PSIKOLINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA Kursus dalam Perkhidmatan Kakitangan Penting Bahasa Malaysia, Kementerian Pelajaran

Malaysia, UKM, KL, 26-31 Julai 1976 PSIKOLINGUISTIK DAN SOSIOLINGUISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA Pengajaran Sajak de Saussure membuat tanggapan dan pencerapan bagi menjalankan pengkajian bahasa dari segi struktur bentuk, maka linguistik berkembang dengan majunya. Bidang linguistik berkembang dengan begitu pesat dalam kurun ke-20 ini. Ini bermakna kajian linguistik telah lama bermula. Sejak manusia mula berasa kagum terhadap bahasanya, mereka telah mula mengkaji dan mempelajari bahasa mereka itu. Manusia mula belajar mengkaji bahasanya kerana keperluan untuk menguasainya. Oleh itu, Panini, seorang ahli agama Hindu, telah mula mempelajari bahasa Sanskrit sejak 3000 tahun dahulu demik kepentingan mengekalkan sebutan dan bacaan yang tepat bagi kitab suci Veda. Hasil kajian dan pengamatan itu masih dimanfaati oleh masyarakat Hindu hingga ke hari ini. Sarjana Yunani juga demikian, mereka berusaha menggolongkan kata-kata mengikut sifat bendabenda di dunia. Sehingga hari ini pun, penggolongan kata yang dibuat oleh orang Yunani itu seperti nama, perbuatan, sifat, sendi, dan seruan, masih kita pakai. Begitu juga Al-Khalil dalam kurun ke-7 M telah mengkaji bunyi-bunyi al-Qur’an yang tersusun pada zaman itu dapat dibakukan sistem sebutan dan ejaannya sehingga bacaannya masih kekal tidak berubah hingga sekarang. Daripada apa yang saya perkatakan ini terlihat bagaimana linguistik am: fonologi, morfologi sintaksis, semantik, dan leksikografi berhubung rapat dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa. Pendek kata tanpa deskripsi dari segi linguistik, maka sukarlah sesuatu bahasa itu diajarkan secara formal. Hasil kajian linguistik am terhadap bahasa itu dapat menjadi bahan penting dalam pengajaran bahasa. Sengaja saya gunakan di sini istilah pengajaran bahasa kerana istilah pembelajaran mencakupi pengertian lain. Bidang pembelajaran mencakupi bidang psikologi, iaitu cara bahasa diperoleh dan dipelajari. Aspek ini lebih lazim dikenali sebagai psikolinguistik. Memang psikolinguistik dan linguistik gunaan terlibat dalam pengajaran bahasa, dan bidang-bidang ini telah begitu berkembang dan penting sehingga setiap satunya menjadi bidang sendiri pula. Dalam bab ini, saya membincangkan implikasi teori-teori tertentu dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Kaedah Pengajaran Bahasa Zaman Yunani Mungkin manusia telah mula belajar bahasa selain daripada bahasa kandungnya sejak mereka mula berasa perlu untuk berhubung antara satu sama lain. Tidak syak lagi bahawa ahli-ahli pelayaran, ketua-ketua angkatan perang yang menakluki negara-negara lain, telah mempelajari bahasa-bahasa lain untuk memudahkan kerja mereka. Agaknya sukar untuk kita menentukan corak kaedah yang mereka gunakan. Satu caranya ialah kita dapat membuat andaian tentang hal ini dengan melihat cara orang Zaman Pertengahan mempelajari bahasa. sebenarnya perkembangan dalam pembelajaran bahasa semenjak zaman Yunani sehinggalah kurun ke-20 ini tidaklah banyak berubah. Apabila pertembungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan antara manusia menjadi lebih rapat akibat sistem perhubungan yang merapatkan negara-negara, maka pembelajaran bahasa memerlukan kaedah yang lebih berkesan

Saya tidaklah mahu membincangkan teori ini satu persatu. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za’ba menerima adanya kata-kata jenis nama. kajian-kajian seperti ini dijalankan oleh Freud. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan Za’ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. sifat. Ramai ahli psikologi menjalankan kajian tentang behaviorisme. Sebenarnya pembelajaran bahasa sehingga itu. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. Za’ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi. Seperti yang saya katakan tadi. dan seruan. Maxwell (1882). Dalam bahagian tatabahasa pula. segala-galanya merupakan dasar dalam pembentukan tabiat. Piaget. Bahan-bahan pengajaran mereka hanyalah terbentuk daripada bahan terjemahan semata-mata. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu. bahawa dalam masa Perang Dunia Kedua. terjemahan memainkan peranan yang amat penting. proses pembelajaran bahasa ini berubah dengan pesat dalam kurun ke-20 ini. samalah sebagaimana orang mempelajari bahasa Latin pada masa dahulu. Dalam buku itu beliau membincangkan teori bagaimana manusia belajar bertutur. Teori Behaviorisme Salah satu bidang yang kuat mempengaruhi bidang pembelajaran bahasa ialah psikologi. yang menulis buku Verbal Behavior (1957). Sebelum itu. Skinner. di samping itu pada masa yang sama. Segala-galanya ini mempunyai implikasi dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. perkembangannya amat perlahan. Dalam kaedah ini. Hal ini telah berlaku kerana beberapa faktor. termasuklah manusia. negara Amerika Syarikat telah memberi tumpuan kepada pembelajaran bahasa-bahasa Eropah seperti bahasa Jerman. bagaimana kanak-kanak belajar menuturkan bahasa. Winstedt (1927). unsur-unsur tersebut selalu diajarkan secara formal. telah mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap pengajaran bahasa. dan ahli-ahli psikologi yang lain. Perancis. hanyalah bergantung pada kaedah terjemahan. mereka mendukung teori behaviorisme. Perkembangan linguistik telah memberi pedoman yang baharu kepada bidang ini. Salah satu daripada bidang yang dikaji. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. . Tatabahasa yang diajarkan itu biasanya menggunakan kerangka dan unsur-unsur tatabahasa Latin yang disesuaikan di sana sini kepada bahasa yang diajarkan. Hal ini telah menghasilkan kesan positif yang banyak terhadap pembelajaran bahasa. Za’ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab.F. sendi. Apa yang mereka anggap behaviorisme itu ialah gerak-geri binatang. kajian psikologi menjadi lebih saintifik. kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). B. Teori psikologi ini menyelidik tabiat manusia. dan Za’ba (1965) sendiri. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. Kajian dan hasil kajian ini digunakan untuk menjelaskan seorang ahli psikologi di Universiti Harvard.dan boleh menimbulkan hasil yang baik dalam masa yang lebih singkat. dan tidak juga kurang pentingnya. Pembentukan tabiat ini mestilah berdasarkan rangsangan dan gerak balas. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za’ba. Negara-negara mula berhubung antara satu dengan lain dan memerlukan pembelajaran bahasa untuk perhubungan. Dalam mempelajari bahasa Malaysia. dan Rusia untuk kepentingan peperangan. perbuatan. ialah. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I.

Misalnya. Lakuan padanya hanyalah gerak-gerak otot. Di dinding kotak itu ada suis. Kedua-duanya berlainan kerana ada dua jenis lakuan. kita dilahirkan dengan banyak gerak balas. Salah satu daripadanya ialah dengan menggunakan merpati. Psychology from the Standpoint of a Behaviorist (1919). nama ahli psikologi yang masyhur ialah Skinner seperti yang saya sebut di atas. merpati itu mematuk sebagai satu rangsangan dan setelah rangsangan dilaksanakan merpati itu akan mendapat balasan makanan. dan tidak lebih daripada itu.tetapi hanyalah sekadar menyentuh teori behaviorisme ini bersangkutan dengan implikasi pembelajaran bahasa. Guthrie yang menjadi profesor psikologi di Universiti Washington. Pengukuhan ini dianggap oleh Skinner sebagai asas dalam proses pembelajaran. Bagi Skinner kebanyakan lakuan ialah jenis operan. Dalam hal ini.R. pembelajaran itu berlaku dengan adanya rangsangan dan diikuti dengan gerak balas. Dalam kurun ke-19. Ternyata bahawa kenyataan seperti ini ada kurangnya dari segi pembelajaran. Bagi Skinner ada dua jenis pembelajaran. maka berlakulah pembelajaran. Skinner ialah seorang ahli behavioris dari Universiti Harvard. dan memberi penumpuan kepada pembelajaran sebagai pusat pengkajian. aliran kajian psikologi di Amerika mula bergerak berpisah daripada pemikiran sarjana di Eropah. beliau menjalankan eksperimen dengan menggunakan binatang. suka menganalisis mengikut rangsangan dan gerak balas. Merpati itu dikurung di dalam kotak. Apabila ada rangsangan dan tindak balas. Adakah dia sudah belajar sesuatu dalam hal ini? Dalam pembelajaran bahasa. iaitu pembelajaran berlaku kalau ada rangsangan dan gerak balas. Dia hanya mengkaji lakuan dan tidak mementingkan pengalaman sedar. Penafiannya terhadap sesuatu yang subjektif menyebabkan dia dapat membuat kajian terhadap perkara-perkara yang sedar. dan kita mempelajari sesuatu yang baharu itu dengan secara pembiasaan. semua ahli psikologi menumpukan perhatian kepada objektif lakuan ini. Katakanlah seorang itu diberi teka silang kata. Keadaan ini tidak jauh berbeza daripada yang disebut oleh Watson dan Guthrie. dan tidak dapat dibuatnya. di diberi teka silang kata yang sukar juga. Kedua ialah lakuan operan. J. Lakuan responden tadi ialah gerak balas daripada rangsangan. Di samping itu kita dapati E.B. Ini adalah lakuan responden yang berlaku secara automatis. Lutut terangkat kalau diketuk oleh doktor. Dengan kata lain. Dia telah memberi gerak balas yang sama seperti dahulu. lalu ditinggalkannya. Pada satu masa lain. tetapi apa yang berbeza ialah tentang konsep pengukuhan. iaitu penolakannya terhadap pembezaan jasad dan fikiran. dia membuatnya dengan betul. maka teka silang kata itu akan ditinggalkannya. Tetapi kalau dia tidak dapat membuatnya. mak apabila diberi teka silang kata yang lain dia akan berbuat demikian juga. maka kita akan melakukan gerak balas yang sama. tetapi lakuan operan berlaku menurut lingkungan atau . Inilah yang dipegang oleh ramai ahli psikologi lakuan. Ini bermakna. maka semasa kita berada dalam keadaan seperti itu pada masa yang lain. Apabila suis itu dipatuk terbukalah suatu lubang yang mengeluarkan makanan. Bukunya The Psychology of Learning (1935) mengandungi pendapat bahawa. Inilah sumbangannya yang besar. Itu merupakan satu lakuan yang ada rangsangan (ketuk) dan ada gerak balas (kaki terangkat). selalu mengkaji binatang. iaitu gerak balas yang automatis dan tetap. Skinner juga berpegang kepada teori behaviorisme. Watson (1878-1958) profesor psikologi di Universiti John Hopkins mengarang bukunya. Walau bagaimanapun. Pertama ialah lakuan responden. yang dimaksudkannya ialah kalau sesuatu gerak balas itu berlaku dalam satu keadaan tertentu.

bercakap. dan suatu suasana pengukuhan yang terlibat dalam menghasilkan pembelajaran secara maksimum. “lakuan bahasa ialah suatu lakuan yang diperkukuh oleh seseorang pendengar dan berkembang menurut prinsip yang sama dengan lakuan operan yang lain. samalah juga dengan kemampuan yang istimewa yang ada pada pelajar itu untuk membuat generalisasi. Chomsky (1967) dengan keras menafikan pendapat behaviorisme ini. dan sebagainya. Semenjak Skinner. Banyak lagi usaha lain yang membaiki konsep Skinner dan ada implikasinya terhadap kaedah-kaedah pengajaran bahasa. dalam mengkaji bagaimana kanak-kanak banyak mempelajari lakuan berbahasa atau bukan bahasa melalui “pengamatan atau peniruan secara tidak sedar terhadap apa yang dibuat oleh orang dewasa dan kanak-kanak lain”. Jadi. penutur itu juga menjadi pendengarnya sendiri dan memperkukuh lakuan bahasanya sendiri”. Dalam bukunya Verbal Behavior (1957) Skinner telah membincangkan proses pembelajaran bahasa dengan lebih lanjut dengan menggunakan unsur rangsangan dan gerak balas. bekerja. Pada peringkat majunya kanak-kanak itu pandai mengeluarkan ayat-ayat yang belum pernah didengarnya dahulu. Kebanyakan mereka mengkaji bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa. dan sifat ingin tahu semula jadi (lengkap dengan kecenderungan kuat untuk meniru) adalah faktor-faktor penting. Rangsangannya tidak semestinya menerbitkan gerak balas tertentu. Menurutnya. iaitu rangsangan dan gerak balas dalam sesuatu pelajaran bahasa itu disenaraikan menurut polanya. Latih tubi itu akan menimbulkan tabiat yang dapat dikukuhkan dan akan lekat dipelajari sebagi tabiat. lingkungan sosial. behaviorisme tidak memberi tempat kepada “taraf akal yang lebih maju yang ada pada manusia’. Brown. hanya disentuh secara sambil lalu. Pengukuhan menambah kemungkinan berlaku gerak balas. ramai lagi ahli psikologi yang mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa berlaku. dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan. iaitu lakuan yang boleh dikaji dari segi rangsangan dan gerak balas. antara kajian ini ialah usah R.keadaan. teori Skinner yang mengatakan pembelajaran itu berlaku mengikut perancangan lakuan berbahasa melalui pengukuhan itu sama sekali ditolaknya seperti dalam kutipan ini. ramai lagi sarjana lain yang telah membuat kajian lanjut tentang behaviorisme. pengamatan secara tidak sedar. Dalam penafiannya itu. sejak Skninner. Beliau telah mengkaji perkembangan bahasa kanak-kanak dari segi pembentukan ayat. atau memahami ayat-ayat tersebut. “sebenarnya dalam pemerolehan bahasa. Misalnya. dan memproses maklumat dalam beberapa cara yang khusus dan amat . seperti berjalan. sehinggalah terbit golongan neobehaviorisme. Behaviorsme tidak mengendahkan kemampuan otak manusia terhadap pembelajaran bahasa. adalah jelas bahawa pengukuhan. Bidang lain. cara kanak-kanak mempelajari bahasa mungkin lebih bermanfaat kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dalam beberapa keadaan tertentu. Kanak-kanak tidak belajar hanya melalui perancangan bahasa yang rapi daripada ibu bapa mereka. Belajar melalui lakuan operan itulah yang dikatakan pensyaratan tetapi lain daripada gerak balas otot secara autonomatis. lakuan menelan makanan bukan sahaja kerana rangsangan terlihat makanan. Dari sinilah terbitnya kaedah latih tubi. Baginya. Chomsky menyatakan bahawa teori behaviorisme itu hanya sebuah dongeng. walaupun ada tersebut. tetapi juga ras lapar. hipotesis. yang dijelaskan dalam bukunya A First Language: The Early Stages (1974). Kebolehan ini menunjukkan ada proses penting yang tidak bersangkut paut dengan makluman balik daripada lingkungan atau rangsangan.

Aliran Behaviorisme dan Mentalisme Aliran menentang kaedah pengajaran berdasarkan fahaman behaviorisme yang dijelaskan di atas terbahagi kepada dua jenis. maka diperkenalkan pula pola yang sama seperti Anda sukakah melihat televisyen? Dan jawapannya. ialah. Dengan kata lain belajar mendengar dan bertutur itu adalah tabiat yang asas kalau dibandingkan dengan kemahiran menulis dan membaca. pelajar telah dilatih tubi dalam pola yang sama. hasil kajian ahli lakuan tadi. Misalnya. Ya! Tentu sekali. Ya! Tentu sekali. guru-guru bahasa sendiri sentiasa menentang akan sebarang pembaharuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pendapat-pendapat baharu ini banyak memberi sumbangan terhadap aliran struktur. dan proses bagaimana bahasa itu berkembang di kalangan kanak-kanak.” Memanglah diakui bahawa dapatan yang masih selalu dipergunakan dalam pengajaran bahasa kedua dan bahasa asing pada masa ini. Misalnya. Rivers (1964) untuk membentuk prinsip pengajaran bahasa asing. Penolakan sebarang yang baharu ini hanyalah satu sikap yang ingin mengekalkan status quo sahaja. Bahasa bukan hanya terdiri daripada jumlah rumusan tatabahasa yang boleh dilihat atau dihafal sahaja. 4. Ini adalah cara yang difikirkan berkesan dalam memberi makna. apa yang berlaku ialah pelajar bukan sekadar mempelajari senarai panjang ayat-ayat sahaja. Makna kata pula dipelajari dalam konteks budaya yang hidup dan penuh. Aliran ini mempunyai pengaruh yang besar dalam perancangan bahan mengajarkan bahasa.M. bagi membentuk tabiat secara mekanikal. atau mungkin akan berkembang melalui satu cara pembelajaran melalui pendewasaan sistem sarafnya. 3 Pelajar dapat menerima pelajaran dengan lebih berkesan dengan menggunakan iktibar. Pelajar itu . iaitu pembentukan tabiat. Umpamanya dalam memberi latih tubi pola Anda sukakah melihat wayang? Maka dijawab. yang tidak dapat kita deskripsikan atau cuba memahaminya. Kedua ialah aliran transformasi yang mempunyai teori yang berlainan tentang sifat bahasa itu sendiri. yang sebahagian besarnya mungkin inat. Konsep ini telah disesuaikan oleh W. Makna seperti ini hanya wujud dalam konteks budaya Malaysia.kompleks. tetapi jam Melayu akan merujuk kepada konsep “tidak mematuhi masa”. dalam mempelajari bahasa. kalau kita katakan di luar konteks maka kita menggambarkan segala macam jam. Hal ini timbul daripada perasaan terancam oleh perkembangan baharu itu dan ditolak sebelum kaedah baharu diberi perhatian yang sewajarnya. Makna kata memanglah terjalin rapat dengan budaya. Aspek bahasa yang diterangkan dengan lebih berkesan oleh aliran transformasi ialah sifat kreatif bahasa itu sendiri. Kemahiran akan dicapai secara lebih berkesan kalau bentuk pertuturan dikemukakan dahulu. yang telah menjadi amalan setengah-setengah orang Malaysia. Pertama. jam. Ini bermaksud memberi persamaan atau memberi pelajar kebolehan untuk menerima pelajar dengan secara melihat persamaan dan pertalian dalam bentuk-bentuk yang diajar. dalam proses menjadi dwibahasa atau mempelajari bahasa kedua. Dengan kata lain. tetapi lebih daripada itu. Aliran transformasi ini memberi sumbangan yang berkesan dalam pembelajaran bahasa kalau dibandingkan dengan fahaman struktur. Dia telah membuat empat andaian yang penting: Pembelajaran bahasa asing (sesuai juga untuk bahasa kedua) pada dasarnya adalah suatu proses mekanikal.

Ini adalah pendekatan mentalisme yang bertentangan dengan pendekatan behaviorisme atau mekanikal. Selama ini belum pernah disentuh perkara yang kita maksudkan dengan istilah yang bahasa itu kreatif. Kemahiran ini bersifat inat atau tersembunyi dan tercetus apabila pembelajaran bahasa itu bermula. bahasa itu bersifat kreatif. Seorang penutur mampu membentuk beribu-ribu ayat baharu yang tidak pernah diucapkannya atau didengarnya dahulu. iaitu. secara luar dua bahasa itu memanglah berlainan sama sekali. pembelajaran bahasa itu melibatkan kebolehan pelajar menggunakan rumusan-rumusan tersebut. Kita boleh menggunakan unsur-unsur yang terhad yang ada dalam sesuatu bahasa itu. misalnya. Aliran transformasi mengatakan bahawa. semata-mata setelah menguasai sistem tatabahasanya. Apabila dilihat struktur dalaman bahasa itu. pembelajaran bahasa itu ialah proses menyerap rumusan-rumusan tatabahasa itu bersama-sama kemahiran berbahasa yang sedia ada pada manusia itu. Sebagai contoh kita lihat jadual di bawah: Zaiton Nordin Rizal Ali menghantar membawa memberi membaling buah raga buku bola itu kepada . bagi aliran struktur. mereka melihat apa yang nyata iaitu dua bahasa itu adalah berlainan.sebenarnya telah mempelajari suatu proses daya kreatif yang membolehkan wujudnya perkembangan. Jadi. dan menghasilkan ungkapan yang lebih besar. Persamaan inilah yang meyakinkanlah kita bahawa bahasa itu boleh dipelajari. bahawa. Sebenarnya tidak ada bahasa yang betul-betul sama antara satu sama lain. maka ternyatalah ada persamaannya. tetapi adalah juga betul kalau dikatakan tidak ada dua bahasa yang betulbetul berbeza. kita dapat menerbitkan jumlah ayat yang tidak terhingga banyaknya. Suatu sifat bahasa yang penting dari segi pengajaran dan pembelajaran ialah. dengan menggabungkan kata-kata. menyebabkannya boleh dipelajari. Bagi orang ramai.

pembelajaran bahasa itu bukan sahaja mempelajari tabiat automatis dalam membentuk aya-ayat tadi. walhal kanak-kanak terpaksa mengambil masa yang begitu lama. iaitu. Mungkin pembelajaran hingga ke peringkat ini boleh berlaku. Di sini kita akan hanya membicarakan satu persatu kaedah tersebut secara ringkas. Jadi. dan pengetahuan bahasa setakat ini tentu sekali dapat membolehkan pelajar ini menggunakan bahasa yang sudah dan terhad dalam lingkungan percakapan yang terhad.kawannya kakaknya bapanya abangnya Dengan membaca dari kiri ke kanan bagi setiap kemungkinan ayat. masih ramai yang tidak dapat menguasai bahasa Malaysia setelah tinggal di negara ini seumur hidupnya. Pola struktur yang berlaku itu adalah kecil jumlahnya dan boleh dipelajari. Ini adalah satu contoh yang amat kecil. Dengan menambahkan satu kata lagi kepada setiap baris dalam jadual di atas. . Tentu sekali kita berhak bertanya apakah agaknya kaedah yang dipakai oleh institusi tersebut sehingga dapat memendekkan masa pembelajaran bahasa sehingga sebegitu singkat. dan lebih khusus. Tegasnya manusia terpaksa mempelajari sistem terhad bahasa itu. Semua bahasa mempunyai sistem strukturnya. setelah sampai ke peringkat pertengahan. Bentuk struktur itulah yang berbeza daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain. tetapi juga mempunyai kebolehan untuk mentafsirkan segala macam ayat yang didengar atau dibacanya. tetapi kekreatifnya adalah tidak terhad. Untuk memperlengkap lagi perbincangan ini maka perlulah saya berikan ringkasan tentang apa yang dikatakan dengan kaedah mempelajari bahasa itu. LEARN BAHASA IN TWO MONTHS?. Demikian juga kaum yang tidak menuturkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kandung. Sekali imbas kita mungkin terbawa-bawa oleh iklan seperti ini. Sebenarnya kaedah amat bergantung pada pendekatan kita terhadap bahasa. tetapi peringkat kecapaian dalam bahasa yang diajarkan itu patutlah dipersoalkan. Kalau ditambah satu ruang lagi dengan semalam. Kaedah Mengajar Bahasa Kadang-kadang kita terlihat iklan di akhbar yang berbunyi BELAJAR BAHASA Malaysia DALAM TIGA BULAN. pagi tadi. maka bilangan ayat yang boleh diterbitkan akan menjadi 625 buah. sistem struktur itulah yang dipelajari. tadi. Sekiranya diperlukan lebih daripada itu. maka bilangan ayat yang boleh diubah bentuknya (aktif menjadi pasif) seperti Ali membaling bola itu kepada abangnya semalam. dan baru sekejap tadi. tiga atau empat tahun sebelum dapat menguasai bahasa kandungnya. maka perlulah ada pendedahan yang lebih lama. Memang pembelajaran bahasa adalah begitu pesat sekali pada peringkat permulaan. supaya membolehkannya mempelajari dan menggunakan bahasa itu secara kreatif dan hidup. Biasanya institusi ini hanya mengajar sampai ke peringkat permulaan ini sahaja. Ini akan dibincangkan dalam Bab 7. menjadi. maka bilangan ayat akan menjadi dua kali ganda banyaknya. iaitu 6250 buah. kita akan dapat menerbitkan 256 buah ayat. tatabahasa sesuatu bahasa itu. dan sebagainya. dengan menggunakan lapan belas buah kata dan dua buah bentuk ayat. maka pembelajaran yang dapat diserap mungkin akan mula mendatar dan tidak begitu pesat lagi. lebih menyeluruh. Tetapi. Sebenarnya perkara ini boleh berlaku. Jadi. Bola itu dibaling oleh Ali kepada abangnya semalam.

Sedangkan kata kereta dan motokar harus mendukung pengertian yang berlainan menurut latar budaya bahasa Malaysia dan Inggeris. Contoh penggunaan kaedah ini ialah pelajaran bahasa Malaysia oleh G. berapa ramai sekalipun bilangan pelajarnya boleh diajarkan melalui kaedah ini. Selalunya yang diutamakan ialah unsur-unsur kekecualian daripada yang lazim dalam bahasa yang dipelajari itu. Dalam hal ini. Ini mungkin kaedah yang dipergunakan sebelum kaedah lain timbul. Mereka mengajarkan bahasa Malaysia dengan menggunakan kaedah terjemahan. jadi tidaklah sukar digunakan. dan bukan kemahiran bertutur. tidak ada dua kata yang betul-betul sama ertinya dalam dua bahasa. Terjemahan adalah difikirkan cara yang sesuai dan utama dalam mempelajari kosa kata. Demikian juga kaedah ini tidak mengehadkan saiz kelas. Kaedah ini hanya mementingkan ejaan dan penulisan dalam bahasa yang diajarkan tersebut. seperti “boleh dibawa ke sana sini. Kaedah Terus Kaedah terus ini merupakan satu tindakan balas awal terhadap kaedah tatabahasa terjemahan yang dibincangkan di atas tadi. masing-masing di akhbar Star dan New Straits Times. hanya sebagai latihan tatabahasa. Latihan yang intensif berjam-jam juga tidak diperlukan. khususnya daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Kata-kata itu diberi dalam bentuk terasing daripada konteks. mungkin tidak dapat dibuat begitu dalam bahasa Malaysia. kaedah ini mempunyai beberapa ciri yang baik. Latihan selalu menggunakan bahan terjemahan daripada bahasa yang diajarkan ke dalam bahasa kandung. Misalnya. ataupun tentang unsur-unsur yang selalu disalahgunakan. Penggunaan bahasa secara aktif tidak berlaku. portable hanya satu kata dalam bahasa Inggeris. Kalau diperhatikan. bilangan pelajarnya ialah seluruh pembaca akhbar tersebut. Begitu juga struktur dua bahasa adalah berlainan. Kalau diperhatikan kaedah terjemahan itu. Kata-kata disusun dalam ayat menurut rumusan tatabahasa. misalnya. Rumusan tatabahasa dijelaskan dengan panjang lebar supaya menjadi pedoman pembentukan ayat-ayat melalui terjemahan. Kaedah ini dirancangkan dengan tujuan memberi kemahiran menulis. tetapi hanya dari segi pengajaran sahaja. Soosai dan Adibah Amin. Ayat-ayat yang digunakan mungkin tidak berhubungan antara satu sama lain. Kosa kata diberi pada peringkat awal pelajaran. Oleh sebab dahulunya para sarjana hanya mempunyai bahan sastera tertulis.” . kebaikan kaedah ini bukanlah dari segi pembelajarannya atau dari segi menguntungkan pelajarnya. Walau bagaimanapun. maka perkara tersebut menjadi tujuan dalam kaedah tatabahasa terjemahan ini. tetapi dalam bahasa Malaysia kita akan dapati bahawa maknanya mungkin hanya dapat dijelaskan dalam satu rangkai kata. Konsep yang boleh dibentuk dalam satu kata. Kaedah ini mungkin tidak memerlukan pembiayaan yang begitu banyak. Rumusan-rumusan tatabahasa itu dihafal sebagai cara menguasai bahasa itu. dan oleh sebab kemahiran menulis itu dijadikan tujuan yang penting. Oleh itu kaedah ini tidaklah mementingkan sebutan. Isi atau kefahaman tidak dipentingkan sangat.Kaedah Tatabahasa Terjemahan Kaedah Tatabahasa Terjemahan ini selalu juga disebut kaedah klasik. Sementara itu guru yang tidak begitu fasih dalam bahasa itu masih boleh digunakan untuk mengajarkan bahasa tersebut. tetapi merupakan bauran struktur yang mungkin sedia wujud dalam bahan terjemahan tersebut. tentu terlihat ada beberapa masalah dan kelemahan.

Guru tidak akan terpaksa menterjemahkannya ke dalam banyak bahasa. Pendek kata ini dianggap sama dengan kaedah mempelajari bahasa pertama. mungkin 5-6 sehari. atau melalui perbandingan dan persamaan sekiranya benda itu tidak konkrit. dan pelajar menghafalnya dan mencuba mengikutinya. Rumusan-rumusan tatabahasa diajarkan melalui tunjuk cara dengan contoh-contoh yang sesuai. Kaedah ini hanya menggunakan bacaan. maka mereka yang fasih sahaja boleh mengajar bahasa itu. iaitu dimulakan dengan sebutan lisan. Walau bagaimanapun. Membaca hanya memerlukan pelajar mengenal kata-kata yang tertulis dan membacanya. Terjemahan selalunya tidak dijalankan. Pengajaran dimulakan secara lisan. Membaca kuat-kuat hanya perlu untuk latihan sebutan. Oleh sebab bahasa yang datang daripada bermacam-macam bahasa itu tidak menjadi halangan. keintensifan pelajaran boleh dikurangkan kalau tidak diperlukan. Pembelajaran melalui kaedah ini selalunya menggunakan kosa kata yang dirancangkan dengan teratur menurut frekuensi penggunaannya. Untuk tujuan itu. Kaedah bacaan ini tidak memerlukan penghafalan ataupun penggunaan tatabahasa secara aktif. Kadang-kadang kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah semula jadi kerana menggunakan apa yang dianggap cara semula jadi seperti juga kanak-kanak mula belajar bahasa. maka pengajaran kata dijalankan dengan menggunakan benda-benda atau objek yang konkrit. Oleh itu latih tubi menjadi syarat yang terpenting. Bahan bacaan dipertingkatkan dengan baik. dan tidak juga untuk kefahaman. dan disusun semula di tempat-tempat yang perlu. Kaedah Bacaan Mungkin membaca adalah suatu kaedah yang mudah sekali. Kaedah bacaan ini mementingkan sebutan. yang mengajukan supaya bahasa matlamat digunakan dengan serta-merta supaya pelajar mula berfikir dalam bahasa yang dipelajarinya itu. dan ini mudah kerana ia memerlukan pengajaran peringkat pengenalan sahaja dan tidak memerlukan penghafalan rumusan-rumusan yang rumit. dalam pada itu ternyata bahawa. Kaedah ini selalu dipergunakan di dalam bilik darjah sebagai sebahagian daripada kaedah lain. Kaedah ini akan dapat memberikan penguasaan pertuturan yang baik. kaedah ini terus menggunakan bahasa matlamat. Bahasa kandung orang yang mempelajari bahasa itu tidak digunakan. dengan tunjuk cara dan gambar-gambar atau objek yang konkrit tadi.Kaedah terus ini diajarkan dengan menggunakan satu bahasa sahaja iaitu bahasa matlamat atau yang diajarkan. Dengan itu juga pengajaran tulisan menjadi mudah dipraktiskan. dan bukan untuk tujuan lain. Kaedah ini amat khusus dan gurunya harus terlatih secara khusus juga. Kaedah ini tentu sekali mempunyai kelebihan berbanding dengan kaedah tatabahasa terjemahan tadi. Oleh sebab kaedah ini menggunakan pertuturan. kerana bagi mereka kanak-kanak belajar dengan tidak mempelajari tatabahasa. Oleh sebab bahasa lain tidak digunakan. yang telah diserapkan ke dalam bahan pengajaran. kaedah ini mungkin memerlukan masa yang agak panjang untuk pengajaran sesuatu bahasa itu kerana penjelasan tidak boleh dijalankan melalui terjemahan. dan mungkin juga ini berlaku dengan cara tidak disedari. Dengan kata lain. Mereka yang berpegang teguh pada kaedah ini menolak pengajaran tatabahasa secara formal dalam kaedah ini. Dialog yang digunakan dianggap realistik dan latih tubi dijalankan . kelas mestilah kecil saiznya dan pengajaran mestilah intensif. Kaedah Dengar dan Ajuk Kaedah dengar dan ajuk ini menggunakan dialog untuk dihafal dan diikuti secara ajukan. ini sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Kaedah Berlitz.

Oleh sebab matlamat dan masa yang diberi itu dipengaruhi oleh keadaan peperangan yang sentiasa mendesak. Ini dilakukan misalnya. maka barulah mereka diberikan latihan menulis.secara berseorangan atau berkumpulan. Pelajar-pelajar yang dipilih untuk belajar bahasa asing melalui kaedah itu hendaklah mempunyai semua kualiti yang akan membolehkan pengajaran dan pembelajaran bahasa dijalankan dengan tidak mengalami kesangsian dari segi sikap. dan peringkatkan. dengan . Sistem tatabahasa diperkenalkan secara induktif dan dengan pemeringkatan yang teratur. Hanya selepas pelajar menguasai sebutan. iaitu latih tubi dipergunakan dengan seluas-luasnya. diberi sedikit demi pada awalnya dan selalunya dalam konteks yang bermakna. disusun. Kaedah Askar Kaedah askar ini timbul dalam masa Perang Dunia Kedua. Alat pandang dengar juga digunakan dengan luasnya. Tulisan tidak menjadi matlamat penting. dan juga sentiasa disertai dengan bahan pandang dengar yang lengkap. melalui guru yang terdiri daripada penutur bahasa kandung. Latihan menyebut dan membaca itu pula dijalankan dengan menggunakan bahan yang dikawal. Latih tubi dialog tersebut dijalankan dengan memberi perhatian terhadap sebutan dan intonasi yang betul. kaedah ini dijalankan dengan mencampurkan unsur-unsur tertentu daripada semua kaedah di atas. Latih tubi semuanya dibentuk dalam keadaan yang sebenar. bukan sahaja menurut frekuensi tetapi juga menurut gunanya. apabila anggota tentera memerlukan kemahiran dalam beberapa bahasa bagi memudahkan operasi tentera dalam peperangan tersebut. Oleh sebab kemahiran bahasa itu diperlukan untuk operasi tentera. dan perlu diajarkan awal-awal lagi. walaupun frekuensinya rendah. motif. dan hanya selepas itu baru latihan menulis itu dijalankan secara bebas. Kaedah ini menggunakan teori behaviorisme atau tanggapan bagaimana kanak-kanak mempelajari bahasa mereka dengan cara semula jadi. Jadi. Ada kata-kata yang tidak selalu digunakan tetapi amat berguna bagi kanak-kanak. Pencapaian dalam pembelajaran bahasa itu mestilah semuanya baik. umur. baik dalam sebutan mahupun dalam bidang memahami bahasa itu. Misalnya. perkataan gergasi tidak selalu digunakan tetapi berguna kepada kanak-kanak. Kemajuan yang dicapai oleh setiap orang pelajar itu dicatat dan dikawal dengan kepersisan tentera. lebih-lebih lagi kalau gurunya bukan penutur kandung bahasa yang diajarkan. Yang menjadi matlamat kaedah ini ialah pencapaian sebutan penutur kandung bahasa itu. Kosa kata misalnya. Selain itu kaedah yang dipakai adalah sama dengan kaedah terus. maka hasil yang paling baik perlulah dicapai dalam sesingkat masa yang boleh. maka masa belajar diintensifkan sedemikian rupa sehingga mencapai 6-9 jam sehari pada setiap hari. Bahan pita rakaman digunakan dengan sepenuhnya. Oleh sebab keperluan itu. Kaedah Eklektik Kaedah eklektik ini adalah suatu kaedah yang menggabungkan segala ciri yang baik dalam pengajaran bahasa yang terdapat dalam kaedah-kaedah lain. Pelajar hendaklah mencapai peringkat kemahiran berbahasa yang sama dengan kemahiran penutur kandung bahasa itu. dan kemampuan. maka kemahiran lisan menjadi matlamat utama. Kata-kata yang diberikan itu adalah berdasarkan. Mulamulanya latihan menulis ini terkawal dan diberikan hanya bahan yang telah dipelajari. Ini adalah kaedah yang dipergunakan oleh Alliance Francaise untuk mengajarkan bahasa Perancis.

Proses Pembelajaran Bahasa Kedua Segala kaedah yang dibicarakan di atas telah dipergunakan untuk mengajar dan belajar bahasa. Mungkin masalah yang paling besar ialah. hendaklah dengan menggunakan dialek yang hidup supaya mereka dapat menggunakannya di luar bilik darjah dengan serta-merta. guru. boleh digunakan. Dalam hal ini pengajaran bahasa Malaysia masih tidak berkesan. memang ada perbezaan yang besar antara mempelajari bahasa pertama dengan mempelajari bahasa kedau. dan tidak sebagai bahasa pertama kepada kanak-kanak Melayu. . asalkan kaedah itu sesuai dengan keadaan dan keperluan. dan tidak ada kegunaan atau persamaannya dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. dan tidak fasih menguasai bahasa Malaysia. dan masa yang diberikan maka adalah aneh mengapa orang bukan Melayu tidak cepat. atau kesan yang diperlukan itu lambat dapat dihasilkan. Dengan kaedah. motif pelajar cukup tinggi untuk lulus ujian atau untuk kepentingan pekerjaan. mungkin soal guru itu masih menjadi masalah. Juga ada guru bukan Melayu yang masih belum fasih atau baik penguasaan bahasanya ditugaskan mengajarkan bahasa Malaysia. Tentu sekali kita bertanya mengapa. bahasa itu diajarkan dalam suatu ruang yang vakum. Dengan itu dapatlah saya katakan yang pembelajaran bahasa Malaysia di Malaysia oleh kaum bukan Melayu itu. kerana di mana-mana terdapat kekurangan guru bahasa Malaysia. Tujuan haus diutamakan. bahawa. Walaupun demikian. ingin juga saya membuat kepastian. sehingga para pelajar terpaksa mempelajari suatu dialek yang berlainan yang tidak boleh mereka praktiskan di luar bilik darjah. Pengajaran bahasa di sekolah-sekolah atau di sebarang institusi lain. tumpuan saya adalah berat kepada pembelajaran bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua. bahan. Ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar. walaupun gurunya cukup terlatih. Kalau masa panjang maka kaedah yang perlahan seperti terjemahan. Dengan kata lain. apa sahaja kaedah yang digunakan mungkin tidak menimbulkan persoalan yang begitu rumit. selalunya didapati tidak mendatangkan hasil yang maksimum. bahannya cukup terancang. Saya perhatikan hal ini dan saya yakin pengajaran dan pembelajaran mana-mana bahasa itu.menggunakan kaedah terus untuk mengajar makna kata. dengan tidak mengira sangat apakah lata belakang psikologi dalam membentuk kaedah tersebut. hendaklah dilakukan dalam konteks budaya dan sosial yang hidup. Dalam bab ini. Walau bagaimanapun. bahasa Malaysia yang diajarkan itu adalah formal. dan apakah yang kurang atau cacatnya sehinggakan pengajaran bahasa Malaysia itu masih kurang berkesan? Bagi saya. dan tidak ada lingkungan budayanya. Masalah itu dihadapi baik oleh pelajar Melayu atau bukan Melayu. Tetapi dalam hal ini Malaysia mengalami satu keadaan sosiolinguistik yang agak berlainan. Saya tidak menafikan tentang kejayaannya dalam pengajaran bahasa kedua di tempat-tempat lain. dan dasar negara tidak kurang memberi keutamaan terhadap bahasa Malaysia. Kalau masa singkat harus kaedah terus lebih berkesan. dan seterusnya kaedah dengar dan ajuk digunakan pula untuk melatih tubi pola-pola ayat dan seterusnya kaedah bacaan digunakan pula untuk melatih bacaan dan sebutan pelajar.

sebab kedua-duanya adalah berlainan. Ini dapat kita perhatikan daripada satu contoh dalam mempelajari bahasa Inggeris. proses pembelajaran bahasa itu adalah satu proses menguasai tabiat baharu. Oleh yang demikian bagaimanakah agaknya orang dewasa itu mempelajari polapola bahasa kedau yang dipelajarinya itu? Di sini tidak harus kita membincangkan bagaimana bahasa kandung dikuasai dan bagaimana kanakkanak mempelajari bahasa kandungnya. Seorang Melayu harus dipengaruhi oleh tabiat sebutannya dalam bahasa Malaysia. Kita tidaklah pula bertujuan mengeluarkan teori pembelajaran bahasa. Sebenarnya ini adalah suatu masalah persepaduan yang amat kompleks. tidaklah akan dapat dijelaskan dengan sempurnanya dengan hanya mengkaji syarat-syarat pembentukan dengan sempurna dengan hanya mengkaji syarat-syarat pembentukan tabiat. dalam ungkapan I want to go home lah. Pembelajaran itu hendaklah pula berlaku dalam satu lingkungan masyarakat bahasa yang dituturkan itu. Sebagai satu contoh lain. bukan hanya perkara tentang bahasa yang terlibat tetapi juga masalah psikologi. penafian Chomsky terhadap tabiat tertentu dalam sesuatu bahasa itu mungkin tidak boleh diterima. Ini adalah sesuatu yang amat penting dalam bahasa. di menyatakan bahawa proses perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak dalam lingkungan umur 1 hingga 5 tahun itu. Kita terpaksa berlatih dengan begitu teliti dan rapi. bahasa itu adalah sesuatu yang mempunyai daya kreatif seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Si pelajar bahasa itu perlu menguasai tabiat yang baharu itu dan mempergunakan tabiat yang baharu dan yang lama itu mengikut masa dan konteksnya yang sesuai. bahawa. tabiat yang sama perlulah . tetapi tabiat yang sedia ada padanya sentiasa mempengaruhi yang lain. Chomsky membuat suatu ketentuan yang penting dalam membincangkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak. Proses menjadi dwibahasa ini adalah proses menghilangkan keasingan dalam sesuatu budaya tempat seseorang itu tinggal. dalam menyebut bunyi “t” sudah tentu orang Melayu itu tidak akan menyebutnya dengan letupan yang sempurna. Oleh itu. apabila pembelajaran suatu bahasa asing itu tidak lagi berlaku secara semual jadi. Agaknya pendapat Chomsky memang dapat diterima dalam hal ini. iaitu. lah telah dipindahkan ke dalam bahasa Inggeris. Umpamanya dia akan menyebut perkataan hat sebagai *hat+ sahaja dan tidak *hat”+ sebagaimana sebutan orang Inggeris asli. lebih-lebih lagi apabila tabiat bahasa kandung kita berbeza dan mempengaruhi tabiat bahasa yang sedang dipelajari. Misalnya. yang lebih diutamakan ialah proses pembelajaran bahasa kedau oleh mereka yang sudah dewasa. iaitu proses seseorang mencuba menyerap tabiat budaya bahasa yang baharu itu. kita terpaksalah berlatih. iaitu dia memberi tempat kepada kebolehan terpendam yang ada pada kanak-kanak dalam mempelajari bahasa. Dalam hal ini terdapat kecenderungan untuk mempergunakan tabiat-tabiat yang lama. Pada pendapat Chomsky. Oleh itu. atau oleh mereka yang melebihi umur lima tahun. dapat dilihat apabila seorang penutur bahasa Malaysia terus mempergunakan partikel penegasan lah. Dalam hal ini. walaupun dia bertutur dalam bahasa Inggeris.Dalam proses menjadi dwibahasa ini. dan ini menyebabkan sebutan orang itu akan menjadi pelat kemelayuan. Misalnya. apa yang kita tahu ialah. yang sentiasa dipengaruhi oleh tabiat lama. walau bagaimanapun. jelas menampakkan kepada kita bahawa unsur tabiat dalam struktur ayat bahasa Malaysia. sebagaimana dalam bahasa Inggeris. mempelajari bahasa ini mungkin dapat dikatakan sebagai suatu proses mempelajari tabiat baharu samalah seperti seseorang itu mempelajari memandu kereta di sebelah kanan jalan dan kemudian terpaksa memandu di sebelah kiri jalan. adalah mempelajari sesuatu pola yang sudah baku. semasa mempelajari bahasa kedua. sebagai seorang dewasa. dan dalam kegiatan budaya yang tertentu. Orang dewasa semasa mempelajari bahasa.

kita tidak harus menimbulkan masalah yang rumit. berfikir. terdapat penduduk Melayu yang hanya tahu menggunakan bahasanya sendiri sahaja.dipergunakan di tempat yang sesuai dan pemandu itu harus berhati-hati juga supaya mempergunakan tabiat yang baharu itu di tempat-tempat yang berkenaan sahaja. kita patut menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran perbezaan antara tabiat kedua-dua bahasa itu. Latihan akan membentuk tabiat. kita patut menumpukan perhatian kepada proses bahasa itu. Orang luar itu tadi sentiasa dikelilingi oleh lingkungan yang asing. Hal ini semuanya. Latihan yang demikian mencakupi latihan mendengar. boleh berbahasa Hokkien. pendedahan kepada penggunaan bahasa itu. dan menjadi salah seorang ahli masyarakat baharu itu pula. Pulau Pinang. sama ada dengan menggunakan bahan yang dibentuk secara tersusun atau rambang. di Balik Pulau misalnya. bijak berbahasa Melayu dan Hokkien. Di samping itu. mereka juga perlu menguasai semua bahasa untuk berhubung antara satu sama lain. walaupun betul. dan juga boleh berbahasa Inggeris sedikit-sedikit. Kita cuba bincangkan mengapa agaknya orang menjadi dwibahasa? Mari kita lihat beberapa profil penutur bahasa di Pulau Pinang. Seorang pegawai tinggi bangsa Melayu yang dipelajarinya sebagai bahasa kandung dan secara formal di sekolah. keadaan adalah kosmopolitan. lebih-lebih lagi dalam kes pembelajaran bahasa kandung. dan oleh itu dalam proses mempelajari bahasa itu. jadi. Perhubungan dengan masyarakat itulah yang akan dapat menghilangkan segala sikap keasingannya tersebut. Keadaan begini timbul kerana mereka berbilang bangsa dan tidak ada satu bahasa pun yang dominan. Tamil. Tidaklah dapat dipercayai bahawa sebarang bahasa dapat dipelajari tanpa latihan. Dalam hal ini. haruslah diketahui bahawa latihan hanyalah merupakan satu bahagian sahaja daripada seluruh proses menjadi dwibahasa. Melayu. Tamil. Pulau Pinang. Pelajar mungkin dapat dibimbing menggunakan latihan dengan lebih berkesan. Selalunya keasingan ini akan beransur hilang apabila dia telah menjadi semakin fasih dalam bahasa masyarakat yang didatanginya itu. Oleh itu dia akan mencuba mengatasi masalah ini dengan menghilangkan unsur keasingan ini. dan di tempat lain mereka tidak diperlukan mengetahui bahasa lain mengetahui bahasa lain daripada bahasa kandungnya untuk berhubungan. dan Inggeris. Walau bagaimanapun. memang boleh didapati orang yang tidak pernah dan tidak perlu mencuba untuk menghilangkan unsur keasingan ini. Georgetown. setiap kaum mengekalkan bahasanya. Ini tidaklah pula bermakna bahawa latihan itu sahaja yang penting. Ternyata di sini bahawa. Sesiapa sahaja akan dapat mempelajari dua tinga bahasa dengan mudah. Ini sebenarnya adalah satu ciri umum bagi ramai penduduk Georgetown. Seorang penjaja mi bangsa India di Pulau Pinang fasih menggunakan bahasa kandungnya. tabiat juga dapat terbentuk tanpa latihan. bertutur. Seorang penjaja ikan bangsa Cina di Pasar Chowrasta. Dalam mempelajari sesuatu bahasa yang baharu itu. Ada kaum asing di . tidaklah menjelaskan kepada kita mengapa manusia mesti mempelajari sebuah bahasa asing atau bahasa lain kerana ingin berhubung dengan seorang lain. Oleh hal yang demikian dapatlah kita perhatikan bahawa perkara yang penting sekali dalam hal pembelajaran bahasa itu ialah latihan. di bandar Georgetown. Walau bagaimanapun. Pulau Pinang. Kalau kita ke tempat lain. Seseorang yang tiba dalam sesebuah masyarakat baharu itu adalah dianggap asing. kerana sebenarnya ada unsur-unsur lain yang terlibat. Apakah sebenarnya setengah-setengah manusia perlu menjadi dwibahasa dan setengahsetengahnya tidak.

dan bergaul dengan tidak sedikit pun memerlukan penggunaan bahasa Malaysia. penjajah Inggeris yang datang ke Semenanjung Tanah Melayu dahulu. Kanak-kanak sekolah amat terdorong mempelajari bahasa Malaysia sebagai keperluan kelulusan untuk melanjutkan pelajaran dan menjalankan pekerjaan. Pulau Pinang. maka ternyatalah bahawa apa yang berlaku sekarang adalah sesuatu yang masih boleh dibaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Hanya mereka yang ingin terus tinggal sebagai orang asing dalam sesebuah masyarakat itu. Walau bagaimanapun. Jadi. Akibatnya mereka terus terasing. Jelas sekali dorongan ini ada di kalangan masyarakat Malaysia. Tetapi. dan tidak pernah menggunakan bahasa tempatan untuk berhubungan dengan masyarakat tempatan. tentu diakui ramai. Walaupun kemahiran dalam bahasa kedua itu berguna tetapi ternyata bahawa hubungan akan terhad. ramai pula yang terdorong mempelajari bahasa Inggeris untuk tujuan yang sama. Suatu contoh lain ialah masyarakat Gurkha. dan untuk mencapai kepuasan bagi semua faktor itu adalah sesuatu yang mustahil. dia tidak tahu menggunakan bahasa Malaysia sepatah pun. apakah agaknya suatu kaedah yang unggul untuk digunakan bagi menjamin hasil yang 100% berjaya? Ada banyak faktor yang terlibat dalam pembelajaran bahasa. akan terus tidak mempedulikan keperluan bahasa kedua tersebut. Mereka hidup dalam masyarakat kaum sendiri. Walau bagaimanapun. bekerja. dan hanya mereka yang betul-betul berminat dan berkesanggupan serta yakin bahawa bahasa itu akan membantunya. sebuah rancangan pengajaran dan pembelajaran yang unggul agaknya harus mengandungi sifat-sifat dan faktor-faktor yang berikut: rancangan itu harus memberi pertimbangan yang berat dan tepat sepenuhnya kepada segala implikasi dan faktor . yang dahulunya bekerja sebagai askar upahan Inggeris. akan berjaya dalam usahanya tersebut. saya rasa. kita boleh cuba menggambarkan suatu rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa yang unggul. memang seorang guru bahasa Malaysia akan sentiasa tertanya-tanya. dan menjual hasil tangkapannya kepada seorang India lain. saya pandang proses pembelajaran itu harus berlaku dalam konteks masyarakat yang aktif dan memberangsangkan. kefasihan dalam bahasa Inggeris memberi kemungkinan yang lebih luas dalam tindak-tanduknya.Malaysia. ke laut berseorangan pada tiap-tiap hari. Ada pula golongan yang mempelajari bahasa untuk mengeksploit. Bagi ahli politik. amat mustahak dikekalkan dorongan pembelajaran itu. bersekolah. bahawa. Walaupun umurnya sudah 53 tahun. Bahasa kedua itu amat perlu untuk berhubungan. sekadar untuk berbincang. keperluan mempelajari sesuatu bahasa itu dan juga peringkat kecapaiannya adalah bergantung pada dorongannya sendiri. lebih-lebih lagi tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia. dan pendatang itu tidak akan dapat menjadi sebahagian daripada masyarakat itu dengan sepenuhnya. Tetapi dalam mempelajari sesuatu bahasa. selain hubungan berjual beli yang terhad itu. hubungan tanpa bahasa itu pun bergantung pada budaya bahasa tertentu. yang bekerja sebagai nelayan. telah mempelajari bahasa Melayu semata-mata untuk tujuan mentadbir jajahan ini. yang boleh hidup terasing. misalnya. walaupun hubungan secara terhad boleh berlaku tanpa bahasa. Mereka tidak pernah cuba bercampur. Dalam mempelajari bahasa sebagai bahasa kedua. telah datang kembali ke Malaysia berjaja bermacam-macam jenis manik dan batu perhiasan di kaki lima kedai di bandar-bandar besar. Pernah saya temui seorang tua India di Georgetown. Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran yang Unggul dan yang Praktis Setelah meninjau dari segi sosiolinguistik tentang keadaan tertentu.

perancangan untuk pengajaran dan pembelajaran. hanya menjadi panduan untuk mempelajari bahasa itu sahaja dan bukannya sesuatu yang menjamin akan tumbuhnya tabiat baharu dalam bahasa baharu itu. 2. iaitu tentang sifat-sifatnya. disebabkan ketiadaan aptitud atau usaha yang gigih. Apa yang praktis ialah kita perlulah mengetahui ciri-ciri rancangan yang unggul ini. Pengetahuan yang terperinci dan menyeluruh tentang bahasa yang diajarkan itu mestilah sudah wujud. Pengajaran dan pembelajaran perlu berlaku dalam konteks budaya bahasa yang diajarkan. proses pembelajaran dan segala faktor lain yang terlibat juga mesti diambil kira: 1. Kebanyakan rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa itu berhasil kerana pelajarnya lebih daripada apa yang diajarkan secara formal. dan kita bandingkan pula dengan apa yang boleh ada bagi kepentingan guru dan pelajar. 5. Begitulah keadaannya dengan bahasa Malaysia. walau bagaimana baik sekalipun. mengikut latar belakang pelajar.tentang pembelajaran bahasa. Apa yang dimaksudkan di sini ialah bahasa itu sendiri harus dipertimbangkan. iaitu rancangan tersebut hendaklah hidup dan anjal untuk diterima oleh pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang dan perbezaan perseorangan yang pelbagai itu. maka sekali imbas kita sudah tahu rancangan sedemikian tidak pernah wujud. 3. Rancangan itu juga dapat mengatasi segala macam masalah psikologi. Biasanya kegagalan mencapai objektif pembelajaran bahasa itu. Rancangan itu juga hendaklah disesuaikan dengan segala macam kemungkinan perkembangan. 7. Selalunya pelajar akan menyalahkan perancangan pelajaran sebagai perkara yang menghalang mereka daripada mencapai objektif itu. Kadang-kadang dengan perancangan yang serba lengkap pelajar masih lagi gagal mencapai kemahiran yang diharapkan itu. dan sebarang tekanan serta kebosanan tidak harus timbul dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu. dan segala macam ciri bahasa itu perlulah diberi pertimbangan. dan mungkin mustahil diwujudkan. Malahan rancangan itu harus pula dapat memberi dorongan atau rangsangan yang penuh untuk membolehkan pelajar menyerap pengajaran itu mengikut kadar kemampuan sendiri. Kalau dilihat betul-betul ciri-ciri yang diperakukan ini untuk menerbitkan sebuah rancangan yang unggul bagi pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua itu. 4. 6. Kalau pelajar itu tidak berusaha lebih daripada apa yang diajarkan secara formal. tatabahasanya. . Rancangan itu juga harus disampaikan melalui kaedah yang berkesan. untuk tujuan menilai dan menganalisis bahan tersebut dengan tujuan menghasilkan bahan yang terbaik. Kesukaran tidak timbul. Sebenarnya. dan bukan dalam keadaan budaya kosong. atau kembali ke rumah dan menyambung pembelajaran sebagaimana yang dipraktiskan oleh kebanyakan ibu bapa. Guru yang mengajarkannya mestilah berkebolehan dan terlatih. pendedahan kepada bahasa itu mudah berlaku. Perbezaan sifat-sifat bahasa itu dengan bahasa kandung si pelajar hendaklah dijelaskan selengkap-lengkapnya. Pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dalam masyarakat yang penuh simpati dan menggalakkan. maka pembelajaran bahasa itu mungkin tidak berhasil. pendek kata tidak ada halangan dari segi sosial untuk belajar.

Ada yang dapat mempelajarinya dengan pantas dan ada yang tidak. kerana ada ketiak dia menganggap dapat mencontohi penggunaan bahasa Malaysia yang baik. keadaan itu tidak pula mengizinkan dia mempelajari bahasa Malaysia dengan teratur. dan sebagainya. mungkin pula mereka bahasa Malaysia pasar. Telugu. Ini merupakan penghalang kepada penguasaan bahasa yang baik untuk pelajar. Tidak ramai orang Melayu yang menuturkan bahasa Malaysia formal untuk dicontohi oleh mereka. pengajaran bahasa patut didasarkan pada persamaan dan perbezaan antara bahasa yang diajarkan dengan bahasa kandung pelajar. Kalau diajarkan dialek baku yang formal. maka pelajar tidak dapat menggunakannya dalam konteks lain. Wayang gambar dapat memberi contoh yang agak baik. tetapi ialah soal guru tidak ada. Implikasinya ialah masalah memilih dialek yang harus diajarkan. tidaklah begitu berguna kerana bahasa Malaysia itu bukan untuk diajarkan kepada penutur Inggeris. tetapi mungkin amat terhad. Kalau adapun orang yang menggunakan bahasa Malaysia. Usaha membandingkan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Ini bukan soal mereka terlatih atau tidak. Malah lebih buruk daripada itu. Televisyen pula agak sama keadaannya. Kaedah yang digunakan adalah kaedah tradisi. Mungkin hal ini akan difikirkan dengan serius oleh pegawai-pegawai utama bagi mata pelajaran bahasa Malaysia ini. Perkara yang mustahil bagi kita ialah menggambarkan. Memanglah sukar kerana percakapan dan perbualan di luar darjah itu tidak teratur atau tidak disusun untuk kepentingan pelajar. tetapi selalu pula dia menghadapi halangan. Hasrat untuk mempergunakan guru yang cukup mahir dalam bahasa Malaysia dan terlatih untuk mengajar bahasa Malaysia juga mungkin merupakan suatu masalah. Keadaan di sekolah rendah juga demikian. Demikian juga halnya dengan mereka yang bukan penutur bahasa Malaysia di Malaysia. Oleh sebab usaha kerajaan yang berjalan dengan amat pesat untuk melaksanakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Tetapi. maka apakah rancangan yang dipraktiskan itu cukup baik? Saya percaya semua rancangan itu boleh dibaiki. Memang menjadi harapan agar bahasa Malaysia itu diajarkan dalam konteks sosial yang tepat. Khek. Tetapi di luar kelas. dan pembelajaran tidak akan menjadi latihan dalam bilik . Keadaan ini jelas menimbulkan masalah. Dialek yang diajarkan itu biarlah dialek yang hidup supaya dapat digunakan dengan serta-merta dalam masyarakat di luar sekolahnya. bahawa. Contohnya dapat diambil daripada kasus yang berikut. Kanton. Dalam hal ini bahasa Malaysia masih belum diperbandingkan dengan lengkapnya dengan bahasa lain seprti Hokkien. Tetapi. Tamil. dan kadangkadang seseorang pelajar dapat membaiki rancangan yang sedang dipelajarinya. Bengali. bagaimana pembelajaran dan pengajaran itu dapat didasarkan kepada ciri-ciri bahasa Malaysia yang dideskripsi dengan selengkapnya untuk tujuan ini. atau memperkukuh pembelajarannya. pelajar itu dapat mencapai kemahiran yang baik dengan menggunakan masa dia bertembung dengan penuturpenutur lain di luar darjah untuk mempelajari. Kita tahu juga. maka guru-gurunya telah diberi latihan singkat. dalam bentuk tulisan. Seorang pelajar mempelajari bahasa Perancis di Paris. tetapi ada satu masalah lain yang khusus saya perhatikan di sekolah-sekolah rendah. Bahasa bertulis pula kadang-kadang mengandungi kesalahan yang mengelirukan. kalau kita semua mengerti apa yang dianggap sebagai baku. Guru sahaja yang bercakap sepanjang hari. atau dialek bahasa Malaysia tempatan.Kalaulah rancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa itu tidak unggul. harus ini tidak menjadi masalah besar. mungkin tidak mendapat pengajaran yang maksimum di dalam kelas. Sekolah-sekolah kerap bersungut tidak mempunyai guru bahasa Malaysia yang cukup. Malayalam. apabila kita sendiri mengetahui deskripsi tatabahasa bahasa Malaysia yang lengkap masih belum ada.

diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. Pengajaran bahasa juga harus berlaku dalam suasana yang memberi dorongan kepada pelajar. yang terdiri daripada 40 orang pelajar. kita Cuma melihat suasana yang terbaik. dan akan mencari seorang munsyi untuk anaknya. Sekarang. diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kedua. pembelajaran itu dapat berjalan dalam suasana yang mementingkan individu. tetapi ada . Yang lebih merumitkan lagi ialah cara menguji mereka. Pelajar itu juga tidak menanggung sebarang beban sosial atau persendirian yang boleh mengganggu proses pembelajarannya. dan tidak perlu mempelajari bahasa itu dari mual. saya sendiri tidak yakin dapat membuat keputusan muktamad. Adakah ini jawapannya? Adakah anak itu diberi dorongan yang betul-betul menggalakkan dalam mempelajari bahasa Malaysia? Pelajaran di rumah mungkin membosankan dan menambahkan kebuntuan kanak-kanak itu sahaja. maka tumpuan kepada individu itu amat sukar dilakukan. Masalah ini bertambah berat lagi kalau difikirkan pula yang para pelajar itu mungkin terdiri daripada tiga. Kanakkanak Melayu harus gagal dalam ujian bahasa Malaysia kalau ujian itu dilakukan sebagi bahasa kedua dan bukan bahasa pertama. Konsep baku itu sebenarnya alah satu norma. Mungkin juga ada bapa yang mengetahui anaknya itu lemah dalam bahasa Malaysia. Tetapi dalam sesebuah darjah di sekolah-sekolah di Malaysia. Kalau pelajar bahasa Malaysia yang sepatutnya diajarkan bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama. dalam mempelajari bahasa Malaysia. Ujian bahasa pertama berbeza daripada ujian bahasa kedua. dan norma ini adalah satu konsep abstrak yang mungkin berbeza-beza daripada seorang kepada seorang yang lain. saya cuba membutirkan kebangkalian kejayaan dalam mempelajari bahasa itu. tetapi mungkin saya lebih cenderung kepada mengajarkan suatu dialek yang hidup dan realistik. tetapi simpati ibu bapa mungkin lebih berat kepada bahasa Inggeris. empat. dan ini adalah sesuatu yang agak mustahil dapat diwujudkan. atau lima rupa kaum yang berlainan di samping keperluan yang berbeza antara pelajar bahasa kandung atau bahasa pertama dengan pelajar bahasa kedua. Adakah ini berlaku? Mungkin kebanyakan pelajar betul-betul berminat menguasai bahasa Malaysia. serta menurut kesanggupannya. Dalam membincangkan suasana pembelajaran di atas. samalah seperti di sekolah Inggeris dahulu yang mendenda muridnya kalau tidak bertutur bahasa Inggeris. Diharapkan juga. latar belakangnya. Mereka hendaklah sentiasa mendorong dan bertutur dalam bahasa Inggeris. harus dia akan bosan kerana dia tidak memerlukan rumusan asas tentang bahasa itu.darjah sahaja. Memang kita tidak dapat membuat ramalan yang tepat sama ada pembelajaran bahasa itu akan berjaya atau tidak. Isu ini amatlah sukar. sebaliknya dia memerlukan latihan yang boleh memperkaya dan melicinkan penggunaan bahasanya. dan semua pelajar dimestikan bertutur dalam bahasa Malaysia semasa di sekolah pula. Semua anggota masyarakat yang ada dalam kelompok pelajar tersebut hendaklah mahir dalam bahasa Malaysia dan sentiasa menuturkannya. Akhir sekali haruslah pengajaran itu dapat disampaikan dalam suasana yang tidak mengandungi tekanan dan sebarang masalah psikologi. Di sekolah pula mungkin dapat diberi sokongan terhadap pembelajaran bahasa ini dengan mengadakan kelab bahasa Malaysia. Kebangkalian Kejayaan Selama ini saya telah berbincang tentang keadaan yang membentuk kaedah pengajaran dan faktorfaktor penting yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Malaysia.

Kalau seorang pelajar itu bermotif tetapi tidak mempunyai aptitud dan peluang untuk belajar. Hasil penyelidikan psikologi memberi beberapa keterangan tentang proses pembelajaran yang kemudiannya menentukan kaedah pengajaran.beberapa perkara yang akan dapat kita senaraikan untuk mengukur atau menentukan berjaya atau tidaknya pembelajaran sesuatu bahasa itu. maka dia akan mempunyai sedikit harapan untuk mendapat kejayaan. maka dia akan gagal. Kalaulah budaya dan masyarakat sekelilingnya membantu. dan sokongannya. tetapi tidak mempunyai aptitud dan motif. Kebangkalian ini saya pungut dan sesuaikan daripada buku yang bertajuk Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Hanya mereka yang dapat mengatasi masalah ini dalam setengahsetengah suasana yang berjaya. Seorang yang bermotif tinggi serta mempunyai aptitud yang baik. Seorang yang bermotif tinggi dan berpeluang baik. sehingga menyebabkan penguasaan bahasa Malaysia mereka itu tidak baik. Kalau seorang pelajar itu berpeluang baik untuk belajar bahasa dan mempunyai aptitud yang tinggi. tetapi tidak bermotif dan tidak diberi peluang dalam pembelajarannya juga akan menghadapi kegagalan. Masyarakat dan budaya sekelilingnya selalu tidak memberi sokongan terhadap pembelajarannya. lingkungan yang menyokong mungkin membantunya menentukan motifnya. tetapi tidak mempunyai aptitud yang tinggi terhadap pembelajaran bahasa. Kebudayaan yang menyokong pembelajaran itu juga akan membosankannya. Kesimpulan Dalam perbincangan di atas jelas bahawa hubungan antara psikologi dan pembelajaran serta pengajaran adalah amat rapat. dorongan.E. Peluang yang diberi kepadanya itu akan menjadi sia-sia sahaja. kalau tidak hasilnya adalah kegagalan. Lambert (1972): Jika pelajar yang mempunyai aptitud yang tinggi. Keadaan ini mungkin banyak berlaku kepada kanak-kanak sekolah di Malaysia dalam mempelajari bahasa Malaysia. . maka kejayaannya bergantung pada motifnya. akan juga mencapai kejayaan yang baik. tetapi kurang berpeluang. yang dikarang oleh R. motif yang kuat. serta belajar dalam lingkungan masyarakat yang mendorong. Walau bagaimanapun. Gardner dan W. maka usahanya dalam pembelajaran bahasa itu tentu sekali akan berjaya. Motifnya itu pula bergantung pada lingkungan budaya di sekelilingnya. Kalau seorang pelajar itu mendapat peluang yang baik untuk belajar bahasa. maka kegagalan pasti berlaku. Pelajar yang beraptitud tinggi. peluang yang baik. Di samping itu pula terdapat beberapa faktor penting dalam menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran tersebut iaitu aptitud. lebih-lebih lagi kalau masyarakat sekelilingnya itu mendorongnya.C. kalaulah ada individu di sekelilingnya yang memberi sokongan dan dorongan kepada pembelajarannya itu. maka mungkin juga dia akan mencapai kejayaan yang agak baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful