Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit

1

NHẬP MẪU THƯ VIỆN TỪ 3DSMAX VÀO THƯ VIỆN REVIT
Nguyễn Văn Thiệp Revit không trực tiếp nhập các tệp thư viện của 3DsMax, phải thông qua tệp *.DWG của AutoCAD do đó để sử dụng được thư viện của 3DsMax, phải xuất tệp 3DsMax thành tệp *.DWG. Từ Revit, nhập tệp *.DWG vào. Dưới đây là các bước thực hiện.

1 Các loại tệp thư viện trong 3DsMax
Khi tạo hình trong 3DsMax, hoặc lấy từ nơi khác về, nên kiểm tra xem mô hình thuộc loại nào. Trong các mẫu thư viện 3DsMax có hai loại: 1. Mẫu với các hình khối chưa Attach với nhau. • Mẫu này dùng để đưa vào các phần mềm khác, có thể áp vật liệu cho từng khối riêng rẽ trong mô hình. • Mở trong 3DsMax, khi nhấn vào mô hình thấy có các khối phân biệt bằng các hộp chữ nhật như hình dưới.

2.

Mẫu đã Attach các khối với nhau, toàn bộ mô hình chỉ là một khối. Tệp này có dung lượng ít nên nhiều người dùng để đưa lên mạng chia sẻ. • Mẫu này khi đưa vào các phần mềm khác, toàn bộ mô hình là một khối, nếu để nguyên không tách màu và áp vật liệu được. • Mở trong 3DsMax, khi nhấn vào mô hình thấy có một hộp chữ nhật duy nhất như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

2

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit

Để sử dụng được mô hình này, phải xử lý trong 3DsMax như sau: • • Ra lệnh Modify . Nhấn chọn Element tại Selection.

Nhấn vào khối con trong khối lớn.

Nhấn Detach: tách khối.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit

3

Hộp thoại hiện ra. Nhấn OK hoặc nhấn đánh dấu  Detach To Element sau nhấn OK.

• Tiếp tục làm đến khi nào tất cả các khối được tách ra. Sau đây chuyển sang phần xuất sang AutoCAD.

2 Xuất sang AutoCAD
1. Ra lệnh Export  Export.

2. 3. 4.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn tệp AutoCAD (.DWG) tại Save as Type. Đặt tên tệp tại File Name.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

4

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit

5. 6. 7.

Nhấn Save. Hộp thoại tiếp theo hiện ra. Nhấn chọn phiên bản AutoCAD tại Export version. Xóa dấu tại các phương án trong hộp thoại như hình dưới. Nhấn OK.

3 Xử lý tại AutoCAD
Trong 3DsMax, các mô hình được áp màu và ảnh, không có lớp ( layer). Đế áp được vật liệu trong Revit phải tạo lớp và áp ảnh theo màu của các lớp. 1. Mở bản vẽ vừa xuất.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit 2. Ra lệnh Layer: tạo các lớp.

5

3.

Chọn chế độ hiển thị Visual Style  Shade (để dễ phân biệt các khối).

4.

Nhấn vào hình khối và gán lớp.

5.

Tại ô Color trên thanh Properties, chọn màu: Bylayer.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

6

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit

6.

Ra lệnh Save.

4 Tạo mẫu thư viện trong Revit 4.1 Ra lệnh tạo mẫu
1. Mở tệp mẫu bằng một trong các cách sau: • • Nhấn vào nút , chọn New  Family như hình dưới bên trái. Nhấn vào New trong mục Families trên màn hình mới khởi động như hình dư ới bên trái.

2. 3.

Hộp thoại chọn tệp mẫu hiện ra. Nhấn chọn tệp Metric Entourage.rft, nhấn Open.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit

7

4.2 Nhập từ AutoCAD
4. Ra lệnh Insert Import CAD.

5.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn tệp cần đưa vào. Chọn màu và tỷ lệ và các phương án như hình dưới.

Layer/Levels: chọn Specify.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

8

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit • Import units: đơn vị nhập vào, chọn milimeter. • Các thông số khác giữ nguyên. Nhấn Open. Hộp thoại hiện ra để chọn lớp cần đưa vào.

6. 7.

8.

Chỉ chọn các lớp đã t ạo tại AutoCAD và đã gán cho kh ối. Trong ví dụ này, chỉ chọn 3 lớp như trên hộp thoại. • Nhấn OK. Điều chỉnh mô hình vào trung tâm bản vẽ. •

4.3 Áp vật liệu
1. Ra lệnh Manage  Object Stype.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit

9

2. 3. 4.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn mục Imported Object. Tại cột Material có các vật liệu theo lớp đã tạo tại AutoCAD. Nhấn nút tại tên vật liệu.

5. 6. 7.

Hộp thoại hiện ra. Nhấn nút tại tên vật liệu đã chọn. Trong ví dụ này lớp “Vo xe” có màu là “Render Material 255-0-127”. Hộp thoại hiện ra, nhấn nút tại Appearance.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

10

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit

8.

Nhấn nút

tại vật liệu cần áp vào.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit Architecture – Nhập thư viện 3DsMax vào Revit 11 9. 10. 11. 12. Nhấn Done. Nhấn Apply. Tiếp tục làm tương tự với các mày khác có trong mô hình. Nhấn OK, kết thúc tạo vật liệu.

5 Đưa mô hình vào bản vẽ
1. 2. Lưu trữ và đưa mô hình vào bản vẽ. Thực hiện Render, kết quả như hình dưới. Hình này chỉ là ví dụ một vài mẫu vật liệu. Một số khối chưa tách ra hết nên cửa kính vẫn gắn liền với vỏ xe cùng kiểu vật liệu. Các bạn thực hiện tiếp.

Hết bài này.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net