SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 1.

0 PENDAHULUAN Semantik merupakan bidang kajian tentang makna sama ada pada peringkat perkataan atau ayat dengan mempertimbangkan juga aspek-aspek bukan linguistik seperti konteks apabila perkataan atau ayat itu digunakan, kebudayaan sesuatu bangsa, unsur-unsur pilihan dan sebagainya. Elemen semantik ini juga dapat dikaji berdasarkan bidang atropologi dan sosiologi, psikologi, linguistik, sejarah, kebudayaan dan kesusateraan.

Dalam

ilmu

linguistik,

tatabahasa

merupakan

kajian

tentang

pembentukan kata dan penyusunannya dalam ayat. Manakala semantik pula berhubung rapat dengan pengkajian tentang makna. Semantik menurut istilahnya merujuk hal tentang makna, oleh kerana makna itu adalah sebahagian daripada bahasa, maka semantik juga menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik. Istilah semantik berasal daripada bahasa Yunani “sema” yang menerbitkan kata “semainein” yang bermaksud “menunjukkan”, “bererti”, atau “bermakna”. Bidang semantik sudah lama menarik perhatian ahli bahasa. Tokoh linguistik yang mula-mula menggunakan istilah semantik ialah M.Breal (1900) dalam bukunya Semantics : Studies in the Science of Meaning.

Sejarah semantik sudah bermula sebelum tahun Masehi. Ketika zaman Yunani sudah terkenal dengan beberapa orang ahli falsafah antaranya Socrates (469-399 S.M) dan salah seorang muridnya ialah Plato (425-348 S.M). Plato telah menggunakan perkataan “semainein” dalam bukunya yang bertajuk Cratytus. Kata dasarnya ialah “sama” yang bermaksud “syarat” atau “tanda” dan “semainein” sebagai kata terbitanyang bermaksud

memperlihatkan atau menyatakan. Salah seorang anak murid Plato pula iaitu Aristotle (384-322 S.M) menekankan terhadap bahasa terutamanya

perkataan, melahirkan takrifan bahawa ialah satuan bunyi atau huruf yang terkecil yang mengandungi makna.

Ferdinard de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Generate (1916) mengemukakan pendapat bahawa pada dasarnya bahasa memiliki dua aspek iaitu langue dan parole. Langue ialah bahasa sebagai bentuk yang berperaturan yang ada dalam otak manusia manakala parole ialah bahasa yang diujarkanoleh seseorang pada masa tertentu. Beliau juga

mengemukakan istilah signe iaitu tanda bahasa merupakan perkataan . Signe terbahagi kepada dua iaitu signitie (yang diertikan) dan signifiant (yang mengertikan). Maksud yang diertikan ialah “makna’, manakala yang mengertikan ialah bunyi bahasa.Beliau juga menegaskan bahawa semantik merupakan bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan makna.

Noam Chomsky dalam bukunya Aspects of the Theory of Syntax (1965), berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat digunakan.

PENGENALAN ILMU LINGUISTIK Bidang linguistik merupakan bidang yang telah lama dikaji oleh pengkaji bahasa di Malaysia dan serata dunia. Pengkajian bidang ini adalah penting sejak dahulu hingga kini. Tidak hairanlah, subjek ini diajar di peringkat tinggi seperti di institusi pengajian tinggi, institut perguruan, hingga ke peringkat yang lebih rendah, iaitu di sekolah-sekolah. Jelasnya, subjek ini terus menjadi penting, walaupun negara telah menuju ke arah globalisasi yang menjadikan teknologi sebagai fokus utama. Walaupun pada masa ini, bidang teknologi diberi perhatian oleh kerajaan, namun ilmu linguistik terus diberi perhatian untuk mengimbangi keperluan rohaniah di kalangan rakyat. Berdasarkan kepentingan yang telah disebutkan, dalam topik permulaan ini, pelajar akan didedahkan kepada definisi, latar belakang, bidang dan cabang ilmu linguistik. Kesemua subbidang ini akan disentuh memandangkan kepentingannya dalam memberi gambaran kasar terhadap ilmu linguistik sebelum kita mendalami bidang ini dengan mempelajari topik-topik yang seterusnya.

1 DEFINISI DAN KONSEP SEMANTIK 1. Manakala dari segi tulisan merupakan coretan dakwat. semantik ialah cabang linguistik yang akan membahas erti dan makna. perasaan. (Hashim Hj Musa. Secara khusus pula semantik ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna.M Verhar (1996). cat dan sebagainya. pendapat. “bererti”.W.1. atau “bermakna”. Definisi semantik menurut Abdullah Cheer (1994).1. 1.1. Dalam bahasa kita dapat dan mengungkapkan fikiran. Kata merupakan unit unit ujaran yang bebas dan mempunyai makna. Tanda atau . emosi. yang semuanya merujuk kepada suatu makna tertentu yang bertindak untuk menyampaikan maklumat atau hasrat. hubungan antara makna dengan makna lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. 1994: 44). semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu perkataan Secara umumnya semantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Manakala menurut Kamus Dewan.2 KONSEP SEMANTIK Bahasa pada lahirnya merupakan ucapan yang terdiri daripada gelombang suara dan dari suara. Definisi semantik dari segi istilah ialah Istilah semantik berasal daripada bahasa Yunani “sema” yang menerbitkan kata “semainein” yang bermaksud “menunjukkan”. perlakuan keperibadian manusia. Bunyi ucapan dan coretan tulisan yang merujuk hal tentang makna merupakan sejenis tanda atau sign.1 DEFINISI SEMANTIK Semantik ialah bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat dikenali sebagai bidang semantik. semantik merupakan bidang pengkajian linguistik yang objek penelitiannya makna bahasa. Definisi semantik menurut tokoh bahasa J.

dalam erti yang luas semantik itu meliputi juga sintaksis malah pragmatik. “Science dealing with the relations between referents and referents linguistics symbols (words. phrase) and objects or concepts to which they refer – and with the history and changes in the meaning or words” Sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji tentang makna. 1962: 15). Semantik mempunyai dua pengertian iaitu semantik merupakan bahagian daripada struktur bahasa yang berkaitan dengan makna ungkapan dan juga struktur makna sesuatu pertuturan. iaitu ilmu penginterpretasi makna yang melibatkan faktor linguistik dan bukan linguistik. cuma melibatkan teori referense dan teori makna sahaja. Pengkajian makna seharusnya melibatkan ilmu pragmatik. semantik boleh dilihat dari sudut erti yang luas dan sempit. Manakala kajian pragmatik merupakan kajian tentang asal-usul penggunaan dan pengaruhnya dalam perlakuan yang dihubungkan dengan tanda itu. Keadaan ini demikian kerana menurut Nor Hashimah Jalaludin (1992 :1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980). Kajian semiotik pula dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu semantik. Pengkajian makna pada peringkat semantik dalam erti kata yang sempit hanya meliputi maklumat linguistik. (Ullmaan. Pengertian kedua.sign ialah sesuatu tanda yang mewakili atau melambangkan sesuatu yang lain. . expressions. sintaktik dan pragmatik Kajian tentang semantik ialah kajian tentang pemaknaan tanda. pengkajian makna pada peringkat semantik belum dapat memberikan makna sepenuhnya sebagaimana yang dihajati oleh penutur. Bagaimanapun. semantik merupakan satu sistem dan penyelidikan makna sesuatu bahasa. Kajian ke atas sistem tanda dikenali sebagai semiotik atau semiologi. Kajian sintaktik merupakan kajian tentang kombinasi tanda-tanda. Keterangan ini sesuai dengan kenyataan Pei dan Gaynor (1980 : 193) yang menerangkan makna sesuatu bahasa.

Pengkaji juga dapat berfikir dengan lebih berhati-hati. Fonologi dan morfologi merupakan aspek mekanikal. . bahasa Inggerís memungut kata daripada bahasa Perancis ini menjadi language. Dalam bahasa Melayu pula. Dalam linguistik juga semantik dikaitkan dengan penyampaian makna oleh saranan-saranan kemahuan dan leksikal sesuatu bahasa. DEFINISI LINGUISTIK Istilah linguistik berasal daripada perkataan Latin lingua yang membawa maksud 'bahasa'. istilah linguistique adalah berkaitan dengan language. iaitu langue dan langage dalam bahasa Perancis. dan lingua dalam bahasa Itali. morfem. perkataan dan juga ayat. Istilah'linguistics' dalam bahasa Inggerís adalah berkaitan dengan kata language tersebut. Walaupun semantik itu sebagai satu kajian yang sukar dikaji secara formsl. Pengkaji dapat bertutur dan menulis dengan lebih berkesan. iaitu fonem. Dalam bahasa-bahasa "Roman" (iaitu bahasa-bahasa yang berasal daripada bahasa Latin). maanakala sintaksis dan semantik sebagai aspek psikologi dan ditambah dengan etimologi yang mempunyai unsur sejarah.Gabungan antara kedua-dua faktorlinguistik dan bukan linguistik ini benarbenar dapat membantu pengkajian makna yang lebih berkesan. seperti juga dalam bahasa Perancis. tetapi ia merupakan bahagian yang penting dalam tatabahasa. huraian dan sejarawi malah masalah-masalah semantik yang harus diteliti ialah sifat-sifatnya. dan kata adjektifnya adalah linguistic atau "linguistik". Berdasarkan pandangan teoritis. Kita telah mendapat penjelasan bahawa semantik merupakan kajian tentang makna dalam bahasa. Seterusnya. istilah linguistik merupakan nama bagi bidang ilmu. Makna-makna itu pula boleh ditinjau daripada pelbagai peringkat bahasa. masih ada katakata serupa dengan lingua Latin itu. sama ada sikronik atau diakronik. Malah semantik juga mengkaji hal tentang hubungan antara unsur-unsur tersebut antara satu sama lain. Ini berlaku kerana bahasa itu mempunyai dua aspek iaitu fisiologi atau mekanikal dan psikologi atau tidak mekanikal. Malah ilmu semantik memberikan banyak kebaikan kepada pengkajinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Walpole (1941 :28-33) iaitu pengkaji akan lebih memahami perkara yang didengar dan dibaca.

Ilmu linguistik sebenarnya merujuk kepada bahasa secara umum. bahasa dikaitkan dengan erti kiasan yang membawa pelbagai tafsiran makna. beliau juga turut membezakan istilah parole (tuturan) berdasarkan kedua-dua istilah tersebut. Terdapat banyak definisi linguistik yang telah dikemukakan oleh ahli linguistik sejak dahulu hingga kini. istilah linguist merujuk kepada makna "seseorang yang fasih dalam berbagai bahasa". linguist dapat diertikan sebagai ahli bahasa. Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja. kajian ilmu linguistik meliputi bahasa-bahasa di dunia yang berbeza sifatnya. istilah ahli linguistik disebut "linguis" yang dipinjam daripada istilah bahasa Inggeris linguist. dalam bukunya Cours de Linguistique Generale telah membezakan kata Perancis langue dan langage. ilmu linguistik dikaitkan juga dengan ilmu yang bersifat empiris. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik. Manakala dalam penggunaan bahasa Inggeris seharian. 'ucapan'. Sebagai contoh. dapat disimpulkan bahawa kita perlu membuat perbezaan di antara kata bahasa Inggeris linguist di dalam bahasa seharian dengan istilah linguist sebagai ahli linguistik. Ini bermakna bidang kajian linguistik. Selain itu. Umpamanya. Menurut beliau lagi. yakni dalam ungkapan 'ilmu bahasa ' seperti dalam contoh bahasa Melayu. Selain itu. kebanyakan para sarjana bahasa sering menggunakan istilah Perancis ini (langue. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum. tetapi tidak tuturan". bahasa juga dikaitkan dengan istilah harfiah. Selain daripada itu. seperti juga disiplin ilmu yang lain. sebagaimana yang dipakai secara konkrit dan merujuk kepada 'loghat'. Selain itu. Dengan wujudnya kelainan bahasabahasa tersebut. istilah langage boleh diertikan sebagai bahasa khas yang ada pada penutur bahasa seperti yang terdapat dalam ucapan "Di mana manusia memiliki bahasa. binatang juga memiliki bahasa. dan 'perkataan'. Dalam menjelaskan tafsiran bahasa. Ilmu linguistik dikatakan bersifat umum. Parole yang merupakan 'tuturan' pula adalah bahasa. Dalam istilah ilmiah pula. Istilah-istilah bahasa di dalam kajian ilmu linguistik pula dikaitkan dengan pelbagai tafsiran. maka bidang kajian linguistik dikatakan bersifat umum.Manakala. Banyak . Dalam bidang kajian ilmu linguistik. mempunyai sistem yang teratur bagi merealisasikannya sebagai salah satu bidang ilmu yang dipelajari.Ferdinand de Saussure (1916). Dengan itu. bahasa sering dikaitkan sebagai objek bagi kajian bidang ini. ungkapan "He is quite a linguist" yang bererti "Dia fasih dalam beberapa bahasa". yakni hanya menyelidik kepada bahasa-bahasa tertentu sahaja. langue merupakan suatu "sistem". Berdasarkan keterangan tersebut. istilah harfiah ini dianggap sebagai objek dalam bidang ilmu kajian linguistik. Di dalam bahasa Melayu. bahasa Indonesia dan sebagainya. langage dan parole) sebagai suatu istilah profesional. kita dapat merumuskan bahawa orang yang fasih dalam menguasai berbagai bahasa tidak sama dengan ahli linguistik. Umum di sini bermaksud bahawa bidang kajian ilmu linguistik ini tidak bersifat spesifik. Di dalam kajian ilmu linguistik ini juga. yang merupakan bapa linguistik moden berbangsa Swiss. Ini bermakna ilmu linguistik dan bidang ilmu yang lain dikaitkan dengan fakta dan data yang dapat diuji kesahihannya oleh ahli-ahli tertentu dan semua ahli yang lain. Ilmu linguistik juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan spesifik.

Ini bermakna bahawa bahasa-bahasa yang dikaji mesti dilihat sebagai satu disiplin ilmu yang tersusun serta mempunyai organisasi tersendiri. Pandangan tentang definisi ilmu linguistik ini turut disentuh oleh Langacker (1987). Pandangan yang sama berkaitan kajian bahasa secara saintifik ini turut dikemukakan oleh John Lyons (1968:89). David Crystal (1973) menjelaskan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. iaitu mengkaji segala bidang linguistik yang dikaitkan dengan bidang lain. Menurut beliau. iaitu linguistik sinkronik. Seterusnya. Verhaar (1993) menjelaskan linguistik sebagai satu kajian ilmu bahasa. Pandangan kedua-dua tokoh ini memperlihatkan bahawa perlunya linguistik dikaji seperti juga disiplin ilmu lain yang juga memperlihatkan ciri-ciri saintifik. Berdasarkan pandangan tersebut. Linguistik sinkronik merujuk kepada kajian pada suatu bahasa dan masa tertentu. Bidang linguistik ini juga termasuklah linguistik jati yang memberi huraian atau deskripsi tentang sesuatu bahasa tanpa kaitannya dengan bidang lain dan linguistik terapan. kita dapat merumuskan bahawa linguistik merupakan bidang yang memerlukan kajian yang mendalam dan teliti yang memberi penekanan kepada bidang kajian bahasa secara khusus serta menghubungkan bahasa dengan ilmu disiplin yang lain. linguistik adalah kajian terhadap bahasa manusia. Manakala. Menurut beliau. emosi dan keinginan melalui simbol . Ia merangkumi bidang linguistik secara khusus. Selain itu. linguistik preskriptif membentuk norma atau menentukan yang mana betul dan yang mana salah di dalam pemerian bahasa. linguistik deskriptif dan linguistik preskriptif. linguistik adalah 'The scientific study of language '. Menurut beliau. . Linguistik deskriptif pula menumpu kepada huraian beberapa kemungkinan yang ada di dalam sesuatu bahasa. linguistik diakronik. Linguistik diakronik pula menumpu kepada kajian yang dibuat mengikut perkembangan masa dan perbandingan bahasa. perasaan. saintifik juga merujuk kepada sesuatu ilmu yang mempunyai ciri keesahan dan kebolehpercayaan dari segi mutu dan kesahihan fakta. Ini bermakna linguistik mengkaji bahasa-bahasa yang dihasilkan oleh manusia melalui alat-alat pertuturan tertentu yang membawa pelbagai makna. Berdasarkan pandangan tokoh-tokoh tersebut. kata linguistik berasal daripada kata Latin iaitu lingua yang bermaksud bahasa. tanpa penentuan betul dan salah.simbol yang lahir secara sedar. pengertian kata ÂlinguistikÊ merujuk kepada bagaimana suatu kajian bahasa itu dilaksanakan. kajian ilmu bahasa mencakupi bidang ilmu yang sangat luas. Menurut Verhaar (1985:1).definisi yang dikemukakan oleh mereka berfokus kepada pengertian kata linguistik itu sendiri yang membawa pelbagai tafsiran yang berbeza di kalangan mereka. Safir (1921) mendefinisikan bahasa sebagai suatu kaedah yang bukan naluri (noninstinct) manusia untuk menyampaikan idea.

Lebih ringkas lagi bahasa mencerminkan kebudayaan penuturnya.masing daripada hasil kajian mereka. Persoalan tentang bahasa telah mendapat perhatian ramai tokoh linguistik. pelbagai definisi telah diberikan berdasar sudut pandangan yang berbeza-beza mengikut perspektif masing. .Bloch dan Trager (1942) menyatakan bahasa ialah suatu sistem lambang . Ferdinand de saussure (1974/1993) pula berpendapat bahasa ialah sistem isyarat yang mempunyai bahagian terpenting yang berupa gabungan daripada erti dengan bayangan bunyi dan kedua-duanya bersifat psikologi. jelaslah bahasa digunakan untuk bergabung atau berhubung sesama manusia.lambang bunyi vokal yang bersifat arbitrari yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi. Chomsky (1957) mendefinisikan bahasa ialah suatu set ayat yang mempunyai had panjang dan tersusun dengan menggunakan satu set unsur yang terhad. Asmah Haji Omar (1988) tokoh linguistik melayu menyatakan bahasa merupakan firasat atau petunjuk kepada sesuatu kebudayaan.

secara etimologi.Profesor Abdullah Hassan mengatakan bahawa unsur-unsur subjek mestilah terdiri dariapda orang. kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama dan kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama.1.Contoh dalam cerpen Mak Timah karya Khatem Bin Ariffin.Binaan ayat mengandungi subjek dan predikat. Subjek Subjek ialah konstituen. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan.Terdapat pelbagai definisi yang telah diberikan untuk bidang ini. 2.1.yang bersifat frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan.Binaan Subjek Subjek ayat tunggal terdiri daripada frasa nama yang terbentuk daripada salah satu unsur seperti kata nama.terdapat beberapa ayat yang subjeknya terdiri daripada orang.CONTOH ANALISIS CERPEN DARI ASPEK SINTAKSIS 1.Menurut Profesor Abdullah Hassan dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi dan Sintaksis untuk guru dan pelajar.benda atau perkara.Istilah lain untuk subjek ialah hal.Contohnya definisi yang telah dinyatakan oleh Abdullah Hassan 1980:164. benda dan kata kerja.Contohnya ayat pada muka surat 92 : Dia juga pandai memasak. 2. 2. kebanyakan ahli bahasa di Malaysia telah mendefinisikan sintaksis berdasarkan fungsi dan bidang tugasnya.0 Pengenalan Sintaksis merupakan satu bidang bahasa yang tugasnya mengkaji rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat gramatis sesuatu bahasa serta hukum-hukum tentang susunan kata yang menyebabkan terjadinya ayat sebagai sesuatu bentuk binaan bahasa yang sempurna.1. kata ganti nama.Subjek juga dikenali sebagai perkara yang diceritakan.1. Namun.atau kata nama terbitan.Oleh yang demikian.sintaksis merupakan istilah untuk mengkaji pembentukan ayat. Dalam cerpen Mak Timah terdapat banyak ayat yang subjeknya .Antaranya definisi dari aspek makna dalam sesuatu bahasa yang lain seperti bahasa Yunani. 2.atau menjadi klausa dan ayat merupakan unit terbesar. iaitu sun yang bererti “dengan” dan tattein yang bererti “menempatkan bersama – sama”.1. sintaksis dapatlah diertikan sebagai “menempatkan kata – kata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat.kata nama khas. Subjek dalam ayat ini adalah kata ganti nama diri iaitu merujuk kepada manusia.Sesuatu binaan ayat itu bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya tetapi terbentuk daripada susunan beberapa unit-unit kecil rangkaian kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen. iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa.0 Struktur Binaan Ayat Bahasa Melayu Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi.(i) Kata Nama Kata nama yang menjadi subjek sesuatu ayat boleh terbentuk daripada kata nama am.subjek ialah benda .

Pada perenggan 3 : Ayah pun nampak berselera juga waktu makan masakan Mak Timah. mana.perenggan 4 muka surat 92 : Seleraku sentiasa terbuka apabila menghadap hidangan Mak Timah.1. Sebaliknya. Kata adjektif selera berada dalam struktur binaan ayat tersebut adalah sebagai subjek ayat.1. Contohnya ialah ayat pada perenggan 2 muka surat 92 : Mak Timah hanya bekerja pada waktu siang.iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Terdapat sejenis kata kerja yang mengambil tugas kata nama. Selain itu.Penulis cerpen Mak Timah lebih gemar menggunakan kata nama sebagai subjek ayat.Contohnya ialah dalam cerpen Mak Timah Karya Khatem Bin Ariffin.1(Iv) Kata Adjektif Yang Berfungsi Sebagai Kata Nama Sehubungan itu. 2. dan.Ada tiga kata ganti nama diri tanya iaitu apa.Contoh subjek ayat yang terdiri daripada kata ganti nama diri pertama ialah pada perenggan 1 muka surat 100 : Aku mengangguk. siapa. Buktinya hanya terdapat satu ayat sahaja yang subjeknya kata kerja iaitu kata kerja terbitan apitan ke-.dalam bahasa Melayu.1 (ii) Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am..Nenek sudah tua.-an. Aku tersenyum. Ayah mahu aku belajar memasak.terdiri daripada kata nama. Subjek ayat ini adalah Mak Timah iaitu kata nama khas hidup manusia.1(Iii) Kata Kerja Yang Berfungsi Sebagai Kata Nama Kehadiran kata kerja sebagai subjek dalam ayat bukanlah suatu perkara baru.Subjek ayat tersebut adalah kata nama am hidup manusia. Namun hanya terdapat satu ayat sahaja iaitu pada perenggan 1 muka surat 98 : Apakah yang mahu ayah sampaikan padaku?. 2. Jelas dan nyata hanya minoriti sahaja subjek ayat yang bukan dari golongan kata nama. .1.kata adjektif juga merupakan salah satu unsur yang dijadikan subjek dalam ayat. penulis juga kerap menggunakan kata nama am sebagai subjek dalam ayat.Terdapat sejenis kata adjektif yang berfungsi sebagai subjek sesuatu ayat. 2. Penulis cerpen Mak Timah turut menggunakan kata ganti nama tanya sebagai subjek dalam ayat.Kata ganti nama boleh dibahagikan kepada dua golongan kecil.Sehubungan itu kata ganti nama diri terdiri daripada dua jenis iaitu kata ganti nama diri tanya iaitu perkataan yang merujuk kepada orang atau benda dalam bentuk tanya. Buktinya pada perenggan terakhir muka surat 94 : Kehadiran ibu tirinya telah membuatkan hidup mereka adik beradik kucar-kacir. Buktinya pada perenggan 3 muka surat 92 : Ayah yang selalu meminta aku untuk membantu dimana perlu. penulis lebih kerap menggunakan kata ganti nama diri orang pertama dan orang ketiga dalam binaan subjek ayat.

2.1. 2.bagaimana.Selain itu penulis juga telah menggunakan kata adjektif yang telah menerima imbuhan apitan ke.Kata Kerja Asal Tidak Berimbuhan Kata kerja asal tidak berimbuhan ialah kata kerja yang terdiri daripada satu kata dasar sahaja.frasa adjektif dan frasa sendi nama.(ii) Predikat Frasa Kerja Frasa kerja yang menjadi predikat dalam boleh terbentuk daripada beberapa unsur seperti unsur kata kerja asal.Oleh yang demikian. Kemesraan ayah mengelus-ngelus keserabutan dalam jiwaku.Predikat mempunyai fungsinya yang tersendiri.1(ii)a.kata kerja terbitan .dengan sifat dan bila.Manakala menurut profesor Abdullah Hassan dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi dan Sintaksis.kemana.2.frasa kerja.Kata kerja asal terdiri daripada dua jenis iaitu kata kerja asal tidak berimbuhan dan asal berimbuhan.keluar.Contoh kata kerja asal tidak berimbuhan dalam cerpen Mak Timah ialah “ Pakaian idah juga aku tukar dengan baju kurung” 2.1.frasa sifat dan frasa sendi..tidur. Antara fungsi predikat adalah memberitahu maklumat lanjut berkenaan benda.masuk.kata bantu dan unsur-unsur keterangan. Contoh kata kerja tak transitif yang tidak berimbuhan ialah mandi.1(ii)b.2.hilang.orang ataupun perkara yang disebut dalam subjek.2. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut manakala kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek. Cerita itu ialah berkenaan benda.naik.2. predikat ialah bahagian yang mengandungi ayat yang mengandungi cerita.-an sebagai subjek ayat> Buktinya pada muka surat 95 : Kelembutan ayah mencairkan ketegangan dalam diriku.dan sebagainya. kata nama khas. 2.dan memberitahu dimana.dan kata nama terbitan.predikat boleh terdiri daripada mana-mana satu jenis daripada empat jenis frasa iaitu frasa nama. 2.. 2.1 Binaan Predikat Predikat sesuatu ayat tunggal dapat dibina daripada unsur-unsur utama seperti frasa nama. dan boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Predikat Predikat ialah kumpulan perkatan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.mengapa.(i) Predikat Frasa Nama Predikat Frasa Nama yang menjadi predikat sama seperti binaan frasa nama yang berfungsi sebagai subjek dalam sesuatu ayat.Contohnya dalam cerpen Mak Timah. 2. Contoh ayat yang terdapat dalam cerpen ini adalah “Mak Timah bagaikan ibu kepadaku”.Unsur ini boleh terbina daripada kata nama am.memberitahu sifat-sifat benda. Kata Kerja Asal Berimbuhan .2. penulis juga menggunakan frasa nama sebagai predikat dalam ayat. memberitahu apa yang dilakukan oleh benda.frasa kerja.

Antara ayat yang mengandungi kata bantu adalah seperti yang berikut : g) Mak Timah sudah lama menjanda sejak kematian suaminya.Kata kerja asal berimbuhan ialah kata kerja yang terdiri daripada gabungan kata dasar dan imbuhan.Kata bantu jenis ini adalah seperti hendak.masih dan banyak lagi.(Muka surat 96) 2.... didapati ada penggunaan kata kerja terbitan sebagai predikat frasa kerja. Terdapat dua jenis kata bantu dalam bahasa Melayu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.” 2.mesti.....(Muka surat 94) .-kan..Kata Kerja Terbitan Kata kerja terbitan ialah kata kerja yang asalnya bukan daripada golongan kata kerja tetapi daripada golongan kata yang lain seperti kata nama atau kata adjektif..boleh.2.mendodoikannya sehingga tidur semula.Contoh kata kerja asal berimbuhan sebagai predikat kata kerja dalam cerpen Mak Timah ialah “ Aku berlari kebilikku.atau sudah dilakukan. Contoh kata kerja berimbuhan yang tak transitif adalah seperti menari..Setelah meneliti ayat –ayat yang digunakan oleh penulis. Mak Timah telah memberi tunjuk ajar kepadaku. Sehubungan itu.sedang.berehat dan banyak lagi.2.1(ii)c.(Muka surat 91 ) e) .. j) Kehadiran ibu tirinya telah membuatkan hidup mereka adik beradik kucar-kacir. ( Muka surat 94 ).bernyanyi. Kehadiran kata bantu ragam dalam ayat adalah sebelum kata kerja. didapati sememangnya banyak penggunaan kata bantu ragam dan aspek dalam predikat frasa kerja... c) . mahu...kata bantu juga boleh hadir secara berderetan iaitu lebih daripada satu dalam sesuatu ayat.. (Muka surat 92 ) h) Aku tidak tahu bagaimana hendak menjawab ( Muka Surat 94 ) i) Ingatlah ibu tiri boleh menggantikan emak...me-.(Muka surat 91 ) f) Aku cuba menyembunyikan kemuraman wajahku . Kata kerja terbitan tersebut ialah kata kerja transitif dan kehadiran masing-masing dalam ayat memerlukan objek.Kata Bantu Kata bantu yang menjadi unsur frasa kerja ialah perkataan yang hadir sebelum kata kerja. Proses pengimbuhan akan berlaku bagi menerbitkan kata kerja terbitan. sama ada belum.belum.menghasilkan dan memperluas. .membuahkan....(Muka surat 94) b) Lagunya yang sumbang dan tidak tentu irama itu dapat juga menidurkan Afiq.-i atau memper-.Setelah meneliti setiap ayat dalam cerpen Mak Timah.Kata bantu aspek ialah kata bantu yang menyatakan atau menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa.pernah. rupanya dia datang hendak menyiksa hidup kita sahaja.1(ii)d. Kata ini boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Manakala kata bantu ragam ialah merupakan kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Proses ini berlaku apabila kata nama atau kata adjektif tersebut memerlukan imbuhan me-.(Muka surat 91 ) d) .sedang...dan dapat. .harus. a) Kehadiran ibu tirinya telah membuatkan hidup mereka adik beradik kucar-kacir...Contoh perkataan yang terbit daripada proses pengimbuhan ialah menyekolahkan.Contoh kata bantu aspek ialah akan.tidak lagi dapat menakung kencingnya.

sungguh dan sebagainya. Ada juga kata penguat yang boleh hadir sesudah kata adjektif seperti sungguh.2.Ada .k) Petang esoknya aku sudah siap berbaju kurung ungu. ( Muka surat 92) b) Mak Timah baik ( Muka surat 92 ) c) Dia juga pandai memasak ( Muka Surat 92) d) Aku sudah pandai membuat susunya ( Muka surat 95) 2.pada pukul dan sebagainya.(iv) Predikat Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama yang menjadi predikat terbina daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama.Unsur inti ini boleh wujud secara bersendirian ataupun dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. sekali.kepada. a) Afiq lain sedikit daripada Idah b) Ayah ke dapur untuk menemui Mak Timah 3. Dengan frasa keterangan dimaksudkan unsur-unsur yang menerangkan kata kerja itu lebih lanjut lagi. boleh didahului oleh kata penguat seperti amat.atau sebelum dan sesudah frasa nama. transitif dan tak transitif.dan sebagainya.daripada.Bagi penggunaan kata adjektif selapis.lemah lembut dan berusia disekitar tiga puluh lima tahun.untuk. ( Muka surat 96) l) Kamu bertiga sudah dianggapnya macam anak sendiri.sangat.dengan.oleh.0 Konstituen Frasa Nama Dalam Ayat Bahasa Melayu.iaitu kata adjektif selapis atau kata adjektif ganda. Konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya.Kata sendi nama adalah seperti di.di kilang. Frasa keterangan terbentuk daripada frasa sendi nama seperti dengan cepat.pada. Antaranya adalah seperti ayat yang berikut : a) Orangnya berwajah manis. betul dan benar.2.Antara ayat tersebut adalah seperti berikut . a) Afiq tiba-tiba menjerit dengan suara langsingnya ( Muka surat 91) b) Lampinnya perlu segera ditukar jika basah ( Muka surat 91 ) c) Ayah ke dapur untuk menemui Mak Timah ( Muka surat 96) d) Mak Timah sudah pulang ke rumahnya setelah menyediakan makan malam untuk kami ( Muka surat 96 ) e) Pakaian Idah juga aku tukar dengan baju kurung ( Muka surat 96 ) 2.terdapat banyak penggunaan frasa adjektif sebagai predikat dalam ayat.kata adjektif juga boleh hadir bersama-sama kata bandingan seperti lebih dan paling dan juga boleh disertai imbuhan ter.1.Selain itu.dari. Unsur-Unsur Keterangan Frasa kerja yang mengandungi kedua-dua jenis kata kerja.Berikut adalah contoh ayat yang predikatnya terdiri daripada frasa sendi nama. Berdasarkan analisis yang telah dibuat. boleh menerima frasa keterangan.2.1(ii)e.Penulis cerpen Mak Timah juga banyak menggunakan unsur-unsur keterangan dalam ayat yang predikatnya adalah frasa kerja.ke.yang membawa maksud “paling”.( Muka surat 99 ) 2.1(iii) Predikat Frasa Adjektif Frasa adjektif yang berfungsi sebagai frasa predikat terdiri daripada kata adjektif .

3. i)Penentu Hadapan Frasa Nama Penentu Hadapan Inti .bagi binaan frasa nama inti + penerang nama terdapat beberapa binaan frasa nama iaitu seperti didalam jadual dibawah: i) Inti + penerang nama jenis.sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.sementara perkataan atau perkataan-perkataan yang lain merupakan penerang atau penerang-penerangnya. Dalam cerpen Mak Timah.terdiri daripada penerang-penerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama iaitu penentu.1 Binaan Frasa Nama Dalam Ayat Bahasa Melayu.Jenis pertama ialah yang terdiri daripada satu perkataan yang menrupakan inti bagi seluruh frasa nama itu. 3. Jenis yang kedua ialah jenis yang terdiri daripada dua unsur di dalamnya. kata adjektif.Jika dibentuk oleh sederetan perkataan. Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan sahaja ataupun sederetan perkataan.frasa sendi nama dan bilangan ordinal.Dalam cerpen Mak Timah terdapat juga binaan frasa nama inti + penerang bukan nama.Inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna.pendapat yang yang mengatakan bahawa unsur-unsur bukan nama boleh juga menjadi pengisi frasa nama jika unsur-unsur itu boleh saling berganti dengan unsur-unsur nama. .1.maka terdapat dua jenis hubungan antara perkataan-perkataan itu. Frasa Nama Inti Penerang Nama Jenis baju kurung ii) Inti + penerang milik Frasa Nama Inti Penerang Milik Pakaian Idah Susu Afiq Bilik ku Orang nya 3.1.1 Binaan Frasa Nama : Inti + Penerang Bukan Nama Frasa nama juga boleh terbentuk daripada inti yang menerima penerang bukan daripada jenis kata nama. Penerang bukan nama.1 Binaan Frasa Nama : Inti + Penerang.kata kerja. Frasa nama yang mengandungi unsur-unsur yang mempunyai hubungan inti+penerang boleh terbentuk daripada dua jenis hubungan iaitu inti + penerang nama dan inti + penerang bukan nama.

Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. dan penerang.binaan frasa kerja terbahagi kepada dua jenis iaitu frasa kerja yang tidak mengandungi objek. .Berdasarkan penelitian terhadap cerpen Mak Timah. didapati penulis sememangnya mengambil kira susunan konstituen frasa nama. Peraturanperaturan ini adalah seperti peraturan D-M. terdapat peraturan tertentu yang mengatur susunan kedudukan konstituen-konstituennya. Susunan Konstituen Frasa Nama berdasarkan Peraturan D-M dalam Cerpen Mak Timah Frasa Nama Diterangkan ( Inti ) Menerangkan(Penerang) Pakaian Idah Susu Afiq Baju kurung 4.Jenis yang kedua ialah frasa kerja yang mengandungi objek.kecualian hukum D-M. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya.Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif.Bilangan Penjodoh Bilangan Semua .2 Susunan Konstituen Frasa Nama Dalam pembinaan frasa nama.0 Binaan Frasa Kerja Dalam Ayat Bahasa Melayu. iaitu apa yang hadir dahlu dan apa yang kemudian.bilangan dan panggilan.barang kemas ii) Penentu belakang Frasa Nama Inti Penentu belakang petang itu waktu itu iii) Inti + penerang kata adjektif Frasa Nama Inti Penerang Kata Adjektif suara garau suara langsing iii) Inti + penerang frasa sendi nama Frasa Nama Inti Penerang Frasa Sendi Nama Sendi Nama Frasa Nama Aku dari sekolah Ayah di dapur 3. Dalam ayat-ayat bahasa Melayu. yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannnya.

2 Binaa Frasa Kerja dengan Objek Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuiti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata kerja yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. a) Frasa Kerja yang mengandungi satu objek Ayat .1 Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri sdaripada satu jenis kata kerja sebagai intinya.Binaan Frasa Kerja yang terdapat didalam cerpen Mak Timah adalah seperti berikut : a) Kata kerja Tak Transitif dengan Pelengkap i) Frasa sendi nama sebagai pelengkap Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata Kerja Frasa Sendi Nama Ayah bangun dari tidurnya Mak Timah datang bekerja di rumah Aku berlari ke bilik ii) Kata nama sebagai pelengkap Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata Kerja Kata Nama Ayah cium pipi Idah iii) kata Adjektif sebagai pelengkap Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata Kerja Kata Adjektif Dadku menjadi sebak b) Kata Kerja Tak Transitif dengan Kata Nama sebagai penerang Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Kata bantu Aspek Frasa Kerja Kata Kerja Penerang Petang esoknya aku sudah siap berbaju kurung ungu 4. yang disebut kata kerja tak transitif.4.

v. Ayah tidak lagi dapat bermesra dengan kami. vi. Aku boleh menjaga mereka. Aku dapat merasakan darahku menjalan ke muka dan berkumpul dipipiku. Aku tidak tahu bagaimana hendak menjawab 4. Dia datang hendak menyiksa hidup kita sahaja ii. a) Kehadiran Kata Bantu Aspek sebelum Kata Kerja dalam cerpen Mak Timah. manakala kata bantu ragam pula menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja. . iv. Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Kata Bantu Aspek Kata Kerja Pelangkap Mak Timah akan menghidang makanan tengah hari kami Mak Timah telah memberi tunjuk ajar kepada ku Ayah telah mengambilnya bekerja atas cadangan nenek Aku pernah mencadangkan Afiq tidur denganku Afiq sedang tidur di biliknya (penerang) Ayah akan mendukung Afiq b) Kehadiran Kata Bantu Ragam sebelum Kata Kerja dalam cerpen Mak Timah i.Frasa Kerja dengan Kata Bantu Unsur kata bantu dibentuk oleh kata bantu yang boleh disertai oleh kata penguat.4 Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen.Kata bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut makna iaitu mengikut makna yang didukung oleh keduadua jenis kata bantu tersebut iaitu kata bantu aspek yang menerangkan aspek waktu bagi kerja. iii. Apakah yang mahu ayah sampaikan padaku? vii.Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Kata Nama Kata Kerja Objek Tepat Afiq menggunakan pampers Aku cuba mencari hujah Aku menggelengkan kepala b) Frasa Kerja yang mengandungi dua objek Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Kerja Kata Nama Kata Kerja Objek Tepat Objek Sipi Mak Timah memberitahu ku satu berita Aku menekup mukaku dengan kedua-dua belah telapak tanganku. Aku tak mahu kata –kata yang terkeluar dari mulutku berbaur emosi. 4.3.

0 Binaan Frasa Adjektif dalam ayat bahasa Melayu. b) Mak Timah hanya bekerja pada waktu siang iii) Keterangan cara a) Afiq tiba-tiba menjerit dengan suara langsingnya. 5. Apabila ini berlaku ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk. sama ada jenis transitif atau tak transitif. v) Keterangan alat a) Pakaian Idah juga aku tukar dengan baju kurung. Terganggu oleh suara langsing Afiq II. 5. vi) Keterangan bagai a) Mak Timah bagaikan ibu kepadaku. Dalam ayat ini kata hubung pancangan komplemen akan digunakan iaitu “bahawa dan untuk” yang berfungsi menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat iaitu penerbitan ayat majmuk pancangan komplemen.Selain itu.tempat. Secara ringkasnya.Berikut adalah contoh daripada cerpen Mak Timah. 4. d) Nampaknya ayah kena cari orang lain untuk menggantikan Mak Timah.boleh menerima ayat komplemen. ayat yang dibina juga telah diperluaskan dengan kata hubung pancangan komplemen dan menerbitkan ayat majmuk yang mengandungi frasa kerja dengan ayat komplemen. sama ada di hadapan atau di belakang.alat dan bagai.Unsur-unsur keterangan juga telah digunakan ialah meliputi keterangan waktu. . a) Ayah bangun dari tidurnya untuk membuat susu Afiq.Frasa kerja. Kesimpulan binaan frasa kerja yang terdapat di dalam cerpen Mak Timah.6. b) Kamu bertiga sudah dianggapnya macam anak sendiri. 4. I. b) Aku selalu juga mencuba untuk bangun lebih awal daripada ayah c) Afiq tidak ada masalah untuk tidur bersama-samaku pada malamnya. Suara garau ayah kadang-kadang membuat aku tersenyum. binaan frasa kerja yang terdapat didalam cerpen ini adalah binaan frasa kerja dengan objek dan tanpa objek. Sehubungan itu juga penulis banyak mengaplikasikan kata bantu iaiatu frasa kerja dengan kata bantu aspek dan kata bantu ragam.5 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja ii) Keterangan waktu a) Mak Timah sudah lama menjanda sejak kematian suaminya.1 Binaan Satu Perkataan Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif. iv) Keterangan tujuan a) Dia akan datang untuk memasak dan membasuh pakaian kami. atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata abntu dan penguat. Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja.

AYAT Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Adjektif Kata Nama Kata Bantu Kata Penguat Kata Adjektif Pampersnya sudah terlalu berat 5. b) Binaan kata adjektif + kata nama Binaan ini merupakan kata adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata nama terdiri daripada kata adjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerang.2 Binaan Dua Perkataan Binaan jensi ini terdiri daripada dua perkataan iaitu sama ada kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama. yakni keindahan bunyi. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya sepatah kata adjektif dan boleh juga teridiri daripada kata adjektif yang disertai penguatnya.Kata adjektif “langsing dan garau” merupakan kata adjektif tanpa imbuhan iaitu kata adjektif yang terdiri dariapda satu kata dasar.3 Frasa Adjektif dan Penguat. dua kata adjektif yang maknanya berlawanan dan deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima. 5. 5.Contoh ayat ialah “Pampersnya sudah terlalu berat”. Binaan jenis ini juga tidak terdapat di dalam cerpen Mak Timah. Sebaliknya penulis banyak menggunakan binaan satu perkataan sahaja.Binaan kata adjektif jenis ini boleh terdiri daripada frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan dan frasa adjektif yang membawa maksud kiasan. Contoh daripada cerpen Mak Timah seperti berikut : a) Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna • lemah lembut. a) Binaan kata adjektif + kata adjektif Binaan ini boleh terdiri daripada 3 jenis iaitu dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna.4 Kata Bantu dalam Frasa Adjektif AYAT Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Adjektif Kata Nama Kata Bantu Kata Adjektif Kata Kerja Kata Nama Aku sudah pandai membuat susunya 5.5 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat .Berikut adalah hasil analisis daripada cerpen Mak Timah a) Penguat hadapan Kata penguat yang hadir sebelum kata adjektif dan berada selepas kata nama atau kata bantu.

Ayat Subjek Predikat Frasa Nama Frasa Sendi Nama Kata Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Aku dari sekolah . Dalam jadual dibawah adalah hasil analisis susunan frasa adjektif dalam ayat bagi cerpen Mak Timah.0 Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. selepas frasa kerja sebagai keterangan dan selepas frasa nama sebagai penerang.6 Kesimpulan Binaan Frasa Adjektif yang terdapat di dalam cerpen Mak Timah Secara ringkasnya.Kesimpulannya frasa adjektif sebagai predikat ialah satu binaan yang boleh diperluaskan dengan menambah beberapa unsur seperti dalam rajah yang berikut: Kata Bantu + Kata Penguat+Kata Adjektif+Kata Keterangan+ Ayat Komplemen. penulis lebih banyak menggunakan binaan satu perkataan sahaja. Manakala jika dilihat hasil analisis dari aspek susunan frasa adjektif dalam ayat.Kata sendi nama ialah bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama.Berikut adalah contoh frasa sendi nama yang terdapat di dalam cerpen Mak Timah. terdapat tiga jenis kedudukan frasa adjektif iaitu selepas subjek sebagai predikat. 6. a) Frasa Adjektif sebagai Predikat Ayat Subjek Predikat 1) Pampersnya sudah terlalu berat 2) Dia larat untuk menjaga Idah 3) Dia juga pandai memasak 4) Aku sudah pandai membuat susunya b) Frasa Adjektif sebagai keterangan Ayat Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan ( Kata Adjektif ) Afiq tiba-tiba menjerit dengan suara langsingnya c) Frasa Adjektif sebagai penerang Kata Nama Frasa Nama Kata Nama Kata Adjektif 1) Mak Timah baik 2) Barang kemas 5. ketiga-tiga susunan tersebut terdapat dalam cerepn ini.Dalam bahasa Melayu.

Binaan jenis ini terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti keterangan.bilikku pada waktu malamnya.Seperti ayat komplemen juga.6.1 Binaan Frasa Sendi Nama dalam ayat bahasa Melayu. i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Dalam binaan ini kata sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya dihadapan suatu frasa nama.bilangan binaan jenis ini sedikit di dalam cerpen Mak Timah. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Keterangan Kata Nama Arah Frasa Nama di .rumah di .bilikku lalu menyembahkan mukaku di .frasa sendi nama boleh juga wujud tanpa nama arah.rumah aku biasanya menggunakan pakaian yang “simple” sahaja. Hasil analisis adalah seperti di dalam jadual dibawah: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama dari sekolah Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama di rumah daripada Mak Timah ke rumahnya dari mulutku ke dapur di bandar di pusat rekreasi ii) Kata Sendi Nama + ( Kata Nama Arah )+ Frasa Nama Dalam binaan ini kata sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului satu unsur kata nama arah.Binaan jenis ini terdapat di dalam cerpen Mak Timah. Frasa Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah Frasa Nama di .bilik di atas tilam Walau bagaimanapun.Dalam masa yang sama. iii) Kata Sendi Nama + ( Kata Nama Arah )+Frasa Nama + Keterangan. unsur keterangan hadir secara pilihan. . ke .

Manakala binaan yang lain adalah jarang sekali digunakan. 2) Ayah bangun dari tidurnya untuk membuat susu Afiq 3) Mak Timah datang bekerja di rumah kami 4) Mak Timah balik ke rumahnya.Manakala dari aspek kedudukan frasa sendi nama dalam ayat pula.html .2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat.6.blogspot.penulis kerap menggunakan frasa sendi nama sebagai predikat dan frasa sendi nama sebagai keterangan frasa kerja. binaan frasa sendi nama yang terdapat di dalam cerpen ini majoritinya penulis kerap menggunakan binaan Kata Sendi Nama + Frasa Nama.3 Kesimpulan Binaan dan Susunan Frasa Sendi nama yang terdapat di dalam cerpen Mak Timah Secara ringkasnya. 5) Aku berlari ke bilikku 6) Mak Timah hanya bekerja pada waktu siang 7) Dia akan datang untuk memasak dan membasuh pakaian kami. 6. http://kumpulansiswazahguru. i) Predikat Frasa Sendi Nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa.com/2011/12/contoh-analisis-cerpen-dari-aspek. Contoh ayat: • Ayah di dapur • Ayah ke dapur Ayat Subjek Predikat Ayah di dapur Ayah ke dapur Aku dari sekolah ii) Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan a) Frasa sendi nama keterangan frasa kerja 1) Kami berempat bersiar-siar di bandar.

di dalam bahasa Melayu. jika dua bunyi yang secara fonetik mempunyai perbezaan tertentu. ii. (1993) mentakrifkan morfologi sebagai "bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. manakala Arbak Othman (1968) menjelaskan morfologi sebagai peninjauan linguistik yang menitikberatkan hubungan antara morfem dan varian morfem. perbezaan pasangan minimum tersebut memperlihatkan wujudnya tafsiran makna yang berlainan bagi kedua-dua kata tersebut. Ini bermakna dua bunyi tersebut dikatakan mempunyai perbezaan fonologi jika bunyibunyi tersebut memperlihatkan perbezaan makna. ia dikatakan berbeza fonologinya. Manakala.BIDANG KAJIAN LINGUISTIK Kajian linguistik meliputi bidang yang luas. Kesemua bunyi yang dihasilkan merupakan bidang kajian ilmu fonetik dan fonologi. kata yang melalui proses tertentu pula ialah melalui proses pengimbuhan. Kata yang dilahirkan melalui kata tertentu. Antara kajian linguistik yang perlu diketahui oleh pelajar ialah fonetik dan fonologi. linguistik teoritis dan linguistik terapan. bunyi "p" dan "t" berbeza dari segi fungsional atau secara fonologi. manakala "tadi" merujuk kepada kata keterangan masa. Bentuk kajian morfologi yang terkecil ialah morfem dan bentuk yang terbesar ialah kata. morfologi iii. Seterusnya. bermakna dan dapat berdiri sendiri manakala morfem terdiri daripada dua bahagian. i. Jelas. pragmatik. kata yang dihasilkan merupakan kata majmuk. Melalui proses penggandaan. Melalui proses pengimbuhan kata dasar. Fonetik dan Fonologi Pertuturan bahasa melibatkan „bunyi-bunyi bahasa‰. Ia disebut sebagai pasangan minimum kerana kata-kata yang dihasilkan oleh kedua-dua bunyi tersebut berbeza dari segi kata-kata yang dihasilkan. seperti dalam contoh kata "padi" dan "tadi". manakala ilmu fonologi pula meneliti bunyi-bunyi bahasa tertentu mengikut fungsi. morfologi. sebagai contoh di dalam bahasa Melayu merupakan kata yang dihasilkan di dalam bahasa Melayu itu sendiri. Fonetik meneliti bunyi bahasa menurut cara sebutannya dan sifat-sifat akuastiknya. Sebagai contoh. Tiga bidang utama sahaja akan disentuh. bidang fonetik dan fonologi. sintaksis. bunyi "p" yang secara lazimnya menurut sifat fonetiknya diapit oleh tanda condong. Morfologi Nik Safiah Karim et al. bentuk dan penggolongan kata". kata yang dihasilkan merupakan kata ganda dan melalui proses pemajmukan pula. Perbezaan tersebut memperlihatkan perbezaan makna. Kata mempunyai bentuk yang bebas. ii. Kata-kata yang dibentuk lahir daripada kata yang terdapat di dalam sesuatu bahasa dan juga melalui proses-proses tertentu. leksikografi. iaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. penggandaan dan pemajmukan. Ia disebut dengan menutup kedua-dua bibir dan melepaskannya sehingga udara keluar dengan "menghasilkan suatu bunyi letupan". Sebagai contoh. Perbezaan makna yang dibawa oleh bunyi-bunyi tersebut merupakan bidang kajian ilmu fonologi. susunan dan strukturnya. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan berbentuk tertentu dan berbeza menurut bahasa tertentu. dapat disimpulkan bahawa morfologi ialah bidang yang mengkaji cara kata dibentuk. Penghasilan bunyi "p" tersebut merupakan deskripsi fonetik sahaja. "Padi" merujuk kepada sejenis tanaman. . Sebagai rumusan. kata yang dihasilkan ialah kata terbitan. iaitu: i. linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Kita dapat melihat fungsi fonetik dan fonologi ini dengan menjelaskannya bersertakan contoh yang memaparkan wujudnya perbezaan penelitian mengikut bidang kajian masing-masing. semantik. sintaksis.

kata kerja. yakni kata nama. Berdasarkan pandangan tersebut. Contoh kata nama ialah "sabun". "kumpul" dan "letup" manakala contoh kata adjektif ialah kata "baik". (1986) mendefinisikan sintaksis sebagai "bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat". sintaksis ialah „cabang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembentukan ayat. terdapat bentuk kata utama. "gemuk" dan "panjang". Menurut Kamus Linguistik (1997). Omar (1968) turut mendefinisikan sintaksis sebagai "bahagian daripada linguistik deskriptif atau sinkronis yang mempelajari kombinasi kata di dalam rangkai kata dan ayat". Bidang kajian sintaksis pula meliputi perkataan. Ia sebenarnya mengkaji konstruksi ayat. klausa dan ayat. iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa.Di dalam bahasa Melayu. Abdullah Hassan (1981) menyatakan sintaksis ialah "istilah untuk mengkaji pembentukan ayat". "cangkul'. sama ada di dalam perkataan atau binaan ayat. struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membina ayat. iaitu mengkaji bagaimana ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa. dan ayat merupakan inti terbesar. frasa. Asmah Hj. seperti penyusunan kata kepada ayat dan cara hubungan antara kata di dalam ayat. Di dalam bidang linguistik. kita dapat merumuskan bahawa sintaksis sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji "bentuk. klausa dan seterusnya ayat. struktur dan binaan ayat". Sintaksis Perkataan "sintaksis" berasal daripada perkataan Yunani "suntutein" yang bermaksud menyusun atau susunan. Nik Safiah Karim et al. . Selain kata utama. Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk. dan "penyapu". "sintaksis" bermaksud "kajian pembentukan ayat". iii. Contoh kata kerja pula ialah kata "gerak". atau menjadi klausa. terdapat juga kata tugas yang mempunyai tugas tertentu. dan kata adjektif.

. Kelainan bahasa-bahasa ini merupakan bidang kajian ahli linguistik. Ini bermakna bidang kajian linguistik. ilmu linguistik dikaitkan juga dengan ilmu yang bersifat empiris. Di dalam kajian ilmu linguistik ini juga. tetapi merangkumi bahasa atau language secara umum. seperti juga disiplin ilmu yang lain. Selain itu. bahasa sering dikaitkan sebagai objek bagi kajian bidang ini. Ini bermakna ilmu linguistik dan bidang ilmu yang lain dikaitkan dengan fakta dan data yang dapat diuji kesahihannya oleh ahli-ahli tertentu dan semua ahli yang lain. mempunyai sistem yang teratur bagi merealisasikannya sebagai salah satu bidang ilmu yang dipelajari. Istilah-istilah bahasa di dalam kajian ilmu linguistik pula dikaitkan .. Ilmu linguistik juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan spesifik.Ini bertepatan dengan pandangan Ferdinand de Saussure (1857) yang merumuskan bahawa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu langue sahaja.

istilah harfiah ini dianggap sebagai objek dalam bidang ilmu kajian linguistik.dengan pelbagai tafsiran. Umpamanya. kita dapat merumuskan bahawa linguistik merupakan bidang yang memerlukan kajian yang mendalam dan teliti yang memberi penekanan kepada bidang kajian bahasa secara khusus serta menghubungkan bahasa dengan ilmu disiplin yang lain. Linguistik dan sosiolinguistik. Mengenali Bahasa Melayu. Diakses pada 20 Julai 2012 daripada . Abdullah Yusuf. bahasa juga dikaitkan dengan istilah harfiah. Selain daripada itu.Selangor Darul Ehsan: Open University Malaysia Nik Safiah Haji Karim. Terdapat banyak definisi linguistik yang telah dikemukakan oleh ahli linguistik sejak dahulu hingga kini. bahasa Indonesia dan sebagainya. (1986). Bahasa Melayu Tinggi teori dan penerapan. (1998).2010. bahasa dikaitkan dengan erti kiasan yang membawa pelbagai tafsiran makna. Dalam menjelaskan tafsiran bahasa. Alias Mohammad Yatim. Kuala Lumpur:Nurin Enterprise Linguistik. Berdasarkan pandangan tokoh-tokoh tersebut. yakni dalam ungkapan 'ilmu bahasa ' seperti dalam contoh bahasa Melayu. Banyak definisi yang dikemukakan oleh mereka berfokus kepada pengertian kata linguistik itu sendiri yang membawa pelbagai tafsiran yang berbeza di kalangan mereka. Kaedah: Percetakan Paavai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful