You are on page 1of 17

TRNG THPT NGUYN TRI

VII.DAO NG CNG BC

1. Nhn xt no sau y l khng ng? A. Dao ng tt dn cng nhanh nu lc cn ca mi trng cng ln. B. Dao ng duy tr c chu k bng chu k dao ng ring ca con lc. C. Dao ng cng bc c tn s bng tn s ca lc cng bc. D. Bin ca dao ng cng bc khng ph thuc vo tn s lc cng bc. 2. Nguyn nhn gy ra dao ng tt dn ca con lc n dao ng trong khng kh l A. do trng lc tc dng ln vt. B. do lc cng ca dy treo. C. do lc cn ca mi trng. D. do dy treo c khi lng ng k. 3. Chn cu ng. Dao ng duy tr l in tt dn m ngi ta A. lm mt lc cn ca mi trng i vi vt chuyn ng. B. tc dng ngoi lc bin i iu ho theo thi gian vo vt chuyn ng. C. tc dng ngoi lc vo vt dao ng cng chiu vi chuyn ng trong mt phn ca tng chu k D. kch thch li dao ng sau khi dao ng b tt dn. 4. Pht biu no sau y l khng ng? A. Bin ca dao ng ring ch ph thuc vo cch kch thch ban u to ln dao ng. B. Bin ca dao ng tt dn gim dn theo thi gian. C. Bin ca dao ng duy tr ph thuc vo phn nng lng cung cp thm cho dao ng trong mi chu k. D. Bin ca dao ng cng bc ch ph thuc vo bin ca lc cng bc. 5. Pht biu no sau y l ng? A. Trong dao ng tt dn, mt phn c nng bin i thnh nhit nng. B. Trong dao ng tt dn, mt phn c nng bin i thnh ho nng. C. Trong dao ng tt dn, mt phn c nng bin i thnh in nng. D. Trong dao ng tt dn, mt phn c nng bin i thnh quang nng.
6: Mt con lc n c chiu di 44 cm, c treo vo trn mt toa xe la. Con lc b kch ng mi khi bnh ca toa xe gp ch ni gia hai thanh ray. Chiu di mi thanh ray l 12,5m. Ly g= 9,8 m/s2. Con lc dao ng mnh nht khi tu chy thng u vi vn tc : A. V= 45 km/h. B. V= 34 km/h. C. V= 10,7 km/h. D. V= 106 km/h. 7. Mt xe la chy vi vn tc bng bao nhiu th con lc n di 64cm treo trn xe s u a mnh nht? Cho bit chiu di ca mi thanh ray l 16m; ly g = 10m/s2; 2 = 10. A. v = 5m/s B. v = 10m/s C. v = 15m/s D. v = 20m/s 8. Mt con lc n di 56 cm c treo vo trn mt toa xe la. Con lc b kch ng mi khi bnh ca toa xe gp ch ni nhau ca cc thanh ray. Ly g = 9,8m/s2. Cho bit chiu di ca mi thay ray l 12,5m. Bin dao ng ca con lc s ln nht khi tu chy thng u vi tc A. 24km/h B. 30 km/h. C. 72 km/h D. 40 km/h VI.LC N 109: Mt con lc n di 2cm treo ti ni c g= 10m/s2. Ko con lc lch khi VTCB gc 0 =600 ri th khng vn tc ban u. Vn tc ca vt khi vt qua VTCB l: A. 5m/s B. 4.5m/s C. 4.47m/s D. 3.24 m/s 110: Mt con lc n di 1m treo ti ni c g= 9.86m/s2. Ko con lc lch khi VTCB gc 0 =900 ri th khng vn tc ban u. Vn tc ca vt khi vt qua v tr c =600 l: A. 2m/s B. 2.56m/s C. 3.14m/s D. 4.44 m/s 111: Mt con lc n di 0.5m treo ti ni c g= 9.8m/s 2. Ko con lc lch khi VTCB gc 0 =300 ri th khng vn tc ban u. Vn tc ca vt khi ng bng 2 th nng l: A. 0.94m/s B. 2.38m/s C. 3.14m/s D. Khng tnh c

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


112: Mt con lc n: Ko con lc lch khi VTCB gc 0 =450 ri th khng vn tc ban u. Gc lch ca dy treo khi ng nng bng 3 th nng l: A. 220 B. 22.50 C. 230 D. Khng tnh c 0 113: Mt con lc n: Ko con lc lch khi VTCB gc 0 = 18 ri th khng vn tc ban u. Gc lch ca dy treo khi ng nng bng th nng l: A. 90 B. 60 C. 30 D. Khng tnh c 114: Mt con lc l xo dao ng iu ho vi bin 4 cm. Xc nh li ca vt ng 115/ Mt con lc n c khi lng m = 1 kg v di dy treo l = 2 m.Gc lch cc i ca dy so vi ng thng ng = 100 = 0,175 rad. C nng ca con lc v vn tc vt nng khi n v tr thp nht l: a. E = 29,8 J, vmax = 7,7 m/s b. E = 2,98 J, vmax = 2,44 m/s c. E = 2 J, vmax = 2 m/s d. E = 0,298 J, vmax = 0,77 m/s 116/ Mt con lc n gm qu cu nh khi lng m = 0,05 kg treo vo u mt si dy di l = 2 m, ni c g = 9,81 m/s2. B qua ma st. Ko cquar cu lch khi v tr cn bng gc o= 300 . Vn tc v lc cng dy ti v tr cn bng l: a. v = 2,62 m/s, T = 0,62 N b. v = 1,62 m/s, T = 0,62 N c. v = 0,412 m/s, T = 13,4 N d. v = 4,12 m/s, T = 1,34 N 117. Ti ni c gia tc trng trng g, mt con lc n dao ng iu ha vi bin gc 0 nh. Ly mc th nng v tr cn bng. Khi con lc chuyn ng nhanh dn theo chiu dng n v tr c ng nng bng th nng th li gc ca con lc bng A.

0 . 3

B.

0 . 2

C.

0 . 3

D.

0 . 3

118. Con lc n c chiu di L, vt nng khi lng m, dao ng ni c gia tc trng trng g, vi bin gc l . Khi vt nng i qua v tr c ly gc th lc cng T ca si dy c biu thc l A. T = mg(3cos - 2cos) B. T = mg(3cos + 2cos) C. T = mg(3cos - 2cos) D. T = mg(3cos + 2cos) 119: Con lc n c chiu di l = 1m, khi lng vt nng l m = 90g dao ng vi bin gc 0 = 60ti ni c gia tc trng trng g =10 m/s2.C nng dao ng iu ho ca con lc c gi tr bng: A. E = 1,58J B. E = 1,62 J C. E = 0,05 J D. E = 0,005 J 120: Mt con lc n c chiu di 100cm, vt nng c khi lng 1kg dao ng vi bin gc m = 0,1rad ti ni c gia tc g = 10m/s2 . C nng ca con lc n l: A. 0,1J. B.0,5J. C.0,01J. D.0,05J VII. TNG HP DAO NG 121. Cho hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s: x1 = cos (5 t + /2) (cm) v x2 = cos ( 5 t + 5 /6) (cm) . Phng trnh ca dao ng tng hp ca hai dao ng ni trn l: A. x = 3 cos ( 5 t + /3) (cm). B. x = 3 cos ( 5 t + 2 /3) (cm). C. x= 2 cos ( 5 t + 2 /3) (cm). D. x = 4 cos ( 5 t + /3) (cm). 122. Dao ng tng hp ca hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh li

hai c phng trnh li l A. x2 = 8 cos t +

5 x = 3 cos t 6

( cm ) . Bit dao ng th nht c phng trnh li x1 = 5 cos t + ( cm ) . Dao ng th 6 ( cm ) . 6 5 D. x2 = 8 cos t ( cm ) . 6


B. x2 = 2 cos t +

( cm ) . 6 5 C. x2 = 2 cos t ( cm ) . 6

123. Chuyn ng ca mt vt l tng hp ca hai dao ng iu ha cng phng. Hai dao ng ny c phng trnh ln lt l x1 = 4cos(10t +/4 ) (cm) v x2 = 3cos(10t - 3 /4) (cm) ln vn tc ca vt v tr cn bng l A. 100 cm/s. B. 50 cm/s. C. 80 cm/s. D. 10 cm/s.

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


124. Hai dao ng iu ho cng phng c cc phng trnh ln lt l x 1 = 4cos100t (cm) v x2=3cos(100t+ (cm). Dao ng tng hp ca hai dao ng c bin l A. 5cm. B. 3,5cm. C. 1cm. D. 7cm.

) 2

125. Hai dao ng iu ha cng phng cng tn s c cc phng trnh l x 1 = 3cos(t -

)(cm). Bin ca dao ng tng hp hai dao ng trn l 4


A. 5cm. B. 1cm. C. 7cm. D. 12cm.

) (cm) v x2=4cos(t+ 4

126. Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho vi cc phng trnh x1 = 5cos10t (cm) v x2=5cos(10t+ ) (cm). Phng trnh dao ng tng hp ca vt l

) (cm). 6 C. x = 5 3 cos(10t + ) (cm). 4


A. x = 5cos(10t +

B. x = 5 3 cos(10t +

) (cm). 6 D. x = 5cos(10t + ) (cm). 2 . C. 2 1 = 2k. 2 . 4

127. Mt vt tham gia ng thi hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s vi cc phng trnh: x1=A1cos(t + 1) v x2 = A2cos(t + 2). Bin dao ng tng hp ca chng t cc i khi A. 2 1 = (2k + 1). B. 2 1 = (2k + 1) D. 2 1 =

128. Hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s, c cc phng trnh l x 1 = Acos(t +

x2 = Acos( t

2 ) l hai dao ng 3 A. cng pha. B. lch pha . 3

) 3

C. lch pha

. 2

D. ngc pha.

129. Hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s, c phng trnh ln lt l x 1=4cos(t-

)(cm). Dao ng tng hp ca hai dao ng ny c bin l 2 A. 4 3 cm. B. 2 7 cm. C. 2 2 cm.

)(cm) v x2=4cos(t6

D. 2 3 cm.

130. Khi xy ra hin tng cng hng c th vt tip tc dao ng A. vi tn s bng tn s dao ng ring. B. vi tn s nh hn tn s dao ng ring. C. vi tn s ln hn tn s dao ng ring. D. m khng chu ngoi lc tc dng. 131. Mt vt tham gia ng thi 2 dao ng iu ho cng phng, cng tn s x1 = A1cos(t + 1) v x2=A2cos(t + 2). Bin dao ng tng hp ca chng t cc tiu khi (vi k Z): A. 2 1 = (2k + 1). B. 2 1 = (2k + 1).0,5. C. 2 1 = 2kD. 2 1 = 0,25 132. Vt c khi lng m = 100g thc hin dao ng tng hp ca hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s, vi cc phng trnh l x1 = 5cos(10t + ) (cm) v x2 = 10cos(10t - /3) (cm). Gi tr cc i ca lc tng hp tc dng ln vt l A. 50 3 N. B. 5 3 N. C. 0,5 3 N. D. 5N

133. Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c bin ln lt l 8cm v 12cm. Bin dao ng tng hp c th l A. A = 2cm. B. A = 3cm. C. A = 5cm. D. A = 21cm. 134. Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c bin ln lt l 3cm v 4cm. Bin dao ng tng hp khng th l A. A = 3cm. B. A = 4cm. C. A = 5cm. D. A = 8cm.

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI 135. Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c bin ln lt l 6cm v 12cm. Bin dao ng tng hp khng th l A. A = 5cm. B. A = 6cm. C. A = 7cm. D. A = 8cm. 136. Mt cht im tham gia ng thi hai dao ng iu ho cng phng cng tn s x1 = sin2t (cm) v x2 = 2,4cos2t (cm). Bin ca dao ng tng hp l A. A = 1,84cm. B. A = 2,60cm. C. A = 3,40cm. D. A = 6,76cm 137. Dao ng tng hp ca hai dao ng iu ha cng phng, cng tn s c phng trnh li

th hai c phng trnh li l

5 x = 3 cos t 6

( cm ) . Bit dao ng th nht c phng trnh li x1 = 5 cos t + ( cm ) . Dao ng 6


5 D. x2 = 8 cos t 6
B. x2 = 2 cos t +

( cm ) . 6 5 C. x2 = 2 cos t ( cm ) . 6
A. x2 = 8 cos t +

( cm ) . 6

138. Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng, theo cc phng trnh: x1 = 4sin( t + ) cm v x 2 = 4 3 cos( t ) cm. Bin dao ng tng hp t gi tr ln nht khi A. = 0(rad ) . B. = (rad ) . C. = / 2(rad). D. = / 2(rad ) . 139. Mt vt thc hin ng thi hai dao ng iu ho cng phng, cng tn s c phng trnh: x1 = A1cos(20t + /6 ) (cm) v x2 = 6cos(20t + 2 /3) (cm). Bit vn tc cc i ca vt bng 200cm/s . Bin A1 c gi tr l: A. 10cm B. 8cm C. 4cm D. 6cm 140. Hai dao ng iu ho cng pha khi lch pha gia chng l A. = 2n (vi n Z). B. = (2n + 1) (vi n Z). C. = (2n + 1) (vi n Z). D. = (2n + 1) (vi n Z). 2 4
. I.SNG C: 1.BI TON LIN QUAN THI GIAN C BN Cu 1: Mt ngi ngi b bin thy c 5 ngn sng nc i qua trc mt mnh trong thi gian 10(s) . Chu k dao ng ca sng bin l A. 2 (s) B. 2,5 (s) C. 3(s) D. 4 (s) Cu 2: Mt sng ngang truyn trn si dy n hi rt di vi tc sng v = 0,4m/s, chu k dao ng T = 10s. Khong cch gia hai im gn nhau nht trn dy dao ng ngc pha nhau l A. 2m. B. 0,5m. C. 1m. D. 1,5m. Cu 3: Ti 1 im O trn mt nc yn tnh c 1 ngun D H theo phng thng ng vi tn s f = 2(Hz) .T im O c Nhng gn sng trn lan rng ra xung quanh . Khong cch gia 2 gn sng lin tip l 20(cm) . Vn tc truyn sng trn mt nc l : A. 20(cm / s) B. 40(cm / s) C. 80(cm / s) D. 120 (cm / s) Cu 4: Sng truyn ti mt cht lng vi vn tc truyn sng 0,9m/s, khong cch gia hai gn sng lin tip l 2cm. Tn s ca sng l: A. 0,45Hz B. 90Hz C. 45Hz D. 1,8Hz Cu 5: Mt ngi quan st 1 chic phao ni trn mt bin , thy n nh ln cao 6 ln trong 15 giy . Coi sng bin l sng ngang . Chu k dao ng ca sng bin l : A. T = 2,5 (s) B. T = 3 (s) C. T = 5 (s) D. T = 6(s) Cu 6: Ngun pht sng S trn mt nc to dao ng vi f = 100(Hz) gy ra sng c bin A = 0,4(cm) . Bit khong cch gia 7 sng gn li lin tip l 3 (cm) . Vn tc truyn sng tr n mt nc l : A. 25(cm / s) B. 50(cm / s) C. 100(cm / s) D. 150 (cm / s) 10: Mt sng m truyn trong thp vi tc 5000 m/s. Nu lch pha ca sng m hai im gn nhau nht cch nhau 1m trn cng mt phng truyn sng l

( cm ) .

th tn s ca sng bng 2
4

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


A. 1000 Hz B. 2500 Hz. C. 5000 Hz. D.1250 Hz. Cu 11: Mt sng m c tn s 200Hz lan truyn trong mi trng nc vi vn tc 1500m/s. Bc sng ca sng ny truyn trong mi trng nc l : A. 30,5 m. B. 3,0 km. C. 75 m. D. 7,5 m. Cu 12: Mt ngi quan st mt chic phao trn mt bin , thy n nh cao 10 ln trong khong thi gian 27s . chu k ca sng l A. 3s B.2,7s C. 2,45s D. 2,8s Cu 13: Mt ngi quan st mt chic phao trn mt bin, thy n nh cao 10 ln trong khong thi gian 36s v o c khong cch gia 3 nh sng lin tip 20m . tc truyn sng trn mt bin : A. 40m/s B. 2,5m/s C. 2,8m/s D. 36m/s Cu 14: Hai im cch ngun m nhng khong 6,1m v 6,35m . tn s m 680HZ , tc truyn m trong khng kh l 340m/s . lch pha ca sng m ti 2 im trn l: A. /4 B. 16 C.4 D. Cu 15: Sng m c tn s 450HZ lan truyn vi tc 360m/s trong khng kh . gia 2 im cch nhau 1m trn phng truyn th chng dao ng : A. cng pha B. vung pha C. ngc pha D.lch pha /4 Cu 16. Mt ngun sng c dao ng iu ha vi phng trnh : u = Acos(5t + /3). lch pha gia hai im gn nhau nht trn phng truyn sng cch nhau 1m l /4. Vn tc truyn sng c g tr bng A.20m/s B.10m/s C.5m/s D.3,2m/s Cu 17:.mt quan st vin ng b bin thy sng trn mt bin c khong cch gia 5 ngn sng lin tip l 12m. bc sng l A. 12m B.1,2m C. 3m D. 2,4m Cu 18: Mt sng ngang truyn trn si dy n hi rt di vi vn tc sng v = 0,2m/s, chu k dao ng T = 10s. Khong cch gia hai im gn nhau nht trn dy dao ng ngc pha nhau l : A. 1,5m. B. 1m. C. 0,5m. D. 2m. Cu 19: : Sng m truyn trong thp vi vn tc 500m/s. Hai im trong thp gn nhau nht lch pha
cch nhau 2

1,54m th tn s ca m l : A. 80Hz. B. 810Hz C. 81,2Hz D. 812Hz Cu 20. Mt sng truyn trn mt bin c bc sng 3m. Hai im gn nhau nht trn cng mt phng truyn sng dao ng lch pha / 2 cch nhau mt on bao nhiu? A. 0,75m B. 1,5m C. 3m D. A, B, C u sai. Cu 21. Sng truyn ti mt cht lng vi vn tc truyn sng 0,9m/s, khong cch gia hai gn sng lin tip l 2cm. Tn s ca sng l: A. 0,45Hz B. 90Hz C. 45Hz D. 1,8Hz Cu 22. Mt ngi quan st mt chic phao trn mt bin thy n nh ln cao 10 ln trong 18 s, khong cch gia hai ngn sng k nhau l 2 m. Tc truyn sng trn mt bin l A. 2 m/s. B. 1 m/s. C. 4 m/s. D. 8 m/s. Cu 23. Trong th nghim to vn giao thoa sng trn mt nc, ngi ta dng ngun dao ng c tn s 50 Hz v o c khong cch gia hai gn sng lin tip nm trn ng ni hai tm dao ng l 2 mm. Tc truyn sng trn dy l A. 10 cm/s. B. 20 cm/s. C. 30 cm/s. D. 40 cm/s.

) (cm). Bit dao ng ti hai im gn nhau nht trn 4 cng mt phng truyn sng cch nhau 0,5 m c lch pha l . Tc truyn ca sng l 3
24. Mt ngun pht sng c theo phng trnh u = 4cos(4t A. 1,0 m/s B. 2,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 6,0 m/s. 2. PHNG TRNH SNG C Cu 1: Mt sng c hc lan truyn trong 1 mi trng vt cht ti 1 im cch ngun x(m) c phng trnh sng :u = 4 cos (

2 tx) (cm) . Vn tc trong mi trng c gi tr : A. 0,5(m / s) 3 3

B. 1 (m / s)

C. 1,5 (m / s)

D. 2(m / s) Cu 2: Mt sng c lan truyn trn mt ng thng t im O n im M cch O mt on d. Bit tn s f, bc sng v bin a ca sng khng i trong qu trnh sng truyn. Nu phng trnh dao ng ca phn t vt cht ti im M c dng uM(t) = acos2ft th phng trnh dao ng ca phn t vt cht ti O l

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


A. u 0 (t) = acos2(ft ).

( cm) . Bit dao ng ti hai im 4 gn nhau nht trn cng mt phng truyn sng cch nhau 0,5 m c lch pha l . Tc truyn ca sng l 3
Cu 3: Mt ngun pht sng c dao ng theo phng trnh u = 4 cos 4 t

d u 0 (t) = acos(ft + ).

B. u 0 (t) = acos2(ft + ).

C. u 0 (t) = acos(ft ).

D.

A. 1,0 m/s B. 2,0 m/s. C. 1,5 m/s. D. 6,0 m/s. Cu 4: Dao ng ti ngun 0 c dng : u = 3 cos10 t (cm) v tc truyn l 1m/s th phng trnh dao ng ti M cch O on 5 cm c dng : A. u = 3 cos10 t (cm) B. u = 3 cos(10 t + /2) (cm) C. u = 3 cos(10 t - /2) (cm) D.u = - 3 cos10 t (cm) Cu 5: Mt si dy n hi OB , u B c nh v u O dao ng iu ha c phng trnh uo =4cos5 t (cm) , vn tc truyn sng trn dy l 24cm/s v gi s trong qu trnh truyn sng bin sng khng i .phng trnh truyn sng ti im M cch O on 2,4cm l : A.uM =4cos(5 t + /2)(cm) B.uM =4cos(5 t + /4) (cm) C.uM =4cos(5 t- /4) (cm) D.uM=4cos(5 t- /2) (cm) Cu 6: Hai ngun kt hp S1 ,S2 cch nhau 10cm c phng trnh dao ng l u1 =u2 = 2cos20 t (cm) ,tc truyn sng trn mt nc l 1m/s , phng trnh dao ng tng hp ti im M trn mt nc l trung im ca S1S2 l A.uM =2cos(20 t + )(cm) B.uM =2cos(20 t - )(cm) t + )(cm) C.uM = 4cos(20 D.uM = 4cos(20 t - )(cm) Cu 7. Phng trnh sng ti ngun O c dng u = 3cos10t ( cm,s ) , tc truyn sng l 1 m/s. Phng trnh dao ng ti M cch O mt on 5 cm c dng A. u = 3cos 10t

C. u = 3cos( 10t + ) ( cm) .

( cm) . 2

B. u = 3cos 10t +

D. u = 3cos( 10t ) ( cm) .

( cm) . 2
)cm v tc 4

Cu 8: Mt sng c truyn t O ti M cch nhau 15cm. Bit phng trnh sng ti O l uO = 3cos(2 t +

truyn sng l 60cm/s. Phng trnh sng ti M l: 3 A. uO = 3cos(2 t + )cm B. uO = 3cos(2 t )cm 4 2 C. uO = 3cos(2 t )cm D. uO = 3cos(2 t + )cm 4 2 Cu 9. Mt sng ngang truyn dc theo trc Ox c phng trnh u=2cos(6t-4x) (cm) trong t tnh bng giy, x tnh bng mt. Tc truyn sng l: A. 15cm/s B. 1,5cm/s C. 1,5m/s D. 15m/s Cu `10.Mt sng c hc truyn dc theo trc Ox c phng trnh u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong x l to c tnh bng mt (m), t l thi gian c tnh bng giy (s). Vn tc ca sng l A. 100m/s. B. 314m/s. C. 334 m/s. D. 331m/s. Cu 11. Ngun pht ra sng c phng trnh u = 3 sin 20 t cm. Vn tc truyn sng l 4 m/s. Tm phng trnh sng ti im M cch ngun 20 cm.: A.u =3 sin (20 t + ) cm B. u =3 sin (20 t + /2 ) cm C. u =3 sin (20 t + /3 ) cm D.u =3 sin (20 t + /6 ) cm Cu 12. Mt sng ngang truyn dc theo trc Ox c phng trnh u=2cos(6t-4x) (cm) trong t tnh bng giy, x tnh bng mt. Tc truyn sng l: A. 15cm/s B. 1,5cm/s C. 1,5m/s D. 15m/s Cu 13.Mt sng c hc truyn dc theo trc Ox c phng trnh u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong x l to c tnh bng mt (m), t l thi gian c tnh bng giy (s). Vn tc ca sng l A. 100m/s. B. 314m/s. C. 334 m/s. D. 331m/s.

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


Cu 14. Mt ngun sng c dao ng iu ha vi phng trnh : u = Acos(5t + /3). lch pha gia hai im gn nhau nht trn phng truyn sng cch nhau 1m l /4. Vn tc truyn sng c g tr bng A.20m/s B.10m/s C.5m/s D.3,2m/s Cu 15. Tm vn tc truyn sng c biu th bi phng trnh: u = 2cos(100t - 5d) (m) A. 20m/s B. 30m/s C. 40m/s D. kt qu khc 16: Mt ngi ngi b bin thy c 5 ngn sng nc i qua trc mt mnh trong thi gian 10(s) . Chu k dao ng ca sng bin l A. 2 (s) B. 2,5 (s) C. 3(s) D. 4 (s) Cu 17: Mt sng ngang truyn trn si dy n hi rt di vi tc sng v = 0,4m/s, chu k dao ng T = 10s. Khong cch gia hai im gn nhau nht trn dy dao ng ngc pha nhau l A. 2m. B. 0,5m. C. 1m. D. 1,5m. Cu 18: Mt sng m truyn trong thp vi tc 5000 m/s. Nu lch pha ca sng m hai im gn nhau nht cch nhau 1m trn cng mt phng truyn sng l

th tn s ca sng bng 2

A. 1000 Hz B. 2500 Hz. C. 5000 Hz. D.1250 Hz. 19: Mt ngi quan st mt chic phao ni ln trn mt bin v thy n nh ln cao 6 ln trong 15 giy, coi sng bin l sng ngang. Tnh chu k dao ng ca sng bin? A. 3(s) B.43(s) C. 53(s) D. 63(s) 20: Mt ngi quan st mt bin thy c 5 ngn sng i qua trc mt mnh trong khong thi gian 10(s) v o c khong cch gia hai ngn sng lin tip l 5(m). Tnh vn tc sng bin ? A. 1(m) B. 2m C. 3m D.4m 21. Mt ngun pht sng dao ng theo phng trnh u = acos20t (cm). Trong khong thi gian 2(s) sng atruyn I c qung ng bng bao nhiu ln bc sng? A. 10. B. 20. C. 30. D. 40. 22: Vn tc truyn m trong khng kh l 340(m/s) , khong cchgia hai im gn nhau nht trn cng mt phng truyn sng dao ng ngc pha nhau l 0,8(m). Tn s m l: A. f=85(Hz) B. f=170(Hz) C. f=200(Hz) D. f=225(Hz) 23: Khi bin ca sng tng gp i, nng lng do sng truyn tng bao nhiu ln. A. Gim 1/4 B. Gim 1/2 C. Tng 2 ln D. Tng 4 ln 3. SNG M Cu 1. Mt si dy n hi di 60 cm rung vi tn s 50 Hz trn dy to thnh sng dng n nh vi 4 bng sng, hai u l 2 nt sng . Vn tc sng trn dy l: A. v = 12 cm/s B. v = 60 cm/s C. v = 75 cm/s D. v = 15 m/s Cu 2. Mt si dy n hi c di AB = 80cm, u B gi c nh, u A gn vi cn rung dao ng iu ho vi tn s 50Hz theo phng vung gc vi AB. Trn dy c mt sng dng vi 4 bng sng, coi A v B l nt sng. Vn tc truyn sng trn dy l: A. 10m/s. B. 5m/s. C. 20m/s. D. 40m/s. Cu 3. (H 10) Mt si dy AB di 100 cm cng ngang, u B c nh, u A gn vi mt nhnh ca m thoa dao ng iu ha vi tn s 40 Hz. Trn dy AB c mt sng dng n nh, A c coi l nt sng. Tc truyn sng trn dy l 20 m/s. K c A v B, trn dy c A. 3 nt v 2 bng. B. 7 nt v 6 bng. C. 9 nt v 8 bng. D. 5 nt v 4 bng. Cu 4.(C 10) Mt si dy AB co chiu dai 1 m cng ngang, u A c inh, u B gn vi mt nhanh cua m thoa dao ng iu hoa vi tn s 20 Hz. Trn dy AB co mt song dng n inh vi 4 bung song, B c coi la nut song. Tc truyn song trn dy la A. 50 m/s B. 2 cm/s C. 10 m/s D. 2,5 cm/s Cu 5. Mt ngun m l ngun im pht m ng hng trong khng gian. Gi s khng c s hp th v phn x m.Ti mt im cch ngun m 10m th mc cng m l 80 dB. Ti im cch ngun m 1m th mc cng m l A. 110 dB. B. 100 dB. C. 90 dB. D. 120 dB. Cu 6. Mt ngun m xem nh 1 ngun im , pht m trong mi trng ng hng v khng hp th m .Ngng nghe ca m l I0 =10-12 W/m2.Ti 1 im A ta o c mc cng m l L = 70dB.Cng m I ti A c gi tr l. A. 70W/m2 B. 10-7 W/m2 C. 107 W/m2 D.10-5 W/m2

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


Cu 7.Ti mt im A nm cch xa ngun m 0 (coi nh ngun im) mt khong OA = 1(m) , mc cng m l LA = 90(dB). Cho bit ngng nghe ca m chun Io = 10-12 (W/m2). Mc cng m ti B nm trn ng OA cch O mt khong 10m l ( coi mi trng l hon ton khng hp th m): A. 70 (dB) B. 50 (dB) C. 65 (dB) D. 75 (dB) Cu 9. (C 09) Mt ngun m pht sng m theo mi hng nh nhau c cng sut 20W. Bit cng m chun Io=10-12W/m2. Hi ti mt im cch ngun m 10m mc cng m bng bao nhiu? A. 108dB B. 106dB C. 104dB D. 102dB Cu 12: Mt dy thp di AB = 60cm hai u gn c nh. Dy c kch thch cho dao ng bng mt nam chm in nui bng mng in thnh ph tn s f = 50Hz. Trn dy c sng dng vi 5 bng sng. Vn tc truyn sng trn dy l: A. v = 20m/s. B. v = 24 m/s. C. v = 30 m/s. D. v = 18 m/s. Cu 13: Mt si dy di L = 90 cm c kch thch bi ngoi lc c tn s f = 200Hz, vn tc truyn sng trn dy l v = 40m/s. Cho rng hai u dy u c nh. S bng sng dng trn dy s l: A. N = 6. B. N = 9. C. N = 8. D. N = 10. Cu 14: Trn mt dy di 9cm, mt u c nh mt u t do, c 5 nt sng. Bit tc truyn sng trn dy l 20m/s. Chu k ca sng l: A. 2.10 -3s. B. 10 -3 s. C. 0,05 s. D. 0,025 s Cu 24: Cng m ti mt im trong mi trng truyn m l 10-5 W/m2. Bit I0 = 10-12 W/m2. Mc cng m ti im bng: A. 50 dB B. 60 dB C. 70dB D. 80 dB Cu 26: Khi cng m tng gp 100 ln th mc cng m tng: A. 20 dB B. 100 dB C. 50 dB D. 10 dB Cu 27: Mt ngun m xem nh mt ngun im, pht m trong mi trng ng hng v khng hp th m. Ngng nghe ca m l I0 = 10-12 W/m2. Ti 1 im A ta o c mc cng m l L = 70dB. Cng m I ti A c gi tr l: A. 70 W/m2 B. 10-7 W/m2 C. 107 W/m2 D. 10-5 W/m2 Cu 28: Mt sng m dng hnh cu c pht ra t ngun c cng sut 1 W. Gi s nng lng pht ra c bo ton. Cng m ti mt im cch ngun 1m l: A. 0,8 W/m2 B. 0,08 W/m2 C. 0,24 W/m2 D. 1 2 W/m 4.GIAO THOA SNG Cu 1.Ti hai im A v B trn mt nc c 2 ngun sng, bin ln lt l 4cm v 2cm, bc sng l 10cm. im M trn mt nc cch A 25cm v cch B 30cm s dao ng vi bin l A. 8cm B. 2cm C. 4cm D. 6cm Cu 2. Trong th nghim giao thoa sng trn mt nc, hai ngun AB cch nhau 11cm dao ng cng pha cng tn s 20Hz, tc truyn sng trn mt nc 80cm/s. S ng dao ng cc i v cc tiu quan st c trn mt nc l: A. 4 cc i v 5 cc tiu. B. 5 cc i v 4 cc tiu C. 5 cc i v 6 cc tiu. D. 6 cc i v 5 cc tiu Cu 3.Trong mt th nghim v giao thoa sng trn mt nc, hai ngun kt hp cng pha A, B dao ng vi tn s f = 20 Hz. Ti mt im M cch cc ngun A, B nhng khong 25 cm v 20 cm, sng c bin cc i. Gia M v ng trung trc ca AB c bn dy cc tiu. Tnh Tc truyn sng trn mt nc. A. 30 cm/s B. 40 cm/s C. 25 cm/s D. 60 cm/s Cu 4. Trong th nghim giao thoa sng trn mt nc hai ngun kt hp A, B cch nhau 12,5cm dao ng cng pha vi tn s 10Hz. Tc truyn sng trn mt nc l 20cm/s. S ng dao ng cc i trn mt nc l: A. 13 ng. B. 11 ng. C. 15 ng. D. 12 ng Cu 8. Trong thi nghim v giao thoa song trn mt nc ,hai ngun kt hp A va B cach nhau 13 cm va co cung phng trinh dao ng l u = acos40t,vn tc truyn song trn mt nc la 80cm/s.S im dao ng vi bin cc ai trn oan AB la: A.7 B. 5 C. 6 D.9 Cu 9. Trn mt nc nm ngang, ti hai im A, B cch nhau 8,2 cm, ngi ta t hai ngun song c kt hp, dao ng iu ho theo phng thng ng c tn s 15 Hz v lun dao ng ng pha. Bit vn tc truyn sng trn mt nc l 30 cm/s, coi bin sng khng i khi truyn i. S im dao ng vi bin cc i trn on AB l: A. 8 B. 11 C. 5 D. 9 Cu 10. Trong mt th nghim giao thoa sng trn mt nc, hai ngun kt hp A v B dao ng vi tn s f = 20 Hz v cng pha. Ti mt im M cch A v B nhng khong d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sng c bin cc i. Gia M v ng trung trc ca AB c ba dy cc i khc. Tc truyn sng trn mt nc l: A. 40 cm/s B. 10 cm/s C. 20 cm/s D. 60 cm/s Cu 11. Trong th nghim v giao thoa sng trn mt nc, hai ngun kt hp A, B dao ng vi tn s 16 Hz. Ti im M cch ngun A, B nhng khong d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm sng c bin cc i. Gia M v ng trung

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


trc ca AB c 2 dy cc cc i khc. Vn tc truyn sng trn mt nc l: A. 24 cm/s. B. 100 cm/s. C. 36 cm/s. D.12 cm/s. Cu 12. Dng m thoa c tn s dao ng bng 440 Hz to giao thoa trn mt nc gia 2 im A, B vi AB = 4 cm. Vn tc truyn sng 88 cm/s. S gn sng quan st c gia AB l : A. 41 gn sng. B. 19 gn sng. C. 37 gn sng. D. 39 gn sng 13: Trong th nghim v giao thoa sng trn mt nc, hai ngun kt hp A, B dao ng cng pha vi tn s 28Hz. Ti mt im M cch cc ngun A, B ln lt nhng khong d1 = 21cm, d2 = 25cm. Sng c bin cc i. Gia M v ng trung trc ca AB c ba dy cc i khc. Vn tc truyn sng trn mt nc l A. 37cm/s. B. 112cm/s. C. 28cm/s. D. 0,57cm/s. 14: Trong th nghim v giao thoa sng trn mt nc, hai ngun kt hp A, B dao ng cng pha vi tn s 16Hz. Ti mt im M cch cc ngun A, B ln lt nhng khong d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sng c bin cc i. Gia M v ng trung trc ca AB c 3 dy cc tiu khc nhau. Vn tc truyn sng trn mt nc l A. 24m/s. B. 24cm/s. C. 36m/s. D. 36cm/s. 15. Hai ngun sng kt hp S1 v S2dao ng iu ha theo phng vung gc vi mt nc vi cng tn s f = 5 Hz v cng c pha ban u bng khng. Bit vn tc truyn sng trn mt nc l 60 cm/s. Xt im M trn mt nc cch S1 mt khong d1 v cch S2 mt khong d2. M s dao ng cc i khi A. d1 = 100 cm; d2 = 26 cm B. d1 = 100 cm; d2 = 40 cm C. d1 = 100 cm; d2 = 28 cm D. C B v C u tha mn 16:Mt sng c lan truyn theo mt ng thng .Phng trnh dao ng ca ngun sng O l :.Mt im M cch ngun O bng

A.2cm 17. m thoa in mang mt nhnh cha hai dao ng vi tn s 100Hz, chm mt nc ti hai im S1, S2. Khong cch S1S2 = 9,6cm. Tc truyn sng nc l 1,2m/s.C bao nhiu gn sng trong khong gia S1 v S2? A. 8 gn sng. B. 14 gn sng. C. 15 gn sng. D. 17 gn sng. 18. b mt mt cht lng c hai ngun pht sng kt hp S1 v S2 cch nhau 20 cm. Hai ngun ny dao ng theo phng thng ng c phng trnh ln lt l u1 = 5cos40t (mm); u2 = 5cos(40t + ) (mm). Tc truyn sng trn mt cht lng l 80 cm/s. S im dao ng vi bin cc i trn on thng S1S2 l A. 11. B. 9. C. 10. D. 8. 5. S THAY I VN TC, TN S Cu 19: u mt thanh thp n hi dao ng vi tn s 16 Hz c gn mt qu cu nh chm nh vo mt nc c hnh thnh mt sng trn tm O. Ti A v B trn mt nc, nm cch xa nhau 6cm trn mt ng thng qua O, lun dao ng cng pha vi nhau. Bit vn tc truyn sng: 0,4 m/s v 0,6 m/s. Vn tc truyn sng trn mt nc c th nhn cc gi tr no trong cc gi tr sau? A. 44 cm/s B. 52 cm/s C. 48 cm/s D. mt gi tr khc Cu 20: Mt sng c c tn s 20 Hz, truyn theo phng Ox. hai im A v B trn phng Ox cch nhau 8,75 cm lun dao ng ngc pha nhau. Bit tc truyn sng trong khong 0, 4m / s v 0, 65m / s . Tc truyn sng bng: A. 0,42 m/s B. 45 cm/s C. 50 cm/s D. 54 cm/s Cu 21. Trn mt mt cht lng, ti O c mt ngun sng c dao ng c tn s f = 30Hz. Vn tc truyn sng l mt gi tr trong khong t 1,6m/s n 2,9m/s. Bit ti im M trn phng truyn sng cch O mt khong 10cm, sng ti lun dao ng ngc pha vi dao ng ti O. Gi tr ca vn tc l: A.2m/s. B. 3m/s . C. 2,4m/s. D. 1,6m/s. Cu 22. Trn si dy rt di c sng ngang truyn qua vi tn s 20Hz. Hai im trn dy cch nhau 10cm lun lun dao ng ngc pha. Tc truyn sng trn dy l bao nhiu, bit rng tc vo khong t 0,8m/s n 1m/s. A. 0,88m/s B. 0,8m/s C. 1m/s D. 0,94m/s Cu 23. Ti mt im O trn mt nc yn tnh c ngun dao ng iu ho theo phng thng ng vi tn s 50Hz .Khi trn mt nc hnh thnh h sng trn ng tm O.Tin hai im A v B nm cch nhau 9cm trn

dao ng vi li u=2cm thi im t=T/2 .Bin sng bng 3 B.4/ 3 cm C.4cm D.2 3 cm

GV: PHM MINH C

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


ng thng i qua O lun dao ng cng pha vi nhau.Bit rng vn tc truyn sng thay i trong khong t 70cm/s n 80cm/s. Vn tc truyn sng trn mt nc l: A.75cm/s B. 74cm/s C. 85cm/s D. 72cm/s Cu 24. Mt ngun O dao ng vi tn s f = 50Hz to ra sng trn mt nc c bin 3cm (coi nh khng i khi sng truyn i). Bit khong cch gia 7 gn li lin tip l 9cm. im M nm trn mt nc cch ngun O on bng 5cm. Chn t=0 l lc phn t nc ti O i qua v tr cn bng theo chiu dng. Ti thi im t1 ly dao ng ti M bng 2cm. Ly dao ng ti M vo thi im t 2 = ( t1 +2,01) s bng bao nhiu ? A. 2cm B. -2cm C. 0cm D. -1,5cm Cu 25. Mt dy n hi mnh rt di c u O d/ng vi tn s f thay i t 40 Hz 53 Hz theo phng vung gc si dy . Sng to thnh lan truyn vi vn tc v = 5 m/s. Tm f im M cch O 20 cm lun lun cng pha vi O: A. 40 Hz B. 53 Hz C. 46 , 5 Hz D. 50 Hz u = A cos t(cm) . Cho bin sng khng i khi lan truyn. Cu 26.Mt ngun pht sng nc ti O c dng im M trn mt nc cch O mt na bc sng. Ti thi im bng 1,125 ln chu k dao ng sng, li dao ng sng ti M l 2cm. Bin dao ng ca sng: A. 2cm B. 2 2cm C. 2cm

D. 4 2cm Cu 27.Tai mt im trn mt cht long co mt ngun dao ng vi tn s 120 Hz, tao ra song n inh trn mt cht long. Xet 5 gn li lin tip trn mt phng truyn song, v mt phia so vi ngun, gn th nht cach gn th nm 0,5 m. Tc truyn song la A. 12 m/s B. 15 m/s C. 30 m/s D. 25 m/s CHUYN SNG DNG TRN DY N HI: 2. Mt dy n di 40cm, cng hai u c nh, khi dy dao ng vi tn s 600Hz ta quan st trn dy c sng dng vi hai bng sng. Bc sng trn dy l A. = 13,3cm. B. = 20cm. C. = 40cm. D. = 80cm. 3. Mt dy n di 40cm, cng hai u c nh, khi dy dao ng vi tn s 600Hz ta quan st trn dy c sng dng vi hai bng sng. Tc sng trn dy l A. v = 79,8m/s. B. v = 120m/s. C. v = 240m/s. D. v = 480m/s. 4. Dy AB cng nm ngang di 2m, hai u A v B c nh, to mt sng dng trn dy vi tn s 50Hz, trn on AB thy c 5 nt sng. Tc truyn sng trn dy l A. v = 100m/s. B. v = 50m/s. C. v = 25cm/s. D. v = 12,5cm/s. 5. Mt ng so di 80cm, h hai u, to ra mt sng ng trong ng so vi m l cc i hai u ng, trong khong gia ng so c hai nt sng. Bc sng ca m l A. = 20cm. B. = 40cm. C. = 80cm. D. = 160cm. 6. Mt si dy AB di 100 cm cng ngang, u B c nh, u A gn vi mt nhnh ca m thoa dao ng iu ha vi tn s 40 Hz. Trn dy AB c mt sng dng n nh, A c coi l nt sng. Tc truyn sng trn dy l 20 m/s. K c A v B, trn dy c A. 5 nt v 4 bng. B. 3 nt v 2 bng. C. 9 nt v 8 bng. D. 7 nt v 6 bng. 7. Mt si dy n hi di 18 cm, c hai u A, B c nh, dao ng vi tn 25 Hz, vn tc truyn sng trn dy l 50 cm/s. Trn dy c bao nhiu b sng v bng sng:: A. c 18 b sng v 19 bng sng. B. c 19 b sng v 19 bng sng. C. c 19 b sng v 18 bng sng. D. c 18 b sng v 18 bng sng. 8. Mt si dy AB di 100 cm cng ngang, u B c nh, u A gn vi mt nhnh ca m thoa dao ng iu ha vi tn s 40 Hz. Trn dy AB c mt sng dng n nh, A c coi l nt sng. Tc truyn sng trn dy l 20 m/s. K c A v B, trn dy c A. 5 nt v 4 bng. B. 3 nt v 2 bng. C. 9 nt v 8 bng. D. 7 nt v 6 bng. 9. Mt si dy n hi OA treo thng ng, u O gn vo nhnh ca mt m thoa, u A th t do. Khi m thoa rung vi chu k 0,04 s th trn dy c dng vi 6 bng sng. Bit sng truyn trn dy vi tc 6 m/s. Chiu di ca dy l A. 66 cm. B. 78 cm. C. 72 cm. D. 132 cm.

GV: PHM MINH C

10

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


10. Mt si dy AB =l(cm) treo l lng u A c nh, u B dao ng vi tn s 40Hz th trn dy c 5 b sng, vn tc truyn sng trn dy l 10m/s. Khi chiu di dy v s nt sng trn dy l : A. l = 62,5cm, 6 nt sng. B. l = 62,5cm, 5 nt sng. C. l = 68,75cm, 6 nt sng. D. l = 68,75cm, 5 nt sng. 11. Hai ngi ng cch nhau 4m v quay mt si dy nm gia h. Hi bc sng ln nht ca sng dng m hai ngi c th to nn l bao nhiu? A. 16m B. 8m C. 4m D. 2m 12. Mt dy cao su mt u c nh, mt u gn m thoa dao ng vi tn s f. Dy di 2 m v tc sng truyn trn dy l 20 m/s. Mun dy rung thnh mt b sng th f c gi tr l A. 100 Hz B. 20 Hz C. 25 Hz D. 5 Hz 13.Mt dy AB c u B t do. u A rung vi tn s f, tc truyn sng l v = 4 m/s. Vi chiu di dy l 21 cm ta thy c sng dng m 1 u l nt v u kia l bng. Tn s f c gi tr A. 71,4 Hz B. 61,4 Hz C. 60 Hz D. 50 Hz VII SNG M 1. Ti mt im A nm cch ngun m N (ngun im) mt khong NA = 1m, c mc chuyn ng m l LA = 90dB. Bit ngng nghe ca m l I0 = 0,1nW/m2. Cng ca m ti A l A. IA = 0,1nW/m2. B. IA = 0,1mW/m2. C. IA = 0,1W/m2. D. IA = 0,1GW/m2. 2. Mt sng m truyn trong khng kh. Mc cng m ti im M v ti im N ln lt l 40 dB v 80 dB. Cng m ti N ln hn cng m ti M A. 1000 ln. B. 40 ln. C. 2 ln. D. 10000 ln 3. Ti mt im M nm trong mi trng truyn m c mc cng m l LM = 80 dB. Bit ngng nghe ca m l I0 = 10-10 W/m2. Cng m ti M c ln A. 10 W/m2. B. 1 W/m2. C. 0,1 W/m2. D. 0,01 W/m2. 4. Ba im O, A, B cng nm trn mt na ng thng xut pht t O. Ti O t ngun im pht sng m ng hng ra khng gian, mi trng khng hp th m. Mc cng m ti A l 60 dB, ti B l 20 dB. Mc cng m ti trung im M ca on AB l A. 40 dB. B. 34 dB. C. 26 dB. D. 17 dB. -12 2 5. Cho cng m chun I0=10 W/m . Cng m ca mt sng m c mc cng m 80 dB: A. 10 4 W/m2. B. 10 3 W/m2. C. 10 2 W/m2. D. 10 1 W/m2. 6: mc cng m tng thm 20 dB th cng m I phi tng n gi tr I bng. A. I + 100I0 B. 100 I C. 100I0 D. 20I 7: Cng m ti mt im trong mi trng truyn m l 10-5W/m2. Bit cng m chun l I0 = 10-12 W/m2 . Mc cng m ti im l A. 80 dB B. 60 dB C. 70 dB D. 50 dB 8. Mt ngun m l ngun im pht m ng hng trong khng gian. Gi s khng c s hp th v phn x m.Ti mt im cch ngun m 10m th mc cng m l 80 dB. Ti im cch ngun m 1m th mc cng m l A. 110 dB. B. 100 dB. C. 90 dB. D. 120 dB. 9. Cho cng m chun I0 = 10 12 W/m2. Mt m c mc cng 80 dB th cng m l A. 10 4 W/m2 B. 3.10 5 W/m2 C. 1066 W/m2 D. 10 20 W/m2. 10. Vi mt sng m, khi cng m tng gp 100 ln gi tr cng m ban u th mc cng m tng thm A. 100 dB. B. 20 dB. C. 30 dB. D. 40 dB. 11. Mt sng m truyn trong khng kh. Mc cng m ti im M v ti im N ln lt l 40 dB v 80 dB. Cng m ti N ln hn cng m ti M A. 1000 ln. B. 40 ln. C. 2 ln. D. 10000 ln. 12. Nu cng m tng ln 1000 ln th mc cng m thay i nh th no? A. Tng ln 1000 ln. B. Tng ln 3 ln. C. Tng thm 3 ben. D. Tng thm 3 xiben.

GV: PHM MINH C

11

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


13. Mt m c mc cng m l 40 dB. So vi cng m chun th cng ca m ny bng A. 10000 ln. B. 10 ln. C. 1000 ln. D. 100 ln. 14. Mt ngun m O xem nh ngun im, pht m trong mi trng ng hng v khng hp th m. Ngng nghe ca m l Io = 10-12 W/m2. Ti mt im A ta o c mc cng m l L = 70 dB. Cng m I ti A c gi tr l: A. 10-7 W/m2 B. 107 W/m2 C. 10-5 W/m2 D. 70 W/m2 15. Ngun m S pht ra mt m c cng sut P khng i, truyn ng hng v mi phng. Ti im A cch S mt on RA = 1 m, mc cng m l 70 dB. Gi s mi trng khng hp th m. Mc cng m ti im B cch ngun mt on 10 m l A. 30 dB. B. 40 dB. C. 50 dB. D. 60 dB 16. Ngi ta o c mc cng m ti im A l 90 dB v ti im B l 70 dB. Hy so snh cng m ti A (IA) vi cng m ti B (IB). A. IA =

9 IB 7

B. IA = 30 IB

C. IA = 3 IB

D. IA = 100 IB D. 108 ln .

17. Ting la ht 100 dB c cng ln gp ting ni thm 20 dB bao nhieu lan? A. 5 ln . B. 80 ln . C. 106 ln .

18. Gi Io l cng m chun. Nu mc cng m l 1(dB) th cng m A. Io = 1,26 I. B. I = 1,26 Io. C. Io = 10 I. D. I = 10 Io. 19: Cng m ti mt im trong mi trng truyn m l 10 -5W/m2. Bit cng m chun l I0 =10-12W/m2. Mc cng m ti im bng A. 50dB. B. 60dB. C. 70dB. D. 80dB. VII.Ly Thuyt Cu 1. Mt sng c c tn s f lan truyn trong mi trng vt cht n hi vi tc v, bc sng s l A. = v.f B. =

f v

C. =

v f

D. = f + v

Cu 2. Tc truyn sng ph thuc vo A. nng lng sng. B. tn s dao ng. C. mi trng truyn sng. D. bc sng. Cu 3. Khi ngun pht m chuyn ng li gn ngi nghe ang ng yn th ngi ny nghe thy mt m c A. bc sng di hn so vi khi ngun ng yn. B. cng m ln hn so vi khi ngun m ng yn. C. tn s nh hn tn s ca ngun m. D. tn s ln hn tn s ca ngun m. Cu 4. Bc sng l khong cch gia hai im gn nhau nht trn cng mt phng truyn sng m dao ng ti hai im ngc pha nhau. C. Sng trong cc phn t ca mi trng dao ng theo phng trng vi phng truyn sng gi l sng dc. D. Ti mi im ca mi trng c sng truyn qua, bin ca sng l bin dao ng ca phn t mi trng. Cu 5. i vi sng m, hiu ng p-ple l hin tng A. cng hng xy ra trong hp cng hng ca mt nhc c. B. tn s sng m my thu thu c khc tn s ngun pht sng khi c s chuyn ng tng i gia ngun sng v my thu. C. giao thoa ca hai sng cng tn s v c s lch pha khng i theo thi gian. D. sng dng xy ra trong mt ng hnh tr khi sng ti gp sng phn x. Cu 6. Mt sng m c tn s xc nh truyn trong khng kh v trong nc vi vn tc ln lt l 330 m/s v 1452 m/s. Khi sng m truyn t nc ra khng kh th bc sng ca n s A. gim 4,4 ln. B. gim 4 ln. C. tng 4,4 ln. D. tng 4 ln. Cu 7. Mt sng c lan truyn trn mt ng thng t im O n im M cch O mt on d. Bit tn s f, bc sng v bin a ca sng khng i trong qu trnh sng truyn. Nu phng trnh dao ng ca phn t vt cht ti im M c dng uM t = asin2ft th phng trnh dao ng ca phn t vt cht ti O l

()

GV: PHM MINH C

12

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


A. uo t = asin ft

()

d . d .

B. uo t = asin2 ft

()

d .

C. uo t = asin2 ft +

()

D. uo t = asin ft +

()

d .

Cu 8. Mt l thp mng, mt u c nh, u cn li c kch thch dao ng vi chu k khng i v bng 0,08 s. m do l thp pht ra l A. m m tai ngi nghe c. B. siu m. C. h m. D. nhc m. Cu 9: Chn p n sai khi ni v sng m: A. sng m l sng dc truyn trong cc mi trng lng, kh. B. tc truyn sng m ph thuc vo khi lng ring ca mi trng v n hi ca mi trng. C. khi truyn i, sng m mang theo nng lng. D. sng m c tn s nm trong khong t 16Hz n 20.000Hz. Cu 10: Sng siu m l sng c: A. tn s trn 20.000 Hz. B. truyn trong mi mi trng nhanh hn m thanh thng thng. C. tn s ln hn tn s m thanh thng thng. D. cng rt ln c th gy ic vnh vin. Cu 11: Trong cc nhc c, hp n c tc dng: A. trnh c tp m v ting n lm cho ting n trong tro. B. gi cho m pht ra c tn s n nh. C. lm tng cao v to ca m. D. va khuch i m, va to ra m sc ring ca m do n pht ra. Cu 12: Tnh cht no sau y ca sng m chu nh hng khi nhit thay i? A. Bc sng B. Tn s C. Bin D. Cng Cu 13: Sng c l: A. dao ng c ca mi im trong mt mi trng. B. dao ng c ang lan truyn trong mt mi trng. C. s chuyn ng ca tt c cc im ca mi trng. D. chuyn ng ca mt cht im trong mi trng. Cu 14: Sng siu m A. c th nghe c bi tai ngi bnh thng. B. c th nghe c nh my tr thnh thng thng. C. khng th nghe c. D. c th nghe c nh micr. Cu 15: Mt sng m c tn s xc nh truyn trong khng kh v trong nc vi vn tc ln lt l 330 m/s v 1452 m/s. Khi sng m truyn t nc ra khng kh th bc sng ca n s: A. gim 4,4 ln B. gim 4 ln C. tng 4 ln D. tng 4,4 ln Cu 16: Khong cch gia hai im trn phng truyn sng truyn sng gn nhau nht v dao ng cng pha vi nhau gi l : A. bc sng. B. chu k. C. vn tc truyn sng. D. lch pha. Cu 17: m sc l mt c tnh ca m : A. ch ph thuc vo bin . C. ch ph thuc vo cng m B. ch ph thuc vo tn s D. ph thuc vo tn s v bin

Cu 18: Mt ngun dao ng t ti im A trn mt cht lng nm ngang pht ra dao ng iu ha theo phng thng ng vi phng trnh uA = asint. Sng do ngun dao ng ny to ra truyn trn mt cht lng c bc sng ti mt im M cch A mt khong x. Coi bin sng v vn tc sng khng i khi truyn i th phng trnh dao ng ti M l : A. uM = asint. B. uM = asin(t -

x )

C. uM = asint(t +

x )

D. uM = asin(t -

2x )

Cu 19: Khi c sng dng trn mt si dy n hi th khong cch gia hai bng sng lin tip bng : A. mt phn t bc sng B. mt bc sng C. na bc sng D. hai bc sng Cu 20 : Khi ni v sng c, pht biu no sau y l sai ? A. Bc sng l khong cch gia hai im gn nhau nht trn cng mt phng truyn sng m dao ng ti hai im ngc pha nhau. B. Sng trong cc phn t ca mi trng dao ng theo phng trng vi phng truyn sng gi l sng dc. C. Sng trong cc phn t ca mi trng dao ng theo phng vung gc vi phng truyn sng gi l sng ngang.

GV: PHM MINH C

13

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


D. Ti mi im ca mi trng c sng truyn qua, bin ca sng l bin dao ng ca phn t mi trng. Cu 21: Chn pht biu ng v bc sng c hc: A. bc sng l khong cch ngn nht gia hai im trn phng truyn sng c dao ng cng pha. B. bc sng l qung ng truyn ca sng trong mt chu k. C. A ng, B sai. D. c A v B u ng. Cu 22: Ti mt im, i lng o bng lng nng lng m sng m truyn qua mt n v din tch t ti mt im , vung gc vi phng truyn sng trong mt n v thi gian l : A. cng m. B. cao ca m. C. to ca m. D. mc cng m. Cu 23 : Ti mt v tr trong mi trng truyn m, mt sng m c cng m I. Bit cng m chun l Io. Mc cng m L ca sng m ny ti v tr c tnh bng cng thc : A. L(dB) = 10lg

Io I

B. L(dB) = 10lg

I Io

C. L(dB) = lg

Io I

D. L(dB) = lg

I Io

24. c sng dng xy ra trn mt dy n hi vi hai u dy l hai nt sng th A. bc sng bng mt s l ln chiu di dy. B. chiu di dy bng mt phn t ln bc sng. C. bc sng lun ng bng chiu di dy. D. chiu di dy bng mt s nguyn ln na bc sng. 25. Khi c sng dng trn mt si dy n hi, khong cch gia hai nt sng lin tip bng A. mt phn t bc sng. B. hai ln bc sng. C. mt na bc sng. D. mt bc sng. 26. Mt dy n c chiu di L, hai u c nh. Sng dng trn dy c bc sng di nht l A. L/2. B. L/4. C. L. D. 2L. 27. Hai ngun dao ng c gi l hai ngun kt hp khi c: A Cng tn s v hiu s pha khng thay i .B. Cng bin v cng tn s. C.Cng tn s v ngc pha. D.Cng bin nhng tn s khc nhau. 28. Khi c hin tng giao thoa ca sng nc nhng im nm trn ng trung trc s: A Dao ng vibin ln nht B.Dao ng vi bin nh nht C.Dao ng vi bin bt k D.ng yn 29. Hin tng giao thoa l hin tng: A.Giao thoa ca hai sng ti mt im ca mi trng B.Tng hp ca hai dao ng kt hp C.To thanhg cc vn hnh parabol trn mt nc D.Hai sng khi gp nhau ti mt idm c th tng cng hoc trit tiu nhau 30. Trong hin tng giao thoa c hc vi hai ngun A v B th khong cch gia hai im gn nhau nht trn on AB dao ng vi bin cc i l: A.

A. Siu m c th b phn x khi gp vt cn.

1 4

B.

1 2

C. Bi s ca

D.

Cu 31 : Khi ni v siu m, pht biu no sau y sai ? B. Siu m c th truyn c trong cht rn. D. Siu m c tn s ln hn 20 kHz. C. Siu m c th truyn c trong chn khng.

Cu 32 : Mt m c tn s xc nh truyn ln lt trong nhm, nc, khng kh vi tc tng ng l v1, v2, v3. Nhn nh no sau y l ng ? A. v1> v2> v3 B. v2> v1> v3 C. v1> v3> v2 D. v3> v2> v1 33. Trong cng mt mi trng truyn sng, sng c tn s 200Hz s c . gp i sng c tn s 400 Hz. Hy tm t thch hp nht trong cc t sau in vo ch trng cho hp ngha. A.chu k B.bin C.bc sng D.tn s gc 34. Tai con ngi ch nghe c nhng m c tn s A. trn 20000Hz B. t 16Hz n 2000Hz C. di 16Hz D. t 16Hz n 20000Hz 35. m sc l c tnh sinh l ca m A. ch ph thuc vo bin . B. ch ph thuc vo tn s. C. ch ph thuc vo cng m. D. ph thuc vo tn s v bin . 36. Khi m thanh truyn t khng kh vo nc th A. Bc sng thay i nhng tn s khng i. B. Bc sng v tn s u thay i. C. Bc sng v tn s khng i. D. Bc sng khng i nhng tn s thay i.

GV: PHM MINH C

14

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


37. to ca m l mt c tnh sinh l ph thuc vo A.vn tc m. B.bc sng v nng lng m. C.tn s v mc cng m. D.vn tc v bc sng. 38. Pht biu no sau y khng ng ? A. Dao ng m c tn s trong nin t 16Hz n 20kHz. B. Sng m, sng siu m v sng h m u l sng c. C. Sng m l sng dc. D. Sng siu m l sng m duy nht m tai ngi khng nghe c. 39. Mt ngun m N pht m u theo mi hng. Ti im A cch N 10m c mc cng m L0(dB) th ti im B cch N 20m mc cng m l A. L0 4(dB). B.

L0 (dB). 4

C.

L0 (dB). 2

D. L0 6(dB).

40. n v thng dng ca mc cng m l A. xiBen (dB). B. Ot trn mt (W/m). C. Ot trn mt vung (W/m2). D.Ben (B) 41.:Chn phng n sai. A. Ngun nhc m l ngun pht ra m c tnh tun hon gy cm gic d chu cho ngi nghe B. C hai loi ngun nhc m chnh c nguyn tc pht m khc nhau, mt loi l cc dy n, loi khc l cc ct kh ca so v kn. C. Mi loi n u c mt bu n c hnh dng nht nh, ng vai tr ca hp cng hng. D. Khi ngi ta thi kn th ct khng kh trong thn kn ch dao ng vi mt tn s m c bn hnh sin. 42. Mt mc cng m no c tng thm 30 dB. Hi cng m tng ln gp bao nhiu ln? A. 103 B. 102 C. 10 D. 104 43. Pht biu no sau y l ng? A. m c cng ln th tai c cm gic m to. B. m c tn s ln th tai c cm gic m to. C. m to hay nh ph thuc vao mc cng m v tn s m D. m c cng nh th tai c cm gic m b. 44: Sng c hc l: A. s lan truyn vt cht trong khng gian. B. s lan truyn nng lng trong khng gian ch khng phi lan truyn vt cht. C. l nhng dao ng iu ho lan truyn trong mi trng vt cht. D. s lan truyn dao ng trn b mt mi trng. 45: Vn tc sng ph thuc vo: A. bn cht ca mi trng truyn sng. B. nng lng sng. C. tn s sng. D. hnh dng sng 46: phn loi sng ngang hay sng dc ngi ta cn c vo: A. phng truyn sng. B. vn tc truyn sng. C. phng dao ng. D. phng dao ng v phng truyn sng. 47: Sng m lan truyn trong khng kh vi cng ln, tai ta c th cm th c sng c hc no sau y? A. Sng c hc c tn s 30 kHz B. Sng c hc c tn s 16mHz C. Sng c hc c tn s 20 MHz D. Sng c hc c tn s 20 Hz 48: Ti hai im A v B kh gn nhau trn mt cht lng c hai ngun pht sng theo phng thng ng vi cc phng trnh ln lt l: u1 = acos ( t ) cm v u2 = acos ( t + ) cm. im M trn mt cht lng cch A v B nhng on tng ng l d1, d2 s dao ng vi bin cc i, nu: A. d 2 d1 = k / 2 ( k Z ) B. d 2 d1 = ( k + 0,5 ) ( k Z ) C. d 2 d1 = (2k + 1) ( k Z ) D. d 2 d1 = k ( k Z ) 49: Chn kt lun sai khi ni v s phn x ca sng: A. Sng phn x lun lun c cng tc truyn sng vi sng ti nhng ngc hng. B. Sng phn x lun lun c cng pha vi sng ti. C.Sng phn x c cng tn s vi sng ti. D. S phn x u c nh lm i du phng trnh sng. 50: Sng dng c to ra t: A. s giao thoa ca hai sng ti v sng phn x, kt qu l trn phng truyn sng c nhng nt v bng sng. B. s giao thoa ca sng ti v sng phn x i du. C. s giao thoa ca sng ti v sng phn x khng i du. D. s giao thoa ca hai sng ti cng pha.

GV: PHM MINH C

15

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


51: iu no sau y l sai khi ni v sng dng? A. Hnh nh sng dng l nhng bng sng v nt sng c nh trong khng gian. B. Khong cch gia hai bng sng k tip bng bc sng / 2 . C. Khong cch gia mt nt sng v mt bng sng k tip bng bc sng / 2 . D. C th quan st hin tng sng dng trn mt si dy do, c tnh n hi. 52: iu kin sng dng trn dy khi mt u dy c nh v u cn li t do l chiu di dy l : A. l = k B. l = k

D. l = (2k + 1) 2 4 52: Sng truyn trn mt si dy di hai u c nh c bc sng . Mun c sng dng trn dy th chiu di l
C. l = (2k + 1) ngn nht ca dy phi tho mn iu kin no? A. l = / 2 B. l = C. l = / 4 D. l = 2 53: Tm cu sai. Khi ni v cm gic nghe to, nh ca mt m ngi ta cn xt mt i lng no sau y? A. Mc cng m L (dB) = 10 lg

I I0

B. Bin ln nh

C. Tn s cao thp D. Cng ca m 54: Pht biu no sau y khng ng? A. Nhc m do nhiu nhc c pht ra. B. Tp m l cc m c tn s khng xc nh. C. cao ca m l mt c tnh ca m. D. m sc l mt c tnh ca m 55: Cc c tnh sinh l ca m bao gm: A. cao, m sc, nng lng. B. cao, m sc, cng . C. cao, m sc, bin . D. cao, m sc, to. 56: to ca m l mt c tnh sinh l ca m ph thuc vo: A. Tc m B. Bc sng v nng lng m C. Tn s v mc cng m D. Tc v bc sng 57: m sc l mt c tnh sinh l ca m ph thuc vo: A. Tc m B. Tn s v s bin i li C. Bc sng D. Bc sng v nng lng m 59: n v thng dng o mc cng m l: A. Ben ( B) B. xi ben ( dB) C. J/s D. W/m2 59: m sc l mt c tnh sinh l ca m A. ch ph thuc vo bin B. ch ph thuc vo tn s C. ch ph thuc vo cng m D. ph thuc vo tn s v bin 60: Mc cng m ca mt m c cng m I c xc nh bi cng thc ( vi I0 l cng m chun) A. L(dB ) = g

I I0

B. L( B ) = 10 g

I I0

C. L( B ) = lg

I I0

D. L( B ) = 10 n

I0 I

61: m sc l mt c tnh sinh l ca m c th gip ta phn bit c hai m loi no trong cc loi lit k sau y: A. C cng bin c pht ra trc, sau bi cng mt nhc c. B. C cng bin c pht ra bi hai nhc c khc nhau. C. C cng tn s pht ra trc, sau bi cng mt nhc c . D. C cng tn s pht ra bi hai nhc c khc nhau . 62: Pht biu no sau y l khng ng. A. Sng siu m l sng m duy nht m tai ngi khng nghe thy c. B. V bn cht vt l th sng m, sng siu m v sng h m u l sng c. C. Sng m l sng c hc dc. D. Dao ng m c tn s trong min t 16Hz n 20 (KHz). 63.Ti im S trn mt nc yn tnh c ngun dao ng iu ho theo phng thng ng vi tn s f. Khi trn mt nc hnh thnh h sng trn ng tm S. Ti hai im M, N nm cch nhau 5cm trn ng thng i qua S lun dao ng ngc pha vi nhau. Bit tc truyn sng trn mt nc l 80cm/s v tn s ca ngun dao ng thay i trong khong t 48Hz n 64Hz. Tn s dao ng ca ngun l A. 64Hz. B. 48Hz. C. 54Hz. D. 56Hz. 64.Ti im S trn mt nc yn tnh c ngun dao ng iu ho theo phng thng ng vi tn s 50Hz. Khi trn mt nc hnh thnh h sng trn ng tm S. Ti hai im M, N nm cch nhau 9cm trn ng thng i qua S lun dao ng cng pha vi nhau. Bit rng, tc truyn sng thay i trong khong t 70cm/s n 80cm/s. Tc truyn sng trn mt nc l A. 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s. 65)Ti mt im A nm cch ngun m N (Ngun im )mt khong NA = 1 m, c mc cng m l L A = 90 dB. Bit ngng nghe ca m l I0 = 0,1n W/m2. Cng ca m ti A l:

GV: PHM MINH C

16

SNG C

TRNG THPT NGUYN TRI


A. IA = 0,1 nW/m2. B. IA = 0,1 mW/m2. C. IA = 0,1 W/m2. D. IA = 0,1 GW/m2. 66)Khi sng m truyn t mi trng khng kh vo mi trng nc th A. chu k ca n tng. B. tn s ca n khng thay i. C. bc sng ca n gim. D. bc sng ca n khng thay i. 67)Trn mt nc nm ngang, ti hai im S1, S2 cch nhau 8,2 cm, ngi ta t hai ngun sng c kt hp, dao ng iu ho theo phng thng ng c tn s 15 Hz v lun dao ng ng pha. Bit vn tc truyn sng trn mt nc l 30 cm/s, coi bin sng khng i khi truyn i. S im dao ng vi bin cc i trn on S1S2 l A. 11. B. 8. C. 5. D. 9.

GV: PHM MINH C

17

SNG C