hitvallói használtak. amikor a tartalmából megbizonyosodtam. azonban csodálattal fedeztem fel a kiadó nagyon körültekintő kijelentését. az Írásokból vonatkoztatott és helyesnek tekintetett érvek. melyek szerint az Úr már jelen van (nem láthatóan. amit ők rosszul alkalmaztak?” Figyeljük meg.és más. Isten így vezeti . N. Feltételezéseimet.és hogy ezt a véleményét az idő-próféciák biztosítják. amikor figyelmem a prófétai idők problematikája felé irányult. Russell itt kijelenti. azonnal levelet írtam Barbour úrnak. az aratási munkák. hogy egyházának az egybegyűjtése. de egyben meg is nyugodtam. hogy kudarcot vallottak. ezért tudni akarták. . nem tudva). de nem lesz ez így a virrasztó. valóban arra az időszakra utalnának. vagyis az időpontjuk megfelelő volt. tolvaj módjára kellet volna eljönnie (észrevétlen. először Urunk második eljövetelének a céljáról és módjáról voltam elvezetve a megfelelő nézetre.. hogy kaptam A reggel hírnöke c. folyóiratból egy példányt. akik hasonlóan érett nézetre jutottak. .37. Nemsokára e csalódásuk után. majd csak azután az idő-tanulmányozásra. melyekről én is tanítottam másoknak. melyekről még pár hónappal ezelőtt azt gondolta.a világkronológia bizonyítási érvei. a búza begyűjtése már folyamatban van. Képzeljék el mennyire meglepődtem. amíg az Úr tájékoztatni fogja népét. melyeket oly sokáig megvetettem éppen az adventisták téves alkalmazása miatt. hogy az emberek ezt észrevennék. hogy a Máté 24:27. A dolog úgy történt. meglátásom szerint csak ebben a formában lehetett felismerni? Eléggé bölcs dolognak tűnt. H. melyet Isten igéje mutatott meg nekem. amikor az Úr láthatatlanul jelen lesz. miért és milyen bibliai bizonyítékok alapján határozta meg Krisztus jelenlétét.

mint Krisztus tanítványaira. csak téves eseményt vártak”147. De nem léteztek könyvek és publikációk sem. ahol igazságos és hívő szívek vannak. augusztus 15. hogy az 1874-es év az emberiség történelme 6000 éves időszakának a végét jelentette. A „láthatatlan jelenlét” ellen nagyon nehéz érvelni. hogy a jelenlegi igazság az a sarló melyet az Úr adott nekünk. A „hét idő” biblia-magyarázata. mindez szorosan összefüggött az 1874-es időponttal. és hogy Krisztus most láthatatlanul jelen van és ítélkezik. H. Ettől kezdve Russell írásainak egyik feltűnő vonása az időrendi jövendölés lett.gyermekeit az igazság felé. nyolc esztendővel 1914 után. Barbournak kifizettem az útiköltségét. és az 1914-es évszám is. 148 Lásd az 1929-ben kiadott Prophecy (Prófécia) c. és ebben az évben várták Krisztus visszajövetelét. B. Jehova Tanúi ma abban hisznek.Krisztus jelenlétének a hírnöke (amelyről azt hitte 1874-ben kezdődött) 147 Az előző idézet Őrtorony 1906. ez a próba teljes időszak melyben élünk. Jehova Tanúi ezt tanították még 1922-ben is. mint amikor a barátunk közli velünk. hogy az aratás időszakában lévén. az Őrtorony Társulat prófétai szerepében bejelentette és nyilvánosan hirdette. de nem jelzi. amelyre Russell rákapott. be is kellene gyűjtenünk. Eljött. ezért Mr. amikor Russell cikket írt egy további adventista. a Russell által kiadott folyóirat is tartalmazta a „hírnök” (herald) szót . hogy ez 1878-ban történt meg149. hogy kijelenthessék: „végeredményben megfelelő időpontjuk volt (1874). Olyan ez. Amint az előbb idézett anyag is bemutatta. amikor az Úr jelenléte és az „Aratás” megkezdődött. hogy ez a láthatatlan jelenlét 1874-ben kezdődött el. Az Őrtorony évtizedekig azt tanította. melyben Russel beharangozta az 1914-et. hogy miránk. azonban 1874 éppen elmúlt). ti pedig azt próbáljátok bebizonyítani. és bizonyítékai meggyőztek engem. hogy a jövendölések 1874-re utalnak mint arra az időre. fontos követelményeket támaszt feladatainkra és munkánkra. könyvet. kiábrándultak. azon célból. később a munkatársa. Keith előterjesztette Barbournak azt a gondolatot. Russell ezt a magyarázatot elfogadta és a magáénak vallotta. amire eredetileg Barbour jött rá. hogy Krisztus láthatatlan jelenléte 1914-ben kezdődött el. hogy Ez a Barbourrral való találkozás után volt. Hasonlóan mint más adventista folyóirat elnevezésében. az adventista N. amit már Barbour és követői is elsődlegesen fontosnak tartottak (1914 még néhány évtized távlatában volt. 149 Ez a vélemény az 1922-ben. de láthatatlanul. Az Őrtorony folyóirat majdnem fél évszázadon át azt tanította. tizenöt évvel 1914 után!148 Jehova Tanúi ma abban hisznek. amit nem sokkal ezután alapított meg146. Mivel pozitív gondolkodású és Istennek teljes mértékben odaszánt ember vagyok. ám ott. sokszor különböző kiinduló pontokból. a The Emphatic Diaglott-ban. július 15 mutatja. majd később az Őrtoronyban is. W. hogy az Újszövetség egy bizonyos fordításában. mindjárt láttam. 146 . hogy tanítása még 1914 után is folytatódott volna. a végeredmény mindenkit egybekapcsol. Barbour adventista folyóiratának olvasója. Amikor ez az év is elmúlt. hogy „az utolsó napok” és a „végidő kezdete” szintén 1914-ben kezdődött el. hogy ez valójában nincs is így. hogy pont ezt az érvet terjesztették elő. Krisztus második eljövetelével kapcsolatban a sorközi fordításban a „visszatérés” szót néha „jelenlétnek” fordították. Keith. Jelenleg több mint négymillió Jehova Tanúja hisz benne és tanítja. felhívta a figyelmet arra. Az Őrtorony 1974. hogy teljesen és bibliai alapokon bizonyítsa be nekem ha tudja. hogy arassunk vele és gyermekei között be is gyűjtsünk mindenhol.” Így Russell véleményét az időrendi próféciákról. George Storrs által publikált The Bible Examiner részére. Russell társ-szerkesztő lett Barbour folyóiratánál A reggel hírnökénél. hogy több mint ötven éves időszakon át. hogy halott szülei láthatatlanul látogatják és vigasztalják. amelyek a prófétai idők értelmezését bemutatták volna. Cedar Pointban megtartott kongresszuson kezdett változni. hogy látogasson meg engem Philadelphiában (ahol 1876 nyarán dolgoztam). Barbour látogatása változtatta meg. vagy cáfolni azt. A „láthatatlan jelenlét” ilyen értelmezése lehetővé tette a Barbour koré sereglett adventistáknak. miszerint 1874-ben Krisztus valóban megérkezett. említést tesz erről a hitről. hogy Krisztust 1914-ben hivatalosan beiktatták királyi hivatalába.Sioni Őrtorony . Közülük nagyon kevesen tudatosítják. Hitték.

Mi oka volt. ilyen nagy méretben megváltoztak? Hasonlított ez a tizenharmadik századtól húzódó jövendölések egész hosszú sorozatának az esetére . januári számának anyagában. egészen 1879-től. mint csupán egyszerű állításokat. A korábbi Őrtorony-kiadványok tanulmányozásánál. hogy az „aratás” 1874-től 1914-ig folyamatban van. Legalább négy évtizeden keresztül az Őrtorony ezt 1878-ra jelezte azzal. az egyház érett búzájának a betakarítására megkülönböztetett figyelmet szentelték. és ezután vette át Királyságuralmát. Valaki hajlamos lesz fenntartással venni ezeket. hogy mindezek a prófétai alaptanítások. hogy Krisztus láthatatlan jelenléte ekkor kezdődött el. amely a jelenlegi rendszer. hogy 1914-től kezdődően. Holott a Társulat mai kiadványai foglalkoznak a szervezet régmúlt történelmével. amely jogot formál az újkori próféta szerepére. miután eljött hozzájuk mint Király és megdicsőült. ebből három és fél évet Jézusnak. de főleg 1919től folyamatban van a nagy „aratás”. A továbbiakban ítéljék meg a szervezet által „leírtakat”. Csekély elképzeléssel szolgálnak arról. és a „pogányok idejének” a végével. megváltoztatott véleményt teljes mértékben figyelmen kívül hagyják. Sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az 1874-es évnek és annak a hitnek. milyen határozottsággal és bizalommal voltak ezek a nézetek előterjesztve. Ezt jellegzetesen ecsetelik az Őrtorony 1881.és az evangéliumi korszakok aratása párhuzamosan halad. az 1914-es esztendővel zárul . Jézus Krisztusnak kezébe kellet vennie a földi ügyeket. Azt várták. mint Vőlegénynek a jelenlétében.hasonló és párhuzamos időszakkal mint a 40 év. de az idő-tartamukat illetően is. a régóta védett tanokról a sokadik.az „utolsó napok” 1799-ben kezdődtek el (George Bell magyarázata szerint. hogy a zsidó. Végülis nehezen tud bárki is a Tanúk közül hozzájutni az Őrtorony régebbi számaihoz. . amelyekben évtizedekig oly sok ember hitt. befejeztetve. akik nem reagáltak hirdetési tevékenységükre. 30-ban). Jeruzsálem pusztulásáig Kr. a világ a nagy nyomorúság időszakába lépett.a megjelentetett várakozások kudarca. hogy jóval 1914 előtt. Jelenleg a Szervezet a „Nagy Babilon” (a hamis vallás világbirodalma) bukását 1919-re datálja.„a harag napjának”. további figyelemreméltó vonását figyelhetjük meg. amely 1874-ben kezdődött el . Ezzel lezárult volna a lehetőség „Krisztus menyasszonyának” a részévé válni. nemcsak a kiinduló ponttól. Abban is hittek. amely csak rosszabbodni fog. majd utána. hogy minden nagyobb esemény pontosan akkor fog megtörténni. Jelenlegi hitnézetük azon alapul. hogy az 1914-es év a „pogányok idejének” a végét fogja jelenteni. három és fél évet pedig abból az időből. amit 1796-ban hozott nyilvánosságra). 70-ben. Királyságának minden emberi hatalmi rendszer helyébe kellett lépni. 1914-ben már mindennek vége kellett legyen. hogy Babilon az 1914-es esztendő. hogy 1881-ben kezdődött el. és mindazoknak a pusztulásával éri el tetőpontját. Jelenleg abban hisznek. elvárták. és kaotikus anarchiában tetőzik. vagy az 1918-as év folyamán el lesz pusztítva. de mindez felügyelete és irányítása mellett történt. némely részletet aláhúztunk a gyorsabb orientáció végett: „Azt is láthatjuk. képzeletükben ez a dátum mégsem bírt nagyobb jelentőséggel. Ezzel ellentétben. hogy nagyon hamar átélik a mennyei életre való elhívásukat. A miénk is. Habár hittek benne. A zsidó aratás első hét évében. hogy a Krisztus idejétől meghalt felkent keresztények feltámasztása 1918-ban kezdődött el. vagy csak részben terjesztik elő. Több mint negyven esztendeig az Őrtorony azt tanította. és 1914-ben a világ összes emberi intézményeinek a pusztulása következik be. az Őrtorony folyóirat a kezdetektől fogva azt tanította. azon szervezet dokumentumainak egy részét. u. u. aratásuk 40 évig tartott. Jézus felkenetése utáni időtől (a begyűjtésük utáni Kr.

és kellőképpen felfogható. vagyis a menyegzői öltözet kérdéses volt. és miért bukdácsol az evangélium háza. Most előterjesztjük. és azzal. hogy maga az átváltozás lesz a házasság.” Az Őrtorony igazi kulcs-évszáma abban az időben egyértelműen az 1874-es év volt. ezért mindenki tudni szerette volna. hogy többen felteszik maguknak a kérdést: milyen hamar következik be átváltozásunk? Sokan évekig örvendeztünk. hogy az idő közelebb van. jelen lesz a jubileumi 1874-es ciklus kicsúcsosodásánál. amilyen. De hogyan. kihangsúlyozva 1881 őszét. Ez a munka az egyházi búza. hogy menyasszonyának az átvételével kezdődnének meg a munkák. . és a korszakok búzájának a begyűjtésével. miszerint magára vállalja nagy hatalmát és uralmát. hogy az ismertetett időben változni kezdtünk (vagy át leszünk változtatva) erősek. és mindmáig örömmel gondolunk átváltozásunk idejére. hogy Jézusnak Királynak kellet lennie) a szentségkép. hogy leüljön velem a trónomra”. önmagukat ajánlva az érdekelteknek. Bármilyen közvetlen bizonyíték nélkül. Ez 35 esztendővel 1914 előtt volt. mivel „bemené pedig a Király hogy megtekintse vendégeit” (Máté 22:11). és tudtuk. az időpontot. mint azt sokan feltételezték. URAM” című cikkben védelmezve volt. és a menyasszony egybegyűjtése biztonságos helyre. és most már mi is tudatában vagyunk átváltozásunknak. az ő királyi hatalmában. és az ajtó bezárására a kevélyek előtt. Krisztus most abban az értelemben van jelen. vagy 1881 őszére. mikor és miért bukott meg a „szolgák háza” Krisztuson? Ha ezt meg tudjuk állapítani. amit az előképekből és a proféták bizonyságtételeiből mutattunk be. hogy 1878 tavasza után (amióta tudjuk. hogy 1878-tól a névleges egyháznak három és fél éves kegyelmi időszaka van (most már az elvetettnek). hogy a szellem-testre való átváltozás nem házasság. hét párhuzamos évig fog tartani. annak meg fogom engedni. hogy a mikéntje most már érthető lett. konkolytól való szétválasztásával kezdődött. Amint azonban megállapítottuk. és „annak adom a hatalmat a nemzetek felett”. A novemberi számunk. „Aki győz. amikor majd egybegyűjtetünk Jézushoz. A bizonyítékok. hogy a házasságkötés nemcsak az átváltozásra való felkészültséget (jelenlétének a felismerését) jelenti. hogy folytatódjon. hogy nagyon hamar drámai események történnek. Megfelelőnek tűnik az is. hogy az aratás elkezdődött. és a zsidó nemzet iránt abban az időben mutatott kegyelem párhuzama mellett. vagy átváltozásunkat erre az időszakra jelzik. amelyek a természetesből a szellemibe való átvezetésünket. hogy átváltozásunk már közel. mivel az igazság „szellemi eledel a megfelelő időben”. és kutatásra értékes anyagok. ahogyan ez a „MEDDIG MÉG ÓH. hogy átváltozásunkra külön megjelölt időpont létezik. a helyes applikációt a menyegzői ruha követelménye is bizonyította. Krisztus ettől az időponttól volt jelen. melyek úgy tűnik. Ebben teljesedik be a párhuzam: megállapítottuk (amint korábban a Day Dawn-ban bemutattuk). Amíg azt gondoltuk. hogy az idő közel. hogy a törvény és a proféták kijelentései szerint. mely a házasságot megelőzi. Figyeljék meg ezeket a szempontokat: „Vitathatatlan.a menyasszony-osztály tagjának lenni – bezárul”. Mivel a vendégek mostani megtekintése az átváltozásunk előtti utolsó esemény. Az elkövetkező 40 évben kellett volna betetőződnie a teljes aratásának. és 1881-ben fejeződik be. Hitükből kiindulva olyan érzésük volt. nem várhattunk semmilyen eltolódását 1881-ról. és bár nem próbáljuk bebizonyítani.” Aprólékos érvelés következett. még mindig céljaink közé tartozik némely bizonyíték felülvizsgálata. begyűjtötte búzáját a tárházba. mivel láttuk. vagy a három és fél éves időszak alatt. elvezet bennünket hogyan. talán éppen 1881-ben. hogy átváltozásunk ebben az időben fog végbemenni szaporodnak. míg a dolgok nem lesznek neki alárendelve. de a polyvát elégette. hanem maga a házasságkötés is az átváltozást jelentheti. A zsidó korszak vége. a bizonyíték maga az a tény lesz.Amint János mondja. főleg majd azon tények szemszögéből. átváltozásunkat érintő cikkében azt a nézetet ecseteltuk. Megemlítendő. megtisztította szérűjét. miszerint ennek az időszaknak a záróműve oly sok apróságban pontos mása az előzőnek. Hitünk szerint. akkor a bizonyítékok. és meglátjuk őt olyannak. ami a Király jelenlétérére mutat. mikor. úgy tűnhet. amelyben mindennek be kellett fejeződnie. hogy ketten egyek lesznek. mint a mennyei átalakulás lehetséges időpontját „amikor a lehetőség ajtaja . amely egyszerűen a végső időpontot jelentette számukra. 1881-re mint a szentek elragadtatására utalnak. A párhuzamok mutatják. hogy megállnak-e előtte.

Máté 24: 38-39 Urunk három alakban jelenik meg . Ugyanígy van ez a jelenlegi aratásnál: Urunknak. három és fél évvel később . 1878-ig. harminc évvel eljövetele. ÍTÉLKEZÉS A névleges zsidó közösség A névleges kereszténység elutasítva. Jel 3:16.hatalmát. melynek fényében Urunk be lett jelentve. Kr.38. a figyelem az időszak terjedelméről elterelődött. a nagy nyomorúság kezdetével. október Arató . u. amelybe a begyűjtés kezdetén(szolgálatának a kezdete) megérkezett mint Vőlegény és Arató. Jehova Tanúi az „utolsó napokban” éltek 1799-től. mint az aratás megkoronázott Fője. megtisztítva . és „a névleges kereszténység elpusztítása” is megtörténik.18) NEM ISMERTED MEG A TE MEGLÁTOGATÁSODNAK IDEJÉT Lukács 19:44.osztályból” 1881 őszén megélik az égi életre való átváltozásukat. hogy a felkent keresztények a „menyasszony. és Isten házában a királyi ítélkezés elkezdődött. mint Vőlegény és Arató . 24:1 3:2 A zsidó közösség teljes pusztulása 37 évvel az elvettetés után vagy 40 évvel az aratás kezdete előtt . az „aratás” idejében 1874-től. szemlátomást nem teljesedtek be. hogy felébredjen és igazolva legyen az egyház Máté 25:1 Az Urunk jelenléte mint Vőlegény és Az Urunk jelenléte. mely felé minden elmélkedés irányult.4. 1878. minden továbbit a láthatatlan eseményekre vonatkoztattak. De még mindig ez volt a végidőpont. 1874. Ez időtől kapott hangsúlyt. Máté 21:5. harminc évvel a valós jelenléte előtt. könyve is rámutatott.u. mint Vőlegénynek és az aratás Urának a jelenléte az első három év alatt fel lett ismerve.u. Csel 10:37. amik diszkreditálhatták volna őket. .15.u. 1874-re és 1878-ra. három A királyi hatalom elfogadva. 17:14 Adventista mozgalom Jézus születésének idejében. 29. 70 A névleges kereszténység teljes pusztulása 37 évvel az elvettetés után . amikorra a föld urainak az eltűntetése be lesz fejezve. 1874-től Kr. 1878 A KIRÁLY ELSŐ TÉNYKEDÉSE. továbbra is életben lehetett tartani ezeket a kijelentéseket. mint a hatalom és a tekintély átvételének a megfelelő ideje ebben a jelenlegi rendszerben. Krisztus 1878-ban vette magához Királyság-hatalmát. Ahogyan múltak az évek. mint kulcsdátumokra összpontosult a figyelem.38 Adventista mozgalom 1844-ben. láthatatlan Urunk hatalmának az átvételére.mint Vőlegény.Máté 20:18. 33 és fél évvel később . 2Kor 11:2. u. u. Jel. Párhuzamos felosztások …a ház.11:1517). a szószerinti szentély elutasítva. hogy ez az idő 1878-ban már elérkezett. hogy elpusztítja házukat és jellemző tettel megtisztítja szentélyüket (Lk 19:41-46. október A királyi hatalom elfogadva. Éppen ehhez kötődik a Jelenések 14:14-20. és a valóságban életben is tartották. és ekkor kezdődött a feltámasztás. A jövendölésekkel ellentétben. a szellemi szentély megtisztítva .14:14. és a harag napjával a nemzetek felett (Jel 11:17.A várakozások. és egyre jobban az 1914-es esztendő lett kihangsúlyozva. az 1900-as évek elején is. A látható bizonyítékok nélkül. világosan jelzi a megfelelő időt a Királyok királya jelenlegi szellemi. amikor magához veszi a hatalmat. 4:35. Az idő múlása nem változtatott ezen a véleményen. Máté 2:1-16. Mk. Arató és Király János 3:29. u. mivel hitük szerint 1878-ban Krisztus teljes mértékben gyakorolni kezdte Királyság. azt az időt. pont a keresztre feszítése előtt mutatkozott be nekik mint Király. u. 21:5-15.Kr. Az idő elérkezett (The Time Is At Hand) c. amely a próféciában szorosan összefügg a hűségesek feltámasztásával. megkeresztelkedése és felkenetése előtt. hogy kimondta felettük az ítéletet.vagy 40 évvel az aratás kezdete előtt . miközben úgy mutatta meg királyi hatalmát.Kr. mint ahogy erre az 1889-ben kiadott Russell.1Pt 4:17.Kr.Kr. hogy uralkodjon. Mal 23:27.Kr.Kr. 1914 Még a századfordulón.9. miszerint 1881-re várták ’az élő szentek elragadtatását az égbe’.

hogy a pogányok ideje. amelyért az Urunk imádkozni tanított.2:27). mint a „tengerbe vetett nagy mérföldkőnek”. igazságának segítségével. mivel a pogány uralmak pusztulását közvetlenül az okozza. és beteljesedniük minden reménységnek. az Őrtorony megszakítás nélkül hangoztatta az 1874. hanem az is bebizonyosodik.3:11 „senki el ne vegye a te koronádat”. az Őrtorony hasábjain mit is tanítottak pontosan. azok átrostálásának az időszaka. De ahogy az Írástanulmányokban (Scripture Studies) bemutattuk. melyet nem lehet teljesen felállítani minden egyes tagja nélkül. Visszatekintve: bölcs dolog arra következtetni. akinek jogában áll hogy magához vegye ezt a hatalmat. azaz annak az időnek a hossza. hogy mint az agyagedényeket szétzúzza darabokra (Zsolt 2:9. hogy az égi királyi osztály tagjai lehessenek. ebben az időpontban eléri a teljes és egyetemes uralmat. és akkor fog „felállítatni”. ekkor értettük meg. akik már Isten kegyelmében vannak. Jel. és helyükre saját igazságos hatalmát állítja. hogy a testi Izrael kegyelmi időszakának a vége. mondván „Jöjjön el a te királyságod”. a következő hét pontot határozta meg: „Ebben a fejezetben bibliai bizonyítékokat terjesztünk elő annak bizonyítására. mint az aratás kezdetének és a választottak egybegyűjtésének az idejét a négy világrészről. felfedeztük az 1874-es esztendőt. a „királyi papság”. 1878 és az 1881-es évek jelentőségét. Azonban „kiigazítás” történt a „lehetőség ajtajának a bezárását” illetően. nehézségek árán tudott valaki megszabadulni. hisszük. amely időpont korábban 1881-re volt meghatározva. mint a Föld új uralkodója jelen lesz. több értelemben jelentősen előnytelen volt. Ezekkel a párhuzamokkal összhangban. összhangban a Jel. az Őrtorony 1911. melytől érvényes a: „Babilon elesett.az idő. Másodszor: bebizonyosodik. és hogy ez a dátum a tökéletlen emberek uralmának a végső határa lesz. az Urunk szolgálatában tett önfeláldozás lehetőség-ajtajának a teljes bezárásáig. ideiglenesen félrésnyire nyitva állnak. június 15-ei számban tudatta olvasóival. mivel minden tagnak Krisztussal kell uralkodnia. bizonyos kegyelmet mutatott a Babiloniakkal szemben. és „teljes pusztulásának” 1914-ben kellet bekövetkeznie. hogy ez a kapcsolat nem volt előnyös. Ezért az 1881-től kezdődő mostani időszak.Még 1911-ben. hogy az „ajtó” még „nyitva áll”: „Amikor megfigyeltük ezt a párhuzamot. különbséget teszünk az elhívások vége. u. de a kiváltságokban. amiből csak Isten kegyelmével. 1914 októbere tanúja lesz az egész Babiloni rendszer pusztulásának.” A pusztulás időpontja. . másrészt pedig hogy lehetőséget adjanak másoknak is belépni az ajtón. egyrészt hogy kilökhessék azokat akik az elhívást elfogadták ugyan. akiket Isten elismert. 1914-re befejeződik. amely húsz évvel 1914 előtt lett kiadva. de nemcsak ez. szövetségi kapcsolatban Istennel. amelyet uralkodásra használhattak fel. elesett” . hogy az. hogy: Először: hogy Isten Királysága. hogy a királyi osztályhoz vezető ajtók eddig még nem zárultak be. Elérkeztével be kellet fejeződnie a begyűjtésnek. egyesülve vele a királyságban. tehát a magasabb elhívást: felfogásunk szerint a nyilvános. mely a mai napig folytatódik a jelen rendszer elutasítása ellenére is. A „Nagy Babilon” 1878-ban esett el. vagy egyetemes „elhívás” a királyi becsületbe 1881 októberében véget ért. Párhuzam az 1881-es esztendővel úgy tűnik. az önfeláldozás lehetőségében elbuktak. vagy szilárdan megalapíttatni a földön. tetőpontjukra jutniuk az utolsó napoknak. könyv. hogy jóval ez időpont előtt ő már jelen lesz. Harmadszor: Bebizonyosodik. ellenkezőleg. 1878 az az idő. hogy ha ez az Írásokon biztosan megalapozott ténynek mutatkozik. Figyeljük meg. Laodicea elvettetett . amikor Babilon formálisan meg lett döntve. Kr. az 1914-es év most karnyújtásnyira volt. akkor a bizonyítani fogja. és az „ajtó” bezárása között. hogy valamivel az 1914-es éve vége előtt Krisztus Egyházának utolsó olyan tagjai. „Krisztus teste” a Fővel együtt megdicsőül. minek kellet történnie 1914 eljövetelével? ’Az idő elérkezett’ c. egyben az evangéliumi időszak különleges előnyeinek a végét is jelenti.elesett Isten akaratából. három évvel 1914 előtt is.

a „királyi papság”. a „Krisztus teste” a Fővel együtt megdicsőül. kezdi megszerezni befolyását és röviddel ezután majd „felállíttatik”. akik tagjai lesznek Krisztus-menyasszony testének. hogy ebben az időszakban Isten Királysága „eléri a teljes és egyetemes uralmat. annak bizonyításara. II. hogy Jehova az Isten. Uralma és Királysága oly gyorsan lesz felállítva. Ma kevés olyan Jehova Tanúja van.” A későbbi kiadásban szemet szúr azon igyekezet. Hatodszor: beigazolódik. hogy Jeruzsálemet ettől az időtől kezdve többé már nem fogják lábbal tapodni a pogányok. Figyeljük meg. szorosan a testi Izráel vége előtt. azaz annak az időnek a hossza. amint elmúlt anélkül.” A fenti kijelentések még az 1914 előtti kiadásban vannak. mert az ő „vakságuk rész szerint” volt „amíg betelik a pogányok ideje” (Rm 11:25). mely az időszakok grafikonján m és t betűvel van bemutatva (lásd a 235-239 oldalt. ahogyan az meg volt jelenítve.Negyedszer: Bebizonyosodik. majd végul az egész emberiség által. hogy a pogányok ideje. mivel minden tagnak Krisztussal együtt kell uralkodniuk. hogy az eredeti hét pontból egyik sem teljesült be úgy. hogy a nagy nyomorúság „amilyen még nem volt azóta. amíg a pogányokból nem lesz kiválasztva a teljes létszám. az 1914 előtti kiadásban világosan lejegyezték. mióta nép kezdett lenni” világméretű anarchiában csúcsosodik ki. Izrael vaksága megszűnik. tehát már 1914 után. Az 1914 utáni kiadásban itt is megváltoztatták a fogalmazást. és „az új egek és az új föld” békéjét és áldását a meggyötört emberiség fogja megtapasztalni. Ötödször: bizonyossá válik. a megszeppenő földről. hogy valamivel a korszakváltás vége előtt.2:34) teljességgel eltörölve azoknak hatalmát.a vasat és az agyagot.az osztály által. Hetedszer: bebizonyosodik. Kijelentették. vagy a tényről. Figyeljék meg. hogy 1914 vége előtt Krisztus testének utolsó tagja a Fővel együtt megdicsőül. amilyen gyorsan szétzúzza a „létező hatalmakat” . az osztály által. rész). akkor bizonyítani fogja. hogy elfedjék a nagyon is határozott kijelentések nyilvánvaló csődjét 1914-et illetően.polgárit és egyházit . amelyért a mi Urunk imádkozni tanított bennünket ezekkel a szavakkal „Jöjjön el a Te királyságod”. a tengerbe omló hegységekről és égő menyboltozatról. A fent idézett anyagból láthatjuk. mint az óceán tajtékzó hullámairól. A dolgoknak olyan eseményei mennek végbe. és ezután fog felállíttatni. Krisztus Egyházának utolsó olyan tagjai. vagy valamivel korábban. u. és bármilyen utalást 1914-re mellőzték: „Harmadszor: bebizonyosodik. ha ez az Írásokon biztosan alapuló ténynek mutatkozik. akiket Isten elismert. Ezeknek a régi elvárásoknak a jelenlegi Őrtorony kiadványok hasábjain nagyon .” Az 1914-es kiadás harmadik pontjában kijelentik. mely nem állítható fel teljességgel a tagjai nélkül. melyről a szimbolikus nyelvezetben úgy szólnak. egyesülve vele a Királyságban. akinek legalább halvány sejtelme lenne a kijelentések súlyáról. más szóval.. mivel a „pogányok ideje” beteljesedik vagy befejeződik. vagy szilárdan megalapíttatni a földön”. hogy ebben az időpontban. Kr. vagy szilárd alapot vet a jelenlegi földi intézmények romjain. ezután az ember megtanulja a csendet és megismeri. hogy a megjövend9lt dolgok bekövetkeztek volna. hogy: Először: ebben az időpontban az Isten Királysága. hogy némely kijelentések hogyan lettek „átmentve” az 1924-es kiadásba. 1914-ben fejeződik be. hogy 1914 a „tökéletlen ember uralmának a legvégső határa” lesz. Az Úr felkentje jogos és igazságos hatalmával először azonban Isten gyermekeinek egy csoportja által lesz felismerve a nagy nyomorúság ideje alatt. hogy azelőtt az időpont előtt Isten Királysága már uralomra jut. azután lesújt és darabokra zúzza a pogány állóképet (Dan. Az 1914 utáni kiadásban ezekkel a szavakkal lett elfedve: „Ebben a fejezetben bibliai bizonyítékokat terjesztünk elő. amit uralkodásra használhattak fel. és hogy ebben az időben látható lesz a tökéletlen emberek uralmának a szétzúzása. melyek ezzel az évszámmal voltak kapcsolatban. és felmagasztalódik a földön (Zsolt 46:10). hanem az Isteni kegyvesztettség porából felemelkedik a dicsőségre.

és a dicsőséges időszakról sem. de a mi feladatunk. némelyeket teljességgel figyelmen kívül hagyva150. hogy az Őrtorony elnöke Russell. mégpedig maguk az olvasók. Ezzel mi sohasem foglalkoztunk. Sokan olyan állításokat olvastak ki az Őrtoronyból. amelyekhez a Társulat jelenleg nem jelentkezik. Kérdezzék meg. hogy a világméretű problémák kirobbanását szó szerint. vagy dogmatikus kijelentésekért mások felelősek. kiadványban. Hasonlítsák ezt össze azokkal a kijelentésekkel. Az egyedüli idézet. maguk döntsenek mit jelent ez. A Jehova Tanúi az isteni tervben c. hogy a pogányok idejének a vége alatt nagy változás fog történni. mit mondanak az Írások. hogy a bemutatott kijelentéseket egyszerűen nem támogatják.” A könyv olyan kiemeléseket idéz az Őrtoronyból.kevés teret szánnak. hanem csupán azt éreztettük. és ez a robbanás a világi hatalmak végső pusztulásához vezetett volna ebben az utolsó időpontban. az idézett anyag szerint 1905-ben vagy 1907-ben. amit Russell további írásai. A hivatalos történelmi áttekintésben a Jehova Tanúi az isteni tervben c. oldalon találhatunk erre példát: „Nincs kétségünk. Nekünk ezek a próféciák mindig ugyanazt jelzik … Valaki azonban egyértelmű kijelentéseket tehet arról. mint hibásak. oldal) idézi Russell állítását az 1912-es Őrtoronyból: „Biztosan létezik tér a kisebb nézetkülönbségekre. vagy ebből és ebből az okból. hogy ez nem lehet több mint tizenkettő. semmi konkrétumot nem mondott. és azok vállára Hasonlóan van ez az 1878 és 1888-as éveket illető kijelentésekkel is. hogy legyenek éberek. Csupán arra mutattunk rá. hogy ezen időszak alatt többen túl buzgó kijelentéseket tettek a várakozásokat illetően. amelyekről következetesebb átvizsgálás után nyilvánvaló lesz. amely bizonyos „idő-elemekkel” foglalkozik. melyek az Őrtoronyban és más kiadványokban láttak napvilágot. hogy egymás iránt nagyvonalúak legyünk. mit tud és mit nem. az 1914-es év elvárásairól. előterjesztettük nézetünket a jelentőségét illetően. vagy 1915 októberében befejeződik. talán a pogányok idejének a végét. csupán kurtán megemlítve. hogy a bármilyen erős elvárásokért. kijelentésekkel. az embernek az a benyomása. amik végul az 1799 és 1874-ről tett kijelentésekkel együtt el lettek távolítva. A pogányoknak bérbe adott hatalom talán 1914. vagy a Messiási uralom kezdetét jelenti. amelyet a szervezet igyekszik kialakítani. Ezek a kiadványok olyan végkövetkeztetésekhez vezetnek. Ismételten megemlítjük olvasóinknak. az Őrtorony 1893-as száma: „A nagy vihar karnyújtásnyira van.” Ez tehát az a kép. bölcsebb feltételezni. igaz-e hogy a Társulat elhárítja a felelősséget bármilyen dogmatikus kijelentésekért. még 1914 előttre várta. könyv (53. A Társulat utolsó kiadványait olvasva. hogy semmit sem prófétáltunk a pogányok idejének végéről a nagy nyomorúságban. Két esztendővel 1914 előtt az Őrtorony felhívta olvasói figyelmét az elővigyázatosságra. amelyek sohasem voltak így szánva. hogy hitünk szerint ez és ez. ami a katasztrófa után fog bekövetkezni. és felhívtuk olvasóink figyelmét. „amilyen még sohasem volt a nemzetek történelmében”. különösen az idő-elemre tekintettel. 150 . vagy tizennégy évnél hamarább. csupán azt igazolja. de Russell idejében szükséges volt a figyelmet ráirányítani a bizonyosságra.” Ez semmit nem bizonyít a megtett kijelentésekről. Még ha nem is tudjuk pontosan mikor jön el. Russel szüntelen buzdította olvasóit. az 52. A zendülések és az anarchia időszaka.

hogy nem kételkedhettünk tanúbizonyságáról. hogy nemcsak hogy igaz. és lejegyeztetett. 33-tól Kr.ezért bizalmunk Isten igéjében. 70-ig. és a végnek 1914-ben kell bekövetkeznie: „Kellemes meglepetésként érintett bennünket (a sokszor megjelentetett fordított érzések után). a hatalom gyakorlásának a kezdete 1878. u. ami a Társulatnak sohasem állt szándékában. hogy 26 év leforgása alatt minden jelenlegi kormány meg lesz döntve és széteresztve. mivel attól az időtől számítva. jelenleg a hibák és a rossz leküzdésénél szolgálnak. hogy „Rövid műve teszi az Urat a földön” (lásd I. Akkor az imádság. A seregek összegyűjtése Isten igéjének szemszögéből könnyen észrevehető. Zsolt 149 és 47 a fordítottját állítja. ha a következő fejezetekben bizonyítékokat mutatunk be arra nézve. mintha azt mondanánk. kötet. és a bölcs és igazságos kormánnyal az egész föld betelítődik az Úr dicsőségével . könyvben (98 és 99. a következőket olvassuk: „Valóban azt várjuk. de megdönthetetlen igazságnak véljük. Az 1889-ben kiadott.helyezi. u. De senki se következtessen elhamarkodottan. melyet Urunk távozásától az Egyház imádkozza „Jöjjön el a te királyságod” meghallgatásra talál. hogy a „mindenható Isten nagy csatája” (Jel 16:14) szintén elkezdődött. 1914 végére eltűnik az. oldal). és 1914-ben fog befejeződni a föld jelenlegi uralkodóinak a teljes vereségével. és Kr. amilyennek leírtuk . oldalon ez a kijelentés van: „…és a még elő szentek. hogy Isten Királyságának a felállítása már elkezdődött. hogy amint a prófécia is mutatja. főleg amit 1914-nek kellet hoznia. mert több igehely. Hab 2:14..18. és a 153.ismerettel. hogy Urunk ezt mondta „házatok pusztaságban lesz”. mint a Jel 11:17.az Írásokban leírtakkal összhangban . Amennyiben Isten igéjének a látcsövét helyesen élesítjük. és hogy „haragjának a nagy napja közeleg”. az Őrtorony 1892. mely teljes szétzúzásához vezetett Kr. Ha valamiről azt állítjuk. XV. igazsággal és békével (Zsolt 72:19. hogy a végső „csata” már elkezdődött. és nemzetének pusztulásával. akkor miben rejlik? Ugyanabban a kiadványban a 101. járvány. és látásunk nem lesz elhomályosítva előítéletekkel. akik a bizalmukat helyezték a kiadványokba.” A rákövetkező évben. „Jehova napjában” melyben a dolgok gyorsan érik el tetőpontjukat. és Isten akarata érvényesül) „amint a mennyben úgy a földön is”. 36 és fél év telt el Kr. u. hogy nagy dolgok történnek majd. megdönthetetlen igazságnak tekintjük. 70-ben. az emberek pedig kereszténységnek. történjen bármi. ez nem ugyanaz. Az idő elérkezett c. Dán 12:1. mint sokan e világból. 1891-ben kiadták Russell másik könyvét a Jöjjön el a Királyságod! (Thy Kingdom Come). . Ézs 6:3. hogy az Európai helyzetet olyannak látjuk. és Isten tökéletes királyságának megalapítása 1914 végén fog befejeződni. Két esztendővel a könyv megjelenése után. u. mint az Úr katonái. előárnyékolodott a természetes Izraelre hullott nagy nyomorúsággal. melyek az „Úr napján” következnek be. Ne lepődjenek meg. mi azonban különleges és jellegzetes időben élünk. A hanyatlásnak eme időszaka szintén megegyezik. Amint a próféciából láthatjuk. világosan látni fogjuk az események jellegét.) A pogányok idejével kapcsolatos erős bibliai bizonyítékokra nézve. amit Isten Babilonnak nevez. 1914 végéig szintén 36 és fél év telik el. u. pusztulás stb. hogy meggyőződésünk szerint ez így is van? Ilyenkor nem „egyértelmű kijelentésekkel” foglalkozunk? Ha ebben különbség van.hogy az események igazi középpontjában vagyunk. hogy itt a nemzetek békés átmenete van szimbolizálva. és a jelenlegi igazság fényében mely azt bevilágítja oly nagy. hogy a világ királyságainak a teljes befejezése. 1878től Kr. 2Tessz 2:8. január 15-ei számában arról írnak. A csata befejezésének a dátuma végérvényesen meg van jelölve az . oldalon a következőket olvashatjuk: „A misztikus Babilonra jövendölt összeomlás. fej.

mint 1914 októbere. Jelen időben már 1874-től folyamatban van. majd az egyház megdicsőülésével. hogy ezek a dolgok mellékesek és elhanyagolhatóak viszonyítva azzal. mivel az a háború már porig lerombol mindent”. amíg Isten Királysága nem jön létre. Ezért „jaj az embernek vagy nemzetnek.Írásokban. melyet sokan bibliai bizonyosság nélkül. Milyen változások történtek eddig. mint a kijelentett időpontok támogatóját beleszőtték a képbe? Ki merné megkérdőjelezni „Isten dátumait”? A szervezet ma szokás szerint azt állítja. és amely a mai időkig megmaradt. Ezek ugyanis hitünk szerint. hogy 1914-ben a világ az utolsó nagy sóhajtásával a fájdalom utolsó rohamára készülődött: ELHALASZTHATÓ 1914-IG? Tizenhét évvel ezelőtt. olvasóink most azt tudakolják leveleikben. Semmi okát nem látjuk véleményünk megváltoztatására az álláspontokat illetően. mint annak fényes bizonyítékát. hogy nincs-e valami hiba az 1914-es dátumot illetően. akkor sokkal valószínűbb lenne. a végső csata rövid. és a fenyegető anarchia miatt. Az ilyen jellegű osztályharcnak folytatódnia kell. azaz hogy a Társulat helyesen tanított a „pogányok idejének végéről” 1914-ben. Nemcsak a nemzetek közötti ellenségeskedésből fakad majd.és nem is változathatnánk meg őket. feltárja.” Az igaz. akik a Millenial Dawn-ban előterjesztett idő-elemekkel foglakoztak azt mondták. elengedhetetlennek tartanak. melyet az Őrtorony 1892. hanem a vége. de szociális nyugtalanságokból.Máté 24:22” Ez a rövid részlet. és milyen gyorsan haladnak előre? „A régi gyorsan elmúlik és újak jönnek. teljesen különbözik attól az értelmezéstől. de majdnem biztos. az érintettek váltakozó sikerével. Nemcsak nemzetek szervezkednek más nemzetek ellen. Eddig még sohasem volt ilyen időszaka a szervezkedésnek. hogy sem most. de milyen jelentősége van. Ez azonban az egyedüli hittétel a korai időkből. mint jelenleg. az a „pogányok idejének a vége”. ha ezzel egy időben Istent. hogy a számítások módja sok tekintetben okos volt. sem 1914 elmúltával nem történnek radikális változások: Amennyiben bebizonyítanák. hadi és titkos társulási erők szervezkedésének az ideje. Mert minden. Isten évszámai. amit az Őrtorony Társulat negyven éven keresztül. ambíciókból és gyűlöletből. ami valójában megmaradt. hogy az 1914-es esztendő vége nem a nagy nyomorúság idejének a kezdete. és ha nem vetne véget Isten királyságának a létrejötte választottjának a keze által. ahogyan ez eddig a menyben volt. hogy egy század. de a nemzeteken belül különböző érdekvédelmi frakciók is. miként látták az akkori feltételeket. . Jelenleg ezek a frakciók tanulmányozzák a helyzetet. amely érinti az 1914-es évet. mint vezérigazságot jelentettek ki. A kifejezésnek mostanság tulajdonított értelmezése. amit állítólag. amely az Őrtorony 1894. Tanácsoljuk az újraolvasását.” A mostanában felmerülő munka-foglalkoztatási nehézségek. és akarata nem érvényesül itt a földön. még ha akarnánk is. Azt azonban tartsuk elménkben.frázis. hogy a „vélemény” szót használták. szörnyű és döntő lesz egyetemes anarchiába torkollik. nem pedig a miénk. A világ nagy hadvezéreinek a meggyőződése több szempontból megegyezik az Isteni próféciákkal. nagyon alaposan meg kell szervezni. vagy kettő folyamán történnének meg. egészen 1914-ig tulajdonított ennek a kifejezésnek. az emberi faj el lenne pusztítva. . Ezzel azonban elkövetik a lehető legnagyobb méretű félretájékoztatást. munka. mely a következő háborút robbantja ki Európában. hogy ilyen feszültségteli időszakban a jelenlegi helyzet miért tarthat ilyen sokáig. próbálgatják az ellenállás erejét és kutatják. Ez ideig főleg a szavak háborúja volt. Nem értik. Mások saját magukat csapják be és kiáltják: Béke! Béke! holott a béke lehetetlen. Semmi okát nem látjuk az évszámok megváltoztatásának . hogyan vihetnék végbe további harci tervüket olyan erővel. január 15-ei számában mutattunk be. júliusi számában jelent meg. és a tőke.

hogy vitathatatlan bizonyítékokon. így magyaráznám meg: „Felbontottam a bérletét és úgy tudom ez ugyanaz. Ez ugyanaz. hogy Krisztus láthatatlanul átvette a hatalmat és 1914-ben elkezdett uralkodni. Amint azonban közeledett az 1914-es év. és azt sem. hogy az itt feltárt számok „nem a mi számaink. mindörökre kilakoltatom. július 1. amikor a prófétai időszámolással összhangban várható lesz. a végén az időt illetően megváltoztatta meggyőződésünket. Kr. hogy a nemkívánt vagyonbérlőt egy bizonyos időpontban kikergetem. A „pogányok idejének vége”-frázis (vagy a „nemzetek meghatározott ideje”) jelenlegi értelmezése teljesen különbözik az előző értelmezéstől. nagyon nehéz az ilyen elmélettel polemizálni. szóban és írásban is. ezzel szemben mindig azt állítottuk. Most azt bizonygatják. hogy 1914-től a födi kormányok uralmában semmi sem változott.méghozzá közvetlenül utána – „egy óra alatt” és „hirtelen”. Hogy „a pogányok idejével kapcsolatos erős bibliai bizonyítékokra nézve. amely a milleneumi áldásokat megelőzi. ahogyan azt előzőleg a Dawn Studies-ben és az Őrtoronyban tettük. Most már nem az emberi uralom valóságos végét jelenti.A „pogányok idejének a végét” ez alatt a negyven év alatt az Őrtorony Társulat tagjai és követői úgy értelmezték. Semmilyen emberi uralom nem maradhatott fenn.151 És amíg 1894-ben Russell nyugtatgatott. hogy számításaink tévedhetetlen ismereten. mint a Krisztus általi pusztítás végeredménye. vagy tényeken. oldalán található kijelentéseket. október 1-jei számában. 1914 végén fog befejeződni”. mintha negyven éven keresztül azt hangoztatnám. Russell eddig azt állította. és ezek pótlását Krisztus világméretű Királyság-uralmával. könyv 98. és figyelmét „különös módon” a Földre irányította (tulajdonképpen ugyanaz. amit előtte tanítottak az 1874-es évről). tudáson alapulnak. mint a földi kormányok teljes megdöntését. megdönthetetlen igazságnak tekintjük. hogy hiten alapulnak. Mi most azt várjuk. Ezentúl most már éberebben figyelek a dolgokra”. A valóságnak. . sz. hogy hatalmuk „bérbeadása” láthatatlanul lett megszüntetve a láthatatlan Király által. hogy mi sohasem állítottuk. egyre óvatosabbak voltak a jövendölések. és nyugodtan folytatja tovább a dolgokat. az egyházé fogja követni? Mi azt válaszoljuk. és a 99. 1914 októbere után következik be . és eltörlését. Idézzük fel Az idő elérkezett c. hogy bekövetkezik az egyetemes anarchia. mintha valóban kiköltözött volna. egy világméretű nagy nyomorúságban. teljes bizonyossággal lehetünk-e az Írástanulmányok (Dawn Studies) kronológiájának a helyességéről . miszerint. hét évvel 1914 előtt ezt mondja: „Egy kedves testvérünk kérdezi. hogy e világ királyságainak a teljes befejezése és Isten tökéletes királyságának a megalapítása i. hogy bármilyen következménye lenne. Jelenleg azt mondják. nem úgy tűnik. az 1904-es évfolyamban már ezt írta: EGYETEMES ANARCHIA 1914 OKTÓBERE ELŐTT VAGY UTÁN Ami az első látásra egyszerű apróságnak tűnik és független a dolgoktól.” 151 Őrtorony 1904. hogy a nyomorúság vihara és az általános anarchia 1914 októbere előtt következik be. hogy a nagy nyomorúság kaotikus tetőpontja. hanem Istenéi” az Őrtorony 1907.hogy a begyűjtés 1874-ben kezdődött és 1914-ben ér véget. Mivel ez ismét a láthatatlan birodalomban ment végbe. u. és így elérkezett „meghatározott idejüknek” a vége. „26 év leforgása alatt” (1889-től) „minden jelenlegi kormány meg lesz döntve és széteresztve”. hogy a „folyamatos uralmuknak” lesz vége itt a földön. majd miután ez a nap elmúlik és a nem kívánt vagyonbérlő még mindig itt lesz. később. „megszakítása” a végeredménye annak. mely szétzúzza a jelenlegi intézményeket és a dicsőséges Király és menyasszonyának igazságos uralma.

úgyhogy a kronológiába vetett hit. Bizonyos részletei más forrásokban megjelent gondolatokra utalnak. hisszük. hogy meggyőzőek legyenek azok számára.) .Vajon véget ért? címmel. amelyekkel már rég adósak voltak olyan különböző korábbi forrásoknak. minden mástól könnyen megkülönböztethető.hogy az első kiáltást 1844-ben lehetett hallani és a másodikat: „A vőlegény közeledik” . egyértelműen bemutatta Charles Taze Russell. mint például John A. és nem fordítva. Brown „hét idő”-ről szóló elméletének kidolgozása. 1993-ban az Őrtorony Társulat kiadott egy új könyvet a Tanúkról. amint bemutat egy 2520 éves időszakot és összekapcsolja azt a Lukács 21:24-ben található „pogányok idejével”. vagy nem) meggyőz bennünket. Istenhez való viszonyának a minőségét nagyon szellemesen megkérdőjelezték . u. Mint már említettem. e. Ezzel nem ezt a kronológiát pecsételem el? Alátámasztja a hitet. hogy akik a számításokban kételkedtek. előttről számítanak. hogy „megfelelő időben” megérthessük a jövendöléseket. hogy a „bölcsek megértik” és azt mondja „legyetek éberek”. a Társulat kronológiájával szemben kétkedését fejezte ki. az egész gyönyörű harmóniát tönkretesszük.és pontos kronológiájával szól hozzánk.vagy milyen nagy alázatot mutat itt . amint az 1914-es év elmúlt. Ezt mondja: „Ismételten megemlítjük.elismerni a tévedést és egyben kijelenteni. Most először. akik az Isten ismeretében képesek megkülönböztetni jellegzetes módszereit. Ez az intellektuális megfélemlítés egyik formája. hogy már megértettük . akik megértik” csak azok tartoznak. A 'Pogányok ideje' .” És így. hogy a tíz szűz példázata jelen időben teljesül . logikusan besorolva ugyanabba a kategóriába. és némelyek mindkettővel összefüggnek. tanításainak eredetét. hogy a kronológia gyenge pontjait különböző próféciákkal tudjuk alátámasztani. melyek figyelemre méltó módon egymásba szövődnek.Ugyanez a cikk azonban leszögezi. akik elfogadták valakinek a véleményét? Nem lennének akkor azok. fortély. Urunk kijelentette. a Dániel könyvének 4. fejezete alapján. és a világméretben olyan szélesen publikált várakozás nem teljesedett be. hogy feltárja a múltban már elfeledett vagy ez idáig még fel nem fedett igazságokat. ha bárki.” Milyen hasznos dolog .hasonlóan mint hitét és bölcsességét. Például Carl Olof Jonsson 1983-ban kiadott és azóta is terjesztett könyve. némelyek Kr. mivel van olyan prófécia. (Ezen könyv kiadásáig John A. hogy tudjatok. mint a példázat balga szüzei? Ugyanez a cikk előtte ezt mondta: „Isten időpontjai és időszakai oly módon vannak előterjesztve. amelyet Kr. majdnem annak igaz voltának a felismerésével egyenlő. hiányzott a hitük. amely az 1914-es évre is utalást tesz. ez a kronológia (vagy elfogadják. szerint. és „a bölcsek közé. isteni csatorna szerepét tölti be. akik nem figyeltek ezekre a kiáltásokra 1844 és 1874-ben. Brown neve soha egyetlen Őrtorony kiadványban sem jelent meg. Az Őrtorony kiadványok évtizedeken át igyekeztek elkendőzni vagy egész egyszerűen figyelmen kívül hagyni a fenti tényeket.a jelenlegit 1874-ben. Krisztus második eljövetelére vonatkozó. hogy hitüket csak azok mutatják ki. hogy a tanítások többsége és az 1914-es dátum eredetileg Russelltől származik és hogy az Őrtorony kiadványa egy egyedülálló. azt a hatást keltve ezzel. tettek olyan elismerő intézkedéseket. ezzel mintegy tompítva az ott található információk hatását. mely a Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői nevet viseli. Hitünk szerint Isten akarata. Ha csak egy évet is változtatnánk az időrendben. mely sokszorosan szétterjedt. ideértve azt is.

továbbá a határozottságot amellyel az állításaikat és igényeiket megfogalmazták.néhány korábbi és sok ideig vallott tanítást is. akik látványosan prófétálnak a világ végéről. és a merész jóslatokat ezek után már csak „javaslatokként” vagy puszta „eshetőségként” ábrázolták. Az Őrtorony vezetői számára ezek az információk hosszú évtizedeken át elérhetők és ismertek voltak. megfigyelhető egy folyamatban lévő törekvés arra. ahol mindezen adatok és tények teljes részletességükben ki lettek fejtve.négy évvel az első Őr Torony magazin megjelenése előtt . Barbour volt az. és hogy ilyen tekintetben Jehova nevében szólnak. Nagyon gyakran alkalmaznak azt a taktikát. Amit a történelemkönyvük nem tesz meg. vagy szándékosan figyelmen kívül hagyják a korábbi egyértelmű kijelentéseiket. összefüggések és elgondolások valójában kiktől is származnak és kik voltak a valódi kezdeményezői152. az 1878-as évről szólót. ennek a könyvnek. Ez az új történelemkönyv szintén elismert . már csak néhány újabb figyelmeztetést kaptak amint 1914 (vagy később 1925) közeledett.*” Lásd A ’Pogányok ideje’ . Mivel az olvasók nagy többségének nincs lehetősége hozzáférni a korábbi kiadványokhoz.Vajon véget ért? című könyv 19-29 oldalait. hogy a fenti dátumok és az eredetileg 1914-re jövendölt események jelentősége a minimálisra csökkenjen153. március 22. hogy hamis jóslatokat hirdettek Isten nevében.. 8-12 oldalait. március 22-i számában a 3. amelyek szerves részét alkották a jóslatoknak. hogy becsületesen és őszintén beismerje ezeknek a fent említett dátumoknak korábban tulajdonított rendkívüli fontosságot és azok folyamatos hangsúlyozását. Sok állításukra gyakran csupán az egyik oldalról fókuszálnak (mint ahogyan kizárólag a „pogányok idejének végére” hivatkoznak. hanem a második adventista hívő N. és nem említenek meg egyéb jelentős állításokat. egyszerűen elkendőzik. mintha ezeknek a különös szavaknak és kifejezéseknek a mellőzése megszabadítaná őket attól. Így aztán. Ugyanakkor csak ezen a kései dátumon tett bármilyen nyílt elismerést az Őrtorony szervezet arra. 132-135 oldalait. mint a „pogányok idejének végére” a saját folyóiratában A reggel hírnöke-ben (Herald of the Morning). hogy valójában nem Russell. amikor majd lezárul az égi elhívás időszaka és az 1925-ről szólót. Általánosságban az olvasók.legalább valamilyen szinten . az első kiadásában. amelyet Krisztus „második eljövetelének” kezdeteként tanítottak. hogy bejelentésük igaz. így a cikkek által kihasználhatják tudatlanságukat és elbagatellizálhatják a korábbi előrejelzéseik jelentőségét azáltal. amikor majd a „régi hűségesek” feltámadnak és a nagy Jubileum kezdetét veszi a földön. Ebben a könyven.és. november 1. ha szavaik nem bizonyulnak igaznak. Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői 45-47. hogy csak bizonyos idézeteket használnak fel. Az Ébredjetek! 1993. 153 Lásd például Az Őrtorony 1993. akik ellen óva int az 5Mózes 18:20–22. 1875-ben . hogy ezek a nézetek. aki először úgy célzott 1914-re. hogy magukra irányítsák a figyelmet és követőkre tegyenek szert. például az 1874-es dátumról szólót. ahogy a nemrégiben megjelent Őrtorony és Ébredjetek! folyóiratokban is. hogy ő volt az akitől Russell átvette ezt a dátumot. az 1881-as évről szólót.. Mindezen információk már 1983-ban be lettek mutatva. 152 . 1979-ben a Vezető testület minden tagja megkapta Carl Olof Jonsson tanulmányának első 20 oldalát. vagy amikor 1914-et egyszerűen egy „kulcsfontosságú dátumnak” vagy „egy jelentős évnek” mutatják be). 3-4 oldalait. Reményeiket néhány írásszöveg vagy esemény egyéni értelmezésére támaszkodva hangoztatják. ám mások komolyan meg vannak győződve arról. hogy teljességgel kerülnek egy adott szóhasználatot. hogy kijelentéseik közvetlen Jehovától jövő látomások lennének. Emberi gyarlóságuk következtében csupán tévesen értelmezték a dolgokat. holott sok esetben több mint 50 évig tették ezt. oldalon a „Miért van oly sok vaklárma?” cím alatt egy tökéletes példát találunk erre: „Vannak néhányan. a Lelkiismereti válságnak. H. akkor sem tekintendők hamis prófétáknak.Azt is kezdték elismerni. amikor Krisztus Királyi hatalmat kapott. Nem állítják. Ébredjetek! 1993.

amelyek szerint Bibliai bizonyítékok „bizonyítják” azt a „Szentírás által szilárdan megalapozott tényt”. ahogy Pálé és más bibliaíróké azok voltak (2Tim 3:16).A kapcsolódó lábjegyzet a következőket tartalmazza: „* Jehova Tanúi Jézus második eljövetelének buzgó várásában olyan dátumokat említettek. február 15. oldal) ezt el is ismeri. 263. „bizonyítják”. hogy „az elkövetkező huszonhat véven belül [1889-től] minden jelenlegi kormányzat meg fog bukni és fel fog oszlani” és hogy „egy megalapozott igazságnak gondoljuk. és hogy a . nem a mieink”. Nem jelenti azt. mintha azok tévedhetetlenek lennének” (1896. akkor azok lényegében ártalmatlan. „Az Őrtorony nem tartja magát ihletettnek sem kifejezéseiben. és Isten királyságának teljes megalapozása befejeződik az i. oldal [angolban]).. Az Őrtorony kinyilvánította azt is. és az általa tett kijelentésekre és állításokra. azok ihletettek lennének.sz. amelyek úgy határozzák meg az Őrtorony időszámításait.’ Az Őrtorony. hogy az [1878-as] év „világosan jelzi a tényleges hatalomátvételének idejét mint Királyok Királya”. Russell Isten szóvivőjeként hivatkozott saját magára és úgy mutatta be a kronológiai előrejelzéseit. hogy „ezen időpont előtt Isten Királyságának hatalma megszerveződik”. sz. 157. hogy „hangsúlyozottan nyilvánvalóvá vált az. 425. hogy a korábbi lábjegyzetben szereplő két idézetre hivatkozva (1883-as és 1896-os Őrtornyokból). Jehova Tanúi hivatalos folyóirata kijelentette: „Mi nem rendelkezünk a prófétálás adományával” (1883. 1914-es év végéig”. augusztus 15. Soha nem mondták: ’Ezek Jehova szavai. Mégis. ez „nem jelenti azt. amit bemutatott. nem tévedhetetlenek. kötet. hogy az idő elérkezett i. akik ezeket a kiadványokat készítik. mint az Isten népének adott útmutatások termékeit. 1914 vége előtt” Krisztus testének „utolsó tagja is felmagasztaltatik az Úrhoz”. szétzúzza és szétszórja a „polgári és egyházi hatalmakat”. hogy 1914 fogja jelölni „a tökéletlen emberiség uralkodásának legtávolabbi határát”. december 15. tévedhetetlenek és mentesek a hibáktól” (1947. „Isten nevében beszélni” az Ő képviselőjeként viselkedést jelenti. a látszat ennek ellenére az volt. hogy „i. hogy akik Jehova Tanúiként szolgálnak.sz. ahogyan az Éleslátás az Írásokból Őrtorony kiadvány (II. amelyek végül téveseknek bizonyultak.. 1878-ban amikor a királyi ítélkezés elkezdődött Isten házában”. hogy ők nem „prófétálnak Jehova nevében”. Vagy azokat az ismétlődő megállapításokat. oldal).. oldal [angolban]). A Biblia nem ismer el semmilyen ehhez hasonló kritériumot a feltételezhetően Isten nevében beszélők és be nem következő dolgokat jövendölők helytelenségének meghatározásához. május 15. hogy a szavaik valóban Jehovától származnak.. 468. Izrael hamis prófétái között nem fogunk találni olyanokat akik a „közvetlen kinyilatkoztatáshoz” hasonló speciális kifejezéseket használnának.” Az érv tehát az. 306. Figyeljük meg. „A testvérek. oldal [angolban]). hogy Az Őrtorony-ban megjelent írások ihletettek. Ezért némelyek hamis prófétáknak nevezték őket. hogy a jelenlegi világ kormányzatainak a vége. próbálnak bizonyítékot kínálni a dogmatizmus és az elbizakodottság látszatának elkerülésére valamint arra. Vagy azt az állításukat. hogy azok egyenesen Tőle származnak. sem tanításában” (1950. oldal [angolban]). „bizonyítják”. hogy azok „Isten dátumai. 19. majd hasonlítsuk össze ezeket az 1914 előtt szinte minden kiadványban megtalálható állításokkal. Írásaik nem ihletettek abban az értelemben. vagy olyan értelemben beszélnének magukról. Isten neve és az Ő Szava is bizonyára szerepelt mindabban. hogy ha valaki nem használ olyan kifejezéseket mint „ez egy közvetlen kinyilatkoztatás Jehovától” és elkerüli a „tévedhetetlen” és „ihletett” fogalmak alkalmazását saját magára. Ám ők egyik esetben sem ’Jehova nevében’ tették bejelentéseiket azt feltételezve. „Nem tartjuk vagy tekintjük úgy írásainkat sem. majd legyőzi és szétzúzza és „teljesen elpusztítja ezeknek a [pogány] királyoknak a hatalmát”. puszta véleménynyilvánításoknak tekinthetőek. január. hogy bár némelyek rendelkeznek Jehova szellemével. Ezért aztán a növekvő ismeretek fényében szükségessé válhat egyes nézetek kiigazítása (Péld 4:18)” (1981. hogy ők „ihletettek” vagy „tévedhetetlenek”.

Igaz. majd 1915 is eltelt az összes királyság és emberi intézmény teljes megdöntése nélkül. oldalon a helyzetet ekképpen írja le: „Az Úr egész népe örömteli várakozással tekintett előre 1914-re. akik ragaszkodnak és támogatnak egy szervezetet annak ellenére. és arról. hogy fogadják el ezeket a bizonyos dátumok köré felépített jövendölő állításokat.” Miután 1914. és az Úr népét sok szemrehányás érte. „szilárdan megalapozott”. sokan csalódottak. Gyakori az Őrtorony érveléseiben. Amikor az idő eljött és el is múlt. 1916-ban hunyt el. hogy Krisztus királysága átvette volna az egész föld vezetését. hogy alakítsák az életüket ezekkel összhangban. melyeknek egyike sem hozta meg az előre megjósolt eredményeket. „határozottan megjelölt”.végső nagy csata lezárásának dátuma „határozottan meg van jelölve a Szentírásban. rövidlátó életszemléletet és jövőképet eredményezett és óhatatlanul csalódáshoz vezetett. azonban nem végződött a megjósolt világméretű anarchiával. „megalapozott igazság”. anélkül. amely ezt írja: „Mi csupán feltételes következtetést vontunk le. hogy mi fog történni. hogy az hamis reményekkel táplálta őket. Nyíltan arra bátorították őket. és az Ő istenien biztosított „tápláléka a megfelelő időben” a számukra. Ez csak tovább fokozza azt. de az eszes ember vigyáz a beszédre. fejezet: Önigazolás és megfélemlítés „A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés. „Nagy Babilon” elpusztítása nélkül. oldal) idézve egy 1916-os Őrtorony állítást. mert olyan sok mindent mondtak 1914-ről. Ez már jelenleg is folyamatban van. és a bennük található olyan kifejezések gyakori használatával. Magyar Biblia Társulat. hogy azok szándékára fókuszálnak. Örökségként olyan időpróféciákat hagyott hátra. és 1874 októberében kezdődött el”. mint a „bizonyíték” és „bizonyított”. Ez egy torz. Izrael kereszténnyé válása nélkül . aki úgy utalt magára. mint publicisztikai és intellektuális tisztességtelenséget. a felkentek mennyei életre történő elragadtatása nélkül. és a „próféciáik” nem teljesedtek be. 1914 októbereként. hogy nem tesznek így „szellemileg gyengéknek”. „Isten szolgálatában megfáradtaknak” vagy önző indítékok által vezérelteknek mutatják be. hogy azok alapként szolgáljanak a reménységüknek és várakozásaiknak és ezáltal. stb. ami talán a legfontosabb tényezője az egész ügynek: a nyilvánvaló hiányát bármilyen valódi aggodalomnak az ilyen jóslatok emberek életére gyakorolt hatásáról.Példabeszédek 10:19. olyan Őrtorony olvasók esetében akik a jövendölő üzeneteket úgy tekintették. és nyilvánvalóan tévedtünk. A tények elkendőzéséhez és a jelentéstani ködösítéshez ugyanezt a mintát követik az egyház 1914-es mennybe dicsőüléséről szóló jövendölésükkel kapcsolatban az új történelemkönyvükben is (636. hogy az első világháború akkor tört ki. mivel az illúzió előbb-utóbb találkozott a valósággal. Emellett több ezer zavarodott követőt is hátrahagyott. Az Őrtorony által kiadott Világosság I. hogy eltereljék a figyelmet a be nem teljesedett jövendöléseikről azzal. ezt csak úgy határozhatjuk meg. bosszúsak és szomorúak voltak . míg azokat akik úgy döntöttek. hogy egy madzagra kötött „vörös heringet” húznak keresztül az úton. 8.komoly kétségek merültek fel az Őrtorony hívei között.” . Nevetségessé tette őket a papság és szövetségeseik egy része. mint „Isten szószólójára”. című. hogy azok egy Isten által vezérelt forrásból jönnek. 1930-ban megjelent könyv a 194. Ezek a kijelentések egytől-egyik dokumentálva vannak ennek a fejezetnek az előző oldalain. CHARLES Taze Russell. . és megvetéssel mutattak rájuk.” A már beidézett határozott állításaik tükrében.

i. Miközben olvasod. hogy rossz. vajon csupán ‘beleolvasol olyan dolgokat a könyvbe. hogy vállalni kelljen az igazi. hogy milyen események lettek megjósolva ez alkalommal. és 1917-ben jelent meg. és a jóra azt. hanem egyszerűen illetéktelen emberi spekuláció termékei. amelyek sohasem teljesültek: . akik azt mondják a rosszra. hogyan mutatja be az igaz próféta Isten szavait. azok „ösztönző” hatása miatt. hogy keserű!” (Ézsaiás 5:20) Amíg életben volt és néhány évig a halála után is. Ez a könyv. mert azok „ösztönző és megszentelő hatással” voltak. Russell Az idő elérkezett című könyve egy új kiadásának előszavában igyekezett lebecsülni az 1914-re jövendölt események pontatlanságát. csupán három és fél évvel később. Rutherford összeállított egy könyvet. a Russell halálát követő évben. Ez volt az a helyzet. 73-ban.) Két lehetőség közül választhatott: orvosolja a helyzetet a hibák becsületes beismerésével. minden egyes év egyre több kérdést hozott a felszínre az bemutatott kronológiáról. amiért az egyház reményeinek betetőzése nem az általunk várt időben valósult meg. hogy az egyház egésze dicsőségre gyűlik össze 1914 októbere előtt. hogy ebben a könyvben azt a gondolatot mutatja be. ugyanennyi időt adott 1914 őszéhez és A befejezett titok már 1918 tavaszára mutatott. amibe beleesett. és így egyesek „dicsérték az Urat . Gyorsan cselekedve. röviddel a halála előtt. A könyv itt aláhúzott részei bemutatják. további lehetőségeink vannak a szentség tökéletesítésére és arra. igyekezett néhány 1914-re várt dolgot 1918-ra áttenni. Jeruzsálemet a rómaiak i. olyan nyílt jóslatokat és szándékosan keltett várakozásokat tartalmazott. Tehát. amit Rutherford bíró örökölt. Ez egy gyakran előforduló hiba volt. Amikor a háború véget ért. hogy édes. akik a sötétséget világosságnak. melynek címe A befejezett titok volt. Az alábbiak jól illusztrálják az általa alkalmazott megközelítést: „A szerző elismeri. hogy az Úr szentjei esetleg azt várják. hogy jó. akik azt állítják a keserűről. Russell követői továbbra is bizakodóak maradtak. az Úr népének. ezt mondva: „Jaj azoknak. hogy Vele legyenek dicsőségben a pogányok idejének végén. mint drámai jelentőségű új időpontra.még ezért a hibáért is. Az önigazolást választotta. és a dolgok kezdtek normalizálódni. teljes felelősséget a hamisan bemutatott „isteni időpontok” miatt. és hogy nekünk. a világosságot pedig sötétségnek mondják. azonban az Úr felülbírálta azt az Ő népének áldásaiért. sz. azáltal.” Az. sz. hogy Isten „felülbírált” bizonyos jóslatokat. amelyek nem Isten dátumai voltak. olyan dolgok miatt. figyeld meg a használt nyelvezetet és kérdezd meg magadtól. hogy résztvevők lehessünk a Mesterünk mellett az Ő üzenetének további bemutatásában az Ő népe számára. minden bizonnyal nagyon ösztönző és megszentelő hatása volt több ezer emberre. sokan kifejezhetik hálájukat az Úrnak. 70-ben rombolták le. hogy aztán elmondhasd. amelyek nincsenek is ott’. hogy párhuzamot vont a zsidó felkelés római leverésével. Sőt. vagy megpróbálja igazolni elődje jóslatait. azonban a küzdelem vége nem jött el. Annak a gondolatnak. nagyon kényelmes menekülést biztosít az elől. hogy felélessze az Őrtorony olvasóinak lanyhuló bizalmát. hogy Istent és Krisztust bevonják az elkövetett hibákba azzal. Érdemeket talált még a hamis jóslatokban is. Ilyenkor eszünkbe juthat. Ez a megközelítés szentesített még több hamis jóslatot.még a hibáért is”. akik mind ennek megfelelően dicsérhetik az Urat .1916 októberében. az édesről pedig azt. (Őt választották meg az Őrtorony Társulat elnökének 1917 januárjában az éves vállalati közgyűlésen.

sz. mint amennyire ez 1914-ben. A fogság. 36 között. és úgy hisszük ez a helyes és. és ha mi most csupán „egy nap” (egy év) távolságra vagyunk ettől az eseménytől. 73 húsvétjáig. 4127. 36 között. sz. hogy három és fél évvel több tanúskodást várjunk a nagy sokaság osztálytól. sz. 29. 65. hogy Júdea meghódítása nem fejeződött be i. hogy i. e. és Kornéliusz megtérése. i. amint a 64. i. 1874-től. i. Cselekedetek 11:29. és az Izrael kegyének helyreállítási időpontja. 606 jelöli az út felét (3520 év mindkét irányban) az ember bukása. Csupán 70 évvel 1910 után. e. amelyből néhányan a megmenekülésre érdemesnek számítanak majd. Krisztus halála. amik e föld kerekségére következnek” és az Úr szavai szerint. fegyverszünettel. 70-nek vagy i. i. i.ez az a vajúdás. amely a névleges újszövetségi egyházra. ha láttuk ezeket a dolgokat. egészen a kezdetektől. A Jelenések 2:1-ről írt megjegyzésekben bemutatott adatok bizonyítják. Róma 15:31. hogy a „felkentek” maradéka. Vizsgáld meg újból az ÍRÁSTANULMÁNYOK második kötetében található Párhuzamos Elosztások táblázatát. oldalt. 2914 között. 1918-ban tehát a kereszténység nemzeteinek sokkal inkább „görcsös aggodalomban” kellett volna szenvedniük. hogy Urunk úgy értette-e. 73-nak kellene útmutatóként szolgálnia számunkra arra az időre. i. i. 33. i. 1878 között. amikor a zsidó államiság a végéhez ért. 1980 jelzi a testi Izrael egészének újbóli egybegyűjtését a halálban lévő fogságukból. Lukács 1:5. sz. Azonban. amely „évek hetének” közepén a Messiás utolsó tagjai is meghaltak. . A nagy sokaság osztály le lesz vágatva ennek végén . 3127-től. e. sz. sz. cseréld a 37-et 40-re. i. 2:14-16. sz.Márk 1:5. mikor az emberek elhalnak a félelem miatt. 3:1. az „Illés-osztályból az utolsók” meg fogják tapasztalni a mennybe történő elragadtatásukat abban az évben. 4127 és Kornéliusz megtérése. és az Isteni kegy teljes helyreállítása. Ez megerősíti a reményt az Egyház megdicsőítésében negyven évvel (egy év egy nap) az alvó szentek ébredése. nagyobbakat. (Márk 13:26) Teljességgel lehetetlen volt előrelátni. „az ajtó előtt”. hogy ennek a hétnek az első felét oly markánsan kifejezve látjuk. Lásd az 551. i. 1813. sz. i. amíg 1915 októbere el nem telt. i. 1914-től 1921-ig. hogy „nagy hatalommal és dicsőséggel” fog beteljesedni. hogy 1918 tavasza a kereszténységre gyötrelmes görcsöket fog hozni. Negyven nappal Krisztus feltámadása után történt az Ő mennybemenetele. milyen várakozásunknak kellene lennie a „kicsiny nyáj” addigi tapasztalatára vonatkozóan? „A fenti próféciában olvasható szimbolikus vajúdás a nagy nyomorúság Idejére való hivatkozás . sz. 1914-től 1921-ig. Az Özönvizet megelőző hét nap hét évet jelenthet. e. i. félúton volt (három és fél év minkét irányban) az Ő bemerítkezése. i. sz. akkor „közel van az Isten országa”. jelöli az út felét (1845 év mindkét irányban) Jákób halála. e. A legutolsó hagyományos jubileum megtartása Izraelben. mint amit 1914 őszén tapasztaltak meg. azaz 1878 tavasza után. 606 jelöli a pogányok idejének kezdetét. i. sz. 33. hogy a Mennyei Atyánk hetek és fél hetek által valósítja meg az Ő munkáját. amikor Russell pásztor nagyszerű tanúbizonyságot adott a zsidó embereknek a New York-i Hippondrome-ban. és a mi „váltságunk elközelgett”. Továbbá láttuk a megígért jeleket. 1914 között. a 70-et 73-ra és 1914-et 1918-ra. Krisztus halála. A fogság. és különösképpen János 7:1-3 és 1Thessz. a teremtéstől fogva mostanáig. ha Sion névleges vajúdásának ideje (Ézs 66:8) 1918 tavaszára várható. Nagy 'Babilonra' fog eljönni. 2045. arra vezet bennünket. mert úgy tűnik. a „pogányok szorongását a kétség miatt. hogy i. és azoknak várása miatt. Az Özönvizet megelőző hét nap képviselheti a hét évet. e. és a helyreállítás Időinek kezdetétől. Az Ábrahámmal kötött szövetség. e. sz. 3127 és a Pogányok Idejének vége. az első világháború kitörésekor tapasztalható volt. félúton (2520 évre mindkét irányban) Ádám 1000 éves napjának vége. i. amely „évek hetének” közepén a Messiás utolsó tagjai is elhunytak. oldalon olvashatjuk: Krisztus mennybemenetele negyven nappal a feltámadása után történt. Márk 13:27-30) Lehetséges. i. félúton volt (2081 év mindkét irányban) Ádám bukása. sz. 626. amelyet a próféta említ. 7:17. i. Ez megerősíti a reményt az Egyház megdicsőítésében negyven évvel (egy év egy nap) az alvó szentek ébredése azaz 1878 tavasza után. Valójában 1918 a háború végét hozta el. és a fenti szentírási részletek fényében bebizonyítják. e. e. (Lukács 21:25-30.a tény. félúton volt (2500 évre mindkét irányban) Ádám Napjának végétől. A könyv azt is megjósolta.

mondván: Mondd meg az Izráel házának: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé. forradalom és anarchia által. A szavai lesznek a remény jele számukra. amikor Isten mindenestől elpusztítja az egyházakat és egyháztagok millióit. és a Szellem kardja által meg fogják látni. sz. én megfertéztetem szenthelyemet. Azon a napon megnyílik szád ott a megmenekült előtt. Ez egy kép vagy példázat volt arról. viszonylagosan szólva. hogy hírt mondjon néked. i. tisztátalan dologgá. és 485. hogy a kicsiny nyáj megdicsőülése i. 1881 között. sz. amely egy szörnyű pusztítást jövendöl a kereszténység egyházaira és tagjaira 1918-ra. 24:27. fegyver miatt hullnak el. A feltételezésünk az. a ki megmenekült. de Isten attól kezdve azon volt . szétszórva hevernek majd. hogy a halottak szó szerint temetetlenül és el nem siratva fognak feküdni. És te. Talán a legerőteljesebb nyelvezete annak a jóslatnak volt. és az egyházi szervezeteket Önmaga számára halottá kellett. és nem lesz többé néma azok számára. hogy aki megmenekül. ----RUSSELL PÁSZTOR HALOTT. — Olyannyira egyetemesek és félelmetesek lesznek a bajok. DE ÚJRA BESZÉL 24:25. eljő hozzád. s leszel nékik csodajelül. Az emberek szemének kívánsága volt. amint a könyveit tanulmányozzák majd. ami majd eljön. amelyek tízmilliókhoz eljut majd a keresztény világban. hogy tegye. — Russell pásztor hangját már elcsendesítette a halál.Az alvó szentek ébredése. hogy várakozással tekintsenek előre Isten megalapuló dicsőséges Királyságára. amelyet az összes keresztény szeretett. Akkor „ők ismerni fogják az Urat”. kiket hátrahagytatok. A 484.” 24:22. És mondék nékik: Az Úr beszéde volt én hozzám. szemeik gyönyörűségét és lelkök kívánságát. és hogy holttesteik temetetlenül. és a hangja. hogy szellemi síkon elvesztették az élet reményét – hogy „az ajtó becsukódott. a mint én cselekedtem: bajuszotokat be nem fedezitek. Csakúgy. és megtudják. Nem csupán a kereszténység egyházait. A forradalom és anarchia idején beszélni fog.és ez a szándéka 1918-ban érte el a tetőpontját . i. 1881-re vonatkozó jóslat. És úgy cselekesztek. dicsőségök örömét. sz. hogy a dolgot jobbik oldalát lássák és. — Isten megadja az okot. néma azzal kapcsolatban. amikor az élőket elárasztják a halálnál is rosszabb bajok. el fogja mondani nekik az igazságot a bajok Isteni elrendeléséről. 1874 és a Mennyei Elhívás lezárulása. 1878 csupán félúton van (három és fél év minkét irányban) a Helyreállítási Időknek kezdete. ez is elbukott. embernek fia. az fog történni. s az emberek kenyerét nem eszitek. mint a hasonló. amely köré az élete összpontosult. és fiaitok és leányaitok. hogy megértse a „kereszténység” bukásának jelentőségét. Nem lehet majd meggyászolni a halottakat egy olyan időszakban. lelketek kívánságát. szemeitek gyönyörűségét. — 1918-ban. 1878-ig a névleges egyház bizonyos értelemben Isten szentélye vagy temploma volt. és szólasz és tovább nem maradsz néma. 26. mikor elveszem tőlök erősségöket. hogy én vagyok az Úr. amelyet nem lehet érinteni vagy gyászolni. akik megmenekülnek ama napnak pusztításától. amit a klerikalizmus tett a keresztény egyházzal. bizonyára azon a napon. Russell pásztor műveihez fog jönni. Russell pásztor „egy jel lesz nekik”. a ti erősségteknek kevélységét. hogy mi fog történni a kereszténységgel. Mindazonáltal Istennek nyilvánvalóvá kellett tennie azt az elvilágiasodást.hogy Isten által tiltott tévtanok és tettek csapásaival és dögvészével eltávolítsa. lehetővé téve. oldalakon kettőt találhatunk e prófécia számos példájából: AZ EGYHÁZAK MEGSZŰNNEK LÉTEZNI 24:20. fiaikat és leányaikat: Azon a napon. Az egyház volt a kereszténység erőssége. És „az egyház gyermekei” el fognak veszni a háború kardja. 1921 lezárulása között. 1918 tavaszán félúton lesz (három és fél évre mindkét irányban) a pogányok idejének lezárulása és a mennyei út. 21. és a feledés homályába vesznek: . és amely köré intézményei felépültek. hanem annak kormányait is hasonló módon katasztrófa fogja érni.

az elsőszülöttek halálának beszámolójában. mert mindegyik. és a mező minden fája elepede miatta. Ézs. ugyanúgy. 11:19. halálra jut. úgy hogy a sok víz elzáraték. hogy elgyengüljenek a bukásának hírétől. — 50 kg. a melyen sírba aláméne. fejezetei.. Egyik sem teljesedett be. hogy az Írástanulmányok hetedik kötete hogyan jelenik meg a fenevad és képmásának imádói előtt. amíg a fáraó serege a pusztába üldözte az Izraelitákat. mint azok. hogy a nemzetek gyászolják a kereszténységet és a világ (mező) összes emberalkotta rendszerét (fákat). mert mindnyájan halálra adattak a mélység országába az emberek fiai közt azokhoz. Ezékiel 13:11. hogy az Írástanulmányok hetedik kötete milyennek látszik a fenevad és képmásának imádói előtt. 31:16. Korlátozni fogja és elhalasztja egy rövid ideig az anarchia fenyegető hullámait. Ézs. Ezeket a dolgokat jövendölték az 1918-as évre. ahol ne lett volna egy halott” elismerjük. s a kik mint segítőtársai árnyékában ülének a nemzetek között. 14:17-20. elnyeli őket az anarchia.. s meggyászoltatám őt a Libánonnal. szálla az égből az emberekre. 51:17-20. a 1917-től 1920-ig tartó három évet jelképezi.—Jel.—Jel. és megtartóztatám folyóikat.A kereszténység nem marad fenn 31:14. a fáraótól lefelé. amikor a fáraó összes hírnökét el fogja nyelni az anarchia tengere. hogy ne bízzék önmagában kevélyen senki a vízivók közül. 16:20. A három nap. — Istentől rendelt gigantikus méretű forradalmak fogják megrázni a nemzeteket. az utolsó egyiptomi csapásban található. 16:21 És . mikor leszállítám őt a sírba (seól) együtt velök. igyekeztek siettetni a távozó vendégeket. az egyiptomiak. a kik fegyverrel ölettek meg. Jer. 2 Mózes 11. — A tömör Igazság. 8:14. . és hajlandóak voltak lemondani az összes ezüstékszerükről (a nagy sokaság) és aranyékszerükről (a kicsiny nyáj). Mint egy-egy tálentom. a mulasztás nem volt szándékos és a későbbi kiadásokban javításra kerül majd. — A föld összes királysága el fog múlni. És hegyek nem találtatának többé. 372) a kereszténységgel együtt. akik a védelme alatt éltek a népek között. Jel. Ezek is alászállottak vele a sírba (seól) azokhoz. Azonban a könyv az 1920-as évre is rendkívüli eseményeket jósolt. Amint megérkezett. és föl ne emelje tetejét a felhők közé. minden vízivó. Elő fogja idézni. a legalacsonyabbra a társaladomban. és vígasztalást vőn a mélység országában Éden minden fája. Azért. Zuhanásának hangja miatt megreszkettetém a nemzeteket. hogy „nem volt ház. — Egyetlen földi rendszer sem követheti büszke példáját. 31:15. amikor a kereszténység mint rendszer a feledésbe (seolba) süllyed. Jer. a Libánon szépsége és java. egy meggyalázott helyre. és 9. — A csaló „emberekre”. — A föld szőlőjének bora. 28:17. hogy magasra ne nevekedjék egy víz mellett való fa se. akik a hatalmát adták. 18:6. 25:26-28. 30:30. kik sírgödörbe szállnak. fejezetéről írt megjegyzésekben. és 12. gyászba öltöztetém miatta a mélység vizeit. 31:17. a fenevadnak és annak képének imádóira. hogy ha bármilyen szektát figyelmen kívül hagytak az idézett listák a Jelenések 8. Azzal a kijelentéssel kapcsolatban. amikor [Isten] a világi kereszténységet mint szervezett rendszert elveti és feledésre ítéli (ahogy tette a zsidókkal a dúsgazdag és a szegény Lázár példázatában). amely megsemmisítő erővel érkezik. a kik sírgödörbe szálltak. 1920-ra érték volna el csúcspontjukat az minden és mindenfajta rendezett kormányzat eltűnésével: Hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. vagyis a papságra. A gigantikus forradalmak. (Mal 3:10) Egy másik nézet arról. Így szól az Úr Isten: Azon a napon. A kerekek le fognak esni szekereikről—azaz szervezeteikről. És minden sziget elmúlék — Még a köztársaságok is el fognak tűnni 1920 őszén. Isten majd gyászra ad okot.—E392. Nagy jégeső az égből. mint rendszer. Józsué 10:11. — 1918-ban. 372. hogy helyét forradalmi köztársaságok foglalhassák el. — Azonban ők is a feledésbe (seolba) merülnek majd (E392. Egy végső megállapítás arról. amelyeknek 1918-ban kellett volna elkezdődniük.

pusztává légy Seir hegye és mind egészen Edom. meghallottam minden szidalmadat. hogy az Ő hűséges Egyháza által fogja véghez vinni. és a munkáspárti rendszerekkel. hogy a kereszténységet érő. 1919-ben. hogy én vagyok az Úr! — Ahogyan a testi gondolkodású hitehagyottak a kereszténységből. munkáspárti mozgalmak. dolgozó embereknek. az egyik dolog. 35:14. mindenre kiterjedő anarchia. Annakokáért élek én. ami nem lesz helyreállítva. és hogy a Mindenható figyelmet fordít majd a kereszténység (Izrael) nemzetei (hegyek) ellen tett kijelentéseikre. ahogyan a szocialisták.. 33:12. hogy elpusztult. Miközben kifejezik azt az elhatározásukat. melyeket Izráel hegyei ellen mondtál. miután a klerikalizmus már elbukott. 35:11. mondván: Elpusztultak. szavait. Ahogyan ők segítenek a kereszténység tönkreverésében.. a szocialista. 1918 és 1920 is anélkül teltek el. úgy cselekszem veled. az Úr. Ehelyett 1918-ban Rutherford elnököt és a Társulat hat másik fő tisztségviselőjét bíróság elé idézték és börtönbüntetésre ítélték háborús bűnök miatt. és megjelentem magamat közöttök. és létrehozták a munkáspárti és a szocialista kormányokat. megjósolt „görcsös gyötrelem”. tagjai millióinak lemészárlása vagy a felkentek mennybemenetele eljött volna. 35:14. meg kellett látniuk azoknak a mozgalmaknak a hanyatlását. az olyan igaz keresztényekben akik e rendszerekben voltak. 1920 őszén. (Jel. a klerikalizmus és kereszténység ellen fordulnak majd haragjukban. amelyről Isten már korábban eltervezte. 1920 őszén. kormányzatainak megdöntése és egyházainak megsemmisítése. hogy felosszuk őket magunknak. akik a radikálisok és forradalmárok pártjára álltak. hogy Isten uralkodik az emberek dolgaiban. társadalmi és politikai körülmények sötétségéből. — A munkáspártiak. Meg fogja hallani őket és emlékezni fog rájuk. mert a Befejezett titok könyv és más kiadványok is lázító állításokat tartalmaztak. s szórtátok ellenem beszédeiteket: én meghallottam! — A szocialista és hozzá hasonló mozgalmak. és amelyet teljességgel lehetetlen bármilyen kisebb erő által megvalósítani.) „Világméretű. mikor megítéllek. örvendezni fognak. Még a maradványai sem élik túl a világméretű mindenre kiterjedő anarchia pusztítását. 11:7-13. stb. mert ahogyan azoknak a mozgalmaknak el kellett hozniuk a kereszténység akkori kormányainak bukását. — Ezért. akaratlanul is Istennel szemben kérkednek. úgy fogják az anarchisták is leverni őket. stb. úgy fog majd Isten is tenni a szocialistákkal. munkáspártiak. dühükben és gyűlölködő irigységükben. miközben vadul beszélnek a kapitalizmus és burkoltan a kereszténység ellen. és amelyben Isten jelen volt . Amikor az egész társadalom örvendezik az Isten által elrendelt az új világrendben.az Ő bennünk lakozó Szent Lelke formájában. melyet az Isten megengedett. hogy elvégezhezik azt. Ennek azért kellett így lennie.” A frappáns megfogalmazás és az állítások teljes határozottsága ellenére egyik sem jött el. és igazságosan megfizet majd értük. Amint te örültél Izráel háza örökségén azért. Csakúgy. ezt mondja az Úr Isten. a munkáspártiak azt mondják majd: „A nemzetek már elnéptelenedtek és nekünk adattak. a melylyel te cselekedtél irántok való gyűlölségedből. mint 1914.” 35:13. épp úgy fog tenni Isten a sikeres forradalmi mozgalommal: teljesen el lesz pusztítva „az egésze”. szindikalisták. . a szocialista állam már teljesen és örökre el lesz pusztítva. hogy én. amikor. akik 1918-ban a kereszténységben a forradalmakat okozták. nekik maguknak is el kellett pusztulniuk 1920-ban az anarchisták által. valójában egy olyan rend ellen beszélnek. Így szól az Úr Isten: Az egész föld örömére pusztulást hozok rád. meg fogják tanulni. nékünk adattak ételül. amikor a kereszténység 1918 után pusztulást örököl.Így még azoknak a radikális elemeknek is. stb. És megtudod. hogy kivezetik a világot az ördögi gazdasági. és megtudják. mivel azt feltételezik. elengedték és felmentették őket minden vád alól. Így kérkedtetek ellenem szátokkal. — Mikor minden dolgok Helyreállítási Ideje elérkezik. az új dátumok. hogy a te haragod és fölgerjedésed szerint cselekszem veled. A következő évben. Isten nem fogja figyelmen kívül hagyni a szocialisták.

megáldják majd az embereket. hogy várhassanak az elérkeztére. és az Úr igéje Jeruzsálemből. a mozgatórugója tulajdonképpen egy új dátumhoz kötődött.Így nyugodtan megfigyelhették 1920-at. a következő fontos tény megállapításához vezet el bennünket: hetven. amelynek őszén A befejezett titok című könyv szerint minden köztársaságot és „a föld minden királyságát” „elnyeli majd az anarchia”. és mivel más bibliaversek határozottan leszögezik azt a tényt. ennélfogva az előkép nagy beteljesedése minden dolog helyreállításának a kezdetét kell. Kardjaikból kapákat kovácsolnak. hogy 1925 tanúja lesz annak. Anélkül. Ők sohasem tartozhatnak a mennyei osztály tagjai közé. fejezetében hűséges férfiak hosszú sorát nevezi meg. hogy 1925-ben Ábrahám. hogy jelezze. Ez az időszak.Jeremiás 23:21 1920-ban Rutherford. ők mégis prófétáltak. senki sem rettenti őket. akkor béke lesz. és hogy ezeké lesz az első kegyelem. Máté 8:11) Ennélfogva bizakodva számíthatunk arra. és ezt mondják: Jöjjetek. melyet Rutherford gondolt ki. akik a nagy Messiást alkotják. és a földön a dolgok új rendszerének látható és jogos képviselőivé lettek. (Zsolt 45:16. erős nemzeteket. 1925-höz. szükségszerűen az 1925-ös év őszén fog véget érni. és imádkoztak. és özönlenek hozzá a népek. hátha eljönnek. mit mondanak erről az évről a könyv aláhúzott részei: Egy egyszerű számítás. az Őrtorony elnöke. hogy ösvényein járjunk! Mert a Sionról jön a tanítás. és ígérete szerint ők lesznek a föld fejedelmei és uralkodói. Nép a népre kardot nem emel. Nem szóltam nekik. 1 előtt 1575 évvel kezdődik. akik után oly sokáig vágyakoztak. Ézsaiás 32:1. kitűztek egy újabb időpontot. és megfenyíti a távoli. akik ma élnek sohasem fognak meghalni. Kimagaslik a halmok közül. sohasem volt mennyei reménységük. lándzsáikból metszőkéseket. és nem háború. ahogyan a próféta oly gyönyörűen mondja: „Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a hegyek tetején. És amikor eljön az az idő. hadakozást többé nem tanul. Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira. hogy 1920 elmúljon. Vajon milyen eseményekre kell számítanunk ekkor? Az előképben teljes helyreállításnak kell lennie. Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet. ők mégis futottak. azt az évet. „A MOST ÉLŐ EMBEREK KÖZÜL MILLIÓK SOHASEM HALNAK MEG!” „Nem küldtem a prófétákat. Figyeljük meg. Izsák és a régi . menjünk az Úr hegyére. amit helyre kell állítani. akik az Úr keresztre feszítése előtt és az egyház tagjai kiválasztásának kezdete előtt haltak meg. A messiási királyság létrehozása után Jézus és megdicsőült egyháza. amikor is az előkép véget ér és a nagy beteljesedésnek meg kell kezdődnie. egyenként ötven éves jubileum összesen 3500 évet ad ki. Tökéletes emberekként fel fogja őket támasztani. kiadott egy füzetet a következő címmel: A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg! Ezt a hangzatos kifejezést még mostanában is használják. hogy megvárták volna. de Isten valami jót tartogat számukra. A fő dolog. amely i. Annak az állításnak. hogy Ábrahámnak. hogy Izrael e hű férfijai visszatérnek majd a halál állapotából. Izsáknak. Ítéletet tart a sok nép fölött. Abban az évben azonban már új jövendöléseket hoztak és hirdettek. melyet ezeknek a jubileumoknak az alapján végzünk el. Eljön a sok nép. a nagy jubileumi időszak 1925-ben fog elkezdődni. Ekkor lesz felismerhető a Királyság földi szakasza. Maga a Seregek Ura mondta ezt!” (Mikeás 4:1-4) FÖLDI URALKODÓK Amint már korábban említettük. mivel feltámadtak és tökéletes emberi mivoltukban teljesen helyre lettek állítva. sz.” . várhatjuk. hogy milliók. Jákobnak és a múlt más hűségeseinek fel kell támadniuk. és reménykedtek. az az emberi élet a földön. Akkoriban azonban ezt egy olyan új jövendölésre alapozták. Pál apostol a Héberekhez írt levél 11.

Ez természetesen nem jelenti azt. Az eddigiekben bemutatott érvek alapján. hogy milliók. Pedig az 1925-re összpontosuló. amit állítottak.. mintha nem egyszerű emberek. Tehát az isteni Igében kijelentett ígéretek alapján arra a határozott és vitathatatlan következtetésre kell jutnunk. ha nem lenne szándékában ezt teljes mértékben és hatállyal végre is hajtani a megfelelő időben. tehát Ábrahám. hogy emberek milliói. Ez az információ alkotta az alapját az úgynevezett „Milliók-kampánynak”. hanem olyasmi. mind úgy próbálják meg ábrázolni a különböző dátumokra való összpontosítást és az arra vonatkozó állításokat. szenzációs állításaikat úgy adták elő. a bizonyosság látszata nélkül lettek bemutatva. ésszerű arra következtetnünk. az nem hal meg soha. hanem Isten Szaván . hogy kifejezetten a „Jehova nevében” kifejezést használják. tehát az alapján. akik ma [vagyis 1920-ban. akik ma a földön élnek. óvatos állításokat. a füzet megjelenésének időpontjában] élnek. Azonban jelent-e tényleges különbséget az. valamint más források is. mint például egy 1993-as Ébredjetek!-cikk. akik megtartják az Úr parancsolatait. amiben csak reménykedhettünk. [. sohasem fognak meghalni. Azután valóra válik az. akik most élnek. hogy sohasem fognak meghalni. akkor amikor elérkezik az idő arra. élni fognak. Minden nagyobb városban hatalmas hirdetőtáblákat állítottak fel. nemrégiben kiadott könyvben úgy beszéli el ennek a teljes erőbedobással végzett. Jézus nem tette volna ezt az ígéretet. vagy hogy úgy írják le az 1925-re megjövendölt eseményeket. és hogy 1925 fogja jelölni a régi méltó hűségesek feltámadását és az újjáépítés kezdetét. amit „bizalommal várhatunk”? Kinek a nevében nyilatkoznak. még 1925-ben is a földön lesznek. Az Őrtorony képviselői által tartott összes nyilvános előadás erre a témára összpontosított. hogy a világ ezt megtudja. és elfogadják az igazságosságot. hogy az új rend hamarosan megérkezik. hogy emberek milliói. melyet az előző fejezetben idéztem. soha nem fognak meghalni. hogy mindazok. és hisz énbennem. Jézus abszolút és határozott ígéretét tesz arra. Izsák és Jákob visszatérte 1925-ben nem olyasmi volt.mivel isteni ígéreteken alapul – ennélfogva arra a „határozott és vitathatatlan következtetésre kell jutnunk. hogy a dolgok régi rendje. hogy kifejezetten kijelentik a bizonyosságukat vagy tévedhetetlenségüket. de annak erejében és értelmében. Ezzel kapcsolatban így szól az Úr prófétájának határozott kijelentése: Az Őrtorony történetéről szóló legújabb könyv. amelyben egy kétéves perióduson keresztül az egész világra kiterjedően arra törekedtek. hogy mindenki életben fog maradni. melyeken betűáradat hirdette: „A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!” A reklámozást újsághirdetésekkel is segítették. vagy a tévedhetetlenségüket és isteni ihletettségüket cáfoló megállapításokat idéznek. Gondosan kiválogatott. mint puszta „várakozásokat”. vagy hogy azt állítják... vagy a kijelentések emberi elmékre gyakorolt hatásában nincs különbség. azok azonban. A Társulat a történetéről szóló. az emberi tökéletesség állapotában fognak visszatérni. és nem fognak meghalni. és természetesen engedelmességben alá is rendelik magukat ezeknek a feltételeknek. mint amelyek „az isteni Szóban kifejtett ígéretekre [vannak] alapozva”. mert néhányan nem lesznek hajlandóak az isteni törvényeknek engedelmeskedni.a maga idejében a királyság megalapítása után. és milyen alapon bátorítják arra az olvasókat. melyek dogmatikát nélkülöző módon. azoknak.] . a régi világ eltűnőben van.” A különbség csupán jelentéstani. hogy ennek a füzetnek az üzenetére felhívják a figyelmet. akik hisznek.. de ismét az igazságosság felé fordultak.idők hűséges prófétái. hogy mit fognak ezek az időpontok elhozni. mintha csupán történelmi érdekességű dolgokról lenne szó. és el fog múlni. hogy . akik egykor gonoszak voltak. Továbbá ezt mondja: „aki él. sohasem fognak halált látni. világméretű kampánynak a bejelentéseit és sajátosságait. hogy bízzanak az ígéreteikben? És jelent-e a valódi különbséget az. fejezetében megnevezi. akiknek egy részét az apostol a Zsidókhoz írt levél 11.” Elhisszük vajon a Tanító kijelentését? Ha igen.

Az időrend. legalábbis bizonyos mértékig. nevezetesen. az elektromos autók. hogy 1899 az „utolsó napok” kezdete. és amikor át akartak kelni a tengeren. hogy azokat az eseményeket.sz. és aztán megfigyeljük. amelyek ténylegesen léteznek és nem változnak többé. és később a telefont. hanem világosan meg kell különböztetnünk. vagy gyalog. mindenfajta társadalmi rétegből származó emberek számára elérhetővé tette az általános művelődést és tudásuk növekedését. és az üzeneteket a megfelelő eszközök segítségével rádióhullámok közvetítik a levegőn át az egész világon. így az embereknek már rendelkezésükre álltak a gépek. 1799-től Sátán birodalmának teljes bukásáig és a Messiási Királyság megalapításáig tart. hogy az emberek csak rövid távolságra tudtak egy nap alatt eljutni. hogy Jézus 1874-ben megkezdte „láthatatlan jelenlétét”. és bizonyságukhoz nem férhet kétség.ezeken az időpontokon belül. ahogy fentebb megállapítottuk. csak hajóval tudtak menni. i. és emiatt teljes bizalmat érdemelnének. sem pedig azt a kiábrándultságot. […] 404 Ettől az időtől fogva megkezdődött a tudás ennek megfelelő hatalmas növekedése az összes tudományágban. és az elektromosság segítségével üzeneteket tudtak küldeni a világ túlsó felére is. hogy felhívjuk a figyelmet bizonyos fontos időpontokra. 1874-ben kezdődött. Náhum 2:1-6. 1831-ben feltalálták az első gőzmozdonyt. Csak ló-. Ezeknek a tényezőknek az erkölcsi következményei. és ma már a föld minden részén rengeteget utaznak az emberek. hogy különböző területeken megnövekedett a tudás. hogy mennyire teljesednek be a próféciák . és „az Úr jelenlétének” a kezdete. hogyan használták fel ezeknek a dátumoknak a „vitathatatlan” bizonyítására. 1921-ben Rutherford kiadta első teljes hosszúságú könyvét. amint már fentebb jeleztük. hogy vonattal az emberek ma már a földnek majdnem minden részére gyorsan el tudnak jutni. Isten hárfája címmel. 405 1799 előtt olyanok voltak a közlekedési eszközök. de most egy újabb találmánynak köszönhetően a vezetékekre már nincs szükség. A második időszak természetesen az elsőként megnevezett időszakon belül helyezkedik el. a pontos számításoktól függ. ami csak lassan haladt előre. Olyan csodálatos volt ebben a tekintetben a fejlődés. 406 Az imént említett találmányok 'Isten készülődésének' a napjához kötődnek Krisztus jelenlétének időtartama alatt. Az sem szokatlan már. és abban. úgy tűnik. amelyeket ez emberek reményeire és életére gyakorolt. Néma tanúkként állnak.alapulnának. Főiskolák és egyetemek jöttek létre szerte a világon. Az Úr második jelenlétének ideje. melyet a pápaság mindig is ellenzett. „a vég idejeként” ismert időszak második felében. „a vég idejének”. . hogy Isten Szavát szándékosan összekötötték olyan jövendölésekkel. és valójában az ismeretek összes ágában. alapjában véve figyelmet sem érdemelnek. Sem az Őrtorony történetéről szóló könyv. hogy valaki 75 vagy 100 mérföld per óra sebességgel utazik. Sohasem fejezték ki sajnálatukat afölött. amely. 407 1844-ben feltalálták a távírót. vagy ökörhúzta járművön tudtak közlekedni. sem más kiadványokban megjelent cikkek nem ismerték el sohasem azokat a messzemenő következményeket. A mű ismételten kifejezte a Társulat bizalmát és hitét abban. mintha szilárdan arra épülnének. amelyeket nem szabad összetévesztenünk. Ezeket az eszközöket először vezetékkel használták.ha egyáltalán beteljesednek . „A vég ideje” egy olyan időszakot foglal magába. Később jöttek az elektromos mozdonyok. Annak. amelyet a sikertelensége okozott. de hibák mindig előfordulhatnak. melyekben a fő pontokat aláhúztam. A fizikai tények nem mondanak ellent önmaguknak. … Ezzel az a célunk. és a gázmotorok. nem túl nagy jelentőségűek. figyeljék meg. melyekkel időt és munkát tudott megtakarítani. 400 Két fontos időpontról van itt szó. A beteljesült próféciák feljegyzett fizikai tényekből állnak. és különösen igaz ez a repülőgépen való utazáskor. amelyek nem voltak többek emberi spekulációnál és képzelgésnél. amely nagyon modern találmány. A következő idézetekben. számos találmány lett a következménye. amelyek annak az időszaknak és világhelyzetnek a jellegzetességei közé tartoztak. Az elemi iskola.

steril műtétek. Ezek a fizikai tények vitathatatlanok. kezdett elgyengülni. kétségkívül „a vég idejéről” szóló prófécia beteljesedésének a bizonyítéka. vasúti jelzések. hogy meggyőzzenek bármely gondolkodó elmét arról. amelyet sokan a Társulat időpróféciáiba vetettek. írógép. Továbbá létrehoztak egy olyan sémát. szintetikus festék. amint az előzőekben említettem. amelyek Izraellel kapcsolatban történtek. „A vég ideje” időszakának második fele 1874-től fogva tart. aratógép.melyek összessége nagy növekedést hozott a tudásban és mozgalmakban . televízió. celluloid. fonográf. tengeralattjáró. hogy az Úr attól az időtől fogva jelen van: számológép. amit az emberek a világ különböző részei között visznek véghez. autó. Ettől az időtől fogva a világosság csodálatos növekedése kezdődött el. olyan fegyver. hogy ő jelen lesz abban az időben. annak további bizonyítékaként. 410 A munkásosztályok mindig elnyomásban. a szervezet sokkal jobban kezdett ragaszkodni az egységességhez. A „tévedhetetlen” szót nem használják . hogy „Mindez pedig példaképpen történt velük. pasztőrözés. de a következőkben megemlítünk néhányat azok közül. porszívó és drótnélküli távíró. elektromos-. metró. mozi. és elegendőek ahhoz. repülőgép. A módszerek. oldalon ezt írja: Ez kétségkívül „a vég idejéről” szóló prófécia beteljesedésének a bizonyítéka. gyufagyártó gép. és benzinhajtású szállítási módok. felfedezések nagy számú volta miatt nem tudjuk mindet felsorolni itt. Pál apostol.a könyv a 239. szögesdrót. mint a Bibliatársaságok. pénztárgép. vagy egy szerényebb nézőpontot vett volna fel a tekintélyét illetően. hogy 1799 óta „a vég idejében” élünk. nos. vagy nincs meggyőződve ezekről. az időrendjének pontosságáról tett állítások sokkal . figyelmeztetésül íratott meg nekünk. karborundum (csiszolóanyag). hogy értelmezéseiről alkotott állításaiban egyre mérsékeltebbé vált volna. hogy ezeket a dolgokat „a vég idején” fogjuk megérteni. dinamit. hogy az olyan dolgok létrejöttének leírása után. Urunk második eljövetelének évében történt. a főiskolák és egyetemek számának növekedése. amelyekhez a szervezet főhivatala folyamodott. az logikailag tévedhetetlen. sorszedőgép. a gőz-. Röntgen-sugár. egyházi és politikai előkelőségek alárendeltjeiként éltek. Panama Csatorna. telefon. hogy megpróbáljon felülkerekedni ezen a problémán. világítógáz. Déli Sark. Függetlenül attól. és a pénzügyi. kerékpár. tárcsaeke??. gázgép. hogy az első munkásszervezet megalakult a világon. tűznélküli főzőedény. elektromos vasút. rádium. hogy meggyőzzenek bármely gondolkodó elmét arról. automata kapcsoló. az illető egyszerűen nem tartozik az „ésszerűen gondolkodók” kategóriájába. és elegendőek ahhoz. Ez szintén intellektuális megfélemlítés. És ha valakinek bármilyen kétsége lenne.” (1Kor 10:11) Azt kell feltételeznünk tehát. hogy 1799 óta „a vég idejében” élünk. amelyek 1874 óta jelentek meg. elektromos hegesztés. felhőkarcoló. megállapítja. Sötét Afrika. 1874-ben. Ahelyett.de az állítások szándéka és célja tulajdonképpen ezt fejezi ki. az a bizalom. a telegráf és a telefon megjelenése . melynek alkalmazására a szilárd igazságnak soha nincs szüksége. indukciós motor. mivel ezt mondja: „Az aratás a világvége [korszak vége]. 409 A vég idejének” második felét Jézus az aratás idejének nevezi. 1922-re. Különösen figyelemreméltó. levelező oktatás. Északi Sark. A korszakok isteni terve. alumínium. sokat elárulnak. akik az utolsó időkben élünk. mozgólépcső. cipővarró-gép. dombornyomás. a találmányok.” Azt mondta. füstnélküli lőpor. az 1975 óta eltelt időben is találkozhattunk. 1874-ben kezdődött az Úr második jelenlétének időszaka. Ami „kétségkívüli” és vitán felül áll. amellyel a közelmúltban. Ezek a fizikai tények vitathatatlanok. felsorolva sok dolgot. köpülőgép. hogy milyen „ösztönző és megszentelő” hatásuk is volt esetleg ezeknek az új előrejelzéseknek és határozott kijelentéseknek néhány régi dátummal kapcsolatban.408 Ez a hatalmas tudásnövekedés és a töméntelen jövés-menés. amikorra 1914 óta már nyolc év eltelt.

dogmatikusabbá váltak. A „lojalitás” a „hű és bölcs rabszolga” tanításaihoz (akkoriban ezt határozottan Russell pásztorra alkalmazva használták) volt a jelmondatuk [frappáns szójáték az angolban: Watch Tower - őrtorony és watchword - kulcsszó - a ford.]. Azokat, akik megkérdőjelezték a tanításain alapuló időrendet (amely időrend viszont N. H. Barbour, John Aquila Brown és mások tanításain alapult) úgy jellemezték, mint akikből nem csupán hiányzik a hit, hanem túlságosan lenyűgözte őket saját bölcsességük, mint akik büszkék, önzők, ambiciózusak, akaratosak, akiket félrevezetett az ellenség és akik az Úr elutasításának bűnébe estek. Bármilyen jelentőséget is tulajdonítani a szervezet dátumainak ellentmondó ókori történészek bizonyítékainak, a „Sátán birodalmának ügynökeibe” vetett bizalommal volt egyenlő. Ha ez nehezen hihetőnek tűnne, vedd figyelembe az 1922-ben és 1923-ban megjelent Őrtorony-cikkek áradatának állításait. Figyeld meg az olyan kifejezések ismételt használatát, mint a „vitathatatlan”, „kétségkívül helyes”, „Isten által igazolt”, „abszolút és fenntartás nélkül helyes”, „kétségbevonhatatlanul megalapozott”, „igazolt bizonyosság”, „isteni eredetű” - ezeket a kifejezéseket az egész időrendi rendszerre alkalmazták, beleértve olyan dátumokat, mint 1799 (az utolsó napok kezdete), 1874 (Krisztus láthatatlan jelenlétének kezdete), 1878 (a felkentek feltámadásának kezdete), 1881 (Russell ekkor lett teljes mértékben az Úr sáfáraként kinevezve), valamint 1914, 1918 és a legújabb profetikus dátum, 1925, melyről azt mondták, ’annyi szentírásbeli támogatása van, mint 1914-nek’. Az olvasó kedvéért a szakaszokat aláhúztam. Idézet Az Őrtorony 1922. március 1-jei számából:
AZ ARATÁS IDEJE Jézus azt mondta, hogy ez a korszak aratással fog véget érni, amelynél ő is jelen lesz, és, majd elküldi a hirnökeit, hogy egybegyűjtsék az választottait. (Máté 13:24-30; 24:31) Számíthatunk rá, hogy az Úrnak lesznek tanúi a földön az aratás idején, hogy bejelentsék jelenléte és a betakarítás tényét. Íme néhány kiegészítő bizonyíték, amelynek igazolása meggyőző; néhány további konkrét tény, melyek hangosabbaak a kimondott szavaknál, nevezetesen: Russell testvér volt az, aki bejelentette az aratás idejét és az aratás Mesterének jelenlétét. Ő volt az első, aki végigjárta az országokat azt kiáltva: 'Az aratás elérkezett; menjetek a szántóföldre és munkálkodjatok'. És több ezren, akik megértették ezt a jelmondatot, csatlakoztak az üzenet hirdetéséhez. Jézus egyértelműen azt mondta, hogy jelenlétének ideje alatt lesz egy hű és bölcs rabszolgája, akit felhasznál a táplálék kellő időben történő kiosztásában a (hit) háznépe között. Mindenkinek napjainkban, akinek tudomása van a korszakok isteni tervéről, őszintén meg kell mondania, hogy ezt a tudást a Biblia tanulmányozásával nyerte, Russell testvér írásai alapján; és hogy azelőtt nem is tudta, hogy Istennek terve van a megmentésre. Mindenki, aki napjainkban Isten Szava igazságának fényében örvendezik, felismeri, hogy az Úr ismertette meg vele ezt az igazságot, és azáltal a szolgálat és munka által fedte fel neki, amit Russell Testvér kezdett el nem sokkal az Úr jelenlétének elérkezte után.

Az „Isten szerinti bölcsesség” (Russell-re utalva) cím alatt, a cikk becsmérlően beszél azokról, akik „úgy hiszik, nagyobb bölcsességgel rendelkeznek másoknál” és azt írja, az ilyenek jellemzően „dogmatikus nyilatkozatokat tesznek”. Néhány bekezdéssel később elkezdődik az 1799-cel és 1874-gyel kapcsolatos „vitathatatlan tények” bemutatása. Ami „dogmatizmus” másokban, azt nyilvánvalóan „őszinte meggyőződésnek” tekintik, ha a folyóirat írói gyakorolják.
ISTEN SZERINTI BÖLCSESSÉG Vajon Russel bölcs volt? Ahogyan a világ érti ezt a szót, különösen, ahogyan a világias papok értelmezik, nem volt az. És hála Istennek, hogy nem volt. Ha olyan nagy

világi bölcsességgel rendelkezett volna, mint amelyet a rágalmazói alkalmaztak, az Úr sohasem használta volna fel őt. Ne feledjük, hogy ezek az úgynevezett tanult egyházi emberek azzal vádolják, hogy nem volt járatos a görögben és a héberben. Ez a vád igaz. A tények kétségkívül azt mutatják, hogy a legtöbben azok közül az emberek közül, akik tudnak görögül és héberül, túlságosan is komolyan veszik magukat. Kezdik azt gondolni, hogy ők olyan sokat tudnak, hogy mindenáron valami elképesztő dologgal kell előállniuk, és mindent felborítani, amit valaki más előttük alkotott. Elhagyják az Úr útját, és a maguk értelmére támaszkodnak, ami ellentétben áll az ő Szavával. (Példabeszédek 3:5, 6). Általában olyan kifejezéseket használnak írásukban és beszédükben, amelyeket a hétköznapi gondolkodású emberek nem tudnak felfogni, és ezt abban a reményben teszik, hogy a saját bölcsességüket felnagyítsák az emberek szemében. Mivel úgy gondolják, hogy bölcsességük nagyobb, mint másoké, ellentmondást nem tűrő formában tesznek kijelentéseket, nem számít, hogy helyesek, vagy nem, csak az, hogy kijelentéseiket el tudják-e hitetni olyanokkal, akik nem képesek felfogni ezeket az állítólagos bölcsességeket. A vitathatatlan tények tehát azt mutatják, hogy „a vég ideje” 1799-ben kezdődött el; hogy az Úr második jelenléte 1874-ben kezdődött; és hogy az aratás ezután következett, és nagyobb világosság jött el az Isten Szavára. Ezzel kapcsolatban tehát figyeljük meg Jézus szavait: „Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.” (Máté 24:45-46)

Két hónappal később, ugyanazt a taktikát követve, az 1922. május 1-jei kiadás folytatta azt a kampányt, hogy gyomláljanak minden olyan gondolatot, amely a szervezet tanításait megkérdőjelezte:
A NAGYRAVÁGYÁS GYÜMÖLCSEI Újra meg újra felbukkannak olyan emberek, akik az Urat követik, legalábbis már egy ideje, akik rendelkeznek az elme és a jellem, és valószínűleg a személyiség bizonyos szépségével is, de akik túl komolyan veszik magukat. Az ilyen embernek sikerül meggyőznie magát arról, hogy az Úr őt bízta meg azzal, hogy gondoskodjon az isteni dolgokról, és hogy vezesse ki Isten népét a pusztából. Amint előrehalad ezen az úton, saját elméjében meggyőződik arról, hogy az Úr hibát követett el, amikor Russell testvért választotta meg annak a bizonyos szolgának, és kétségei később arra a következtetésre vezetik, hogy Russell testvér egyáltalán nem is „az a szolga”. Elkezd kételkedni abban, amit Russell testvér írt, és ezt másoknak is elmondja. Ekkor figyelmen kívül hagyja az Úr Szavát, amely azt mondja: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.” ---------------Ily módon figyelmen kívül hagyva a tanácsot, és az ellenség körmönfont vezetését követve, meggyőzi magát arról, hogy neki szent kötelessége, hogy érvénytelenné tegye mindazt, amit Russell testvér tanított, és az egyház szemléletmódját a megfelelő irányba fordítsa. Mindennek támogatására elkészít egy kéziratot és egy táblázatot, hogy előadja nézeteit. Miután másoknak megmutatta, és figyelmeztették is, hogy nézetei tévesek, azt képzeli, ez csak annyit jelent, hogy mások meg akarják akadályozni, hogy világosságát ragyogni engedje, és figyelmen kívül hagyja ezt a tanácsot. Olyannyira elhatalmasodik rajta az, hogy neki ilyen módon kell tanítania az embereket, és eltörölni azt, amit eddig tanítottak, hogy elkezdi közzétenni gondolatait, és elküldeni ezeket a szentekhez. Az érvei hihetőnek tűnnek azok számára, akik csak felületesen vizsgálják meg a dolgot, és különösen azok számára, akik elfelejtették, hogy mit is tanítottak nekik. Azok közül, akik elolvasták írásait, néhányuknak az elméjében kétely merül fel. A próba megkezdődött.

A Társulat Russelltől kapott tanításaihoz való lojalitást egyenlővé tették az Istenhez és Krisztushoz való lojalitással. Russell tanításait megtagadni egyenlő volt Krisztus

megtagadásával. Ezt az elképesztő állítást világosan kifejtik az Őrtoronynak ugyanabban a számában:
Jézus egyértelműen jelezte, hogy második jelenlétének ideje alatt lesz egyházában egy hű és bölcs szolgája, aki által majd megadja hűséges háznépének az eledelt a megfelelő időben. Elsöprő bizonyítékok állnak rendelkezésünkre az Úr második jelenlétét, az aratás idejét illetően, és arról is, hogy „annak a szolgának” a tisztjét Russell testvér tölti be. Ez távolról sem jelent emberimádatot. Nem számít, hogy ki volt Charles T. Russell – hogy orvos volt-e, téglahordó munkás, vagy ingeket árult. Szent Péter halász volt, Szent Pál pedig ügyvéd. De ezek lényegtelen dolgok. Ezek az emberek mindenekelőtt az Úr választott edényei voltak. Függetlenül földi hivatásától, Russell testvér elsősorban az Úr szolgája volt. Tehát azon az elvi alapon, amit az eddigiekben kijelentettünk, őt és munkásságát megtagadni egyenlő az Úr megtagadásával.

Ez az érvelési technika pontosan ugyanaz, mint amit fél évszázaddal később alkalmaztak, az 1980-as években, a „hitehagyottaknak” nevezett emberek elítélésében. Akkor, éppúgy, mint most, az időrend fontos szerepet játszott, a „hit próbáját” jelentette azt illetően, hogy valakinek megfelelő-e keresztényisége. Az Őrtoronynak ugyanez a kiadása arra is figyelmeztetett, hogy a Társulat időpont-rendszerének kétségbevonása, beleértve 1799-et, 1874-et, 1914-et és 1925-öt is, végső soron ahhoz vezetne, hogy elutasítjuk „Istent és a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és kiontott vérét, mely által megvásároltak minket. Ezt írta:
Megint próba alatt vagyunk. Ezúttal az időpontokkal kapcsolatban. És ha továbbvisszük ezt a gondolatot, azt fogjuk látni, hogy a kétség és ellenállás útja arra fogja vinni, aki rajta jár, hogy kétségbe vonja az Úr második jelenlétét, az aratás idejét, „annak a szolgának” a szerepét, és azt, aki betöltötte, a világ végére vonatkozó bizonyítékokat, a királyság bevezetését, az ember helyreállításának közelségét, és végül arra, hogy elutasítsa Istent és a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és kiontott vérét, mely által megvásároltak minket.

Az Őrtorony magazin, egyik kiadás után a másikban, a Társulat időrendjét állította a középpontba, helytelenítően beszélve az ennek ellentmondó bizonyítékokról, és felmagasztalva a szervezet saját dátumrendszerének pontosságát. 1914 csak az egyik eleme volt ennek a dátumrendszernek, és az Őrtorony kitartóan érvelt amellett, hogy mindegyik dátum (a hozzájuk kapcsolódó állításokkal együtt) helyes, és isteni útmutatás eredménye, ennélfogva senkinek semmi oka kételkedni bennük. Az 1922. május 15-ei Őrtorony ezt írta: IDŐREND
Egyáltalán semmi kétségünk sincs az 1874-es, 1914-es, 1918-as és az 1925-ös dátumokhoz kapcsolódó időrendet illetően. Néhányan azt állítják, hogy új világosságot találtak a „hetven éves pusztulás” periódusával és Izrael babiloni fogságával kapcsolatban, és buzgón igyekeznek másokkal elhitetni, hogy Russell testvér tévedett. Jakab apostol biztosít minket arról, hogy „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentõl, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.” Hisszük, hogy ez az ígéret és mindennapi fohászunk a mennyei bölcsességért és a kegyelemért a helyes úton vezet minket. Abban is hiszünk, hogy a szentek imája naponta felszáll a mennyei kegyelem és isteni vezetés trónjához arra vonatkozóan, hogy mi jelenjen meg AZ ŐRTORONYBAN, és nagyon hálásak vagyunk ezért a tényért.

Az olvasókat figyelmeztetik, ne hagyják, hogy a Társulat időrendjének ellentmondó világi történelmi bizonyítékok könnyedén eltántorítsák őket. Figyeljük meg ennek a bekezdésnek az utolsó kijelentését:

Néha még egyik-másik „szaktekintélyük” is megbízhatatlannak bizonyul, mint például Josephus vagy Ptolemaiosz. Ezek az emberek a Krisztus utáni első két évszázadban éltek. Nehezen tudták csak összeállítani beszámolóikat, mert az adatok teljessége nem állt rendelkezésükre. Semmi kétség, hogy korlátozott lehetőségeiken belül minden tőlük telhetőt megtettek. Azon belül, amit a világi történelemtudomány elérhetett, a legjobbak között tartják őket számon. A történelmi írók általánosan elfogadnak bizonyos dátumokat, amelyek tőlük, vagy másoktól származnak, de az, hogy valamit általánosan elfogadnak, nem feltétlenül jelent abszolút hitelességet. Azonban, hogy bölcsességük súlyát nyomatékosítsák olvasóik előtt, ezeket a következtetéseket gyakran nagyon határozott stílusban fogalmazzák meg, és az olvasó hajlamos arra, hogy kijelentéseiket további vizsgálódás nélkül, első látszatra elfogadja.

Ezt az utolsó megjegyzést hasonlítsuk össze azzal a nyelvezettel, amelyet az Őrtorony maga használ, amikor dátumrendszerének elfogadása mellett kardoskodik.
ISTEN HELYESLÉSÉVEL ELPECSÉTELVE Ebbe a gondolatmenetbe illeszkedtek bele az 1874-es, 1914-es és 1918-as dátumok is; és az Úr rányomta bélyegzőjének pecsétjét 1914-re és 1918-ra, melyet eltörölni többé már nem lehet. Mi más bizonyítékra lenne még szükségünk? Ugyanezt a mérési vonalat használva, kezdve Izrael gyermekeinek Kánaánba történő belépésével, és beleszámolva mind a 70, egyenként 50 éves ciklust, melyet az jelöl ki egyértelműen, hogy Jehova teljes 70 évre elküldte a zsidókat Babilonba, könnyű megjelölni az 1925-ös évet, ezen belül valószínűleg az őszt, a jubileum ellentípusának kezdeteként. 1925-öt illetően nem lehet több kérdés, mint amennyi 1914-et illetően volt. Az a tény, hogy az összes dolog, amelyet néhányan 1914-re vártak, nem valósult meg, egy szemernyit sem változtatja meg az időrendet. Ha figyelembe vesszük az oly nyomatékosan jelzett időpontot, akkor a véges elmének nagyon könnyű arra a következtetésre jutnia, hogy az egész munkának eköré kell összpontosulnia és így sokan hajlamosak többet előre látni, mint amennyi valójában előre meg lett mondva. Így volt ez 1844-ben, 1874-ben és 1878-ban, csak úgy mint 1914-ben és 1918-ban. Visszatekintve most már könnyen láthatjuk, hogy ezeket a dátumokat tisztán megjelölte a Szentírás és az Úrnak kétségkívül az volt a szándéka hogy ezekkel bátorítsa a népét, ahogyan ez meg is történt, de ezenkívül a megpróbálás és a megrostálás eszközei is voltak ezek, amikor mindaz, amit egyesek vártak, nem történt meg. Ha mindaz, amit egyesek 1925-ben látni akarnak, esetleg nem történik meg abban az évben, az semmivel sem fog többet változtatni a dátumon, mint a többi esetben.

A korábbi időpróféciákból eredő meghiúsult várakozásokat ismét csak az Úr számlájára írták, mintha az ő cselekedetei lennének, mintha az Úr ezeket felhasználná, „az Úrnak kétségkívül az volt a szándéka hogy ezekkel bátorítsa a népét”. Semmi furcsát nem találnak abban az elgondolásban, hogy Isten és Krisztus hazugságokat használna a szolgái bátorításának eszközeként. Azonban a Szentírásban azt olvassuk, hogy „Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.” 154 Az a gondolat, hogy Isten vagy a Fia tévedéseket alkalmaz a keresztények vezetésében teljesen idegen a Szentírástól. Ezzel egyértelműen azt próbálják elérni, hogy a kétkedő védekezésre kényszerüljön, és rásütik az Isten ellen panaszkodó szerepét. Nagy hangsúlyt fektettek arra az állításra, hogy ha a bemutatott időrendet csak egy évvel is megváltoztatnák, az katasztrofális lenne, „lerombolná az időrend teljes rendszerét”, melyet a Társulat mutatott be155. Az a helyzet, hogy a legtöbb dátumot, amelyet az időszámítás előtti korból felhasználtak, a Társulat nem olyan régen alapjában véve megváltoztatta. Egyetlen jelző sem tűnik túlzónak, és egyetlen állítás sem képtelenségnek, ha arról van szó, hogy bizonygassák vele annak a helyességét, amelyet akkoriban „a jelenvaló
154 155

1János 1:5 Az Őrtorony, 1922. június 15., 187. o.

igazság időrendjének” hívtak. Szem előtt tartva azt, hogy azóta már ennek túlnyomó részét elvetették, figyeljük meg az 1922. június 15-ei Őrtorony következő állításait.
TOVÁBBI BIZONYÍTÉKOK A JELENVALÓ IGAZSÁG IDŐRENDJÉRE A matematikának van egy jól ismert törvénye, „a valószínűség törvénye.” A mindennapi életben gyakran alkalmazzák ezt a törvényt a kétséges dolgok tisztázására. Ha egy olyan családban, ahol gyerekek vannak, valaki elkövet egy bizonyos fajta csínyt, akkor nagy valószínűséggel – sőt bizonyossággal – meg lehet állapítani, hogy a gyermekek közül csak az egyik követhette ezt el, és a többiek biztosan nem. Ha egy házat éjjel egy bizonyos fajta kár ér, akkor a valószínűség törvénye szerint lehetséges, hogy pusztán véletlen volt; ha két házzal történik ugyanez, akkor valószínűleg nem véletlen volt, hanem valaki szándékosan okozta a kárt; de ha ugyanolyan kár ér három, vagy még több házat, akkor az már nem a véletlen lehetőségének, hanem a szándékosság bizonyosságának kategóriájába tartozik. A jelenvaló igazság időrendje akár véletlenszerű dolog is lehetne, ha nem volnának ismétlődések az 1845 év és a 2520 év két nagy ciklusában, mely miatt ez már többé nem a véletlenszerűség, hanem a bizonyosság birodalmába tartozik. Ha csak egy vagy két egyező dátum lenne ezekben a ciklusokban, akkor az valószínűleg puszta véletlen lenne, de ha a dátumok és események egyezésének tucatjait látjuk, akkor az már nem lehet véletlen, hanem magának Jehovának a szándéka, vagy terve szerinti dolog, aki az egyedüli olyan Személy, aki képes erre, és az időrendnek magának helyesnek kell lennie. A gízai nagy piramis folyosóinak néhány mérete és a jelenvaló igazság időrendje közötti egyezés lehet a véletlen műve, de méretek tucatjainak az egyezése már azt bizonyítja, hogy ugyannak az Istennek az akarata szerint készült mindkettő, a piramis is, és a terv is – és ez egyben bizonyítja az időrend helyességét is. Az időrend egyezése Ezékiel templomának bizonyos méreteivel, csak még jobban elpecsételi az időrend helyességét. Effajta és még sok ehhez hasonló egyezés alapján - teljes harmóniában a tudomány által ismert legmegbízhatóbb törvényekkel - határozottan állítjuk, hogy szentírási, tudományos és történelmi szempontból is a jelenvaló igazság időrendje minden kétségen felül helyes. Hitelességére bőséges bizonyítékokkal szolgálnak az 1874-es, 1914-es és az 1918-as évek dátumai és eseményei. A jelenvaló igazság időrendje egy biztos alap, melyre támaszkodva Isten felszentelt gyermekei megpróbálhatják kikutatni a jövő eseményeit. - 1Péter 1:11, 12; János 16:13.

Ez az időrend „szilárdan állt, mint a szikla, Isten Szavára alapozva”, állította a cikk, hangsúlyozva, hogy a benne való hit a „Jehovában és ihletett Szavában való hit kérdése” volt156. Ragaszkodtak ahhoz, hogy a mára már nagy részében elutasított időrend „isteni” eredetű, nem csupán egyes részei vagy elemei, hanem teljes egészében, „abszolút mértékben.” „A Mindenható Isten helyeslésének bélyegét” viselte magán. Ennek megfelelően az 1922. július 15-ei Őrtorony „Az időrend erős köteléke” cím alatt ezt írta:
A jelenvaló igazság időrendje először is, mint más időrendek is, dátumok sorozata. Azaz, minden egyes dátum már ismert sok évvel az őt követő és megelőző dátumok előtt, illetve után, és minden egyes lépés a létező legszilárdabb bizonyíték által igazolva is van. De ha csak ennyi lenne az összes bizonyítékunk az időrendünk megbízhatóságára, akkor nem állíthatnánk jogosan, hogy megbízhatóbb, mint a világi kronológiák. Mindaddig ez csak egy lánc lenne, ami nem erősebb, mint leggyengébb láncszeme. A jelenvaló igazság időrendjének dátumai között azonban jól megalapozott kapcsolatok is vannak. A dátumoknak ebből a belső összefüggéséből sokkal nagyobb megbízhatóság árad, mint ami más időrendekben található. Néhányuk olyan különleges tulajdonságokkal rendelkezik, amely biztosan jelzi, ez az időrend nem embertől származik, hanem Istentől. Mivel isteni eredetű és Isten által igazolt, a jelenvaló igazság időrendje egyedülálló a maga nemében, feltétlenül és tökéletesen helyes.
156

Az Őrtorony, 1922. június 15., 187. o.

mi a valódi különbség aközött. hogy annak megbízhatóságát és jelentőségét elutasítani „abszurd” lenne. Ezek nélkül a kapcsolatok nélkül az időrend nem különbözne a világi rendszerektől. a párhuzamok használatának egész rendszerét azóta már elvetette a szervezet. hogy bár az itt bemutatott elmélet oly nyilvánvalóan az isteni előrelátás eredménye. amely túl magasztos ahhoz. amelyre fenntartás nélkül támaszkodnak fontos ügyekben is: tehát. hogy ezekkel együtt magán viseli a Mindenható Isten helyeslésének pecsétjét. az utóbbi előrelátott. mivel előre tudást mutatnak. hogy ez az isteni eredet bizonyítéka. Ez igaz a két esemény közötti időbeli és természetbeli kapcsolat miatt. Még egyszer. Erősen hivatkoztak a „párhuzamokra”. hogy ez egyértelműen jelzi a rendszer nem emberi eredetét. az előre tudás nyilvánvalóvá válik. de két vagy három tanúé már kétségek nélkül bizonyítja az igazságot. hanem az isteni igazság felfedezése. Amikor megállapítást nyer. A bizonyíték a dátumok között levő. hogy csupán emberi kitalálás véletlen eredménye legyen. Ez olyan törvény. őket összekötő kölcsönös kapcsolatok sokaságában van. és ha több.---------------VITÁN FELÜL ÁLLÓAN MEGALAPOZVA Ha egy dátumra többféle bizonyíték mutat. melyben a legtöbb dátumnak olyan jelentőségteljes kapcsolatai vannak a többivel. Abszurd lenne azt állítani. mint az egyedi bizonyítékok összessége. 1845 és 2520 éves párhuzamos periódusokat alkalmaztak jelentős számú történelmi dátumra és eseményre. hogy 2520 éves különbséggel. bizonyítékként a bemutatott dátumrendszer isteni eredetére. mely sokkal nagyobb. Ezt az elvet naponta alkalmazzák a bíróságokon a legsúlyosabb ügyekben is. -----------------------AZ ISTENI EREDET BIZONYÍTÉKAI Világosan be fogjuk mutatni. de hisszük. ha már két oldalról. hogy úgy rendezte át az időket és eseményeket. amikor egy dologra csak egy oldalról mutat rá valami. hogy ezt a kronológiát „ihletettnek” írja le? Ironikus. hogy a jelenvaló igazság időrendje vitathatatlan bizonyítékokkal rendelkezik a legfontosabb dátumokkal kapcsolatos isteni előre tudásról. és azt. hogy valaki „a jelenvaló igazság kronológiájának isteni eredetéről” beszél. . még több bizonyíték pedig már teljességgel áthelyezi ezt a dolgot a véletlen birodalmából a beigazolt bizonyosságéba. akkor az szilárdan meg van alapozva. hogy egy csodálatos és harmonikus egésszé fonódjanak össze. dátumpárokból álló párhuzamos időpontok sorozata vagy rendszere létezik. Egyedül Isten tud előre dolgokat és ez bizonyítja. nem egy lánc. hogy ez a rendszer nem emberi találmány. vagy hogy ne legyen igaz. hogy igaz. Egyetlen tanú vallomása még kétségesnek tekinthető. „Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog. akkor majdnem biztos. bizonyítva. A párhuzamok használatának erről a rendszeréről az alábbi Őrtorony-cikk ezt írja: Az ilyen jellegű párhuzamvonások bizonyítékként szolgálnak a jelenvaló igazság kronológiának isteni eredetére. hogy véletlen legyen. hogy ez már nem dátumok sorozata. hogy míg az első szétválás csak megengedett volt.” . Az idézett példában Izrael szétválása és a kereszténység szétválása között 2520 év telt el. hanem egy szorosan egybefonódott szálakból álló kötelék – egy Isten által egységesített rendszer. hogy a felfedezett kapcsolat nem isteni elrendezés eredménye volt. akkor általában lehetetlen.2 Kor 13:1 A jelenvaló igazság időrendjében olyan sok kölcsönös kapcsolat van a dátumok között. és aközött. A valószínűség tudományos törvénye olyan egyesült erővel ruházza fel az időrend kötelének szálait. mint két oldalról. akkor az véletlen is lehet. valamint azt.

Az összes itt bemutatott anyag, ami az időpróféciák megkérdőjelezésének bármilyen tendenciája ellen kardoskodik - mely időpróféciák oly fontos részét képezték a szervezet doktrinális rendszerének -, úgy tűnik, az Őrtorony olvasóit volt hivatott felkészíteni egy közelgő eseményre. Láthatóan az volt a célja, hogy egy bizonyos szellemet és attitűdöt alakítson ki, mielőtt megtartották volna abban az évben a kongresszust az Ohio-beli Cedar Point-ban. Az 1922-ben megtartott kongresszuson, melyre rendszeresen a szervezet történelmének egyik fő mérföldköveként hivatkoznak, a fő program egy olyan előadás volt, mely a már korábban lefektetett, Őrtorony-cikkekben megjelent alapokra építkezett. Napjainkban a szervezet igen kis részben idézi ezt az előadást 1914 igazolására, és figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy 1799 és 1874 is ugyanolyan hangsúllyal szerepelt az előadott érvelésben, és abban a végkövetkeztetésben, amelynek elérésére a hallgatóságok felkérték, amint ez Az Őrtorony 1922. november 1-jén megjelent számának alábbi részleteiben is látható:
A bibliai prófécia azt mutatja, hogy az Úr másodszori megjelenésének az 1874-es évben kellett megtörténnie. A beteljesedett prófécia kétséget kizáróan azt mutatja, hogy ő meg is jelent 1874-ben. A beteljesült próféciákra másrészről fizikai tények is mutatnak; és ezek a tények vitathatatlanok. Minden igaz figyelő [szójáték az angolban: watch towerőrtorony, watcher-figyelő, az őrtorony követője] ismeri ezeket a tényeket, úgy, ahogyan a Szentírás bemutatta és az Úr különleges szolgája értelmezésében kifejtette. Maga Jézus jelentette ki, hogy jelenlétének idején végre fogja hajtani népe begyűjtését, melynek során magához hívja az igaz és hűséges embereket. Néhány éve ez a munka már folyamatban van és a végéhez közeleg. Jézus kijelentette, hogy jelenléte alatt lesz valaki, aki betölti majd a hű és bölcs szolga hivatalát, akin keresztül az Úr kiosztja majd népének a táplálékot a megfelelő időben. Az összes tény azt mutatja, hogy ezek a próféciák beteljesedtek. AZ ELŐKÉSZÜLET NAPJA Miért jött el a Király? Hogy felállítsa királyságát és királyként uralkodjon. Azonban volt még tennivalója, mielőtt uralkodása megkezdődött volna, mégpedig egy előkészítő munka. Mivel uralkodásában testének tagjai fognak társulni vele, ezeket össze kell gyűjteni és felkészíteni az uralkodás megkezdésére. A pogányok ideje e világ istenének felügyelete alatt 1914. augusztus 1-én véget ért. E dátum előtt nem lett volna következetes az Úr, a Dicsőség Királya részéről, hogy magához vegye nagy hatalmát és uralkodjon. (Ezékiel 21:27) Mivel Krisztus 1874-től jelen van, az következik a tényekből, ahogyan most látjuk őket, hogy az 1874-től 1914-ig terjedő időszak az előkészítés napja. Ez semmiképpen sem szól az ellen a gondolat ellen, hogy „a vég ideje” 1799-től 1914-ig tart. Az 1799-től 1874-ig tartó időszak nem nevezhető az előkészítés napjának, hanem a növekvő világosság napjának. Nem ésszerű azt gondolni, hogy a Király előkészületeket tett, mielőtt jelen lett volna. Isten már hatezer éve készül erre a királyságra. Már 1900 éve gyűjti össze a királyság-osztályt az emberek közül. 1874 óta a Dicsőség Királya is jelen van; és ez idő alatt elvégezte az aratást, és magához gyűjtötte a templom-osztályt. A dicsőség Királya 1914 óta átvette a hatalmát és uralkodik. Megtisztította a templom-osztály tagjainak ajkait, és előreküldi őket az üzenettel. A királyság üzenetének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez az üzenetek üzenete. A legidőszerűbb üzenet. Úr embereinek a dolga, hogy ezt kihirdessék. Az égi királyság közel van; a Király uralkodik; Sátán birodalma összeomlóban van; milliók élnek most, akik sohasem fognak meghalni. Hiszitek ezt? Elhiszed ezt? Hiszed, hogy a Dicsőség Királya jelen van egészen 1874 óta? Hiszed-e, hogy ez alatt az idő alatt elvégezte az aratás munkáját? Hiszed, hogy ez alatt az idő alatt volt egy hű és bölcs rabszolgája, akin keresztül irányította a munkáját és a hit háznépének táplálását? Hiszed, hogy az Úr most a templomában van, és megítéli a föld nemzeteit? Hiszed, hogy a Dicsőség Királya megkezdte uralkodását? Vissza hát a csatamezőre, ó Ti Legfelségesebbnek fiai! Vegyétek magatokra fegyverzeteteket. Legyetek józanok, legyetek éberek, legyetek tevékenyek, legyetek vitézek! Legyetek az Úr hű és igaz tanúi. Menjetek előre a csatába, amíg Babilon minden talpalatnyi földje nem lesz pusztaság. Hirdessétek az üzenetet széles e világon. A világ

meg kell, hogy tudja: Jehova az Isten és Jézus Krisztus a királyok Királya és uraknak Ura. Ez a minden napok Napja. Íme, a Király uralkodik! Ti vagytok az ő Tanúi. Ezért hirdessétek, hirdessétek, hirdessétek a Királyt és a királyságát!

A Russell pásztor tanításai és kronológiája iránti „hűségre” felszólító heves figyelmeztetések ellenére ez az 1922-es kongresszusi beszéd figyelemre méltó abban, hogy éppen azoktól a tanításoktól való fokozatos eltávolodás első jeleit mutatja. Az Idő elközeledett című könyvben Russell azt tanította, hogy „1878, mivel párhuzamos az ő [Krisztus] felvállalt hatalmával és felhatalmazásának típusával, világosan jelzi a mi jelenlévő, szellemi, láthatatlan Urunk tényleges hatalomátvételének idejét mint Királyok Királya — annak az idejét, amikor magához vette az ő nagy uralkodói hatalmát.” Rutherford Cedar Point-ban megtartott előadásával ezek a cselekedetek - láthatatlan cselekedetek - előrébb tolódtak 1878-ról 1914re, egy olyan időpontra, amely semmit nem töltött be azok közül a dolgok közül, amelyeket előrejeleztek és reméltek. Ez volt a kezdete annak a később majdnem tömegessé váló jelenségnek, hogy az 1914-et megelőző időpontra kijelölt eseményeket 1914-re és 1914 utáni időpontokra tették át. A Most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg című füzettel összhangban a szervezet ekkor már azt tanította, hogy a jubileumi ciklus (amely, Isten Mózes által közvetített törvényének megfelelően, egymást követő ötven éves korszakokat foglalt magába, egy jubileumi évvel minden ötvenedik évben) 1925-re mutat mint Krisztus uralma teljes megnyilvánulásának és a régi próféták földre történő visszatérésének idejére. 1924-ben a szervezet kiadott egy füzetet, amelyet a fiatalabb korosztály számára terveztek, Út a Paradicsomba [The Way to Paradise] címmel. Figyeld meg, mennyire magabiztosan ajánlották a fiatalok elméjébe ezeket a jövendöléseket, beleértve a földi Jeruzsálemnek a helyreállított emberiség világvárosaként való leírását is:
Isten bebizonyította, hogy könnyedén tudna embereket találni a nemzetek között is, hogy velük töltse be királyságában a legtiszteletreméltóbb pozíciókat. Nagyon megalázó lesz a zsidók számára, amikor majd látják, hogy mit veszítettek el. A zsidóknál a hivatalos év ősszel kezdődik, körülbelül akkor, amikor nálunk október elseje van. Az 1926-ik év tehát 1925. október elseje körül fog kezdődni. Nagyon ésszerű lenne azt várni, hogy nem sokkal ez után az idő után megláthatjuk, ahogy Isten kegyelme kezd visszatérni a zsidókhoz, mint a világ részét alkotó néphez. A zsidók közül sokan már vágyakozóan tekintenek régi otthonuk, Palesztina felé. A meghatározott idő, amit Isten megszabott a nem-zsidók mint nemzetek számára, amint már láttuk, 1914-ben lejárt. Így tehát, minthogy a zsidók mint nemzet kegyvesztettek lettek Isten előtt, amikor keresztre feszítették Jézust, és a nem-zsidó nemzeteket Isten többé nem ismeri el nemzetekként, Krisztus nemsokára el fog kezdeni egyénenként foglalkozni a világgal, kezdve a zsidókkal, ókori kiválóságaikon keresztül. Ezért nem sokkal 1925 után joggal várhatjuk, hogy meglátjuk Ábel, Énok, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Melkisédek, Jób, Mózes, Sámuel, Dávid, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Keresztelő János és a Héberekhez írt levél 11. fejezetében említett többi hűséges feltámadását. Ők alkotják majd az új királyság központi magját a földön. Az egyik legfontosabb dolog az lesz, hogy Jeruzsálemet olyan állapotba hozzák, hogy a világ fővárosa lehessen. Ehhez sok munkára lesz szükség, de sokan lesznek, akik készségesen dolgoznak majd. Az aktuális hírekből megtudhatjuk, hogy Palesztina már a figyelem középpontjába került, és zsidók ezrei próbálnak meg visszatérni oda. Már eddig is jelentős munkálatok történtek jobb utak építése és a földek megművelése érdekében. Azonban nem várhatjuk, hogy igazán tervszerű munka folyjon, amíg ezek az „fejedelmek” fel nem támadnak és át nem veszik az irányítást. Minden ország fővárása közvetlen és gyors összeköttetésben kell, hogy legyen területének minden részével. Ha Jeruzsálem lesz a világ fővárosa, akkor képesnek kell lennie arra, hogy minden térséggel gyorsan kapcsolatba tudjon kerülni. Krisztus királyságának ezer év alatt meg kell majd semmisítenie minden gonoszságot, amely az előző hatezer évben történt. A régi módszerek már nem elegendőek. Már most látható,

hogy nagy változások fognak bekövetkezni. A távíró és a rádió már most a fél világon keresztül közvetíteni tudja üzeneteinket, és mire a fejedelmek megérkeznek, már még tökéletesebbek lesznek, és az egész világot körbe tudják hálózni. A világon mindenki úgyszólván „egy szobában lesz”. Az a szoba egy kicsit nagyobb lesz, mint amiben talán eddig összejöveteleket szoktunk tartani, de nem baj. Most, amikor olvassuk az Ézsaiás 2:3-at, és a Zakariás 14:16,17-et, láthatjuk, milyen könnyű lesz minden embernek „felmenni Jeruzsálembe”. A fejedelmek rádión keresztül könnyedén közölhetik utasításaikat a világ bármely részével. Képzeljük csak el, amint Ábrahám fejedelem általános utasításokat ad, „figyelmet” kér, és az emberek mindenütt figyelnek rá, és hallják minden kimondott szavát, olyan könnyedén, mintha egy nyilvános előadóterem emelvényéről szólna hozzájuk. Természetesen, ha valaki el óhajt látogatni Jeruzsálembe, és személyesen beszélgetni a fejedelmekkel, vagy ha a fejedelmek személyesen szeretnének ellenőrizni valamilyen közös munkát, akkor – mivel a repülőgépek nemsokára még tökéletesebbek lesznek - csupán néhány órányi utazás kérdése lesz, hogy a föld bármely részébe eljussanak Jeruzsálemből, vagy vissza. Ez valóban egy új föld lesz, dicsőséges minden tekintetben. - Zakariás 14:20, 21; Jelenések 21; Zsoltárok 72 és 145. Az ókori méltóságoknak arra is hatalmuk lesz, hogy használják a „vasvesszőt”, ha szükséges, hogy az önfejűekkel és az engedetlenekkel elbánjanak. Mindenkinek meg kell tanulnia, hogy az igazságtalanság nem lesz megengedve. Az új királyság alaptörvénye az igazság. - Zsoltárok 37:9,10, 2, 38. Semmi kétség, hogy sok fiú és lány, aki elolvassa ezt a könyvet, meg fogja érni, hogy láthassa Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Józsefet, Dánielt, és a többi régi hűséges férfit, akik eljöttek „jobb feltámadásuk” dicsőségében, testben és lélekben tökéletesen. Krisztus nem fog sokat várni, és kinevezi őket dicsőséges és tekintélyes pozícióikba mint földi képviselőit. A mai világ és jelenlegi kényelmi szintje először furcsa lesz majd nekik, de hamar hozzá fognak szokni az új módszerekhez. Talán lesz majd néhány mulatságos tapasztalatuk, mivel még sohasem láttak telefont, rádiót, autót, villanylámpát, repülőgépet, gőzgépet és még sok egyéb dolgot, amelyeket mi már jól ismerünk. Micsoda kiváltság éppen ebben az időszakban élni, és meglátni, ahogyan véget ér a régi és elérkezik az új! A világ történetének minden időszaka közül a jelenlegi a legcsodálatosabb.

Szükségtelen megemlíteni, hogy azok a fiúk és lányok, akiknek ezt a kiadványt címezték, mára már legalább a nyolcvanas éveikben járó idős emberek és asszonyok. Bár a Társulat esetenként alkalmazta „A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!” fülbemászó szlogenjét és felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a Tanúk létszáma elérte a többmilliós számot, elkendőz egy nyilvánvaló megtévesztést. Az az állítás, hogy „A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!” nem az 1990-es vagy a 2000es években élő embereknek szólt. Azoknak az embereknek szólt, akik az 1920-as évek első felében éltek. Jehova Tanúi mintegy 5,9 milliós taglétszámának csupán egy töredéke élt akkor. Csak akkor tudnák azt a látszatot kelteni, hogy a jóslat valamennyire is megalapozott volt, ha napjainkban több, mint kétmillió 75 év körüli vagy idősebb Tanú élne. Nyilvánvalóan nem ez a helyzet. Az 1925-ös év, amelyen a jóslat és a szlogen alapult, egyetlen megjósolt dolgot sem hozott el. A tanítás megalapozatlan volt, profetikus fantáziálás, jól felsültek vele. Mégis, minden anyagot, mely Az Őrtorony folyóiratokban és egyéb kiadványokban megjelent, akkoriban „időszerű tápláléknak” tekintettek, amelyet Isten kommunikációs csatornáján keresztül szolgáltak fel - egy olyan csatornán keresztül, amelyről azt állítják, Jézus Krisztus, a most uralkodó király különleges jóváhagyását és irányítását élvezi. Ahogyan ők mondják, úgy beszélnek, mint Isten „igaz prófétája”. Azonban az, hogy az 1925-ös év anélkül telt el, hogy ezek a legutóbbi jóslatok beteljesedtek volna, azt bizonyította, hogy az előrejelzők nem „hű és értelmes rabszolgaként”

cselekedtek. Nem ragaszkodtak hűségesen és alázatosan Isten ihletett Szavához, amely egyedül illethető csak olyan jelzőkkel, mint „vitathatatlan”, „abszolút és fenntartás nélkül helyes”, „kétségbevonhatatlanul megalapozott”. Értelmesnek sem voltak nevezhetőek a hosszú évek alatt, amíg ilyen dogmatikus állításokat terjesztettek világszerte, és ezt a meggondolatlanságukat Rutherford bíró gyakorlatilag el is ismerte, amikor bevallotta, hogy bolondot csinált magából. A megfélemlítő nyelvezet, amelyet Isten kinyilatkoztatott „csatornája”, az Őrtorony használt, az ambícióra, a büszkeségre és a Krisztushoz való hűtlenségre való célozgatások, melyeket mindenkire alkalmazott, akik nem akarták elfogadni ezeket az önhitt kijelentéseket, kétségkívül arra indították a többséget, hogy ’kövessék a vezért’, aki eközben elismerten ostoba kijelentéseket tett. Sokan azonban úgy találták, hogy nem tudnak tovább támogatni egy ilyen felelőtlen mozgalmat, és a szervezet jelentős veszteségeket tapasztalt hívei létszámában 1925 után.157 Hogyan ábrázolták a szervezet kiadványai az 1925-ös helyzetet? Egy kijelentés, mely Jehova Tanúi 1975-ös évkönyvének 146. oldalán szerepel, tipikusan nem a szervezetnek tulajdonítja a problémát, akik közzétették az információt, hanem a „testvéreknek”, akik elolvasták, a következőképpen:
Az 1925-ös év eljött és el is múlt. Jézus felkent követői osztályként még mindig a földön voltak. A régi idők hűségesei - Ábrahám, Dávid és a többiek - nem lettek feltámasztva, hogy a föld uralkodói legyenek. (Zsolt 45:16) Így tehát, Anna MacDonald visszaemlékezése szerint: „1925 szomorú év volt sok testvér számára. Néhányan megbotránkoztak, reményeik szétfoszlottak. Abban reménykedtek, hogy megláthatják, ahogyan néhány 'régi kiválóság' [a régmúltban élt férfiak, mint pl. Ábrahám] feltámadnak. Ahelyett, hogy csak egy 'lehetőségnek' tekintették volna ezt, azt olvasták bele, hogy 'bizonyosság' volt, és néhányan saját szeretteik feltámadására is várakozással készültek.

Vajon az Őrtoronyban megjelent állításokról szóló beszámoló, amely e könyv előző oldalain található, igazolja-e bármilyen módon is azt, hogy a felelősséget a „testvérekre” ruházták át, amiért oly nagy reményeket tápláltak, aztán látták őket semmivé foszlani? Az 1980-as Évkönyv (amelyet ugyanabban az évben adtak ki, amikor Rutherford személyes megjegyzését Fred Franz előadta a főhivatalban) ugyanilyen megvilágításba helyezi az ügyet. Az évkönyv beszámol Rutherford bíró 1926. májusában egy svájci kongresszuson tett látogatásáról és egy tanácskozáson való részvételéről, ahol a következő gondolatcserére került sor:
„Kérdés: Visszatértek a régi hűségesek? „Válasz: Nyilvánvalóan nem tértek vissza. Senki sem látta őket és ostobaság lenne ilyen bejelentést tenni. A „Milliók” könyv állítása szerint ésszerűen várhatjuk, hogy nem sokkal 1925 után visszatérnek, azonban ez csupán egy lehetséges vélemény volt.”

Mindenkinek joga van a véleménynyilvánításhoz. Azonban azoknak a férfiaknak, akik azt állítják, hogy Isten földi szóvivői, biztosan nincs ahhoz joguk, hogy pusztán a véleményüket fejezzék ki, miközben azt állítják, hogy amit mondanak, azt Isten saját Szava támasztja alá, és ugyanúgy kell azt is elfogadni. Amikor az állításaikat úgy terjesztik szét a világon, mint Isten üzenetét az emberiségnek, mint szellemi „táplálékot a megfelelő időben”, azok, akik hirdetik ezeket, bizonyára se nem „hűségesek”, se nem „értelmesek”, ha

157

Köztük volt Alvin Franz, édesapám testvére, ő volt a legfiatalabb a négy Franz testvér közül.

felelőtlenül téves nézeteket nyilvánítanak ki, makacsul érvelnek mellettük, ócsárolnak mindenkit, aki nem ért egyet velük, vagy ami még rosszabb, megkérdőjelezik az Isten előtti hűségüket és alázatukat. A szervezet 1930-ban építette fel a Beth-Sarim nevű házat San Diego-ban, Kalifornia államban. Erről Az új világ című, Fred Franz által írt könyv ezt írja:
….ezután gyorsan megsemmisítették a csatában, száműzték a mennyből és levetették a földre. Ez a gonosz lény és a démonai most nagy bajokat hoznak a földre és a tengerre, hogy az összes nemzetet egy diktatórikus rendszerbe hajszolják és, hogy minden emberben Isten elleni keserűséget keltsenek. Az Úr Jézus most érkezett a templomba ítélkezésre, és az „ő testének” maradék, még földön élő tagjait összegyűjtötte a vele alkotott tökéletes egység templomi állapotába (Malakiás 3:1-3), így tehát ezeknek a régi hűséges férfiaknak a halálból való visszatérése most már bármelyik nap várható. A Szentírás alapján jó okunk van azt feltételezni, hogy ez röviddel Armageddon kitörése előtt fog bekövetkezni. Ebben a várakozásban épült fel 1930-ban, a San Diegoban, Kalifornia államban található ház, amelyről már számos alkalommal, rosszindulatú szándékkal nyilatkozott a vallásos ellenség, és amely a „Beth-Sarim” nevet kapta, melynek jelentése „Fejedelmek háza”158. Jelenleg őrizzük ezt a házat, hogy a visszatérésükkor ezek a fejedelmek elfoglalhassák. A legfrissebb tények azt mutatják, hogy e halálra ítélt világ vallási fanatikusai a fogukat csikorgatják amiatt a tanúbizonyság miatt, mellyel a „Fejedelmek háza” szolgál az új világ számára. Ezeknek a vallási fanatikusoknak és szövetségeseiknek nem hoz majd semmi örömöt sem az, hogy a régen élt hűséges férfiak visszatérnek, hogy ítélettel uralkodjanak a népek felett.

Amint egy korábbi fejezetben bemutattam, 1941-ben, csupán tizenhat évvel 1925 után, egy St. Louis-ban, Missouri államban megtartott kongresszuson a szervezet feje, Rutherford elnök újból arról biztosította a gyermekeket, hogy nagyon rövid időn belül a bibliai idők hűséges asszonyai és férfiai vissza fognak térni. A hűségesek segíteni fogják a fiatalokat házastársuk kiválasztásában, és emiatt a gyermekeknek tanácsos elhalasztaniuk a házasságkötést, amíg ez az idő el nem jön. Az Őrtorony, mely leírta ezt az eseményt, később azt állította az akkor megjelent Gyermekek című könyvről, hogy az „az Úr által adott eszköz az Armageddonig hátralévő hónapokban elvégzendő munka eredményesebbé tételéhez.” Körülbelül háromszáz hónappal később, 1966-ban egy új időpont került előtérbe: 1975.

9. fejezet: 1975: „A megfelelő idő, hogy Isten cselekedjen”
„Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.” –Cselekedetek 1:7 (Újfordítású revideált Biblia). RUTHERFORD elnökségének második felében fokozatosan elvetették vagy más időbe helyezték a régebbi, időről szóló próféciák többségét, melyek mellett elnökségének első felében olyannyira erőszakosan kiálltak. Az „utolsó napok” kezdetét 1799-ről áthelyezték 1914-be. Krisztus 1874-es jelenlétét ugyancsak áthelyezték 1914-re (ahogyan 1922-ben történt Krisztus addig 1878-ban kezdett tevékeny, Királyság-hatalomban való uralkodásával). A feltámadás megkezdődését 1878-ról 1918-ra helyezték át. Egy ideig még azt is tanították, hogy 1914 valóban elhozta a „világ végét” abban az értelemben, hogy Isten ’jogilag’ véget vetett a világi nemzetek föld feletti bérleti jogának.
Néhány évvel e könyv megjelenése (1942) után, a házat eladták. Egy 1950-ben, New York városának Yankee Stadionjában megtartott körzetgyűlésen Fred Franz előadást tartott, melyben elmondta, hivatalosan eltörölték a „fejedelmek” megjövendölt, Armageddon előtti visszatérésének tantételét, és helyébe az a nézet lépett, hogy a Társulat által kinevezett személyek a gyülekezetekben már betöltötték ezt a fejedelmi szerepet.
158

Fura módon több mint hatvan évig nem ismerték el. azt követelte. ahogyan az időt visszaszámolta Ádám teremtéséig. A könyv a 28. mely korábban az 1925-re vonatkozó jövendölésekben is fontos szerepet játszott. olyan. 1942-ig semmi sem történt azzal kapcsolatban. és az emberi történelem hetedik ezeréves időszaka i. sz. 1915-höz. e. A szervezetnek az a vágya. ahogy a Zsoltárok 90:1. oldalon a következőt mondta (ang. sz. ezen a nemzedéken belül véget ér tehát az ember földi létezésének hatezer éves időszaka. amikor helyreáll a tökéletesség a bűn rabszolgaságától. és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. 42 Hamarosan. hogy a 2520 év végpontja i. Huszadik századunkban elvégeztek egy független tanulmányt is. mint addig gondolták. hogy i. és a másikra teszed át. így szólt hozzám mosolyogva Bill Jackson. e.legalább is papíron. mint azt a jellegzetes évet. Ekkor a kezdési időpontot csöndben egy évvel hátrébb. Mindezekről azt állították. betegségtől és haláltól való megszabadulás nagy Jubileumán. Az egyik olyan ülés után. öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. versben): „Te visszatéríted a halandót a porba. Az 1940-es évek közepére úgy döntöttek.Erről a nézetről is lemondtak. a mely elmúlt.. e. hogy a Russell és Rutherford elnöksége alatt használt időrend mintegy 100 évet tévedett abban. embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted. hogy megtartsák 1914-et. igen. hogy láthatatlanok.” Jehova Isten nézőpontjából az. ugyanis ugyanez a zsoltár így folytatja (3. nem pedig i.) [saját fordítás]: Ussher ideje óta alaposan tanulmányozták a bibliai kronológiát. a Vezető Testület tagja: „Úgy szoktuk mondani. és (mint már korábban is) hat. ezer éves „nap” követ. hogy i. Ez egy 1966 nyarán kiadott könyvben jelent meg. mely nem követi vakon a kereszténység időrendi számításai. és az ennek a független tanulmánynak az eredményeként létrejött időrendi táblázat i. Nem került fényre semmilyen történelmi bizonyíték arra vonatkozóan. 4026-ot jelöli meg az ember teremtésének időpontjaként. maradjon. 606-tól 2520 évet számolva valójában i. amikor szóba kerültek ezek az idővel kapcsolatos próféciák és változtatások. s nem foglalkoztak azzal. melyre régóta rámutattak (s amit 1915-tel nem tettek). Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték. veszed ezt a dátumot az egyik válladról. hogy eltelik hatezer év az ember létezéséből. te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 4. s amelyeket egy hetedik. E megbízható bibliai kronológia szerint az ember megteremtésétől számított 6000 év 1975-ben telik le. sz. Első fejezetében a könyv a Jubileum-elrendezéssel foglalkozott. i. 1914. 1914-hez jutunk. 1975 őszén kezdődik meg. hogy Jeruzsálem pusztulása egy évvel korábban történt.” Ezért néhány éven belül a mi nemzedékünk idején elérjük azt. és 29. huszonnégy órás nap érne véget. s a címe Örök élet Isten fiainak szabadságában (Life Everlasting—In Freedom of the Sons of God). 41 Mi a jelentősége ennek? A könyv a továbbiakban alkalmazza a korábbiakban kifejtett gondolatokat: . 2 írja: „Uram. sz. hogy Jeruzsálem pusztulását egy évvel korábbra kell helyezni: ezt egyszerű megtenni . illetve (az Új világ fordítás szerint) „a dolgok rendszerének a befejezését” ekkor már jövőbeni dolognak tartották. 607-re helyezték át. egyenként ezer évig tartó „nap” mellett érvelt. amit Jehova Isten az emberi létezés hetedik napjának tekinthet. melyet Fred Franz írt. e. hogy a korábbi tanítás 1874-es dátumával szemben 1975-ben érkezik el az emberi történelem hatodik évezredének a vége. 606-ban volt a 2520 év kezdete. Jehova Isten időtlen. A szervezet 1966-ban azt mondta. és ezt mondod: Térjetek vissza. elfogadásuk pedig nyilvánvalóan teljesen attól függött. melyek alatt az emberiségnek tökéletlenséget kell tapasztalnia. lehetővé téve ezzel. és a véget.” Egészen Rutherford haláláig. hogy hitt-e az illető a felkínált magyarázatokban. mint ha csak hat. mint a tegnapi nap.

mi fog történni mostantól 1975-ig. hiszen emlékezzünk csak: az emberiség előtt még ott áll az. Az Őrtorony Társulat nemrégiben kiadott történelemkönyvének. és biztos. De a fenti bekezdés volt a csúcspontja mindannak. hogy szabadságot hirdessen az egész földön. Jézus Krisztus ezer éven át tartó földi uralma. ang. a ’sabbat Urának’ uralkodása párhuzamosan zajlana le az ember létezésének hetedik ezredévével”.43 Mennyire helyénvaló lenne. a „szombat Urának” uralma az emberek létezésének hetedik évezredével párhuzamosan fusson. hogy nem csupán ’vélemények kifejtéséről’ van szó. Nagyon röviden mutatja be a kérdéskört. ha abban a bizonyos időben kezdené meg az ezeréves uralmat. Az értelem szükségessé teszi. hogy elsősorban Jehova akaratának a cselekvésére koncentráljanak és ne törődjenek túlságosan a dátumokkal és egy mielőbbi szabadulás reményével. amikor tizenkilenc évszázaddal ezelőtt a földön volt. Ezt Az Őrtorony 1980/18-as száma a 3. minden ott lakónak! Ez igazán időszerű lenne az emberiség számára. De mi nem mondjuk. hogy Jézus Krisztusnak. Jehova Tanúit ugyanakkor arra is figyelmeztették. mit „illő” és nem illő cselekednie Istennek. oldalon (1980. hogy kijelentse. és az 1966-os kongresszusra összpontosítva. és némelyik valószínűleg konkrétabb volt. ha Jézus Krisztusnak. hogy nagymértékű bizonyosság kell ahhoz. márc. Egyenesen. Még erőteljesebb az ezt követő kijelentés. mit jelent ez az 1975?« ” Franz testvér aztán utalt arra. hogy sok kérdés vetődött fel azt illetően. De mi nem mondjuk. Ésszerű azt gondolni. Nem puszta véletlen vagy baleset. hogy az idő rövid.) is elismerte. Mindezen dolgok lényege. mint az tanácsos lett volna. mely szerint „összhangban lenne Jehova Isten szerető szándékával. hogy az új könyvben levő anyag vajon azt jelenti-e. Ugyanakkor más megállapítások is napvilágot láttak e témában. Istennél minden dolog lehetséges. Az idő fogy — efelől nincs kétségünk. hogy egy tökéletlen ember ki merje jelenteni. ezt mondja (a 104.” . amiről a Szent Biblia utolsó könyve beszél. hanem Jehova Isten szerető szándéka szerint lenne az. És egyikőtök se mondjon semmi konkrétumot azt illetően. oldalon): „A Baltimore-ban (Maryland) tartott kongresszuson F.” Jehova Tanúi közül sokan az adott tanács szellemében tevékenykedtek az 1966-ot követő években. 15. melyen Fred Franz közreadta az 1975-ről szóló információt először közlő új könyvet. Jézus Krisztus. hogy 1975-ig befejeződik Armageddon. „helyénvaló” és „rendkívüli módon illő lenne Isten részéről”. nyíltan nem jövendöltek meg semmit 1975-re. Franz tartotta az utolsó beszédet. Lényegében a következőket állapította meg: „Lehetséges. egy fiatalember odajött hozzám. melyről már korábban kijelentették azt. és addigra Sátán meg lesz kötözve. gondosan megszerkesztett érvelése épült.. amire ennek a fejezetnek az egész bonyolult. De az író hajlott rá. sőt megköveteli ezt. hogy bemutassa az előszavában megígért elfogulatlanságát és tárgyilagosságát. ezt mondta magáról prófétailag: „Mert az Emberfia Ura a sabbatnak” (Máté 12: 8). Így kezdte: „Épp mielőtt az emelvényre jöttem. nagy Jubileumi sabbattá. kedves testvérek az. hogy 1975 jelenti majd az új ezredév kezdetét? Nem. a Jehova Tanúi — Isten Királyságának hirdetői című könyvnek újabb alkalma nyílik rá. W. és ezt mondta: »Mondd. Mondta a szervezet „nyíltan”. Isten részéről valóban ez lenne a legmegfelelőbb. ha Jehova Isten ezt a közelgő hetedik ezeréves időszakot a nyugalom és felszabadítás sabbati időszakává tenné. hogy 1975-ben kell megkezdődnie. Krisztus millenniumi uralma.

]. Elismeri. hogy a közeljövő telve lesz izgalmas eseményekkel azok számára. miért vallott ennyire nyilvánvalóan kudarcot a két évvel korábban megfogalmazott alapelv alkalmazásában annak a könyvnek a szerzője. Vajon Isten nyugalmi napja párhuzamos azzal az idővel. illetve már el is érkezett (Az Őrtorony 1975/6 [1974. Ezek közül csak egy jelent meg az 1960-as években ( Őrtorony 1968/19 [1968. mely ezt írta: „Nem lenne helyes. mint a legutóbb idézett Ébredjetek! cikk. hogy ez a rész idézi az egyedüli óvatosságra intő kijelentést abból az időből. az Ébredjetek! 1966. 15.” A könyv nem magyarázza el. a könyv megjelenése után lépett be. ang. Tudniuk kellett. ang. 1. majd pedig ezt mondta (19. aminek következményeként az emberiség tovább él majd Krisztus dicsőséges 1000 éves uralma alatt. de ugyanakkor mennyire nagyszerű napok állnak közvetlenül előttünk!” 8 Vajon azt jelenti ez. mely rámutatott 1975-ös évre. máj. és milyen jelentőséget tulajdonítottak neki. hogy az „utolsó napok” 1914-ben kezdődtek meg. ami egyben Isten nyugalmi napjának az első 6000 évét jelenti? 1975-ben. ami óva intett a témával kapcsolatban. október 8-ai angol számában megjelent a „Meddig tart még?” című cikk. és némelyik valószínűleg konkrétabb volt. ugyanis ez a régi rendszer egyre közeledik teljes végéhez. mai megjelent az 1993-as történelemkönyvben. mint olyan példát. mint az tanácsos lett volna”. akik Istenbe és az ígéreteibe vetik hitüket. Azt jelenti. majd pedig ezt mondta (272. hogy az 1975-ös év elhozza az armageddoni csatát? Senki sem állíthatja bizonyosan. Legfeljebb néhány éven belül be fog teljesedni a Biblia próféciáinak ezekre az „utolsó napokra” vonatkozó befejező része. Nem tudják milyen mértékben és mekkora intenzitással hangsúlyozták ki az 1975-ös dátumot. Ezért számíthatunk arra. hogy a Millennium Isten 7000 éves nyugalmi napjának utolsó ezer éve lesz. hogy viszonylag kevés éven belül tanúi leszünk a még hátra lévő próféciák teljesedésének. 4026 őszén lett megteremtve. mióta az ember a földön van teremtése óta? Úgy tűnik. amikor 1975 már nagyon közel volt. Ez figyelemreméltó. mi következett ekkor.].] számai). ezért nem tapasztalhatta. ang. hogy közeledünk az emberi létezés első 6000 évének a végéhez. 1975/22 [1975. Melyik évben ér akkor véget az emberi létezés első 6000 éves időszaka. oldal) [saját fordítás]: A közvetlen előttünk álló jövő biztosan tele van csúcspontot jelentő eseményekkel. mennyire hiányos és felhígított képet nyújt ez. Nagyrészt ugyanazt az érvet használta. Mi történt valójában? Ugyanazon évben. hogy Ádám i. valószínűleg valamikor ugyanebben az évben lett megteremtve Éva is.. és ahogy a korábbi jövendöléseknél elhangzott figyelmeztetésekre is igaz volt. jún. 1. hogy Az Őrtorony Társulat történelemkönyve lábjegyzetében óva intő példa bizonyítékaként említ bizonyos kiadványokat. máj. A Vezető Testület tagjai viszont tudják ezt. amelyek még csak ezután következnek az idő sodrában (Máté 24:36).. e. Jézus ezt mondta: "Azt a napot vagy azt az órát senki nem tudja” (Márk 13:32). igen. hogy „más megállapítások is napvilágot láttak e témában. mint ami kapcsolatban áll az új millennium kezdetével. ill. Legalább néhányuknak az Írói Bizottságban levők közül el kellett olvasnia és jóvá kellett hagynia azt. hogy mit hoz el bármely konkrét év. a másik kettő akkor jelent meg. és az 1963-ban megjelent „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos” című könyvet idézi. különösen tekintettel arra. A lábjegyzet ezután visszautal az 1975-öt megemlítő könyv megjelenése előtti időszakra. 273. Isten szolgáinak elég.. és közvetlenül ezután kezdődött meg Isten nyugalmi napja. melyek kapcsolatban állnak a „vég idejével”. az Őrtorony társfolyóirata. A bibliai időszámítás legmegbízhatóbb megvizsgálása és a világi történelem sok elfogadott dátumának összevetéséből kitűnik.Jellemző. és hogy napjaink kézzel fogható tényei a prófécia beteljesedéseként ezt a nemzedéket jelölik meg ennek a gonosz világnak az utolsó nemzedékeként. mennyire nehéz napok.” A Társulat 1993-as történelemkönyve úgy említi az Őrtorony 1968.. május 1-jei (angol) számát. amely a „6000 év ér véget 1975-ben” alcím alatt szintén amellett érvelt. ha a Biblia időszámítását olyan dátumok kitalálására használnánk. Valójában ez tovább fokozta a várakozásokat. 159 7 .159 A szervezet tagságának körülbelül négyötöde 1966. oldal) [saját fordítás]: „Ezért nagy jelentősége van annak a ténynek. és 20.

” Többször idézték a Famine – 1975! című könyvet. amely most a földet uralja” A cikk később utalt 1975-re. és az elején ezt mondta (13. azokra a földet megrázó eseményekre. Ez azt jelenti. melyet két élelmezési szakember írt. aki másra gondolna. hogy a „vég idejének” utolsó éveiben élünk (Dán 12:9). Példaként nézzük Dean Acheson. akik valahogyan utaltak 1975-re. hogy biztosítsam önöket arról. vagy bármely területen működő „szakértők” kijelentéseit idézték. hogy „Ádám megteremtése (kora ősz)”. ha valaki nem lenne ébren. mától számítva 15 év múlva [tehát 1975-ben] a világ túl veszélyes lesz az életre. és annak. hogy ennek a Sátán uralma alatt álló rendszernek rohamosan fogy az ideje. volt amerikai külügyminiszter 1960-ban tett kijelentését. Az Ébredjetek! 1968. október 8-ai számában megjelent „Mit hoznak az 1970-es évek?” című cikk újból a még hátra lévő idő rövidségét hangsúlyozta. ahogyan megbizonyosodhatunk róla. mint az emberi történelem hatezer éves időszakának befejeződésére. oldal) [saját fordítás]: „Közeledik a 6000 év vége Van még egy módszer. melyek hamarosan bekövetkeznek. e. hogy legfeljebb csak néhány év marad. és arra. és azt írták róla. dátumokat tartalmazó táblázat két oldalán jelentek meg. mielőtt Isten lerombolja a dolgok gonosz rendszerét. normálisan gondolkodó személy. aki ezt mondta: „Eléggé jól ismerem az eseményeket ahhoz. az 1975-ös év körül. és ezt mondta (14.” Az Őrtorony-kiadványok újra és újra olyan kiemelkedő személyiségek. a „legfeljebb néhány év” kifejezéseknek. oldal): „Nagy a jelentősége annak a ténynek. 4026 volt az első év.teljesen biztosan tudják. Ki az az ésszerűen. A Biblia rámutat. melyben i. Mekkora ostobaság volna. hogy ez „bizonyosan” elhozza az utolsó napról szóló próféciák befejező részének beteljesedését. hogy közeledünk az emberi történelem teljes 6000 éves időszakának a végéhez. hogy most kell kimunkálnunk a megmentésünket! A fenti bekezdések egy nagy. különösen az alábbi kijelentéseket. és nem figyelne oda a fennmaradó korlátozott hosszúságú időre. mint hogy lelkesedést és reményeket akartak kelteni egy dátum. A táblázat így fejeződött be: Ebben az összefüggésben mennyire lehet „óva intő” hatása a „ közeli jövő”. hogy az „utolsó napoknak” nevezett időszakból ötvennégy év már elmúlt. melyek sok értelemben emlékeztettek Russellnek az 1914re vonatkozó jövendöléseire: .

A nyelvezete. majd pedig az alábbi ábrát közölte: Ugyanez az anyag megjelent az Őrtorony 1969. úgy tűnt. Ezt az emberi gondolkodásmód kényszeríti rá Isten Fiára. 26. 1975-öt kihangsúlyozó. hogy Jehova Isten megteremtette az embert. vagyis a „Sabbat Ura”. A „hű és értelmes rabszolga” tulajdonképpen felvázolta. október 8-ai száma újból arról beszélt. október 15-ei számában is. milyen időrend követését várja el az Urától akkor. melynek címe: The Approaching Peace of a Thousand Years 160. ha az úr be akarja tartani szavát. fáradozással töltött időszakot követő hetedik időszak. Ahogy korábban meghatározták. mintha csak fél évszázaddal visszaforgatták volna a történelem kerekét. hogy a fáradozással és munkával teli hat időszakot követi a nyugalom hetedik (sabbati) időszaka. egyszerűen figyelmen kívül hagyták. az érvelés szerint Krisztus uralmának 'kell az ezt követő hetedik [ezerév]nek lennie'. Megjövendölök egy konkrét dátumot. Ahhoz. Amikor elérkeztek az 1970-es évek. a kifejezések enyhébbek. ahhoz az uralmának az ezerévek sorozatában a hetedik ezerévnek „kell lennie”. Egy konkrét dátum nyilvános hirdetésén túl. amit állít magáról. de ez az anyag lényegében nagyon hasonlít ahhoz. még határozottabb és konkrétabb volt. Az Ébredjetek! 1971. ha lehet. -------Ahhoz. elszabadult infláció. mit volna „helyénvaló” és „alkalmas” Istennek megtennie. anarchia. hogy (a füzet 25. 1975-öt. Ezek a szavak semmilyen értelemben nem határozatlanok vagy kétértelműek. rendkívüli súlyosságával” 1975-re sok éhező országben mindennapos lesz a polgári lázongás. és ez a dátum élénken bele lett vésve Jehova Tanúi elméjébe az egész világon.” Három évvel az eredeti. mint az előző kiadványé. katonai diktátorok. de az 1975-ös évet már korábban úgy mutatták be mint olyan évet.„1975-re soha nem látott kiterjedésű katasztrófa sújtja majd a Földet. oldalán) kevéssé konkrét kifejezést („a hetvenes évek közepén”) használják. 160 . hogy az legyen. ugyanúgy Krisztus ezeréves uralma lesz a sabbati hetedik ezerév. amit Rutherford bíró fejtett ki A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg! című füzetében. pedig erősen erre a dátumra irányította a figyelmet.. Számításaik szerint az emberiség földi életének hatezer éves időszaka befejeződik a hetvenes évek közepén. tovább folytatódott a várakozáskeltés. az Örök élet Isten fiainak szabadságában című könyv megjelenése után a szerző. Fred Franz újabb művet írt. A töténelemben még soha nem látott méretű éhínségek sújtják majd a fejletlen nemzeteket. Bár az írásmód kifinomultabb. ezeréves uralmának egybe kellene esnie a hetedik évezreddel az évezredek sorozatában (Máté 12:8) Akkor lenne sabbatnapi uralom. Az 1969-ben megjelent könyv ezeket a kijelentéseket tartalmazta a 25. az most 1975-re vonatkozott161. mely követi a fáradozással és szenvedéssel teli hatezer éves időszakot. A különbség annyi volt. 1975-ben véget és hatezer év. melyben elismerten ostoba kijelentéseket tett. amikor új válság fog sújtani minket teljes. a közlekedés összeomlása és kaotikus nyugtalanság. az 1925-öt megelőző évekig. mint tíz éven belül megkezdődik a hetedik ezerév attól számítva. 161 Igaz. hogy amit mondtak. Az Őrtorony kiadványok 1990-ben kiadott indexe (1930-1985) viszont nem említi meg ezt a cikket az „1975” címszó alatt. hogy az úr Jézus Krisztus a sabbatnak (hetedik napnak) az Ura lehessen.” Az érvelés ebben a részben egészen egyértelmű és nyílt: Ahogy a sabbat volt a hat. oldalon [saját fordítás]: „Nem annyira régen a Szent Biblia komoly tanulmányozói újra megvizsgálták az időrendjét. melyre a Biblia rámutat. Tehát kevesebb. most ugyanolyan módon határoznak meg egy elvárást Jézus Krisztussal szemben.

Ezért hát. mely magában foglalta az 1975. amit én mondok neked. Ne tévedjünk! Elég. Nem úgy voltak tervezve. hogy közömbösek és érdektelenek legyünk. mint „viszonylag néhány éven belül”. De emlékezzünk rá. és hogy mennyire könnyen lehet nagy várakozásokat kelteni. és hogy 'nem tudjuk a napot és az órát'. hogy játszadozzunk Jézus szavaival. hogy az uram ezt és ezt mondta. hogy a felelősséget ne az információ forrására. mintha ők vártak volna túl sokat. hogy ügyelni kell. hanem az információ befogadóira hárítsák. az Őrtorony 1971. nem pedig a kívülállóknak. milyen az emberi természet. ezt a kiadvány csak a Tanúknak szánják. Jelentenek bármit ezek a szavak? Vagy csak dobálóztak velük. visszafogják az izgatott várakozásokkal teli légkört. „legfeljebb néhány éven belül”. amikor mindenkinek alaposan tisztában kell jönnie azzal. mégpedig mindet olyan szövegkörnyezetben. de ne fújd fel ezt túlságosan. „a közeli jövőben”. évet. hogy hamarosan. Nem annak van itt az ideje. ezen a nemzedéken belül! (Máté 24:34). ha maga az Atya tudja a „a napot és az órát” Hogyan tehette meg egy „hű és értelmes rabszolga” azt. sem az egek angyalai. Ezért hát a szervezet felelős személyeinek fel kellett volna ismerniük a veszélyt. igen. hogy a dolgok jelen rendszerének vége gyorsan közeledik a hirtelen befejezése felé. Mégis. nehogy túl nagy jelentőséget tulajdonítsunk Jézus Krisztus saját figyelmeztető szavainak: 35 Egy dolog abszolút biztos: a beteljesedett bibliai jövendölések által megerősített bibliai kronológia azt mutatja. csak az Atya. Való igaz. annak van itt az ideje. sem a Fiú. március 1-jei (angol 1968. fel kellett ismerniük. nem annak van itt az ideje. hogy felépítse az emberek reményét bizonyos dátumok köré. a várakozásokat. mely a havi „Királyság-szolgálatunkat” jelenteti meg. Ezeket a kifejezéseket mind az Őrtorony és az Ébredjetek! folyóiratban használták a millenniumi uralom elkezdődésére vonatkozóan.” (Máté 24:36) Ellenkezőleg. mely szerint „azt a napot és azt az órát senki nem tudja. hogy annak kell irányítania az életedet. Ellenkezőleg. noha gondosan kerülték annak határozott megjövendölését. az ember létezésének hatezer éve nemsokára véget ér. hogy gyakorlatilag azt mondja: Igaz. hogy lecsendesítsék. ezek a felelős férfiak jóváhagyták olyan kifejezések használatát.Az információnak ez a folyamatos áramlása egyértelműen úgy volt megtervezve. hogy 'nem mondjuk ezt határozottan' vagy 'nem mutatunk rá konkrét dátumra'. „legfeljebb csak egy pár év múlva”. „az utolsó néhány év”. márciusi szám a teljes idejű szolgálatra („úttörőszolgálatra”) buzdított az alábbiak szerint [saját fordítás]: . a legtöbb kijelentés mellett ott volt néhány kiigazító kijelentés. augusztus 15-ei) száma még arra is utalt. de aztán ezek a dátumok a remények beteljesedése nélkül múljanak el. Az 1968. A korábbi esetekben a Társulat kiadványai sorozatosan arra törekedtek. gondatlanságból használták őket? Így lehet játszadozni az emberek reményeivel és terveivel? Ennek ellenére. Egész története a kezdet kezdetétől fogva a körül forgott. hogy egy konkrét dátum eljövetelekor meglátjuk a Millenniumot. ismerd fel. hogy táplálja és felépítse a reményt. hogy a szervezet nem volt kezdő ezen a területen. A legnyíltabb kijelentések némelyike a Brooklyn-i Szolgálati Osztálytól jött.

májusi száma ezt mondta. amikor a Vezető Testületben szolgáltam. A többség. elég pénzük van. amiből kijönnek majd 1975-ig. nem emlékszem rá. miután említést tett a „hátralevő rövid időről” [saját fordítás]: „Beszámolókat hallottani testvérekről. az én megfigyelésem szerint.981 év 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 megkereszteltek 82.649 62. hogy mérsékletre szólítsanak fel. már csak kilencven teljes hónap van hátra addig. és elfogytak az anyagi eszközeik.193 149. amíg eltelik az ember létezésének 6000 éve.904 74. Amikor elmúlt 1975. Hogyan gondolkodott ebben az időben a Vezető Testület? A Testület néhány idősebb tagja személyesen átélte az 1914-es és 1925-ös várakozások kudarcát. Mások. Nem teszek úgy. feladták munkájukat. hihetetlen növekedés következett be. hogy „kivár”. Figyeljük csak meg.027 63. hogy „ott szolgáljanak. akik eladják házukat és javaikat és úgy tervezik. ahol nagyobb a szükség”. hogy a régi rendszer alatti utolsó napjaikat az úttörő szolgálatban töltik el. néhány idős személyt is beleértve. eladták otthonukat.” A Királyság-szolgálatunk 1974. földjeiket. mivel úgy számítottak. Voltak. valamint az 1940-es évek elején keltett fokozott várakozást. hogyan alakult a megkeresztelkedések száma 1960 és 1975 között: év 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 megkereszteltek 69. Ez bizony kitűnő módja annak. és újra kellett kezdeniük.805 164.073 A növekedés üteme 1960 és 1966 között csaknem teljesen megállt.842 120. mintha nem éreztem volna kezdetben én magam is lelkesedést.236 64.070 69. amennyire csak megengedik a körülmények. pénzre váltották biztosítási kötvényeiket vagy más értékes kötvényeiket. hogy valamikor is hallottam volna komoly aggodalmat kifejező szavakat a Testület bármely tagjától a felkeltett izgatott várakozások miatt.808 163. akik eladták vállalkozásukat.” Jónéhány Tanú pontosan ezt tette. Az 1971 és 1974 közötti évekből. akkor szembe kellett nézniük a szomorú valósággal. és feleségükkel.872 295. Gondoljatok csak bele. amikor 1975-re irányították a figyelmet.798 68.393 58. gyermekeikkel más területre költöztek.„Tekintettel a hátralévő rövid időre. vagy az egészségük rosszabbra fordult. Vonakodtak attól. Hatalmas növekedés időszaka volt ez. úgy döntött. ahogyan tudtak. Voltak. amikor 1966-ban megjelent az Örök élet Isten fiainak szabadságában című könyv. hogy a millennium eljövetele szükségtelenné teszi ezek elvégzését. olyan gyakran szeretnénk ezt végezni. akik lemondtak sebészeti műtétekről abban bízva.123 193.990 297. testvérek. 1966-ot követően viszont. ahogyan ez kiderül a táblázatból. hogy hogyan töltsük el a gonosz világ vége előtti rövid időt (1János 2:17). mely ragyogó képet festett az ezeréves jubileum .

Minél többet olvastam a Szentírást. magánbeszélgetésekben és nyilvános előadásokban is. 44. átjött a szobánkba. és már kevesebb. mint például: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja. hogy lehetséges egy 162 163 Idézetek forrása: Máté 24:36. Egészen a nyári hónapokig minden csendes volt. Gyors válasza ez volt: „és ugyan miért ne lennének lelkesek? Ez olyan dolog. mert nem tudjátok. de nagyjából ennyi volt az egész. Megpróbáltam mérsékeltebbé tenni néhány cikket. hogy jelentős növekedést tapasztalhatott. Márk 13:33. ezért ez után arról beszélt.közelségéről. amelyeket az Atya a saját fennhatósága alá helyezett. mert olyan órában jön az Emberfia. Cselekedetek 1:7. nehogy túlságosan lelkesek legyenek 1975 miatt. hogy az egész elképzelés kilóg belőle. Aztán hirtelen megindultak az események. Az olvasás után nagybátyám ezt mondta Petersonnak: „Tudod. De 1966 után minden egyes év elteltével ez a kilátás egyre kevésbé tűnt valóságosnak. Az alelnök beszédei az összes. mert nem tudjátok. általában minden héten felolvastuk neki a tanulmányozásra kerülő anyagot Az Őrtoronyból. ami okot ad a lelkesedésre. melyik nap jön el Uratok. Amikor visszatértek. mint hét holdhónap van csak hátra. akinek a neve Peterson volt (eredetileg Papagyropoulos). Többször is hangsúlyozta. hogy a hétvégi előadásomban figyelmeztettem a testvéreket.” Korábban.” „Nem a ti dolgotok.” „Kitartóan virrasszatok hát. 1975 nyarán egy este szokása szerint csatlakozott olvasásunkhoz egy idős görög testvér. mint „a nagy lehetőségek. nagyon hasonlít ez 1914-re. február 19-ei ülésen volt. és kitört a háború. meglátogatott országban 1975-re összpontosítottak. hogy a héber naptár szerint „már 1975 ötödik holdhónapjában járunk”. akik több országból értesültek az alelnök előadásának felkavaró hatásáról. kérték. Egy másik esetben. ha tényleg addig bekövetkezik a vég. amelyben nem gondolnátok. mely hozzám került szerkesztésre. annál inkább úgy tűnt. Elismerte. megkíséreltem az imént említett bibliaversekre irányítani a figyelmet. a nagybátyám. hogy tudomást szerezzetek azokról az időkről vagy időszakokról. miután a feleségemmel hazatértünk egy előadásról az ország egy másik részéből. mikor van a meghatározott idő.” „Emiatt ti is legyetek készen. hogy nagyon sok mindennek kell megtörténnie ebben a rövid időszakban. . sem az egek angyalai. 1975. nem volt összhangban Jézus Krisztus kijelentéseivel. melyet elárasztott az öröm amiatt. Elmondta hallgatóinak. (Mivel a szeme nagyon gyenge volt. hogy egyáltalán nem volt részem a figyelmet az 1975-ös évre irányító kampány kezdeti szakaszában. maradjatok ébren. szeptember 5-én fejeződik be. Ez az 1975.) A feleségem megemlítette neki.” „állandóan figyeljetek. hatalmas bizonytalanságok évéről”. amit leírt. a zsidó újévkor. Személyes tevékenységem során. hadd hallgassák meg az Ausztráliában mondott előadás magnófelvételét163. melyre Franz alelnököt is magával vitte.” 162 De nem sokat lehetett tenni a főhivatal tagjaként. sem a Fiú.” Szemernyi kétségem sincs afelől. a Vezető Testület tagjai. hogy a héber év ros hasaná-kor. és amelyre mások építettek. 1975 elején Knorr elnök világ körüli utat tett. csak az Atya. hogy a Vezető Testület minden tagja közül az alelnök volt a leginkább meggyőződve annak helyességéről. olyan kijelentésekkel. 1974-ben egy vasárnap este. 42. Előadásában az alelnök úgy beszélt 1975-ről. az akkori alelnök. Azt sem állítom.

hogy kevés fontosságot tulajdonítsanak a Biblia üzenetének és a tanításainak? Azok a Tanúk. a Gileád-iskola diplomaosztása után mondott beszédében164. Azt mondta. és a hatása vitathatatlanul látható volt az izgatottságban. Emlékszem. a Biblia alapján teszik. nem esett benne szó 1975-ről. 1975. amikor végül elkészült az előadás. . hogy egy személy mennyire pontos vagy pontatlan. hogy később Ted Jaracz és Milton Henschel. milyen fényt vetnek végső soron az ilyen jövendölések Istenre és a Szavára. Csaknem két év telt el. Ez volt az első alkalom. hogyan vélekednek a kérdésről. amikor a Vezető Testület megbeszélésein aggodalom fejeződött ki. és akkor idővel a testvérek nem fognak óla többet beszélni. hogy a szervezet tévedett. és idézte Rutherford megjegyzését. Jehova Tanúi is sokat beszéltek róla egymás között. 1920. vagy mennyire megbízható vagy bizalomra nem méltó egy szervezet. Milton Henschel azt javasolta. hogy a bölcs eljárás az volna. 1914.körülbelül egy éves eltérés az Ádám megteremtése és Éva megteremtése közötti eltérés miatt. május 1. nem született döntés a követendő politikáról. hamis várakozásokat keltett. március 2-án. 1925 és az 1940-es évek. A felvétel meghallgatása után a Vezető Testület aggodalmát fejezte ki amiatt. legtöbb esetben képesek voltak helyreállítani. azt bizonygatják. Bár újból előjöttek ugyanazok az ellenvetések. Maguk. és nem volt lehetőség a szervezet felelősségének nyílt elismerésére. ami létrejött. Egyértelmű volt. hogy valamilyen módon el kellene ismerni. Bármi történt is. ne mondjon „nagyon bátor. hogy megkérdeztem Lloyd-ot erről. „még évek” telhetnek el a végső pusztulásig. hogy a valóban fontos tényező az. hogy nincs meg a döntés támogatásához szükséges többségi támogatás. és nehogy más ügyekre összpontosítsák a figyelmüket. nehogy helytelen nézőpontot tegyenek magukévá. Ha az emberek ilyen jóslatokat találnak ki.akárcsak 1881. De ekkor sem került sor lépésekre. Nekem az volt a véleményem. hogy egy állásfoglalást kell belefoglalni egy olyan kongresszusi előadásba. Mindenesetre több szempontból is súlyos károk keletkeztek. akkor vajon milyen hatással jár az. az az indítvány született. az elhangzottak nagy része nem foglalkozott az ügy lényegével. Más források sokat beszéltek arról. Abban az évben az Őrtorony július 15-ei száma említést tett a beteljesületlen várakozásokról. hogy a valódi kérdés sokkal mélyebbre hatolt annál. és tovább folytatták életüket csalódottságuk ellenére. néhány rejtett jövendölésre sor került. szerintük nincs szükség erre. és hitet épít Benne vagy Szavának a megbízhatóságában? Vagy épp az ellenkezője lesz a következmény? Vajon nem újabb indíttatást ad ez némelyeknek arra. és ő azt válaszolta. A téma újból felmerült egy összejövetelen 1977-ben. akik súlyos változtatásokat hajtottak végre az életükben. a Vezető Testület tagjai beszélgettek Lloyddal arról. Nem mindenki volt képes rá. Úgy éreztem. A vége felé arra buzdította hallgatóit. melynek elkészítésével Lloyd Barry lett megbízva. hogy kudarcot vallottak a szervezet 1975 körül összpontosuló várakozásai. Mások azt mondták. hogy még ha nem is hangzottak el „nagyon bátor. hogy ők Isten kommunikációs „csatornája”. hogy a szervezet megtanulta. úgy értesültem. ha előrejelzéseik hamisnak bizonyulnak? Vajon tiszteletet szerez ez Istennek. mert „csak az ellenfeleinknek adnánk vele segítséget”. és azt mondják. egy évvel a széles körben hirdetett dátum után a Vezető Testület néhány tagja kezdte sürgetni. de a cikknek alkalmazkodnia kellett a Vezető Testületben uralkodó véleményhez. vagy hogy éveket töltsenek valamilyen mérnöki tanfolyamon. 1976-ban. hogy egyszerűen nem volt képes összekapcsolni a témával. míg 1979164 Lásd: Az Őrtorony. szélsőséges jövendöléseket”. Saját véleményem szerint. ha egyszerűen nem hoznánk fel az ügyet. Utalt az 1914-es és 1925-ös várakozások kudarcára. egy üzleti vállalkozás felépítésére. mint például a házasodásra és családalapításra. aki ezt mondta: „Szamarat csináltam magamból”. illetve hogy a tagjai mennyire ésszerűek vagy becsaphatóak. szélsőséges jövendölések”. Az alelnök ugyanennek az előadásnak sok részletét megismételte 1975. 1918. és azt gondolják. Elmúlt 1975 .

” Mások is hasonlóan fejezték ki magukat.ben a Vezető Testület újból megvizsgálta az ügyet. akkor beszéljünk teljesen egyenesen. akik a legerőteljesebb kritikát fejtették ki. mely talán elhangzott mellékesen. az Írói Osztály egyik tagja ezt mondta: „Vajon nem az alázatosság vonzza az embereket. és úgy gondolom. milyen sok életet érintett a dolog. hogy figyelmeztesse a testvéreket. a Szolgálati Osztály tagja ezt írta: „Egyik nap egy testvérnő telefonált Massachusetts-ből. hogy 1975 komoly „lyukat ütött a hitelességünkön”. és vajon nem inkább olyanokba vetik bizalmukat az emberek. ha azt mondanám. akkor ezek felfedezésekor megteszik a helyreigazításokat. ezt írta: „Azt bizonyosan nem szeretnénk. Mivel tudjuk.” Raymond Richardson. amivel elismerjük. Armageddon 1975-ben jön el. szintén a Szolgálati Osztály munkatársa. A testvérnő és a férje is dolgozik. tekintettel arra. és ez katasztrofálisnak bizonyulhat. mint 39 éve vagyok már megkeresztelt Tanú. hogy tulajdonképpen csak magamnak köszönhetem.” Fred Rusk. miért nem foglalkoztunk a kérdéssel olyan sokáig. hogy a különböző kiadványokban olvasottak megerősítették az 1975-tel kapcsolatos érzéseimet. Ez a példa jellemző sok testvérre. hogy a testvérek olvassanak vagy halljanak valamit. nem helyes és tisztességes azt állítani. hogy amikor tökéletlen. bár Istent félő emberek hibákat követnek el. nem vagyok csalódott. hogy nehezen tudnak szembenézni ennek a rendszernek a gondjaival. A főhivatal személyzetéből többen is erre utaló kijelentéseket tettek. hanem inkább olyanra. Robert Wallen. aztán a saját elméjükben azt mondják. hogy nem dolgozunk tévedhetetlenül. hogy tévedtünk 1975-öt illetően. hogy 1975-ben elérkezik a vég. amely megmagyarázza. így írt: „Minden kiigazító kijelentés ellenére. szerintem teljesen helyénvaló. tényként kell elismerni. ugyanis tudom. hogy az eljárásmódunk egyenértékű a `Watergate'-botránnyal.” Howard Zenke. ahol becsületességet látnak? A becsületesség legnagyszerűbb példája a Biblia. Szavai szerint annyira bízott benne.” Harold Jackson. Egyikük úgy írta ezt le mint fejünk fölött keringő dögkeselyűt. Ironikus módon. hogy ki tudják fizetni a számlákat. azok közül néhányan. hogy számos cikk a folyóiratokban és más kiadványokban többet tett. mint csupán célzott rá. ugyanerről az osztályról. és legyünk nyíltak és őszinték a testvérekkel. aki szintén az Írói Osztály tagja. De nem lenne igaz. Épp dolgozott. Ha egyáltalán mondani fogunk valamit. melyek betegségük miatt halmozódtak fel. hogy a régi rendszert az 1970-es évek közepén felváltja Jehova új rendszere. ha helytelen következtetésre jutottam. Akkorra minden jel arra mutatott. Most hitelességi válsággal állunk szemben. Ez az egyik legkiemelkedőbb ok. és Jehova segítségével továbbra is lojális szolga leszek. ezt mondta: „Most nem annyira olyan kijelentésre van szükség. amiért igaznak fogadjuk el. a Vezető Testület egyik titkára így írt: „Jóval több. nehogy azt mondják.” Merton Campbell. akivel találkozunk. 1975 előtt a legharsányabb szószólói voltak a dátum .

Az éves jelentésekből ez derül ki: Év 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Jelentést leadók teljes száma 1. hogy részben a szervezetet is felelősség terheli a hibáért. akik 1975 közeledtével eladták otthonukat és vagyonukat. aminek volt valamelyest esélye arra.384. hogy elnézést kérjünk. Ez nem jelenti.hogy csak kiszolgáltatnánk a szervezetet az ellenfelek további bírálatának. még ha igaz is volt.698 Növekedés az előző év százalékában 10. Közel négy évbe telt.117. Ez az Őrtorony 1980.596. hogy ilyen későn már semmi szükség arra. vagy amit szerintem a testvéreknek hallaniuk kellett volna. A leírtaknak elfogadhatóknak kellett lenniük az egész Vezető Testület számára. és ahogy hasonló. amit én akartam elmondani.5 9. Az 1975-tel kapcsolatos legdogmatikusabb kijelentések némelyikét az utazófelvigyázók (körzet.062.hangsúlyozásának. akik így érveltek.245 1. De még azok is. március 6-ai ülésén ugyanazokat az érveket hozták fel az ellen. akik mindannyian a Szolgálati Osztály közvetlen felvigyázása alá tartoztak. hiszen engem bíztak meg ennek a megírásával. és hogy valójában semmit sem érnénk el általa. Tudom. ez a csökkenés minden más tényezőnél súlyosabban esett latba a Vezető Testület tagjainál.194 2. hogy egy ilyen nyílt kijelentést le lehetett írni. mint aminek nem volt különös jelentősége.7 3. ők maguk írtak néhányat a korábban idézett cikkek közül. hogy megjelenhessen. jóváhagyták a Királyság-szolgálatunkban megjelent cikket.138.782 1. A szervezet újból kifejezésre juttatja Russell 1916-ban mondott szavainak lényegét: „bizonyosan nagyon ösztönző és megszentelő hatással volt több ezer emberre. mely megdicsérte azokat. A szavazás eredményeként 15 a 3 ellenében amellett szólt.656. fejezet: 1914 és „ez a nemzedék” „Mert rövid lesz az ágy. hogy legalább bizonyos mértékben el kell ismerni. amíg a szervezet a képviselői által végül elismerte. akik mindannyian dicsérhetik az Urat – még a tévedésekért is.7 3. hogy bármit is megjelentessünk ezzel kapcsolatban --. mint a korábbi üléseken.0 –1. amikor eléjük kerül. Ma az egy évtizeden át felépített.7 –1. hogy tévedett.449 2.880.2 9. A Vezető Testület 1979.713 2.510.442 1.” 10.1 5.8 13.086. kevésbé voltak eltökéltek. most sem az vezérelhetett.4 Úgy tűnik.537 2. hogy elnyeri majd a Vezető Testület kétharmados jóváhagyását. és egy teljes évtizeden át hamis reményeket épített fel. március 15-ei angol számában jelent meg. 1975-re összpontosuló reményeket egyszerűen semmibe veszik. . és az általa megkövetelt rendkívüli „sürgősségnek”.és kerületfelvigyázók) tették.673 1. Ennek volt egy különleges oka: az elmúlt két évben jelentős mértékű csökkenést mutattak a világméretű adatok. korábbi esetekben. hanem ahhoz kellett igazodnom.

és ezután megvizsgálta a föld sok-sok vallási testületét és azt választotta ki az egész emberiség előtti képviselőjének. egy időre ez megfelelő hosszúságú időszakot ad. Talán nincs még egy olyan vallás a modern időkben. és a „hű és értelmes rabszolga” ügyeket intéző részeként mutatja be magát. amelyik kapcsolatban állt az Őrtorony Társulattal. hogy semmiképpen nem múlik el ez a nemzedék. mint amelynek idején végleg beteljesednek az „utolsó napokról szóló próféciák”. mint Jehova Tanúi. Az „1914-es nemzedékről” úgy beszéltek és úgy mutatták be. mert azt állítják. Ha elvesszük 1914-et és állítólagos jelentőségét. hogy minden megjövendölt esemény bekövetkezzen. ami tehát nem csupán 30-40 évig. A prófécia teljesedésére megszabott időkeret zavarba ejtően rövidnek és szűkösnek bizonyult. A bizonyítékok azt mutatják. Jehova Tanúi Vezető Testülete ebből vezeti le a hatalom iránti igényét. oldal): . szeptember 1-jei angol számában megváltoztatták a meghatározást. Az 1940-es években azt a nézetet képviselték. hogy a Vezető Testületet jelentős mértékben nyugtalanítja ez a fontos időpontra vonatkozó prófécia. mely olyan sokat fektetett volna egy dátumba.hogy benne kinyújtózhassék. hogy folyton azt bizonygatták. és ekkor először utaltak rá teljes életidőként.(Lásd például: 4Mózes 32:13. rendkívül rövid idő van már csak hátra. mint ami az Őrtorony Társulat időre vonatkozó próféciáinak befejező pontja lesz.Ézsaiás 28:20. hanem 70-80 évig vagy még tovább tart. és a takaró szűk lesz az elrejtőzéskor” . Figyeljük meg az itt aláhúzott kijelentéseket. akkor hatalmuk alapja nagyrészt semmivé válik. ezért hát Az Őrtorony 1952. Ennek következménye az volt. mely a sürgősség fő indítóoka Jehova Tanúi tevékenységében. A Tanúk szervezetének az az állítása. hogy egy „nemzedék” egy körülbelül 30-40 éves időszakot foglal magában. 14. október 8-ai angol számában jelentek meg (13. Úgy tűnt. Minden egyes év elmúlásával csak tovább fokozódik az általuk tapasztalt kellemetlen érzés. Az 1940-es évek óta az Őrtorony-kiadványok úgy állítják be Jézus Krisztus szavait („bizony mondom nektek. elválaszthatatlanul összekapcsolódik ezzel a dátummal. hogy ebben az évben elkezdődött Krisztus „láthatatlan jelenléte” újonnan trónra lépett uralkodóként. hogy Isten és Krisztus különleges földi csatornáját képezi. és olyannyira függne tőle.) Az 1950-es évek elérkeztével viszont gyakorlatilag letelt az időszak. Ennek ellenére az évek multával az „1914-es nemzedék” kifejezés további kiigazításon esett át. és eljön az új rend. melyek az Ébredjetek! 1968.. melyet ez a meghatározás engedélyezett. mint annak az időpróféciának a kezdőpontjára. és újabb meghatározást adtak rá. míg mindezek meg nem történnek”) mint ha azok az 1914-es évtől fogva kezdődőekre vonatkoznának. és kinevezte minden földi tulajdona fölé. Szükség volt az időszak „kinyújtására”. melyben a kiadványokban bejelentett jövendölések beteljesedhetnek. Több mint három évtizeden át 1914-re úgy mutattak előre. Ennek támogatására legalább fel tudtak hozni néhány bibliai példát. Most már nagyjából nyolc évtizede ugyanerre a dátumra utalnak vissza. Ezzel együtt elismerő helyeslése jeleként „hű és értelmes rabszolgának” jelölte ki ugyanezt az emberi testületet.

Ezért az itt sugallt 10 éves kor nem szükségszerűen vonatkoztatható 1914-re. ami az utolsó napok kezdetén bekövetkezett. akik elég idősek voltak arra. melyeket Schroeder akkor tett. . még életben lesznek akkor. és hogy amíg közülük valaki is életben van. Még ha feltételezzük is azt. október 1-jei száma már nem azokról beszélt. hanem azokról. hogy arra utalt: a „nemzedék” kifejezés. hogy nem lehet hátra sok év a megjövendölt vég elérkezéséig. akkor arra helyezték a hangsúlyt. és hogy még meglehetősen hosszú ideig eltarthat. hogy felismerjék. Ennek az irányzatnak a folytatásaként mintegy két évvel később Az Őrtorony 1981. akinek ’emléke van az első világháborúról’”. S. akik ' értelemmel tanúi lehettek a történéseknek'. Ha valaki Jehova Tanúi közül 1968-ban azt állította volna. hogy az 1914-es időszak nemzedéke nagyon gyorsan fogyott. hogy 10 éves kor az. versében. hiszen a halálozási arány mindig az idősek között a legnagyobb. ami nem mutat erős szellemiségre. A Vezető Testület egyik tagja.” Amikor az Ébredjetek! folyóirat több mint 30 évvel ezelőtt az 1975-öt megelőző időszakban erről írt. A kérdés a Vezető Testület 1978. Beszámolók érkeztek vissza Brooklyn-ba arról. Jézus azt mondta. olyannak. hogy ha ez igaz. ahogy Jézus használta a Máté evangélium huszonnegyedik fejezet 34. Jézus azt mondta. Ez önmagában is elárulja nekünk. És emlékezzünk. amikor Isten véget vet ennek a rendszernek. megváltozott a hangsúly. mennyire jelentős események történtek 1914-ben. a „felkentek” nemzedékére vonatkozott. augusztus 1-jei magyar száma idézte a U. De ennél nagyobb figyelmet keltettek azok a kijelentések. hogy 1978-ban már csak az egy százaléka élt azoknak. mennyire hamar letelik az 1914-es nemzedék ideje. mely arra utalt. továbbra is megmaradt a tény. Amikor aztán elmúlt 1975. akik látták az 'utolsó napok jelének' megjelenését. akik „képesek voltak megfigyelni” az abban az évben megkezdődött eseményeket. és erre a Vezető Testület nem adott felhatalmazást. hogy a 15 éves gyermekeknek elég értelmesek ahhoz. hogy a dolgok még harminc évig vagy tovább is változatlanul folytatódhatnak. mint a megértés (amit az 1968-as Ébredjetek! cikk a „15 éves gyermekekkel” hozott kapcsolatba). mielőtt ez e nemzedék meghalna. hogy néhányan azok közül. ezért a kérdés többször is szóba került.) Bár a különféle mérési módszerek által nyerhetünk itt vagy ott egy-egy évet. akik „ennek a nemzedéknek” a tagjai. akik 1914-ben húsz évesek vagy idősebbek voltak. „akkor ma több mint 13 millió amerikai él. (Az első világháború valójában 1918-ig tartott. Ekkor arra törekedtek. Az „emlék” szó szintén utalhat fiatalabb korra. június 7-ei ülésén vetődött fel. mennyire rövid idő van csak hátra ennek a nemzedéknek az életéből.„Jézus nyilvánvalóan azokról beszélt. Az adatok azt mutatták. Albert Schroeder szétosztott a tagoknak egy demográfiai beszámolót az Egyesült Államok népességéről. „ennek a nemzedéknek” a legfiatalabb tagjai akkor is közel 70 évesek napjainkban. A cikk azt mondta. Ezért Az Őrtorony 1978. addig ez a „nemzedék” még nem múlik el. Korábbi események idézték ezt elő. A még megmaradottak egyre öregebbek lesznek. A Vezető Testület tisztában volt ezzel. Ez logikus módon lejjebb szállíthatta azoknak az életkorát. News & World Report egyik cikkét. hogy értelemmel tanúi legyenek annak. azt a helytelen szemléletmód megnyilvánulásának tekintették volna. hogy megmutassák. amikor meglátogatott néhány európai országot. mint gondolnánk. hogy ennek a gonosz világnak a vége azelőtt jön el. és az amerikaiak csak 1917-ben keveredtek bele. az 1914-es nemzedék életideje mégsem annyira szűk. Ez természetesen ellentétben állt a szervezet tanításával. A puszta megfigyelés eléggé mást jelent mint a dolgok megértése. Tehát a Jézus által említett nemzedék legnagyobb része már meghalt. amikortól egy esemény „maradandó nyomot hagy az ember emlékezetében”.

hogy ezek a szavak 1914-től fogva érvényesek. A megbeszélés folyamán rámutattam. akik épp betöltötték huszadik évüket. hogy az Őrtorony egyik közeli számában jelenjen meg egy cikk. 166 165 . akkor ezt a lelkesítő kijelentést. A Testület tagjainak figyelmét az Őrtorony 1922-es számaiban megjelent dogmatikus. hogy a Társulat szerinti i. hogy lássák a beteljesedést. ahogy a Vezető Testülethez azóta csatlakozott öt tag sem. március 6-ai és november 14-ei ülésen újból felszínre került. A következő kérdést tettem fel 1914-re és az akkor élt nemzedékre vonatkozóan: ha igaz a szervezet hagyományos tanítása. 607-es dátumot semmilyen történelmi bizonyíték sem támogatta. megláthatjátok .) Ha tehát ezek a buzdító szavak („emeljétek fel fejeteket. akkor most (azaz 1979-ben. Azok közül. aki az Írói Osztály vezetője volt. Dan Sydlik. A kérdés az 1979. Egy mellékesen odavetett megjegyzéstől eltekintve senki nem látta szükségesnek. és azok. valamint „mikor pedig ezek kezdenek megtörténni. 1914-ben túl fiatal (körülbelül négy éves) volt. már ők is közelednének a 100 éves korhoz. Lloyd Barry Lásd: Őrtorony. és 1914-ben még csak huszonhárom éves fiatalember volt. A jelenlegi tagok közül Karl Klein és Carey Barber 9. hogy megbeszéljük az anyagot. és emeljétek fel fejeteket. október 1. finomítani kellett volna a következőképpen: Igen.feltéve. Azt mondta. melyet egy svéd vén küldött be. mely megerősíti az „erről a nemzedékről” szóló tanítást 165.Amikor Schroeder visszatérése után szóba került a kérdés. tudjátok meg. és azt jelentették. (Ha ma élnének. akik csak tizenéves vagy annál is fiatalabb gyerekek voltak? Nem kaptam konkrét választ. „az ajtóknál” van) valóban az 1914-ben élt emberekre vonatkoztak. és úgy halt meg. És ő nem csak hetven vagy nyolcvan évet élt. A Vezető Testület mindegyik tagja kapott egy példányt. Azt mondta. Azt is tudja. ha csak azoknak lehetett reményük arra. ha egy újabb dátummal kapcsolatban félre lenne vezetve. de Schroeder. Ezért megkérdeztem a Testülettől. és megszavazták. az 1914-ben élt keresztényekre. hosszú életetek lesz. Lyman Swingle 4. hogy közel van. De a Testület több tagja hangot adott annak. Példaként utaltam édesapámra. De ha ez igaz. melyek 1925-tel kapcsolatban zajlottak a saját házában. egyenesedjetek föl. már ismerte az anyagot. akkor hogyan alkalmazhatjuk az 1914-ben élt emberekre Jézus ehhez kapcsolódó szavait? Jézus ezt mondta: „amikor látjátok mindezeket. hogy nem látta meg a jövendöléseket. csak (a most már halott) Fred Franz volt már több. mert közeledik a megszabadításotok”. Albert Schroeder 3. akkor közülük kikre lehet ez érvényes? Azokra. el lett utasítva javasolt magyarázata. 85 évesek lettek volna 1979-ben. Lloyd Barry. és hosszú. ezért arra nem nagyon emlékezett166. mi történt 1975-ben. Még a 30 évesek is 95 évesek lennének. a beszélgetés időpontjában) már 115 évesek lennének. Jack Barr pedig 1 éves volt. hogy most elég fiatalok vagytok. személy szerint nem szeretné. hanem nyolcvanhat éves korában halt meg. Mivel a figyelem erre a témára irányult. A kiadványok sorozatosan kijelentették. mennyire lehet értelme Jézus Máté 24: 33. 1978. e. néhány részletet hangosan fel is olvasott mindenkinek. akik a szóban forgó időszakban a Vezető Testület tagjai voltak. De valóban emlékezett azokra a megbeszélésekre. A 40 évesekre? Ők 105 évesek lennének. hogy ezt az eltérő nézetet képviselte felhatalmazás nélkül Európában. ésszerűen gondolkodva. Különös. a Vezető Testület tagja semmilyen helyreigazításban vagy fegyelmezésben sem részesült amiatt. Lyman Swingle. Milton Henschel és Ted Jaracz akkoriban még meg sem született. mint húszéves 1914-ben. mert közeledik a megszabadításotok”. hogy láthatják a véget. fénymásolatokat készítettem annak az anyagnak az első húsz oldaláról. erősködő kifejezések némelyikére irányította. hogy továbbra is támogatja a szervezet már meglevő tanítását „ezzel a nemzedékkel” és az 1914-es dátummal kapcsolatban. és részletesen foglalkozott az időrendi spekuláció történetével. az ajtóknál”. és leleplezte a 2520 éves számítás és az 1914-es dátum valódi forrását. aki 1891-ben született. 34-ben mondott szavait 1914-re alkalmazni. Két éve meghalt. akik akkor 50 évesek voltak? De ha ezek élnének. ugyanis akkoriban 21 éves volt.

és az ezt a „múltbeli igazságot” felváltó „jelenvaló igazságot” később megint csak felválthatja valamilyen „jövőbeni igazság”. Szeretné a Vezető Testület. ugyanis ez volt az akkor élt testvéreknek a „jelenleg ismert igazság” („present truth”) 167. azt feleltem. tokkal . Úgy éreztem. Az 1914-es nemzedék magas korával kapcsolatban rámutatott arra. de a Vezető Testületnek fel kell őket hatalmaznia erre. George Couch. Nathan Knorr.nem is tudom. Más dolgokban nem vagyok ennyire biztos. amelyen a Vezető Testület meghallgatta a Fred Franz 1975-ről szóló előadásának felvételét. hogy az. 1914 . február 19-ei összejövetelen. és a kérdést ejtették. Mivel a kérdés láthatólag hozzám szólt. Utalva arra. Lyman Swingle. az elnök nem egy magánbeszélgetés keretében mondta ezeket a szavakat. Az Írói Bizottság koordinátora. Az Új világ fordítás itt pontosabb. hogy véleményem szerint volt olyan magyarázat. hogy ha így használjuk az „igazság” szót. és remélem. de semmilyen magyarázatnak sem szabad a pillanatnyi elképzeléseken alapulnia. megjegyezte: „Rendben. hogy mindig rendíthetetlenül megbízzanak a magyarázatban. Talán igazunk van. hanem alaposan utána kell kutatni és mérlegelni kell.tudom. Ahogy már említettem. hogy Krisztus Jézus a Fia. hogy ami 1914-et illeti. amit ma „jelenvaló igazságként” tanítunk. 167 . Síkra szállt amellett. A megbeszélés végén néhány tag kivételével a Testület tagjai azt jelezték.személyes aggodalmát fejezte ki amiatt. akik kételkednek ebben a tanításban. hogy így van. A „jelenleg ismert igazság” vagy „jelenlegi igazság” („present truth”) kifejezés Russell és Rutherford idején volt elterjedt. Figyelemre méltó példa például. hanem a Vezető Testület egyik összejövetelén. mialatt a szervezet a testvérektől elvárta. hogy tudtam.”). hogy megőrizhessék a sürgősség érzetét. az volt.”168 Azon az összejövetelen elsősorban 1975-ről volt szó. hogy vannak a Testületben olyanok. ha ezt akarjátok. hogy úgy tűnik. a szervezeten belül felelős helyeken voltak olyanok. és így hangzik: „a bennetek meglevő igazság” („the truth that is present in you. és ezt mondta: „Vannak dolgok. De legalább tudjátok. hogy véleményük szerint 1914-et és az „erről a nemzedékről” szóló. hogy szerintem vannak ennek a feladatnak az elvégzésére alkalmas testvérek. Azt mondtam. akik kinyilvánították. hogy a sokkal alapvetőbb dátum. és hogy lesz feltámadás. ezután egy beszélgetésre került sor az időpróféciák bizonytalanságáról. hogy az 1975. valószínűbbnek látszik. azt mondta. akkor ugyan mi valójában Jézus szavainak a jelentése. hogy a Szovjetunió egyes részeiben vannak olyan területek. az akkor elnök felszólalt. hogy ha nem a jelenlegi magyarázat nem helyes. Amikor az elnöklő később felszólított. ami leginkább zavart. ezért meglepetésként ért. és alapjában véve a 2Péter 1:12 téves fordításán alapszik. idővel ugyancsak „múltbeli igazsággá” válhat. Jehova Tanúi az egészet. hogy egységes álláspontot kell a testvérek felé képviselnünk. hogy Couch vette át a véleményt Knorrtól. semmi aggodalomra okot adót nem lát ezekben. hogy ez megtörténjen? Nem kaptam választ. 1914 is szóba került ilyen összefüggésben.vonóval együtt a Második Adventistáktól vették át. mely összhangban állt a Szentírással és a tényekkel. én azt a megjegyzést tettem. amiket tudok . A Testület néhány tagja megkérdezte. Régóta beszélünk 1914-ről. nem pedig fordítva történt. akkor az egyszerűen jelentés nélkülivé válik. észben kell tartanunk. hogy váltságként adta az életét értünk. ehhez kapcsolódó tanítást továbbra is hangsúlyozni kell. ugyanis ugyanezt a nézetet fejezte ki gyakorlatilag ugyanezekkel a szavakkal egyik közeli barátja. ahol az emberek a 130 éves kort is megérik. Ismerve kettőjüket.” Azon dolgok egyike. ők maguk nem bíznak teljesen az 1914-en alapuló jövendölésekben. Mások hasonló véleményüknek adtak hangot. amit Lyman Swingle olvasott fel az 1922-es Őrtornyokból. 168 Ez valószínűleg nem csak pillanatnyi gondolat volt Knorr elnök fejében. hogy Jehova az Isten.

” A régi misszionárius csaknem azonnal ezt mondta: „Franz testvér. hogy egyszerűen nem említünk egy ideig egy tanítást. hogy a Gileád Iskolán és a fiókbizottsági szemináriumokon a testvérek felhozták azt a tényt. mire át tudnak költözni. A Vezető Testület Az Írói Bizottság akkori tagjai a következők voltak: Lloyd Barry. A Testület úgy döntött. 169 . hogy visszatértem Afrikából. de sokkal többet nem tudok mondani erről az elképzelésről. akik látták Jeruzsálem pusztulását? Ha így lenne. hogy az ő elméjében nem illett össze minden azzal. hogy szerintem ez is egy lehetőség. Visszafelé megkérdeztem. november 14-én. a Testület Írói Bizottsága már beszélt arról egy bizottsági összejövetelen. a Vezető Testület 1980. olyan emberekében. Karl Klein és Grant Suiter voltak. az nem gyakorol olyan erős hatást. november 14. mert számomra azt bizonyította. hogy maguk között az én látogatásom előtt is beszélgettek már a témáról. ahogy a létező tanítás mondta. február 17-ei összejövetelén Lloyd Barry újból szóba hozta vélekedését. melynek tagjai Albert Schroeder (elnöklő). a Vezető Testület maga sohasem tulajdonított jelentőséget az 1984-es évnek. illetve el kell végezni a tényleges építkezést. Visszatérésem után elismételtem ezt a beszélgetést a Vezető Testület előtt. hogy az ezzel a tanítással kapcsolatos kérdések nem korlátozódtak csupán Brooklyn-ra. Azt válaszoltam. Nigériában a nigériai fiókbizottság két tagja és egy régóta ott szolgáló misszionárius elvitt engem. Ezért megkérdeztem tőlük: „A helyi testvérek szokták kérdezgetni. 170 Ellentétben bizonyos állításokkal. Azt. Figyelemre méltó. hogy megnézzük azt a területet. hogy az Írói Bizottság egyhangúlag megszavazta. amikor ez a dátum egyáltalán szóba került. a Vezető Testület teljes összejövetelén nyilvánvalóvá vált. Albert Schroeder arról számolt be. a nigériai testvérek nem szoktak ilyeneket kérdezni – de MI szoktunk. melyet a Társulat vásárolt. Raymond Franz. Lyman Swingle azt mondta. hogy az egész világon kérdések voltak az emberek elméjében. világosan arra utalt. hogy továbbra is hangsúlyozni kell a dátumot. hogy mivel meg kell tisztítani a területet. Az Elnöklő Bizottsága. hogy alapjában véve ezt az eljárást kell követni a kiadványokban 1914-re vonatkozóan. ekkor is csak pletykákkal kapcsolatban. és be kell szerezni az engedélyeket. hogy ott építsék fel az új fiókhivatali központot. akkor minden összeillene. Úgy emlékszem.. így ha valamilyen változás következik be. hogy Jézusnak az 'erre a nemzedékre' történő utalása csak azokra az emberekre utalt. hogy a többség amellett van. ekkorra egy rendkívül különleges dokumentummal állt elő. akik jelentős felelősséggel járó megbízást láttak el. és emlékeim szerint ez volt az egyetlen alkalom. Azt válaszolták. hogy mennyi idő telik még el 1914-től számítva?” Pillanatnyi csönd után a fiókhivatal koordinátora ezt mondta: „Nem. ahogyan elmondták. mely az 1979 őszén tett nyugat-afrikai utazásom során történt. hogy most 1984-ről beszélnek úgy.Az 1914-gyel kapcsolatos fő megbeszélést megelőzően (1979. ahogyan eddig. hogy a következő összejövetelen tovább vizsgálja 1914 ügyét170. A nigériai férfiak megjegyzései és az a mód. jól megértettem egy olyan eseményből. Ez az álláspont azonban rövid életű volt. a Vezető Testület teljes ülése). engedélyeztetni kell a terveket. számításaik szerint mikorra tudnak majd beköltözni az új helyre. Karl Klein és Lyman Swingle.” Egyértelmű volt. Fred Franz. A bizottsági összejövetelen az a javaslat hangzott el. Karl Klein emlékeztetett minket arra a néhányszor követett eljárásra. mennyire tanácsos továbbra is hangsúlyozni 1914-et169. hogy az 1978-ban megjelent „Olvasók kérdései” cikk nem tisztázta a kérdést a testvérek elméjében. Röviddel azután. ezért könnyen megtörténhet. hogy 1983 lesz. lehetséges-e. 1984 hetven évre volt 1914-től (és a hetvenes számot nyilván különleges jelentőségűnek tekintették). mint lehetséges új dátumról. hogy fontos tanítás az 1914-re és az „erre a nemzedékre” vonatkozó tanítás. hogy legalább ne „erőltessük” ezt a dátumot. ugyanis 1979.

szerda Kérdés: Mi „ez a nemzedék” (’genea')?"(Mt. vagyis a 29. 273. versben szereplő égi jelenségekre. ka 323-328. (1) Mt. emberiségre utalna. 2:9-ben) Válasz kapcsolatban lehet a Mt. amit a Vezető Testületnek ez a három tagja elénk tárt: A Vezető Testület tagjainak -. és magukban foglalják Krisztus erkhomenon-ját (eljövetelét ítéletvégrehajtóként a „nagy nyomorúság” kezdetekor.Mt. 8) arra utal. hanem negyvenhárom évvel későbbi időponttól. o. nép. 24:33-ben feltett kérdéssel. Három szakasz Lange's Commentary-ja Máté 24. században napjainkban 1914 óta. sem az 1914-es parousiá-ra. szakasz -. Röviden.)(Lásd: w 75. 24:34. 24:3 alapján három részből álló kérdés. az eseményeket felfogó .Napirend '80. 1957-től kezdve. 8. o. 30.) „Mindezeknek” a szövegösszefüggésben vissza kell utalniuk az összetett jel legközelebb levő részeire. és 427. hanem a 29. versben említett égi jelenségekre. sz. szakasz -. fejezetét „három szakaszra” osztja fel.. melyek szerinte 1957-től. o.” Vol. mint a genos. 205) és (2) Mt. Ebben az esetben az emberiség jelenleg élő nemzedéke lenne az. Csaknem mind azt mondják. 70-re utal. * Ha ez igaz: Akkor „ez a nemzedék” a jelenleg élő.Mt. ez a három férfi azt javasolta. 276. 424. 1957-től fogva! Ez volt az anyag. Lásd: TDNT Vol. Lk 21:32) TDNT (sok kommentár) azt mondja: genea' „többnyire a kortársakra utal. 18. 1. 421.. 13:30.. o. 685.) A Mt. 663. 24:29-44 (synteleia vagyis befejezés) (Lásd: Vol. l. A genos jelentése utód. Az Őrtorony és a God's kingdom of a Thousand Years (ka) könyv bizonyos értelemben szintén három részre osztotta a Máté 24-et. hogy az „ez a nemzedék” kifejezés ezután nem az 1914-ben élt emberekre vonatkozzon ezután. 275) (3) Mt. 24:1-14 2. a világűrbe való utazás korával kezdődtek meg.mindegyik tagjának adtak belőle egy példányt. (Lásd: w 75 p. 1. Mk. (genos az 1 Pet. ka p. Mit jelent ez: „Amikor látjátok mindezeket”? Lange's Commentary (vol. az űrutazás korának kezdete óta. március 5. mely 1957 óta él. 24:15-28 3.. rassz. hogy a „mindezek” kifejezés nem i. és 30. szakasz -. 24:23-28 A Krisztus 1914-es parousziájához vezető időszak. (Lásd: w 75 p.Mt. 24:3-22 Párhuzamos beteljesedés az I. a genea' más. 24:29-44 „égi jelenségek” szó szerint teljesednek 1957. o.

akik tanúi az imént említett jeleknek. hogy Schroeder. Annak ellenére. a hold nem ad világosságot. ugyanakkor élő emberek. Az Elnöklő Bizottsága nyilvánvalóan úgy gondolta. hogy lássák a javasolt változtatás bekövetkezését. hogy ez elfogadható Jézus alábbi szavainak a beteljesedése kezdeteként: „. hogy sokan képzelgésnek tartották. . hogy Albert Schroeder. 3/3/80 1957 azt az évet jelezte. Ha viszont a Társulat régóta érvényes. mennyire nincsenek meggyőződve arról. és vigyék el az erről szóló üzenetet az embereknek az egész világon.T.” Vol. és az egek erői megrázkódnak. hogy ilyen bizonyítékok vannak az 1914-gyel és az „1914-es nemzedékkel” kapcsolatos nézeteket övező véleményeltérésekre. Klein és Suiter. biztos. És ahhoz. o. hogy a fennálló tanítás szilárd alapokon áll. .* A gondolatot megerősíti C. Továbbra is ez lenne a „pogányok idejének a vége”. hogy csillapítsa az 1914-es nemzedék fogyatkozása miatti 171 Máté 24:29. amikor az első orosz szputnyikot elindították a világűrbe. Azt hiszem. ha ma megkérdeznénk valakit. Az 1957-re vonatkozó újszerű elképzelés tehát olyan dolog volt.” Elképzelhető. Az elhangzott észrevételek arra utaltak. 4.604. ez csak egy javaslat volt. Ha az 1914-es kezdő évszámmal vetjük össze. on: „Genea. hogy vessük el 1914-et. mint hogy a Szovjetunió egyes részeiben állítólag 130 éves korig élnek emberek.Russell a Berean Commentary 217. Elnöklő Bizottsága. a válasz valami ilyesmi lenne: „Á. . Nyilvánvalóan arra törekedve. saját elméjükben hajlandónak kellett lenniük arra. a „próféta”-szervezet továbbra is bátor. 1957-től kezdve .”171 Erre az alkalmazásra alapozva a következő következtetésre jutottak: „Akkor 'ez a nemzedék' a jelenleg élő. A Vezető Testületen belüli irányelvek megkövetelték. Karl Klein és Grant Suiter valamit a Vezető Testület elé tárjon. akkor az új 1957-es évszám további 43 évet ad az „ez a nemzedék” kifejezéssel leírt időszakra. Tény viszont. a csillagok lehullanak az égről. határozott és erőteljes kijelentéseket tett közzé a Bibliában alátámasztott tényként mutatva be őket. „erről a nemzedékről” szóló tanításába (vagyis mint ami 1914 óta teljesedik) vetett hitük erős. teljesen vessék ezekbe a bizalmukat. De az „ez a nemzedék” kifejezés csak 1957-től vonatkozna. Az 1914-es nemzedék gyorsan csökkenő létszámára tekintettel a kifejezésnek ez az új alkalmazása bizonyára hasznosabbnak bizonyult volna annál. hogy bárminek az ajánlásához a Bizottság tagjai között egyetértésnek kell lennie (máskülönben a megosztott nézeteket kell a Vezető Testület elé vinni a helyzet megoldása végett). akkor is komolyan gondolt javaslat volt. akkor biztosan sohasem lépnek színre az általuk javasolt új magyarázattal. de ha az is volt. a Vezető Testület tagjai komoly javaslatként mutatták be elképzelésüket.” A három férfi nem azt javasolta. vitathatatlan lett volna. és ezzel leleplezték. amiben az Elnöklő Bizottságának mindhárom tagja biztosan egyetértett. az eseményeket felfogó emberiségre utalna. és Jehova Tanúit arra ösztönözték. a nap elsötétül. A Vezető Testület nem fogadta el az új nézetet. melyet ezek a tagok javasoltak.

Talán még érthetetlenebb volt számomra. augusztus 1. ám eközben az információ megjelentetői tudják. Ez persze lehetővé teszi. hogy a kifejezést a „felkent” osztályra kellene alkalmazni (ez olyan elképzelés. Ez tehát lehetővé tenné. Egyik volt az „ennek a nemzedéknek” a kezdési időpontjaként javasolt 1957-es dátum. és azok az érvek. Én. jóllehet tudták. De ezzel a kérdéssel többet foglalkozunk a következő fejezetben. hogy a nemzedék tagjainak korhatára a 10 évesekre is lecsökkenthető. és már nem utaltak a „tízévesekre”. hogy az Elnöklő Bizottságának tagjai. mialatt a szervezet táplálta az „1914-es nemzedékről” szóló nézetet. mely szerint Krisztus jelenléte 1914-ben kezdődött. de ez nem tűnt valószínű választásnak. melyek szerint Jeruzsálem pusztulása 20 évvel később történt. ami megbízható. hogy ragaszkodjon az „1914-es nemzedékről” szóló tanításához.” Ezt 1980-ban (a magyar kiadás szerint 1981-ben) írták. hogy hónapokkal korábban ők maguk vonták kétségbe az ehhez kapcsolódó. a századfordulón azok. Ez szemlélteti. Tragikusnak tartottam. építhetik a reményüket. még mindig lennének életben maradottak az első világháború nemzedékéből. Jézus konkrétan a tíz éves gyermekekhez intézte szavait. hogy egyes személyek (köztük a főhivatal tagjai) bűnösek-e „hitehagyásban”. aminek voltak bizonyos előnyei: minden évben vannak új személyek (néhányan viszonylag fiatalok). Abban a fél évszázadban. Karl Klein és Grant Suiter körülbelül két hónappal azután. mostantól a „felkent” osztályhoz tartoznak. ha a szervezet több évtizedes. olyan takarónak bizonyultak. ugyanaz az Őrtorony (1981. „erről a nemzedékről” szóló tant. azt a tanítást.. mint a Társulat szerinti i. és meg kell bízniuk. hogy lehet a világnak hirdetni egy időről szóló próféciát mint olyat. amelyik túl rövid ahhoz. és most már csak néhány választási lehetősége maradt. amit Schroeder. Elismerhetnék a történelmi bizonyítékokat. személy szerint határozottan állíthatom. 2000-ben még az 1914-ben született csecsemő is majdnem 90 éves lenne.aggodalmakat. ami sok. akik 1914-ben tízévesek voltak. és nyilván úgy tartották. amelyik arra utalt. hanem egyszerűen az „1914ben élőkre” vagy hasonlókra utaltak. és nem képes (jelen esetben) a valóság rideg tényeinek kizárására. Aztán ott volt Schroeder elképzelése. tekintettel a világ irányvonalára és a Biblia próféciájának teljesedésére. annak kiterjedése következetesen olyan ágynak bizonyult. melyek döntőek annak meghatározásában. hogy csak ennyire van szükség ahhoz. melyeket ennek a tantételi „ágynak” a lefedésére használtak.o. annak alapján alakíthatják terveiket az életben. azok között a tanok között sorolták fel.). valódi meggyőződés a tanítás helyességét illetően. ami nagyon valószínűtlen. hogy beletartozzanak az újszülött csecsemők is. és ezért kiközösítést érdemelnek-e. hogy benyújtották új elképzelésüket „erről a nemzedékről”. és amiben az emberek megbízhatnak. akik úgy döntenek. hogy az „erről a nemzedékről” szóló tanítást csaknem korlátlan időre kiterjesszék. Albert Schroeder. dátumokat megállapító és megváltoztató történelmének fényében vizsgáljuk. Talán érthetőbbé válik szemléletmódjuk. most kilencvenhat évesek. Ennek . hogy saját testületükön belül nincs egységes. 607-es év. sok év óta létezett a szervezeten belül). Klein és Suiter tagok javasoltak. hogy egyszerűen hihetetlennek találtam a Vezető Testületen belül alkalmazott érvelést. a következőt is mondta: „És ha e világ gonosz rendszere fennmarad még a századfordulóig.feltételezve persze. Húsz évvel később. Mégis lehetnek közöttünk néhányan. mennyire hajlandó volt a szervezet a végletekig is elmenni. e. és röviddel a harmadik évezred kezdete előtt még ez a „kiigazított megértés” is csak pillanatnyi megoldást nyújtott a problémára. amelyik túl szűk. A vezetés számos kiigazítást hajtott végre. hogy elfogadjuk. hogy Jézus szavai teljesedjenek . Volt egy másik lehetőség is. Tovább teltek az évek. 31. De az 1990-es évek elérkeztével. Ezt tették. hogy kényelmes legyen.

és éppen a hiánya hívja fel rá a figyelmet. hogy az „ez a nemzedék” kifejezést (és az ezt kísérő. a szervezet aligha adhatja fel 1914-et anélkül. Ahogy utaltam rá. ez az anyag 1994 szeptemberében jelent meg. hogy aláaknázná azt a rengeteg tanítást. Kétségtelen. míg mindezek meg nem történnek” szavakat) összekapcsolták az egyre távolodó 1914-es dátummal. pedig korábban úgy tanították. Nehéz megmondani. ésszerű azt gondolni. amelyek szinte pontosan azt tették. ami ezen a dátumon alapul. sőt még 2014 közeledtét sem. mint bibliai jelentőségűt. De ha sikerülne az „ez a nemzedék” kifejezést leválasztani 1914-ről. ha valahogyan kimenekülhetne az egyre nehezedő helyzetből. február 15-ei számával. mint „az utolsó napok kezdetét”. ekkor leválasztották az „ez a nemzedék” kifejezést (Máté 24:34) az 1914es évről. hogy ez valószínűtlen lépésnek tűnt. ugyanakkor pedig sikeresen leválasztaná erről a dátumról az „ez a nemzedék” kifejezést. amit az okoz. jövőbeni időpontra alkalmazni. melyeket a szervezet által régóta megvetett. „nem múlik el. február 15-ei számával tűntek fel. Ezeknek. Hasonlóan ehhez. a 'választottak négy szélről történő egybegyűjtését' is a jövőbe. nyolcadik újranyomtatása foglalkozott az Őrtorony 1994.hatására a pogányok ideje 1934 körül telne le (a 2520 éves magyarázatot használva). melyet három verssel odébb olvashatunk. a harmadik évezred elkezdődését 2000-ben. szeptemberi. a „kereszténységhez” tartozó tudósok már régóta képviseltek. és eközben továbbra is az 1914-ben kezdődött időszakkal kezdődően alkalmazni Jézusnak az „erre a nemzedékre” vonatkozó kijelentését. Mint mondtam. Ebben többek között a következőket írtam: A leginkább figyelemre méltó talán az. . ami megtartaná 1914-et. és azzal. hogy a Vezető Testület szívesen venné. hogy a Máté 24. a holdban és a csillagokban. hogy a tagság hozzá lett szoktatva. A Lelkiismereti válság 1994. hogy a legkívánatosabb egy olyan módozat volna. hogy az „ez a nemzedék” kifejezés (amit az Őrtorony állandóan hangsúlyoz. és amely a Máté 24:34-ben és a Lukács 21:32-ben található) sehol sem fordul elő ezekben a cikkekben. Ahogy mondtam. Az „értelmezés további kiigazítására” utaló vitathatatlan jelek az Őrtorony 1994. Később látjuk majd meg. november 1-jei számában olyan cikkek jelentek meg. a földön pedig a nemzetek gyötrődése”. Alig tizenhárom hónappal később az Őrtorony 1995. amire a Lelkiismereti válság 1994-es kiadása rámutatott. az Őrtorony tanításai ezekkel egyszerűen közelebb kerültek azokhoz a véleményekhez. a „nagy nyomorúság” kezdete utáni és az égi jelenségek feltűnése előtti időpontra helyezték át. amely a jövőbeni „nagy nyomorúság” kezdete után következik. Különösen az könnyítené meg a magyarázkodást. Ebben a folyóiratban 1914 helyett egy még jövőben bekövetkező nagy nyomorúság kezdetére helyezték át Jézus azon szavainak az alkalmazását. július 15-ei angol száma. az ekkor elhagyott álláspontoknak mindegyikét mintegy ötven éven át tanították. melyek szerint „lesznek jelek a napban.) Bár „új világosságként” harangozták be ezeket a változtatásokat. (A számos példa közül egy az Őrtorony 1946. ahogy ezt korábban láttuk. fejezet bizonyos részeinek értelmezését áthelyezték a „nagy nyomorúságot” követő időre. hogy mindent elfogadjon. amit a „hű és értelmes rabszolga osztály” és annak Vezető Testülete feltálal nekik. De ahogy már megmutattuk. de megtartották a dátumot. a tanrendszer olyan nagy részét összekapcsolták ezzel az évszámmal. vajon a szervezet most már képes lesz-e a Máté 24:29-31et egy olyan időpontra áthelyezni. hogy ez az új magyarázat egyszerűen előkészíti-e a talajt az „ez a nemzedék” kifejezés merően új értelmezéséhez. hogy ez 1919-ben kezdődött. és sikerülne valamilyen ismeretlen dátumú. akkor talán nem lenne túlságosan nehéz kimagyarázni az idő múlását. Ámde 1914-nek olyan rendkívüli jelentőséget tulajdonítottak.

1914 megmaradt Jézus állítólagos égi trónra lépése időpontjának. mint ami a még hátralevő idő rövid voltát bizonyítja. „ennek a nemzedéknek” az új meghatározásában.” Az Őrtorony kiadványok ezután több mint 40 éven át folyamatosan időbeli értelmet tulajdonítottak a Máté 24:34-ben található „nemzedék” szónak. hogy a „nemzedék” szó jelentését másképp definiálták ebben a szövegrészben. noha csak közvetetten. hogy a „nemzedéket” nem időalapon. és jelentősen csökkenti annak szükségét. hiszen ez olyasmi lenne. A megváltoztatott meghatározás szerint viszont időbeli korlátok vagy meghatározott kezdő időpont helyett azt mondják. Ez 1995. hogy elszabaduljanak minden kezdő időponttól. mielőtt elmúlik az a . Az 1951. Ezt mondta a Máté 24:34 kapcsán: „E szavak tényleges jelentése kétséget kizáróan az. mint a „gonosz és parázna nemzetségre” való hivatkozásban Jézus idejében. Most azt mondják. hogy megmagyarázzák.Ezt úgy valósították meg. Mintegy 25 évvel később az Őrtorony 1951. a jellemzői alapján. És továbbra is szerepet kap.még akkor is. és miért csökken annyira gyorsan az akkor élt emberek száma. Mintegy 70 évvel ezelőtt a Golden Age (Aranykorszak) című folyóirat 1926. oldalon 1914-gyel kapcsolatban megállapította. miért telt el annyira zavarba ejtően hosszú idő 1914 óta. július 1-jei szám a 404. beleértve Armageddont is”. amit a szervezet nem tehetne meg anélkül. Ennek a változásnak talán legfeltűnőbb jelét az Ébredjetek! folyóirat kiadói oldalának szövegében láthatjuk. hogy valaki „ennek a nemzedéknek” a tagja legyen. és mindez súlyos gondokkal sújtott időszak lesz. október 20-ai száma összekapcsolta Jézusnak az „erre a nemzedékre” vonatkozó szavait az 1914-es évvel (és ezt tették az Őrtorony későbbi cikkei is). ha ez először az 1990es években vagy akár a harmadik évezredben történik . hogy szétzúzná a vallás fő teológiai rendszerét és megkülönböztető nézeteit. akik egy adott időszakban élnek. Mi akkor a megkülönböztetés jelentősége? Az. oldalon újra összekapcsolta „ezt a nemzedéket” 1914-gyel. ugyanis „Krisztus jelenlétének a jele” (amit az elítélt személyek látnak és elutasítanak vagy figyelmen kívül hagynak) feltételezésük szerint 1914-gyel kezdődően vált láthatóvá világszerte. Ez lehetővé teszi. Viszont nem vetik el 1914-et. vagyis azokról szól. hogy „ez a folyóirat megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt. hogy „nemzedékünk tehát az a nemzedék. láthatatlan jelenléte kezdetének és az „utolsó napok” megkezdődésének. október 22-éig így szólt: Az a kijelentés. de nem teszik jobbá útjaikat”. amely látja mindezeknek a kezdetét és a végét. hogy életben legyen 1914-ben. amelyek látják ugyan Krisztus jelenlétének a jelét. hogy 1914-től számítva nem múlik el egy nemzedék mindennek a beteljesedéséig. mint a Márk 8:12-ben és a Cselekedetek 13:36-ban. hanem minőségi alapon kell azonosítani. hogy szokványos értelemben vett „nemzedékről” van szó. Az 1914-es nemzedék egyre idősebbé válására ismételten úgy mutattak rá. Bárki bármikor láthatja Krisztus jelenlétének állítólagos jelét . a második. hogy annak. amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre. június 1-jei angol száma a 335. most már nem feltétele. hogy „ez a nemzedék” kifejezés „azokra a földi népekre vonatkozik.” Majd pedig hozzáfűzte: „Ez tehát azt jelenti.és mégis része lehet „ennek a nemzedéknek”.

hanem azoké az embereké. Nem tehetünk mást. a kérdés lényege már az 1970-es években zajlott megbeszélésekben is felmerült. Azt is tudják. nem emberek által felállított időrenden alapszik. A fiatalabbak.nemzedék. Csak súlyosbítja a szervezet felelősségét. mennyire határozottan kijelentették. nem szólottam nékik. vajon milyen felelősséget éreznek. Mint láttuk. hogy a Teremtő valamiképpen megszegte az 1914-es nemzedékre vonatkozó „ígéretét”. hanem „Isten ígéretén”. Még várnunk kell. mielőtt teljesen beteljesülnének Isten ígéreteivel kapcsolatos várakozásaik. mit mutat a szervezet története a dátumok meghatározásával és a jövendölésekkel kapcsolatban. Az Ébredjetek! 1995. Talán azt sem ismerik fel. Ezek a fiatalok talán nem tudják. hogy egyszerűen tévedett. hogy felismerjék Isten ígéreteit a maguk idejében”. mennyire ellentmondást nem tűrően úgy mutatták be az „1914-es nemzedékről” szóló tanítást. akik magukévá tették azt a reménységet. A testület mindegyik tagja tudta akkor és tudja most. A Példabeszédek 13:12 azt mondja. mintha az emberben nem lehetne buzgó vágy anélkül. hogy időrendet állítana fel Istennek.és azt is. mintha a hibákat az egész tagság követte volna el. vajon mit gondolhatnak a Vezető Testület tagjai ma. hogy meglássuk. hogy a szervezet hibát követett volna el. hogy nem halnak meg. hanem a változtatást a „fokozatos megértés” és „előrehaladó világosság” köntösébe öltöztetik. mi lesz ennek a változásnak a végső hatása. csak eltűnődhetünk. és Istennek tulajdonítaná azt. hogy a vezetés következetesen elmulasztotta elvállalni a teljes felelősséget a hibákért. Úgy gondolom.” Ez az alapvető változás csakis a Vezető Testület döntésének eredményeként következhetett be. mégis prófétáltak. amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek”. hogy a szervezet vezetői folyton új jövendölésekkel táplálták a tagságot. de a megadatott reménység életnek fája”. ezt leginkább azok az idősebb. Az 1995. régi tagok fogják tapasztalni. amivel nem ismerik el. november 8-ai számtól fogva a kijelentést az alábbiak szerint megváltoztatták: Minden 1914-re való utalást eltávolítottak. hogy úgy tesznek. az nem a Teremtő felelőssége lesz. hogy a „halogatott reménység beteggé teszi a szívet. mint ami nem emberi forrásból ered. de ők futottak. vagy akik nemrég csatlakoztak a szervezethez. hogy „buzgón vágytak rá. bár egyik hibát követték el a másik után. nem ismerte el. mintha az Ő Szaván alapulna. Próbálták megvédeni a látszatot és a hatalomra való igényüket azáltal. hogy 40 éven át ilyen szorosan összekapcsolták Istent és a Szavát egy most kudarcot vallott elképzeléssel. Elvégre olyan nyelvezetbe burkolják. október 22-ig évről évre megjelent. Ha ők most valamilyen szívbeli fájdalmat tapasztalnának. amivel szemléletesen bizonyítják ezt a lényeges változást . valószínűleg nem fogják annyira súlyosnak érezni a változás hatásait. Eszünkbe juthatnak a Jeremiás 23:21-ben olvasható szavak: „Nem küldöttem e prófétákat. A kiadványok által erre azt a mentséget hozzák fel. Tudják. 1982-től 1995. mennyire erősen kitartással erőltették évtizedeken át az „1914-es nemzedékről” szóló elképzelést. június 22-ei számában a „Hamis jóslatok vagy igaz prófécia” című cikkben a következőt mondták: . akik egy dátumhoz kötött hamis várakozásokat ültettek beléjük és táplálták ezeket a várakozásokat. hogy ez jelzi a „vég közelségét”.

oldalon): „Alig várva már ennek az elvetemedett rendszernek a végét. hogy a tagoktól semmi sem származik. hogy feltűnjön a különbség. A Vezető Testületben levő férfiak mind tudják. amit az anya eléjük tett. Nem is csak eléjük tette. Nem ismerik el. Miután az 1980-as évek vége felé meghalt régi vezetőjük.” Az Őrtorony folyóirat 1995. Armstrong. ehelyett mindenekelőtt egy meghatározott történelmi időszak egy időben élő embereire utal. Dávid és Dániel. akkor félniük kellett a büntetéstől. azt mondaná a gyermekeknek: „Nem figyeltetek rá. mintha a tagság téves szellemi nézőpontja okozta volna a gondokat. mit esztek”. mert a szervezet vezetői olyan tanítással táplálták őket. hanem ha azon gondolkodunk. kiközösítést eredményezhetett és eredményezett is. és olyannyira ragaszkodott ehhez. Hasonlít a helyzet arra. pontosan az a „szív”. az új vezetőség megjelentetett egy cikket a vallás fő folyóiratának. hanem ragaszkodott hozzá. és inkább arra összpontosít. és képmutatóan a tagoknak ad tanácsot szellemi nézőpontjukra vonatkozóan. mi mindenre gondolnak ma a Vezető Testület tagjai. egészséges étrend részeként. és hogy a tagok csak azért tették magukévá a különböző dátumokhoz kötődő reményeket. melynek alapján „hitehagyottnak” nyilvánították őket. hogy ha részese lettem volna a most előadott nézetnek. hogyan kerülhetném meg. hogy mindaddig amíg a szervezet 1914gyel kapcsolatos tanításainak bármelyike érvényben volt. ugyanezt a taktikát követi. amikor ezt mondja (a 17. időre vonatkozó jövendölésekben szintén vétkes vallás. a The Plain Truth-nak (A tiszta igazság) március-áprilisi számában. Várakozásuk azon az értelmezésen alapult. amely kerüli a dátumokra alapozott találgatásokat. és 18. ha valaki nyíltan kérdéseket vetett fel vele kapcsolatban vagy egyet nem értését fejezte ki. melynek megszerzésére most az Őrtorony buzdít. mely e között az eljárásmód és egy másik. Herbert W. a Worldwide Church of God eljárása között van. akinek a gyermekei gyomorrontást kapnak. valamint hogy minden említett dátum. A „nemzedék” kifejezés. De nem úgy ’jutunk bölcs szívhez’. hogy az emberiség történelmének hetedik évezrede akkor kezdődik el. Jehova népe időnként találgatásokba bocsátkozott a „nagy nyomorúság” kitörésének idejét illetően. ezekkel a dátumokkal kapcsolatos „feltételezés”. minden.„Az 1931 óta Jehova Tanúiként ismert Bibliakutatók arra is számítottak. amit sehol máshol nem kaphatnak meg. Hozzánk időben közelebb sok Tanúnak az volt a sejtése. Tudják. hogy az ételt fogadják tápláló. Nem tudom. Feltételezték. hány évből vagy napból áll egy nemzedék. s velük együtt az ő sajátosan jellemző vonásaikra. akkor nem tudom. hogy egyszerűen csak Isten előtt éljük az életünket). A cikk címe „Bocsássátok meg a . november 1-jei száma. ha azt találgatjuk. „találgatás” és „számítgatás” nem a tagoktól származott. hogy a Krisztus millenniumi uralmának kezdetével összefüggő események 1975ben kezdenek majd megtörténni. sőt még annak számítgatásaival is összekapcsolta ezt. ahogy Jézus használta. „sejtés”. hogy súlyosan félrevezettek és tévesen ítéltek meg más őszinte keresztényeket. hanem a vezetőktől. hogy miként ’számláljuk napjainkat’ örömteli dicséretet szerezve Jehovának (Zsoltárok 90:12). pedig valójában a gyermekek csak azt ették. mely bevezeti az új tanítást „erről a nemzedékről”. hogy bizonyos mértékben erkölcsi hullának érezzem magam. Csak azt tudom. hogy milyen hosszú egy nemzedék életideje az 1914-től kezdődő időben. ami valójában az övé. és olyan régi hithű személyek térnek vissza mint Ábrahám. hogy ha bármilyen módon elégedetlenségüket fejezték ki a táplálékkal szemben.” A vezetés tehát leveti magáról a felelősséget. és hogy pontosan ebben a kérdésben elfoglalt nézetük volt a fő része annak a vádnak. nem szolgál szabállyal az időmérésre. hogy elmulasztották nyíltan és férfiasan elismerni a felelősséget azért. melyet a Brooklyn-i főhivatal néhány tagja igyekezett átadni másoknak. hogy az 1925-ös évben be fognak teljesedni a Biblia csodálatos próféciái. amit egyértelműen ilyen reménységek keltésének szándékával terveztek. és annak. hogy a „bölcs szív” (olyan szív. mintha egy édesanya. Nehezen kerülhetjük ki. hogy a földi feltámadás abban az időben fog elkezdődni.

Sajnos. Sok mindent meg kell bánnunk. és sokféle helytelen következtetést és írásellenes szokást eredményezett. ami nekem nyereség volt. hogy közben nem vettük észre. milyen veszélyekkel jár a törvénykezés. hogy Istenért tesszük. milyen szellemi úton járunk. ószövetségi megközelítési módunk fokozta a kizárólagosság és felsőbbrendűség képzetét. Az egyházi igazgatást szigorúan törvényeskedő módon közelítettük meg. ha megértenétek és megbocsátanátok. Ezek mindig történelmünk részei lesznek. hogy szembenézzenek a szervezet hibás eljárásmódjával és történetével. a „becsapott” és a „Sátán eszköze” címkét ragasztottuk rájuk. Amint visszatekintünk. kárnak ítéltem a Krisztusért. Szándékos volt-e vagy sem. Helytelen tantételekkel kapcsolatos megértésünk elhomályosította Jézus Krisztus egyszerű evangéliumát.” Ezek részletezése közben többek között ezt írták [saját fordítás]: „Ugyanakkor élénken tudatában voltunk múltunk súlyos hagyatékának. ehhez a hithez társul az a párhuzamos hit. Nem áll szándékunkban. melynek bizonyítéka a tagadás állapota. ------Nem próbáljuk meg elfedni a múltban elkövetett tantételi és szentírási hibáinkat. ez sajnos nem védte meg őket attól. Túlhangsúlyoztuk a jósló próféciákat és a prófétai okoskodásokat. hogy a szervezet. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus. hogy a Vezető Testületben levők közül sokan őszintén hisznek benne. amiről azt gondoltuk. ez az út nem volt összhangban a Bibliával. 11. ezzel lekicsinyeltük a Jézus Krisztus általi megmentés valódi evangéliumát. Fájdalmasan tudatában vagyunk. és állandóan emlékeztetnek majd rá. Korábbi. akiket tanításaink félrevezettek a Szentírásban. és így kezdődött: „A Worldwide Church of God”. Megköveteltük. és mennyire meggyengítheti az emberek bizalmát abban. Nem kicsinyeljük le szellemi irányvesztettségeteket és zavarotokat. a The Plain Truth kiadója számos régóta magáénak vallott hitnézetét és szokását megváltoztatta az elmúlt években. és sok mindenért kell bocsánatot kérnünk. mennyi szívfájdalmat és szenvedést eredményeztek. hogy összesöpörgessük a cserepeket. melyet vezetnek. Ezek a tanítások és szokások rendkívüli módon elszomorítanak bennünket. Őszintén szeretnénk. Nyíltan történelmünk szemébe nézünk. azén . Hibáztunk. és minden más földi vallásos szervezet fölött áll: ez egy olyan hitnézet. Annyira összpontosítottunk arra. Ítélkeztünk és önigazságúak voltunk: elítéltünk más keresztényeket. Bármennyire őszintén vágynak is rá. mennyire kiábrándító hatása lehet kudarcot vallott apokaliptikus jövendöléseknek. ami nem engedi. hogy ragaszkodjanak az ószövetségi törvény terhes szabályaihoz. hogy figyelemre méltó módon érzéketlenek legyenek azzal szemben. és „úgynevezett kereszténynek” neveztük őket. a Szentírás megbízható és értékes. nem pedig a testvériség és egység újszövetségi nézetét erősítette. és szembefordulunk a felfedezett hibákkal és bűnökkel. Tagjainkra a keresztény élet cselekedeteken alapuló megközelítési módját kényszerítettük. biztos vagyok benne. hogy elhiggyék. hogy Istent szolgálják. Sohasem volt szándékunk.vétkeinket” volt. Szívünkből együtt érzünk mindazokkal. Isten kommunikációs csatornája. hogyan tévedhettünk ekkorát. hogy bárkit is félrevezessünk. azt kérdezzük magunktól.” Mivel személyesen ismerem őket. hogy Istent szolgálják. fejezet: Megszületik a döntés „Ellenben azt.

Habár minden egyes. Amikor hagytam az Írásokat önmagukért beszélni – anélkül. amelyet a hozzá vezetésért fordulók felé tanúsított172. A bekövetkezett változás oka az a felismerésem volt. egyre nehezebbé és stresszesebbé vált a számomra. 8. Az utolsó tizenöt évet a nemzetközi főhivatalban töltöttem. aki a következőket mondta: „Az igazság legnagyobb ellensége nem a hazugság – legyen az akár szándékos. de valótlan mítosz. hogy amire a teljes felnőtt életem alapoztam. hogy ez a remény minden alapot nélkülözött. Az illúzió szembesült a valósággal. a feszültségnek és a nyomásnak. hogy értékelni tudjam egy mostanra már halott államférfitől származó idézet igazságát. és „követők követője” voltam. melyeket az üléseken és azokon kívül hallottam elhangzani. mit kellene most tennem? A Vezető Testületben töltött éveim. de az iránta érzett értékelésemet fokozták az átélt tapasztalataim. hogy sok jó ember volt a Vezető Testületben. Egy távolról jövő telefonhívásban egy volt Tanú azt mondta nekem. Őszintén elképedtem. és szemétnek ítélek mindent. Egy másik: „áldozatok áldozatai” voltunk. a felém tanúsított magatartásnak. Gyűlölet helyett inkább csak részvétet éreztem irántuk. legyen az tantételbeli vagy azzal a bánásmóddal kapcsolatos. de ugyanakkor a valóságtól távol eső mítosz. a saját korában élő. . Időközben kénytelen voltam elismerni. azok a dolgok. a Vezető Testületben eltöltött év. hogy annyira a végletekig vitték. Charles Taze Russell egyes. Nem elleneztem magát a tekintélyt. mindkét állítás igaz. Magyar Biblia Társulat 1979 végére az életem válaszúthoz érkezett. hiszen én is ugyanígy „áldozatok áldozata”.” — Filippi 3:7. hitelesnek tűnő. Csak azt elleneztem. Egyedül a Biblia adott értelmet és jelentést annak. hogy a dolgok javulni fognak. különösen 1976-tól fogva. Nem arról volt szó. amit éreztem. Ezek az utolsó évek jelentették számomra a kritikus periódust. emberek nézeteit követte. olyan mítoszok áldozata volt. habár úgy hittem. „csatornaként” beletöltené az értelmet – sokkalta inkább jelentés gazdagnak találtam őket. Közel negyven évet szolgáltam teljes idejű képviselőként a szervezeti hierarchia összes szintjén. s ebből az utóbbi kilencet Jehova Tanúi Vezető Testületének tagjaként. Minden egymást követő része a szervezeti vezetőségnek tovább követte. Ha egyebet nem is. amit történni láttam.Uram ismeretének páratlan nagyságáért. hogy az Írásokra való rálátásom lényegében nagyon szektás nézőpont. belekapaszkodtam a reménybe. amelyeket ezek az emberek „kinyilatkozott igazságként” terjesztettek. Nem tudtam elhinni. micsoda értelmezési lehetőségekről maradtam le. A kérdés az volt. hogy emberek ilyen mindent átható. túlnyomórészt ez volt: egy kiirthatatlan. Őérte kárba veszni hagytam. az előtte elhangzott érvelésnek. Azt hiszem. hogy a Bibliával kapcsolatos nézőpontom megváltozott volna. hogy a ”megöregedett bortömlő” – a szervezet – elvesztette a valaha talán meglévő rugalmasságát. előre megfontolt vagy becstelen – hanem a kiirthatatlan. hogy Istennek valaha is az volt a szándéka. hogy Krisztust megnyerjem. olykor kiegészítő mítosszal támasztotta alá vagy dolgozta tovább az eredeti mítoszt. ez ellen a csapda ellen védve vagyok. az általánosan megnyilvánuló szellem állandóan emlékeztettek. tekintélyalapú ellenőrzést gyakoroljanak társaik élete felett a keresztény 172 Vesd össze Jézus szavaival a Lukács 5:37-39-ben. hogy egy esendő emberi ügynökség. és ez mereven ellenállóvá tette bármilyen Szentíráson alapuló kiigazítással szemben. hitelesnek tűnő. Úgy éreztem. mikor láttam.” Most kezdtem felismerni. Eljutottam oda. hogy „követők követői voltunk”. és most is úgy érzem.

netán a bebörtönzésemet eredményezheti. Tudva azt. . hogy a változékony emberi érvelésen alapuló szervezeti értelmezéseket egyenlővé lehetne tenni Isten megmásíthatatlan Szavában található kijelentésekkel. nem pedig úgy. hogy szolgáljanak. De nem tudtam elfogadni azt. hogy a testvéreket segítse.gyülekezetben. ha egy tervszerű elrendezést jelent. úgy. valamint az állandó öndicsérete és öntömjénezése. ha befejezzük tevékenységünket a főhivatalban. hogy „zónalátogatásokat” tegyek Nyugat-Afrika bizonyos fiókhivatalaiban. hogy számunkra az lesz a legmegfelelőbb.) Arra a következtetésre jutottunk. és egyáltalán nem azért. akármilyen elrendezésről van is szó. 1979 őszén azt a megbízatást kaptam. akik másoktól. Néhány ezek közül olyan országokban volt. jobb lesz. hanem hogy olyan emberek legyenek. 1Korintusz 8:9. Isten Szavának elhajlításaferdítése. ahogy ezt a világ hatalmasai teszik176. mert úgy értettem. érett keresztényekként cselekedni. A vezetésnek Jézus Krisztusnak a gyülekezet Fejeként való felmagasztalását kell eredményeznie. amely a vezetést gyakorló kevesekből. a beszéd szabadságával. 16:13. a puszta léte csak az lehetett. amelyet az igaz testvériség terem meg – nem pedig egy olyan közösséget.”175 Akármilyen is ez az elrendezés. építenie kellett a férfiakat és a nőket. ami a letartóztatásomat. továbbadják és bevésik a Tanító utasításait. Meggyőződéseimet megpróbáltam kifejezni a Vezető Testületben töltött szolgálatom évei alatt. 175 Héberek. azért létezett. a „vezetés” ezen belül példaadással kell. úgy. hanem a dogmatizmust találtam elfogadhatatlannak. ellenségeskedést hozott nekem. Kezdettől fogva azt tapasztaltam. hogy az aggályaimat megbeszéljem a feleségemmel. hogy e nézetekhez idomuljon. „akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. 23:8-12. 2Korintusz 4:5. hogy szorosan ragaszkodnak Isten Szavához. Hasonlóképpen. úgy éreztem. Az én értelmezésem szerint Krisztus azért adott némelyeknek tekintélyt a gyülekezetében. nem volt kifogásom a „szervezet” ellen sem. amely szinte a halálát okozta 1969-ben. úgy éreztem. (Tekintettel a korábbi egészségi problémáira. akik képesek felnőtt. beleértve a vérállapotát. hogy az érdekeiket szolgálja. 1Korintusz 12:4-11. hogy bármilyen elrendezésről is legyen szó. És végül. Nem az volt a célja. nem pedig fordítva. hogy ne legyenek szellemi kisgyermekek. 25. ha egyedül teszem meg ezt az utazást. Továbbá nem tagadtam a tanítás értékét és szükségességét sem. hogy Jézus Krisztusnak mint aktív Főnek a szerepét beárnyékolja. azáltal. és a vezetettek sokaságából áll. szívbeli békénk. hogy mind az elmebeli. azért. 14. hogy ezeket „hozzáigazítják” egy ember-alkotta szervezet érdekeihez. vagy egy intézményesített rendszertől függenek. 14:40. a célja és funkciója. milyen könnyen történhet valami. hogy kiképezze őket. hanem olyanok. ahol Jehova Tanúi tevékenységét betiltották. hogyan legyenek csupán szervezeti szabályoknak és előírásoknak engedelmeskedő konformisták. és sohasem egy tekintélyen alapuló földi szervezet és hivatalnokai felmagasztalását. vagy hogy éreztetik az emberekkel a tekintélyük súlyát. hogy uralkodjanak173. Végül pedig elutasítást és kizárást. 176 Máté 20:25. kötelességemnek éreztem. De hittem. és azzal a kölcsönös bizalommal. 1Péter 5:3. A hagyományon alapuló nézeteknek tulajdonított nagy fontosság. valamint a kettős mércéből származó következetlenségek érzelmileg kiborítottak. mind a fizikai egészségünk megköveteli ezt. és gyakorlatilag elhomályosítja a szervezet tekintélyelvű viselkedése. Akármilyen is volt ez az elrendezés. egy hamisítatlan testvériséget kell elősegítenie. ahogyan ő is tette. Úgy éreztük. hogy történjen. Ugyanakkor volt egy halvány 173 174 Máté 20:25-28. hogy ez nehézséget. Ahogy a dolgok álltak. hogy a keresztény gyülekezet magában foglal egy ilyen tervszerű elrendezést is174. Nem a tanítást.

hogy olyan közönség előtt tartsak beszédet. attól. merre tart a többség a megbeszéléseken. Azóta a Társulat megvásárolta (ügynökökön keresztül) Standish Arms Hotelt és a Bossert Hotelt. ha valaki rendszeresen hangot adott a szervezet iránti teljes támogatásának. Az Írói Bizottság jónak látta. hogy olyan döntéseket kell támogatnom. a Szentírás igazsága érdekében. azt. rohamosan rövidül. ahol vagyok. Ugyanakkor. választhattunk volna a legjobb szobák közül. az Írói Bizottság és a Szolgálati Bizottság tagjai közé. zónalátogatások esetében pedig az egész világon sok helyre el tudtunk jutni. Lisszabonba. Ázsiát. és mivel a Vezető Testület tagja voltam. Egy vezető testületi tag gyakorlatilag bárhová mehet. 178 A Társulat nem sokkal azelőtt vásárolta meg a 15-emeletes Towers Hotelt. mint én. a személyzet orvosa volt – bizalmi alapon177. Carlton. akkor biztosan úgy döntöttem volna. hogy részt kell vennem egy tekintélyelvű szervezetben. hogy ebből kifolyólag nagyon nehéz lesz egy világi állást találnom. Mivel már hosszú évek óta a „rangidősökhöz” tartoztunk. De bíztam benne. amelyeket erkölcsileg megbocsáthatatlannak tartok.és Dél-Amerikát. Érzékeltem. kineveztek két. akkor is. amelynek nagysága ötezer és harmincezer fő között mozgott. talán a legbefolyásosabbnak nevezhető vezető testületi bizottság. Ötvenhét éves voltam. mivel a Főhivatal személyzetéhez tartoztunk. minden fizikai szükségletünkről gondoskodtak volna. amit mondok. csak az kellett hozzá. hogy ott maradok. Az a néhány társam a testületben. melynek során az egész Egyesült Államokban és Kanadában. ha nem mondják el – hogy ez így van.ritka kivételektől eltekintve . Ami magát a Vezető Testületet illeti. ezt mindig össze lehetett kötni előadáskörutakkal. teljesen nyilvánvaló volt számomra. mert. mindkettőt Brooklynban. vagy bármely más városba akartam utazni. akik alkalmanként késztetést éreztek arra. mindenütt megbecsült vendég lesz Tanú társai között179. Nem a cinizmus vezet abban. és megszervezetek egy összejövetelt. 179 Mindez Jézus szavait juttatta eszembe a Máté 23:6-ban. valamint felépített a térségben egy új harmincemeletes lakóépületet is. A szabadságunk ideje elérte volna az évi körülbelüli hat hetet. ha a beszédem ingerültséget vált ki. a feleségem és én történetesen több. és ha . ha Párizsba. csak abban az egy évben. hogy értesítsük a fiókhivatalt. amelyet elutasítottam. hogy a testületi társak tiszteletét egyszerűen az által lehetett elnyerni. Nemzetközi szinten. de készek voltunk ezekkel szembenézni. Ha a biztonság és a kényelem lett volna a célom. jól tudják – még akkor is. ami alatt ezt meg tudtam volna tenni. ha a Testületben maradok. Mexikóvárosba. hogy talán egy gyerekünk is lehet.) 1978-ban. hogy hangot adjanak lelkiismereten alapuló ellenvetéseiknek egyes hagyományos álláspontokkal. legalább beszélhetek mások érdekében. hogy az időtartam. A vágy. Afrikát és a Közép-Keletet. dr. mint ötven alkalommal szálltunk repülőgépre. 177 . melyre Tanúk ezrei gyűltek össze. s tudtam. illetve attól. Egyfelől úgy éreztem. amelyekre az orvosok felhívták a figyelmünket. Felismertük a veszélyeket. a mérsékeltség és az egyensúly érdekében. (A vezető testületi tagok általában olyan helyekre mennek vakációzni. akkor ésszerűen nem is kérhettem volna többet. Ha tekintélyt és magas rangot kerestem volna. Beszéltünk két orvossal erről – az egyikük. vagy meg se hallják. hogy a dolgok majd megoldódnak. A feleségem 13 évvel fiatalabb. Már ekkor is minden egyes elfogadott előadási felkérésre havonta 3-4 olyan esett. és az évek során beutaztuk Közép.reményünk. Majdhogynem megszokottá vált. Két kívánság között őrlődtem. ugyanannyit nyomott a latban. melyek már a tulajdonában voltak a Brooklyn Heights térségében. hogy a hangomat a Vezető Testület megbeszélésein hamarosan elhallgattatják. amelynek a létjogosultságát nem tudom az Írásokból alátámasztani. A döntés nem volt könnyű. amelyek időről időre megürültek a Társulat hatalmas épületeiben178. irányelvekkel vagy tanításokkal kapcsolatban. Madridba. Európát.megfigyelte. hogy szabaduljak az egyre inkább gyanakvó légkörből. Athénbe. és mindig ilyen értelemben beszélt és szavazott. Sao Paulóba. mellyel kiegészítette azoknak a 10-emeletes lakóépületeknek a sorát. amilyenekről az átlagemberek csak álmodozni tudnak.

és minden tagnak ad egy példányt belőle. Említettem. William Jackson. Abban az időben. George Gangas. melyeket végül sok nyelven nyomtattak ki milliós példányszámban180. az aktuális ülésen kívül. amely egy ideig úgy tűnt győzedelmeskedik. hogy a saját helyzetemet teszem még nehezebbé. amelyek komolyan befolyásolhatták emberek életét. Bűntudatom lett volna. Az igazgatásban bekövetkezett drámai változásokat követő kezdeti öröm elhalványult. a vele együtt megnyilvánuló mérsékeltséggel. amelyet. Voltak még néhányan. hogy egyáltalán vagyok. inkább meg se fogok szólalni. A tagok elhelyezkedtek a különböző Bizottságokban betöltött pozíciójukban. és amikor mégis megtörtént. és azon belül bármiféle változtatás ellen fognak szavazni. amelyek az én meglátásom szerint a keresztényiség szempontjából döntő jelentőségűek. azoknak a drámai eseményeknek az előfutára volt. Ez a séma különösen akkor érvényesült. hogy nem tudom visszafogni magam. 180 . és a Szövegmagyarázat Jakab leveléhez (írta Ed Dunlap). vagy ami azt illeti.hogy engem bízzon meg számos kiadvány kidolgozásának (nem tényleges megírásának) felügyeletével. november 14-i vezető testületi ülés. Az ilyen írásos beadványok azonban nagyon ritkák voltak. De úgy éreztem. hogy a Testületből sokaknak nem volt az ínyére bizonyos témákban a véleményem. Martin Poetzinger. hogy különösebb súlya lenne annak. amikor valamilyen hagyományos eljárásmódot vagy álláspontot vizsgáltunk meg. akkor általában tudni lehetett. Előre lehetett tudni. Többször megtörtént. ha nem így teszek. egy olyan könyv megírásának a felügyeletével bíztak meg. Ez a szabály kis kivétellel mindig bevált. kik azok. van legalább valami nyoma némi „lobbizásnak” egyes tagok részéről. arra ébredtem. A következő könyvekről volt szó: Vajon a jelenlegi élettel mindennek vége? (írta Reinhard Lengtat). akkor semmi értelme annak. akkor sem igazán vitattuk meg őket. úgy gondolom. Fred Franz. Könnyen felismerhető volt annak a ’képlete’. hogy Carey Barber. Tedd családi életedet boldoggá (elsősorban Colin Quackenbush írta). nem sok értelme van annak. akkor ennek a legjobb módja az lenne. Nem áltattam magam. De amikor olyan témák merültek fel. Van célja az életnek (írta Ed Dunlap). hogy úgy mentem a Vezető Testület üléseire.melyről egy korábbi fejezetben már volt szó -. A vaknak is látnia kellett. hogy 1978-tól egy megváltozott hangulat nyilvánult meg a Testületben. világos szentírási alapelvek támasztanak alá. Ha az előzőek keze lent maradt. hogy egy kétharmados többség változtatást tudjon elérni az abban a kérdésben elfoglalt álláspontunkban. amely Jézus Krisztus életével foglalkozott. akkor általában az utóbbiaké is. Még az „alternatív szolgálat” megvitatásának esetében is . Ted Jaracz és Lloyd Barry keze szavazásra emelkedett. hogy írásba foglalja. bizonyos alapelvek mellett. Egyes ellentmondásosabb esetekben úgy tűnt. Például. de az ő szavazatuk nem volt annyira kiszámítható. úgy éreztem. Az 1979. hogyha bárki is valamilyen információt szeretne közölni. Grant Suiter és Jack Barr keze is a magasba fog lendülni. ezek a tagok mégis meg tudták akadályozni. ha Milton Henschel. Így legalább mindenki tudna a dologról. akik valószínűleg szintén velük egyetértésben szavaztak. ha lehet így nevezni. Szépen kivehető erővonalak váltak egyre nyilvánvalóbbá a tagságban. nagyobb nézőpontbeli rugalmassággal együtt jelentősen visszaesett. hogy ott vagyok. A testvéri „bajtársiasság” szelleme. Úgy éreztem. noha akkor kisebbségben maradtak. amit mondok – valójában tapasztalatból tudtam. De a lelkiismeretem nem találta ezt elfogadhatónak. még bizonytalanabbá. ha nem állok ki valami mellett. amelyek alapjában rázták meg a főhivatalt 1980 tavaszán. akik majdnem biztosan a hagyományos eljárás fenntartása mellett. hogy eldöntöttem – minthogy ellenségeskedést váltsak ki. és amelynek megírásával Ed Dunlap volt megbízva. hogy hogyan lehet fontos pozícióban maradni a szervezetben. majd egy idő múlva egyesek részéről „izomfeszítve” mutatkoztak. amikor lemondásomat beadtam. A legjobb életút (írta Reinhard Lengtat). és gyakorlatilag ’a kártyák ki lennének terítve”. így gyakran nem volt nehéz előrelátni a szavazás eredményét egy bizonyos kérdésben.

Ezután hosszadalmas megbeszélés következett. mivel valaki biztosan megírta volna az ezzel kapcsolatos kérdéseit a Testületnek. 1914-től pedig az egész föld felett uralkodik teljes hatalommal. Carey Barber osztályában tárgyalt téma miatt volt.182 A dolgot egy megállapodással oldottuk meg.”181 Én nem hallottam. első alkalommal egy vezető testületi ülésen. szeretne megbeszélni egy dolgot. Az utóbbi megállapodás azonban nem állta ki a próbát. hogy tud-e személyesen arról. 33-ban. Azt a döntést hoztuk. amikor Albert Schroeder néhány európai fiókhivatalt látogatott meg. hogy ez nem jelenti azt. Grant Suiter nem árulta el. a Testület bizonyosan nem lett volna a szóbeszédre utalva. ami „zavart” keltett a fiókbizottsági emberek között. ott lett volna rá a bizonyíték. hogy a főhivatal személyzete közül egyesek olyan kijelentéseket tettek. egy vezető testületi tag. Fred Franz. amely ellentmondott volna a szervezet hivatalos tanításainak. de még egyetlen egyben sem tettem olyan állítást. hogy volt már erre példa. azt hamar megtörte egy kellemetlen megjegyzés. hogy a főhivatal bentlakó személyzete közül bárki is valaha ilyen megjegyzést tett volna. amelyről. és hogy néhány. elhangzott a „hitehagyott” kifejezés. hogy a Vezető Testület és az Írói Bizottság néhány tagja beszédeiben a Társulat tanításainak ellentmondó megjegyzéseket tett. és mindegyik esetben egyhangú döntés született. Azt is hallotta. mivel néhányan nyilvánvalóan (tévesen) úgy hitték. én magam pedig lemondtam a testületben és a főhivatalban elfoglalt helyemről. honnan szerezte az információt. mutattam rá. melyben a legtöbb tag jelezte. hogy nem találtak bizonyítékot arra. Egy későbbi ülésen elmondták. világosan leszögeztük azonban az ülésen. hogy „közszájon forgott a dolog”. 182 A hivatalos tanítás az volt. Azon a napon négy kisebb jelentőségű üggyel foglalkoztunk. Ritka eset volt. „széles körben pletykálnak”. hogy az elnök. és néhány tanulónak problémát jelentett. a főhivatal szemináriumain részt vevő fiókbizottsági tag azt állította. hogy az „ez a nemzedék” kifejezésnek esetleg a hivatalostól eltérő jelentése is lehet. megváltoznak a dolgok. mind arckifejezése erős és felfűtött érzelmekről tanúskodtak. akkor csak a gyülekezete felett kezdett el királyként uralkodni. én tudtam. Én a magam részéről kifejtettem. hogy olyan híreket hallott. hogy ismerne olyan esetet. hogy ilyen dolgok hangzottak volna el. hogy amikor Krisztus felment a mennybe. 181 . mivel egymásnak ellentmondó nézeteket hallottak a tanfolyamvezetőktől. mely i. és mind szavai. Bár Grant Suiter nem jelezte. Jelentőségteljesnek tartottam a megbeszélést. Arról is tudtunk. hogy ezt megtudja. Krisztus királyságáról beszélt. hogy most hall először erről a dologról. és ez zavart okozott. az egyetlen dolog. ha valami oda nem illő hangzott volna el. Azt állította. hogy a Tanítói Bizottság (mely felügyelte a szemináriumot) vizsgálja ki a dolgot. Ekkor. Csak annyit felelt. de nagyon izgatott lett. mely szerint minden vezető testületi tag nagyon körültekintő lesz. Ez több forrásból is a tudomásunkra jutott. amelyet 1976-ig foglalt el. Így tehát. amikor egy vezető testületi tag megbízatása teljesítése közben a hivatalos tanításnak ellentmondó megjegyzéseket tett volna. mint például: „Amikor Saul király majd meghal. állítása szerint. sz. amikor előadást tart.melynek eredményeként a személyzet számos tagját „hitehagyás” miatt kiközösítették. hogy még mindig az elnökség képviseli azt a hatalmi bázist. Ha volt is valamiféle összhang köztünk. és azt a nézetét terjesztette elő. vagy ki volt az általa említett „pletyka’ forrása. Grant Suiter azt mondta. hogy bármi módon is megpróbálnánk a tagok személyes barátokkal folytatott magánbeszélgetéseit ellenőrzés alatt tartani. amikor a Vezető Testület tagjainak beszédéről egyetlen felvétel sem készült. a mennybemenetelével kezdődött. új értelmezést vezetett be a Feltehetően ezt a hivatkozást a társulat elnökére (Fred Franz) értették. hogy valaki ezt tette volna a Vezető Testület vagy az Írói Bizottság tagjai közül. hogy ezt összeegyeztessék az 1914-ről szóló tanítással. mint mondta. Megkérdeztem Grant Suitert. A Testület már foglalkozott azzal az esettel. hogy „összezavarodtak”. hogy az Egyesült Államok egész területén és sok más országban is tartottam előadásokat.

amikor Robert Wallennel beszélgettem. ahelyett. elismertem. Milton Henschel. hogy amikor ez megtörténik. nagy hangsúlyt fektetve a szervezet „prófétai szerepére”. hogy valaki lelkiismereti okokból tartózkodjon valaminek az aláírásától. ő azonban igen. Az egész Testület előtt kijelentettem.) Megmagyaráztam. és a válasz. akkor erre egyszerű a megoldás. 184 Egy ülésen (azt hiszem Chicagóban). hogy előhozzam184. vagy pedig az Írói Bizottság ülésén. nem ellenkezést. és helyeslésének jeléül ráírta a kézjegyét. Noha ellenvéleményét ezen az összejövetelen nem nyilvánította ki. minden egyes Őrtorony megfelelően van-e összeállítva és nyomtatásra előkészítve. amennyiben nemkívánatos dolog az. a Testületen kívül pedig Edward Dunlap ellen. hogy akik hallják azt. Egyik nap. Az aláírásom hiánya csak tartózkodást jelentett. már egy ideje azt mérlegeltem. mivel én magam nem tartottam számon őket. mert nem tudtam volna jó lelkiismerettel megtenni. mint például 1914-re és 1919-re). a testvériség többi tagja pedig még csak nem is hallott róla. egy másik vezető testületi tag. és ez a nézet ellentmondott a szervezet hivatalos tanításainak. nem lenne-e ajánlatos. Az ülés folyamán Lloyd Barry. Albert Schroeder. 185 A Bizottság további tagjai akkor Ted Jaracz (koordinátor). amikor a Gileád Iskola egyes osztályait tanította. hogy jó néhány (megmondta a pontos számot) Őrtoronycikk mellé nem tettem oda a szignómat. valamint egyes dátumokra. hogy akadályozzam a szóban forgó cikkek megjelenését (melyek közül néhányat az elnök írt Jeremiás próféciájáról. és Az Őrtorony 1979.” Arra biztatott. ahogyan – amint észrevettem . akinek az volt a felelőssége. hogy személyesen beszélt volna velem. hanem énellenem. Ugyanaz az ellenséges érzület azonban. amikor az Írói Bizottságban körbeadták őket. De ezek közül az esetek közül egyik sem került szóba a Vezető Testület ülésén. oldalán megjelent. november 14-ei ülésen éreztem. Azt is említettem ekkor. akinek nem lesznek ilyen lelkiismereti aggályai egy anyag elfogadásával kapcsolatban. most speciálisan rám terelődött a szó. ha lemondanék a Szolgálati Bizottságban betöltött tagságomról. az ereje nem ezek ellen az emberek ellen fog irányulni. aki a Szolgálati Bizottság titkára volt (de nem tagja a Vezető Testületnek). felszínre került egy másik ülésen is. miért kellett ezt a dolgot az egész testület előtt felhoznia. amely a meghívását követte. ezt megtette a Testület előtt. melyek előbb. és így bizottsági tagságomat az írói Bizottságra korlátoznám. hogy amit állított. hogy amennyiben ezt problémának tartják. Ugyanakkor egyáltalán nem törekedtem arra. említettem neki. fejezetének 19. hogy otthagyom a bizottságot185. Ez végül is a Testület elé került. Nevezzenek ki valaki mást az Írói Bizottságba. 183 . hogy ellenőrizze. És nem volt kétségem afelől. vagy utóbb a felszínre fognak törni. amelyen Tanú ügyvédek és orvosok vettek részt. De határozottan éreztem. A bizottságban lennie kell bizonyos egyensúlynak. egyértelműen azt jelezte. és amint már sejtettem. versében szerepel). hanem mint helyes tanítást adta elő. és arra sem törekedtem. igaz volt. Grant Suiter meghívta őket. hogy változtassam meg a döntésemet. és nekem sem volt kedvem hozzá. október 1-jei (angol) számának 16-29. lemondok a Szolgálati Bizottságban betöltött tagságomról. (Az Írói Bizottság öt tagja körbeadott minden egyes kiadásra szánt cikket. hogy fejezzék ki véleményüket a Társulat akkori álláspontjának jogosságát a „felszentelt szolga” (lelkipásztor) kifejezés használatáról. amelyet az 1979.„királyság kulcsaival” kapcsolatban (mely a Máté 16. Ezt felelte: „Ezt nem teheted meg. szabadon kritizálhatják az akkori álláspontot.) Noha nem értettem. William Jackson és Martin Poetzinger voltak. Ezt anélkül tette meg. hogy egyszerűen azért nem írtam alá azokat a cikkeket. és nézetét nem mint javaslatot. hogy több időt tudjak tölteni az Írói Bizottság szükségleteinek a kielégítésével. hogy a dolgok felszíne alatt olyan dolgok történnek. hogy arra gondoltam. hogy már tulajdonképpen eldöntöttem. komoly aggodalmának adott hangot amiatt. és hosszas vita után végül elfogadták (nem egyöntetűen). (Igazából meglepődtem az alá nem írt cikkek pontos számán. hogy előzetesen megbeszélte volna a Testülettel.néhány tag vélekedett. Amiatt.183 Teljes osztályok a Gileád Iskolából ezzel az új nézettel indultak megbízatási területükre. hogy ügyet csináljak a dologból.

úgy bánik veletek az Isten. de már belefáradtam az ellenségeskedésbe.” Meglehetősen határozottan beszélt. (angol). Számomra nyilvánvaló volt a Szentírás alapján. bárhogy döntsenek is. fejezetéből: „Fegyelmezés végett tűrtök kitartással. Mindössze egyetlen bibliaverset idézett. hanem az egész hozzáállás és szellem. és néhányuk véleménye egyáltalán nem volt kedvező. hogy mit kell tennie. és megtennék Jézus Krisztust még Pityipalkó közvetítőjének is. akik a főhivatalban dolgoztak. fogadja el a fegyelmezést. és arra. mint az Írói Osztály koordinátora volt. hogy Jézus Krisztus csak a „felkentek” közvetítője. mivel igazolták. Az ilyenekről ezt mondta: „Mindenkit egy kalap alá vennének. De semmiképpen ne ajánld fel. és „mutassa meg. akkor bizony törvénytelen gyermekek vagytok. De nézzük csak. mielőtt megértené. november 16-án). amelynek mindenki részese lett. az számomra elfogadható lesz. Mint fiakkal. ami a mai napig tart. mennyire is voltak „súlyosak” az arányai.. mi is volt valójában ez a „veszélyes összeesküvés”. akit a gazdája fegyelmezéssel tanít meg körbe-körbe járni.” Azután elmondott egy szemléltetést egy lóról. 1979. és világosan megmondtam.Így az ő kezükbe tettem le a dolgot. vajon hogyan esnének nekik ezek a szavak. amelynek tanúja voltam az elmúlt években. és a Vezető Testület kemény intézkedésekkel fog reagálni arra. Swingle megismételte sürgetését. akit nem fegyelmez az apja? Ha pedig nélkülözitek a fegyelmezést. a Társulat elnöke. (angol). hogy egyesek kétségbe vonják a Társulat arra vonatkozó álláspontját (melyet egy nem sokkal korábbi Őrtorony fejtett ki). mennyire voltak „bűnösek”. Ennek ellenére erősen olyan előérzetem volt. akik részt vettek benne. o. de Jehova Tanúi több millió más tagjáé nem186. hogy ami lehetővé tette számunkra ezt elviselni az a hit volt. hogy a Társulat tanítása helytálló. hogy van mersze ragaszkodni hozzá!”187 Aznap este elindultam Párizsba. Fred Franz vezette a reggeli napiszövegmegbeszélést (mivel azon a héten ő szolgált összejöveteli elnökként). Mert melyik fiú az. hogy „ostromhangulat” uralkodott a szervezetben. A továbbiakban az elnök megerősítette. 21-27. az rendben van. Tudtam. Ha maguktól úgy határoznak. A Testület nem változtatott a megbízásomon. és mely események vezettek el az 1980 tavaszán bekövetkezett „tisztogatáshoz”. de egyre csak arra a sok 'Pityipalkóra' gondoltam. ezt mondta nekem az irodájában: „Ezt nem teheted velem. hogy nyugat-afrikai utam első állomásaként Párizsba utaztam (1979. De hogyan is tudhattam volna. hogy valaki mást vesznek fel helyetted az Írói Bizottságba. a Héberek 12. nemcsak ezek a szavak.” 187 186 . o. és bárminek megörülnék. ami csökkentené a feszültséget. 31. Megjegyzéseiben azt állította. hogy Jézus Krisztus azért ajánlotta Lásd Az Őrtorony 1979. amit komoly „összeesküvésnek” tartott. Elmondtam neki. aki akkoriban mind az Írói Bizottság. november 15. hogy tartson ki. hogy hat hónap múlva egy majdhogynem fanatikus intenzitású vihar közepében találom magam. hogy én egyszerűen csak ráhagyom ezt a döntést a Testületre. hogy lemondasz. április 1. hogy valami baj készül. akinek még kétségei lennének a Társulat tanításaival szemben. Ed Dunlap később megjegyezte erről: „Mindig is úgy gondoltam. és amely magát a szervezet szívét fenyegette. Az ülés után Lyman Swingle. és nem fiak. de napokon keresztül nyomasztott a dolog.” Nem tehettem róla. melyet éreztem.” Arra biztatott mindenkit. Egy nappal azelőtt. Ezt mondta: Néha szükség van néhány ostorcsapásra is. és nem a ’merészség’. hogy sokan megvitatták a bételcsaládban ezt a témát.

amely Afrikában ért. Ismét ugyanazt a választ adtam. mint a Közbenjárójukra. Felső-Volta. csak azt. és ennek áldásait mindenki számára elérhetővé tette. hogy feltehet-e nekem egy kérdést. Ehelyett próbáltam megnyugtatni őket rámutatva János első levél második fejezetének első versére. megkérdeztem. annak a vonatnak a kisiklása volt. hogy igenis minden „Jóska-Pista” megbékélhessen Istennel.fel a közvetítését. A második feltett kérdés így hangzott: „Az Őrtorony azt mondja. van néhány kérdése. mint a földön az összes többi személy iránt mutatott figyelme. többieknek. amelyen egy húsz órás. Úgy éreztem. és ezek közül senki sem ismerte az összes okot. a misszionáriusok elém jöttek búcsúztatni. mint aki azok „közvetítője” akik számára ő a „bűnök engesztelő áldozata” beleértve „az egész világot”. Tudnád ezt tisztázni nekünk? Még az imáinkban sem a mi közbenjárónk?” Ha érdekemben áll volna kételyeket ébreszteni. ami bármilyen módon megkérdőjelezné az Őrtorony állításait. mely a főhivatalban történt megbeszélésen megnyilvánult. amely a szervezeti tanítások szentírási hátterével volt kapcsolatban. és az is nyilvánvaló volt. Ezeket az eseményeket azért idéztem fel.” Elmondta. hogy Jézus minden emberért odaadta az életét. Az egyik misszionárius nő odajött és azt kérdezte: „De még csak az imáinkban sem a közbenjárónk Jézus?” Nem tehettem semmit. 1980-ig a feleségemen kívül nem hiszem. Miután a magam módján egy francia nyelvű bemutatóban néhány pontot kifejtettem. hogy megtudják ezeket. ahogyan minden országban a misszionáriusokra vonatkozóan. hogy gondoskodott a váltságáldozatról. Bármilyen kérdésemet. mint az ő „közvetítőjükre”. majd gyakorlatilag ugyanazt a kérdést tette fel. Afrikában az utolsó előtti országként Maliban jártam. hogy az előző este résztvettek egy Őrtorony-tanulmányozáson. hogy az. hogy van e bármilyen kérdésük. Alik kezdődött el a reggeli. sikerült megelőznöm. Mikor visszaértem. Egy ehhez hasonló könyvet kellett volna adnom nekik. hogy megismételtem és újra hangsúlyoztam alapvetően ugyan azokat a pontokat. Azon a hétvégén New Jerseybe mentem egy vendégelőadást tartani és az előadást követően a hallgatóságból egy nő (egy aktív Tanú) jött oda hozzám és azt mondta. kizárólag olyan személyes ismerőseimmel vitattam meg. Így válaszoltam: „Megkérdezheted. mert ezek bemutatják a bevett gyakorlatomat. És azt. amelyet a francia misszionárius kérdezett tőlem Maliban. hogy Jézus kizárólag a felkentek közbenjárója és nem nekünk. amikor kérdések merültek fel az ilyen személyektől. Három kérdése volt és a második Krisztus közbenjáró szerepét célozta. akikkel hosszú ideje együtt szolgáltam. amint a szenegáli repülőtérre tartottam. ami az első századi ihletett írók írásaiból kiolvasható. az elefántcsontparti Abidjanba. amelyek a szervezet által kiadott tanításokat érintették. biztosan gondolhatnak rá úgy. az egyetlen nehézség. másnap reggel a reggeliző asztalnál egy látogatóban lévő fiókbizottsági tag és a felesége ült mellém. aki úgy dönt. hogy az ügy komoly problémájukká váljon és nem mondtam semmi olyat. amely úgy beszél Jézusról. hogy még ha nem is úgy gondolnának Jézusra. amikor a feleség szerette volna tudni. A legtöbb ottani misszionárius francia állampolgár volt. Ugyanazt a választ adtam. Azonban néhány nappal később. hogy meg tudom-e válaszolni. hogy egy dologban biztosak lehetnek: hogy az irántuk mutatott figyelme olyan nagy volt. Nem tudom. amiket korábban már bemutattam az otthoni misszionáriusi találkozójukon. kérdések. és mindegyikük (a férfiak esetében) vén volt. ez egy kézenfekvő lehetőség lett volna. Körülbelül három héttel később értem vissza Brooklynba. amely Krisztus közbenjáró szerepével foglalkozott. amelyek ezeket az aggályokat okozták. nem azt. Elmondtam. hogy négy vagy öt személynél több ismerte volna minden valós mértékét az aggályaimnak. tökéletes ellentétben áll azzal a hozzáállással. . hogy elfogadja. hogy mi „egy másik jó hírt” hallottunk. egynapos utazáson tartottam Ouagadougouból. Úgy tűnt.

hanem a bibliai bizonyítékok vagy azok hiánya alapján döntöttek volna. Az egységességet (valójában egyformaságot) nyilvánvalóan sokkal fontosabbnak tartották. hogy: „Ha valóban tudni akarjátok.) körülbelül egyszáz személyből állt.ideértve az apostolokat és véneket is között létező különbségeket. Eredetileg Oklahomából származott és durván faragott megjelenése volt Ednek. hogy a legtöbbjük Dunlap óráit tartotta a legtanulságosabbnak a Szentírás megértésének elsajátítására vonatkozóan189. hogy ezekről a nehézségekről folytatott bármely nyílt vitát nagy veszélynek tekintettek a szervezetre nézve és az érdekeivel szembeni hűtlenségként. az az elfogulatlansága volt.” Azt mondtam. többségük fiókhivatalokból jött férfi volt. valaha is megkérdőjelezte volna Ed mélységes szeretetét a Bibliával kapcsolatban és tudását a Szentírásról. hogy az igazságnak bármi félnivalója lenne a nyílt vitától. ez akkor is így lenne. hogy nem találtam semmit a Szentírásban annak igazolására. hogy NE írják rá a nevüket. ha a Bételben szolgáló véneket kérnék fel a véleményük megírására. Egy tanításnak sem szabadna helyet adni. hogy nem a régóta tartott hagyományos nézetek alapján. akkor senki sem fog tudni az aggályaikról. ami ezt a látszatot indokolttá tenné.” Azt mondta. mert különben csak azt fogják írni. azonban sok-sok olyan személy volt Jehova Tanúi között akinek számos aggálya megegyezett az enyémmel 188. Az osztályunk (a 39. Azt válaszolta: „Nem. akiknek a kétharmados többséggel elfogadott döntéseit azután „feltárt igazságként” kell elfogadnia minden Kereszténynek. amely jellemzi számomra a személyiségét. 188 . amikor a Gileád Iskola tíz hónapos képzésén vettem részt. hogy írja meg az aggályát ezzel kapcsolatban. Eltekintve a rikító színű nyakkendőitől. egyszerű személy volt mind megjelenésében. és. hogy ha az emberek nem írják meg. a Szentírás gondos és alapos kutatása által. 189 Lloyd Barry is ebbe az osztályba járt és nem egyszer hasonló szavakkal illette őt Vezető Testületi tagként is. de egy genetikával foglalkozó tanulmány is. akkor kérd meg a kerület. Azonban meg kell mondani nekik.és körzetfelvigyázókat. A Segítség a Biblia Értelmezéséhez nevű referenciamunka megírásának idejétől kezdve közeli kapcsolatban álltam Edward Dunlappel. Hitelesen megállapítható. A szervezeti tanításokkal kapcsolatos kérdéseket a Vezető Testület belső körében lehetett csak megvitatni. egy megjegyzése volt rólam az egyik szemeszter vizsgájával kapcsolatban. Először 1964-ben találkoztam vele. mint akik igazak az őszinteségük és nyíltságuk révén és őszintén elismerték a korai keresztények . az írásszövegek szereplői úgy méltatták magukat. ami sokkal fontosabb volt a számomra. még ha az ilyen „arc” valójában a kérdéses témákban súlyos nézeteltéréseket fedett el. A bizonyítékok e helyett arra a következtetésre mutattak. A Vezető Testületben eltöltött éveim alatt semmi bizonyítékát sem láttam annak. hogy írják meg. Ő volt akkor az Iskola hivatalvezetője és négy oktatójának egyike. viselkedésében és beszédében is. mint az igazságot. vagy bármi oka lenne az alapos vizsgálat elől elrejtőznie. azonban meg volt a képessége. sehol máshol nem. ő ugyanaz a személy maradt. lehetett az a mózesi törvény funkciója. hogy nagyon bonyolult és összetett témákat dolgozzon fel érthető nyelvezetbe átültetve azokat. a Testületnek kifelé az egyhangúság arcát kell mutatnia mindenkinek.A legcsekélyebb kétség sem volt bennem. alapvetően egy visszafogott. hogy megadták volna a kiérdemelt figyelmet ezeknek. Azonban. Elmondtam. Egy eset. Nem találtam semmit a Szentírásban. elnök által írt cikkel kapcsolatban. Ezek között szerepeltek általában Egy nap a Szolgálati Bizottság egy régóta szolgáló tagja odajött hozzám és egy kérdést vetett fel az egyik. Nem számított milyen felelősséget bíztak rá. hogy nem tudok válaszolni a cikkre és azt javasoltam neki. amelyet meg kell védeni az ilyen vizsgálattól. hogy a tanulók közül bárki. hogy szerintük rendben van. Még fontosabb. A válasza az volt. hogyan éreznek az emberek ezekkel a cikkekkel kapcsolatban. Nem hiszem. Pál különböző leveleit vettük át az órákon és minden héten volt egy vizsga a tanulmányozott pontokból. hogy ezekkel az aggályokkal őszintén szembenéznének vagy. hogy a viták egy ilyen titokzatos és zárt férfi-társulatra korlátozódnának. már tettem ilyet korábban és megégettem magam. hogyan éreznek néhány cikkel kapcsolatban. Nem számít mennyire heves vitát folytat egy kérdésről ez a belső kör. Kétlem. aki átlagos oktatást kapott.

hogy nem tettem bele a szemeszter vizsgába ezeket a kérdéseket? Az.az egyes levelek megírásának valószínű idejéről és helyéről szóló kérdések. ami sokat elárul róla. aki úgy találta. Azonban amikor elérkezett a vizsgák ideje a szemeszter végén rájöttem. Nathan Knorr valahogyan arra a véleményre jutott (talán mások megjegyzései alapján). egy nagy háromfelé ágazó arcideg gyulladása. Kissé korán fejeztem be és amint elhagytam a tantermet összefutottam Ed-el. hogy kifejlesszek egy rendszert. olyan hosszan végezte teljes idejű szolgálatot. hogy ezeket még én sem tudom észben tartani. Ed hét évig szenvedett ettől. az áldozat aligha tud olyan hétköznapi dolgokat csinálni. egy érintés. az orvosi neve trigeminal neuralgia [háromosztatú idegfájdalom].” . hogy négyük közül csak Ed válaszolt volna úgy. Fred Rusk és Ed Dunlap. ami az 1960-as évek második felében alakult ki nála. A könyvkötészeti osztályon kellett dolgoznia. fair módon elmondhatom. Ed ekkor a hatvanas éveiben járt és egy ideje már a személyzeti orvos által felírt erős gyószereket szedett.” Megkérdezte. Bill Wilkinson. hogy öngyilkosságba menekülnek. hogy tényleg jól érezte magát a szabadságán azonban a fájdalom rohamok mégis bármikor figyelmeztetés nélkül lecsaphatnak. De soha sem bocsájtom meg neked. Egyszerre egy levél átvétele után nem volt nehéz emlékezni. a betegségével kapcsolatos dolgokról kérdezte őt. hogy elnyomják a fájdalomrohamokat. nem volt rossz. Általános elnevezése tic douloureux (egy francia kifejezés. mint fésülködni. anélkül. Ed elment a műtétre (ez a koponya egy részének az eltávolításával jár. fogat mosni vagy enni. időnként napokig vagy egy hétig is az ágyhoz volt kötve a betegsége miatt. A kísérleteit. hogy a különböző feltételezett szentírási időpontokra és helyekre emlékezni egy jókora problémát jelent. hogy mit értek ez alatt. majd rosszabbodott. ahol egy gép táplálását jeltölték ki számára könyvkötő soron. „Rengeteget dolgoztam és dolgoztam és dolgoztam azon. amikor az abszolút kétségbeesés pontján volt. Ez jellemző volt a szerény személyiségére. mint én. bármi. és amint a betegség súlyosbodik. hogy egy rohamot kockáztatna. Sokkal komolyabban véve a megjegyzésemet. Mindig teljes mértékben a szervezetnek szentelte az életét. amelyek célja az volt. Ezt hónapokig csinálta és csendben arra törekedett. Ed biztosította őt arról. amely az egyik legfájdalmasabb ismert betegség. egy betegséghez kapcsolódik. A vizsga elérkezett és két óra állt rendelkezésre a kitöltéséhez. A szúró. hogy ez valami érzelmi dolog lehet Ed részéről és nem igazán egy fizikai eredetű dolog. hogy a legjobban végezze „teokratikus” feladatát. felfedezte ennek az ősrégi betegségnek az okát és már sikerült tökéletesítenie a mikrosebészeti eljárást. amellyel orvosolni lehet azt. amelynek jelentése „fájdalmas görcs”). hogy most már Pál ÖSSZES tizenhárom levelét átvettük és. De amint bevallotta nekem. a gyárba küldi őt és több feladattal bízza meg. Azonban most a nyomdába küldték. hogy semmit sem kell tennie a problémával kapcsolatban és. amikor Ed-el beszélt. hogy úgy döntött. néha átmenetileg javult az állapota. amellyel visszaemlékezhetek minden egyes levél megírásának idejére és helyére és aztán egy árva kérdést sem tettél fel erről. vakító fájdalmat kiválthatja bármi. a házaséletéről és más. aki éppen bejött. ez segített neki először felismerni neki azt a teljes ellenőrzést. Az elnök azonban egyáltalán nem vette figyelembe Ed magyarázatát és arról tájékoztatta. Nem követték a Biblia kánonjának kronológiai sorrendjét. Megkérdezte: „Hogyan ment?” Azt válaszoltam: „Ó. ami az ideget gerjesztheti. ahogyan ő tette. Sokáig dolgoztam ezen és végül kitaláltam egy gondolati rendszert ezek felidézésére.” Négy oktatója volt az iskolának: Ulysses Glass. Azt hiszem. Néhányan annyira szenvednek.válaszoltam. Egy másik körülmény. amelyet a szervezet gyakorolt az élete felett. mint amilyennek szántam azt mondta: „Tudod mi az oka annak. majd az agy fő . Néhány évvel később. tudomást szerzett egy pittsburghi idegsebészről. egy enyhe szellő. hogy elmagyarázza helyzetét figyelmen kívül hagyták és minden józan megfontolással ellentétben egy ilyen betegséggel küzdő ember számára a legkevésbé kívánatos helyzetbe hozták. Egy nap. Ez idő alatt az elnök.

hogy vele együtt szenvedünk. akkor örökösök is: igen. hogy Isten jelenlétében szolgálhasson egy társaságban az ő Fiával. Ezután végül meggyógyult. mivel az minden olyan ember előtt nyitva áll.artériájának helyreállító operációjával. Mint Ed említette. örökösei Istennek. bár szintén mennyei életet szántak nekik. A munkánk helyszíneinek köszönhetően. Mivel a két osztály közül az egyik egyértelműen kiemelkedő volt a másik pedig alsóbb rendű. így rendszeresen beszélgettünk.C. megosztva egymással minden érdekes elemet. amit a szervezetben láttam. amikor egyértelműen arra a döntésre jutott. hogy ő az alacsonyabb rendű osztályhoz. mert Edward Dunlap volt azon kevés ember egyike. annak súlyos ítélkezési hibája miatt. neki is azért voltak. Bár a korai 1930-as évek óta tagja volt a szervezetnek. a 144. legyen a neve Tom. Az egyik nap erről beszélgettem vele a hetvenes évek végén. a „nagy csoporthoz” tartozik. Nem várt bocsánatkérést a szervezettől. versében: „Maga a szellem tanúskodik a mi szellemünkkel együtt arról. Tehát 44 évvel 1935 után elkezdte magához venni az emlékjegyeket. Harry vagy Ed. mennyei reménységű osztály tagja?” a szokásos válasz a Pál állítására történő hivatkozás. A „nagy csoportról” azt állították. hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. akkor azt tanították.” A hivatalos tanítás azóta és most is az. soha sem voltunk több. hogy ő a 'felkent'. 1979-ben jött el az idő. a Segítség projekt alatt és azt követően is. a „nagy csoport” nem lesz azok között. hogy kizárólag a 144.000 tagjai) és a „nagy csoport” (vagy „nagy sokaság” a Jelenések hetedik fejezete szerint). a kenyeret és a bort az Úrvacsorán. és elfogadta amit mondtak neki arról. akik tudták. mert nem tudta összehangolni a legtöbb látott. hogy két osztály örököl majd mennyei életet: a „kiválasztottak” (a 144. A Vezető Testület Írói Bizottsága egy sor projektben közös munkára jelölt ki minket. a rómaiakhoz írt levelének nyolcadik fejezet 16. hogy a „nagy csoport” tagjai a Szentírás szerint nem a mennyben. hogy a kiválasztottaknál kisebb hittel rendelkező keresztényekből áll és így. Amikor egy Tanú vagy bárki más azt kérdezi: „Honnan tudhatja valaki. hanem a földön fognak élni. úgy érezte. Azonban a bejelentett szervezeti nézőpont változása miatt megfékezte ezen reményeit. amelyre kutatásaink során akadtunk. Hozzám hasonlóan. hogy milyen reménységének kellene lennie a „nagy csoport” részeként. hogy ők a kiválasztott csoport. tagságának legnagyobb részében nem számította magát a „felkentek” közé. feltéve. Nem is kapott. hogy semmi sem lehet csodálatosabb annál. Beszélgetéseinkben nem mindig értettünk egyet az összes pontban. Ed rá jellemzően azt feltételezte. Dick. mint például Szövegmagyarázat Jakab leveléhez elkészítésére. hogy egy emberi szervezet sem változtathatja meg a Szentírásban található elhívatást azzal. Elérkezett 1935 és Rutherford bíró a Washington D.00 „felkent” részesülhet 'a szellem tanúságából' és ez fogja elmondani nekik. mindig is egy mennyei életre volt reménysége. amit Jehova Tanúi között csak a „felkentek” tesznek. azért ahogyan gyötrelmes problémájára tekintettek és kezelték azt.000 . amikor elmondta. ez az artéria párhuzamosan fut a gyulladt ideg mellett). Mindezt azért említem. hogy Isten gyermekei vagyunk. hogy egy dátumot állít fel a Biblia által bemutatott reménység megváltozására. akik Krisztussal uralkodnak majd papokként és királyokként. hogy amikor csatlakozott az Őrtorony Társulathoz az 1930-as években. mint egy irodára egymástól. de különösen a Vezető Testületen belül. és 17. hallott és olvasott dolgot a Szentírással. aki magáévá teszi ezt a reménységet. de ez nem befolyásolta a barátságunkat és kölcsönös tiszteletünket egymás iránt. hogy milyen mély aggályaim vannak amiatt.-ben megtartott kongresszuson bejelentette azt a „feltárult igazságot”. Aggodalmunk közös volt. társörökösök pedig Krisztussal. Ha tehát gyermekek vagyunk.

óhatatlanul csorbítja Jézus Krisztusnak. akiknek egyedüli reménységük van a mennyei életre. valamelyest hasonlóan ahhoz. másrészt azok. Ha a személyben megvan Isten szelleme.tagjai.” Pál elbeszélésében nem a mennyei vagy földi élet volt a kérdés. 191 Héberek 11:1-7. egy régi barátunk látogatott meg a főhivatalbeli szobánkban. ami aggasztott. hogy visszatértem Afrikából. hogy valaki Isten barátja vagy Isten ellensége. az enyémhez hasonlóan az volt. aközött. hogy Pál apostol valóban két osztályról írt. De ha valakinél nincs meg Krisztus szelleme. E szellem nélkül nem lehet „élet és béke”. Pál nem néhány emberről beszél. hanem arról. beleértve a gyümölcsei megtermésének bizonyítékát az életükben. mint Isten „leendő” gyermeke és az ő reménységüknek földinek kell lennie. mivel a test nincs alárendelve az Isten törvényének. 190 . az nem tartozik őhozzá. Puerto Ricoban találkoztam először vele. nyilvánvaló volt Ed számára. ahol az újraházasodott apjával Vesd össze az apostol által használt azonos kifejezést „szellem által vezetett” egy hasonló. hanem egyszerűen az. azok mind Isten fiai. Röviddel az után. nem lehetnek kedvére Istennek. Az ő véleménye is. amikor meghaladja a korlátait. Amint a 6-9 versek írják: „Mert a testi gondolkodás halált jelent. csak halál. Az apostol által kifejtett kontraszt nem a mennyei élet reménysége és a földi élet reménysége között volt. hisz nem is lehet. Noéról és másokról. akiket Isten szelleme vezérel. ahogyan a Biblia beszél Ábelről. ha Isten szelleme igazán bennetek lakik. az ő gyermekei. hogy vagy az egyik vagy a másik eset áll fenn: Valakiben vagy meg van Isten szelleme és megtermette annak gyümölcseit vagy ellenségeskedik Istennel és nem tartozik Krisztushoz. Tagadni azt. azt jelenti. akkor ő az Isten fia. Csak annyit jegyeznék meg itt. akiket a „szellem vezet” nincsenek a „törvény alatt”. Szövegösszefüggésben olvasva ezt. hogy „akiket Isten szelleme vezet. akiken a bűnös hústest uralkodik. ahol kijelenti. hanem a szellemmel vagytok összhangban. Így azok. a szellemi gondolkodás viszont életet és békét. hogy az emberi hatalom. hogy mindenki más továbbra is a törvény és a törvény ítélete alatt hagyatott. akik a testtel vannak összhangban. hanem maga az élet és halál között. hogy ez az összes keresztényre vonatkozik egy kiválasztott csoport helyett. akik „tanúságot nyertek” arról. mégpedig a dogmatizmus és az autoriter szellem volt. De nem két olyan osztályról. Mert a testi gondolkodás ellenségeskedés az Istennel. amelyet a jövőbeli mennyei vagy földi életük reménysége oszt fel. A két osztály ehelyett egyértelműen a következő: egyrészt azok. azok MIND” az ő fiai. mint a gyülekezet fejének szerepét. Akiket ez a szellem vezet megkapják a szellem „tanúságát” ebben az értelemben. Pál világossá tette. a bűnös hústest és Isten szelleme közötti ellentét fényében. Ezen pontok jelentősége a későbbi fejlemények figyelembe vételével nyilvánvalóak lesznek. Ti azonban nem a testtel. hogy nekem és Ed Dunlap-nek ugyanazok voltak az alapvető aggodalmaink. amelyet a Galácia 5:18 versében találhatsz. hogy Istennek tetsző életet élnek191. hogy azok. Énókról.” 190 Mint azt Ed megjegyezte. hogy valaki Isten szellemével él vagy ehelyett a bűnös hústest kívánságai szerint. Mindenki mást csupán úgy lehet minősíteni. René Vázqueznek hívták. Mayagüez városában. a fejezet legelejétől. versben): „Mert akiket Isten szelleme vezet. és körülbelül harminc éve ismertem. ahogyan Pál kijelenti (a 14.

melyről később még szó lesz. vagy durva lenne. amikor megkérték. a mostoha anyja is erősen ellenezték Renének a Jehova Tanúival folytatott tanulmányozását. hogy ha a körülményei megengednék. miután egy néhány Tanú misszionárius otthonában tanult. Ha volt egyáltalán valamilyen említésre méltó hibája. anélkül. mert annyira tetszett neki a város. Az ellenállásuk annyira hevessé vált. Korábban Portugáliában is megfordult. hogy megpróbál majd New Yorkban maradni. Harley Miller. saját maguk fizetve az útjukat. 1969-ig szolgált ott.ahogyan saját maga is elismeri . különösen. hogy családi élete szükségtelenül megszenvedte ezt. majd a körzeti és a kerületi munkát is. hasznát vehetnék a főhivatal szervezetében. Addigra a feleségével már hét éve voltak Spanyolországban. tudatában annak a veszélynek. hogy az Egyesült Államokban marad. René idegeit annyira megviselte a dolog. ha a Társulat volt az. nem azért. kétlem. akkor az az volt . amíg kapcsolatban volt a szervezettel. komolyan kétlem. hogy idegösszeomlást kapott. Mivel kistermetű ember volt. később elvégezték a Gileád Iskolát és Spanyolországba küldték őket. mely kb. végül felkérték őket. A következő reggel elment egy nagybátyjához illetve nénjéhez. titokban tartottak meg. megházasodott. Az éjszakát egy köztéri padon töltötte. Az érettségi után René rögtön elkezdte a teljes idejű „úttörőszolgálatot”. Röviddel azelőtt. Jehova Tanúi tevékenysége hatósági tilalom alatt volt. René úgy érezte. amikor felesége terhessége miatt fel kellett adniuk a „bételszolgálatot”.élt. annak a művészetét is megtanulta. Így is történt. hogy eljött az ideje.és kerület-felvigyázói munkát is végzett a New York-i terület számos spanyol gyülekezetében. harmincezer Tanúból állt. és megkérte őket. majd a feleségével együtt végezte az „úttörő” szolgálatot. Az alatt a harmincegynéhány év alatt. felelevenítette nyelvtudását. amibe azok bele is egyeztek. hogy egy este. és amint anyagi helyzetük rendeződött. hogy tegyen meg valamit másoknak. csak egy acélüzemben tudott munkát találni. hogy a fenti jellemzés a valódi személyiségét tükrözi. René elmondta nekem. amely lehetővé tette volna. Később sikerült máshol munkát találnia. és néhány év múlva már heti két napot szentelt a kisegítő tevékenységnek. Miután 1953-ban részt vett egy New York-i kongresszuson úgy döntött. de toleráns emberek voltak. hogy kemény. hogy ha lebuknak. Habár a Tanúk irányában nem annyira. azok közül az emberek közül. hogy újra meglátogassák Spanyolországot. Például a feleségével jó néhány évig egyetlen igazi nyaralásra sem tudtak elmenni. Renét hamarosan kinevezték kerület-felvigyázónak abban az országban. de ugyanakkor az elvek embere. hogy velük lakjon.hogy talán túlzottan is szolgálatkész volt. valamint részidőben körzet. Ma úgy érzi. hogy utazómunkát végezzenek az Egyesült Államok nyugati részén lévő spanyol gyülekezetek között. megcsinálta a spanyol fordításokat. Meghívást kaptak. és amikor a portugál gyülekezetek fejlődésnek indultak. állandóan figyelniük kellett a rendőröket. akár az Egyesült Államokban bárkinek is valaha panasza lett volna René szolgálatára. akik valamelyik szolgálati helyén együtt dolgoztak vele. és kórházba került. hanem mert arra gondolt. hogy akár Puerto Ricóban. hogy engedjék. és ő irányította a spanyol nyelvű drámák magnószalagra vételét a kongresszusok számára. ahol nehéz terheket kellett emelgetnie. míg ő és a felesége bejárta egész Spanyolországot. akkor letartóztatják vagy deportálják őket. René akkor középiskolás tinédzser volt. hogy csatlakozzanak a brooklyni főhivatal személyzetéhez. Miután éveken át ilyen „föld alatti” tevékenységet folytattak. hogyan legyen határozott. és az ő gondjai alá tartozott az összes spanyol nyelvű gyülekezet az Egyesült Államokban. Még későbbi helyzetét tekintetbe véve is. Amikor visszatért. feleségével azonnal újrakezdték az „úttörőszolgálatot”. és közöttük is szolgált. ahol Renét szolgálat-felvigyázónak nevezték ki. hogy bárki is tagadná. törékeny alkata a második napon felmondta a szolgálatot. Kedves természetű volt. Az egészsége és felesége családjának bizonyos igényei miatt visszatértek az Egyesült Államokba. a Szolgálati Bizottság . ahova gyakorlatilag üres zsebbel érkeztek meg. hogy nem bírja tovább. Az apja is. ezért betervezett egy utazást. Minden összejövetelt illegálisan.

ahol ezeket a havi jelentéseket összesítik. hogy végezzen némi körzetmunkát éppen a nyaralásra tervezett időben. amikor ez megtörtént. mint ahogyan egy nagy vállalat tanulmányozná a termelési jelentéseit és üzleti növekedését. amelyekben részt vettünk? Csupán ennyi: a Bibliáról beszélgettünk mint két barát. ahol erről.akkori vezetője felhívta Renét és azt kérte tőle. René úgy érezte. Migvitattuk a benyomásait. amelynek a „hit és cselekedetek” volt a témája. a központba. az átlagokat kiszámolják és a százalékos növekedést feljegyzik. és amikor a Szolgálati Osztály tagjai. Egyes járatok éjfél körül érkeztek be. bármilyen ingadozás vagy csökkenő tendencia a jelentést leadó Tanúk számában. Ahogy láttam. Ugyanolyan lelkes érdeklődéssel tanulmányozzák ezeket. .a valódi hit produktív és aktív. és vigye őket a Bételbe. miután részt vett egy a Társulat által véneknek szervezett szemináriumon. aki 'nem illik a sorba'. hogy ezt a munkát a hit és szeretet mozdította elő? És ha nem ez a motiváció. hogy milyen „tanúskodó” munkát végzett el. az elterjesztett irodalmat és így tovább192. és olyan emberekkel. hogy visszamondta volna „az Úr szervezetének” megbízását. akkor mennyire tetszene ez egyáltalán Istennek? Nyilvánvalónak tűnt. Az éjszaka René átjött a szobánkba. ahogyan a valódi szeretet is. mások még később. Nézetem szerint túlzottan megterhelték jó természetét. aggodalmat váltott ki. kevés kivétellel. amelyet bűntudat keltésre használnak mindenkinél. amikor mi hárman valamennyi időt is együtt töltöttünk volna. Valaki folyamatosan rákényszeríthet embereket bizonyos munkára és ők talán ezt a nyomás következtében el is végzik. hogy számomra is biztosítsa ezt a szolgálatot. más módját kerestem a közlekedésnek. A felesége végül az édesanyjával utazott Spanyolországba. Azonban nem volt egyetlen alkalom sem. hogy a hit cselekedeteinek spontán kell jönniük. csökkenést mutat. René ragaszkodott hozzá. illetve az apostol Rómaiakhoz írt levelében olvasható ezzel kapcsolatos állításairól beszélgettünk. mint ahogyan a szeretet cselekedetei is spontán módon történnek meg. egészen addig.” A jelentések alatt a rendszerre utalt. nem puszta megfelelési kényszerből néhány beütemezett és mások által programozott tevékenységnek. azonban céljuknak az egyszerűségnek kellene lennie. azt követte a munkálkodás . A beszélgetés egy pontján azonban azt mondta: „Úgy tűnik. és ugyanez vonatkozik Edre és Renére is. Eszembe jutott néhány pont az előző kerületkongresszuson elhangzott programból. Vajon mik voltak azok a baljós cselekedetek. az a helyes. míg meg nem tudtam. mintha szinte a számokat imádnánk. és hosszú barátságunk alapján el is fogadtam. Néha azt kívánom. nem rendszerezve vagy egy bizonyos formának megfelelve. René és jómagam. Minden Tanú jelent a gyülekezetnek. ha elfogadja a megbízást. akiknek eltávolítására oly radikális intézkedéseket tettek. hogy ha megtudhatnánk a Vezető Testület nézeteit arról. amikor visszatértek. beleértve a ráfordított órák számát. amelyek alapvetően kedvezőek voltak. akik régóta barátaink. mi hárman lennénk azok – Ed. köztük Harley Miller. hogy találkozzon velük. Az emberek minél jobban 192 Ezeknek a jelentéseknek tulajdonított fontosság tagadhatatlan. hogy mások mennyire kihasználják a segítőkészségét. A szabályszerű elrendezések kiválóak. ugyanúgy. rendszeresen megkérték Renét. így attól kezdve. minden gyülekezet jelent az országa fiókhivatalának. felsorolva. amelyben minden Tanúnak havi munkajelentéseket kell leadnia. René a La Guardia repülőtér mellett lakott. Azt hiszem. hogy bárcsak teljesen megszüntethetnénk a jelentéseket. mert még sohasem fordult elő. az apostol tanítása elsősorban az emberek hitben való felépülésére buzdított. a leadott óraszámokban vagy az elterjesztett irodalomban. hogy kiket sorolnának fel mint a „szervezet elleni összeesküvés” fő alakjait. ha az országuk havi jelentése nem mutat növekedést vagy ami még rosszabb. minden fiókhivatal egy részletes havi jelentést küld a nemzetközi főhivatalba. A fiókhivatalok képviselői számára igen kellemetlen. hétvégenként repülővel utaztak valahova előadást tartani. A szóban forgó időszak alatt talán kétszer beszéltem hosszabban Renével. nem a kifinomult kényszer eszközének. De hol van a bizonyíték arra.

Én is tudtam. ez a nehezebb út tűnt nekem az egyetlen Szentírás szerint helyes és bölcs útnak. Bár mi. sokkal nagyobb jelentéssel bírva a számára attól az időponttól kezdve. hogy nem győzködtem arról. úgy éreztem. az Jehova Tanúi számára olyan lehet. és ezt mondtam magamban: 'De hát ezek a dolgok nem rám vonatkoznak. és 27. de aztán nem esett több szó erről. Úgy beszéltem vele. hogy elmondjam nektek az Isten egész szándékát. hogy azok nem csupán „tágabb” értelemben érvényesek 193 Cselekedetek 19:8. verseiben olvashatunk: „Ezért e mai napon felhívlak benneteket annak tanúsítására. vajon ő hogyan tekinti a 14. hogy ennek a tettének az eredménye lett. hogy a beszédemnek hasonló eredményei lehetnek. nem mint egy szervezeti hivatalnokkal és az Isten Szaváról folytatott vitánkban az elsődleges felelősséget Isten iránt éreztem. fejezetét is (mellyel e könyv korábbi részében már foglalkoztunk). René az étkezés előtt és utána is a Római levélről akart beszélgetni.és kerületfelvigyázói munkája sokkal élvezetesebbé. hogy mit látok a Szentírás egyértelmű tanításainak. hogy másképpen lássa a dolgokat. Harminc éve ismertem őt. Rómabeliekhez írt levelében olvasható írásainak fényében megközelítve a dolgokat a körzet. mert nem tartottam vissza magam attól. kontextusban megvizsgálva. akkor hogyan mondhatnám azt. hogy mindenkinek a vérétől tiszta vagyok. valójában annál jobban elnyomják a hit és szeretet lehetőségeit a motivációra és irányításra.'” Tudom. amit az apostol írt. René megjegyezte: „Éveken keresztül. A munkajelentések témája feltüzelte a beszélgetést. hogy Pál. mint egy kinyilatkoztatás. hogy a Szent Szellem ellenében cselekszem. egy véletlen találkozás alkalmával kifejezte.próbálják felügyelni a keresztény társaik életét és tevékenységeit. a reakciója spontán volt és egyben izgatott. hogy a Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig található szavakat neki címezték és. Később. aztán hirtelen abbahagytam. amikor a Keresztény Iratokat olvastam. Elolvastam egy részt. nem emberek vagy egy szervezet iránt. mint egyszerű „buzdító előadásokat” tartani vagy bűntudatot kelteni az emberekben. Amikor megtette. Azt elismerem. hogy hozzá hasonló emberekkel beszéljek arról. Még sohasem vizsgálta meg ezt a részt a kontextus figyelembevételével (ahogyan valószínűleg még egyetlen Jehova Tanúja sem). úgy éreztem. Bár furcsának tűnhet egy Jehova Tanúja számára (aki nem a körülbelül 8800 „felkent” egyike) arra a következtetésre jutni. mint egy baráttal. Ha visszatartottam volna magam attól. amit Pál mondott az efézusi vénekhez intézett szavaiban. . azt mondta úgy találta. amelyek meggyőzték őt. Kíváncsi voltam. válaszolnom kell a kérdéseire az azok által felvetett problémák kikerülése helyett. hogy rágalmazó módon beszéltek róla az efézusi zsinagógában193.” Pál tudta. hogy a Szentírás egészében megelevenedett. de abból. a vénekkel folytatott beszélgetései pedig sokkal jelentőségteljesebbé váltak. két párként ugyanabba a spanyol nyelvű gyülekezetbe jártunk a New York-i Queensben. Ami másoknak nyilvánvaló. amit a Cselekedetek könyve huszadik fejezetének 26. Bár a feleségemnél kisebb mértékben. Amikor kicsivel később találkoztam Renével az egyik épület előterében. ő tudja és Isten is tudja. hanem csak a felkentekre. a Szentírás komoly tanulmányozójának ismertem meg. Többek között megvitattuk a Rómaiaknak írt levél 8. verset a fiúság Istennel való kapcsolatát illetően. Ez volt a beszélgetés lényege. a városban töltött első éveink során és azóta a közös programjaink eléggé szórványosak voltak. amit olvastam. 9. Az apostol saját szavai voltak a Bibliában kontextusban olvasva. Néhány héttel később a feleségemmel átmentünk hozzá vacsorázni. magamra alkalmaztam. hogy sokkal nehezebb és keményebb munka felépíteni az emberek hitét és elismerését a Szentíráson keresztül.

1980. olyan kérdések előtt.” Bár amikor először hallottam a döntését. hanem tényleges és közvetlen módon. hogy legalább néhány személy előtt rámutassak ezekre a dolgokra a Szentírás alapján. amelyekre gyakran vágyott válaszra. hogy szabadságra készülünk. hogy előadást tarthassak a helyi gyülekezetekben. hogy megszűntette a vénségét. gondnoki munkából szerezte a jövedelmét194. Felajánlotta. ha így tennék és a lelkiismeretem sem engedné meg. és még a házassága és első gyermeke megérkezése után is küzdött azzal. hogy töltsünk velük egy kis időt. semmiség lenne ahhoz képest. Zavarta néhány szervezeti tanítás és ezért szerette volna megerősíteni a meggyőződését azok helyességében. Körülbelül egy évvel a szeminárium után azonban úgy döntött. Fiatalemberként teljes idejű „úttörő” lett. Legfőbb vagyonunk egy 600 dolláros bankbetét és egy hétéves autó volt. hogy az egészségünk érdekében alapos változtatásokra van szükségünk. Képmutatónak érezném magam. Ez alatt az idő alatt azt is át akartam gondolni. amikor Peter még kisgyermek volt. Amikor Peter megtudta. . és körülbelül négy éves korától vitték a szülei az összejövetelekre. csak hálás lehetek azért.) Az eredmény pontosan ellentétes volt. Minél többet tanulmányozta a Szentírást. a Szentírás és a tények manipulálását. egy „körzetlátogatás” során feleségem és én egészen Izraelig eljutottunk. nem 194 Neki és feleségének mostanra már hét gyermeke és körülbelül tizenhét unokája van. és hogy az az illúzióvesztés. A Társulat „szükség” (problémás) területekre küldte ki őt Illinois és Iowa államokba. hogy segítsen a nehézségek megoldásában és gyülekezeteket alapítson. lemond a véni tisztségéből. annak átgondolására bíztattam. Peter apja akkor lett Jehova Tanúja. és előkészítette egyik fia mobilházát. hogy látogassuk meg az alabamai Gadsdenben. hogy még többet tanulmányozza a Bibliát. Egy Alabamában megtartott kerületkongresszuson már korábban találkoztunk és megismerkedtünk egy Peter Gregerson nevű Tanúval. annál inkább meggyőződött arról. Nekem így beszélt erről: „Egyszerűen nem tudom rávenni magam. meghívott. hogy abban lakhassunk. Abban az időben Peter komoly aggodalmának adott hangot az 1975-ös jóslatok hatásával kapcsolatban. és a két hét egy részét a bibliai vidék megismerésével töltöttük. hogy mit tettek az elmúlt időszakban a szervezet értelmezéseinek támogatása érdekében. Ez vezetett ahhoz a döntéséhez. ami akkor történne be. ami megbeszéléseket folytatott a Vezető Testülettel. hogy nem hagytam. ha nem szolgálnánk tovább a főhivatalban. és gondoskodna arról. 1976-ban egyike volt a Brooklynba meghívott vének képviselő csoportjának. hogy visszavonja 1914-es kronológiáját. és szabadságot kértem március 24-től július 24-ig. de nem feszegettük tovább a témát.rá. hogy a szervezet miatti aggodalmam visszatartson attól. ami 1975 eredményeként következett be. de nem merte feltenni azokat. ha a Társulat továbbra is erőltetné az 1914-es dátumot. mely fedezné költségeink egy részét. hogy kiálljak az emberek elé és olyan dolgokat tanítsak nekik. hogy végezzek udvari munkát a háza körül. március 4-én beadtam egy kérvényt a Vezető Testület Személyi Bizottságához. Mind feleségem. (Akkoriban az ötvenes éveinek az elején járt. Peter egy kisebb szupermarket-láncot épített ki az alabamai-georgiai területen. Elismertem. Később néhányszor meghívott minket. hogy komoly hibák vannak a szervezet teológiájában. ez egy seregnyi kérdés előtt nyit ajtót. melyhez egész életében tartozott. hogy eleget mozogjak. amelyeknek nem látom a szentírási hátterét. Azt mondta. hogy helyreállítsa a bizalmát a vallásban. Peter és felesége csatlakoztak hozzánk. ha a Társulat rákényszerülne. mind én úgy éreztük. Amikor 1978-ban. Amikor felülvizsgálom. Nem sokkal korábban átadta az egyik testvérének az élelmiszer cége elnökségét és az így megnövekedett szabadidejét arra használta fel. amit az orvos már egy korábbi vizsgálaton javasolt nekem. hogy kétségtelenül helyesen ítéli meg a helyzetet. hogy továbbra is teljesítse ezt a teljes idejű tevékenységet. hogy milyen lehetőségeink lennének a munkavállalás és lakóhelykeresés terén. szerinte súlyos hiba lenne.

Ezek a módszerek nem az igazság vagy irgalom érdekeit szolgálják.54. de a tekintélyelvű hozzáállást és az arrogáns módszereket még mindig nyilvánvaló büntetlenséggel lehet gyakorolni. A spanyol inkvizíció nem csupán az általa kiszabott brutális büntetések miatt szerzett olyan megvetésre méltó hírnevet a történelemben.tudtam megtagadni a súlyos kérdései érvényességét és tiszteletben kellett tartanom a lelkiismeretességét és képmutatástól való undorát. hogy beindítsa az inkvizíciós gépezetet. Szent István Társulati Biblia Az inkvizíció vallási értelemben emberek személyes meggyőződése és hite iránti vizsgálatot jelent. Ez volt az az ember. eredményezte a bírói tárgyalásomat és a szervezetből történő száműzésemet. INKVIZÍCIÓ Amikor kiment onnan. Magyar Bibliatársulat. Az Ébredjetek! folyóirat 1986. ahogyan a bizonyítékok is egyértelműen mutatják. hogy a nyilvános tárgyalások segítették a bírókat. de nem teszik” 195. . Ahogyan Jézus mondta: „mert beszélnek ugyan róla. hogy együtt étkeztem vele egy étteremben 1981-ben. április 22-i száma is kapcsolódik ehhez: 195 Máté 23:3. Csak az igazság hatalmától való félelem sarkall ilyen eljárásokra. hanem azokét. hogy ellessenek valamit. 1980 áprilisában történt. olyan tulajdonságokra. A vizsgálódás kiváltó okának gyakran semmi köze sincs az egyén bomlasztó vagy rosszindulatú viselkedéséhez. befolyásolva őket a körültekintésre és igazságosságra. amelyek eltűntek a titkos csillag-kamra kihallgatásokról. Lukács 11:53. hogy én is elértem volna a sajátomhoz. január 22-ei Ébredjetek!-ből. akit a szervezeti irányelvek később „gonosz embernek” minősítettek. azelőtt. Történelmi szempontból nem az volt a célja. A gyanúsítottra úgy tekintenek. nem volt kérdéses. az. mint akinek gyakorlatilag nincsenek jogai: az inkvizítor teljes joggal és alapossággal vizsgálgathatja még bizalmas barátaival folytatott személyes beszélgetéseit is. A várható vihar hirtelen lesújtott ránk. amelyek furcsa brooklyni eseményeknek tűntek számomra. hogy segítse az egyént. hogy bűnösnek találják és eretnekként elítéljék. Ő hamarabb ért a személyes válaszútjához. Eszembe jut egy cikk az 1981. és egyebek között ezt írja: „Mivel a helyi bíróság a városkapuknál helyezkedett el. melynek címe „A jogi gyökerek kutatása” volt. hanem tekintélyelvű hozzáállása és arrogáns vallatási módszerei miatt is. A „titkos csillagkamara meghallgatásokra” került inkább sor. Közben alattomban figyelték. és össze-vissza faggatták. A tényleges gyakorlatban viszont teljesen elutasították. hogy először hallottam olyan dolgokról. és ahhoz sem. hogy a tárgyalás nyilvános legyen! (5Mózes 16:18-20) Kétségtelen. az írástudók és farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdéseket intéztek hozzá. A puszta gyanú is elegendő ahhoz. A kínzást és a kimért kegyetlen büntetést már törvényen kívül helyezték. melyeket a vádak bizonyítására gyakran igen lelkesen alkalmazott a vallási bíróság. akik vádolni igyekszenek. aminek alapján vádat emelhetnek ellene. akivel még együtt sem szabad enni.” Ezt az elvet méltatták a Társulat kiadványaiban. A cikk kiemeli a mózesi törvényben található nagyszerű jogi példát. vagy hogy alapot teremtsen a vele való érdemi vitára – hanem az. hogy különösebben nagydobra verte volna hitnézeteit. amíg Gadsdenben töltöttük szabadságunkat.

nő. ami nyilvánosságra kerülésekor nagyon is ártalmas hatással lesz azokra. nyilvánvaló lenne. valamint hasonló témákról. hogy a Vezető Testület két tagja. akiket érint. hogy Lyman Swingle. A Társulat telefonközpontosa azt mondta. tartoznak annyival a testvéreknek. Lloyd Barry és Jack Barr bementek az irodájába. vagy szolga . mivel bármely mellette kiálló ügyvéd vagy tanú megvádolható lett volna egy eretnek segítésével vagy bűnrészességgel. ami indokolna egy ilyen teljes körű kivizsgálást. elmondta vallatóinak. hogy egy ilyen intenzív vizsgálatot az ő távollétében kezdeményeztek. hogy úgy érzi. ez olyasvalami.a szembesítéstől való félelem nélkül megvádolhatott egy más személyt eretnekséggel. mind büntető jellegűnek fog bizonyulni. hogy valami rendkívüli dolog történt volna. Akkor azt kértem. Hagytam egy üzenetet a telefonközpontosnál. Másnap Albert Schroeder felhívott telefonon. akik egyszerre voltak vádlók és bírák. Egy idő után Ed megkérdezte: „Mire való ez a 'kínvallatás'?” Biztosították. de sohasem említették vagy ismerték el azok előtt. akiket kikérdeztek. A két ember válasza az volt. . Ed-nek az volt a határozott benyomása. hogy életükből kiszoruljon a Biblia tanulmányozása. A szervezettel kapcsolatos tapasztalataim alapján úgy éreztem. három órán keresztül a személyes hitnézeteiről kérdezgették. Annak ellenére. április 21-én felhívtam a brooklyni főhivatalt Alabamából. és ezt a vallatók maguk is jól tudták. hogy hálás lennék. Arról semmit sem mondtak neki. hogy hadd beszéljek a Vezető Testület egy másik tagjával. és hogy úgy érzi. Albert Schroederrel. amit nem szabadna dogmatikusan tekinteni. hogy ez nem 'kínvallatás'. hogy mi a véleménye a szervezetről. Zavarba ejtőnek találtam. A dolog iróniája az. és kb. noha személyes beszélgetések alkalmával gyakorlatilag mindegyikük bevallotta már. Tudtam. 1914-gyel kapcsolatban őszintén beismerte. Egyikük sem ismerte el.” Négy héttel a szabadságunk megkezdése után.„Bárki . hogy magán a Vezető Testületen belül is sokféle nézőpont létezett.férfi. és nem szabadna megengedniük maguknak. hogy a Szentírás tanulmányozását és kutatását teszik az első helyre. A kérdések arra vonatkoztak. a Testület egészében véve abszolút mértékben támogatja ezt a dátumot'. hogy egyes tanításokban ne lenne teljesen biztos. hogy nem tudja adni. hogyan vélekedik bizonyos dolgokról. az 1914-gyel kapcsolatos tanításról. Így a vádlott általában egyedül állt az inkvizítorok előtt. és megkérdezte őket. miközben Alabamában voltunk. Ed azt mondta nekik. hogy ha az Írói Osztályon mások is elmondanák a véleményüket. Ő sem volt elérhető. hogy a fő gondja az. a keresztények két osztályáról és az égi reménységről. ha egyikük majd később felhívna. Emiatt 1980. az. ahol más a véleményük. a Vezető Testület Író Bizottságának és az Írói Osztálynak a koordinátora körzetlátogatás miatt épp távol volt. aki abban az évben a Testület üléseinek elnöklője volt. A vizsgálatot végző vezető testületi tagok azonban semmivel sem jelezték. hogy beszéljek Dan Sydlikkel. hogy a Vezető Testület maga valóban hiszi-e. telefonhívást kaptam Ed Dunlaptől. hogy a Vezető Testület tagjai nyilvánvalóan nem tanulmányozzák eleget a Bibliát. Pár percnyi általános beszélgetés után elmondta. a megbeszélés csupán tájékoztató jellegű. hogy ez a tanítás teljes mértékben szilárd és bizonyos. hogy egyes dolgokról majdnem mindnyájan eltérően vélekednek. amely valószínűleg mind inkvizíciós. hogy annyira lefoglalja őket a papírmunka és más ügyek. gyermek. hogy 'míg van egy-két ember. hanem olyasvalamire. Ami a szervezetet illeti. hogy vannak olyan pontok. nem valamiféle ártalmatlan vagy jóindulatú dologra utalt. Egy másik napon Albert Schroeder és Jack Barr elkezdték egyesével kikérdezni az Írói Osztály minden tagját. aki kételkedik. hanem egyszerűen csak tudni szeretnék. úgy utóbbi azt se tudhatta ki jelentette fel. hogy ez csak a kezdete volt egy olyan szervezeti intézkedés-sorozatnak. a Vezető Testület egy tagjával. Ritkán kelt valaki a vádlott védelmére. hogy mi indokolta ezt a kérdezősködést. hogy semmivel sem indokolták meg ezt az akciót. hogy azt állították.

A Godínezékkel folytatott meghallgatás alatt Miller azt javasolta Humberto Godíneznek. hogy ő mint a Vezető Testület elnöklője hogyan válaszolt a kérdéseimre. hogy Godínez és a felesége menjenek el Millerhez a főhivatalba egy meghallgatásra. Ednek. Miller saját magát nem találta erre alkalmasnak. hogy ez a Bétel-tag sok dologgal kapcsolatban a szervezet tanításával ellentétes véleményének adott hangot. melyre egy étkezés után került sor Godínezék otthonában. Ehelyett először a Szolgálati Osztály Bizottságának a tagjaival beszélt.Mielőtt még beszámolnék a beszélgetésünkről. hogy mi is volt az. egy New York-i Tanú. René olyan módon válaszolt. hogy az illetőt Chris Sáncheznek hívják. Ed Dunlap és az én nevemet. A meghallgatás két órán keresztül tartott. Nem hívta fel telefonon René Vázquezt sem. Megbeszéltek még egy találkozót a Godínez házaspárral. és azt sem tartotta célszerűnek. hogy nagyobb probléma kerekedjen belőle. aki a Társulat üzemében dolgozott. amely akkoriban mintegy negyvenfős személyzetből állt. Schroeder. hogy elárulja-e magát valamiben. Április 14-én. Ed Dunlapnak vagy René Vázqueznek. Jó néhány vitatott témáról szó esett. és kifejezték helytelenítésüket (a felvételen) azok iránt. Még mindig semmit sem mondtak Renének. akiket megvádoltak a megbeszélés során. és arról. Godínez elmondta. tudnak-e valamilyen információval szolgálni. és beszélt Harley Millerrel. Crisnek vagy nekem. tehát ha igyekezett volna elkerülni. A Vezető Testület elnöklőjének a bizottsága nyilvánvalóan úgy érezte. Azután felkereste Albert Schroedert. intézze el. és megbeszélje vele a dolgot. Miller nem azt javasolta Gouldnak és Godíneznek. Nem próbált meg kapcsolatba lépni Chris Sánchezzel sem. Miller nem beszélt Ed Dunlappel. és telefonon könnyen el lehetett érni. hogy egy Humberto Godínez nevű munkatársa. hogy Schroeder visszahívott. hogy kitől hallották ezeket a csupán harmadkézből származó információkat. ami akkor már megtörtént. Schroeder azt mondta neki. 196 Elmondta Millernek. és kiderült. valamint Ed Dunlap és René Vázquez neve is elhangzott a beszélgetésben. amikor a beszélgetésünk lezajlott. korábban elmesélt neki egy beszélgetést. sem pedig nekem nem szóltak egy szót sem. hogy hívja fel telefonon René Vázquezt. hogy egy baráti megbeszélés keretein belül keressenek megoldást. Miller azt javasolta Gouldnak. hogy beszéljen Cris Sánchez-zel arról. hogy az én nevem. amint utólag megtudtam. a Vezető Testület Elnöki Bizottsága sem tett semmi erőfeszítést. Április 15-én. 196 Ez a bizottság felügyeli a Szolgálati Osztályt. nyolc nappal azelőtt. Mégis a következő napon. Ed Dunlap-pel vagy velem arról. kedden tartották meg. amit rá nézve terhelőnek tudtak tekinteni. . és magnóra is vették. melyen a Vezető Testület tagjai közül Schroeder. az nem lett volna kívánatos ügyintézési mód. vagy átsétáljon az utca túloldalára. és megkérdezte tőlük. Cris Sánchezzel folytatott beszélgetéséről. Godínez azt is elmondta. hogy próbálják meg az ügyet tisztázni azokkal. Millerhez hasonlóan. hogy ha baráti módon intézte volna az ügyet. Godínez visszaemlékezésein és benyomásain keresztül tudomást szereztek a kubai honfitársával és régi barátjával. hogy felhívja Ed Dunlapot. mely a házában folyt egyik barátjukkal. a Szolgálati Osztály öttagú bizottságának egyik tagjával. akiről csak szóbeszéden alapuló bizonyítékot ismertek. hogy próbálja meg megtudni ennek a Bétel-tagnak a nevét Godíneztől. akit évek óta ismert. Joe Gould felhívta a Szolgálati Osztályt Brooklynban. és „tapintatosan” próbálja megtudni. amit nyilvánvalóan akartak. és el is érték. és milyen események történtek éppen akkor. Ez sikerült is. aki a Bétel-család tagja volt. akiket érint. és az irodája épp az utca túloldalán volt. Godínez elbeszélésében többször említette René. Meg sem próbáltak beszélni René Vázquez-zel. ezúttal az Elnöklő Bizottságával. és akinek önkéntes sofőri szolgálatait rendszeresen igénybe vette. megdicsérte a Godínez házaspárt lojalitásukért. Megtörtént a telefonbeszélgetés Renével. Sem Cris Sáncheznek. sem pedig azt. Suiter és Klein voltak jelen. A magnófelvétel végén a mindhárom vezető testületi tag. elmondom. a Vezető Testület elnöklőjét. bár jól ismerte. Suiter és Klein is. egy kubai Tanú.

amikor misszionáriusként és fiókhivatal felvigyázóként szolgáltam Puerto Ricoban. mindezt miért. széleskörűek és jól szervezettek voltak. hogy melyik bankot rabolták ki vagy kik voltak az elkövetők. hogy kiközösítik. amikor Sánchezt. hogy valami helytelen vagy „bűnös” gondolat hangzott el. Mindez egy héttel azelőtt történt. nem tudjuk még. szerdán a rendszeres Vezető Testületi ülésen az Elnöki Bizottság lejátszotta az egész. de ettől az időtől fogva a háttérben maradt. mind Nestor a spanyol fordítási osztályon dolgozott. hogy Schroeder felhívott engem telefonon. hogy ilyesmiről nem volt szó. akkor bűnösnek találunk bűnrészességben és szabadságvesztésre ítélünk. valamint Nestor Kuilant és a feleségét is kikérdezték. április 16-án. Ekkor az összes emberrel. Elismerte. majd az Írói Osztály teljes személyzetének a kikérdezése azután kezdődött el. Barr és Schroeder. hogy a Gileád Iskolában Ed Dunlap volt az egyik oktatója és így azóta ismeri őt. Ed Dunlap. hogy „Nos. hogy ez a magnófelvétel egyáltalán létezik. hogy a magánbeszélgetései iránt érdeklődjenek. mondták. A Nestor Kuilant kikérdező bizottság arra kérte őt. hogy bankrablás történt valahol. Mégis mélyen hallgattak erről. Emiatt volt. Amikor megkérdezi: „Melyik bankot rabolták ki és kik voltak a bankrablók?” azt a választ kapja. jöjjön az irodájába. Azonban az elnöklői bizottság még mindig nem tartotta fontosnak. hogy hitehagyás történt. és ha nem válaszolsz a kérdéseinkre. és. még akkor is. akik végezték a kihallgatást. A Vezető Testület irányított mindent elnöklői bizottságán keresztül. akkor azt mondják neki. hogy mintegy felkészítsék őket bizottsági feladataikra. amelyek ezeknek az embereknek a kikérdezését voltak hivatottak lefolytatni. és megkérte. meghallgattatták a Vezető Testület előtt is lejátszott kétórás magnófelvétel egyes részleteit. akkor nem habozott volna értesíteni őket. hogy engem attól az időtől kezdve ismer. azonban egészen biztosak vagyunk abban. Barry. Azok a vezető testületi tagok. hogy mindannyiunkkal . Ezt felelte: „Kiközösíteni? Miért?” „Amiért elfedezi a hitehagyást”. Amikor megkérdezi.1980. hogy milyen irányt vett a kérdezősködésük. A vallatói azt mondták neki. hogy másoknak jogukban állna. hogy ezt a magnófelvételt lejátszották a Vezető Testület előtt. Miért? Intézkedéseik gyorsak. amikor Ed Dunlop Barryt és Barrt a vizsgálat okáról kérdezgette. két órás interjút a Testületnek (Milton Henschel. Nestor azt felelte. hogy a szabadságvesztést egy bankrablással kapcsolatos bűnrészesség miatt kapná. ha együttműködik és információkat ad bizonyos személyekről. Ez a felvétel volt az. hogy együtt kell működnie velük. ha úgy érezte volna. mintha egy embert börtönbüntetéssel fenyegetnének.” Az elnöklői bizottság intézkedéseket tett olyan vizsgálóbizottságok felállítására. hogy bennünket is értesítsen arról. tudták. ami indokolta a kérdezősködést. akik ezekben a vizsgálóbizottságokban szolgáltak. hogy írja le az Ed Dunlappel és velem folytatott beszélgetéseit. Világosan megmondta. hogy ez volt a helyzet. Mind Cris. Harley Miller ekkor felhívta Renét. Kuilan megkérdezte: „Hitehagyás? Hol itt a hitehagyás? Kik a hitehagyók?” Erre azt mondták neki.” Nestor elmondta. Ez valami olyasmi. amit csak az én kérésemre tett meg. Ezt mondta neki: „Csak ki akarjuk kérni a tanácsodat néhány dologgal kapcsolatban. hogy ezek a bizottságok később ismételten az én nevemet és Ed nevét emlegették. Most már Cris Sánchezt és a feleségét. Miért? A vizsgálóbizottságok célja világosan látszott abból. Kuilant és Vázquezt kihallgatták. amit csak úgy kerülhet el. Dan Sydlik kivételével az összes bizottsági tag a főhivatal Vezető Testületen kívüli személyzetéhez tartozott. hogy ezt még nem tudták eldönteni. nem hiszi. Lyman Swingle és az én távollétemben). mert különben előfordulhat. ahol René is szolgált heti két alkalommal. de biztosak benne. de egészen biztos.

hogy abban az időben. csak angolul jelent meg). mondd meg nekem. akit évtizedek óta ismert és akiket „testvéremnek” nevezett. hogy elmondja nekem. január elején a nyomdába került. ez miért indokol egy ilyen vizsgálatot. a „Szövegmagyarázat Jakab Leveléhez” (melyet Ed Dunlap írt). hogy őszintén elmagyarázza a helyzetet. mit lehetne tenni annak érdekében. amikor Albert Schroeder válaszolt a kérésemre és telefonált nekem. Ami a kijelentését illeti. Ezt felelte: „Nos. ahelyett. de úgy döntött. Pedig ez jó alkalom lett volna arra. hogy vizsgálatot végezzen az Osztályon. és neki sem tetszett. Akkor hát mit mondott nekem a telefonos beszélgetésünkben? Nézzük: Miután röviden üdvözöltük egymást. hogy egyenesen válaszolt volna a kérdésemre. amelyek minket érhettek emiatt. A Vezető Testület Elnökeként ő mindenkinél jobban ismerte mindezen tényeket. hogy gondoskodjam arról. azt feleltem neki.” Ezt az utolsó fél mondatot. és kiderítse. Az 1980-as megjelenésre szánt könyvet Boldogság címmel (magyarul csak 1983-ban jelent meg) Gene Smalley írta. (Azért tudtam ezt. hogy nem értem. két olyan férfit. hogy a „hitehagyás” rendkívül súlyos vádja szerepelt a bizottsági meghallgatásokban. akinek ez volt az első munkája. Ezután megkérdeztem. hogy vannak-e valamelyik testvérnek fenntartásai egyes dolgokkal kapcsolatban. mint aminek nincs is jelentősége.beszélgetett alkalmanként. ahogyan a cikkét átdolgozták. csak úgy odavetette. Tudta. Tudta. és hogy az előző évben is mindkét kiadvány. ahogyan a cikküket átdolgozzák.” Másodszor is úgy döntött. hogy inkább kitérő választ ad. hogy ezt nem teszi meg.” . hogy a különböző vizsgálóbizottságok mindegyikét „eligazították” a szalag részleteinek meghallgatásával és. hogy beadott egy cikket (itt megmondta a cikk témáját). mivel az összes résztvevő vizsgálatot végző bizottság az Elnöki Bizottság irányítása alatt volt. Schroeder így folytatta: „Aztán néhány testvér nem nagyon örül annak. a szervezet bírói gépezete már teljes működésben volt és gyorsan haladt. még időben. mi is folyik ott valójában. hogy ebben nincs semmi újdonság. ahogyan kellene. és ennek a projektnek a felügyelete nem az én feladatom volt. de ezekben a beszélgetésekben semmi bűnös vagy rossz gondolat nem hangzott el és az ő személyes ügyei voltak.) Még hozzátettem. milyen okuk lehetett egy ilyen teljes körű vizsgálat lefolytatására. az Osztály nem működik olyan hatékonyan. mivel az én felelősségem volt. Ismernie kellett azokat a nagyon komoly hatásokat. hogy összehangoltabban. Április 22-re. ezt mondtam: „Bert. Tehát kapott egy újabb alkalmat arra. hogy ezek a könyvek időben elkészüljenek. mi folyik az Írói Osztályon!” Ezt felelte: „Nos – a Vezető Testület úgy látta jónak. már használták a nevemet valamint Ed Dunlap nevét is a kihallgatásaikon. Ray Richardson azt mondta. együttműködőbben és hatékonyabban folyjon a munka – és – hogy megtudjuk. és a „Péter két levelének magyarázata” (Reinhard Lengtat írta. A nyári kongresszusra szánt könyv nem tud majd időben a nyomdába kerülni. amikor beszélt velem. hogy egyeseknek fenntartásai lehetnek. hogy a Bizottsága a korábban említett két órás kazettát már lejátszotta a Vezető Testületnek egy héttel a telefonhívása előtt. Tudta.

az Írói Osztály koordinátora)?” Azt felelte: „Ó. hogy valaki mondja egyenesen az arcába. nem cselekednek aszerint. vizsgálóbizottságokat és kihallgatásokat. Amikor megkérdezte Barryt és Barrt. amely a nyomdai műveleteket felügyeli] távol lenne.és indokolatlan . Ha a Vezető Testület és annak Elnöki Bizottságának ezzel kapcsolatos magatartását nehezen érthető. mint pedig a szolgálatban eltöltött éveire és pozíciójára nézve. ha Lyman Swingle nincs ott?” A beszélgetésünk itt véget ért. és a Kiadási Bizottság egy másik tagja. De ebben sincs semmi új. ez a helyzet. fel tudnék-e menni a következő szerdán.” Ezt megtehette volna. sőt súlyos vádak érték őt. amióta csak létezik az Írói Osztály.” Ezt feleltem: „Nos. Grant Suiter is távol lenne. akkor tudnod kell. „a körzeteket látogatja. hogy a Vezető Testület belefogna a nyomda és a munkálatok teljes körű vizsgálatába ennek a két testvérnek a távollétében?” (Tudtam. Ehelyett nem szólt semmit. hogy tolmácsolni fogja a véleményemet. És mit szól ehhez Lyman (Swingle.”.ideértve az Úr Jézus Krisztus állítását. hogy velünk tegyenek -. hogy a te neved is felmerült és mielőtt bármit tennénk úgy gondoltuk. Azonban akkor még nem tudhattam. Azt mondtam rá: „És mi értelme lenne. ez azóta így van. hogy elmondják neki miért bízta rájuk a Vezető Testület az ő kihallgatását. mivel ő és az Elnöki Bizottság többi tagja akkorra már elindította a nagyszabású felvétel készítéseket. és a Vezető Testület olyan híreket kapna. a Vezető Testület megkért bennünket. nagyon sértő rá nézve.az. hogy ez milyen mértékben volt megtévesztő és fiktív. egyszerűen szólva. hogy nyíltan és őszintén válaszoljon az információkéréseimre. Természetesen e mondatok második felét nem jelenthette volna ki helytállóan. Az. és még csak nem is tudattátok vele. az egyetlen keresztényi dolog amit tehetünk. az egyszerű tisztességnek is arra kellett volna indítania őket. hogy a nyomdában nem úgy működnek a dolgok.) Némi habozás után ezt mondta: „Hát. hamis. mondjuk.” Megkérdezte. fel. azonban elsősorban a Vezető Testületen kívüli forrásokból. úgy érezzük. milyen „hitehagyási” vádakkal illeték őt a háta mögött. hogy nincs itt”. hogy jelezze. hogy mi volt a célja a kihallgatásuknak. Hamarosan kezdtem többet tudni erről. mondta. hogy végezzük ezt el. hogy ha valami igazán fontos dolog felmerülne. hogy először értesítünk téged. A Vezető Testület képviselője által adott kép a helyzetről. A Jehova Tanúi Vezető Testülete Elnökének számos lehetősége volt arra. hálás lennék.” „Tudom. Azt mondta: „Fel tudnál? „Természetesen. nekem nagyon furcsa ez az egész. úgy döntöttek. hogy nem voltak nyíltak és őszinték Ed Dunlappel aki pont ott volt a főhivatalban. amelyet meg kellene vitatnunk. Nem akartak így tenni . akkor bármikor fel tudok menni. hogy egy ilyen lépés még csak szóba se kerülhetne. ha elmondanád nekik. azt követelték volna. Ha például Milton Henschel [a Kiadási Bizottság koordinátora. ha 'operációnak' vetik alá a művét. hogy egyetlen író sem szeretei. és már ott is vagyok. megtévesztő és kitalált volt. feleltem. és mi egyszerűen beszámolunk nekik erről. hogy meg sem beszéltétek Lyman Swingle-lel. akik ismerték ezt az elvet. Holnap fogjuk megírni a jelentést. feleltem. Írtál neki?” „Nem”. hogy milyen komoly. hogyan érzek ezzel kapcsolatban. és. egy szót sem.Azt mondtam neki: „Bert. mind mint emberre. azt mondva: „Ray. hogy egy nagyon súlyos ügy van kibontakozóban és még a hitehagyás vádjai is fennállnak. ahogyan kellene – gondolod. Azok. hát Lyman most nincs itt. „csupán fel kell szállnom egy gépre. Schroeder azt mondta. Bizonyára a szentírási elvek . úgy vélem még inkább megmagyarázhatatlan . Még hozzátettem. ha egyáltalán valamennyire is ismered az írókat. hogy tegyünk úgy másokkal. hogy úgy kezdtetek bele ebbe az akcióba. ahogyan szeretnénk. Úgy gondoljuk tudnod kell arról. Aztán kijelentettem: „Bert.

és a Vezető Testületből még mindig senki sem ment oda hozzá. És ez így ment újra és újra. mi lesz a dolog kimenetele. és a konferenciaterem felé vette az irányt. azonban csak az érintettek telefonhívásaiból. a telefon ismét megszólalt. A Vezető Testület tehát több. Emlékszem. Aztán. hogy mikor fogják egy bizottsági ülésre szólítani őket. nehogy együtt lássanak minket. hogy lássam. René Vázquezt és feleségét is kiközösítette egy másik bizottság. hogy lássam. bírói bizottsági tagok. Kezdett nyilvánvalóvá válni. Diane Beers aki a tíz évig szolgált központi munkatársként és aki jól ismerte Sánchezéket és Kuilanékat. hogy az április 21-től 26-ig tartó hét eseményei milyen benyomást tettek rá: „Azt hiszem. akik a Vezető Testület Elnöki Bizottságának jóváhagyása és irányítása alatt működtek. nem pedig valamelyik Vezető Testületi társamtól. és élveztem az itt töltött időt – most olyan volt. hogy mit is mondtak neki. sírtunk . Egyedül sétáltam hazafelé. azt mondták nekem. amelyben René szolgált. miután Leslie (Diane szobatársa) hazajött az összejövetelről. hogy milyen kegyetlenül is bántak a barátaimmal. az az volt. hogy tényleg ez történik. A telefon egyszer csak megszólalt. ami körül a leginkább forogtak a gondolataim azon a héten. A terembe szólították Crist. Végül péntek délután (április 25-én) délután háromnegyed 5-kor a Bizottság felvonult a 8.legalább egy tucat vagy több férfinak . ha elmegyek. és ő nem tudja. Ez számomra felfoghatatlan volt. amelyben az egyik vén annak a gyülekezetnek a szomszédságából érkezett. mivel különben nem tudnák tanúsítani. a következő módon fejezte ki. A gyülekezeti vén nevét kivéve mindenkinek a nevét felolvasták az egész. és Crisnek már mennie is kellett. hogy Cris jelenléte nélkül beszéljen velük. és emiatt én is bajba kerüljek. amit azon a héten láttam és hallottam. pénteken. Azt nem tartották helyesnek. a gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. mint ezerötszáz személyt informált jól. Ez a hely sok éven át az otthonom volt. Soha nem tudhatták. hogy ez az intézkedésmód hogyan tekinthető méltónak a keresztényi jelzőre. odamentem. Ez este 11 körül volt. hogy engem is informáljanak. beszélgettünk. Nem értem. mi az 'ítélet'. de nem voltam akartam elmenni. hogy beszéljek Tonival és vele. Április 25-én. mivel annyira feldúlt voltam. amikor visszajött. de én ott maradtam. Végül természetesen hallottam erről én is. Toni Kuilan volt: Még be sem jött az ajtón. hogy Normát fel akarják használni Cris ellen. Normát. hogy amikor Nestor irodájába mentem. Nem akarta. Ezt az érzést sohasem fogom elfelejteni. mindössze három nappal Schroeder kérésemre történt telefonhívása után. hogy Cris legyen ott minden alkalommal. Állandó bizonytalanságban tartották őket azon a héten. és valaki kopogott az ajtón. hogy nem úgy volt. Eszembe jutott. elmondta. és ahogy egyenként jöttek kifelé. és ő hogyan válaszolt. hogy elmondja neki milyen súlyos vádakat kapcsoltak a nevéhez. Pedig sokuk napi rendszerességgel látta őt. kijelentve. továbbá Nestor Kuilant.közel egy hónap elteltével sem. Ugyanakkor a nevét az enyémhez hasonlóan továbbították a vizsgálóbizottságoknak majd ezután a bírói bizottságoknak . Azt javasoltam. és Nestornak is mennie kellett. amikor összeomlott és zokogásban tört ki. amely pontosan az íróasztalom mögött volt. mintha egy tökélesen idegen helyen lennék. és egész úton a könnyeimmel küszködtem. Nestort és Tonit. jobb. Egyszerűen le voltam sújtva. és mindenki nagyon szerette őket. mit tegyen. Ezek az emberek évekig szolgálták a Társulatot. hogy Krisztus azt mondta. hogy Nestor megtudja. Nem tudtam elhinni. Rövidesen mindenki kezdett hazafelé szállingózni. Aznap este összejövetelem volt. Valamivel később ugyanazon az estén. Bármit mondhatnának. egyszerűen nem tudtam összeegyeztetni a keresztény gondolkodással. emeletre. kiközösítették Cris Sánchezt és feleségét. Egy nap. Olyan kíméletlen és szeretetlen volt. és Norma nem tudná bizonyítani. és mindazt. amikor épp Normával (Norma Sánchezzel) beszélgettem. főhivatalban szolgáló személyzetnek. És mégsem mutattak irántuk semmi könyörületet sem. Csak ültünk ott együtt. mennyire zaklatott. jó hírnevük volt. hogy kiközösítették őket. hogy a bizottság azt akarja.

és beadták a fellebbezést reggel 8-ig. különböző szavakkal a következőket mondták nekik: „Nem azért vagyunk itt. Amikor a főhivatalban kihallgatott személyek Szentírási érveket hoztak fel. Megpróbálok lépést tartani a Társulat kiadványaival. ahol így utasít: „De az Úr szolgája ne viszálykodjék. de megtették. akik évtizedek óta kapcsolatban álltak egymással. aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket.” Harley Miller azt mondta René Váqueznek. nem vagyunk bűnösök feleségemmel az ellenünk felhozott vádakban.és beszélgettünk. épp előtte járt ott John Booth [a Vezető Testület tagja].” – Magyar Bibliatársulat. hogy elmondja nekik. hátha az Isten megadja nekik egyszer. április 21-től április 26-ig. Csak üldögéltem a fürdőszobában. Ez már önmagában is nevetséges. amikor a Szentírást alkalmazták a kihallgatásaikban azt vádló. hogy másokat ösztönözzenek az elkülönülésre. amit tehetek. mindezt félredobták és kiközösítették őket. hogy a bibliai kérdéseidet vitassuk meg. mint mindig. Aznap éjjel nem aludtam valami jól. és arra gondoltam. Pénteken este a bizottság azt mondta nekik. hogy a kiközösített személyek egyikének sem volt szándéka elkülönítenie magát Jehova Tanúitól és meg sem fordult a fejükben. amikor ezek a személyek az adott vallás írásszerintiségét kérdőjelezik meg. és ez minden. Most Bootht küldték el. hanem legyen barátságos mindenkihez. Nestor megkérdezte tőle. 6 A Bronx. . az életükből számos évet adtak teljes szívükből és teljes idejükből annak. ahogyan már bemutattam. és 25. ez keveset mond minden vallásnak. és úgy éreztem ez csak egy rémálom – egyáltalán nem tűnt valóságosnak. hogy az Isten Szava által érveljen személyeknek . verseiben. hogy kik is a vádlóink. hogy miért. és Booth azt felelte. Valójában nem igazán értjük vagy tudjuk. hogy megtérve megismerjék az igazságot. hogy semmit sem akar megvitatni egyikükkel sem. hogy bizonyítsam. Úgy hiszem. május 4. hanem a szervezet és annak tanításai iránti lojalitás. a Vezető Testület nem fogadta el a fellebbezésüket. hajnali 2-3 óra körül. A hozzáállásukat szívbemarkolóan/megrendítően fejezi ki az alábbi levél: Juidical Comittee c/o Claudius Johnson 1670 E 174 Street Apt. Őszintén elmondható. Crist és Normát. hanem hetekig vagy hónapokig -. ha az nem hajlandó időt szakítani arra. ahogyan Pál írja a Timóteuszhoz írt második levelében. a második fejezet 24. hogy Isten szolgálata. bőven találtak támogatást a Társulat kiadványaiból. és egyszer fel is keltem. hogy „Nem tartom magam bibliatudósnak. és mégis ebben a hat napos időszakban. tanításra alkalmas és türelmes. amiről azt hitték. Rene Vazquez 31-06 81 Street Jackson Heights. és ahogy csak tudtuk. és amikor odaértem Kuilanék szobájába.nem csak néhány órán vagy néhány napon át. hogy be kell adniuk a fellebbezést másnap reggel 8 óráig. hogy a nemleges választ megmondja nekik. próbáltuk bátorítani. ami történt. Ebben. E hét folyamán. hogy ő [Booth] csak egy 'üzenetvivő' – nyilvánvalóvá tette. hogy ezúton ismét józan észérveitekhez és pártatlan ítélőképességetekhez folyamodjak. Megmondtuk neki. NY 11370 1980. most is csakúgy. Azért küldték. hogy ő és Nestor a barátaink. Tonit. Szombaton reggel meglátogattam Nestort. NY 10472 Kedves testvérek! Szükségesnek tartom.” Itt olyan emberekről volt szó. nem úgy. elmarasztaló módon tették.” A vallatók elméjében az elsődleges kérdés nem az Isten és az ő Szava iránti hűség volt.

amikor a becsületes érvelés. hogy hitehagyottak vagyunk. Két különböző alkalommal Harold Jackson testvér azt a szemléltetést használta. hogy nem számít milyen iszonyatos a számunkra az a gondolat. akik szégyent hoznak Jehova nevére és rossz nevet vagy képet festenek a szervezetről? Vajon nem a most történő drasztikus intézkedések és az alkalmazott szeretet nélküli módszerek. hogy összezavarjuk vagy bomlasszuk hitüket. hogy ez a hitehagyás elképzelhetetlen. semmilyen módon sem akartunk rosszat annak és soha sem volt semmilyen gonosz tervünk arra. a szereteten kívül nincs más. a bizottság fő célja a bűn megállíptása volt. Nem ezt támasztja alá a Jehova Istennek végzett odaadó szolgálatom elmúlt harminc éve. amelyekben kifejeztük. hogy hitehagyottak vagyunk. igaz keresztényi szeretet és irgalom meggyógyíthatna és kijavíthatna minden félreértést vagy szívfájdalmat. A bizottság úgy tűnik. hogy néhány bibliai témát privát beszélgetés keretében néhány kedves testvéremmel és barátommal megvitattam. félelem és az inkvizíciós vizsgálatoktól való rettegés sokszoroz meg ezerszer bármiféle félreértést vagy a néhány személy által ismételgetett helytelenül idézett dolgok miatt akaratlanul okozott kárt? Testvérek. a rágalmazó pletykák terjesztése. csupán hűségesen szolgáltak és lelküket is kiöntötték testvéreik kedvéért oly sok éven keresztül? Kik azok. melynek célja egy szekta alapítása vagy hitehagyás miatti szakadás előidézése. ez a vád továbbra is fennáll. mint a kiközösítés. ha a szívünk és lelkiismeretünk szerint elképzelhetetlen. úgy mutatva be azokat a privát személyes beszélgetéseket. hogy valójában úgy hitte. akik semmi mást nem tettek. hogy egy ilyen dolog sosem jutott eszünkbe. szívből jövő elmondásaink ellenére. hogy egy szekta előmozdításának vagy a hitehagyásnak még a puszta gondolata is teljességgel elképzelhetetlen a részünkről. hogy ilyen dolgot tegyünk. hogy terhes. amelyek nincsenek összhangban a Társulat által kiadott kiadványokkal? Hol van a rossz. az irgalom és keresztényi szeretet hiánya. amelyeket néhány kedves barátunkkal folytattunk. Hogyan kezelne Jézus Krisztus egy ehhez hasonló helyzetet? Úgy tűnik. amelyben minimális figyelmet fordítottam saját családomra és világi munkámra? Miért kellene a legutóbbi tetteimet. azonban ennek gondolatát olyannyira elutasította az elméjében. azt. aki gyűlöli Jehovát. mint amik valójában egy gonosz program részei. nem számít. Ennek alkalmazása a helyzetünkre az lenne. amely meggondolatlan beszédből vagy olyan dolgok ismétléséből ered. hitelen a szervezet elleni támadásnak vagy hitehagyásnak tekinteni? Miért kellene egy olyan szélsőséges intézkedést tenni. annak ellenére. attól még mi hitehagyottak vagyunk. a hitehagyás esetét megállapítva.Meghallgatásunk során szívünkből és Jehova Isten előtti teljes őszinteséggel újra és újra kijelentettük. a gyanakvás. . amelyben egy fiatal lány paráznaságot követett el. kedvesség. már elkötelezte magát annak bizonyítása mellett. gonosz személy. akit ki kellene vágattatni? Miért kellene a hitehagyás törvényi meghatározását egy ilyen hideg és kegyetlen módon alkalmazni olyan emberek elítélésére. nem követett el paráznaságot. megátalkodott gonosztevő. Az ismételt. amit szívünkben érzünk az egész testvériségünk iránt és a feleségemmel soha. aki lázadó egyén.

hogy amit akkor tanítottunk az nem áll összhangban a Biblia igazságával. felülről jövő bölcsesség lenne ennek a lánynak a példáját használni alapelvként egy másik eset megítélésében. hogy azt mondták. hogy Jézus Krisztus láthatatlan jelenléte 1847-ben kezdődött meg. de a hasa mégis nagy? Mi van.” . ahogyan korábban tanítottuk.János 7:24 Episcopo testvér a bírói bizottság egyik tagjaként számos vezető kérdés útján kijelentette. amit tanít. akik azzal aknázták alá mások hitét. hogy nem követett el paráznaságot. akkor azt a következtetést kell levonnunk. mert ő meghalt. szervezetként. Amikor azt tanítottunk. akik az igazi kárt okozzák? Jézus Krisztus szeretete és irgalma nemde segítene elkerülni az ilyen nagy igazságtalanságot? Pontosan ugyanezen okból Jézus Krisztus ezt mondta azoknak. akkor nagyon őszinték voltunk. amiben nem vagyunk. hogy a bűn ne uralkodhasson királyként. amiért gyógyított [gyógyító munkát végzett] sabbath napon: „Ne ítéljetek többé a külső után. ha ezen az alapon hitehagyottként ítélnénk meg a szervezetet? Józan érvelésnek minősülne a szervezetet Hymenaeus és Philetus helyébe tenni. mintha nem mi lennénk a szívünkben. Összhangban állna az irgalommal és a szeretettel. így tehát valóban az igazat mondta. azt állítva. hogy nekünk Jehova Tanúinak. De Jehova tudta. amiket a barátainkkal vitattunk meg privát beszélgetéseinkben. tegyün fel a kérdést: Jézus Krisztus hogyan kezelné az ügyet? Vajon nem terjesztené ki szerető kedvességét és kegyelmét erre a lányra. olyan dolgokat tanítottunk isten iránti odaadással és őszinteséggel. Újra és újra. elménkben és lelkiismeretünkben. hogy folyamatosan kifejeztük: a szervezetünk elleni hitehagyott cselekvésmódot. Ez nem egy fiatal lány esete. amelyekről kiderült. de oly nagy nyomást gyakoroltak rá a kikérdezések és a lelki gyötrelem. hogy egy ciszta van a méhében.De Testvérek. Akkor Neki hitehagyottakként kellett volna ránk tekitenie az Episcopo testvér által nyújtott magyarázat szerint. úgymint egy szekta alapítását is elképzelhetetlennek tartjuk . hogy nem állnak összhangban Isten Szavával és sokak hitét összezavarta. mint hitehagyottakat azok miatt a dolgok miatt. hogy ikrei lesznek. ha mindenképpen a hitehagyás fogalmát szeretnénk használni. mint szervezetnek a történelme tele van hitehagyó cselekményekkel. Az egyik alapvető jogosultság. Vajon ez nem egy nagy igazságtalanság lenne? Kik lennének azok. mi tudjuk mi a különbség a jobb és a bal kezünk között. ha a megfelelő vizsgálat azt mutatja.annak ellenére. akik elítélték őt.az lenne. mintha olyan helyzetben lennénk. hogy minket még mindig úgy kell kezelni. hogy egy hitehagyott is nagyon őszintén bízhat abban. aki hiányában van a megértésnek és tapasztalatnak. hogy mi is irgalomban részesülhessünk? Másrészt. De a vita kedvéért. de attól még hitehagyott marad. hogy azoktól erősen szenvedett és ráadásul még rágalmazó pletykák kezdtek keringeni róla. Azonban. a feltámadás már megtörtént? Az ellenünk indított eljárás alapja. hogy terhes. hanem igazságos ítélettel ítéljetek. hogy már szült hármas ikreket és így tovább. Ennek alkalmazása . amikor a dolgok nem úgy alakultak. . ahol a lány biztos abban. hogy néhány testvérrel a velük folytatott magánjellegű beszélgetéseink során megvitattunk bizonyos pontokat a Bibliából.

majd megítéltetnünk az ilyen kifejezések alapján. aki szektát mozdít elő. akkor szükséges a biztosíték. ha az egyén új támadásokat folytatna. a Titusz 3:10 ezt írja: „Az olyan embert. és amelyekben nem a szervezet által kiadott vagy tanított dolgokról volt szó. hogy az ilyen beszélgetéseket le kell állítani. Ha én tudok ilyen beszélgetésekről. hogy ő személyesen nem hiszi el amit mondtam. hogy nagyon sajnáljuk a zavart. aki azt említette. hogy „eretneknek” fogják őket tekinteni? Meghallgatásunk során. hogy méltánytalan volna ilyen dolgot tenni. A testvéreknek mostantól egy olyan rettegő légkörben kell lenniük. ahol a Biblia otthoni tanulmányozásának a puszta említése miatt már gyanúsnak és lehetséges hitehagyottnak vagy mondjuk inkább. hanem inkább szólunk valakinek. hogy meg kell vallanunk egy ilyen bizalmas beszélgetés tartalmát. amelyekben számos egyén érintett. amint ez Pál tanácsából kiderül. hogy egy kritikátlan személy a nevéhez fűződő valamilyen megjegyzés miatt elhamarkodottan ítélkezett és emiatt panaszt tett? Egy ehhez hasonló állítást vagy elhamarkodott ítélkezést hirtelen abszolút igazságnak kell venni és mindenki ahhoz mérni? Testvérek. hogy másokra mutogatunk. egy első és egy második intés után utasítsd el”. Lehetséges. A második intés annak lenne a következménye. Ha ezt a jogot elveszik. amikor kifejtettem. hogy többet senkivel sem fogunk ilyen dolgokról beszélgetni. amit valahogyan hozzánk vezettek vissza néhány pont igen meggondolatlan ismételgetése miatt számos testvér előtt és amikor biztosítékát adtuk annak. néhányan még a bizottságunk tagjai közül is. hogy ők hitehagyottak? Az egyetlen oka annak. hogy a dolgok elleplezésének mintáját követem és. Még ha minket ilyen személyeknek tekintenének is. hogy meghatározzuk és megállapítsuk. hogy azzal vádoljanak. vagy azt mondják nekünk. hogy nem hozok fel ilyen eseteket a neveket is megadva. Mivel egy puszta szóbeli biztosíték nem lenne elég közvetlenül. de később. Nem szeretnénk azt a benyomást kelteni. hogy elkerüljünk minden további félreértést. jelezve ezzel. Azonban ilyen támadás nem létezik és én személy szerint nem tudok senkiről. Milyen iránymutatást ad a Biblia ilyen esetekre? Hogyan lehet „bizonyosságot” adni? Még ha valódi oka is lenne annak. hogy bizalmasan beszélgethetnek egy barátjukkal vagy számukra megbízható személlyel. hogy valakit egy szekta előmozdításával vádoljanak. akkor hányan tudnak vagy tudtak még ezekről? Hány embernek beszéltek ők ezekről? Most indítanunk kellene egy inkvizíciós vizsgálatot. az. ha a rossz dolog ismételten előfordul. hogy ragaszkodik egy szekta előmozdításához. Jackson testvér nem egyszer azt állította. hogy a szóban forgó dolgok a szervezet szívét célzó támadásnak minősültek. a . beszélgettünk velük. A velünk szemben felmerült kétségeknek még ez a lehetősége sem adott a számunkra. vagy ha a bizalmunkat élvező egyéneket az ellenük történő fellépéstől való félelemmel arra kényszerítik. aki egy ilyen támadásban részt venne. az egyén viselkedése nem tesz szükségessé egy második intést. már a legelső szerencsétlen félreértéstől számítva rendkívül kerültük a kommunikációt. Harold Jackson testvér nyomatékosan kijelentette. akkor milyen alávetettséget követelünk szervezetként? Ez valójában nem Jézus Krisztus gyülekezet feletti főségét sértené? Több példát is tudunk adni az olyan jellegű korábbi beszélgetésekre.amellyel egyénenként mindegyikük rendelkezik.

mivel ugyanolyan vallásilag intoleráns és szűklátókörű légkörben találta magát. hogy elmeneküljön az. egyetlen egy sem jött el. A bizottság helybenhagyta a kiközösítés melletti döntést. hogy nem szándékozik ügyet csinálni az egyes doktrinális kérdésekből. a „badarság” kifejezés ismeretlen volt. mi folyik. őszinte indítékait megkérdőjelezték. vagy hogy az ő részére is hasonló kedves bánásmódot kérjen197. és azt akarom. amit nem követtünk el. mivel olyan bűnnel vádolnak bennünket. és hogy nem akar dogmatikus lenni ezekkel kapcsolatban. hogy az összes ilyen eljárást „titkos csillag-kamra” módon folytatták le. akik készségesen elfogadták kedvességét és segítőkészségét az évek során. hogy igennel vagy nemmel válaszolj. és. Ti nagyítóval vizsgálgatjátok a szívemet. hogy imádkozunk Jehovához ezen ügy tisztázása miatt. könnyekben tört ki. ahogy azt a harminc évet félredobják. mintha semmi jelentősége sem lenne. amiket tesztek nagyon nyugtalanítóak és zavaróak. Egy ponton. noha utólag rájött. René kiment. hogy egy jó szót szóljon az érdekében. Szabad akart lenni. érzései szerint. akár közvetlen módon vagy az osztálybeli „pletyka” útján. Most felolvasom neked ezt a kérdéssort. teljes szívvel és lélekkel szolgált közöttük. mivel anyanyelve spanyol. Levele hangot ad fájó gyötrelmeinek. Sam Friend. ha nem értett tökéletesen egyet a szervezettel. René megkapta az engedélyt a fellebbezésre. Most két hét leforgása alatt végig kellett néznie. már sikerült elmenekülnie. René Vazquez Elsie Vazquez Mintegy harminc évvel azelőtt René elhagyta apja házát. és kérdéseit nem fojtotta magába. nyomasztóan intoleráns légkörből. Tagadhatatlan őszintesége és beszennyezetlen hírneve az elmúlt harminc év alatt – a szervezet igazságmérlegén mit sem ért. Attól az időtől fogva mindig önmagát adta. hogy valami „összeomlott” benne. sokan voltak az Osztályban. köntörfalazónak tekintették. melyekkel jelezte. intenzív kikérdezésnek vetették alá. 197 . Testvéreitek. azt mondta. beleértve azokat is. Biztosítunk benneteket. a Fellebbezési Bizottság (és a Brooklyni Főhivatal) egy tagja hirtelen félbeszakította. és amikor kiért az utcára. hogy a Jehova Tanúi iránt táplált érdeklődésének élhessen. akiket René ismert és akikkel együtt dolgozott Brooklynban a Szolgálati Osztályon. és ezt felelte: Nem! Egyetlen kérdésre sem válaszolok többé. Azok közül az emberek közül. és bűnössége bizonyítékaként elutasították. Békülési kísérleteit. és azt mondta: „Elég ebből a badarságból. így újra a bizottság elé került (mely öt másik vénből állt). a szűklátókörűségből. hogy erre az egészre jól alkalmazhatóak Jakab apostol következő szavai: Bár igaz.” Ekkor szünetet rendeltek el a tárgyalásban. hogy neve áldott legyen és népe szellemi jólétet élvezhessen. mint amiből azt hitte. hogy valamilyen tájnyelvi kifejezés lehet. ebben a helyzetben Fellebbezünk az igazságosság és irgalmasság alapján. Isten és Krisztus ellenségének bélyegezték. Úgy tűnik. és nem vagyok többé hajlandó ezt eltűrni. miután már órák óta kérdésekkel ostromolták. hogy akkor olyan mocskos szóképnek tűnt neki. akik tudták.” René számára.rendkívüli és furcsa intézkedések.

és akik útbaigazították a vizsgáló és a bírói bizottságok tagjait. hogy a Vezető Testület elnöklői bizottságán keresztül tanácsosnak tartotta. akár nem. hogy az én nevemet is összefüggésbe hozták ezzel a dologgal. akik közül az egyik harminc éve a barátom volt. Ez volt az első alkalom. Még mindig fogalmam sem volt arról. melyben az elnöklő ismételten kitért az elől. elmondtam neki az érzéseimet arról. hogy elmondja nekem. 13. hogy az az érzésük. hogy létezik az a kétórás magnófelvétel. olyan erősen. melyeket a Bétel-tagoktól. hogy nem ismerték az április 23-án Albert 198 Jakab 2:12. hogy ilyen módon vezessék le a vizsgálatokat. akik az egész folyamat mögött állnak. Tizenöt nap telt el az előző beszélgetésünk óta. miután így lefektették az alapokat. Lehetséges. mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Amikor Schroeder elnöklő felhívott május 8-án. vagyis a „kisemberekkel”. május 8-án a Vezető Testület hivatalosan értestett engem.”198 Végül 1980. és arról sem. és jelenjek előttük. akikhez a jelentések végső soron befutottak. A Bétel személyzetének a tagjai. továbblépnek. amit tapasztaltak. hogy az ismertebb és jelentősebb személyiségekkel folytassák. mennyire megdöbbentette őket az a szeretetlen és türelmetlen hozzáállás. hogy információt szedjenek ki némelyikükből. valamint készítettek egy másik magnófelvételt is egy Bonelli nevű emberrel (melyről majd később lesz szó). telefonon elmondták nekem. a kevésbé ismertekkel és kevésbé jelentős személyiségekkel kezdik. meg kell mondanom. Elmondták. amelyekben elhangzott az én nevem és Ed Dunlap neve is. aki nem cselekedett irgalmasságot. Miért? Amit tudtam. hogy a tagok általánosságban véve valószínűleg nem tudták teljes részletességgel. (Mivel nem akarok igazságtalan lenni. aki elmondta. hogy velem is tudassák: véleményük szerint valamiképpen nekem is közöm van ahhoz. hanem egyes részeit. hogy miután a Vezető Testület tagjaival kilenc évig hétről hétre együtt éltem és dolgoztam (némelyikükkel tizenöt évig). hogy kifogásuk van a személyem ellen. ez volt a benyomásuk. az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. mi is történik valójában. hogy egyáltalán valamiféle jelét adták annak. és hármat az azon kívül állók közül. hogy milyen nehezen tudom felfogni. Csak mindezen események után történt. hogyan is intézi az ügyeket az Elnöklői Bizottság. hogy ez megtörtént. Érdekes lenne megtudni az elnöklői bizottságtól. hogy úgy tűnjön. mintha ez egy hatalmas és veszélyes méreteket öltő helyzet lenne. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz. de egyenesen kutattak mindenféle terhelő bizonyítékokat. és még a kiközösítéssel való fenyegetést is felhasználták. Úgy érezték.„Úgy beszéljetek. legalább tizenhét olyan másik személy előtt is. azt teljes mértékben más forrásokból tudtam meg. hogy eljussanak igazi céljukhoz. ahogyan csak tudták. . akiket vallattak és bírói eljárás alá vetettek. ha kérdéseik voltak – hogy milyen lehetséges okai voltak a bizottságnak arra. melynek kilenc éve a tagja voltam. kiközösítettek három embert a főhivatal személyzetének tagjai. hogy ezek az emberek azt az eljárást követik amelyet stratégiailag előnyösebbnek vélnek. hogy teljes hosszúságában lejátszották a Vezető Testület előtt. Huszonhárom nap telt ez azóta. hogy a Vezető Testület azt kívánja. Abban a huszonhárom napban nem csupán a Vezető Testület előtt játszották le azt a magnófelvételt. mi is történik. Telefonhívást kaptam Albert Schroeder elnöklőtől. és általánosságban nemcsak szívesen fogadtak. pusztán azért veszik őket is sorra. és aztán. hogy tájékoztasson arról. „bűntudatot” keltenek bennük. nem a Vezető Testülettől. vagy másoktól lehetett beszerezni. Akár igazuk volt. ami történt. akik nem tartoztak a Vezető Testülethez (ők alkották a vizsgáló és bírói bizottságokat). hogy menjek Brooklynba. hogy azok. és úgy cselekedjetek. miért nem volt képes közülük egyetlen egy sem annyi baráti figyelmességre. Ed Dunlaphez és hozzám.

ahogy szeretnék. hogy ott leszek Brooklynban.” 199 Ijesztően szoros párhuzamot látok az imént leírtak és az 1980 tavaszán Brooklynban megtapasztalt hozzáállás között. Volt valami teljesen irracionális abban. amilyen módszereket használtak. azt el kell ismerni. Mindig csak ugyanez a téma jött elő. és „paranoiát” emlegettek. aki a Fehér Ház személyzetének dolgozott 1971-től 1973-ig. néhányan Brooklynban. január 12. Mindig csak ugyanez a téma jött elő. amikor ő Európában volt. amelyet valamikor valakinek valahol mondott. mely nem szolgálja a társulat érdekeit. embereket tegyenek tönkre. Mire május 19-én Brooklynba értem. ami történt. azután elkezdték volna összegyűjteni minden olyan kijelentését. hogy egyesek felül tudnak emelkedni önző érdekeiken'. Nemrégiben megtaláltam egy cikket.” Jézus Krisztus kedvessége feltűnő módon hiányzott. vagy talán sokan azt feltételezték és hitték. akik hidegen és tárgyilagosan tudtak személyes döntéseket hozni. A cikket idézve: „Az ellenvélemény egyenlő a hűtlenséggel. hogy miközben az elérésükre törekednek. ha valaki ilyen szempontokat is figyelembe vett. azt állítja. hogy a főhivatalban néhányan. vagy inkább valószínűnek látszik. Fatális hibának számított.” „Egyáltalán nem bíztak meg mások indítékaiban. ami ennek az alapja. hogy egyformaságot és teljes azonosulást kényszerítsenek mindenkire. oldal. hogy az elnöklői bizottság magas szinten kezeli a dolgokat. „Azok. és felismerték. Néhányan „rémálomnak” nevezték. mi történik. 12.” Dr. a mások érzéseivel való törődést jellemhibának tartották.. „Az ellenvélemény és a hűtlenség olyan fogalmak. amelyeket a kérdéseimre kaptam – bár lehetségesnek. Nixon belső emberei rendkívül bizalmatlanok voltak más emberek indítékaival szemben. amit évekkel ezelőtt a New York Timesban olvastam. ami tényleg tragikus. egy rideg szervezeti hozzáállás váltotta fel. Mások úgy érezték. és egymás elviselését és a türelmet gyengeségnek tekintette. mintha egy erős jogi gépezetet hoztak 199 New York Times. és azokat a félrevezető válaszokat. vagyis úgy bánnak másokkal. nem vívták ki a megbecsülésüket. és azt a célját. ha velük is bánnának. hogy „hitehagyás felé hajlik”. ha akkor. Olyan volt. és a beszélgetésünk véget ért. Az ellenvélemény egyenlő a hűtlenséggel. A barátságok melegségét. figyelmen kívül hagyta az ártatlanság vélelmét. Ártatlan keresztény emberekkel úgy bántak. és éppen a „nemzedék” kényes kérdésének egy újabb értelmezéséről osztotta meg a gondolatait. Jerome H. Jaffe ezt mondta: Ez az. . hogyan érezte volna magát. és azt az együtt érző megértést. ahogy kívánják.. tette hozzá. hogy egyes célok nem érnek annyit. Hogyan érezte volna magát? Nem válaszolt. hogy a beszélgetésről magnófelvétel készült. akik figyelembe vették mások érzéseit. amelyeket az elméjük sohasem tudott kellőképpen megkülönböztetni. miután ezt meghallották. amely mindig a legrosszabbat feltételezte. erősebb kifejezésre van szükség. 1976. azzal vádolták volna. hogy nem is közlik vele. hogy bizonyítékot szerezzenek erre a súlyos vádra – és tették volna mindezt úgy. Megmondtam neki. Akárhogy is volt. „Bizalmatlanság Nixon személyzete között” címmel többek között ezt írta: Egy pszichiáter. mintha veszélyes ellenségek lettek volna. hogy Richard M.” .) Ezután megkérdeztem Albert Schroedert.Schroeder és köztem lezajlott telefonbeszélgetés tartalmát. „A Kormány nagyra becsülte azokat az embereket.” mondta Jaffe. a keresztény alapelvekkel összhangban. ahogyan a későbbi fejleményekből kiderült.. úgy tűnt. a lojális szembenállást és az ellenvéleményt nem tisztelték. a folytonos idegfeszültség miatt majdhogynem sokkos állapotba kerültem. és képtelenek voltak elhinni. majd kivágtam.

hogy hallgassam meg őket: az egyik az a kétórás beszélgetés volt. csak arra. Mert azok a megjegyzések ismételten a Társulat keresztény hittételeinek „alapvető bibliai alapjaira”. Valójában nem létezik a „hű és értelmes rabszolga”-osztálynak nevezett elrendezés. mintha pusztán az. az égi és a földi reménységűek osztálya. az pedig érzéketlen és kíméletlen módon mindent letaposva haladna előre végső célja felé.) A pontok közül némelyik nagyon meglepett. hogy szemléltesse az egyének hűségét. Amikor megérkeztem a főhivatalba. hogy a lap alján levő „Megjegyzések” igazán kifejezték. 4. amit az embereknek okoztak a szalag lejátszása óta. az asztalomon egyéb dolgok között megláttam egy felsorolást. csak most jutottak el odáig. helyezték a hangsúlyt. Ezek a dolgok a területről jutottak a Vezető Testület tudomására április 14-étől fogva. mivel még csak eszembe se jutott soha ilyesmi. 3. a másik pedig egy rövidebb felvétel. 33-től) fogva a vég idejéig megkereszteltek. melyet a kubai házaspárral (Godínezékkel) folytattak. Mindezeknek az embereknek magukhoz kellene venniük az emlékjegyeket az Emlékünnepen. Szabályokra nincsen szükség. mi is az igazi probléma. akik a felkent maradékhoz tartozónak vallják magukat. hogy a Társulat régóta fennálló. hogy ez tényleg megtörténik. akit Jézus idejétől (i. A Máté 24:45-ben Jézus ezt a kifejezést csak arra használta. melyet az elnöklői bizottság készített még 1980. amely a Bételből kiindulva terjedt el. És úgy gondoltam. (A Vezető Testületnek) ÚJABB BIZONYÍTÉKOK A HAMIS TANÍTÁSOK TERJEDÉSÉRŐL A következőkben található néhány olyan tanítás. az „'egészséges szavak mintájára'. és arról is. hagyományos tanításaihoz ragaszkodnunk kell. Nem Isten Szava. Nem létezik ma két osztály. amelyet a Vezető Testületnek nyújtottak be az Írói Osztály tagjaval való beszélgetésükről. 2. hogy a Bibliát kövessük. nemhogy másokkal beszéltem volna róluk. egy Bonelli nevű Tanúval való beszélgetésről. hogy az után a sok szerencsétlenség után. hogy irányítsa Jehova népének ügyeit. melyeket Jehova népe az évek során bibliai alapon elfogadott. Majdhogynem nevetségesnek találtam. hanem a hagyományos tanítások nyomtak a legtöbbet a latban.volna mozgásba. mely a felkentekből és Vezető Testületükből áll. hogy az Elnöklői Bizottság milyen további lépéseket tett a vizsgálati és bírói eljárások megindításában. Megütköztem azon. Mindenkinek. és lejátszották nekem annak a jelentésnek a magnófelvételét. Jehovának nincs ma földi szervezete.sz. egy nappal a Vezető Testület plenáris ülésén történő kihallgatásom előtt. mint egy hónappal azelőtt a Vezető Testületnek is lejátszották. és arról. Május 20-án találkoztam az Elnöklői Bizottsággal. égi reménységgel kell rendelkeznie.” Ez ismerősen csengett. hogy több. Alig tudtam elhinni. és nemcsak azoknak. április 28-án. Ekkor hallottam először a kétórás magnófelvétel létezéséről. mely utóbbit a János 10:16 szerint „más juhoknak” is hívnak. önmagában bizonyítaná. . hogy milyen dogmatikus módon voltak megfogalmazva az egyes pontok. hogy igazak. hogy sok éve hiszünk bennük. Ezután odaadtak nekem két magnószalagot. 1. (Lásd a következő oldalt. és a Vezető Testület nincs Jehova irányítása alatt. nevezetesen. mivel ezt az érvelést gyakran használtuk a vezető testületi üléseken. hogy én is meghallgathassam.

amikor „megjelenik az Emberfiának jele az égen” (Máté 24:30). Dávid és a régi korok más hűségesei szintén égi életet fognak nyerni. hogy ez a sokaság „éjjel és nappal az ő templomában”. Ezek a nézetek ellentétesek a Társulat keresztény hittételeinek alapvető bibliai „modelljével” (Róma 2:20.sz 33 óta uralkodik. ha előbbiek hiányoztak . hogy Godínezék az általuk hallott dolgok pontos megismétlésére törekedtek. Azt is tanítják. vagy ahogy a Kingdom Interlinear mondja. Megjegyzés: A Bibliával kapcsolatos fenti nézeteket néhányan elfogadták. és most másoknak is továbbadják. hogy most már világos képet kaptak az ügyekről. ápr. hogy Godínez telefonált Renének és „tapintatosan” felmérte. Ennélfogva a fenti gondolatokat valló emberek „eltértek igazságtól.5. mindig tisztességesek voltak. „az ő isteni lakhelyén” fog szolgálni. amint egyénileg úgy fejezték ki magukat. és ezt a nézetüket a Héberek 11:16-ra alapozzák. 21 elítéli. Először elismerően beszéltek a meginterjúvolt párról a lojalitásuk miatt. ahol Péter Joel prófétától idéz. mert az „utolsó napok” már i. Elvittem a szalagokat az irodámba és lejátszottam őket.” és „feldúlják némelyek hitét”. ahol azt olvassuk. Elnöklői Bizottság. 28. amint a 15. hogy a kérdéses dolgokat minimális nehézséggel és ártalommal tisztázzák. melyet Jehova népe a Bibliával összhangban az évek során elfogadott. (2TIm 2:18) Mindent összevéve. mit igyekeztek elérni? Vajon őszinte segítséget nyújtottak másoknak. Krisztus jelenléte (parúzia) még nem következett el. Hogyan tehették meg ezt anélkül. és nem szabad szó szerint érteni.sz. A Jelenések 7:4-ben és 14:1-ben említett 144. a mértékletességre buzdítás és óvatosság által. amelyek addigra kiközösítették az érintetteket. mint „új értelmezéseket”. ahogyan ez itt hangzik?” Gyakorlatilag el voltam vágva ennek meghatározásától. folyton azt kérdeztem: „Valóban olyan extrém módon adták elő a nekik mondott dolgokat. hogy elkötelezné-e magát? Mi volt ezeknek az embereknek az érdeke. Rosszul lettem a hallottaktól. valamint az „egészséges szavak mintájával”. mivel az Elnöki Bizottság már elrendelte a bírói bizottságok megalapítását. 1980. hanem királyságában már i. 33-ban. vers mutatja. Azt tanítják. hogy beszéltek volna Cris Sánchezzel? Ő miért nem volt jelen? Miért volt René Vázquez gyakorlatilag „leírva” Harley Miller azon sugallatára (amely ugyan ezen a szalagon hallható). De amint Harley Miller vezette az interjút velük. kedves tanácsok.000-es szám jelképes. A Jelenések 7:9ben említett „nagy sokaság” szintén a mennyben fog szolgálni. Jézus Krisztus nem akkor lett királlyá. ez talán nem HITEHAGYÁS. majd ezt követően elítélték az érintetteket. hogy ügyet csináljanak egyes személyek ellen? Az egész kazettán semmit sem találtam. (2Tim 1:13) Az ilyesfajta „változtatásokat” a Példabeszédek 24:21. hogy ma nem az „utolsó napoknak” nevezett különleges időszakban élünk. A szalag végén az Elnöki Bizottság három tagját hallottam. 8. oldal. ahogyan megismertem őket. . Mindennek olyan gusztustalan jellege volt. hogy megértsék a nézőpontjukat és egy békés megoldáson dolgozzanak.vagy arra törekedtek. hogy 1914 nem egy megalapozott dátum. amint a Cselekedetek 2:17 is mutatja. arra törekedve. 3:2). mintha elégedettek lennének azzal. mint az utóbbi célt. Nem volt kétséges. 1900 évvel ezelőtt elkezdődtek. ami mást jelezne. Ábrahám. 6. hanem a jövőben fog. Ez növelte a rossz közérzetem. 7. mely ellen fel kell lépnünk a gyülekezet fegyelmének megsértése miatt? Lásd ks 77 58.

A második kazetta nagyrészt pletykákkal volt tele. hogy az okozná a legkevesebb problémát. amelyben ő és René összejöveteleket fog tartani és. Azzal folytatta. hogy már meg is kereszteltek személyeket az új hitükben. Az egész beszélgetés alatt ez az ember egyetlen olyan dolgot sem mondott. hogy egy Angulo nevű vén már szerzett is egy épületet. amire épp szükségük volt. De az egész felvétel leginkább elszomorító aspektusai a főhivatali kérdezőbiztosok által használt kifejezések voltak. Bonelli elmondta. hogy azért ment Renéék otthonába. hogy akkor ez lett volna a szándéka 200 . hogy maga is fogyasztott az emlékjegyekből. hogy: „Alattomos vagyok. amelyek szerint azért nem nevezték ki kisegítő szolgának a jelenlegi gyülekezetében. olyan volt. azonban jelenleg nem szolgál ilyen tisztségben. hogy az ott elhangzott dolgok elképesztették őket. az sok szóbeszédet okozna (ritka az olyan spanyol nyelvű gyülekezet.” Dave Olson hangján ekkor gyorsan elhangzott. aki vádja szerint azt mondta. hogy fogyasztaniuk kell az emlékjegyekből.) Azt is elmondta. önmaga döntött így. hogy a március 31-i. hogy ő ne legyen kisegítő szolgaként kinevezve.és itt pontosan a szavait idézem. mivel ezek nem létező dolgok voltak. ahol látta. hogy hozzájárult ahhoz. amit adok. úgy érezte. a felesége és az édesanyja mind lelkiismeretesen úgy érzik. az. hogy kísérje őket haza. Elmondta. aki beszél spanyolul. úgy hiszem őszintén így gondolták. hogy vádat emeljenek. Bonelli hozzátette még . egyeztetett vele spanyol nyelven. hogy „Igen testvér. hogy az összejövetelek feltételezett helye hol van. Godínezék elmesélték visszaemlékezésüket egy otthonukban történt beszélgetésre és arra. hogy segítséget nyújtson azoknak az embereknek. amire szükségünk van. biztos abban. mintha valami iszonyú súly nehezedne a szívemre. majd lefordította azt angolra. Azt mondta.” Amikor meghallottam ezeket a szavakat. hogy mi az állítólag megkeresztelt személyeknek a neve. mint aki „kisegítőszolga” (vagy „diakónus”) volt két korábbi gyülekezetében is. csendben vennék magukhoz az emlékjegyeket.” ha a céljuk az volt. Idézte Bonelli azon szavait. hogy ha mind a hárman így tennének a királyságteremben. ahol akár csak egy ember is „felkentnek” vallaná magát). A Mielőtt szabadságra mentem. és amint már elmondtam. amint René felesége és édesanyja magához veszi az emlékjegyeket. te pont azt adod nekünk.” Elmondta. Azt mondta. mert az ott szolgáló egyik vénnek. hogy Bonelli olyasvalamit „adott nekik. ami René gyülekezetével szomszédos.) 201 Én személy szerint kétlem. feltéve. A vallatók nem kérdezték meg. A valóságban egyetlen szó sem volt igaz ezekből a pletykákból. hogy egy másik Tanútól megtudta. Dave Olson és Harold Jackson. amint a felvételen szerepeltek -. Angulonak kedvezőtlen a hozzáállása. a bort és a kenyeret 200. Bonelli kuncogva azt mondta: „Az angolom nem olyan jó. hogy Bonelli nem volt a gyülekezetükben és nem kérték meg. és ehhez terhelő és elítélő bizonyítékokat gyűjtöttek.Ha ennek az első szalagnak a tartalma rossz volt. hogy információkat szerezzen róluk201. amint Albert Schroeder úgy mutatja be Bonellit. (René édesanyja egykor bibliatanulmányozást folytatott Bonellivel és jól ismerte őt. vagy. Folytasd. Csak akkor lehetett azt mondani. ha a felesége és az édesanyja megvárná a gyülekezeti összejövetel végét és otthon. akik félreértelmezték a Szentírást. amit hasznosnak lehetett volna tekinteni. hogy ő. (Angulo egyike volt a kiközösítetteknek. hogy az volt a célja. A szalag egy későbbi részén Bonelli nehezen tudta kifejezni magát angolul és Harold Jackson. Bonelli ezután vallomást tett e vén ellen. Senki sem tudta volna ezeket alátámasztani. de az információ. Ez utóbbi állításra meglepődött megjegyzéseket tettek a kérdezőbiztosok: Albert Schroeder és a Szolgálati Bizottságból. Bonelli a spanyol nyelvű gyülekezet tagja volt. A szalag azzal kezdődött. Emlékünnepi szolgálata (az Úrvacsora) után a királyságteremből René Vázquez otthonába ment. ha erre kérték volna. akkor a másodiké sokkal rosszabb. René elmondta nekem.

hogy rámutassanak. De ahhoz is joguk kell. mi a neve. gyakorlatilag nulla. azt hiszi. ki tudja deríteni. hogy inkább letörölnék a felvételt. Bonelli azt felelte. akik hasonló információval tudnának szolgálni. de úgy gondolja. megalapozatlan és teljes mértékben hamis. amiért így együtt működött velük a tanúskodásban. és ahhoz is joguknak kell lennie. bárhol is lakjanak. de valótlant állított a felebarátjáról. miért tekintettek erre a tanúbizonyságra a főhivatal emberei úgy. hogy egy vallásos szervezetnek joga van ahhoz. A „hitehagyottak” már elkezdték kialakítani saját vallásukat. Semmi sem tudna jobban segíteni Jehova Tanúinak. hogy meghallgassam. Hogy hívják őket? Még ezt is ki kell majd derítenie. amikor elnököltek a reggeli bibliai megbeszéléseken. Én személy szerint azt hiszem. majd azt tanácsolta neki. hogy az Elnöklői Bizottság hogyan tudta szégyenérzet nélkül megengedni nekem. mint ez a bizonyos magnófelvétel.bizonyítéknak. sokféle megjegyzést tettek ezekről a „hitehagyottakról”. mint ami olyan értékkel bír. hogy bárki meghallgathassa ezt a felvételt (anélkül. hogy megtudja: néhány nappal a főhivatali személyzet néhány tagjának kiközösítése után a felvételen találhatóhoz hasonló jellegű pletykák kezdtek terjedni a Bétel-családban.” akik talán tényleg tudnának. és így leállíthatták volna a . mennyire hamisak ezek a közszájon forgó híresztelések Senki sem állította le ezeket a pletykákat. hogy igazolják ennek az embernek a tanúbizonyságát. úgy gondolom. amennyiben ezek a beszélgetések nem ragaszkodnak teljes mértékben annak a szervezetnek a tanításaihoz. Még mindig nem értem. Albert Schroeder ekkor háláját fejezte ki Bonellinek. hogy rendszeresen látogatja az összejöveteleket”.” Annak a valószínűsége. hogy rengeteg ember hallott a „hitehagyott” hitnézetekről. de nem tartották helyénvalónak. Bonelli korábban azt állította. hogy bármit is kitörölnének belőle). Olson kérdésére azt felelte. hogy megítélje az emberek lelkiismereten alapuló cselekedeteit még akkor is. már saját szeparatista összejöveteleket is tartottak. hogy mi is történt. ha meghallgatják ezt a magnófelvételt. valamint ha ahhoz is joga van. ha valaki fenntartotta azt a nézetet. és kérdéseket is tehessen fel. „amire éppen szükségük van.” Bonelli ekkor azt mondta. nem egyoldalú nézetet kialakítani arról. hogy megkérdezzék. a fele szóbeszéd volt. hogy bebizonyíthatták volna ezeknek a híreszteléseknek a valótlanságát. akik a főhivatalban „Isten csatornájával” voltak kapcsolatban. hogy megkérdezzék. A Vezető Testület tagjai. a másik felét pedig csak akkor lehetett jelentőségteljesnek tekinteni. minthogy ezt megengednék. Olson azt mondta: „De biztosan sokan vannak még. valamint hozzátette. hogyan viselkedtek azok az emberek. hogy megtiltsa a Bibliáról való bizalmas beszélgetést közeli barátok között. ha azok az otthonuk magányában történtek. hogy úgy emlékszik. hogy képesek legyenek egy kiegyensúlyozott. A Vezető Testületnek bőven volt alkalma. hogy a szervezet megengedné. amellyel szolgált. ismer egy testvért New Jerseyben. mi történt annak érdekében. akik információt tudnának nyújtani. Ezek mind tökéletesen alaptalanok voltak. Olson megkérdezte. hogy „maradjon szellemileg erős azáltal. hogy nem emlékszik. ismer olyan „testvérnőket. Bonelli magnószalagra rögzített tanúvallomásának a végén Dave Olson megkérdezte tőle. milyen „klíma” uralkodott. hogy merre is tartott a vizsgálódásnak. Pedig mindegyik Tanú. és végül elterjedtek az egész földön. és embereket kereszteltek. aki talán tudna információval szolgálni. hogy ha Bonelli még hallana bármilyen más információt. akkor keresse fel őket megint. hogy legyen. hogy meg tudná-e mondani néhány olyan testvér nevét. vagy amit szóbeszéd útján eddig hallottak. Véleményem szerint semmi sem fejezi ki olyan világosan és erőteljesen. mint az. kihallgatásoknak és végső elítélésnek ez az egész folyamata. hogy elválasszák a tényeket a szóbeszédtől. és összehasonlítják azzal. amit szervezet eddig mondott nekik. új hitük pedig a „Szabadság Fiai” nevet kapta – ilyen és ehhez hasonló mendemondák járták. Egyedül a Vezető Testület tagjai voltak abban a helyzetben. aki továbbadta őket. még ha akaratlanul is.

hogy megszerezzék az illető „együttműködését” a terhelő bizonyítékok megszerzésében – és mindenek felett. hogy megmutassa. hanem ártalmas. hogy a hírek. és segítsenek másoknak is felismerni. a hízelgéstől a kiközösítéssel való fenyegetőzésig minden. A kivizsgálók azt várták. akiket a „bíróság elé vittek”. . hogy kizárólag az egyik oldalra volt jellemző a helyzet hibás megítélése. és tanúskodott egyik véntársa ellen. hogy vizsgálatot folytassanak. Számomra ők teljesen ismeretlen emberek202. hogy titokban tartsák a jogi eljárást. melyet másoknak egyáltalán nem volt alkalmuk megfigyelni. ahogyan ezt megtették. mellyel az ártalmas információt beszerezték. hogy mások is úgy lássák a dolgokat ahogyan ő. de ugyanakkor elutasították. Ragaszkodtak ahhoz. vagy. amikor a vádlottak próbálták megőrizni magánbeszélgetéseik titkosságát. hogy kihúzzák belőle belső érzéseit és személyes meggyőződését. hogy teljes mértékben helytelen volt a főhivatal részéről legalább egy kicsit megvizsgálni a helyzetet. Ha hittek abban.hamis tanúbizonyságok terjedését. Nem állítom. és nem egyszerűen csak a képzelet szüleménye. melyeket hallanak. az Isten igazsága. akiket „bíróság elé vittek”. amikor felkeresték. Egyáltalán nem kétséges előttem. hogy intézkedéseire az Isten és „kinyilatkoztatott igazságai” iránti lelkesedésük bizonyítékaként tekintenek majd. tekintetbe sem véve az őszinteségüket. hogy tüzes vitákat szítson kisebb tanításbeli kérdésekben és. Ahogyan az inkvizíció idején is. Hogy ezt miért nem tették meg. hogy ezt magasan túlszárnyalták azok az eszközök. Az ő szemükben a bírói vizsgálat eltitkolása helyes volt. hogy Istent szeretnék az első helyre tenni. készségesen felajánlotta. hanem csak a képzelet szüleménye. De azt hiszem. hogy voltak közöttük olyanok is. amikor 202 Ezek a vének a René gyülekezetével szomszédos gyülekezetben szolgáltak. hogy feleljenek a nekik feltett kérdésekre. ők azonban fenntartották azt a jogukat. hogy a „vád tanúja” lesz. míg ugyanakkor a legrosszabbat feltételezték mindenben. hogy mi. Elmondása szerint. akkor helytelen lett volna. fondorlatos viselkedésük. amit a vádlottak tettek. és a másik vént sem ismerem. Amikor például René Vázquez a kihallgatásán arra törekedett. az érzéketlen legalisztikus hozzáállás. ha ezt nem teszik meg. az elsietett reakció és hevesség. Arra törekedtek. sosem találkoztam vele. akik őszintén hitték. a vádlottaknak semmilyen joguk sem volt. az a szellem. kötelességük lett volna. vagy az igazság iránti szeretetüket még akkor is. hogy az információkat elfedezték és visszatartották azoktól a személyektől. és a Szentírással összhangba hozni. azonban körmönfontságnak bélyegezték. és az alkalmazott intézkedések kíméletlensége. melyeket az ügy kezelésében használtak. hogy beleüssék az orrukat a vizsgált személyek magánbeszélgetéseibe és cselekedeteibe. minden jog az inkvizítorok kezében volt. hogy nem ragaszkodik ahhoz. Ez teljesen természetes volt részükről. azt hiszem. sőt gonosz kitaláció. hogy joguk van bármennyi kérdést feltenni. ami a tudomásukra jutott. az alkalmazott módszerek – az. tényeken alapulnak. aki. hogy világossá tegye. hogy amit tanítanak. Nem kétlem. Én nem ismerem személyesen azt az embert. Amit nehezen tudok megérteni. annak az információnak a nyomán. ha az igazság ellentmondott a hagyományos tanításoknak. időnként szintén tettünk meggondolatlan kijelentéseket. Bármilyen meggondolatlan megjegyzéseket is tettk azok. hogy magát mérsékelten és ne dogmatikusan fejezze ki. hogy a legszélsőségesebb kijelentéseket egy olyan ember tette. hogy ez a szóbeszéd nem tényeken alapul. amit mutattak. a „titoktartás” gyakorlása. A vizsgálóbiztosok úgy érezték. hogy elfogadják a véleményét. nincs olyan vágya. ez nagy elégedetlenségget okozott a bírói bizottság tagjainak. a tények világosan mutatják. úgy találta. a köntörfalazásuk pusztán „gyakorlatiasság” és stratégia. csak ők tudják. akiknek alapvető érdekei közvetlenül érintve voltak. Nem gondolom úgy. az a lesújtó despotizmus. az a mód. A bizonyítékok azt mutatják. hogy az ő helyzetükben és az ő felelősségük súlyával. és a titkos összeesküvés bizonyítékaként fogták fel. akiknek becsületes neve kockán forgott.

amit a Bibliában olvastam. A kíméletesség. ugyanezzel a dilemmával néznék szembe. aki azzal érvel.egy kérdés az egyik irányból nem érte el ezt. Mégis megtörtént. ha valaki egy üzleti szervezetnek dolgozik. amint bebizonyosodott. René mérsékletességre tett erőfeszítései előhozták a „rizsa” kifejezést. mint abban az esetben. hogy ők hívjanak engem ahelyett. Soha sem volt olyan gondolatom. hogy ez igaz rá. amit megtanultam a Szentírásból. hogy másoknak is beszélt arról. Tudom. és ha ezt nem tudja megtenni. Két évvel a kiközösítése után beszélgettem Renével erről az egész ügyről és megkérdeztem. Ha lett volna valami 'rendszerem'. ezek a tulajdonságok René Vázquez jellemének részeit alkotják. azt miért kelle ne most tagadnom? Amikor a meghallgatások jöttek. A kérdésem az. hogy ne legyek majd kiközösítve. akkor mostanra már harcias aktivista lennék. A következtetések. De amit tettem. be kell tartania az összes irányelvét. Ez az emberi tényező vált elsődlegessé egy szervezettől való félelmet megelőzve. hogy kiközösítik és te mégsem vagy egyértelmű ezekben a pontokban. hogy amíg része annak a szervezetnek. amelyek bizonyítják. Amikor René mérsékelt kifejezéseket használva beszélt. hogy információkat gyűjtsenek a bűn bizonyítására és nem úgy. mielőtt bármit is mondana. hogy az általam érzett irgalmasságot és együttérzést ők miért nem érezték? Miért játszottak össze a kérdések feltevésében? A meghallgatásokat úgy tartották meg. hogy oly sok jó származott abból. Mégis. A válasza ez volt: „Ez azonban egy üzleti szervezet és én nem ilyen fogalmak szerint gondoltam ezekre az ügyekre. Én csupán örvendeztem azon.” A második meghallgatáson a fellebbviteli bizottsággal. hogy nagy áldásnak bizonyult a dolgok tisztázása és közelebb vitt engem Istenhez. mint amelyben az egyén egy magasabb szintű kapcsolatba kerülhet Istennel.” . hogyan érzi most magát azzal kapcsolatban. Hol van a „szekta”. hogy egy 'tévedő' testvérnek segítsenek. hogy mit látott a Szentírásban.” Mondván. akkor először ki kell lépnie. akkor előre megtervezhettem volna. Úgy tekintettem a dologra. hogy ezen munkálkodtam? Mind a mai napig. Ha akkor valamilyen rendszer része voltam. az egyszerűen emberi volt és az emberi reakció szerint cselekedtem. akkor egy másik irányból feltett kérdéssel próbálták rákényszeríteni valamilyen kategorikus válaszra. az egyik Bírói Bizottsági tag. azért imádkoztam. ahol az lehetséges. ő védelmezi őket. Lehet. Te beszéltél Anguloval ezekről a dolgokról és nézd meg. ezt követően inkább hagyom. amelyek nem számítanak jó bizonyítékoknak a személyek lázadó „hitehagyottként” történő kiközösítésére. Ha újra végig kellene csinálnom. Az első bírói bizottság előtti meghallgatásán egy másik vén. tudják. és akik ismerik őt. hogy mik voltak az érzéseim akkor és mi volt a szívemben és senki sem mondhatja ezt nekem másként. amikre jutottam a személyes bibliatanulmányozásom eredményei voltak. higgadtság és a behódolásra való hajlandóság. Mások is ugyanígy tettek. amin dolgoztam? Hol vannak a későbbi tények. Úgy érzem. Benjamín Angulo is a „bíróság előtt állt”. számos kifejezésében még hajthatatlan is. Mit mondana annak. olyan tulajdonságok. hogy elkülönítem magam a Tanúktól. még akkor is amikor az emberek odajönnek hozzám beszélgetni. hogy René nem védi meg egyértelműen a hitnézeteit. Ha csupán azért maradtam volna a szervezetben. Angulo nagyon pozitív volt. ő most hogyan beszél ezekről. Jackson így folytatta: „Nézd Angulot. összesen harminc év Tanú szolgálatom után. hogy hogyan tegyem a dolgokat. hogy én kezdeményeznék. Én semmilyen módon sem próbáltam dogmatikus lenni. Harold Jackson azt mondta Renének: „te még egy jó hitehagyott sem vagy. hogy megtérítsek másokat.

hogy meg tudják érteni. amikor a szóbeszéden kívül abszolút semmi alapjuk sincs rá? Azt hiszem. miért alkalmaztak villámtárgyalást és ilyen kíméletlen bánásmódot olyan emberekkel szemben. Semmit sem változtattunk. Fordításkor mindig hűen ragaszkodnunk kellett az eredeti gondolathoz. akik ismerték ezeket az embereket. hogy sok esetben ez egyszerűen azért volt. És lehetetlen is lett volna megtenni. hogy szándékosan megváltoztattunk valamit. esetleg nem az. Ez nem volt nehéz. mint a puszta tények ismerete. aki elolvassa. hogy szembenézzenek annak a lehetőségével. hogy az illető nem vesz tudomást a tényekről. Másképp gondolkodni erről a dologról azt jelentené. amelyet ők Isten egyedüli kommunikációs és iránymutató csatornájának tartottak. amely nagyrészt (és sokkal inkább. de a spanyolul beszélő országokban a fiókhivatalok személyzetének nagy százaléka tud angolul. hogy az a szervezet. mint amennyire hajlandók lettek volna elismerni) egy emberi szervezet iránti feltétlen bizalmukon alapult. nem tartották fontosnak a tényeket. akik a kiadványokat mindkét nyelven olvassák. miért akasztották az ilyen emberekre hirtelen a „hitehagyottság” ocsmány címkéjét. és ilyen soha eszünkbe se jutott. és igyekezett eltitkolni a dolgot. szándékosan megváltoztatták az anyagokat fordítás közben. akik azzal büszkélkednek.) René ezeket a megjegyzéseket fűzte a dologhoz: „Ez nevetséges. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra Nemcsak. és akiket még a legközelebbi társaik is békeszerető. arra kényszerültek volna. a valódi okokon kívül. mert sokan úgy érezték. hogy mindent számos különböző ember ellenőrzött Brooklynban. elképzelni is nehéz. hogy milyen emelkedett keresztény elveik vannak. vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. és hogy én is tudtam erről és helyeseltem. hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. vagy azt. Ahhoz. Sokak számára ez egyenlő volt a lehetetlenséggel. hogy ez a három ember (Vázquez. akik kitalálták és terjesztik ezeket a pletykákat. mint aminek hiszik. SZANHEDRIN-ÉLMÉNY „Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik. valójában nemzetközi szinten. miért terjesztenek ilyen rosszindulatú pletykákat. Mindazonáltal úgy tűnik. (A francia nyelvű országokban ezt a pletykát a francia fordításokra alkalmazták.”203 Talán a legrosszindulatúbb híresztelés. Ez súlyosan megzavarta volna a biztonságérzetüket. mivel a pletyka terjesztőit ritkán érdeklik a tények. az volt. akik mindnyájan a spanyol fordítási osztályon dolgoztak. Enélkül azok. hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. hogy megmagyarázhassák. 203 .Az egyik pletyka. és Fabio Silva az utolsó. ami történt. Olyan emberek. és nem agresszív természetű embereknek ismertek. sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. a szervezet egy felelős pozícióban levő tagját homoszexuális hajlamokkal vádolták meg. terjedt. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal. vagy hallottak róluk. hogy a vizsgálati eljárások elkezdődtek volna. hogy a „hitehagyottak” között egyesek homoszexualitást gyakorolnak. amit a vének és mások igazságként adtak tovább az ország különböző részein. ami széles körben. A pletykafészkek aztán ennek az embernek a tetteit átruházták a „hitehagyottakra”. akik feddhetetlen múlttal rendelkeztek. Egyetlen magyarázatot tudok elképzelni: körülbelül egy évvel azelőtt. Sánchez és Kuilan). hogy azok. Hogy egy ilyen szemenszedett hazugság honnan eredhetett. Minden lefordított anyag körülbelül öt különböző ember kezén megy keresztül. Szükségük volt valamilyen okokra. A Vezető Testület foglalkozott az üggyel. azt azonnal jelentették volna. hogy ellenőrizzék. Ha igaz lenne az a vád. hogy mégis útjára indult némi szóbeszéd. valamivel több kellett. Semmilyen más lehetséges magyarázatot nem tudok elképzelni. az volt. hogy valahogy igazolniuk kellene a saját elméjükben és szívükben azt. Soha senki sem vádolt bennünket ilyennel.

és azokból a megjegyzésekből. hogy mit is mondhatnak. Ez utóbbi esetben nem az volt a kérdés. szinte nyomasztó volt. amikor Trujillo diktátor uralma alatt a Dominikai Köztársaságba utaztam. Amikor megérkeztem Brooklynba. Másnap reggel meg kellett jelennem a Vezető Testület teljes ülésén. ők kerestek fel engem. most egyszerre rám zúdították. De amint a gépem leszállt az akkori Ciudad Trujillo (most Santo Domingo) repülőterén. hogy ha az elejétől fogva bármilyen más szempontot vettek volna figyelembe. kizárólag szervezeti szempontból fogja tekinteni a dolgot. a változás majdhogynem kézzelfogható volt. az Úr az. amikor a főhivatalba mentem. hogy a résztvevőket megkérdezzem. az mindig csak mulandó. mintha valami helytelen dolgot követett volna el. olyan dolgokra képesek. hogy amit szervezeti szempontból eretnek dologként elítéltek. Még mindig nehezen tudtam elhinni. Különös. amit addig elhallgattak előlem. ha ezek a válaszok különböztek azoktól. Biztos voltam benne. de nem ez tesz igazzá. minden olyan szabad és nyitott volt. ahogyan ezek az emberek tették. az igaz volt-e. ugyanazok az érzések fogtak el.” 2Korinthusz 4:2-4. mit szólnak majd hozzá azok. mely az alatt a rezsim alatt virágkorát élte. melyeket ők és a Szolgálati Osztály tagjai tettek a magnófelvételeken. az Isten Szavának nézőpontjából helyes. akik hatalmon vannak. hogy Isten Szavához irányítsam őket válaszokért. Nehéz volt észben tartani. és meglehetett az a rossz előérzete is. sem pedig az. a tömegközlekedési eszközökön alig beszélgettek. odaillő és jó lehetett. Puerto Ricóban.mondani. hogy egy egész életet töltöttem megfeszített munkával a szervezet szolgálatában. Később már képes voltam átgondolni. Biztosan éreztem. az emberek aggódtak. később azon kapta magát. hogy önvád gyötri. Amikor a főhivatalban ez utóbbihoz hasonló érzéseim voltak még 1980 tavasza előtt. hogy becsületes szándékkal mondta-e. akikkel egész életemben azonos volt a vallási örökségem. vagy hogy erkölcsi szempontból helyes volt-e. hogy valaki talán beárulja. azt másképp is lehetne értelmezni. és így tanúvallomásuk elfogadhatatlan volt a Testület számára. Azt tudtam. Az a fajta beszélgetés és gondolatcsere. Az. hogy azok az emberek. akik előtt meg fogok jelenni. Az emberek annyira vigyáztak. A kérdés csupán az volt. hogy azoknak az embereknek a többsége. ha az különbözött a többségétől. és én kötelességemnek éreztem. hogy később esetleg megtudják. és nehogy a kémrendszer. De akkor mindez csak sokkot keltett bennem. a Dominikai Köztársaságban veszélyes volt. amelyek most a szemem láttára zajlottak le. hogy most. hogy pontosan mi is történt. az emberek az utcán és a tömegközlekedési eszközökön mindenféle korlátozottság nélkül beszélgettek. Most teljesen a hatása alá kerültem. ahonnan elindultam. főként az után. amely teljesen normálisnak számított Puerto Ricóban. akkor az egész ügyet . és milyen módszereket alkalmaztak. ha valaki egy olyan gondolatot közölt. nemcsak olyan szigorúan. pillanatnyi érzés volt. mert aki felettem ítélkezik. amelyeket a hatalmon levők megállapítottak. Magyar Bibliatársulat. hogy amit én vagy mások mondtunk. nehéz volt észben tartanom. A másikban. hogy amit mondott. amit itt előadtak nekem – őket már kiközösítették. amely nem felelt meg a fennálló ideológiának. Az egyik országban az emberek elmondhatták a véleményüket akkor is. jelentse a hatóságoknak. hogy valaki beárulta őket. és megértettem. az összes információt. mivel emiatt az illetőt az állam ellenségének kiálthatták ki. nehogy valamelyik megjegyzésüket a diktátorra nézve kedvezőtlennek tartsák. ami miatt bűnösnek kellene éreznie magát. amely kialakult. hogy az irányítást gyakorló hatalom kézbentartói milyen álláspontot képviseltek. és nem kellett a miatt aggodalmaskodniuk. vajon igaz-e mindaz. Abban a rendkívüli érzelmi hangulatban és gyanakvó légkörben. Nem volt alkalmam. még akkor is. amelyet az Elnöklői Bizottság tartott nekem. hogy milyen programot követtek cselekedeteikben. hogy ezekkel az emberekkel beszélhessek. hogy nem én kerestem az alkalmat. amelyeket akkor éreztem. már kiderült abból a „tájékoztatóból”.

hogy a felvételből egy másolatot biztosítanak a számomra. hanem. melyben csak egy maroknyi ember vett részt. Ez e helyett inkább egy zárt titkos ülés volt. akik ezt a Vezető Testületet alkotják. nem csináltak volna akkora problémát. amely körül mintegy húsz ember fért el. akikkel én nem folytattam vitát a Szentírásról. hogy a Vezető Testület velem folytatott megbeszélését kazettára rögzítsék. hogy a lelkiismeretem ellen tennék tisztességtelen vagy képmutató magatartással. A kérdés nem az volt. az előző napon senki sem (még a velem kapcsolatban álló tag sem) keresett fel. amit én személy szerint sajnálatosnak tartok . Amint a Vezető Testület elé járultam. mi hangzott el. hogy más személyek is jelen vannak. sem a szobámban. hogy Neki volt egy gyülekezete a földön. Május 21-én. Csak olyan érzéseim voltak. hogy valamit.egy központosított. rendkívül strukturált. ha valaki tapintatlan lett volna. és nem lett volna paragrafusrágó a hozzáállásuk. vagy pedig oly dogmatikus módon tekint azokra. minden esetben arra törekedve. amiket igazi problémáknak éreztem. tekintélyelvű szervezete. amelyet az Elnöki Bizottság vázolt fel a hitehagyás bizonyítékaiként (az április 28-i feljegyzésükben). vagy egyszerűen a testvérek alkotta gyülekezetekből áll. ha nem folyamodtak volna erőszakos módszerekhez. amelyeket a múltban a világi bíróságok előtt megjelenve tapasztaltam. egy tag sem beszélgetett velem. hogy az már egy botrányos. akik tanúsíthatják. valódi üggyé fajult. és nemzetközi szinten is nagy visszhangot és szóbeszédet váltott ki. ovális asztal volt. az Elnöki Bizottság azt kérdezi tőlem. A Vezető Testület tárgyalótermében egy hosszú. ahogyan a feljegyzésükben írták egyszerűen nem illett a helyzetemre. Lyman Swinglen kívül. szerdán a Vezető Testület ülése megkezdődött Albert Schroeder elnöklésével. ha kifejezném a véleményem mind a nyolc pontról. Az általuk ismertetett nyolc pont egyike sem fejezte ki azokat a dolgokat. békésen és egyszerűen meg lehetett volna oldani egy baráti. néhányukat még nem is ismertem. Ha elkerülték volna a vádaskodó összeütközéseket. hogy visszafogott és ne dogmatikus legyek. ha netán valaki elragadtatta volna magát a beszédében. testvéri beszélgetéssel. szabadabban beszélhetek és tudtam. hanem. ahol ez egyetlen fennhatóság a fennhatóság segíteni. és másokra is tekintettel levő önuralmat sürgetve. oly engedékeny és békülékeny amennyire csak lehettem. aki a bal oldalamon ült. a kinyilvánított hozzáállás úgy tűnt. nem akartam olajat önteni a már tomboló tűzre. milyen hozzáállással.talán elkövettek páran az érintettek közül. hogy beleegyezem-e. hogy ez milyen mértékben igaz. A tizenhét tagból álló teljes Testület jelen volt.mintha valaki vagy teljesen elfogadja a szervezet tanításait ezekről a pontokról. Először elmondta. amely erőteljes hatással volt sok ember életére. Már elemésztette néhány szeretett barátomat. akkor néhány magánbeszélgetésből és véletlen eseményből. anélkül. hogy hiszem. mivel elsősorban olyan személyekkel voltak érintettek. egymást mérsékletre intve. amelyben ezeket a pontokat az Elnöki Bizottság a feljegyzésében bemutatta . Az abszolutista (önkényes) forma. Így tettem. csak megerősíti azt. irányítani. sem az irodámban.szélsőséges vagy dogmatikus természetű nyilatkozatok . hogy Istennek van-e egy „szervezete” a földön. hogy Istennek van egy földi szervezete abban az értelemben. hogy milyen mértékben és milyen feltételek mellett? Nem vontam . A kérdés nem az volt. Ha volt bármi melegség vagy testvéri együttérzés a Vezető Testület tárgyalótermében. a keresztény gyülekezet.csendesen. hogy Isten vezeti (vagy vezetni fogja) azokat. Az Elnök elmondta. hogy milyenféle szervezete van . szolgálni és soha sem uralni? Tehát a válaszom az volt. Hajlandó voltam elismerni. amit René Vázquez mondott nekem a felé megnyilvánult hozzáállásról. hogy azokban az esetekben úgy éreztem. ebbe beleegyeztem azzal a feltétellel. azzal a kivétellel. egy testvériség. azonban nem állt módomban meghatározni akkor. azt nem sikerült felismernem. hogy a Testület először szeretné.

hogy ítéletet mondjanak hallomásból származó információk alapján. azonban egyáltalán nem gondoltam azt. hogy néhány meghozott döntés. Poetzinger azzal folytatta. hogy ha az a véleményük. hogy ettől a mértéktől függően nyújtja vagy vonja vissza Isten az ő vezetését. hogy az alatt a tizenöt év alatt. jó döntésnek bizonyult. hogy ez vita tárgya volt a Testületben. Hogyan lehetséges. valójában az egyik vezető testületi tag jelentette be a Bétel-családnak egy reggel. aki több évet töltött koncentrációs táborokban a náci rezsim idején. Martin Poetzinger. csak nagyon ritkán volt olyan. Lyman Swingle a bibliakommentárokról kérdezte a véleményem. (Azt hiszem. (Ez is egyike volt azoknak a pletykáknak. őszintén szólva a körülményeimet ahhoz hasonlónak éreztem. amíg nem beszéltem az érintettekkel.)204 Azt válaszoltam. amit Lukács írt le a tizenegyedik fejezet 53. versére valamint a Péter második levele harmadik fejezetének 15. A Testület magatartása a korábbi hetek folyamán nem szolgált alapul más érzésnek. de a legkönnyebben pótolható dolgok közé tartoznak. és közben leselkedtek utána. ez igaz minden egyénre vagy minden kollektív embercsoportra.) Azt mondtam Martin Poetzingernek. Megismételtem. hogy hiszem. akkor a Bétel könyvtárának egész szakaszait ki kellene üríteni. amelyek széles körben terjedtek a Bétel-családban. hogy valaki a szeméttároló-helyiségbe ment anélkül. ahogy. hogy összhangba hozzam őket.kétségbe vagy kérdőjeleztem meg. hogy sohasem vonnék le következtetéseket. Azt is mondtam neki. Ha bármely vádlott olyan dogmatikus és abszolutista (önkényes) módon beszélt ezekről a kérdésekről. azt mondta. hogy én „mellébeszéltem” mind a nyolc ponttal kapcsolatban. Azt feleltem. különösen a korábbi években. hogy sokkal nagyobb mértékben kezdtem el ezeket használni a nagybátyám bátorításának eredményeként (a Segítség projekt alatt) és. ahogyan az Elnöki Bizottság bemutatta őket. hogy súlyosbítanám a problémát. kérdezte. ha azt őszintén kérik (úgy éreztem. hogy mások milyen módon fejeznek ki dolgokat és a Római levél harmadik fejezetének 8. hogy úgy érzek. könyörületes döntések voltak). amit az Elnöklői Bizottság a „hitehagyásomra” bizonyítékul felhozott. akik 'kérdésekkel kezdték ostromolni további dolgok felől. hiszen ott több tucatnyi. az ilyen útmutatást mindig az a mérték szabályozta. hogy jókora mennyiségű társulati irodalmat ne talált volna a szemétben – régebbi folyóiratokat és könyveket – melyeket a Bétel-család tagjai dobtak ki. ő sem beszélt soha személyesen egyikükkel sem. Viszonylag kevés további kérdést tettek fel nekem. hogy helyreállítsam egyegy intézkedés ésszerűségét és mértékletességét. óriási mennyiségű ilyen kommentár található. verseire irányítottam a figyelmét. hogy elmondta a véleményét a kiközösített „hitehagyottakról”. hogy nem tartom igazságosnak. hogy beszédében valamin rajtakaphassák'. amennyire csak tudtam. bizonyos tényezőktől függő. elégedetlenségét fejezte ki a nyolc tantétellel kapcsolatban adott válaszaimat illetően. példákat mutatva arra. hogy Isten a vezetését adná ezeknek a férfiaknak. hogy megismerjem a tényeket. akárkik legyenek is. hogy olyan férfiak körében vagyok. ez mindig feltételhez kötött volt. 204 . amellyel Isten Szavát betartották. hogy nem lehetek felelős azért. mivel „távozás előtt kidobták Őrtorony-kiadványaikat a szemétbe”. és erős érzelmi felindulással kijelentette.) A válaszaimat minden kérdésre ily módon adtam meg. Tehát a válaszom tartalmazta. és olyan rugalmas voltam. és 16. versében. és hogy az ilyen könyvek a legsúlyosabb. hogy most megmutatták valódi arcukat. hogy még Pál apostol kifejezéseit is tévesen magyarázták vagy értették néhányan. akkor mindig késztetést éreztem. amióta a főhivatalban szolgáltam. amiből megtudtam. és hogy Lloyd Barry is kifejezte elégedetlenségét. Megmondtam neki. hogy értesüléseim szerint a kiközösített Bétel-tagok némelyike repülőgépen utazott el Puerto Ricóba. Bár nem mondtam ki. ha ezek az emberek ilyen erős megállapításokat tettek? (Ahogyan ez a többiekre is igaz volt. hogy ez automatikusan történik. ahelyett. hogy ezeket nem kellene használnom.

amit az alelnöknek arról az előadásáról készítettem.” hangzott a válasza. hogy úgy gondolta. Kifejeztem amiatti megdöbbenésemet is. Nem tagadtam. hogy megállítsam ezt a dolgot. ezért csak az a jelentés alapján tudták a válaszait megítélni. aki a bírói székben ül. hogyan szereztél tudomást az Írói Bizottsággal kapcsolatos vizsgálatról. amikor én tartottam az emlékünnepi előadást.úgy gondolom. Gyorsan azt mondta: „De Ray. Jellemző példája volt a közszájon forgó pletykáknak (és ezzel kapcsolatban még a messzi Új Zélandról is kaptam kérdéseket). és ő említette. egyikük sem látta helyénvalónak. de nem szólt többet. hogy ha engem értesítettek volna. Elmondtam a Testületnek. Nem mondtad meg [a telefonbeszélgetésben]. az Elnöklői Bizottság egy másik tagja mosolyogva elismerte. körülbelül húsvét idején. habozás nélkül megmondtam volna neked. majd hozzátette: „ha René Vázquez úgy válaszolt volna a kérdésekre. és magamat sem vontam ki ez alól. hogy elmenjen a vele tartott első „vizsgálódó” beszélgetésre. őszinte odaadását és feddhetetlen múltját Puerto Ricóban. (Természetesen Fred Franz is jelen volt ekkor. aki nem volt Jehova Tanúja. hogy még ma is őrzöm azt a jegyzetet. A következő kérdés az Emlékünneppel (az Úrvacsorával) volt kapcsolatos. és elmeséltem nekik. hogy néhány ember nyilvánvalóan túl szélsőséges kijelentéseket tett. és hogy egy egész gyülekezet valóban vett is (ami valóban elég feltűnő esemény lenne Jehova Tanúi számára). hogy nem beszéltem a „más juhokról” (a földi reménységűekről) az előadásomban? Azt feleltem. őszinte volt. ami a hatalmamban áll. hogy beszéljen Renével. miért volt ez?” Ő azt felelte. az egyik Bétel-tag szobájába. képesek ítélkezni vagy összehasonlításokat tenni. Kifejeztem a tiszteletemet és bizalmamat azoknak az embereknek a keresztény tulajdonságai iránt. melyek azon alapultak. hogy mi is történik. vagy az első bírói meghallgatásra. hogy miután oly hosszú ideig együtt éltem és szolgáltam velük. de hangoztattam. Igaz-e. A feleségem rögtön ezt kérdezte a nagybátyámtól: „Észrevettem. Ezért még időben vissza tudtunk térni a Bételbe. 1980 áprilisában.” Nem sokkal ezután Karl Klein. mint vezető testületi társaimmal. aki akkor alelnök volt. hogy igen. mi történt az első évben.” Azt feleltem: „Kérdezted?” „Nem. és ezt mondta: „Ezért csak rájuk összpontosítottam. és akikre ilyen módon tekintettek. hanem az egyik helyi egyház tagja. hogy meggondolatlan kijelentések hangzottak el. és nyugodtan meg is kérdezhették volna erről az előadásról. akkor nem közösítettük volna ki. hogy ott is meghallgathassuk a teljes előadást. Egyedül az elnöklő Schroeder válaszolt. akiket személyesen ismertem. hogy „Nem voltunk teljesen őszinték Rayjel”. Spanyolországban és az Egyesült Államokban. Elmondtam nekik mindazt. 206 205 .” Elmondtam a Testületnek. hogy amikor azt a beszédet mondtam Floridában. hogy vegyen az emlékjegyekből. sem az egész Vezető Testület egyetlen más tagja sem tett semmiféle erőfeszítést sem arra. Erre azt mondtam: Ha megkérdezted volna. jómagam és egy hölgy. ha szeretnék. Hosszan rám nézett. és akikkel így bántak. pontosan két személy vett az emlékjegyekből. melyet én vezettem le az előző hónapban (áprilisban) a floridai Homestead-ben 205. A sajnálatom a történtek miatt. hogy a beszédemben arra bátorítottam mindenkit. melyet nagybátyám tartott. hogy helytelen a meggondolatlanságot a rosszindulatúsággal egyenlően megítélni. ez különösen nem való olyan embernek. akkor minden megtettem volna. Ed Dunlap felhívott. ahogyan Ray.” Mivel sem Karl. Feleségemmel egy olyan gyülekezetbe mentünk az Emlékünnepre. azt nem Jehova Tanúi csak évente egyszer tartják meg ezt az ünnepet. Szívesen meg is mutatom nekik. Az igazság azonban az volt. ez az este sajátosan a „felkenteké”. és azóta sokszor használtam. A beszéd után meghívtak bennünket nagybátyámmal együtt Malcolm Allen. melyet azoktól kaptak.) A témát lezárták206. akik ezeket a tevékenységeket helyettük elvégezték. hogy kapcsolatba lépjen velem és megossza velem az igazságot arról. amely ezt az összejövetelt aránylag kora este tartotta. amikor a Dominikai Köztársaságból Brooklynba jöttem. te sem voltál teljesen őszinte velünk. hogy ilyen másodkézből való információk alapján úgy érezték. Hogyan lehetséges. amit René Vázquez harminc éves szolgálatáról tudtam. hogy sehol sem említetted a „más juhokat” az előadásodban.

hogy az milyen félrevezető volt. amelyeket az Atya a saját fennhatósága alá helyezett. Csel 1:7. Nekem nem volt étvágyam és tovább várakoztam. Efézus 4:4-6. Estére fizikailag beteg lettem. a szorongás amit számos telefonhívásban fejeztek ki azok. A Testület tagjainak többsége csak ült és hallgatott. hogy a vádlókkal találkozzon. egy a keresztség. hogy egyszerűen túl beteg vagyok ahhoz. nem kérdeztek. egy az Istene és Atyja mindeneknek. Az előző hetek. és egy közvetítő Isten és emberek között: egy ember. hogy meghallgassa a felhozott vádakat. Két vagy három óra után (érzelmileg túlságosan felfokozott állapotban voltam ahhoz. és egy a Lélek. ugyanakkor csodálatos kijelentéseit tartottam szem előtt. az nem a Testület velem kapcsolatos esetleges döntése volt. nem tájékoztatva engem egyetlen fejleményről sem mindezek közül. hogy Isten Szavának csodálatos igazságait undorító színben tüntették fel. Kifejtettem neki. Krisztus Jézus. 1Tim 2:5. hajlandó volt időt szakítani arra. 8:14. eljött. hanem. egy a hit.” „Mert akiket Isten szelleme vezet. amelyben Schroeder Elnök kérte tőlem.” 207 207 Máté 23:8. hogy vagyok. hogy elhagyhatom a tárgyalótermet és. mint: „Nem törvény alatt. hogy ott maradjak és a szobámba mentem. további meghallgatáshoz.” „Nem a ti dolgotok. Isten Szavának olyan nyilvánvaló. túl kimerültnek éreztem magam ahhoz. hogy milyen nagy megerőltetést jelentett az elmúlt pár hét. Róma 6:14. amelyekkel szemben értékelték a Biblia nyilvánvaló kijelentéseit. hanem ki nem érdemelt kedvesség alatt vagytok. de nem szánták rá az időt. ahogyan egy sor szervezeti tanítást használtak fel irányadó mértékként. a hideg hozzáállásban és az azt követő várakozás óráiban. 1Kor 11:26. akik ki voltak téve az intenzív kihallgatásoknak és nyomásnak. ez aligha nevezhető a testvéri szeretet és az együttérzés példamutató kifejezésének. és mindenekben. hogy majd kapcsolatba lépnek velem. hogy az időt figyeljem) tudatták velem. amit hallottak. Mire három óra lett. és még most is úgy érzem. azok mind Isten fiai. míg meg nem érkezik.tudom. akkorra csúcsosodott ki a reggeli tapasztalatomban. hogy elmenjek és. mondja el neki. hogy már elmondtam. hogy találkozzak a Testülettel egy esti ülésen.” „Mert valahányszor eszitek e kenyeret és isszátok e poharat. Később aznap este Lyman Swingle. aki két emelettel felettünk lakott. A feleségem vette fel a telefont helyettem és megkértem. hogy az összes megtörtént dolog legúlyosabb aspektusa az a mód. hogy megnézze. Az Elnöklői Bizottság. amit el kellett mondanom. ő van mindenek felett. Ezt nagyra értékeltem és elmondtam neki. Úgy értettem. aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr. Meghozhatják a döntésüket azok alapján.” „Mert egy Isten van. tagjai közt Karl Kleinnel. Közelgett az ebédidő és az ablakból láttam. Az irodámba mentem és vártam. amelyek a „hitehagyás” bizonyítékául szolgáltak. az ezt követő kiközösítések gyorsasága és kíméletlensége és legfőképpen a folyamatos hallgatás a Vezető Testület részéről. . és ezeket az egyszerű kijelentéseket (mivel nem feleltek meg a szervezeti értelmezés „mintájának”) eltorzult tanításokként ábrázolták. Aznap este egy telefonhívás érkezett a szobánkba. Azt hiszem. mindegyre az Úr halálát hirdetitek. beleértve a terhelő tanúvallomásokat is. melyeket a Godínez házaspár és Bonelli adott. hogy ami a legmélyebben nyugtalanított. nem tettek megjegyzéseket. hogy a vádlottak közül csak egyetlen eggyel is beszéljenek . amint a Vezető Testület tagjai a kerten keresztül sétálva az étkezőbe mentek. hogy tudomást szerezzetek azokról az időkről vagy időszakokról. és mindenek által. az Elnökkel folytatott telefonbeszélgetés és a sokk.” „Egy a test. amikor rájöttem. hogy akkor úgy éreztem.

akik Isten mennyei udvarában szolgálnak? Hol találjuk ezeket az állításokat a Bibliában? Hogy az „utolsó napok” 1914-ben kezdődtek el és. Megkérdeztem tőle. A reggel gyorsan eltelt. és hogy aznap délután . az egyetlen a maga nemében . akik az életüket tették fel Isten szolgálatára. minden egyes esetben bonyolult magyarázatokra. melyeket René Vázquez mesélt neki.000-et szó szerinti számként kell venni és. és abból a fojtogató légkörből. attól függően. Hogy Istennek vagy egy „szervezete” a földön . hogy mennyei életük volna? Hol? 2. hogy azok az emberek. Izsák és Jákób „jobb helyre törekszenek. akkor elindultam a szobámból és fölmentem a lépcsőn. hogy azt felcserélte egy földi reménység (1935 óta) és. hitehagyottak-e! A Vezető Testület előtti kihallgatásom utáni reggelen Schroeder Elnöklő bejött a szobámba. azaz olyanra. egyértelmű Szentírási állítások támogatták volna. amikor a René őt repülőtérről hazavitte.Ezzel szemben az Elnöki Bizottság által egyfajta „Hitvallásként” használt nyolc pont. 7. aki magáévá teszi azt. és hozott magával egy magnetofont. Amikor biztos voltam benne. Elmondta. hogy meddig kell még várnom. amelyet egy egyszerű. ez volt az a kiindulópont. nem tartalmazott egyetlen olyan pontot sem. írásszövegek összetett kombinációira. hogy már véget ért az ebédszünet. amint a lifttől éppen a szobái felé tartott. és tudtam is Lyman Swingle-lel beszélni. Mégis. 8. 5. amikor Krisztus először lépett hivatalosan trónra Királyként az egész föld felett és. 6. nem ugyan azt az „utolsó napokat” értette. nem jelentheti azt. vezető testületi tag vagy bárki más rámutatni és azt mondani: „Itt a Biblia egyértelműen azt mondja”: 1. amely alapján megítélték az embereket. Fabio Silvának újabb tanúvallomására. hogy az egy Vezető Testületen keresztül működik? Még egyszer. mint Pál (a 2Tim 3:1-ben)? Hol? Hogy az 1914-es naptári év volt az időpontja. ezeket a tanításokat használták mások kereszténységének megítélésére. ahol az adott Társulati tanítást egyszerű.amelyről itt szó van. 3. mely alapján eldöntötték. közvetlen szentírási idézettel igazolni lehetne. hogy földi vagy égi reménységűek? Hol olvashatunk ilyet? Hogy a Jelenések könyvében említett 144.és egy Vezető Testületet használ annak irányítására? Hol tesz a Biblia ilyen kijelentéseket? Hogy az égi reménység nem áll nyitva bárki előtt és mindenki előtt. mint Ábrahám. hogy az ilyen hallomásból származó bizonyítékokra nincs mit mondanom. hogy az nem vonatkozhat személyekre és. hogy Krisztus szavai a jelképes kenyérrel és borral kapcsolatban. hogy az olyan férfiak. „Ezt cselekedjétek a rólam való megemlékezésül”. Ha megpróbálnánk alátámasztani őket. ami itt körülvett. amely az éghez tartozik”. hogy felvegye a válaszomat a személyzet egyik tagjának. Az említett társulati tanítások között nincs egyetlen egy sem. hogy már meghozták a döntést. Azt feleltem. hol tesz a Biblia ilyen állításokat? Hogy a keresztények két osztályra vannak osztva. és úgy éreztem ki kell jutnom erről a helyről. Melyik nyilvánvaló Szentírási állításra tud valaki. nem vonatkozik minden személyre aki hittel bízik az ő váltságáldozatában? Melyik bibliaversek tesznek ilyen állításokat? Hogy a „hű és értelmes rabszolga” az egy bizonyos keresztényekből álló „osztály”. 4. hogy a „nagy sokaság” nem vonatkozik és nem vonatkozhat olyan személyekre. hogy ez a naptári év jelöli az ő parousiájának kezdetét? Hol? Hogy amikor a Biblia a Héberek 11:16 versében azt írja. és időnként szinte mentális tornamutatványokra lenne szükségünk. hogy amikor Péter apostol (a Csel 2:17-ben) a Pünkösdtől megkezdődött utolsó napokról beszélt. melyben beszámolt azokról a dolgokról. egy különböző kapcsolatban Istennel és Krisztussal.

hogy abban az időben a havi járandóság fejenként 175 dollár körül volt. hogy mit határoztak. hogy egy bizonyos „fejadagot” teljesítsenek a prédikálómunkában209. Hirtelen azon kaptam magam. Megjegyzéseiből arra következtettem. milyen lehetett az ez utáni években az irántam való hozzáállása. Tudom. és havonta pénzbeli juttatást is kapnak. Lyman azóta meghalt. majd távozott. Mivel a könnyei egyre csak jöttek. A Vezető Testület felajánlotta. hogy képes legyek igazolni az Az elkövetkező hónapokban Lyman Swingle-t. Akik a kiközösítésemet akarták. Vezető Testület Kedves Testvérek! E levél révén nyújtom be lemondásomat Vezető Testületi tagságomról. Továbbra is imádkozom értetek valamint Jehova Isten szolgáiért világszerte. május 22. nyilvánvalóan nem értek el kétharmados többséget. Csodálatot és szeretetet éreztem iránta becsületessége és bátorsága miatt. mondjak le vezető testületi tagságomról. minden hónapban jelentést adnak le a Társulatnak. hogy szeretném megvigasztalni. Szükségét éreztem annak. hogy érzéseink lehiggadjanak. Közöltem Schroederrel. hogy egyes tagok erősen amellett kardoskodtak. amely részünkről akár burkoltan is valamiféle kötelezettséggel járna. majd visszatértünk. A bétel-szolgálatomat is befejezem. Megírtam a lemondásomat. elsősorban csak azokat hoztam el. RV Franz 1980. amiről ott írok. és nyíltan sírva fakadt. Azok. ó. noha a Vezető Testület tagja maradhatott. akik szerepelnek ezen a listán. és miközben hozzám beszélt. Csak azt tudom. Végül néhány megjegyzést tett arról. a válla kezdett megemelkedni. Mind a mai napig nem szűntem meg azt tenni. amelyeket majd magunkkal viszünk. Testvéretek. vagy gyenge egészségük miatt). magára hagytam. megnyugtatni. 209 Azt hiszem. és az Írói Osztály koordinátoraként betöltött pozíciójából. hogy nekem igazán nem sokat számít. de azért az őszinte érzésért. hogy engem (és feleségemet) elhelyeznek az úgynevezett „Gyengélkedő Különleges Úttörők listáján” (mely elrendezést gyakran ajánlanak fel olyan körzet. hogy egyikünk sem kíván részt venni semmiféle elrendezésben. hogy „milyen csodálatos munka is volt a „ Segítség a Biblia megértéséhez” című könyv. 208 . mert egyszerűen tudatta velem. valamint a főhivatal személyzetében betöltött tagságomról is. hogy ha másért nem is. amit akkor a folyosón irántam mutatott. A feleségemmel elutaztunk pár napra. amelyek a leginkább érintettek személyesen. Aznap délután Schroeder Elnöklő elhozta nekem a Vezető Testület határozatát. mely a következő oldalon látható. hogy tökéletesen ellentétes volt.majd értesítenek. egyesek hogy gondolkozhatnak így. hogy legyen végre vége. hogy összecsomagoljuk személyes tárgyainkat. hogy arra kérnek. Az irataim nagy részét hátrahagytam. arca hirtelen elkínzottá vált és azt mondta: „Nem értem. hogy folytathassa útját a szobái felé. mindig szeretni fogom. elmozdították az Írói Bizottság. de még hogy harcoltam -” és ekkor a szája összeszorult. de nem várják el tőlük. Én harcoltam. Fogalmam sincs. Szomorúságából erőt merítettem208. és Lloyd Barryvel helyettesítették. hogy az egész Vezető Testületben nem volt Jehova Tanúi szervezetének Lyman Swingle-nél odaadóbb híve. Lehet.és kerület-felvigyázóknak. hogy én már csak annyit szeretnék. akik abbahagyják az utazómunkát idős koruk. hogy kiközösítsenek.

Ellenkezne a természetemmel. amelyben Ed nevét többször is említették. nem sok kétsége van affelől. hogy a kiközösítettek közül néhányan meggondolatlan kijelentéseket tettek. komoly szándékkal beszélt arról. Ők maguk a tanúk arra. mióta az Elnöki Bizottság lejátszotta a Godínez-szalagot a Vezető Testületnek. hogy érveljen vagy beszélgessen Isten Szaváról ezzel a férfival. hogy az ügyről beszéljen vele. Aznap. Amikor 1979 végén tájékoztattam Edet arról. nagyon is meglehet. és orvosi ellátást is kapnak. az irodája közvetlenül Ed irodája mellett volt. Az Írói Bizottság kijelölte három tagját. Körülbelül hat hét telt el. Albert Schroeder és Ed társoktatók voltak a Gileád-iskolán sok éven át. Ezek a férfiak irányították teljes mértékben az egész ügyet. Azzal. egy Jézus Krisztus életéről szóló könyv elkészítésének utolsó fázisán dolgozott . mivel a Vezető Testület által kijelölt feladatán.az Elnöki Bizottság egyetlen tagja sem ment oda hozzá. ahogyan ez oly sok esetben megtörtént már. ha netán a jövőben ezt elferdítve. Egy alkalommal az Írói Bizottság segítségét kérte. hogy a bizottság mit tesz majd. aki közel fél évszázada volt munkatársuk. hogy beszéljenek Karl Klein vezető testületi taggal (akkor még nem volt az Írói Bizottság tagja. mindannyian bensőségesen ismerték Edet. 1979-ben. hogy a kilépésen gondolkodunk.” Azt mondta. hogy eltartsa magát és a feleségét. hogy mentesüljön a zaklatástól. aki hátrahagyta a kilencvenkilencet. és aki akkor közel hetven éves volt. Így tehát azt mondta. sokkal súlyosabb volt. hogy tájékoztassa őt a róla alkotott komoly vádakról. azonban arra a következtetésre jutott. Ismételten. amelynek elkészítésével eredetileg ő (Suiter) lett megbízva (az egyik Főhivatali szemináriumi osztály vitáinak vázlatával). és ne beszéljen vele bíráló hangnemben. hogy ne beszéljen másoknak Edről ily módon. azt mondta. Tudta. Lyman Swinglet. mint egy évvel később váratlanul beidézték egy bírói bizottsági meghallgatásra. mivel ő nagyon elfoglalt és biztos abban. hogy ez igaz. mint ő. hogy megkeresse és megsegítse azt az egy „eltévedt” bárányát. hogy személyes támadás tárgya volt a Vezető Testületen belül és azon kívül is. Mekkora ellentétben áll ez a viselkedés a pásztoréval. Grant Suiter körülbelül egy évvel a tárgyalt események előtt egy megbízással kereste meg Edet. hogy készítse el neki. ezt mondta: „Nagyon őszinte leszek velük. Nyomatékosan megkérték. Ekkor már közeledett május vége. legalább lesz hol élniük. közel hat hétig az egész Vezető Testületből senki sem ment oda Ed Dunlaphez. hogy ők ‘csupán információkat keresnek’. de arra kérte Edet. Az ő előrehaladott korában és anyagi helyzetében nem látta. lesz mit enniük. Majdnem ugyanennyi idő telt el. aki égi reménységet vallott. De a hatalmon levők fenti reakciója. amikor találkoztunk. Mindezen hetek során . ha maradnak. véleményem szerint. mint amit ezek a szavak megérdemeltek volna211. Ed akkor hatvankilenc éves volt.”. hamis színben feltüntetve mutatnák majd be. Úgy tűnt. akkor csak kérem majd az áthelyezésemet az asztalos műhelybe vagy valamilyen más jellegű munka végzésére. ez hatásos volt egy ideig a Testületen kívüli kifejezéseket illetően. Kevesebb. hogy ne menjen Ed irodájába. Visszatérésünkkor Ed Dunlap-et láttam az egyik főhivatali épület előtt álldogálni. mégsem szóltak egy szót sem neki a témáról210. aki mintegy negyven évet töltött teljes idejű szolgálatban. mióta Barry és Barr kikérdezte. hogy ez az ő számára nem lehetséges. úgy döntött. ha kibúvókat keresnék. 211 1János 3:14-16. biztosítva őt arról. maradnak és hozzátette: „Ha túl sok zűrt okoznak nekem az Írói Bizottságban. ha szükséges. Aznap kellett megjelennie egy bírói bizottság előtt. bár a Testületen belül és annak ülésein nem. és arra is. hogy megvitassa ezeket a dolgokat vele. 18. bár később az lett Chitty lemondása után). Lloyd Barryt és Ewart Chittyt. Miután Barry és Barr először meginterjúvolták. 210 .álláspontomat az ilyen kérdésekben. hogy ő is mérlegelte az ötletet. hogyan remélhetné ésszerűen azt.noha Ed Dunlap ott volt közöttük. hogy Ed „egyébként is jobb munkát végezne”. hogy elhagyja a főhivatalt. mert az ő szemükben ő az volt. Karl Klein ugyanazon az Írói Osztályon dolgozott. Egy évvel korábban.

lehet. Robert Wallen azt mondta: „De Ed. hogy ezen az alapon úgy érezték. az a szándéka. ha megmondják nekem.” Hangsúlyozta. A bizottság sürgette Ed-et. hogy akarna-e beszélgetni másokkal is ezekről a dolgokról. jogosan mondhatják ezt. és egyikük sem vallotta magát a „felkentek” közül valónak. hogy el legyen vágva tőlük. versében mond arról. mert kötelességének érezné. „akiknek a használat folytán edzett érzékelőképességük van a helyes és a helytelen közötti különbségtételre”. mint amennyire a szabályok valaha is tudnának. A személyes bibliai beszélgetéseknek és vélemény-kifejezésnek ez a szabadsága megengedhetetlen volt. ami eldöntötte a dolgot. Mindössze egy napi tanácskozás után döntésre jutottak. Ed nyíltan megmondta nekik. hogy „várjon a szervezetre”. fejezetének 13. 212 . A Vezető Testület a háttérben maradt. hogy nincs szándékában „kampányolni” a testvérek között. Ed a Római levél 8.Az Ed Dunlap feletti ítélethozatalra egy.” Amikor a Társulat szabályalkotásáról kérdezték a véleményét. Ed azonban önként mindenről beszámolt.” Ed megkérdezte: „Miért. mit gondol a Társulatnak a keresztények két osztályával kapcsolatos tanításáról. ezt mondta: Ó. ha kiközösítenék. ami az ülések alatt kiderült. A bírói bizottság megkérdezte tőle. hogy a testvérek egyszerűen nem tanulmányozzák a Bibliát. és nem akarná. fejezének 14-es versére hívta fel a figyelmüket. mint Ed. hogy a legsúlyosabb dolog. hogy ez a fő probléma. hanem olyanoknak. Ed. hogy ők ezt nem teszik meg. Ed ezt mondta: „Az. mint a kisgyermekek. azok Isten fiai. hogy a keresztényeknek nem szabad olyanoknak lenniük. hogy mit tegyek. hogy mindennel kapcsolatban tökéletesen őszinte lesz velük. hogy a keresztények nem törvény alatt. mivel már kezdettől megmondta. hogy Ed két ízben bibliai beszélgetést folytatott néhány emberrel azok közül. Ed így felelt: „Akkor neked többet kellene olvasnod a Bibliát. még nem mentség a te számodra. és 14. most te állsz a bírói bizottság előtt. és ha a Szentíráshoz tudná őt irányítani. és segítséget kérne. csupán a kiadványokra hagyatkoznak. hogy a szervezet tanításai ezekkel a pontokkal kapcsolatban csak ennyire Ed-et arra jelölte ki a Vezető Testület Tanítói Bizottsága. De azt is mondta. vagy talán az egész is. te hogy másképp magyaráznád?” Fred Rusk így válaszolt: „Nézd. meg fog jelenni a kiadványokban. akiket most már kiközösítettek. én szeretem.” Arra gondolva. nem én. Ed hangsúlyozta. hogy segítsen neki. amit mondasz. hogy rendszeres órákat adjon a Fiókhivatali Bizottság tagjainak a Római levélből szemináriumaikon. Az egyik megjegyzés különösen paradoxnak tűnt. miközben Ed az irodavezető volt. aki néhány évig a Gileád Bibliaiskola oktatója volt. a lelkiismeretük nem volt igazában Biblián iskolázott. mely szerint: „akiket Isten szelleme vezet”. hogy öt év múlva sok minden abból. A bírói bizottságnak nem volt bizonyítéka erről az esetről. Nyilvánvaló volt. a főhivatal személyzetének öt tagjából álló bizottságot rendeltek ki. és két alkalommal együtt étkeztek. mert élvezi a testvérek társaságát. ezt eretnek és veszélyesen bomlasztó dolognak tekintették. Az általuk mutatott hozzáállásra elég jellemzőek voltak a következő kifejezések: Amikor megkérdezték. és ezt mondta: „Nekem és még kétmillió másiknak”. A kinevezett öt tag mindegyike fiatalabb volt. amit Pál apostol a Héberek 5. Ezek az emberek felkeresték Edet. hanem ki nem érdemelt kedvesség (kegyelem) alatt vannak. hogy választ kapjon a kérdéseire. Ed. hogy ha valaki személyesen felkeresné őt. Majd megkérdezte: „Hogyan másként lehet ezt érteni?” Fred Rusk. és kétségtelen. Ed azt felelte. mondván: „Ki tudja. és tanítani fogják?” Ismerték a szervezet tanításainak változó jellegét. akkor megtenné. Azt mondta. mint az érett emberek. hogy nem szeretné. ez csak a te értelmezésed. az volt. De mennyi meggyőződést árult el ez részükről a szóban forgó tanítások igazságát és szilárd bibliai alapját illetően? Ha hajlandóak voltak elismerni annak lehetőségét. utána pedig megvitatták a Római levél egyes részeit212. hogy a hit és a szeretet jobban ösztönöz az igazságosságra. Minden bizonnyal ez a pont volt az.” Robert Wallen elmosolyodott.

” azt fel sem tudom fogni. ha ez a döntésetek. Miért? Tudták. Visszatért Oklahoma Citybe. hogy ezek a tanítások (amelyeknek az Elnöklői Bizottság oly nagy fontosságot tulajdonított). hogy „hitehagyás” miatt. akkor hogyan használhatták őket annak alapjául. vajon ez az ember Isten lojális szolgája volt-e vagy egy hitehagyott? Ha úgy gondolták. ha összeütköznek egy szervezet célkitűzéseivel. amit a Vezető Testületnek magának kellett volna megtennie . hogy megkezdte az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat képviselőjeként töltött 40 éves teljes idejű szolgálatát213. mivel ez az ember nem fogadta el. Hiszem. hogy a keménység már ott volt. akik mindezért felelősek – igazán és elsősorban felelősek – hogyan képesek esténként Istenhez szólni imájukban. Ed ezt mondta nekik: „Rendben. Hogy azok.végül találkozott Ed Dunlap-pal és tájékoztatta a kiközösítő döntésről. és azt mondani: „Irgalmazz nekünk. hogy mi történik öt év múlva. szeptember 19-én halt meg. 12.mely az igazságosság bármely mércéje alapján azt tette meg a Vezető Testület helyett. és a történtek is ezt mutatják.szilárdak és maradandóak. hogy Ed Dunlap mély szeretetet érez Isten. és nem is tudta elfogadni ennek a szervezetnek az összes állítását és értelmezését. Biztos vagyok benne. Ami 1980 tavaszán történt. hogy eltávozásom után elnyomó farkasok jönnek közétek. a foglalkozásából. ahol most 72 évesen tartotta el magát és feleségét tapétázásból. nehezen kivívott jó hírnevét és szolgálatban töltött éveit – mind feláldozhatóak. hogy az 1980 tavaszi események eredményezték a hatalmi struktúra által kinyilvánított keménykezűséget. és meglátni. Nem hiszem. Így kiközösítették Ed Dulapot. fejezet: Végelszámolás „Tudom. és nem fognak gyöngéden bánni a nyájjal. mert a bársony kesztyűt levették és megnyilvánult az alatta lévő hajthatatlan keménység. hogy az egyén érdekei – beleértve becsületes nevét. ahol nevelkedett és. melyet Elnöklői Bizotsága által mutat ki. hogy eldöntsék. pusztán azért volt. hogy ez nem igaz rám. aki nem öt. 213 . Krisztus és a Biblia iránt – és mégis úgy érezték. 88 éves korában. de 50 évnyi szolgálatot adott a szervezetnek? Az effajta szemléletmód logikáját csak akkor lehet megérteni. miért nem volt szintén érdemes elhalasztani mindenféle bírói beavatkozást ez ellen az ember ellen. ha valaki elfogadja és magáévá teszi azt az előfeltételt. hogy a hitehagyás Isten és Jézus Krisztus elleni lázadást jelent.Cselekedetek 20:29 Van egy régi kifejezés: „Acél kéz bársony kesztyűben”. ahogyan mi is irgalmazunk másoknak. hogy fel kell lépniük ellene. De ne mondjátok. . és megkérték. Amikor az öt Bétel-vénből álló bírói bizottság . A szervezet iránti lojalitás tette szükségessé ezt a lépést a részükről.” Edward Dunlap világi alkalmazásban maradt egészen 86 éves koráig (bár fizikailag már képtelen volt fenntartani tapétázói állását) 1999. hogy érdemes lenne várni. Tudjátok. hogy hagyja el a Bétel főhivatalban lévő otthonát. hogy milyen hangulat uralkodik a Vezető Testületben. és tudjátok. hogy a bírói bizottság minden tagja felismerte. annyira ki vannak téve a változásnak. Az azután következő események támogatják ezt a következtetést. amelyet azelőtt végzett.

és javasolta. Schroeder és Barry beszédeivel kapcsolatos benyomásairól ezt mondja: „Schroeder beszéde a szervezet témájára összpontosított. hogy mennyire „finoman hangolt” volt a szervezet. hogy ez nem „boszorkányüldözés” volt. „illenék elmenniük és nem benne lenniük az itteni jövőbeni előrehaladó munkában. Azokról. A vének találkozójával. akik azért gyűlnek össze.) Barry beszélt a mi „gazdag örökségünkről” mint Jehova Tanúiéról. hogy így gondolják”. néhány olyan hitnézetet próbált megcáfolni. hogy óvakodjunk azoktól. mint ő. Május 29-én összehívtak minden Bétel-vént. és elmondta. hogy nem tervezte ezt. A mi „finoman összehangolt szervezetünkről” beszélt és hogy bizonyos egyéneknek akik. hogy ez a kiadvány több mint 1000 szabályt és előírást tartalmaz a fiókok és a Brooklyn-i főhivatal működésével kapcsolatban. hogy a „metszés” folyamatban van.” Bár korábban soha nem beszélgetett velünk. hogy a testvéreknek „hűségesküt” kelljen tenniük. . Ha kérdéseink vannak. Warren Weil azt kérdezte. ahhoz ateistává kéne lenniük. akik ezeknek az előadásoknak célpontjai voltunk. úgy érzik hogy nem tudnak együtt haladni annak szabályaival és előírásaival. Hasonlóan kedvezőtlen kifejezésekkel beszélt azokról. május 28-án felolvasták a kilépő levelemet a főhivatal családjának. akik a kereszténység írói által készített kommentárok használatára hajlanak. hogy legyen egy fórum vagy nyílt vita a vitás kérdésekről. Felolvasta a Példabeszédek 24:21. akik elmentek. közelebb állt az igazsághoz. aztán a cikk a „szervezettel szembeni hitehagyásról” beszélt. még a szervezet ellen sem). és nyíltan látható helyen tartották. hogy ők nem hisznek a Bibliában. (Barnes: Notes on the New Testament c. és hajlamosak úgy gondolkodni. hogy néhányan ezt még a hétfő esti Őrtorony-tanulmányozásra menetel helyett is megtették. melyeket nyilvánvalóan ezek a hitehagyottnak tekintett személyek vallottak. Harold Jackson emelte fel a kezét. Én korábban csak akkor kerültem vele kapcsolatba. habár téves volt (mivel ők nem lázadtak.) Kihangsúlyozta. Lealacsonyítóan beszélt bizonyos személyekről. ami kárára lehet a szervezet növekedésének és jólétének. mely azóta volt bennem. Ő titkárként szolgált a Szolgálati Osztályon és a Vezető Testület irodáiban is. elmondta „Nem arról van szó. hogy némelyek nem értékelik ezt olyan nagyra. de látszik. hogy kérte a Bétel-véneket. Schroeder testvér azt válaszolta. beküldhetjük levélben. Jon Mitchell is köztük volt. 22-t és figyelmeztetett. megfontolták-e azt a lehetőséget. 1980. hogy először hallottam a kiközösítések riasztó híréről és Franz testvér elbocsátásáról. amit minden gyülekezetnek megküldenek. Jon ezt írta: „Ez a találkozó és az azt követő események az undor érzésének növekedését eredményezték. Lloyd Barry előadása úgy tűnt. Soha nem beszélt senkivel azok közül. és hangsúlyozottan felhívott a szervezet iránti lojalitásra. a Vezető Testületi tagok. Egy másik vén. hogy jelenleg nem törekszenek erre. Azonban látott néhányat a bírói bizottságoknak az irodán keresztül továbbított leveleiből és hallotta a hivatali pletykákat az „eretnekek” pereiről.” (A Branch Organisation [Fiókszervezet] című kiadványt mutatta fel annak illusztrálására. Ez a kifejezés. tegyék fel kérdéseiket. az első oldalon egy bejelentés volt arról. műve birtokában volt többeknek a Szolgálati Osztályon. Schroeder azt válaszolta. Programrészét azzal folytatta. de „másképpen értik azt”. akik „felforgatók” [változásra törekszenek]. mint a máshol tett bejelentések. akiket kiközösítettek. hogy számos személy ki lett közösítve a Bétel-családból. úgy látja. hogy a fiókba tegyék. állítva.1980 augusztusában A mi Királyság szolgálatunk című hírlevélben. és láthatóan feldúlta az a lehetőség. amikor beszerezte a vízumot az afrikai utazásomhoz. hogy a Bibliát független módon tanulmányozzák. ez a megjegyzés arra késztette őket. egyik szentírási pontról vagy vitatott témáról sem.

mégis nyilvánvaló volt. szeptember 1. mint akik hatalmas fenyegetést jelentenek a világméretű szervezetre. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK INC. De nekem már volt világos elképzelésem. mit gondoltam magamban a vének összejövetelén: „Megállj! Lassíts! Nem látjátok. hogy gyorsan cselekszik és dönt az ügyek elintézése során. mit csináltok?” Így éreztem. mit tekintenek „a hitehagyás jeleinek”. hogy erősen álljon az igazság szilárd alapján. és elhatározta. és akik nagyra értékelt bibliatudósoknak számítottak. miért a szeretet a legjótékonyabb hatású tulajdonság.és kerületfelvigyázóknak kiküldött a nemzetközi főhivatal Szolgálati Osztálya 1980. Mit próbáltak elrejteni? Vajon az „igazság” nem állna ki egy ilyen vizsgálatot? 2) A hangsúly nyilvánvaló eltolódása a Bibliáról a mi „gazdag örökségünkre”. különösen mivel olyan egyéneket foglal magába. és „A nyáj védelme” alcím alatti rész különösen érdekes lesz tárgyunk szempontjából (a lényeges részeket aláhúztam). mik voltak a valódi jelek. hogy úgy látszott. nyíltan meg lehessen vitatni a témákat. a farizeusokat is ideértve. és ezután lassan és óvatosan jutottak volna el a döntésig? Emlékszem. Nagyon szomorú voltam. az érzelmi. ha gondosan és megfontoltan cselekszenek. nagyobbrészt a testvérek szolgálatának céljából van.Az 1980. mint a következőkben: 1) A szabad bibliaolvasás elnyomása.” Hozzá hasonlóan kezdetben én is abban reménykedtem. És mindez teljes komolysággal hangzott el. mert nem voltam lojális a szervezethez. csaknem hisztérikus „ostromállapoti mentalitást”. melyet minden utazó képviselőnek. biztosítandó a lojalitást a szervezethez és hagyományaihoz. amely felsorolta. hogy a Vezető Testület mely. mert szerettem azt. Az ellenkezője történt. mert nagyobb súlyt helyeznek a hagyományokra. és mindennél jobban azt akartam. A javaslat. észrevéve. és Márk 17. Bár tudtam. Ezek hatásosan hívták fel a figyelmünket. mint a következő levél. inkább azért. melyet fejlesztenünk kell.A. hogy bibliaégetés is lesz. tökéletesen elképesztett engem. és a nyílt bibliai viták élvezetének lehetőségét. A Máté 15. Nem lett volna sokkal inkább bölcs és körültekintő részükről.S. 3) Inkvizíciós taktika. hogy ahogy a javaslatban elhangzott. nem valószínű. sokkal körültekintőbb gondolkodás és cselekvés. ami a teljes konformitásra irányult. melyekben kárhoztatja őket. akik sokat áldoztak a szervezetért. MINDEN KÖRZET. SCG:SSF 1980. hogy ti és feleségetek gazdagon megáldattatok az „Isteni szeretet” kerületkongresszus által. Tisztán láttam. Brooklyn. felváltja a nyugodt. a körzet. szeptember 1-jei keltezéssel. vagyis a szervezeti hagyományokra. úgy gondoltam. 13:13) A szeretet . Talán semmi nem szemlélteti nyilvánvalóbban az elképzelhetetlen követelést. augusztus 1-jei Őrtoronyban kellett megjelennie annak a cikknek. maga a szervezet egyre inkább kimutatja ezeket a jeleket. mely úgy bánt a kisszámú lelkiismeretes egyénnel. alaposan mérlegelve és átgondolva az ügyeket. hogy korlátozták a Szentírás olvasásának teljes szabadságát. (1Kor. hogy „hűségeskü” lenne kívánatos. New York 11201 U. Miért nem engedte meg a Vezető Testület. része tartalmazza Jézus szavait. hogy ez volt nagyon sok vallási szekta tévedése. 117 Adam's Street. Nagyon jól tudtam. Az itt bemutatott anyag a levél első két oldala. hogy a rémálom elmúltával talán felülkerekedik a racionális gondolkodás. nem azért. nagyon erős teljhatalmat gyakorol. mint Isten szavára.ÉS KERÜLETFELVIGYÁZÓNAK Kedves Testvérek! Tudjuk.

hogy ugyanígy tegyenek. Mint említettük az Őrtorony 1981. melyekről tudjuk. 'lázadás. Így folyamatosan tegyetek erőfeszítést. hogy támogassa a hitehagyott nézeteket.). Legyetek türelmesek velük. Az ilyen szerető. a 26. megvédeni azt a veszélyektől (Cselekedetek 20:28). Az ilyen testvérekre számíthatunk. amiket tanultál!” programotokba. (Ő) halló fülű. Soha ne gyakoroljatok nyomást rájuk. Foglaljátok bele a kulcsgondolatokat a „Maradj meg azokban. azt türelemmel és szeretettel kell segíteni. akkor megfelelő bírói intézkedést kell tenni. 1. ahogy azt megjeleníti a hű és értelmes rabszolga által. Tartsátok elmétekben. hogy a kiközösítéshez a hitehagyott nem kell. szellemi segítség mindannyiunknak . oldalon (1980. együttérzést mutat a testvérek felé. Számos levelet kapunk melyek tájékoztatnak minket az általatok és feleségetek által kimutatott szeretetről. február 1-jei számában. A Cselekedetek 20: 29. Ezzel nem azt mondjuk. cserbenhagyás'. Az előbbinél dönteni kell. bekezdésben „A 'hitehagyás' szó egy olyan görög kifejezésből ered. és ne szidjátok őket. nyomozva a testvérek személyes . buzdítsátok őket szükségleteik szerint.. augusztus 1-jei Őrtoronyban. Egy kitűnő tanulmány található erről a témáról az 1980. hogy szerető példátok által a testvérek. növekedni és erősödni fognak a hitben. akkor ő hitehagyó. hogy valaki zavarkeltő hitehagyott vagy egy keresztény. aki 'Isten rábízott nyájának pásztora'. Másrészről. A NYÁJ VÉDELME A nagyobb felelőssége egy felvigyázónak. akiket szolgáltok. Segítsetek a véneknek különbséget tenni aközött.. kedves erőfeszítést kell tenni a gondolkodása helyreigazítására. amelynek a jelentése: 'eltávolodás'. megvetve az Írás szerinti feddést. aki meggyengült a hitben és kétségei vannak. a 2.23). türelmes viselkedés felüdíti a testvéreket (Mt 11:28-30). ha lassúnak tűnik előrehaladásuk. hogy a testvérek értékelik a barátságotokat. és amikor 'igazán törődtök az őket érintő dolgokkal' (Filippi 2:19-21). elpártolás'. Az egyik vének testülete írta a körzetfelvigyázójukról: „(Ő) igazán odaszánt Jehova akaratának cselekvésére . Ám. Mindannyian akarjátok áthatóan megismerni a tanulmányozási cikk tartalmát! Különösen ösztönözzetek minden vént és kisegítő szolgát. (2 Péter 2. felmerülnek. hogy szeretettel bánjatok velük. miután kiterjedt erőfeszítés történt a helyreigazítására.” Bizonyosak lehettek. megközelíthető bármilyen probléma megbeszélésére. aki meggyengült a hitben. hogy jönnek. hogy ti vagy a vének kezdjenek 'boszorkányüldözésbe'. 30 megmutatja. hogy egységben maradjunk megnyilvánuló korlátaink és fogyatékosságaink ellenére is 3:12). még (Kol Biztosak lehettek benne. Kiterjedt. a gondolkodása helyreigazítására tett erőfeszítések után folytatja a hitehagyott gondolatokban való hitet és elveti. ami meg fogja erősíteni a hitét. és kitart a más tantételekben való hitben. hogy pontos ismeretet szerezzen.. Vezessétek őket. amint volt.” Ennélfogva ha a megkeresztelt keresztény elhagyja Jehova tanításait. ang.lehetővé teszi számunkra. hogy az egyik ilyen veszély lehet a hitehagyott férfi. 'elesés.. (2 János 7-10). amikor a jövőben a problémák. amit a 'rabszolga osztály' nyújt. dolgozzatok keményen velük. társaságotokat és szereteteteket. ha az ilyen kiterjedt. aug. Júdás 22..

ha azt fogadja el.nem támogat.hitnézetei után. mielőtt megbocsátanátok neki a rossz hírnévért. mennyire jó a tanács vagy a helyreigazítás. hogy ez a „gondolatellenőrzési” eljárás egyetlen egyén gondolata. és aki később megszégyenülve érzi magát. amit a rabszolga üzenetvivő állítása szerint az uralkodó értett rajta! A rövidítés az 1980. hogy az ilyen ember szükségszerűen ellentétben áll a Bibliával. Akartok segíteni a véneknek. csak gondol . melyet egy személy megtehet. A véneket figyelmeztetni kellhet. hogy nem számít. diszkréten tudakozódni a nyáj védelme miatt. fel tud mutatni a „megbánáshoz illő gyümölcsöt” (Mt 3:8) Szeretnénk. az ő gyülekezetük egy hírnökéről. mely szükséges lehet egy vizsgálathoz. hasonló körülmények esetén megismételné a bűnt.a szervezet tanításaitól. szükséges lehet kedvesen. mint könnyelmű. mintha azt mondanánk. hogy időnként. ha a személy szíve hűvösen reagál. EGYÜTTMUKÖDÉS A VÉNEK TESTÜLETEI KÖZÖTT Néhány nagyobb városban felfigyeltünk. Ami valami olyasmi. De ne gondoljuk. Ha valamilyen információ szükséges és hozzáférhető gyorsan át kell adni az érintett gyülekezetek véneinek. sem hogy valami pillanatnyi szélsőség „kabátujjból előrángatott” kifejeződése. a megváltás. Rendszerint a személy. Jó lehet számotokra. ki kell zárni őket a gyülekezetből. melyek a hit effajta különbségeit leszűkítenék Isten Szavának alapvető tanításaira. ahogy azt hű és értelmes rabszolga bemutatja”. melyekben részetek lehet. akik megengedték maguknak. hogy megvédjék a rossztevők beszivárgásától és elterjedésétől a gyülekezetet. Leon Weaver-t. nem garantálja. szükségük lehet segítségre a jó útra téréshez. Isten Szavával. szeptember 1-jei levél tetején („SCG”) azonosítja megalkotóját. Ez a levél egy hivatalos eljárást mutat be. a Krisztus kiontott vérében. hogy megkeményedjenek a bűnben. amikor egy helytelen cselekvés lelepleződik. hogy gyorsan szolgáltassanak a vének testületének a másik gyülekezetben tájékoztatást. hogy ő lojális. Ez szükségessé teszi a teljes együttműködést a vének testületei között ezekben a gyülekezetekben. Néhányaknak. és ha ezt hűvösen fogadják. Sőt. diszkrét vizsgálat és kedvesség szükségességét az ilyen helyzetekben. Néhányaknak. különböző gyülekezetek vonódhatnak be. mint a megmentés alapjában való hit. szükségük van szigorú feddésre. az egyén valódi megbánást tanúsít-e. a #13-as pontra az „A vének még segítséget igényelnek a gyülekezetközi problémák kezelésében” alcím alatt. ha elmétekben tartanátok. Még azt sem állítja. A nyáj védelméért a véneknek döntő eljárást kell folytatniuk ilyen esetben. mint például Isten Fiának emberként való eljövetele. – Jakab 1:19. hanem csak az. inkább abban a formában nem ért egyet „Jehova tanításaival. (1 Kor 5:6-8) A bírói bizottság tegyen nagy erőfeszítést. Valójában azt mondja. . hogy ha egy személy valamit eltérően gondol . alap lehet bírói eljárás megindítására ellene. hogy a lelkesedés érezése legyen bennük az Isten előtti kötelességük iránt. ha valami figyelemre méltó dolog kelti fel a vének figyelmét ezen a vonalon. hogy meglássa. akik tapintatlanul átadták magukat a helytelen irányítás követésének. mint „hitehagyó” ellen! A levél nem tesz korlátozó álltásokat. ami az 1979 őszi szemináriumon lett számotokra kiadva. az. Inkább. aki igazán megbánást tanúsít. 20. és annak engedelmeskedik. melyet a gyülekezetnek okozott. hogy egy ember elfogadja és engedelmeskedik a király írott üzenetének. a feltámadás vagy más alapvető Bibliai tantételek. Nem tudjuk túlhangsúlyozni a figyelem. ha figyelmeztetitek a vének testületeit a körzetetekben arra az anyagra.

Elmondta. Joel Adams. hogy ellentétes véleményt hirdet. Ahogy én tudom a Szolgálati Bizottságbeli éveimből. de nem akarja tanítani. 214 . hogy ilyen kifejezés használható bármi féle szégyenérzés nélkül. eredményezhetett. hogy a 144 000 a Jelenések 7 és 14-ben konkrét szám. mielőtt kiküldik 214. hogy ez az eljárás az azon év elején egy New York-i gyülekezetben történtek eredményeként vagy befolyása által lett. Milton Henschel. De ez csak további megdöbbentő szempont a levél álláspontjához. Bárhogy is volt.nyers és teljesen keresztényietlen állapotba került. gondosan átgondolták az 1980. ahol közel egymillió Jehova Tanúja élt. William Jackson és Martin Poetzinger voltak. Amit ők ott mondtak. szeptember 1-jei kijelentéseket. hogy áthatóan ismerik a Vezető Testület eljárását. David Olson. ami később kimagyarázható. hogy a lány „visszavonta”. körzet. nem volt könnyed téma. Charles Woody és Leon Weaver) mind hosszú ideje képviselői a szervezetnek. ha nem is viharos tiltakozást. Jon Mitchel. aki úgy érezte. hogy ez történjen. Rendszeres kapcsolatban álltak a Vezető Testület Szolgálati Bizottságával és feltételezték. amire a Társulat utasítatja. Ők túl jól idomítottak voltak ahhoz. mert a saját szívükben nem tudták elfogadni a Társulat értelmezését. szeptember 1-jei levéllel eljutott minden vénhez az utazó képviselők által. mielőtt jóváhagyták. egyszerűen azért. feltételezhető volt. Megkérdeztem valakit a Szolgálati Hivatalban. A befeketítő címke. Mivel emberek barátságai. hogy „hitehagyott” oda került a nevükhöz. évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött.számos főhivatali képviselő. de legalább valami mérhető kifejeződését a vének és mások döbbenetének. Franztól. köztük több Vezető Testületi tag által jóvá lett hagyva. hogy a szélsőséges álláspont. hogy a 144 000 konkrét szám azoknak. nyilván a Harald Jackson [a Szolgálati Hivatal tagja] által benyújtott kérdésre válaszul. ha ó nem azt tanítja. több személy. Kisszámú egyén kifejezte magát. a levél és az eljárás .és kerületfelvigyázók tevékenységének felügyelésében az Egyesült Államokban. mi lett az ügy kimenetele. hogy az ilyen személy valóban tekinthető hitehagyottnak és ki lehet közösíteni. mondván „Nos. ki lettek közösítve vagy haladtak a kiközösítés felé. mint Jézus Krisztus „hű és értelmes rabszolgájának” hivatalos kifejezését.mely emlékezetembe idézi a vallási hatalmasságok álláspontját az inkvizícióban . nézőpontjukkal és szellemiségükkel. igazán nem úgy értettük. egyedül éppen erre a gondolat – ellenőrzési eljárásra alapozva. ahogy elhangzott”. Úgy látszik. Jackson testvér kérdése láthatóan annak az eredménye volt. Akár csak egy Bizottsági tag ellenvetése azt eredményezte. aki mint korábban említettem. mely az 1980. A megalkotó tagja a Szolgálati Osztály Bizottságnak. hogy a levél a teljes Vezető Testület elé került megvitatásra. Én csodálkoztam. akikkel tanulmányozza a Bibliát. Ők voltak a Vezető Testület ügynökei a közel 10000 gyülekezet és a vének. de óvatosan. hogy tanítsa. Lehetséges. akármilyen ilyen fontosságú levelet be kellett nyújtani a Vezető Testület Szolgálati Bizottságához jóváhagyásra. hogy nem akar áttérni vagy úgy tűnni. volt egy úttörő (teljes idejű prédikáló) testvérnő a spanyol gyülekezetben. összehangolódtak gondolkodásukkal. családi kapcsolatai. emberek. Albert Schroeder. az ilyen személy minősíthető-e „hitehagyottnak”. mely tagok (Harley Miller. Az emlékeztető megerősítette. megjegyzi: Valamikor ezidőtájt (1980 kora nyarára utal) egy emlékeztető jött le F. Mint a tények mutatják. részidőben a Szolgálati Hivatalban dolgozott. W. Úgy gondolhatják. hogy minden körülmények közt tudni akarták. és ő elmondta. hogy nem tudja lelkiismeretével egyezően tanítani. hogy ezek az emberek hosszan. személyes becsülete és más életbevágó érdeke mind kockán forogtak. A tagok abban az időben Ted Jaracz (koordinátor).

a tény megmarad a valóság tekintetében. mint Írás általi támogatást. Például valamilyen nemzeti válság vagy összecsapás alkalmával a néplázító Róma 12:2 2Korintusz 10:5 . bizonyára tudniuk kellene. lényegében. egyoldalúan. bármi. akár a kerület. A „szervezet” létének elméletét behelyezve. mikor a „szervezethez való lojalitásra” buzdítanak. olyan. valami nemzetközire. ők lényegében egy elgondolás rabjai. Homályos 215 216 jelentéstartalmuk miatt könnyű egyetérteni velük. formálja gondolkodásukat. kinevezési javaslat. vagy arra hivatkozik. akit visszataszít a vak hit ilyen otromba kifejezése. az a véletlen esemény. a tanítás forrásáról. hogy minden szándék és cél. mintha Isten maga mondaná. ami a körzetkongresszuson a vének találkozóján történt Alabamában. június 22-ei Ébredjetek! a következő észrevételeket teszi: „A jelszavak homályos kijelentések. A keresztények gondolkodását ’foglyul kell ejteni Krisztusnak’ és nem embernek vagy szervezetnek216. amit a szervezet mond. közöttük szerzett tapasztalatom alapján úgy hiszem. hogy fekete. mi az Isten jó. ők nem a birtokról beszélnek . hogy sokan közülük elfoglalnák a mostani pozíciójukat. mintha saját személyisége lenne. a kiterjedt ellenőrzési hatáskörére. átváltozik. ha kizárólag Isten. Talán kivonata a Társulat kijelentéseiben megnyilvánuló szellemiségnek. világméretűre. tudniuk kell. Az elgondolásuk vagy mentális képük szerint „a szervezet”.nehogy ők is megkapják a „hitehagyott” címkét. így a koncepció maga irányítja őket. többnyire olyannak látszik. Igaz. A tiltakozás hiánya bizonyára nem csak azért volt. hogy zöld volt. Miért? Megpróbáltam elmémben és szívemben megérteni mindezen emberek érzéseit. beleértve a Vezető Testületben lévőket is. Bármely más hatalom létezése . Ők az irányítás forrásához való lojalitásról beszélnek. megkérdőjelezhetetlenül. A körzetfelvigyázó.hanem gyülekezetek ezreiről. megesküdnék. akik kifejezik kétségeiket a Társulat értelmezéséről.hanem keresztény testvéreiké. hogy ha egy férfi a Vezető Testületben a „szervezetre” gondol. elfogadható és tökéletes akarata'. mert 'próbatétellel megállapították. ami az valójában. Mégis.vagy körzetfelvigyázók. mint azzal. Hiszem. ítéleteiket. akiket a szervezet irányít. ami ezt okozta. de ha a Társulat mondja. a Biblia fogalmaival gondolkodnának és érdekeik nem egy szervezeté . én azt mondanám: Tudod. változás vagy eltávolítás az ő döntésük. Ekkor ő ezt mondta a vének gyülekezetének: „Ha a Társulat azt mondja nekem. mégis. vagy akár inkább nem gondolkodnak rajta. Mégis többségük inkább alkalmazkodó. hogy ők és egyedül ők „a szervezet”. beleértve ezt a levelet is. ellenőrző erővé. nézőpontjuk. akár a Gyülekezeti Vének Testülete . miképp az apostol buzdított215. hogy ez a könyv fekete. hogy ez a szemlélet inkább kapcsolatos a szervezet birtokaival. ahelyett hogy zöld lenne. embertáraiké lennének. amelyekkel általában álláspontjainkat vagy céljainkat fejezzük ki. Krisztus. Miért hát ez a szándék az egyének lelkiismeretének ilyen teljes ellenőrzés alá rendelésére? A „szervezet” koncepciója az. Nem hiszem. van néhány Tanú. még „bírói eljárást” is kezd azok ellen.akár a Fiókbizottságok. akkor fekete!” Mások hasonló szemléltetést használtak. Ez az elmélet teremti a hitet. Bart Thomson felemelte a Társulat zöld kötésű kiadványát. hozzáállásukat. Saját. A 2000. a hatalom forrásáról. és tagjaikról. mint a valóságra. Újraolvasva a bekezdéseket a két oldalon nem találunk egyetlen írásszöveget sem az ilyen gondolat-ellenőrzési eljárás bizonyítására. Ők azt gondolják.ezek a hatalma teljesen függ ezen férfiak kis csoportjától. Ők – nyilvánvalóan nem érzékelik. uralkodó. számszerű szemlélettel gondolnak rá. a „szervezet” valami jóval nagyobb és fenségesebb mint ők maguk. Akár megértik a Vezető Testület tagjai. inkább gondol az elgondolásra. mozdítja vagy visszatartja őket. teljesen megváltozik gondolkodásuk.

De a legtöbben vajon gondosan megvizsgálják. mely személyek „hitehagyással” vádolásához vezetett. Franz . New York 11201 U. a témára vonatkozó bármilyen kérdés felvetése vagy hitvita nélkül. Körülbelül három héttel az Alabamába való visszatérésem után írtam a Vezető testületnek és megragadtam az alkalmat.S. Mégis. „Szülőhaza. hogy tisztán gondolkodjanak és tisztán lássanak. amelyeket épp kifejtettem. mert különbözik a megértésünk.emberek ilyen jelszavakat harsoghatnak: „Támogatom a hazámat. Úgy gondolom. Így a szimbolikus jelentésű szavak. Embereket kiközösítetnek. de visszataszító is. feloldozottnak érzik magukat a felelősség alól. vagy más személlyel a kapcsolatot azért. A kapcsolat-megszakítás nem a mi gondolatunk. értékes eszközök azoknak az éles eszű embereknek a kezében. Hogyan védheted meg magad? Hiszem. Brooklyn. ez a megértésre tett erőfeszítés lehetővé tette számomra. mint a többi Jehova Tanújának „a szervezet” inkább jelképes természetű.még ha később a döntés vagy a hatalommal tanított dolog később rossznak bizonyul és megváltozik is. a felelősséget Istenre hárítják. hogy ami történt. a találkozóról magnófelvétel készült. megakadályozhatja őket abban. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK INC. Így a propaganda ravasz művészete megbéníthatja az emberek gondolkodását. részeseivé válhatnak valaminek. ugyanolyan ártalmas. mint például a szülőföld. és ígértek egy másolatot a szalagról. Gondolkodásuk ilyennek tűnik: „a Szervezet tette ezt. „Szabadság vagy halál”. nem mi”. Amikor találkoztam a Vezető Testülettel. anyaország vagy anyaszentegyház. hogy ezen Vezető Testületi tagok többségének. A fenti kifejtés nem elítélés. hogy a magnószalag másolatokról érdeklődjem. következetes irányítási hiba eredményéért. nem csak a kereszténységben.(?) Nem tudok egyetlen személyt sem ezek közt az emberek közt. hogy a tömeget kövessék. akár helyesen cselekszik. De a Vezető Testület tagjai. hogy a korábban kifejtett elmélet tragikusan rossz. V. amit. mint konkrétan létező. 1980. A keserűség önkárosító és pusztító. akit ne fogadnék vendégszeretettel a házamba. Sem én. A választ 1980. hogy ne okozza botlásomat. egy próbálkozás annak megértésére. az esetek többségében nem csak igazságtalan. hanem magyarázat. vagy ne tápláljak keserűséget ezek iránt a személyek iránt sem egyénenként. úgy érzem. R. akik rá akarják beszélni a tömegeket valamire. valami inkább határozatlan. amit a Testület tesz. vallás. hogy bizonyos emberek.A. sem kollektíven. Hiszem. nem szakítaná meg velük. normálisan elvetnének szívükben. A szülők iránti szeretettel is vissza lehet élni. Mi történt ez ügyben? Úgy gondolom. június 26. milyen kérdéseket érintenek ezek a jelszavak valójában a válság vagy az összecsapás alkalmával? Vagy csak elfogadják. nem a mi cselekedetünk. katonai tisztelgéssel vagy egy zászlóval. És abban a hitben. vagy bármely barátom. akiket becsületesnek és alapvetően kedvesnek tartok. Ez az Ő akarata volt . valamint arra veheti rá az embereket. például 21 ágyúlövéssel. de az emberek minden szabad társadalmában is. 124 Columbia Heights. mint egyének. elvont elmélet. vagy más bántódás értheti őket egy rossz döntés által. jól illusztrálja azokat a szempontokat. ez a „anya-szervezet”. mint amilyen tragikus. hogy „a szervezet” Isten kiválasztott eszköze. június 26-ai keltezéssel kaptam meg. Talán a „szervezet” ilyen illuzórikus szemlélete miatt az ember lehet tagja egy ilyen Testületnek amely korlátlan hatalommal és erővel bír. amit mondanak nekik? A propagandisták rengeteg jelképpel és jellel továbbíthatják üzeneteiket. és mégsem érez személyes felelősséget azért. bármilyen fájdalom vagy bármily félrevezető információ. akár nem”. Inkább ahogy van „anyaszentegyház”. hogy a drasztikus tevékenység. család”.

Raymond V. AL 35904 Kedves Franz Testvér! Továbbiak a június 26-ai levelünkre vonatkozólag: Köszönjük a Branch Organization és a Governing Body Procedure könyvek visszaküldését. a Vezető Testület most úgy látta jónak. V. 124 Columbia Heights.-én. Noha az Elnöklő Bizottság korábban említette. amiről írtál. New York 11201 U. Franz P. hogy a május 20-ai magnófelvétel szalagját elküldjék neked (bár lehet. Gregerson címén Route 4. V. Box 444. és valahogy a kezébe kerültek a Bétel Család egyik tagjának. tekintettel bizalmas tételekre. melyet szintén szándékozol visszaküldeni számunkra. hogy a bútorod elkészült és június 24. A szállítási hivatal tájékoztatott minket. Hamarosan megkapod. Ami a magnószalagot illeti. 1980. hogy nem hagyja jóvá az üléseinek feljegyzésébe (hangszalag vagy kézírásos) betekintést bárkinek a Társulat épületén kívül. és melyek így továbbra is körbejárnak. Mr. hogy a Vezető Testület