.. shrI ve.nkaTesha stotram ..

   
 

!"#$%&' !(  *),+.-/10*)121-3)1) &/54!)1/,+ 6 
0)17+89/:7+8;<=>
) -?8@A0B4:C?.=1? ("DFE G1;<)= HJIKH
L9") M  NPORQ<S &O;,TU" &ORV< &ORP-ORGXW ?Y)1[Z<-3= 6
E\]3^*)1?Y_`L" L"\-P/a=b;<-\];8P0c* TJ?ed$Q<E G1;8)= H"fAH
gh-)1=1? )10i)1?jkW -?lNmQ<Gb
n \]/ M=1? odp)G1\;<\]qa1EGr
) 6
C-\])[T"_`?8-\])[TJ?ed$Q<E G1;<=b
) ;<\]0hodp;<0s;<-\];<-njn<= \ HJtH
gh-qa1=1? (9DYE G1  Wu\])=1@A/1)1-C)1P-qa1WuP/1\)1)wvx6
;<\=XW ?Y)10h^-Wy)1-z9^*GA{"*Wu-P0)1z|;<\TJ0= HJ}~H 
=1? 3 &\]?8?YE^[+8;<?Ka#€E)1+8-DF?ed$)1_`‚\+8-DFL") v 6
V<-)1;<ƒ„-?Y9-C)1P_`L%&ORWuP) v ?YL%M=XW ?8L%&)1z|;<\PT…0= H‡†ˆH
gh-C\]^ &3*\‰WuE\8Š=x@A^=XW a1/ ]a5Nm\ja54!\]=) 6
\]‹ M/10'\Œ\]=1E -?YC+.?8\WŽ+jC*?.=XW ?jWu0P@hh=a HJAH
gh?Y/54X)1/10/54X0\PT"\@A/54!9\"21 &OR’‘ &21n< v 6
\]@h/54X9\]\@A)1[+<--n<\PT9n</54!0n,T‡\‹ &\]*0= HJ“~H
L%& MOT"L%&”*WBTJL%MC•T"L%&ORW–TJ‚—?8/ &@T…|L%&90[+<‹E\] v 6
gh;<n8P0˜\]‹ #$™ n<š`0*n,TJ/>Š1›—"/>›9/œ@hP)  C@ = HXˆH
-?8/1i=1? (9=XD EžT‡/>/1qŠŸ+./x/1qŠA{"L"WuA=1? ("=!D EpTJ‚\P-˜‚\]- 6
n<=:
\ =1? ("=!D E !V8L$4!W‰V<L`4!W -V<0T…=1? (9=XD E¡V<0¢—£ V<0¢—£ HJ¤¥H
ghn,TJW #\])1‚—)=x;<WuC[+<@h0 M¦V<3=1¢£§0,¨¨&^_`0©L =1?8 T…9\ª+8-P 6
L9 dp_`L =1?80i-P/1_`0L =1?8«RpT…_`?qTJV<0¢£ V<0¢£ V8C+.=1? (9=XD E H"I[¬H
gh­-/1/1h0hW5+8Q</1E =1Q</ v -?8-n<)1/ v n8= \ 6
®"‚—?._`?qT®"‚?j_`?qTJE =1Q<E G1-EOR3= HJI[IXH
HX¯ž-)Œ°`4:=1? ("=!D E¡‚),+8±1 v L";e#q3BNP v H
Proofread by Dr. Varagur S.V. Rajan sankrityaraja@shaw.ca

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated November 20, 2004

I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful