CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

1

Standard Prestasi

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

B1D1 Mengenal pasti elemen muzik

Eviden

B1D1E1 Memberi tindak balas dengan cara mengajuk atau menyebut nama elemen muzik

Instrumen

Aktiviti

Contoh Item

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2

Standard Prestasi

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

B2D1 Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik

Eviden

B2D1E1 Menjelaskan elemen muzik secara lisan dalam kuiz

Instrumen - Soal jawab /Kuiz

Aktiviti

- murid mendengar rakaman dan menjawab soalan berkaitan secara lisan

Contoh Item

Rujuk lampiran : Soalan lisan elemen muzik 1-5

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2

Standard Prestasi

Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Deskriptor

B2D1 Mengenal pasti dan menerangkan elemen muzik

Eviden

B2D1E2 Menjelaskan elemen muzik dalam ujian bertulis

Instrumen

- lembaran bekerja

Aktiviti

- murid menjawab secara menulis

Contoh Item

Rujuk lampiran kerja

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Pemerhatian Aktiviti 1. Murid membuat pergerakan Contoh Item B3D1E1 1. Guru memperdengarkan laguSiapa Gurau Senda ( tempo cepat) dan lagu Selamat Pagi (tempo lambat) 2. Guru memberi arahan kepada murid 2. Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat Instrumen 1. Guru membuat pemerhatian . Murid melakukan pergerakan berlari anak ( tempo cepat ) dan berjalan ( tempo lambat ) 3.

Guru memberi arahan kepada murid 2. Murid membuat pergerakan B3D1E2 Contoh Item 1. Guru memperdengarkan kesan bunyi ( CD2 Track 21) 2. Pemerhatian Aktiviti 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru membuat pemerhatian . Murid membuat pergerakan angkat tangan ( pic tinggi ) dan turun tangan ( pic rendah ) 3. Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah Instrumen 1.

Guru meminta murid membezakan suara lelaki dan perempuan 3. Soal jawab Aktiviti 1. Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan Instrumen 1. Murid menjawab soalan . Guru memperdengarkan lagu duet ( contoh lagu: Kalau Berpacaran ) 2. Guru memberi arahan 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Murid menjawab soalan Contoh Item B3D1E3 1.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru memainkan keyboard 2. Murid melakukan pergerakan Contoh Item B3D1E4 1. Murid menepuk tangan mengikut detik 3. Pemerhatian Aktiviti 1. Guru membuat pemerhatian . Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E4 Menepuk detik Instrumen 1. Guru memberikan arahan 2.

Kad imbasan Aktiviti 1. Murid mengangkat kad imbasan Contoh Item B3D1E5 1. Guru membuat pemerhatian. . Guru memainkan kayu tik tok ( bunyi pendek ) dan simbal ( bunyi panjang) 2. Pemerhatian 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek Instrumen 1. Murid membezakan bunyi pendek dan bunyi panjang dengan mengangkat kad imbasan 3. Guru memainkan alat perkusi 2.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru mengajuk bunyi harimau (vokal tebal ) dan kucing (vokal nipis) 2. Deskriptor B3D1 Memberi respon kepada elemen muzik Eviden B3D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis Instrumen 1. Soal jawab 1. Murid memberi jawapan Contoh Item B3D1E6 1. Guru mengajuk bunyi haiwan Aktiviti 2. Murid membezakan vokal tebal dan vokal nipis secara lisan .

Murid menyanyi sambil mengikut detik B3D2E1 Contoh Item 1. Pemerhatian Aktiviti 1. Guru memainkan lagu 2. Deskriptor B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan Eviden B3D2E1 Menyanyi mengikut detik Instrumen 1. Guru membuat pemerhatian .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru memainkan lagu Mari Menyanyi 2. Murid menyanyi sambil menepuk paha mengikut detik lagu 3.

Murid menyanyi mengikut tempo dengan diiringi minus one. Guru memainkan lagu 2. 3. Guru memainkan lagu Nenek Si Bongkok Tiga 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Guru membuat pemerhatian . Deskriptor B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan Eviden B3D2E2 Menyanyi mengikut tempo Instrumen 1. Murid menyanyi mengikut tempo B3D2E2 Contoh Item 1. Pemerhatian Aktiviti 1.

Murid menjawab soalan pada lembaran kerja. Guru memperdengarkan rakaman bunyi petir ( dinamik kuat )dan titisan air ( dinamik lembut ) 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah. Deskriptor B3D2 Menyanyi sambil membuat gerakan Eviden B3D2E3 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut Instrumen 1. Murid menjawab soalan B3D2E3 Contoh Item 1. . Guru memperdengarkan rakaman 2. Pemerhatian 2. Lembaran kerja Aktiviti 1.

(tempo cepatdanlambat) .B3D1E1 ( Bergerakmengikut tempo cepatdanlambat) Arahan 1. (tempo cepat) . (tempo lambat) 2.Gurumemperdengarkankesanbunyi.LaguSiapagurausenda (CD 1 track 7). Guru memainkanlagu. (CD2 track 21) 2.Gurumemintamuridmembuatpergerakkan : .LaguSelamatpagi (CD 1 track1).tempo cepat berjalan – tempo lambat B3D1E2 (Membandingkan pic tinggidan pic rendah ) Arahan 1. Guru menyuruhmuridmembuatpergerakan : berlarianak .

. Guru memperdengarkanlagu duet kepadamurid.angkattangan – (pic tinggi) turuntangan – (pic rendah) B3D1E3 (Membandingkanwarna ton suaramanusialelakidanperempuan) Arahan 1. (contohlagu: KalauBerpacaran) 2. Muridmembezakansuaralelakidanperempuan.

B3D1E4 (Menepukdetik) Arahan 1. Guru memainkanduaalatperkusi . B3D1E5 (Membandingkanbunyipanjangdanpendek) Arahan 1. 2. Guru memainkan keyboard Guru menyuruhmuridmenepuktanganmengikutdetik.

Guru memintamuridmengangkatkaduntukmembandingkanbunyipanjangdanpendek _______________ ______________________ B3D1E6 ( Membandingteksturvokaltebaldannipis) Arahan 1. Guru membuatsuaratebaldannipis. suaratebal : harimau suaranipis : kucing 2. Mintamuridmenjawabsuara yang didengarsamaadabunyivokaltebal ataunipis .kayutiktok.simbal. (bunyipanjang) 2.. (bunyipendek) .

B3D2E1 (Menyanyimengikutdetik) Arahan 1. 2. Guru memainkanlagumarimenyanyi (CD 1 track 3) Guru menyuruhmuridmenyanyisambilmenepukpahamengikutdetik .

Guru memainkanlaguNenek Si Bongkok Tiga( CD1 Track 18 ) 2. . MintamuridmenyanyikanlaguNeneksi BongkokTigamengikut tempo dengan iringan minus one.B3D2E2 (Menyanyimengikut tempo) Arahan 1.

Guru memperdengarkanrakamanbunyipetirdantitisan air. ( CD2 track 7) (dinamikkuatdanlembut) Muridmenulislembarankerja : gambarpetir (dinamikkuat) gambartitisan air ( dinamiklembut) _______________________________ ______________________________ . 2.B3D2E3 (Menyanyidengandinamikkuatdanlembut) Arahan 1.

Contoh CD 2 Track 01 dan 02 Murid membuat gerakan mengikut tempo lagu Guru bersoal jawab tentang tempo lagu Guru membuat permerhatian .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat dengan betul   Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Aktiviti Murid melakukan gerakan mengikut tempo cepat dan lambat secara berpasangan Contoh Item B4D1E1 Guru memainkan lagu .

.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul   Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Aktiviti   Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah Contoh Item B4D1E2  Guru memperdengarkan melodi lagu Mari Menyanyi dengan menggunakan kibod/piano  Guru memaparkan skor lagu Mari Menyanyi  Murid mengecam dan membandingkan pic tinggi dan rendah yang terdapat dalam lagu tersebut  Rujuk Modul KSSR Muzik Tahun 1 muka surat 7.

B4D1E2 .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul   Instrumen Bersoal jawab Gambar Aktiviti ARAHAN GURU: Guru meminta murid megenal pasti ton suara manusia ARAHAN MURID: Murid menandakan ( / ) pada ton suara yang betul Contoh Item Gambar Rujuk Lampiran B4D1E3 .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI . 2. TAHUN: ________________ pada gambar mengikut ton suara yang 1.B4D1E3 NAMA: _______________________________ .Murid menandakan (/) diperdengarkan. 3.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E4 Menepuk detik dengan betul    Instrumen Pemerhatian Bersoal jawab Skor Lagu Aktiviti  Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi Contoh Item Skor Lagu Selamat Pagi Rujuk Lampiran B4D1E4 B4D1E4 .

- Murid menepuk detik lagu Selamat Pagi bersama iringan muzik dengan betul CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI .

DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul Eviden B4D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

B4D1E6 NAMA: ___________________________ TAHUN: ______________ tebal nipis tebal nipis tebal nipis tebal nipis Pentaksir : __________________________________________________________________________ Nama Guru: ______________________________________ Tarikh: __________________ .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

Pentaksir: _____________________________________________________________________ Nama Guru: ___________________________________ Tarikh: __________________ .B4D2E1 NAMA: ______________________ TAHUN: ____________________ Murid dikehendaki menulis detik yang mewakili setiap bilangan kastanet dalam kotak yang disediakan.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

Pentaksir: _____________________________________________________________________ Nama Guru: __________________________________________ Tarikh: ___________________ .B4D2E2 NAMA: __________________________ - TAHUN: ______________ Membandingkan bunyi kuat (f) dan lembut (p) alat perkusi di bawah . Letakkan f pada alat perkusi yang berbunyi kuat dan p alat perkusi berbunyi lembut.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E3 Memainkan perkusi mengikut tempo dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E4 Memainkan perkusi dengan dinamik kuat dan lembut dengan betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 4 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B4D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul Eviden B4D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul Instrumen Aktiviti Contoh Item .

.

Guru membuat pemerhatian terhadap aktiviti murid . Guru memainkan lagu (contoh : Gajah Menari dan Siapa Gurau Senda) 2. Pemerhatian 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat Instrumen 1. Soal jawab Aktiviti 1. Murid membuat aktiviti dengan aktiviti sendiri Contoh Item B5D1E1 Arahan : 1. Guru memainkan contoh tempo cepat dan lambat dengan keyboard 3. Guru menyuruh murid melakukan aktiviti gerakan berdasarkan tempo yang didengar 4. Guru membuat demonstrasi kepada murid 2.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat Instrumen 1. Soal jawab 2. Guru menunjukkan contoh pic kepada murid 2. Murid menyatakan pic secara bertulis Contoh Item Lampiran B5D1E2 . Lembaran kerja Aktiviti 1.

Guru memainkan lagu Mari Menyanyi 3. Menandakan senikata lagu yang mempunyai pic rendah pada skor/senikata b. Murid menyatakan pic yang didengar secara bertulis a. Menandakan senikata lagu yang mempunyai pic tinggi pada skor/senikata Contoh : Tandakan senikata yang mempunyai pic tinggi pada skor . Guru memainkan contoh pic rendah dan tinggi 2.B5D1E2 Arahan : 1.

Contoh : Tandakan senikata lagu yang mempunyai pic rendah Rendah tinggi. pic tinggi Itu melodi . rendah tinggi Mari menyanyi Pic rendah.

Lagu dengan vokal perempuan c. Murid menyatakan jenis suara 4. Guru memperdengarkan berapa buah lagu Contoh : a. garau dan sebagainya . Pemerhatian Aktiviti 1. lembut. Murid memberi respon secara lisan Contoh Item B5D1E3 Arahan : 1. Guru menperdengar contoh warna ton 2. Guru meminta murid menyatakan vokal samada lelaki atau perempuan. Hong Chai Mei Mei ( CD1 track 21 ) e. CD 2 track 12 2. nyaring.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat Instrumen 1. Gajah Menari ( CD1 track 11 ) d. Lagu dengan vokal lelaki b. Murid menyatakan warna ton samada kasar. 3.

Guru membuat pemerhatian kepada aktiviti murid . Pemerhatian Aktiviti Guru memainkan contoh lagu Murid memberi respon secara gerakan dan permainan alat perkusi Contoh Item B5D1E4 Arahan : 1. Guru memainkan lagu ( bebas ) 2. Murid menyanyi lagu sambil memainkan alat perkusi mengikut detik 4. Murid menyanyi lagu sambil menepuk tangan mengikut detik 3.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E4 Menepuk detik dengan betul dan tepat Instrumen 1.

Murid memberi respon secara bertulis Contoh Item Lampiran B5D1E5 . Lembaran Kerja Aktiviti 1. Guru memainkan bunyi yang pelbagai 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat Instrumen 1.

2.B5D1E5 Arahan : 1. Bunyi keyboard dalam not krocet dan semibrif c. Bunyi perkusi seperti simbal dan kastanet b. Guru memainkan contoh bunyi panjang dan pendek Contoh : a. Keretapi Basikal : Panjang : Pendek Contoh lembaran kerja : Soalan 1 Gambar keretapi Gambar basikal Gambar keretapi Gambar keretapi Soalan 2 Gambar keretapi Gambar basikal Gambar keretapi Gambar keretapi Soalan 3 Gambar keretapi Gambar basikal Gambar keretapi Gambar keretapi . Murid menandakan pada gambar yang mewakili bunyi panjang atau pendek.

Lembaran kerja Aktiviti Murid menyatakan tekstur vokal tebal atau nipis secara lisan Contoh Item B5D1E6 Arahan : Guru memainkan lagu CD2 track 18 (nipis) dan track 19 (tebal) Murid menyatakan tekstur vokal pada laghu yang didengar secara lisan Guru membuat pemerhatian . Soal Jawab 3.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D1 Memberi respon kepada elemen muzik dengan betul dan tepat Eviden B5D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian 2.

Murid memainkan alat perkusi mengikut detik lagu dengan betul dan tepat 4. Guru membuat pemerhatian . Guru memainkan lagu (bebas) 2. Pemerhatian Aktiviti Murid memberi respons dengan memainkan alat perkusi Contoh Item B5D2E1 Arahan : 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat Instrumen 1. Guru meminta murid memainkan alat perkusi mengikut detik lagu 3.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian 2. Kad Imbasan Aktiviti Murid memainkan perkusi mengikut dinamik yang ditunjukkan oleh guru Contoh Item Lampiran B5D2E2 .

CD 2 track 07 2. Guru menunjukkan contoh kad imbasan yang menunjukkan dinamik kuat dan lembut 4.B5D2E2 Arahan : 1. Murid memainkan perkusi mengikut dinamik yang ditetapkan 5. Guru membuat pemerhatian Contoh Kad Imbasan Dinamik Kuat Dinamik Lembut CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 . Lagu Gajah Menari b. Guru memainkan lagu (bebas) Contoh : a. Murid memainkan perkusi mengiringi lagu 3.

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E3 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat Instrumen Aktiviti Contoh Item CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 .

Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E4 Memainkan alat perkusi dengan dinamik lembut dan kuat dengan betul dan tepat Instrumen Aktiviti Contoh Item .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam mengamalkan nilai sahsiah Deskriptor B5D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Eviden B5D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepat Instrumen Aktiviti Contoh Item .

Guru memainkan beberapa lagu yang berlainan tempo Cadangan lagu : 2. Guru membuat pemerhatian terhadap aktiviti murid . Guru menyuruh murid memberi respon terhadap lagu didengar dengan membuat gerakan mengikut kreativiti sendiri. Pemerhatian Aktiviti 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat Instrumen 1. Guru memberi arahan kepada murid untuk melakukan aktiviti Contoh Item B6D1E1 Arahan : 1. Contoh : berkawat dengan pelbagai variasi 3.

Soal jawab 2. Lembaran Kerja ( skor lagu ) Aktiviti 1.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E2 Membanding pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat Instrumen 1. Murid menjawab secara lisan dan bertulis Contoh Item Lampiran B6D1E2 .

.Guru menyediakan sebuah skor lagu yang pernah murid pelajari. Pemerhatian: . .Menandakan pic tinggi dan pic rendah secara ikon pada skor lagu yang diberi.Lampiran B6D1E2 Soalan: .Minta murid menandakan pic yang tertinggi dan terendah pada skor tersebut dengan menggunakan ikon pilihan guru sendiri.

Meneka bunyi suara orang dewasa (lelaki dan perempuan). .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E3 Membanding warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat Instrumen 1. Murid menjawab soalan secara lisan Contoh Item B6D1E3 Soalan: . Pemerhatian 2.Minta murid nyatakan bunyi suara tersebut sama ada lelaki atau perempuan. . Guru bersoal jawab dengan murid.Minta murid mengajuk semula bagaimana suara lelaki dan perempuan. 2. . Pemerhatian: .Guru memperdengarkan bunyi percakapan di antara 2 orang dewasa (lelaki dan perempuan). Soal jawab Aktiviti 1.

.Guru memperdengarkan sebuah lagu yang pernah dipelajari murid.Minta murid membuat aksi untuk menunjukkan mud yang terdapat di dalam lagu tersebut. . Murid melakukan aktiviti berdasarkan arahan guru 2.Buat satu persembahan aksi secara solo di hadapan audien sambil menunjukkan mud berdasarkan lagu yang diperdengarkan. Pemerhatian: .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E4 Mengekspresi mud dengan betul dan tepat Instrumen 1. Pemerhatian Aktiviti 1. Guru membuat pemerhatian Contoh Item B6D1E4 Soalan: .

Menepuk mengikut detik konsisten mengiringi lagu yang didengari. . Pemerhatian: .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E5 Menepuk detik dengan betul dan tepat Instrumen 1. . Pemerhatian Aktiviti 1.Minta murid menepuk mengikut detik dengan betul dan tepat sepanjang mengiringi sebuah lagu.Guru memperdengarkan sebuah lagu. Guru membuat pemerhatian Contoh Item B6D1E5 Soalan: . Murid melakukan aktiviti berdasarkan arahan guru 2.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E6 Membanding bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat Instrumen 1. Lembaran kerja Aktiviti Guru menyuruh murid menandakan senikata lagu yang panjang dan pendek pada senikata lagu yang didengar Contoh Item Lampiran B6D1E6 . Pemerhatian 2.

Contoh skor lagu. . dan buat garisan pendek pada perkataan yang dinyanyikan dengan pendek.Guru menyediakan sebuah lirik lagu yang pernah murid pelajari. Pemerhatian: .Buat garisan panjang pada perkataan yang dinyanyikan dengan panjang. .B6D1E6 Soalan: .Minta murid menandakan garisan panjang dan pendek di bawah perkataan berdasarkan lagu yang pernah dipelajari.

Pemerhatian 2. Guru menyediakan lembaran kerja 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E7 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat Instrumen 1. Murid membuat pola irama mengikut kreativiti sendiri sepanjang 4 bar Contoh Item Lampiran B6D1E7 . Lembaran kerja Aktiviti 1.

B6D1E7 Soalan: .Guru menyediakan 1 bar pola irama. Contoh : 1 Guru Murid 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Lembaran Kosong 1 Guru Murid 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 .Minta murid membuat pola irama sendiri sepanjang 3 bar. Pemerhatian: . .Buat improvisasi pola irama ciptaan sendiri.

Contoh Lagu : 1. . Pemerhatian 2. Jenis Suara (CD 1 track 09 ) 2. Guru memainkan beberapa buah lagu 2.Murid dikehendaki menerangkan perbezaan vokal tebal dan nipis daripada lagu yang diperdengarkan. Soal Jawab Aktiviti 1.Guru memperdengarkan 2 buah lagu yang mempunyai tekstur vokal tebal dan nipis.Menyatakan perbezaan tekstur vokal tebal dan nipis daripada 2 buah lagu yang didengari. Lagu duet yang mempunyai vokal lelaki dan wanita . Murid menyatakan perbezaan vokal pada lagu Contoh Item B6D1E8 Soalan: . Pemerhatian: .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D1 Memberi respon kepada elemen muzik secara kreatif dengan betul dan tepat Eviden B6D1E8 Membanding tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat Instrumen 1.

Soal jawab Aktiviti 1. Pemerhatian 2. . Guru menyuruh murid memainkan alat perkusi mengikut detik Contoh Item B6D2E1 Soalan: .CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain Eviden B6D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat Instrumen 1.Minta murid mainkan alat perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat sepanjang mengiringi sebuah lagu.Mainkan alat perkusi mengikut detik konsisten mengiringi lagu yang didengari. Pemerhatian: .Guru memperdengarkan sebuah lagu. .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain Eviden B6D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat Instrumen 1. Murid mengiringi lagu dengan permainan alat perkusi secara dinamik Contoh Item Lampiran B6D2E2 . Lembaran kerja Aktiviti 1. Guru memainkan lagu 2. Pemerhatian 2.

Guru meletakkan simbol dinamik pada skor / senikata lagu .Guru perdengarkan sebuah lagu. .Murid diminta memainkan alat perkusi mengikut dinamik kuat dan lembut mengikut kreativiti mereka mengiringi sebuah lagu.B6D2E2 Soalan: . .Guru menunjukkan skor / senikata lagu berkaitan.Mainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut mengiringi sebuah lagu Pemerhatian: . Contoh : : Dinamik kuat : Dinamik Lembut .

Guru menilai persembahan murid 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain Eviden B6D2E3 Menyanyi dengan mud yang betul dan tepat Instrumen 1. .Guru memperdengarkan sebuah lagu yang pernah dipelajari murid.Minta murid menyanyi sambil menunjukkan mud yang terdapat di dalam lagu tersebut.Buat satu persembahan nyanyian secara solo di hadapan audien sambil menunjukkan mud berdasarkan lagu yang diperdengarkan. Pemerhatian: . . Pemerhatian Aktiviti 1. Murid menyanyi dengan mud yang sesuai Contoh Item B6D2E3 Soalan: .

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

6

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E4 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Guru membentuk persembahan murid dalam kumpulan 2. Memilih murid untuk mengetuai persembahan secara bergilir

Contoh Item

B6D2E4 Soalan: - Mengetuai satu persembahan dalam kumpulan memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat. Pemerhatian: - Komitmen yang ditunjukkan oleh ketua kumpulan untuk mendapatkan satu persembahan yang baik.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

6

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E5 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut kuat secara betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian

Aktiviti

1. Guru membentuk persembahan murid secara berkumpulan 2. Memilih murid secara rawak sebagai ketua kumpulan

Contoh Item

B6D2E5 Soalan: - Membuat persembahan berkumpulan memainkan alat perkusi sambil menyanyi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat tanpa muzik iringan. Pemerhatian: - Komitmen yang ditunjukkan oleh ketua kumpulan untuk mendapatkan satu persembahan yang baik.

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

6

Standard Prestasi

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain

Eviden

B6D2E6 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat

Instrumen

1. Pemerhatian 2. Lembaran kerja

Aktiviti

1. Guru memberi contoh corak irama 2. Murid mencipta corak irama dengan kreativiti sendiri dan memainkannya

Contoh Item

Lampiran B6D2E6

Contoh : 1 Murid 1 Murid 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Lembaran Kosong 1 Guru Murid 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 . Pemerhatian: .Mainkan alat perkusi mengikut corak irama/pola irama ciptaan sendiri mengiringi sebuah lagu.Kreativiti yang ditunjukkan oleh murid untuk memainkan corak irama ciptaannya serta menggunakan alat perkusi dengan betul dan tepat.B6D2E6 Soalan: .

Pemerhatian 2.CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara yang betuldan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Deskriptor B6D2 Menunjuk cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain Eviden B6D2E7 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara bentuk dan kuat Instrumen 1. Skor/senikata lagu Aktiviti Guru meminta murid membuat persembahan secara solo Murid menyanyi secara dinamik dengan kreativiti sendiri Contoh Item Lampiran B6D2E7 .

. Contoh : : Kuat : Lembut .Buat satu persembahan nyanyian secara solo dengan dinamik kuat dan lembut.Murid meletakkan tanda dinamik pada lagu dengan kreativiti sendiri .Murid menyanyi secara dinamik mengikut skor/senikata lagu Pemerhatian: .B6D2E7 Soalan: .Kreativiti yang ditunjukkan oleh murid dalam persembahan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful