ST. THOMAS MORE ACADEMY, INC. Avenida Rizal St., Molino III, Bacoor City S.Y.

2012 – 2013 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT FILIPINO III TALAAN NG PAGKAKABAHABAHAGI
Paksa / Kasanayan MP I. Kaligirang Pangkasaysayan ng Maikling Kuwento II. Kasaysayan ng Noli Me Tangere III. “Kwento ni Mabuti” 2 Uri ng Pagsusulit PH 3 TM PK 1 PT Blg. ng Araw ng Pagsasaysay 2 Blg. ng Aytem sa Pagsusulit 6 Pagkakalagay sa Pagsusulit I. 1-2 II. 1-3 IV. 1 I. 3-5 II. 4 III. 1 IV. 2 I. 6-9 II. 5 IV. 4 I. 10-12 II. 6-7 IV. 5 I. 13-15 III. 2 IV. 6-7 I. 16-17 II. 8-9 IV. 8-9 I. 18-19 II. 10 I. 20 III. 3 IV. 10 I. 21-22 IV. 11 I. 23-24 III. 4 I. 25-26 II. 11 III. 5 IV. 12-13 I. 27-28 IV. 14 I. 29-30 II. 12 I. 31-33 I. 34-35 II. 13 I. 36-38 I. 39 III. 6 IV. 15 I. 40-43 III. 7 IV. 3 I. 44-47 III. 8-9 I. 48-49 III. 10 I. 50 II. 14-15 V. 1-10

3

1

1

1

-

2

6

4

1

-

1

-

2

6

IV. Talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal V. Mga Idyomatikong Pahayag at mga Uri ng Parirala VII. “Bakya” VIII. Walang Panginoon IX. Tagpuan sa Maikling Kuwento X. Mga Pagbabagong Morpoponemiko XI. Pagwawasto ng Komposisyon o Manuskrito XII. Suyuan sa Tubigan XIII. Banghay ng Maikling Kuwento XIV. Ang Pangngalan XV. Kasalan sa Nayon XVI. Mga Uri ng Maikling Kuwento XVII. Nagbibihis na ang Nayon XVIII. Iba Pang Aspeto ng Maikling Kuwento XIX. Ang Panghalip

3

2

-

1

-

2

6

3

-

1

2

-

2

6

2

2

-

2

-

2

6

2 1

1 -

1

1

-

1 1

3 3

2 2 2 2 2 3 2 3 1

1 1 1 -

1 1 1

1 2 1 1

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

XX. Pagsasaling-Wika

4

-

1

1

-

2

6

XXI. Mga Aspekto ng Pandiwa XXII. Mga Paraan ng Pagkuha ng Kahulugan ng Salita XXIII. Noli Me Tangere (Kabanata 1-13) Kabuuan

4 2 1

2

2 1 -

-

10

2 1 5

6 3 13

50

15

10

15

10

34

100

Mga Pananda: MP – May Pagpipilian PH – Paghahanay TM – Tama o Mali PK – Pagkilala PT – Pagtatala

Masusing inihanda ni: DANILO V. ROGAYAN JR. Guro sa Filipino III

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times