Please purchase a personal license.

ĐINH TH HÙNG AAF - NEU

CHƯƠNG V KI M TOÁN VIÊN VÀ CHU N M C KI M TOÁN

K T C U CHƯƠNG V
I – Ki m toán viên

II – Các t ch c b máy ki m toán

III – Chu n m c ki m toán

1

KI M TOÁN VIÊN Kh¸i niÖm: KiÓm to¸n viªn l kh¸i niÖm chung chØ nh÷ng ng−êi l m c«ng t¸c kiÓm to¸n cô thÓ cã tr×nh ®é nghiÖp vô t−¬ng xøng víi c«ng viÖc ®ã.CÁC T CH C B MÁY KI M TOÁN Tæ chøc bé m¸y kiÓm to¸n Nh n−íc Tæ chøc bé m¸y kiÓm to¸n ®éc lËp Tæ chøc bé m¸y kiÓm to¸n néi bé 1 .I .Tæ chøc bé m¸y kiÓm to¸n Nhµ n−íc Kh¸i niÖm: Bé m¸y kiÓm to¸n Nh n−íc l hÖ thèng tËp hîp nh÷ng viªn chøc Nh n−íc ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm to¸n ng©n s¸ch v t i s¶n c«ng. M« h×nh Quan hÖ däc Quan hÖ ngang 2 . C¸c lo¹i kiÓm to¸n viªn: KiÓm to¸n viªn ®éc lËp: KiÓm to¸n viªn Nh n−íc: KiÓm to¸n viªn néi bé: II .

M« h×nh : Bé phËn kiÓm to¸n néi bé . M« h×nh c¬ b¶n: V¨n phßng kiÓm to¸n ®éc lËp: C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp 3 . Gi¸m ®Þnh viªn kÕ to¸n III . kû c−¬ng qu¶n lý.CHU N M C KI M TOÁN 1 – Khái quát v chu n m c ki m toán 2 – Nh ng chu n m c ki m toán ư c ch p nh n ph bi n 3– c i m h th ng chu n m c ki m toán c th trong các b máy t ch c 3 .2 -Tæ chøc bé m¸y kiÓm to¸n ®éc lËp Kh¸i niÖm: Bé m¸y kiÓm to¸n ®éc lËp l tæ chøc cña c¸c kiÓm to¸n viªn chuyªn nghiÖp kinh doanh dÞch vô kiÓm to¸n v c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan.Tæ chøc bé m¸y kiÓm to¸n néi bé Kh¸i niÖm: Bé m¸y kiÓm to¸n néi bé l hÖ thèng tæ chøc cña c¸c kiÓm to¸n viªn do ®¬n vÞ tù lËp ra theo yªu cÇu qu¶n trÞ néi bé v thùc hiÖn nÒn nÕp.

.. Kh¸i qu¸t nh ng nguyªn t¾c theo mét hÖ thèng x¸c ®Þnh (IAG 3. 4 . IAG 13...). IAG 7. IAG 6. Kh¸i niÖm: + ChuÈn mùc l nh ng nguyªn t¾c hay qui t¾c tèi thiÓu m c¸c th nh viªn cña mét nghÒ tu©n theo v xem ®ã nh− c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng viÖc. H−íng dÉn nghiÖp vô cô thÓ (IAG 5. H−íng dÉn mét chuyªn môc cô thÓ (IAG 4.. + ChuÈn mùc kiÓm to¸n l nh ng quy ph¹m ph¸p lý.1. IAG 8.KhÁi quÁt vÒ chu n m c ki m toÁn..).). IAG 19... l th−íc ®o dïng ®Ó ®iÒu tiÕt c¸c h nh vi cña kiÓm to¸n viªn v c¸c bªn h u quan theo môc tiªu x¸c ®Þnh. - c¸c hÌnh thøc ChuÈn mùc kiÓm to¸n LuËt kiÓm to¸n HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n cô thÓ KhÁi quÁt vÒ chu n m c ki m toÁn Liªn ®o n kÕ to¸n quèc tÕ (IFAC) ® so¹n th o v c«ng bè C¸c văn b n chØ ®¹o kiÓm to¸n quèc t (IAGs)..

ChuÈn mùc kiÓm to¸n chung ®−îc thõa nhËn réng r i gåm 10 chuÈn mùc chia th nh 3 nhãm: Nhãm chuÈn mùc chung.gaas. Nh ng chuÈn mùc kiÓm to¸n ®−îc chÊp nhËn phæ biÕn Nhãm chuÈn mùc thùc h nh: Ph i lËp kÕ ho¹ch chu ®¸o cho c«ng viÖc kiÓm to¸n v gi¸m s¸t chÆt chÏ nh ng ng−êi gióp viÖc nÕu cã. Nhãm chuÈn mùc thùc h nh Nhãm chuÈn mùc b¸o c¸o. Trong tÊt c c¸c vÊn ®Ò liªn quan tíi cuéc kiÓm to¸n kiÓm to¸n viªn ph i gi mét th¸i ®é ®éc lËp KiÓm to¸n viªn ph i duy trì sù thËn träng nghÒ nghiÖp ®óng mùc trong suèt cuéc kiÓm to¸n. quan s¸t. 5 . thêi gian v qui m« cña c¸c thö nghiÖm sÏ thùc hiÖn. Ph i hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ hÖ thèng KSNB ®Ó lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n v x¸c ®Þnh néi dung. GAAS l nh ng chuÈn mùc cã hiÖu lùc m kiÓm to¸n viªn phi tu©n thñ khi tiÕn h nh kiÓm to¸n v l c¸ch thøc b o ® m chÊt l−îng c«ng viÖc kiÓm to¸n. Nh ng chuÈn mùc kiÓm to¸n ®−îc chÊp nhËn phæ biÕn Nhãm chuÈn mùc chung: ViÖc kiÓm to¸n ph i do mét ng−êi hay mét nhãm ®−îc ® o t¹o nghiÖp vô t−¬ng xøng v th nh th¹o chuyªn m«n nh− mét kiÓm to¸n viªn thùc hiÖn. thÈm vÊn v x¸c nhËn ®Ó cã ®−îc nh ng c¬ së hîp lý cho ý kiÕn vÒ BCTC ®−îc kiÓm to¸n. Ph i thu ®−îc ®Çy ®ñ b»ng chøng cã hiÖu lùc th«ng qua viÖc kiÓm tra.Nh ng chuÈn mùc kiÓm to¸n ®−îc chÊp nhËn phæ biÕn .2 .

Ph i xem xÐt c¸c khai b¸o trªn b ng khai t i chÝnh cã ®Çy ®ñ mét c¸ch hîp lý kh«ng trõ nh ng tr−êng hîp kh¸c ®−îc chØ ra trong b¸o c¸o. Liªn ®o n kÕ to¸n quèc tÕ (IFAC) ban h nh chuÈn mùc kiÓm to¸n ®−îc ¸p dông réng r i. Æc ®iÓm cña HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n cô thÓ trong c¸c bé m¸y kiÓm to¸n b. 3 . Các nư c có th áp d ng theo các cách sau: Áp d ng nguyên v n Chu n m c ki m toán qu c t S a i Chu n m c ki m toán qu c t cho phù h p v i c i m t ng nư c. a. 6 . B¸o c¸o kiÓm to¸n ph i ®−a ra ý kiÕn vÒ to n bé b ng khai t i chÝnh hoÆc kh¼ng ®Þnh kh«ng thÓ ®−a ra ý kiÕn ®−îc kÌm theo viÖc nªu râ lý do. Nh ng chuÈn mùc chung cho c¬ quan kiÓm to¸n Nh n−íc. Xây d ng h th ng chu n m c m i.Æc ®iÓm cña HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n cô thÓ trong c¸c bé m¸y kiÓm to¸n. èi víi kiÓm to¸n Nh n−íc: ChuÈn mùc kiÓm to¸n cô thÓ cho C¬ quan kiÓm to¸n Nh n−íc ®−îc Tæ chøc quèc tÕ cña c¸c c¬ quan kiÓm to¸n tèi cao (INTOSAI) ban h nh v chia l m 2 lo¹i: Nh ng chuÈn mùc chung cho kiÓm to¸n viªn v c¬ quan kiÓm to¸n Nh n−íc.Nh ng chuÈn mùc kiÓm to¸n ®−îc chÊp nhËn phæ biÕn Nhóm chuÈn mùc b¸o c¸o: B¸o c¸o kiÓm to¸n ph i x¸c nhËn b ng khai t i chÝnh cã ®−îc trình b y phï hîp víi nh ng nguyªn t¾c kÕ to¸n ®−îc chÊp nhËn réng r i hay kh«ng. èi víi kiÓm to¸n ®éc lËp. B¸o c¸o kiÓm to¸n ph i chØ ra c¸c tr−êng hîp kh«ng nhÊt qu¸n vÒ nguyªn t¾c gi a kú n y víi c¸c kú tr−íc.

èi víi kiÓm to¸n néi bé. Nhãm chuÈn mùc cho kiÓm to¸n viªn néi bé.Æc ®iÓm cña HÖ thèng chuÈn mùc kiÓm to¸n cô thÓ trong c¸c bé m¸y kiÓm to¸n c. H T CHƯƠNG V 7 . −îc chia l m 3 nhãm chuÈn mùc: Nhãm chuÈn mùc chung cho kiÓm to¸n viªn v bé phËn kiÓm to¸n néi bé. Nhãm chuÈn mùc cho bé phËn kiÓm to¸n néi bé.