You are on page 1of 36

Orangeri

210211

DK: UK: DE: FR:

Orangeri Orangery Orangerie Orangerie

DK
Kre Kunde!

Tillykke med Deres nye drivhus


Side 13: (Fastgrelse til fundament) Nr De selv konstruerer fundamentet bores huller (7 mm) i bundrammen mellem alle lodrette profiler, hvorefter huset skrues fast p fundamentet se tegning A. Bruges originalt fundament, fastgres huset ved hver lodret tremme, som vist p tegning B. Husk at indstte ekstra bolte i lbegang, i profi l nr. 51 og 51-1, til tagafstiver 35, afstiver nr. 36 samt vindueskarm nr. 46 I nr. 16 indsttes ekstra bolt i lbegang i profiler til afstiver nr. 36 Montage af glas. Vigtigt fr montage! Kontroller at gavle og sider er i lod og vinkel, samt at dr(e) og vindue(r) fungerer perfekt. Bedste monteringsrkkeflge: 1 Vinduer 2 Tag 3 Dre 4 Gavle 5 Sider Side 30-32: Glasmontage Monter nedefra et glas af gangen. Montr glassnoren som vist p tegningen p alle sidetremmer, tagtremmer, gavltremmer, hjrnestolper, gavlspr, drstolper og sidelister inden glasmontagen pbegyndes. Monter fjedre og glasholdere som vist. X = Fjeder, > = Glasholder Evt. knust glas vippes forsigtigt udad, og silikonen lsnes med en skarp hobbykniv. Skrab profilen helt ren fr nyt glas isttes. Deres hus er nu frdigmonteret, men vr opmrksom p flgende: Vedligeholdelse Smre dre (hngsler og ls eller glideskinne). Rengre tagrende for blade o. lign.. Justering af vinduer. Udskifte ituslet glas. Rengre drivhuset med desinficerende middel fr og efter vkstsson. Vintersikring I omrder, hvor der kan forekomme sne, anbefaler vi flgende vintersikring: Understttelse af tagryggen midt i drivhuset. Strre mngder sne p taget br skrabes ned. Tag forholdsregler mod nedstyrtende snemasser f.eks. fra tr eller hustag. Demonter cylindre til eventuelle automatiske vinduesbnere (ekstraudstyr). Fastgr dr(e) og vindue(r) s vinden ikke kan f fat og lave skade p drivhuset. Forsikring Vr opmrksom p, at ikke alle forsikringsselskaber automatisk dkker drivhuse. Kontakt Deres forsikringsselskab for at sikre forsikringsdkning. Garanti Der ydes 12 rs garanti, som dkker ombytning eller reparation af defekte dele. Garantien omfatter ikke polycarbonat, glas, transport, montage, fragt m.v. Der ydes 2 rs garanti p eventuel lakering. Bemrk at der kan forekomme mrker i malingen, som stammer fra ophngning af profiler. Garantien bortfalder, hvis drivhuset ikke er monteret i overensstemmelse med denne vejledning. Reklamationer Vi har strenge kvalitetskrav for at sikre Dem et fejlfrit produkt. Skulle der alligevel vre fejl eller mangler, s kontakt straks Deres forhandler. Husk at specificere manglen ved at oplyse drivhusmodel og komponentnummer samt kvalitetskontrolnumm eret.

Tillykke med deres nye drivhus. Montagen af Deres nye drivhus krver, at du flger denne vejledning trin for trin og evt. for hjlp af en anden person nr huset skal opsttes. Montagevejledningen er udarbejdet som en kombination af tekst og tegninger. Profilerne er pakket i nummererede del-pakker svarende til rkkeflgen i montagevejledningen. Montr n delpakke af gangen. Alle bolte, mtrikker og diverse fittings er samlet i pose nr. 0 (specificeret p side 12). Hver del-pakke er specificeret p separate komponentlister. Alle detailtegninger er mrket med symbol: Set indefra Set udefra.

Sikkerhedsrd. Montage m kun foreg i trt og stille vejr. Brug altid handsker ved glasmontage. Drivhusglas har skarpe kanter, isr hvis det gr i stykker. Medhjlpere og specielt brn skal gres opmrksomme p, at knust glas er et faremoment. Saml straks knust glas op og bortskaf det med omtanke. Anvend eventuelt beskyttelsesbriller nr De pstter glasfjedre. Placer evt. stige p et plant underlag. Det er ndvendigt at have en medhjlper. Henvisninger Kolonnen mrket viser p hvilke(n) side(r) komponenten anvendes. Side 13: Fundament Fundamentet indgr ikke som en del af denne leverance, men originalt fundament kan kbes srskilt. Det sikrer Dem et stabilt fundament, der er nemt at montere. Hvis De laver Deres eget fundament, skal de angivne ml vre yderml. Hvis De kber et originalt fundament, skal De yderligere bruge ca. 75 liter beton og 6 plast/betonrr ca. 800 mm, som nedgraves i frostfri dybde til fastgrelse af hjrne og midterankre. Fundamentet skal vre 100% vandret og i vinkel. Sidstnvnte sikres ved at kontrollere, at diagonalml er ens. Vrktj Til samling af drivhuset krves det p side 12 viste vrktj. Side 14-29: Lg komponenterne op som vist p tegningen og saml derefter i den rkkeflge, billederne viser. Undlad at stramme mtrikkerne helt, fr hele delkonstruktionen er samlet

GB
Dear Customer!

May we congratulate you on your new Greenhouse


Page 13: (Fastening to the base). When constructing your own base you have to drill holes (7 mm) in the ground frame between all the vertical frames, the greenhouse is then fastened to the base with screws (A). Using an original base the greenhouse is fastened to each vertical bar as shown on drawing B. Remember to insert extra bolts, in profile no. 51 and 51-1 for roof brace no. 35, brace no. 36 and vent sill no. 46 Also remember to insert extra bolts for stabilizer in profile 16 Fitting of glass. Important before glazing! Make sure that gables and sides are level and square, and that door(s) and window(s) are functioning perfectly. Best order of assembly: 1) Windows 2) Roof 3) Doors 4) Gables 5) Sides Page 30-32: Glazing (illustration 1 to 8) Start glazing from below, one glass at a time. Fit glazing strip (411) to all glazing bars, gable bars and corner posts before you begin to glaze the greenhouse. Spring wire clips and glassholders are to be fi tted as shown. X = Spring wire clips, > = GlassholdersSpring wire clips and glassholders are to be fitted as shown. X = Spring wire clips, > = Glassholders In case of broken glass carefully pull it outwards and loosen the silicone by means of a sharp craft knife. Clean the profile completely before inserting a new pane of glass. Now your greenhouse is completely assembled. However, please notice the following: Maintenance Grease doors (hinges and lock or doortrack). Clean the gutter for leaves, etc. Adjustment of windows. Replacement of broken glass. Clean the greenhouse with disinfectant before and after the growing season. Winter Protection In areas with occurrence of snow we recommend the following winter protection: Support the roof ridge at the centre of the greenhouse. Remove greater snow loads from the roof. Take precautions against snow falling down from for instance a tree or a roof. Dismount the cylinders for the automatic

USA

The assembly of your new greenhouse requires no technical knowledge. However, it is important that the assembly instruction is followed strictly. The assembly instruction is a combination of text and illustrations. The profiles are packed in separate numbered packs corresponding to the order in the assembly instruction. Erect one pack at a time. All nuts and bolts and fittings are found in bag No. 0 (specified on page 12). Each pack is specified in separate lists of components. All detailed illustrations are marked with symbols: seen from inside seen from outside.

window openers, if any (optional extras). Secure door(s) and window(s) preventing wind damage to the greenhouse.

Insurance Please note that not all insurance companies cover greenhouses automatically. Please contact your insurance company to ensure an insurance coverage. Guarantee Juliana grants a guarantee of 12 years which covers replacement of faulty parts. The guarantee does not cover polycarbonate, glass, transport, assembly, freight etc. Juliana grants a guarantee of 2 years on painted parts, if any. Note that marks in the painting may occur due to suspension of the profiles. The guarantee is invalid if the greenhouse is not assembled according to these instructions. Complaints All our greenhouses are built to high standards of quality. However, should a complaint occur please contact your dealer at once. Remember to specify the defect by indicating the greenhouse model and number of the component and the quality control number.

Precautions. Assembly must only be carried out in dry and calm weather. Always use working gloves while glazing. Greenhouse glass has sharp edges, especially if the glass breaks. Assistants and especially children must be warned that broken glass is an element of danger. Pick up broken glass at once and remove it with care. We recommend to use protective glasses while fixing the spring wire clips. Place the ladder on a level support. It is essential to have an assistant. References The column marked indicates the page(s) on which the component is used. Page 13: Foundation The base is not included in this delivery. However, an original base can be bought separately. It ensures you a stable and easy to build base. If you make your own base the measurements indicated must be external measurements. If you buy an original base you furthermore need about 75 litres of concrete and 6 plastic-/concrete pipes of about 800 mm which are placed in a nonfreezing depth for the fastening of the corner and middle anchors. The base must be 100% level and square; the later ensuring that the two diagonal measurements are equal. Tools The mounting of the greenhouse requires the tools shown on page 12. Page 14-29: Place the components as shown on the illustration and assemble in the order shown in the pictures. Do not tighten the nuts completely until the front gable construction has been assembled.

D
Verehrter Kunde!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihren neuen Gewchshaus


Seite 13: (Befestigung am Fundament) Wenn Sie Ihr Fundament selbst erstellen, mssen Sie Lcker (7 mm) in den Bodenrahmen zwischen alle senkrechten Profile bohren, wonach das Haus auf dem Fundament (A) festgeschraubt wird. Haben Sie ein originales Fundament, mssen Sie das Haus bei jedem senkrechten Stab befestigen, wie auf B gezeigt. Bitte denken Sie daran extra Schrauben im Profil Nr. 51 und 51-1 fr Profil 35, 36 und 46 Denken Sie auch daran exstra Scharuben im profil 16 fr profil 35 Montageanleitung Glas. Wichtig vor der Montage beachten! Bevor Sie beginnen sollten Sie berprfen ob die Giebelwnde im Lot stehen und Tr(en) und Fenster perfekt funktionieren. Die beste Montagereihenfolge: 1) Fenster 2) Dach 3) Tren 4) Giebel 5) Seiten Seite 30-32: Glasmontage (Zeichnung 1 bis 8) Setzen Sie der Glasschnur (411), wenn nicht schon die der eigentliche Montage gemacht, wie auf der Zeichnung auf allen Seitenstbe, Dachstbe, Giebelstbe, Eckprofile, Giebelsparren, Trprofi le und Seien leisten vor der Glasmontage fest. Von unten montieren, ein Glas nacheinander. An den gekennzeichneten Punkte sind Glasfedern und Glashalter zu montieren. X = Feder, > = Glashalter Ihr Gewchshaus ist jetzt fertigmontiert, aber bitte folgendes beachten: Pflegetips Die Trscharniere (Aufhngungen und Schlo oder Gleitschiene) regelmig einfetten. Die Dachrinne von Blttern u. dgl. reinigen. Nacheinstellung der Fenster. Austausch von gebrochenem Glas. Reinigung des Hauses mit einem Desinfektionsmittel vor und nach der Saison. Wintersicherung In Schneegebieten empfehlen wir folgende Wintersicherung: Das Dach mitten im Haus mit einen Balken untersttzen. Bei starker Schneelast sollten Sie das Dach freimachen. Machen Sie Sicherungsmanahmen gegen evtl. abstrzende Schneemassen vor. Demontieren Sie die Zylinder fr evtl. automatische Fensterffner (Extra). Sperren Sie Tr(en) und Fenster so ab, da ein Windsto das Haus nicht beschdigen kann. Versicherung Wir machen Sie darauf aufmerksam, da nicht alle Versicherungsgesellschaften automatisch Gewchshuser versichern. Fragen Sie bei Ihrer Versicherungsgesellschaft nach. Garantie Juliana leistet 12 Jahre Garantie, auf fehler die auf konstruktion Verarbeitung und Materialqualitt der aluminiumteile zurckzufhren sind. Stegdoppelplatten, Glas, Transport, Montage, Fracht U.S.W. sind nicht in der Garantie enthalten. Es wird zwei Jahre Garantie auf eine eventuellen pulverbesichtung geleistet. Es kann aber Spuren in der Farbe vorkommen, die vom Aufhngen der Profile stammen. Die Garantie entfllt, wenn das Haus fehlerhaft montiert wurde. Reklamationen Wir haben strenge Qualittsansprche um Ihnen ein fehlerfreies Produkt zu sichern. Sollten trotzdem Fehler oder Mngel auftreten, so bitten wir Sie, sofort Ihren Hndler zu kontaktieren. Sie mssen die Reklamation spezifizieren, indem Sie uns das Gewchshausmodell, die Komponentennummer sowie die Qualitts-Kontrollnummer mitteilen. Bitte teilen sie auch mit, wo und wann sie das Gewchshaus gekauft haben.

Die Montage Ihres neuen Gewchshauses erfordert keine technischen Vorraussetzungen, es ist aber wichtig, da diese Montageanleitung genau befolgt wird. Die Montageanleitung besteht hauptschlich aus einer Kombination von Text und Zeichnungen. Die Profile sind in nummerierten Packeten zusammengefat, die die Reihenfolge der Montageanleitung entsprechen. Montieren Sie jeweils den kompletten Inhalt einer Packung auf einmal. Montagebolzen sowie die diversen Beschlge fr die Montage befinden sich in Packung Nr. 0 (Spezifikation auf Seite 12). Der Inhalt einer jeden Packung ist in den jeweiligen Stcklisten exakt spezifizert. Alle Detailzeichnungen sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:

innen zu montieren

auen zu montieren

Montagetips Die Montage sollte nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen. Whrend des Einsetzens der Glasscheiben unbedingt Arbeitshandschuhe tragen. Gewchshausglas hat scharfe Kanten, besonders wenn es zerbricht. Helfer und besonders Kinder mssen auf das Gefahrenmoment von gebrockenem Glas aufmerksam gemacht werden. Das gebrockene Glas mu sofort aufgesammelt und sorgfltig entsorgt werden. Benutzen Sie eventuell eine Schutzsbrille bei der Montage von Glasfedern. Wir empfehlen Ihnen die Leiter auf eine ebene Unterlage anzubringen. Eine Hilfskraft wird notwendig sein. Hinweise Die Spalte mit dem Zeichen zeigt an welcher an Seite(n) die Komponente verwendet wird/werden. Seite 13: Fundament Das Fundament gehrt nicht zum Lieferumfang; ein originales Fundament kann aber separat gekauft werden. Damit erreichen Sie ein stabiles Fundament, das leicht zu montieren ist. Falls Sie ein Fundament selbst erstellen, sollen die angegebenen Mae Auenmae sein. Falls Sie ein originales Fundament kaufen, brauchen Sie auerdem etwa 75 Liter Zement und 6 kunstsoff Betonrohre von ca. 800 mm, die Sie in frostfreier Tiefe verankern zur Befestigung der Ecken und Mittelanker. Das Fundament mu 100% in Waage und rechtwinklig sein. Letztes sichern Sie durch eine Nachprfung, da die Diagonalmae gleich sind. Werkzeug Fr die Montage des Gewchshauses brauchen Sie das auf Seite 12 gezeigte Werkzeug. Seite 14-29: Legen Sie die Komponenten wie auf die Zeichnung beschrieben und montieren Sie in der auf den Bildern gezeigten Reihenfolge. Die Schraubenmuttern drfen nicht ganz festgezogen werden bevor die Teilkonstruktion montiert worden ist.

S
Bste Kund!

Lycka till med Ert nya vxthus


(Faststtning i fundament) Nr Ni sjlv konstruerar fundamentet borras hl (7 mm) i bottenramen mellan alla lodrtta profiler, och sedan skruvas vxthuset fast p fundamentet ( A ). Om Ni anvnder orginalfundament s stts vxthuset fast vi varje lodrtt profil, som visas p ( B ). Montering av glas. Viktigt fre montering! Kontrollera att gavlar och sidor r 100% vgrtt och i vinkel, samt att drrar och fnster fungerar perfekt. Rengr plattor och profiler med aceton. Bsta monteringsfljden: 1) Fnster 2) Tak 3) Drren 4) Gavlar 5) Sidor Sidan 30-32: Glasmontering Montera nerifrn ett glas i taget. Montera fjdrarna och glashllarna som bilden visar. X =Fjder, > =Glashllare Om ett glas gr i snder lutas det frsiktigt utt, och silikonen lossnas med en skarp kniv. Skrapa profilen helt ren frn silikon innan det stts i ett nytt glas. Ditt hus r nu frdigmonterat, men var uppmrksam p fljande: Underhll Smrj drrar, gngjrn och glidskenor. Rengr takrnnan fr blad och liknande. Justering av fnster. Byt ut trasigt glas. Rengr vxthuset med decinficerande medel fre och efter vxtssong. Reklamationer Vi stller hga krav vad gller kvalitet fr att skra Er en felfri produkt. Skulle det emellertid uppst anledning till reklamation ber vi Er genast kontakta terfrsljaren genom vilken Ni kpt vxthuset. Fr att pskynda expeditionen ber vi Er specificera omfattningen av problemet med hjlp av komponentlistan i monteringsanvisningen. Var god ocks ange kvalitetskontrollnumret.

Vi r vertygade om att Ni med hjlp av de noggranna monteringsanvisningarna kommer att beredas lika stor gldje av att bygga Ert vxthus som de mnga timmar Ni kommer att tillbringa i Ert nya vxthus. Monteringsanvisningarna r en kombination av text och illustrationer, och sjlva monteringen av vxthuset krver inga tekniska frutsttningar. Profilerna r packade i numrerade paket, som motsvarar fljdordningen i monteringsanvisningen. Montera en del i taget, men observera att alla bultar, muttrar och diverse smdelar r samlade i pse nr. 0 (specificerade p sidan 12). Varje delpaket r specificerade p separata komponentlistor. Alla detaljritningar r markerade med symbol:

Sett inifrn

Sett utifrn.

Skerhetsrd Montering br endast ske i torrt och lugnt vder. Anvnd alltid handskar vid glasmontering. Vxthusglas har skarpa kanter, srskilt nr det gr i snder. Medhjlpare och srskilt barn ska gras uppmrksamma p att krossat glas r en fara. Samla upp allt krossat glas och kasta det direkt. Anvnd eventuellt skyddsglasgon nr du stter fast flugbenen. Om det behvs en stege placera den p plant underlag. Det r viktigt att ha en medhjlpare. Hnvisningar Kolumnen mrkt med komponenten anvnds.

visar p vilken sida som

Sidan 13: Fundament Fundament ingr inte som en del av denna leverans. Vi rekommenderar dock att Ni kper ett JULIANA stlfundament i orginal, vilket skrar Er ett stabilt fundament, som r ltt att montera. Fundamentet r underhllsfritt och samtliga beslag fljer naturligtvis med. Om Ni gr ett eget fundament, skall de angivna mtten vara yttermtt. Om Ni kper ett orginal-fundament, kom ihg att bestlla formrr av papp eller betong och cement hos Er terfrfrsljare, eftersom dessa delar inte ingr i leveransen. Ni skall anvnda ca 75 liter betong och 6 papp-/betongrr ca 800 mm, som nedgrves till frostfritt djup fr faststtning av nedgjutningsjrn i hrnen och p mitten. Fundamentet skall vara 100% vgrtt och vinkelrtt. Det sistnmnda kontrolleras genom s.k. kryssmtning, d.v.s. att diagonalmtten skall vara lika. Verktyg Fr montering av vxthuset rekommenderar vi de verktyg som visas p sidan 12. Sidan 14-29: Lgg upp komponenterna som bilden visar och montera drefter i den ordning som teckningen visar. Undvik att spnna skruvarna helt, frrn hela delkonstruktionen r monterad

Vinterskring Konstruktionen av JULIANAs vxthus r vsentligt kraftigare n i de flesta konkurrenters vxthus. nd rekommenderar vi Er fljande tips fr att skra Ert vxthus genom vintern. Staga upp nockprofilen med en stolpe mitt i vxthuset. Tag bort strre mngder sn frn taket. Se till att frbehll finns mot nedfallande sn, t.ex frn trd eller hustak. Demontera cylindern till den automatiska fnsterppnaren. Ls fast drr och fnster s att vinden ej fr tag och skadar vxthuset. Frskring Var uppmrksam p att inte alla frskringsbolag automatiskt frskrar vxthus. Kontakta Ert frskringsbolag och teckna frskring Garanti JULIANA ger 12 rs garanti, som tcker byte eller reparation av defekta delar, pga material eller fabrikationsfel. Garantin tcker inte isolerplast, glas, transport, montering, frakt etc. Garantin gller ej fr stormskador (nr det blser mer n 21 sekundmeter). Det r 2 rs garanti vid eventuell lackering. Tnk p att det kan frekomma mrken i lackeringen som kommer frn uppsttningen av profilerna. Garantin bortfaller d vxthuset inte monteras enligt dessa anvisningar.

Sidan 13:

F
Cher client,

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle serre


Garantie Ne pas oublier dinsrer des boulons supplmentaires dans la rainure du profi l n 51, 51-1, pour fixer les tais de toit n 35 et 36 et le profi l de lucarne n 46. Insrer un boulon supplmentaire dans la rainure du profi l n 16 pour ltai n 36 Montage du verre. Important avant le montage ! Contrler que les pignons et les ctes soient plomb et dquerre ainsi que les portes et les fentres se ferment bien. Nettoyer les plaques et les profils avec de lactone. Meilleur orde de montage : 1 Fentres 2 Toit 3 Portes 4 Pignons 5 Ctes. Pages 30-32: Montage du verre (dessins 1 8). Monter den bas un verre la fois. Mettre un trait de 3 mm de silicone sur des profils verticaux indiqus dune ligne ponctue sur le dessin. (Un trait de 3 mm vous assure une fixation optimale). En cas de manque vous pouvez acheter des tubes supplmentaires. Le montage des ressorts et des fixations de verre se fait comme indiqu. X = ressort Du verre ventuellement cass doit tre dmont vers le dehors et le silicone tre dtach avec un couteau de dcoupage bien coupant. Il faut nettoyer le profil fond avant de remonter un autre verre. Montage du verre Monter den bas un verre la fois. Le montage des ressorts et des fixations de verre se fait comme indiqu. X = ressort Vous venez dachever le montage de votre serre, mais nous vous faisons observer les points suivants: Entretien Graisser les portes (pentures et fermeture ou profil coulant) Nettoyer les chnaux de feuilles etc. Ajustement des fentres. Changer le vitrage cass Nettoyer la serre dun dsinfectant avant et aprs la saison. JULIANA vous accorde une garantie qui couvre la rparation ou le remplacement des pices dfec-tueuses. La garantie ne couvre pas le polycarbonate, le vitrage, le transport, le montage etc. Vous tes accord 2 ans de garantie sur la laque ventuel. Veuillez observer que des marques, venant du pendement des profils lors du vernissage, peuvent exister. Cette garantie devient caduque si la serre nest pas monte confor-mment aux instructions du prsent manuel. Rclamations Nous soumettons nos serres des rstrictions trs svres pour vous garantir un produit sans dfaut. Si jamais, vous trouvez des dfaillances ou des dfauts, nous vous prions de vous adresser immdiatement votre agent tout en vous rferant au modle de serre et les numros de rfrence des composants ansi quau numro de contrle de qualit.

Le montage de votre nouvelle serre ne demande aucune exprience technique mais il est trs important de suivre cette instruction de montage strictement. Linstruction est une combinaison de texte et de dessins. Les profils sont livrs dans des lots numrots selon lordre de montage quil faut suivre. Finissez un lot la fois. Tous les boulons, crous et dautres fittings se trouvent dans le sachet No. 0 (spcification la page 12). Vous trouvez une spcification pour chaque lot sur des listes se rfrant au lot en question. Tout dessin en dtail contient ces symboles :

vu de lintrieur

vu de lextrieur.

Conseils de scurit. Le montage doit uniquement se faire par un temps sec et calme. Toujours utiliser des gants de protection en montant du verre. Le verre de serres ont des bords trs coupants surtout sil casse. Quand vous tes assist, surtout par des enfants, ne pas oublier de prvenir du danger. En cas de brise du verre, ramas-ser et le jeter soigneusement. Il est conseill dutiliser des lunettes de protection lors du montage des ressorts sur le verre. Si vous utilisez des chelles prenez soin de les placer sur une surface plane. Il faut quelquun pour vous assister. Rfrences La colonne marque utiliser le composant.

montre du quel ct il faut

Page 13: Le fondement Le fondement ne fait pas partie de la livraison. Un fondement original est vendu sparment ce qui vous assure un fondement stable et facile monter. Si vous faites votre propre fondement, veuillez noter que les dimensions indiqes sont des me-sures extrieures. Si vous achetez un fondement original il vous faut aussi environ 75 litres de bton et 6 tuyaux en plastique ou bton de 800 mm qui doivent tre placs une profondeur incongelable pour la fixation des angles et des ancres du milieu. Le fondment doit tre 100% horisontal et dquerre. Ce dernier est vrifi en contrlent que les deux mesures diagonales soient pareilles. Outillage Pour le montage de votre serre il faut prvoir loutillage indiqu la page 12. Pages 14-29: Placer les composants comme montr sur le dessin et les assembler selon lordre du montage indiqu sur les dessins. Ne pas serrer les crous fond avant davoir fini lassemblage entier du lot. Page 13: (Fixation du fondement) Quand vous faites le fondement vous-mme il faut percer des trous de 7 mm dans le cadre de base entre tous les profils horizontals avant de fixer la maison sur le fondement (A). Si vous employez le fondement original, vous fixez la maison chaque barreau horizontal comme indiqu (B).

Prcautions dhiver Dans des rgions avec des risques de neige nous vous recommandons des prcautions suivantes: Soutenir le toit au milieu Enlever des quantits de neige importantes Prevoir des chutes de neige des arbres ou des toits voisins. Dmonter des cylindres ventuels des ouvre-toit automatique (livraison non-standard) Fixer des portes et des fentres cause du vent. Assurance Contacter votre socit dassurance pour vous assurer du couvrement par votre socit de votre serre.

NL
Beste klant!

Gefeliciteerd met uw nieuwe kas


Blz. 13: (Bevestiging op de fundering) Wanneer u de fundering zelf gemaakt heeft, boort u gaten (7 mm) in het bodemframe tussen alle verticale profielen, waarna u de kas op de fundering (A) vastschroeft. Indien u een originele fundering gebruikt, wordt de kas bij elke verticale spijl vastgezet, zoals afgebeeld op (B). Montage van glas. Voordat u begint! Controleer eerst dat de gevels en zijkanten loodrecht en haaks staan en dat deur(en) en ra(a)m(en) feilloos werken. Maak de platen en profielen met aceton schoon. De beste montagevolgorde: 1) Ramen 2) Dak 3) Deuren 4) Voor- & achtergevel 5) Zijkanten Blz. 30-32: Glasmontage Begin van onderen en monteer het glas een voor een. Monteer de veren en glashouders zoals aangegeven. X = Veer, > = Glashouder Evt. gebroken glas voorzichtig naar buiten wippen en de silicone met een scherp stanleymes losmaken. Het profiel helemaal schoonschrapen voordat het nieuwe glas erin gezet wordt. Nu is de montage van uw kas klaar, maar let op het volgende: Onderhoud Smeer de deuren (scharnieren en slot of glijrail). Verwijder bladeren e.d. uit de dakgoten. Stel de ramen bij. Vervang kapot glas. Reinig de kas met een ontsmettingsmiddel voor en na het seizoen. foutloos product te garanderen. Mochten er toch fouten of gebreken zijn, dient u meteen contact op te nemen met uw handelaar. Denk eraan het gebrek te specificeren door het vermelden van het model en componentennummer, evenals het kwali-teitsnummer.

Voor de montage van uw nieuwe kas is geen technische ervaring vereist, maar het is belangrijk dat u deze handleiding nauwkeurig volgt. De montagehandleiding is uitgewerkt als een combinatie van tekst en tekeningen. De profielen zitten in genummerde verpakkingen die overeenkomen met de volgorde in de handleiding. Monteer n verpakking per keer. Alle bouten, moeren en andere benodigdheden zijn verpakt in zak nr. 0 (zie specificatie op blz. 12). Elke verpakking staat op een afzonderlijke componentenlijst gespecificeerd. Alle detailtekeningen zijn voorzien van een van deze twee symbolen:

Van binnenuit gezien

Van buitenaf gezien.

Voorzorgsmaatregelen. De montage mag alleen uitgevoerd worden in droog weer met weinig wind. Gebruik altijd handschoenen bij het monteren van glas. Het glas voor de kas heeft scherpe kanten, vooral als het stukgaat. Hulpen, en met name kinderen, moeten erop gewezen worden dat gebroken glas gevaarlijk kan zijn. Ruim gebroken glas meteen op en verpak het goed voordat u het weggooit. Gebruik eventueel een veiligheidsbril terwijl u de glasklemmen aanbrengt. Als u een ladder gebruikt, moet deze op een egale onderlaag staan Het is vereist om hulp te hebben. Verwijzingen. De kolom met toont op welke kant(en) de componenten moeten worden gebruikt. Blz. 13: Fundering De fundering maakt geen deel uit van deze leverantie, maar een originele fundering is afzonderlijk te koop. Hiermee bent u van een stabiele fundering verzekerd die nvoudig te monteren is. Indien u uw eigen fundering maakt, gelden de aangegeven maten als buitenmaten. Indien u een originele fundering koopt, heeft u ook ca. 75 liter beton nodig en 6 kunststof-/betonbuizen van ca. 800 mm die tot vorstvrije diepte worden ingegraven voor het bevestigen van de hoeken en middenankers. De fundering moet 100% waterpas en haaks zijn. Het laatstgenoemde kunt u controleren door te meten of de diagonale afstanden gelijk zijn. Gereedschap Voor de montage van de kas heeft u het op blz.12 afgebeelde gereedschap nodig Blz. 14-29: Leg de componenten zoals op de tekening is afgebeeld en monteer ze daarna in de op de tekeningen aangegeven volgorde. De moeren niet helemaal vastspannen voordat heel de deelconstructie gemonteerd is.

Wintervoorzorg In gebieden waar sneeuw kan vallen, raden wij het volgende aan: Stut de dakrug midden in de kas. Verwijder grote hoeveelheden sneeuw van het dak. Neem voorzorgsmaatregelen tegen neer-stortend sneeuw van bomen of huisdaken. Demonteer cilinders van eventuele auto-matische raamopeners (optioneel). Zet deur(en) en ra(a)m(en) vast zodat de wind ze niet kan beschadigen. Verzekering Denk eraan dat niet alle verzekeringsmaatschappijen kassen automatisch verzekeren. Vraag uw verzekeringsmaatschappij of uw kas gedekt is. Garantie Er wordt 12 jaar garantie verleend die omruiling of reparatie van defecte delen dekt. De garantie omvat niet: polycarbonaat, glas, transport, montage, vracht e.d. Er wordt 2 jaar garantie geleverd op evt. lakken. Let op dat er merken in de verf kunnen voorkomen die ontstaan zijn door het ophangen van profielen. De garantie vervalt als de kas niet in overeenstemming met deze handleiding gemonteerd is. Reclamaties Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen om u een

E
Estimado cliente!

Enhorabuena por su nuevo invernadero!


Pgina 13: (Fijacin al fundamento) Si Ud. mismo construye el fundamento, debe taladrar agujeros (7 mm) en el bastidor entre todos los perfiles verticales, despus de lo cual el invernadero se atornilla al fundamento (A). Si utiliza un fundamento original, el invernadero se fija en todas las barras verticales, como queda indicado en (B). Montaje de cristal. Importante antes de realizar el montaje! Compruebe que los frontis y los laterales estn a plomo y a escuadra, y que la(s) puerta(s) y ventana(s) funcionen perfectamente. Limpie las placas y perfiles con acetona. Orden de montaje recomendado: 1) Ventanas 2) Tejado 3) Puertas 4) Frontis 5) Laterales Pginas 30-32: Montaje de cristales Montar desde abajo un cristal por separado. Monte los muelles y los soportes de cristal como queda indicado. X = muelle, > = soporte de cristalLos cristales rotos deben sacarse cuidadosamente hacia afuera, y la silicona puede soltarse con un cuchillo afilado. El perfil debe estar totalmente limpio antes del montaje de un nuevo cristal. Ahora, su invernadero est montado, sin embargo, debe prestar atencin a lo siguiente: Mantenimiento Engrase las puertas (bisagras y cerradura o gua de corredera). Limpie el canaln eliminando hojas, etc. Ajuste las ventanas. Sustituya cristales rotos. Limpie el invernadero con un agente desinfectante antes y despus de la temporada de vegetacin. Proteccin en invierno En las zonas donde puede haber nevadas recomendamos la siguiente proteccin: Soporte del caballete en medio del invernadero. Debe eliminar grandes cantidades de nieve sobre el tejado. Debe tomar medidas contra la cada de nieve, por ejemplo desde rboles o tejados de edificios. Debe desmontar los cilindros de eventuales abridores de ventanas automticos (complemento extra). Fije puerta(s) y ventana(s) de modo que el viento no pueda daar el invernadero. Seguros Tenga en cuenta que no todas las compaas de seguros automticamente cubren los invernaderos. Pngase en contacto con su compaa de seguros para asegurarse de que el seguro lo cubre. Garanta Se ofrece una garanta de 12 meses que incluye la sustitucin o reparacin de partes defectuosas. La garanta no cubre policarbonato, cristal, transporte, etc. Se ofrece una garanta de 2 ao de un posible esmaltado. Tenga en cuenta, que puede haber marcas en la pintura que provienen del colgado de los perfiles. La garanta no ser vlida en caso de no montar el invernadero segn las instrucciones arriba indicadas. Reclamaciones Nuestros requisitos de calidad son muy severas para poder ofrecerle un producto libre de fallos. Sin embargo, si encuentra algn defecto o fallo, por favor, pngase en contacto con su distribuidor. Recuerde especificar el defecto informando el modelo de invernadero y el nmero de componente, adems del nmero de control de la calidad.

Para montar su nuevo invernadero no necesita ninguna cualificacin tcnica, sin embargo, es importante que siga estas instrucciones meticulosamente. Las instrucciones de montaje se han elaborado en base a una combinacin de texto y dibujos. Los perfiles han sido envueltos en paquetes enumerados y corresponden a las siguientes instrucciones de montaje. Deber montar cada paquete por separado. Todos los pernos, turcas y diversas guarniciones se encuentran en la bolsa n 0 (ver especificacin en la pgina 12). Cada paquete se especifica por separado en las listas de componentes. Todos los croquis estn sealados con un smbolo:

Visto desde el interior

Visto desde el exterior.

Consejos de seguridad. El montaje solamente debe realizarse con un clima seco y sin viento. Siempre se debe usar guantes en el montaje de los cristales. Los cristales para invernaderos tienen cantos agudos, especialmente si se rompen. Se debe informar a los ayudantes y especialmente a los nios que el cristal roto es un peligro. Se debe recoger inmediatamente los cristales rotos y eliminarlos con cuidado. Se puede usar gafas de proteccin al montar los muelles del cristal. Si utiliza una escalera, sta debe colocarse en una superficie plana Es necesario realizar el montaje con un ayudante. Referencias La columna marcada con indica en qu lateral(es) el componente debe ser colocado. Pgina 13: Fundamento El fundamento no es parte de este suministro, sin embargo, se puede comprar un fundamento por separado, lo cual le asegurar un fundamento estable y fcil de montar. Si construye su propio fundamento, las medidas indicadas son medidas exteriores. Si compra un fundamento original, necesitar adems aproximadamente 75 litros de hormign y 6 tubos de plstico o de hormign de aprox. 800 mm, que deben colocarse a una profundidad libre de heladas, como soporte de esquinas y anclajes centrales. El fundamento debe estar 100% nivelado y a escuadra lo cual se puede comprobar controlando que medidas diagonales sean idnticas. Herramientas Para el montaje del invernadero se necesitan las herramientas indicadas en la pgina 12. Pginas 14-29: Coloque los componentes como queda indicado en el dibujo y mntelos segn el orden indicado en los dibujos. No debe apretar las tuercas totalmente hasta finalizar el montaje de la construccin parcial.

I
Caro Cliente!

Congratulazioni per la Sua nuova serra


Pagina 13: (Fissaggio al basamento) In caso di un basamento costruito per conto proprio, necessario praticare dei fori (7 mm) nel telaio di base tra tutti i profili verticali, dopodich fissare la serra sul basamento (A) mediante viti. In caso di basamento originale, fissare la serra ad ogni barra verticale, come da figura (B). stata montata conformemente a queste istruzioni. Reclami Seguiamo procedure di controllo molto severe al fine di assicurare un prodotto privo di difetti; qualora ne vengano rilevati, contattare il rivenditore. Ricordare di specificare il difetto, comunicando il modello della serra e il numero del componente insieme al numero di controllo di qualit.

Il montaggio della serra non richiede specifiche conoscenze tecniche ma essenziale attenersi scrupolosamente alle istruzioni che seguono. Le istruzioni per il montaggio includono testo e disegni. I profili sono confezionati in singole confezioni numerate che corrispondono alla sequenza delle istruzioni per il montaggio. Montare il contenuto di una confezione alla volta. Tutti i bulloni, dadi ed i vari elementi di giunzione sono raccolti nel sacchetto n 0 (il cui contenuto specificato a pagina 12). Il contenuto di ogni singola confezione dettagliato in elenchi separati dei componenti. Tutti i disegni dettagliati sono contrassegnati da un simbolo:

Montaggio di vetro. Importante! Prima del montaggio: Controllare che i pannelli frontale e posteriore e quelli laterali siano posizionati e angolati correttamente e che la porta/e e finestra/e funzionino perfettamente. Pulire lastre e profili con acetone. Sequenza migliore per il montaggio: 1) Finestre 2) Tetto 3) Porte 4) Pannello frontale/ posteriore 5) Pannelli laterali Pagina 30-32: Montaggio delle lastre di vetro (vedere i disegni da 1 a 8) Montare un vetro alla volta partendo dal basso. Montare le molle e i supporti per il vetro come illustrato. X = Molla In caso di vetro frantumato, spingerlo con cura verso lesterno ed asportare il silicone con un coltello affilato da tagliatore. Pulire completamente il profilo prima di inserire il vetro nuovo. A questo punto il montaggio della serra ultimato. Fare attenzione a quanto segue: Manutenzione Lubrificare le porte (cerniere e serratura o guida). Pulire la grondaia da foglie e simili. Aggiustare le finestre. Sostituire eventuali vetri rotti. Pulire la serra con disinfettante prima e dopo la stagione di crescita. Protezione per linverno In caso di zone soggette a nevicate, si raccomanda la seguente protezione invernale: Sostegno per il tetto al centro della serra. In caso di grande quantit di neve sul tetto, spalare la neve. Adottare misure di precauzione contro leventuale caduta di masse di neve, p.es. da un albero o dal tetto della casa. Smontare i cilindri di eventuali dispositivi automatici di apertura (opzionali). Fissare porta/e e finestra/e affinch il vento non possa arrecare danni alla serra.

Visto dallinterno

Vista dallesterno.

Suggerimenti per la sicurezza. Il montaggio va effettuato esclusivamente in condizioni di tempo asciutto e sereno. Portare sempre guanti per il montaggio degli elementi in vetro. Il vetro della serra ha dei bordi molto affilati, specialmente se si frantuma. Occorre far presente alle persone che collaborano al montaggio della serra - e in particolare ai bambini - che il vetro frantumato costituisce un pericolo. Raccogliere subito i vetri frantumati e provvedere con cura al loro smaltimento. Si consiglia luso di occhiali protettivi al momento di applicare le molle del vetro. In caso di utilizzo di scale, verificare che la loro superficie di appoggio sia piana. Per il montaggio sono necessarie almeno due persone. Riferimenti La colonna contrassegnata da indica su quale/i lato/i il componente dovr essere applicato. Pagina 13: Basamento Il basamento non compreso nella fornitura. possibile acquistare il basamento originale separatamente. Il basamento originale assicura una base stabile e facile da montare. In caso di un basamento realizzato per conto proprio, le misure indicate devono essere quelle esterne. Se si acquista il basamento originale, occorreranno inoltre circa 75 litri di calcestruzzo e 6 tubi di plastica/ calcestruzzo della lunghezza di circa 800 mm, da mettere in posa ad una profondit non soggetta a gelate e a cui fissare il profilo angolare e gli elementi di ancoraggio centrali. Il basamento deve essere livellato al 100 % in orizzontale e avere unangolatura corretta. Ci si ottiene verificando che misure diagonali siano uguali. Utensili Per assemblare la serra sono necessari gli utensili illustrati a pagina 12. Pagina 14-29: Disporre i componenti come da figura ed eseguire lassemblaggio nella sequenza illustrata dai disegni. Non serrare completamente i dadi prima di aver parzialmente assemblato tutta la costruzione.

Assicurazione Attenzione, non tutte le societ assicurative coprono automaticamente le serre. Contattare la propria agenzia di assicurazione per verificarne la copertura. Garanzia La garanzia di 12 anni che accompagna la serra copre la sostituzione o la riparazione dei componenti difettosi. La garanzia non comprende il policarbonato, il vetro, il trasporto, il montaggio, ecc. Uneventuale verniciatura coperta da 2 anno di garanzia. Notare che possono essere presenti segni dovuti ai profili appesi. La garanzia decade nel caso in cui caso la serra non sia

FIN
Arvoisa asiakas!

Onnittelut JULIANA-kasvihuoneen hankinnan johdosta

Olemme yrittneet tehd nm ohjeet mahdollisimman selviksi ja yksinkertai-siksi. Osat on numeroiduissa pakkauksissa Kuvat ovat merkitty seuraavilla symboleilla: sispuolelta katsottuna ulkopuolelta katsottuna. Yleisohjeita Tee kasvihuoneelle hyv perustus. Asettele osat maahan piirrosten nyttmss jrjestyksess ennen kokoamista. Profiilissa on ura ruuvia varten. Laita ruuvi uraan kiskon pst. Kysy kauppiaaltasi erikoiskantaruuveja, joilla jlkiasennus onnistuu helposti osia irroittamatta. Varmista, ett kasvihuone on suorassa ennen lasien tai kennolevyjen asentamista. Puhdista runko ennen lasien asentamista. Asenna lasit paikoilleen tuulettoman ja kuivan sn aikana. Kattoluukkujen lasit/levyt kiinnitetn silikonilla ennen niiden paikalleen asennusta. Viitteet merkitty sarake osoittaa sivua, joilla osaa kytetn.

Trke Lasin.! Tarkista ristimitat ennen oven ja tuuletusluukkujen lasitusta. Puhdista profiilit tarvittaessa asetonilla oven ja luukkujen silikonin kiinnityksen varmistamiseksi. Lasitus seuraavassa jrjestyksess: 1) Luukut - 2) Katto - 3) Ovi - 4) Pdyt - 5) Sivut Sivut 30-32: Lasitus (piirrokset 1-8) Lasitus aloitetaan alaosasta. Lasin kiinnittimet asennetaan ohjeessa merkittyihin paikkoihin seuraavasti. X = Alumiinihelat, > = Lasinjouset Lasin rikkoontuessa poista varovasti lasit ja silikonit tervn tern avulla Puhdista profiili hyvin ennen uuden asentamista Nyt kasvihuoneesi on valmis ja voit asentaa mahdolliset lisvarusteet. Huomio lisksi seuraavat: Huolto ljy ovet ym. (saranat ja lukko). Puhdista rystskourut roskista ym. Tarkista ovet ja tuuletusluukut. Puhdista ja desinfio kasvihuone ennen ja jlkeen kasvukauden.

Talvisilytys Sivu 13: Perestus Perustus ei kuulu vakiovarusteisiin. Hankkimalla valmiin alkuperisen metalliperustuksen sstt aikaa ja vaivaa. Voit mys tehd perustuksen itse. Voit mys tehd perustuksen itse. Julianan Tersperustukseen tarvitset lisksi sementti ja 4-6 kpl (ks. piirros) muovisia vhintn 80 cm lieriit maa-ankkurien valamiseen kulmiin ja pidemmiss malleissa mys keskelle sivusein. Tarkista mittaamalla, ett perustan ristimitat ovat tsmlleen samat ja vesivaakalla ett perustus on vaakasuorassa Tykalut Tarvittavat tykalut net sivulla 1 olevassa piirroksessa -muista mys tikkaat ja kennolevymallissa pienet puutarhasakset listojen katkaisuun. Sivut 14-29: Asettele osat makuulleen kuvan piirroksen mukaan. Kirist mutterit vasta kun tarvittavat pultit on aseteltu kohdalleen vaakatukea 19 ja ovikarmia 16 varten. Huom! Alumiinimuttereista menee jengat pilalle liikaa kiristettess. Kulmat kiristetn lopullisesti vasta kun sivuseint ja harjaosa liitetn ptyihin. Sivu 13: (Perustukseen kiinnitys) Poraa itsetehty perustusta varten 7 mm reik kiinnitysruuvia varten joka vliin. Julianan valmiin perustuksen kiinnitys tapahtuu perustuksen mukana tulevien osien avulla (kuva B). Suosittelemme seuraavia toimenpiteit kasvihuoneen suojaamiseksi talven varalta: Kasvihuoneen katolle kasaantuva lumi ja j on poistettava varovasti. Muovipeite auttaa em. pois liukumista. Varmista, ettei huoneen plle pse putoamaan mitn katoilta tai puista. Poista automaattisten tuuletus-luukunavaajien sylinterit (lisvaruste). Lukitse ovi ja tuuletusluukut estksesi tuulen aiheuttamat vauriot. Vakuutusturva Tarkista ett kasvihuoneesi sisltyy vakuutukseesi. Ota yhteytt vakuutusyhtisi tarkistaaksesi vakuutusturvasi. Takuu JULIANAn takuu on voimassa 12 vuotta ja se kattaa puuttuvien tai valmistusvirheellisten osien vaihdon tai korjaamisen ja koskee vain oikein asennettuja huoneita. Takuu ei koske kennolevyj eik laseja, eik korvaa vlillisi kustannuksia, jotka aiheutuvat esim. kuljetuksista, typalkoista, asennuksesta ja rahdista. JULIANA mynt 2 vuoden takuun maalatuille pinnoille. Hvom! Maalatoille voi vaurioitua, mikli profiilit psevt vntymn. Huomautukset Lasin rikkoontuessa poista varovasti lasit ja silikonit tervn tern avulla Puhdista profiili hyvin ennen uuden asentamista. Huomautusten osalta sinun tulee ottaa yhteytt myyjn. Mrittele puute tai vika kasausohjeen avulla.

Oversigt - Survey - bersicht - versikt - Vue densemble Overzicht - Resumen - Schema - Sisllys

13 14 - 15 16 - 18 19-23 24 - 25 26 - 27 28-29 30-32


2

Vrktj - Tools Werkzeug - Verktyg - Outillage - Gereedschap Herramientas - Utensili Tykalut

Fittings - Raccorderie Hulpstukken - Garnitures Accesorios - Osat

# 9 21 49 61 62 14-18 14-18 29 25 25

6 3 3 1 2 230

80/81 13-27

12

Tilbehr - Accessories - Zubehr - Tillbehr - Accessoires Toebehoren - Accesorios - Accessori - Lisvarusteet

2
Hjrneankre Ground Anchors Eckbeschlag Pice d'ancrage au sol

1 2 3 4 5 6 7

3170 1908 1860 1303 685 1303 685

1 2 1 1 1 1 1 9 32 10 34 20

M6*10 M6*40 M6

7 mm

13

Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon derrire Achtergevel - Frontis trasero - Pannello posteriore - Perpty

7 5

11 9

15

13
24

15

14 14

8 23 1 22-1

10

9 9 22 12 10

M6x15

6 23

6 3
M6x15

11

# 5 6 10 11 14 15 22 22-1 23 9 24

mm 1346 1848 1832 1346 1185 1185 1870 1870 1200

X 2 2 2 2 2 2 2

23

22-1

M6x11

M6x15

6 3 22-2 4

2 4 4
M6x15

23

11

14

Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon derrire Achtergevel - Frontis trasero - Pannello posteriore - Perpty
5 6 7

9 5 23 5 11 10 23

10
9

10

10

10

22-1

22-1

11

11

12

13

15 5 9 10 11 10 9

14 15

22-1

14

15
15

14

24 14

22-2

15

Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipty

13 11 5 5

17

19 24

21

19 12-1 14 16 7 10 9 8
M6x15

20 4

21 1

12

19 15 12 13

18

M6x15

21 8

11

# 4 5 7 8

mm 1165 1346 1165 1800 1346 1850

X 1 1 1

1 5

2 13

12-1

M6x15

M6x11

11
12

1
1 1 2 2 8 2 1
M6x15

8 3 12 4

12-1 1850 13 19 21 24 1185 588 588

13 11 8

16

Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipty
5 6 7

5 13

21

21 21 12-1

10
12 13

8 21

11

21

11

12

13

13

5 9

11 13

19

14

15

16

19

19

9
1073

12 12-1 19

17

Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipty
17 18
4

19

7 5 19 9 19 9

11

12-1

20

21

4 24 12 4

18

Sider - Sides - Seien - Sidor - Cts - Zijkanten Laterales - Pannelli laterali - Sivut

3 33 1 2 38
M6x15

4 39

38
M6x15

38

33

35

M6x15

38

M6x15

# 35 38 39 33

mm 3110 1341 3110 1477

X 1 4 1 2

38 33

M6x15 M6x15

35

35
3 4

39

39 38 33

19

Sider - Sides - Seien - Sidor - Cts - Zijkanten Laterales - Pannelli laterali - Sivut

39

1 2

33

38

35 3

# 16 35-1 35-2 35-3 35-4

mm 1340 1273 655 1273 655

X 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

15

15

39 9

39 9

39-1 1273 39-2 39-3 39-4 33 655 1273 655 1477

5 39-4 39-3

35

16

20

Sider - Sides - Seien - Sidor - Cts - Zijkanten Laterales - Pannelli laterali - Sivut

39-1

39-2

39-3

39-4

10

9 35-2 35-1 6 8 35-3 33 38

16

35-4

38 39-4 39-3 35-3 16 38

39-3

10

33

33

38

39-3

35-3

33

21

Sider - Sides - Seien - Sidor - Cts - Zijkanten Laterales - Pannelli laterali - Sivut

39-3

35-3

35-4

7 39-3 9 39-3 9

5 7

35-3 5 5 8

22

Sider - Sides - Seien - Sidor - Cts - Zijkanten Laterales - Pannelli laterali - Sivut

39-3 39-4

39-1 39-2

16 8

16

35-3 35-4

39-4 39-3 38 33

16

35-4

35-3

23

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto

50-1 54-1 34 51-1 51-4 37

50 54 5 51 4 36 51-2

# 34 36 37

mm 300 300 1485

X 7 10 2 1 1 6 4 1

50

50

54 15 14

54

50 3110 50-1 2210 51 51-1 51-2 1185 1165 340

24

15

24

14

3
1 1 1 4 2 2 2 33 36 39 51 54

51-3 340 51-4 51-5 350 350

51

39

54 1336 54-1 1313 59 60

33

36

24

Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto


51 51 50 6 51-4 60 8 54 51 37 51-1 51-1 50-1 51-2 51-3 51 51

51-5 60

34

7 37 51 54

59

51-1 54-1

9 51-1 54-1 59 10 36

50 51/ 51-1 51/ 51-1 62


2mm

34 51-3 61 50-1

37 51-5

34

50/ 50-1

34

37

37

60

10
51 51-1 60 39-2 54

34 51-4 37 51-2

51-1 34 39-1 60 39-2

51

39-1

60

33 16

36

33 16

36

25

Dr - Door - Tr - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi

3 6 7 9 10

29

30

12 56 32 56

11

1 31

# 17 18 29 30 31 32
56

mm 1212 480 610 610 610 610 1795

X 1 1 1 1

32

56 31 56

1
1 2 2 1 2 M6x30 46 29 3 29 4

46

52

46 48 52

56 M6x30

- Part no. 52 : To be fitted after door is mount. - Beslag nr. 52 monteres efter dren er indsat i drskinnen. - Beschlag nr. 52 wird montiert, nachdem die tr in der schiene eingesetzt wurde. - Fixez le support no 52 aprs la porte est tabli dans le rail de porte

56

26

Dr - Door - Tr - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi


5
52

4 17 7

32 56

17

12

10

18

17

17 46

18

18

11

12
48

13

34
56 8 30

17

18
47 31

27

Vinduer - Windows - Fenster - Fnster - Fentres Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut

1 25

28

2 29

25

26

# 25 26 28 27 72

mm 606 610 635 638

X 8 4 4 4 4

28 28 25

25 3 4

25

25 26 26

28

Vinduer - Windows - Fenster - Fnster - Fentres Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut


5 6 7
51/ 51-1 27

72

51/ 51-1

27

8
51/ 51-1

9
50/ 50-1 25 28

25 27 26

11

50/ 50-1 50/ 50-1

49

7 8 6
27

29

Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit


1

Glassnor Glazing strip Glasschnur joint de vitrage

82(X)

10-2

0m

10-15 mm

83(>)

30

Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit


# mm
610x610 278x340 280x340 440x595 445x540 610x457 590x457 610x595 610x575 610x 533/50 590x515/50
610x20/(30)/250/(30)/20

X 13 2 2 2 2 51 6 7 4 4 4 2 2 2 1 2 1
64M x 2

A A1
A1
X X

A2 X X XX X X X
X

A2 A3
X X

D1
> >

A
X X X X X

D2
X

A4
D F
X

>

>

A
X >

X X X X

X > C1 X X

EX A

X X

A
X

A4 A3
X X X X X X

>

>

> X

>

X XX

>

>X

X X

B3
X X X X

B2
X X X

B1
>
X

XX X

>

B1 B1
>

X X X X

C1 X
>

B3
> X
X

C
>

>
X

>

>

>X

B B1 B2 B3 C C1 D D1 D2 E F H

B
X

>

B
> >X

>

>X

B
>

B
> X X >

B
>X
X

B B

X> X

H A

X X X

B1
>

B
> X
X

B
>

B1
>

>

>

B
>

B
>X X >
X X

>

X X

>

B B

>X
X

X X

>

>X
X

B
> X

X X

B1

>

X X

>

>

X X X X

>

>X X
X X

445x355 642 335 420x615 610 380


610x10/(30)/240/(30)/10

610x530 610x445
Glassnor Glazing strip Glasschnur joint de vitrage

>
X X X X X X X X X

460 120
Silikone Silicone Silikon

X X X

A
X X X X

>

> X

B2
X X X X

A1
X X

A2 D1 D2

C > B

>

DX F

A
X

>

> X

B2
X X X

>
X

B2
X X X X

B B B

>

X >

>

> X

B2
X X X X

B
X

>

>X

A4
>X
X

A3

X >

>

B2
>
X X X

B
>

>

B
X > X

B
X >

X>

C B

>X

B
>

B
>

>

X X

B
X > X

>

X>

B
> >X

>X

B
> >X

>X
X

X X

>

X X

>

B
>

>

X X

B
X> X

B
>

> X X
X X

>

>X
X

X X

X X X X

31

Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit


# mm
610x610 278x340 280x340 610x1172/365 610X1195 642X365/1165 610X595 610x575 610x1180 610x1347
610X1865/1385 590X1850/1385
610x10/(30)/240/(30)/10

X 6 2 2 2 5 2 2 2 2 11 4 2 1 1 2
64M x 2

A A1
A1
X X X X XE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A2
X X X

A2 A3
B4
X X X X X X X X X X X

B1
X X X X X X

A3
X X

B
X X X X X

B1 B2 B3 B4 C D D2 E H K

B4
X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X

X X

B3
X X X

A
X

D2

X X

H A

X X X

X X X

X X X

C
X

X X

C
X

X X

D
X

D2
X

C
X

X X

X X X

X X X

X X

610x445
610x1873/(30)/2103/(30)/1873

Glassnor Glazing strip Glasschnur joint de vitrage


X

212
Silikone Silicone Silikon

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A
X X X

A1 B1
X X X X

A2 A3

A
X X X

B
X X X X X X

B2
X X X X X X X X X

B
X X X X

B2

X X X

C
X

C
X

X X X

K
X

C
X

D
X

X X

C
X

X X X

C
X X

X X X

32

33

34

35

This product is delivered by a company in the Juliana Group - www.juliana.com 36