You are on page 1of 23

lrZ

]
b
w

71
XpSw: 1999

amknI
2012 Pqsse
ew9, ]pkvXIw3
hne: 5 cq]
1187 I-SIw

Ih Unssk/teHuv

\ujmZv ImXn-bmfw
noushadjoobal@gmail.com

apJNn{Xw: ]n.-F. A\ojv


]{Xm-[n-]

kp\n ]n. aXn-eIw


hnemkw:

]n.H. aXneIw,
Xriq680 685
t^m: 9645593084
e-mail: visakalanammonthly@gmail.com

{]km-[\w

{]n vlukv
]ntjkv
ASn

Pq_ {]nt-gvkv,
aXn-eIw

ImjnI tIc-fs
Ipgnp aqSp-hm-\p \ow
2005 \p apv \nI-nb s\h-b-ep-Ifpw \o-S-fpw Ic-`q-an-bmn AwKo-I-cn-p-hm-\p kwm\ km-cns Xocp-am\w ImjnI tIc-fs
Ipgn-p-aq-Sp-hm-\p Hcp \o-amtb ImWm Ign-bq.
dnb Ftv taJ-e-bnse hInS tem_nIv Xoshn-sm \S-m-\p A\p-hmZw
\I IqSn-bmWv Cu a{n-k`m Xocp-am\w ]pdp-h--tXmsS hy-am-Ip--Xv. 2005\p tijw \nI-s--hbvpw \nb-a-]-cn-c \evIm Cu Xocpam\w klm-b-I-c-amIpw F Imcy-n kwibw
th.
`y{]Xn-k-n-bpsS ISp {]Xym-Lm-X-v Cc-bm-Ip-hm t]mIp Hcp Cy kwm\-ns `c-Wm-[n-Im-cn-I-fmWv kzw P\-X-tbmSv
Cu ISpwssI sNp--sX-v Hm-Ww. hnZym-e-b-fnse Irjn-tmn s\v hnX-v, Ipn-Isf
ImjnIhrn-bpsS alXzw ]Tn-n-p `c-W-IqS
hm- Xs-bmWv dnb Ftv tem_npw
apam^n-b-bvpwthn C-c-n-ep hnSp-the
sNp-X
- v.
Hcp Iqc shp-sI-m Hcp sk v `qan-bn-m
]mh-v thn-b Cu Xocp-am\w. \psS \mnse s\hb-ep-Ifpw \o-S-fpw \nIn hoSp-Ifpw ^vfmp-Ifpw sIn-sm-p-h
- v thn-bmWv. Ah-ti-jn-p ]-p-IqSn XpSp \on, Dev]mZ-I]
- c
- a
-
- m em`-W
-
- p-I am{X-ap Hcp hn`mKw
Bfp-If
- psS Xmev]c
- y- kwc-n-pI hgn Hcp
kaqlns `mhnsb Ccp-fS-
X
- m-p-p.
\apv e`n-t ag-bpsS Afhv Hmtcm-hjw
sNpw-tXmdpw Ipd-p-hc
- p-p. s]bvsXm-gn-bp agshw kw`-cn-s
- -Sm-dp {]Ir-Xn-bpsS Xs \neh-d-I-fmb \o-S-fpw s\h-b-ep-Ifpw \nI-s-Sp-Xv Pe-Zue-`y-Xb
- psS Bw hn-n-pw.
{]Ir-Xn-tbmSp sNp Cu ISp A\o-Xnsb
tNmZyw sNphm\pw {]Xn-tcm-[n-p-hm\pw \ap-mh-Ww. AXv tIhew ]cn-nXn{]h-I-cpsSbpw
{]IrXnkvt\ln-I-fp-sSbpw \ne-hn-fn-I-fmbn Fgp-Xn-p at\m-`m-h
- n\v amw hcp-n-s-n AXnhn-Zq-c-a-m `mhn-bn \apv I\ hne -\-evtIn-h-cpw.
]{Xm-[n-]

Ih

\o Imcn-cp-s-n
Rm s]cp-sm-

apdn-hns By-n-tev
\ns-p-cv
Rm Ip-m-pp
AXn IcpW ImWn
\ne-hn-fnsb shn-b-cnv
ImXp-m-pp
AhnsS Zb tIn

t^mtm: \ujmZv ImXn-bmfw

GIm-[n-]-Xn-bpsS
{]Xna
tkma IS-eq

S
khnX
I 14

KZvKZw apdn-p-amn
aqpw hmbp-ap-m-pp
AXv \oXn izkn-n
Imcn-cpt \ns--c-bnv
GIm-[n-]-Xn-bpsS
Nncn-p apJ-ap-mpw Rm
Imcn-cpt an-pI
cmPm-shp IcpXn
hcpw Imew \ns tZl-mhpw
{]P-I XppI

Ime-bw

G-n-bq N{-ti-J-c
Fn-bm-sem-Sp-m
h-ambn K--fmbn
Hsm-mbn Hm-bn
XgpIn Xmtem-en-m
hn hk--sa
hmXn ]tg-]-Sn.
aWn {]`m-X-n
s]mXncn {]Im-i-ambn
BSpp Xfn Nn
Xmf-n Xfmepw
]mSpp ]pn-p-bn
CuW- ad-mepw
]nnb DSp-nv
hp-hsm a-p-n.
In-p-a-dn-n-
sbhnsS Nm-Xn-am?

tXn-e-sIm-n-m-Sm
adtm Amdm
s]mcp--tSn \ns
Nnmw ]ng-pthm?
Ccpw htm-sbs
Im--dp-npw
Ipdpv sImStm \o
Ipkr-Xn-c
-
- fpw.
Ime-n Ib-nse
Ipcp-n Xfpthm
_mey-n hcm-dp
Iqp-Im-scmwXs.
shdpsX Nnnp Rm
k-S--fn apn
]g- a\-nse
]mgvthe-bmbn hrYm...

hni-Ie\w 4 Pqsse 2012

nX

n
w
d-
p
XPmeI
24

AXnn-I
A{]-k
- a- m-n-bh-

lk atm

hn.sI. jd^po CubnsS A-cn Kk

""Fs IY-I hrn-lo-\--fm-

sWp tXmp-p-s-n, \n Pohnp kaqlw hrn-lo-\-am-sW-XmWv


Imc-Ww. Fs IY-I-fn-eqsS bmYmysf shfn-s-Sp-pI am{X-amWv Rm
sNp-Xv''hn{ipX- DZp kmln-Xy-Im-c
kmZv lk atm-bmWv efn-X-amb
hmp-I-fn kmln-Xy-ns [w
FSp-p-Im-n-b-Xv. hn`-P-\-ns
A-iq-\y-X-smw AXp krjvSn
hymIp-e-Xbpw s\m-chpw Cypw
]mn-m\pw Nqn-m-Wn atm-bpsS
P iX-hmjnIw sabv 11 \v
Bcp-a-dn-bmsX IS-p-t]m-bn. ]m-_nse
ep[n-bm-\-bn P\n-v, hn`-P\thf-bn
]mn-m-\n-tep t]mb kmZv
lk atm 1955 P\p-hcn 18 \v
emtlm-dn-emWv Znhw-K-X-\m-b-Xv. CubnsS
A-cn Kk N{I-hn salvZn
lk-s\-tm-se, AXnn-I A{]-k-amn, Ccp cmPy--fn-sebpw klr-Z-bcpsS a\-n Nnc-{]-Xn-jvT-t\-Snb
Iem-Im-c-\m-bn-cpp atm-bpw.
{]tab\nn-Xn-bnepw NSp-e-amb
kw`m-jWcN-\-bnepw AZzn-Xo-b-\mb
kmZv lk atm "ISp
dnb-enk'ns hm-hm-bmWv Adn-bs-Sp--Xv. kzmX-{ym-\-cw DZp
Ah-K-Wn--s-Sp--Xp-hsc
At-l-ns IY-I `mc-Xob

N{I-hn salvZn
lk-s\-tm-se, AXnn-I
A{]-k--amn Ccp
cmPy--fn-sebpw klr-Z-b-cpsS
a\-n Nnc-{]-Xn-jvT-t\-Snb
Iem-Im-c-\m-bn-cpp atm-bpw.
kmln-Xy-nse apXq-mbn
]cn-K-Wn--s-p. ]pXnb Xe-apd Hgn-sIbp ae-bmf hmb-\-mpw
kp]-cn-Nn-X-\mWv atm. Ccp-]-n-cv
sNdp-IYm kam-lm-c-fpw Hcp t\mhepw
Av tdUntbm \mSI kam-lm-c-fpw
AkwJyw teJ-\-fpw \m]-n-cv
hjs Pohn-X-n-\n-S-bn kmZv
lk atm klr-ZbtemI-n\p
km-\n-p. am]okv Fp hnti-jn-nm-hp sNdp-IY "tSm_-tS-Iv knwKv'
BWv. cN-\-bn Ao-e-ap-s-m-tcm]nv Bdp-X-hW hnNm-cW t\cn
Fgp-p-Im-c-\mWv At-lw. 1947\p apv
{_nojv `c-W-IqSw aqp-X-h-Wbpw
]noSv kzX-{-cm-jv{S-n, ]mn-m\n aqp-X-h-Wbpw. Bdv tIknepw
]t in e`n-n-.
hnIvS bqtKm, HmkvIm sshUv,
sNtm-hv, amIvknw- tKmn Fn-h-cpsS
cN-\-I D-Zp-hn-tev `mjm--cw sNbvXv

hni-Ie\w 5 Pqsse 2012

salvZn lk-

kmln-Xy-Po-hn-X-am-cw-`n atm
kz-ambn cN\ XpS-p--Xv 1919
Pmen-bhmem-_mKv Iq-sm-e-bpsS
]m--e-n "Xami' F sNdp-IY
Fgp-Xn-sm-mWv. Aen-K
kh-I-em-im-e-bn ]Tn-p-tm
CS-Xp-]--{Kq-p-I-fp-ambn _-s-p.
hn`-P-\hpw XpSp-mb a\p-jy-Zp-c-fpw atm-bp-sS kK-Po-hn-X-nse
hgn-n-cn-hm-bn. ]miz-hXvI-cn--s-Sp-h-tcmSv sFIy-ZmVyw {]I-Sn-n-p
ImgvN-mSv Pohn-Xm-h-km\w hsc Atlw
]pep-Ibpw sNbvXp.

s]j-hm-dn \nsmcp
ZpxJhm

]mn-m-\n hmb-\-bp-sSbpw
kwhm-Z--fp-sSbpw tI{-am-bn-cp
s]j-hm-dn \nsmcp ZpxJhm.
HcpImev hmb-\-m-cpsS Xo-tI-{-fm-bn-cp ]pkvX-I--S-I-sfmw
A{]-Xy--am-bn-p-S-n. ""hmb-\-m-cpsS
Fw Xotc Ipd-p. Ah-cpsS In
]Whp-an-. ]W-ap--hv ]pkvX-I-sf
Hcp hne-bp-an-.'' A-n-bv hjw
]g--ap "aIv X_v klmZv'
Fs-t-p-ambn AS-p-]q-p-tm DS-a lmPn djoZv ]dXv Hcp
]mIv Zn\-]{Xw D-cn-p. hmb-\-m-cn
F-Xp-am-{X-a Imc-Ww. Xo{h-hm-Zn-I-fpsS
kncm-tI-{-ambn s]j-hm amdn-gnpsh-XmWv bYm hkvXp-X.
\ntXy\ t_mwt_dpw Nmth-dm-{I-a-W-hpw.
]mmXy kzm[o-\-ap-tXm, Ckvem-anI

]pkvXIw Fpw
Hmw-{]Xn Xs.
kwKo-X-n\pw c-bn-.
k--amb DZp--]jvXq
kmwkvIm-cnI ss]Xr-I-ap
{]hn-iy-bmWv s]j-hm.
B kwkvIr-Xn-bm-Wn-tm
XS-h-d-bn Ign-bp-Xv.

aqey- Zpjn-n-p-tXm Bb
Fn-s\bpw \in-n-p-I-sb--XmWv
auen-I-hm-Zn-I-fp-sSbpw Xo{h-hm-Zn-I-fpsSbpw ZuXyw. ]pkvXIw Fpw Hmw{]Xn Xs. kwKo-X-n\pw c-bn-.
k--amb DZp--]jvXq kmwkvIm-cnI
ss]Xr-I-ap {]hn-iy-bmWv s]j-hm.
B kwkvIr-Xn-bm-Wn-tm XS-h-d-bn
Ign-bp-Xv.

ae-bm-f-n
"hk--Imew'

ae-bmf kmln-Xy--n-en-tm "hk--

Ime'amsWp tXmpp. Ign cpam-k-ambn a\p-jy-kvt\-l-ns alm-KmY-I-fmWv {]kn-o-I-c-W- \ndsb.


"NmIc'iambn-p-Xv Ihn-X-bn-em-Wv.
shp-I-n, aS-hm, CSn--, tNmc XpSnb "efnX tIma-fkpc' ]Z-
Xepw hnepw shv \mephcn Fgp-Xnbm aXn. Bpw Fgp-Xmw. c-an-p
shp-In hcv cp-t]Pv Ihn-X-bmmw. sNdp-I-Y-bnepw shp-hgn
sXfnpXpS-n-bn-p-v. Hcp amks
DZm kmlnXyw ]pkvX-I-ambn Cd-pIbpw sNbvXp. Fnpw ssIc-fnv
mknIv ]Z-hn-bn-!

hni-Ie\w 6 Pqsse 2012

temI-I-n-\p-th-n-bp
{Inv Ifn-bn
Ifn-m-\-h-k-c-n-\p-th-n,
As-n
dnbm-en-n-tjm-I-fn\npw
]pd-m-Im-Xn-cn-m thn
\S--s-Sp hgn-]m-Sp-I-fpw,
Xpem-`m-c--fpw, t\-Ifpw
Cuiz-c-s\-p-dn-p \psS
k-ev]- F{X hnIr-X-hpw,
hnI-e-hp-am-sWp
hnfn-p-]-d-bp-p.

hnizm-khpw
A-hn-izm-khpw

tUm. jap-J ]pem-

HcpImev \mkvXnI Zi-\-n\v


thtcm--ap-m-bn-cp-s-nepw "Bym-fln-IX-bpsS tIZmcw' F \ne-bn-em-Wv `mcXw
Adn-b-s-Sp--Xv. Cpw `qcn-]w P\-fpw Cuiz-c-\n ASn-bp-dp hniz-kn-p-Ibpw Bcm-[-\me-b--fn A`bw tXSp-Ibpw sNp-p. ]pnepw Xpcp-nepw ssZhap-sp hniz-kn-p DZm--a-\-kvI
t]mepw CuizcZi-\-n-\p-thn A-e-fn Iyq \nevp-Xp ImWmw. a\p-jys ssZ\w-Zn\ Pohn-X-n CS-s]-Sm-
km-eu-In-Ihpw km-P-\o-\-hp-amb in-bmWp ssZh-sav k-ev]n-p hnizm-kn-I It-m-sa-nepw bpn-k-lambn Nnn-p-sImv ssZh-sa k-sbs \ncm-I-cn-p \mkvXn-I Cm-ev Xosc Ipd-hm-Wv.
bYm-n a\p-jys\ arK--fn\npw hyXn-cn--am-p \nbm-a-IXzw bpn-]-c-ambn Nnn-m\pw, hne-bn-cp-m-\pap Ahs Ign-hm-W.v {]Ir-Xn-i
- nIv
hnt[-bc
- m-bn, arK- apw agbpw shbnepw sImv Ign-bp-tm, a\p-jy Ahsb
Xv A\p-Iq-e-am-n-bpw Iogvs-Sp-n-

\nc

o-

Ww

bpw ]e-tmgpw AXn-Po-hn-p-sIm-p-amWv


Pohn-p--Xv. sshm-\nI kmt-XnI
taJ-e-I-fn a\p-jy-k-aqlw Ct hsc
t\Sn-b-Xpw, Cpw t\Sn-sm-n-cn-p--Xpamb t\-, {]Ir-Xnsb AXn-Po-hn-m\p a\p-jym-[zm-\-ns `mKw XsbmWv. {]Ir-Xn-bpsS ta a\p-jy t\Sp
Hmtcm hnP-b-n\pw ]Icw hop-sa GwKkns hN-\s km[q-I-cn-p-sImv
]e-tmgpw `qI--n-eq-sSbpw kp\m-an-bneq-sSbpw {]IrXn {]Xn-Ic
- n-p-p-s-n-epw,
`uXnI kpJw tXSn-bp a\p-jys {]h-\-v Ch-sbmpw XS--am-Ip-n-.
{]Ir-Xnsb IqSp-X Adn-bm-\p-ff Ahs
At\z-jW Xzcbvv A-ap-m-Ip-p-an-.
temIv \S-p Nm{-hymg ZuXy-
CXns Da \nZi-\--fm-Wv.
A`q-X-]q-amb t\- ssIh-cn-ptm Xs bpn-lo-\-amb sNbvXn-I
sImv kzbw hnain-m\pw Nnn-m-\pap Xs hnth-Is a\p-jy sISp-n-f-bp k`--fp-ap-v. a\p-jy-k-aqlw
t\Snb `uXn-I-kp-J- A\p-`-hn-p--Xv,
htc-Wy-cmb Hcp \yq\-]--am-b-Xp-sIm-m-

hni-Ie\w 7 Pqsse 2012

Wv Cs\ kw`-hn-p-Xv. `qcn-]w P\fpw Pohn-X-ns A\n-n-X-Xz-n-eq-sSbpw, Ac-n-Xm-h--bn-eq-sS-bpw, `mhn-sbp-dn-p DXvIW


- T
v I
- f
- n-eq-sSbpw IS-p-t]mIphcm-Wv. Cu \nanjw As-n ASp-\n-anjw Fpw kw`-hn-m-sa BIpem-h Ahsc th-bm-Sn-sm-n-cn-p-p.
km-n-I-i-n-bmbn amdn-sm-n-cnp-p-shp hop ]d-bm-sa-nepw F{Xtbm tImSn P\- Zcn-{Z-cmbn Pohn-p
\p-sS-\m-n, nc-h-cp-am-\-m Xosc
Npcp-a
- m-W.v AXp-sImpXs hcp-am-\
- n\-\p-k-cnv ssZ\w-Zn\ PohnXw Nn-s-Spm ]epw Ign-bm-dn-. ASp-Z- n-hkw
Fs\ Pohn-p-sa-tmv Hmtcm Znhkhpw Akz--X-tbmsS Pohn-m i]n-s--h-cmWv `qcn-]--hpw. C-c-sam-c-h-bn-emWv ]e-tmgpw Cuiz-c-hn-izmkw
ISp A-hn-izm-k-n-tep hgn-amdn
a\p-jysc Nnm-iq-\y-cmn Ah-cpsS PohnXs Xs sISp-n--f-bp--Xv. tem-dnb-Snp Inp XpI-bn ]IpXn CjvSt- Z-h\v
\Im-sa hmKvZm-\t- m-sS, Cuiz-ck
-
- n[n-bn temdn hmp `-cpsS hnizmks F-s\-bmWv \n-Nn-pI? \n[n
Inp-sa hnizm-k-n tZh-{]o-Xn-pthn kzw Ipn-s\-s _en-sImSp-m Xm-dm-Ip ISp Cuizchnizmkn-I \psS \mn Ds-X
- v, HpXs
Bizm-ky-amb Imcy-a-. km-n-I-ambn
A-e-\p-`-hn-m--h IqSp-X ]W-n\pw, {]i-kvXnpw thn \S-p Cuizcm-cm-[\ F{X-am{Xw kp-Nn-Xa
- m-sWp t\mp-I. temI-I
- n-\p-th-n-bp {Inv Ifnbn Ifn-m-\-h-k-c-n-\p-th-n, Asn dnbm-en-n-tjm-If
- n\npw ]pd-m-ImXn-cn-m thn \S--s-Sp hgn-]m-SpI-fpw, Xpem-`m-c--fpw, t\-Ifpw Cuiz-cs\-p-dn-p \psS k-ev]-\ F{X
hnIr-Xh
- pw, hnI-eh
- p-am-sWp hnfn-p-]d
- b
- pp. ]cnp]n NnIn--bn Ign-bp Ifnm-tcmSv IcpW ImWn-m hn[-n
{Iqc-\mtWm \psS ssZhw? ]pd-m-Im-Xncn-m thn {]mn-p--hs\ am{Xw
klm-bn-p ssZhw F{X-am{Xw kp-NnX-\m-bn-cnpw?
\tS kqNn-n--Xp-t]mse \nKq-V-amb
`mhn-sb-p-dn-p DXvIW
- vTbpw BImw-bp-amWv, ssZh-ns t]cn hniz-kn-s-Sp Fm A-hn-izm-k--fp-sSbpw
ImX. Cn-tm NcSv P]np sImSp-pw,
Gev sIn- s m- S p- pw, Iyq- - d ns
klm-b-tmsS b{- Dmn `mhn
kpc-n-Xa
- m-m-\p \qdpIW-n\v D]mb-fpsS ]c-ky- ]{X-f
- n-eq-sSbpw Zriyam-[y-a--fn-eq-sSbpw \nc-cw {]N-cn-p-pv . `mj- t `- Z sat\y Cy- b n- s e- mSpw

kzIm-cy-Nm-\-ep-I Znh-khpw {]Zin-np "[\-e-van-b{'ns ]c-ky-neqsS tImSn--W-n\p cq]-bm-Wv hnizm-knI-fn\npw sIm-b-Sn--s-Sp--Xv. Zmcn{Zys XpS-p-\o-p-Ia
- m-{X-a
- , Hfn-p-sh-s [\w ]pd- s - S pm klm- b n- psImv [\m-K-a-am- kpK-a-am-p
{]kvXp-Xb
- {w aljn-am \nn-X
- m-sWmWv hymJym-\w. [\-an-msX ]e-tmgpw
\apv sUmtW-j sImSp-m-\m-hn-spw
AXp-sImv [\w hcp-p Cu b{w
hon A\n-hm-cy-ambpw hmnp kqn-

Ih

\ngqv
[\

]d-bp-I-bt Fmw

Hsm-mbv Rm
t]msbmcp \mfn
Pohn-X-kmcw
ZpxJ-aI
- s
- mcp
\nhrXn ]qIm
]d-bp-I-btm Fmw
BsI-b-dn-p
Ign-m-se
angn-I-fn hag
tXmm
AhnsS Imaq
Rms\mcp ambm
a[pcw temIw
F-cn-In \o am{Xw
_mn hcp-smcp
IY-bn \ng-embv
Iqn\p tNcm
hcptam \o
a\-n hmXn
Xpd-m,-s\-n
kpJZw Pohn-X-bm-\w.

hni-Ie\w 8 Pqsse 2012

nX

t--Xm-sWpw ]ckyw \s Hm-sSp-pp. `qX-`mhnh-am-\- \ncq-]n-s-s


- Xp hniz-kn-s
- -Sp PmX-I
- nep- hnizmkw Cv lnp--fn HXp-n\n-evmsX Fm-hc
- p-tS-Xp-ambn amdn-bn-cn-pp. \-{X-^ew, cp{Zm--Kp-Ww, i{Xp-kwlmcw Fn\v ajn-t\m--n\p t]mepw hn {]Nmcw e`n-p-sIm-n-cn-p-p. Ccw
hnizm-k-sf t{]mm-ln-n-p \bamWv atX-X-c-sap sImn-tLm-jn-p
\psS `c-W-Iq-Shpw \n-ln-p-Xv. km[m-cW P\--fpsS A-hn-izm-k-sf
^e-{]-Z-ambn D]-tbm-Kn-p-sImv hcp-am\w
hn-n-m-\p X{X-m-Sn-emWv \psS
`c-W-Im-. i_-cn-a-e-bnse s]m-e-ta-n Iqcw Inp ImWn-p
km[m-cW {]hr-nsb, Znhymp-X-amn
amn hnizm-kn-Isf ]n-p h-\sb
ASp--Imew hsc cl-ky-am-n-sh-m\mWv A[n-Im-cn-I {ian--Xv. hnizm-kn CS-s]-Sm-\m-hn-s t\ct-bp
imTyw shSnv, tImSXn CS-s]--tm
tZhkzw t_mUv `mKn-I-ambn kXyw shfns-Sp-m Xm-dm-bn. t\ct Xs CXv
]c-ky-am-n-bn-cp-s-n i_-cn-a-e-bnse
Zpc---fpsS Bw Ipd-bvm-s\-nepw
Ign-bp-am-bn-cp-p.
Xm hniz-kn-p aX-amWv DXvIr-jvSsapw, AXn-eqsS am{Xta Cuizc kmmXvIm-chpw kzhpw Ic-KX
- a
- m-hp-Ib
- p-p-shpw, CX-ca
- X
-
- \nIr-jvSc
- pw CI-gvs
- tS--h-cp-am-sW hnizmkw kaq-l-n\msI Zpcw hnX-bvp asmcp Ahn-izm-k-amWv. X ap--h-cn\npw
Xopw `ncm-sW, AXm-bXv, kzXzt_m-[-ns `mK-ambn X-fpsS aXhpw
ssZhhpw DXvIr-jvS-am-sWp m]n-m\p {ia- aX-au-en-I-hm-Zn-I-fp-sS-bpw,
hobhmZn-I-fp-sSbpw {]m-\- \Sp-p-v. bph-P-\- CXn-tev hn
coXn-bn BIjn-s
- -Sp-psh kXyw
\mw ImWm-Xn-cppIqSm...
Cuizchnimkw km[m-c-W-a-\p-jys\
kw_- n- n- S - t mfw Hc- m- W n- b m- W v .
ZpxJsf AXn-hn-m\pw Bfl-hn-izmks km{-am-m\pw DX-Ip Huj-[w.
AXn- t \m- s Smw Ah- \ nse \sb
hfn Xs Abm-cs\ kvt\ln-m\pw, Abmsmcp kmz-\a
- mIm\pw t{]cnn-p-sa-n Xo-bmbpw hnizmkw \Xp-X-s. t\sc adn-v, Ahs\ kzm\pw
Ahn-th-Inbpw, kzm-Xbvp thn Ah\nse arKo- b - X - s b, DWp- - X p- a mb
"Cuiz-c-hn-izm-ks' apf-bnte \pn--fbp--XmWv A`n-Im-ayw.

hni-Ie\w 9 Pqsse 2012

t\

imIy-hw-i
- nse
Ipew-Ipn
cJ

_p imIy-hw-i-nse IpewIpn-bm-bn-cp-p-shv kn.-sI. iin, sImSp-q Fsmcp teJ- I Xam- i - c q- t ]W


am[yaw Zn\-]-{X-n-se-gp-Xn-bn-cn-p-p.
IpewIpn-sb-m Ipe-ns HutZymKn-I-amb A`n-{]m-b-n\v hn]-co-X-ambn ]dbp-Ibpw {]hn-p-Ibpw sNp--h-s\m-Wsm hnh-.
Xan-gcpw ae-bm-fn-Ifpw Xn-ep aps-cn-bm Xw t]mse-sbmv _ps
Ime-p-ap-m-bn-cp-p. AtX-p-dnv Awt_-ZvI-dpsS kq-Ir-Xn-I 22-mw hmeyn khn-kvXcw {]Xn-]m-Zn-p-p-v. tcmlnWn F \Zn-bnse Pe-amWv X-hnj-bw. imIy-m-cpsS cmPyhpw tImfn-b-cpsS
cmPyhpw Xn thXn-cn-p AXnnbm-bn-cpp tcmlnWn \Zn. Cu \Zn-bnse
Pew Irjn-P-e-tk-N-\-n-\mbn Ccp-Iq-cpw
D]-tbm-Kn-p-h-p. BcmZyw Cu \Zn-bnse
sh-sa-Sp--Ww, F{X Af-hn-se-Sp-Ww
F-Xn-s\ sNmn Ccp cmPy-fpw Xn
Xw \ne-\n-n-cp-p. Hcn- Cu Xw
]d-sm-Xp-m-\m-hm--hn[w aqn-pIbpw bp-n-t-Xmb kml-Ncyw kwPmX-am-hp-I-bp-ap-m-bn. tImfn-b-cp-ambn bpw
Xs-bm-Wv {]iv\w ]cn-l-cn-m-\p t]mwh-gn-sbp imIy-k-`-bpsS `qcn-]--Xo-cp-am-

hn.-B. cmP AjvS-an-nd

\w. knmcmP-Ip-am-cs A`n-{]mbw adnm-bn-cp-p. bpw Hn\pw ]cn-lm-ca


- s
- v
A-tlw ]d-p. `qcn-]
- X
- o-cp-am\n\p
hg-m a\-mn At-ls A\p-h-Znn-. bpw A[mn-Is
- a-m-bn-cpp Atl-ns \ne-]m-Sv. imIy-Ip-e-n ]nd
GsXm-cp-h\pw k`-bpsS Xocp-am\{]Imcw
bp-n ]s-Sp-m _m[y--\m-bn-cpp. AX-\p-kc
- n-m-b
- mv h[-in-t- bm
\mSp-I-S-tem hn[n--s-Spw. in Gphm-m Xm-dm-sWp knmcmP-Ip-amc k`sb Adn-bn-p. cmP-Ip-am-cs\ h[nm AXv A\-nS-bm-p-sav
t_m[y-ap-m-bn-cp k`m-y- in
\mSp-IS-
- e
- mn ]cn-an-Xs
- -Sp-n. A-s\bmWv knm sImm-c-ap-t]-n-m-\nS-bm-bX
- v. AmsX Bfp-I Icp-Xpw-t]mse
IpSpw-_t- m-Sp D-ch
- m-Znw \nh-lnmsX Hcp cm{Xn-bn IS-p-I-f--X-.
XymK-n-s, Icp-W-bp-sS, kvt\l-ns
kt-i-hp-ambn P\-]-Z--fn \npw P\-]Z-f
- n-tev Ae-p-\S- v ]c-a]
- Zw ]qInb
B alm-\p-`m-hs samgn-ap-p-I \c-lX
- ybm \nW-m-ep-I Xop h-am-\Ime tIc-fob kml-N-cy-n Hmtcm-cpcpw s\tmSp tNp-sh-n Fm-{Kln-p-t]m-hp-Ib
- m-Wv.

hni-Ie\w 10 Pqsse 2012

IY

kntk-dn-b

kp\n apm-p-Ic

F{X-Im-e-am-bn, Cp s]dpw! \msf s]dpw!


Csm s]dpw! Fsms ]dv Imn-cn-p-p.
CXv Npap \S-p Fs Ah Bpw Adntb-tm? thdm-pw Hcp thh-em-Xn-bp-an-.
""{]k- h m...!? Cs Imev F- pv W v
{]khw? thZ-\n-m sXmS-p--gbvpw s]ptymfv Ae-dymhn-fn-pw. A-t...! tNmmm...! sms.
]ns t^m- - h nfym- b n... Imdv hcm- b n. Bkv ] {Xoevv ]d-m-bn... Hcv an ]cn-tim-[\ym \S-ov
tUmIvSdv ]dbpw; ""AtX-bv, Iodmv \nh--n-ymm... Ipn m\w sXovWv sIS--sW. Hm]vtd-j
thnhcpw...''
]ns Imin-t\m-m-bn... tNmc-bvtm-m-bn.. B[n]n-Snv Xriqq-c
- ns _l-fm- b
- n... Imew t]mb
t]mv. CX-{X-n-ff ]-sWympsSo IvSmsh! B
thZ-t\sS t\-cmbm AvSv ]qhm... {]k-hn-m...
]nshvkw GnvSv t]mcm.. Fs aqv t]dpw A\ym-p. CXv X\n Xnv tIkv; tUm-IvS- ampw
Bkv]-{Xn-mpw Imivm-m. t]mcm-t\v
thZ\ kln-m aSn- s]p-tymfvv CXnjvtSmw...
]ns-\
- ym...?''
hy ]{Xn h kntk-dn-b almalw
hmbnv ASp honse kp-\--tn-bp-ambn Kw`oc
N-bn-em-Wv. Rm\n-hn-sS-bn-cpv Akz-X
- s
- -Sp--

X-dn-bm Bcp-an Cu hon.


Mvlpw! kntk-dn-b... aXn... AXv
aXn; F{Xbpw thKw Cu Imncnv Xo-Ws
- a-t-bp-q. Ctmgm-sW-n ASp-spw Bcp-an. ]nb ka-ba
- mWv. A\v tjhv
sNm thn sImp-h tUn-cn-p-v, AXn-sem-s-Sp-mw.
slm! BZy Iod-en Xs
\mbn s]m-fn-p. kSw-sImv Ip-I \nd-bp-p-v, Fmepw kmc-an-. Bfl-ss[cyw kw`cn--Ww. FSpv ]pd-nv Iodnapdnv IjvW--fm--Ww. s]mbn-tmb-Xns KXn-tI-Sv...
\ndn-btWm kplr-p-sf...?
Ah-s\m Hcp-\m Rm\o
]m-cs
- v Npa-m Imc-W
- mc. Ahs\ C-tm-sfs ssIn Inn-bm-ep--tm, CXp t]mse Iodn apdnv A-mdv IjvWam-pw Rm...
Rm\m-b-tXmm C{X-Imew
anv klnv Imn-cp--Xv. Fnv Ah-km\w Rms\mcp anbmbv amdn-bn-tm... Hmw mkp
apX Amw mkp-hsc R
Hn-smcp mkn-em-bn-cp-p ]Tn-Xv. ]ns kvIqfp-I amdn. ]s, Ftm HcnjvSw R-fn
\ne\nevp-p-m-bn-cpp; AXmWv ]Wn]n--Xv. I-\m-bns
tam...! Ah-smSpsmcp UbtemKv...
""tZ... Cu abno-en-bp-tm, CXv BImiw ImWn-mv
]pkvX-I-n-\p-n Ipsd \m
kqnv shm {]k-hn-pw...''

hni-Ie\w 11 Pqsse 2012

Nn{X-Imcn

-I
hn-X

kmPp ]p

]gpp hoW Ce-I-tfbpw sXfnv


apt-dp-tm
Ftmgpw Nn{X- hc-bm-dp-v

sXfn av Nn{X-n-S-bn
Ah-K-Wn--sp InSp ap-h
Nqen hc--Xn-\m
Fn-cp-mepw
Nqev
Hcp {_jv Xs-bm-Wv.
s]mSn-bnepw anepw
Nn{Xw hcbv-p
]mhw Nn{X-Im-cn-bpsS
kzw {_jv...

]qn
]n.- a[p

]pg-tbm-cs

acWw IqsS-q-sS-sb-p-p, ]Sn-p-c

C{n-b-apw \nXy-h-am-\-n ]
-en ]S-t-dn-q-p-hm ]Tn-p-p.
lnX-am-bXpsNm ioen kplr-m-Im
acWw ]Tn-p-tm, A\p-cm-K-mXp-Sp
cn-I-n-cn-pp Pohn-Xw, \ne-bvm-
Ne-\--sf-n ]pmcw ]d-bp-p.
cmfpw ]ncn-bm-sX-bn-Xp-am-Xncn Xn
HptN-dn-bp-X
- -ambv XpSn-p-p.
A--f-S-bm-f-sp iq\y-X-bvp-n
e-c-sm-Sn-mbn hf-cm XpS-p-p.
bm{X-I-sfmw Chn-s\ XnIm-Wm
bm{X-Xo-cp-tm Xn-en-s\ {]W-bn-m
]qn-bn X-n-n-en-s\ hne-bn-m
]qP-m iq\y-th-Zn-I hnXm-\n-m.

hni-Ie\w 12 Pqsse 2012

AcpIp-am ]qtmw

PohnXw CtX-h-sc-p-d-m-X-S-n-
hmXn-ep-X-n-p-d-n-cpfpw amdm-ebpw
amp-p, shfn-hpw Ipfncpw Impw [ym\n
mhm-ln-v, Fmw ]pt{]-a-n Nmen-p-p.

]pg-tbm-cs sXp-I

Xpdp apw Xqp-hm-cp-p, \n-_vZ-ambv.

sXp-I
shbntXSn
]pg-bn-tev
Nmp-Nmp
t]mhp-I-bm-sW-v,
Xmsg ImWpw
\ng-en
{`anp{`anv
t\mn-t\mn
\nev]m-sWv
BcmWv
]d-Xv?!
Npm-Xm-Wv.
AsXm-p-a
Imcyw.
Ah
]pg-bnse
ao\p-I
XnX-n
sNp--sX-sv
Gnhenv
kZm
t\mn-\n-ev]mWv.

Ipfw

taeq hmkp-tZ-h

NXpc-n,

hnim-e-ambn shn-sbm-cp--s--tm
Fm-am-sbp tXmn.
am\w t\mn a\-p-\n-dp InS--tm
am\w t]mhp-sa-tm-tX-bn-.
HSp-hn,
Hmf--fn-msX
Hgp-Im t]mep-am-ImsX
sIp-In-S--tm-gmWv
Adn--Xv,
BsI Ipf-am-sbv!

Hn-

N{ I-tcn

\S-n-s--dn-bm-sa-nepw
\o ]dp \ap-sm-nmw
\ap-sm-m-hm-sav Rm\pw
AXn-\m-em-bp[w shv
Benw-K\w sNbvXp
Hm-hm-s\-s-fpw.

Nm\

Fkv.-Fw. apl-Zv jco^v

Xpd-m-semcp

Xpem-hjw
XpSsc
CSnbpw anepw
tLmc-tLmcw
Iocpw.

ASn-h-kv{X--fp
at \\-bp
Ipsm-gp-n
BSn-sbm-Spmw
\ap-smcp
IpS-o-gn.

hni-Ie\w 13 Pqsse 2012

ca-bpsS kzw hm AXv...


b\
hm] w

2012 se {it-b-amb Xe-hm-NIw "sImmw; ]t,


tXmn-m-\m-hn' hn.-hn. cho-{-\m-Yns Ipdnv hmbnp. kXyw ]d-bp-I-bm-sW-n Hcp a\p-jys\ sImmw;
]t, tXmn-m Ign-bn F al-mb Cu hmNIw
temI {]ikvX Fgp-p-Im-c-\mb GWv slanMvthbptS-Xm-Wv. "Ing-h\pw ISepw' F slanMvthbpsS t\mh-enemWv Cu hmpI D-Xv. Sn.-]n. N{-ti-J-cs `mcy ca
Cu alm-hmIyw hopw D-cn-p-I-bm-bn-cp-p. ca-bpsS
kzw hm AXv, cabpw GW-vslanMvthbpsS ta
]d t\mh hmbn-n-cn-mw. Sn.-]n. N{-ti-Jc
- s\ kw_nv ]d-bp-I-bm-sW-n Cu hmp-I A\z-am-Wv.
sXn-m-cW \om thn-bmWv Cu Iv Fgp-Xp--Xv.
]pXp-Ww K^q, s]cn-mSn

Fnepw asmcp hiw IqSn


"lrZ-b]
- 'nse ]{Xm-[n-]c
- psS Ipdnv:
kZm-Nm-c-t]m-eokv Na-bp Aev]-m-cpsS
temIw kwkvIm-c-k---scp ]d-bp tIcf-n hfsc kPo-ha
- m-Ip-Ib
- m-Wv. Hmtcm kw`h-fpw Dm-Ip-tm Fm-h-cp-sSbpw {]Xntj[w Cc-pw. ^e-{]-Z-amb Fs-nepw \S]-Sn-I th-s--h-cpsS `mK-p-\npw Hcp
Imepw Dm-Ip-p-an-. kv{Xo]p-cp-j-_-ns t]cn A]-Jym-Xn-I Dm-p Cu
Hcp Iqw a\p-jy-cpsS bmYm kz`m-hhpw
Ah-cpsS Pohn-X-co-Xn-Ifpw ]cn-tim-[n-m
kXyw Is-mw. ]{Xm-[n-]-cpsS \nK-a-\-p km[pX-bp-v.
Fnepw asmcp hiw IqSn \ ImWWw. kv{Xo]pcpj _-n "{]Wb'-n\p m\w bph-Xo-bp-hm- a\-n-em-nbn-n-. {]Wbw Fm-sWv Adn-bp-hm Ah
{ian-p--Xmbn ImWp-n-. Fmw Hcp "ASn-

DZm-a- mb hmb-\m-\p-`h- w-

C{Xbpw ]d-Xv tcmjv\n kz]v\bpsS "Xma-c-\--{X-' F sImpIhn-X -hm-bn--Xp-sIm-m-Wv. DZm--amb


hmb-\m-\p-`-h-amWv IhnX Xcp--Xv. Iepjn-X-amb ka-ImenI Pohn-X-ns DdI-fpsS A\--X-I Xncn--dn-bm-\p
{]th-i\ Ihm-S-am-WnXv. hmb-\-bpsS Bh-\--fn a\-n-tev An hjnp-p. s]mn-p A\p-`hw. Ig-nm Bbn-c--W-n\p ]pXp-I-hn-X-I
hmbnpXoXv tcmjv\n-bpsS Xmac\{X- hmbn-p-X
- n\v thn-bm-bn-cpp;
CsXmcp Xncn--dn-hm-Wv. hmb-\-mpw
]pXp-I-hn-Ipw. Fm-e-tpw anI-sXp hnti-jn-n-m-hp Hcp IhnX
{]kn-o-Ic
- n-X
- n\v hni-Ie
- \
-
- n\v A`n-am\nmw. tcmjv\n- kz]v\sb khn-tij-{i- b psS shn- s h- f n- - h r- - n- t ev
Dbn-m-pp. \n. Hcp \ IhnX XXn-\.v
ISm-Xn- jm-Pn, aqhm-p-]pg

p-s]mfn'bmbn-cn-p-p.
hn.-sI. jd-^p-os "Xpd-n- -Pm-eIw'
cmjv{Sob sIme-]m-XIw {]Xn-Imc cmjv{So-bam-Ip-p. AXv A\n-hm-cy-am-sWv k-Xn-p
Hcp \yq\-]w Chn-sS-bp-s-p-X
- mWv thZ\n-n-p-X
- .v
G-n-bq N{-ti-Jc
- s kz]v\w, "Bcp
\o'F sNdp-I-hn-X-bn-eqsS hy-am-p-p.
\ kz]v\
- Imp-kq-n-W
- w. dlvam
InS--b-ns IY s\m-c-ap-m-n.
Fkv. eoe apf-hq-c-gnbw, sImw

kZm-Nm-ct- ]m-eokv
Pqew FUn-tm-dn-b. \nbaw ssIbnse-Spv inm-hn[n \S-m-p kZm-Nm-ct- ]meokv Na-bp--h-cn `oI-c-hm-Z-ns ssiih-ap-J-amWv sXfn-bp--Xv. AXns\ ASn-am km Pm{KX ]pet-X
- m-Wv.
Xpd-s-gp-n\v A`n-\
- \
-
- .
apcfn Kn-ns injvSw=]qPyw, dlvam
InS-b
-
- ns "aI' Fo IY-I IqSp-X
anI-hp--Xmbn tXmn.
inh-cm-a ]Wn-IpSn, CSpn

IY-bn-mbva
Pq ew kKm-flI cN-\I
- f
- n dlvam InS--b-ns "aI', apcfn Kn-ns
"injvSw=]qPyw' Fo IY-I {it-bhpw hmb-\-m-cs a\-n kpJ-ap s\mcw Gev-]n-p--Xp-am-bn-cp-p. IY-sb te_-enIogn CSw]nSn--Xp-sIm-mWv hniz ]S\n-e-ns "Rm\--s\-bm-sW'Xpw hmbnm-\n-S-bm-b-Xv. IY-bn-mbva Fsmcp ]pXnb
]wn XpSn Ahn-sS-bm-bn-cpp Cu cN-\bvv
CS-sam-cp-t-n-bn-cp--Xv. Cu Afi-I-Sm-lnse hnZq-c
- e
- n-If
- n s]dp-n-sb-Sp-m-\mhm--hn[w Xm ]e IjW--fmbn NnX-dnnS-p-Ib
- m-Wt{X! \nc-Ihpw \njv{]-tbmP-\-hp-amb CuY hmbn-t-n-h auVyw
amdm dlvam InS-b
-
- n-sbpw apc-fn-Kn-n-sbpw B cN-\-I Bhnp hmbnp.
Ipfn-cW
- n-p.
ip tN-e, Be-pg

hni-Ie\w 14 Pqsse 2012

Xmac \-{X-
tcmjv\n kz]v\-bpsS "Xma-c-\--{X-'
a\-n-tev kqNn Ipn-bX
- p-t]m-se. FUn-tmdn-bepw ImenI{]k-n-bp--Xm-bn-cp-p.
_n. hk awKew, ]me-mSv

ZuXyw

"kZm-Nmctmeokv \ap-p-th' Ah-ktcm-Nn-Xhpw {]k-h


- p-am-bn.
"Xmac \-{X-' F IhnX lrZyw.
"sImmw; ]t tXmn- m- \ m- h n'
XpSn Ime-ns kv]-\- Adn-bn
ew. kam-c {]kn-o-I-c-W-ns ZuXyw
km-I-am-Ipp Fv A`n-am-\n-mw.
ap\o A{K-Km-an, tImgn-tmSv

Nn-bpsS Hmtcm Xpn-I


Xma-c-\--{X- : e-Ime Iev]-\-bpm-bn-. (tcmjv\n kz]v\) tdmUns kqN-\bm-Im-am-bn-cp-p.
aI (dlvam InS-bw): Ah-km\ hcnbn "Ip-If
- n\np cp Xpn Pew FXn\p ]Icw cp-Xpn Ip-\o AhfpsS
aqm-hn-tep hogvn Ahsf s]mn-pIbpw sNbvXp Fm-Im-am-bn-cp-p.
"{]Wb[ym\-' XpSsc hmbn-p-p.
Nn-bpsS Hmtcm Xpn-I.
N{ I-t-cn, ae-pdw

]pI-gv-ense CI-gv
Ncn-{X-h-gn-I Xmn IpXn-p \-p-sS
"apXp'-]-{X-sf "]{X-ap---m' Fp hntijn-n--Xns\ ]cn-l-knpsIm-p hn.-sI. jd^p-os {]Xn-I-cWw (Pqe-w). "ap-namv Fm-Wmthm enwK-]-cn-Wmaw kw`-hnXv' F A-bpsS ]cn-lm-k-ns s]mcp a\-n-em-Ip-n-. apna\-ns \njvIf--X-bpw, ap-n--Y-I-fpsS \njv]--Xbpw
{]kvXpX ]{X- t]mepw Ah-Im-i-s-Sp-n Fn-cns Cu enwK-\nbw Ftm hnsS-shv \Sp F-dn-bm Xm-cy-ap-v. ]ns Fs {]Xn-I-c-W-nse (sa-bve-w) H-cp
A-Sn-n-iIv A-bpsS hnai-\-n\v hnt[b-am-bXn-\m ]d-b-s; "CI-gvn-mSn' F
hmn\v ]I-c-ambn "]pI-gvn-mSn' F- hn]co-X]Zw IS-p-Iq-Sn-bXv sXp-X-s-sb-nepw
B hcn-bn-eqsS Itm-Sn-p B--pw ]pI-gv-

Hcp ckmnsb
e`n-X
- ns hnP-bm-lfv m-Zw
hni-I-e\w Pq e-n ""sImmw; ]t tXmn-m-\m-hn-'' FXv
2012 se {it-b-amb XehmN-I-am-sWp hn.-hn. cho-{-\m-Y.v Cu hmNIw ]pXnb-sXm-p-a-. \msams tIp ]g-In-bXm-Wv. sIm FXv tXmn
Xs-bm-Wv. ChnsS tXmp-Xv ]tcXs IpSpw-_-am-sWp am{Xw. as-mhpw hnP-b-hpw. sIm-h\v FXn-cmfnsb Cm-Xm-n-bX
- ns hnP-bm-lvfmZw.
acn-h
- s ]mnv Hcp ckmnsb
e`n--Xns hnP-bm-lvfm-Zw. Hmtcm ]mnpw Ah-\h
- s Bfp-I acn-p-tmgmWv AXv sIme-]m-X-I-am-Ip--Xv. sIme-]m-XI
-
- n\nv Fm In-Ifpw hnp-\npIXs thWw. Fm N{ti-J-cs sIme-]m-XIw tIc-f-nse
BZys cmjv{Sob sIme-]m-XI
- s
- am-pa-. Hcp cmjv{Sob ]mnpw X CXp-hsc Bscbpw sImn-n-sv ]d-bm\p-am-hn-. Fnepw CtXmsS \psS
\mn cmjv{Sob sIme-]m-XI
-
- Ahkm\n-m \-Xp-Xs Fm-hpw.
eXojv Iog-q, Iq
-ense CI-gv hmbn-s-Sp-m-\m-hpw.
A\-h-k-c-n-ep-b-cp \mZw ]pm-p-g-en
\n-m-bmepw AXv A]-kz-c-amtb AwKo-Icn--sSq F Ncn{X kXyw IqSn Ctm
Hm-p-t]m-Ip-p. A-bnse Nncn ambmXn-cn--s-sbpw, XqenI Dd-m-Xn-cn--ssbpw Biw-kn-p-sImv hn\-b-]q-w.
aqk hS--t\m-fn, aXn-eIw

amthen ISphc-Ww
cmPys apX-emfn Ip-I-Iv
]W-b-s-Sp-m {ian-p A[n-Imcnh-n-S-bn-tev Xo-bmbpw Hcp bYm amthen ISphc-Ww. (amth-ensb hos-Sp-p-I--ew 69) sI.-]n. \ujm-Zns
km- \ w F IY Pq ew hmXn
amkn-I-bnepw ImWm-\m-bn.
Pko Ipn--Iw, apg-n-e-mSv

kZm-Nmc t]meokv Xosc ths-p shp-Xv DNn-X-amtWm?


Ign ew lrZ-b]
- w: kZm-Nmc t]meokv Xosc thsp shp-Xv DNn-Xa
- mtWm?
Ipsd-sbms t]mcm-bvaI
- GXv Imcy-nepw Dm-Ip-at- m, I]S kZm-Nmcw GXv taJ-eb
- nepw
D-tm. Bcm-Wn-hnsS 100% kXy-k-? Cv Ip-Ip-Snbpw s]hm-Wn-`hpw e Hp-anm Xc-n kaq-l-n Agn-m-Sp-p. AXns\ Hcp ]cn-[n-sb-nepw XSp\nm
kZm-Nmc t]meokpImmIp-sa-n AXv thXv Xs-bt? CubnsS Hcp Nm\-en, Bip]-{Xn-bnse _mXvdq-an Hfnpt\mnb Hcmsf kZm-Nmc t]meokv Ip-]n-Snp XWw
in \S-m-n-bXv Ip. As\ Ipsd kw`-h
- \S-p-tm, Ccw Rc-p-tcm-Kn-Iv
Aev]s
- ams t]Sn tXmpw. X-fpsS {]hr-n-I Bsc-n-ep-sams {in-p-p-,v Atm
Xs "]Wnbpw' Inpw F `bwXs hen-sbm-c-f-thmfw Ccw thm--c- Ipd-bm
Imc-W-am-Ipw.
Kn^p taem-q, ae-pdw

hni-Ie\w 15 Pqsse 2012

XpS...

m\
b w
hm ] m T

HtdmX:
kam-\X
- I
- f- n-m
IYm-]m{Xw
Sn.-Sn. {]`m-I-c

ae-bmf t\mhkm-ln-Xy-nse kam-\X


- I
- f
- n-m
kv{XoNn-{Xo-Ic
- W
- a
- mWv Im-\m-St- -sXv ]d-bmsXh.
Fkv.-sI. s]ms-m-Sns hnj-I-\y-I-bnse adnbw
F IYm-]m-{Xs Htdm-X-bpsS Hcp {]mKvcq-]-ambn
Icp-Xp--Xn sXp-m-hn-. adn-b-ns `m-hn-s\-tm-se-s
Htdm-X-bpsS `mhv Ipp-hnbpw ]ucp-j-an-m--h\pw
Azm-\h
- n-ap-J\
- p-am-sW-Xpw {in-t kmZr-iy-am-Wv.

"HtdmX' F t\mh-en Htdm-Xs- b


IYm-]m-{X-n-\p-Xs
- -bmWv k-{]-[m\yw
Iev]n--s-n-cn-p--Xv. t\mh-ens BapJ-n Im-\m-S Cmcyw kqNn-n-npap-v. ae-bmf t\mh kmln-Xy-nse
AXy-]q-hy-n-Xz-ap Hcp kv{XoI-Ym-]m{X-amWv "HtdmX.' Cu t\mh-en AXn-t\mS-Spp \np asmcp IYm-]m{Xw HtdmXsb FSp-p-h-fnb shp-ImSv ]m
am{X-am-Wv. \n`-bX
- z-amWv Htdm-Xb
- psS apJap-{Z. hcmt]m-Ip--sX-p-am-Is AXns\
t\cn-Sm-sa ZrV-\n-bw Htdm-X-bpsS Hmtcm Ne-\
- n-ep-ap-v. Ah-fpsS aptm-p-
Hmtcm -Np-hSpw Dd--Xm-Wv. sNt-cn-bnse
IpSn-tb-dn-mn-\p-tijw \mn-emsI \S-pZo\w ]Sp]nSn-t- m t]Sn-Iq-SmsX Ibdn-sv klm-bn-m-\p-m-bn-cp-Xv HtdmX
am{X-am-Wv. ac-W-s-tmepw Ah `b-sn-. kzw asf \jvSs
- -t- mgpw Ah
\n-lm-b-bmbn \nn-. Ah Xs klmbw Bh-iy-ap Ab-es hoSp-I-fntev kss[cyw Ib-dn-s-p. Acw tkh-\--fn Ah B\w Is-n-bn-cpp; XymKhpw Ahv B\w \In. AXp-sIm-mWv kzw `qan-\In-sm-pt]m-epw, apdn-p-t]m-Ip-am-bn-cp A-p-

n-bpsS hnhm-l-_-s Ah Iqn-bnW-n-b-Xv. B kaq-l-n-\m-sI-s Ah-fpsS XymK-a-\-nXn Ahn-iz-k-\o-b-am-bntm-n-bn-cp-p.


[oc-X-bpsS Imcy-nepw HtdmX Hcp
amXr-I-bm-bn-cp-p. AXp-sIm-mWv B]ns\ XrW-hKWnv \nd ]pg-bnsem-gpIn-tmb Ipns\ FSp-p-NmSn c-s-Sp-p--Xv. C-c-n hn]-Zn- ss[cyw ImWn-p IYm-]m-{X- ae-bm-fk
- mln-Xy-n Zpe-`-am-Wv. kzw hon-ep-hv Ahpw acppw \Im-\mbn am\m]-am-\
- t\mmsX hgn-hn-c
- oXnbn kzw icocw A\ym-[o-\-s-Sp-mt]mepw
A-h Xm-dm-hp-p-v. HtdmX F t\mhense Dz-e-amb XymK-ns aplqam-WX
- v. AXp-hsc Ahsf tamln-h
- cpw Iman--hcpw Ah-fpsS apJ-t-smp t\mmt]mepw ss[cy-s-n-cp-n F-tm--Ww. Fp am{X-a "Ah Bfv s]iIm,
Xncn-m Xncn-Xm' Fv ]pcp-j-m-dn-bm-am-bn-cp-p. Htdm-Xsb Ib-dn-n-Snm-s\m-cp-s Cqv Ah-fpsS ssIcpv icn-p-a-dn-p. As\ Bflm-`n-am\-n-tbpw s]ho-cy-n-tbpw DS-em cq]-am-bn-cp B Htdm-X-bmWv IpSpw-

hni-Ie\w 16 Pqsse 2012

_-mwK-fpsS Bh-iy-mbn asm-cmfpsS i ]n-Sm Xm-dm-hp--Xv. HtdmX


F kv{XobpsS am\-kn-I-amb HuXys-bmWv CXp shfn-hm-p--Xv. Ah-fpsS
Nn shfn-hm-p hmp-I Cs\ Ipdnn-n-cn-pp: "Fs Nmcn{Xyw Rm Ctmfw Imp-kq-n-p. Ah-tfmp. ]t, Cv? Ap a\p-jy-cpsS Poh-t\-m hep-XmtWm Cu icocw? Fs sIn-bh\pw Ipp-pw thn XyPn-m-\s-n F\nv Cu ico-c-sa-n\v? Fs
a\-p -sXpsNp-n-. Fs a\-ns\
amn-\n-dp-n-sm-v, amb Cu ico-cw,
atmSp ambn tNtc Cu icocw asmcmp hmS-Ibvp sImSp-p--Xn FmWp sXv?' Hcp b{-s-tm-se-bmWv
Ah Xs icocw Abm-fpsS CjvS
- n\p
hnp-sIm-Sp-Xv Fv Im-\m-S tcJ-sSp-p-p. ]t Ah-fpsS XymK-ns ^ew A\p-`-hn-m \nmsX aq-a-I
Cu temI-tmSv hnS ]d-p. Atmgpw
Ah Xf-cp-n-. _mn-bp a\p-jym-flmmbn Ahpw acppw Fn-m
Ah HmSp-p. Ipn-s aI t__nsb
Htdm-X- ]p-g-bn\np cn--tm A-bm ]d-bp-pv: "Htdm-tX, \o a\p-jy-kv{Xob-, Hcp tZhn-bmWv' Fv. Htdm-Xb
- psS adp]Sn shdp-samcp Nncn am{Xw. Htdm-Xsb Hcp
A-am--\p-j-i-n-bp tZhnsbtmse-s Nn{Xo-Ic
- n-n-cn-pp Im-\m-S FXmWv hmkvX-hw.
ae-bmf t\mhkm-ln-Xy-nse kam\-XI
- f
- n-m kv{XoNn-{Xo-Ic
- W
- a
- mWv Im\m-S-t-sXv ]d-bmsXh. Fkv.-sI. s]ms-m-Sns hnj-I-\y-I-bnse adnbw F
IYm-]m-{Xs Htdm-X-bpsS Hcp {]mKvcq-]ambn Icp-Xp--Xn sXp-m-hn-. adn-bns `m-hn-s\-tm-se-s Htdm-XbpsS `mhv Ipp-hnbpw ]ucp-jan-m--h\pw Azm-\-hn-ap-J-\p-am-sW-Xpw {in-t kmZr-iy-am-Wv. AtX-kabw Htdm-X-bn\npw hyXy-kvX-ambn At\-Iw IYm-]m-{X-sImv \nd Hcp
t\m-he
- mWv "hnj-I\
- y-I'. ]t AXn hyn-Xz-aphcmbn A[nIw t]cn-. Fp
am{X-a IpSn-tb--m-scmw tcmK-n-\-Sna-sv Azm-\np ]cm-P-b-sv Xncn-p-t]mIm XpS-p--Xmb kqN-\-I "hnj-I\yI'bn ImWmw. Htdm-X-bn A-s\sbm-cp ho-W-an-. Fm-n-t\mSpw anv a\p-jym-zm\w hnP-bn-p--Xm-bn-mWv Im--\m-S t\mn-m-Wp-X
- v. Fkv.s
- I. s]ms-m-Sns "hnj-I-\yI' F t\mh Xe-spw AXn kw{K-ln-n-p- Zi-\hpw Fm-bmepw Cm-ev kzoIm-cy-amhpsap tXmp-n-. Im-\m-S ]t hyXy-kvX-amb Hcp ho-Whpw kao-]-\hpw
kzo-Ic
- n-n-cn-pp FXpw ImWm-Xn-cn-m\m-hn-. Fm-bmepw Im-\m-Ss "HtdmX'
{it-b-am-hp-Xv hfsc hyXy-kvX-am-b, hen-b am\-f
- p, A]q-tim-`b
- p IYm]m-{X-ambn Htdm-Xsb krjvSnp F-XpsImp IqSn-bm-Wv.
hni-Ie\w 17 Pqsse 2012

Sn.-B. A-am-
Ihn-Xm-]p-c-kvImc Ihn-X-I
Sn.B. A-am Ihn-Xm-]p-c-kvIm-c-n\v kan
Ihn-X-I-fn Ah-km\ dun h Bdv Ihn-X-I-fn \nv...
(XpS)

nX
Ih5

]mN-Ih- n[n
Znt\-i ]p\-n
sImn-b-cn tImgn-bn-d-n-bn
Dd-p-pv
CctXSn-b-e
shbn-c-p-I
\p-bvpw Ipn-m-Sns
Ccp adhv
]pdphnp-sIm-n-cp
`b-ns Nofp-I
Dp-X-cn-bn
Xnf-p-pv
IS Ip-Xo
hn{`-am-Im-i
-
Dn-bn
Fcn-hmbv
In-S- c
- p-pv
Hcmq--ns
im]-hN
-
- p-I
ISp-Insbpn
\ne-p-t]mb Hcp ag-mew
tX-bvp-n
Hcp Ipf-ns
CSnp-s]m-fn-sm-cm-fl-IY

Acn-a-Wn-bn
Xpn-bmp
Hcp Icn-- tImew
sh-n
F{X-bn-f-n-bmepw
apI-fn sXfn-p-hcpw
ap\-Iq Hcp Igp-I t\mw
apf-Ip-s]m-Sn-bn
]pI-p-]p-Iv
Xomp apf-bvp
Hcp Ipn]pdw.
tNphg-p-tm
Xhn-p-\n-da
- mv
s]mn-hcpw
Hcp Ipp]mZ-k-c-ns
shw hmp-t]mb Rc-w...!
hmn-shp Ign-p-tm
sXm-bnpcpmw
Ccp Hcp Xoh-n-q-fw....

]Zva-Zm-kns "tZho-hn-emkw kvIq'


F Ihn-Xm-k-am-lmcw tImgn-tmSv
Pnm If-IvS sI.-hn. tamlIp-am
ssIX{]w Zmtam-Z-c \q-Xn-cn-pw
sI.-]n. cma-\p-npw \In {]Im-i\w
sNp-p.
hni-Ie\w 18 Pqsse 2012

bw

\mp`mj
\nLp

aS-v--D-qn/ Ipdp-n-cn--C-e-ap-c-Snv/

]nw--]n-mkv/ AW-p-I--aq-bmpI/Ipfqkv - \pW/Xp- c - v - - X pcw/\bnvA-zm\w/s]m\-bp-I--]n-dp]n-dp-pI/Xnp-I--A-I-pI/hne-ntm-hpIsXm--bnIp-cp-pI/Ac-am-ev-A-c-sv/Hcp-s]m-So-ev--h-f-sc-Ip-dv/ap-dw--ho-Sns ap`mKw/sshiy--sshZy/sNm--s]mv/Gw-h-en-p-I--izmkw-h-en-pI/XWm\Sp-fw/Ipfpp-I--X-Wp-pI/aW-p-I--Ip-\n-bpI/


Xv--A-l-mcw/]pcn-b`mhv.
Pko Ipn--Iw
apg-n-e-m-Sv, Iq

]Xn- m- - n s A- c - k m- n[yw
hmb-\-msc tXSn-sb-m

Jeo Pn{_m

{]W-b-[ym-\-
tUm. apn-\mSv ]fl-Ip-am
XpS...

tZhm-e-b--fn-tev hcq

{]m-\-I F{X \ni--X-tbm-sS-bmWv


ssZh-tmSv {]mn-p--Xv.

a\p-jy-\--bpsS ]Xm-I-bmWv kvt\lw.

Rm\nXv Ctmgpw lrZ-b-n kqn-p-p.


Rm\nXv P\-q--n\p ap]n Dbn
mWn-m Hcp-p-tm-sgmw
Hcp sImSp-mv hv "AcptX' Fv ]Xntb
a{n-p-p.
kvt\l-n\pw sImSp-m-n-\p-an-S-bn
FmWv kw`-hn-p--Xv?

\t{k-b-\mb {InkvXp Zp_-e-\m-bn-cp-n-.

hmjnI hcn-kwJy 60 cq]tbm


cp hj-tbvv 100 cq]tbm
\evIn kl-I-cn-pI.
u _mv Auv aptJ\ ]W-a-Sbvmw

Ahs hN-\-
Ah-s\-tm-se-Xs Ipeo-\-am-Wv.
Ah\v \n
hgn-sbm-cp-t--Xn-.
Ah Xs-bmWv
hgnbpw shfn--hpw.

aWntbmU : FUn-, hni-I-e\w amknI, ]n.-H. aXn-e-Iw


Xrq 680685 F hnem-k-n Abbvp-I.
u
_mv Auv aptJ\ ]W-a-b-bvp-hcpw X]mhgn aWn-HmU Ab-bvp-hcpw B hnh-c
- n\v t]mp-ImUn ]qhn-em-kt- msS t^m\- klnXw IsgpXn Adnbnt-X
- m-Wv.
u hcn-kwJym Imem-h[n Ign-h
- Adn-bnv
e`n-n-s-nepw ]pXpn tImn Dd-p-hc
- p-p-I.
u Fm-am-khpw 20,21 Xn-Xn-I-fn amknI
X]m- e n Ab- b v p- pv . tImn e`nmsX hm hnhcw FgpXn Adn-bn-pI. Hw kzw X]m-em-^o-kn ]cm-Xn-sSp-I.
u hni-Zmw-i-v : 9645593084 F \dn hnfn-p-I.

kap{Zkm-cn-Iv kap{Zw

Sunil A.P, Federal Bank Mathilakam Br.


A/c No: 16960100010328
IFSC CODE : FDRL 0001696
u

`WwsImSppw t]mse-bmWv
{]W-b-k-m-cn-bmb F\nv
Iman-\n-am kvt\lw Xcp--Xv.

{InkvXp

Fsbpw \n-sf-bpw-t]mse
Hcp a\p-jy-\m-bn-cp-p.
Ahs \-]m-Z--fn
`qan-bpsS tNmcbpw hnbp-ap-m-bn-cp-p.
Ahs au\w
Rm\n-tmgpw hyJym-\n-m
{ian-p-sIm-tbn-cn-p-p.

hni-Ie\w 19 Pqsse 2012

XpScpw...

SI
\m

kZm:
cwK-th-Zn-bn
A\n Inn-Ip-f-c
kZm \mS-I
- n\nv Hcp cwKw

kZm tKm]m-e-Ir-jvWs cw
hoWp Nph aXn-eI
- s aW-cn-bpsS
kv]-\- a-W-p-ds \qdp-I-W-n\p
\mS-I-t{]-an-Ifpw ImWn-Ifpw Hcn- IqSn
sXm-dn-p. BSvkv Hm^v If-cn--dv knh Pq_nen BtLm-j--fpsS `mK-ambn
Pq 26 \v sshIov aXn-eIw ]mcm-auv
HmUn-tm-dn-b-nse thZn-bn aW-p-d-ns B Ncn{X ]pcp-j Hcn--qSn ]p\-\n--tm XnI Bth-i-tmSpw
Ic-tLm-j--tfmSpw ImWn-I kJm-hns\
hc-th-p. Ata-Nz \mS-I-th-Znv Hcp ]pXp
Po-h \evIm ]cn-{i-an-p BSvkv
Hm^v If-cn--dpw AXns {]h--Icpw
Hcn-qSn amXr-I-bm-bn.
Iyq-Wnv ]mn-bpsS \ntcm-[-\s
XpSv 1950 P\p-hcn 26 \v ASn--a-s-hs hntam-N\ kz]v\-v Nnd-Ip-I
\evIm \ntcm-[\w ewLnv PmY \bn
[oc-\mb B apWntmcm-fnsb tem-nenv anv aoi-tcm-a- t]mepw Fnsbn ]ngp-sX-Spv arKo-b-ambn sIme-sSpn he-mSv IS-p-dv Ipgnp aqSp-I-bmbn-cp-p. ]uc-kzm-X-{y-n-\p-thn PmY\Sn Incm-Xa
- mb a-\
- n-\n-cb
- mbn ckm- nXzwhcn Cy dn- n- nse
{]Y-a- c--km-n-bmWv kJmhv kZm.
Iyq-Wn-p-Im {]mW-hmbp t]m-se sImp\Sp t]mcm--ns DZm- amXrI-I \mSn\p kan
B Ncn{Xw `mhnX-e-ap-dbvp-thn Icp-Xn-sh-p-Xn A\m- ImWn-hp Hcp Hm-pdnp IqSn-bmWv Cu \mSIw. Ncn-{X-n\pw ImgvNbvp-a-pdw Ak-a-Xzhpw
Akw-Xr-]vXnbpw hnv
Bib ka-c
- f
- psS Xmbv-

thcv apdn Hcp ]pXn-b-Im-ev BcmWv


Iyq-Wn-s tNmZy-ap-bn-sm-mWv
\mSIw ]q-am-Ip-X
- v.
Zriyam[yacwK-pw, kmlnXy-kmw-kvIm-cn-Ic
- w-Kpw {it-b\
- mb bp.-sI. kptcjvIp-am-dmWv kZm F \mS-I-ns
cN\ \n-ln-n-cn-p-Xv. \mS-Ic
- w-Kv Hcp
XpS--m-c F \ne-bn h sNdnb
\yq\-X-I anI-hp kwhn-[m-b-I atljv
sNtmn Xs {]Xn-`-sImv Poh-p-Xpw
Xnf--am-Xp-amn. kZm-dn-tev {]thin-m\pw \mS-Is h-am\Ime kw`h--fp-ambn Iqn-bn-W-p-hm\pw \S-nb
{ia- XpS-n apgp \ns-nepw
Ay-tmsS ImWn-I Fmw ad-p. kZm Bbn thj-an kpanv IYm-]m-{Xs
`{Z-am-m Xo{h-ambn {ian-p. PpKp-\p-hns
]cm-{I-an-bmb \ym BImcw-sImp am{Xw ]nSnp\n-tm Zneo]pw ZnjmZpw
X-fpsS IYm-]m-{X-sf Xo-pw Dsm-p. kv{XoIYm-]m-{X- D-ssS cwKv AWn-\n-c Fm-hcpw \mS-I-tmSp
XnI Iqdp ]pen. A-Wt- _m-[hpw
ITn-\-{i-ahpw henb km-nI sNehpw
th Hcp Ie-bmWv \mS-Iw. \nc-h[n IYm]m-{X-sf AWn-\n-cn kZm-dns FgpX-s-Sm Ncn{X kXyw NnI-s-Spv
If-cn--dv F {]tZ-is apgp-h Iqnbn-Wn ]cn-an-Xn-Ip-n \nv ]e
e-Im-e- cwK-th-Zn-bpsS \mep-Np-h-cpIp-n-se-n BSvkv Hm^v If-cn-d-ns Cu {]h\w Ata-Nz \mS-Icw-Ks {]Xo--bpsS shfnw sIp-t]mbn-n Fp \s Hm-s-Sp-p-p. Hw
Cc-I-fpsS ]w tNp cmjv{Sob \ne]m-Sp-I am{X-amWv Cu \mS-Is cq]-sSp-p-Xpw Nn-s-Sp-p--Xp-sap IqSn
Ah ]d-p-sh-p-p.

hni-Ie\w 20 Pqsse 2012

hnt

ij

Nm-Xn-qw Iem-km-ln-Xy-ka
- nXn aXn-eIw ]p-_
- k
- m
XW kmwkvIm-cnI tI{-n kwL-Sn-n aW-pdw Ihn-kt- -f\w
hn.-Fkv. kp\nIp-am Fw.-F.F DZvLm-S\w sNbvXv kwkm-cn-p-p.

aW-pdw Ihn-k-t-f\w
Nm-Xn-qw Iem-km-ln-Xy-ka- nXn aXneIw ]p--_-km XW kmwkvIm-cnI
tI{-w lm-fn aW-pdw Ihn-kt- -f\w kwLSn-n-p.
hn.-Fkv. kp\nIp-am Fw.-F.F DZvLmS\w sNbvXp. Nm-Xn-qw {]kn-U v C.
Pn\ Ay-X hln NS-n aXn-eIw
]m-bv {]kn-U v hnP-b-evan _me-IrjvW, hn.-_n. tPymXn-cm-Pv, ]n.-F. tKm]o-IrjvW, sk_m-y, Sn.-sI. KwKm-[-c,
_ta-e, knnJv sjao, Imknw hmSm\--n, cmP tIm-p-dw, _m_p Infn-b--d
XpS-n-bh
- kwkm-cn-p.
aW-p-ds aa-d Ihn-I-fmb sF.
ANyp-X \mb, FS-tcn aue-hn, tNph ]cop-n, sI.-Fk
- .v sI. Xfn-p-fw, Cuhn-Pn, Ippn-am-jv, [oc-]m-e Nmfn-m-v, \mnI inh-cma, `mkvI \mn-I, kp{_--Wy-Zm-kv, B.sI.Fkv. he-m-S,v Sn.-B. A- am, am[h tNp-h, C.-F.-Fkv. ]pXn-bI
- mhv Fn-hsc
kt-f\w A\p-ka
v c
- n-p.
hnhn[ ]pc-kI
v m-c
- e`n Nm-Xn-qw
AwK--fm-b, sI.-Fw. kpa, ]n.-_n. ko
lpssk, kp\n ]n. aXn-eIw Fn-hpw
Ihn-kt- -f\n\p anI temtKm c
- q-]I
- e
- ]
v \
sNbvX \ujmZv ImXn-bm-f
- n\pw NS-n Fw.F.F. D]-lm-c
- \evIn BZ-cn-p.
Ihn kt-f\
-
- n IrjvWI
- p-am am{]mWw, t]m.-F. Xn, {]oXn An-m-Sv, kPoh Xrq, F.-F. A\-L, cRvPnv
IImn, ss\a \kvdn, A\nIp-am
sI.-_n, tUm. sI.-Fk
- v. IrjvWI
- p-am, F.-Un.
Atm-Wn, hn.-sI. {io[-c, hn.-F^
- v. _m_p,
]d-hq _m_p, \mk Ip-pw-I-c, AtimI ]pq, A_q-_
- ]mh-d- n, blnb ]n.F-v, \njmZv Xfn-p-fw, F.-B. knp,
tUhokv atcm-n-m, ]m- ]md-m-Sv, EXp]W, B\- sNdm-bn, tUm. ]n. kPohv

Ipam, cmtK-j.v Sn.-B, {]Zo]v Ipam ]pXqc, Snt\m tXma-kv, tPmbv tPmk-^v, I
knmv, Fw.-kn. An-Wn, kptcjv _m_p
Sn.-_n, cm[nIm kt\m-Pv, AvaZv apCu-\p-o,
sI. Znt\iv cmP, cma _n\o-jv, Pp_ptam,
Fkv.F
- w. Poh, hnP-b sF.-B, cma-N{-
thtf-m-Sv, _pj-dm-_n. Sn.-Fw, \nXn {io\nhm-k, F.-Pn. N{-t_m-kv, jmPn. sI.
A_vZp, \^o-kv _ohn, _okv _m\p,
Sn.-sI. app-tmb X, kp[o-jv. C.-Fk
- v,
Fw.-F-kv.-F-kv. aXn-e-Iw XpS-n-b-h kzw
IhnXI Ah-Xc
- n-n-p.
Hcp Znhkw \op-\n Ihn-kt- -f\
-
- nse
hnhn[ skj-\p-I-fn bp.-sI. kptc-jvIp-am,
Sn.-hn. hnt\m-Za
v m-, Sn.-sI. aocm-`m-b,v C.-Pn. hk am, kn.-sI. i-c am, hn.-B.
t\mbcmPv Fn-h Ay-X hln-p.
NS-n {]n vlukv {]kn-o-I-cn "aebmf ]pXp-ssien' F ]pkvXI
-
- ns {]Imi\w hn.-_n. tPymXn-cm-Pv, Sn.-sI. aocm-`m-bnv
\evIn \n-ln-p.
Nm-Xn-qw sshkv {]kn-U v A\n
Inn-Ip-f-c kzmKXhpw sk{I-dn kp\n
]n. aXn-eIw \nbpw ]d-p.

aW-pdw Ihnkt-f\ kZ-n\nv

hni-Ie\w 21 Pqsse 2012

sbv
I
s
s g-p

F. A-
Ab-p-X-Xv: sk_m-y
aebmfn {i-t--b-cm-b Fgpp-Im-cpsS I--c- -Wn--pp. Fgp-p-Im-cp-sS
ssIsbgp-p-I- ssI-h-iap-h (t^m--tm-tImn) Zb-hm-bn hni-Ie\-n\v A-b-p-Xv Cu
DZy-ahpambn k-l-Icn-p-a-sm... Hcm-fpsS Hcp I-s-gpp-am-{X-am-Wv {]-kno-I-cn-pI. A-b-pXcp ssI--sb-gp-v ap]v {]kn-o--Icn-n-ns-v Ddphcp-pI.
]{Xm[n]

-\h-bmb
apt v
v

]S-bn-cw
FUn: ]n. kenw-cmPv
Km\-/kaX Xriq 3
t]Pv : 72/hne: 50
am-n\v sImXn ae-bm-fn-bpsS Bflmhn tXIn--ambv Xpfp-nb ]S-m-p-I.
bqPnt]m- X y cNn a\p- j y- t am- N - \ ns h-k
- o-\a
- mb km-tZ-io-bKm-\-ns ]cn-`m-j-smw kaX Ah-Xcn-n Km\-. kwKo-Xs Hcp P\-XbpsS tcmam--am-nb alm-{]-Xn-`-I-fpsS
Pohn-X-tc-J-Ifpw {]km-[-I
Iyq-Wnv GIo-I-c-Whpw
hnime CS-Xp-] sFIyhpw
]e/teJ-\-
tImt{aUv ]n-t-jkv
Xncp-h-\--]pcw/t]Pv : 78/hne: 60
Iyq- W nv GIo- I - c - W hpw CS- X p- ]
sFIyhpw B{K-ln-p cmPys tImSn-W-n\phcp sXmgn-emfnh-n\pw
CXc CS- X p- ] _lp- P - \ - pw
kan kam-lm-cw.
hn.-F-kv. ApXm\-, Fw.-hn. tKmhn-,

_nt\mbv hnizw, sI.- F - k v . lcn- l - c ,


s{]m^. Sn.sP. N{-Nq-U, F. kpK-X,
Sn.-F. tPmbv, Fw.-F-kv. Pb-Ip-am Fnh-cpsS teJ-\--fmWv CXn kam-l-cn-ncn-p-X
- v.
kmn-samgn
F. hnP-b-tam-l
]{Xm-[n-]-p-dn-p-I/tIm\mv ]n-tjkv/ASn-amen/t]Pv : 100/hne: 75
hmXn amkn-Ib
- n Fgp-Xnb ]{Xm-[n-]
- pdn-p-I-fpsS ]pkvXIcq]w. Hcp Ime-L-nse \-Xn--Ip kmn-bmb Hcp
]{Xm-[n-]-cpsS [ochpw kXy-k--hp-amb
kmn-sam-gn-I-fmWv Cu ]pkvX-I-n.
{]-km-[-I.
Btcm Hcm
cmtP-{ hbe
IY-I/kuc`w _pIvkv ASq
t]Pv: 52/hne: 40
hmb-\-m-cpsS lrZbtmSpw Pohn-p
Ime-tmSpw t\cnv kwh-Zn-p 29 sImpI-Y-I-fpsS kam-lm-cw.

hni-Ie\w 22 Pqsse 2012