SADRŽAJ

1.Uvod...........................................................................................................................2 2.Izbor makro i mikro lokacije...................................................................................3 2.1. Makro lokacija......................................................................................................3 2.2. Mikro lokacija.......................................................................................................3 3. Potrebna oprema za obavljanje poslovnog pothvata............................................5 4. Potrebna stalna sredstva..........................................................................................6 5. Materijalni inputi......................................................................................................7 6. Potreban broj zaposlenih..........................................................................................8 7. Tijek realiziranja ideje (aktivnosti).........................................................................9 8. Grafičko prikazivanje projeka..............................................................................10 8.1. Tablica međuovisnosti aktivnosti........................................................................10 8.2. Tablica aktivnosti................................................................................................11 8.3. Gantogram...........................................................................................................12 8.4. Mreţni dijagram..................................................................................................13 9. Zaključak.................................................................................................................14

1

produkt ili cjelovitost međusobno povezanih aktivnosti čije je trajanje vremenski ograničeno. koje čine ţivotni ciklus projekta. Ciljevi projekta su: projektni rezultat. Projekt je ciljno usmjerena. Sadrţi utvrđeni raspored obavljanja aktivnosti. Pomoću ovoga programa ćemo povezati sve aktivnosti projekta te svakoj toj aktivnosti dodati odgovarajuće resurse (radne ili materijalne) kao i cijene tim resursima. pa zahtjeva suradnju različitih stručnjaka (timski rad) i posebno organiziranje. jednokratna. Za rezultat ima jedinstven proizvod ili uslugu. Projekt je izgradnja sportskog centra na području Mostara.1. Realizacija aktivnosti povezana je s korištenjem resursa i visokim rizikom. Tako ćemo odrediti ukupno vrijeme trajanja projekta kao i ukupne troškove istog. početak i kraj. Također ćemo u ovom radu opisati korake projekta pomoću jednog od svjetskih najrašireniji programa za planiranje – MS Project 2003. namjenu. U ovom radu ćemo kroz nekoliko faza izraditi jedan projekt. troškovi i performanse. vrijeme. Usmjeren je k predhodno definiranom cilju. relativno nova i kompleksna namjera. 2 .Uvod Projekt je jednokratan privremeni poduhvat koji ima cilj. Izrada samoga projekta se sastoji iz dvadeset aktivnosti (faza).

Uvjeti za bavljenje sportom u ţupaniji su izvanredni. riješeni su imovinsko pravni odnosi. a što je bitno za odvodnju oborinskih voda. kako rekreativaca tako i amatera. Mikro lokacija Sportski tereni bit će izgrađeni u neposrednoj blizini Sveučilišta.o će svoju djelatnost obavljati u Mostaru na lokaciji Bijeli Brijeg u BiH na području Hercegovačko. od glavne bolnice udaljeno pola kilometra. te se moţe reći da je udio sportaša. Prostor se nalazi u privatnom vlasništvu te potrebne dozvole neće biti problem. Uz navedenu lokaciju predviđena je i izgradnja polivalentnog sportskog centra kojeg će izgraditi tvrtka u vlasništvu Grada Mostara i koja će njima gospodariti. 3 . rukometaša. To je prilika da se zajednički projektira i izgradi dio infrastrukturnih objekata.2.o. dok bi ostatak od oko 800 m². Za predviđene sportske djelatnosti nema nikakvih prepreka. Oko cijelog kompleksa se namjerava posaditi njegovana ţivica ligustruma visine dva metra.1.neretvanske ţupanije. Kako je parcela naslonjena na javno prometnu površinu osiguran je priključak na kanalizaciju i vodovod. kvalificiranih trenera u većim sredinama. Potrebna lokacija na kojoj će se sve to izgraditi je pravokutna parcela površine 2500 m². Makro lokacija Sportski centar Mostar d. bazen sa svlačionicama oko 500 m². Izbor makro i mikro lokacije 2. 2. dobivamo odlične preduvjete za cjelogodišnje bavljenje sportom. bio određen za ugostiteljski objekt i parking za petnaestak automobila. Postoje i dobre pretpostavke da se na ovom području organiziraju zimski treninzi za sportaše iz cijele Europe. Parcela ima svoj priključak na elektro mreţu. a kada se svemu tome dodaju klimatski uvjeti.2. Cijela ţupanija poznata je po mnoštvu sportaša prvenstveno nogometaša. postoji mnoštvo terena. u odnosu na ukupan broj stanovnika vrlo velik. košarkaša. na kojoj će dva tenis terena zauzeti po 600 m². Lokacija je zanimljiva i atraktivna te vrlo pogodna za takvu djelatnost.

Ostaje još na gradskom zemljištu izgraditi sportski centar. a na privatnom ovaj naš Sportski centar Mostar. Svijest o potrebi bavljenja sportom i rekreacijom sve se više razvija i u budućnosti predstavljati će sve veću potrebu. dok druga prolazi sa druge strane parcele osigurava nesmetan prilaz kamionima. Nedavno je na široj lokaciji završena izgradnja stambenog naselja sa oko dvjesto stambenih jedinica i više ne postoji mogućnosti gradnje stambenih objekata. Urbanistički plan Grada Mostara pretpostavlja gradnju stambenih i sportsko. Jedna. Nema potrebe napominjati da je ovakva djelatnost neškodljiva za zdravlje.Na samu parcelu dolaze dvije ceste.rekreativnih sadrţaja na području Bijelog Brijega. 4 . prolazi kroz stambeno naselje i pogodna je za promet malih vozila zbog blizine javnog parkinga. bliţa. ekološka i opće potrebna.

Cijeli posao moţe izvesti geometar. pa je za sve potrebno osigurati usluge dva kamiona nešto veće nosivosti (cca 18 m ³ ). Sve poslove vezane za iskope i betoniranja izvršiti će tvrtke koje se bave tim poslovima i predviđeno je da sve navedeno moţe biti završeno u roku od deset dana. Vrijednost zemlje premašuje vrijednost kamenih agregata iz kamenoloma. a sastoji se od već dogotovljenih ploča siporeksa. Za kompletnu izgradnju sportskog centra.3. oko 60 % pokrit će se kompenzacijom za iskopanu zemlju. betoniranje bazenske školjke i temelja ugostiteljskog objekta. bravar. Najveći dio investicije odnositi će se na teške građevinske radove. Dio investicije. Kako se moţe vidjeti ovo nije radno intenzivna tehnologija. iskope. uključujući i završne radove uređenja okoliša ( sadnju ţivice i postavljanje sustava za navodnjavanje ) bit će potrebno oko 150 dana. drenaţe i poravnanje terena. kombinirke za kopanje i grubo ravnanje. Pogodnost je i to što se radi o iskopima u zemlji lakše kategorije. Potrebna oprema za obavljanje poslovnog pothvata Da bi se počelo s radom na izgradnji sportskog centra potrebno je uloţiti dosta novca. dva valjka od pet i dvadeset tona. Nakon završetka ovih poslova počinje fino nasipanje i slijeganje završnih slojeva nasipa na tenis terenima i oblaganje bazenske školjke pločicama. dva vozača. Ugostiteljski objekt sa administrativnim uredom i svlačionicama je polu montaţnog tipa. postavljanje zaštitnih mreţa oko terena. 5 . dva zidara i nekoliko građevinskih radnika. Završetkom grubih poravnanja parcele počinje fino niveliranje i betoniranje ogradnih zidića tenis terena. građevinski tehničar. Završne radove izvode obrtnici specijalizirani za završne radove. a veličina parcele i prilazni putovi osiguravaju nesmetan rad kamiona i kopača.

U sljedećoj tablici date su vrijednosti objekata i oprema prema ponudama građevinskih tvrtki koje će obaviti radove.potrebno je posaditi ţivicu.000 50.00 6 .00 7.500. U svakoj mogućoj prilici radove koje mogu obaviti vlasnici tvrtke obavljati će sami i na taj način dodatno uštedjeti.500.4.000. Prilikom pripreme i razrade poslovne ideje došlo se do spoznaje o mogućnostima kojima bi se smanjili ukupno potrebni troškovi.00 12. Kako je odlučeno da cijeli sportski kompleks treba biti zaštićen od pogleda sa strane.000 konvertibilnih maraka.500.500.00 7.00 20. Vrsta Tenis tereni Ugostiteljski objekt Betonski bazen Uredska oprema Oprema za održavanje tenis terena Ugostiteljska oprema UKUPNO Vrijednost 55. Na taj način ušteđeno je oko 20. uzgoje i posade.000.00 152. Potrebna stalna sredstva Parcela na kojoj se gradi sportski centar je u privatnom vlasništvu jednog od osnivača tvrtke. Informirajući o cijenama sadnica spoznalo se da je to prilično velika stavka i odlučeno je da vlasnici tvrtke sadnice ligustruma sami razmnoţe.

troškovi odrţavanja ugostiteljskog objekta. Kako je kapacitet bazena 480 m ³ ukupan trošak je 960 m ³ godišnje.5. Troškovi odrţavanja odnose se na troškove odvoza smeća.250. Njena cijena je tijekom godine otprilike ista. Ako se kvalitetno zaštiti teren od udara vjetrova i pravodobno zalijeva trošak se značajno moţe smanjiti. bazenska voda. Otprilike se potroši dva raspršivača i oko tristo kWh električne energije mjesečno. drenaţi i vjetrovima. Smanjen je iznos i za prosinac kada se planira godišnji odmor i radi samo hladni pogon. a kada se dodaju svi ostali troškovi dolazi se do iznosa od 4. zimi se koristi protiv smrzavanja tla i stabiliziranje terena. a koja sluţe za nesmetano pruţanje usluga. Za oba terena to je oko 15 tona godišnje. dijelova i goriva za kosilice. Nešto manji trošak je tijekom ljeta i jeseni kada se jednim setom loptica moţe odigrati i do deset sati. 7 .00 km. Bazenska voda mijenja se dva puta godišnje.00 mjesečno. a ljeti za vlaţenje. tenis loptice. Isto tako slijeganjem terena biti će potrebno druge i treće godine potrošiti oko dvije tone tenisita više iz razloga izravnanja terena.00 km. Trošak tenisita zavisi o načinu odrţavanja terena. troškovi nabave pića. Materijalni inputi Materijalni inputi su sva ona sredstva koja se utroše u tijeku jednu godine. Njihova vrijednost ukalkulira se u prodajnu cijenu. Dunlop fort i Wilson pala je sa 15. Voda koja se koristi za polijevanje tenis terena je bunarska voda čija se cijena izraţava kroz utrošak raspršivača i električne energije. Nešto su veći troškovi otvaranjem sezone. kemikalije za odrţavanje kvalitete vode u bazenu. Po trenutnim cijenama to iznosi 1. Najznačajniji troškovi pri obavljanju ove djelatnosti su: tenisit.00 km.00 km po dozi od tri komada na 9. Trošak tenis loptica ovisi o vremenskim prilikama i učestalosti igranja. vreće za otpatke i ostali sitni repromaterijal. električna energija za reflektore. a što ponajprije ovisi o kvaliteti ugrađene opreme za filtraciju. voda za polijevanje tenis terena. Odrţavanje vode je otprilike na nivou je 250. Tijekom desetak prošlih godina cijena loptica npr. Planirani trošak loptica u narednim godinama određen je na osnovu trenda smanjenja cijena loptica. Isto tako veći je trošak i prigodom odigravanja turnira. a dok su tijekom ostatka godine otprilike isti. električna energija za pogon pumpi bazena.750. Nakon treće godine ostaju samo troškovi popune procijeđenog i otpuhanog tenisita. komunalnih usluga.

početak i kraj sezone). tako da je predviđen ukupan broj zaposlenika sedam. Potreban broj zaposlenih Za obavljanje svih navedenih poslova biti će potrebno troje stalnih zaposlenika koji će raditi tijekom cijele godine i dva povremena zaposlenika koja će raditi samo pet mjeseci u godini kad to bude potrebno( turniri. 3. 4.B Naziv radnog mjesta Osnivači Teniski trener Učitelj tenisa 1. Potrebno je naglasiti kako uvelike računamo na pomoć članova obitelji u ovim poslovima pa nam stoga i nije potreban veliki broj radnika za ove poslove. U nastavku slijedi tabelarni prikaz potrebnog broja zaposlenika i proračun troškova zaposlenika R. Poslove računovodstva i financija te posao marketinga i organizacije biti će zaduţeni vlasnici odnosno osnivači ovog sportskog centra te će biti zaposleni na puno radno vrijeme cijelu godinu. Potreban broj stalnih zaposlenika 2 1 1 1 Potreban broj povremenih zaposlenika 1 1 Ukupno potrebno zaposlenika 2 2 1 2 7 Potrebna stručna sprema VŠS VŠS VŠS KV Radnik na odrţavanju UKUPNO: 8 . 2. pripreme ekipa.6.

Kriterij cijena). 11) Izgradnja i uređenje staze. 9 . zašto to treba raditi. 9) Postavljanje zaštitne ograde oko terena. Trajanje ove aktivnosti je 14 dana. Trajanje ove aktivnosti je 2 dana. 6) Izbor poduzeća za uređenje lokacije ( Odabir poduzeća koje ima najbolju ponudu. 14) Montiranje nabavljenih rekvizita. 4) Izbor lokacije ( Lokacija planirane izgradnje sportskog centra je na Bijelom Brijegu). 13) Postavljanje tribina oko teniskog terena. Trajanje ove aktivnosti je 6 dana. Trajanje ove aktivnosti je 4 dana. Trajanje ove aktivnosti je 8 dana. Trajanje ove aktivnosti je 20 dana. Trajanje ove aktivnosti je 4 dana. Trajanje ove aktivnosti je 14 dana. 20 % sredstava će osigurati HNŢ. 12) Izgradnja male biciklističke staze za dijecu. a preostali 20% ćemo prikupiti preko sponzora i doprinosa građana). Tijek realiziranja ideje (aktivnosti) Projekt će se odvijati kroz slijedeće aktivnosti: 1) Formuliranje vizije i strategije projekta. Trajanje ove aktivnosti je 12 dana. 8) Postavljanje podloge za nogometno i košarkaško igralište. Trajanje ove aktivnosti je 15 dana. Trajanje ove aktivnosti je 10 dana. Zatim je potrebno dobiti suglasnost i financijska jamstva od općinskih vlasti). Trajanje ove aktivnosti je 12 dana. Trajanje ove aktivnosti je 2 dana. 2) Istraţivanje zainteresiranosti i potrebne potpore građana i vlasti za planirani projekt. Trajanje ove aktivnosti je 7 dana. tko će sve biti uključen u projekt. 5) Administrativni poslovi ( Potrebne dozvole iz općine i katastra). tko je voditelj projekta te načine izvršenja projekta). 15) Postavljanje klupa i košara za smeće. 10) Narudţba potrebne opreme. 3) Izvori financiranja. ( Ova aktivnost daje odgovore na pitanja što treba raditi. Trajanje ove aktivnosti je 9 dana. 7) Uređenje travnjaka i prilaza parkingu (Početni radovi na samoj lokaciji). 16) Nabavka i postavljanje rasvjetnih stupova . Trajanje ove aktivnosti je 11 dana.7. Trajanje ove aktivnosti je 2 dana. (Potrebno je provesti anketu među građanima na temelju koje ćemo dobiti njihovo mišljenje o samom projektu. 17) Sadnja zelene ograde oko teniskog terena. ( Općina financira 60 % vrijednosti projekta.

Trajanje ove aktivnosti je 3 dana. Trajanje ove aktivnosti je 7 dana. 20) Otvaranje sportskog centra. 19) Završno uređenje i provjera sigurnosti. Trajanje ove aktivnosti je 2 dana. 8.5 4.18) Obavijest javnosti.9 10 14 15 15.6 6 8 7 7 11 8.4 4. Grafičko prikazivanje projeka 8.1.16 17 17 19 15 4 20 6 14 10 9 14 2 2 12 12 7 11 2 8 4 7 3 2 10 . Tablica međuovisnosti aktivnosti Aktivnosti Prethodna aktivnost Trajanje aktivnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 2.

Tablica aktivnosti 11 .2.8.

Gantogram 12 .3.8.

8. Mrežni dijagram 13 .4.

14 . MS Project je korisnički orijentiran sustav u čijem se grafičkom okruţenju jednostavno raspoređuju aktivnosti na projektu i koji pomaţe u postizanju ciljeva projekta na vrijeme i u okviru budţeta. u određenom vremenu. zaokruţen. kadrove. koji vode ljudi prema postavljenim ciljevima.. kvalitetu. moţemo zaključiti da je projekt jedinstven podhvat s početkom i krajem.9. Zaključak Nakon svega što smo uradili. rasporeda i kvalitete. Projekt je cjelovit. Projekt je zapravo privremeno nastojanje da se stvori jedinstven proizvod ili usluga.). uz određene uvijete (troškove.. višeslojan poduhvat čijim izvršenjem treba postići određeni cilj. uključujući parametre troška.