1.

Obiectul dreptului penal cuprinde rela_iile de aparare sociala ce se nasc:
a) din momentul savârsirii infrac_iunii; b) din momentul intrarii în vigoare a legii penale; c) dupa ce a avut loc savârsirea infrac_iunii.

2. Scopul dreptului penal consta în:
a) apararea împotriva infrac_iunilor a valorilor sociale fundamentale prevazute în art. 1 din Codul penal în vigoare; b) apararea împotriva altor fapte ilegale decât infrac_iunile; c) apara modul în care are loc tragerea la raspundere penala a infractorilor.

3. Principiul umanismului presupune:
a) ca întreaga reglementare penala sa aiba în vedere drepturile si liberta_ile fundamentale ale omului; b) eliminarea pedepsei cu moartea si perfec_ionarea criteriilor de individualizare a sanc_iunilor de drept penal; c) instituirea unui regim de executare a pedepselor fara sa înjoseasca persoana condamnatului sau sa-i creeze suferin_e fizice sau psihice, altele decât cele inerente pedepsei.

4. Normele de drept penal îsi au izvorul în:
a) legi penale speciale; b) legi nepenale; c) legi organice.

5. Pot constitui izvoare formale ale dreptului penal:
a) hotarârile guvernului; b) ordinele ministrilor; c) actele normative emise de organele administra_iei publice locale.

6. În raport de sfera domeniului de aplicare normele juridice penale se clasifica în:
a) norme juridice penale generale; b) norme juridice penale prohibitive; c) norme juridice penale speciale.

7. Interpretarea autentica sau legala se face de acelasi organ care a elaborat legea penala si poate fi realizata:
a) de legiuitor, în corpul legii adoptate, când ne aflam în fa_a unei interpretari autentice contextuale; b) de organele judiciare, când trebuie sa aplice legea la cazuri concrete ce urmeaza a fi solu_ionate; c) printr-o lege interpretativa, când ne aflam în fa_a unei interpretari autentice posterioare.

8. Durata de aplicare a legii penale este situata:
a. între momentul începerii comiterii infrac_iunii si momentul epuizarii infrac_iunii; b. între momentul intrarii în vigoare a unei legi penale generale si momentul intrarii în vigoare a unei legi penale speciale; c. între momentul intrarii în vigoare a legii penale si momentul iesirii din vigoare a legii penale.

9. Neretroactivitatea legii penale are loc când:
a. se savârsesc unele fapte în timpul când o lege veche este în vigoare si ea nu le incrimineaza, însa într-o lege noua acestea sunt prevazute ca infrac_iuni; b. o lege noua dezincrimineaza o fapta care, pâna atunci, a fost incriminata printr-o lege anterioara; c. fapta continua sa ramâna infrac_iune în legea noua, sub alta denumire.

10. Retroactivitatea legii penale are loc când:
a. o fapta prevazuta de legea penala a fost abrogata din legea penala speciala însa ramâne ca infrac_iune în legea penala generala; b. o lege penala noua dezincrimineaza o fapta care pâna atunci a fost incriminata printr-o lege anterioara; c. o fapta prevazuta de legea penala a fost abrogata din legea penala speciala însa ramâne ca modalitate de savârsire a altei infrac_iuni.

11. În situa_ia în care legea penala va extraactiva se va aplica:
a. legea penala din momentul în care s-a savârsit infrac_iunea; b. legea penala noua; c. legea penala mai favorabila.

12. În urma îndeplinirii condi_iilor necesare aplicarii facultative a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive instan_a poate dispune:
a. fie men_inerea pedepsei; b. fie marirea pedepsei; c. fie reducerea pedepsei.

13. Unele excep_ii de la aplicarea legii penale potrivit principiului teritorialita_ii sunt:
a. infrac_iunile savârsite în sediile reprezentan_elor economice straine; b. infrac_iunile savârsite de catre reprezentan_ii diplomatici ai statelor straine în România; c. infrac_iunile savârsite la bordul navelor ori aeronavelor comerciale straine aflate în porturile sau aeroporturile românesti.

14. Pentru a se putea aplica legea penala româna în cazul unei infrac_iuni savârsite în strainatate, potrivit principiului personalita_ii, asa cum rezulta din Codul penal în vigoare, trebuie îndeplinite urmatoarele cerin_e:
a. infrac_iunea sa se savârseasca în întregime în strainatate; b. infrac_iunea sa fie prevazuta de legea penala straina;

c. faptuitorul sa fie ceta_ean român sau persoana fara ceta_enie cu domiciliul în România, în momentul savârsirii infrac_iunii.

15. Potrivit principiului realita_ii, legea penala se aplica:
a. infrac_iunilor savârsite în afara teritoriului _arii contra bunurilor unui ceta_ean român; b. infrac_iunilor savârsite în afara teritoriului _arii prin care s-a adus o vatamare grava integrita_ii corporale sau sanata_ii unui ceta_ean strain; c. infrac_iunilor prevazute la literele „a” si „b” savârsite de un ceta_ean strain sau de o persoana fara ceta_enie care domiciliaza pe teritoriul României.

16. Potrivit principiului universalita_ii, legea penala se aplica:
a. altor infrac_iuni decât cele pentru care se aplica principiul realita_ii legii penale, savârsite în afara teritoriului _arii; b. infrac_iunilor prevazute la litera „a” savârsite de catre un ceta_ean strain sau de o persoana fara ceta_enie care nu domiciliaza pe teritoriul _arii; c. faptelor descrise la literele „a” si „b” atunci când sunt prevazute ca infrac_iuni si de legea penala a _arii unde au fost savârsite, iar faptuitorul se afla în _ara.

17. Din con_inutul reglementarilor privind extradarea rezulta ca, pentru a se putea realize extradarea pasiva, se cer îndeplinite si urmatoarele condi_ii privind urmarirea penala, judecarea si executarea pedepsei:
a. infrac_iunea sa fie, atât potrivit legisla_iei statului român cât si legisla_iei statului solicitant, dintre acelea pentru care ac_iunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate, iar aceasta persoana sa nu se opuna extradarii ; b. sa se fi împlinit termenul prescrip_iei raspunderii penale sau termenul prescrip_iei executarii pedepsei, fie potrivit legisla_iei statului român, fie potrivit legisla_iei statului solicitant, sau sa fi intervenit amnistia în România, daca statul român avea competen_a sa urmareasca aceasta infrac_iune, potrivit propriei sale legisla_ii; c. persoana expulzata sa fie judecata în statul solicitant de catre un tribunal care nu asigura garan_iile fundamentale de procedura si de protec_ie a drepturilor de aparare sau de un tribunal na_ional instituit anume pentru cazul respectiv ori sa aiba de executat o pedeapsa pronun_ata de acest tribunal.

18. Raportul juridic penal de conformare consta în:
a. faptul ca ia nastere între stat si infractor din momentul savârsirii infrac_iunii; b. dreptul statului de a pretinde respectarea valorilor sociale ocrotite de legea penala; c. obliga_ia infractorului de a suporta sanc_iunea.

19. Raportul juridic penal de conflict consta în:
a. faptul ca ia nastere din conformarea fa_a de normele juridice penale; b. dreptul statului de a aplica sanc_iunea prevazuta de norma penala încalcata; c. obliga_ia membrilor societa_ii, ca destinatari ai legii penale, de a respecta conduita descrisa în normele de incriminare.

20. Modificarea raportului juridic penal de conflict are loc când, potrivit legii penale, intervine una din urmatoarele situa_ii:
a. adoptarea unei legi penale mai favorabile dupa savârsirea infrac_iunii; b. iesirea din vigoare a legii penale;

c. savârsirea unei fapte interzise.

21. Stingerea raportului juridic penal de conflict se realizeaza prin anumite modalita_i, dintre care amintim:
a. savârsirea faptei interzise; b. lipsa plângerii prealabile, retragerea acesteia ori împacarea par_ilor în cazul infrac_iunilor pentru care legea prevede în mod expres condi_ia existen_ei plângerii prealabile pentru punerea în miscare a ac_iuni penale sau ca împacarea par_ilor înlatura raspunderea penala; c. apari_ia legii dezincriminatoare dupa savârsirea infrac_iunii.

22. Trasaturile esen_iale ale infrac_iunii sunt:
a. fapta sa prezinte pericol social în în_elesul legii penale; b. fapta sa fie savârsita fara vinova_ie; c. fapta sa fie prevazuta de legea penala.

23. Potrivit dispozi_iilor normelor penale o fapta poate fi considerata ca lipsita de pericolul social al unei infrac_iuni când sunt îndeplinite urmatoarele condi_ii:
a. fapta savârsita sa aduca o atingere minima valorilor sociale aparate de legea penala; b. modul cum s-a realizat con_inutul concret al faptei sa o individualizeze asa cum este comisa; c. fapta sa fie lipsita în mod vadit de importan_a.

24. În doctrina si în legisla_ia penala se face distinc_ie între formele pericolului social, si anume:
a. pericol social generic, stabilit de legiuitor în momentul incriminarii faptei, si care se refera la un anumit tip de infrac_iune; b. pericol social concret, rezultat în urma savârsirii unei fapte concrete si apreciat de organele judiciare cu ocazia desfasurarii activita_ii procesual penale; c. pericolul social mixt, rezultat din modul cum s-a reglat con_inutul concret al faptei.

25. Fapta este savârsita cu inten_ie când infractorul:
a. prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savârsirea acelei fapte; b. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce; c. nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada.

26. Fapta este savârsita din culpa când infractorul:
a. prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui; b. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce; c. nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada.

27. Inten_ia depasita sau praeterinten_ia este o forma mixta de vinova_ie ce cuprinde inten_ia si culpa reunite, si poate exista când:
a. s-a savârsit o fapta cu inten_ie prin care se prevede, se urmareste ori se accepta producerea unui rezultat socialmente periculos; b. s-a savârsit o fapta din cele prevazute la litera „a”, dar în realitate, datorita unor împrejurari, rezultatul produs este mult mai grav, pe care faptuitorul l-a prevazut, nu l-a acceptat, sperând fara temei ca nu se va produce; c. s-a savârsit o fapta din cele prevazute la litera „a”, dar în realitate, datorita unor împrejurari, rezultatul produs este mult mai grav, pe care faptuitorul nu l-a prevazut, desi putea si trebuia sa-l prevada.

28. Persoanele juridice, cu excep_iile prevazute de legea penala, raspund penal daca infrac_iunile au fost savârsite:
a. în realizarea obiectului de activitate a persoanei juridice ; b. în interesul sau în numele persoanei juridice; c. cu forma de vinova_ie prevazuta de legea penala.

29. Condi_iile preexistente infrac_iunii sunt:
a. locul si timpul savârsirii infrac_iunii; b. actul de conduita cu cele doua laturi (obiectiva si subiectiva); c. obiectul si subiec_ii infrac_iunii.

30. Formele obiectului juridic al infrac_iunii sunt:
a. obiect ca mijloc material de proba; b. obiect juridic generic; c. obiect juridic special.

31. Subiect activ al savârsirii unei infrac_iuni este o persoana care, potrivit legii penale, poate fi trasa la raspundere penala, si anume:
a. o persoana fizica sau o persoana juridica; b. o persoana care are antecedente penale; c. o persoana care nu a depasit vârsta de 60 de ani.

32. Subiect pasiv special al savârsirii infrac_iunii poate fi:
a. numai o persoana juridica care sufera urmarile unei anumite infrac_iuni; b. o persoana fizica care sufera urmarile unei anumite infrac_iuni; c. o persoana fizica fara discernamânt care sufera urmarile unei anumite infrac_iuni.

33. În general, o infrac_iune se poate savârsi în orice loc si în orice timp, acestea necondi_ionând existen_a infrac_iunii, regula de la care exista si excep_ii când acestea condi_ioneaza existen_a infrac_iunii, si anume:
a. când locul si timpul savârsirii faptei sunt elemente necesare con_inutului juridic al infrac_iunilor (de exemplu, în public, pe drumurile publice, în timp de razboi); b. când trasaturile esen_iale ale infrac_iunii se pot realiza în orice loc si în orice timp sar savârsi infrac_iunea;

c. când locul si timpul constituie elemente circumstan_iale în con_inutul calificat sau agravat al anumitor infrac_iuni (de exemplu, omorul comis în public devine omor calificat).

34. Latura obiectiva a infrac_iunii cuprinde în structura sa urmatoarele componente:
a. mijloacele de proba; b. urmarea imediata; c. locul si timpul savârsirii infrac_iunii.

35. Elementul material al laturii obiective consta în:
a. actul de conduita interzis de norma de incriminare; b. actul de conduita impus de norma de incriminare; c. legatura de cauzalitate între actul de conduita si mijloacele de proba.

35. Rezultatul sau urmarea imediata a infrac_iunii poate apare:
a. ca o consecin_a materiala (vatamare efectiva a obiectului, o alterare a substan_ei sale); b. ca o consecin_a nemateriala (ca o stare de pericol, când se creeaza o amenin_are la adresa pentru obiectele ocrotirii penale); c. ca mijloace de proba.

36. Con_inutul laturii subiective a infrac_iunii cuprinde ca elemente componente:
a. urmarea imediata; b. locul si timpul savârsirii infrac_iunii; c. mijloacele de proba.

37. Scopul infrac_iunii consta în:
a. obiectivul urmarit de catre faptuitor prin savârsirea ac_iunii sau inac_iunii; b. locul si timpul savârsirii infrac_iunii; c. atitudinea faptuitorului fa_a de mijloacele materiale de proba.

38. Conceperea si luarea hotarârii infrac_ionale are loc în psihicul subiectului, în cadrul
perioadei interne, în care se disting urmatoarele momente: a. nasterea ideii de a comite infrac_iunea; b. executarea hotarârii infrac_ionale; c. producerea rezultatului socialmente periculos.

39. Legea penala româna considera ca infrac_iuni si incrimineaza ca fapte care prezinta pericol social urmatoarele forme:
a. acte pregatitoare (preparatorii); b. fapta consumata; c. fapta epuizata.

40. Modalita_ile prin care se pot realiza actele pregatitoare (preparatorii) sunt urmatoarele:

a. efectuarea lor din culpa; b. efectuarea lor în mod neîndoielnic si sa faca parte din elementul material al infrac_iunii; c. culegerea de informa_ii, date privind locul si timpul savârsirii infrac_iunii ori despre victima, precum si luarea de masuri pentru îngreunarea descoperirii faptei ce se va comite sau în vederea asigurarii folosului rezultat din infrac_iune.

41. Pentru existen_a tentativei trebui îndeplinite anumite condi_ii:
a. existen_a inten_iei faptuitorului de a savârsi o infrac_iune determinata; b. sa nu fie pusa în executare inten_ia de a savârsi infrac_iunea; c. activitatea de executare sa fi fost întrerupta sau rezultatul sa nu se fi produs.

42. Categoriile de infrac_iuni la care tentativa nu este posibila datorita elementului material sunt urmatoarele:
a. infrac_iuni omisive; b. infrac_iuni savârsite din culpa; c. infrac_iuni cu consumare anticipata.

43) Modalita_ile tentativei reglementate de Codul penal în vigoare sunt:
a) tentativa întrerupta; b) tentativa perfecta; c) tentativa relativ improprie si tentativa absolut improprie.

44) Ori de câte ori se considera necesara incriminarea si sanc_ionarea tentativei aceasta are loc, în mod expres, atât în partea speciala a Codului penal în vigoare, cât si în legile penale speciale, prin urmatoarele moduri:
a) dispozi_ia de incriminare si sanc_ionare a tentativei este inclusa la începutul unui titlu, capitol sau sec_iune; b) dispozi_ia de incriminare si sanc_ionare a tentativei este inclusa la sfârsitul unui titlu, capitol sau sec_iune; c) dispozi_ia de incriminare si sanc_ionare a tentativei este inclusa chiar în textul de lege care descrie con_inutul infrac_iunii.

45) În doctrina s-a eviden_iat faptul ca, pentru a constitui o cauza de nepedepsire, desistarea faptuitorului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condi_ii:
a) desistarea trebuie sa aiba loc dupa ce s-au efectuat unul sau mai multe acte de executare, dar înainte ca executarea ac_iunii tipice sa fi luat sfârsit; b) sa existe o manifestare pasiva sau activa din care sa rezulte voin_a subiectului de a renun_a la savârsirea infrac_iunii de buna voie; c) renun_area la continuarea executarii infrac_iunii sa nu fie definitiva.

46) Potrivit parerilor unor autori, la care ne raliem, pentru ca împiedicarea producerii rezultatului sa constituie o cauza de nepedepsire este necesar sa fie îndeplinite urmatoarele condi_ii:
a) activitatea infrac_ionala sa fi fost în întregime executata, dar sa nu se fi produs urmarea prevazuta de lege; b) faptuitorul sa fi efectuat o ac_iune pozitiva, voluntara, pentru a zadarnici producerea rezultatului si, ca efect al acestei ac_iuni, rezultatul sa nu fi survenit; c) împiedicarea producerii rezultatului sa fi fost eficienta si sa fi avut loc dupa descoperirea faptei.

47) Cu privire la modul de sanc_ionare a tentativei, legisla_ia penala româna a adoptat una din urmatoarele concep_ii:
a) cea a parificarii pedepsei; b) cea a diversificarii pedepsei; c) atât cea a parificarii pedepsei, cât si cea a diversificarii pedepsei.

48. Ne aflam în prezen_a pluralita_ii ocazionale sau a participa_iei penale în situa_ia în care:
a) exista identitate între obiectul juridic si obiectul material al infrac_iunii; b) la savârsirea infrac_iunii participa un numar mai mare de subiec_i activi decât cel necesar potrivit naturii faptei; c) la savârsirea infrac_iunii participa un numar mai mic de persoane decât cel necesar potrivit naturii faptei.

49. Participa_ia penala improprie exista atunci când faptuitorii ac_ioneaza:
a) unii cu inten_ie iar al_ii din culpa; b) unii cu inten_ie iar al_ii fara vinova_ie; c) unii din culpa iar al_ii fara vinova_ie.

50. Autor este persoana care savârseste în mod nemijlocit fapta prevazuta de legea penala prin:
a) efectuarea actelor de executare; b) neîndeplinirea actelor la care era obligata; c) îndeplinirea actelor la care era obligata.

51. Coautor este persoana care savârseste în mod nemijlocit fapta prevazuta de legea penala împreuna cu o alta persoana sau cu mai multe persoane prin:
a) efectuarea actelor de executare; b) îndeplinirea actelor la care era obligata; c) neîndeplinirea actelor la care era obligata.

52. Potrivit legii penale, instigator este persoana care:
a) determina, cu inten_ie, pe o alta persoana sa savârseasca o fapta prevazuta de legea penala; b) determina, din culpa, pe o alta persoana sa savârseasca o fapta prevazuta de legea penala;

c) determina o alta persoana sa savârseasca o fapta.

53. Potrivit legii penale, complicele este persoana care cu inten_ie:
a) înlesneste sau ajuta în orice mod la savârsirea unei fapte prevazute de legea penala; b) promite înainte sau în timpul savârsirii faptei prevazute de legea penala ca va tainui bunurile provenite din aceasta, chiar daca dupa savârsirea acelei fapte promisiunea nu este îndeplinita; c) determina si savârseste nemijlocit fapta prevazuta de legea penala.

54. Din cadrul dispozi_iilor Codului penal în vigoare rezulta ca participa_ia penala improprie se prezinta sub urmatoarele modalita_i:
a) culpa si culpa; b) inten_ie si culpa; c) inten_ie si lipsa de vinova_ie.

55. Modalitatea participa_iei penale improprii „inten_ie si culpa” îmbraca urmatoarele forme:
a) autorul comite fapta din culpa fiind determinat cu inten_ie de catre instigator; b) autorul comite fapta cu inten_ie fiind determinat cu inten_ie de catre instigator; c) autorul comite fapta din culpa fiind ajutat sau înlesnit în savârsirea acesteia, în orice mod, cu inten_ie, de complice.

56. Modalitatea participa_iei penale improprii „inten_ie si lipsa de vinova_ie” îmbraca urmatoarele forme:
a) autorul savârseste fapta fara vinova_ie fiind determinat cu inten_ie de catre instigator; b) autorul savârseste fapta cu inten_ie fiind determinat cu inten_ie de catre instigator; c) autorul savârseste fapta fara vinova_ie fiind ajutat ori înlesnit în savârsirea acesteia, în orice mod, cu inten_ie, de complice.

57.Forme ale unita_ii de infrac_iune sunt:
a) unitate naturala de infrac_iune; b) unitate legala de infrac_iune; c) unitate mixta de infrac_iune.

58.Tipuri ale unita_ii naturale de infrac_iune sunt:
a) unitatea simpla de infrac_iune; b) infrac_iunea complexa; c) infrac_iunea deviata.

59.Tipuri ale unita_ii legale de infrac_iune sunt:
a) infrac_iunea continuata; b) infrac_iunea complexa; c) infrac_iunea de obicei.

60.Pentru ca o fapta prevazuta de legea penala sa poata fi apreciata ca infrac_iune continuata trebuie sa întruneasca cumulativ anumite condi_ii:

a) sa existe o unitate de subiect activ al infrac_iunii; b) pluralitatea de acte sa fie savârsita la diferite intervale de timp si sa priveasca o unitate de con_inut al infrac_iunii; c) unitatea de rezolu_ie infrac_ionala sa persiste în tot cursul activita_ii infrac_ionale.

61. Daca ac_iunea sau inac_iunea infrac_iunii progresive s-a savârsit când minorul avea vârsta raspunderii penale, dar rezultatul mai grav s-a produs dupa ce acesta a împlinit vârsta de 18 ani, raspunderea penala se face:
a) potrivit regulilor de sanc_ionare a majorilor; b) potrivit regulilor de sanc_ionare a minorilor; c) potrivit regulilor mixte de sanc_ionare a minorilor si majorilor.

62. Forme ale pluralita_ii de infrac_iuni sunt:
a. concursul de infrac_iuni; b. pluralitatea intermediara; c. recidiva.

63. În doctrina s-a definit pluralitatea de infrac_iuni ca fiind situa_ia de fapt când:
a. o persoana a savârsit doua sau mai multe infrac_iuni înainte de a fi fost condamnata definitiv pentru vreuna dintre acestea; b. doua persoane au savârsit fiecare câte o infrac_iune înainte de a se declansa procesul penal; c. o persoana a savârsit din nou o infrac_iune dupa ce a intervenit o condamnare definitive pentru alte infrac_iuni comise anterior.

64. Din reglementarile Codului penal în vigoare rezulta ca pentru existen_a concursului de infrac_iuni trebuie îndeplinite urmatoarele condi_ii:
a. doua sau mai multe infrac_iuni sa fie savârsite de aceeasi persoana; b. infrac_iunile sa fie comise dupa ce a intervenit o condamnare definitiva pentru vreuna din ele; c. infrac_iunile savârsite sa nu fie susceptibile de a fi supuse judeca_ii.

65. Recidiva în cazul persoanei fizice presupune:
a. o condamnare definitiva neexecutata, în curs de executare sau executata; b. o infrac_iune savârsita dupa ce prima condamnare nu devenise definitiva; c. aceeasi persoana fizica sa fi fost condamnata definitiv si sa fi comis apoi o noua infrac_iune.

66. Ne aflam în fa_a pluralita_ii intermediare de infrac_iuni atunci când dupa condamnarea definitiva:
a. cel condamnat savârseste din nou o infrac_iune înainte de începerea executarii pedepsei; b. cel condamnat savârseste din nou o infrac_iune în timpul executarii pedepsei sau în stare de evadare;

c. nu sunt întrunite condi_iile prevazute de lege pentru starea de recidiva.

67. Caracterul penal al faptei poate fi înlaturat:
a. nemijlocit, în situa_ia în care se constata în mod direct inexisten_a uneia din trasaturile esen_iale ale oricarei infrac_iuni; b. nemijlocit, în situa_ia în care se constata în mod direct existen_a unei cauze de nepedepsire; c. mijlocit, ca urmare a unei stari, situa_ii sau împrejurari care determina lipsa vreunei trasaturi esen_iale.

68. Cauze care înlatura vinova_ia, în cazul savârsirii unei fapte prevazute de legea penala, ca urmare a interven_iei unui eveniment imprevizibil, irezistibil ori imposibil de înlaturat, sunt urmatoarele:
a. cazul fortuit; b. minoritatea; c. starea de necesitate.

69. Cauze care înlatura vinova_ia în cazul savârsirii unei fapte prevazute de legea penala, ca urmare a justificarii sociale, sunt urmatoarele:
a. constrângerea morala; b. eroarea de drept; c. eroarea de fapt.

70. În cazul legitimei aparari, modalitatea generala, condi_iile privind atacul, sunt urmatoarele:
a. sa existe un atac; b. atacul sa fie material, indirect, imediat si just; c. atacul sa puna în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc.

71. Condi_iile privitoare la ac_iunea de salvare, în cazul starii de necesitate, sunt urmatoarele:
a. ac_iunea de salvare care se concretizeaza într-o fapta prevazuta de legea penala trebuie sa fie necesara si faptuitorul sa fi întrevazut o alta modalitate de salvare; b. ac_iunea de salvare sa produca urmari vadit mai grave decât cele ce s-ar fi putut produce daca pericolul nu era înlaturat; c. ac_iunea de salvare sa nu fie înfaptuita de catre persoana sau pentru o persoana care avea obliga_ia de a înfrunta pericolele.

72. Constrângerea fizica, cauza care înlatura caracterul penal al faptei, exista atunci când:
a. faptuitorul este supus unei presiuni fizice; b. faptuitorul nu-i poate rezista acestei presiuni fizice; c. faptuitorul supus acestei presiuni fizice savârseste o fapta.

73. Constrângerea morala înlatura caracterul penal al faptei daca sunt întrunite cumulative urmatoarele condi_ii:
a. existen_a constrângerii asupra fizicului unei persoane; b. persoana constrânsa fizic sa nu poata opune rezisten_a eficace ac_iunii de constrângere; c. fapta savârsita sub presiunea constrângerii fizice sa nu fie prevazuta de legea penala.

74. Existen_a cazului fortuit înlatura caracterul penal al faptei daca sunt întrunite urmatoarele condi_ii:
a. ac_iunea sau inac_iunea unei persoane sa fi produs un rezultat vatamator datorita intrarii în concurs cu o energie straina de constiin_a si voin_a acelei persoane; b. interven_ia împrejurarii care a determinat producerea rezultatului sa nu fi fost imprevizibila; c. ac_iunea sau inac_iunea peste care s-a suprapus împrejurarea fortuita sa constituie o fapta prevazuta de legea penala.

75. Efectele be_iei voluntare, indiferent de forma completa sau incompleta, pot fi:
a. faptuitorul va raspunde penal când aceasta este preordinata; b. faptuitorul nu va raspunde penal când aceasta este voluntara; c. faptuitorul va raspunde civil când aceasta este preordinata si nu va raspunde civil când aceasta este ocazionala.

76. Efectele starii de minoritate în care minorul faptuitor nu îndeplineste condi_iile legale pentru a raspunde penal sunt:
a. înlatura necondi_ionat caracterul penal al faptei pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani; b. înlatura caracterul penal al faptei pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani dar nu au împlinit vârsta de 16 ani si au savârsit fapta cu discernamânt; c. nu înlatura raspunderea civila pentru minorii care au vârsta între 14 si 16 ani si au savârsit fapta cu discernamânt.

77. Raspunderea penala, ca institu_ie fundamentala a dreptului penal, are la baza urmatoarele principii:
a. infrac_iunea este singurul temei al raspunderii penale; b. personalitatea, unicitatea, celeritatea si inevitabilitatea raspunderii penale; c. individualizarea si imprescriptibilitatea raspunderii penale.

78. Scopul normelor penale privind prevenirea savârsirii infrac_iunilor se realizeaza prin:
a. respectarea prevederilor legii penale în vigoare de catre to_i ceta_enii; b. dispunerea exclusiva a masurilor de natura economica; c. aplicarea sanc_iunilor prevazute de lege pentru savârsirea infrac_iunilor.

79. Condi_ii ale înlocuirii raspunderii penale, prevazute de norma penala, cu privire la persoana infractorului sunt:

a. din atitudinea faptuitorului dupa savârsirea infrac_iunii rezulta ca acesta regreta fapta; b. sunt suficiente date ca faptuitorul poate fi îndreptat fara a i se aplica o pedeapsa; c. faptuitorul sa nu mai fi fost anterior condamnat sau sa nu i se fi aplicat de trei ori sanc_iuni cu caracter administrativ, iar în ce priveste condamnarea se considera inexistenta în situa_iile prevazute în art. 38 din Codul penal în vigoare.

80. Instan_a de judecata daca constata ca sunt îndeplinite condi_iile necesare pentru înlocuirea raspunderii penale, aplica una din urmatoarele sanc_iuni cu caracter administrativ:
a. libertatea supravegheata; b. interzicerea de a se afla în anumite localita_i: c. amenda de la 10 lei la 1000 lei.

81. Amnistia are urmatoarele caractere:
a. caracter real; b. caracter unic; c. caracter facultativ.

82. Efectele prescrip_iei raspunderii penale sunt:
a. când termenul prescrip_iei raspunderii penale s-a împlinit, din acel moment este înlaturata raspunderea penala fiind exclusa aplicarea sanc_iunii; b. chiar daca termenul prescrip_iei raspunderii penale s-a împlinit, învinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal pentru a ob_ine în faza de urmarire penala – scoaterea de sub urmarirea penala sau în faza de judecata – achitarea; c. prescrip_ia raspunderii penale opereaza cu privire la toate infrac_iunile, mai pu_in în cazul infrac_iunilor contra pacii si omenirii.

83. Pentru ca tragerea la raspundere penala sa depinda de necesitatea existen_ei plângerii prealabile trebuie sa fie îndeplinite anumite condi_ii, dintre care amintim:
a. sa existe o infrac_iune pentru care legea penala sa prevada în mod expres ca ac_iunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila; b. plângerea prealabila sa fie introdusa la oricare organ judiciar; c. plângerea prealabila sa fie introdusa oricând la organul judiciar.

84. Se considera ca plângerea prealabila lipseste atunci când:
a. persoana vatamata nu a introdus plângerea prealabila la organul competent; b. în cazul participa_iei penale a fost introdusa numai fa_a de un participant; c. a fost introdusa cu respectarea condi_iilor legale privind con_inutul ei.

85. Pentru ca împacarea par_ilor sa înlature raspunderea penala trebuie îndeplinite anumite condi_ii:
a. este necesare ca legea sa prevada în mod expres ca împacarea par_ilor înlatura raspunderea penala; b. între partea vatamata si infractor sa intervina împacarea clar exprimata prin care se manifesta voin_a de a pune capat conflictului de drept penal; c. împacarea sa fie par_iala, condi_ionata, definitiva si sa intervina pâna la pronun_area hotarârii judecatoresti.

86. Sistemul sanc_iunilor de drept penal cuprinde:
a. pedepsele; b. masurile educative; c. masurile asiguratorii.

87. Pedepsele constau în faptul ca:
a. sunt masuri de constrângere si reeducare prevazute de legea penala; b. se aplica infractorului de catre instan_a de judecata; c. se aplica în scopul prevenirii savârsirii de noi infrac_iuni.

88. Scopul pedepsei se realizeaza prin urmatoarele func_ii:
a. de constrângere; b. de asigurare; c. de reparare.

89. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice sunt:
a. deten_iunea pe via_a; b. închisoarea de la 15 zile la 30 de ani; c. interzicerea unor drepturi de la unu la 10 ani.

90. Pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice sunt:
a. mustrarea cu avertisment; b. amenda penala de la 100 lei la 50 000 lei; c. masuri educative.

91. Având în vedere prevederile Codului penal în vigoare, la stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana fizica se _ine seama de urmatoarele criterii:
a) dispozi_iile par_ii generale a Codului penal în vigoare si limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a acestui Cod penal; b) presupunerea faptei si starea de sanatate a faptuitorului; c) împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

92. Opera_ia de individualizare a pedepsei parcurge trei etape carora le corespunde câte o forma de individualizare a pedepsei, dupa cum urmeaza:
a) etapa incriminarii faptei careia îi corespunde forma individualizarii legale a pedepselor; b) etapa stabilirii raspunderii penale careia îi corespunde forma individualizarii judiciare a pedepselor; c) etapa executarii pedepsei aplicate de catre instan_a de judecata careia îi corespunde forma individualizarii administrative a pedepsei.

93. Având în vedere prevederile Codului penal în vigoare, la stabilirea si aplicarea pedepselor pentru persoana juridica se _ine seama de urmatoarele criterii:

a) dispozi_iile generale ale Codului penal în vigoare si limitele de pedeapsa fixate pentru persoana fizica, în partea speciala a acestuia; b) gravitatea faptei savârsite; c) situa_ia persoanei juridice.

94. Potrivit Codului penal în vigoare categoriile circumstan_elor atenuante legale generale sunt urmatoarele:
a) depasirea limitelor cazului fortuit; b) depasirea limitelor erorii de fapt; c) minoritatea.

95. Potrivit Codului penal în vigoare pot constitui circumstan_e agravante legale si urmatoarele împrejurari;
a) savârsirea faptei de trei sau mai multe persoane împreuna; b) savârsirea infrac_iunii prin acte de cruzime, prin violen_e asupra membrilor familiei ori prin metode si mijloace care prezinta pericol public; c) orice situa_ie asemanatoare pe care instan_a o poate considera asemenea circumstan_a.

96. Pedeapsa deten_iunii pe via_a nu se aplica:
a) celui care, la data pronun_arii hotarârii de condamnare a împlinit vârsta de 50 de ani; b) celui care, în timpul executarii pedepsei, a împlinit vârsta de 45 de ani; c) celui care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

97. Cel condamnat la pedeapsa deten_iunii pe via_a poate fi liberat condi_ionat:
a) dupa executarea efectiva a 10 ani de deten_ie; b) dupa executarea efectiva a 15 ani de deten_ie, daca este staruitor în munca si da dovezi temeinice de îndreptare; c) dupa executarea efectiva a 15 ani de deten_ie, când condamnatul a trecut de vârsta de 55 de ani pentru barbat si 50 de ani pentru femeie.

98. Potrivit art. 24 din Legea nr. 275/2006, regimul deschis se aplica:
a) persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult 3 ani; b) persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult un an; c) persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani.

99. Suspendarea condi_ionata a executarii pedepsei poate fi dispusa de instan_a de judecata, chiar daca nu sunt îndeplinite condi_iile prevazute de art. 81 din Codul penal în vigoare, în urmatoarele cazuri:
a) când pedeapsa aplicata este închisoarea de cel mult 6 luni; b) când condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacita_ii de munca instan_a revoca executarea pedepsei la locul de munca si dispune suspendarea condi_ionata a executarii pedepsei în raport cu restul de pedeapsa ramas neexecutat; c) în cazul infrac_iunii de abandon de familie, daca par_ile nu s-au împacat, dar în cursul judeca_ii inculpatul îsi îndeplineste obliga_iile, instan_a, în cazul când stabileste vinova_ia, pronun_a împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea condi_ionata a executarii pedepsei.

100. Condamnarea la pedeapsa deten_iunii pe via_a sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevazute în art. 64 lit. a-c din Codul penal în vigoare, în urmatoarele intervale de timp:
a) din momentul în care hotarârea de condamnare a ramas definitiva si pâna la terminarea executarii pedepsei; b) din momentul în care hotarârea de condamnare a ramas definitiva si pâna la gra_ierea totala sau a restului de pedeapsa; c) din momentul în care hotarârea de condamnare a ramas definitiva si pâna la împlinirea termenului de prescrip_ie a raspunderii penale.

101. Pedeapsa complementara a degradarii militare se aplica, în condi_iile prevazute de legea penala, condamna_ilor care au anumite calita_i:
a) cadre militare în activitate; b) cadre militare în rezerva; c) cadre militare în retragere.

102. Când instan_a de judecat stabileste amenda, ce urmeaza a fi aplicata persoanei juridice, _ine seama de:
a) dispozi_iile par_ii generale a Codului penal în vigoare si de limitele de pedeapsa fixate în partea speciala a Codului penal în vigoare pentru persoana fizica; b) locul unde s-a savârsit infrac_iunea; c) împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

103. Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica si atunci când:
a) persoana juridica a fost constituita în scopul savârsirii de infrac_iuni; b) obiectul de activitate a persoanei juridice a fost deturnat în scopul savârsirii de infrac_iuni; c) pâna la împlinirea termenului de suspendare de 3 luni pedeapsa complementara privind afisarea sau difuzarea hotarârii de condamnare nu a fost pusa în executare.

104. Minorii care raspund penal sunt:
a) minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani; b) minorii care au vârsta între 14 – 16 ani daca nu au savârsit fapta cu discernamânt; c) minorii care au împlinit vârsta de 16 ani.

105. Masurile educative care se pot lua fa_a de minori sunt:
a) mustrare; b) mustrare cu avertisment; c) libertate supravegheata.

106. Instan_a pune în vedere celui caruia i s-a încredin_at supravegherea minorului:
a) îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptarii lui; b) sa înstiin_eze scoala de îndata, daca minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele;

c) sa înstiin_eze institu_ia de interes public fixata de instan_a, daca a savârsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.

107. În raport cu modul de comportare a minorului în perioada liberarii dintr-un centru de reeducare – înainte de a deveni major – se poate dispune una dintre urmatoarele masuri:
a) daca minorul are o comportare necorespunzatoare se poate dispune revocarea liberta_ii; b) daca minorul a savârsit din nou o infrac_iune, pentru care se apreciaza ca este cazul sa se aplice pedeapsa închisorii, se dispune revocarea internarii; c) daca minorul a savârsit din nou o infrac_iune pentru care nu este necesara aplicarea unei pedepse se dispune revocarea liberarii.

108. În caz de suspendare condi_ionata a executarii pedepsei aplicate minorului, termenul de încercare cuprinde:
a) durata pedepsei închisorii la care se adauga un interval de timp fixat de instan_a potrivit legii penale; b) un interval de timp de la 6 luni la un an, fixat de instan_a, care se adauga la durata pedepsei închisorii; c) o perioada de 12 luni, daca pedeapsa este amenda.

109. Scopul masurilor de siguran_a consta în aceea ca:
a) aceste masuri urmaresc înlaturarea unei stari de pericol; b) aceste masuri urmaresc preîntâmpinarea savârsirii faptelor prevazute de legea penala; c) aceste masuri se iau fa_a de persoanele carora li se aplica o sanc_iune juridica pentru faptele comise.

110. Pentru a se dispune luarea masurii de siguran_a a obligarii la tratament medical trebuie îndeplinite anumite condi_ii:
a) faptuitorul sa fi savârsit o fapta prevazuta de legea penala; b) faptuitorul sa prezinte un anumit pericol pentru societate; c) starea de pericol a faptuitorului sa nu provina din cauza unei boli sa intoxicari cronice cu alcool, stupefiante sau alte asemenea substan_e.

111. Pentru a se dispune luarea masurii de siguran_a a internarii medicale într-un institut medical de specialitate trebuie îndeplinite anumite condi_ii:
a) persoana sa fi savârsit o fapta; b) persoana care a savârsit fapta prevazuta de legea penala sa fie bolnava mintal sau toxicomana; c) sa existe temerea ca persoana bolnava mintal sau toxicomana, care a savârsit fapta prevazuta de legea penala, prezinta pericol pentru societate.

112. Pentru a se dispune luarea masurii de siguran_a a interzicerii unei func_ii sau profesii trebuie îndeplinite anumite condi_ii:
a) sa se savârseasca o fapta; b) persoana sa fi savârsit fapta prevazuta de legea penala cu ocazia îndeplinirii unei anumite func_ii sau exercitarii unei profesii, meserii sau alte ocupa_ii; c) fapta prevazuta de legea penala sa fie rezultatul inten_iei care l-a determinat pe faptuitor sa desfasoare o activitate necorespunzatoare.

113. Pentru a se dispune luarea masurii de siguran_a a interzicerii de a se afla în anumite localita_i trebuie îndeplinite urmatoarele condi_ii:
a) fapta savârsita sa constituie infrac_iune; b) infractorul sa fie condamnat la pedeapsa închisorii de cel pu_in un an când a mai fost condamnat si pentru alte infrac_iuni, sau sa fi fost condamnat pentru infrac_iunea savârsita la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, ori pentru o infrac_iune din cele prevazute în art. 116 alin. 4 din Codul penal în vigoare; c) când prezen_a infractorului în localitatea unde a savârsit infrac_iunea sau alte localita_i constituie o comportare necorespunzatoare.

114. Expulzarea, ca masura de siguran_a, poate fi dispusa numai daca sunt îndeplinite urmatoarele condi_ii:
a) sa fie savârsita o fapta de catre un ceta_ean strain sau o persoana fara ceta_enie care nu are domiciliul în _ara; b) ramânerea pe teritoriul _arii a ceta_eanului strain sau a persoanei fara ceta_enie care nu are domiciliul pe teritoriul _arii si care a savârsit o infrac_iune sa prezinte o stare de pericol care nu poate fi înlaturata altfel; c) sa nu existe motive serioase ca infractorul strain risca sa fie supus la tortura în statul în care urmeaza sa fie expulzat.

115. Instan_a poate dispune confiscarea speciala a unor categorii de bunuri, mai pu_in cele exceptate de lege, dupa cum urmeaza:
a) bunurile produse prin savârsirea faptei prevazute de legea penala, cele care au fost date pentru a determina savârsirea unei fapte prevazute de legea penala sau pentru a rasplati pe faptuitor, bunurile dobândite prin savârsirea faptei prevazute de legea penala, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si în masura în care nu servesc la despagubirea acesteia, precum si bunurile a caror de_inere este interzisa de lege; b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, la savârsirea unei infrac_iuni, daca sunt ale infractorului sau daca, apar_inând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor cu excep_ia celor care au fost folosite la savârsirea infrac_iunilor prin presa; c) bunurile produse, modificate sau adaptate în scopul savârsirii unei infrac_iuni, daca au fost utilizate la comiterea acesteia si daca sunt ale infractorului. Când bunurile apar_in altei persoane confiscarea se dispune daca producerea, modificarea sau adaptarea a fost efectuata de proprietar ori de infractor cu stiin_a proprietarului.

116. Pentru a se putea dispune interdic_ia de a reveni în locuin_a familiei pe o perioada determinata este necesar sa se îndeplineasca urmatoarele condi_ii:

a) fapta savârsita sa constea în lovituri sau alte acte de violen_a cauzatoare de suferin_e fizice si psihice asupra membrilor familiei; b) pedeapsa închisorii aplicate condamnatului pentru fapta savârsita sa fie de cel pu_in doi ani; c) prezen_a condamnatului în locuin_a familiei sa constituie un pericol grav pentru ceilal_i membri ai familiei si sa existe cererea par_ii vatamate prin care se solicita aceasta interven_ie.

117. Gra_ierea are ca obiect:
a) pedeapsa aplicata pentru o anumita infrac_iune si neexecutata; b) pedeapsa aplicata pentru infrac_iunea savârsita pâna la data intrarii în vigoare a actului de gra_iere; c) pedeapsa executata.

118. Prescrip_ia executarii pedepsei are ca efect:
a) înlaturarea executarii pedepselor principale aplicate prin hotarârea de condamnare ramasa definitiva în urma trecerii unui anumit interval de timp prevazut de lege; b) înlaturarea executarii masurilor de siguran_a dupa trecerea unui anumit interval de timp; c) înlaturarea pedepselor principale pronun_ate pentru infrac_iuni contra pacii si omenirii în urma trecerii unui anumit interval de timp, prevazut de lege.

119. Suspendarea cursului prescrip_iei executarii pedepsei are loc, potrivit Codului de procedura penala, în urmatoarele cazuri:
a) suspendarea executarii pâna la solu_ionarea contesta_iei în anulare; b) amânarea executarii pedepsei în condi_iile prevazute de art. 453 Cod procedura penala; c) întreruperea executarii pedepsei în condi_iile prevazute de art. 455 Cod procedura penala.

120. Efectele amnistiei sunt:
a) amnistia intervenita înainte de condamnare atrage înlaturarea raspunderii penale, situa_ie în care procesul penal va înceta în orice faza s-ar afla; b) amnistia intervenita dupa condamnarea definitiva înlatura nu numai raspunderea penala dar si executarea pedepsei principale pronun_ate, precum si pedepsele complementare aplicate, interdic_ii, incapacita_i rezultate din condamnare si starea de recidiva; c) amnistia intervenita atât înainte de condamnare cât si dupa condamnare înlatura masurile de siguran_a, masurile educative si drepturile persoanei vatamate (despagubiri civile cât si cheltuieli de judecata).

121. Pentru a opera reabilitarea de drept, în general, este necesara întrunirea cumulativa a urmatoarelor condi_ii:
a) sa existe o condamnare la amenda sau la pedeapsa închisorii care nu depaseste un an pentru persoana fizica, si o condamnare la amenda sau la o pedeapsa complementara pentru persoana juridica; b) sa treaca un termen de doi ani de la data executarii pedepsei atât pentru persoana fizica cât si pentru persoana juridica;

c) persoana condamnata sa nu fi savârsit o alta infrac_iune în termen de 3 ani de la data executarii pedepsei.

122. Reabilitarea judecatoreasca se acorda la împlinirea condi_iilor privitoare la condamnare atunci când:
a) condamnarile privesc pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani; b) condamnarile sunt dintre cele pentru care legea prevede ca se ob_ine reabilitarea de drept; c) instan_a constata ca cel condamnat nu si-a îndeplinit în mod regulat obliga_iile privitoare la despagubirile civile din hotarârea de condamnare.

123. Reabilitarea judecatoreasca se acorda la împlinirea condi_iilor privitoare la conduita condamnatului când acesta:
a) nu a suferit o noua condamnare în timpul termenului de reabilitare; b) îsi asigura existen_a prin munca sau prin alte mijloace oneste, precum si în cazul când are vârsta de a fi pensionat sau este incapabil de munca; c) a avut o buna conduita dar nu a achitat în întregime cheltuielile de judecata si cheltuielile civile la plata carora a fost obligat datorita relei-voin_e a sale sau partea vatamata a renun_at la despagubiri.