KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN NG BALAGTASAN

Ang balagtasan ay isang pagtatalo sa pamamagitan ng pagtutula. Inimbento ito noong panahon na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Amerika, base sa mga lumang tradisyon ng makatang pagtatalo gaya ng karagatan, huwego de prenda at duplo. Ang pinagmulan ng pangalan na balagtasan ay ang orihinal na apelyido ni Francisco Baltazar, Balagtas, dahil ginawa ito para sa okasyon ng pagdiwang ng anibersaryo ng kanyang kaarawan. Ang balagtasan ay hawig sa isang duplo. Ang mga kasali dito ay gumaganap na nasa isang korte na sumisiyasat sa kaso ng isang hari na nawala ang paboritong ibon o singsing. May gumaganap na fiscal o tagausig, isang akusado,at abogado. Ito ay magiging dibate o sinasabing tagisan ng katwiran sa panig ng taga-usig at tagapagtanggol at maaaring paiba-iba ang paksa. Bagamat ito ay lumalabas na dibate sa pamamaraang patula, layunin rin nito na magbigay aliw sa pamamagitan ng paghahalo ng katatawanan, talas ng isip, na may kasamang mga aktor sa isang dula. Ang balagtasan ay ginamit ng mga manunulat upang maipahiwatig ang kanilang palagay sa aspetong politika at mga napapanahong pangyayari at usapan.g dibate o sinasabing tagisan ng katwiran sa panig ng taga-usig at tagapagtanggol at maaaring paiba-iba ang paksa.

MGA KRAYTERYA AT PAMANTAYAN SA BALAGTASAN
Bukod sa Lakandiwa atdalawang mambibigkas angpaksang pagtatalunan aynapakahalaga sa pagtatanghal ngbalagtasan. Dahil dito,napapanahon at mahalagang paksalamang ang dapat taglayin ngbalagtasan Ang Lakandiwa ang nagsisilbingtagapamagitan sa dalawangmagtatalo. Siya rin (1) ang unangmagsasalita at babati sa mgatagapakinig at tagapanood, (2) angpormal na magbubukas ngbalagtasan, (3) ang magpapakilalasa dalawang magtatalo, (4) ang magbibigay ng desisyonkung sino sa dalawang nagtataloang nagwagi, at (5) ang magpipinidng balagtasan.Samantalang ang dalawangnagtatalo ay kailangang magharapng mga ebidensya atmagpaliwanag nang buong husayupang makumbinsi nila angLakandiwa na sa kanila pumanig.

ANG KAHULUGAN NG BALAGTASAN
Itinuturing na sining angbalagtasan dahil hindi lamangsining ng pagbigkas angnabibigyangpansin ng mgamanonood sa mga nagtatalokundi maging ang kanilangmasining na kumpas ng mgakamay at ekspresyon ng mukha.

Maging ang paraang kanilangginagawa habang nagpapalitan ngmatuwid ay kakikitaan ng sining.Isang pagtatalo na ginagamitanng pamamaraang patula. Ito angmaikling pagpapakahulugan sabalagtasan. Dahil pagtatalo, angbalagtasan ay nangangailangan ngpaksang pagtatalunan. Ang Pinagmulan ng Salitang Balagtasan Nagsimula ang salitangbalagtasan sa sagisag ni FranciscoBaltazar, ang Balagtasdahil nabuoito sa panahong ipagdiriwang anganibersaryo ng kanyangkapanganakan. Kung may Bukaneganang mgaIlocano na hango sa apelyido niPedro Bukaneg, ang kilalangmakata ng Iloko / Ilocano; at mayCrissotan, ang mga Capampanganna hango sa apelyido ni JuanCrisostomo Soto, ang makata ngCapampangan, higit na nauna angsalitang Balagtasansa dalawangsalitang nabanggit. Mahalagang Mabatid Tungkol sa Balagtasan Paano Ginagawa o Isinusulat ang Balagtasan? Karaniwan, ang Balagtasan ay isinusulat ng isang tao lamang – kung hindi ang mambabalagtas ay ang Lakandiwa. Subalit sa paraang ito magkaminsan ay di gaanong nagkakaroon ng sapat o matinding init ang bawat panig. Sa paano’y halos tinitimbang na mabuti tuwina ng sumulat ang pagbibigay-katwiran niya sa bawat panig. Dahil dito, makabubuting ang Balagtasan ay sulatin ng kanya-kanya. Magbigay muna ng katwiran ang isang panig at pagkatapos ay ipasasagot niya ito sa kalabang panig. Sa gayon, magsisilbing paghamon pa ito sa kanyang imahinasyon at kakayahan sa pagsulat ng bawat makata. Bago gumawa ng Balagtasan, lalong mainam na rin yaong ang gagawa o susulat ay may malawak na karanasan. O dili kaya’y kumpleto siya sa mga detalye at impormasyon o talaan ukol sa paksang kanilang pagtatalunan. Kung halimbawang hahalaw siya sa Bibliya, dapat lamang ay nakapagbasa siya ng tungkol sa Bibliya. Kung gagamit naman siya ng katwirang hango sa kasaysayan o history, dapat lamang ay huwag siyang lumihis sa katotohanan. Dapat mabatid na matalas na lubha ang pandinig at isipan ng mga nagbabasa o nakikinig ng balagtasan, kung kaya nararapat lamang na maging lubhang maingat ang mambabalagtas. Paano ang Tamang Hati at Bigkas ng Balagtasan? Kung kami ang inyong tatanungin, karaniwan, ang nagiging hati naming sa bigkasan ay walu-walong pantig sa mga naunang taludtod. Makaraan iyon ay bibigkasin nang tuloytuloy sa ikalawang taludtod. Maaaring tuluy-tyloy rin sa ikatlo (16 na pantig) at saka hahati sa ikaapat na taludtod sa ikawalong pantig. Sa ikalima ay maaaring ulitin uli nang walu-walo at isunod ang 1+ na pantig nang diretso. Kailangan din sa isang mambabalagtas na mag-aral ng tamang paghinga o sikapin niyang huwag kapusin sa

paghinga, upang gumanda ang hati sa taludturan at maging maindayog at mataginting pa rin ang tinig. Anu-ano ang mga Dapat Iwasan sa Pagsusulat ng Tula, Berso o sa Balagtasan? Narito ang mga sumusunod: 1. Hindi dapat na sa gitna ng talata ay maging katunog ng tugma ng huling salita. Magiging monotonous kung gagawin ang gayon, bukod sa magiging masagwang pakinggan ng mga babasa o makikinig. 2. Iwasan ang mga putol sa gitna na magtapos sa mga salitang sa, ng, may, ang at ay. Masagwang bigkasin ito. Nauuntol ang pagbigkas at magkaminsan ay nagiging hilahod ang tunog. 3. Dapat iwasan ang paglalagay ng maraming kudlit o apostrophe upang hindi mapanay ang paghinto ng sinumang bibigkas.