ОУ„Никола Карев“- Кочани

учебна 2011/2012

Планирање
на наставни и воннаставни активности за I одделение во основно
деветгодишно образование во 2011/2012 год.

ОУ„Никола

Карев“

Кочани

Лилјана Терџуманова
проф.во одд. наства
1

ОУ„Никола Карев“- Кочани

учебна 2011/2012

септември,2011

Содржина

 Вовед
-Наставни предмети во I одделение во учебната 2011/2012
-Учебници и прирачници за работа
-Распоред на часовите
-Актив на наставници во I одделение во учебната 2011/2012
 Годишно глобално планирање на наставните програми во I одделение во
деветгодишно основно образование за учебната 2011/2012
 Годишно интегрирано планирање за имплементација на ЕКО
стандардите во наставната програма за I одделение
 Тематско планирање
 План за работа на Активот на одделенска настава од I одделение
 Планирање на посети и набљудувања во текот на учебната година
 Користена литература

Лилјана Терџуманова
проф.во одд. наства
2

ОУ„Никола Карев“- Кочани

учебна 2011/2012

Вовед
Планирањата за наставата по сите наставни предмети за I одд. се
изготвени во согласност со Наставниот план и програм за I одд. во
деветгодишно основно образование, изработени од Бирото за развој на
образованието и донесени од Министерството за образование и наука,
2007 год.
Од учебната 2011/2012 год. во ОУ.„Никола Карев“почнаа да се
имплементираат ЕКО стандардите во наставната програма за
деветгодишно основно образование.

Наставни предмети во I одделение во учебната 2011/12
Наставен предмет
Македонски јазик

Седмичен фонд на
часови
6

Годишен фонд на
часови
216

Математика

4

144

Запознавање на
околината

2

72

Мизичко образование

2

72

Физичко образование

3

108

Ликовно образобание

2

72

Англиски јазик

2

72

Вкупно

21

756

Учебници и прирачници за работа
1.Македонски јазик- Елеонора Стрезовска,Јадранка Симитковска,Татјана
Неческа,Александра Митровска
Лилјана Терџуманова
проф.во одд. наства
3

ОУ„Никола Карев“- Кочани

учебна 2011/2012

2.Математика – Билјана Крстеска,Кети Темелковска
- Математика + - Билјана Крстеска,Кети Темелковска
3.Запознавање на околината - Проф др. Билјана Камчевска,александра
Митровска, Татјана Неческа- Шотаровска

Распоред на часовите I одделение

Понеделник Македонски

Македонски
јаз
Математика

Запознавање
на околината
ENGLISH

Вторник

јаз
Македонски
јаз

Среда

Македонски
јаз

Математика

Музичко обр.

Лиоковно
обр

Четврток

Македонски
јаз

Математика

Запознавање
на околината

Лиоковно
обр

Петок

Македонски
јаз

Математика

ENGLISH

ФЗО

ФЗО
Музичко обр.

Актив на наставници во Iодделение во учебната 2011/2012
 Лилјана Терџуманова ( Одговорен наставник на Активот)
 Пера Савева
 Стојан Максимов (ПУ с. Грдовци)
 Тодорка Шалевска (ПУ с. Тркање)

Лилјана Терџуманова
проф.во одд. наства
4

ФЗО

ОУ„Никола Карев“- Кочани

учебна 2011/2012

Годишно глобално плананирање на наставните
програми во Iодделение во деветгодишното основно
образование за учебната 2011/2012

Македонски јазик
(6 часа неделно - 216 часа годишно)

Лилјана Терџуманова
проф.во одд. наства
5

V II. XII.VI 26 часа IV Медиумска култура 20 часа IХ. III. наства 100 Вкупно 6 повторување Време на реализација Вкупно 5 25 IХ. II 19 50 Х.Кочани Програмско подрачје учебна 2011/2012 Број на часови обработка повторување I Слушање и говорење Време на реализација Вкупно IX. IV Септемвријуни . IV.II.144 часа годишно) Програмско подрачје Запознавање нанаоколината Број часови обработка I Математиката во непосредната околина и секојдневниот живот 20 II Логичко размислување и 31 решавање на проблеми III Проценување и мерење 17 IV Природни броеви 32 до 10 Лилјана Терџуманова проф. VI Вкупно 80 часа IX. V. Х.VI 80 часа II Литература IX.ОУ„Никола Карев“. I.во одд. VI. ХII. V Подготовка за почетно читање и пишување 30 часа I.V.VI Математика (4 часа неделно . III. II 8 12 25 44 44 144 XII. ХI.VI 60 часа III Изразување и творење IX. ХI. Х. IV.

III VI Сообраќај 10 1 11 IX. април.III. V. IV Септемвријуни Ликовно образование ( 2часа седмично-72 часа годишно) Број на часови ТЕМИ Воведување во ликовната техника Ликовно изразување и вреднување Време на реализација Вкупно ЦРТАЊЕ 30 30 септември .XII. Х. 8 8 декември.XII. XI. наства 7 .во одд. IV.IV. ПЕЧАТЕЊЕ 8 8 МОДЕЛИРАЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ ЛИКОВНИ ИСТРАЖУВАЧКИ ИГРИ 10 10 IX.V. IV. V IX.IX. XII. ХII. XI. V II Mоето училиште 8 1 9 III Мојот дом 8 8 IV Местото во кое живеам 8 8 V Јас сум дел од природата 23 1 24 .I. ХI.март. III.II.72 часа годишно) Програмско подрачје Број на часови обработка повторување Време на реализација Вкупно I Јас и другите 10 2 12 IХ.ОУ„Никола Карев“. VI Вкупно 67 5 72 X.јуни XI. III IХ.III. мај Лилјана Терџуманова проф.IV.Кочани учебна 2011/2012 (2часа неделно . II. февруари.јуни СЛИКАЊЕ 16 16 септември. X.

I.108 годишно) Лилјана Терџуманова проф. III 8 8 I-VI 72 IX.во одд.Кочани Вкупно учебна 2011/2012 72 72 септември – јуни Музичко образование (2часа седмично-72 часа годишно) Програмско подрачје Број на часови обработка повторување Вкупно 20 25 целата учебна година IX.VI Пеење Музика и движење 14 20 Слушање музика 12 12 Х .ОУ„Никола Карев“. наства 8 .VI Свирење на детски музички инструменти 4 4 III. IV Основи на музичката писменост Основи на детското музичко изразување и творење Вкупно 3 3 II.VI 61 6 5 Време на реализација 11 Физичко и здравствено обеазование (3 часа седмично .

9.VI VII Изборни теми 23 23 IХ.6. XI. II ХII.Кочани на активот во I – одд. I.VI Вкупно 108 108 II Вежби за организирано поставување и движење III Вежби за оформување на телото и движењата IV Основи на атлетиката V Основи на гимнастиката VI Игри Септемвријуни Годишно интегрирано планирање за имплементација на ЕКОстандардите во ОУ „Никола Карев“.ОУ„Никола Карев“. XII. во учебната 2011-2012 год. наства 9 . ЕКО СТАНДАР 1 ТЕМА:ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА ЦЕЛИ:Намалување на потрошувачката на енергија во училишните згради за 10% во период од 1. IV 32 32 IХ. АКЦИ ПРЕДМЕ НАСТАВН РЕАЛИЗАТ ВРЕМ ИНДИКАТО ЈА Т А ОР Е РИ Лилјана Терџуманова проф.Кочани Програмско подрачје учебна 2011/2012 Број на часови обработка повторување Време на реализација Вкупно I Запознај се 7 7 IX 4 4 IX.2011 до 10. II. III.2012 год во споредба со предходната учебна година.во одд.X 3 3 Х 23 16 23 16 X.

ОУ„Никола Карев“. I Ученички изработки. наства 10 НАСТАВ НА СОДРЖИ НА Пишување на пораки за заштеда на електричн а енергија ИНДИКАТ ОРИ I одд. изложба НАСТАВНА РЕАЛИЗА СОДРЖИНА ТОРИ Изготвување на ЕКО пароли за штедењето Запознав Природна ање на срединаоколина значање. XII Училишно пано I одд. а искажани од учениците на паноа .наставници X Украсување на паноа со ЕКО пораки Напишани пораки од страна на наставникот . I Искази од ученици I одд. Македон Обработка на ски јазик стихотворба за загадувањето на околината АКЦИЈА ПРЕДМ ЕТ 3. Ликовно образова ние СОДРЖИ НА Првиот снег Апарати за домакинств о. Опасни игри. III Илустрациј а на ученици I одд. III Напишана стихотворб а од автор Ненад Џамбазов РЕАЛИЗАТ ОРИ ВРЕМЕ НА ОДРЖУВА ЊЕ ИНДИКАТ ОРИ I одд.Формирање на ЕКО патроли(група на ученици)вклуч ени во реализација на Македон ски јазик Лилјана Терџуманова проф.во одд.загад та ување и мерки за заштита. Креативно изразување учебна 2011/2012 I одд.Кочани 1.Истакнува ње на упатства за рационално користење на електрична и топлотна енергија во училиштето Македонс ки јаз. ВРЕМЕ НА ОДРЖУВ АЊЕ X I одд. Заштита од опасности во домот.Назначу вање на одговорни лица согласно бројот на паралелки и смена во училиште то за спроведув ање на горе наведенит е точки на акција. Запознава ње на околината Ликовно образован ие АКЦИЈА ПРЕДМ ЕТ 2.

2012 год во споредба со предходната учебна година АКЦИЈА ПРЕДМЕ НАСТАВН РЕАЛИЗАТ ВРЕМЕ НА ИНДИКАТ .9.активи и ученици X Резервоари за вода Ликовно образова ние I одд. Т А ОРИ РЕАЛИЗАЦ ОРИ СОДРЖИ ИЈА НА 1.-актив и ученици X Ликовна изложба ГOДИШНО ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИMПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕКО СТАНДАРДИТЕ ЕКО СТАНДАР 2 ТЕМА: ЗАШТЕДА НА ВОДА ЦЕЛИ:Намалување на потрошувачката на вода во учелишните згради за 10 % во периот од 1.активи и ученици XI Изложба на изработки ГОДИШНО ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕКО СТАНДАРДИТЕ ЕКО СТАНДАР 3 ТЕМА‫׃‬Обезбедување на училишната зграда и здрава средина на учениците ЦЕЛИ‫׃‬Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето АКЦИЈА ПРЕД МЕТ Лилјана Терџуманова проф.6.ОУ„Никола Карев“.кои ќе го следат.актив и ученици III Искази(порак и)од ученици Запознав ање на околинат а Истражува ње со вода¨Го менувам светот¨ Облаци и дожд(аква рел) I одд.2011 до 10.Кочани точките на акција.во одд.Обезбедува ње на техничка вода за одржување на зелените површини во училишниот двор со поставување на буриња или цели инсталации за собирање на дождовница( Оваа вода ќе се користи за наводну.надглед уваат и контролираат процесот на инплементациј а на оваа активност Ликовно образова ние Изработка на цртежи учебна 2011/2012 I одд. на зеленил Македонс ки јазик Обработка на текст ¨Дожд¨ I одд. наства 11 НАСТА ВНА СОДР ЖИНА РЕАЛИЗ АТОРИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗ АЦИЈА ИНДИКА ТОРИ .

во одд.) Ликовн о образо вание Музич ко образо вание Изработ ка на ликовни творби Творење на песни за здрава и чиста околина Физичк Дигање о и образо носење вание АКЦИЈА ПРЕДМ НАСТАВНА ЕТ СОДРЖИНА 2. наства 12 ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗА ЦИЈА III I одд.Кочани 1.активот и учениците III и IV Најубави песни за екологијат а (творење) I одд-.активиученици I одд.активиученици ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗИР АЊЕ ИНДИКАТ ОРИ III Запишување искази од ученици .исушени цвеќиња и сл. учебна 2011/2012 Лилјана Терџуманова проф.Ослободување од непотребни предмети во училишната зграда(скршени клупи.активи -ученици IV Засадени растенија во училница I одд.активиученици III РЕАЛИЗАТ ОРИ I одд.саксии.Истражу вање Македон упатства за ски јаз.т абли.активидрвото(истраж ученици ување) Искази од ученици Ликовно образов ание Музичк о образов ание Физичк о образов ание Изработка на ликовни творби Песна за цвеќетоЛалето е румено Прошетка во мојата околина ПРЕДМ ЕТ НАСТАВ НА СОДРЖ ИНА Пишувањ е на пораки за 3.Разубаву вање на училници те и училишни те ходници со цвеќиња Македо нски јаз.активиученици III Изложба III Пеење песни за цвеќињата I одд.скршени столчиња.актив от и учениците III и IV Чист и уреден училишен двор РЕАЛИЗА ТОРИ ИНДИКА ТОРИ Обработка на стихотворбата ‫״‬Дрвото ме моли‫״‬ I Дрво-делови на одд. АКЦИЈА Запозна вање на околина та I одд.вазни.ОУ„Никола Карев“.активот и учениците III и IV Украсува ње на паноа I одд.

активиученици Во текот на годината Украсување на паноа во училницата Чиста средена училница I одд.активиученици III Пеење песна за екологијата НАСТАВ НА СОДРЖ ИНА Пораки на тема здрав живот Дискусија на тема – Како да ја одржувам мојата училница Илустрац ии мојата училница Дискусија на темаКако да ја одржувам мојата училница РЕЛИЗАТ ОРИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗИР АЊЕ ИНДИКАТ ОРИ I одд.активито наш ученици втор дом Музичко образова ние АКЦИЈА 4.активиученици I одд.ОУ„Никола Карев“.а кажани од учениците Училиште I одд.активиученици I одд. ПРЕДМ ЕТ Македон ски јаз.активиученици IX Ликовна изложба I одд. наства 13 .Кочани учебна 2011/2012 одржување на училишнат а зграда и здрава средина во сите простории во Запознав училишнат ање на а згради околинат а Ликовно образова ние здрава и чиста околина од наставник от.активиученици IX IX IX Ликовна изложба од учениците Чиста средена училница ГОДИШНО ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕКО СТАНДАРДИ ЕКО СТАНДАР 4 ТЕМА:УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ УЧИЛИШЕН ДВОР Лилјана Терџуманова проф.Назначув ање на одговорни лица согласно бројот на паралелки и смени во училиштет о за спроведува ње на горенаведе ните точки на акција.во одд. Запознав ање на околинат а Ликовно образова ние Запознав ање на околинат а IX Пораки со ЕКО содржини Изработка на ликовни творби Обработк а на ЕКО песна I одд.

на живот.Отстранув ање на непотребен ии нефункцио нални предмети и растенија од дворот(ису шени цвеќиња и дрва.активиученици Во текот на учебна. наства 14 I одд.лист.годи.активи .ученици ВРЕМЕ ИНДИКА НА ТОРИ РЕАЛИЗА ЦИЈА Искази од III ученици IV Засадено раст.Кочани учебна 2011/2012 ЦЕЛИ: УРЕДУВАЊЕ НА ДВОРОТ ТАКА ШТО МАКСИМАЛНО ЌЕ КОРИСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СИТЕ КОИ ПРЕСТОЈУВААТ ВО УЧИЛИШТЕТО.стеб ло.активи . . Запозна вање на околин ата Ликовн о образов Обраотка на текст -Се е наше- I одд.активиученици Март-Април Чување и заштита на животната средина Уредување на паноа I одд.активи . Чист и уреден училишен двор Чист и уреден двор ПРЕД МЕТ НАСТАВНА СОДРЖИНА РЕАЛИЗА ТОРИ Македо нски јаз.ученици Дрво-истражувачка активност(корен.ОУ„Никола Карев“.скрше ни клупи.скрш ени корпи и сл.ученици I одд.во училни.во одд.сре дина I одд.активиученици Март-Април Просто.пл ани.А ВО ИСТО ВРЕМЕ ЌЕ БИДЕ ОСМИСЛЕН И ФУНКЦИОНАЛНО УРЕДЕН СПОРЕД СИТЕ ЕКОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ АКЦИЈА ПРЕДМ ЕТ 1.) Запознав ање на околина та Ликовно образова ние Музичко образова ние Физичко образова ние Запознав ање на околина та АКЦ ИЈА 2.активиученици Март-Април Изработка на ликовни творби Творење на песни за здрава чиста околина Дигање и носење I одд.активиученици Март-Април Најубави песни за екологијата I одд.цвет) Текстура на дрво Лилјана Терџуманова проф.Сад ење на дрвја НАСТАВ НА СОДРЖ ИНА Одлики на животната средина РЕАЛИЗАТ ВРЕМЕ НА ОРИ РЕАЛИЗИР АЊЕ ИНДИКАТ ОРИ I одд. X и XI Ученички изработк.

наства 15 РЕАЛИЗА ТОРИ X и XI ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗА ЦИЈА РЕАЛИЗА ТОРИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗА ЦИЈА I одд.Кочани ание Запозна вање на околин ата Просторно планирање.Изработка на Запозна Поврзано план за вање на ст помегу наводнување(с околина живата и истем капка по та неживата капка.Постав ување и означува ње на корпи за органско ѓубре.во одд.Значење на растителниот свет учебна 2011/2012 I одд.активиученици III Декорирање на корпи со соодветни синболи I одд.О.за хартија и за пластика Запознавање со видови одпад(рециклир ање) I одд.активи . Изложба од изработки на цртежи од ученици Слушање на песни за екологија .ученици ПРЕД АКЦИЈА МЕТ НАСТАВНА СОДРЖИНА 3.активиученици IX I одд.активиученици IX Запозна вање на околина та Ликовн о образов ание Запозна вање на околина та АК Просторно планирање.собирае природа на Ликовно Илустрац дождовница.ОУ„Никола Карев“.активиученици IV I одд.активиученици IV I одд.унап редување на животната средина НАСТА ВНА СОДРЖ ИНА 4.активиученици II и III Насадени и зафатени дрвја ИНДИКА ТОРИ Соодветно сместувањ е на одпадот во поставенит е корпи Изложба Поставува ње на корпи и нивно користење ИНДИКА ТОРИ Белешки од З.ра образова ија на според на ние среден денови за училише наводнување н двор според Музичк Пеење на зеленилото со о еколошк користење на образова и песни техничка вода ние и сл ЦИЈА ПРЕД МЕТ Лилјана Терџуманова проф.

ОУ„Никола Карев“.активиученици III Говорна вежба„Чистотат ае половина здравје“ I одд.к ажани од учениците Лилјана Терџуманова проф.активиученици Изложба Чист и уреден училишен двор Уреден и чист училишен двор во текот на учебната година РЕАЛИЗАТ ВРЕМЕ НА ОРИ РЕАЛИЗА ЦИЈА ИНДИКАТ ОРИ Запознав Мојата ање на поблиска околина околина та I одд.активиученици IV Зачувување на околината Ликовно образова ние I одд.во одд.Редовн о чистење на училишн иот двор ПРЕДМ ЕТ Ликовно образова ние Физичко образова ние Македон ски јазик АКЦИЈ А 6.м ПРЕДМ ЕТ учебна 2011/2012 НАСТАВ НА СОДРЖИ НА Сликање на уреден и неуреден училишен двор РЕАЛИЗАТ ОРИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦ ИЈА I одд.активиученици III Чистење на дворот I одд.Означе ни места со изработе ни и поставен и знаци видливи за сите во училиш ниот двор(мес то за игра.активиученици III Поставен и пораки Македон ски јаз. НАСТАВНА СОДРЖИНА Во текот на целата учебна година ИНДИКАТ ОРИ Изработка на знаци и нејзина заштита Пишување на пораки од страна на наставникот.Кочани АКЦИЈ А 5.активиученици III Поставени знаци I одд. наства 16 .мес то за одмор.

активиученици ПРЕД МЕТ НАСТАВ НА СОДРЖ ИНА Дискусија на темаКако да го одржувам е дворот чист Илустрац ија како да го одржувам е дворот чист РЕАЛИЗАТ ОРИ Запознав ање на околинат а Ликовно образова ние АК ПРЕДМ ЕТ Лилјана Терџуманова проф.Истакнув ање на упатства за одржувањ е на училишни от двор А КЦИЈА 8.ОУ„Никола Карев“.Кочани учебна 2011/2012 есто каде што нетреба да се гази и сл.активии работата ученици во училиште то Ликовно образова ние Цртање – Моето училиште I одд.активиученици IX и II Чист и среден училишен двор I одд.во одд. наства 17 РЕАЛИЗАТ ОРИ ВРЕМЕ НА ИНДИКАТ РЕАЛИЗАЦ ОРИ ИЈА IX Искази на ученици IX Изло жба ВРЕМЕ НА ИНДИКАТ РЕАЛИЗАЦ ОРИ ИЈА I одд.) А КЦИЈА 7.Назначув ање на одговорни лица согласно бројот на паралелки и смени во училиштет о за споредува ње на горе наведенит е точки на акција ЦИЈА ПРЕДМ ЕТ НАСТАВ НА СОДРЖ ИНА Запознав ање на околинат а Животот I одд.активиученици IV Изложба – ликовни изработки НАСТАВ РЕАЛИЗАТ ВРЕМЕ НА НА ОРИ РЕАЛИЗА ИНДИКАТ ОРИ .

Формирањ Запознав Дискусија е на ЕКОање на на тепатрола(груп околина Како се а на та одржува ученици)вкл хигиената учени во во реализација училиште на точките то и на училишн акција.во одд. учебна 2011/2012 ЦИЈА I одд..Животни вештини.активиученици X и VI Чист и среден училишен двор I одд. наства 18 . иот двор на овие активности. го Физичко Прошетрк контролира образова а низ процесот на ние училишн инплемент..ОУ„Никола Карев“. ќе бидат имплементирани во соодветните теми и содржини од сите наставни предмети Тематско планирање Лилјана Терџуманова проф.активиученици VI Прошетка за увидување на чист и среден училишен двор Изработил: Лилјана Терџуманова Проф. во одд.кои ќе иот двор.Кочани СОДРЖ ИНА 9. настава учебна 2011-2012 год Забелешка:Сите содржини од програмата .

Математика • • да се оспособува да воочува и да именува геометриски тела во непосредната околина.Кочани учебна 2011/2012 Тема: Цели на темата: Ученикот/ученичката Македонски јазик: • • • • • • да се поттикне кон користење на говорот како средство за нови контакти и меѓусебно разбирање. да се потикне кон користење на говорот како средство за изразување на своите мисли и чувства.ОУ„Никола Карев“. Запознавање на околината: • • • • да се потикнува да ги знае основните податоци за себе: да се пттикнува да ги доживува себе во континуитет ( јас некогаш и сега) да развива способности за набљудување. Ликовно образование • да се поттикнува да ги запознае и именува цртачките подлоги и матерјали. да се оспособи за воспоставување културен однос кон други луѓе. напнатост и несигурност во говорот. Лилјана Терџуманова проф. вежбање на помнењето преку интерпретација на песни. да се ослободи од чувството на страв. гатанки. опишување и споредување. да се поттикнува да ја одредува и вербално да ја искажува положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос. наства 19 . да се оспособува за опишување. бројалки. да развива позитивна слика за себе и самодоверба.во одд.

Илустративен метод. да се оспособи да направи отпечаток. групна.Кочани • • • • учебна 2011/2012 да се поттикне да стекне поголема сигурност и контрола на движењето на својата рака. да се запознава со техниката моделирање.. да се потикнува да имитира звуци од природата и околината. да се оспособува да користи различни моливи за цртање на разновидни линии. Метод на истражување. индивидуална и работа во парови. работни листовии индивидуални задачи). Форми на работа: Заедничка. Метод на практична работа. да се поттикнува да пее песни различни по карактер и содржина. Говорен метод( монолошки.во одд. Метод на покажување. Методи на работа:         Метод на игра. Техники и методи за следење на постигањата на учениците: Набљудување. дијалошки и метод на дискусија). да се потикнува да стекнува навика за правилно држење на телото при пеење. Соработка со родителите: Лилјана Терџуманова проф.ОУ„Никола Карев“. наства 20 . Физички и здравствено образование • • • да се поттикнува и да се воведува самиот да ги открива движењата на своето тело. листи за проверка. да се запознае со својата висина и тежина. да се поттикнува да ги открие своите моторички можности со рацете и нозете. анeгдотски белешки.. наставни ливчиња. Текст метод( текстови. Музичко образование • • • • да се поттикнува да ги препознава звуците од природата. Метод на набљудување. белешки на наставникот.

Во септември.... Што можам со телото. Игра. Запознај го своето другарче.. разлики во родот Јас и другите Физичко образовани е Игра .. од ден на ден растам. кој се однесува лошо Патот до училиштето Вежби во движење поулица Љубов и радост . Игра.. да ви се пеставам. избор на совет на родители на пaралелката.Мравката в училиште.Што можам.. од ден на ден растам.Кој сум јас. Што можам со рацете. Ликовно образование Слободен цртеж Моето другарче Цртање различни линии со различни моливи Илустрација на приказната: .Приказна за лакомиот крт Чипсо. брановидни..висина Да фрлам топче далеку Брзо да трчам Да се качувам по справи Дасе провлечам низ обрач Одам во колона Математика Запознавање со предметите во уилницата и нивната меѓусебна положба Игри со конструктивен матерјал и пронаоѓање и именување на геометриски тела Игри со препознавање на геометриски тела Топка Коцка Цилимдар Контролен тест –Матеметика+ Т-1 Квадрат Триаголник Круг Правоаголник Игри со логички плочки Контролен тест-Математика+ Т-2 . Иницијални мерења-тежина Иницијални мерења.. . делење беџови Песна:.во одд.Септември... Другарство.... Читање на приказна по избор Емоции Приказна: .... другарство.. ... Да се запознаеме: .. Приказна во слики:..Прваче.Мравката в училиште.. Балонот се надува. Говорна вежба: .Кочани учебна 2011/2012 Родителска средба.. Македонски јазик Говорот во меѓусебното разбирање Игра: . Приказна за лакомиот крт Чипсо... Цртање долга и кратка линија (мрсни бои) Илустрација на расказот . имаминтерес за.. Игра..... Илустрација на расказот: . наства 21 Запознавање на околината Свечен прием на првачињата .. слушање и имитирање звуци од природата Обработка на песна . пријатни и непријатни Пеење на песна (по избор) Природни и вештачки звуци Лилјана Терџуманова проф. Линии: .......Цик-цак.Септември....ОУ„Никола Карев“.. Музичко образование Пеење познати песни Случање на химната Звуци. . јас знам. Препознавање на звуци .. Моето име..Кој сум јас да ви се претставам.. Кој сум јас. Ги запознаваме другарчињата Опишување на другарче Приказна:. Што можам со нозете. Расказ: . страв и тага Јас се однесувам културно Попуштам за да нема кавга Дали сме исти.. Јас со другите. паралелни.прваче.Што сакам да бидам кога ќе пораснам.

ОУ„Никола Карев“. Запознавање на околината: • • • • • • • • да ја запознае својата училишна средина. Лилјана Терџуманова проф. да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. под.Кочани учебна 2011/2012 Тема: Цели на темата: Ученикот/ученичката Македонски јазик : • • • • • • • • • • да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. да го почитува распоредот на активностите и да осознава дека правилата се потебни за животот и работата во паралелката. да се воведе во невербални начини на изразување( гестакулација. да се запознае со литературата за деца. да се воведува во разликите меѓу илустрациите и текстот. доле. над. да се доживува себе како дел од паралелката. движење). да се запознава со детски списанија. мимика. да знае што елево и десно. слика и сл. да се воведе во слушање со разбирање на говорот на другите.. да се мотивира за поставување прашања поврзани со определена тема. да се поттикне кон поврзување на невербалното со вербалното изразување. приказна. да се поттикнува внимателно и безбедно да се движи во училиштето. да се воведува во надминување на стереотипи и предрасуди кон другите. горе.во одд. наства 22 . да ги запознае своите права и обврски како ученик. да се запознава со улогата на библиотеката и да развива интерес за нејзино користење. да се запознае со значајните празници на училиштето.

разликува и споредува состојбите што се однесуваат на траењето на текот на времето. да ја одредува левата и десната страна на своето тело.. да развива осет за ритам.). наства 23 . со примена на соодветна терминологија. да се потикнува фокусирано да ја набљудува непосредната околина.. да ги запознае и именува подлогите и цртачкита матерјали ( хартилја. да се запознава со техниката моделирање. да ги именува. да се потикнува да стекнува навика за правилно држење на телото при пеење.во одд. Музичко образование • • • • • да се поттикнува да ги препознава звуците од природата. тандемски и групно. да се потикнува да имитира звуци од природата и околината.ОУ„Никола Карев“. да се стимулира да ги преставува поцелосно предметите и објектите во непосредната средина со детали. молив. да се оспособува да користи различни моливи за цртање на разновидни линии.Кочани учебна 2011/2012 Математика: • • • • • • да се поттикнува да ја одредува и вербално да ја искажува положбата на предметите во однос на себе. да се оспособи да направи отпечаток. Лилјана Терџуманова проф. да одредува лево и десно во однос на себе. Ликовно образование: • • • • • • • • • • да се поттикнува да ги запознае и именува цртачките подлоги и матерјали. да се поттикне да стекне поголема сигурност и контрола на движењето на својата рака. да ја одредува и вербално ја искажува положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија. да воочува објекти врз коишто може да се ориентира во позната околина. бои. да црта самостојно. да ја одржува хигиената на облеката и приборот за сликање. да се поттикнува да пее песни различни по карактер и содржина.

да им помага на другарчињата.Кочани • • • • учебна 2011/2012 да пее песни различни по содржина и карактер. листи за проверка. Илустративен метод. да учи и да се оспособува за помагање. да се оспособува за моторичко координирано движење во просторот. анeгдотски белешки. Метод на покажување. соработка и изразување на позитивни емоции во одделението и групата. да се потикнува да ги усогласи своите движења со ритамот на музиката. да се оспособува за тимска работа.. да сфати и изведува групирање и поставување во помали групи. Методи на работа:         Метод на игра. Метод на практична работа.ОУ„Никола Карев“. дијалошки и метод на дискусија). белешки на наставникот. Говорен метод( монолошки. наства 24 . наставни ливчиња. Метод на набљудување. Лилјана Терџуманова проф. да се оспособува за помагање.. контролни тестови. Метод на истражување. соработка и изразување на позитивни емоции во одделението. Форми на работа: Заедничка. работни листовии индивидуални задачи). да им помага на другарчињата за остварување на задачите.во одд. Техники и методи за следење на постигањата на учениците: Набљудување. Физички и здравствено образование • • • • • • • да се оспособува да применува другарско однесување. Текст метод( текстови. групна. да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување. индивидуална и работа во парови. да илустрира звуци преку анимации.

Моето училиште .Што научив од. Правила на однесување в училиште Правила на однесување во нашата училница Јас сум дежурен Расказ:.во одд. различно слично Музичко образование Песна : . на ( вежби ) Математика+ Т..Зошто одам на училиште.надвор. Како поздравувам..десно Внатре.ОУ„Никола Карев“.под Математика+ Т-3 (контролен тест) Пред . Читање сликовница Физи ч Лилјана Терџуманова проф. на Лево...Кочани учебна 2011/2012 Соработка со родителите: Родителска средба. децат Га јб а и со ов ошје .Есента ни дари . Мојата татковина. Пеење на песната Мое учи то л иш те Запознавање со околината Математика ко Бр з о т рчањ образ Н ован е а т п р ие Игри евар во б р с Музи о трчање зо трчање чко р Ри ит т м м и и ч Одењ чко марш ко чекор ење ирањ е со н П е о о с д е в њ и Марш жна игра е предмет по на и з Носе ирање б ор на глава ње .. изработка на нагледни средства... Говорна вежба:... меѓу Се допира Пред. индивидуални средби . директор Песна:. Песна. зад.. Македонски јазик .десно Исто.. Културно однесување Во училиште Расказ:...5 ( контролен тест) Лево. мојата учителка Во училиштето се вработени Мојата училница Кој се однесува правилно Во училиштето се движам Во училишниот двор Горе-долу Над. Пеење на песната Музичко ритмичко чекорење Ритмичко марширање Песна : .В училиште... меѓу. Културно однесување Простории во училиштето.зад. надвор. се допира (дидактички игри) Математика+ Т-4 ( контролен тест ) Вматре. заедничко славење на родендени во училиштето.. Зошто сакам да одам на училишта?... психолог. Кој што работо в училиште Посета на педагог. наства 25 .

Кочани учебна 2011/2012 Ликовно образовани е Пејзаж на рана есн ( водени бои ) Моето училиште ( мрсни бои ) Слободен цртеж Есенски плодови ( моделирање.во одд.ОУ„Никола Карев“. пластелин ) Илустрација на читаната сликовница Македонското знаме Тема: Цели на темата: Ученикот/ученичката Македонски јазик : • • да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. Лилјана Терџуманова проф. наства 26 . да се воведе во слушање со разбирање на говорот на другите.

да се поттикне кон поврзување на невербалното со вербалното изразување. да ги запознава на однесување во семејството и улогите. да се поттикнува групирање на предметите според карактеристичните својства ( множества ). да се воведе во невербални начини на изразување( гестакулација.. да ги запознае и почитува семејните празници на децата од своето окружување. односно хигиената и здравиот начин на исхрана. Лилјана Терџуманова проф. да се запознава со улогата на библиотеката и да развива интерес за нејзино користење. наства 27 . движење). да се запознава со детски списанија.ОУ„Никола Карев“.Кочани • • • • • • • • • • • учебна 2011/2012 да се запознае со литературата за деца. да се оспособува за подредување на објектите според степенот на некое својство во низа што расте или опаѓа (серијација ). приказна. појави. да се оспособува за опишување предмети според нивните карактеристики ( боја. мимика. да усвојува знаења и вештини за здравјето.во одд. слика и сл. состојби. дејства. Запознавање на околината: • • • • • • да ги почитува блиските во семејството и да развива чувство на припадност. положба ). да се мотивира за поставување прашања поврзани со определена тема. форма. да ги знае семејните прослави и празници и како тие се одбележуваат. Да се поттикне кон разликување и разликување различни видови реченици. Математика: • • • • да се стимулира да воочува и споредува предмети и да согледува сличности и разлики меѓу нив. лица. да ги знае начините на користење на слободното време во семејството. да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. Да го збогати речникот со зборови кои означуваат имиња на предмети. да се воведува во разликите меѓу илустрациите и текстот. горемина. Да се воведе во групирање на зборови според конкретмо дејство.

да пее песни различни по содржина и карактер. делумно да учествува во изработката на печатите ( шаблони ).Кочани • • • учебна 2011/2012 да ја воочува релативноста на некој предмет и објект спореден со два и повеќе сродни предмети или објекти ( споредување ). да се запознава со техниката моделирање. Музичко образование • • • • • • • • • да се поттикнува да ги препознава звуците од природата.во одд. да се воведе во основите на печатењето и добивање отпечатоци. молив..ОУ„Никола Карев“. да ја регулира и контролира силата на дланката и да развие чувство за ритмичко движење на раката.). да се поттикнува за потврдување на логичната поврзаност на настаните. да се поттикне да стекне поголема сигурност и контрола на движењето на својата рака. да ги запознае и именува подлогите и цртачкита матерјали ( хартија. Лилјана Терџуманова проф.. бои. да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување. да илустрира звуци преку анимации. да се потикнува да ги усогласи своите движења со ритамот на музиката. наства 28 . да се потикнува да стекнува навика за правилно држење на телото при пеење. да се потикнува фокусирано да ја набљудува непосредната околина. да се оспособи решава едноставни проблеми од секојдневниот живот. да се оспособува да користи различни моливи за цртање на разновидни линии. да се оспособи да направи отпечаток. да им помага на другарчињата. Ликовно образование: • • • • • • • • • • да се поттикнува да ги запознае и именува цртачките подлоги и матерјали. да развива осет за ритам. Физички и здравствено образование • да се оспособува да применува другарско однесување. да се поттикнува да пее песни различни по карактер и содржина. да се потикнува да имитира звуци од природата и околината.

. Македонски јазик Лилјана Терџуманова проф. дијалошки и метод на дискусија). контролни тестови. ( изговор на гласот Ш ) Приказна . изработка на нагледни средства. Метод на покажување.. Текст метод( текстови. работни листовии индивидуални задачи). наставни ливчиња. Млеко .. да ги зајакне моторичките елементи на локомоторниот апарат.. Метод на практична работа..56 Приказна : . Внимателно слушањестр. белешки на наставникот.. анeгдотски белешки. Метод на истражување. посета на некои домови. Рецитирање на песната Приказна: . соработка и изразување на позитивни емоции во одделението..ОУ„Никола Карев“. В шума . На кого личам.во одд. Техники и методи за следење на постигањата на учениците: Набљудување. Форми на работа: Заедничка. Најубавата куќа . да се оспособува за моторичко координирано движење во просторот. да ги изведува координирано и правилно движењата со рацете. Говорен метод( монолошки.. да го развива телото симетрично. ( изговор на гласот М ) Приказна .Зајакот во зеленчуковата градина . Методи на работа:         Метод на игра.27 Читање сликовница Невербален говор Како разговараме по телефон Есенска слика стр.. Испуштени гласови ... Соработка со родителите: Родителска средба. индивидуална и работа во парови. листи за проверка. ( изговор на гласот З ) Приказна Жабата и жеравот ( изговор на гласот Ж) Го слушам гласот . наства 29 Моето семејство стр.55 Песна: . нозете и другите делови на телото.. носење семејни фотографии......Кочани • • • • • учебна 2011/2012 да се оспособува за помагање. Илустративен метод. групна. Метод на набљудување..

дување во бои Илустрација на читаната сликовница Истражување.ОУ„Никола Карев“. Сликање со преклопување ( темпера ) Истражување.во одд.Кочани учебна 2011/2012 Запознавање на околоната Моето семејство Дома сме еднакви Мојата соба Опасности во домот Лична хигиена Здрава исхрана Слободно време Дома празнувама Честитка за моите најблиски Мојот дом Ликовно образование Моето семејство Колаж : . гребење во сапун Му Ф Физичко образование Дигање на предмет Носење на предмет Дигање и носење предмети. Рамка за слика . (носењ другарче ) Слободни игри Влечење нњ еден или повеќе елементи Влечење предмети меѓу предмети Влечење предмети по угорнина Содржини за вреднување Пес зич к Сов на за с о об Усо ладув емејст раз ова а Пее гласув ње на вото ни њ а р њ и е Пес пес е на тми Пеењ е н ч н ен т а к и ем и при з дру а зима поизб пото движ а песн ор жба ата со д ења та од Дет виже дет њ с ки ски е муз Пеењ музи то и чк е н а ч ки ии нст песна инсру рум та с мен ен т о ти и Математика Исто... наства 30 .ниско Дебело – тенко Длабоко –плитко Т-12 ( контролен тест ) Тема: Лилјана Терџуманова проф.. Мојата соба. Градиме куќа .легнато –косо Сличности и разлики ( вежби во М+ ) Математика+ Т-6 (контролен тест) Големо.различно – слично Исправено.ниско Високо.. Игра .. Ѓердан од макарони Илустрација : .. дрен дрен кокшка..увежбување Игра ..тесно Широко –тесно Т-11 (контролен тест) Високо.мало Големо – мало Т-9 ( контролен тест) Долго –кусо Долго –кусо Т-10 ( контролен тест ) Широко.

. приказна.во одд. Лилјана Терџуманова проф. Да го збогати речникот со зборови кои означуваат имиња на предмети. мимика. носии. Да се поттикне кон разликување и разликување различни видови реченици. појави. да се воведе во невербални начини на изразување( гестакулација. да се мотивира за поставување прашања поврзани со определена тема.Кочани учебна 2011/2012 Цели на темата: Ученикот/ученичката Македонски јазик : • • • • • • • • • • • • • да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. Запознавање на околината: • • • • Да се потикнива да го запознава местото во кое живее. да се поттикне кон поврзување на невербалното со вербалното изразување. стари предмети. Да се воведе во групирање на зборови според конкретно дејство. да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. Да се запознае со позначајните објекти во околината. слика и сл. наства 31 . да ја запознае културната различност во местото во кое живее. да се запознава со детски списанија. да се воведува во разликите меѓу илустрациите и текстот. да се запознава со улогата на библиотеката и да развива интерес за нејзино користење. да се воведе во слушање со разбирање на говорот на другите. да запознае стари градби. лица. дејства. да се запознае со литературата за деца. движење). состојби.ОУ„Никола Карев“.

да ја развива ликовната љубопитност. да ја обдира положбата на своето тело во однос на подлогата додека твори. да се поттикне да стекне поголема сигурност и контрола на движењето на својата рака. да истражува матерјали преку визуелни и тактилни сетила. да пее песни различни по содржина и карактер. да се поттикнува да пее песни различни по карактер и содржина. да ги препознава и применува редните броеви до 5.Кочани • • учебна 2011/2012 да ја запознае својата татковина. да се воведува во истражувачка постапка. да развива осет за ритам.во одд. да моделира со матерјали со додавање и одземање. да ги споредува броевите по големина и да ги препознава симболите за поголемо. да се оспособува да користи различни моливи за цртање на разновидни линии. да илустрира звуци преку анимации. Музичко образование • • • • • • • • • да се поттикнува да ги препознава звуците од природата. да се потикнува да стекнува навика за правилно држење на телото при пеење. да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува различните форми меѓу предметите. да запознае некои матерјали за обликување. Математика: • • • • да ги запознае броевите од1 до 10 и препознавање на цифрите. наства 32 . да брои до 10. да стекнува сигурност и самодоверба во сопственото музичко изразување. Ликовно образование: • • • • • • • • • • да се поттикнува да ги запознае и именува цртачките подлоги и матерјали. Лилјана Терџуманова проф.ОУ„Никола Карев“. да ги препознава знамето и химната. да се потикнува да имитира звуци од природата и околината. да се потикнува да ги усогласи своите движења со ритамот на музиката. помало и еднакво. да развива чувство на припадност и љубов кон својата татковина.

белешки на наставникот. нозете и другите делови на телото.во одд. да ги зајакне моторичките елементи на локомоторниот апарат. соработка и изразување на позитивни емоции во одделението. Илустративен метод. контролни тестови. групна. дијалошки и метод на дискусија). индивидуална и работа во парови. Текст метод( текстови. да се оспособува за помагање. Соработка со родителите: Лилјана Терџуманова проф. Метод на истражување. да им помага на другарчињата.ОУ„Никола Карев“.. Методи на работа:         Метод на игра. Говорен метод( монолошки. листи за проверка.. да го развива телото симетрично. Форми на работа: Заедничка. да ги изведува координирано и правилно движењата со рацете. Техники и методи за следење на постигањата на учениците: Набљудување. наства 33 . работни листовии индивидуални задачи).Кочани учебна 2011/2012 Физички и здравствено образование • • • • • • да се оспособува да применува другарско однесување. анeгдотски белешки. Метод на покажување. наставни ливчиња. Метод на практична работа. да се оспособува за моторичко координирано движење во просторот. Метод на набљудување.

ОУ„Никола Карев“. Пеење на песната . ( слушање музика ) Народна песна . ус си ло .во одд. наства 34 Ф Музичко образование Песна . Пеење на песната К из Кл лац ич К ац кањ к Ко олу кањ е н о о С лу т н е – а г б Ск кок т на апр ув рб и ра С ок од пр ед ежб на зо ув ст ва Ск кок со мес ед ањ ом н Сл ок ови зат то –ув е ак ие еж Иг об со – у рчу б о з ув Иг ра дн ат веж вањ ањ На ра . изработка на нагледни средства. 4. грб и химна на Македонија Македонски јазик Опис на предмети Јас кажувам ти погодуваш Кој што работи и што користи Што прават Зборови со спротивно значење Кој каде живее Најди пар Именување според заеднички својства Од збор до реченица Кој збор недостасува Прашања и одговори На даден одговор состави прашање Состави реченица по слики Расказ . .. помало.. Штурецот и мравките .. посета на работни места на родители.. Т-14 ( контролен тест ) Исто толку. Играле ергени . 2.... Читање сликовница Зима Нова Година Божиќ Местото во кое живеам ов П И ечат Црт но об Л лус ењ еж Ил амп таци е со . ам е а П т р р од оф о на на ес М ии ак . Чевлар .. но дел ја ола ара ие с иј ира на с ж ) гра а дб њ ли е а Цр на ков ку ни Ц тањ к ц р л т е е зн а в ат а ж он ... повеќе... ви .. помалку 1.. е до ни ја Математика Групирање 1.... носии и предмети Споменици на културата Мојата татковина Република Македонија Знаме.Кочани учебна 2011/2012 Родителска средба...Дрвото и птиците .Мо ра ус ион ја су јо на нѓ т г зов М тр и о аци ( к ст ер рад ан . Ден – ноќ Приказна . Лет на бумбарот . 3.. П и и рчу бу е е тп . . селска средина Професии в град и село Културни разлики во моето место Етнолошко катче Стари градби. Граду мој . . Играле ергени .. 2 Т-15 ( контролен тест ) Бројот 1 Бројот 2 Броеви 1 и 2 ( вежби ) Т-16 ( контролен тест ) Поголемо. еднакво Собирање и одземање со бројот 1 Бројт 3 Бројот 4 Броеви 3 и 4 ( вежби ) Собирање и одземање со бројот 1 до4 Т -17 ( контролен тест ) Ли к Лилјана Терџуманова проф. Запознавање со околината Прошетка низ родниот град Каде живем Што има во моето место Градска средина. Играње по кореоеографија на песната . Пеење песни од детски фестивали Песна . П од гр ва ва ре р ре и ње ње ва он ди в оп р в ајд с ри ос и еп ро ко се к обр дн ко ад гу и ви е ...

да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. лица. Да се поттикне кон разликување и разликување различни видови реченици. движење). да се запознае со литературата за деца. да се воведува во разликите меѓу илустрациите и текстот. Лилјана Терџуманова проф. да се воведе во слушање со разбирање на говорот на другите. да се запознава со детски списанија.. приказна. појави.во одд. состојби. Да го збогати речникот со зборови кои означуваат имиња на предмети.Кочани учебна 2011/2012 Тема: Цели на темата: Ученикот/ученичката Македонски јазик : • • • • • • • • • • • • да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. да се воведе во невербални начини на изразување( гестакулација. да се запознава со улогата на библиотеката и да развива интерес за нејзино користење. мимика. дејства. слика и сл. да се мотивира за поставување прашања поврзани со определена тема.ОУ„Никола Карев“. наства 35 . да се поттикне кон поврзување на невербалното со вербалното изразување.

.-..ОУ„Никола Карев“. да се запознае со некои разлики помеѓу домашните и дивите животни. да брои до 10.=. да се сензибилира за хумани односи меѓу половите.. Математика: • • • • • • • • да ги запознае броевите од1 до 10 и препознавање на цифрите. да се поттикнува за проценување и споредување. наства 36 . да спознае сличности и разлики меѓу децата. да се поттикнува за одговорност кон домашните миленичиња. да ги именува деновите во седмицата. овошје и зеленчук. да се запознава со основните карактеристики на живата и неживата природа. да се запознава со некои промени и појави во природата низ одделните годишни времиња. да знае дека некои растенија се користат во исхраната. да стекне елементарни знаења за изгледот на човековото тело. луѓето. да ги препознава и применува редните броеви до 5. . да ги употребува собирањето и одземањето во различни проблемски ситуации.=.. да препозна ва и именува цветни растенија. да развива хуман однос кон живиот свет. Запознавање на околината: • • • • • • • • • • • • • • • • • • да знае некои растенија и животни.. да го запознава надворешниот изглед на некои растенија. помало и еднакво.. да има престава за основните временски периоди. да го разбира редоследот на случувањата.Кочани • учебна 2011/2012 Да се воведе во групирање на зборови според конкретно дејство. да развива еколошка свест за чиста околина. да го разбира собирањето и одземањето како додавање на 1 и одземање на 1 и препознавање на знаците . да препознава и одредува половина од цело и едно цело...во одд. да ги споредува броевите по големина и да ги препознава симболите за поголемо. да ги осознае основните функции на на дворешните делови на телото. Лилјана Терџуманова проф. да се поттикнува да согледува примери за поврзаноста на растенијата и животните.

да моделира со матерјали со додавање и одземање. да се поттикне да стекне поголема сигурност и контрола на движењето на својата рака. да истражува матерјали преку визуелни и тактилни сетила.во одд.ОУ„Никола Карев“. наства 37 . проценување и споредување на димензии со искажани со нестардандни мерки. Музичко образование • • • • • • • • да се поттикнува да ги препознава звуците од природата. инструментална и вокалноинструментална музика. Ликовно образование: • • • • • • • • • • да се поттикнува да ги запознае и именува цртачките подлоги и матерјали. да се потикнува да имитира звуци од природата и околината. да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува различните форми меѓу предметите. да развива осет за ритам. да се потикнува да стекнува навика за правилно држење на телото при пеење. да се поттикнува да пее песни различни по карактер и содржина. да ја развива ликовната љубопитност. да препознава народни песни. да се поттикнува за мерење на димензии искажани со стандардни мерки ( метар. Лилјана Терџуманова проф. да слуша и препознава вокална. килограм). да запознае некои матерјали за обликување. да разговара за музиката што ја слуша. да им помага на другарчињата.Кочани • • учебна 2011/2012 да се поттикнува за мерење. да се воведува во истражувачка постапка. Физички и здравствено образование • да се оспособува да применува другарско однесување. да ја обдира положбата на своето тело во однос на подлогата додека твори. да се оспособува да користи различни моливи за цртање на разновидни линии.

листи за проверка. Лилјана Терџуманова проф... да ги изведува координирано и правилно движењата со рацете.Кочани • • • • • учебна 2011/2012 да се оспособува за помагање. Текст метод( текстови. дијалошки и метод на дискусија). Говорен метод( монолошки.. да се оспособува за моторичко координирано движење во просторот. Метод на набљудување. групна. работни листовии индивидуални задачи).ОУ„Никола Карев“.. наставни ливчиња. изработка на хербариум за одделението. анeгдотски белешки. наства 38 . да ги зајакне моторичките елементи на локомоторниот апарат.во одд. контролни тестови... Илустративен метод. индивидуална и работа во парови. Методи на работа:         Метод на игра. Соработка со родителите: Родителска средба. изработка на нагледни средства. да го развива телото симетрично. Форми на работа: Заедничка.. белешки на наставникот. нозете и другите делови на телото. Метод на истражување. Метод на покажување. посета на овошни и зеленчукови градини во сопственост на родители. соработка и изразување на позитивни емоции во одделението. Метод на практична работа. Техники и методи за следење на постигањата на учениците: Набљудување..

во одд. наства 39 учебна 2011/2012 .Кочани Лилјана Терџуманова проф.ОУ„Никола Карев“.

.Од круг во круг.. . во височина. Т-22 ( контролни тестови 0 Бројот 6 Бројот 7 ( вежби ) Собирање и одземање со 1 до 6 Бројот 7 Бројот 7 ( вежби ) Собирање и одземање со 1 до 7 Бројот 8 Бројот 8 ( вежби ) Собирање и одземање со1 до 8 Бројот 9 Бројот 9 ( вежби ) Собирање и одземање со 1 до 10 Бројот 10 Бројот 10 (вежби ) Собирање и одземање со 1 до 10 Контролни тестови Т-21 до 28 Музичко образование Лилјана Терџуманова проф. Времиња ч. наства 40 Видови музика (весела. бавно и брзо Качување по скали.Кочани учебна 2011/2012 Запоанавање со околината Растенија во мојата околина Овошје во мојата оклоина Зеленчук во мојата околина Домашни животни Диви животни Птици... седмица.. Манекени.. деноноќие. Верверичка без куќичка..18 ( контролен тест ) Собирање и одземање со 1 до 5 Т-21. кино Посета на театарска престава ТВ емисии Гледање цртан филм Приказни во слики Ликови од непознати приказни Препознај ја приказната Препознај буква 48 часа Читање сликовница Јас сум дел од природата Математика Физичко образование Лико в обра но з ов Шум а Д ание живо омаш т Изра ни ( плас ни и див и б т Илус отка на в елин ) т р Овош рација н телешка а ) П је и зелен сликовн ица ејсаж чу к Екол Слоб ( пласте о ш о ко ка ден ц лин Меш т ање ртеж темп че ери Бројот 5 Бројот 5 ( вежби ) Т. со јаже..во одд. денес.. утре. во далечина. Брзозборки Бројалки ДМИ Слушање музика Песна за мајката Ритмички игри Играње оро Играње танц Потскок со две нозе Потскокнување на страна на десно и лево Игра .Болното мече.. Игра . вчера.. со залет Игра ..) Здрава и чиста околина Каде се фрлаат отпадоците Еколошко катче Македонски јазик Зеленчук.. инсекти и риби Моето домашно милениче Секој има свој дом Раѓањето не чудо Животни и растенија Жива и нежива природа Моето тело Машки и женски род Јас растам здраво Природни појави ( годишни времиња.ОУ„Никола Карев“. тажна ) Песна. Врапчиња ... Штрк ижаби . .. на пазар Домашни и диви животни Пожар во шумата Пролетта пристигна Што можеме да прочитаме На театар. Одење. коса подлога. вертикални скали Различни видови трчање Слушајте радио . овошје..Подреди се.. Музички игри Песни по избор )6 ( год. . Прескокнување ниски пречки Скокање со една нога.

состојби.во одд. приказна. да се поттикне кон разликување и разликување различни видови реченици..Кочани учебна 2011/2012 Тема: Цели на темата: Ученикот/ученичката Македонски јазик : • • • • • • • • • • • • • • • • да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот.ОУ„Никола Карев“. да се оспособи за правилно и разбирливо говорење со умерено темпо и јачина на гласот. лица. да се оспособи за визуелно препознавање. појави. да се запознава со улогата на библиотеката и да развива интерес за нејзино користење. да се мотивира за поставување прашања поврзани со определена тема. да се воведува во разликите меѓу илустрациите и текстот. да се поттикне кон поврзување на невербалното со вербалното изразување. движење). да се воведе во групирање на зборови според конкретно дејство.. да се воведе во слушање со разбирање на говорот на другите. цели зборови што најчсто ги гледа. читање . дејства. да се запознава со детски списанија. да ги осознава и да ги препознава основните елементи на јазикот . наства 41 . мимика. да го збогати речникот со зборови кои означуваат имиња на предмети. да се запознае со стандардите на македонскиот писмен јазик преку уочување на неговите карактеристики. Лилјана Терџуманова проф.. одосно . да се воведе во невербални начини на изразување( гестакулација. слика и сл. да се запознае со литературата за деца.

да ги препознава и применува редните броеви до 5. да ја запознае улогата на светлосната сигнализација на семафорот. килограм). да ги споредува броевите по големина и да ги препознава симболите за поголемо. да се поттикне да стекне поголема сигурност и контрола на движењето на својата рака.. . да ги запознае местата каде е дозволено да се игра и како се обележани. проценување и споредување на димензии со искажани со нестардандни мерки. да се запознае со елемнтарните поими од економијата ( денар. цена.-. купување... да препознава и одредува половина од цело и едно цело. да запознае некои матерјали за обликување. да ги спознава правилата на безбедно движење во сообраќајот. • • • • • • да се запознава со сообраќајот од дома до училиштето... плаќање ). Лилјана Терџуманова проф. да се поттикнува за мерење на димензии искажани со стандардни мерки ( метар. да брои до 10. да се поттикнува за проценување и споредување.=. Запознавање на околината: • Математика: • • • • • • • • • • • да ги запознае броевите од1 до 10 и препознавање на цифрите. да развива навики за почитување на сообраќајните знаци.. да ги употребува собирањето и одземањето во различни проблемски ситуации.Кочани учебна 2011/2012 • да се оспособи за визуелно препознавање на големите печатни букви. да ја разбира улогата на сообраќајниот полицаец во регулирањето на сообраќајот. да ги знае и опишува сообраќајните средства кои најчесто ги среќава. наства 42 . да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува различните форми меѓу предметите.во одд. пешачки премин. помало и еднакво. .ОУ„Никола Карев“. да го разбира собирањето и одземањето како додавање на 1 и одземање на 1 и препознавање на знаците . да се поттикнува за мерење. продажба. преминување преку улица. да се оспособува да користи различни моливи за цртање на разновидни линии. Ликовно образование: • • • • • да се поттикнува да ги запознае и именува цртачките подлоги и матерјали..=.

да им помага на другарчињата. да се оспособува за моторичко координирано движење во просторот. Методи на работа:         Метод на игра. да се потикнува да имитира звуци од природата и околината. соработка и изразување на позитивни емоции во одделението. Музичко образование • • • • • • • • да се поттикнува да ги препознава звуците од природата. да ги изведува координирано и правилно движењата со рацете. Метод на набљудување. да слуша и препознава вокална. работни листовии индивидуални задачи). да ги зајакне моторичките елементи на локомоторниот апарат. да се потикнува да стекнува навика за правилно држење на телото при пеење. наства 43 . да ја обдира положбата на своето тело во однос на подлогата додека твори. да го развива телото симетрично. Метод на практична работа. Текст метод( текстови. да моделира со матерјали со додавање и одземање. да препознава народни песни.Кочани • • • • • учебна 2011/2012 да истражува матерјали преку визуелни и тактилни сетила. Форми на работа: Лилјана Терџуманова проф. Илустративен метод. Говорен метод( монолошки. да ја развива ликовната љубопитност.ОУ„Никола Карев“. Физички и здравствено образование • • • • • • да се оспособува да применува другарско однесување. Метод на истражување. нозете и другите делови на телото. инструментална и вокалноинструментална музика. да се оспособува за помагање.во одд. дијалошки и метод на дискусија). да се воведува во истражувачка постапка. да разговара за музиката што ја слуша. Метод на покажување. да се поттикнува да пее песни различни по карактер и содржина. да развива осет за ритам.

. анeгдотски белешки. изработка на нагледни средства.. соработка со членови од семејството поврзани со сообраќајот ( возачи.. Лилјана Терџуманова проф... индивидуална и работа во парови.. наставни ливчиња.. Соработка со родителите: Родителска средба.. групна. наства 44 . Техники и методи за следење на постигањата на учениците: Набљудување. листи за проверка.. сообраќајни полицајци.Кочани учебна 2011/2012 Заедничка. контролни тестови.. белешки на наставникот..).ОУ„Никола Карев“.во одд..

. Пролетта пристигна Што можеме да прочитаме Јас и моето другарче Измисли што недостасува Приказни по слики Драматизации Измислување приказни по слики Состави приказна Направи своја книга Летото ни доаѓа Сообраќај ка Музичко образование Песна за сообраќај Пеење на песната Песна .. Де ри поло оев ви и Се н и на Ме дми ноќ Го сец ца Бр дин Бл зо.б а М иску авн Ме ерки . Razgleduvawe na Nastavniot plan i programa za prvo odd.во одд.Кочани учебна 2011/2012 Зап Соо озн Кад браќа ава њ Без е игр ј. лирањ ба четвр е на т п ол ов Прол ина ина и етен п Пејса ж на ејсаж рано л е то о Физичк ние ва образо зни видови по ра Одење и е по лини и трчањ Одење да ре и ниска г во височина и Скоков а ин длабоч избор на о п и р г И децата Според тематските планови секоја седмица се изготвува седмично планирање во договор со наставниците од активот на I одделение. пеш е с а о аци Соо бедно ме и в око ози лин Сем граќа возењ ла ата Соо афор јни ср е едс Соо браќа т в а бра јни ќај з ен наци пол ица ец Ма те Це Редн ма ти П ло и бр а .да о Пр рки за д леку Ко обл за м олж Т.ОУ„Никола Карев“. Пеење на песната Подвижни игри со кореографија Пеење на учените песни Лико Цртањ вно об р Прев е раскрсни азован озни ие ца с брод. Konceptirawe na programa za rabota na aktivot 2.. Патување . Весници на пролетта. наства 45 .. za u~ebnata 2011/12 god AVGUST 1.нтро емск аса ина 28 и до лни сит 31 тес уа то ци ви и Македонски јазик Читање сликовница ( сообраќај ) Песна . р авион едства. а б Моде на излож ус. авто воз. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА STRU^EN AKTIV ZA I ODD. Лилјана Терџуманова проф. цр Посет тање .

Realizirawe na potrebni organizacioni podgotovki za po~etokot na u~ebnata godina 5. 7. Изготвување планирање за септември SEPTEMVRI 1. Izedna~uvawe na metodologijata na vodewe na pedago{ka evidencija 6.Кочани учебна 2011/2012 3. Sogleduvawe za tekot na opismenuvaweto na u~enicite i prevzemawe aktivnosti Лилјана Терџуманова проф. Razgleduvawe na informacijata za po~etokot na u~ebnata 2011/12 godina 4. OKTOMVRI 1. Razgleduvawe na aktivnostite za unapreduvawe na vospitnoobrazovnata rabota vo tekovnata godina 2. nivnata fizi~ka. Dogovor za zaedni~ki pristap kon roditelite i u~enicite pri zapoznavawe so nabavka na u~eni~ki pribor.во одд. 4. tehni~ka i sociolo{ka podgotovka za po~etokot na u~ebnata godina 3. Izgotvuvawe na mese~no planirawe za oktomvri.ОУ„Никола Карев“. користење на стручна литература 7. Prosleduvawe i analizirawe na izdanijata na novite u~ebnici za I odd. дневни оперативни планови и подготовка на наставниците за час. devetgodi{no obrazovanie odobreni od MON 6. Договор за изедначување на методологијата за изработка на годишните планирања. наства 46 . Определување на учебници и прирачници кои ќе се користат во текот на учебната година. Donesuvawe Programa za rabota na aktivot 2. Sogleduvawa za brojnosta na u~enicite. Razgleduvawe i davawe mislewe za Godi{nata programa za rabota na u~ili{teto za u~ebnata 2011/2012 god. kako i davawe napatstvija za rabota vo tekovnata godina. Договор за набавка и користење на современи нагледни средства потребни за осовременување на наставата 5. 8.

наства 47 . 5. 5. Анализа на постигнатиот успех на учениците по одделениа во првото тримесечие од учебната година. Sreduvawe na pedago{kata evidencija i dokumentacija 3. 3. Sogleduvawe od realizacijata na nastavnata programa za redovna nastava 2. 4. Лилјана Терџуманова проф. Изготвување месечно планирање за следниот месец JANUARI 1. Предлози за подобрување на успехот. 4. Organizirawe i realizirawe na poseti i nabquduvawe. preku testovi. 2. 6.во одд.proektni aktivnosti i sl. Izrabotka na analiti~ki i ~ek listi za proveruvawe na znaewata na u~enicite 4. микросумативно оценување 6. Разгледување на застапеноста на корелацијата меѓу наставните содржини и наставните предмети.е. Изедначување на критериумите за оценување на учениците. Подготовка за родителска средба. Mese~no planirawe za mesec noemvri NOEMVRI 1. 3. Средување на педагошката евиденција и документација.Кочани учебна 2011/2012 3. посебно онаму каде што е послаб. DEKEMVRI 1. Planirawe na materijalot za mesec fevruari FEVRUARI 1. nastavni liv~iwa. Изработка на чек-листи за првото тримесечие од учебната година. Соработка со ППС и укажување помош на учениците кои потешко напредуваат во наставата. Podgotovka za proverka na znaewata na u~enicite po nivoa.ОУ„Никола Карев“. Месечно планирање за декември. povedenieto i redovnosta kaj u~enicite 2. Izgotvuvawe tabelarni pregledi za uspehot. 5. Изедначување на критериумите за оценување и вреднување т.

Podgotovki za 1 April-denot na {egata 4. nabquduvawa i ednodnevni nau~no. Izgotvuvawe evidentni listovi 3. Definirawe na kriteriumite i standardite za sumativno ocenuvawe 3.Prosleduvawe stru~na literatura. Izgotvuvawe na mese~no planirawe za mart.Predavawe na stru~na tema 5. NABQUDUVAWA I EDNODNEVNI EKSKURZI Spored sodr`inite na Nastavniot plan i program za I oddelenie.poseta na spomenici od minatoto.Dogovor za Veligdenski Rabotilnici 4.ОУ„Никола Карев“.Кочани учебна 2011/2012 2. Zdogovarawe za krajot na u~ebnata godina. Лилјана Терџуманова проф. наства 48 . nabquduvawa i ekskurzii:  Moeto mesto -nabquduvawe na mestoto kade {to `iveam. Izrabotuvawe na godi{en pregled za uspeh i povedenie na u~enicite 2. Izgotvuvawe na mese~no planirawe za juni JUNI 1. Konstatirawe na rezultatite od nastavnite i vonnastavnite aktivnosti 2. po`elno e da se realiziraat nekoi poseti. Za u~ebnata 2011/2012 godina se predvideni slednite poseti. Dogovor za roditelska sredba 2. MART 1. Izgotvuvawe na mese~no planirawe za maj. Izgotvuvawe na mese~no planirawe za april APRIL 1. Stru~no usovr{uvawe na nastavnicite 3. PLANIRAWE ZA POSETI. nabquduvawe na stari i novi gradbi vo moeto mesto na `iveewe.во одд. Dogovor za izveduvawe na набњудување во блиската околина 4.Evalvacija za sledewe na efikasnosta i нefikasnost na postigawata na u~enicite 3. MAJ 1.rekreativni ekskurzii. 2.Dogovor za aktivnosti za Patroniot praznik 3.

zima-nabquduvawe.  Poseta na avtobuska i `elezni~ka stanica.  Prira~nik po Fizi~ko i zdravstveno obrazovanie..  Prira~nik po muzi~ko obrazovanie.  Nabquduvawe na krstosnica. наства 49 . poseti i ekskurzii koi }e bidat organizirani na nivo na u~ili{te.Vej~eslav i Gorica Popovski Лилјана Терџуманова проф.  Poseta na farma za odgleduvawe na noevi.  Ednodnevni izleti..  U~ebnici za првo oddelenie.Lovniot dom.  Poseta na .ОУ„Никола Карев“.Кочани учебна 2011/2012  Mojata okolina vo godi{nite vremiwa: prolet. Koristena literatura pri izrabotka na planiraweto  Nastaven plan i programi.во одд.  Poseta na ovo{na i zelen~ukova gradina. esen. leto.Sula i Nase Kondovski.  Prira~nik po likovno obrazovanie-Karlavaris Bogomil.-preparirani divi `ivotni.  Prira~nik za devetgodi{no osnovno obrazovanie.

2011 год. ОУ .. Кочани Лилјана Терџуманова проф.. Никола Карев .Кочани учебна 2011/2012 септември. наства 50 .во одд.ОУ„Никола Карев“.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful