You are on page 1of 1

1.METODE U PSIHOLOGIJI Najopštije značenje termina METODA je način na koji se prikuplaju činjenice.

Eksperimentalna su ona istraživanja u kojima se kontrolišu uslovi pod kojima se neka pojava dešava.Eksperimentator izaziva i menja jedan ili više faktora i onda meri kako se menjaju psihički procesi učesnika u tom eksperimentu. USLOV koji eksperimentator menja je nezavisna varijabla promenljiva a rezultujuća promena u ponašanju ili doživljavanju je zavisna varijabla.PR.za to je ispitivanje uticaja BUKE na umor.Tako je BUKA koju kontroliše eksperimentator nezavisna promenljiva a UMOR koji se meri preko brzine i tačnosti rada ili subjektivnog izveštanja o sopstvenom doživljaju je zavisna promenljiva. Istraživači su želeli da ustanove da li pri čitanju nekog teksta ljudi artikulišu reči u sebi.Oni su grupi studenata dali da pročitaju 2 vrste rečeniice,jedne su bile lake za izgovaranje dok su druge lomile jezik.Rečenice su čitali u sebi.Istraživači su zaključili da pri čitanju u sebi učestvuje bezglasna artikulacija.Nezavisna varijabla tj faktor koji se varirao bila je lakoća izgovaranja rečenice,a zavisna varijabla je brzina čitanja u sebi. Na osnovu rezultata došlo se do zaključka o jednom unutrašnjem procesu koji se ne može posmatrati direktno a kome ni ispitanici ne mogu da daju potpun izveštaj.

Kod Kod labaratoriskog eksperimenta istraživanje se sprovodi u veštački stvorenim uslovima.MeĎutim kod ovog eksperimenta se javlja problem,naročito kada su ispitanici ljudi a to je SVEST
SUBJEKTA O VEŠTAČKOM KARAKTERU SITUACIJE.A da bi se ova teškoća izbegla,nužno tori je da se ponekad sakrije postojanje eksperimenta i njegovih ciljeva.Bez obzira na kontrolu uslova i slučajniom odabiru ispitanika ipak,svaki zaključak dobijen u labaratoriji ipak treba proveriti u realnijim situacijama.

Terenski eksperiment se za razliku od
labaratorijskog izvodi u životnijim uslovima.Ako se recimo učenicima iz 2 različita odeljenja predaje na različiti način,eventualna razlika između ove 2 grupe učenika može se prepisati delovanjiu načina podučavanja.I ovde je neophodno da se od ispitanika sakrije da su posmatrani.Pr za to je i istraživanje radne produktivnosti.U njima je ustanovljeno da se produktivnost povećavala i pored toga što su se psihofizički uslovitj(osvetljenje,temperatura)pogoršavali. Ispitanici su bili svesni da su posmatrani i da im se poklanja posebna pažnja pa su se dobri rezultati neočekivano održavali usled

blem,naročito kada su ispitanici ljudi a to je SVEST

želje radnika da tu pažnju zasluže.