1. Żarówki losujemy do uzyskania wadliwej.

Wylosowaliśmy z rozkładu: NIE(dwumianowy)
TAK(ujemny dwumianowy, geometryczny(u. dwum z parametrem 1)
2. Rzucamy kostką. Zdarzenie A to wyrzucenie oczek nieparzystych, B – wyrzucimy nie
więcej niż 3 oczka. NIE(A i B są niezależne, P(A|B) < P(A), P(A+B) = P(A) + P(B))
3. Niech ξ
1
, ξ
2
…..

będą iid; Zmienna losowa……. Eξ
1
=µ oraz D
2
ξ
n

2
<∞; jeżeli
( ) t t
n
n
P t
n
Φ ·
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹
∞ →
σ
µ ξ
1
/ 1
lim
to zachodzi: NIE(SPWL, CTG, MPWL) W mianowniku
powinno być
n
σ
4. Żarówki działały z rozkładem wykładniczym z parametrem λ. (ktoś tu wpisał poissona ale
chyb się pomylił) TAK(
) 0 , ( > ∀ y x
P{X>x +y|X>x}=P{X>y}, zmienne losowa X ma
własność braku pamięci) NIE(
) 0 ( > ∀x
λ · > ∆ + >
→ ∆
} | { lim
0
x X x x X P
x
)
5. Żarówki działały z rozkładem wykładniczym z parametrem λ. ξ ~ E(λ) TAK(ξ ma brak
pamieci) NIE(
) 0 , ( > ∀ y x
P{ξ>x+y|ξ>y}=P{ξ>y),
) 0 ( > ∀x
lim_(Δx->0)P{ξx+Δx|ξ>x}=λ)
6. Niech X ma rozkład beta z parametrami (a,b) TAK(1-X ma rozkład beta z parametrami
(b,a), jeżeli a=b, to EX=1/2) NIE(jeżeli a+b=1 to X ma rozkład jednostajny)
7. Niech f będzie gęstością rachunku prawdopodobieństwa ciągłej zmiennej losowej X,
zaś F będzie jej dystrybuantą. TAK(P{a<x<b}=

b
a
dx x f ) (
, f może przyjmować wartość 0.)
NIE(F(x) =


t
dx x f ) (
(trzeba odwrócić całkę żeby było ok.))
8. Niech X1, X2,…. Będą i.i.d. zmiennymi losowymi. Jeżeli P

·
∞ →
· ·
n
i
n
EX Xi
n
1
1 }
1
lim { to:
NIE(MPWL, CTG, SPWL) Wariancja musi być skończona albo zmienne losowe muszą mieć
ten sam rozkład i być niezależne, a Wartość oczekiwana musi być skoszona, jak to zajdzie: a)
tak b) nie c) tak
9. Niech X1 i X2 będą zmiennymi losowymi: TAK(E(X1+X2)=EX1 + EX2)
NIE(D
2
(X1+X2)= D
2
(X1) + D
2
(X2), [cov(X1,X2)
2
] >= D
2
(X1)D
2
(X2))
10. W celu oszacowania popularności wśród studentów wykładowcy podaje się ankiecie
pewną ilość osób. Zmienna losowa opisująca ilość studentów pozytywnie oceniających
wykładowcę ma rozkład: TAK(hipergeometryczny) NIE(ujemny dwumianowy,
dwumianowy)
11. Mamy zdarzenie A i Bi (i=1,2,...,k), gdzie Bi*Bj=zbiór pusty dla i≠j oraz
P(B
1
)+...+P(b
k
)=1: TAK(P(Bi|A)P(A)=P(A|Bi)P(Bi), P(A)=

·
k
i
Bi P Bi A P
1
) ( ) | ( ) NIE(B1 i
B2 są niezależne)
12. Mamy zdarzenie A i Bi (i=1,2,...,k), gdzie Bi*Bj=zbiór pusty dla i≠j oraz
P(B
1
)+...+P(b
k
)=1: TAK(P(A)=

·
k
i
Bi P Bi A P
1
) ( ) | ( ) NIE(P(Bi|A)P(A)=P(A|Bi)P(A), B1 i B2
są niezależne)
13. Niech X=|X1,X2| będzie dwuwymiarowy wektorem losowym o funkcji gęstości f.
Niech f1 oraz f2 będą gęstościami brzegowymi. TAK(Zmienne X1 oraz X2 są niezależne
jeżeli ) (
2 1
x x ∀ ) ( ) ( ) , (
2 2 1 1 2 1
x f x f x x f · ,

·
1 2 1 2 2
) , ( ) ( dx x x f x f
) NIE(Zmienne losowe X1 oraz
X2 są niezależne jeżeli współczynnik korelacji miedzy zmiennymi wynosi 0)
14. Jeżeli funkcja F jest dystrybuanta zmiennej losowej X to: TAK(
0 ) ( lim ·
−∞ →
x F
x
) NIE(
{ ¦ ) ( ) ( lim a F x F b x a P
b x
− · ≤ <


, F jest ciągła.)
15. Niech ξ
1
, ξ
2
są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie odpowiednio N(µ
1
, σ
1
2
),
N(µ
2
, σ
2
2
): TAK(Zmienna losowa
2
2
2 2
2
1
1 1

,
`

.
| −
+

,
`

.
| −
σ
µ ξ
σ
µ ξ
ma rozkład gama z parametrem
1,2) NIE(Zmienna losowa ξ
1
2
+ ξ
2
2
ma rozkład chi – kwadrat z 2 stopniami swobody, Zmienna
losowa ξ
1
- ξ
2
ma rozkład N(µ
1
- µ
2,
σ
1
2
- σ
2
2
))
16. Niech ξ
1
, ξ
2
….. będą niezależnymi zmiennymi losowymi

·
·
n
i 1
1
ξ η
TAK(Jeśli
1
ξ ma
rozkład dwumianowy z parametrem (m
1
,p) to η ma rozkład dwumianowy z parametrem (
p m
n
,
1 ∑ ),Jeśli
1
ξ ma rozkład Poissona z parametrem
1
λ , to η ma rozkład Po z parametrem
∑ 1
λ
) NIE(η ma rozkład gama z parametrami (
∑ ∑ 1 1
, λ α
))
17. Niech ξ
1
, ξ
2
są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie z dystrybuantami F
1
, F
2
TAK( { ¦ ( ) ( ) ( ) t F t F t P
2 1 2 1
* , max · ≤ ξ ξ , { ¦ ( ) ( )


∞ ·
− · ≤ + x dF x t F t P
2 1 2 1
ξ ξ ) NIE(
{ ¦ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t F t F t P
2 1 2 1
1 1 , min − − · ≤ ξ ξ )
18. Czas życia pewnego urządzenia jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z
parametrem (λ) TAK(średni czas pracy układu wynosi (λ), całkowity czas pracy n
pracujących niezależnie urządzeń ma rozkład gamma) NIE(Jeżeli n urządzeń zaczęło
jednocześnie pracować to moment pierwszej awarii jest zmienną losową o rozkładzie
wykładniczym ze średnią n(λ))
19. Niech ξ
1
, ξ
2
….. będą niezależnymi zmiennymi losowymi

·
·
n
i 1
1
ξ η
TAK(suma k
zmiennych losowych o rozkładzie B(n
i
, p) ma rozkład B(n
1
+n
2
+...+n
k
; p)) NIE(suma k
zmiennych o rozkładzie gamma (a
i
,b
i
) ma rozkład gamma (a
1
+a
2
+...+a
k
; b
1
+b
2
+...+ b
k
), Niech
) , ( ~
2
1 1 1
σ µ ξ N
oraz
) , ( ~
2
2 2 2
σ µ ξ N
Zmienna losowa ξ
1
- ξ
2
ma rozkład N(µ
1
- µ
2,
σ
1
2
- σ
2
2
))
20. Niech ξ
1
, ξ
2
….. będą niezależnymi zmiennymi o rozkładzie dwupunktowym
TAK(P(Σξi=k) ≈
! k
np e
k np −
, D
2
(Σξi) = np(1-p)) NIE(1/n*Σξ jest AN(p, p(1-p)))
21. Wykonajmy n rzutów kostką do gry. Niech
) 6 1 (  ∈ i dla
i
ξ
będzie liczbą rzutów w
których wypadło i oczek. Niech
) , , , , , (
6 5 4 3 2 1
ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ·
TAK(
,
`

.
|
· ,
6
,
6
,
6
,
6
,
6
,
6
n n n n n n


ma rozkład wielomianowy, ξ
i
ma rozkład dwumianowy z parametrami (n,1/6))
22. Zmienna losowa ) , ( ~ ,...,
2
1
σ µ ξ ξ ξ N
n
TAK(
µ ξ · E
) NIE(pozostałe)