You are on page 1of 4

Chu k Con lc n dao ng khi chu thm tc dng ca ngoi lc Cu 1: Mt con lc n c m = 2 g v mt si dy mnh c chiu di c kch thch dao ng iu ha.

. Trong khong thi gian t con lc thc hin c 40 dao ng, khi tng chiu di con lc thm 7,9 cm th cng trong khong thi gian nh trn con lc thc hin c 39 dao ng. Ly g = 10m/s2 a. K hiu chiu di mi ca con lc l '. Tnh , '. b. con lc c chiu di ' c cng chu k vi con lc c chiu di , ngi ta truyn cho vt mt in tch q = +0,5.10-8C ri cho n dao ng iu ha trong in trng u c cc ng sc hng thng ng. Xc nh chiu v ln ca vc t cng in trng Cu 2: Mt con lc n dao dng iu ha trong in trng u m vc t cng in trng c ln E = 1,5.104 V/m v hng thng ng xung di. Ly g =10 m/s 2, khi lng vt m = 0,01g. Ban u qu cu nh ca con lc cha nhim in. Khi qu cu mang in tch q = 4.10 9 C th chu k dao ng ca con lc s A. gim 2, 4 ln. B. tng 2, 4 ln. C. gim 1,6 ln. D. tng 1,6 ln.

Cu 4: Mt con lc n c m = 5g, t trong in trng u c phng ngang v ln E = 2.106 V/m. Khi vt cha tch in n dao ng vi chu k T, khi vt c tch in tch q th n dao ng vi chu k T'. Ly g = 10 m/s2, xc nh ln ca in tch q bit rng .

Cu 5: Con lc n gm dy mnh di 10cm,qu cu kim loi nh khi lng m = 10 g c tch in q = 10-4C Con lc c treo trong vng in trng u c phng nm ngang, E = 4000V/m. Ly g = 10m/s2. a. Xc nh v tr cn bng mi ca con lc. b. Con lc dao ng vi bin nh, tnh chu k dao ng ca n.

Cu 7(H 2010): Mt con lc n c chiu di 50cm, vt nh khi lng 0,01kg mang in tch q = +5.10-6C coi l in tch im. Con lc d h trong in trng u c phng thng ng trn xung c E = 10 4V/m, ly g = 10m/s2l Tnh chu k dao ng ca con lc? Cu 8. Mt con lc n di 25cm, hn bi c khi lng 10g mang in tch 10-4C. Cho g = 10m/s2. Treo con lc gia hai bn kim loi song song thng ng cch nhau 20cm. t hai bn di hiu in th 1 chiu 80V. Chu k dao ng ca con lc vi bin nh l: A. 0,91s B. 0,96s C. 0,92s D. 0,58s Cu 9: Mt con lc n gm mt qu cu nh bng kim loi in tch q = +5.10 9C, c khi lng 2g c treo vo mt si dy di 1=152,1cm ti ni g=9,8m/s2 ban u cha c in trng, con lc dao ng iu ha. ng thi tng chiu di con lc thm mt on bng 7,9cm v thit lp in trng u c cc ng sc thng ng th khi dao ng iu ha chu k dao ng ca con lc vn khng thay i. Tnh ln ca cng in trng E? A. 2,8.105 V/m B. 2,04.105 V/m C. 4.108 V/m D. 7.105 V/m

Cu 10: Mt con lc n c vt nng m = 10g. Nu t di con lc mt nam chm th chu k dao ng b ca n 1 thay i i so vi khi khng c nam chm. Ly g = 10m/s2. Lc ht ca nam chm tc dng vo con lc c 1000 ln A. 2.103 N B. 2.104 N C. 0, 2N D. 0, 02N Cu 11. Mt con lc l xo nm ngang gm vt nng tch in q=20C v l xo c cng k=10N.m-1. Khi vt ang nm cn bng, cch in, trn mt bn ngang nhn, th xut hin tc thi mt in trng u E trong khng gian bao quanh c hng dc theo trc l xo. Sau con lc dao ng trn mt on thng di 8,0cm. ln cng in trng E l. A. 2,5.104 V.m-1 B. 4,0.104 V.m-1 C. 3,0.104 V.m-1 D. 2,0.104 V.m-1
12

r Cu 13: Mt con lc n dao ng iu ho trong in trng u, c vc t cng in trng E hng thng xung. Khi vt treo cha tch in th chu k dao ng l T0 = 2s , khi vt treo ln lt tch in q1 v q 2 th chu k q1 dao ng tng ng l T1 = 2, 4s , T2 = 1, 6s . T s l q2 44 81 24 57 A. B. C. D. 81 44 57 24
Cu 13(2012): Mt con lc n gm dy treo c chiu di 1 m v vt nh c khi lng 100 g mang in tch 2.10 -5 C. Treo con lc n ny trong in trng u vi vect cng in trng hng theo phng ngang v c ln 5.10 4 V/m. Trong mt phng thng ng i qua im treo v song song vi vect cng in trng, ko vt nh theo chiu ca vect u r cng in trng sao cho dy treo hp vi vect gia tc trong trng g mt gc 54o ri bung nh cho con lc dao ng iu ha. Ly g = 10 m/s2. Trong qu trnh dao ng, tc cc i ca vt nh l A. 0,59 m/s. B. 3,41 m/s. C. 2,87 m/s. D. 0,50 m/s.

Cu 14: Mt con lc n dao ng iu ha t do vi chu k T. By gi vt c tch in q dng ri treo vo mt thang my, trong thang my ngi ta to ra mt in trng u c vc t cng in trng hng xung v c ln E. Hi thang my phi i ln nh th no con lc vn dao ng nh trong vi chu k T ? A. Nhanh dn u vi gia tc a = qE / m. B. Chm dn u vi gia tc c ln a = qE / m. C. Chm dn u vi gia tc c ln a = g + qE / m. D. Nhanh dn u vi gia tc a = g + qE / m. Cu 15: Mt con lc n c chiu di = 1m treo vo mt im O c nh. Bit rng trong qu trnh con lc dao ng vi bin nh, vt nng m ca con lc cn chu tc dng ca mt lc F khng i c phng lun hp vi vc t trng lcmtgc = 900 v c ln F = P. a. Xc nh phng ca dy treo con lc v tr cn bng v chu k dao ng nh ca n. b. Ngi ta t thm vo khng gian xung quanh n mt in trng E c hng ngc vi hng ca vc t trng lc P v c ln E = 0,73. 103 V/m. Vt nng m =100 g c tch in n in tch q = -10-3C. Xc nh v tr cn bng mi ca con lc v tnh chu k dao ng nh ca n. Cho g = 10m/s2 v s c mt ca vc t E khng nh hng g n vc t F.
16

Cu 17: Con lc n gm si dy nh, vt nng m = 100g, dao ng ni c g = 10 m/s 2, khi con lc chu tc dng r r ca lc F khng i, hng t trn xung th chu k dao ng gim i 75%. ln ca lc F l A. 15 N B. 5 N C. 20 N D. 10 N Cu 18: Mt con lc n dao ng iu ho vi chu k T = 2s khi dao ng ni c g = 10 m/s 2. Nu treo con lc vo xe chuyn ng nhanh dn u vi gia tc 10 3 m/s2 th chu k dao ng l A. 1,5s B. 1,98s C. 3 s D. 2 s Cu 19: Mt con lc n treo trn mt thang my. Khi thang my ng yn th chu k dao ng b con lc l T0, 3 khi thang my i ln nhanh dn u vi gia tc a th chu k dao ng b ca con lc T = T0. Gia tc thang my 2 tnh theo gia tc ri t do l 2g g g g A. a = B. a = C. a = D. a = 3 4 3 2 Cu 20: Mt con lc n c treo trn mt thang my. Khi thang my ng yn, con lc dao ng iu ho vi chu k T. Khi thang my i ln thng ng, chm dn u vi gia tc c ln bng mt na gia tc trng trng ti ni t thang my th con lc dao ng vi chu k T/. Khi T T A. T = B. T = C. T = 2 T D. T = 2 T 2 2 Cu 21 (2011): Mt con lc n c treo vo trn mt thang my. Khi thang my chuyn ng thng ng i ln nhanh dn u vi gia tc c ln a th chu k dao ng iu ha ca con lc l 2,52 s. Khi thang my chuyn ng thng ng i ln chm dn u vi gia tc cng c ln a th chu k dao ng iu ha ca con lc l 3,15 s. Khi thang my ng yn th chu k dao ng iu ha ca con lc l A. 2,78 s. B. 2,96 s. D. 2,61 s. D. 2,84 s. Cu 22: Mt con lc n c treo vo trn ca mt thang my, khi thang my chuyn ng bin i u vi gia tc khng i th chu chu k ca con lc tng 8,46% so vi chu k ca n khi thang my ng yn. Ly g = 10m/s2. Gia tc chuyn ng ca thang my th A. hng ln, a = 1,5m/s2 B. hng ln, a = 2m/s2 2 C. hng xung, a = 1,5m/s D. hng xung, a = 2m/s2 Cu 24: Mt con lc n di 1,5m treo trn trn ca mt thang my chuyn ng vi gia tc 2, 0m / s 2 . Ly g = 10m/s2. Chu k dao ng ca con lc l A. T = 2,43s B. T = 5,43s C. T = 2,22s D. T = 2,7s Cu 25: Con lc n dao ng nh vi chu k T ti mt ni trn tri t c gia tc ri t do l g = 10 m s 2 . Treo con lc
vo thang my v cho thang my i ln th chu k dao ng nh ca con lc tng 11,1% so vi chu k T. Tnh cht chuyn ng v ln gia tc ca thang my l A. chm dn u, 1m / s 2 . B. nhanh dn u, 1,9m / s 2 . C. chm dn u, 1,9m / s 2 . D. nhanh dn u, 1m / s 2 .

Cu 26: Mt con lc n c treo vo trn mt thang my chuyn ng theo phng thng ng. Ly g = 10m/s 2. chu k dao ng iu ha ca con lc tng 2% so vi chu k dao ng iu ha ca n khi thang my ng yn th thang my phi chuyn ng i ln A. nhanh dn u vi gia tc 0,388m/s2 C. chm dn u vi gia tc 0,388m/s2 B. nhanh dn u vi gia tc 3,88m/s2 D. chm dn u vi gia tc 3,88m/s2

Cu 27: Mt con lc n treo vo trn t ti ni c gia tc trng trng g = 9,8m/s2. Khi t ng yn th chu k dao ng iu ha ca con lc l 2s. Nu t chuyn ng nhanh dn u trn ng ngang vi gi tc 2m/s2 th chu k dao ng iu ha ca con lc xp x bng A. 1,98s B. 2,02s C. 1,82s D. 2,00s Cu 28: Mt tn la bt u bay ln theo phng thng ng vi gia tc a = 3g. Trong tn la c treo mt con lc n di l = 1 m, khi bt u bay th ng thi kch thch cho con lc thc hin dao ng nh. B qua s thay i gia

tc ri t do theo cao. Ly g = 10m / s 2 ; 2 10. n khi t cao h = 1500 m th con lc thc hin c s dao ng l: A. 20. B. 14. C. 10. D. 18. Cu 29. Mt con lc n chiu di dy treo l=0,5m treo trn ca mt t ln xung dc nghing vi mt nm ngang mt gc 30o.H s ma st gia t v dc l 0,2. Ly g=10m/s2. Chu k dao ng ca con lc khi t ln xung dc l: A. 1,51s B.2,03s C. 1,48s D. 2,18s

Cu 17 :Mt con lc n gm mt si dy c chiu di l = 1m v qu cu nh c khi lng m = 100g, c treo ti ni c gia tc trng trng g = 9,8m/s2. 1. Tnh chu k dao ng nh cca qu cu. 2. Cho qu cu mang in q = 2,5.10-4C v to ra in trng u c cng in trng E = 1000V/m. Hy xc nh phng ca dy treo con lc khi cn bng v chu k ca con lc trong cc trng hp: u r a. Vc t E hng thng ng xung di. u r b. Vc t E c phng nm ngang. Cu 18 : Mt con lc n gm mt qu cu nh, khi lng 10g c treo bng mt si dy di 1m ti ni m g = 10m/s2. Cho 2 = 10 . 1. Tnh chu k dao ng T0 ca con lc. 2. Tch in cho qu cu mt in tch q = 10-5C ri cho n dao ng trong mt in tr2 ng u c phng thng ng th thy chu k dao ng ca n l T = .T0 . 3 Xc nh chiu v ln ca cng in trng? Cu 19: Mt con lc n c chu k dao ng nh l T = 1,5s ti ni c gia tc trng trng g = 9,80m/s2. Treo con lc trong mt thang my. Hy tnh chu k ca con lc trong cc trng hp sau: a. Thang my i ln nhanh dn u vi gia tc a = 1m/s2. b. Thang my i ln chm dn u vi gia tc a = 1m/s2.