AVALUACIÓ INICIAL

Marcar amb una creu la situació a avaluar:
Al presentar les activitats.
Al fer les activitats.
Altres: ..............................................................

NOM

GRAU D’ATENCIÓ
GENS

POC

PROU

FORÇA

NIVELL DE SILENCI
MOLT

GENS

POC

PROU

FORÇA

TOTAL

OBSERVACIONS:

DATA:

............. de.....................................de 201........

MOLT

AVALUACIÓ FINAL
Marcar amb una creu la situació a avaluar:
Al presentar les activitats.
Al fer les activitats.
Altres: ..............................................................

NOM

GRAU D’ATENCIÓ
GENS

POC

PROU

FORÇA

NIVELL DE SILENCI
MOLT

GENS

POC

PROU

FORÇA

TOTAL

OBSERVACIONS:
DATA:

............. de.....................................de 201...........

MOLT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.