You are on page 1of 20

in Tessenderlo

Dankzij CD&V zullen grote, kleine, lelijke, scheve verkiezingsborden onze mooie Looise gemeente niet vervuilen.

Veranderen doe je niet alleen !

CD&V heeft een sterke ploeg kandidaten die Stefan en Joris steunen. Doe jij ook mee?
Pagina 6 Pagina 8 Pagina 15

Een mooi Looi

Een sociaal Looi
Pagina 11

Een warm Looi

Verantwoordelijke uitgever Brecht Grieten Spekestraat 5 bus 1 3980 Tessenderlo verkiezingsdrukwerken Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012 Niet op de openbare weg gooien

Een veilig Looi

Geen verkiezingsborden in Looi

Pagina 18

Wat doe je beter met 2?
Die vraag stelden we ons bij CD&V. Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen telt. Waarin u telt. Wij kiezen voor een samenleving waarbij mensen zich verenigen en elkaar versterken. In familieverband, op school, bij vrienden, in een vereniging. Bij ons is {iedereen inbegrepen}. Geen holle slogan. Maar een slogan die duidelijk wil maken dat iedereen kansen heeft en krijgt. Maar ook verantwoordelijkheden draagt. Een slogan die duidelijk maakt dat u en ik elk vanuit onze talenten samen van deze Looise gemeenschap het beste kunnen maken. CD&V Tessenderlo staat er. Met 25 sterke kandidaten. Met een ploeg die verantwoordelijkheid wil en kan nemen. Waarbij we aan politiek willen doen op een positieve manier. Niet ‘tegen’, maar ‘voor’. Met een ploeg die samen met u de uitdagingen in een gemeente als Tessenderlo wil aanpakken. Vanuit de insteek: {iedereen inbegrepen}. Niemand valt uit de boot. Goed voor de sterken. Sterk voor zwakkeren. We zijn een partij die wil verzorgen, versterken, verbinden en vooruitzien. We zijn een partij die gaat voor een mooi, sociaal, warm en veilig Looi. CD&V wil daarom een partij zijn waarin : • kwaliteit wint van kwantiteit • duurzaamheid voorrang heeft op winst • zorgvuldigheid het wint op prestige • competentie het haalt op partijpolitiek • betrokkenheid voorkeur heeft op ‘het zelf altijd beter weten’ • positief denken en handelen het wint op een negatieve houding • openheid gekozen wordt in plaats van geslotenheid Met deze ploeg weten we wat we willen. Een Looi waar uw mening telt. Waar we iedereen mee oproepen en betrekken om mee deze gemeente te maken. Een Looi waar we ons veilig en vlot kunnen verplaatsen. Een Looi waarin armoede, eenzaamheid en uitsluiting NIET zijn inbegrepen. Veranderen doe je niet alleen. Maar tenminste met 2. Samen met 23 andere kandidaten vormen we tandems voor Tessenderlo. Doet u ook mee? Mogen wij rekenen op uw stem op 14 oktober? Gedreven groeten, Joris Billen - Stefan Govaerts

Beste Looienaar,

4 bouwstenen voor Tessenderlo mooi sociaal
Sociaal Looi - pagina 8 Mooier Looi - pagina 6

Veilig Looi - pagina11

veilig
Warm Looi - pagina15

warm

Mooi, sociaal, veilig en warm Looi!

Tessenderlo is niet van de ‘gemeente’ maar van iedereen die er woont, werkt, studeert, betrokken is met het dagelijkse leven…. Zo willen we toekomstgericht In de afgelopen jaren heeft CD&V zich en ambitieus naar 2018 werken en je constructief opgesteld met als doel de laten zien dat we niet bang zijn om kwaliteit van het bestuur en dus van het verantwoordelijkheid te nemen. leven van alle mensen in Tessenderlo mee te kunnen verbeteren. Zo is CD&V uitgegroeid tot een partij die als 4 bouwstenen voor betrouwbaar ervaren wordt door voor- en Tessenderlo tegenstander. CD&V is een partij die durft buiten de Tessenderlo heeft het beste van vier lijntjes te kleuren. Een partij die zowel werelden: een stukje cultuur(historie) het individu als de gemeenschap heel dat we willen koesteren, een industrieel belangrijk vindt. De andere partijen profiel dat onze welvaart vergroot, een handelscentrum dat in de regio een grote beperken zicht tot één categorie. rol zou kunnen spelen en heel veel Hoe we dat concreet vertalen kan je lezen natuur. Tessenderlo is moeilijk onder één en bekijken in deze folder, die steunt op noemer te vatten. 4 dossiers: een mooi, sociaal, gezond en CD&V wil het openbare gebied mooi veilig Looi! inrichten omdat ze streeft naar een Wanneer je je stem gaat uitbrengen doe je openbare ruimte waar iedereen graag dat voor mensen in wie je gelooft en voor verblijft en zich veilig voelt. CD&V wil streven naar een Looi waarop elke een partij die in jouw richting denkt. Looienaar fier kan zijn! Al lezend zal je onze besturingsfilosofie Daarom leggen wij vanuit CD&V enkele ontdekken: een filosofie van samenwerking met de burgers, medewerkers, accenten om de huidige aanpak te optimaliseren. Hierbij werd rekening andere partijen op plaatselijk, regiogehouden met allerlei plannen en allerlei naal, provinciaal, nationaal vlak. Zo zal situaties op het terrein. je ontdekken dat wij vertrekken van de innovatieve kracht van de mensen, van Zo weten jullie waarvoor we staan! jouw innovatieve kracht . Daarom spreekt het voor zich dat we – wanneer CD&V mee zal besturen – nog vaak je standpunt zullen vragen. Immers, 5

7stapstenen voor een mooier Looi

7/Een aantrekkelijk winkelcentrum uitbouwen 6/Natuurgebied en recreatiegebied verzoenen 5/Een zuivere gemeente: opruimen stimuleren

1/Onze schrijvers, kunstenaars, acteurs kansen bieden 2/Ons Erfgoed: historische gebouwen onderhouden

4/Buurten vergroenen en opwaarderen

CD&V Tessenderlo is passende best fier op zijn mooie industrie gemeente, maar is ervan stimuleren overtuigd dat het nog stukken mooier, groener en netter kan. Tenminste: als ook jij dat vindt, en hiertoe een steentje wil bijdragen.

MOOi LOOi

3/Een

CD&V wil het openbare gebied mooi inrichten omdat ze streeft naar een openbare ruimte waar iedereen graag verblijft en zich veilig voelt. CD&V wil streven naar een Looi waarop elke Looienaar fier kan zijn! Hierbij wil ze zorgen voor een gezond evenwicht tussen bebouwing en open ruimte.

Mooier
Onze rijke natuurgebieden, de molens, ons cultureel erfgoed, de moderne sportinfrastructuur… er zijn redenen genoeg om fier te zijn op Tessenderlo, en dat zijn we. Maar tegelijk sluit CD&V Tessenderlo de ogen niet voor een aantal knelpunten die ons mooi Looi minder mooi maken. Denk maar aan al het groen dat verdwenen is, of aan de afbraak van waardevolle gebouwen en de verwaarlozing van een aantal wijken. Die knelpunten willen we aanpakken, met een duidelijke ambitie voor ogen: CD&V wil dat Tessenderlo de eerste onroerende erfgoedgemeente in Vlaanderen wordt. Het dorpse karakter van onze gemeente moet daarom behouden blijven, en de bestaande infrastructuur dient eerst optimaal te worden benut vooraleer de resterende ruimte wordt vol gebouwd.

Groener
En onze ambitie reikt verder. Naast het wegwerken van de pijnpunten, willen we een aantal nieuwe initiatieven op touw zetten en ondersteunen om ons openbaar domein nog aantrekkelijker en groener te maken. Zo willen we onder andere vergroening van straten en wijken subsidiëren en zo veel mogelijk bomen behouden, zowel in bossen als in het straatbeeld. Het centrum willen we verder ook vergroenen door er een heus park in te planten. Dit park zal voor de bewoners niet alleen een oase van rust bieden, maar ook een ontmoetingsplaats en unieke locatie voor recreatieve en culturele evenementen voor jong en oud.

Frisser
Ondanks al dat groen, beschikt Tessenderlo natuurlijk ook over een behoorlijk winkelcentrum: een arsenaal aan winkels dat mensen uit de omgeving naar Tessenderlo brengt. CD&V Tessenderlo wil haar steentje bijdragen om ons winkelcentrum aantrekkelijker en beter geïntegreerd te maken. Zo zal de storende leegstand worden weggewerkt en zullen ook andere vormen van handel geïntegreerd worden. In overleg met de lokale handelaars en alle Looise inwoners willen we de markt en omgeving een esthetische opfrissing geven. De Looise industrie zal daarbij echter niet vergeten worden, maar zal op een aanvaardbare en discrete wijze worden ingeplant.

Netter
Een verantwoordelijk en modern bestuur zorgt niet alleen voor verfraaiing van de dorpskern, maar streeft er ook naar dat de hele gemeente proper en opgeruimd blijft. Dit vergt een actief beleid tegen zwerfafval en vóór inzameling en recyclage, waarbij betrokkenheid van de Looienaars (bijvoorbeeld via een jaarlijkse opschoondag) en preventie (bewustmaking) cruciaal zijn.

Inspraak en samenwerking

Heb je zelf een voorstel om onze gemeente aantrekkelijker, groener of netter te maken? Een praktische tip, of een visie die je graag met ons wil delen? Bezorg ons jouw ideeën op bgrieten@cdenv.be Kiezen voor CD&V is samen bouwen aan een mooie en groene toekomst!

Hoe wil jij Looi mooi maken?

Betrokkenheid staat trouwens centraal in heel onze benadering van de ruimtelijke ordening. Ons openbaar domein, dat is immers ook jouw openbaar domein. Bovendien hebben wij niet de pretentie te beweren dat onze visie op schoonheid de enige juiste is. CD&V Tessenderlo zet daarom maximaal in op inspraak van alle Looienaars. Wij gaan dus graag een gesprek aan met alle inwoners van Tessenderlo, en kijken uit naar jouw inbreng om Looi samen nog mooier te maken.

7

7stapstenen voor een sociaal Looi
Zorg voor het gezin en hulp bij opvoeding

Uitbouw en ondersteunen van opvangdiensten
Hoe wil jij Looi sociaal maken?

Heb je zelf een voorstel om onze gemeente socialer te maken? Een praktische tip, of een visie die je graag met ons wil delen? Bezorg ons jouw ideeën op volgend e-mailadres: bgrieten@cdenv.be. Kiezen voor CD&V is samen bouwen aan een solidaire toekomst!

Werk maken van werk

Een sociaal woonbeleid ontwikkelen

Wie zorgt voor de minsten, verzekert dat er zorg is voor allen. CD&V Tessenderlo is er daarom ook voor de meest kwetsbare inwoners en wil dit engagement om hen te ondersteunen omzetten in concrete initiatieven. Daarnaast wil CD&V Tessenderlo ook zorgen voor kinderopvang, betaalbare woningen en werkgelegenheid voor alle Looienaars.

Strijd tegen armoede, eenzaamheid en uitsluiting

Aandacht voor mensen die het moeilijk hebben

Een goed werkend OCMW uitbouwen
9

Armoede niet inbegrepen
Zorg staat voor daadwerkelijke aandacht: oog hebben voor degenen die ondersteuning en bijstand nodig hebben, en dit bij elke beleidsstap die er wordt genomen. CD&V Tessenderlo wil daarom dat er werk wordt gemaakt van een armoedetoets op gemeentelijk vlak, waarbij voor elke beslissing die er wordt genomen gecheckt wordt of deze voldoende rekening houdt met kansarmen. Dit ligt volledig in lijn met de globale en vooruitziende visie die CD&V Tessenderlo erop nahoudt om kansarmoede te bestrijden, met specifieke aandacht voor initiatieven die ‘ingrijpen voor het te laat is’. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief zijn de onderwijscheques, die ervoor zorgen dat ook kansarme kinderen kunnen studeren en zo uitsluiting voorkomen.

Een waardige oude dag
Ook ten opzichte van senioren is de strijd tegen uitsluiting en eenzaamheid een aandachtspunt. CD&V Tessenderlo is daarom voor de uitbouw van een dagopvangcentrum voor senioren, en wil daarnaast ook hun zelfstandigheid respecteren door hen in hun eigen omgeving te laten wonen en het ‘zelfstandig begeleid wonen’ uit te breiden. Tegelijk wil CD&V Tessenderlo de zorg voor bejaarden in familieverband stimuleren.

Gezinsvriendelijk
Gezinnen, hoe ze ook zijn samengesteld, ervaren dagelijks de druk van onze veeleisende maatschappij. Vooral de combinatie werk en gezin creëert vaak spanningen. Investeren in gezinsondersteunende diensten (poetshulp, klusjesdienst…) in combinatie met degelijk uitgebouwde en deskundige kinderopvangnetwerken en -diensten kunnen hier veel verhelpen. Daarnaast wil CD&V Tessenderlo ook werk maken van voldoende betaalbare woningen.

Deskundigheid
Het OCMW speelt een belangrijke rol in de strijd tegen armoede en uitsluiting. CD&V Tessenderlo ziet in dat hier versterking nodig is van het team Maatschappelijke Assistenten, en wil ook helpen bij de optimalisering van de interne organisatie. Om mensen makkelijker hun weg te laten vinden naar sociale dienstverlening, stellen wij ook voor om een gecentraliseerd sociaal huis uit te bouwen: een campus waar het volledige aanbod sociale hulp- en dienstverlening wordt samen gebracht.

7stapstenen voor een veilig en gezond Looi

Iedereen, jong en oud, moet zich veilig voelen in Tessenderlo. Dat is een taak van de gemeente. Om dat te bereiken moet er op verschillende fronten heel wat gebeuren.

11

1/ Protocols actualiseren, bekend maken en oefenen 2/ Van Looi een mobiliteitsvriendelijke gemeente maken waar voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer een verdiende plaats krijgen 3/ Goede werking van politie ondersteunen

5/ Een duurzaam milieubeleid ontwikkelen

4/ In brandveiligheid investeren

7/ Een gezonde leefstijl en omgeving bevorderen

6/ Een financieel gezonde gemeente uitbouwen
Hoe wil jij Looi veilig maken?

Heb je zelf een voorstel om onze gemeente aangenamer en veiliger te maken? Een praktische tip, of een visie die je graag met ons wil delen? Bezorg ons jouw ideeën op volgend e-mailadres: bgrieten@ cdenv.be. Kiezen voor CD&V is samen bouwen aan een veilige en gezonde toekomst!

Veilig Looi
CD&V Tessenderlo wil zich inzetten voor een aangename en veilige woonomgeving. Voor een gemeente waar men veilig de weg op kan: zowel overdag als ’s nachts en te voet, met de fiets of met de auto. CD&V wil ook de toekomst veilig stellen en gaat daarom voor een financieel gezond en ecologisch duurzaam beleid.

Veilig in het verkeer
CD&V Tessenderlo wil gaan voor een mobiliteitsvriendelijk dorp met aandacht voor elke weggebruiker en voor de zwakke weggebruiker in het bijzonder. De verkeersinfrastructuur moet daarom een vlot en veilig verkeer garanderen met onder andere veilige kruispunten, duidelijke signalisatie, valveilige stoepen en goed berijdbare fietspaden. Ook de speciale behoeften van mensen met een beperking worden daarbij in acht gehouden. Een aangepaste infrastructuur volstaat echter niet om de verkeersveiligheid te verzekeren. Hoffelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor de reglementering door alle weggebruikers is hier minstens even belangrijk. CD&V Tessenderlo wil daarom de verkeersopvoeding optimaliseren – zowel op school als in het mobiliteitspark – en sensibiliseringsacties opzetten.

Veilig gevoel
Dergelijke reglementering brengt natuurlijk ook de nodige controle met zich mee, daarom is CD&V Tessenderlo ook bekommerd om de vlotte en efficiënte werking van de politie. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Tessenderlo en naast meer blauw op straat, wil CD&V ook meer aandacht besteden aan het voorkomen van problemen dankzij preventie en voorlichting: voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen. Maar de controle stopt echter niet bij de Looise politiewerking, ook de sociale controle met actief toezicht op naleving van de regels neemt toe dankzij een verhoging van de sociale activiteiten in Tessenderlo. En met een investering in geschikt personeel en materiaal voor de Looise brandweermachten, wil CD&V Tessenderlo ook het veiligheidsgevoel bij u thuis verhogen.

Veilig en gezond
Daarnaast heeft iedere burger van Tessenderlo ook recht op een optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid. Een gezonde leefstijl, gezonde buurten en gezonde zorg blijven de speerpunten van CD&V: aanpak van overmatig drankgebruik, overgewicht, preventieve ouderenzorg, depressie, rook- en drugsbeleid. Iedereen vindt een goede gezondheid belangrijk, maar toch staat gezondheid laag op de politieke agenda van onze gemeente(n). Dat terwijl het gemeentebestuur toch een belangrijke rol kan spelen in het promoten van een gezonde levensstijl. CD&V Tessenderlo wil daar dan ook het goede voorbeeld in geven met verschillende gezonde initiatieven en projecten: gezonde tussendoortjes aanbieden in de buitenschoolse opvang, een rookstopcursus organiseren, een beweegproject ‘10.000 stappen per dag’ opstarten, maar ook vaccinaties tegen griep en tetanus organiseren. Daarnaast zullen er ook verhoogde controles op baarmoeder- of borstkanker gepromoot worden.

13

Met een gemeentelijke werkgroep die verschillende gezondheidsaspecten zal onderzoeken, wil CD&V Tessenderlo zich verder engageren. De broodnodige informatie die daar uit voortvloeit, zal via een speciaal loket op een gecoördineerde manier aan de bevolking worden aangeboden. Bij het opzetten van dat doorgedreven gezondheidsbeleid zal er uiteraard een intense samenwerking met de Lokale Gezondheidszorg zijn.

Veilig voor milieu en omgeving
Naast de veiligheid voor de inwoners garanderen, wil CD&V Tessenderlo ook voldoende aandacht besteden aan het milieu en de Looise omgeving. Deze ecologische veiligheid moet de leefbaarheid van de huidige bevolking op een duurzame manier optimaliseren, zonder onze toekomstige generaties te belasten of in gevaar te brengen. Een duurzaam milieubeleid vereist daarom maatregelen en initiatieven op verschillende niveaus. Economische en ecologische belangen vertalen in een evenwichtig beleid door een huisvuilbeleid op maat van de mensen en van het milieu en door ruimtelijke ordening zonder willekeur, het zijn slechts enkele van de aandachtspunten die CD&V Tessenderlo in hun ‘duurzaam milieubeleid’ willen meenemen.

Veilige financiën
Het garanderen en uitvoeren van al deze ingrepen en plannen heeft natuurlijk ook een onvermijdbaar kostenplaatje. Gemeenten, ook Tessenderlo, besteden bijgevolg heel veel geld, geld van de gemeenschap. Deze besteding moet echter steeds een maatschappelijke winst inhouden en dat betekent dat men deskundig met dat geld moet kunnen omgaan. In Tessenderlo zijn er daarom dringend maatregelen nodig om een gezonde financiële situatie te creëren omdat er momenteel een buffer ontbreekt, wat een essentiële voorwaarde is om van een financieel gezonde gemeente te kunnen spreken. CD&V Tessenderlo beseft zeer goed dat bepaalde uitgaven zullen moeten worden herschikt om tot dat resultaat te komen, maar ook andere partijen zullen daar niet aan ontsnappen. Daarnaast wil CD&V Tessenderlo in een intensievere samenwerking met andere gemeenten naar besparende en duurzame financiële oplossingen zoeken, een samenwerking die op termijn ook door de Vlaamse Gemeenschap zal worden afgedwongen. CD&V Tessenderlo zal er echter steeds op toezien dat aan de basiskwaliteit van de Looise inwoner niet geraakt wordt.

7stapstenen voor een warmer Looi
2/ Vrijwilligers in de bloemetjes zetten

1/ Opwaarderen van de inspraak

3/ Ondersteuning van het verenigingsleven 4/ Wijkwerking stimuleren

6/ Pro-actief jeugdbeleid

5/ Ontwikkeling van kinderen bevorderen 7/ Plezier in bewegen bevorderen (Sport)

15

Mensen kunnen zich pas ten volle ontplooien in een leven tussen en met andere mensen. Verbondenheid tussen inwoners is bovendien een garantie voor verantwoordelijk burgergedrag. CD&V Tessenderlo wil daarom graag initiatieven ondersteunen die mensen samen brengen, zowel via cultuur, het onderwijs als verenigingen.

Grote en kleine C
Kunst en cultuur horen bij een warm Tessenderlo. In een gemeente met een verscheiden cultureel aanbod zal iedereen zich immers makkelijker thuis voelen. CD&V Tessenderlo wil dan ook werken aan de ondersteuning en de verdere uitbouw van een lokaal cultuurbeleid dat voor iedereen toegankelijk is. Dat willen wij onder andere bereiken door voor een programmaaanbod te zorgen dat zowel jong als oud kan aanspreken. Dit kan uiteraard alleen dankzij overleg met alle betrokken partners. Ook de bibliotheek zien wij als unieke ontmoetingsplaats en toegang tot cultuur. CD&V Tessenderlo pleit daarom voor het behoud van de bibliotheken in onze gehuchten, of voor de inrichting van mobiele uitleenposten als alternatief.

Ontplooiing
Scholen zijn van onschatbare waarde in de zelfontplooiing van onze kinderen: ze leren er niet alleen hun individuele talenten te ontwikkelen, maar ze leren er ook hoe ze die talenten optimaal kunnen benutten ten dienste van de maatschappij. Kinderen leren op school met andere woorden hoe ze goede burgers kunnen worden, en daar wil CD&V Tessenderlo graag bij ondersteunen. De gemeente zal dan ook alle Looienaars die met kinderen of jongeren bezig zijn, in alle openheid betrekken om te bekijken hoe school en gemeente optimaal kunnen samenwerken en groeien. Dat kan bijvoorbeeld door samen met de scholen evenementen in de gemeente te organiseren (zoals ‘samen de buurt opknappen’, een bezoek aan het bejaardentehuis, …), of door scholen via huistaakbegeleiding te ondersteunen in hun strijd tegen spijbelen. CD&V Tessenderlo is er ook voorstander van om een lokale onderwijsraad op te richten.

Verenigingen
Verbinden betekent ook investeren in verenigingen, die als schoolvoorbeeld gelden voor belangeloze inzet en overleg. De financiële toelage voor verenigingen is hierbij essentieel – CD&V ligt trouwens aan de basis voor de recente verhoging van de toelage voor de verenigingen van de sociale raad en de seniorenverenigingen – maar niet voldoende. Opdat verenigingen hun maatschappelijke rol voluit zouden kunnen spelen, moeten ze ook inspraak kunnen hebben in beleidskwesties. Als motor van een toekomstgerichte en dynamische maatschappij, verdienen jeugd- en sportverenigingen bijzondere aandacht. En omdat verenigingen nergens zouden staan zonder vrijwilligers, wil CD&V Tessenderlo ook aan hen extra belang besteden.

Heb je zelf een voorstel om van onze gemeente een warmere plek te maken? Een praktische tip, of een visie die je graag met ons wil delen? Bezorg ons jouw ideeën op volgend e-mailadres: bgrieten@ cdenv.be. Kiezen voor CD&V is samen bouwen aan een warme toekomst!

Hoe wil jij Looi warmer maken?

17

Geen borden en affiches in Loois straatbeeld!!
Verkiezingsborden die de komende maanden het Looise landschap sieren naar aanleiding van de lokale verkiezingen…daar is CD&V Tessenderlo geen voorstander van. Op de gemeenteraad van 25 juni 2012 stelden we bij monde van lijsttrekker Stefan Govaerts voor om in Tessenderlo een totaalverbod aan verkiezingsborden in te voeren in overleg met alle partijen. Want zeg nu zelf: welke Looienaar ligt hier van wakker? Borden zijn vervuilend, zijn niet meer van deze tijd en hebben weinig impact op de verkiezingsresultaten. Onderzoek in Vlaanderen toont trouwens aan dat 2/3e van de inwoners verkiezingsborden storend en overbodig vinden. In navolging van enkele andere gemeenten en steden wil CD&V Tessenderlo campagne voeren met de mensen en tussen de mensen. Daarom kiezen we bewust om geen verkiezingsborden te plaatsen. Maar volop in te zetten op persoonlijk contact met de Looienaars. Bovendien vinden we als politieke partij dat ook in een industriële gemeente als de onze er ook een groene toets moet zijn en blijven. Want we willen allemaal nog lang in onze ook groene gemeente blijven wonen. De meerderheidspartijen vonden het ook een goed idee maar begonnen te twijfelen en stemden uiteindelijk tegen ons voorstel. CD&V kiest echter voor duidelijkheid. We gaan consequent geen verkiezingsborden plaatsen bij de gemeenteraadsverkiezingen. En politiek voeren op een manier waarop we gekend zijn: in persoonlijk contact met de mensen. Stefan Govaerts (lijsttrekker) & Joris Billen (lijstduwer) gaan in tandem naar de verkiezingen. 2 boegbeelden die samen met 23 enthousiaste kandidaten, met een sterke lijst gaan voor realisaties in Tessenderlo.

ren! n je ho dialoog. Laat va an

artij v esprek is een p met jou in g CD&V g n vindt e en graa We will r wat jij goed zien. u ve gaan o ver anders zo g jouw ie aa wat je l horen we gr it je met tij .Z Als par n suggesties e politiek, is ge menin g over de Loo rmatie a fo een vra zoek naar in an onze v op et een ben je graag m at gaan? of wil je en in deb at kandid

biLLEn

Laat van j

e horen!

Facebook http://ww w.faceboo k.com/CD ENVTesse nderlo Website www.tess enderlo.c denv.be Mailen Mailen ka n

u naar bg

rieten@cd

env.be

GOVAERTS

Lid worde n Word lid v an CD&V en werk s een mooi, amen me sociaal, ve t ons aan ilig en wa http://ww rm Looi! w.cdenv.b e/doe-me e/lid-word en

19

19

15

4 9

6 18 11 10 14 8 17 3 22

23

20 7 24

21

5

2

13

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GOVAERTS STEfAn SMEETS AliES VAnGEnECHTEn fOnS GiElEn MARCEl CAMPS GAby AlAERTS lOuiS VERbOVEn ERiC KEniS ludO SAnEn nAnCy VAn SWEEVElT PAulA VAn THiEnEn MyRiAM MERTEnS MARinA GRiETEn bRECHT

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

VAn dOninCK EVy SAnnEn JOERi nAAM VOORnAAM SWinnEn nEllE VAndERVOORT GEOffREy THEyS nElE nuyTS lOTTE VAnGEEl iRiS VAnuyTRECHT ROnAld bERTElS HuGO MEEuS EMiEl billEn JORiS

Stefan Govaerts zal ook strijden om Tessenderlo te vertegenwoordigen in de provincieraad. Hij zal dit doen vanop de 2e plaats op de CD&V lijst.

Geldig stemmen?
1. 2. 3. 4. Steek de magneetkaart in de gleuf Hou de lichtpen loodrecht op het scherm Druk met de pen op de lijst waarvoor u wil stemmen Kies in de lijst ‘CD&V’ de kandidaat of kandidaten van uw keuze.

Stem gerust voor meerdere kandidaten binnen één en dezelfde lijst. Elke stem is een volwaardige stem.
5. Bevestig uw keuze onderaan.

25

1