You are on page 1of 14

0*i-fl,FL

ht"tt o"1I'

Pil'|. "

cr

C.c.r.,rc

c)

l^( Lj,jr e rA
Dl., [dJ'i ei^

l^\y
')

,J.,l '''8

A< r.,J.A
kT'0,4.i'[:. aq'L tt!+
d) 04? o-,r )k i]' lt'-t'
6- z-.> T.i^ t- u-e- LJ(
r,r

F

bl
d 6) + hi,ll I'i-

-.r@+ ull't'
r(0q3-r I snrtrr h-"aa

,t{at!*
6)

).c.

c) D. c.

d)

"^^a- J'

L.r

<t""8

V.lt,'r"{^.

f.n.lq.

A

) i+.,lrvj

,A

,"J I c"h.

i'

'

.

) C""O-tl- l^ &.^f"?"'^-'

6*

c*

Mr.

* O*f

bt
c)

d'* bl ^

t' "-"

Gqc ) d, ( 1-1..h- tf h, t",1
^
ar"D4<-fi< tql, '
rrt Loln. G^"..1rc

:n

T""U''

{1)u

att"tr'

T.*i--,fr*

b""-,q

( > ,iN,*+ ,1..^ s'to'Ja'007
o1 njll \tl I't^tvz

,l
d

jfutr )
H/iL o'l T,4-'l-!.

oS^

.,(Atr'

h]

;..1,(
ft,,r- r.ii-a'l

'

'

"e-

I
@c<?> l,Jl..
+r au

do.6r"1

ft6^4

w)I
c)

t^

d;ct"t" 1, t^ 53 2 l{r tt|,
jt rer- ( H7 Tt* €l[. ,^,>'

r.

-l

a

t lLl

t

t1.2,

a

!

Sq9cr, in C,T € ''>
a) 8"01,< l^!1', A4ft,r,,1r1'14q.
)n-a^i'-l\! l\'J l- o,.,' & kur aJs
" , ) &4"1 . L.+4n- e/.q-/
.,
te);d1

{&.,.l 8 -)

f ''l

!

t

{

a

I
I
i
I
a

dl 641,'/s +;i,:-.*t e"t-",..

{

0".{ q

,

Frv &l<ht. cL'"'t" in Ca*7tt ">k' >

d a.tt a4"fi/u-h
ll i,.l i""*r q1B;t' ^l,'r",,
e"v-L''
'* ai,r; \ 1'r'1'' vot*'

k\

t
t

.,+r
* 4* 1" - D,-7 J'l n"l*y ttt'Ll rN \L'!l t- - [i..r sr-.+fr vel"<
"r
y^l

I
!

)rB-.M

a
a

.)

Tr^iha
.rl d{a,al 6,-*1"'-

<0q rl, rJl"i aL. 1,' do'- tl M" 'Tu AhL'h\
(*"!*\
,,ptT^ "(t +L. M "'a t"l"w
bt C"n!)"t 4'1""+ "tk-lt' k bt',' erd\
c,), Ai^nT ,^t-]- :,a dl"Jn E
h -b"rr"
d,

)

116l-l- 1ru^b.l i" OT e ia w",
..j 0u(i4 ", iu^lr,{
a"n.u fi o^lv- | ntl 4,t,,L

< 0u\ lL

g

(l

t)

*-l

ul,t'+

lnr/,r{ "CfI"^16

t''l.+ d

cL-}A

a.f@*

'!"\;J

'^k*I
'-

oI

)

t
I

r
I

:

i
i

tt

t

t

0u{

13

' 1h.,,4"!+ 4 /c-(r

(1 lrb 6.li.'rl, cl.''-l- a;M{"-l"-,
.t:t/Al"^.t . tLx-*l

xd*

lq-l Ts Fc a
,,<r- irvar.t, n^l"fiq-? h /1.':'.,
h,

br&flr

.)

0,le'

f ^f

#^.r

i"

'lr'"-/

[* til

1tu,^J eTlf+i.-/ .'>
/Nat" ^,1 tt ,,.1, '", ', ir

0-

16r 6,Ur* l^ '\!hfu"

dl

.J- \, 2-._/ e,."1, .-t
r I Bsl-

,.Lt

'^f <rr
^.-6,1-.l*
t .ot n*. l- l*.

^l^qn"tq
fl
/
Rf A

o

N"gk

.-.rfc,

r)

(),i^\ L ,^.Gr,
^+
p".r 6 s1/.* /"'..,.

dq {$) C!^t"r'r- .A^ ta
q) aidl' l4t 6htu^6in.

()

A-L'rd

s*r lr' '

1

-

drr-

k,?
Q.Jo

t*

4'
AM

+

'l'"-''''

//t

0q lg I l-lAri. ft)a1 tur lo1 'fU P '^']o '-'
. ^4 rPt' , NL ELI ^"1
" t\ Fr , Gtl , ea1*
(1 lF , Ecr*,,'( if
v{

'

a.^,t^.)

i,

+1uu.l €fR t^ tq];

y'r*u.

^t r"4^h.1
<)
i,
' E*''-,ilt(
't

,

..,._ nt,t

r.^ l"*,.,.

t. LJ*

n..,-.

t,,,"

,tr^.r^

,,-,.

//""'

i'-

7

I
,l

'
'

d T" Lla' t'al'"-".a
tt T" c-fu- w Mh [."h^
e alatL aLn.-( i"teity.

)r'ax

&q

2z

t'Itu"J

a) 1;414

y'f

l\1."r'

I
I
t

a

ibe .Lfr', +i,-

a

4-1,n,"t' (Tt T)

t

C",low f"t";
rt G-.i..J "+t,' J* .t G"l*., I U4
bt

,,)r

/.l'

G

't

t

g!'NJ Ia cTF
i0u,2r-J Ai"J->
bclvyd 64ll
'
r)

!

a
a

Gllt-E-Jr

.t *r"'t' <$.u G,;h. b."",,

, -lf a r\' <,@.-i laeA- b,aJ:0
0q 94r /iir !li4 S'tz'/ rc atuJ ll'.ltq
.

-a't'tbl, al1 d<tte.a
n l+t^rt- *-c-e-a
<) U"11.1k i'atea b
0{- ,,{ -) Y"l.* 1".t. t" t' Jz,li- ?
, 2f Qy o,Jt.+ 1u-t.
,t T:"rvI4 4 /."4
o /rat,'t'L J-'r" t- l. /"+-+^

lfuv

I a.ar+.t"./'--</.-

a

a
I
!

6{

kn y.
as% ) nlc
I'k^ 'tt^\ LPc Ju! h -)
^"t"k h bl,l.,
s^,ru {"t+1
^i
r,) F $^ *J n.Y; '.p. &* l|t- t4 o-t t"
o-'r* +r'" t7'
r
cl r$c Lsu
v

'))'" AI

O.o2+') odl rnor,/( Ll.,! J""l
al 6^*lth bl'^+ ,klk^
b7 6^*&7 a",,J.,i .k../u,
c) o+fe ^ p.;d "tt7 d'",1
,,,rf L' t 'c' -* C"n..t'

->

a
a
a
a
!
I

a
ut<

I

-

a
-

t
-

I

t

i

t

f',-t'l\i
L"e{ ih-Gre otrr.8-) t-J.
v
(/ !rr,a<L
@ .,<t ,.\ J.l .a!-jLj
(' t@ r"'4i,qrL t" h,,t, i,. a.*-,.
G) /dE&
^"\ ",.,i*,t,"u * t..,e\1.

e)
\A-re,8. t, ""Lt- ,rc (-..- t
,) slHl, /..f
iTl'iL, i.'1
.

F

.,t,

-

Jn C46r|4 tst

&a 3.

J Ir.i.L,\

l"t4-!h

\t

^.6t

,"t

v-

b) 01"1

A

',7
gl""\! Lll ''

\ Aqs)

w4('n<,'"")
7

0u

f',.J ",';I .L {" "i* *"'/
(L"r

tr 'Jni.,L+

:.

+&J

c,l

dl !;['.hr6 dq'9
.61
h,[ "]" laL..J-L
'

d .lc.I"-.r

i,

/o-

+,+

-,

lt .r.

a) lf

.4,L-1J

l" kJ t,f.

d) &oa f +,**

o{&.3t,

dl' ale

".s
cDP r, te:1\s,4il

G-l,ad^
6-t--* !,
",!,,1
hc,
fi 6'-],a";^
si!.
'{fF4
^Jt
.) Lpr"lq rf,al l,t,.co"u a, oUW* tact<-t r,tL. l.J
s^ a+.u,t.

\-{
0q{

M

{{-

"b.,^, .

+,,u,, e^tr
3q-) LLJ
Hir^ Et1 L.t-,.1 H,a

f'

, l*,- -

^l A^"t"ut
,^ t4
u)t
1",.!
""t,
"p.
c) h^ lr,ct ad \.\
hLtr
dl Ar ar, dk; ^lb
+ 0* ef> 1l^,1 tnn L! /ncir di

l,ra^!.] IAt.-e.
h1 l,'L a" k4,"\- d<ru-,
-<r 8, .,"' L 'b .
lry-. aa

Fr\

.,"'

,j

,(,

ii,

Q.q jd I f.obil< ir ,rl.oq"[J al To uJ-q v hcfin
li To arJ,tr AP tl*f
a ) i4nw oLl'- cl'4ak'rAa

,-)r' A(
ou.r

3I

j

ul

N

H+ ,i="+ -

(:..-^t

'i
"'r'?H'fi sr"r'r',
, ,tf ect et'-v *'

'i

I

t

t.-" l-41.,

n jrtl'^", ,Li'ir

I
I
!
!
!

'

br sar'{ o,

d) 11(
0,. 3o; 0r/ttt" :7"J"r3' 6) s7*1,
1, 4 r,r* I n'$tr,'r
, H-St.tnz J ^*li -e*i'{
(l lnr\'k ,,c{.MiH

utit t a' /. 't', J
x0"{ J,rJ r"llcJ
6l 0l lr,r e,^.tiq or//,1&/,
1&@+ '
ot^tud

n"!hc"1r^,.

i;d"i)'""" -'

s'*1,

*lt*

)

;

*fA+'t"6s tf'.,]

i&q1">

f

l,{t J

c, &.1"!

,

^J!

""-a
:,!ftd

e".,+ ot-rl!tr :" Ntn

h Rjfl .@a

{,r"/L-)

dlY

t-.t

rc!

{Q

I

l.*

Lj,

6vq L,\
\tvaL

a
a
I
t
I

a
a

a

!
I
I

a

bl C."ll, 't{ Glt!
I
&f
.^f B.*"" dt^+ t a,+ "k
I
ll au aq 6r.J
$'-"t1'1\1)
o\
011 tYttfa
E?iq
\^k^
ourqr'
t
cl tt 6^-,h altu L^3 tattfu, nctt n,7 ,1",' 2- t,, oa - -.h) 0;r ..rN/r.l^ *l t?l'\1 d ,- ^-"'r fu* b,;11. r;l .+a4- i-h,J"f.r.f ^e|,,J,. l. c^/.J ,- .itu (tita,,1 ct,.a t<- b-"
I
"k^
,.L"al't
r'
t '^n' "t'
i"r- :.
7'"
4 T\
"w4/',t
"'i
I
,,t.*ts lF,
I
\'{ t\u
'
G
A,iqz ,tn:. L I"j! kr . t,t "J d-tf" ttL^ ".t t' e*l-u r't;
t:cT
l^l*i. J{-lt
o) Rlr] L
I
y'4
Fr
run,
E(rr
b)
th/,/.
I
4 e tR 6r.J^ [."JI.
I
I
,

t

'

to* !3 ')

)+/., t/r 6"lr b..lir v",.,.

. - ,-,
eft^^*"< ^,JJ ,"J aJ
I,J a, J *. ., - ..-! ) 1(,.e
^4.r
f) lrc'.* a&.1
J,le* ,1.*J.
^d
d) F",l 3,t,

W

r"ri
; /u,* J"' -- ('*'J - l''-i^"r'r
r
i"t*
-:
'"&''tt '*' " "
-- p,"lilj-vf.
bl*{
h) P.,[.^,
,, Q.Pi 1\ hl"* \ L!'J\J t'll'h4
o.rri: l^ r- o1 r',1;-1r" 6- ', ', x"", & tct t.l*'c . ts{-t h.l,he, 16r r^ti- /t^ y'* -".,t ,1"."t ;c,.*
Ls.t Jy::::, - ,. r
22
l

id-atr
" ..

0{cn,;-

;;,j'

i)$<c'.+

o

-"'

4-

Fr;fJiL

^.

0..c

tR,
L l T+-1

h c"^/,*.' {'r.F o"t'.'it

o-J'("

llJL!

'r d "!"

!r -r ff 0;l lwau. in \1dr. n.'Ln4 .,p|t i^ i^e'ad n oI 0t"t ary{, o/11 ri^cr-J
1
( k."',r.^ )
!4'
l,-,-ur-ur-u
",tl
0r,<

&V4 ;" A"& ct'
^J"
I a,,,\6) l-+\,. + I^w .1" ;k
LJ

'

cr hovrv hill vr ^!.tn^/ Prt*'
t) e^y"'l'"il; i"h pE tinrL'

.-Lrt*ir

4:-\n C*\17 "1 elttt

,^r", iur,l|te(

o- [n1, r*^'r
o

,

nt

t

/".1'

a',t lc"v7< 1^ r..ar

ha

t^t,I
?

'r'

ahth\^ l,'h k^ l'-.

il^

lveM4r"i

-.,r

"-Y
'{'1't"*"
s,"'f

t
,J lh l" ti'} I

,<f

flt

A^

r"'

p,,"+

P{'+

u

I

o;l

l6u1 ^ ^'w<,. 4l^.Jttu
I..Ey ^ ktal\ alt""X^,

,fl,

r /ti hji6 nrlt',ri Lre h,,e- drp L k'-l"J.* ,h,,--,
,,i
in.lkr:lY
\-q'- \r"1(4
'r', SoJ^ v-+ sl,'r 'a.q 4G sc" """ 'tr1
"of
L
JJI'
o l"c,z*
,L.

.JJ Al\ 6q dF"t

0*
*

5" ' rJh,J

[s'rd'r'"0 ',"t\',t"N' 41

{t,.til

bt'tu

a, 1[,-r
d':
'-t( ku t""" " tur'li7 f '{

( ,,

a,'

I

:
'

"* I hl"lt

:
I
!

" tuM r-"i5'\
-v
6* i, T."^,ft"f.
r 01 t, " qttuJ 4 dt- <i'rt/'
n; '. "-t ."f'v'-4",,'"'6,r- c-"1)
tu'n,f

!

I
I
.

a

,-4 T!"}N. [L-i. t v"""r e "\'"14 lhq d"krJ
/l J ',. r..if{rJ X iono to"u"Ju a"ur.
0. r':--AJ: i*;h"-,1^i, ( .ilt! 4L*ri,, u^u,
#-,
aJ X4{ ct.M{1
-^4

1"1 l-"""1-

,n

.

a

,...:
I

a,I

I
!
|

I
JJ Nrr'<
'il .t4 WaunJt . tt, t^[ul *
*r s i .r
,-,r-ltcoc

tr

-:l?.ililq'"[;-,
t'"u^
t,r |-tt--s,,r'
'y'.L[4,
Ar+i6-( ,{

r

L At"^tqJ

!r
k-r*Ji.
vd *rt ^u con t
dt':i'l o, t * lu,nqN-t.
t*4 il l'yr.,^.'+kr,^,'g.<,(q-'
1.!,
r0*

4?!::a.
Lubr\t|fl
c) &lL
i

I

'','xn
tu, "Y ot f. r.

r0-(.'
)t

:

!
t-

^

6,1* l,t.'+
AeA (D r tt'L ?"1. 'r:! . n!r1 ;

Ud B ( l1'*,ll r,h,.""i..'..r, {f.i.(r a! i
<xJ'OeL | -zt.-1""! c,*l': )

^t
.,+1.

-

--

^<'4

S.it

-

alJ4 o

l t1"-- t:' *ir )

-

l
-

t

0w (e. 1n -*

-ffiw6
ht?|lp"

n1-u.tcr

a1L"-

;"rn*-t 1t"^

aJ,.

t^ ;"ie,.t

t

"+

Lt "td. { l"l't+
t

oqa 6'

-i

n tcJ

r-

-* :"i'I'* I'

t@t "/flha
-zr'(
bt Hua;/t7 h \ul"e"JL g/4," l,' I
() A\,61 $' ob$'

":^

I'r'il-

.f0L,r ( r + .37ncl"nr;n40"

-r

at @'t u.l'tar,+ b,.+ .
b) ,o, + ?u.{u4

'"/'1'\.l.

J' l.

,a L \h'

sblt

f,lb6.@l

L nJLlerl:r.

?r", t", "g" t6'-

r"t..fit+ l*1,!rt' e/l:l.'{r/ h
\tt'6r4"r*J .^ni+ !/f
-"j,
-qf,tg.,
Intx^^"J
D
e;t-

ct

.|

0"t*la- 2;1V'"'n
1[.qt #qt,4

fr-Lt

:

nq

,d"
GTe.

' .t"jT ! t-J 1." , #' o,r. W"-r- .o*6.p*-I8rq
6l sk^r' -, tl F.\)+ { A.tv

.0- r3

I

rl

sE+ (v ^'N 6. a.' td"4
c) tta--i .r,lt c*.n blu,i "t".
Att r^ r'L*\.

I

I

I
(

uz1

I

I

a

I

Art

0\6{,., Fsf""e / a"l'rLt )w,.1
Lt: L Ta
'4ft^1 3L64
U^t ohlt q AFi

oh4l",h

.

rt Qqt"t, I^ttt /-t tJ,, I aa",t,M-L tn^
dw rr-.9f in'u. .lr*e,1 tn o\ { fl! sjr. + .lk
4) -1"^.4/- bl'''.

"t"^"?,
b atqt-J erL*t ;*,1

"(

i',io,

g..td

4y

"tt.(*hn.

-

*'

A*lqatry.ha tn

i
o

t{.h clir ec.l -r

dll erl'q.i"(

A(L'^

r^
Arl

"^'tq

d'r

c64

+l!

t
t

L-\,u.-

t

t

!
t
t
I
I

i0q 60, l^ Aco(
dt,

t

a

'-'^'"' o',""^U,"^ril;.!::':
r,t l,u*t"' ,.i.,i t- "t""
u*f l,t"o- ayu /"^ &,.-^

0(,1

I
I
I
I

h hlL

lL

q**ft l(o(

vatotT,

l:. al. ktJ':, Awu ola' lLr uJ

I
a

t

a
I

a

I
rt

a
I

I

r dq7"

) 0f erl*l

jt-eat

rt3J\ o,^'"

inn.'",".
lit cp o )uc,ata
'e) S Fc &r .eM,

/l
1(?'*

bo,l{.

(i, [

t Jtr,-.+ -

1,7 1"''*'

\i,

tt -, Ar. d^[ t*

r,, loto or.i- .r.
hl tur117 *J a" t^[h

' -*f a*vl t$t
0u 12 ', rJf,J \l';1

a,J\.

Xt'*-

'h
'^'Vt
l'
?^."''l
'
u"a'
''
C",! a'u t'Htr "f c' a\ d'A*.l ,1"
'1 ft.ta"

\u

o"'u

[/

h l"

l,"ttu- t"l hl'

t)

,-;;-,
?

f

o

q"'t/+' llb
;io +1i""{

cxciu
-e/;l<;" e{d+b
$t er<

r}( +t*t*
'i,lo.-in,'r^.)*
1x1tti,1t!1) u"
/z-l
*"tn
T,t"
l"o
lt

c) T,,r. +F- l"ryA

r"'"
'i-''"lii'n*^
1'
L{

Y

q

.4Lkf. 'f< htbdtl

"
l) c"" l""t'

il)
i,')

-Ut 8* 'tilrrft/.e\

1,,,". I l"i.
c^ {ry.
at u.uL lt"t-

8^r.ll
?',i". ,"1

h]

i^ b'd7-.
slY'
a
1l''
ri
tu
'^ 'ar ?,"1,,.
:;
^r.q
" x,.i ^4,.t.!'6"h^
h"Lr"'.
luu+

an4t1

^.r'a- r,
l',
r,
ol.J.utq "'1r- lroJ l"ll'^fd
JJ ftII.

\

" c)

--....-

,r -. ,l^tr tk 'g'-

7

-

rr r

'-' 6l+t'

'

[ t{' '])"'vi' Lo

,l

(ld 7.6 -, ril, lLfkn' +.4

ll

aj 5r.d4.q 1.111 bl bh,ti,
b) (4, ..!,,r?L+.
at pa".! t:(.;h1 b, ,*

!rH' Al

0"{ 77 j
1, hlrr. Al(1

I

"

"r'',1,' t
n"<'

a

-,

a

p
t.LL,
v^

I
I

..,,( i-.

,!' ., **,"!

,_M

I
I

adrtJ

^{
H:,lh.lnt y'.l-tl.
V

d.4{4!> f J..
A^ L-,( L ^,^u.-l,tb
+\)

0.{ lEa l'llcj
. (d' ut- i n_

-.
/

I
I
I

,

-)

btl' t'":
& f. a^1..".,. rc ff\-t 't- +'d (cl""Ml'
,/ +{,1 a4 tLL
4d 'H',vt d'! k
,J4 1"
^!'-.t'
rd, Att.

i0*7t> Ti.'t" I

d

"'i

/"'r -a"Vt

a*-

ur. .t+- S ^",.i'idro pjr*l
e",i"r'* p"'iJ;"?i"';;

c)

5*

t

Bu{

0"-a thr"ql

{

I

c.It t^ c/frtd

b7

.*

Pr""

t
I

a
a

t
t

t
I

a

*

I
I
I
I

a, nldh"&
hl b' + rc+a/'^l
ct tu I 0lw/"'-l

J.* t"t't"u't
,,*l'.'*
.-llAbi^{

I

/61 si.r^
ht 4--l'

a
a

ori

[-1"- ^n"Ln 4P"1h''!

rt B,At t

r\

a

B-,$ L

t* *t"ir:?";

Tnat^ l[u-

I

cY-'i* d'*

a

ri-t, a'rrd'q sLr
ir t"..* ,",*' rt"' o'to t" .'c' YcA''
v\-

" Mt t-J c1.tt'N' "-t 1" "'ri-k:t
lr-*'r ir .luu*

ln

t

a"l"rL' a
LkcLDhL k t ./<;.! :'-a
,, tc i,^a

a

a
!

: . l a+^.\ "'l f""' '
'

a) 1r",. , t 1, l't

ir..";',, i-1,"
ti ,tt,,t
"

6r 1,n31 ''*,-,ry
1:- 4-., p,e.\- t"1- 4'L"r

..)

t^ .uq.clo.r..X

7

ai,.hI

u'!'r h d'7
8-r"(
'7

{-)-tl,d'61 !'l

6jrr "

r"+-r

iY= rv!', '

. ''

-' 'j+ - -,'

" .,,G.!,4qi;Jlik''l'^"'*'1-rl.
4tFl
,r lah. ..J
qtuwr

..zl - l\"t(

*

,i.,,

.,

,l*'t.t-h

. ' l"a 011 ''r'lr

,,-t n
Ao''7 hJ I"'"'"

:l ;,:.";"li i"i[1r'r'
p-

dr.> r'n1;* o"l

ar rt",$

r.,1

r.,7

&l

"la+"

.",1 ,^,.-

"

-

td &'|@ b ":t1ut,"w

rYr

a^^rt1

{

r\cir? 6^l -

a,^,1+-)a._1.

o').* "r FJ ,J r-"*r h .1.u.
"!^.tt-

'y'

G)".") ,.

"l

Nille.

t)

(b.^

,'d Mrfl vt* r""La 4r,1L, tu Lt t,t<,"t
-,

a
6.^

c.rH

h

"",.t

.{r\r^

//v...,,ll

U

^tt lg4 ."4 o,r.d ok.-A
Dt .' ]E |4"- "7 f n ut* t--1 "".r4 e'7l-r-r
'tr"

""try
+o-3\

N f-^'. -t

0^ elkxrf 4r<

l^

e* +' lt-a
.^Y l"c"c-. r '*t' "f

a 0/ 1"" -' l""tr
", A-n.7 ' 'f^*'[ ;"
l" crc
0.+ s. +

n*
-

5q

qt €lP-'

r.,pn,

t:?

/L-r J"^

{x

ra d"Jr' l^,.\lrf

4d'\

.\

"

erll, tI.$J,*:,.:',*
r"
t'tr"
l'* l*P*

i, &ioi'*l^

g'Y/1^4.' a

o6e.-or, A,c.

t''

v'

d:*lti1";?',".Jr.,-*-

/r"'
.r a"L'"-J-if+-' ' *h

|
I

d4'k\ j+[ "hq

{

LJ I lrF

L','- "*1"
'--

,'*'"'
l"^,";',
;:
u;." .-, *o /*.^r f" e'flii
'
L"

l"

tt+'I
'\

-,...

:
1-u..vt-

i( 'u'i ?rLr'r tr (

' '{
'-

u-- " 'r

|
,
-r...
*,-l'L\
.r',
I ^._ ,,, -,
tp
li'' -' f^u'r a"r'
" r,,,

r-J-. "11ur-

-:rg" lJd- {

1 .,
. o r -)
{
*
'
t*""+" :d li/i*
ll'
'|
tt't

'.' 7 t'| 't't

tl
I
I

",
,r

il
I
i

'",

t^,

,,l"J

fl-"'^i:
'!

u,"j-:
, 4'r*L r '7 7.'
;
.--r, i,'
Ll*\ l' (
'.\ ) l"+'-

ir

'-

q
;'
"
-

I
:
.

N*ra* :
!

.
'
's "

**J'.^)
Li r^r- 17 .;1. <.-!-: tl t
L

r
.

r

r"'uo.-]

,,rJ It1 r t

/..."

: *"i " I'14''*"di k '

i

:

, , .*c.,rt *u1tf,ut-t* J,. r
L)";
r

I - '^.-ir'l-r-*'^'--.i*i

il

L

rL

", e7 * r-"-l
. _+y'Ai"rl" *" /..t ^*'

I

I

iI'+rJG7

-

r

,t,t't''',
u '{ r""" '" " 'l' '7 a' 'l'*l*
;i
r"*".
El
', 2'n.
il.
gi--::"^,"";,,.'".,,

*:

I

"*-'Y.. r**
" o,*.'

il

-!

r

i"'^\'

,,-^!qv

:-

'I
I
t