Soalan bmm3106 1.Penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan dan pengayaan kemahiran lisan,membaca dan menulis i.

Mengenal pasti masaalah ii.Objektif dan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran iii.Menentukan strategi dan aktiviti 2.Penyediaan bahan bantu Mengajar aktiviti pemulihan dan pengayaan i.kemahiran lisan ii.kemahiran membaca iii.kemahiran menulis

Konsep Pengayaan
Definisi Pengayaan Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 693) mentakrifkan “pengayaan” sebagai “perihal (usaha, proses, dsb) mengayakan, misalnya mengayakan atau meluaskan kosa kata”. Pengayaan merupakan aktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran yang dilakukan sama ada semasa sesi persekolahan atau di luar waktu persekolahan.

Mok Soon Sang (1990: 55) pula menjelaskan bahawa aktiviti pengayaan disediakan untuk semua murid di dalam kelas, sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah, sama ada dalam kumpulan cerdas, sederhana, atau lambat. Menurutnya lagi, melalui aktiviti pengayaan, murid-murid akan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka dalam sesuatu bidang pelajaran tertentu.

Justeru, tujuan program pengayaan adalah untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman di samping memperkukuh kemahiran yang sedang dipelajari. Penglibatan murid-muird dalam aktiviti ini membolehkan mereka mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri, kumpulan, dan masyarakat..

OBJEKTIF PENGAYAAN

1.

Menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai dalam pembelajaran bagi memperluas pengetahuan dan pengalaman.

2. 3.

Menjalani kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih mencabar. Menimbulkan minat untuk pembelajaran kendiri dan menanam sikap berdikari.

4.

Melahirkan daya cipta menerusi pemikiran dan kegiatan serta boleh menilai hasil kerja sendiri.

5. 6.

Memupuk dan memperkembang asas kepimpinan. Menggunakan masa lapang secara yang berfaedah mengikut keperluan minat dan bakat.

7.

Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan terhadap pelbagai bahan dan sumber pengetahuan.

MURID PENGAYAAN 1. Mereka yang berkeupayaan dalam kemahiran 3M serta berkemampuan dalam daya pemikiraan abstrak. Mempunyai kemampuan menganalisis sesuatu untuk membezakan antar yang penting dengan yang kurang penting seperi dalam kefahaman dan dapat menganalisis teks.

Mempunyai kelebihan koordinasi pancaindera dengan pemikiran. Mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan boleh bertindak balas dengan bebas serta kreatif. Berupaya menerima konsep-konsep baru. Semasa murid-murid cerdas dan sederhana menjalankan aktiviti pengayaan.2. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti pengayaan dengan menggunakan kemahiran yang sama tetapi kadar kesukaran yang berbeza Aktiviti Pengayaan berjalan serentak dengan aktiviti pemulihan. boleh mengingat kembali.Arahan yang diberikan kepada kumpulan cerdas dan sederhana perlu jelas agar mereka dapat menjalankan aktiviti pengayaan secara individu tanpa bimbingan guru. Darjah kecerdasan yang tinggi berbanding dengan rakan sebaya yang lain. Berkebolehan belajar sesuatu dalam waktu yang terhad. murid-murid lambat menjalankan aktiviti pemulihan. 3. pengamatan. pendengaran dan pertuturan. cerdas serta berpengalaman tentang alam keliling. Aktiviti Pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan Murid-murid cerdas akan dilatih membantu murid-murid lambat menjalankan aktiviti pengayaan yang disediakan Murid-murid cerdas dapat menambahkan pengalaman memimpin dan memupuk semangat kerjasama antara murid dalam . 4. 5. sederhana dan lambat. Kumpulan Mengikut Kebolehan Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan: cerdas. Guru boleh memberi perhatian atau membantu murid-murid lambat menjalani aktiviti pemulihan. PRINSIP PROGRAM PENGAYAAN Strategi pelaksanaan Aktiviti Pemulihan .

Mengadakan pameran bilik darjah. 4. Teka Silang Kata ] . gambar. Kerja-kerja Projek Lawatan. Selepas menjalankan aktiviti-aktiviti asas untuk sesuatu kemahiran Selepas menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran Selepas menguasai semua kemahiran dalam sesuatu unit pembelajaran AKTIVITI-AKTIVITI PENGAYAAN 1. membuat Zoo Mini Sekolah Mengumpul setem. keratan akhbar – Buku Skrap. 2. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: kerja projek.kumpulan masing-masing. Dalam masa yang telah ditentukan setiap hari. melapor Peristiwa. Cara ini amat sesuai untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang berlainan dalam masa yang sama. 3. permainan dan rekreasi dan sebagainya Pelaksanaan Aktiviti Pengayaan Aktiviti-aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan: 1. Bacaan Tambahan • Kad-kad bacaan mengikut tajuk dan tema • Buku pengetahuan dan cerita kanak-kanak • Majalah pelajar • Surat khabat / keratan • Risalah-risalah 2.menulis Cerita.minggu Bahasa [ Kuiz.

sahiba dan lain-lain lagi Konsep Pemulihan Definisi Pemulihan Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 1245.mencari tajuk kepada sesuatu gambar / cerita. .teka-teki. dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa. Ishak Harun dan Koh Boh Boon (1983) Pemulihan merupakan perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi pembelajaran di sekolah biasa. Teka Permainan dan Rekreasi silang kata. di pusat-pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan.3. mencari benda tersembunyi . Syarifah Alawiah Alsagoff (1983) Pemulihan ialah satu tindakan yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa. O.meneka bunyi. Simpson (1975) Aktiviti pemulihan merupakan tindakan khas atau tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesulitan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa. Pembelajaran pemulihan biasanya dikaitkan dengan usaha untuk memperbaiki sesuatu kekurangan atau memperbetul sesuatu. pengembalian kepada keadaan semula. C. di pusat khusus yang diasingkan daripada sekolah biasa dan dalam darjah untuk pengajaran pembelajaran biasa.teka benda.mencari Jalan Keluar menyambung Titik. catur.teka Benda. “Pemulihan” bermaksud perbuatan memulihkan. Dalam konteks ini konsep pemulihan merujuk kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran.1246) “Pulih” bermaksud kembali seperti biasa (keadaan semula).dam.

Aktiviti pemulihan tertumpu kepada penguasaan kemahiran. mental. 3 4 5 Memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin. OBJEKTIF PEMULIHAN 1 Membantu murid-murid mengatasi masalah-masalah dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas dengan pendekatan. MATLAMAT PEMULIHAN Program Pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan . Membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran. 6 Membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif. sosial dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah.Blair (1956) Pemulihan ialah program khas berbentuk tambahan bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran agar ketidakupayaan yang menghalangnya dapat diatasi. bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka. 2 Memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain. 7 Menyuburkan emosi. kaedah. Meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolah biasa. yang boleh menjejaskan pelajaran. 8 Memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan merasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai.

Mencegah sesuatu kurang upaya supaya tidak menjadi satu kecacatan . Mengeluarkan bahan-bahan kurikulum dan kaedah-kaedah pengajaran yang sesuai untuk memenuhi keperluan setiap kanak-kanak 4. membaca dan mengira. Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru. dan minat. Aktiviti pemulihan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan. Murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih . Proses yang terlibat ialah pencalonan murid. pelbagai jenis ABM perlu digunakan untuk membantu murid-murid memahami konsep yang diperlukan dalam menguasai kemahiran.Ia dijalan selepas berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas atau pun semasa hendak memberi kepada murid lembaran kerja di sini murid di bagikan pelbagai kerja mengikut tahap pencapaian murid dalam pelajaran Dalam melaksanakan program tersebut ia memerlukan satu proses yang saling berkaitan di antara satu sama lain. Di peringkat permulaan. Aktiviti ini dilaksanakan mengikut kadar kemampuan murid.bakat. Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Membantu mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran tertentu 2. keupayaan. ujian saringan. Semua simbol dan istilah harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat bantu mengajar supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah dilakukan dahulu. ujian diagnosik dan analisis ujian dan tindakan susulan. PELAKSANAAN PEMULIHAN Program pemulihan merupakan satu program yang bertujuan untuk membantu murid-murid yang tidak menguasai kemahiran menulis. 3. Aktiviti pemulihan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang dikesan-Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrakdan daripada mudah kepada susah mengikut kebolehan dan pengalaman murid.Tujuan Pemulihan 1. Membantu murid mengubah sikap yang negative dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran.

Memerhatikan murid belajar 3. Berasaskan prestai murid yang dikesan melalui sistem penilaian. Murid – murid yang tidak mencapai taraf tersebutdiberi kegiatan pemulihan. mereka juga akan mendapat peluang mengikuti aktiviti – aktiviti pengayaan berdasarkan kebolehan dan keupayaan mereka. Langkah langkah Pemulihan 1. Rancangan Kurikulum Rendah mengandungi program pemulihan dan pengayaan. untuk memenuhi hasrat menyediakan kemudahan – kemudahan yang cukup serta memberi peluang menerima pelajaran yang sama untuk semua. Menggunakan ujian saringan untuk mengasingkan kumpulan murid lambat daripada kumpulan sederhana dan kumpulan cerdas . murid – murid yang mencapai taraf yang ditentukan diberi peluang mengikuti program pemulihan dan pengayaan di dalam kelas selepas proses pengajaran dan pembelajaran guru. Temu ramah interaksi dengan murid 4. Sungguhpun demikian. Pengajaran dan pembelajaran 5.Langkah langkah Khusus Dalam Pengelolaan Sesi. Penganalisisan Masalah 3. Ujian dan penilaian Tindakan susulan 1.Murid – murid berbeza dari segi kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran. Menganalisis hasil kerja bertulis 5. Mengenal Pasti murid 2.awal atau dalam jangkamasa yang ditetapkan boleh diberikan aktiviti yang lebih mencabar untuk dilaksanakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. . Oleh itu. 2. Mengenal pasti murid-murid pemulihan. Perancangan dan penyedian bahan 4.

Menganalisis Masalah 1. Menganalisis masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid tertentu 2. Ujian diagnostik biasanya digunakan untuk menentukan punca kelemahan .

sebutan dan intonansi. 3(i) tulisan Hasil Pembelajaran: Aras 1.PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Fokus utama . Sistem Bahasa : Sistem ejaan.1. Kosa kata :Bergoyang-goyang. menulis dan mendengar.Ogos 2012 :8.3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai akibat ribut yang berlaku .2. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai kesan ribut dengan menggunakan ayat majmuk yang betul.ditimpa. : Bahasa Melayu : 3 Kenanga : 32 orang : Bencana Alam : Ribut Di Kampung Tualang Tiga : 11. iii. 2(i) bacaan 8.1.1(i) lisan 5. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur. Aras 8. i. Menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya ribut dan kesannya secara lisan.derma .15 pg .1. Aras 5.2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca.15 pg 60 minit 1. ayat tunggal dan ayat majmuk.9.ditiup.1.2.1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii. Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat.

buku latihan dan alat tulis. menghayati. BBB : Power point. Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik. dan kemahiran mengkategori Kemahiran Belajar : Menerima maklumat. iii)murid-murid yang lain dikehendaki ii) mendengar mendengar dan meneliti teks sambil dengan aktif. kejadian dan akibat ribut.Ilmu : Nilai : Kajian Tempatan Kebersihan. . membuat inferens.Nyatakan jenis-jenis bencana 2. Petikan. memproses dan melaporkan. Power point Langkah/M asa Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran catatan Set Induksi Murid ditayangkan power point yang i)murid diminta untuk melihat berkaitan dengan jenis-jenis gambar paparan power point dan 5 minit menghayatinya. naturalis dan emosi. inferens BCB: menonton dengan aktif BBM : power point Langkah 1 15 minit Murid diberi petikan teks cerita yang berkaitan dengan Ribut di Kampung Tualang Tiga melalui petikan Soalan 1. ii)murid diminta untuk membezakan jenis-jenis bencana alam dan menyatakan pengalaman mereka melihat bencana alam (dari TV) secara lisan iii)Murid dijelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu i)murid dikehendaki untuk mengelik salah satu pautan yang disediakan. menghormati dan menghargai alam sekitar Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. KB : menghubung kait.Bagaimanakah ribut berlaku KB : membuat inferens ii)murid diminta membaca petikan itu BCB : secara individu dengan kuat dan i) membaca mengikut intonansi serta gaya dengan bahasa yang betul. BBM. intonansi yang betul. interpersonal. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai kejadian ribut dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. intrapersonal.

menghubung kaitkan.Kerosakan akibat ribut 3. mencatat dan melaporkan maklumat. kertas dan lisan kB : menjana idea. 3.Selepas rebut 4. Apakah perasaan anda jika telibat dengan ribut Murid diberi latihan Langkah 3 (20 minit) Aktiviti Pengayaan: Menulis karangan pendek bepandukan gambar ribut Berdasarkan tajuk yang diberi. BCB : mengumpul.Perasaan menghadapi bencana Soalan guru 1. visual.Apa dilakukan selepas rebut 4.Apakah akibat yang akan terjadi dari bencana ribut iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan tersebut Murid memberi jawapan melalui lisan Langkah 2 (15 minit) Guru mengadakan perbincangan kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan hasil perbincangan melalui lisan dan tulisan di hadapan kelas Isi perbincangan 1 Suasana semasa ribut 2. membuat inferens. Pemulihan Menyediakan latihan yang perlu dilengkapkan oleh murid dengan mengisi tempat kosong yang bertajuk rebut BBB : teks petikan cerita 4. Pengayaan ii)Murid diberi latihan oleh guru iaitu membuat karangan pendek berpandu pada gambar mengenai Kejadian ribut dengan mengambil isi-isi penting daripada petikan. KP : intrapersonal. verbal- . Aktiviti Pemulihan: Menyudahkan petikan yang diberikan dengan mengisi tempat kosong.Bagaimana keadaan semasa rebut melanda 2.memahami petikan tersebut. Bagaimankah cara mengatasi membantu mangsa rebut (jawapan dalam lisan) KB : membuat inferens BCB : i) membaca dengan intonansi yang betul. ii) mendengar dengan aktif. ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. interpersonal.Cuba jelaskan keadaan selapan rebut 3. i)murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. memproses. BBB : teks cerita. iii) Murid diberikan tajuk untuk dibincangkan (4 tajuk) iii)murid dikehendaki membentangkan hasil yang diperolehi dari perbincangan berdasarkan isi perbincangan yang diberikan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka secara lisan iv)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan murid i)Murid terlebih dahulu ditanya sekiranya mereka masih memahami atau tidak memahami tajuk pengajaran pada hari ini.

linguistik.meneroka Langkah 4 Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. BBB : kertas latihan KB. Nilai-nilai murni : -Menghargai -Bersyukur -Menghormati -bekerjasama -tolong-menolong -suka menderma Petikan akhbar Penutup (5 minit) Menanda perkataan /garis beimbuhan Refleksi : . menghargai.. Nilai : bekerjasama. Petikan akhbar (pengayaan) Menanda imbuhan (pemulihan) ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut.Murid juga ditanyakan nilai-nilai murni yang terdapat semasa sesi pengajarandan pembelajaran i)murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambanhkan pengetahuan mereka.

.

Ribut telah melanda Kampung Tualang Tiga petang kemarin. Kejadian berlaku semasa penduduk sedang membuat persiapan berbuka puasa. Salah seorang mangsa kejadian menceritakan “Mak Cik sedang membuat persiapan berbuka tiba-tiba hujan turun dengan lebat bersama angin yang kencang habis dibawa segala hidangan berbuka Mak Cik anak beranak”. Semasa lawatan tersebut juga beliau turut sama menyumbangkan keperluan makanan kepada mangsa. Wakil rakyat yang turut sama melawat tempat tinggal sementara di dewan orang ramai dan kawasan kejadian telah berjanji untuk membantu menguruskan keperluan mangsa ribut tersebut seperti menyediakan tempat tinggal yang baru atau pun membaiki rumah yang rosak . . Rabu. Pokok-pokok banyak yang tumbang manakala rumah-rumah penduduk ada yang atapnya diterbang angin dan ada yang tumbang menyembah bumi.Pekan Pahang.Keadaan di kampong itu seperti sebuah kawasan yang lapang yang dipenuhi dengan sampah sarap.

Latihan Pengayaan .

Semua mangsa diberi wang.Pohon kelapa banyak yang tumbang.Latihan Pemulihan Pada suatu pagi. ada orang yang datang (9) _____________ derma.Ada yang roboh ditiup angin kencang. Ada yang rosak (7)___________ pokok yang tumbang. Mereka bersyukur diatas(10) ___________ bantuan dari orang ramai itu. “Ribut. Banyak juga rumah yang (6)____________.Mereka membaiki rumah-rumah yang rosak.Mereka(5) _____________ tempat yang selamat. Ada juga yang diberi pakaian dan makanan.rebut. Orang ramai pun bergotong-royong. Mereka berlari cepat-cepat untuk menyelamatkan diri. Jawapan kencang menjadi mencari lebat menjerit musnah ditimpa membersihkan sumbangan memberikan . Rumah-rumah bergoyang-goyang.Mereka (8)________________ kawasan kampong. penduduk Kampung Melati (1) ____________ riuh. Setelah beberapa minit rebut pun berhenti.Orang ramai berlari keluar dari rumah.rebut. Angin bertiup terlalu (2)______________ bersama hujan yang (3) _____________.” Ada orang yang (4)____________. Pada petang itu.

Ilmu Pendidikan untuk KPLI(Sekolah Rendah: Komponen1&2. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah(KPLI)”. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kumpulan BudimanSdn.docstoc.slideshare.Ragbir.Bhd. Subang Jaya.net/zabidah/pemulihan-dan-pengayaan http://www. Psikologi Pendidikan dan Pedagogi). KualaLumpur http://www.moe.(1997).(2009).(2003).Rujukan Dr.net/shockgadof/pemulihan-dan-pengayaan-kumpulan-4 .slideshare. Pusat Perkembangan Kurikulum.“Panduan Ulangkaji ilmu Pendidikan. KumpulanBudiman.Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.com/docs/73589042/Pemulihan_dan_pengayaan http://www.scribd.com/doc/6137972/Konsep-Pemulihan-Assgmt http://www. Siri Pendidikan Perguruan.KualaLumpur. Mok Soon Sang.myhttp://drragbirnet http://www.gov.

.

14 Julai 2012 3. 20 Febuari 2012 Memurnikan RPH 8. 20 Januari 2012 Membina RPH bersama rakanrakan sekuliah 4.BORANG KOLABORASI NAMA : MOHAMAD SUBERI BIN MD ISA PROGRAM /AMBILAN : PPG / JUN 2011 KUMPULAN BIL 1. 18 Febuari 2012 Semakan RPH oleh pensyarah pembimbing 7.00 malam) TARIKH 23 Jun 2012 TANDATANGAN (Pensyarah/Guru Sekolah) TANDATANGAN (RakanSekuliah) 2. Nordin bin Wan Daud Memdapat maklumat dari pensyarah mengenai kerja kursus (ketua kelas tel pensyarah pukul 10. 8 Febuari 2012 Membuat semakan bahanbahan yang dikumpul 6. 12 Mac 2012 Mengemaskini hasil tugasan 10 24 Mac 2012 Menyerah hasil tugasan kepada pensyarah pembimbing . 9. 10 Mac 2012 Semakan kali kedua RPH oleh pesyarah pembimbing. : BM2 PERKARA Terima tugasan kerja kursus dan mendengar taklimat dari En. 4 Febuari 2012 Membuat semakan dan memurnikan hasil RPH 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful