1.

0

DEFINISI Terdapat pelbagai pendapat dikemukakan oleh para pengkaji atau ahli-ahli

psikologi sosial untuk menerangkan makna kajian tindakan. Walau bagaimanapun, kebanyakan pendapat mereka menjurus kepada pemberian makna yang hampir sama. Menurut Elliot & Adelman (1976) Kajian Tindakan merupakan satu pendekatan yang berusaha mempertingkatkan mutu profesionalisme guru. Kajian tindakan merupakan penyelidikan terhadap situasi sosial di sekolah bertujuan memperbaiki kualiti amalan guru di bilik darjah. McNiff (1988) pula menyatakan Kajian Tindakan merupakan satu pendedahan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia mengubah amalan. Pendekatan ini memerlukan guru melaksanakan inkuiri penemuan secara individu serta melibatkan guruguru lain secara kolaboratif. Carr dan Kemmis (1986) juga telah memberikan definisi Kajian Tindakan sebagai “Action research is a form of self-reflective enquiry undertaken by participants (teachers, students or principals, for example) in social (including educational) situations in order to improve the rationality and justice of : a. their social or educational practices; b. their understanding of these practices, and c. the situations (and institution) in which these practices are carried out”. Lomax (1994), Kajian Tindakan adalah "penyelidikan pendidikan" (educational research) dan ia berbeza dengan "penyelidikan dalam pendidikan" (research in education) kerana yang menyelidik itu adalah guru sendiri yang ingin memperkembangkan dirinya serta profesionnya.

Hanipah Hussin (2001) juga telah memberikan satu pengertian Kajian Tindakan yang mana menurut beliau adalah satu usaha di bilik darjah yang bersifat cuba jaya dan berterusan. Partisipan (pengurus sekolah, guru atau pelajar ) membuat intervensi dan langkah-langkah pembaikan dalam usaha mendapatkan anjakan cara berfikir dan kesedaran yang baru. Ia dilaksanakan dalam apa jua keadaan dengan tujuan memperbaiki amalan kerja, menambah kefahaman baru dan meningkatkan profesionalisma dalam profesion perguruan. Daripada kesemua maksud kajian tindakan yang diberikan oleh pengkaji-pengkaji psikologi sosial tersebut dapat disimpulkan bahawa Kajian Tindakan adalah rangka untuk penilaian kendiri di sekolah dan pendekatan dalam Kajian Tindakan mementingkan aktiviti refleksi dan inkuiri yang bertujuan memperbaiki atau mengubah amalan kendiri dalam situasi sosial. Ini jelas menunjukkan pendekatan aspek kajian yang dijalankan lebih menjurus untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui perubahan guru atau diri sendiri dalam pengajaran dan pembelajaran serta melibatkan proses pembelajaran dan perkembangan ikhtisas guru melalui kritikan yang membina. Proses ini melibatkan guruguru membina teori-teori daripada amalan sebenar dan keutamaan diberi untuk memahami dan memperbaiki amalan sendiri.

2.0 2.1

SEJARAH KAJIAN TINDAKAN Sejarah Kajian Tindakan Di Luar Negara Konsep Kajian Tindakan berasal daripada usaha seorang ahli psikologi sosial

yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Beliau mulai menggunakan pendekatan Kajian Tindakan selepas Perang Dunia Kedua dalam usaha menyelesaikan pelbagai masalah dalam komuniti dan mengutamakan dua idea Kajian Tindakan yang penting iaitu keputusan kumpulan dan komitmen kepada peningkatan kerja. Kedua-dua idea ini merupakan asas pendekatan Kajian Tindakan yang menegaskan usaha kolaboratif atau usaha sama kumpulan dan meningkatkan lagi mutu prestasi kerja (Kemmis dan McTaggart, 1988). Pada tahun 1953, idea Lewin diperkembangkan oleh Stephen Corey di Teachers College, Columbia University, New York sebagai pendekatan penyelidikan yang diselenggarakan oleh guru-guru di sekolah. Manakala John Elliot (1976) dan rakanrakannya menggunakan kaedah ini dalam Ford Teaching Project di United Kingdom sebagai pendekatan membantu guru mengembangkan usaha inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Di Eropah, Kajian Tindakan dilaksanakan sebagai sebahagian daripada usaha perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemmis dan McTaggart telah mengembangkan Kajian Tindakan di Australia sebagai alat impirikal dan sistematik untuk meningkatkan prestasi guru di sekolah (Kemmis dan McTaggart, 1988).

2.2

SENARIO KAJIAN TINDAKAN DI MALAYSIA Kementerian Pendidikan khususnya Bahagian Perancangan dan Penyelidikan

Dasar Pendidikan (BPPDP/EPRD), telah memulakan inisiatif untuk membudayakan Kajian Tindakan di sekolah melalui aktiviti Sub-Program 4, iaitu Penyelidikan Pendidikan di bawah program yang dikenali sebagai 'Programme for Innovation, Excellence and Research (PIER)'. Program pembiayaan Bank Dunia ini bermula pada tahun 1993 sehingga 1996 dengan mengadakan kursus-kursus Kajian Tindakan kepada guru-guru di seluruh Malaysia serta menyediakan peruntukan untuk menjalankan projek Kajian Tindakan di sekolah-sekolah. Sebanyak 741 projek Kajian Tindakan telah berjaya dilaksanakan oleh guru-guru sepanjang program PIER (Madzniyah: 1998). Pada tahun 1998 hingga 2000, BPPDP/EPRD telah mendapat peruntukan khas dari Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar di bawah Program Kesedaran Sains untuk membolehkan aktiviti Kajian Tindakan dilaksanakan. Sebanyak 632 projek Kajian Tindakan telah dijalankan oleh guru-guru Matematik dan Sains di seluruh negara di bawah peruntukan ini. Manakala bagi kursus Kajian Tindakan, sebanyak 20 kursus telah dijalankan kepada guru-guru Matematik dan Sains selama 3 tahun ini (Madzniyah: 2000). Sejak tahun 1993, Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan telah diadakan oleh BPPDP/EPRD sebagai wahana untuk menyebarkan hasil-hasil penyelidikan, terutama di kalangan guru untuk dikongsi bersama. Di samping itu, beberapa orang guru yang terlibat diberi peluang membentangkan hasil Kajian Tindakan mereka (Prosiding Seminar, BPPDP: 2000). Selain daripada usaha BPPDP/EPRD, terdapat universiti-universiti tempatan dan maktab-maktab perguruan di bawah Bahagian Pendidikan Guru yang terlibat dalam membantu dan memberi sokongan kepada guru-guru dalam usaha mereka mengkaji dan menyelidik isu dan masalah di dalam bilik darjah dan sekolah. Di antaranya ialah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia (Kim Phaik Lah: 1994) dan Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim (Hanipah Hussin:1999).

2.3

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Sistem pendidikan di Malaysia sebelum merdeka lazimnya adalah dibahagikan kepada empat peringkat. Peringkat pertama ialah sistem pendidikan sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. Peringkat kedua ialah sistem pendidikan semasa penjajahan British, bermula dari Francis Light memperoleh Pulau Pinang pada tahun 1786 hinga menjelang Perang Dunia Kedua. Peringkat ketiga pula bermula dari tempoh pembentukan Malayan Union pada tahun 1946 hingga Semenanjung Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Peringkat keempat ialah sistem pendidikan awal kemerdekaan, iaitu di antara tempoh selepas kemerdekaan sehingga pembentukan Malaysia pada tahun 1963. 2.3.1 Sebelum Merdeka ( 1900 – 1957 ) Sistem pendidikan vernakular Melayu di Tanah Melayu sebelum kedatangan British merupakan pendidikan agama di mana kanak-kanak Melayu belajar kitab alQuran di bawah bimbingan tok guru di masjid, surau atau pondok. Sekolah vernakular Melayu menegaskan pelajaran 3M, hanya diperkembangkan atas inisiatif kerajaan British dalam pertengahan kurun ke-19. Kekurangan guru untuk mengajar di sekolah Melayu merupakan masalah yang mendesak. Justeru itu, kerajaan British cuba mengatasi masalah itu dengan menubuhkan beberapa buah pusat latihan guru. Di antara pusat-pusat latihan itu ialah Maktab Perguruan Sultan Idris yang mula dibuka pada tahun 1922. Pada masa itu maktab ini merupakan kolej latihan guru yang lebih sempurna. Di bawah pimpinan pengetua, O.T. Dussek, maktab it bukan sahaja berjaya menghasilkan ramai guru Melayu tetapi juga menerbitkan tidak kurang bilangan buku teks yang bermutu untuk digunakan di sekolah Melayu dan maktab perguruan itu sendiri. Bagi sekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil, kerajaan British dalam kurun ke-19, mengamalkan dasar tidak campur tangan. Bagaimanapun, pada tahun 1902 kerajaan mula memberi bantuan kewangan untuk mendirikan sekolah vernakular Tamil serta menguatkuasakan suatu Kod Buruh yang mewajibkan majikan mereka menyediakan

pendidikan Tamil di ladang-ladang. Perubahan polisi ini adalah bertujuan menggalakkan buruh-buruh dari India supaya bekerja di Tanah Melayu. Dalam kurun ke 19, masyarakat Cina di Tanah Melayu bebas menubuhkan sekolah-sekolah mereka berdasarkan sistem pendidikan di Negeri China. Pada awal kurun ke 20, terdapat banyak sekolah Cina digunakan untuk menyebarkan ideologi Kuomintang serta menenang pentadbiran British di Tanah Melayu. Kerajaan British mula sedar betapa bahaya pengaruh Negeri China dalam sekolah-sekolah vernakular cina di Tanah Melayu. Untuk menyekat perkembangan yang tidak diingini, pada tahun 1920, kerajaan British telah meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah dengan memberi kuasa kepada Jabatan Pelajaran supaya menutup sebarang sekolah yang tidak mematuhi syaratsyarat yang ditetapkan dalam Enakmen itu. Polisi kerajaan British terhadap sekolah Inggeris adalah berlainan. Sejak penubuhan Penang Free School pada tahun 1816, kerajaan British mula melibatkan diri dalam perkembangan sekolah Inggeris di negeri-negeri Selat dengan memberi bantuan kewangan penuh kepada sekolah Inggeris kerajaan dan separa bantuan kepada sekolah Inggeris kerajaan dan separa bantuan kepada sekolah-sekolah mubaligh. Tujuan kerajaan British membantu sekolah Inggeris adalah untuk memberi pendidikan Inggeris kepada kanak-kanak atasan yang mampu membayar yuran sekolah. Semasa Jepun memerintah Tanah Melayu pula, di antara tahun 1942 sehingga tahun 1945, semua jenis sekolah dipaksa tutup kecuali sebilangan kecilnya digunakan untuk mengajar Bahasa Jepun. Selepas pembentukan Malayan Union pada tahun 1946, kerajaan British cuba memperkenalkan polisi pendidikan baru dengan menerima Laporan Cheesemen sebagai dasar pelaksanaan. Bagaimanapun, rancangan itu tidak dapat dilaksanakan kerana kerajaan pada ketika itu, terlalu sibuk dengan kerja pemulihan sekolah yang banyak mengalami kerosakan dalam masa pemerintahan Jepun. Pada tahun 1949, selepas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, kerajaan Bristish menubuhkan Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran untuk menkaji polisi

pendidikan di bawah pentadbiran baru. Jawatankuasa itu kemudian mengemukakan Laporan Holgate dengan mencadangakan supaya Rancangan Cheeseman diterima sebagai polisi pendidikan Persekutuan Tanah Melayu. Bagaimanapun cadangan tersebut ditolak oleh Majlis Perundingan persekutuan kerana bantahan terhadap penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa penngantar yang tunggal bagi semua sekolah di dalam Persekutuan. Pada tahun 1951, Jawatankuasa Barnes mencadangkan rombakan segala sistem pendidikan dengan menubuhkan dua jenis sekolah sahaja iaitu sekolah Melayu dan sekolah Inggeris. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajarkan sebagai mata pelajaran sahaja. Oleh sebab bantahan rakyat Cina, satu Jawatankusa baru dilantik untuk menkaji pendidikan Cina. Jawatankuasa itu kemudian mengemukakan laporannya, iaitu Laporan Fenn-Wu, yang mencadangkan Bahasa Cina, di mana murid-murid boleh belajar tga bahasa, termasuk bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam masa persekolahan mereka. Oleh sebab perselisihan yang didapati di antara dua laporan tersebut, satu Jawatankuasa Khas ditubuhkan untuk menyelaraskan cadangan-cadangan dalam keduadua laporan itu. Jawatankuasa Khas itu kemudian menerima cadangan-cadangan daripada Laporan Barnes dengan alasan perpaduan rakyat berbilang kaum. Laporan Jawatankusa Khas kemudian diluluskan dan dikuatkuasakan dalam Ordinan Pelajaran 1952. bagaimanapun, rancangan itu tidak dapat dilaksanakan kerana kekurangan kewangan. Laporan Razak yang diumumkan pada tahun 1956 menetapkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan mengiktirafkan Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah mereka masing-masing. Di antara tahun 1946 hingga 1957, beberapa jenis latihan guru diancangkan untuk menampungkan keperluan sekolah. Selain dari guru Melayu di Maktab Perguruan Sultan Idris dan Maktab Perguruan Perempuan di Melaka, Kelas Normal dibuka dalam beberapa tempat untuk melatih guru bagi sekolah jenis aliran bahasa. Kerajaan meminjam Maktab Perguruan Kirkby (1951) dan Maktab Perguruan Brinsford Lodge (1955) di Britain dan

membina Maktab Perguruan Kota Bharu (1954) d Kelantan untuk melatih guru sekolah menengah rendah. Dapat disimpulkan bahawa perubahan – perubahan yang berlaku sebelum merdeka menunjukkan kajian – kajian tindakan telah mula dibuat meskipun ianya dilaksanakan secara tidak lansung. 2.3.2 Awal Merdeka (1957-1963) Perkembangan Sistem Pendidikan Kebangsaan di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh awal merdeka lazimnya dibahagikan kepada dua peringkat. Peringkat pertama adalah Penubuhan Jawatankuasa mengkaji dan merancang iaitu merupakan pelaksanaan Laporan Razak. Dalam peringkat ini, kita dapat menyaksikan: 1. Penggubalan satu sukatan matapelajaran yang sama untuk semua sekolah. 2. Penubuhan pusat latihan, terutama Maktab Perguruan Bahasa (1966), untuk melatih guru yang berkelayakan. 3. Kerjasama di antara pendidik dan ahli bahasa yang ditugaskan di Maktab Peguruan Bahasa dengan Dewan Bahasa dan Pustaka (1956) untuk menghasilkan buku teks supaya digunakan di sekolah-sekolah kebangsaan. 4. Penubuhan cawangan Universiti Malaya pada tahun 1959 di Lembah Pantai, Kuala lumpur. 5. Pembekalan tempatt belajar di sekolah rendah bai semua aliran bahasa, iaitu Bahasa Kebangsaan, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. 6. Pelajaran Bahasa Kebangsaan diwajibkan untuk semua jenis sekolah rendah. Peringkat kedua merupakan peringkat pengubahsuian daripada rancangan Laporan Razak. Peringkat ini juga merupakan pelaksanaan rancangan Laporan Rahman Talib (1960). Dalam tempoh ini, beberapa program pengubahsuaian diusahakan untuk menggerakkan proses pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan. Perubahan-perubahan

utama yang berlaku atas Sistem Pendidikan Kebangsaan di bawah rancangan Laporan Rahman Talib ialah: 1. Umur persekolahan murid dinaikkan kepada 15 tahun. Murid-murid boleh naik darjah secara automatik hingga peringkat sekolah menengah rendah. 2. Penubuhan Sekolah Pelajaran Lanjutan untuk menampung murid-murid yang gagal mendapat tempat belajar mereka di sekolah menengah akademik. 3. Menganjurkan peperiksaan awam dalam bahasa rasmi sahaja dan memansuhkan peperiksaan yang bukan menggunakan Bahasa Inggeris atau Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar. 4. Memberi bantuan kewangan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan (aliran Bahasa Melayu) dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (aliran Bahasa Inggeris). Di samping itu, menarik balik bantuan kepada sekolah menengah yang tidak akur dengan Sistem Pendidikan Kebangsaan. 5. Memberi tempat percuma kepada semua kepada semua murid yang sedang belajar di sekolah rendah, tidak kira apa jenis aliran pun. 6. Penubuhan Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional untuk melatih murid-murid dalam berbagai-bagai bidang jurusan. 2.3.3 Selepas Pembentukan Malaysia (1963-1975) Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia di antara tahun 1963 hingga tahun 1975 boleh dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu Tahap Pertama (1963-1965), Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (1971-1975). Tahap Pertama merupakan pelaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Dalam tempoh ini, banyak Sekolah Pelajaran Lanjutan telah ditubuhkan untuk menampung murid-murid sekolah rendah yang gagal memasuki Sekolah Menengah Akademik atau Sekolah Lanjutan Kampung. Pelajaran Bahasa Malaysia diutamakan bukan sahaja di dalam semua peringkat persekolahan tetapi juga di dalam semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah. Sistem pendidikan sekolah rendah yang menggunakan berbagai aliran bahasa terus diberi bantuan, manakala

banyak sekolah menengah ditukarkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan (aliran Bahasa Malaysia) dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (aliran Bahasa Inggeris). Peperiksaan umum dihadkan kepada penggunaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris sahaja. Untuk membaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem persekolahan dan kurikulumnya, satu kajian tlah dilaksanakan sehingga mewujudkan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan diperkenalkan mulai tahun 1965 untuk menggantikan ketigatiga sistem Sekolah Lanjutan Pelajaran, Sekolah Menengah Akademik dan Sekolah Lanjutan Kampung. Semua murid sekolah rendah diberi tempat secara automatik di bawah Sistem Pendidikan Aneka Jurusan apabila Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan pada tahun 1964. Ramai guru yang diperlukan untuk mengajar di sekolah menengah di bawah Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ini, terutama guru-guru vokasional, adalah dilatih melalui Pusat Latihan Daerah. Tahap Kedua merupakan tahap pelaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama, yang digubal bertujuan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh itu. Oleh sebab perkembangan pendidikan merupakan usaha utama yang boleh meningkatkan taraf ekonomi negara dan taraf hidup rakyat, adalah wajarnya rancangan pendidikan negara bukan sahaja diorientasikan kepada pembasmian buta huruf tetapi juga untuk mencapai matlaat ekonomi negara. Dalam tahap ini, beberapa buah Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional dalam peringkat menegah atas untuk melatih murid dalam bidang Pertukangan, Pertanian, Sains Rumahtangga dan Perdagangan mula ditubuhkan. Tujuan menubuhkan Sekolah Menengah Teknik ini ialah untuk memberi peluang kepada sebahagian murid yang berbakat dalam bidang-bidang vokasional ini supaya dapat meneruskan pendidikan mereka di peringkat lebih tinggi. Sementara itu, Sabah dan Sarawak mula mengalami proses perubahan dalam sistem pendidikan mereka. Untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan Polisi Pendidikan Kebangsaan, sekolah-sekolah di dalam kedua-dua negeri ini mula menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar secara berperingkat-peringkat. Di samping itu, kebanyakan sekolah mula menggunakan kurikulum dan buku-buku teks dari Semenanjung Malaysia serta menduduki peperiksaanpeperiksaan yang dikelolakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Perkembangan sistem pendidikan dalam Tahap Ketiga merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan-keperluan perkembangan ekonomi serta mengeluarkan dengan lebih ramai pekerja yang mahir bagi pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Selain itu, sistem pendidikan dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat daripada konflik perkauman yang berlaku pada 13 Mei 1969. Kerajaan Malaysia terpaksa menkaji semula matlamatmatlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai, dengan harapan yang boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan konflik perkauman tersebut berulang kembali. Sebagai hasil kajian, objektif-objektif serta strategi-strategi baru telah dikenal pasti dan ditentukan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975). Perpaduan negara menjadi matlamat yang penting sekali dalam rancangan ini. Untuk mencapai matlamat ini, semua rakyat terutama rakyat yang miskin, akan diberi peluang-peluang pekerjaan yang mencukupi untuk memenuhi kehendak-kehendak tenaga buruh negara. Oleh sebab itu, Dasar Ekonomi Baru merupakan ideologi yang positif untuk mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan. Untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru yang menuju ke arah perpaduan negara, tiap-tiap rakyat Malaysia harus mengamalkan dalam kehidupan mereka terhadap kelima-lima Prinsip Rukun Negara.

2.4

Perkembangan Kajian Tindakan Pendidikan Di Malaysia Selepas 1957 Pada tahun 1974, kerajaan telah menubuhkan satu Jawatankuasa Kabinet yang

ditugaskan untuk mengkaji pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Jawatankuasa ini mengkaji semula matlamat dan kesan sistem pendidikan termasuklah kurikulumnya untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi. Namun begitu, lebih penting lagi adalah untuk memastikan bahawa sistem pendidikan dapat memenuhi matlamat Negara ke arah pembentukkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Hasil daripada pelaksanan Kajian Tindakan, Jawatankuasa Kabinet telah

mengemukakan syor-syor perubahan mengenai struktur persekolahan, peperiksaan, pentadbiran, sukatan pelajaran, buku teks, pendidikan agama, pendidikan moral, disiplin dan kegiatan kokurikulum. Akibat daripada laporan tersebut, pada tahun 1982, Kementerian Pendidikan telah pun melaksanakan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) manakala pada tahun 1988 pula Kurikulum Baru Seolah Menengah (KBSM) pula dilaksanakan sebagai permulaan peringkat percubaan.

2.4.1

Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan pra sekolah menjadi semakin penting dan berkembang dengan cepat

kerana ramai ibu bapa mula menghantar anak mereka ke sekolah tadika. Walaupun kerajaan secara tidak langsung menyediakan kemudahan pendidikan peringkat pra sekolah untuk kanak-kanak tetapi telah ada banyak sekolah tadika yang dikelolakan oleh pihak swasta, pertubuhan awam dan agensi kerajaan dalam tahun 1980-an. Namun begitu, pihak kerajaan bertanggungjawab ke atas merangkakan dasar untuk penyeliaan, pengawalan, penyelarasan, latihan guru, perkembangan kurikulum dan meningkatkan mutu pendidikan pra sekolah di Malaysia.

Secara amnya, kanak-kanak berumur di antara 4 hingga 6 tahun menerima pendidikan prs sekolah sebelum mereka masuk ke persekolahan sekolah rendah. Pada tahun 1980, bilangan kanak-kanak menerima pendidikan pra sekolah berjumlah 17 100 dan anggaran ini telah meningkat ke 27 900 empat tahu berikutnya. Sehubungan dengan itu, dengan terdapatnya peningkatan jumlah pelajar yang mendapatkan pendidikan di sekolah tadika, maka penambahan sekolah tadika telah dilaksanakan daripada 2974 buah tadika ke 5657 buah tadika. Kebanyakkan sekolah tadika yang wujud pada ketika itu adalah sekolah tadika yang dikelolakan agensi-agensi kerajaan yang majoritinya terletak di kawasan luar bandar. 2.4.2 Peringkat Pelaksanaan KBSR dan KBSM

Pada tahun 1982, selepas kandungan dan strategi pelaksanaan dirancangkan, KBSR mula dilaksanakan secara terhad di 305 buah sekolah rendah dan KBSM pula mula dilaksanakan dalam peringkat percubaan pada tahun 1988 dan pelaksanaan penuh dijalankan secara berperingkat-peringkat. Pelaksanaan terhad dalam peringkat percubaan bertujuan untuk membolehkan Kementerian Pendidikan mengesan dan mengenalpasti kekurangan dalam perancangan dan pelaksanaan program KBSR dan KBSM melalui proses penyeliaan dan penilaian. Dengan cara tersebut, pengubahsuaian dapat dilakukan semasa peringkat pelaksanaan penuh. Selepas tahun 1988, KBSR dikaji semula untuk mengesan kebaikan dan kelemahannya. Daripada hasil kajian tersebut, beberapa reformasi mula dilaksanakan secara berperingkat-peringkat untuk membaiki kelemahan dan kekurangan yang didapati dalam pelaksanaan Kurikulun Baru Sekolah Rendah. Selepas kajian kelemahan KBSR diperbaiki, Jawatankuasa Kabinet memutuskan Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah selaras dengan cita dan hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan 2020. Di antara perubahan-perubahan kurikulum sekolah rendah yang utama diberi tumpuan adalah:

1. Menerapkan nilai-nilai murni dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah 2. Matlamat pendidikan di sekolah rendah bukan lagi menekankan penguasaan kemahiran asas sahaja tetapi penggunaannya dengan secara betul jujur dan bertanggungjawab dalam sebarang urusan seharian. 3. Kemahiran-kemahiran disusun semula daripada yang paling asas kepada yang kompleks mengikut topik masing-masing. Aspek penyelesaian masalah yang difikirkan sesuai diintegrasikan dalam setiap topik pelajaran. 4. Sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran disusun semula mengikut perubahan dalam susunan kemahiran-kemahiran sekolah rendah. Sehubungan ini, draf Sukatan Pelajaran Tahun 1 yang disediakan pada November 1992, dilaksanakan pada Disember 1994. 5. Amalan perdagangan diserapkan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam topik-topik seperti wang, ukuran dan sukatan. Dengan itu, amalan perdagangan tidak lagi menjadi satu topik yang diajarkan secara berasingan. 6. Mata pelajaran Alam dan Manusia dipecahkan kepada Sains dan Kajian Tempatan mengikut Jadual Pelaksanaan seperti berikut: Sesi 1994/ 1995 Tahun 4 Sains dan Kajian Tempatan Sains dan Kajian Tempatan Sains dan Kajian Tempatan Tahun 5 Alam dan Manusia Sains dan Kajian Tempatan Sains dan Kajian Tempatan Tahun 6 Alam dan Manusia Alam dan Manusia Sains dan Kajian Tempatan

1996 1997

2.4.3

Perubahan Sistem Pendidikan dalam Tahun 1990-an Penggubalan semula kurikulum sekolah rendah adalah bersesuaian dengan

masanya. Pengubahsuaian dan perubahan kurikulum ini bukan sahaja dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan yang didapati dalam sukatan pelajaran yang lama. Sehubungan itu, kerajaan mengambil langkah untuk mengemaskini sistem pendidikan negara dengan memperkenalkan beberapa perubahan pendidikan seperti berikut:

1. Memperkenalkan pendidikan pra sekolah termasuk dalam sekolah rendah mulai tahun 1992. 2. Mengurangkan tahun persekolahan di peringkat sekolah rendah dari enam tahun ke lima tahun bagi pelajar-pelajar yang cerdas, bermula tahun 1997 dengan memperkenalkan ujian PTS dalam Tahun 3 dan melanjutkan tahun persekolahan ke tujuh tahun untuk pelajar-pelajar yang lambat. 3. Memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan tempoh pelajaran mereka dari sembilan hingga sebelas tahun iaitu sehingga Tingkatan 5 di peringkat sekolah menengah. 4. Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahaan, perdagangan dan ekonomi rumahtangga. 5. Mengubah sistem peperiksaan SRP kepada Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai pada tahun 1993. 6. Menghapuskan sistem pengaliran di peringkat sekolah menengah atas dan menggantinya dengan sistem pendidikan umum. 7. Mengubah sistem peperiksaan SPM dan Penilaian Menengah Atas dan menjadikannya sebagai peperiksaan terbuka. 8. Mengutamakan pendidikan Sains dan matematik dengan mengubahsuai KBSR dan KBSM untuk menghadapi cabaran Wawasan 2020. 9. Meningkatkan kualiti pendidikan dengan melatih cukup tenaga pengajar yang mahir dalam pelbagai jurusan pendidikan.

10. Menukar sistem persekolahan dengan menambah waktu pengajaran ses pagi sehingga petang menjelang tahun 2000. 11. Memperkenalkan komputer sebagai alat pemgajaran-pembelajaran. 12. Memperkenalkan konsep Sekolah Bestari menjelang tahun 2000. 13. Memperkenalkan konsep sekolah wawasan pada awal dekad dalam kurun ke-21.

2.5

Perkembangan Kajian Tindakan Dalam Sistem Pendidikan Secara Menyeluruh.

• • • •

Selepas tahun 1979, perubahan pendidikan telah mula bertumpu kepada pendidikan prasekolah. Di mana, melalui hasil kajian-kajian pendidikan yang perolehi telah mengenalpasti masalah kekurangan tadika di luar bandar. Kebanyakan golongan yang miskin tidak hantar anak-anak mereka ke tadika, kerana di kawasan tempat tinggal mereka tiada penubuhan kelas prasekolah. Maka, pada tahun 1991 Kementerian Pendidikan telah melancarkan program pendidikan prasekolah secara rasmi, khasnya di sekolah-sekolah rendah yang terletak di luar bandar.

Peringkat Pelaksanan KBSR dan KBSM • • • • Melalui kajian-kajian tindakan dan kajian-kajian pendidikan, maka terhasilnya suatu strategi perancangan - KBSR dan KBSM KBSR mula dilaksanakan pada tahun 1982 KBSM dilaksanakan dalam peringkat percubaan pada tahun 1988. Pada tahun 1989, semua sekolah menengah Tingkatan 1 telah mempratikkan KBSM.

2.5.1 Perubahan Sistem Pendidikan Dalam Tahun 90-an Hasil daripada kajian-kajian pendidikan dan kajian-kajian tindakan yang telah sekian banyak, maka Malaysia telah mengambil langkah umtuk mengemaskini sistem pendidikan pada tahun 90-an. Antara beberapa perubahan pendidikan adalah seperti berikut: • Memperkenalkan pendidikan prasekolah diserap dalam sistem sekolah rendah mulai tahun 1992.

Mengurangkan tahun persekolahan di peringkat sekolah rendah dari 6 tahun ke 5 tahun bagi murid-murid cerdas, mulai tahun 1997 dengan memperkenalkan ujian PTS dalam darjah 3, dan melanjutkan tahun persekolahan ke 7 tahun untuk murid-murid yang terkandas.

Mengubah sistem peperiksaan SPM kepada Penilaian Menengah Atas dna menjadikannya sebagai peperiksaan terbuka.

Dari ini, kajian-kajian tindakan yang dari tertumpu kepada pendidikan prasekolah telah berkembang ke peringkat sekolah dan ke sekolah menengah juga. Setiap perubahan yang wujud, adalah susulan dari kajian-kajian tindakan yang telah pihak kementerian Pendidikan dan juga guru-guru di sekolah. • Seterusnya pada tahun 1962, Kementerian Pendidikan telah mula memperkenalkan pendidikan khas bagi murid-murid bermasalah penglihatan dan pendengaran serta bermasalah pembalajaran. • • Pada bulan Julai, 1962 – suatu rancangan percantuman dengan pendekatan pendidikan inklusif telah dilaksanakan. Di mana kajian ini, murid-murid yang bermasalah belajar bersama murid-murid normal di dalam kelas yang sama. Mereka diajar oleh guru yang sama tetapi dibantu oleh guru sumber yang terlatih dalam program pendidikan khas. • • • Walaubagamanapun rancangan ini dibentikan beberapa tahun kemudian, kerana kekangan masalah pembelajaran dalam kelas terutamanya yang bermasalah. Maka, banyak kajian-kajian telah dibuat untuk mengatasi kekangan ini. Dengan suka citanya, akhirnya rancangan ini telah disambungkan semula pada tahun 1997.

2.5.2

Penyusunan Semula Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan

Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan telah mengalami penyusunan semula. Mulai 1hb Oktober 1995, Kementerian Pendidikan telah berkuatkuasa mewujudkan 6 jabatan baru lagi. Antaranya ialah : • • • • • • Jabatan Prasekolah, Rendah dan Menengah Jabatan Pendidikan Teknikal Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Swasta Jabatan Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Tinggi

Dengan wujudnya jabatan-jabatan baru ini, ia dapat melicinkan lagi kerja-kerja pentadbiran. Semua ini, adalah hasil susulan kajian-kajian yang telah dilaksanakan. Semakin banyak kita membuat kajian, semakin ke hadapan pendidikan Malaysia. 2.5.3 Lima Rang Undang-undang Pendidikan

Selepas Penyusunan Semula Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan telah menumpu kepada aspek Rang Undang-undang. Kementerian Pendidikan telah merujuk kepada begitu banyak kajian-kajian tindakan dan kajian pendidikan, dari setiap kajian telah mengenalpasti cara penyelesaiaan yang terbaik dan juga mengenalpati kekangna undang-undang pendidikan yang sedia ada dan juga pendekatan yang diperlukan pada era ini. Maka, pada tahun 1995, lima Rang Undangundang Pendidikan telah dibentangkan dan akhirnya telah diluluskan. Antara Rang Undang-undang pendidikan ini adalah: • • Rang Undang-undang Pendidikan 1995 Rang Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996

• • •

Rang Undang-undang Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1995 Rang Undanga-undang Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 Rang Undang-undang Lembaga Akreditasi Negara 1996

Kelima-lima Rnag Undang-undang Pendidikan tesebut dirangka dengan tujuan untuk memperkemaskan dan melengkapakan perundangan pendidikan di Malaysia supaya memenuhi tuntutan semasa, khasnya sejajar dengan cita-cita Wawasan 2020 dan menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serantau. Dengan kelima-lima Rang Undang-undang yang dikuatkuasakan, proses perkembangan pendidikan di negeri ini akan dapat dipercepatkan ke arah mencapai matlamat pendidikan yang dicitakan.

3.0

Jenis - Jenis Kajian Tindakan Perkara yang selalu menjadi perhatian dalam sesuatu kajian tindakan ialah

perbezaan bagi setiap jenis kajian tindakan yang dilakukan, iaitu bergantung kepada peserta yang terlibat dalam kajian tersebut. Didapati bahawa kajian tindakan tersebut melibatkan beberapa penglibatan individu : i. ii. iii. Seorang guru yang melakukan kajian dalam kelasnya sendiri. Sekumpulan guru-guru yang bekerjasama menyelesaikan yang sering berlaku di sekolah. Satu kumpulan guru yang lebih ramai atau badan-badan yang berkaitan yang dapat membantu melaksanakan kajian tindakan dalam sesebuah sekolah atau dalam rangkuman kawaasan yang lebih lebar. 3.1 Kajian Perseorangan Kajian jenis ini biasanya hanya melibatkan satu kes atau isu dalam sebuah bilik darjah. Masalah yang mungkin menjadi perhatian ialah pengurusan bilik darjah, teknikteknik mengajar, bahan-bahan dan alat-alat untuk mengajar. Guru-guru yang menjalankan tindakan secara individu ini boleh mendapatkan bantuan atau sokongan daripada pengetua, penyelaras matapelajaran atau ibu bapa. Masalah yang berlaku biasanya adalah sesuatu yang mudah dilihat dan boleh dinyatakan dengan jelas. Oleh itu, guru yang terlibat dalam kajian ini boleh mengumpulkan data-data atau melihat kepada pembabitan pelajar itu sendiri. Salah satu respon yang didapati melalui kajian jenis perseorangan ini adalah berkemungkinan masalah tidak akan dikongsi bersama orang lain, sehinggalah guru tersebut memilih untuk membentangkannya kepada pihak fakulti, atau membuat persidangan dan menghantar bahan-bahan bertulis kepada

pihak yang berkenaan. Ini terjadi kerana guru-guru yang terlibat dengan permasalahan ini tidak mempunyai pengalaman yang cukup. 3.2 Kajian Tindakan Secara Berkumpulan Kajian tindakan secara berkumpulan melibatkan sekurang-kurangnya dua orang guru atau satu kumpulan yang terdiri daripada beberapa orang guru dan juga pihak-pihak yang berminat untuk mengenalpasti isu-isu yang dikaji dalam sesebuah bilik darjah atau jabatan. Isi-isu yang dikaji adalah melibatkan sebuah bilik darjah atau lebih daripada sebuah. Guru-guru yang terbabit pula memerlukan sokongan daripada inidividu-individu diluar sekolah seperti pihak universiti atau komuniti yang dapat memberi bantuan. 3.3 Kajian Tindakan Menyeluruh dalam Kawasan Sekolah Kajian jenis ini lebih memberi fokus kepada isi-isu yang sering berlaku kepada semua pihak. Sebagai contoh, mungkin sesebuah sekolah itu lebih memberi perhatian kepada kekurangan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan, dan mencari jalan untuk mendapatkan lebih lagi penglibatan ibu bapa dengan cara yang lebih berkesan. Mungkin juga sesebuah sekolah itu memberi penekanan kepada penubuhan satu badan organisasi dalam membuat sesuatu keputusan. Kumpulan-kumpulan daripada sekolah akan bekerjasama dalam membincangkan persoalan atau permasalahan, menganalisis data, dan merancang tindakan untuk membuat keputusan. Salah satu contoh yang boleh digunakan untuk sekolah ialah dengan melakukan pemeriksaan atau ujian di sesebuah kawasan bagi mengenalpasti kawasan yang mana memerlukan perubahan, kemudian membentuk satu pelan tindakan untuk memperbaiki mutu atau kualiti para pelajar. Kerja secara berkumpulan dan sumbangan individu secara menyeluruh amat penting, dan ini boleh menjadi satu titik kepada sesuatu masalah jika kumpulan yang dibentuk berusaha untuk membangunkan satu gerak kerja dan memberikan komitmen

yang sepenuhnya antara satu sama lain. Apabila masalah ini dapat diatasi, hasil daripada usaha yang menyeluruh daripada pihak sekolah akan menjadi suatu perkara yang bolah dibanggakan. 3.4 Kajian Tindakan Menyeluruh dalam Kawasan yang Lebih Luas Kajian tindakan bagi kategori kawasan yang lebih lebar adalah lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak sumber atau bahan tetapi hasil yang akan diperolehi lebih hebat. Isi-isu yang berbangkit selalunya melibatkan sesebuah organisasi, komuniti, badan perlaksanaan atau proses dalam membuat sesuatu keputusan. Sesebuah kawasan itu boleh memilih beberapa buah sekolah atau satu organisasi pengurusan bagi memantau permasalahan yang biasa berlaku. Jika diperhatikan dengan lebih mendalam, kajian jenis ini memerlukan suatu dokumentasi yang dapat mengumpul semua yang terlibat serta berkebolehan untuk menggerakkannya. Data-data yang dikumpul daripada staf-staf serta mereka yang terlibat memerlukan komitmen yang tinggi dalam pembahagian tugas dan persetujuan dalam menyiapkan sesuatu tugas yang diberikan. Di lihat dari sudut yang positif, perubahan dan pembaikan yang dilakukan oleh sekolah adalah berdasarkan kepada permintaan dan kesefahaman. Penglibatan daripada pelbagai lapisan kumpulan dapat memberi semangat dan kekuatan dalam melaksanakan proses dan membentuk satu persekitaraan yang bijak dan pintar kepada mereka yang melibatkan diri dalam sesebuah organisasi tersebut.

4.0

Kepentingan Kajian Tindakan Kajian Tindakan merupakan satu usaha untuk mempertingkatkan mutu

profesionalisme keguruan. Kajian Tindakan juga merupakan satu rangka untuk penilaian kendiri samada terhadap guru, mata pelajaran, pelajar mahupun kakitangan, asalkan yang melibatkan sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pendekatan dalam Kajian Tindakan mementingkan aktiviti refleksi dan inkuiri yang bertujuan memperbaiki atau mengubah amalan kendiri dalam situasi sosial. Kajian Tindakan amat penting dilaksanakan di kesemua institusi pendidikan di Malaysia. Ini adalah kerana kajian tindakan merupakan salah satu instrumen yang dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan yang berlaku. Dengan adanya, kajian tindakan kita dapat mengetahui apa sahaja masalah yang berlaku dalam sistem pendidikan samada yang melibatkan guru, pelajar, mata pelajaran dan sebagainya. Selain itu, dengan kajian tindakan juga kita dapat membuat perancangan yang lebih sistematik. Dengan adanya kajian tindakan yang dilakukan, seseorang guru dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan serta amalan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efisyen terutama apabila kajian tindakan itu melibatkan sukatan mata pelajaran. Bukan sahaja mengenai rancangan mengajar malahan pelbagai permasalahan yang ditimbulkan dapat diselesaikan dengan adanya perancangan yang teratur. Kajian tindakan juga dapat meningkatkan mutu kualiti samada amalan pengajaran dan pembelajaran atau sistem pentadbiran sesebuah sekolah. Melalui kajian tindakan juga, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan melalui perubahan guru, penerimaan pelajar mahupun pentadbiran sekolah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kajian tindakan juga melibatkan proses pembelajaran dan

perkembangan ikhtisas guru melalui kritikan yang membina untuk memperbaiki lagi mutu pengajaran seseorang tersebut. Kajian tindakan penting untuk mendapatkan sumber atau maklumat penting dalam memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya. Dengan ini, sesebuah sekolah itu dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta dapat meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih aktif dan efektif ke arah mencapai objektif dan misi sesebuah sekolah tersebut. Walaupun demikian, kajian tindakan juga dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum. Kebanyakkan kajian tindakan di sekolah-sekolah, penyelidiknya adalah golongan pendidik atau guru itu sendiri. Ini kerana hanya pendidik atau guru tersebut sahaja yang memahami dan mengetahui apakah permasalahan yang berlaku dan mengetahui bagaimanakah permasalahan itu perlu diselesaikan. Sungguhpun demikian, kajian tindakan juga dapat membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan. Di samping dapat merapatkan perhubungan di antara guru yang terlibat melalui kerjasama secara kolaboratif iaitu dengan adanya kerjasama dari pihak sekolah, ibu bapa, masyarakat dan pelajar. Secara keseluruhannya, kajian tindakan adalah satu usaha membuat intervensi dan langkah-langkah pembaikan dalam usaha mendapatkan perubahan atau anjakan cara berfikir dan kesedaran yang baru dalam sistem pendidikan. Ia dilaksanakan untuk memperbaiki dilaksanakan. amalan kerja, menambah kefahaman baru dan meningkatkan profesionalisma dalam profesion perguruan yang boleh atau dapat dilakukan serta

4.1

Kebaikan perkembangan kajian tindakan dari permulaan hingga kini.

• Penglibatan yang meluas dalam proses penyelidikan akan menimbulkan “sense of
ownership” di kalangan semua pihak guru yang terlibat dalam penyelidikan tersebut. • Penyelidikan akan berkembang dalam kemasyarakatan, contohnya organisasi, firma dan kilang-kilang, tempat kerja, rumahtangga dan sekolah adalah merupakan • makmal yang ideal untuk menguji teori-teori sosial dan kemasyarakatan. Guru akan merealisasikan aspirasi negara dengan menjalankan penyelidikan untuk membina insan yang mempunyai kemahiran meneroka jati diri terbena secara intrinsik. • Perubahan amalan guru dari berbentuk ‘technical rationality’ kepada ‘reflective rationality’ yang menekankan amalan refleksi sebagai asas perkembangan profesional. Schon mengemukakan konsep ‘reflection-in-action’ dan ‘knowing-inaction’ sebagai proses penyelidikan yang menjadi saluran untuk perkembangan ilmu profesional dan peningkatan profesional. • Refleksi merupakan model alat yang kaiian penyelidikan yang berkesan untuk menyedarkan guru-guru muda terhadap peranannya sebagai guru dan akauntibilitinya. Ini jelasnya merupakan tunggak (citra agung) dalam menuju dan membina profesion perguruan. • Refleksi yang sistematik sebagai cara untuk mempertingkatkan mutu keputusan dan tindakan profesional. Proses ini melibatkan penyelidikan tindakan dan inkuiri tindakan. Perubahan pendidikan perlu berlandaskan inkuiri yang sistematik. • Penyelidikan bukanlah cara yang boleh menyelesaikan sesuatu masalah, tetapi penyelidikan dapat membantu dalam melihat masalah secara lebih terancang dan

sistematik supaya penyelesaian kepada masalah itu dapat dibuat dengan lebih berkesan.

5.0

Contoh-contoh kajian tindakan yang telah dikaji oleh pengkaji dalam segi akedemik. • 1990an di Malaysia, EPRD kerjasama sekolah-sekolah, Projek PIER Kim Paik Lah (1994), Hanipah Hussin (1999) menggunakan Kajian Tindakan untuk meningkatkan tahap professionalisme guru pelatih. • • 1990an Australia, Eropah, dan Amerika, Kajian Tindakan digunakan sebagai alat empirikal dan sistematik untuk meningkatkan prestasi sekolah. 1976, Di Eropah John Elliot dan rakan menggunakan kaedah ini dalam Ford Teaching Project sebagai pendekatan membantu guru menggabungkan usaha inkuiri dalam Pengajaran & Pembelajaran di bilik darjah. • • 1953 Idea Lewin digunakan di Teachers College, Colombia University, New York sebagai pendekatan penyelidikan di sekolah. 1946, Kurt Lewin seorang ahli psikologi sosial menegaskan usaha kolaboratif untuk meningkatkan lagi mutu prestasi kerja di jabatannya (Kemmis dan Mc Taggart), (1988). Contoh-contoh kajian tindakan yang tersebut menegaskan beberapa unsur dalam

Model Konseptual Pendidikan Guru. Antara unsurnya ialah membangunkan kesedaran diri sebagai guru dan peranan guru dalam bilik darjah serta masyarakat. Dalam hal ini pengkaji menggunakan refleksi sebagai alat yang berkesan untuk menyedarkan guru-guru muda terhadap peranannya sebagai guru dan akauntibilitinya terhadap guru dan tuhan. Ini jelasnya merupakan tunggak (citra agung) dalam menuju dan membina profesion perguruan. Selain itu, ia juga mengambilkira ramalan-ramalan dan perubahan dalam pendidikan masa depan iaitu yang menegaskan pengetahuan guru-guru yang

berpengetahuan, inovatif dan mementingkan kaedah penemuan dalam proses pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. Kesedaran ini telah membawa pengkaji menyambung usaha Kementerian Pendidikan dan Bahagian Pendidikan Guru melaksanakan Model Refleksi dan Amalan Reflektif di bilik darjah. 6.0 Pencapaian yang telah dicapai dari permulaan kajian tindakan sehingga masa kini. Perkembangan kajian tindakan dari permulaan hingga kini telah membawa banyak perubahan yang ketara kepada kajian pendidikan. Sejajar dengan perubahan tersebut banyak pencapaian yang telah dicapai. Antara pencapaian yang dicapai ialah dari segi pengeluaran buku-buku, artikelartikel dalam jurnal, kertas pembentangan, dan sehinggalah tersebar luas dalam laman web site pada hari ini. Antara buku rujukan yang utama ialah dari hasilan Kurt Lewin selaku pengasas konsep kajian tindakan yang bermula pada 1946. Melalui catatan, beliau telah menghasilkan 20 buah buku, 14 jurnal artikel dan 1 kertas pembentangan. Antaranya buku hasilan yang termuka ialah :

Resolving Social Conflicts: And, Field Theory in Social Science

The Complete Social Scientist

The Complet The Complete Social Scientist e Social Scientist

Selain daripada Kurt Lewin, tokoh-tokoh lain seperti Stephen Corey, John Elliot, Kemmis dan McTaggart juga telah mengembangkan lagi konsep kajian tindakan sebagai: • • • Pendekatan penyelidikan yang diselenggarakan oleh guru-guru di sekolah Pendekatan membantu guru mengembangkan usaha inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah Alat impirikal dan sistematik untuk meningkatkan prestasi guru di sekolah. Sebenarnya, pencapaian dari dari hasilan buku-buku, journal artikel dan kertas pembentangan hanya sekadar hasilan yang dalam bentuk berjilid. Pencapaian utama bagi hasilan kajian tindakan adalah tidak terkira. Sasaran utama yang memperolehi manfaat utama ialah pihak guru-guru dan guru pelatih. Contohnya : • • • • • • • Meningkatkan paras kecekapan guru-guru pelatih dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan kesedaran guru-guru lagi selaku pendidik Melahirkan guru-guru yang mampu berfikir dan bertindak proaktif tanpa perlu diarah dalam meningkatkan profesion mereka. Melahirkan guru-guru yang inovatif, bebas berfikir dalam usaha meningkatkan kemahiran meneroka kekuatan dan kelemahan diri sebagai guru. Guru dapat mengimplementasikan amalan refleksi di sekolah. Guru berupaya menghasilan penulisan jurnal yang bermanfaatkan masyarakat. Membantu guru-guru mengembangkan pengetahuan dan kemahiran pedagogi mereka di bilik darjah

Di Malaysia, pada tahun 1993, Kementerian Pendidikan (Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan) telah memulakan inisiatif untuk membudayakan Kajian Tindakan di sekolah melalui aktiviti Sub-Program 4, iaitu Penyelidikan Pendidikan di bawah program yang dikenali sebagai 'Programme for Innovation, Excellence and Research (PIER)'. Program pembiayaan Bank Dunia ini bermula pada tahun dari 1993 sehingga 1996 dengan mengadakan kursus-kursus Kajian Tindakan kepada guru-guru di seluruh Malaysia serta menyediakan peruntukan untuk menjalankan projek Kajian Tindakan di sekolah-sekolah. Sebanyak 741 projek Kajian Tindakan telah berjaya dilaksanakan oleh guru-guru sepanjang program PIER (Madzniyah: 1998). Pada tahun 1998 hingga 2000, BPPDP/EPRD telah mendapat peruntukan khas dari Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar di bawah Program Kesedaran Sains untuk membolehkan aktiviti Kajian Tindakan dilaksanakan. Sebanyak 632 projek Kajian Tindakan telah dijalankan oleh guru-guru Matematik dan Sains di seluruh negara di bawah peruntukan ini. Manakala bagi kursus Kajian Tindakan, sebanyak 20 kursus telah dijalankan kepada guru-guru Matematik dan Sains selama 3 tahun ini (Madzniyah: 2000). Sejak tahun 1993, Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan telah diadakan oleh BPPDP/EPRD sebagai wahana untuk menyebarkan hasil-hasil penyelidikan, terutama di kalangan guru untuk dikongsi bersama. Di samping itu, beberapa orang guru yang terlibat diberi peluang membentangkan hasil Kajian Tindakan mereka (Prosiding Seminar, BPPDP: 2000). Selain daripada usaha BPPDP/EPRD, terdapat universiti-universiti tempatan dan maktab-maktab perguruan di bawah Bahagian Pendidikan Guru yang terlibat dalam

membantu dan memberi sokongan kepada guru-guru dalam usaha mereka mengkaji dan menyelidik isu dan masalah di dalam bilik darjah dan sekolah. Di antaranya ialah Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia (Kim Phaik Lah: 1994) dan Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim (Hanipah Hussin:1999).

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan telah melibatkan diri dengan giatnya dalam kajian tindakan. Pada tahun 1992, sebanyak 5 kajian berkaitan dengan kajian tindakan dalam bidang pendidikan telah dibuat (Rujuk lampiran 1). Pada tahun 1993 pula, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan telah menghasilkan 8 kajian (Rujuk lampiran 2). Pada tahun 1994, 12 kajian telah dihasilkan (Rujuk lampiran 3). Seterusnya, pada tahun 1995, 16 kajian telah dibuat (Rujuk lampiran 4). Dari tahun 1992 hingga 1995, dalam tempoh 4 tahun, sebanyak 31 kajian telah dibuat oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Di jangka kemungkinan lebih banyak kajian telah dibuat oleh guru-guru lagi. Sejajar dengan galakan kementerian pendidikan, banyak kajian penyelidikan dalam pendidikan telah dibuat. Antaranya: Jurnal penyelidikan di sekolah-sekolah: 1. Penguasaan sifir di kalangan murid tahun 4 di Sekolah Kebangsaan Kompleks mengabang Telipot, Kuala Terengganu 2. 3. 4. 5. Masalah penguasaan kemahiran asas membaca murid tahun enam Sekolah Kebangsaan Maras, 21030 Kuala Terengganu : satu kajian kes. Keberkesanan Tariqah Noor di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Ayer terjun, Jertih, Terengganu. Pengabungjalinan dan kesepaduan ilmu dan kemahiran dalam pengajaran sesuatu subjek.

6.

Keberkesanan kaedah pengajaran gabungan antara pendidikan jasmani dan muzik secara kolaboratif ke atas murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan mengabang Telipot Kuala Terengganu.

7.

Kajian tentang kaedah penyelesaian masalah dalam pendidikan Matematik di Sekolah Kebangsaan Gong Badak, Kuala Terengganu.

Sehubungan dengan ini, banyak buku-buku dan jurnal hasilan tempatan telah ditulis. Antaranya ialah: • Abdul Fatah Hassan. (1998). Pemikiran keseluruhan otak: Dalam pendidikan dan kaitannya dengan kecerdasan emosi (Emotional Intelligent-EQ). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors SND.BHD. • Dawilah Al-Edrus (1992). Islamic epistemology: An introduction to the theory ofknowledge in Al-Qur’an. In Islamic Academy. (44-49). Penang: University Sains Malaysia. • Hanipah Hussin (2000) Reflective Practice and Action Research. Paper presented in Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan. 8-11 November 2000, Langkawi, Malaysia. • Hanipah Hussin. (2001). Membangunkan unsur K-Ekonomi melalui pemikiran reflektif di-kalangan usahawan. Kertas Kerja Dibentangkan dalam Seminar Usahawan Jabatan Kerja Raya Malaysia. 22 March 2001. Batu Pahat, Johor. • Sha’ban Muftah Ismail (1995). Towards an accomplished theory: Islamic and western perspectives. Journal Penpendidiksan Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Kementerian Pendidikan Malaysia, 4(2), 47-69.

LAMPIRAN 1 TAJUK KAJIAN TAHUN 1992

Kajian Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Rendah di Malaysia oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1992. Kajian Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah-Sekolah Menengah di Malaysia oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Kuala Lumpur: BPPP, Mac 1992.

Kajian Penilaian Pelaksanaan Mata Pelajaran Matematik di Sekolah Rendah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Julai 1992.

Kajian Trend Perkembangan Pendidikan Islam Sekolah-Sekolah Agama di Malaysia oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan dan Bahagian Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: BPPP, Mei 1992.

Kajian Tugas Guru Besar, Penolong Kanan I, Penolong Kanan II, Penolong Kanan Kokurikulum, Penyelia Petang dan Guru-guru Sekolah Rendah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Jun 1992.

LAMPIRAN 2 TAJUK KAJIAN TAHUN 1993

Kajian Beban Beg Buku Murid Sekolah Rendah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1993. Kajian Keupayaan Guru-Guru Sekolah Menengah Menjalankan Kajian Tindakan di Sekolah-Sekolah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1993.

Kajian Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Guru-Guru Pendidikan Islam di Sekolah Menengah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Jun 1993.

Kajian Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Guru-Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Jun 1993.

Kajian Program Diploma Pendidikan dan Kursus Pendidikan Lepasan Ijazah (KPLI) oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, September 1993

Kajian Status Sekolah-Sekolah di dalam Kem Tentera oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1993. Kajian Tinjauan Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Sains Tambahan di Kalangan Pelajar Tingkatan 5 oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1993.

Pelaksanaan KBSM: Penyertaan Pelajar Tingkatan 4 (1993) dalam Mata Pelajaran Elektif Sains - Satu Tinjauan Awal di Negeri Perak oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Ogos 1993.

LAMPIRAN 3 TAJUK KAJIAN TAHUN 1994

Drop-out and Low Achievement: Case Studies in Selected Primary Schools in Malaysia by Educational Planning and Research Division (with the co-operation of the United Nations Children's Fund). Kuala Lumpur : EPRD, August 1994. Tajuk Terjemahan: Keciciran dan Pencapaian Rendah: Kajian Kes di SekolahSekolah Rendah Terpilih di Malaysia

Kajian Analisis Item SRP 1992 dalam Enam Mata Pelajaran KBSM dan Analisis Item Data Ujian Tingkatan I, II dan III dalam Lapan Mata Pelajaran KBSM oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Jun 1994.

Kajian Kemudahan Asrama Sekolah Kurang Murid (SKM) oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPDP, November 1994.

Kajian Kesesuaian Lokasi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di BandarayaBandaraya dan Kawasan Metropolitan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, September 1994.

Kajian Mengenai Pekerja-Pekerja di bawah Umur 25 Tahun dan Taksiran Keperluan untuk Pendidikan Tidak Formal (Nonformal Education) oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Disember 1994.

Kajian Pelaksanaan Sistem Saraan Baru (SSB) oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Ogos 1994. Kajian Pengurusan Kewangan di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Disember 1994.

Kajian Tugas dan Tanggungjawab Guru Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1994.

Kajian Tugas dan Tanggungjawab Guru Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di Negeri Selangor Darul Ehsan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1994.

Laporan Kajian Keberkesanan Sekolah Kurang Murid oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1994. Laporan Kajian Penggunaan Bantuan Per Kapita Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Biasa oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Mei 1994.

Pelaksanaan KBSM: Penyertaan Pelajar Tingkatan 4 (1993) dalam Mata Pelajaran Elektif KBSM oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1993.

LAMPIRAN 4 TAJUK KAJIAN TAHUN 1995

Cadangan Intervensi Berdasarkan Penyelidikan bagi Meningkatkan Prestasi Akademik Sekolah-Sekolah di Rancangan FELDA oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1995.

Kajian Amalan-Amalan ke Arah Perpaduan Kaum di Enam Buah Sekolah Kes oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Januari 1995.

Kajian Keperluan Rumah Guru oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Disember 1995. Kajian Penilaian ke atas Kebergunaan Pusat Kegiatan Guru oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1995. Kajian Penilaian Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal di Sekolah Projek Percubaan : Laporan Kajian Survey Guru oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, September 1995.

Kajian Penilaian Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal di Sekolah Projek Percubaan: Laporan Kajian Survey Ibu Bapa oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, September 1995.

Kajian Penilaian Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal di Sekolah Projek Percubaan: Laporan Kajian Survey Murid/Pelajar oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, September 1995.

Kajian Penilaian Program Asrama Desa Kementerian Pendidikan (PPRT). oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1995. Kajian Penilaian Program KBSM Survey Sekolah (Fasa Dua): Ibu Bapa/Penjaga oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan Kuala Lumpur: BPPP, Ogos 1995.

Kajian Penilaian Program KBSM Survey Sekolah (Fasa Dua) : Pelajar Menengah Atas oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Julai 1995

Kajian Penilaian Program KBSM Survey Sekolah (Fasa Dua) : Pengetua oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan Kuala Lumpur: BPPP, Februari 1995.

Kajian Penilaian Program KBSM Survey Sekolah (Fasa Dua): Penolong Kanan 1 oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, April 1995.

Laporan Kajian Mewujudkan 'Education Belt' di Bandaraya/ Bandar Besar oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Mei 1995.

Laporan Kajian Penilaian Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal : Kajian Kes di Sekolah Projek Percubaan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, September 1995.

Laporan Kajian Penilaian Prestasi Sekolah Berasrama Penuh oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, Januari 1995. Pengurusan Bantuan Per Kapita di Sekolah Menengah oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: BPPP, 1995.

ISI KANDUNGAN
1.0 2.0 Definisi Sejarah Kajian Tindakan 2.1 2.2 2.3 Sejarah Kajian Tindakan Di Luar Negara Senario Kajian Tindakan Di Malaysia Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Malaysia 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.5 Sebelum Merdeka ( 1900 – 1957 ) Awal Merdeka ( 1957 – 1963 ) Selepas Pembentukan Malaysia ( 1963 – 1975 ) Pendidikan Pra Sekolah Peringkat Pelaksanaan KBSR dan KBSM Perubahan Sistem Pendidikan Dalam Tahun 1990 – an

Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia Selepas 1957

Perkembangan Kajian Tindakan Dalam Sistem Pendidikan Secara Menyeluruh 2.5.1 2.5.2 2.5.3 Perubahan Sistem Pendidikan Dalam Tahun 90-an Penyusunan Semula Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Lima Rang Undang – Undang Pendidikan

3.0

Jenis – Jenis Kajian Tindakan 3.1 3.2 3.3 3.4 Kajian Perseorangan Kajian Tindakan Secara Berkumpulan Kajian Tindakan Menyeluruh Dalam Kawasan Sekolah Kajian Tindakan Menyeluruh Dalam Kawasan Yang Lebih Luas

4.0

Kepentingan Kajian Tindakan 4.1 Kebaikan Perkembangan Kajian Tindakan dari Permulaan Hingga Kini

5.0

Contoh – Contoh Kajian Tindakan Yang Telah Dikaji Oleh Pengkaji Dalam Segi Akademik

6.0

Pencapaian Yang Telah Dicapai Dari Permulaan Kajian Tindakan Sehingga Kini

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful