You are on page 1of 16

phßng gi¸o dôc ®µo t¹o nam ®µn

**********************

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

Tªn §Ò tµi: “ Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö vµ c¸c bµi tËp øng dông ” ********************************

N¨m häc 2008 – 2009.

ph¬ng ph¸p t×m nghiÖm cña ®a thøc . nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®a d¹ng vµ dÔ hiÓu. C¸c vÝ dô ®a d¹ng. ®ã lµ niÒm say mª cña nh÷ng ngêi yªu thÝch to¸n häc. ®ßi hái ph¶i phÊn ®Êu rÌn luyÖn.I – Më ®Çu M«n to¸n lµ m«n häc rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. N¾m ®îc tinh thÇn nµy trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y to¸n líp 8 t«i ®· dµy c«ng t×m tßi.. §èi víi gi¸o viªn: Lµm viªn nµo còng ph¶i ®Æt ra cho b¶n th©n. Trong SGK ®· tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö lµ ph¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung. ph¬ng ph¸p thªm bít sè h¹ng. 2)LÞch sö cña SKKN nµy.. Khi häc chuyªn ®Ò nµy häc sinh tiÕp thu rÊt thÝch thó. Trong nhiÒu n¨m t«i ®îc ph©n c«ng lµm nhiÖm vô båi dìng häc sinh giái t«i ®· tÝch lòy ®îc nhiÒu kiÕn thøc vÒ d¹ng to¸n “ Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö” vµ nh÷ng d¹ng bµi tËp vËn dông .. dïng h»ng ®¼ng thøc .. §ång thêi vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®Ó lµm mét sè d¹ng bµi tËp. Trong chuyªn ®Ò nµy t«i giíi thiÖu thªm c¸c ph¬ng ph¸p nh: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p t¸ch sè h¹ng. ph¬ng ph¸p nhãm c¸c h¹ng tö. cã nhiÒu bµi tËp vËn dông t¬ng tù nªn gióp cho häc sinh n¾m v÷ng ch¾c c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c em häc tËp kiÕn thøc míi vµ gi¶i c¸c bµi to¸n khã. V× vËy yªu cÇu häc sinh n¾m ch¾c vµ vËn dông nhuÇn nhuyÔn c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng.®Æc biÖt lµ híng dÉn häc sinh c¸ch nhËn . ph¬ng ph¸p ®Æt Èn phô. Gãp phÇn rÌn luyÖn trÝ th«ng minh vµ n¨ng lùc t duy s¸ng t¹o cho häc sinh. §èi víi häc sinh ®Ó cã mét kiÕn thøc v÷ng ch¾c. nã cã rÊt nhiÒu bµi tËp vµ còng ®îc øng dông rÊt nhiÒu ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp trong ch¬ng tr×nh ®¹i sè líp 8 còng nh ë c¸c líp trªn. häc hái rÊt nhiÒu vµ bÒn bØ. 1)LÝ do chän ®Ò tµi SKKN thÕ nµo ®Ó trang bÞ cho c¸c em ®Çy ®ñ kiÕn thøc? §ã lµ c©u hái mµ gi¸o Chuyªn ®Ò "Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö" ®îc häc kh¸ kü ë ch¬ng tr×nh líp 8.

võa dÔ hiÓu.Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch nhãm. VÝ dô: + Bµi to¸n chøng minh chia hÕt.Giíi h¹n(ph¹m vi) nghiªn cøu: §Ò tµi nghiªn cøu “Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö vµ c¸c bµi tËp vËn dông” §èi tîng nghiªn cøu: Häc sinh líp 8 trêng THCS B ..Néi dung ®Ò tµi: Tríc hÕt gi¸o viªn ph¶i lµm cho häc sinh thÊy râ “Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö lµ g× vµ ngoµi gi¶i nh÷ng bµi tËp vÒ ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö th× nh÷ng d¹ng bµi tËp nµo ®îc vËn dông nã vµ vËn dông nã nh thÕ nµo ? -Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö (thõa sè) lµ biÕn ®æi ®a thøc ®· cho thµnh mét tÝch cña c¸c ®a thøc.NhiÖm vô vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: a) NhiÖm vô NhiÖm vô kh¸i qu¸t:Nªu c¸c ph¬ng ph¸p d¹y lo¹i bµi. + Rót gän biÓu thøc +Gi¶i ph¬ng tr×nh bËc cao + T×m gi¸ trÞ lín nhÊt nhá nhÊt. -Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö lµ bµi to¸n ®Çu tiªn cña rÊt nhiÒu bµi to¸n kh¸c.d¹ng bµi to¸n ®Ó biÕt ®îc nªn ¸p dông ph¬ng ph¸p nµo ®Ó võa nhanh gän.®¬n thøc kh¸c. . thªm.cô thÓ lµ chÊt lîng mòi nhän 4. “ Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö” NhiÖm vô cô thÓ: -T×m hiÓu thùc tr¹ng häc sinh -Nh÷ng ph¬ng ph¸p ®· thùc hiÖn -Nh÷ng chuyÓn biÕn sau khi ¸p dông -Rót ra bµi häc kinh nghiÖm b)Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: -Ph¬ng ph¸p ®äc s¸ch vµ tµi liÖu -Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu s¶n phÈm -Ph¬ng ph¸p tæng kÕt kinh nghiÖm -Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm -Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i nghiªn cøu vÊn ®Ò 7. 3)Môc ®Ých nghiªn cøu: ChØ ra nh÷ng ph¬ng ph¸p d¹y lo¹i bµi “ Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö” §æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc N©ng cao chÊt lîng d¹y häc.. t¸ch. I> C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö: 1. bít h¹ng tö.

16 + 6x + 24 .3) + 3 (x2 + 5x . Gi¶i: §a thøc ®· cho cã 7 sè h¹ng l¹i kh«ng ®Æt nh©n tö chung ®îc mµ cã h¹ng tö 3xyz nªn ta t¸ch h¹ng tö 3xyz thµnh 3 h¹ng tö ®Ó sö dông ph¬ng ph¸p nhãm h¹ng tö.VÝ dô 1: x4 + 5x3 +15x .3) = (x2 + 3) (x2 + 5x .3) Bµi nµy cÇn lu ý häc sinh trong tËp hîp sè h÷u tØ ®a thøc x 2 + 5x .9 §a thøc ®· cho cã 4 sè h¹ng kh«ng thÓ ®Æt ngay nh©n tö chung hoÆc ¸p dông ngay c¸c h»ng ®¼ng thøc. = x4 .3 kh«ng ph©n tÝch ®îc n÷a.1 = (x + 3 . VÝ dô 3: x2 + 6x + 8 Víi c¸c ph¬ng ph¸p ®· biÕt nh ®Æt nh©n tö chung.3x2 + 3x2 + 15x . v× vËy ta nghÜ tíi c¸ch nhãm c¸c sè h¹ng hoÆc thªm bít sè h¹ng.9 = x2 (x2 + 5x . = x4 + 5x3 . x2y + xy2 + x2z + xz2 + y2z + yz2 + 3xyz = x2y + x2z + xyz + xy2 + y2z + xyz + xz2 + yz2 + xyz = x (xy + xz + yz) + y (xy + yz + xz) + z (xz + yz + xy) = (xy + xz + yz) (x + y + z).9.3 + 5x) = (x2 + 3) (x2 + 5x . Tõ ®ã cã nhiÒu kh¶ n¨ng biÕn ®æi ®a thøc ®· cho thµnh tÝch.9.9 + 5x3 + 15x = (x2 .1 = (x+3)2 . NÕu t¸ch mét sè h¹ng thµnh hai sè h¹ng ®Ó ®a thøc trë thµnh 4 sè h¹ng th× cã thÓ nhãm c¸c h¹ng tö ®Ó xuÊt hiÖn nh©n tö chung hoÆc xuÊt hiÖn c¸c h»ng ®¼ng thøc . dïng h»ng ®¼ng thøc ta kh«ng thÓ ph©n tÝch ®îc ®a thøc nµy.3) C¸ch 2: x4 + 5x3 + 15x .1) (x+ 3 +1) = (x+2) (x+4) C¸ch 3: x2 .. nhãm sè h¹ng. Ta cã thÓ ph©n tÝch nh sau: C¸ch 1: x4 + 5x3 + 15x .3) (x2 + 3) + 5x (x2 + 3) = (x2 + 3) (x2 .. C¸ch 1: x2 + 6x + 8 = x2 + 2x + 4x + 8 = x (x+2) + 4 (x+2) = (x+2) (x+4) C¸ch 2: x2 + 6x + 9 .4 + 6x + 12 = (x-2) (x+2) + 6 (x+2) = (x+2) (x+4) C¸ch 4: x2 + 6x + 8 = x2 . VÝ dô 2: x2y + xy2 + x2z + xz2 + y2z + yz2 + 3xyz.

2x .3) (x + 3) + 2 (x .= (x .7x .7x .3) (x2 + x + 2x + 2) = (x .x .6 = x3 .6) = (x + 1) (x + 2) (x .6 = (x + 2) (x2 .3) (x + 1) C¸ch 3: x3 .14 = (x + 2) (x2 .3) = (x + 2) (x2 .6 = x (x .7 (x + 1) = (x + 1) (x2 .3) C¸ch 3.6 = x3 + 1 .x + 1) .6 = (x .3) C¸ch 6: x3 .6) = (x +1) [ x (x . c¸ch 5 cho kÕt qu¶ lµ: x3 .6 = x (x2 .6 Ta cã thÓ t¸ch nh sau: C¸ch 1: x3 .7) = (x .7x .6 (x + 1) = (x + 1) (x2 .6 = x (x2 .6 = x3 .x .6 = (x + 1) (x2 .3x .7x .7) = (x + 2) (x2. tøc lµ kÕt qu¶ cuèi cïng kh«ng thÓ ph©n tÝch ®îc n÷a.1) (x + 1) .9x + 2x .3) C¸ch 5: x3 .3) (x + 1) (x + 2).3) C¸ch 2: x3 .x .3) (x + 2) (x + 1) C¸ch 4: x3 .1) .3) = (x + 2) (x + 1) (x .7x .3x .6 = x3 .7 = (x + 1) (x2 .4) .6) = (x + 1) (x2 .7x .7x + 21 = (x . Ch¼ng h¹n ë bµi tËp trªn c¸ch 1. Chó ý: CÇn lu ý häc sinh khi ph©n tÝch ®a thøc nµy ph¶i triÖt ®Ó.4 + 6) = (x+2) (x+4).3x + 2x . TÊt nhiªn yªu cÇu trªn chØ cã tÝnh chÊt t¬ng ®èi v× nã cßn phô thuéc tËp hîp sè mµ ta ®ang xÐt.3x + 2x .3 (x + 2) = (x + 2) (x2 .6 = x3 .3) = (x + 2) (x .3) (x2 + 3x + 2) = (x .x .3) (x2 + 3x + 9 .4) (x + 4) + 6 (x + 4) = (x + 4) (x .2x . C¸ch 2.2x .6 (x + 1) = x (x .3) = (x .7x .7x . c¸ch 4 cã thÓ cho ta kÕt qu¶ lµ: x3 .6).2) (x + 2) .27 .3) (x2 + 3x + 2) Gi¸o viªn cÇn nhÊn m¹nh cho häc sinh chó ý sau: . c¸ch 6 cho kÕt qu¶ lµ: x3 .3)] = (x + 1) (x + 2) (x .3) + 2 (x .x + 1 . NÕu ph©n tÝch kh«ng triÖt ®Ó häc sinh cã thÓ gÆp t×nh huèng lµ mçi c¸ch ph©n tÝch cã thÓ cã mét kÕt qu¶ kh¸c nhau.3x + x .3) (x2 + 3x + 2) = (x .7x .6) = (x + 1) (x2 .6 = x3 + 8 .7x .7) = (x + 1) (x2 .4x .6x .7x .2x + 4 .3 (x + 2) = x (x .3) = (x + 2) (x2 + x . VÝ dô 4: x3 .7x .

a) + b2 (c .a) .a) + b (c2 .2 .b) (c + b) .ab ) + (ac .2AB +B2 VÝ dô 5: bc (b + c) + ac (c .ab (a + b) = (a + b) (cb .a2) = ac (c -a) + b2 (c .a) + b (c .ab (a +b) = b2c bc2 + ac (c -a) .ab (a +b) = bc (b + c) + ac (b + c) .a = (b + c) .a) C¸ch 5: NhËn xÐt: b + c = (c .a hoÆc a + b. )lµ mét sè chÝnh ph¬ng (trong ®ã ∆ = b2-4ac ( ∆ .a2b .(a + b) bc (b + c) + ac (c .ab (a +b) = bc (b + c) ac2 .a) .ab (a +b) .a) (ac + b2 + bc + ab) = (c .a2) ] = (b + c) [b (c ..ac) .a (a + b) (c + b) = (b + c) (a + b) (c .ca + c2 .a2b .a) .a) C¸ch 4: NhËn xÐt: c .ab2 = ac (c .ab (a + b) .a) .ab2) .Mét ®a thøc d¹ng ax2 +bx + c t¸ch lµm xuÊt hiÖn h»ng ®¼ng thøc ®îc khi : ∆ (hoÆc ∆ . = bc (b +c) + (ac2 .a) .ab . §a thøc trªn ta cã thÓ dù ®o¸n cã 1 nh©n tö lµ b + c hoÆc c .ab (a + b) = c (b .a2c .(a2c + a2b) = bc (b +c) + a (c .a)] = (b + c) (b + a) (c -a) C¸ch 2: bc (b + c) + ac (c .ac (a + b) .a2c .a) (a + b) + c2 (a + b) .ab (a + b) = c (b + c) (b + a) .ab (a + b) = c (b2 .ab) = (a + b) [c (b + c) .a2) = (b + c) [(bc .ab2. Ta cã c¸c c¸ch ph©n tÝch nh sau: C¸ch 1: bc (b + c) + ac (c . )lµ mét sè chÝnh ph¬ng vµ chøa 2 trong 3 h¹ng tö cña A2 +2AB +B2 hoÆc A2 .Mét ®a thøc d¹ng ax2 +bx + c chØ ph©n tÝch ®îc thµnh nh©n tö trong tËp hîp Q khi ®a thøc ®ã cã nghiÖm h÷u tØ  ∆ (hoÆc ∆ .a (c + b)] = (a + b) (b + c) (c .a2) + c2 (a + b) .a) +a (c .a) (a +b) (c+ b) C¸ch 3: bc (b + c) + ac (c .a) (c + a) = (c .a2 (c+ b) = (b + c) (bc + ac .ab (a +b) = b2c + bc2 + ac2 .a) .a) + (a + b) Ta cã: bc (b + c) + ac (c . = b.

a. y = c .c)3 + (c .a) (c + b).a2 (a2 + a + 1) + a2 + a + 1 = (a2 + a + 1) (a3 . z = a .= bc (c .a4 + a3 .a ) = (a + b) (c .12 = y(y + 1) .a) bc (b + c) + ac (c .ab (a + b).b)3.b)3 = x3 + y3 + z3 = x3 + y3 + (.c.a2 + a2 + a +1 = a3 (a2 + a + 1) .a) (b + a) + b (a + b) (c .a) .a) + bc (a + b) + ac (c .3x2y .b) VÝ dô 2: (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) .a2 + a + 1 = a5 + a4 + a3 .12 = (y +4 ) (y .a)3 + (a . §Æt x = b .b.a) (c + b) = (c .12 Th«ng thêng khi gÆp bµi to¸n nµy häc sinh thêng thùc hiÖn phÐp nh©n ®a thøc víi ®a thøc sÏ ®îc ®a thøc bËc 4 víi n¨m sè h¹ng.a) (a . VÝ dô 6: a5 + a + 1.y)3 = x3 + y3 .3x . Ta cã: (x2 + x + 1) (x2 + x + 2) .ab (b + c) + ab (c . Ta thÊy: x + y + z = 0 => z = .a3 + a2 . C¸ch 1: a5 + a + 1 = a5 + a4 . §Æt y = x2 + x + 1.a2 +1).x .a) (c + c) (b + a). Ph©n tÝch ®a thøc bËc 4 víi n¨m sè h¹ng nµy thêng rÊt khã vµ dµi dßng. VÝ dô 1: (b .a2 + a2 + a + 1 = a2 (a .3xy ( x + y) = 3xyz = 3 (b .12 = y2 + 4y .c) (c .a) .3xy2 = .a)3 + (a . Sè mò cña a tõ 5 xuèng 1 nªn gi÷a a5 vµ a cÇn cã nh÷ng sè h¹ng víi sè mò trung gian ®Ó nhãm sè h¹ng lµm xuÊt hiÖn nh©n tö chung.a3 .a4 .y3 .y (b . = c (c . NÕu chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña ®Ò bµi: Hai ®a thøc x2 + x + 1 vµ x2 + x + 2 chØ kh¸c nhau bëi h¹ng tö tù do. C¸ch 6: NhËn xÐt: a + b = (b + c) .x3 .3) .c)3 + (c . 2 .a) + a (c .1) (a2 + a + 1) + (a2 + a + 1) = (a2 + a + 1) (a3 .12 = y2 + y .x . do ®ã nÕu ta ®Æt y = x2 + x + 1 hoÆc y = x2 + x th× biÕn ®æi ®a thøc thµnh ®a thøc bËc hai sÏ ®¬n gi¶n h¬n nhiÒu.Ph¬ng ph¸p ®Æt Èn phô.a) = b (b + c) (c .a2 + 1) C¸ch 2: a5 + a + 1 = a5 .(c .

2) = (x2 + x + 5) (x2 + 2x . VD T×m nghiÖm cña ®a thøc sau: 2x3 + 5x2 + 5x + 3 Gi¶I: C¸c íc cña 3 lµ : 1.4.1) (x +2) (x2 + x + 5).4 Gi¶i: C1)C¸c íc cña 4 lµ : 1.-4 .3.-1.x .-2.nghiÖm h÷u tØ (nÕu cã) ph¶i cã d¹ng p/q trong ®ã p lµ íc cña hÖ sè tù do.2) = (x2 + x + 5) (x + 2) (x .= (x2 + x + 1 + 4) (x2 + x + 1 .1) = (x . VD.2.-3 (p) . §Æt x2 + 8x + 7 = y ta ®îc: y (y + 8) + 15 = y2 + 8 y + 15 = y2 + 3 y + 5 y + 15 = (y + 3) (y + 5) =(x2 + 8x + 7 + 3) (x2 + 8x + 7 + 5) = (x2 + 8x + 10) (x2 + 8x + 12) = (x2 + 6x + 2x + 12) (x2 + 8x + 10) = (x + 6) (x + 2) (x2 + 8x + 10) 3. a) C¸ch t×m nghiÖm cña mét ®a thøc -Ph¬ng ph¸p t×m nghiÖm nguyªn cña ®a thøc:NghiÖm nguyªn (nÕu cã ) cña mét ®a thøc ph¶I lµ íc cña h¹ng tö tù do.Thö c¸c gi¸ trÞ nµy ta thÊy x = 1 vµ x = -2 lµ nghiÖm cña ®a thøc ®· cho.q lµ íc d¬ng cña sè h¹ng cã bËc cao nhÊt. (x + 1) (x + 3) (x + 5) (x + 7) + 15 = (x2 + 7x + x + 7) (x2 + 5x + 3x + 15) + 15 = (x2 + 8x + 7) (x2 + 8x + 15) + 15. T×m nghiÖm nguyªn cña ®a thøc sau: x3 + 3x2 . VÝ dô 3: (x + 1) (x + 3) (x + 5) (x + 7) + 15 NhËn xÐt: Ta cã: 1 + 7 = 3 + 5 cho nªn nÕu ta nh©n c¸c thõa sè x + 1 víi x +7vµ x + 3 víi x + 5 ta ®îc c¸c ®a thøc cã phÇn biÕn gièng nhau.3) = (x2 + x + 5) (x2 + x . C2) Tæng c¸c hÖ sè cña ®a thøc b»ng 0 nªn ®a thøc ®· cho cã nghiÖm x = 1.Ph¬ng ph¸p t×m nghiÖm h÷u tØ cña mét ®a thøc: Trong ®a thøc víi hÖ sè nguyªn.-1. .Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p t×m nghiÖm cña ®a thøc.

x3 + 3x2 . Chó ý: -NÕu ®a thøc cã tæng c¸c hÖ sè b»ng 0 th× ®a thøc ®ã cã mét nghiÖm b»ng 1.3 Tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc ch½n b»ng : 5 + 11 + (-3) = 13 Tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc lÎ b»ng : 4 + 7 + 2 = 13 Ta thÊy tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc ch½n b»ng tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc lÎ nªn ®a thøc ®ã cã mét nghiÖm lµ -1 b)x3 + 3x2 + 6x + 4 Tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc ch½n b»ng : 3 + 4 = 7 Tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc lÎ b»ng : 1 + 6 = 7 Ta thÊy tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc ch½n b»ng tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc lÎ nªn ®a thøc ®ã cã mét nghiÖm lµ -1 b) Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p t×m nghiÖm cña ®a thøc.4x + 4x . VÝ dô: §a thøc a) 4x5 +5x4 + 7x3 + 11x2 + 2x .4 = x2(x-1) + 4x(x-1) + 4(x-1) = (x-1)(x2 + 4x + 4) = (x-1) (x+2)2 C2 §a thøc x3 + 3x2 .4 b. ± 3/2 ta thÊy -3/2 lµ nghiÖm cña ®a thøc ®· cho. ± 3. 2x3 + 5x2 + 5x + 3 Gi¶I : a)C1 §a thøc x3 + 3x2 .3x .x2 + 4x2 .2x -4 . VD: Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö.4x +1 cã 3+ (-4) + 1 = 0 nªn cã mét nghiÖm x = 1.4 cã nghiÖm lµ x= 1 nªn chøa nh©n tö x-1 Ta cã : x3 + 3x2 .2 (q) XÐt c¸c sè ± 1. a.4 cã nghiÖm lµ x= -2 nªn chøa nh©n tö x + 2 Ta cã x3 + 3x2 . VÝ dô: §a thøc a) 3x4 . NÕu ®a thøc cã tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc ch½n b»ng tæng c¸c hÖ sè cña sè h¹ng bËc lÎ th× ®a thøc ®ã cã mét nghiÖm lµ -1 .6 cã 4 + 5 + (-3) + (-6) = 0 nªn cã mét nghiÖm x = 1. NÕu ®a thøc F(x) cã nghiÖm x=a th× sÏ chøa nh©n tö x-a do ®ã khi ph©n tÝch cÇn lµm xuÊt hiÖn c¸c nh©n tö chung sao cho cã nh©n tö x-a.C¸c íc d¬ng cña 2 lµ : 1.4 = x3. b) 4x3 +5x2 .4 = x3 +2x2 +x2 + 2x .± 1/2.

Ta thÊy c¶ tö vµ mÉu ®Òu kh«ng ph©n tÝch ®îc n÷a. mÉu thøc còng cã nghiÖm lµ 1 . -5 MÉu thøc cña ph©n thøc cã c¸c nghiÖm lµ -1 .mÉu thøc thµnh nh©n tö råi chia c¶ tö vµ mÉu cho nh©n tö chung cña chóng. D¹ng 1: Rót gän biÓu thøc §Ó gi¶i bµi to¸n rót gän mét biÓu thøc ®¹i sè (d¹ng ph©n thøc) ta ph¶i ph©n tÝch tö thøc . -4. 4 . VÝ dô: Rót gän biÓu thøc: A= = x2(x+2) + x(x +2) . x + 2x + 2 x + 3x − 4 x+x−2 D¹ng 2 : Chøng minh chia hÕt .-5 Do ®ã A= x − 4 x − 19 x + 106 x − 120 x + 7 x − x − 67 x − 60 ( x − 2)( x − 3)( x − 4)( x + 5) A= ( x + 1)( x − 3)( x + 4)( x + 5) ( x − 2)( x − 4) A= ( x + 1)( x + 4) x − 4 x − 19 x + 106 x − 120 x + 7 x − x − 67 x − 60 VÝ dô 2 :Rót gän biÓu thøc B= Gi¶i: Ta thÊy tö thøc cã nghiÖm lµ 1. 3 .c) .x + 2x -2) = (x+2)[ x(x-1) +2(x-1)] = (x+2)(x-1)(x+2) = (x-1) (x+2)2 §a thøc 2x3 + 5x2 + 5x + 3 cã nghiÖm lµ x = -3/2 nªn chøa nh©n tö 2x+3 Gi¶i : Ta cã A= x − 4 x − 19 x + 106 x − 120 x + 7 x − x − 67 x − 60 Ta thÊy tö thøc cña ph©n thøc cã c¸c nghiÖm lµ 2. 3 .nªn ta cã B= x + 3x − 4 x − x + x − x + 4x − 4 = x+x−2 x − x + 2x − 2x + 2x − 2 x+x+4 = . Ta cã 2x3 + 5x2 + 5x + 3 = 2x3 + 3x2 +2x2 + 3x +2x +3 = x2(2x +3) + x(2x+3) + (2x+3) = (2x+3) (x2 + x +1) II> C¸c d¹ng bµi tËp øng dông ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö .2(x+2) = (x+2) (x2 +x -2) = (x+2) (x2 .

C¸ch 2: (4x + 3)2 .5) = (4x + 8) (4x .§Ó gi¶i bµi to¸n chøng minh ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B cã nhiÒu c¸ch gi¶i nhng ë ®©y t«i chØ tr×nh bµy ph¬ng ph¸p vËn dông ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®Ó gi¶i.3) chia hÕt cho 8.ta cã: [(x+1)(x+3)(x+5)(x+7) +15]  (x+6) Gi¶I: Ta cã (x+1)(x+3)(x+5)(x+7) +15 = (x+1)(x+7) (x+3)(x+5)+15 = (x2 + 8x +7) (x2 + 8x +15) + 15 §Æt t = x2 + 8x +11  (t .1) lµ sè nguyªn.2).Ta suy ra §PCM.2) = 4 (x + 2) 2 (2x .2 lµ sè nguyªn Do ®ã 8 (2x2 + 3x .1) chia hÕt cho 8. Ta cã: 2n + 3n2 + n3 = n (2 + 3n + n2) = n (2 + 2n + n + n2) = n [ 2 (1 + n) + n (1 + n)] 2n + 3n 2 .52 = (4x + 3 + 5) (4x + 3 .1 = (t + 1)(t . 3 2 6 n n 2 n 3 2n + 2 n 2 + 2 3 + + = Ta cã: 3 2 6 6 Muèn chøng minh biÓu thøc lµ sè nguyªn chØ cÇn chøng minh + n3 chia hÕt cho 6 víi mäi sè nguyªn n. VÝ dô 2: Chøng minh r»ng víi mäi sè nguyªn x ta cã (4x + 3)2 .1) Thay t = x2 + 8x +11 . VÝ dô 1: Chøng minh r»ng víi mäi sè nguyªn x . Ta suy ra §PCM.25 ra thõa sè (4x + 3)2 -25 = (4x + 3)2 .1) Do x lµ sè nguyªn nªn (x + 2) (2x .25 = 16x2 + 24x + 9 . C¸ch 1: Ta ph©n tÝch biÓu thøc (4x + 3)2 . n n2 n3 A= + + lµ sè nguyªn. Do ®ã 8 (x + 2) (2x .16 = 8 (2x2 + 3x .1) = 8 (x + 2) (2x . VÝ dô 3: Chøng minh r»ng víi mäi sè nguyªn n biÓu thøc. ta cã (x2 + 8x + 12) (x2 + 8x +10) (x2 + 8x +10)(x +2)(x + 6)  (x+6).25 chia hÕt cho 8.4)(t + 4) +15 = t2 .25 = 16x2 + 24x . V× x lµ sè nguyªn nªn 2x2 + 3x .

. Ta thÊy ®a thøc bÞ chia cã 51 sè h¹ng.3abc = a3 + a2b + a2c + b2a + b3 + b2c + c2a + c2b + c3 .ab2 . + x2 + x + 1 chia hÕt cho ®a thøc x16 + x15 + .3abc....ac . + x2 + x + 1. + x18 + x17) + x16 . Ta thÊy n (n + 1) (n + 2) lµ tÝch cña ba sè nguyªn liªn tiÕp nªn Ýt nhÊt cã mét thõa sè chia hÕt cho 2 vµ mét thõa sè chia hÕt cho 3 .. x + 1. + x35 + x34) +(x33 + x32 + . 3 2 6 VÝ dô 4: Chøng minh ®a thøc: x50 + x49 + ..ac . B = a + b + c.. c a + bn + cn 1 1 1 bc + ac + ab 1 + + = => = b c a+b+c abc a+b+c CMR: => (cb + ac +ab) (a + b + c) = abc.. Ta cã: A = a3 + b3 + c3 . x2 + x + 1.a2b ...bc) = B. + x2 + x + 1 = (x50 + x49 + . Mµ 2 vµ 3 lµ hai sè nguyªn tè cïng nhau nªn tÝch nµy chia hÕt cho 6. ta ph©n tÝch ®a thøc bÞ chia nh sau: x50 + x49 + ...3abc chia hÕt cho ®a thøc a +b +c §Æt A = a3 + b3 + c3 .acb ac2 ... = (x34) (x16 + x15 + .ab .ab .. +x2 + x + 1) (x34 + x17 + 1) Râ rµng: x50 + x49 + . KÕt qu¶ cña phÐp chia lµ : x34 + x17 + 1 VÝ dô 5: Chøng minh ®a thøc a3 + b3 +c3 ..acb .. => abc + b2c + bc2 + a2c + abc + ac2 + a2b + ab2 + abc = abc => (abc + b2c) + (bc2 + ac2) + (a2c + abc) + (a2c + ab2) = 0 => bc (a + b) + c2 (a + b) + ac (a + b) + ab (a + b) = 0 .bc2 = a2(a+b+c) + c2 (a + b + c)-ab (a + b + c) -ac (a + b + c) -bc (a +b+c) = (a + b + c) (a2 + b2 + c2 . +x2 + x + 1 = (x16 + x15 + . + x2 + x + 1) + x17 (x16 + x15 + .bc) VËy ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B.abc .a2c . n n2 n3 VËy mäi sè nguyªn n biÓu thøc A= + + lµ sè nguyªn.Dù ®o¸n ®a thøc A ph©n tÝch thµnh nh©n tö cã mét nh©n tö lµ a + b + c. ®a thøc chia cã 17 sè h¹ng.= n (n + 1) (n + 2).b2c .. + x2 + x + 1 chia hÕt cho x16 + x15 + .. + x2 + x + 1) + x16 . (a2 + b2 + c2 ...... ?VÝ dô 6: Cho 1 1 + n n a b 1 Ta cã: a 1 1 1 1 + + = a b c a+b+c 1 1 + n = n víi n lÎ.

7 = 0 => 2x3 + xy = 7 => x (2x2 + y) = 7 x=1 x=1 = 2x2 + y = = 7 y=5 > > x=7 x=7 HoÆc = 2x2 + y > =1 y = .hoÆc b + c = 0 => b = . Gi¶i hÖ (II) ta ®îc x = 4. y = . VËy nghiÖm cña ph¬ng tr×nh: x= 4. y = 6 (Lo¹i) Gi¶i hÖ (IV) ta ®îc x = .24 = 8.c2 hoÆc an = .48 = 3.y = 14 (Lo¹i) VËy nghiÖm cña hÖ x = 4. a) Gi¶i ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn.96 = 2.12 = 6. 3x2 + 10xy + 8y2 = 96 Ta cã: 3x2 + 10xy + 8y2= 3x2 + 4xy + 6xy + 8y2 = x (3x + 4y) + 2y (3a + 4y) = (3n + 4y) (x + 2y) = 96 Ta cã: 96 .=> (a + b) (bc + c2 + ac + ab) = 0 => (a + b) [ c (b +c) + a (b + c) ] = 0 -> (a + b) (b + c) (a + c) =0 => a + b = 0 => a = . y = 1 (Lo¹i) Gi¶i hÖ (III) ta ®îc x = 4. y = 1 VÝ dô 2: T×m nghiÖm nguyªn cña ph¬ng tr×nh: 2x3 + xy . y = 1.32 = 4.16. D¹ng 3: ¸p dông ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö ®Ó gi¶i mét sè d¹ng ph¬ng tr×nh.6 (Lo¹i). x + 2y > 3 Ta cã c¸c hÖ ph¬ng tr×nh sau: x + 2y = 4 x + 2y(II) 6 = (I) 3x + 4y = 24 3x + 4y = 16 x + 2y = 8 x + 2y = 12 (III) (IV) 3x + 4y = 12 3x + 4y = 8 Gi¶i hÖ (I) ta ®îc x = 16.97 x=-1 x=-1 = HoÆc 2x2 +> =-7 y y-9 .c V× n lÎ nªn a2 = -bn hoÆc bn = .cn Thay vµo ta suy ra ®iÒu ph¶i chøng minh. VÝ dô 1: T×m nghiÖm nguyªn d¬ng cña ph¬ng tr×nh. y > 0 => 3x + 4y > 7.1.c HoÆc a + c = 0 => a = .16 Mµ x.

3xy => 7 .5n2 + 4 .5 + x .HoÆc x=-7 = 2x2 + y = > 1 - x=-7 y = -99 VÝ dô 3: T×m sè nguyªn x > y > 0 tháa m·n x3 + 7 y = y3 + 7x => x3 .y)2 = 7 .4 = 0  x = 2 VËy nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®· cho lµ x =3/2 hoÆc x = 2 VÝ dô 2: Gi¶i ph¬ng tr×nh x3 + 3x2 + 4x + 2 = 0 Gi¶i : Ta cã x3 + 3x2 + 4x + 2 = 0  x3 + x2 +2x2 +2x +2x + 2 = 0 x2(x +1) + 2x(x + 1) +2 (x + 1) = 0 (x + 1)(x2 + 2x + 2) = 0 hoÆc (x + 1) = 0 => x = -1 hoÆc (x2 + 2x + 2) = 0 kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cña x ∈ Q VËy nghiÖm cña ph¬ng tr×nh ®· cho lµ x = -1 III .1 )2 = 0  ( 3x .7 (x .7x + 7y = 0 => (x .3xy => (x .x + 1) = 0  ( 4x .7) = 0 => x2 + xy + y2 .5 )2 -( x .y) = 0 => (x .1 )(3x .4x2 + 8x . y = 1 b) Gi¶i ph¬ng tr×nh bËc cao VÝ dô 1: Gi¶i ph¬ng tr×nh ( 3x .5 .6 = 0  x = 3/2 hoÆc 2x .y) (x2 + xy + y2 .y ≤ 2 => x = 2.8 2) x2y + xy2 + x2z + xz2 + yz2 + 2xyz 3) x2 + 7x + 10 4) y2 + y .7 = 0 => x2 .4) = 0  4x .5 )2 -( x .6)(2x .2xy + y2 = 7 .Bµi tËp: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.2 5) n4 .y3 .1 )2 = 0 Gi¶i: Ta cã: ( 3x .3xy > 0 => 3xy < 7 => xy < 7 3 V× x > y > 0 x.y)3 (x2 + xy + y2) . 1) x3 .

+ x2 + x+ 1 chia hÕt cho ®a C ..2x + 1 10) x4 .4x3 + 10x2 . Ngêi thùc hiÖn: tµi liÖu tham kh¶o 1) 2) 3) Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc m«n to¸n ë trêng THCS. c¸c bËc cha mÑ häc sinh tham kh¶o.6) 15x3 + x2 .2 12) (x + 1) (x + 2) (x + 3) (x + 4) . c¸c em häc sinh ..8) + (x .5 3 4 P = (x+ 2)2 .ab + b3 14) CMR biÓu thøc (2n + 3)2 .8)2 b) a = 5.9 chia hÕt cho 4 víi mäi n nguyªn./.a b . HÇu hÕt häc sinh n¾m ®îc kiÕn thøc vµ yªu thÝch häc kiÕn thøc nµy. 15) CM biÓu thøc n n 2 n3 + + lµ sè nguyªn víi mäi sè ch½n n... T«i ®· tù nghiªn cøu vµ cho häc sinh ¸p dông khi båi dìng häc sinh giái vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao.b) 9) x4 . Xin ®îc giíi thiÖu víi b¹n ®äc.KÕt luËn: Trªn ®©y t«i ®· ®a ra mét suy nghÜ mµ khi gi¶ng d¹y "ph©n tÝch ®a thøc thµnh mh©n tö vµ c¸c d¹ng bµI tËp øng dông" cho båi dìng häc sinh giái líp 8.2n 7) bc (b .c) + ab (a .75.12x + 9 11) (x2 + x) (x2 + x + 1) . + x2 + x + 1 x79 + x78 + .b) .3 13) TÝnh nhanh sè trÞ cña biÓu thøc sau víi.RÊt mong b¹n ®äc tham kh¶o vµ gãp ý cho t«i ®Ó néi dung phong phó vµ hoµn thiÖn h¬n. gãp phÇn nhá vµo n¨ng lùc gi¶i to¸n vµ tri thøc to¸n häc cña m×nh.2 (x + 2) (x . .c) ac (a .2x3 + 3x2 . S¸ch gi¸o khoa to¸n 8.b) 8) ab (a . S¸ch híng dÉn gi¶ng d¹y m«n to¸n líp 8. b = 4.ac (a + c) + bc (2a + c . 12 8 24 16) Chøng minh ®a thøc: thøc x19 + x18 + . a) x = .25 3 2 2 Q = a .

4) Tµi liÖu Båi dìng thêng xuyªn m«n to¸n chu kú 2004-2007 5) To¸n n©ng cao vµ c¸c chuyªn ®Ò §¹i Sè 8. .

Related Interests