You are on page 1of 3

ปฏิบัติการที่ 2

ผลของการรูผลที่มีตอความสามารถที่แสดงออก
(The Effect of Knowledge of Results on Performance)
วัตถุประสงค
ปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของการรูผลที่ดีตอความสามารถที่แสดงออก
วิธีดําเนินการ
1. ตัวอยางประชากร เปนนักศึกษาที่เรียนวิชาการเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว
2. เครื่องมือในการทดลอง คือ เครื่องมือทดสอบตําแหนงการเคลื่อนที่เชิงเสนโคง (Curvilinear Positioning
Apparatus)
3. การทดสอบ
3.1 ผูรับการทดสอบถูกปดตา นั่งอยูหนาโตะที่มีเครื่องมือทดสอบตําแหนงการเคลื่อนที่เชิงเสนโคงวางอยู
3.2 ผูรับการทดสอบวางขอศอกบนแกนหมุน และวางมือจับที่คานตั้ง
3.3 ผูควบคุมการทดสอบ บอกให ผูรับการทดสอบรูวาขณะนี้อยูตําแหนงที่ศูนยองศา
3.4 ใหผูทดสอบเคลื่อนไหวแขนไปยังตําแหนงตางๆ 5 ตําแหนงตามที่สุมไวเปนมุมระหวาง 0 ถึง 90 องศา
3.5 ใหคืนกลับสูตําแหนงที่ 0 องศาทุกครั้ง
3.6 ใหทําโดยไมบอกถึงการรูผล และทดสอบตําแหนงละ 3 ครั้ง
3.7 ใหผูรับการทดสอบทําซ้ํา โดยการสุมตําแหนงทั้ง 5 ใหม แตบอกใหผูรับการทดสอบรูถึงขนาดของความ
ผิดพลาด เชน ผูควบคุมการทดสอบ กําหนดใหผูรับการทดสอบ เคลื่อนที่ไปที่ 40 องศาแตผูรับการ
ทดสอบเคลื่อนที่ไปที่ 45 องศา ใหผคู วบคุมการทดสอบบอกวา มากไป 5 องศา เปนตน
การนําเสนอขอมูล
1. เสนอตาราง X และ S.D. ของ AE, CE และ VE ของความสามารถที่แสดงออกที่ขาดการรูผล และทีไ่ ดรับ
การรูผล บุคคล และกลุม พรอมสรุปใตตาราง
2. แสดงกราฟของ X และ S.D. ของ AE, CE และ VE ของความสามารถที่แสดงออกที่ขาดการรูผล และที่
ไดรับการรูผล บุคคลและกลุม
ตอบคําถามจากผลการศึกษา ใหตอบคําถามตอไปนี้อยางละเอียด
1. จงเปรียบเทียบคาของ AE, CE และ VE ของการแสดงความสามารถที่ขาดการรูผล และที่ไดรับการรูผล
ของบุคคล พรอมทั้งสรุป
2. จะนําเอาความสําคัญของผลยอนกลับไปใชในสถานการณการเรียนการสอนกิจกรรมพลศึกษา หรือสอน
ทักษะกีฬา ไดอยางไร ยกตัวอยาง 1 กิจกรรม พรอมอธิบาย

หมายเหตุ : ขอมูลตอไปนี้เปนเพียงตัวอยาง นิสิตตองปรับแกไข เพิ่มเติมรายละเอียดใหถูกตอง
ตารางที่ 1 แสดงผลของการรูผ ลและไมรูผลที่มีตอ ความสามารถทีแ่ สดงออกของ นาย.............. วันที่...............

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จํานวนองศา
45
45
45
30
30
30
85
85
85
40
40
40
80
80
80

คาเฉลี่ย

ΦKOR
ที่ทําได
ผิดพลาด +
46
1
55
10
48
3
34
4
35
5
32
2
81
4
83
2
85
0
52
12
58
18
58
18
80
0
82
2
80
0
ΦKOR
AE
CE
5.14
3.43

ผิดพลาด
1
10
3
4
5
2
-4
-2
0
12
18
18
0
2
0

จํานวนองศา
80
80
80
55
55
55
30
30
30
15
15
15
40
40
40

VE
6.78

AE
4.1

KOR
ที่ทําได
ผิดพลาด +
79
1
76
4
82
2
60
5
62
7
55
0
38
8
37
7
36
6
20
5
20
5
18
3
43
3
43
3
44
4
KOR
CE
VE
2.57
3.87

ผิดพลาด
-1
-4
2
5
7
0
8
7
6
5
5
3
3
3
4

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา.............................................................
กราฟที่ 1 แสดงคา X และ S.D. ของ AE , CE และ VE ของความสามารถที่แสดงออกที่ขาดการรูผล และที่ไดรบั การรูผ ล
ของ นาย..............
8
6

OKOR
KOR

คาเฉลี่ย

4
2
0
AE
-2
-4

CE

VE

จากกราฟแสดงใหเห็นวาความสามารถที่แสดงออกที่ไดรับการรูผลโดยเฉลี่ยของ นาย............. มีความผิดพลาด
นอยกวา ความสามารถที่แสดงออกที่ขาดการรูผล
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของความสําคัญของการรูผลของกลุม และแสดงคา X และ S.D. ของ AE , CE และ VE ของ
ความสามารถที่แสดงออกที่ขาดการรูผล และทีไ่ ดรับการรูผ ล
ลําดับ

ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
S.D.

AE
4
0.05
5.1
2.9
3.9
5.14
3.95
6.1
4.95
5.14
4.12
1.69

ไมรูผลΦKOR
CE
-2.48
-0.05
-4.52
-0.52
0.38
-0.76
3.38
5.33
4.76
3.43
0.90
3.23

VE
4.31
1.99
4.5
3.7
5.5
6.18
3.63
5.38
5.43
6.78
4.74
1.41

AE
2.67
0.14
3.33
3.14
3.52
3.23
2.52
4.05
4.1
4.1
3.08
1.18

รูผลKOR
CE
-0.75
0.14
-3.14
0.19
1.67
-0.28
-1.67
2.91
2.57
2.57
0.42
2.00

VE
3.31
1.81
2.85
3.67
4.1
5.28
3.97
4.96
3.61
3.87
3.74
0.99

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาความสามารถที่แสดงออกที่ไดรับการรูผลโดยเฉลี่ยของกลุม มีความผิดพลาดนอย
กวา ความสามารถที่แสดงออกที่ขาดการรูผล
ตอบคําถามผลของการศึกษา
ใหตอบคําถามตอไปนี้อยางละเอียด
ทั้งสรุป

1. จงเปรียบเทียบคาของ AE, CE และ VE ของการแสดงความสามารถที่ขาดการรูผล และที่ไดรับการรูผลพรอม

ตอบ จากตารางที่ 1 และกราฟที่ 1 แสดงใหเห็นวาคาของ AE, CE และ VE ของการแสดงความสามารถที่ขาด
การรูผล
และที่ไดรบั การรูผ ล
นาย..............
มีความแตกตางกันในคะแนนความผิดพลาดอยางเห็นไดชัดเจน
ดังนี้ ............................. โดย........................................

2. จะนําเอาความสําคัญของผลยอนกลับไปใชในสถานการณการเรียนการสอนกิจกรรมพลศึกษาไดอยางไร
ยกตัวอยาง 1 กิจกรรม พรอมอธิบาย
ตอบ