You are on page 1of 13

MA TRN KIM TRA MN VT L LP 12 - BI 1 TIT S 1 CHNG TRNH CHUN C T CHN CHNG I V CHNG II

I. Chun kin thc, k nng: CH MC CN T 1. Dao ng Kin thc iu ha + Cc khi nim: dao ng c, dao ng tun hon, dao ng iu ha. + Cc phng trnh: li , vn tc v gia tc ca dao ng iu ha. + Cc i lng trong dao ng iu ha: bin , chu k, tn s, tn s gc, pha dao ng, pha ban u. + Dng th li , vn tc, gia tc ca vt dao ng iu ha. K nng + Tnh ton c mt s i lng trong dao ng iu ha. + Xc nh c mi lin h gia dao ng iu ha v chuyn ng trn u. 2. Con lc l Kin thc xo + Cu to ca con lc l xo, cc lc tc dng ln vt nng trong con lc l xo. + Phng trnh ng lc hc v phng trnh dao ng ca con lc l xo. + Nng lng trong dao ng ca con lc l xo. K nng + Vit c phng trnh dao ng ca con lc l xo. + Tnh ton c mt s i lng trong dao ng iu ha ca con lc l xo. 3. Con lc Kin thc n + Cu to ca con lc n, cc lc tc dng ln vt nng trong con lc n. + Phng trnh ng lc hc v phng trnh dao ng ca con lc n. GHI CH

+ Nng lng trong dao ng ca con lc n.


K nng + Vit c phng trnh dao ng ca con lc n. + Tnh ton c mt s i lng trong dao ng iu ha ca con lc n. Kin thc + Cc khi nim: dao ng ring, dao ng tt dn, dao ng duy tr, dao ng cng bc. + c im ca dao ng cng bc, hin tng cng hng, iu lin cng hng, tm quan trng ca hin tng cng hng. K nng + Gii c mt s bi ton lin quan n dao ng tt dn. + Gii c mt s bi ton lin quan n hin tng cng hng. Kin thc + Biu din dao ng iu ha bng vc t quay, phng php gin Fre-nen. + nh hng ca lch pha ca hai dao ng thnh phn n dao ng tng hp. K nng Gii c mt s bi ton v tng hp dao ng. Kin thc + Cc khi nim: sng c, sng dc, sng ngang. + Cc i lng c trng ca sng: bin , chu k, tn s, bc sng, vn tc truyn sng, nng lng sng. + Phng trnh sng, tnh tun hon theo thi gian v theo khng gian ca sng. K nng + Tnh ton c mt s i lng c trng ca sng. + Vit c phng trnh sng. Kin thc + S giao thoa ca sng c, iu kin c s giao thoa. + Dao ng ca mt im trong vng giao thoa, v tr cc cc i, cc tiu trong vng giao thoa. K nng: Xc nh c s cc i, cc tiu trn mt on thng trong cng giao thoa. Kin thc + S phn x ca sng khi gp vt cn. + Khi nim sng dng, iu kin c sng dng. K nng: Xc nh c mt s i lng c trng ca sng nh sng dng. Kin thc + Cc khi nim: sng m, m nghe c, siu m, h m. + Mi trng truyn m, vn tc truyn m. + Cc c trng vt l v sinh l ca m. K nng + Gii c mt s bi ton lin quan n cc c trng vt k ca m. + Gii thch c mt s hin tng lin quan n c trng sinh l ca m.

4. Dao ng tt dn, dao ng cng bc

5. Tng hp cc dao ng iu ha cng phng cng tn s 6. Sng c v s truyn sng c

7. Giao thoa sng

8. Sng dng

9. Sng m

II. Hnh thc kim tra: Kim tra 1 tit, trc nghim khch quan, 30 cu. 1. Tnh trng s ni dung kim tra theo khung phn phi chng trnh Tnh s tit thc: s tit thc LT = s tit LT x 0,7; s tit thc VD = Tng s tit s tit thc LT. Tnh trng s: trng s = (s tit thc x 100)/tng s: lm trn thnh s nguyn.

TNG S TIT Chng I Dao ng c. 16 Chng II Sng c v 12 sng m. Tng 28

NI DUNG

L THUYT 7 6 12

S TIT THC L thuyt Vn dng 4,9 11,1 4,2 7,8 8,4 19,6

TRNG S L thuyt Vn dng 18 39 15 28 33 67

2. Tnh s cu hi v im s cho cc cp Tnh s cu: s cu = (trng s x s cu ca kim tra)/100: lm trn thnh s nguyn. Tnh im s: (s cu x 10)/s cu ca kim tra.

NI DUNG Chng I Dao ng c. Chng II Sng c v sng m. Tng


III. Thit lp khung ma trn: LNH VC KIN THC Nhn bit

TRNG S L thuyt Vn dng 18 39 15 28 33 67


Thng hiu

S CU L thuyt Vn dng 6 11 5 8 11
MC Vn dng cp thp Xc nh mt s i lng trong dao ng iu ha trong mt s trng hp n gin. 2 Xc nh mt s i lng trong dao ng iu ha ca con lc l xo.

IM S L thuyt Vn dng 2 3,6 1,7 2,7 3,7 6,3


Tng s

19

Vn dng cp cao Xc nh mt s i lng trong dao ng iu ha mc cao hn. 1 Vit phng trnh dao ng ca con lc l xo. Tnh ton mt s i lng lin quan n nng lng ca con lc l xo. 1 Vit phng trnh dao ng ca con lc n. Tnh sc cng ca dy treo con lc n. Xc nh chu k dao ng ca con lc n trong mt s trng hp c bit. 2 Tnh ton mt s i lng lin quan n dao ng tt dn. 1 Tm mt s i lng lin quan n tng hp dao ng. 1 Vit phng trnh sng. 1

1. Dao ng Cc khi nim dao iu ha ng c, dao ng tun hon, dao ng iu ha. Cc i lng trong dao ng iu ha. S cu hi 1 2. Con lc l S bin thin ca xo th nng, ng nng v s bo ton c nng ca con lc l xo dao ng iu ha. S cu hi 1 3. Con lc n Cc yu t nh hng n chu k dao ng ca con lc n.

S cu hi 4. Dao ng tt dn, dao ng cng bc S cu hi 5. Tng hp cc dao ng iu ha cng phng cng tn s S cu hi 6. Sng c v s truyn sng c S cu hi

Cc khi nim dao ng ring, dao ng tt dn, dao ng duy tr, dao ng cng bc. 1 Cc biu din dao ng iu ha v tng hp cc dao ng bng gin vc t. 1 Cc khi nim lin quan n sng c. 1

2 Xc nh mt s i lng trong dao ng iu ha ca con lc n trong mt s trng hp n gin. 1 1 Cc yu t nh Tnh ton mt s hng n bin i lng lin ca dao ng quan n dao ng cng bc. cng bc v hin tng cng hng. 1 1 nh hng ca lch pha ca hai dao ng thnh phn n dao ng tng hp. 1 Tnh cc i lng c trng ca sng. 1

7. Giao thoa sng, sng dng.

iu kin c Xc nh mt s Tnh ton mt s i giao thoa ca sng i lng ca sng lng lin quan n s c, c sng nh sng dng. giao thoa ca sng v dng trn dy. sng dng. S cu hi 1 1 2 4 8. Sng m Cc khi nim Cc c trng vt Gii thch mt s Tnh ton mt s i sng m, h m, l v sinh l ca hin tng lin lng lin quan n cc m nghe c, m. quan n c trng c trng vt k ca m. siu m. sinh l ca m. S cu hi 1 1 1 1 4 Tng s cu 5 6 9 10 30 Tng s im 1,7 2 3 3,3 10 T l 17% 20% 30% 33% 100% Mi g/v dy L 12 ra 1 gc (30 cu trc nghim) v trn thnh 6 phin bn cho hc sinh lm bi kim tra.

MA TRN KIM TRA MN VT L LP 12 - BI 1 TIT S 2 CHNG TRNH CHUN C T CHN CHNG III: DNG IN XOAY CHIU
I. Chun kin thc, k nng: CH MC CN T 1. i cng Kin thc v dng in + Khi nim dng in xoay chiu, nguyn tc to ra dng in xoay chiu. xoay chiu + Cc gi tr hiu dng ca dng in xoay chiu. K nng : Tnh ton c mt s i lng trong dng in xoay chiu. 2. Cc loi Kin thc mch in + Cc loi on mch xoay chiu ch c mt thnh phn. xoay chiu + on mch xoay chiu c nhiu thnh phn mc ni tip, hin tng cng hng in. K nng: Tnh ton c mt s i lng trn cc loi on mch xoay chiu. 3. Cng sut Kin thc tiu th trn + Cng sut v in nng tiu th trn on mch xoay chiu. mch in + H s cng sut ca on mch xoay chiu, tm quan trng ca h s cng sut trong xoay chiu qu trnh cung cp v s dng in nng. K nng Tnh ton c mt s i lng c lin quan n cng sut ca on mch xoay chiu. 4. Truyn ti Kin thc in nng, + Hao ph in nng khi truyn ti in nng i xa. my bin p + Cu to v hot ng ca my bin p, s bin i in p v cng dng in trong my bin p. + Cng dng ca my bin p. K nng: Tnh ton c mt s i lng lin quan n s truyn ti in nng i xa v my bin p. 5. My pht Kin thc in xoay + Cu to v hot ng ca my pht in xoay chiu mt pha v ba pha. chiu + Khi nim dng in xoay chiu ba pha, nhng u vit ca dng in xoay chiu ba pha. K nng: Tnh ton c mt s i lng lin quan n tn s ca dng in xoay chiu do my pht in xoay chiu to ra. 6. ng c Kin thc: Nguyn tc hot ng ca ng c khng ng b. in xoay K nng : Gii thch c s quay khng ng b. chiu II. Hnh thc kim tra: Kim tra 1 tit, trc nghim khch quan, 30 cu. 1. Tnh trng s ni dung kim tra theo khung phn phi chng trnh GHI CH

TNG S TIT Chng III: Dng in xoay 20 chiu Tng 20


2. Tnh s cu hi v im s cho cc cp

NI DUNG

L THUYT 10 10

S TIT THC L thuyt Vn dng 7 13 7 13

TRNG S L thuyt Vn dng 35 65 35 65

NI DUNG Chng III: Dng in xoay chiu Tng

TRNG S L thuyt Vn dng 35 65 35 65

S CU L thuyt Vn dng 11 19 11 19

IM S L thuyt Vn dng 3,6 6,4 3,6 6,4


Tng

III. Thit lp khung ma trn: LNH VC KIN THC Nhn bit 1. i cng v Khi nim dng dng in xoay in xoay chiu, chiu. cc i lng trong dng in xoay chiu. S cu hi 1 2. Cc loi Cc i lng trn mch in xoay cc loi on mch chiu. xoay chiu. S cu hi 1

MC Thng hiu VD cp thp Cch to ra dng Xc nh mt s i in xoay chiu. lng ca dng in xoay chiu khi bit biu thc ca in p hoc cng dng in. 1 2 S lch pha ca u Xc nh mt s i v i trn cc loi lng trn cc loi on on mch xoay mch xoay chiu trong chiu. mt s trng hp n gin. 2 2

VD cp cao Vit biu thc ca sut in ng cm ng xut hin trong cun dy khi bit s bin thin ca t thng. 2 Vit biu thc ca u v i trn cc loi on mch xoay chiu. 2

3. Cng sut Cc khi nim tiu th trn cng sut, in mch in xoay nng tiu th, h chiu. s cng sut ca on mch xoay chiu. S cu hi 1 4. Truyn ti Cu to v hot in nng, my ng ca my bin bin p. p, s bin i in p v cng dng in trong my bin p. S cu hi 2 5. My pht Cu to v hot in, ng c ng ca my pht in xoay chiu. in xoay chiu.

Tm quan trng ca h s cng sut trong qu trnh cung cp v s dng in nng. 1 Hao ph in nng khi truyn ti, cng dng ca my bin p.

Xc nh mt s i Gii mt s bi ton v lng trn on mch cc tr trn on mch xoay chiu lin quan xoay chiu. n cng sut ca mch in xoay chiu. 2 Xc nh mt s i lng trn ng dy ti in v trn my bin p trong mt s trng hp n gin.

2 6 Xc nh mt s i lng trn ng dy ti in v trn my bin p trong mt s trng hp c yu cu cao hn. 1 2 2 7 Gii thch hot Xc nh tn s ca Gii mt s bi ton ng ca ng c dng in xoay chiu do lin quan n my pht khng ng b. my pht in xoay in, ng c in chiu to ra. xoay chiu. S cu hi 1 1 1 1 4 Tng s cu 6 6 9 9 30 Tng s im 2 2 3 3 10 T l 20% 20% 30% 30% 100% Mi g/v dy L 12 ra 1 gc (30 cu trc nghim) v trn thnh 6 phin bn cho hc sinh lm bi kim tra.

MA TRN KIM TRA HC K I - MN VT L LP 12 CHNG TRNH CHUN C T CHN GM CC CHNG I, II, III.
I. Mc tiu, ni dung kim tra: Theo chun k nng, kin thc. II. Hnh thc kim tra: Trc nghim (40 cu). 1. Tnh trng s ni dung kim tra theo khung phn phi chng trnh:

TNG S TIT Chng I Dao ng c. 16 Chng II Sng c v 12 sng m. Chng III: Dng in xoay 20 chiu TNG 48
2. Tnh s cu hi v im s cho cc cp :

NI DUNG

L THUYT 8 6 10 24

S TIT THC L thuyt Vn dng 5,6 10,4 4,2 7,8 7 16,8 13 33,1

TRNG S L thuyt Vn dng 12 21 9 16 15 36 27 64

NI DUNG Chng I Dao ng c. Chng II Sng c v sng m. Chng III: Dng in xoay chiu TNG

TRNG S L thuyt Vn dng 12 21 9 16 15 36 27 64

S CU L thuyt Vn dng 5 8 4 6 6 15 11 25

IM S L thuyt Vn dng 1,25 2,00 1,00 1,50 1,50 3,75 2,75 6,25
Tng

3. Thit lp khung ma trn: LNH VC KIN THC Nhn bit Thng hiu 1. Dao ng iu Qu o chuyn ha ng, th li , vn tc, gia tc ca vt dao ng iu ha. S cu hi 1 2. Con lc l xo S bin thin ca th nng, ng nng v s bo ton c nng ca con lc l xo dao ng iu ha. S cu hi 1 3. Con lc n iu kin con lc n dao ng iu ha, cc yu t nh hng n chu k dao ng ca con lc n. S cu hi 4. Dao ng tt Cc khi nim dao dn, dao ng ng ring, dao cng bc ng tt dn, dao ng duy tr, dao ng cng bc. S cu hi 1 5. Tng hp cc dao ng iu ha cng phng cng tn s S cu hi 6. Sng c v s truyn sng c

MC VD cp thp Xc nh mt s i lng trong dao ng iu ha trong mt s trng hp n gin. 1 Xc nh mt s i lng trong dao ng iu ha ca con lc l xo. 1 Xc nh mt s i lng trong dao ng iu ha ca con lc n trong mt s trng hp n gin.

VD cp cao Xc nh mt s i lng trong dao ng iu ha mc cao hn. 1 Vit phng trnh dao ng ca con lc l xo. Tnh ton mt s i lng lin quan n nng lng ca con lc l xo.

1 Vit phng trnh dao ng ca con lc n. Tnh sc cng ca dy treo con lc n. Xc nh chu k dao ng ca con lc n trong mt s trng hp c bit. 1 1 1 Tnh ton mt s i Tnh ton mt s i lng lin quan n lng lin quan n dao dao ng cng bc ng tt dn. v hin tng cng hng. 1 1 nh hng ca Tm mt s i lng lch pha ca hai lin quan n tng hp dao ng thnh dao ng. phn n dao ng tng hp. 1 1 Tnh cc i lng Vit phng trnh sng. c trng ca sng.

S cu hi 7. Giao thoa sng, sng dng. S cu hi 8. Sng m

iu kin c giao thoa ca sng c, c sng dng trn dy. 1 Cc khi nim sng Cc c trng vt m, h m, m nghe l v sinh l ca c, siu m. m. 1

S cu hi 1 9. i cng v Khi nim dng dng in xoay in xoay chiu, cc chiu. i lng trong dng in xoay chiu.

S cu hi 1 10. Cc loi Cc i lng trn S lch pha ca u mch in xoay cc loi on mch v i trn cc loi chiu. xoay chiu. on mch xoay chiu. S cu hi 11. Cng sut tiu th trn mch in xoay chiu. 1 1 Tm quan trng ca h s cng sut trong qu trnh cung cp v s dng in nng.

S cu hi 1 12. Truyn ti Cu to v hot Hao ph in nng in nng, my ng ca my bin khi truyn ti, bin p. p, s bin i in cng dng ca p v cng my bin p. dng in trong my bin p. S cu hi 1 1 13. My pht Cu to v hot in, ng c ng ca my pht in xoay chiu. in xoay chiu. Nguyn tc hot ng ca ng c khng ng b. S cu hi 1 1 1 Tng s cu 7 8 12 13 40 Tng s im 1,75 2,00 3 3,25 10 T l 17,5% 20,0% 30,0% 32,5% 100% Mi g/v dy L 12 ra 1 gc (40 cu trc nghim) v trn thnh 6 phin bn cho hc sinh lm bi kim tra.

1 1 Xc nh mt s i Tnh ton mt s i lng ca sng nh lng lin quan n s sng dng. giao thoa ca sng v sng dng. 1 1 Gii thch mt s Tnh ton mt s i hin tng lin quan lng lin quan n cc n c trng sinh c trng vt k ca m. l ca m. 1 Xc nh mt s i Vit biu thc ca sut lng ca dng in in ng cm ng xut xoay chiu khi bit hin trong cun dy khi biu thc ca in bit s bin thin ca t p hoc cng thng. dng in. 1 1 Xc nh mt s i Vit biu thc ca u v i lng trn cc loi trn cc loi on mch on mch xoay xoay chiu. chiu trong mt s trng hp n gin. 1 1 Xc nh mt s i Gii mt s bi ton v lng trn on cc tr trn on mch mch xoay chiu xoay chiu. lin quan n cng sut ca mch in xoay chiu. 1 2 Xc nh mt s i Xc nh mt s i lng trn ng lng trn ng dy ti dy ti in v trn in v trn my bin p my bin p trong trong mt s trng hp mt s trng hp c yu cu cao hn. n gin. 1 1 Xc nh tn s ca Gii mt s bi ton lin dng in xoay quan n my pht in, chiu do my pht ng c in xoay chiu. in xoay chiu to ra.

MA TRN KIM TRA MN VT L LP 12 - BI 1 TIT S 3 CHNG TRNH CHUN C T CHN CHNG IV V CHNG V
I. Chun kin thc, k nng: CH MC CN T 1. Mch dao Kin thc ng in t. + Cu to ca mch dao ng LC. Vai tr ca t in v cun cm trong hot ng ca mch dao ng LC. + S bin thin in tch q trn mt bn t, in p u gia hai bn t v cng dng in i trn mch dao ng in t. + Tn s gc , chu k T, tn s f ca dao ng in t t do trong mch dao ng. + Nng lng in trng, nng lng t trng v nng lng in t trn mch dao ng. + Mi lin h gia cc i lng trong mch dao ng. K nng + Tnh ton c mt s i lng trn mch dao ng. + Vit c biu thc ca q, u v i trn mch dao ng. 2. in t Kin thc trng. Khi nim in t trng. K nng Gii thch c s hnh thnh ca in t trng. So snh in trng tnh v in trng xoy. 3. Sng in Kin thc t. + Khi nim sng in t. + Cc c im ca sng in t. + Cc loi sng v tuyn v s lan truyn chng trong kh quyn. K nng Tnh ton c mt s i lng lin quan n sng v tuyn. 4. Nguyn Kin thc tc thng tin + Nguyn tc chung ca thng tin lin lc bng sng v tuyn. lin lc bng + Chc nng ca tng khi trong my pht v thu sng v tuyn n gin. sng v K nng tuyn. Tnh c bc sng (hoc tn s) m mch dao ng in t trong anten ca my thu v tuyn thu c. 6. S tn sc Kin thc nh sng. + Cc khi nim nh sng trng, nh sng n sc. + Nu v gii thch c hin tng tn sc nh sng. K nng Tnh ton c mt s i lng lin quan n hin tng tn sc. 7. Giao thoa Kin thc nh sng. + Hin tng giao thoa nh sng. + iu kin c s giao thoa nh sng. + Kt lun v tnh cht sng ca nh sng qua hin tng giao thoa. K nng Tnh ton c mt s i lng lin quan n hin tng giao thoa nh sng. 8. Cc loi Kin thc quang ph + Cu to v hot ng ca my quang ph. + Cc loi quang ph, ngun pht v c im ca chng. K nng So snh v ng dng ca cc loi quang ph. 9. Tia hng Kin thc ngoi v tia + Bn cht, ngun pht, tnh cht v cng dng ca tia hng ngoi. t ngoi. + Bn cht, ngun pht, tnh cht v cng dng ca tia t ngoi. K nng So snh c s ging v khc nhau ca tia hng ngoi v tia t ngoi. 10. Tia X, Kin thc thang sng + Bn cht, tnh cht v cng dng ca tia X. in t. + Tn gi v bc sng trong chn khng (khng kh) ca cc vng sng trong thang sng in t. K nng Xc nh c mi lin h gia bc sng v tn s ca sng in t. GHI CH

II. Hnh thc kim tra: Kim tra 1 tit, trc nghim khch quan, 30 cu. 1. Tnh trng s ni dung kim tra theo khung phn phi chng trnh

TNG S TIT Chng IV Dao ng v 8 sng in t Chng V Sng nh sng. 10 Tng 18


2. Tnh s cu hi v im s cho cc cp

NI DUNG

L THUYT 4 5 9

S TIT THC L thuyt Vn dng 2,8 5,2 3,5 6,3 6,5 11,7

TRNG S L thuyt Vn dng 16 28 20 36 36 64

NI DUNG Chng IV Dao ng v sng in t Chng V Sng nh sng. Tng


III. Thit lp khung ma trn: LNH VC KIN THC Nhn bit 1. Dao ng Cu to ca in t. in mch dao ng t trng. in t. Khi nim in t trng. S cu hi 2. Sng in t. Thng tin lin lc bng sng v tuyn. S cu hi 3. Hin tng tn sc nh sng. 1 Khi nim sng in t. Nguyn tc lin lc bng sng v tuyn. 1 Hin tng tn sc nh sng.

TRNG S L thuyt Vn dng 16 28 20 36


Thng hiu S bin thin ca in trng v t trng trong mch dao ng. 2 Chc nng ca tng khi trong my pht v thu sng v tuyn. 1 Gii thch hin tng tn sc nh sng.

S CU L thuyt Vn dng 5 8 7 12 10 18

IM S L thuyt Vn dng 1,7 2,7 2,3 4 3,3 6


Tng s

36 64

MC Vn dng cp Vn dng cp cao thp Tnh tn s gc, chu Vit biu thc ca q, u v k, tn s ca dao i trong mch dao ng. ng in t t do Tnh cc i lng lin trong mch dao ng. quan n nng lng trong mch dao ng. 2 2 Tnh mt s i Tnh mt s i lng trn lng trn mch chn mch chn sng v tuyn sng v tuyn. c cc t in ghp, t xoay. 2 So snh chit sut ca cht lm lng knh i vi cc nh sng n sc khc nhau. 1 Tnh mt s i lng trong giao thoa vi nh sng n sc. 2 Tnh gc khc x, gc lch ca cc tia sng n sc qua hai mi trng trong sut khc nhau v qua lng knh. 2 Tnh mt s i lng trong giao thoa vi nh sng hn hp, giao thoa vi nh sng trng. 3

S cu hi 1 1 5 4. Hin tng Hin tng nhiu x v nhiu x v giao giao thoa nh thoa nh sng. sng. S cu hi 1 2 6 5. Cc loi My quang So snh cc quang ph. ph. Cc loi loi quang quang ph. ph. S cu hi 1 1 2 6. Cc bc x Cc loi bc x Tnh cht ca Bc sng v tn s khng nhn khng nhn thy cc vng bc ca cc vng sng thy. Thang trong thang x trong thang trong thang sng in sng in t. sng in t. sng in t. t. S cu hi 1 1 2 4 Tng s cu 6 6 9 9 30 Tng s im 2 2 3 3 10 T l 20% 20% 30% 30% 100% Mi g/v dy L 12 ra 1 gc (30 cu trc nghim) v trn thnh 6 phin bn cho hc sinh lm bi kim tra.

MA TRN KIM TRA MN VT L LP 12 - BI 1 TIT S 4 CHNG TRNH CHUN C T CHN CHNG VI V CHNG VII
I. Chun kin thc, k nng: CH MC CN T 1. Hin Kin thc tng quang + Hin tng quang in ngoi. in. Thuyt + nh lut v gii hn quang in. lng t nh + Thuyt lng t nh sng. sng. + Lng tnh sng ht ca nh sng K nng + Dng thuyt lng t gii thch nh lut v gii hn quang in. + Tnh ton mt s i lng trong hin tng quang in. 2. Hin Kin thc tng quang + Hin tng quang in trong. in trong. + Quang tr v pin quang in. K nng Gii thch c hot ng ca quang tr v pin quang in. 3. Hin Kin thc tng quang + Hin tng quang pht quang. pht quang. + Phn bit s hunh quang v s ln quang. + c im ca s pht quang. K nng So snh c bc sng (mu sc) ca nh sng kch thch v nh sng pht quang. 4. Mu Kin thc nguyn t + Cc tin ca Bo v cu to nguyn t. Bo. + S to thnh quang ph vch pht x v hp th ca nguyn t hyr. K nng Tnh ton mt s i lng trong s to thnh quang ph vch ca nguyn t hyr. 6. S lc v Kin thc laze. + Laze v cc c im ca laze. + Mt s ng dng ca laze. K nng Tnh ton mt s i lng lin quan n ng i ca tia laze v cng sut chm laze. 7. Tnh cht Kin thc v cu to + Cu to ca ht nhn. ht nhn. + Khi lng v nng lng ht nhn. K nng Tnh ton c mt s i lng lin quan n chuyn ng ca cc ht vi m. 8. Nng Kin thc lng lin + Lc ht nhn v cc c im ca lc ht nhn. kt ca ht + ht khi, nng lng lin kt, nng lng lin kt ring ca ht nhn. nhn. Phn + Phn ng ht nhn, phn ng ht nhn t pht, phn ng ht nhn kch thch. ng ht nhn. + Cc nh lut bo ton trong phn ng ht nhn. + Nng lng ta ra, thu vo trong phn ng ht nhn. K nng + Tnh c nng lng lin kt, nng lng lin kt ring ca cc ht nhn. + Hon thnh c phn ng ht nhn, tnh ton c mt s i lng lin quan n cc nh lut bo ton trong phn ng ht nhn. + Tnh c nng lng ta ra hay thu vo trong mt s phn ng ht nhn. 9. Phng x. Kin thc + Hin tng phng x, thnh phn v bn cht ca cc tia phng x. + Biu thc ca nh lut phng x, hng s phng x, chu k bn r. + Mt s ng dng ca cc ng v phng x. K nng + Vit cc phn ng phng x. + Tnh ton mt s i lng lin quan n nh lut phng x. 10. Phn ng Kin thc phn hch v + Phn ng phn hch, c im ca phn ng phn hch. phn ng + Phn ng phn hch dy chuyn, iu kin c phn ng phn hch dy chuyn. nhit hch. + Phn ng nhit hch, c im ca phn ng nhit hch. K nng Vit cc phn ng phn hch v nhit hch. Tnh nng lng ta ra trong cc phn ng phn hch v nhit hch. GHI CH

II. Hnh thc kim tra: Kim tra 1 tit, trc nghim khch quan, 30 cu. 1. Tnh trng s ni dung kim tra theo khung phn phi chng trnh

TNG S TIT Chng VI Lng t nh 10 sng. Chng VII Ht nhn 14 nguyn t. Tng 24
2. Tnh s cu hi v im s cho cc cp

NI DUNG

L THUYT 5 7 12

S TIT THC L thuyt Vn dng 3,5 6,5 4,9 8,4 9,1 15,6

TRNG S L thuyt Vn dng 15 27 21 36 37 64

NI DUNG Chng VI Lng t nh sng. Chng VII Ht nhn nguyn t. Tng

TRNG S L thuyt Vn dng 15 27 21 36 37 64

S CU L thuyt Vn dng 5 8 7 12 10 18

IM S L thuyt Vn dng 1,7 2,7 2,3 4 3,3 6


Tng

III. Thit lp khung ma trn: LNH VC KIN THC Nhn bit 1. Hin tng Hin tng quang quang in in ngoi. Ni ngoi. Thuyt dung ca thuyt lng t nh lng t nh sng. sng. S cu hi 1 2. Hin tng Hin tng quang quang in in trong. Hin trong. Hin tng quang tng quang pht quang. pht quang. S cu hi 1 3. Mu nguyn Cc tin ca Bo t Bo. S lc v cu to nguyn v laze. t. c im v ng dng ca laze. S cu hi 1 4. Tnh cht v Xc nh s cu to ht prtn, s ntron nhn. ca cc ht nhn. S cu hi 5. Nng lng lin kt ca ht nhn. Phn ng ht nhn. S cu hi 6. Phng x 1 Cc khi nim nng lng lin kt, nng lng lin kt ring, phn ng ht nhn. 1

MC Thng hiu VD cp thp Gii thch hin Tnh cng thot, gii tng quang in. hn quang in ca Lng tnh sng mt s kim loi. ht ca nh sng. 1 Nguyn l hot ng ca quang tr, pin quang in. Bn cht ca hin trng quang - pht quang. 1 2

VD cp cao Tnh mt s i lng lin quan n hin tng quang in ngoi. 2

2 Xc nh vch quang ph ca nguyn t hyr khi electron nhy mc nng lng. 1 Xc nh s nguyn t trong mt khi lng cht n nguyn t.

Tnh mt s i lng trong s hnh thnh quang ph vch ca nguyn t hyr. 2 Tnh mt s i lng lin quan n chuyn ng ca cc ht vi m. 1 1 Xc nh cc loi Tnh nng lng lin Tnh nng lng ta ra phn ng ht nhn kt, nng lng lin hay thu vo trong phn ta nng, thu nng kt ring ca cc ht ng ht nhn. lng. nhn.

1 Thnh phn, bn cht cc tia phng x. S cu hi 2 7. Phn ng Cc khi nim iu kin c phn hch v phn ng phn phn ng dy phn ng nhit hch, phn ng chuyn, phn ng hch. nhit hch. nhit hch. S cu hi 1 1 Tng s cu 6 6 Tng s im 2 2 T l 20% 20% Mi g/v dy L 12 ra 1 gc (30 cu trc nghim) v

2 2 6 Hon thnh phn ng Tnh mt s i lng phng x. lin quan n nh lut phng x. 1 2 5 Hon thnh cc phn ng ht nhn. Xc nh loi ht nhn trong phn ng. 2 4 9 9 30 3 3 10 30% 30% 100% trn thnh 6 phin bn cho hc sinh lm bi kim tra.

MA TRN KIM TRA HC K II - MN VT L LP 12 CHNG TRNH CHUN C T CHN GM CC CHNG IV, V, VI, VII.
I. Mc tiu, ni dung kim tra: Theo chun k nng, kin thc. II. Hnh thc kim tra: Trc nghim (40 cu). 1. Tnh trng s ni dung kim tra theo khung phn phi chng trnh:

TNG S TIT Chng IV Dao ng v 8 sng in t Chng V Sng nh sng. 10 Chng VI Lng t nh 10 sng. Chng VII Ht nhn 15 nguyn t. Tng 43
2. Tnh s cu hi v im s cho cc cp :

NI DUNG

L THUYT 4 5 5 7 21

S TIT THC L thuyt Vn dng 2,8 5,2 3,5 3,5 4,9 8,4 6,5 6,5 10,1 28,9

TRNG S L thuyt Vn dng 7 12 8 8 11 34 15 15 24 66

NI DUNG Chng IV Dao ng v sng in t Chng V Sng nh sng. Chng VI Lng t nh sng. Chng VII Ht nhn nguyn t. Tng

TRNG S L thuyt Vn dng 7 12 8 8 11 34 15 15 24 66

S CU L thuyt Vn dng 3 5 3 3 5 14 6 6 9 26

IM S L thuyt Vn dng 0,75 1,25 0,75 0,75 1,25 3,5 1,5 1,5 2,25 6,5
Tng

3. Thit lp khung ma trn: LNH VC KIN THC Nhn bit 1. Dao ng in t. in t trng.

S cu hi 2. Sng in t. Thng tin lin lc bng sng v tuyn. S cu hi 3. Cc hin tng tn sc, nhiu x v giao thoa nh sng. S cu hi 4. My quang ph. Cc loi quang ph.

Khi nim sng in t. Nguyn tc lin lc bng sng v tuyn. 1 Cc khi nim, nh ngha. iu kin xy ra hin tng, kt lun qua hin tng. 1

S cu hi 5. Cc bc x khng nhn thy. Thang sng in t. S cu hi

Cc loi bc x khng nhn thy trong thang sng in t. 1

MC Thng hiu VD cp thp VD cp cao S bin thin ca Xc nh mt s i Vit biu thc ca q, u in trng v t lng trong mch dao v i trong mch dao trng trong mch ng mc n ng. Xc nh mt s dao ng. gin. i lng trong mch dao ng mc cao. 1 1 2 Chc nng ca Xc nh mt s i Xc nh mt s i tng khi trong lng trn mch chn lng trn mch chn my pht v thu sng v tuyn. sng v tuyn c cc t sng v tuyn. in ghp, t xoay. 1 1 1 Xc nh mt s i Xc nh mt s i lng lin quan n lng lin quan n hin tng tn sc, hin tng tn sc, hin hin tng giao thoa tng giao thoa mc mc n gin. cao. 2 2 Hot ng ca my quang ph. iu kin pht sinh, c im, ng dng ca cc loi quang ph. 1 Xc nh mt s i Xc nh mt s i lng lin quan n lng lin quan n ng bc sng, tn s ca Rnghen, ng Culid. cc bc x. 1 1

6. Cc hin tng quang in, quang pht quang. Thuyt lng t nh sng. S cu hi 7. Mu nguyn t Bo. S lc v laze. S cu hi 8. Tnh cht, cu to ht nhn.

Cc khi nim, Gii thch cc Xc nh mt s i Xc nh mt s i nh ngha, nh hin tng. lng lin quan n lng lin quan n lut, hc thuyt. cc hin tng mc hin tng quang in n gin. ngoi mc cao. 1 Cc tin ca Bo v cu to nguyn t. c im v ng dng ca laze. 1 1 2 2 Xc nh mt s i lng trong s hnh thnh quang ph vch ca nguyn t hyr. 2 Xc nh mt s i lng lin quan n chuyn ng ca cc ht vi m. 1 Xc nh nng lng ta ra hay thu vo trong cc phn ng ht nhn. 6

3 Xc nh mt s i lng lin quan n cc loi ht trong Vt l ht nhn. S cu hi 1 3 9. Nng lng lin Xc nh nng lng kt ca ht nhn. lin kt, nng lng Nng lng trong lin kt ring ca cc cc phn ng ht ht nhn. So snh nhn. mc bn vng gia cc ht nhn S cu hi 2 1 3 10. Cc loi phn Cc khi nim Cc nh lut bo Tnh ton mt s i Tnh ton mt s i ng ht nhn. lin quan n cc ton trong cc lng lin quan n lng lin quan n cc loi phn ng ht phn ng ht nhn. cc loi phn ng ht loi phn ng ht nhn nhn. nhn mc thp. mc cao. S cu hi 2 2 2 2 8 Tng s cu 7 7 12 14 40 Tng s im 1,75 1,75 3 3,5 10 T l 17,5% 17,5% 32,5% 32,5% 100% Mi g/v dy L 12 ra 1 gc (40 cu trc nghim) v trn thnh 6 phin bn cho hc sinh lm bi kim tra. Cc loi n v khi lng, nng lng dng trong Vt l ht nhn. 1