You are on page 1of 44

Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)


Th tnh yu vt l
Anh yu em trong tnh yu Vt l
Ci nhn u hai ngh giao thoa
Nhng ni bun l cc tiu khi xa
V cc i nim vui khi em n.

Lc hp dn lm hai ta yu mn
T mi ngi nay tr thnh i
Qu yu em nn anh ngh xa xi
T xa tt v tn dng v cc.

Du tnh mnh tri qua nhiu thch thc
Nhng tnh anh cng s bo ton
Tri tim anh nu em ly o hm
Chc chn rng kt qu s bng khng.

Nu nh em vn cha thy hi lng
Th em hy nhn anh bng tia X
Anh yu em hn mi li gii thch
Thc nghim ri minh chng tri tim anh
Khi bn em thi gian ng qu nhanh.

Nh chm li khi chng mnh xa cch
Ni nh em l mt hm kh tch
i s l nhng k nim bn nhau
Cho d em c tn ni u.

Th tn hiu anh cng lun nhn c
Phn hi dng l nhng li hn c
Tha ban u cng hng con tim
Ci lng em l nh lut kh tm.

Dy cng sc ca bao chng nghin cu
S kh hiu l mt iu tt yu
Cc qu trnh din bin chng nh nhau
Lc gin hn em chng ni mt cu.

Trong tnh cm dng nh ang gin on
Nhng thng ging lm tim anh ht hong
Vi iu ha em li ci ti
nh mt em li trong sng tuyt vi
V anh hiu l em l kh d
i mun tha tnh yu l nh th
Ht d thng ta li thy yu nhau.

Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)


DAO NG C
I.LY THUYT DAO NG IU HO
1.phng tri

nh

*Phng trnh dao ng: x = Acos(et + )
*Vn tc tc thi: v = -eAsin(et + )
*Gia tc tc thi: a = -e
2
Acos(et + )
=> a

lun hng v v tr cn bng


*Vt VTCB: x = 0; ,v,
Max
= eA; ,a,
Min
= 0
*Vt bin: x = A; ,v,
Min
= 0; ,a,
Max
= e
2
A
*H thc c lp v

i thi gian:
2 2 2
( )
v
A x
e
= +


2.nng l ng
* C nng: 2 2

1
W W W
2
t
m A e = + =

*Vi 2 2 2 2 2

1 1
W sin ( ) Wsin ( )
2 2
mv m A t t e e e = = + = +

*
2 2 2 2 2 2
1 1
W ( ) W s ( )
2 2
t
m x m A cos t co t e e e e = = + = +

Dao ng iu ho c tn s gc l e, tn s f, chu k T. Th ng nng v th nng bin thin vi
tn s gc 2e, tn s 2f, chu k T/2
ng nng v th nng trung bnh trong thi gian nT/2 ( neN
*
, T l chu k dao ng) l:
2 2
W 1
2 4
m A e =

Khong thi gian ngn nht vt i t v tr c li x
1
n x
2


2 1
t

e e
A
A = =
vi
1
1
2
2
s
s
x
co
A
x
co
A

v (
1 2
0 , t s s
)
Chiu di qu o: 2A
Qung ng i trong 1 chu k lun l 4A; trong 1/2 chu k
lun l 2A
Qung ng i trong l/4 chu k l A khi vt i t VTCB n
v tr bin hoc ngc li
3.Qung ng vt i c t thi im t
1
n t
2
.
Xc nh:
1 1 2 2
1 1 2 2
Acos( ) Acos( )

sin( ) sin( )
x t x t
v
v A t v A t
e e
e e e e
= + = +

= + = +

(v
1
v v
2
ch cn xc nh du)
Phn tch: t
2
t
1
= nT + At (n eN; 0 At < T)
Qung ng i c trong thi gian nT l S
1
= 4nA, trong thi gian At l S
2
.
A
-A
x1 x2
M2
M1
M'1
M'2
O
A
A
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Qung ng tng cng l S = S
1
+ S
2

Lu : + Nu At = T/2 th S
2
= 2A
+ Tnh S
2
bng cch nh v tr x
1
, x
2
v chiu chuyn ng ca vt trn trc Ox
+ Trong mt s trng hp c th gii bi ton bng cch s dng mi lin h gia dao ng iu ho
v chuyn ng trn u s n gin hn.
+ Tc trung bnh ca vt i t thi im t
1
n t
2
:
2 1
tb
S
v
t t
=

vi S l qung ng tnh nh
trn.
*Bi ton tnh qung ng ln nht v nh nht vt i c trong khong thi gian 0 < At < T/2.
Vt c vn tc ln nht khi qua VTCB, nh nht khi qua v tr bin nn trong cng mt khong thi gian
qung ng i c cng ln khi vt cng gn VTCB v cng nh khi cng gn v tr bin.
S dng mi lin h gia dao ng iu ho v chuyn ng trn u.
Gc qut A = eAt.
Qung ng ln nht khi vt i t M
1
n M
2
i xng qua trc sin (hnh 1)

ax
2Asin
2
M
S
A
=

Qung ng nh nht khi vt i t M
1
n M
2
i xng qua trc cos (hnh 2)
2 (1 os )
2
Min
S A c
A
=


Lu : + Trong trng hp At > T/2
Tch
'
2
T
t n t A = + A

trong
*
; 0 '
2
T
n N t e < A <

Trong thi gian
2
T
n
qung ng
lun l 2nA
Trong thi gian At th qung ng ln nht, nh nht tnh nh trn.
+ Tc trung bnh ln nht v nh nht ca trong khong thi gian At:
ax
ax
M
tbM
S
v
t
=
A
v
Min
tbMin
S
v
t
=
A
vi S
Max
; S
Min
tnh nh trn.
4.Cc bc lp phng trnh dao ng dao ng iu ho:
* Tnh e
* Tnh A
A
-A
M
M
1
2
O
P
x x
O
2
1
M
M
-A
A
P
2
1
P
P
2
A
2
A
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

* Tnh da vo iu kin u: lc t = t
0
(thng
0
0 t =
)
0
0
Acos( )
sin( )
x t
v A t
e

e e
= +

= +


Lu : + Vt chuyn ng theo chiu dng th v > 0, ngc li v < 0
+ Trc khi tnh cn xc nh r thuc gc phn t th my ca ng trn
lng gic
(thng ly - < )
5.Cc bc gii bi ton tnh thi im vt i qua v tr bit x (hoc v, a, W
t
, W

, F) ln th n


* Gii phng trnh lng gic ly cc nghim ca t (Vi t > 0 phm vi gi tr ca k )
* Lit k n nghim u tin (thng n nh)
* Thi im th n chnh l gi tr ln th n
Lu :+ ra thng cho gi tr n nh, cn nu n ln th tm quy lut suy ra nghim th n
+ C th gii bi ton bng cch s dng mi lin h gia dao ng iu ho v chuyn ng trn u
Cc bc gii bi ton tm s ln vt i qua v tr bit x (hoc v, a, W
t
, W

, F) t thi im t
1

n t
2
.
* Gii phng trnh lng gic c cc nghim
* T t
1
< t t
2
Phm vi gi tr ca (Vi k e Z)
* Tng s gi tr ca k chnh l s ln vt i qua v tr .
Lu : + C th gii bi ton bng cch s dng mi lin h gia dao ng iu ho v chuyn ng
trn u.
+ Trong mi chu k (mi dao ng) vt qua mi v tr bin 1 ln cn cc v tr khc 2 ln.
Cc bc gii bi ton tm li , vn tc dao ng sau (trc) thi im t mt khong thi gian At.
Bit ti thi im t vt c li x = x
0
.
T phng trnh dao ng iu ho: x = Acos(et + ) cho x = x
0

Ly nghim et + = o vi 0 o t s s ng vi x ang gim (vt chuyn ng theo chiu m v v <
0)
hoc et + = - o ng vi x ang tng (vt chuyn ng theo chiu dng)
Li v vn tc dao ng sau (trc) thi im At giy l

x Acos( )
Asin( )
t
v t
e o
e e o
= A +

= A +

hoc
x Acos( )
Asin( )
t
v t
e o
e e o
= A

= A


Vn tc trung bnh : v =
t
S
- Khi S = 4A th t = T
- Khong cch t VTCB n VT bin :S = A th t = T.
- Khong cch gia 2 v tr bin lin tip: s = 2A th t= T.
- Khong cch t bin n im gia bin v cn bng: s = A/2, t = T/6.
- Khong cch t cn bng n im gia bin v cn bng: S = A/2, t = T/12.
Cng thc c lp : x
2
+
2
2
v
e
= A
2
hay A =
2
2
2
v
x
e
+
hay
2
2
2
v
x A
e
=
;
2 2
v A x e =Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

TM TT

TRUC THI GIAN(R

T B ICH)

II.CON LC L
XO
Tn s gc:
k
m
e =
; chu k:
2
2
m
T
k
t
t
e
= =
; tn s:
1 1
2 2
k
f
T m
e
t t
= = =

iu kin dao ng iu ho: B
qua ma st, lc cn v vt dao ng
trong gii hn n hi
C nng:
2 2 2
1 1
W
2 2
m A kA e = =

bin dng ca l xo thng
ng khi vt VTCB:
mg
l
k
A =

2
l
T
g
t
A
=

* bin dng ca l xo khi vt VTCB vi con lc l xo
Al

gin
O

x

A

-A

nn
Al

gin
O

x

A

-A

Hnh a (A < Al)
Hnh b (A > Al)
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

nm trn mt phng
nghing c gc nghing :

sin mg
l
k
o
A =

2
sin
l
T
g
t
o
A
=

+ Chiu di l xo ti
VTCB: l
CB
= l
0
+ Al (l
0
l chiu
di t nhin)
+ Chiu di cc tiu (khi
vt v tr cao nht): l
Min
= l
0
+
Al A
+ Chiu di cc i (khi vt
v tr thp nht): l
Max
= l
0
+ Al
+ A
l
CB
= (l
Min
+ l
Max
)/2
+ Khi A >Al (Vi Ox
hng xung):
- Thi gian l xo nn 1
ln l thi gian ngn nht vt
i
t v tr x
1
= -Al n x
2
= -A.
- Thi gian l xo gin 1 ln l thi gian ngn nht vt i
t v tr x
1
= -Al n x
2
= A,
Lu : Trong mt dao ng (mt chu k) l xo nn 2 ln
v gin 2 ln


BAI TOAN V LC:
*Lc ko v hay lc hi phc F = -kx = -me
2
x
c im: * L lc gy dao ng cho vt.
* Lun hng v VTCB
* Bin thin iu ho cng tn s vi li
*Lc n hi l lc a vt v v tr l xo khng bin dng.
C ln F
h
= kx
*
(x
*
l bin dng ca l xo)
Vi con lc l xo nm ngang th lc ko v v lc n hi l mt (v ti VTCB l xo khng bin dng)
Vi con lc l xo thng ng hoc t trn mt phng nghing
+ ln lc n hi c biu thc:
* F
h
= k,Al + x, vi chiu dng hng xung
* F
h
= k,Al - x, vi chiu dng hng ln
+ Lc n hi cc i (lc ko): F
Max
= k(Al + A) = F
Kmax
(lc vt v tr thp nht)
+ Lc n hi cc tiu:
* Nu A < Al F
Min
= k(Al - A) = F
KMin
* Nu A Al F
Min
= 0 (lc vt i qua v tr l xo khng bin dng)
Lc y (lc nn) n hi cc i: F
Nmax
= k(A - Al) (lc vt v tr cao nht)
x
A
-A
A l
Nn
0
Gin
Hnh v th hin thi gian l xo nn v
gin trong 1 chu k (Ox hng xung)
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Ch lc n hi ti v tr bin di F
max
; bin trn F
min
= mg - kA hay F
min
= 0 Mt l xo c
cng k, chiu di l c ct thnh cc l xo c cng k
1
, k
2
, v chiu di tng ng l l
1
, l
2
,
th c: kl = k
1
l
1
= k
2
l
2
=
*Ghp l xo:
* Ni tip
1 2
1 1 1
...
k k k
= + + cng treo mt vt khi lng nh nhau th: T
2
= T
1
2
+ T
2
2
* Song song: k = k
1
+ k
2
+ cng treo mt vt khi lng nh nhau
th:
2 2 2
1 2
1 1 1
...
T T T
= + +
Gn l xo k vo vt khi lng m
1
c chu k T
1
, vo vt khi lng m
2
c T
2
, vo vt khi
lng m
1
+m
2
c chu k T
3
, vo vt khi lng m
1
m
2
(m
1
> m
2
) c chu k T
4
.
Th ta c:
2 2 2
3 1 2
T T T = + v
2 2 2
4 1 2
T T T =

CNG THC CN NHNHN XT
Khi NG NNG = TH NNG
1
2 2
t d
A
W W W x

= = =
hay
3
45 ( ); 135 ( )
4 4
o o
t t
=

Khi NG NNG = 3 ln TH NNG
1 1
3 4 2
t d
A
W W W x

= = =
hay
2
60 ( ); 130 ( )
3 3
o o
t t
=

Li cng ln th nng cng ln, ng nng cng nh v ngc li
CH Y: CON LC THNG NG
2
k
; k m
m
e= = e ; e=
A
g
l
;
2

=
max min
l l
A ;
2
max min
o
l l
l l
+
= A
CC CNG THC KHC GING NH BI DAO NG
IU HA


Al
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

III.CON LC N
*Tn s gc:
g
l
e =
; chu k: 2
2
l
T
g
t
t
e
= =
; tn s:
1 1
2 2
g
f
T l
e
t t
= = =

iu kin dao ng iu ho: B qua ma st, lc cn v o
0
<< 1 rad hay S
0
<< l
*Lc hi phc
2
sin
s
F mg mg mg m s
l
o o e = = = =

Lu : + Vi con lc n lc hi phc t l thun vi khi lng.
+ Vi con lc l xo lc hi phc khng ph thuc vo khi lng.
*Phng trnh dao ng:
s = S
0
cos(et + ) hoc =
0
cos(et + ) vi s = l, S
0
=
0
l
v = s = -eS
0
sin(et + ) = -el
0
sin(et + )
a = v = -e
2
S
0
cos(et + ) = -e
2
l
0
cos(et + ) = -e
2
s = -e
2
l
Lu : S
0
ng vai tr nh A cn s ng vai tr nh x
*H thc c lp:
* a = -e
2
s = -e
2
l
*
2 2 2
0
( )
v
S s
e
= +
*
2
2 2
0
v
gl
o o = +

*C nng
2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 1
W
2 2 2 2
mg
m S S mgl m l
l
e o e o = = = =

*Ti cng mt ni con lc n chiu di l
1
c chu k T
1
, con lc n chiu di l
2
c chu k T
2
, con
lc n chiu di l
1
+ l
2
c chu k T
2
,con lc n chiu di l
1
- l
2
(l
1
>l
2
) c chu k T
4
.
Th ta c:
2 2 2
3 1 2
T T T = +
v
2 2 2
4 1 2
T T T =

*Khi con lc n dao ng vi o
0
bt k. C nng, vn tc v lc cng ca si dy con lc n
W = mgl(1-coso
0
); v
2
= 2gl(cos cos
0
) v T
C
= mg(3cos 2cos
0
)
Lu : - Cc cng thc ny p dng ng cho c khi o
0
c gi tr ln
- Khi con lc n dao ng iu ho (o
0
<< 1rad) th:

2 2 2 2
0 0
1
W= ; ( )
2
mgl v gl o o o =
( c trn)

2 2
0
(1 1, 5 )
C
T mg o o = +


Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

DNG TON THAY I CHU K CON LC N:
*Chu k dao ng ca con lc n:
l Chiu di ca con lc (m).g: Gia tc trng trng (m/s2).
.Cng thc v s n di:

: Chiu di dy treo (kim loi) 0oC (m)
: Chiu di dy treo (kim loi) toC (m)
: H s n di ca dy treo kim loi (K-1).
3. Gia tc trng trng- Gia tc trng trng mc nc bin:
G = 6,67.10-11N.m2/kg2: Hng s hp dn. M: Khi lng ca tri t R: Bn knh
tri t - Gia tc trng trng
cao h so vi mc nc bin:
=> - Gia tc trng trng su d so vi mc nc bin:
=>


Lc in trng:
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)


q: in tch trong in trng (C).
: Cng in trng (V/m).
+ q > 0 cng hng vi .
+ q < 0 ngc hng vi .
+ ln:
Lc qun tnh:
m: khi lng ca vt (kg)
a : Gia tc ca h quy chiu (m/s2)
+ lun ngc hng vi
+ ln: Fqt = ma
Cc cng thc gn ng
Nu x, x1, x2 l nhng s dng rt nh
Ta c:
; ;

PHNG PHAP GII VA CNG THC BAI TP V CHU K DAO NG CA CON LC
N CHU NH HNG CA CAC YU T BN NGOAI.
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Loi 1: Xc nh thi gian ng h qu lc (c xem nh con lc n) chy sai trong mt ngy
m khi thay i nhit , cao, su v v tr trn tri t.
- Gi T1 l chu k chy ng; T2 l chu k chy sai
- Trong thi gian T1 (s) ng h chy saiT2 - T1 (s)
1(s) ng h chy sai (s)
- Vy trong 1 ngy m t = 86400(s) ng h chy sai:
= t. = (s)
Cc bc gii
- B1: T cc cng thc c lin quan n yu cu ca bi tp, thit lp t s
- B2: Bin lun
+ Nu > 1 => T2 > T1 : chu k tng => ng h chy chm li.
+ Nu < 1 => T2 < T1 : chu k gim => ng h chy nhanh ln.
- B3: Xc nh thi gian ng h qu lc chy nhanh hay chm trong mt ngy m bng cng thc:
= t. = (s)
Xc nh thi gian ng h chy sai khi thay i nhit (Cc yu t khc khng i)
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

nhit t1 ng h chy ng, khi nhit thay i n gi tr t2 th ng h chy sai
- p dng cc cng thc mc II:
=>
=>
Ta c:
V ( ), ( ) << 1 nn p dng cc cng thc gn ng ta c:
- Bin lun:+ Nu t2 > t1 => => T2 > T1 : chu k tng => ng h chy chm li. + Nu t2 <
t1 => => T2 < T1 : chu k gim => ng h chy nhanh ln.
- Trong mt ngy m ng h chy sai: = = 43200 (s)
Xc nh thi gian ng h chy sai cao h v su d so vi mc nc bin (coi nhit
khng i)

* mc nc bin ng h chy ng, khi a ng h ln cao h th ng h chy sai
- Ta c:
- Lp lun: => T2 > T1 ng h chy chm li.
- Trong mt ngy m ng h chy chm: = = 86400. (s)
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

* mc nc bin ng h chy ng, khi a ng h xung su h th ng h chy sai
- Ta c:
V , p dng cng thc gn ng ta c:
- Lp lun: => T2 > T1 ng h chy chm li.
- Trong mt ngy m ng h chy chm: = = 43200 (s)
Xc nh thi gian ng h chy sai khi c cao (hoc su) v nhit thay i
a) Ti mt t nhit t1 ng h chy ng. Khi a ng h ln cao h nhit t2 ng h chy
sai.
-
p dng cc cng thc gn ng ta c:
- Nu t2 > t1 => => T2 > T1 : chu k tng => ng h chy chm li.
- Nu t2 < t1 => => T2 < T1 : chu k gim => ng h chy nhanh ln.
- Trong 1 ngy m ng h chy sai: = = 86400 (s).
b) Ti mt t nhit t1 ng h chy ng. Khi a ng h xung ging su d nhit t2. Trong 1
ngy m ng h chy sai:
Tng t ta chng minh c trong mt ngy m ng h chy sai:
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

= = 43200 (s).
Xc nh thi gian ng h chy sai khi thay i v tr trn tri t (nhit khng i)
- Ti ni c gia tc trng trng g1 ng h chy ng vi:
- Ti ni c gia tc trng trng g2 ng h chy sai vi:
- Ta c
+ Nu g2 > g1 => => T2 < T1 ng h chy nhanh ln.
+ Nu g2 < g1 => => T2 > T1 ng h chy chm li.
- Trong mt ngy m ng h chy sai: = = (s).
* Nu c v tr v nhit thay i th trong mt ngy m ng h chy sai:
= .
Loi 2: Kho st dao ng nh ca con lc n khi c thm mt lc ph khng i tc
dng (ngoi trng lc v lc cng dy treo)
1.2. nh hng phng php chung
- Coi con lc chu tc dng ca mt trng lc hiu dng (trng lc biu kin): => gia tc
trng trng hiu dng:
- V tr cn bng ca con lc l v tr dy treo c phng trng vi phng ca
- Chu k dao ng nh ca con lc:
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Vy xc nh c chu k T cn xc nh c gia tc trng trng hiu dng g
Xc nh chu k dao ng ca con lc n di tc dng ca lc in trng
- Khi khng c in trng chu k dao ng ca con lc l: .
- Khi t con lc vo in trng u c vc t cng in trng th n chu tc dng ca Trng
lc v lc in trng , hp ca hai lc ny k hiu l , v c gi l trng lc
hiu dng hay trng lc biu kin. Ta xt mt s trng hp thng gp:
a) Trng hp 1: hng thng ng xung di.
Khi xc nh chiu ca ta cn bit du ca q.
* Nu q > 0: cng hng vi => hng thng ng xung di
Ta c: P = P + F => g = g +
Chu k dao ng ca con lc trong in trng: < T
=>
* Nu q < 0: ngc hng vi => hng thng ng ln trn
Ta c: P = P - F => g = g -
Chu k dao ng ca con lc trong in trng: > T
=>
Trng hp 2: hng thng ng ln trn.
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Tng t nh trn ta chng minh c:
* Nu q > 0 th chu k dao ng ca con lc l: > T
* Nu q < 0 th chu k dao ng ca con lc l: < T.
Trng hp 3: c phng ngang
=> c phng ngang
vung gc vi => ti v tr cn bng dy treo hp vi phng thng ng mt gc (hnh
v).

- T hnh v ta c:
- V ln:
- Chu k dao ng ca con lc trong in trng l:
< T.

Xc nh chu k dao ng ca con lc n di tc dng ca lc qun tnh.
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Khi con lc n c t trong mt h quy chiu chuyn ng vi gia tc (h quy chiu phi qun
tnh) th ngoi trng lc v lc cng ca dy treo con lc cn chu tc dng ca lc qun tnh .
Trng lc hiu dng
Gia tc trng trng hiu dng: . Xt mt s trng hp thng gp:
Trng hp 1: Con lc treo trong thang my ang chuyn ng thng ng ln trn vi gia tc
- Thang my chuyn ng nhanh dn u: ngc hng vi => g = g + a
Chu k dao ng ca con lc trong thang my:
Ta c: (T chu k dao ng ca con lc khi thang my ng yn hay
chuyn ng thng u)
- Thang my chuyn ng chm dn u: cng hng vi => g = g - a
;
Trng hp 2: Con lc treo trong thang my ang chuyn ng thng ng xung di vi gia tc
- Thang my chuyn ng nhanh dn u: cng hng vi => g = g a
;
- Thang my chuyn ng chm dn u: ngc hng vi => g = g + a
;
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Trng hp 3: Con lc n c treo trn xe chuyn ng theo phng ngang vi gia
tc => c phng ngang v ngc hng vi .
- Ti v tr cn bng dy treo hp vi phng thng ng mt gc

Ta c .
- V ln:
- Chu k dao ng ca con lc:

Cch khc: Ta c =>
=>
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)IV.TNG HP DAO NG
*Tng hp hai dao ng iu ho cng phng cng tn s x
1
= A
1
cos(et +
1
) v x
2
= A
2
cos(et +

2
) c mt dao ng iu ho cng phng cng tn s x = Acos(et + ).
Trong :
2 2 2
1 2 1 2 2 1
2 os( ) A A A A A c = + +


1 1 2 2
1 1 2 2
sin sin
tan
os os
A A
Ac A c


+
=
+

HAY
1 1 2 2
cos cos
cos
A A
A

+
=
vi
1

2

(nu
1

2
)
* Nu A = 2k (x
1
, x
2
cng pha) A
Max
= A
1
+ A
2
`
* Nu A = (2k+1) (x
1
, x
2
ngc pha)
A
Min
= ,A
1
- A
2
,
,A
1
- A
2
, A A
1
+ A
2

*Khi bit mt dao ng thnh phn x
1
= A
1
cos(et +
1
) v dao ng tng hp x = Acos(et + ) th
dao ng thnh phn cn li l x
2
= A
2
cos(et +
2
).
Trong :
2 2 2
2 1 1 1
2 os( ) A A A AAc = +


1 1
2
1 1
sin sin
tan
os os
A A
Ac Ac

vi
1

2
( nu
1

2
)


*Nu mt vt tham gia ng thi nhiu dao ng iu ho cng phng cng tn s x
1
= A
1
cos(et
+
1
;
x
2
= A
2
cos(et +
2
) th dao ng tng hp cng l dao ng iu ho cng phng cng tn s
x = Acos(et + ).
Chiu ln trc Ox v trc Oy Ox .
Ta c:
1 1 2 2
os os os ...
x
A Ac Ac A c = = + +

2 2
x y
A A A = + v tan
y
x
A
A
=
vi e[
Min
;
Max
]
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)V.DAO NG TT DN DAO NG CNG
BC - CNG HNG
BAI TOAN TNG QUAT

BAI TOAN CON LC L XO
Con lc l xo c cng K, vt khi lng m chuyn ng vi h s ma st khng i ti ni c gia
tc trng trng g. Thi im ban u vt v tr bin A.
a. CMR bin dao ng ca con lc gim u sau mi chu k ? Tnh gim ?
b. Vt thc hin c bao nhiu dao ng th dng li ?
c. Qung ng i c ca vt ?
d. V tr vt c vn tc cc i ?
e. Tnh vn tc cc i ?

HD phng php gii:


Lc ma st trt tc dng ln vt: F
ms
= -mg
a. Xt na chu k :
) ' (
2
1
2
1
2 ' 2
A A mg kA kA + + =


) ' ( 2 ) ' (
2 2
A A mg A A k + =


k
mg
A
2
' = A

Vy trong mt chu k gim bin :
const
k
mg
A A e = A = A
4
' 2
bin dao ng gim
u sau mi chu k.
b. Mi chu k bin gim i mt lng
k
mg
A
4
= A

Vy s dao ng thc hin c n khi dng hn:
mg
kA
A
A
N
4
=
A
=

c. p dng nh lut bo ton nng lng: Khi dng hn ton b c nng ca con lc
chuyn ho hon ton thnh cng ca lc ma st:

mgS kA =
2
2
1


mg
kA
S
2
2
=

d. Vt dao ng vi vn tc cc i trong na chu k u tin khi qu v tr x
0
.
Mt khc t vn tc ln nht khi hp lc : phc hi v lc cn phi cn bng nhau:

mg kx =
0


k
mg
x

=
0A
-A
o
AA
x
0
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

e.p dng nh lut bo ton nng lng khi vt t vn tc cc i ln u tin:
) (
2
1
2
1
2
1
0
2
0
2
0
2
x A mg mv kx kA + + =


) ( 2 ) (
0
2
0
2 2
0
x A mg x A k mv =

Mt khc
k
mg
x

=
0

0
kx mg =


) ( 2 ) (
0 0
2
0
2 2
x A kx x A k mv =


) (
0
x A v =e


BAI TOAN CON LC N
Bi ton:
Mt con lc n gm vt nng nh khi lng m, c treo bng si dy mnh khng gin khi lng
khng ng k, chiu di l ti ni c gia tc ri t do g. Ko vt lch khi v tr cn bng, dy treo hp
phng thng ng gc
0
ri bung nh cho vt dao ng. Gi s trong qu rnh dao ng khng c
lc cn ca mi trng.
1. Phng trnh chuyn ng ca con lc n?
2. Tnh vn tc v lc cng ca dy treo vi gc bt k?
3. Khi
0
s 10
o
:
a. Chng minh con lc n dao ng iu ha?
b. Vit biu thc vn tc, lc cng dy treo, ng nng, th nng, c nng ca con
lc ?
4. Trong thc t lun c lc cn F
c
theo phng tip tuyn vi qu o chuyn ng tc dng
vo vt, lm cho vt dao ng tt dn.
a. Tnh gim bin gc
o A
trong mt chu k; CMR n khng ph thuc vo
bin gc.
b. Tnh s dao ng tt dn?

Li gii:
1. Phng trnh chuyn ng
ca con lc:

Xt ti thi im khi
dy treo hp phng thng ng
gc , vt chu tc dng ca
trng lc P

, v lc cng T

ca
dy treo, vt khi c gia tc
a

.
Theo nh lut II
Niu-Tn
ma P T = +

(1)
Phn tch :
1 2
P P P = +


Trong
1 2
, P P

l cc
thnh phn theo hng tm, v
tip tuyn.
(1)

1 2
ma P P T = + +

(2)
Chiu ln trc ta theo
phng tip tuyn vi qu

o
P


2 P


1 P


O
A
C
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

chuyn ng, chiu dng t tri qua phi:
(2)
2 t
ma P mgsino = =
(3)
Vi a
t
l gia tc ti tuyn, v ta cong s th khi :
a
t
= s

= l


(3)
2
a + sina = 0 e
(4) vi
g
l
e =
(rad/s) l tc gc hay tn s gc.
(4) l phng trnh chuyn ng ca con lc n vi bt k.

2. Tnh vn tc v lc cng ca dy treo.
a. Vn tc: Chn mp mc th nng vung gc vi dy treo ti VTCB.
p dng nh lut bo ton c nng ti VTB (A) vi v tr (C) khi dy treo hp gc :

2
W W
1
2
A C
A c
mgh mv mgh
=
= +

M :
A o C
h =l(1- cosa );h =l(1- cosa)

2
o
v =2mgl(cosa- cosa )
(5)
b. Tnh lc cng dy treo: Ti C thy
1
T,P

ng vai tr l lc hng tm
Chn trc ta hn tm theo phng dy treo ti C, chiu dng hng vo tm. Khi :
Theo nh lut II Niu-Tn:
ht 1
ma =T +P


Chiu ln trc hng tm: ma
ht
= T mg.cos
Vi
2
ht o
v
a = =2mg(cosa - cosa )
l


2
( cos ) (3cos - 2cos )
o
v
T m g a mg a a
l
= + =
(6)
3. Khi
o
s 10
o

a. Chng minh con lc n dao ng iu ha:
Khi
o
s 10
o
th sin ~ (rad)
(4)

+
2
= 0 (5)
y l phng trnh vi phn bc hai ca ta gc theo thi gian, nn nghim c dng l hm iu ha:

( )
( ) .
o
o
cos t
s s cos t do s l
o o e
e o
= +
= + =
(6)
Chng t khi
o
s 10
o
th con lc n dao ng iu ha vi phn trnh dao ng (6).
b. Vit biu thc vn tc, lc cng dy treo, ng nng, th nng, c nng ca con lc.
Vn tc : v
2
= 2mgl(cos cos
o
)
ng nng:
2
1
W 2 ( os os )
2
d o
mv mgl c c o o = =

Th nng:
W (1 os )
t
mgh mgl c o = =

C nng: W = W
d
+ W
t

Lc cng: T = mg(3cos 2cos
o
)

Khi
o
s 10
o
th: sin = ; cos= 1-
2
/2
.
4. Khi c lc cn F
c
theo phng tip tuyn vi qu o chuyn ng.
Gi W l gim c nng trong na chu k dao ng.
+. C nng ban u ca con lc: W
0
= W
tmax
= mgl(1-cos
0
) =
2
0
2
1
o mgl

Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

+. C nng sau na chu k u tin: W
01
=
2
1
2
1
o mgl

gim c nng l: W = W
0
W
01
=
) (
2
1
2
1
2
0
o o mgl

+. Mt khc cng ca lc cn trong na chu k u: A = F
C
.S = F
C
l(
0
+
1
)
a, Theo nh lut bo ton nng lng: gim c nng bng cng ca lc cn
W = A

) (
2
1
2
1
2
0
o o mgl
= F
C
l(
0
+
1
)
=
0

1
=
mg
F
C
2
L gim bin trng na chu k dao ng.
Trng mt chu k dao ng, bin dao ng gim: =
mg
F
C
4
Nhn thy gim bin khng i v
khng ph thuc vo bin gc.
b, S dao ng tt dn:

c
F
mg
N
4
0 0
o
o
o
=
A
=

CAC BAI TP VN DNG

V d 1: Mt con lc dao ng tt dn chm, c sau mi chu k bin gim 3%. Phn nng lng ca
con lc b mt i trong mt dao ng ton phn l bao nhiu?
* Hng dn gii:
Gi A
0
l bin dao ng ban u ca vt. Sau mi chu k bin ca n gim 3% nn bin cn li
l A = 0,97A
0
. Khi nng lng ca vt gim mt lng l:
06 , 0
2
1
) 97 , 0 (
2
1
2
1
2
0
2
0
2
0
=

= A
kA
A k kA
W

V d 2: Mt l xo nh cng k = 300N/m, mt u c nh, u kia gn qu cu nh khi lng m =
0,15kg. Qu cu c th trt trn dy kim loi cng ngang trng vi trc l xo v xuyn tm qu cu.
Ko qu cu ra khi v tr cn bng 2 cm ri th cho qu cu dao ng. Do ma st qu cu dao ng tt
dn chm. Sau 200 dao ng th qu cu dng li. Ly g = 10m/s2.
a. gim bin trong mi dao ng tnh bng cng thc no.
b. Tnh h s ma st .
* Hng dn gii:
a. gim bin trong mi chu k dao ng l:
k
mg
A
4
= A
;
b. Sau 200 dao ng th vt dng li nn ta c N = 200. p dng cng thc:
mg
kA
A
A
N
4
=
A
=

, vi k = 300 v A0 = 2cm, m = 0,15kg, g = 10(m/s
2
)

Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

BAI TP LUYN TP
Bi 1: Mt con lc l xo ang dao ng tt dn. Ngi ta o c gim tng i ca bin trong
3 chu k u tin l 10%. gim tng ng ca th nng l bao nhiu?
Bi 2: Mt con lc n c di 0,3m c treo vo trn ca mt toa xe la. Con lc b kch ng mi
khi bnh xe ca toa xe gp ch ni nhau ca cc on ng ray. Khi con tu chy thng u vi tc
l bao nhiu th bin ca con lc ln nht. Cho bit khong cch gia hai mi ni l 12,5m. Ly g =
9,8m/s2.
Bi 3: Mt ngi i b vi bc i di s = 0,6m. Nu ngi xch mt x nc m nc trong x
dao ng vi tn s f = 2Hz. Ngi i vi vn tc bao nhiu th nc trong x sng snh mnh nht ?
Bi 4: Mt vt khi lng m = 100g gn vi mt l xo c cng 100 N/m, dao ng trn mt phng
ngang vi bin ban u 10cm. Ly gia tc trng trng g = 10m/s2, 2 = 10. Bit h s ma st gia
vt v mt phng ngang l = 0,1. Vt dao ng tt dn vi chu k khng i.
a. Tm tng chiu di qung ng s m vt i c cho ti lc dng li.
b. Tm thi gian t lc dao ng cho n lc dng li.
Bi 5: Mt con lc l xo gm l xo c h s n hi k = 60(N/m) v qu cu c khi lng m = 60(g),
dao ng trong mt cht lng vi bin ban u A = 12cm. Trong qu trnh dao ng con lc lun
chu tc dng ca mt lc cn c ln khng i Fc. Xc nh ln ca lc cn . Bit khong thi
gian t lc dao ng cho n khi dng hn l t = 120(s). Ly 2 =10
PHNG PHA P S DU NG MA Y TI NH CASIO VA O GIA I TOAN
V T LY

I. Phng php bi ton Vt l bng s phc.
Bnh thng cc bi ton v vect gio vin hng dn hc s dng hnh hc kt hp cc
cng thc lng gic gii. Khi s dng my tnh Casio fx 570MS tm nhanh kt qu khi phi
hp hnh hc v tnh nng h tr ca my tnh cm tay.
C th vn dng gii cc bi ton:
Tng hp, phn tch vect: Chng trnh 10, 11.
Tng hp dao ng iu ho: Chng trnh 12.
Lp biu thc in p, dng in xoay chiu: Chng trnh 12.
1. C s
Da vo phng php biu din s phc: z = a + bi thng qua vect r Z

.
Trong : r =
2 2
a b + ; tan
b
a
=
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Khi vic tng hp tnh ton cng tr vect s a v bng vic s dng cc php cng, tr
s phc.

Cch s dng vi my tnh cm tay Casio fx 570MS:
Nhp biu thc r Z

s l: r Z


2. Hng dn dng vi my tnh cm tay Casio fx 570MS:
Quy c: Chn mt vect lm chun(trc thc) 0 = , sau xc nh s o gc ca cc
vect th 2, th 3theo chiu dng quy c ca ng trn lng gic.
Bc chun b nhp s liu vo my. Chuyn ch dng s phc:
Bm Mode chn 2.
Trn mn hnh c dng:
y ta s dng s o gc l (D), dng rad(Chuyn v R).
Cch nhp biu tng gc Z: nhn Shift + (-)
Bc ly kt qu. Sau khi nhp biu thc cng hoc tr vect.
Nhn =
- ly r (Vct kt qu):
Nhn Shift + + + =
- ly (gc hp bi vect kt qu v vect chn lm gc:
Nhn Shift + =
3. Ap dng:
a. Cc bi ton tng hp vect.
Bi 1. (BT4/48 Sch Vt l 10NC) Mt ngi li xung d nh m my cho xung chy
ngang con sng rng 240m, mi xung lun hng vung gc vi b sng. Nhng do nc chy
nn xung sang b bn kia ti im cch bn d nh 180m v pha h lu v xung i ht 1min?
Xc nh vn tc ca thuyn so vi b sng.
Gii:
CMPLX
D

.
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)1
v

-Vn tc ca xung so vi nc sng.2
v

-Vn tc ca nc sng so vi b.

3
v

-Vn tc ca xung so vi b sng.


Ta c:
2
3 1
v v v = +

; vi
2
v

lm trc gc
Nhp vo my: (180/60) Z0 + (240/60) Z90
Kt qu: v3 = r = 5m/s; = 53,130(Hp vi
2
v

).
Bi 2. (BT6/63 Sch Vt l 10NC). Tm hp lc ca bn lc ng quy nh hnh:
Bit: F
1
= 5N; F
2
= 3N; F
3
= 7N; F
4
= 1N

Gii:
Chn
3
F

lm trc gc. Khi ta c:


3 2 1 4
0; 90; 180; 90 F F F F Z Z Z Z


Nhp vo my: 7 Z0 + 3 Z90 + 5 Z180 + 1 Z(-90)
Kt qu: F
3
= r = 2,8284N = 2 2 N; = 45
0
(Hp vi
3
F

).
Bi 3. Hai in tch im q
1
= 8.10
-8
C,q
2
= 8.10
-8
C t ti hai im A, B trong khng kh vi
AB = 6cm. Xc nh vect lc tng hp tc dng ln q
3
= - 8.10
-8
C t C, bit CA = 8cm; CB =
10cm.
Gii:

Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

ln:
1 3
1 2
.
.
q q
F k
AC
=
= 9.10
-3
N

2 3
2 2
.
.
q q
F k
BC
=
= 5,76.10
-3
N
tan(

ACB
) = AB/AC = 6/8
Lc tng hp:
1 2
F F F = +


Chn
1
F

lm trc gc. Khi

2
F ACB Z


Nhp vo my: (9.10
-3
) Z0 + (5,76.10
-3
) Z(tan
-1
6/8)
Kt qu: F = r = 14,04.10
-3
N = 9.10
5
2
N; = 14,25
0
(Hp vi
1
F

v AC).
b. Cc bi ton tng hp dao ng.
Lu v c s ca phng php: Mt dao ng iu ho
cos( ) x A t e = +
c
biu din bng vect A

v gc lch so vi trc thc.Khi vect A

quay quanh O vi tc gc th hnh chiu ca A

ln trc thc
Ox s biu din dao ng iu ho:
cos( ) x A t e = +
.
V d:
CU1:Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ha, cng phng, cng tn s c phng
trnh : ( ) ( )
1 2
x 3cos 4 cm ; x 3cos4 cm
3
t t
t
t t
| |
= + =
|
\ .
. Bin v pha ban u ca dao ng
tng hp l:
A. 3 3 ;
6
cm
t
B.
2 ;
6
cm
t
C. 2 3 ;
6
cm
t
D. 3 3 ;
3
cm
t
.
Gii:
Nhp vo my: 3 Z60 + 3 Z0
Kt qu: A = r = 5,196 = 3 3 cm; = 30
0
= /6 p n: A
CU2: ( TN THPT 2008). Hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s, c phng
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

trnh l
1
6sin( )( )
3
x t cm
t
e = +
v
2
8sin( )( ).
6
x t cm
t
e =
Dao ng tng hp ca hai dao ng
ny c bin :
A. 10 cm B. 2 cm. C. 14 cm. D. 7 cm.
Gii:
Nhp vo my: 6 Z60 + 8 Z(-30)
Kt qu: A = r = 10cm p n: A
Cu 3. (H2010)Dao ng tng hp ca hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s c
phng trnh li
5
3cos( )
6
x t
t
t = (cm). Bit dao ng th nht c phng trnh li
1
5cos( )
6
x t
t
t = + (cm). Dao ng th hai c phng trnh li l
A.
2
8cos( )
6
x t
t
t = + (cm).B.
2
5
2cos( )
6
x t
t
t = (cm).
C.
2
5
8cos( )
6
x t
t
t = (cm).D.
2
2cos( )
6
x t
t
t = + (cm).
Gii:
Nhp vo my: 3 Z(-150) - 5 Z30
Kt qu: A = r = 8cm; = -150
0
= -5/6 p n: C
Cu 4. (H2009). Chuyn ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng iu ha cng
phng. Hai dao ng ny c phng trnh ln lt l
1
4cos(10 )
4
x t
t
= + (cm) v
2
3
3cos(10 )
4
x t
t
= (cm). ln vn tc ca vt v tr cn bng l:
A. 10 cm/s B. 80 cm/s. C. 50 cm/s. D. 100 cm/s.
Gii:
Nhp vo my: 4 Z(45) + 3 Z(-135)
Kt qu: A = r = 1cm v
max
= A. = 10cm/s p n: A
Cu 5. (H2007). Hai dao ng iu ha cng phng c phng trnh ln lt l x
1
=
4sin(t - /6)(cm) v x
2
= 4sin(t - /2) (cm). Dao ng tng hp ca hai dao ng ny c bin
l:
A.
4 3cm
B.
2 2cm
C.
2 7cm
D.
2 3cm

Gii: Vi hm sin, vic tnh ton cng tng t.
Nhp vo my: 4 Z(-30) + 4 Z(-90)
Kt qu: A = r = 6,93cm =
4 3cm
p n: A


Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)
Cc bi ton v in xoay chiu.
c s ca phng php: Trong biu din vi in xoay chiu.

Quy c nhp:
Cc i lng trong in
xoay chiu
Biu din di dng s phc
R Phn thc R
Z
L
Phn o dng Z
L
i
Z
C
Phn o m - Z
C
i
u = U
0
cos(t + )(V )
U
0 Z
( )Cc cng thc tnh: Do c th nhm vi dng in i nn, i trong s phc c thay bng j.
+ Tng tr: Z = R + ZLj - ZCj
Kt qu: Z = r ; cho bit lch pha ca in p so vi dng in.
+ Biu thc dng in:
0 i
L C
u u
i I
Z R Z j Z j
= = = Z
+

Kt qu: I0 = r ; i l pha ban u ca dng in.
+ Biu thc uc: uL = i.(ZLj); uC = i.(-ZCj)
Kt qu: U0C = r ; l pha ban u ca in p hai u C
.
V d:
Bi tp: Cho on mch xoay chiu nh hnh v. Biu thc in p hai u on mch c biu thc:
u = 100
2
cos(100tt)(V).
Cho bit L = 0,5/t (H), C = 10
4
/t (F), r = 10(O), R = 40(O).
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)


1. Tnh tng tr v vit biu thc dng in tc thi trong mch.
2. Lp biu thc in p hai u cun dy, biu thc in p hai u on mch AM.
Gii:
Cm khng: Z
L
= L = 50; Dung khng Z
C
=
1
C e
= 100.
1. Tng tr: Z = (r + R) + Z
L
j Z
C
j = 50
2
Z(-45
0
)
Kt qu: Tng tr 50
2
; lch pha ca u/i: -/4
- Biu thc i:
0
(100 2) 0: (10 40 50 100 ) 2 45
L C
U
i j j
r R Z j Z j
Z
= = Z + + = Z
+ +

Vy: i = 2cos(100t + /4)(A)
2. Biu thc u
cd
: u
cd
= i.Z
cd
= (2 Z45)x(10 + 50j) = 102 Z123,7
0
= 2,4rad
Vy: u
cd
= 102cos(100t + 2,4)(V)
Biu thc hai u on mch AM:
U
AM
= i.Z
AM
= (2 Z45)x(40 - 100j) = 215,4 Z123,7
0
= -0,4rad
Vy: u
cd
= 215,4cos(100t - 0,4)(V)
Bi tp trc nghim.
Cu 1. (TN 2007). Mt on mch gm cun dy thun cm c t cm L = 1/ (H) mc ni tip
vi in tr thun R = 100. t vo hai u on mch mt hiu in th xoay chiu u = 100
2

cos100t (V). Biu thc cng dng in trong mch l:
A.
cos(100 / 2)( ). i t A t t = +
B. 2cos(100 / 6)( ). i t A t t =
C.
2cos(100 / 4)( ). i t A t t = + D.

cos(100 / 4)( ). i t A t t =

Gii: Tnh Z
L
= 100; Ta c: i =
u
Z

Nhp vo my: (100 2 ) Z0:(100+100j) = 1 Z(-45 = -/4)
Kt qu: cos(100 / 4)( ). i t A t t = p n: D
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Cu 2. (TN 2008). Cng dng in chy qua t in c biu thc i = 10
2
cos100t(A). Bit t
in c
250
C F
t
= . Hiu in th gia hai bn ca t in c biu thc l:
A. 200 2cos(100 / 2)( ) u t V t t = + .B. 100 2cos(100 / 2)( ) u t V t t = .
C.
400 2cos(100 / 2)( ) u t V t t =
.D.
300 2cos(100 / 2)( ) u t V t t = +
.
Gii: Tnh Z
C
= 40
Nhp vo my: (10 2 ) Z0x(-40j) = 565,69 Z(- 90) =
400 2 Z(- /2)
Kt qu: u
oC
=
400 2
cos(100t /2)V p n: C
Cu 3. (H 2009). t in p xoay chiu vo hai u on mch c R, L, C mc ni tip. Bit R =
10O, cun cm thun c L =
1
10t
(H), t in c C =
3
10
2t

(F) v in p gia hai u cun cm l


20 2cos(100 / 2)
L
u t t t = + (V). Biu thc in p gia hai u on mch l:
A. 40cos(100 / 4) u t t t = (V)B.
40 2cos(100 / 4) u t t t = +
(V).
C. 40cos(100 / 4) u t t t = + (V).D. 40 2cos(100 / 4) u t t t = (V).
Gii: Tnh: Z
L
= 10; Z
C
= 20
Ta c: u = i.Z =
.
L
L
u Z
Z

Nhp vo my: (20
2
) Z(/2)x(10 + 10j - 20j):(10j) = 40 Z(-
0,785=-/4)
Kt qu: u = 40cos(100t - /4) p n: A
II. Phng php gii bi ton vt l dng tch phn -dng cho hc sinh gio

i.
1. Hng dn dng vi my tnh cm tay Casio fx 570MS:
My tnh cm tay Casio fx 570MS thc hin cc php tnh o hm bc nht, vi
phn bc nht v tch phn mt lp mt cch d dng. C th p dng cho cc bi ton Vt l
lin quan n cc bin nh: Vn tc, gia tc Vic dng my tnh cm tay s a chng ta
n kt qu bng s cui cng ch khng a ra cng thc tng qut.
Cch bm my khi tnh o hm v tch phn:
- o hm: d/dx(hm s, a). gi tr ng vi x
0
= a
Cch nhp: Shift d/dx <hm s> , <gi tr ca bin s> = .
<Hm s> c vit di dng mt bin X, ta c th dng cc php tnh c th
trong my v phm Anpha X lp hm s.
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

- Tch phn:
(
}
hm s, cn di, cn trn)
Cch nhp:
dx
}
<hm s> , < cn di>,<cn trn > = .
<Hm s> c vit di dng mt bin X, ta c th dng cc php tnh c th
trong my v phm Anpha X lp hm s.
2. Ap dng:
a. Dng o hm.
Bi 1: Mt cht im chuyn ng theo phng trnh x = 3t
2
4t + 2 (x o bng
m, t o bng s). Hy tnh vn tc ca cht im ti thi im t = 10s.
Gii:
Vn tc l o hm bc nht ca to theo thi gian: v = x
Nhp vo my: SHIFT
dx
}
3ALPHA X x
2
- 4ALPHA X + 2 )
,
10 )
=
Trong my c dng: d/dx(3X
2
4X + 2,10)
Kt qu: 56m/s
Bi 2: Mt cht im dao ng iu ho vi phng trnh x = 4cos(2t +
/3)(cm)(t tnh bng s). Hy tnh vn tc ca cht im ti thi im t = 0,5s.
Gii:
Vn tc l o hm bc nht ca to theo thi gian: v = x
Nhp vo my: d/dx(4cos(2X + /3,0.5)
Kt qu: 21,77cm/s = 4 3 cm/s

b. Dng tch phn.
C s gii cc bi ton: Bit to phng trnh vn tc, xc nh to thi im t.
2
1
'
t
t
dx
v x dx vdt x vdt
dt
= = = =
}

Bi 1: Mt xe t ang chuyn ng vi vn tc 36km/h th hm phanh, xe chuyn ng chm dn vi gia tc c ln 2m/s2. Hy tnh qung
ng m xe i c trong giy th ba tnh t lc xe bt u hm phanh.
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

Gii:
a. Ta c vn tc ca xe: v = 10 - 2t = (10 2 )
dx
dx t dt
dt
=
Vy: Qung ng xe i trong giy th ba(t giy th 2 n giy th 3) l:
3
2
(10 2 ) s t dt =
}

Nhp vo my: (10 2 , 2,3) X
}

Kt qu: 5m.
Bi 2: (Gii ton bng my tnh 2009_QG). T cao h = 30m so vi mt t, mt vt c nm theo phng ngang vi tc v0 = 15m/s. B
qua mi ma st. Hy tnh tc trung bnh ca vt trong khong thi gian t = 2s u tin.
Gii: Ly g =10m/s2.
Ta c: vx = v0; vy = gt v =
2 2 2 2
0 0
( ) ( )
dx
v gt x v gt dt
dt
+ = = +
}

Vy: Qung ng vt ri trong 2s u tin: s =
2
2 2
0
15 (10 ) t dt +
}

Tc trung bnh ca vt trong 2s u tin:
2
2 2
0
15 (10 )
2
t dt
s
v
t
+
= =
}

Nhp vo my:
2 2
( (15 (10 ) ), 0, 2) : 2 X +
}
Kt qu: 18,6795m/s

Bi 3: (Gii ton bng my tnh 2010_QG). Cho mch in nh hnh. Ngun in c sut
in ng E = 6V, in tr trong r = 0,5, cun thun cm c L= 0,5H, in tr R = 4,7. Ban u kho
k m, sau ng kho k.
a. Tm cng dng in cc i I
0
trong mch.
b. Xc nh khong thi gian k t lc ng kho k n lc dng
in trong mch t gi tr 0,65I
0
.
Gii:
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

a. Dng in t cc i khi dng in trong mch n nh. Cun cm L khng nh hng
ti mch in. p dng nh lun m cho ton mch:
0
6
1,1538
0,5 4, 7
E
I A
r R
= = =
+ +

b. Khi k ng, dng in tng t 0 n I
0
. trong cun dy xut hin sut in ng t cm: e
= - L
di
dt
(chng li s tng ca i)
Do ta c:
( )
( )
di
E L
di L
dt
i L E i r R dt di
r R dt E i r R

= = + =
+ +

Vy: Thi gian k t lc ng kho k n lc dng in trong mch t gi tr 0,65I
0
.
0
0,65
0
( )
I
L
t di
E i r R
=
+
}

Nhp vo my:
(0.5:(6 (0.5 4.7) ), 0, 0.65 1.1538) X x +
}

Kt qu: 0,1009s


Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CAC BAI TP HAY G P
CU1:Hai vt AB dn lin nhau m
B
= 2m
A
= 200g (vt A trn vt B).
Treo vt vo 1 l xo c cng K=50N/m. Nng vt n v tr c chiu di
t nhin l
0
= 30cm th bung nh. Vt dao ng iu ha n v tr lc n hi ca
l xo c ln cc i, vt B b tch ra. Ly g=10m/s
2
.Chiu di ngn nht ca l
xo trong qu trnh dao ng l
A. 28cm B.32.5cm C. 22cm D.20cm

CU2:Vt dao ng vi phng trnh x = 4cos(8t 2/3)cm .thi gian vt i
c qung ng S= 2+2\/2 cm k t lc bt u dao ng l:
A.1/12 B5/66 C.1/45 D.5/96
CU3:Mt cht im dao ng iu ha vi phng trnh
x = 20 cos(
t
t -
3
4
t
) ( cm,s)
Tnh qung ng vt i c t thi im t
1
= 0,5s n t
2
= 6s
A. 211,72 cm B.211,72cm C.101,2 cm D.202,2cm
CU4:Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh c mt u c
nh, u kia gn vi vt nh c khi lng m. Ban u vt m c gi v tr l xo
b nn 9 cm. Vt M c khi lng bng mt na khi lng vt m nm st m. Th nh
m hai vt chuyn ng theo phng ca trc l xo. B qua mi ma st. thi im
l xo c chiu di cc i ln u tin, khong cch gia hai vt m v M l:
A. 9 cm. B. 4,5 cm. C. 4,19 cm. `D. 18 cm.
CU5:Mt con lc l xo nm ngang dao ng iu ha vi bin A.Khi vt nng
chuyn ng qua VTCB th gi c nh im cch im c nh mt on chiu
di t nhin ca l xo.Vt s tip tc dao ng vi bin bng:
A.A/ 2

B.0,5A 3 C.A/2 D.A 2
CU 6:Mt con lc l xo nm ngang dao ng iu ha vi bin A.Khi vt
nng chuyn ng qua VTCB th gi c nh im I trn l xo cch im c nh
ca l xo mt on b th sau vt tip tc dao ng iu ha vi bin
0,5A 3 .Chiu di t nhin ca l xo lc u l:
A..4b/3 B.4b C.2b D.3b
CU 7:Mt l xo c cng k = 20 N/m c treo thng ng, vt nng c khi
lng m = 100g c treo vo si dy khng dn v treo vo u di ca l xo.
Ly g = 10 m/s
2
. vt dao ng iu ho th bin dao ng ca vt phi tho
mn iu kin:
A.A > 5 cm.B.A 5 cm.C.5 A 10 cm.D.A > 10 cm.Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU8: Con lc l xo nm ngang, vt nng c m = 0,3 kg, dao ng iu ha theo
hm cosin. Gc th nng chn v tr cn bng, c nng ca dao ng l 24 mJ, ti
thi im t vn tc v gia tc ca vt ln lt l 20 3 cm/s v - 400 cm/s
2
. Bin
dao ng ca vt l
A.1cm B .2cm C .3cm D 4c

CU9:Con lc l xo c cng k, chiu di l , mt u gn c nh, mt u gn
vo vt c khi lng m. Kch thch cho l xo dao ng iu ho vi bin
2
l
A = trn mt phng ngang khng ma st. Khi l xo ang dao ng v b dn
cc i, tin hnh gi cht l xo ti v tr cch vt 1 on l , khi tc dao ng
cc i ca vt l:
A.
k
l
m
B.
6
k
l
m
C.
2
k
l
m
D.
3
k
l
m


CU10:Mt con lc l xo gm vt m
1
(mng, phng) c khi lng 2kg v l xo
c cng k = 100N/m ang dao ng iu ha trn mt phng nm ngang khng
ma st vi bin A= 5 cm. Khi vt m
1
n v tr bin th ngi ta t nh ln n
mt vt c khi lng m
2
. Cho h s ma st gia m
2
v m
1
l
2
/ 10 ; 2 . 0 s m g = = . Gi tr ca m
2
n khng b trt trn m
1
l
A. m
2 s
0,5kg B. m
2 s
0,4kg C. m
2
>0,5kg D. m
2
> 0,4kg

CU 11:Mt con lc l xo gm l xo c cng k=2N/m, vt nh khi lng
m=80g, dao ng trn mt phng nm ngang, h s ma st trt gia vt v mt
ngang l 0,1. Ban u ko vt ra khi v tr cn bng mt on 10cm ri th nh.
Cho gia tc trng trng g = 10m/s
2
.Tc ln nht m vt t c bng
A.0,36m/s B.0,25m/s C.0,50m/s D.0,30 m/s

CU 12:Mt con lc n gm mt dy kim loi nh c u trn c nh, u di
c treo qu cu nh bng kim loi. Chiu di ca dy treo l l=1 m. Ly g = 9,8
m/s
2
. Ko vt nng ra khi v tr cn bng mt gc 0,1 rad ri th nh vt dao
ng iu ho. Con lc dao ng trong t trng u c vect B vung gc vi mt
phng dao ng ca con lc. Cho B = 0,5 T. Sut in ng cc i xut hin gia
hai u dy kim loi l bao nhiu
A. 0,3915 VB. 1,566 VC. 0,0783 V D. 2,349 V

Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU13: Vt A v B ln lt c khi lng m,2m c ni vi nhau bng si dy
mnh khng dn v treo vo mt l xo thng ng , g l gia tc ri t do ti ni
treo .Khi h ang ng yn VTCB ngi ta ct t dy ni 2 vt lm cho vt B
ri. Gia tc ca A v B sau khi dy t la

: A.g/3 va g B3g va g C.g va g


D.2g va g
CU14:Mt l xo c cng k=100(N/m) ni vi vt nng m=5/9 ( kg) dao ng
iu ha vi bin A=2cm trn mt phng nm ngang nhn khng ma st. Ti th
im ng nng bng th nng mt vt m=m/2 ri thng ng dnh cht vo m.
Khi qua VTCB th h (m+m) c vn tc l:
A.26,8 cm/s B.21,9cm/s C.25m/s D.20m/s

CU15:Mt con lc l xo nm ngang gm vt nng tch in q = 20 C v l xo c
cng k = 10 N/m. Khi vt ang nm cn bng, cch in, trn mt bn nhn th
xut hin tc thi mt in trng u trong khng gian bao quanh c hng dc
theo trc l xo. Sau con lc dao ng trn mt on thng di 4 cm. ln
cng in trng E l
A. 2.10
4
V/m.B. 2,5.10
4
V/m. C. 1,5.10
4
V/mD.10
4
V/m.

CU16:Cho hai vt dao ng iu ho trn cng mt trc to Ox, c cng v tr
cn bng l gc O v c cng bin v vi chu k ln lt l T
1
=1s v T
2
=2s. Ti
thi im ban u, hai vt u min c gia tc m, cng i qua v tr c ng
nng gp 3 ln th nng v cng i theo chiu m ca trc Ox. Thi im gn nht
ngay sau m hai vt li gp nhau l
A.
2
9
s B.
4
9
s C.
2
3
s D.
1
3
s
CU17:Hai vt A v B c cng khi lng 1 kg v c kch thc nh c ni vi
nhau bi si dy mnh nh di10cm, hai vt c treo vo l xo c cng k =
100N/m ti ni c gia tc trng trng g =10m/s
2
. Ly
2
=10. Khi h vt v l xo
ang v tr cn bng cao so vi mt t, ngi ta t si dy ni hai vt v vt
B s ri t do cn vt A s dao ng iu ha theo phng thng ng. Ln u
tin vt A ln n v tr cao nht th khong cch gia hai vt bng:
A. 80cm B. 20cm. C. 70cm D. 50cmNguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU18*: Mot lo xo nhe co he so dan hoi k = 100n/m dat nam ngang voi mot dau
co co dinh dau con lai noi voi mot chat diem co m1 = 0.5 kg.chat diem m1 duoc
gan voi mot chat diem thu hai co khoi luong m2 =0.5 kg.cac chat diem co the dao
dong khong ma sat tren truc x nam ngang huong tu diem co dinh giua lo xo ve phia
cac chat diem m1 , m2, hai chat diem se bi bong ra neu luc keo giua chung dat
1N.dich chuyen hai chat diem ra khoi vi tri can bang O sao cho lo xo bi nen mot
doan 4cm roi than nhe cho chung dao dong dieu hoa khong van toc dau, bo qua moi
luc can, goc thoi gian la luc tha cac vat,tinh khoang cach giua hai vat khi lo xa gian
cuc dai lan thu nhat:
A.14.146 B.16.146cm C.12.146 cm D.8.146 cm

CU 19*:Mt con lc n ng h c chu k T=2s ,vt nng c khi lng 1kg
,dao ng ti ni c g=10m/s2 .Bin gc ban u l 5.Do chu tc dng ca
lc cn Fc=0,011N nn dao ng tt dn.Ngi ta dng mt pin c sut in ng
E=3V,in tr trong khng ng k b sung nng lng cho con lc vi hiu
sut ca qu trng b sung l 25% .Pin c in tch ban u l Q0=10^4 C.Hi
ng h chy bao lu th phi thay pin:
A.23ngy B.46 ngy C.21 ngy D.2 tun

CU20:Mt vt dao ng iu ho c vn tc thay i theo qui lut:
10 cos 2
6
v t
t
t t
| |
= +
|
\ .
cm/s. Thi im vt i qua v tr x = -5cm l :
A.
3
4
s B.
2
3
s C.
1
3
s D.
1
6
s
CU21:Dao ng tng hp ca ) , )(
6
cos(
1 1
s cm t A x
t
t + = v
) , )(
2
cos( 6
2
s cm t x
t
t = c ) , )( cos( s cm t A x t + = . Khi bin A
t gi tr nh nht th bng
A.
3
t
B.
4
t


C.
3
2t

D.
6
t


CU22:Mt l xo c cng k nm ngang, mt u gn c nh mt u gn vt khi
lng m. Kch thch vt dao ng iu ha vi vn tc cc i bng 3m/s v gia tc
cc i bng 30t (m/s
2
). Thi im ban u t = 0 vt c vn tc v = +1,5m/s v th nng
ang tng. Hi sau bao lu vt c gia tc bng 15t (m/s
2
)
A. 0,05s B. 0,15s C. 0,10s D. 0,20s


Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU 23:C 3 l xo cng di t nhin, c cng ln lt l k
1
= k, k
2
= 2k, k
3

= 4k. Ba l xo c treo cng trn mt mt phng thng ng ti 3 im A,B,C
trn cng ng thng nm ngang vi AB = BC. Ln lt treo vo l xo 1 v 2 cc
vt c khi lng m
1
= m v m
2
= 2m, t v tr cn bng nng vt m
1
, m
2
ln nhng
on A
1
= a v A
2
= 2a. Hi phi treo vt m
3
l xo th 3 c khi lng bao nhiu
theo m v nng vt m
3
n cao A
3
bng bao nhiu theo a khi ng thi th
nh c ba vt th trong qu trnh dao ng c ba vt lun thng hng?
A. m
3
= 1,5m; A
3
= 1,5a. B. m
3
= 4m; A
3
= 3a.
C. m
3
= 3m; A
3
= 4a. D. m
3
= 4m; A
3
= 4a.

CU 24:Mt con lc l xo nm ngang gm l xo c cng k = 100N/m, vt c
khi lng m = 400g, h s ma st gia vt v gi l = 0,1. T v tr cn bng
vt ang nm yn v l xo khng bin dng ngi ta truyn cho vt vn tc v =
100cm/s theo chiu lm cho l xo gim di v dao ng tt dn. Bin dao
ng cc i ca vt l bao nhiu?
A. 5,94cm B. 6,32cm C. 4,83cm D.5,12cm

CU 25: Hai vt dao ng iu ha trn hai on thng cnh nhau, song song vi
nhau, cng mt v tr cn bng trng vi gc ta , cng mt trc ta song song
vi hai on thng , vi cc phng trnh li ln lt l
( )
1
5 5
3cos
3 6
x t cm
t t
| |
= +
|
\ .
v
( )
2
20 2
5cos
3 3
x t cm
t t | |
=
|
\ .
. Thi im u tin (k t
thi im t = 0) khong cch gia hai vt ln nht l
A. 0,1s. B. 0,05s. C. 0,5s. D. 2s.

CU 26: Con lc n c khi lng m=200g, chiu di l=100cm ang thc hin
dao ng iu ha. Bit gia tc ca vt nng v tr bin c ln gp 10 ln
ln gia tc ca n khi qua v tr cn bng. Bin cong dao ng c gi tr bao
nhiu?
A. 5cm; B. 10 2 cm C. 5 2 cm D. 10cm

CU 27: : Hai con lc l xo ging nhau c khi lng vt nng 10 g , k=1002 (?)
dao ng iu ha dc theo hai ng thng song song lin k nhau( vtcb hai vt
chung gc ta ). Bin con lc 1 gp 2 ln con lc 2. Bit 2 vt gp nhau khi
chng chuyn ng ngc chiu nhau, Khong thi gian gia 2011 ln 2 vt gp
nhau lin tip
A,20,1s B.14,2s C.5,4s D.40 s
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU28:Mt l xo c khi lng khng ng k, h s n hi k = 100N/m c
t nm ngang, mt u c gi c nh, u cn li c gn vi cht im m
1

= 0,5 kg. Cht im m
1
c gn vi cht im th hai m
2
= 0,5kg .Cc cht im
c th dao ng khng ma st trn trc Ox nm ngang (gc O v tr cn bng
ca hai vt) hng t im c nh gi l xo v pha cc cht im m
1
, m
2
. Ti thi
im ban u gi hai vt v tr l xo nn 2cm ri bung nh. B qua sc cn ca
mi trng. H dao ng iu ha. Gc thi gian chn khi bung vt. Ch gn hai
cht im b bong ra nu lc ko ti t n 1N. Thi im m m
2
b tch khi
m
1
l
A. s
2
t
. B. s
6
t
C. s
10
1
. D. s
10
t
.

CU 29: Mt con lc n chiu di dy treo l=0,5m treo trn ca mt t ln
xung dc nghing vi mt nm ngang mt gc 30
o
.H s ma st gia t v dc
l 0,2. Ly g=10m/s
2
. Chu k dao ng ca con lc khi t ln xung dc l:
A. 1,51s B.2,03s C. 1,48s
D. 2,18s

CU30: : Mt con lc l xo c cng k=100N/m v vt nng khi lng
M=100g. Vt dao ng iu ha theo phng thng ng vi bin A=4cm. Khi
vt bin di ngi ta t nh nhng mt vt m=300g vo con lc. H hai vt
tip tc dao ng iu ha. Vn tc dao ng cc i ca h l:
A. 30 cm/s B. 8 cm/s C. 15 cm/s D. 5 cm/s

CU 31: Mt con lc l xo gm mt vt nh khi lng 100g v l xo nh c
cng 0,01N/cm. Ban u gi vt v tr l xo dn 10cm ri bung nh cho vt dao
ng. Trong qu trnh dao ng lc cn tc dng ln vt c ln khng i 10
-3
N.
Ly
2
= 10. Sau 21,4s dao ng, tc ln nht ca vt ch c th l
A. 58 mm/s B. 57 mm/s C. 56 mm/s D. 54 mm/s

CU 32: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh, cng
k = 50N/m, mt u c nh, u kia gn vi vt nh khi lng m
1
=100g. Ban
u gi vt m
1
ti v tr l xo b nn 10 cm, t mt vt nh khc khi lng m
2
=
400g st vt m
1
ri th nh cho hai vt bt u chuyn ng dc theo phng ca
trc l xo. H s ma st trt gia cc vt vi mt phng ngang =0,05 Ly g =
10m/s
2
Thi gian t khi th n khi vt m
2
dng li l:
A. 2,16 s. B. 0,31 s. C. 2,21 s. D. 2,06 s.


Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU 33: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh, cng
k = 50N/m, mt u c nh, u kia gn vi vt nh khi lng m
1
=100g. Ban
u gi vt m
1
ti v tr l xo b nn 10 cm, t mt vt nh khc khi lng m
2
=
400g st vt m
1
ri th nh cho hai vt bt u chuyn ng dc theo phng ca
trc l xo. H s ma st trt gia cc vt vi mt phng ngang =0,05 Ly g =
10m/s
2
Thi gian t khi th n khi vt m
2
dng li l:
A. 2,16 s. B. 0,31 s. C. 2,21 s. D. 2,06 s.

CU 34: Mt con lc n c chiu di = 64cm v khi lng m = 100g. Ko
con lc lch khi v tr cn bng mt gc 6
0
ri th nh cho dao ng. Sau 20 chu k
th bin gc ch cn l 3
0
. Ly g =
2
t = 10m/s
2
. con lc dao ng duy tr vi
bin gc 6
0
th phi dng b my ng h b sung nng lng c cng sut
trung bnh l
A. 0,77mW. B. 0,082mW. C. 17mW. D. 0,077mW

CU 35: Mt con lc l xo dao ng iu ha trn mt phng nm ngang vi chu
k T = 2 (s), qu cu nh c khi lng m
1
. Khi l xo c di cc i v vt m
1

c gia tc l 2(cm/s
2
) th mt vt c khi lng m
2
(m
1
= 2m
2
) chuyn ng dc
theo trc ca l xo n va chm n hi xuyn tm vi vt m
1
, c hng lm l xo
nn li. Bit tc chuyn ng ca vt m
2
ngay trc lc va chm l 3 3
(cm/s). Qung ng m vt m
1
i c t lc va chm n khi vt m
1
i chiu
chuyn ng l
A. 6 cm.B. 6,5 cm.C. 4 cm.D. 2 cm.
CU 36: . Hai vt A v B c cng khi lng 1 kg v c kch thc nh c ni
vi nhau bi si dy mnh nh di 10cm, hai vt c treo vo l xo c cng k
= 100N/m ti ni c gia tc trng trng . 10
2
s m g = Ly t
2
= 10.

Khi h vt
v l xo ang VTCB ngi ta t si dy ni hai vt v vt B s ri t do cn vt
A s dao ng iu ha. Ln u tin vt A ln n v tr cao nht th khong cch
gia hai vt bng bao nhiu? Bit rng cao ln.
A. 70cm B. 50cm C. 80cm D. 20cm

CU 37: Cho h con lc l xo l xo c cng 100N/m, vt nng c khi lng
1
1 m kg = , ngi ta treo vt c khi lng
2
2 m kg = di m
1
bng si dy
(
2 2
10 / g m s p = = ). Khi h ang cn bng th ngi ta t dy ni .Chn chiu
dng hng ln, mc thi gian l lc h bt u chuyn ng. S ln vt qua v tr
l xo khng bin dng theo chiu dng k t lc vt qua v tr cn bng ln th
nht n thi im t = 10s l
A. 19 ln B. 16 ln C. 18 ln D. 17 ln

Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU 38:* Mt con lc l xo, vt c khi lng m dao ng cng bc di tc
dng ca ngoi lc bin thin iu ha vi tn s f. Khi f = f1 dao ng cng bc
khi n nh c bin A1, khi f = f2 ( f1 < f2 < 2f1) dao ng cng bc khi n
nh c bin A2 bit A1 = A2. cng l xo l: S:
( )
4
3
2
2 1
2
f f m + t


CU 39: Mt con lc l xo dao ng tt dn trn mt phng nm ngang vi cc
thng s nh sau: m=0,1Kg, v
max
=1m/s,=0.05.tnh ln vn tc ca vt khi vt
i c 10cm.
A: 0,95cm/s B:0,3cm/s C:0.95m/s D:0.3m/s

CU 40: Mt con lc l xo dao ng iu ho trn mt phng ngang vi chu k T
= 2(s). Khi con lc n v tr bin dng th mt vt c khi lng m chuyn ng
cng phng ngc chiu n va chm n hi xuyn tm vi con lc. Tc
chuyn ng ca m trc va chm l 2cm/s

v sau va chm vt m bt ngc tr li
vi vn tc l 1cm/s. Gia tc ca vt nng ca con lc ngay trc va chm l -
2cm/s
2
. Sau va chm con lc i c qung ng bao nhiu thi i chiu chuyn
ng?
A. s = 5 cm B. 2 + 5 cm C. 2 5 cm D. 2 +2 5 cm

CU 41:Trong thang my treo mt con lc l xo c cng 25N/m, vt nng c
khi lng 400 g. Khi thang my ng yn ta cho con lc dao ng iu ho, chiu
di con lc thay i t 32cm n 48cm. Ti thi im m vt v tr thp nht th
cho thang my i xung nhanh dn u vi gia tc a = g/10. Ly g =
2
= 10 m/s
2
.
Bin dao ng ca vt trong trng hp ny l
A. 17 cm. B. 19,2 cm. C. 8,5 cm. D. 9,6 cm.

CU 42:Mt con lc n c dao ng nh ti ni c gia tc trng trng 9,8 (m/s
2
)
vi dy di 1 (m), qu cu nh c khi lng 80 (g). Cho n dao ng vi bin
gc 0,15 (rad) trong mi trng c lc cn tc dng th n ch dao ng c 200
(s) th ngng hn. Duy tr dao ng bng cch dng mt h thng ln giy ct sao
cho n chy c trong mt tun l vi bin gc 0,15 (rad). Tnh cng cn thit
ln giy ct. Bit 80% nng lng c dng thng lc ma st do h thng
cc bnh rng ca A. 183,3584J B.133,3584J C 83,3584JD.97,3552J


Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU 43: Mt con lc l xo t trn mp nm ngang gm l xo nh c cng
2N/m v vt nh khi lng 40g. H s ma st trt gia vt v mp l 0,1. Ban u
gi vt v tr l xo b gin 20cm ri bung nh con lc dao ng tt dn. Ly
g=10m/s. K t lc u cho n thi im tc ca vt bt u gim , th nng
ca con lc l xo gim mt lng =?
A 39,6mJ
B 24,4 mJ
C 79,2 mJ
D 240mJ
CU 44: Mt con lc l xo nm ngang c cng k = 20N/m, khi lng ca vt
m = 40g. H s ma st gia mt bn v vt l 0,1 ly g = 10m/s2, a vt ti v tr
m l xo nn 10cm ri th nh. (Chn gc O l v tr vt khi l xo cha b bin
dng, chiu dng theo chiu chuyn ng ban u) Qung ng m vt i c
t lc th n lc vc t gia tc i chiu ln th 2 l A. 30cm. B. 29,2cm.
C. 28,4cm. D. 29cm.
CU 45: Mt chic xe chy trn ng lt gch, c sau 15 m trn ng li c mt
rnh nh. Bit chu k dao ng ring ca khung xe trn cc l xo gim xc l 1,5 s.
xe b xc mnh nht th xe phi chuyn ng thng u vi tc bng
A. 34 km/h. B. 27 km/h. C. 36 km/h. D. 10 km/h.
CU 46: :1 con lc l xo gm mt vin bi khi lng m v l xo khi lng ko
ng k c cng 10 N/m.con lc dao dng cng bc duoi tc dng ca ngoi
lc tun hon c tn s gc F.Bit bin ca ngoi lc tun hon ko thay
i.khi thay i =10 rad/s th bin dao ng ca vin bi i gi tr cc
i.khi lng m l: A;40 G B.10G C.120G D.100G
CU 47: : Mt con lc l xo c treo thng ng gm vt nng khi lng m =
1kg, l xo nh c cng k = 100N/m. t gi B nm ngang vt m l xo c
chiu di t nhin. Cho gi B chuyn ng i xung vi gia tc a = 2m/s
2
khng
vn tc ban u.Tnh thi gian t khi gi B bt u chuyn ng cho n khi vt ri
gi B.
A.0,125s B.0,173 s C.0,283s D.0,112s
CU 48: : Mt con lc l xo treo thng ng gm vt nng c khi lng m =
100(g) v l xo nh c cng k = 100(N/m). Nng vt nng ln theo phng
thng ng n v tr l xo khng b bin dng, ri truyn cho n vn tc
10 30 (cm/s) thng ng hng ln. Chn gc thi gian l lc truyn vn tc
cho vt nng. Chn trc ta Ox thng ng, chiu dng hng xung, gc ta
O v tr cn bng.Ly g = 10(m/s
2
);
2
10 ~ .Nu lc cn ca mi trng tc
dng ln vt nng c ln khng i v bng F
C
=0,1(N). Hy tm tc ln nht
ca vt sau khi truyn vn tc.

A.0,486 B.0,243 C.0,586 D.0,293 (m/s)
Nguy n Vn Kha

nh VI N I N-H BACH KHOA HA N I


gmail:khanhthanhhoa07091993@gmail.com
ph m ca

ch chn chi

nh cu

a con ng

i la

trong ca

ch ho s ng ch

khng

ca

i ho co


(Blackie)

CU 49: Mt con lc n dao ng vi bin gc
0

<
2
, c mc th nng
c chn ti v tr cn bng ca vt nng.Tnh t s gia th nng v ng nng
ca vt nng ti v tr m lc cng dy treo c ln bng trng lc tc dng ln
vt nng.
A.5 B.2 C.3 D.4

CU 50: Ti 1 ni ngang mc nc bin,nhit 10 C,mt ng h trong 1 ngy
m chy nhanh TB l 6,485s.coi ng h dc iu khin do con lc n,thanh treo
c h s n di l 2.10^-5.ti v tr ni trn, nhit no th ng h chy ng?
A.16 B.32 C.17,5 D.35
th c t:
m t di n vin nha

o l n nha

y trn m t ca

i l

i a

n h i vs o cao
h=10m,Hi lc nn ln nht ca ngi din vin vo li ln hn trng
l c bao nhiu l n?cho bi t vo

ng ti

nh cu

a l

i l x0=20cm.kh i l ng
ca li ko ng k


<<<<THE END>>>>