You are on page 1of 18

j*k

635U2

SULIT

635u2
Bahasa Cina
Kertas 2
Ogos / Sept
2012

2%iam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM zA'2
ANJTJRAN

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH.SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAII )

BAHASA CINA

+*'

Kertas 2

fi,#:

Dua jam lima belas

minit

2 ,l'Ff 15 +

JANGAN BUKA KERTAS SOALAI\T INI SEIIINGGA DIBERITAHU

l.

Kertas soalan ini mengondungi22 soalan.

2. Jawab semua

soalan.

3. Jawapan anda hendaHah

ditulis dalam kcrtas jawapanyong disediakan.
Sekiranya kertas jawapan tidak menculatpi, sila dapatkan heloian tambahan daripoda
pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungr

635U2

l0 halaman bercetak

SULIT

j*k

$5tn

ii*:

1. 8i{,8}&5+S}, *A A2&, ,frfrA$#F&.

fi-{F}
4t"&*.
t66

stg

+I

&&Te#ti+, &,€*fr ,F*AAn$Ert., 6t+&rrf&$.
tfrrtsn&*ffi+&.

120.

{.6

*A#rb **?s:rgL.e{.'

eft,+*# n 18, 7r,1x&*4b4# k#t Eanf., &
gt,*{s#*m* $AJt *.{&*A *4/& fig q Esn+ *'l' *SsSFf , l{.Lteffi
6#r&,=6frX*#rWP

"

W+, ?$ n is 6E,ur&S 6W X-+f, .f&rR,R{ &^&6$fr**, l*",y;ffi&**.
ffiw&E. i*-n fi*ins,l a *Fff#I6i s +6 ?7 , g/fi.#F^#*ist&, rktwfi*.
E*{ A {-*n * E S, .f&,gt+*; *I,,&* tL*-fft#.4+eq E *.Ff g^ , n*w^ga#*.,
3,rt./-t*&n &-,& &&k+ a f-:g, 4\'*r&4+if,€ E#..ff *A*Jt6n**F, &i*,
v\*/t*ffi+ieh fftq"
,.#*-*.*.h$*"9, h7 isEf 6tf*, fr'*[*.6.ntfArgrf gfa6t, MNf.8*'l*,*tEl*, *"#Jfi"&., *.f-,uAt6&&F" " 'dtAfrfr*, &&t*,9, &

zl*fi 8€, St+tS.&.A*
*rF" n
EI+fS, it,rf
A

*i*x.f'J

"

*.6f it P

^tx**t

*#d,{tiEEl, 4'**r.*S

&*f &**tA*)F, A,{.*fig, 1895 f'tt

fr zt n, #,n rh&

&" lUqT 7 *&r&'A'
x,*.*l# e6 € *,fr"*r.69^, * & * * t * ffi " h T tu + 4 &+ S jL X,,R.,

{#l

E *.Ff

gi{s{

T *.f6'i,ff.H&

z*,

&t{*+#re#6d.*t *.sJL6tdpA" 9ea$s a*xr-f,+, t>fil&ure
+*1.. {l"+tt. L*r+#6+*.. l+Jt. fo*rt"

$5tn

SUTIT

j*k

635U2

SULIT

&e& n,4#t&"&, 4{"#*rE

92A T

*. fr-tt€, E#.A & x&lt, ts++91

* h i#*s.d.H-, u;t*.ffi g +&id'&r*.+ +f *
*"*.m'ffi#r+*" '#,(-&&bfi h/-**|tu+befr#7 #,E*fi , 4iErx*
,sJ*.sfit+srr, n&tuwT " " 1896+ t2 n rc A, i*R&t**7$,nffi4t+#, * L. f,+ r;) E, ffi * e* fr {$ Xffi X-siL&&*#riff &&{r E#4 fr,#t 4
sf* n Ff#{t. *ts se"v:A JF, i* ft tr.*r.},\*f++'€ rrFI il x-e.+f* T E, tfr'
fr *.iL#r*,1,8.*di.a++,

20

*L"
(tH 6

*#f*#

KXP6i*frg)

, 67kar)
l2a

t>l

trz- 6 €
&*Tfirt*,+, RFs$Flg.
t + &;q A ?-, t fr#'**in E'g+'fe 6i * + &.t, t t f"*.# H
*T*jFsf,n*7" *.+. :-JE. *"#,1'X,, fr+fr#JL, fi**e*.n, ,i'*g
fi'f,8"& *+*&€* -*, 4*'1t1f^ ts#66i*.d., H *rtF*t *,q y,,J.*&.f"8
tr tlktrF " &*.x*.,fl , *.nx,r*fi{Aed{, #J *fi " ri.*a :-ic*tr .**? =teifr"|
'&Jbog, ' tFrf*g xf-*y "
*.4h t* **

i{**,

d.{nit+ieff..&.x" &afi''J" &+&rba, fr x4af.&-f, lt 6tr*..f-,J'
s,, *.-*ttry,rL, 4h&- fr fr " k4hz^'t-f--+41.fi$r g$ I./-, 4h&*_h F,r *L,
* e* #q & fr tu" :*nA *n r.iei{. fr.^ * X
Pz+ +Z E, 4 rb lS -A*.f
A?,tue.*it T.

*,

:*e&rLB 7 *, E kfih. .f6#o,f 6€*s*4, € g efitg{'**l:&3*f
:-*8. *_ E ft f & *f{. Fl f{'1, **,u. A{s{#in m * & E & 6 tr, **,{. a 16 :f
"

"

-at,J.rh frfr:)s." :lsrf -fitf ,{s rf &*B*€*l.{n " S t'l rt, filxlx*.**,
*,ln X.tr' *tr*l&s&6 E '|c€s', 6f + IL+LE , :tsfp*\ fifrt&filT Jr#ls T "

*n 4:{eF}, ,eL&4.*.*}s7. "r$6f Jkx.*, ,,\}t&'g,

*t1*4&rn
$*--*Frr&" ffi-a,g.**x "r,lra*ait'*.r4,ts" #l&N, *?r*fta&*..n it" +
*,9-€nFflffi&*,qfl.,t'; "* ! S+6nfi +fi , *"XgfitF,&4t:*n€**, N'
+ x, & A .&,r*A i&++++. dt. aS- t s,l6 *.,a,$| 6i m*. 4t =*n !, -. -. - D

6351/2

SUI.JT

j*k

635u2

frrr;kz&, :*E-E${r*€f

:*c*r6

*J,t

r.*" #FFt*.L #&#6.* €6tsg, T*"#t

#T " iN.Xi&, WhuLfrfiFl,

E\&., gi* #rL#'{*.*.Jf,'uR-9#"fi*sfr,,
,#",effi 9T*X"
tL.+*-ft,

*.'f* -4

* * it"#r k&l&&,zlsT

fff hb.rfr}.fr6F1,

iL**& &

z*s'tY"t*r?-s.

,K.

I f x, -+nl4{n&tr

4h4*fi&**, :*s&* ?**" t+&& *.f{-sft 7 t*,
,

4#,&#"* .+*o,J' *,*rL,i*, 4*.1n&€+*l4tfr,S *4k9#rfr,

f

'1'

iL: '*&

*jitg'&'gcb*? "64€*e*#*44&*'y#'tr? *t,S'e4.e*t, * iflXr#, *i.
&i*. A&, *{€'R..4.*ftfrdF&f , *6&,.}.}fi,.g-+,n ft,&ia&.&*Wfr" e$17
xl*tF-s*t.4"/Lf ,*s{ !

&ln4j.&-s*rq'te*e9' 7, HEI4'*R*t*r dif *i{, t*6{t T "
d&.fn* 4'l * Fi tr .t- rE 3t * *4 af ,*e * x- T o s-*s, g:ia& r ffi ffi ib',fFl & tL * "
**tafrA.Fei{.: "#?4,t;-*c, *"*rA*&, {S&&€fg?*s{+fr""""t' gl
&*r4.*,F:*sri, d{,i;# q-#n!,tX, t o 4tT 4f -f , $-8*l,i"mAtA", iF&i€.
&&esSf e1+,*.* 7 *AA#r%l " n#' , **Wt &*+4 rt., t&#ifr-z
*
&"+#"&&3 f&n, {f,'lll*F.ii A tAT, XE* 6 {.,, #aJss'Jl#e4s.{&'f&'fn*
*+6f/'- .S*F, 4$s$q-T 9'y*, *.-f *'!#l **,i*#f.*Lf& ! EEa' &*&'f&rX*b{& *.'fA 6i ! "

*.tJf,glT, 4off, *d:"4^#., *.fo:*e*++€tr4*X.*LiLT" t*,k, **
*
..S *"*&&P*, ffi F&tS k&ifrJ
ft fr-'Itlfi4nfl,&*f4.i* & tY.#N,x, *,e*e
* *., *I.*f 6e.t&:*E€ I #.6 *{ B&*. * ia$44€'€"'f+&}' *tstr+" fF *'s4

, *etX,*ef, *&*$T&*fatsfP, tF$t,.*.{t *,4h4h*#r*.fuX*#t9,, **#A
? n4'*f*, 6albe*.s*f$rtP q? "
7

&q7 ffiar#"#fs A e$4+. #ffi,b., *,*ts&$eT, &*fi{ &,*e
,u-9'st$to,l#: a&, :-*s! *.i*'ffi{tT I *,f*X &W, fFA*f":iB#,*&fr.

*&{F*ttE€!

$fin

( :*s }

SULIT

j*k

63fin

? -{" f # :**.6t4 * A iflan **4h#t *&,fr*??

12

3

t3

$r*x'l =tE @ s|tr #*r4€fr #i-b? h *

A4F**6igffft*?

4 **#+?*xl:*c6i&*}{.'W#.6iEfin?
5

4e &

#,**'+*o,J,

*,

h q"#,

t*,ln

&gt*

t6

FI

tH,

#-

o) .b4.a
6

a)

4t A

*",'€4.rbi{E

1F

r)l

12 *>J

tA€' ffi N

Pq?

+*nft A##*i*z

E,Wi**.:*stu#***,\ai6l

b) {, x}:*s*0 ,\ *. Pr,'E,4,..fE& €. ?

')l

* 4* g *fl ,

d e{,fi*#}{f n&f,o 6i+JL"
.N,&$ f x+**4

bj

t2 t>J
#r

X.&f*&fAT ,h#&?

t2

,)l

t3

rX

t-10 {'

q*T6&i,+, s.6eeFI*[.
l\tr g i*&wftf+
ffi, *"'w)\* I ,
,lA,*"R fA 6t *
^

*e&*"

&rLElR6dr.* * t1i|4t, Fl *. A *tr**t*
4nE&*T g &/*4n*-9A}6+f*9. fR,6, St€.di.{n4ti!,,8i H, fs
*f , X * n,iirF,F, 4' ftl& $A 4 *d nb4F A L+6++ JL,
"e
A

, *&&N,iL, e-&:F.gjt*36n*fi #"f , &4,
t'{* *.wtt?&&, eg-B Fn;t,E,rE#*rL4, *.B*sg €{'* elf stFi&, *"
fft8g,l6t,lf#" fFA*+*tt-, *f,&it.ff ff.f f& ,r,!#ffJ'*,fr, qr#"*h ft**t
,f *t, n /.ffi.fit .4 ? *f * e#e{;*,'}, frt"&E *tt +LY .h, 4it*U14. gt Btg 6ts{
#"retn"* H,f E 6-i&rF

*,

*-*tL#r#t&,A*.*-7 ,

$5tn

SULIT

j*k

&sln

+*frsx.l&*_, 4*K,*.s4h*l , 4**.#.#t+*#fr-,

{q{qe!,& 4+fr*R$#

rt

g, * n tf,R, &#r *F *t, *.€s'li$ #"kw:ffili;.*rvr*-, €&* +k*k# *.#J gr#
#tft.* rcl4 p{ AX," f*"*.&s'l E-S*,s e##, #-*. *rztF' i&7 "
16

S-i,rFf*?, T t &6x**"}s.?. *&, &*&w,636iffi*t, +{,
MH4Y'.4ffaLT ,

ielts&*. T *fi H4# ryngt+*.fg TS**€*" *}f *gS ff&"f
ryt
'RiX.,
E*, sfr.&_*-*tt.{r&6t+S, &R.& Ajg* g*€d[6t+f . **f, 4f+*ejft*
7 & x-, e+$n&.f+{n g,&i&W htr #ffi, €ffi.6&Jk"
{,f

*.ffi?X{#-{f*6t&* " 9,17 {f E-, '4*F{S&.1,S*ni&ffiTlt* , &*816X..*ig,
#F"t"C"*F€frA.7 &+nff
X"t .&et*-&*.*g*" SF
4\<,'14*6t€
.#*glX${A* 6'l#"9, ie"lryry *, F Efr*,#,/s#,Ffi{*.&ry6fi 'y #-&."

fi+,

*&,

,

, 4**.4,7 *fr jf oi, .&.4*6-9 &&& "
S :.*.+R€*, #*t] *e.rfi *.7 l&fr v&e], 7S &\4&Frr &#t

{t6t** ,

6tu4trFfi.f.&*" e-f

,A-*{*fi"9[6,
nfi + *LI }. r W *

7

*+H#

.S

4,1

ie+

el

# k &4 S ft Ft&,

4f,

.F e S

6ibT,

,g.t*.ifr,-}-.{-.f 7
"

ii"*S #*t*tsgAf"lHr,

rEdfr,t.

* *#&w+.:g.ffif ,f+Sf4L"

FI*+, *4.''\*t

ft*&# #*,t,*stA. .fr , EI &t Ar'- FrrF-rki8"6,9" &*.,
f,*.4fr** & A g+, Wy'fe,sr*4&,'\*t &+, flFA, g.f,S&+#6, +f{*sF
i8t #Ffi &"f &*.*g*€n*&*tArL*i*?F,
(# Jlt&E
7

* #*

uA*

k#"t*-&$i{*f'&

4n-4t

A

(*fi tr*f) )
t3

?

+I

b) ";g*fi #'lit;€&*ul$*, ra#6*A+e!fl*.g*t filt*+y," "
&#t

i&

w+ * iH " *- K#14' ", /t *

6t w

+

4A*n

,*.4

cs

+d["

e rfg.

?

13

63St12

+I

SULTT

j*k

STILIT

$5tn

7

8 #.{6ti a ft4+ a?
I

..rEAJti 4 **f , *** T Se+*.#6t*t&4.*t. "
i+A ht#, it.f&Fl^ &6tq&+*?

10 a) *{$+L*#nbT, ,g.&.in}'<*-f " "
*
&ihh<* " &it+g&++t A*"*t

14

*1

t4

*3

12

+l

b) o*rF-, &&-&-#.er&6{+f , &€fi'Sig&#*Jrf,+h*t+S, n
t2})
-h66t 4t&+ftAL*t?

*

tt-12

frl*T6

fi

inff*, rtF^esFtf;l"
n, ,Kn**'l 8E

E

* {+ig+#, ii+f*,l(#J 1+&-#.k *,*ilrl

tu.;ft,-L*S

&#m*"$i.6t
4t

l*.Ftr

ffiT*,tI,+&ttHf;,a

7t6.,H*, ,g-6leH ft**

frl**#rrf*, ++*l*)

**e-Lf

rgtr
&4\A'tS wlb*.

*+*+,

fr&1 L##"

g, /j'A *I'l I *
fiI W*B6t**, 't*fdA

)b#&1r&, A&f*tt&
#ag-, €#.*ffr#rfr"&

?y-Ffug.F,

ft&*t,t*i*.

€if**., *t

&*"ats..h s&}.

635v2

Fl-*.fiiEld(, i#ffiN,wy
RE

(?A-L)
SULIT

j*k

ffi51n

SULIT

11a

) *#)HJE-L*#tY"
r y" e** *e$&-r* A?

)

'"

+l

t2

6&*€u'S,fr #J *sn"
;Lq i*iLEnT

/rt

A?

t2 +3

12 itg'*f 6i**6'4Fef&#4t,#,t id,#*:+,

t3

+l

S.:Sf
*fi,**.
t2$ #l

srs-rdfi
H*Tfi *S*.9*,, fiE w&Fl,€"

*6:#', ngfrfto Pff1*+*9, fFg*A&&o *fl ,
*-ifrifn-l*,ffi*,:AtHi, 6S6+l aSH: *FJO'*€ffiS. F,
et*s*Jn , # 6* Ft4i*? " f S" s; oA,J-r#tF+&' f&**'
s, 6i*. n LS" a ;' &.*, .&€€ I *@ #&A+ B-t:-.tzf;t,h,
*+*-rt€**'J, 4q*16 I " f g'Hr **-s" " Aa, j-6Bii,
&- ff! . e.& , i*-,&};r, Lffi *,&1-. F s F :
&#4, &&&,
*&fiSrf, r'r.ffi,M#'.' S n *-g#*, aA+&4"
16 -S.

( (:&-&#,J{}

)

0 6J ; 'ttBf
0*. :k;{d*-,it.*
13 Pfi'&L$'6,t*.4*"tr?

t4
635v2

4qr1fl.44?

*tr?s'Js*,a@'etgsn ? Ls*"fJdlx$.,te?

t4

*l

ts

#l

SULIT

$stn

SULIT

15

{f

16

di4+T r'l *i

:-fi-&rtr7 et+#r#*?

i

+#

12

* h rx,xrLi*"

+3

t2 b3

a) 'tr{*zt6 (,
b) ,€",&##+6
*

17- 19 *[

tr*Te$*{&, t&ftw&m€'
*.N:#,tr,#t,

*lrfr&+*,

y&nB-e., F+s-e*o.

&*,{+{{sl

? ++ r;^fit#.&.

)*-RfrM*, #-*fr&E"

dE**nry, *EtA6SF"

4*"XN-EI, lf&.F€&;L"
l&8r gr#,X, #-&*ilnffit"

(a,ESr (&nb*#)

)

ii#t

o nbJt t *#9-+L#&&#n, *.-tst*fr"

17 +*#+fffi
18 * f 4fi

le

&fi..fi S'l6is.t'14& f.tF?

#Jfi.iET

&K,*#e*ffit&tF?

a) tq u;An,&g*f4rAf €'*t+?
b) *,\*f &n"*it.

$5tn

T €*+6n&,lf

?

t4 r)l

{2

*3

E4

*)

12

b3

ST'LTT

j*k

j*k

SULIT

$iln

r0

*5s+
AA
tro

fr 20*r2x,
saTfi fi *.*

fJ

*iFf

#l

{'"
, glffifgT,

2A$
a) fi.q*

b)

Ft,l&tb&"

ifr&ilg.A*.fig,x.

rH,fi+#

uTo 6S+iL"

'*t***t.S4trEl ,

,,

12 t>J
12

+)

&*&f&*,t El *frL#., *t.*+A*fi , *-As{ nt #

{to

21

q * *,4.Tr.x&#}fi fftx,

$J

&A"

22 g*T e&at$+{. (&i[*I[)
a) Af&, t4€1.F., 66+, &*ri\"
b) ,n-*it, f4r*.A; #** ,
^**&"

t3 r>l

t3

rx

KPRTAS SOALAI{ TAIT{AT

$5tn

SULTT

j*k

SULIT

6351/2

6351/2
Bahasa Cina
Kertas 2
Peraturan
Pemarkahan
Ogos / Sept
2012
2 ¼ jam

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2012
ANJURAN
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

BAHASA CINA
华文
Kertas 2

试卷二
PERATURAN PEMARKAHAN

评阅标准

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 6 halaman bercetak
6351/2

SULIT

j*k

SULIT

2

6351/2

华文试卷(二)评阅标准
第 1 题 : 概述
1. 字数必须重数。
2. 字数多于题目所规定者,将被扣分。
3. 字数少于题目所规定者,不扣分。
4. 分数:内容分数 20 分。语法错误以扣 2 分为限。
5. 完全没有内容者 0 分。
6. 全篇答非所问者 0 分。
7. 语法错误扣分准则:
· 标点错误不扣分;
· 每两个错漏、颠倒、多余字等于一个曲线;
· 每两个曲线扣一分。
字数

扣分

125 - 129

1

130 –134

2

135 - 139

3

140 - 144

4

145–150

5

151 - 170

10

171 或以上

20

概述参阅答案
6351/2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

3

1 诺贝尔①晚年时心脏病频发①,意识到 自己将不久人世②,
欲将巨大遗产作有意义的安排②。
2 他深感自己与世界各国有牢不可破的联系②,欲将爱国情操扩
展为对全人类的爱②。
3 他立下遗嘱①,凡是对和平与科学事业有重大贡献的人②,不分国籍①、种族①,
都给予奖励②,并将巨款利息①作为五种奖金颁发②。
(114 字)


2

答案
文中第二段哪一句说明大伯的家境不好?

分数
2

大伯不过是个化肥厂的工人,伯母是纺织厂女工,家庭条件可想而知。
3

作者对二姐回到父母身边有何看法?为什么作者会有这种看法?

3

为了谋取财产①,因为二姐在小城的工资才不过五六百块,可是到了父
母那里就有几千块②。
4

母亲和作者对二姐的愧对之情各有何不同?

6

母亲愧对二姐因为当初若不把二姐送给大伯①,二姐的生活不会过得那
么苦①,反而会和其他兄弟姐妹一样过得很好,享受荣华富贵①;作者
愧对二姐因为她一直误会二姐是贪财的人①,是为了要得到财产才回到
父母亲的身边,而实际上二姐只是为了孝顺老人家②。
5

偶尔我给大哥和小弟打电话,他们在言语间流露出很多微词。

2

a)试解释上文中“微词”的含义。
隐晦的批评/不满/意见
她得到了双份的爱,还有比这更珍贵的财产吗?

6351/2

2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

4

b)上述句子采用什么修辞手法?
反问修辞手法
6

a) 什么原因造成二姐和作者一家人之间的关系仿佛隔了山和海?

2

原因是二姐和作者一家人不常往来,不常见面。
3

b) 你对二姐的人生际遇有何感想?
一个人对父母的孝心不会因为时空的转移而有所改变。/
不同的生长环境造就人们不同的性格和未来。/
(任何合理的答案都可接受。)
7

3

a) 作者以一片树叶生长的过程象征什么?
象征人类从生长到死的过程。
b) “这一片树叶的诞生和消亡,正标志着生命在四季里的不停转化。”

3

植物的四季意指“春夏秋冬”。人类的四季指的是哪四个成长阶段?
i 婴儿/儿童、

ii 少年/青年、

iii 中年/壮年、

iv 老年

(对一个 0 分,对两个 1 分,对三个 2 分,四个全对 3 分)
8

本文的主旨是什么?

4

劝说人们应珍爱自己的生命②,同时也珍爱他人的生命② /
希望人们对生命有所感悟,珍惜生命②,同时了解生和死是自然和人类
的生存规律。②
9

“正是这片片黄叶,换来了整个大树的盎然生机。”

4

文中这句话,让你对人生有何感悟?
生命是循环不息的,树叶枯萎了,枝头会再长出嫩芽,带来生机和希望。
人死了,也会有新的生命来延续,代代生生不息。④
(任何合理的答案都可接受。)
10 “你早已零落地下,埋在泥土之中了。”

2

“在泥土之中”在句子里属于什么成分?
a)补语
6351/2

SULIT

j*k

SULIT

5

“初夏,既是生机旺盛的季节,也是最易遭受害虫侵蚀的季节。”
上面的句子属于什么复句?

6351/2

2

b)并列复句
2

11 a)“灌溉泥土中的梦”
“梦”在诗中指的是什么?
收获 / 收成 / 成果 / 庄稼

2

b)“不在意远方城市的文明”
这句话说明了什么?
母亲不受城市物质的诱惑。
12 这首诗中的母亲有哪些性格特点?

试举出三个。

3

辛勤 、简朴、刻苦耐劳、朴素、节俭、勤劳。
13 甲翁和乙翁两人关系如何?何以见得?

4

特别好/密切/ 情同手足②。甲翁会到乙翁家一起喝酒,十分快乐②。
14 为何甲翁拒绝乙翁的邀约?乙翁如何说服他?

5

甲翁认为他自己年纪大了,恐怕力气不够 ②。 乙翁说他们才 60 多岁并
不能称老,并以愚公虽 92 岁高龄还可以移山的事迹/例子来激励他③。
15 文中二翁表现了怎样的精神?

2

老当益壮/不服老/有毅力/不怕困难等精神。
16 (a)惟

只有 老翁
(b)是

座山 我

一人而已

1

自己一个人罢了。
亦未登

1

也不曾登过

17 辛苦劳作的农民最害怕遇到哪些灾难?

4

他们最害怕春天到了天却不下雨②,才踏入秋天霜雪却过早到来了②。
18 诗中哪两句叙述了农民采集地黄的艰难?
6351/2

2
SULIT

j*k

SULIT

6

6351/2

凌晨荷锄去,薄暮不盈筐。
19 a) 何以见得当时社会贫富悬殊?

4

富豪买地黄来喂养马儿②,而农民却穷得用地黄来换取马儿吃剩的饲
粮当粮食②。
b) 诗人对农民表达了怎样的感情?

2

同情/ 怜悯。
20 (a) 贵而不骄,胜而不恃
(b) 退让/ 谦逊

2
2

21 鞠躬尽瘁,死而后已。

3

22 a)

3

说明万物各司其职,劝勉人们要勤于学习,才能做好自己分内的工
作。

b) 劝导人们应当以才干实学来录用人才。

3

参考答案:
译文 :

6351/2

SULIT

j*k

SULIT

7

6351/2

从前有两个老翁,住在同一个城 里,关系特别和好,甲老翁的妻子
早已去世了,只有他自己一个人罢了/而已。一天,他带着酒去乙翁的家,
两个人一起喝酒,十分快乐!乙翁说:“以前我曾去过冀、雍两州郊游,但
没登过泰山,你能不能和我一起去呢?”甲翁说:“这座山我也没登过,然而
老了,恐怕力气不够。”乙翁说:“你说的不对吧,以前的愚公,年近九十二
岁的时候还可以移山,今日我们才六十多岁,哪里老呢!”甲翁说:“很好。”
第二天,两个老人一同前往,走过钱塘,横渡长江,到达泰山北面。晚上
住下休息,凌晨上山,乙翁要扶他。甲翁说:“我的力气还可以,不用互相
搀扶。”从太阳出来到薄暮降临,已经走过了半座大山。

白居易《采地黄者》

白居易(772-846),唐代大诗人,其祖籍太原(今属山西)人,
后迁居下邦(今陕西渭南北),贞元进土,官至刑部尚书。其诗语言
通俗,相传老娘也能听懂。涉及咏药诗作多达百首,为唐咏药诗之冠。
《采地黄者》是其中之一,他并非沤歌地黄这一味中药的功效,而是
和他的《卖炭翁》一样,通过采挖地黄这一具体过程,把采挖者那种
艰辛和痛苦的生活情景,生动形象地展现在读者面前。诗的意思是说,
今年春天不下雨旱死了麦子,去年冬天霜来得太早,损伤了麦苗的分
蘖。年底了家里没有吃的,只好到野地里去采挖一种药材棗地黄。挖
它有什么用处?想拿它去换点口粮。天刚亮就扛着锄头到山野里去,
可是采来采去挖到天黑筐子也没有装满。拿到富贵人家,卖给那些白
白胖胖的子弟。讨好人家说:,"买下这地黄吧!拿来喂你们的肥马,
可以使它的毛色光泽发亮,都能映照到地面上。我别无他求,只想换
一点马吃剩下的饲料粮,以解救全家苦于饥饿的肚肠。"全诗叙事,曲
6351/2

SULIT

j*k

SULIT

8

6351/2

折动人,情景交融,感人肺腑。作 者通过采地黄一事,真实反映了
劳动人民的苦难生活,表达对劳动人民的同情。

6351/2

SULIT