You are on page 1of 4

GV: Bi L Ph Quc 0908.84.45.84 http://vatlyninhhai.forumvi.

com Trng THPT Ninh Hiin xoay chiu H nm 2012 [ 13 cu]
Cu 1: t in p u = U
0
cos100tt (V) vo hai u on mch AB gm hai on mch AM v MB mc ni
tip. on mch AM gm in tr thun 100 3Omc ni tip vi cun cm thun c t cm L. on
mch MB ch c t in c in dung
4
10
2
F

. Bit in p gia hai u on mch AM lch pha


3

so vi
in p gia hai u on mch AB. Gi tr ca L bng
A.
3
H

B.
2
H

C.
1
H

. D.
2
H

.
2 2 2
tan tan
tan( ) 3
( )
1 tan . tan
1 .
. 1
. ( ) 0 200. 10000 0 100 ( )
3
L C L
AM
AM AB
L C L
AM
C
L C L L L L
Z Z Z
R R
Z Z Z
R R
Z R
Z Z Z R Z Z Z L H


= = =

+
+
+ = + = = O =

Cu 2: Trong gi thc hnh, mt hc sinh mc on mch AB gm in tr thun 40 O, t in c in
dung C thay i c v cun dy c t cm L ni tip nhau theo ng th t trn. Gi M l im ni
gia in tr thun v t in. t vo hai u on mch AB mt in p xoay chiu c gi tr hiu dng
200V v tn s 50 Hz. Khi iu chnh in dung ca t in n gi tr C
m
th in p hiu dng gia hai
u on mch MB t gi tr cc tiu bng 75 V. in tr thun ca cun dy l
A. 24 O. B. 16 O. C. 30 O. D. 40 O.
-
2 2
2 2 2
2 2
. ( )
.
( ) ( ) 2
1
( )
L C
MB MB
L C
L C
U r Z Z
U
U I Z
R r Z Z R Rr
r Z Z
+
= = =
+ + +
+
+


min min
. 200.
75 24
40
MB Cm L MB
U r r
U Z Z U r
R r r
= = = = O
+ +

Cu 3: in nng t mt trm pht in c a n mt khu ti nh c bng ng dy truyn ti mt
pha. Cho bit, nu in p ti u truyn i tng t U ln 2U th s h dn c trm cung cp in nng
tng t 120 ln 144. Cho rng chi tnh n hao ph trn ng dy, cng sut tiu th in ca cc h dn
u nh nhau, cng sut ca trm pht khng i v h s cng sut trong cc trng hp u bng nhau.
Nu in p truyn i l 4U th trm pht huy ny cung cp in nng cho
A. 168 h dn. B. 150 h dn. C. 504 h dn. D. 192 h dn.
- Gi P
0
cng sut tiu th 1 h, n s h khi in p pht 4U:

0 2 2
0 2 2
0 2 2
.
120 (1)
os
.
144 (2)
4. os
.
(3)
16. os
P R
P P
U c
P R
P P
U c
P R
P nP
U c

= +

= +

= +


Nhn (2) vi 4 tr i (1): 3P = 456P
0
(4)
Nhn (3) vi 16 tr i (1): 15P = (16n 120)P
0
(5)
T (4) v (5) ta c n = 150 h dn
GV: Bi L Ph Quc 0908.84.45.84 http://vatlyninhhai.forumvi.com Trng THPT Ninh Hi


Cu 4: T mt trm pht in xoay chiu mt pha t ti v tr M, in nng c truyn ti n ni tiu th
N, cch M 180 km. Bit ng dy c in tr tng cng 80 O (coi dy ti in l ng cht, c in tr t
l thun vi chiu di ca dy). Do s c, ng dy b r in ti im Q (hai dy ti in b ni tt bi
mt vt c in tr c gi tr xc nh R). xc nh v tr Q, trc tin ngi ta ngt ng dy khi my
pht v ti tiu th, sau dng ngun in khng i 12V, in tr trong khng ng k, ni vo hai u
ca hai dy ti in ti M. Khi hai u dy ti N h th cng dng in qua ngun l 0,40 A, cn khi
hai u dy ti N c ni tt bi mt on dy c in tr khng ng k th cng dng in qua
ngun l 0,42 A. Khong cch MQ l
A. 135 km. B. 167 km. C. 45 km. D. 90 km.
-
1 2
2
1 1 1
2 2
1 2
1 2
2
80
50 10
12
30 30 20
0, 4
. 60 12
. 12
0, 42
0, 42
R R
R R R
R R R R R
R R R
R R R
R
R R
R R

+ =

= + =


+ = = = =


=

+ =
+ =
+


1
1
/ 2 10
45
40 40
MQ
MN day
R
R MQ
MQ km
MN R
= = = =
Cu 5: t in p u = U
0
coset (V) (U
0
khng i, e thay i c) vo hai u on mch gm in tr
thun R, cun cm thun c t cm
4
5
H v t in mc ni tip. Khi e=e
0
th cng dng in hiu
dng qua on mch t gi tr cc i I
m
. Khi e = e
1
hoc e = e
2
th cng dng in cc i qua on
mch bng nhau v bng I
m
. Bit e
1
e
2
= 200t rad/s. Gi tr ca R bng
A. 150 O. B. 200 O. C. 160 O. D. 50 O.
- Khi
0 m
U
I
R
= =
- Vi
1 2
, cng I th:
1 2 0 2 2 1
1
1 1
. .
.
L C
L Z Z
LC C

= = = =
Xt vi
1
:
2 2 2
2 2
1 2 2 2 2 2
1 1 1 2
2 2 2
1 2 1 2
( )
( ) ( ) 2. 2
.( ) ( ) 160
m
L C L L
I U U U
I
R Z Z R Z Z R
L R R L
= = = =
+ +
= = = O

Cu 6: t in p u = U
0
coset vo hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun c t cm
L v t in c in dung C mc ni tip. Gi i l cng dng in tc thi trong on mch; u
1
, u
2
v u
3

ln lt l in p tc thi gia hai u in tr, gia hai u cun cm v gia hai u t in; Z l tng
tr ca on mch. H thc ng l
A. i = u
3
eC. B. i =
1
u
R
. C. i =
2
u
L
. D. i =
u
Z
.
Cu 7: t in p u = 400cos100tt (u tnh bng V, t tnh bng s) vo hai u on mch AB gm in tr
thun 50 O mc ni tip vi on mch X. Cng dng in hiu dng qua on mch l 2 A. Bit
thi im t, in p tc thi gia hai u AB c gi tr 400 V; thi im
1
400
t + (s), cng dng in
tc thi qua on mch bng khng v ang gim. Cng sut tiu th in ca on mch X l
GV: Bi L Ph Quc 0908.84.45.84 http://vatlyninhhai.forumvi.com Trng THPT Ninh Hi

A. 400 W. B. 200 W. C. 160 W. D. 100 W.
HD: U = 200 2 V;I = 2A => Z = 100 2
+ thi im t, u = 400V =>
u
= 2k
+ thi im
1
400
t + , i = 0, ang gim =>
i
=
2

+ 2k => ti thi im t:
i
=
2

-
4

+ 2k
+ gc lch pha gia u v i: =
u
-
i
= -
4


+ Z
C
= R + R
0
= 100 => R
0
= 100
+ Cng sut: P = I
2
,
R
0
= 200W

Cu 8: t in p u = U
0
cos2 ft vo hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun c t
cm L v t in c in dung C mc ni tip. Gi U
R
, U
L
, U
C
ln lt l in p hiu dng gia hai u
in tr, gia hai u cun cm v gia hai u t in. Trng hp no sau y, in p tc thi gia hai
u on mch cng pha vi in p tc thi gia hai u in tr?==> hin tng cng hng
A. Thay i C U
Rmax
B. Thay i R U
Cmax

C. Thay i L U
Lmax
D. Thay i f U
Cmax

Cu 9: t in p u = U
0
cos t (U
0
v khng i) vo hai u on mch AB theo th t gm mt t
in, mt cun cm thun v mt in tr thun mc ni tip. Gi M l im ni gia t in v cun cm.
Bit in p hiu dng gia hai u AM bng in p hiu dng gia hai u MB v cng dng in
trong on mch lch pha
12

so vi in p gia hai u on mch. H s cng sut ca on mch MB l


A.
3
2
B. 0,26 C. 0,50 D.
2
2

-
AM MB
U U = ta c GVT:
0
180 2.(90 ) 30
12

= =
0
60 os 0, 5
MB MB
c = =
Cu 10: t in p u= 150 2 cos100 t (V) vo hai u on mch mc ni tip gm in tr thun 60
O, cun dy (c in tr thun) v t in. Cng sut tiu th in ca on mch bng 250 W. Ni hai bn
t in bng mt dy dn c in tr khng ng k. Khi , in p hiu dng gia hai u in tr bng
in p hiu dng gia hai u cun dy v bng 50 3 V. Dung khng ca t in c gi tr bng
A. 60 3O B. 30 3O C. 15 3O D. 45 3O
-
( ) ( )
2 2
2 2
2 2
.( ) 150 .(60 )
250 (1)
( ) (60 )
L C L C
U R r r
P W
R r Z Z r Z Z
+ +
= = =
+ + + +

GV: Bi L Ph Quc 0908.84.45.84 http://vatlyninhhai.forumvi.com Trng THPT Ninh Hi

- Khi ni 2 u C bng dy dn, mch ch cn RLr. Gi gc( ) ( ) , ,
R d d d
u u i u = = :
2 2 2 2
2 2
2 2 2
2
30
2.
2. . . os os 0, 5 30 3
2.
R d d L
R
R d R d d d L
R d
U U R Z r Z
r
U U r r
U U U U U c c Z
U Z R

= = = +
= O


= + + = = = = = O


Thay vo (1): 30 3
C L
Z Z = = O
Cu 11: Mt ng c in xoay chiu hot ng bnh thng vi in p hiu dng 220V, cng dng
in hiu dng 0,5 A v h s cng sut ca ng c l 0,8 . Bit rng cng sut hao ph ca ng c l 11
W. Hiu sut ca ng c (t s gia cng sut hu ch v cng sut tiu th ton phn) l
A. 80% B. 90% C. 92,5% D. 87,5 %
. os 77 0, 875 87, 5%
os
ich
ich hp ich
P
P P P UI c P W H
UIc

= + A = = = = =
Cu 12: t in p xoay chiu u = U
0
cos t (U
0
khng i, thay i c) vo hai u on mch c
R, L, C mc ni tip. Khi =
1
th cm khng v dung khng ca on mch ln lt l Z
1L
v Z
1C
. Khi
=
2
th trong on mch xy ra hin tng cng hng. H thc ng l
A.
1
1 2
1
L
C
Z
Z
= B.
1
1 2
1
L
C
Z
Z
= C.
1
1 2
1
C
L
Z
Z
= D.
1
1 2
1
C
L
Z
Z
=
Mch cng hng khi:
2 2
2 2 1 1 1
2 2 1 1 2
1 1 1 1
1
. .
.
L
C
L C
Z
Z
LC L C Z Z= = = =
Cu 13: Khi t vo hai u mt cun dy c t cm
0, 4

H mt hiu in th mt chiu 12 V th cng


dng in qua cun dy l 0,4 A. Sau , thay hiu in th ny bng mt in p xoay chiu c tn s
50 Hz v gi tr hiu dng 12 V th cng dng in hiu dng qua cun dy bng
A. 0,30 A B. 0,40 A C. 0,24 A D. 0,17 A
- Khi t hiu in th khng i: 30
U
r
I
= = O
Khi t hiu in th xoay chiu:
2 2
'
' 0, 24
L
U
I
r Z
= = O
+