စပြန္ ဆာ အန္ ကယ္ ၾကီ း

အပို င္း ( ၃ )
ေရးသူ ဘို ေမာင္
အင္ းစိ န္ မွ ဳခင္ း တပ္ ဖြဲ႕ ( စီ အို င္ ီ ) ရဲ႕ စစ္ ေၾကာေရး အခန္ း ..!
"ီ း#ိ န္ း$% &ိ ုင္ ေန သ'္ .. ! သ% မ% တ(င္ း ၾကမ္ း)ပင္ မွာ မူ (ီ နဲ ႕ အေသစု ပ္ &ားေသာ သ% ကု (ား&ို င္ နဲ႕ 
သူ &ိ ုင္ ေန သ'္ .. ! သူ ႕ေ*ွ ႕မွာ စားပြဲ ေ(း တ(% ုး ..!
တနာရီ ေ(ာက္ &ိ ုင္ ေနရ )ပီ းမွ .. အခန္ းတ% ခ+း ပြ င္ ႕(ာ သ'္ .. ! သူ ႕ကိ ု (ာဖမ္ းေခ,တဲ႕ ရဲ အရာရွ ိမ 
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ .င္ (ာ သ'္ ..!
သူ မ ရဲ႕ ခြ ာ)မင္႕ ရွ /းဖိ နပ္ သ% တေ+က္ ေ+က္ က က-ယ္ ေ(ာင္ (ွ သ'္ ...!
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ရဲ ႕ မ-က္ 0ွာ&ား သ'္ တင္ းမာ(ြ န္ းေန သ'္ ..!
“ "ီ း#ိ န္ း$% . .”
“ 1-ာ 2
“ က-မ ေမးတာေတြ အမွ န္ အတို င္ း ေ)ဖ ပ+ . .”
“ #ု တ္ ကဲ႕ .. က-ေနာ္ ႕ ေရွ ႕ေန"ီ းက-ားေမာင္ ကိ ု ေခ,ေပးနိ ု င္ မ(ား . .”
“ "ီ း#ိ န္ း$% .. "ီ း#ိ န္ း$% အခု ရွိ ေနတာ )မန္ မာနိ ုင္ င% ဆိ ု တာ သိ ပ+ . . ေ#ာ(ီ း.ပ္ ရု ပ္ *ွ င္ ေတြ &ဲမွာ 
)မင္ ဘူ းသ(ို .. င+႕ေရွ႕ေန ေခ,ေပး.. ဆိ ု တာမ-ိဳး မ(ု ပ္ ပ+နဲ႕ .. က-မေမးတာေတြ ကို အရင္ ေ)ဖ ပ+ ..”
“ ေကာင္ း)ပီ ..ဘာေမးမ(ဲ .. ေမး1-ာ . .”
“ မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ ေသတာ "ီ း#ိ န္ း$% သိ (ား ..”
“ သိ )ပီ .. က-ဳပ္ ကို ခင္ 1-ား (ာဖမ္ းတ%ု းက ခင္ 1-ား ေ)ပာမွ သိ တာ ..”
“ + အမွ န္ ဘဲ (ား ..”
“ အမွ န္ ဘဲ ...”
“ မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ က ကိ ုင္ ရာ ဆို တဲ ႕ မိ န္ းကေ(း နဲ ႕ ေဖ+က္ )ပန္ (ို ႕ .. "ီ း#ိ န္ း$% က ေ+သ&ြ က္ )ပီ း 
သတ္ ပစ္ တယ္ ဆိ ုရင္ )ငင္ းမ(ား . . ”
“ သူ တိ ု႕ ေဖ+က္ )ပန္ တယ္ .. #ု တ္ (ား .. က-ဳပ္ မသိ ခဲ႕ဘူ း..အဲ.. က-ဳပ္ မ-ိဳးစ'္ ေအာင္ ကို (ဲ မသတ္ ဘူ း 
.. ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ကို က-ဳပ္ တခု ေ)ပာမယ္ .. ခင္ 1-ား က-ဳပ္ ဘယ္ သူ ဆို တာ သိ ရဲ႕ (ား ..”
“ သိ )ပီ (ားရွ င္ .. ရွ င္ ကိ ု မသိ ရင္ က-မ က ေတာ္ ေေတာ္ ခ-ာတဲ႕ ရဲ )ဖစ္ သြားမွာေပ+႕ .. "ီ း#ိ န္ း$% ဆို တာ
န% မ'္ ၾကီ းဘဲ ..”
“ က-ဳပ္ (ို (ူ က (ူ သတ္ ပ+႕မ(ား . . ကိ ု ယ္ တိုင္ (ဲ မသတ္ ဘူ း .. ငွ ား(ဲ မသတ္ ဘူ း .. ဘာ(ို ႕ သတ္ မ(ဲ  
.. က-ဳပ္ ဘ.မွ ာ (ု ပ္ ခ-င္ တာ အား(%ု း )ဖစ္ ေနတာ .. ကိ ုင္ ရာ(ို ေကာင္ မေ(း ေၾကာင္ ႕ မ-ိဳးစ'္ ေအာင္ ကို  
က-ဳပ္ က သတ္ မတဲ ႕(ား . . ကိ ုင္ ရာ အစ္ စ္ နတ္ သင္ း .. ေဖ,မီ း .. ကိ ုင္ ရာ (ို မိ န္ းကေ(း .. အေယာက္ 3.. 
ေ(ာက္ က-ဳပ္ ရနိ ုင္ တာဘဲ . .”
“ က-မ အခု (ိ ု "ီ း#ိ န္း$% ကိ ု စစ္ ေမးေနရတာ က မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ ရဲ ႕ ိ ုင္ ယာရီ မွာ ..
ေရးခဲ ႕တာေတြ ေၾကာင္ ႕ဘဲ ..”
“ 1-ာ.. ဘာေတြ ေရးခဲ႕(ို ႕(ဲ . .”
“ က-မ ဖတ္ )ပမယ္ .. သူ ေရး&ားတာက ..“ ကို င္ ရာ နဲ႕ (ြ န္ က-/းမိ သ'္. . ေဘာ႕စ္ သိ ရင္ ခြ င္႕(4 တ္ မွာ 
မ#ု တ္ .. င+႕ကိ ု သတ္ ပစ္ မွ ာ ေသခ-ာ သ'္ ..” တဲ ႕ . .!
“ + သူ ႕အ&င္.. သူ ႕အ)မင္ ဘဲ ...”
“ "ီ း#ိ န္ း$% မ-ိဳးစ'္ ေအာင္ ေသတဲ႕ )ပီ းခဲ ႕တဲ ႕ စေနေန႕' က ဘယ္ မွ ာ ရွိ ပ+(ဲ ..”
“ က-ဳပ္ ေခ-ာင္ းသာမွ ာ ရွိ ေနတယ္ .. #ို တယ္ မွ ာ ..”
“ "ီ း#ိ န္ း$% နဲ ႕ အတူ ဘယ္ သူ ေတြ ရွိ (ဲ.. အဲီ မွ ာ ရွ ိ ေနတာ .. အ(ီ ဘို င္ )ပနို င္တာ ရွ ိ (ား . .”
“ ခင္ 1-ား သိ ပ္ သိ ခ-င္ ေနတယ္ ဆိ ု ရင္ ေတာ႕ )ပရမွာေပ+႕ .. က-ဳပ္ ရဲ ႕ ဆရာ.န္ ေ+က္ တာ)မသီ တာ နဲ႕ အတူ တူ
ရွ ိ ေနတယ္ ..”
“ တခ-ိ န္ (%ုး(ား . . တေန႕(%ု း . . တ'(% ု း .. ရွိ ေန(ား ..”
“ +ေပ+႕ . ”
“ ေ+က္ တာ)မသီ တာ နဲ႕ "ီ း#ိ န္ း$% နဲ ႕ ဆက္ ဆ% ေရး ကို သိ (ို ႕ရမ(ား ..”
“ + က-ဳပ္ ရဲ႕ ကိ ု ယ္ ေရးကိ ု ယ္ တာ.. ပ+ဆင္ နယ္ (္ ေ( ..”
“ က-မ က အမွ ဳနဲ႕ သက္ ဆို င္ (ို႕ အမွ ဳစစ္ ရဲ အရာရွိ တေယာက္ အေနနဲ ႕ ေမးေနတာ ..”
“ ေ+က္ တာ)မသီ တာ နဲ႕ က-ဳပ္ နဲ ႕ အတူ တူ အိ ပ္ တယ္ ေ( .. ီ &က္ ပြ င္႕ပြ င္႕(င္ း(င္ း တိ တိ က-က- 
ေ)ပာရမယ္ ဆိ ုရင္ . .. ကာမစပ္ ရွ က္ တယ္ ေပ+႕......တ'(%ု းဘဲ .. ဘယ္ 0ွ စ္ ခ+ စပ္ ရွ က္ သ(ဲ ဆို တာေရာ 
သိ ခ-င္ (ား. ..”
“ + ဆိ ု ေ+က္ တာ)မသီ တာ က "ီ း#ိ န္ း$% ရဲ႕ ရီ းစား(ား... +မွ မ#ု တ္ တိ တ္ တိ တ္ ပ%ု း မယား(ား ..”
“ ဘယ္ (ို ေခ,သ(ဲ ေတာ႕ မသိ ဘူ း .. က-ဳပ္ နဲ ႕ အတူ တူ ကာမစပ္ ရွ က္ တယ္ ေပ+႕1-ာ .. တပ္ ခ-င္ တဲ႕ န% မ'္  
တပ္ (ိ ု႕ ရတယ္ ..”
ရဲ အုပ္ ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ သ'္ #န္ ပ+ပ+နဲ႕ အခန္ းေ+င္႕ကို ေ(-ာက္ သြား(ို က္ သ'္ .. !)ပီ းမွ ရု တ္ တရက္  
)ခာကနဲ (ွ '္႕ကာ .. ေမး သ'္ . .!
“ တ)ခား ဘယ္ သူ က "ီ း#ိ န္ း$% .. ေခ-ာင္ းသာမွာ *ွ ိ ေနတာ .. သက္ ေသ)ပနိ ု င္ ေသး(ဲ . .”
သူ မရဲ ႕ ေသးက-"္ တဲ ႕ ခ+းေ(း ေအာက္ က စြ င္ ႕ကားတဲ႕ တင္ ပ+းၾကီ းေတြ တု န္ ခ+သြားၾကတာကိ ု "ီ း#ိ န္ း$%
စူ းစူ းစိ ု က္ စို က္ ၾက'္႕ေန သ'္ ..!
စိ တ္ &ဲ မွာ.. မဆိ ု းဘူ း .. ေတာ္ ေတာ္ ေတာင္႕တာဘဲ .. (ို ႕ ေတြ းေန သ'္ . .!
“ #ို တယ္ မန္ ေန5-ာေပ+႕1-ာ .. စားပြဲ &ို းေတြေပ+႕ . .အဲ.. က-ဳပ္ ရဲ ႕ (%ု )ခ%ဳေရး.. ရဲ )မင္ ႕ ..”
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ရဲ ႕ ခ+းမွ ာ ခ-ိ္ တ္ &ားေသာ #မ္ းဖု န္ း )မ'္ (ာ သ'္ ..!
“ #ယ္ (ို . . အမိ န္႕ရွိ ပ+ . ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ပ+ . .#ု တ္ .. … #ု တ္ . #ု တ္ .. #ု တ္ ....”
ဖု န္ း)ပန္ ပိ တ္ (ို က္ )ပီ း.. မ-က္ စိ မ-က္ 0ွ ာ ပ-က္ ပ-က္ နဲ ႕ .. “ "ီ း#ိ န္ း$% .. က-မ ေမးခ-င္ တာေတြ )ပီ းပ+)ပီ .
)ပန္ နို င္ ပ+)ပီ .. က-မ )ပန္ (ိ ု က္ ပို ႕ေပးပ+မယ္ ..” (ိ ု႕ ေ)ပာေ( သ'္ . .!
“ မ(ို ပ+ဘူ း.. က-ဳပ္ ဖ+သာ )ပန္ နို င္ပ+တယ္ . .”
"ီ း#ိ န္ း$% အ)ပင္ ဘက္ ရ%ု းခန္ းေရာက္ ေတာ႕ သူ႕ကို ေစာင္ ႕ေနတဲ႕ သူ႕ ေရွ ႕ေနၾကီ း "ီ းက-ားေမာင္ နဲ ႕ အဖြဲ ႕
ကို ေတြ ႕ရ ေ( သ'္ ..!
“ .+.+စို း ဖု န္ း ဆက္ ဆက္ )ခင္ း က-ေနာ္ တို႕ (ိ ု က္ ခဲ ႕ တာပ+ "ီ း#ိ န္ း$% . .”
“ အကု န္ အဆင္ ေ)ပပ+တယ္ .. ကဲ )ပန္ ၾကစိ ု႕ ...”
အ)ပန္ (မ္ းမွ ာ ရဲ )မင္ ႕ေမာင္ းေနတဲ႕ သူ ႕ ဘီ အမ္ 1(-/ကားၾကီ း အေနာက္ ခန္ းမွ ာ (ိ ု က္ ပ+(ာရင္ း..
ရဲ အရာရွ ိမ ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ရဲ႕ ေတာင္႕တင္ းတဲ႕ တင္ ပ+းၾကီ းေတြ နဲ ႕ တင္ းေကာ႕ေနတဲ ႕ ေရ4 ရင္ မို ႕မို ႕ေတြ
ကို )မင္ ေယာင္ ေန သ'္ . . ! သူ ႕မ-က္ စိ &ဲ က မ&ြ က္ ..!
“ ရဲ )မင္ ႕ ..”
” 1-ာ.. ေဘာ႕စ္ ..”
“ မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ ေသတာ မင္ း ဘယ္ (ိ ု &င္ (ဲ.. ဘယ္ သူ သတ္ တယ္ မင္ း &င္ (ဲ .. မင္ း ဘာေတြ 
သိ (ဲ .. သိ သမွ- ေ)ပာစမ္ းကြာ . .. ”
“ သူ အသတ္ ခ% ရတာ မိ န္ းမ ရွ ဳပ္ တာနဲ ႕ဘဲ ပတ္ သက္ မယ္ .. ီ ေကာင္ က မိ န္ းမ နဲ ႕ ပတ္ သက္ ရင္ 
စိ တ္ မခ-ရဘူ း.. ေဘာ႕စ္ .. သူ တေယာက္ ေယာက္ ရဲ ႕ မိ န္ းမ +မွ မ#ု တ္ 0ွ မ ကိ ု (ု ပ္ (ို ႕ အသတ္ ခ% ရတာ 
)ဖစ္ မယ္ .. ေဘာ႕စ္ . .”
“ေအးေ(.. တေန႕ေတာ႕ အမွ ဳမွ န္ ေပ,(ာမွ ာေပ+႕ကြာ ..*ွီ း.. င+႕(ာ အမွ ဳပတ္ တယ္ ကြာ .. င+က မသကာ 
သူ႕ကို အ(ု ပ္ &ု တ္ ရ%ု ေပ+႕ . . ကိ ုင္ ရာ႕ကို (ု ပ္ (ို ႕ င+ ဘာ5ရု စို က္ မ(ဲ . .”
“ #ု တ္ ပ+တယ္ ေဘာ႕စ္ . .”
“ ရဲ )မင္ ႕ ...”
“ 1-ာ.. ေဘာ႕စ္ ...”
“ ီ အမွဳကို မင္ း ေပ,ေအာင္ စ%ု စမ္ းနို င္မ(ား . .”
“ #ု တ္ ကဲ႕ ေဘာ႕စ္ .. က-ေနာ္ အစြမ္ းကု န္ ၾကိ ဳးစား ၾက'္႕မယ္ ေ( ..”
“ ေကာင္ း)ပီ .. မင္ း (ိ ု သေ(ာက္ ေငြ .+.+စိုး ဆီ က &ု တ္ ယူ.. င+ ေ)ပာ&ား(ို က္ မယ္ . .”
“ #ု တ္ ကဲ႕ ...ေဘာ႕စ္ ...”
သူ႕*%ု းခန္ းကိ ု )ပန္ ေရာက္ ေသာအခ+ .. သူ႕အတြ င္ းေရးမွ /းမေ(း .+.+စိ ုး က သ% ပု ရာေရ ေဖ-ာ္ (ာေပး သ'္ !
“ .+.+စို း ..”
” ရွ င္..ေဘာ႕စ္ ...”
“ ဘယ္ က ဖု န္ းေတြ (ာေသး(ဲ . .”
“ ေ+က္ တာ)မသီ တာ .. ေ,သိ မ္႕သိ မ္ ႕သူ .. သင္ $ာ .. မု တ္ သု န္ (မင္ း .. ကို င္ ရာ .. တိ ု႕ ေခ,ၾကပ+တယ္ ..”
ရဲ အုပ္ ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ သတိ ဆြဲကာ ရပ္ ေန သ'္ . .!
ခ+တိ ု င္ းဆိ ု ရင္ ရဲ မွ /းၾကီ း သ'္ သူ မကို &ိ ု င္ ခို င္းေနက- ..!
ီ ေန႕ သူ မ&ို င္ ခိုင္ း ..!
ရဲ မွ/းၾကီ း သ'္ မ-က္ 0ွာၾကီ း သု န္ မွဳန္ ေန သ'္ .. !
ရ% ု းခန္ း တခု (% ု း တိ တ္ ဆိ တ္ ေန သ'္ ..!
“ ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ..”
“ #ု တ္ .. '4 န္ မွ /း ..”
“ မင္ း . . က-ဳပ္ မ-က္ 0ွ ာ ကို အို းမဲ နဲ ႕ သု တ္ တာ(ား . .”
“ မ#ု တ္ ပ+ဘူ း .. '4 န္ မွ /း ..”
“ မင္ း(ု ပ္ (ိ ု က္ တာ.. က-ဳပ္ ကို က-ဳပ္ အ&က္ (ူ ၾကီ းေတြ ေကာင္ းေကာင္ း ဖိ ေ&ာင္ းတယ္ .. သိ (ား . .”
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ေရေရ('္ ('္ တု န္ (ွ ဳပ္ ေန သ'္ . .!
“ ီ (ူ ၾကီ း က က-ဳပ္ ရဲ ႕ အ&က္ (ူ ၾကီ းေတြ နဲ ႕ ဘယ္ ေ(ာက္ ခင္ မင္ ရင္ း0ွ ီ းတယ္ ဆို တာ မင္ း မသိ ဘဲ 
..ေသာက္ ရမ္ း.. ေသာက္ ရမ္ း (ု ပ္ တာ.. ခု ေတာ႕ မ-က္ 0ွာ ဘယ္ ေ(ာက္ ပ-က္ ရ(ဲ . .”
“ မင္ း အမွ ားကိ ု မင္ းသိ (ား . .”
“#ု တ္ ..သိ ပ+တယ္ .. '4 န္ မွ /း ...”
“ မင္ း ီ (ူ ၾကီ း ေက-နပ္ တဲ႕ အ&ိ ေတာင္ းပန္ (ိ ု က္ .. မင္ း ပု ခ%ုးေပ,က အပြင္႕ေတြ (ြ င္ ႕မ&ြ က္ ခ-င္ ဘူ း 
ဆို ရင္ ေပ+႕ ..”
“ #ု တ္ .. '4 န္ မွ /း ..”
“ ေနာက္ ကိ ု ေသာက္ ရမ္ း မ(ု ပ္ ပ+နဲ႕ .. မသိ ရင္ (ဲ ေမး .. ၾကား(ား . .”
“ #ု တ္ .. ” သူ႕ကို အေ(း)ပဳ)ပီ း သူ ႕ရ% ုးခန္ း&ဲ က &ြ က္ သြားတဲ ႕ ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ရဲ႕ ကို ယ္ေနာက္ ပို င္းကို  
ရဲ မွ/းၾကီ း (ွ မ္ းၾက'္ ႕(ို က္ )ပီ း မေက-မနပ္ ေရရြ တ္ (ို က္ သ'္ . . !
“ ဖင္ ၾကီ းမ ..” . .!
“ ေတာ္ ေတာ္ စိ တ္ 'စ္ သြား(ား .. အန္ ကယ္ (္ ...”
“ အင္ း ..”
“ သမီ း 0ွ ိ ပ္ ေပးရမ(ား ..”
“ အင္ း ..”
“ ကု တင္ ေပ,မွ ာ ေမွ ာက္ (ို က္ ..”
“ အင္ း...”
"ီ း#ိ န္ း$% သ'္ ကု တင္ ၾကီ းေပ,မွ ာ ေမွ ာက္ အိ ပ္ (ို က္ သ'္ .. ! ေစာေစာ&ဲ က သူ႕အေပ,ပိ ုင္ း မွာ 
အ.တ္ မရွိ .. ! ေအာက္ ပိ ုင္ းမွ ာ က ကာကီ ေဘာင္ းဘီ ရွ '္ .တ္ &ား သ'္ ..!
“ အန္ ကယ္ (္ .. (ြ တ္ (ြ တ္ (ပ္ (ပ္ ရွိ ေအာင္ ေဘာင္ းဘီ ေ(း ခြ-တ္ (ိ ု က္ မယ္ ေနာ္ ...”
“ အင္ း . .”
မု တ္ သု န္ (မင္ း က အန္ ကယ္ (္ $% ရဲ ႕ ကာကီ ေဘာင္ းဘီ ကိ ု ခြ-တ္ ေပး သ'္ ..!
အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း သ'္ စီိ အို င္ီ က ေခ,စစ္ တာ ခ% ရ)ပီ းေနာက္ ေတာ္ ေတာ္ စိ တ္ 'စ္ သြား ပ% ဳရ သ'္ ..!
မု တ္ သု န္ (မင္ းကိ ု ေခ,)ပီ း ရန္ ကု န္ )မိ ဳ႕ကေန &ား.ယ္ က ေမာင္ းမကန္ ကမ္ းေ)ခကိ ု &ြ က္ ခဲ ႕ သ'္ ..!
ဘယ္ သူ မွ မပ+ .. ! ေဘာ္ီ 5တ္ ရဲ )မင္ ႕ေတာင္ မပ+ ..!
ေမာင္ းမကန္ ကမ္ းေ)ခ က ဘန္ 5(ိ ု ေ(း မွ ာ အန္ ကယ္ (္ နဲ႕ မု တ္ သု န္ 0ွ စ္ ေယာက္ &ဲ ..!
ဘန္ 5(ို ကိ ု ေစာင္႕ေပး &ိ န္ းသိ မ္ းေပးတဲ႕ (ူ ၾကီ းက ခပ္ (ွ မ္ း(ွ မ္ း အတြ င္ းဘက္ က-က- ေနရာေ(းမွ ာ 
အိ မ္ ကေ(း နဲ႕ ေန သ'္ .. ! မု တ္ သု န္ နဲ ႕ အန္ ကယ္ အတြ က္ စားစရာ အစ%ု အ(င္ )ပင္ ဆင္ &ားခဲ ႕)ပီ း
သူ႕အိ မ္ ေ(းကိ ု )ပန္ သြ ား သ'္ ..!
ကမ္ းေ)ခမွ ာ ေ( တ#ူ း#ူ း တို က္ေန သ'္ .. ! (ွ ိဳင္ းပု တ္ သ% ေတြ က (ြဲ )ပီ း တိ တ္ ဆိ တ္ ေန သ'္ ..!
မု တ္ သု န္ (ဲ တအား န% မ'္ ၾကီ း(ာ)ပီ း 1ီ ီ ယို ကားေတြ ဆက္ တိ ု က္ ရို က္ ေနရ သ'္ ..! 
အ(ု ပ္ မ-ား.. ရက္ ခ-ိန္ းေတြ မ-ားေပမဲ ႕ အန္ ကယ္ (္ ေခ,ေတာ႕ ခ-က္ ခ-င္ း (ု ပ္ (က္ စေတြ ပစ္ &ားခဲ ႕ )ပီ း 
အန္ ကယ္ (္ နဲ ႕ (ိ ု က္ ခဲ႕ သ'္ .. ! မု တ္ သု န္ သ'္ သူ မကိ ု မိ န္ းမေတြ ီ ေ(ာက္ မ-ားတဲ ႕ၾကားက 
ေရြး&ု တ္ ေခ,(ိ ု႕ အရမ္ း ေက-နပ္ မိ သ'္ .. ! အန္ ကယ္ သ'္ ကို င္ရာ နဲ ႕ မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ နို င္ င% )ခားမွာ 
'ိ စြ န္ း ခဲ႕)ပီ းေနာက္ ကို င္ရာကို ေက-နပ္ ပ%ု မေပ, ..!
သူ႕ကို ေမာင္ းမကန္ သြ ားမယ္ ..(ာခဲ ႕.. (ို ႕ ေခ,ေတာ႕ ကိ ု င္ ရာကို ပ+ ေခ,ခဲ ႕ရမ(ား ေမးေတာ႕ 
..#င္ ႕အင္ း... တဲ ႕ ... ! ေမာင္ းမကန္ ကိ ု &ြ က္ ခဲ႕တာ (ူ ေတြ သိ ပ္ မသိ ၾက .. ! အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း ေတာ္ ေတာ္
စိ တ္ 'စ္ '/းသြ ားပ% ုရ သ'္ .. ! ဘယ္ သူ႕ကို မွ မေခ, ..!
အတြ င္ းခ% ေဘာင္ းဘီ အ)ပာေရာင္ ေ(း တခု ဘဲ ကို ယ္ မွ ာ က-န္ ရွိ ေနတဲ႕ အန္ ကယ္ (္႕ကို  
မု တ္ သု န္ 0ွိ ပ္ေပးေန သ'္ .. ! အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း သ'္ ယခု တို င္ အိ မ္ ေ&ာင္ မရွ ိ.. (ူ ပ-ိဳၾကီ း ဆိ ု ေတာ႕ သူ 
(ု ပ္ ခ-င္ တာေတြ (ု ပ္ (ို ႕ ရေနတာဘဲ (ို ႕ မု တ္ သု န္ ေတြ းမိ သ'္ . အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း(ိ ု အရမ္ းခ-မ္ းသာ 
တဲ ႕ (ူ တေယာက္ ရဲ႕ $နီ းမယား )ဖစ္ ခ-င္ တဲ႕ မိ န္ းမေတြ အမ-ားၾကီ း ရွိ ေနမွာဘဲ .. (ို ႕ ေတြ းမိ )ပန္ သ'္ ..!
“ မု တ္ သု န္ ..”
သူ မအေတြ းေတြ )ဖတ္ ကနဲ .. ေပ-ာက္ ကြ ယ္ သြ ားရ သ'္ ..!
“ရွ င္..”
“ အန္ ကယ္ (္ နဲ ႕ ဖေ(ာ္ ရီ+မွ ာ ဆက္ စ္ (ု ပ္ )ပီ းေတာ႕ ..သမီ း.. အဲ ီ (ို )ဖစ္ ခဲ႕တာကိ ု )ပန္ သတိ ရမိ တာေတြ  
)ဖစ္ (ား ..”
မု တ္ သု န္ (ဲ ရွ က္ သ(ိ ု ပ%ု စ% နဲ ႕ ခစ္ ကနဲ ရယ္ (ိ ု က္ )ပီ း ..“ )ဖစ္........... )ဖစ္ တာေပ+႕ .. အန္ ကယ္ (္ ..” (ိ ု႕ ေ)ဖ 
သ'္ . ..!
“အင္ း.. အန္ ကယ္ (္ (ဲ )ဖစ္ တယ္ . . သမီ းကို )မင္ ေယာင္ သတိ ရေနမိ တယ္ ..”
“#င္ ..တကယ္ (ား.. အန္ ကယ္ (္ ..”
&ိ တ္ ကနဲ မု တ္ သု န္ .မ္ းသာသြ ား သ'္ ..!
“ အင္ း ..”
“ သမီ းေရာဘဲ . . အန္ ကယ္ (္ ႕ကိ ု သတိ ရရေနတယ္ ..”
“ &ပ္ ေတြ႕ခ-င္ တာ(ား ..”
“ အင္ းေပ+႕ ..သမီ း.. #ိ .. ေ)ပာရမွာ ရွ က္ ေတာ႕ ရွ က္ တယ္ ..သမီ း.. သမီ း .. 'တို င္း(ို ဘဲ အန္ ကယ္ (္ ကိ ု
သတိ ရမိ တာ .. တကယ္ ေ)ပာတာ ..”
“ အန္ ကယ္ (္ နဲ ႕ &ပ္ )ဖစ္ ခ-င္ တာ(ား .. သမီ း &ပ္ (ိ ုခ-င္ တာ(ား ..”
“ အင္ း .. သမီ း ..အန္ ကယ္ (္ .. ခ-စ္ ေပးတာ အရမ္ း ၾကိဳက္ တယ္ .. ၾကိဳက္ သြ ားတယ္ .. စြဲ သြ ားတယ္ . .”
“ အန္ ကယ္ (္ (ဲ ီ (ို ဘဲ ..”
မု တ္ သု န္ (က္ ေခ-ာင္ းေ(းေတြ က "ီ း#ိ န္ း$% ရဲ႕ ေက-ာ)ပင္ ေပ, ေ)ပး(4ားေန သ'္ ..!
“ သမီ း နမ္ းေပးရမ(ား#င္ ..”
“ အင္ း.. သမီ းနမ္ းတာ အန္ ကယ္ (္ အရမ္ းၾကိဳက္ တာ ..”
“ #င္ ႕ . . တကယ္ (ား ..”
“ အင္ း . .”
“ +ဆိ ု ပက္ (က္ (ွ န္ (ိ ု က္ ေနာ္ ..”
“ အင္ း..”
မု တ္ သု န္ က အန္ ကယ္ (္ ႕ အတြ င္ းခ% ေဘာင္ းဘီ ေ(းကိ ု (က္ 0ွ စ္ ဖက္ နဲ ႕ ခြ-တ္ ေပး(ို က္ သ'္ ..!
အိ ု.. ေဘာင္ းဘီ ေအာက္ ေရာက္ သြားတာ နဲ ႕အန္ ကယ္ (္႕#ာၾကီ း က ို င္းကနဲ ဘြားကနဲ ေပ,&ြ က္ (ာ 
သ'္ .. ! % ုးပ-%ၾကီ း(ို ဘဲ မတ္ မတ္ ေ&ာင္ ေန သ'္ .. ! &ိ ပ္ က မွ ိဳပြ င္႕ၾကီ း(ိ ု ..
စ္ ၾကီ း ကို )မင္ ရတာ နဲ ႕ မု တ္ သု န္ ခ% ခ-င္ စိ တ္ ေတြ ေ&ာင္ းကနဲ ေပ,(ာရ သ'္ .. ! အဖု တ္ &ဲ က စိ ကနဲ
ယားသြား သ'္ ..!
တု တ္ တု တ္ ခဲ ခဲ အတန္ ၾကီ း ရဲ ႕ &ိ ပ္ က အေပ+က္ ေ(း က အေရၾက'္ ေ(းေတြ ယိ ု စီ းက-ေနတာ 
မု တ္ သု န္ ေတြ ႕ရ သ'္ ... ! မု တ္ သု န္ (က္ ကေ(း နဲ႕ စ္ (% ုးၾကီ းကို တယု တယ ဖြ ဖြ ေ(း ပြ တ္ ေပးေနမိ 
သ'္ .. ! နဲ တာၾကီ း မ#ု တ္ ဘူ း ... ! (ီ းအရမ္ းၾကီ း တဲ ႕ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း ...!
မု တ္ သု န္ ငယ္ ငယ္ က )မင္ း(ွ '္းဆြဲ တဲ႕ )မင္ းၾကီ းေတြရဲ႕ ()ပြ တ္ တန္ ၾကီ းေတြ ကိ ု ေတြ႕ဘူ း 
သ'္ .. ! ေက-ာင္ းေနဘက္ သူ ငယ္ ခ-င္ းေတြ အခ-င္ းခ-င္ း )ပ)ပီ း ေနာက္ ေ)ပာင္ ခဲ႕ဘူး သ'္ .. ! အခု
အန္ ကယ္႕ရဲ႕အတန္ ၾကီ း က အဲ ီ )မင္ းၾကီ းေတြရဲ ႕ အတန္ ၾကီ းေတြ (ို ဘဲ *ွ '္ သ'္ (ို ႕ &င္ တာဘဲ..အ#ိ ..!
မု တ္ သု န္ တအား ေစာက္ ပတ္ ယားတာဘဲ .. ယား(ာတာဘဲ . .!
အန္ ကယ္ (္ က မု တ္ သု န္ စု တ္ ေပးတာကို အရမ္ းၾကိ ဳက္ တယ္ ေ)ပာ&ား(ိ ု႕ အန္ ကယ္ (း႕ကိ ု  
အရင္ စု တ္ ေပးရအ%ု းမ'္ .. ! အမွ န္ က ခ-က္ ခ-င္ းဘဲ အန္ ကယ္ (္ ႕ကိ ု ယ္ ေပ,တက္ ခြ (ို က္ )ပီ း ..သူ႕(ီ းတန္ ၾကီ း 
အေပ, တက္ &ိ ုင္ (ို က္ ခ-င္ စိ တ္ေတြ ေပ,ေပ+က္ ေနရတာ ...!
မု တ္ သု န္ အန္ ကယ္ (္ ႕ အတန္ ၾကီ းကိ ု ဖမ္ းင% ု (ို က္ သ'္ ... ! အင္ း..#င္ း..အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း 
ပ+းစပ္ က ''္ းသ% သဲ႕သဲ႕ &ြ က္ ေပ,(ာ သ'္ . . ! မု တ္ သု န္ (-ာေ(း နဲ ႕ အတန္ ၾကီ းရဲ ႕ 
စ္ ကားကားၾကီ းၾကား&ဲ ကို ရစ္ (ိ ု က္ သ'္ .. ! အား.. အင္ း .. &ိ သြားပ%ု ရ သ'္ .. ! အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း 
မု တ္ သု န္႕ (က္ ေမာင္ းကိ ု ဖမ္ းဆု တ္ ကိ ု င္ (ို က္ သ'္ ..!
)ပြ တ္ )ပြ တ္ .. )ပြ တ္ )ပြ တ္ နဲ ႕ ကိ ု စိ တ္ ပ+(က္ ပ+ စု တ္ ေပးေနမိ )ပီ း .. အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း ရဲ ႕ ေ6ြ း"
ေတြ ကိ ု (က္ တဖက္ နဲ႕ ဆု တ္ ကိ ုင္ ကစားေပးေေနမိ သ'္ .. ! ီ (ိ ု (ု ပ္ ေပးတာ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း 
ၾကိ ဳက္ တယ္ ဆို တာ မု တ္ သု န္ သိ တယ္ ...!
သူ မ(-ာေ(းကို က-က-နန သ%ု းေပးေန သ'္ .. ! အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း ရဲ႕ &ိ ပ္ ေခ+င္းၾကီ း က အေပ+က္
ေ(းကို (ဲ (-ာ&ိ ပ္ နဲ ႕&ိ ုး&ို းဆြ ေပး သ'္ .. !အတန္ (%ု းပတ္ ၾကီ းတေ(-ာက္ (ဲ (-ာနဲ႕ သိ မ္ းယက္ ေပး 
သ'္ .. !
အိ ုး...အား..#ား..&ိ တယ္ ..သမီ းရယ္ .. (ု ပ္ တတ္ (ွ ခ-'္ (ား . ..!
ေက-းဖူ းရွ င္ ၾကီ းကိ ု )ပဳစု ေပးရတာကို အရမ္ း .မ္ းသာေန သ'္ .. ! သိ ပ္ ၾကိ ဳက္ သြား)ပီ း သူ မကို 
(က္ &ပ္ ယူ (ို က္ မ'္ ဆိ ု ရင္ ေတာ႕ ီ ေ(ာက မွာ မု တ္ သု န္ (မင္ း သ'္ အေပ-ာ္ ဆ%ု း )ဖစ္ သြ ားမွ ာဘဲ . .!
အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း စြဲ သြား ခိ ု က္ သြ ားေအာင္ မု တ္ သု န္ ပု ေ(ြ စြ မ္ း)ပေန သ'္ ..!
ေကာင္ း(ိ ု က္ တာ.. မု တ္ သု န္ ေ(းရယ္ . .. !
“ ေတာ္ ...ေတာ္ .....ေတာ္ ေတာ႕... သမီ း ... အန္ ကယ္ (္ )ပီ းသြား(ိ မ္ ႕မယ္ ...”
မု တ္ သု န္ ေမာ႕ၾက'္႕ သ'္ .. ! အတန္ ၾကီ း ကိ ု စု တ္ ေနတာ ရပ္ (ိ ု က္ သ'္ ..!
“ )ပီ းပေ(ေစ ေ(.. မီ း ပ+းစပ္ &ဲ မွာ)ပီ း(ိ ု က္ ေ(..”
“ #င္ ႕အင္ း ... မီ းကိ ု ခ-စ္ ေပးရအ% ုးမယ္ ေ( ...”
ခစ္ ခစ္ ခစ္ ... +ေၾကာင္ ႕ သူ ႕ကို ခ-စ္ ေနရတာ ..!
အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း က မု တ္ သု န္ အ.တ္ ေတြ တ(4ာခ-င္ း.. တခု ခ-င္ း ခြ-တ္ တာ ကို စူ းစို က္ )ပီ း ၾက'္႕ေန သ'္ 
. . ! သူ ႕အတန္ ၾကီ း သ'္ မတ္ မတ္ ေတာင္ ရ%ု မက တဆတ္ ဆတ္ (ွ ဳပ္ ခ+ေနသ(ိ ု ဘဲ ..!
အ.တ္ ေတြ အား(%ု း က-ြ တ္ ကြ ာသြ ားေတာ႕ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း သ'္ မု တ္ သု န္ (ု ပ္ ခ-င္ ေနတာကို ၾကိဳသိ ေန
သ(ိ ု ဘဲ သူ႕အတန္ ၾကီ း အေပ,ကိ ု တက္ &ို င္ ခိုင္ းေ( သ'္ ..!
ေစာေစာ&ဲ က (ု ပ္ ခ-င္ ေနတာ ပ+ ..!
အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း အေပ,ကို ခြ &ိ ုင္ (ို က္ )ပီ း.. အတန္ ၾကီ းကို သူ မ(က္ ကေ(းနဲ႕ &ိ န္ းကို င္ )ပီ း 
.. အဖု တ္ ေပ+က္ .မွ ာ ေတ႕ကာ ဖိ &ို င္ခ-(ိ ု က္ သ'္ . . ! ေ)ဖးေ)ဖး&ိ န္း&ို င္ခ-တာ ..!
1-စ္ .. … ပ-စ္ ပ-စ္
… အိ .
အတန္ တု တ္ တု တ္ ၾကီ း တ.က္ ေ(ာက္ သူ မ အဖု တ္ &ဲ )ပ'္ ႕က-ပ္ စြာနဲ ႕ .င္ သြ ား သ'္ ..! 
ေစာက္ ေခ+င္ းတခု (% ု းကိ ု &ိ သြ ား သ'္ .. ! အိ ု.. #ား . .!
ဖင္ )ပန္ ၾကြ )ပီ း .. ေ)ဖးေ)ဖး)ပန္ ဖိ &ို င္ ခ-(ို က္ သ'္ .. !)ပီ .ဘူ း......ဖင္ အၾကြ.. အဖု တ္ &ဲ က ေ(&ြ က္ သြ ား သ'္  
. . ! 7မီ း ေစာက္ ပတ္ ေ(း က က-ပ္ ေနတာဘဲ ...”
“ အန္ ကယ္ (္ ၾကိဳက္ (ား..”
“ အရမ္ းၾကိဳက္ တယ္ ...”
သူ အရမ္ းၾကိ ဳက္ တယ္ ဆို (ို႕ မု တ္ သု န္ (ဲ အေပ,ကေန ဖင္ ၾကီ းေတြ ကို နွဲ ႕ကာ0ွဲ ႕ကာ နဲ ႕ တခ-က္ ခ-င္ း 
&ို င္ (ို က္ ၾကြ (ို က္ နဲ ႕ (ု ပ္ ေပးေနပ+ သ'္ . . ! ခပ္ သြ က္ သြ က္ေ(း .. (ု ပ္ ေပးေတာ႕ သူ (ဲ ေအာက္ ကေန 
ေကာ႕ေကာ႕)ပီ း ပင္႕ေပး(ာ သ'္ ..!
“ အင္ း..#င္ း.. မီ း(ဲ ေကာင္ း(ာ)ပီ ... ေကာင္ း(ာ)ပီ ...အိ ု..အိ ု...”
“ အန္ ကယ္ (္ အေပ,က (ု ပ္ ေတာ႕မယ္ ေ( ..(ာ...”
“ #င္ ႕အင္ း..)ပီ းေတာ႕မယ္ .. သမီ း )ပီ းေတာ႕မယ္ ...(ု ပ္ .. (ု ပ္ ..”
အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း(ဲ ေအာက္ ကေန တအားပင္ ႕ေဆာင္႕ေပးပ+ သ'္ .. ! သမီ း(ဲ အေပ,ကေန တအားဖိ ဖိ
ဖင္ ၾကီ းေတြ ကို ရမ္ း)ပီ း စေကာ.ို င္ း ေမ4 ႕ သ'္ ..!
အိ ု...အား...အား....ေကာင္ း(ိ ု က္ တာ..အိ ု... အိ ု ...)ပီ း..)ပီ း...)ပီ း.....အား.........
အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း (ဲ ေအာက္ ကေန ေကာ႕&ို းရင္ း . . သု တ္ ေတြ တအား ပန္ း&ု တ္ ေန သ'္ ..!
“အိ ုး...ရွ ီ း..ေကာင္ း(ို က္ တာ...မီ းရယ္ ... မု တ္ သု န္ ရယ္ . .. . … အား.....”
မု တ္ သု န္ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း ေဘးမွာ (ွဲအိပ္ ခ-(ို က္ သ'္ ..!
အသက္ ရွဳသ% ေတြ နဲ႕ အ)ပင္ က ပင္ (ယ္ (ွိ ဳင္ းပု တ္ ခတ္ သ% ေတြ ကိ ု ဘဲ ၾကားေနရ သ'္ ...!
&ား.ယ္ ေမာင္ းမကန္ မွာ တ.ၾကီ းေန)ပီ း .. "ီ း#ိ န္ း$% သ'္ ရန္ ကု န္ )ပန္ ေရာက္ (ာ သ'္ ..!
&ား.ယ္ ကေန သူ ဖု န္ းဆက္ )ပီ း သူ &ား.ယ္ မွာ ရွ ိ ေနတယ္ (ိ ု႕ ေ)ပာေတာ႕ ေ+က္ တာ)မသီ တာ က
“ စိ ္ တ္ ပူ (ို က္ရတာ အန္ ကယ္ (္ $% ရယ္ .. အန္ ကယ္ (္ ဖု န္ းဆက္ (ိ ု က္ (ို႕ ေတာ္ ပ+ေသးရဲ ႕ ..” (ို ႕ )ပန္ ေ)ပာ 
သ'္ ..!
“ အား(%ု း စိ တ္ ပူ ေနၾကတယ္ ..မု တ္ သု န္ (မင္ း.. အန္ ကယ္ (္ နဲ ႕ ရွိ ေန(ား #င္ ...”
“ အင္ း ..”
“ အန္ ကယ္ (္ ဘယ္ ေတာ႕ )ပန္ (ာမွ ာ(ဲ #င္ ..”
“ မနက္ ဖန္ ..”
“ (ာၾကိ ဳေနမယ္ .. အန္ ကယ္ (္ $% ..”
"ီ း#ိ န္ း$% ကိ ု ေ,သိ မ္ ႕သိ မ္႕သူ ေ)ခသဲ 'ွ ပ္ ေပးေန သ'္ .. !
"ီ း#ိ န္ း$% ရဲ႕ ေ*ွ႕မွာ မု ဆို းူးေ&ာက္ ေ(း&ို င္ )ပီ း.. 'ွ ပ္ ေပးေနတာ . .!
အ)ပင္ ခန္ းက .+.+စို း .. အင္ တာကြ န္ း နဲ ႕ ေခ, သ'္ ..!
“ ေဘာ႕စ္ ..ခင္ ေအးၾကြ ယ္ .. တဲ ႕ .. ေဘာ႕စ္ (ာခိ ု င္ း&ားတာ(ို ႕ ေ)ပာပ+တယ္ . .”
"ီ း#ိ န္ း$% မမွ တ္ မိ .. ! ဘယ္ သူ (ဲ . .!
ေ,သိ မ္ ႕သိ မ္႕သူ က ..“ ကု န္ ကားေမာင္ းတဲ ႕ (ူ ေသသြား(ို ႕ က-န္ ခဲ ႕တဲ ႕ သူ႕မိ န္ းမေ(..အန္ ကယ္ (္ $%
(ာဖို ႕ေခ,&ားတာ ..” (ိ ု႕ သတိ ေပးေတာ႕မွ သတိ )ပန္ ရသြ ား သ'္ ..!
“ ေအး.. အ&ဲ (4 တ္ (ိ ု က္ . .”
"ီ း#ိ န္ း$% သ'္ မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ ေသဆ%ု းသြ ားတာတင္ မက သူ႕ကို ပ+ စီ အို င္ီ ေခ,စစ္ တာကို စိ တ္ &ဲ..
မအီ မ(ယ္ )ဖစ္ ေနဆဲ .. ! ဘာဘဲ )ဖစ္ )ဖစ္ သူ႕ (က္ ေအာက္ မွ ာ အ(ု ပ္ (ု ပ္ေနရင္ း ေသဆ% ု းသြ ားတဲ႕ 
.န္ &မ္ း မိ သားစု ကို ေတာ႕ သူ )ပန္ ၾက'္ ႕ရမ'္ ..!
ေ,သိ မ္ ႕သိ မ္႕သူ သ'္ ေ)ခသဲ 'ွ ပ္ တာ)ပီ းသြ ား(ိ ု႕ "ီ း#ိ န္ း$% ရဲ ႕ ('္ 6ု တ္ ကို 0ွိ ပ္ေပးေန သ'္ ..!
.+.+စို း နဲ ႕အတူ မိ န္ းမတေယာက္ .င္ (ာ သ'္ ..!
“ ေဘာ႕စ္ .. + ေဘာ႕စ္ ေခ,&ား(ိ ု႕(ာတဲ ႕ မခင္ ေအးၾကြ ယ္ ပ+ . .”
“ေအး. #ု တ္ )ပီ .+.+စို း .. ကဲ ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ..&ို င္ .. &ိ ုင္ ..”
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ သ'္ မု ဆိ ု းမ ပူ ပူ ေ0ြ းေ0ြ း .. (င္ ေသတာ တ(ေ(ာက္ ဘဲ ရွ ိအ%ု းမ'္ ... ! မ-က္ 0ွာေ(း 
'ွ ိဳးေနသ'္ .. ! "ီ း#ိ န္ း$% ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ကို အကဲ ခတ္ သ'္ .. !
ေတြ႕)ပန္ )ပီ .. ေနာက္ &ပ္ မိ န္ းမေခ-ာတေယာက္ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ သ'္ ေ+က္ တာ)မသီ တာ .. သိ မ္ ႕သိ မ္႕သူ တိ ု႕(ို ဘဲ &ိ ပ္ တန္ း အဆင္ ႕ မိ န္ းမေခ-ာ 
တေယာက္ )ဖစ္ ေန သ'္ .. ! မု တ္ သု န္ (မင္ း..ကို င္ *ာ.. သင္ $ာတို ႕&က္ အမ-ားၾကီ း ေခ-ာ(ွ )ပီ း 
ေတာင္ ႕တင္ း အခ-ိဳးက-တဲ ႕ ကိ ု ယ္ (%ုး ပိ ု င္ ရွ င္ မိ န္ းကေ(း .. ဘဲ . .!
“ခင္ ေအးၾကြ ယ္ .. အခု ဘယ္ သူ နဲ႕ ေနေန(ဲ ..”
“ အေမနဲ ႕ပ+ ..”
“ အသက္ ဘယ္ ေ(ာက္ ရွ ိ )ပီ (ဲ.. ခင္ ေအးၾကြ ယ္ . .”
“ က-မ 8၃0ွ စ္ ပ+ ..”
“ ငယ္ ငယ္ ေ(း ရွိ ေသးတာဘဲ ..စိ တ္ မေကာင္ းဘူ းကြ ယ္ .. အန္ ကယ္ က +ေၾကာင္ ႕ ေခ,ခိ ုင္ း(ိ ု က္ တာ ..+နဲ႕ 
ပ'ာအရ'္ အခ-င္ း..အဲ.. အတန္ း ဘယ္ ေ(ာက္ &ိ တက္ ခဲ ႕ သင္ ခဲ ႕(ဲ..”
“ က-မ ဘြ ဲ႕ရ)ပီ းပ+)ပီ ..”
“ေ#.. ေကာင္ းတာေပ+႕ .. ခင္ ေအးၾကြ ယ္ .. အရင္ က အ(ု ပ္ (ု ပ္ ခဲ ႕ဘူ း(ား ..”
“ (ု ပ္ ခဲ ႕ဘူ းပ+တယ္ .. က-မ ေငြ စာရင္ းကို င္ (ု ပ္ ခဲ ႕ပ+တယ္ .. အိ မ္ ေ&ာင္ က-ေတာ႕ က-မေယာက-9ား က..
&ြ က္ ခိ ုင္းတာနဲ႕ &ြ က္ (ိ ု က္ တာပ+ ...”
“ေ#.. &ြ က္ (ို က္ တယ္ .. ဘာ(ို ႕ သူ က &ြ က္ ခိ ုင္ းတာ(ဲ .. ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ပ+ အ(ု ပ္ (ု ပ္ ရင္ .င္ ေငြ 8ခု မိ ု႕ 
ပိ ု မေကာင္ းဘူ း(ား ..”
“ က-မကို သူ က စိ တ္ မခ-(ိ ု႕ပ+ ..”
“ေ#...”
“ က-မ အ(ု ပ္ က မန္ ေန6-ာက က-မကိ ု ရိ သဲ႕သဲ႕ (ု ပ္ (ိ ု႕ အကိ ု က အ(ု ပ္ &ြ က္ခို င္ းတာပ+ ..”
“ေ#...”
ေ,သိ မ္ ႕သိ မ္႕သူ (ဲ အန္ ကယ္ (္ $% ေတာ႕ မိ န္ းကေ(း က အရမ္ းေခ-ာ)ပီ း ေတာင္ ႕(ိ ု႕ မ-က္ စိ က-)ပီ (ိ ု႕ 
သိ (ိ ု က္ သ'္ .. ! မိ န္ းမေခ-ာေတြ ကို သေဘာက-(ြ န္ း(ို ႕ စပြ န္ ဆာ ေပးေနတဲ ႕ စပြ န္ ဆာ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း 
မ#ု တ္ (ား ...!
“ ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ... အ(ု ပ္ မ(ု ပ္ ခ-င္ ဘူ း(ား ..”
“ (ု ပ္ ခ-င္ ပ+တယ္ .. အန္ ကယ္ .. အကိ ု (ဲ မရွိ ေတာ႕ဘူ းဆိ ုေတာ႕ က-မ အ(ု ပ္ (ု ပ္ မွ )ဖစ္ မွ ာ 
.. ေစာေစာ&ဲ က(ဲ က-မ အ(ု ပ္ မ&ြ က္ ခ-င္ ပ+ဘူ း ... အကို က အတင္ း &ြ က္ ခို င္း(ို ႕ ပ+...”
ေ,သိ မ္ ႕သိ မ္႕သူ .. စိ တ္ &ဲ က က-ိ တ္ )ပီ း )ပ%ဳး(ို က္ သ'္ ..!
အင္ း.. အန္ ကယ္ (္ $% နဲ႕ ေတာ႕.. ေတြ႕ေတာ႕မယ္ ... (ို ႕ . .!
“ အန္ ကယ္႕ဆီ မွ ာ အ(ု ပ္ ေပးမယ္ . . မင္ းေနတဲ ႕ )မိ ဳ႕မွာေတာ႕ မ#ု တ္ ဘူ း .. ီ မွာ (ု ပ္ ရမယ္ ..(ု ပ္ မ(ား..”
ခင္ ေအးၾကြ ယ္မွာ .မ္ းသာသြ ားတဲ႕ ပ% ု နဲ႕ ..“ (ု ပ္ ခ-င္ ပ+တယ္ ..အန္ ကယ္ ... (ု ပ္ ပ+မယ္ ..” (ိ ု႕ ခ-က္ ခ-င္ းဘဲ
)ပာ)ပာသ(ဲ ေ)ပာ သ'္ ..!
“ ေကာင္ း)ပီ .. ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ၾကိဳးစားရင္ ၾကိဳးစားသ(ိ ု ..တို းတက္ မွ ာဘဲ .. ၾကိဳးစားပ+ ..သစ: ာ 
ရွ ီ ပ+.. ေအာင္ )မင္ မွာ ပ+ .. အစစ အရာရာ အ)ပင္ က .+.+စို း (ု ပ္ ေပးပ+(ိ မ္ ႕မယ္ ..”
“ ေက-း$ူ းတင္ ပ+တယ္ ..အန္ ကယ္ (္ .. က-မ ၾကိဳးစားပ+မယ္ ..စိ တ္ ခ-ပ+...”
“ ေကာင္ း)ပီ ကြ ယ္ .. ကဲ )ပန္ နို င္ ပ+)ပီ ..”
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ (ဲ က-မကို ခြ င္ ႕)ပဳပ+အ%ု း..အန္ ကယ္ (္ .. ဆိ ု )ပီ း အခန္ း&ဲ က &ြ က္ သြ ား သ'္ ..!
ခ+းေသးေသး ေအာက္ က သိ သိ သာသာ စြ င္ ႕ကား ေနတဲ႕ တင္ ပ+းၾကီ းေတြ #ာ (မ္ းေ(-ာက္ (ို ႕ 
ေ)ခ(ွ မ္ း(ွ မ္ း(ိ ု က္ တို င္ း . တု န္ ခ+ သြ ားၾကတာကိ ု အန္ ကယ္ (္ "ီ း#ိ န္း$% သ'္ မ-က္ ေတာင္ မခတ္ တမ္ း 
ေငးစိ ု က္ ၾက'္႕ေန)ပီ းမွ.. “ သိ မ္႕သိ မ္ ႕ .. မိ န္ းကေ(း ကိ ု အန္ ကယ္ $% သနားတယ္ ကြ ယ္ ..သိ မ္႕သိ မ္ ႕ဘဲ  
.+.+စို းကို မိ န္ းကေ(း ရန္ ကု န္ ကို ေ)ပာင္ း(ာဖို႕ ေငြေတြ ဘာေတြ &ု တ္ ေပးဖို ႕ ေ)ပာ(ိ ု က္ ပ+အ%ု း ..”(ိ ု႕ 
ေ,သိ မ္ ႕သိ မ္႕သူ ကိ ု ေ)ပာ(ိ ု က္ ပ+ သ'္ ..!
“ #ု တ္ ကဲ႕ အန္ ကယ္ (္ $% ..”
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ သ'္ "ီ း#ိ န္ း$% ကို ေတာင္ းပန္ ခ-င္ သ'္ .. !
သူ မ ေမာက္ ေမာက္ မာမာ သူ ႕အေပ, ဆက္ ဆ% ခဲ ႕တာ .. အ&က္ (ူ ၾကီ းက (ဲ "ီ း#ိ န္ း$% ကို  
ေတာင္ းပန္ ခို င္ းေန သ'္ .. ! ီ (ူ ၾကီ း သ'္ ေတာ္ ေတာ္ ေပ+က္ ေရာက္ မွ န္ း အခု ေတာ႕ သိ )ပီ ..!
"ီ း#ိ န္ း$% ကို သူ မ စစ္ ေမးတ%ု းက "ီ း#ိ န္း$% က သူ မ ကိ ု ယ္ (%ုးေတြ ကို တပ္ မက္ စြာနဲ ႕ 
စိ ု က္ ၾက'္ ႕တာ ရင္ ေတြ ဖို ခဲ ႕ရ သ'္ .. ! ီ (ူ ၾကီ း သ'္ သ'္ ဘက္ မွာ အေတာ္ ႕ကို န% မယ္ ၾကီ း သ'္ ..!
ေကာင္ မေ(းေခ-ာေခ-ာေတြ ကို စပြ န္ ဆာေပးတာ ေၾကာင္ ႕ စပြ န္ ဆာ အန္ ကယ္ ၾကီ း (ို ႕ န% မ'္ ၾကီ း သ'္ 
. ! ေကာင္ မေ(းေခ-ာေခ-ာေတြ နဲ႕ တရ%ု းရ%ု း ေနတတ္ တဲ ႕ ပေ(းဘိြ ဳင္ းၾကီ းတေယာက္ (ို ႕(ဲ .. သူ ႕ကိ ု (ူ ေတြ  
သိ ေနၾက သ'္ .. !
သူ မ နဲ႕ ရဲ သင္ တန္ း အတူ တူ တက္ ခဲ ႕ေသာ သူ ငယ္ ခ-င္ းမ ခင္ မမသြ ယ္ ဆီ ကို ဖု န္ း(ွ မ္ း 
ဆက္ သ'္ ..!
ခင္ မမသြ ယ္ က "ီ း#ိ န္း$% နဲ ႕ ခင္ သ'္ .. ! ပတ္ သက္ ဘူ း သ'္ .. ! ခင္ မမသြ ယ္ သ'္ သူ မ&က္ 
အဆက္ ပို ေကာင္ း သ'္ .. ! ခင္ မမသြ ယ္ သ'္ သူ မ&က္ ရာ&ူ း ပို ၾကီ းသြ ား)ပီ း ု ရဲ မွ/း )ဖစ္ ေန သ'္ ..!
“ သြ ယ္ .. ပြ င္ ႕နီ ပ+ .. သြ ယ္ နဲ ႕ စကားေ)ပာခ-င္ (ို ႕ . .”
“ေ)ပာေ(.. ပြ င္႕နီ ..သြ ယ္ .. အားပ+တယ္ ..ေ)ပာ.. ဘာ(ဲ .. ဘဲ ရေန)ပီ (ား.. အပ-ိဳၾကီ း ...”
“ မရေသးပ+ဘူ း.. သြ ယ္ ရယ္ .. ီ (ို သြ ယ္ ရဲ႕.. #ိ ု တရက္ က (ူ သတ္ မွဳတခု )ဖစ္ တာ သြ ယ္  
သိ (ား.. မ-ိဳးစ'္ ေအာင္ ဆိ ု တာေ( .. အရင္ က ု ရဲ အု ပ္ ေ#ာင္ းတေယာက္ ေ( ...”
“ေအး..သိ တယ္ .. "ီ း#ိ န္ း$% ေဘာ္ ီ5တ္ မွ ဳတ္ (ား . .”
“အိ ု.. သြ ယ္ သိ ေနတာဘဲ .. ီ (ိ ု သြ ယ္ ရဲ ႕ ...”
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ က ေ,ခင္ မမသြ ယ္ ကိ ု အက-ိ ဳးအေၾကာင္ း အား(% ုး ေ)ပာ)ပ(ို က္ သ'္ ..!
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ က ..“ သြ ယ္ .. "ီ း#ိ န္ း$% နဲ ႕ ခင္ တယ္ မ#ု တ္ (ား #င္ ..” (ိ ု႕ေမးေတာ႕ ..“ပြ င္ ႕နီ ရယ္  
. . ယူ မို ႕ ီ (ူ ၾကီ းကို သြားမာတင္ းတင္ း ဆက္ ဆ% တယ္ .. သြ ယ္ က သူ႕ကို သိ ပ္ ခင္ တာ ..သူ ..သူ ကေ(..သိ ပ္
အနမ္ းေကာင္ းတာ..#ြ န္ း.. (ူ ဆိ ုးၾကီ း .. ပြ င္႕နီ က သူ ႕ကိ ု ေ&ာင္ မခ-ရဘဲ.. သူ က ပြ င္႕နီ ကို 
ေ&ာင္ ခ-သြ ား(ိ မ္ ႕မယ္ ...”
“ ဘာရယ္ . .”
“ ေ&ာင္ )ပီ း ခ-သြား(ိ မ္ ႕မယ္ . . ”
“ေ#...”
“ ပြ င္႕နီ.. ယူ႕စိ တ္ &ဲ ဘဲ &ား ..သူ ..သူ .. ီ (ူ ၾကီ း က သိ ပ္ ခ-စ္ တတ္ တဲ ႕ (ူ ၾကီ း ..သူ နဲ ႕ေတြ ႕ဘူ းတဲ႕ 
မိ န္ းမေတြ #ာ သူ ႕ကိ ု စြဲ သြ ားၾကရတယ္ ..#ီ း. သြ ယ္ အပ+အ.င္ ဘဲ .. သြ ယ္ နဲ ႕ သူ )ဖစ္ ဘူ းတယ္..”
“#ယ္ .. သြ ယ္ ရယ္ .. တကယ္ ဘဲ (ား . .”
“ ရွ /း .. ဘယ္ သူ မွ မေ)ပာနဲ ႕ ေနာ္.. သူ ငယ္ ခ-င္ း .. ဆီ းကရက္ ... ေနာ္ ...”
“ ေအးပ+ သြ ယ္ ရယ္ . . ေ)ပာမ(ား . . ယူ နဲ႕ ကိ ု ယ္ နဲ႕ က ငယ္ ေပ+င္ းေတြ ..ေ)ပာ..ေ)ပာပ+အ%ု း.. ယူ နဲ ႕ သူ နဲ ႕ ..
ဘယ္ ေ(ာက္ အ&ိ ေတာင္ )ဖစ္ ခဲ ႕ၾကတာ(ဲ . .“
“#ိ တ္ ..အစြမ္ းကု န္ ဘဲ ..#ီ း..အရမ္ းမို က္ တယ္ .. ပြ င္႕နီ ..#ီ း.. ရွ ယ္ ဘဲ .. သူ႕န% မ'္ ကို "ီ းခ-စ္ ေကာင္ း (ိ ု႕ေတာင္  
ေခ,(ိ ု က္ ခ-င္ မိ တယ္ .. ခ-စ္ ေပးတာ ေကာင္ း(ြန္ း(ိ ု႕ . . .”
“ #ာ ...သြ ယ္ .. ၾကားရတာ မယ% ု နို င္ ဘူးကြာ ..ယူ ... ယူ .. တကယ္ ေ)ပာေနတာေနာ္ . .”
“ တကယ္ ေပ+႕ .. သူ က အ(ု ပ္ မ-ားေန(ိ ု႕ . .သူ &ပ္ ေတြ ႕မယ္ ဆို ရင္ ..သြ ယ္ ႕ဘက္ က 
&ပ္ ေတြ႕ခ-င္ ေသးတယ္ ..သိ (ား.. သူ ေ(..( ီ ေနရာတြ င္ ေ,ခင္ မမသြ ယ္ သ'္ ေ(သ% တိ ုးတို းေ(း နဲ႕
ေ)ပာ သ'္ ) .. ဘာ5-ာမွ ဳတ္ တာ သိ ပ္ ေတာ္ တာဘဲ . .ခစ္ ခစ္ ခစ္ ...”
“ အိ ု ..”
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ၾကက္ သီ းေတြ တ)ဖန္ း)ဖန္ း &သြားရ သ'္ ..!
“ ယူ႕ကိ စ: ဘာမွ မပူ နဲ ႕ . .သြ ယ္ .. သူ ႕ဆီ ကို ဆက္ သြ ယ္ (ို က္ မယ္ ..စိ တ္ ခ-.. သြ ယ္ .. သူ႕ကို  
ပိ ု င္ ပ+တယ္ .. သိ ပ္ သေဘာေကာင္ းတဲ ႕ (ူ ၾကီ း ပ+ .. ယူ နဲ ႕ ဆ%ု ေပးမယ္ ..”
“အု ိ.. ေက-း$ူ းပ+ဘဲ သြ ယ္ ရယ္ .. (ု ပ္ ပ+အ%ု း . .”
“ ေအးပ+.. ယူ ရာ&ူ းေတာင္ တက္ သြ ားနို င္ တယ္ .. သူ နဲ႕ ခင္ ရင္ . .”
“တကယ္ ..အို .. သြ ယ္ ရယ္ . .”
“ တခု ယူ ႕ကို ေ)ပာ)ပရအ%ု းမယ္..သူ ႕အေၾကာင္ း..#ီ း..မေနနို င္ ဘူ း.. (-ာက ယားေနတာေ( ...သူ ..သူ ႕
ပစ: '္ းၾကီ း က တကယ္ ႕ရွ ယ္ ၾကီ း ..ပြ င္႕နီ ေရ.. တကယ္ ႕ စူ ပ+ၾကီ း .. အီ ဆိ မ္႕ေနေအာင္ ..ေကာင္ းတယ္ ...ွ /း 
...#ူ း....”
“ #ာ .. သြ ယ္ . . ယူ ေ)ပာတာ နားေ&ာင္ ရတာ ကို ယ္ ေ( .. ရြ စိ ရြစိ ေတာင္ )ဖစ္ (ာေန)ပီ . .”
“ #ီ း .. အပ-ို ၾကီ း .. ခု &ိ အပ-ိ ဳ စစ္ စစ္ ရွ ိ တ%ု းဘဲ (ား .. ယူ ဘဲ တေယာက္ နဲ ႕မွ မအိ ပ္ ဘူ းေသးဘူ း(ား ..”
“ သြ ယ္ ရယ္ .. အ(ု ပ္ ဘဲ ဖိ (ု ပ္ ေနတာ . ဘယ္ က(ာ ဘဲ ရွ ိ ရမွ ာ(ဲ ..”
“ +ဆိ ု ယူ 1ား5-င္ း စစ္ စစ္ ဘဲ ေပ+႕.. #တ္ (ား .. ”
“ အိ ု .. သြ ယ္ က (ဲ .. ရွ က္ ပ+တယ္ . . ဘာေတြ ေမးေနတာ(ဲ (ို ႕ ...”
“ ရွ က္ မေနနဲ႕.. သြ ယ္ က ယူ႕ကိ စ: ကို အစစ တာ.န္ ယူ ေပးမွ ာ .. အကိ ု ၾကီ း "ီ း#ိ န္ း$% ကိ ု အား(% ု း 
ရွ င္ း)ပေပးမွ ာ .. သြ ယ္ သူ႕ဆီ ဖု န္ းဆက္ (ိ ု က္ အ%ု းမယ္ .. ေနာက္ မွ &ပ္ ေ)ပာၾကမယ္ ကြာ ..”
“ #ု တ္ )ပီ ..သြ ယ္ ..ေက-း$ူ းဘဲ .. )ပန္ ေခ,ေနာ္ ...”
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ .. ေတာ္ ေတာ္ စိ တ္ (ွ ဳပ္ ရွားသြ ား သ'္ .. ! ခင္ မမသြ ယ္ က "ီ း#ိ န္ း$% ရဲ ႕ ပစ: '္ း 
ၾကီ းမားတဲ႕ အေၾကာင္ းေတြ ေ)ပာ)ပ (ို ႕ ...!
ဘာဘဲ )ဖစ္ )ဖစ္ "ီ း#ိ န္ း$% နဲ ႕ ေတြ ႕(ိ ု သ'္ .. ! သူ ေက-နပ္ ေအာင္ ေတာင္ းပန္ ခ-င္ သ'္ .!
ခင္ မမသြ ယ္ ဆီ က ဖု န္ း)ပန္ ေခ,တာကိ ု ေမွ-ာ္ ေနမိ သ'္ ...!
ခင္ မမသြ ယ္ က ေတာ္ ေတာ္ နဲ႕ ဖု န္ း)ပန္ မေခ, ..!
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ေစာင္႕ရတာ စိ တ္ မ*ွ '္ နို င္ ေတာ႕ .. ! ခင္ မမသြ ယ္ ကိ ု &ပ္ ေခ,မိ ရ သ'္ ..! 
ခင္ မမသြ ယ္ က အကို ၾကီ းက အ(ု ပ္ အရမ္ းမ-ား)ပီ း မအား(ိ ု႕ ပြ င္႕နီရယ္.. ေဆာရီ းဘဲ ..အဲ..အကိ ု ၾကီ း
က သူ ႕ကိ ု ေတာင္ းပန္ ဖို ႕ မ(ိ ုပ+ဘူ း.. တဲ ႕ .. ပြ င္႕နီ နဲ ႕ေတာ႕ ဆ% ု ခ-င္ ပ+ေသးတယ္ တဲ ႕ .. သူ (ဲ အ(ု ပ္ မအား 
သ(ိ ု ပြ င္႕နီ (ဲ #ို (ူ သတ္ မွဳ တရာခ% ေတြ ကို အမိ ဖမ္ းရအ%ု းမွ ာ ဆို ေတာ႕..တေန႕ေတာ႕ 
ေတြ႕တာေပ+႕... တဲ ႕ ..!
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ စိ တ္ ပ-က္ သြား ပ+ သ'္ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ရန္ ကု န္ ေရာက္ (ာ သ'္ .. ! "ီ း#ိ န္ း$% ရဲ ႕ အတြ င္ းေရးမွ /းမေ(း .+.+စိ ုး က အစစ 
စီ စ"္ ေပး သ'္ .. !"ီ း#ိ န္ း$% ရဲ ႕ *%ု းအဖြဲ ႕မွ ာ အ(ု ပ္ (ု ပ္ ရမ'္ (ို ႕ သိ ရ သ'္ ! အ(ု ပ္ မ.င္ ခင္
ေဆးစစ္ * သ'္ . . ! သူ ေ;းရဲ႕ ကု မ< =ီ မွာ ဆရာ.န္ (ဲ ရွ ိ သ'္ .. ! ေဆးစစ္ ဖိ ု႕ ေဆးခန္ းကို သြ ားေတာ႕ 
ေ+က္ တာ )မသီ တာ ဆိ ု တဲ႕ ဆရာ.န္ မေ(းးနဲ ႕ ေတြ ႕ရသ'္ . .!
ေ+က္ တာ)မသီ တာ က ေသြ း..ဆီ း.. .မ္ း အား(% ုး စစ္ ေပး သ'္ .. ! ကို ယ္ခ0>ာ တခု (% ုးကို (ဲ စစ္  
သ'္ .. ! အ.တ္ အား(% ုး ခြ -တ္ )ပရ သ'္ .. ! ေ+က္ တာ)မသီ တာ က ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ရဲ ႕ အ.တ္ မဲ႕
ကို ယ္ (%ု း ကိ ု ၾက'္ ႕)ပီ း ..“ 'ီ မ ရဲ ႕ ရင္ သားေတြ .. တင္ ပ+းၾကီ းေတြ နဲ႕ အ59 +စပ္ က အရမ္ း(ွ တာဘဲ 
.. (င္ ရခဲ ႕ဘူ းတယ္ ဆို တာ ယ% ု ဘြ ယ္ မရွ ိ ဘူ း .. (ို ႕ ေ)ပာ သ'္ ..!
ေ+က္ တာမေ(း သ'္ မိ န္ းမခ-င္း ၾကိ ဳက္ တဲ႕ (က္ စဘီ ယန္ မ-ား(ား (ို ႕ေတာင္  
&င္ (ိ ု က္ မိ သ'္ .. ! ခင္ ေအးၾကြ ယ္ မိ န္ းမ အ59 + ကို 0ွိ ဳက္ ခြ -တ္ စစ္ ေဆးတာ ..ခင္ ေအးၾကြ ယ္ 
.. တု န္ တု န္ ရီ ရီ ေတာင္ )ဖစ္ သြားရ(ိ ု႕ . ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ကို ..“ ခင္ ေအးၾကြ ယ္ က% ေကာင္ းမွာပ+.. အန္ ကယ္ $% ၾက'္ ႕ရွဳ ေစာင္ မတဲ႕ သူ ေတြ 
.. က% ေကာင္ းၾကတာ ရာ0ွ %ဳး)ပ'္ ႕ပ+ဘဲ . .” (ို ႕ )ပ%ဳး)ပ% ဳးေ(း ေ)ပာပ+ သ'္ . .!
ရဲ )မင္ ႕ သ'္ ရဲ (ူ &ြ က္ .. ရဲ အမွ ဳ&မ္ းေ#ာင္ း )ဖစ္ သ'္ ႕အားေ(-ာ္ စြာ..အဆက္ အသြ ယ္ ေတြ  
ရွ ိ သ'္ .. ! (ု ပ္ ေဖ,ကိ ုင္ ဘက္ အေ#ာင္ းေတြ ရွိ သ'္ .. ! ု စရိ ု က္ ေ(ာက မွာ(ဲ သူ ကူ 'ီ ခဲ႕ဘူ းတဲ ႕ 
(ူ ေတြ ရွ ိ သ'္ .. ! သူ နဲ႕ အတူ တူ "ီ း#ိ န္ း$% ဆီ မွာ အတူ တူ (ု ပ္ ခဲ ႕တဲ႕ မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ အသတ္ ခ% ရတာနဲ ႕ 
ပတ္ သက္ )ပီ း သူ ႕န'္ းသူ ႕#န္ နဲ႕ (ဲ စ% ု စမ္ းေ( သ'္ .. ! မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ သ'္ (ူ ေတာ္ တေယာက္  
)ဖစ္ ေပမဲ႕ မိ န္ းမ နဲ႕ ပတ္ သက္ (ာရင္ စ'္ းမေစာင္ ႕တာေတြ ပိ ုပို သိ (ာရ သ'္ .. ! (င္ ရွ ိမိ န္ းမေတြ ကို  
သူ ၾကာခိ ု ေနတာ မ-ား)ပီ..တဲ ႕.. !
)ဖစ္ နို င္ ေ)ခ ရွိ တာက မ-ိ ဳးစ'္ သူ သ'္ ခင္ ခင္ ခက္ ဆိ ု တဲ႕ ဆူ )ဖိ ဳးတဲ ႕ ေရေဆးင+းၾကီ း 
တေယာက္ ကိ ု (င္ ရွိ မွန္ းသိ ရက္ နဲ႕ ၾကာခို ခဲ ႕တာ.. ခင္ ခင္ ခက္ ရဲ႕ (င္ ေက-ာ္ ေမာင္ ေမာင္ $င္ ဆိ ု တဲ႕ 
ေကာင္ က ေဆာ္ (ို က္ တာ )ဖစ္ နို င္ တယ္ (ိ ု႕ သူ ႕ (ူ ရင္ းေတြ က သတင္ းေပး သ'္ ..!
ေက-ာ္ေမာင္ ေမာင္ $င္ သ'္ (ူ ေကာင္ းတေယာက္ မ#ု တ္ .. ! မ#ု တ္ တာဆိ ု  
အကု န္ (ု ပ္ တဲ ႕ ေကာင္ .. ! (ူ ဆို း စာရင္ း.င္ .. န% မ'္ ဆို း နဲ ႕ (ူ .. ! ီ (ို ေကာင္ က သူ ႕မယားကို  
ၾကာခို တဲ ႕ ေကာင္ ကို အရွ င္ &ားမွာ မ#ု တ္ ဘူ း .. ေ( ..!
ရဲ )မင္ ႕ သ'္ ေက-ာ္ေမာင္ ေမာင္ $င္ အေၾကာင္ းကို ေသေသခ-ာခ-ာ စ% ုစမ္ း သ'္ ..!
သူ သ'္ ေငြ ကို ေရ(ို သ% ုး)ပီ း စ% ု စမ္ း သ'္ .. ! "ီ း#ိ န္ း$% က အေနာက္ က ရွ ိ ေန(ိ ု႕ သူ (ု ပ္ ခ-င္ တာ 
(ု ပ္ (ို႕ ရေန သ'္ .. ! သူ သ'္ ေက-ာ္ ေမာင္ ေမာင္ $င္ က မ-ိဳးစ'္ ေအာင္ ကို သူ ႕(ူ ေတြ ကိ ု ရွ င္ းခို င္း
တာ သိ (ာ)ပီ း ဘယ္ ေကာင္ ေတြ က ရွ င္းပစ္ သ(ဲ ဆို တာကို သူ &ပ္ (ိ ု က္ သ'္ ..!
သူ ရတဲ ႕ သတင္ းေတြ ကို ီ အမွ ဳကိ ု ကို င္ တဲ ႕ အမွဳစစ္ ရဲ အရာရွိ မ ေ,ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ဆီ ကိ ု သူ 
သတင္ းေပး သ'္ .. ! ေ,ပြင္႕နီ ေက-ာ္ တို ႕ သ'္ မၾကာခင္ ေက-ာ္ ေမာ္ငေမာင္ $င္ ရဲ ႕ (ူ ေသာ္ ေကာင္ း 
နဲ ႕ #န္ တင္ ႕တိ ု႕ကို ဖမ္ းဆီ း(ိ ု က္ သ'္ .. ! မ-ိ ဳးစ'္ ေအာင္ ကို သတ္ ခဲ႕တဲ႕ တရားခ% ေတြ မိ )ပီ ..! 
ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ (ဲ န% မ'္ ေကာင္ း ရသြ ား)ပီ း ရာ&ူ းတို းသြ ား သ'္ ... ! ု ရဲ မွ /း)ဖစ္ သြား သ'္ ..!
ေစာေစာ က ရဲ မွ /းၾကီ း ေခ,(ို ႕ ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ သူ ႕ရ% ုးခန္ း ကိ ု 
သြ ားေတြ႕ေတာ႕.. အ(ု ပ္ အေၾကာင္ းေတြ ေ)ပာအ)ပီ း ..“ "ီ း#ိ န္ း$% ၾကီ းကို ေတာင္ းပန္ )ပီ းပ(ား . .” (ို ႕ 
ေမးေသး သ'္ .. ! က-မ ၾကိဳးစားပ+တယ္.. သူ က အ(ု ပ္ မ-ားေန(ို ႕ ခု &ိ ေတြ ႕ခြ င္ ႕မရေသးပ+ဘူ း ..”(ို ႕
ေ)ဖခဲ ႕ သ'္ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ သ'္ "ီ း#ိ န္ း$% ရဲ ႕ ကိ ု ယ္ ေရးအတြ င္ းေရးမွ /း )ဖစ္ (ာ သ'္ ..!
သူ မရဲ ႕ ဖ-တ္ (ပ္ မွဳ.. အကင္ းပ+းမွ ဳေတြ ကို "ီ း#ိ န္ း$% ေတြ႕(ာ)ပီ း သေဘာက- သ'္ .. ! .+.+စိုး သ'္  
ရ% ု းခန္ းမွာ တာ.န္ ယူ ရ)ပီ း ခင္ ေအးၾကြ ယ္ က "ီ း#ိ န္ း$% သြားတဲ ႕ ေနရာေတြ ကို (ို က္ ရ သ'္ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ နဲ ႕ အတူ တူ သြ ားရတာ (ာရတာ "ီ း#ိ န္ း$% ေပ-ာ္ေနသ(ို ဘဲ .. ! ခင္ ေအးၾကြ ယ္ 
အရင္ က&က္ ပိ ု (ွ (ာ သ'္ .. ! ရု ပ္ မ#ု တ္ .. ! &ရိ န္ နာ နဲ႕ ေ(႕က-င္ ႕ေပး)ပီ း .. 5-င္ မ္ မွ ာ စက္ မ-ိ ဳးစ%ု နဲ႕ 
ကစားတာ ၾကာ(ာေတာ႕ .. ကို ယ္ (%ု း အရမ္ း(ွ (ာတာ ..!
.ွ /း ... ေကာင္ း(ို က္ တဲ ႕ က-န္ းမာေရး ...!
ေတာင္ ႕တင္ း(ွ တဲ ႕ တင္ ပ+းေတြ က အေနာက္ ကိ ု ေကာ႕&ြ က္ ေနၾက သ'္ .. ! ခ+းေ(းက အရမ္ းေသး 
သ'္ . . ! ခြ +)မင္ ႕ဖိ နပ္ )မင္႕)မင္ ႕နဲ ႕မို ႕ သူ မ တင္ ပ+းေတြ က ပို &ယ္ .+ေနသ(ို &င္ ရ သ'္ ..!
"ီ း#ိ န္ း$% နဲ႕ သူ႕ရ%ု းခန္ း&ဲ မွ ာ ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ရွ ိ ေန သ'္ ..!
“ ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ..”
“ အန္ ကယ္ (္ ႕ကိ ု ေရေအးေအး တခြ က္ ေ(ာက္ ..”
“ #ု တ္ ..အန္ ကယ္ (္ ...”
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ရ% ုးခန္ းၾကီ း ရဲ ႕ ေ&ာင္ ႕က ေရခဲ ေသတ?ာဆီ ကိ ု ေ(-ာက္ သြ ား သ'္ ..! 
ခ+းေသးေသးေ(းေအာက္ က တင္ ပ+းေတြ က အိ စက္ ေန သ'္ . . ! ေ(-ာက္ သြားတ%ု း ီ တင္ ပ+းၾကီ းေတြ  
တု န္ ခ+တာေတြ က ၾက'္႕(ို ႕မ. ..!
(ွ (ိ ု က္ တာ ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ရယ္ . ..!
“ ေဘာ႕စ္ ... မု တ္ သု န္ (မင္ း .. ဆီ က ဖု န္ း(ာပ+တယ္ ...”
"ီ း#ိ န္ း$% ေရကူ းကန္ ေဘးက ေရာင္ စ%ု &ီ းၾကီ းေအာက္ မွာ အ0ွိ ပ္ ခ%ေနတ% ုး.. ဆဲ (္ ဖု န္း )မ'္ (ာ(ို ႕ ရဲ )မင္ ႕
က ဖု န္ းကို င္ရင္ း (ာေ)ပာ)ပ သ'္ ..!
“ေအး.. ေပး ..”
သူ ဖု န္ းကို (ွ မ္ းယူ (ို က္ သ'္ ..!
“ ေ)ပာ.. မု တ္ သု န္ .. ”
“ အန္ ကယ္ (္ .. ကိ ုင္ ရာကေ( အ)မဲ ငို ငိ ု ေနတယ္ .. အန္ ကယ္ (္ ႕ကိ ု သူ ေတာင္ းပန္ ခ-င္ တာ အရမ္ းဘဲ ..
အန္ ကယ္ (္ .. သူ ႕ကိ ု (က္ ခ% ေတြ ႕ဆ% ုနို င္ မ(ား #င္ ...”
တကယ္ ေတာ႕ "ီ း#ိ န္ း$% သ'္ ဘူ းဆိ ုဖရ%ု သီးသူ မ#ု တ္ ဘူ း ...!
“ အင္ းေ( ..ကို င္ ရာ.. အခု ဘယ္ မ(ဲ ..”
“ ရွ ိ ပ+တယ္ .. အန္ ကယ္ (္ ..”
“ ေအး..(4 တ္ (ိ ု က္ .. င+ အခု ေရ4 ေတာင္ ၾကား က အိ မ္ မွာ..”
“အိ ု.. .မ္ းသာ(ိ ု က္ တာ ..”
သူ႕ကို ခင္ ေအးၾကြ ယ္ က 0ွ ိ ပ္ ေပးေနတာ )ဖစ္ သ'္ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ သ'္ အ)ပာေ*ာင္ ရ-င္ းေဘာင္ းဘီ တိ ု တို ေ(း နဲ ႕ အေပ, က ခ+း နဲ႕ ဘို က္ သားေပ,ေနတဲ႕ 
တီ ရွ ပ္ အ)ဖ/ေရာင္ တို တိုေ(း .တ္ &ား သ'္ ... !
ကို င္ ရာ မၾကာခင္ ေရာက္ (ာ သ'္ .. ! ရဲ )မင္ ႕ က "ီ း#ိ န္ း$% ရွ ိရာ ေရကူ းကန္ ေဘးနားကိ ု ေခ,(ာ .
သ'္ .. ! "ီ း#ိ န္ း$% က ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ကိ ု အနားေပး(ိ ု က္ သ'္ ..!
“ ကို င္ ရာ ..ေ)ပာ.. ဘာ ေ)ပာမ(ဲ ..”
“ အန္ ကယ္ (္ ႕ကိ ု သစ: ာမဲ႕သ(ိ ု )ဖစ္ ခဲ ႕တာ အတြ က္ ကို င္ ရာ အ0ူ းအ'ြ တ္ 
ေတာင္ းပန္ ပ+ရေစ.. အန္ ကယ္ (္ ရယ္ .. သမီ းကို ခြ င္ ႕(4 တ္ ပ+ ...”
“ နင္႕ ကို အပ-ိ ဳစစ္ စစ္ ကေ(း ဆို )ပီ း င+ေတာင္ မတို ႕မ&ိ ဘဲ &ား&ား တာ ..”
“ #ု တ္ ပ+တယ္ .. အန္ ကယ္ (္ ရယ္ .. သမီ း မိ ု က္ ခဲ ႕ပ+တယ္ ..အခု..အခု ..ေ(.. သမီ းမွာ အန္ ကယ္ (္ ႕ကိ ု  
ေပးစရာ .. ပ+ကင္ တခု က-န္ ပ+ေသးတယ္ ...”
“ ေ# ...”
“#ု တ္ .. #ု တ္ ပ+တယ္ .. သမီ း .. ေပးခ-င္ တာ ရွိ ပ+တယ္ . . အန္ ကယ္ (္ ၾကိဳက္ မွ ာပ+ ..”
“ေ#...”
ကို င္ ရာ က "ီ း#ိ န္း$% ရဲ႕ (က္ တဖက္ ကို ဆဲြ ယူ ကာ သူ မ *ဲ႕ စြ င္႕ကား&ယ္ .+ေနတဲ႕ တင္ ပ+းစိ ုင္ ၾကီ းေတြ 
အေပ,ကိ ု တင္ ေပး(ို က္ ပ+ တယ္ ..!
“ ေရွ႕ဖက္ က ပ+ကင္ ပြ င္႕)ပီ းသား )ဖစ္ ေပမဲ ႕ အေနာက္ ဘက္ က ပ+ကင္ စစ္ စစ္ ေ(း ပ+ အန္ ကယ္ (္ ..
အန္ ကယ္ (္ (က္ ခ% ေပးပ+..ေနာ္ ..သမီ း.. သမီ း .. ေပးပ+ရေစ ..”
"ီ း#ိ န္ း$% (ဲ ကိ ုင္ ရာ ရဲ ႕ တင္ စို င္ ေကာ႕ေကာ႕ၾကီ းေတြ ကို ပြ တ္ သပ္ ကိ ု င္ တြ ယ္ ေနရင္ း .. သူ႕ေဘာင္ းဘီ  
အတို &ဲ က ု တ္ ၾကီ း ေ&ာင္ &(ာ)ပီ ...!
ကို င္ ရာ က အဲ ီ ေ&ာင္ (ာတဲ႕ "ီ း#ိ န္ း$% ရဲ႕ (က္ နက္ ၾကီ းကိ ု (က္ ကေ(း နဲ႕ ဆု တ္ ကို င္ (ို က္ )ပီ း .
“ သမီ း ဖင္ ကို (ိ ု းေပးပ+(ား..အန္ ကယ္ (္ ... သမီ းကို ဖင္ (ို းေပးပ+(ား ...” (ို ႕ တို းတို းေ(း ေ)ပာ(ိ ု က္  
ပ+ သ'္ . ..!
"ီ း#ိ န္ း$% ေရေအးေအး ေမာ႕ေသာက္ ေနတ%ု း .. အ)ပင္ မွ ာ &ို င္ တဲ႕ .+.+စို း .. အင္ တာကြန္ းနဲ႕ ေခ, 
သ'္ .. ! 7 ေ)ပာ.. .+.+စို း ..”
“ ရဲ အရာရွ ိမ ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ .. အ)ပင္ မွ ာ ေရာက္ ေနပ+တယ္ .. ေဘာ႕စ္ .. ေဘာ႕စ္ ကိ ု ေတြ ႕ခ-င္
တယ္ ေ)ပာပ+တယ္ ..”
“ (4 တ္ (ို က္ .. .+.+စို း ..”
.+.+စို း သ'္ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း ကို နားမ('္ )ဖစ္ သြ ား သ'္ .. ! ီ ရဲ မ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ းကို 
ဖမ္ းေခ,သြားတာ .+.+စို း မ-က္ စိ ေရွ ႕မွ ာဘဲ .. ! သူ မ သာဆို ရင္.. ေတြ႕ခြင္႕ေပးမွ ာ မ#ု တ္ ဘူ း ..!
“ ေတြ႕(ို ႕ရပ+တယ္ .. .င္ နို င္ ပ+)ပီ ရွ င္ ႕ ..”
.+.+စို း (ဲ ေ,ပြင္႕နီ ေက-ာ္ ကို ေဘာ႕စ္ အခန္ း.အ&ိ (ို က္ ပို ႕ေပး သ'္ ..!
"ီ း#ိ န္ း$% ရဲ႕ ရ% ု းခန္ းၾကီ း သ'္ ၾကီ းမားခန္ းနား (ွ သ'္ .. ! ေ,ပြင္႕နီ ေက-ာ္ အ&ဲ ေရာက္ သြ ားေသာ 
အခ+ ၾကီ းမားတဲ ႕ စားပြဲၾကီ းတ(% ုးအေနာက္ မွ ာ &ိ ုင္ ေနတဲ ႕ "ီ း#ိ န္ း$% ကို ေတြ ႕ရ သ'္ ..!
အေ*ာင္ တဖိ တ္ ဖိ တ္ ေတာက္ ေနေသာ ကြ -န္ းသား အကြ က္ န% ရ% မ-ား .. (-ာ&ို း က-ြ န္ းသားၾကမ္ းခင္ း 
နဲ ႕ .. &ယ္ .+(ွ သ'္ ... ! သူ႕ စားပြဲ ၾကီ း ေဘးမွာ.. မိ န္ းမေခ-ာေခ-ာ တေယာက္ &ို င္ေနသ'္ ..! 
(က္ &ဲ မွ ာ မွ တ္ စု စာအု ပ္ေ(း ကို င္ &ား သ'္ ..!
ေတာ္ ေတာ္ ေခ-ာ တဲ ႕ မိ န္ းမ (ိ ု႕ ေ,ပြင္႕နီ ေက-ာ္ မွ တ္ ခ-က္ ခ- သ'္ .. ! )မန္ မာရင္ ဖ%ု းအက-9 ီ အ.+0ု ..(က္  
ရွ '္ ..ခ-ိ တ္ &မိ န္ .. အ.+ နဲ ႕ အနက္ စင္ း .တ္ &ား သ'္ !.. ေတာ္ ေတာ္ က-က္ သေရ ရွ ိ ရွိ ေခ-ာတဲ႕ မိ န္ းမ ..!
“(ာပ+..&ို င္ ပ+.. ေ,ပြ င္႕နီေက-ာ္ ..”
"ီ း#ိ န္ း$% က ဖိ တ္ ေခ, သ'္ .. ! သူ မ .င္ &ို င္ သ'္ .. ! နေဘး က မိ န္ းမေခ-ာေ(း နဲ႕ သူ မကို 
မိ တ္ ဆက္ ေပး သ'္ .. ! သူ မ န@ မ'္ က ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ... တဲ ႕ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ သ'္ 0ွ စ္ ေပ+င္ းမ-ားစြ ာတ% ုးက န% မ'္ ၾကီ းခဲ႕ေသာ ရု ပ္ ရွ င္မင္ းသမီ း *ွဳမ. စမ္ းစမ္ းေအး
(ို ရု ပ္ မ-ိ ဳး .. ! "ီ း#ိ န္ း$% က ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ကို အ)ပင္ က ေစာင္႕ဖို႕ ေ)ပာ သ'္ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ &ြ က္ သြ ား သ'္ .. ! အို း.. ေတာ္ ေတာ္ ကို ယ္ (%ု း(ွ တဲ႕ မိ န္ းမ .. ! အင္ းေ(.. "ီ း#ိ န္ း$% က 
+ေၾကာင္႕(ဲ န% မ'္ ၾကီ းေနတာေပ+႕ ..!
“ ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ .. ကြ န္ 6A က္ က-/ေ(းရွ င္ း ပ+ .. မ-ိဳးစ'္ ေအာင္ ကိ ု သတ္ တဲ႕ (ူ သတ္ သမားေတြ ကို  
ေဖ,&ု တ္ ဖမ္ းဆီ းတာ ၾကားရတာ အ&ူ း ခ-ီ းက-/းပ+တယ္ ...”
“ ေက-း$ူ းတင္ ပ+တယ္ .. "ီ း#ိ န္ း$% .. က-မ .. အဲ ီ တ%ု းက .. "ီ း#ိ န္ း$% ကို ေမာက္ မာ ရိ ုင္ းစို င္းသ(ိ ု  
(ု ပ္ မိ တာေတြ .. က-မ အနူ းအ'ြ တ္ ေတာင္ းပန္ ပ+တယ္ .. ီ (ိ ု ေတာင္ းပန္ ဖို ႕ က-မ (ာခဲ႕တာပ+ ..”
“ ေတာင္ းပန္ စရာ မ(ိ ုပ+ဘူ း1-ာ.. .တ? ရားအရ (ု ပ္ ကို င္ရတာဘဲ .. စိ တ္ &ဲ ဘာမွ မရွ ိပ+ဘူ း.. တကယ္ ပ+ ..”
“ က-မနဲ႕ ခင္ မမသြ ယ္ က တပတ္ စ"္ &ဲ ေက-ာင္ းဆင္ းခဲ ႕တာပ+.. ခင္ မမသြ ယ္ နဲ႕တဆင္႕ (ဲ "ီ း#ိ န္ း$% ကို 
ေတြ႕ခ-င္ ေၾကာင္ း က-မ ၾကိ ဳးစားခဲ ႕ပ+ေသးတယ္ .. "ီ း#ိ န္ းဖ% မအားဘူ း(ို ႕သိ ရပ+တယ္ ..”
“ေအာ.. ခင္ မမသြ ယ္ နဲ႕ သူ ငယ္ ခ-င္ းေတြ ကို း ..#ဲ #ဲ .. က-ေနာ္ နဲ႕ ခင္ မမသြ ယ္ က ..#ို .. ဘာေ)ပာမ(ဲ ..
မိ တ္ ေဆြ ေတြ ေပ+႕ 1-ာ ..”
“ #ု တ္ ကဲ႕ .. သြ ယ္ ေ)ပာ)ပပ+တယ္.. သူ နဲ ႕ "ီ း#ိ န္ း$% အရမ္ း ရင္ း0ွီ းတဲ ႕ အေၾကာင္ း ..”
“ + နဲ႕ တခု ခု ေသာက္ ပ+(ား.. အေအး )ဖစ္ )ဖစ္.. အပူ )ဖစ္ )ဖစ္ ..”
“ မေသာက္ ေတာ႕ပ+ဘူ း ရွ င္ ..”
“ မ#ု တ္ တာဘဲ 1-ာ .. .+.+စို း .. ေ,ပြ င္႕နီေက-ာ္ အတြ က္ အေအးယူ ခဲ႕ပ+ကြ ယ္ . ...”
.+.+စို း သ'္ နို င္င% )ခား)ဖစ္ အေအးပု (င္ းမ-ားကိ ု (င္ ဘန္ းေ(းတခ-ပ္ နဲ ႕&'္႕ကာ သယ္ ေဆာင္ (ာ 
သ'္ .. ! .+.+စို း )ပန္ &ြ က္ သြားေသာ အခ+ .+.+စို း သ'္ ကိ ု ယ္ (%ုး အရမ္ းေတာင္႕တင္ း(ွ တာ 
သတိ &ားမိ (ိ ု က္ ရ သ'္ .. ! "ီ း#ိ န္ း$% သ'္ တကယ္႕ 0ွာဘူ းၾကီ းဘဲ ..!
သူ႕ေဘးနားက ေကာင္ မေ(းေတြ .. မိ န္ းမေတြ အား(% ုး သ'္ ေခ-ာ(ွ ေနၾကသ(ိ ု..ေတာင္ ႕တင္ းတဲ႕ 
ကို ယ္ (%ု းေတြ ပိ ု င္ ဆိုင္ ၾကသူ ေတြ ခ-'္ းဘဲ )ဖစ္ ေနသ'္ ..!
ေစာေစာ က ခင္ ေအးၾကြ ယ္ ဆိ ု တဲ႕ .. မိ န္ းမ ဆိ ုရင္ (ဲ ကိ ု ယ္ (%ုး က ခ+းေသးေသးေ(း နဲ ႕ 
တင္ ပ+းၾကီ းေတြ က ကားအိ ေနၾက သ'္ ..!
"ီ း#ိ န္ း$% ေရွ ႕မွ ာ ယခု ေရာက္ *ွ ိေနတဲ ႕ သူ မေကာ .. !သူ မ သ'္ (ဲ  
ရု ပ္ ေခ-ာေခ-ာ.. ကိ ု ယ္ (%ုးေတာင္ ႕ေတာင္ ႕ မိ န္ းမ တေယာက္ ဘဲ .. ! အို .. သူ ႕အနားမွ ာ .ိ ုင္းေနတဲ ႕မိ န္းမ 
အား(%ု း တပ္ မက္ စရာ ကို ယ္ (%ု းေတြ နဲ ႕ ခ-'္ းဘဲ .....!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ သ'္ "ီ း#ိ န္ း$% ေၾကာင္ ႕ တေသြ းတေမြ း )ဖစ္ (ာရသ(ို "ီ း#ိ န္ း$%
ေပးကမ္ း(ိ ု က္ (ို႕ .. အ*ွ င္ ေမြ း(ိ ု႕ ေန႕ခ-င္ းၾကီ း ဆို သ(ို ဘဲ နယ္ မွာ ရွ ီ တဲ႕ သူ မ အေမ (ဲ ရန္ ကု န္ ကို 
(ာေနနိ ုင္ ေန)ပီ း ..ေနစရာတိ ု က္ .. စီ းစရာ ကားနဲ႕ )ဖစ္ ေန)ပီ ..!
"ီ း#ိ န္ း$% ေက-း$ူ းေတြ က ဆပ္ (ိ ု႕ မကု န္ နို င္ ေ(ာက္ ေအာင္ ၾကီ းမား(ြ န္ းေနသ'္ .. ! "ီ း#ိ န္ း$%  
ရဲ ႕ ေစာင္ မမွဳေတြ ကို ခ% ရတဲ႕(ူ ေတြ #ာ . ေန႕ခ-င္ း 'ခ-င္း အရမ္ း ၾကီ းပြ ားကု န္ ၾကရ သ'္ ..!ခင္ ေအးၾကြ ယ္
သ'္ "ီ း#ိ န္ း$% ကသာ သူ မကိ ု ဘာဘဲ (ု ပ္ ခိုင္ းခို င္း.. (ု ပ္ ေပးဖို ႕ အဆင္ သင္ ႕ ..!
ရဲ အရာရွ ိမ ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ နဲ႕ "ီ း#ိ န္ း$% တတြဲ တြဲ )ဖစ္ ေန)ပီ . . ! #ိ ုမွာေတြ႕... ီ မွ ာေတြ ႕ ..!
ေ#ာ.. မၾကာခင္ ေ,ပြ င္႕နီေက-ာ္ .. အ(ု ပ္ က ခြ င္ ႕ယူ သြား သ'္ .. ! "ီ း#ိ န္ း$% နဲ႕ နိ ု င္ င% )ခား ကို..
&ြ က္ သြ ားတာ ေ(ဆိ ပ္ မွာ )မင္ (ိ ု က္ ၾက သ'္ ဆို )ပီ း (ူ ေတြ ေ)ပာဆို ေနၾက သ'္ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ သ'္ စိ တ္ &ဲ မွ ာ .မ္ းန'္ းေန သ'္ .. ! သူ မ သ'္ အန္ ကယ္ (္
)ဖစ္ ေစခ-င္ သ(ို ကို ယ္ (%ု း (ွ သ&က္ (ွ ေအာင္ &ရန္ နာေတြ နဲ႕ ေ(႕က-င္ ႕ခဲ ႕သ(ိ ု.. အစား(ဲ ေ*ွာင္ ..
ေရကူ း.. တင္ းနစ္ စ္ ရို က္ .. အစစ ၾကိ ဳးစားခဲ ႕သ'္ ..!
အန္ ကယ္ (္ ႕အၾကိဳက္ အ(ွ ဆ%ု း ေန&ို င္ ခဲ ႕ သ'္ . . ! သူ မ-ား ဘယ္ ေတာ႕ သူ မကို  
ေခ,ေ(မ(ဲ ဆိ ု)ပီ း ေမွ -ာ္ (င္ ႕ခဲ ႕ရေပမဲ ႕ အန္ ကယ္ (္ "ီ း#ိ န္ း$% သ'္ သူ မ ကို မေခ,.. မသ%ု း .. အခု..ရဲ မ
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ကို ေခ,)ပီ း နို င္င% )ခားကိ ု &ြ က္ သြ ား)ပီ ... တဲ ႕ ..!
ခင္ ေအးၾကြ ယ္ တေယာက္ &ဲ စိ တ္ မေကာင္ း )ဖစ္ ေနတာ မ#ု တ္ ပ+ ..! 
.+.+စို း..မု တ္ သု န္ (မင္ း.. ေ+က္ တာ)မသီ တာ .. ေ,သိ မ္ ႕သိ မ္႕သူ .. သူ တို ႕ အား(%ု း သ'္ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း
အေခ,ကိ ု ေစာင္႕ေနၾကသူ မ-ား )ဖစ္ သ'္ ..!
&ို င္ းနို င္ င% .. ပင္ (ယ္ ဆိ ပ္ ကမ္ း)မိ ဳ႕ေ(းမွာ "ီ း#ိ န္ း$% နဲ႕ ေ,ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္
ေရာက္ ေနၾက သ'္ .. ! ပင္ (ယ္ )ပင္ ကို )မင္ ေနရတဲ႕ #ို တယ္ ခန္ း ကေန *ွ ဳခင္ း အ(ွ ကို ၾက'္႕ေနၾက 
သ'္ .. ! မနက္ က "ီ း#ိ န္ း$% သ'္ သူ မကို အနီ း က ဆိ ုင္ တဆိ ု င္ ကို ေခ,သြား)ပီ း ေရကူ းရန္ ဘီ ကီ နီ 
တူ းပိ စ္ .တ္ စ% ုမ-ား အေ*ာင္ စ%ု .ယ္ ေပး သ'္ ..!
#ို တယ္ အခန္ း&ဲ မွာ..“ ပြ င္႕ ဘီ ကီ နီ ေ(းေတြ ပြ င္႕နဲ႕ 
ေတာ္ မေတာ္ ..(ို က္မ(ို က္ ..ၾက'္ ႕ရေအာင္.. .တ္ )ပပ+(ားကြ ယ္ ..” (ို ႕ သူ ေ)ပာ(ို ႕ သူ မ(ဲ ေရခ-ိဳးခန္ း&ဲ 
သြ ား .တ္ (ိ ု က္ သ'္ ... ! အို.. မွ န္ &ဲ )မင္ ရတဲ႕ သူ မ သ'္ 0ွ စ္ (4ာ ဘီ ကီ နီ ေ(း နဲ ႕ (ွ ခ-င္ တို င္ း 
(ွ ေန သ'္ .. ! ကို ယ္ (%ု း (ွ သူ မို ႕.. ေယာက-9 ားသားေတြ တပ္ မက္ သြ ားေရယိ ုစရာ )ဖစ္ ေနသ'္ ..!
“ ပြ င္႕.. .တ္ )ပီ း)ပီ (ား . . ၾက'္ ႕ရေအာင္ ကြ ယ္ ...”
ပA ြင္႕နီ ေက-ာ္ ေရခ-ိဳးခန္ း&ဲ က ဘီ ကီ နီ အနီ ေ(း .တ္ &ား)ပီ း တ(ွ မ္ းခ-င္ း ေ(-ာက္ &ြ က္ (ာ 
သ'္ .. ! အိ ု.. … (ွ (ိ ု က္ တာ ပြ င္ ႕*ယ္ . !
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ရင္ ေတြ ခု န္ ေန သ'္ .. ! ဘီ ကီ နီ ေ(း က သူ မ ရဲ႕ ဖြ %႕@ )ဖိဳးတင္ းမာ တဲ ႕ ရင္ သားေတြ ကိ ု 
(%ု ေအာင္ မဖ% ုးနို င္ ဘူ း .. ! .င္ းမြ တ္ တဲ႕ ရင္ စို င္ ေဖြ းေဖြးေတြ ရဲ႕ အ&က္ ပို င္ းေတြ ကို )မင္ ေနရ သ'္ ..!
.မ္ းပ-င္ သား ရွ ပ္ ရွ ပ္ေတြ က(ဲ ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ အားကစားေ(႕က-င္ ႕)ပီ း သူ မအ(ွ ကိ ု &ိ န္ းသိ မ္ း&ားတာ 
)ပသေန သ'္ ..!
ေပ+င္ တန္ ေတြ က အခ-ိ ဳးက- (ွ ပ သ'္ ..!
( ကဲ .. အကို ၾကီ း .. ေတြ ႕)ပီ (ား .. ေကာင္ းတယ္ မွဳတ္ (ား . .)
( အင္ း.. ပြ င္ ႕က သိ ပ္ (ွ ေတာ႕ .. ဘီ ကီ နီ ေ(း နဲ ႕ သိ ပ္ ၾက'္႕ေကာင္ းတာဘဲ . . )
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ အခန္ း&ဲ ကို )ပန္ ေ(-ာက္ သြ ားေတာ႕ ႕ အေနာက္ ကိ ု ေကာ႕&ြ က္ ေနၾက ေသာ သူ မ 
တင္ ပ+းၾကီ းေတြ က တု န္ ခ+ေန တာကိ ု "ီ း#ိ န္ း$% ၾက'္႕)ပီ း .. စိ တ္ ေတြ မရို းမရြ )ဖစ္ (ာ သ'္ . .! 
ေသြ းသားေတြ ဆူ ၾကြ (ာ သ'္ ..!
ပြ င္႕နီ .င္ သြ ားတဲ ႕ အိ ပ္ ခန္ း&ဲ ကို ေ)ခ(ွ မ္ ၾကဲ ၾကီ းေတြနဲ႕ (ိ ု က္ .င္ သြားေ( သ'္ ..!
&ို အခ-ိ န္ မွာ ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ သ'္ သူ မရဲ ႕ ဘီ ကီ နီ ကိ ု ခြ-တ္ ခ-ေနတဲ႕ အခ-ိ န္ (% ုး. 1(ာက-င္ းေန
သ'္ .. ! 7 အို..အကိ ု ၾကီ း.. ပြ င္႕ တ% ဳး(%ု းၾကီ း ..”
“ ပြ င္႕တအား(ွ တာဘဲ .. အကိ ု ၾကီ း စိ တ္ မ&ိ န္ းနို င္ ေတာ႕ဘူ း ..”
အန္ ကယ္ ၾကီ း .. ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ကို ဖက္ သ'္ .. ! နမ္ း သ'္ . . ! အ.တ္ မဲ ႕ ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ကု တင္ ေပ,ကိ ု 
(ဲ က-သြား သ'္ .. !ေပ+င္ တန္ ေဖြးေဖြ းေတြ က &ို း&ို းေ&ာင္ ေ&ာင္ နဲ႕ ..!
ရင္ သားစိ ုင္ ေတြ က တု န္ ခ+ေန သ'္ .. ! "ီ း#ိ န္ း$% သ'္ သူ မရဲ ႕ 0ွဳတ္ ခမ္ းေဖ+င္ းေဖ+င္ းေ(းကို စု တ္ နမ္ းရင္ း 
ရင္ သားေတြ ကို ဆု တ္ ကိ ုင္ (ို က္ သ'္ . . ! နို ႕သီ းေခ+င္ းေ(းေတြ ကို စမ္ း)ပီ း .. ရြ ရြ ေ(း ေခ-နယ္ သ'္ ..!
ေပ+င္ တန္ ေတြ ကိ ု ေဘးတဖက္ တခ-က္ ကိ ု တြ န္ းကား(ို က္ သ'္ . . ! ခြဲ (ို က္ သ'္ ..!
ေပ+င္ ၾကား5ြ ဆ%ု က ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ရဲ႕ ေစာက္ ဖု တ္ ၾကီ း သ'္ ဖူ းၾကြ ေဖ+င္ းမို႕ေန သ'္ .. ! (ွ (ို က္ တဲ႕
ရတနာၾကီ း .. ! "ီ း#ိ န္ း$% မေနနို င္ ေတာ႕ .. ! ေစာက္ ဖု တ္ ၾကီ းကို င% ု႕)ပီ း ကု န္ း)ပီ း ယက္ ပ+ေတာ႕ သ'္ ..!
… အိ ု . … အကိ ု ၾကီ း...
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ရဲ ႕ ပ+းစပ္ ေ(း ပြ င္ ႕#သြား သ'္ ..!
အ...အ...အ...အ...အ...အ.....................
(-ာၾကီ း က သူ မ အဖု တ္ အကြဲ ကို ပီ ပီ )ပင္ )ပင္ ယက္ ေပးေန သ'္ ..!
စပြ န္ ဆာ အန္ ကယ္ ၾကီ း ယက္ ေန)ပီ ..!
ေစာက္ ဖု တ္ ယက္ ေန)ပီ ...!
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ အ0ွ စ္ နွ စ္ အ(( က ေတာင္ ႕တေနခဲ ႕ရတဲ ႕ ေစာက္ ဖု တ္ ယက္ တာ.. ခု ေတာ႕ သူ မ 
ၾက% ဳေနရ)ပီ ... ! )ပတ္ ကနဲ )ပတ္ ကနဲ ယက္ ေနတဲ႕ အသ% ေတြ .. တိ တ္ ဆိ တ္ ေနတဲ႕ အခန္ း&ဲ  
က-ယ္ ေ(ာင္ ေနသ(ို ဘဲ ..!
သူ႕(-ာၾကီ းက အ)ပား(ိ ု က္ ၾကီ း ယက္ ေနရာက သူ မ ေစာက္ စိ ကို (-ာ&ိ ပ္ ခြ -န္ နဲ႕ &ိ ု း&ိ ုးက(ိ )ပန္ ေတာ႕ ..
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ဖင္ ၾကီ းေတြ ၾကြ ေန)ပီ း တ#င္ း#င္ း နဲ႕ .. ''္ းကာ &ြ န္ ႕&ြ န္႕(ူ းေနရ)ပီ ...!
အိ ု.. #င္ ႕#င္ ႕ .. အကို ၾကီ းရယ္ . . .
ဘာ5-ာမွ ဳတ္ တာ ေကာင္ း(ိ ု က္ တာ ..
စပြ န္ ဆာ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း .. (ို ႕ မေခ,ဘဲ .. ဘာ5-ာ အန္ ကယ္ (္ ၾကီ း (ို ႕ ေခ,ဘိ ု႕ေကာင္ းေန)ပီ ရွ င္ ...!
သူ႕(-ာ&ိ ပ္ က ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ရဲ ႕ ေစာက္ ေခ+င္ း&ဲ ကို တို းတိ ုး.င္ )ပီ း ေမ4 ႕ေနတယ္ ..!
အိ ု ရွ င္.. သူ ႕ကိ ု မွ မစြဲ ရင္ ဘယ္ သူ ႕ကိ ု စြဲ ရမ(ဲ ..!
မၾကာခင္ မွာဘဲ အကို ၾကီ း ရယ္ အမွဳတ္ ရပ္ )ပီ း ခ-စ္ ေပးပ+ေတာ႕ .. (ို ႕ ဖြ င္႕# ေတာင္ းဆို ရတဲ႕ အ&ိ  
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ #ာ ကာမဖီ (င္ ေတြ ၾကြ &(ာရပ+ေတာ႕တယ္ ...!
ပြ င္႕ေ(း (ိ ု ခ-င္ ေန)ပီ (ား .. အကိ ု ၾကီ း ခ-စ္ ေပးမယ္ ..
ေဘာင္ းဘီ ကို ခြ-တ္ သ'္ ..!
(ီ းတန္ တု တ္ တု တ္ ၾကီ းက မတ္ မတ္ ေတာင္ ေန သ'္ ..!
အေၾကာၾကီ းေတြ က အ)ပိ ဳင္ း)ပိဳင္ း ေ&ာင္ ေန သ'္ ... !ေ6ြ း"ၾကီ း 8(%ု း က တြဲ ေ(ာင္ းၾကီ း ...!
… #ား. ၾကီ း(ို က္ တာ အကို ၾကီ း ရယ္ .. ေအာင္ )မင္ (ို က္ တဲ ႕ #ာၾကီ း . . .!
ေစာက္ ဖု တ္ &ဲ က (ွိ ဳက္ ကနဲ ယားသြားရ သ'္ . . ! ဖင္ ေတြ ရွ ဳ% ႕(ို က္ မိ သ'္ .. ! #ီ း.. +ၾကီ း နဲ႕ 
အ&'္ ႕ခ% ရရင္္ .. အီ ဆိ မ္႕ေနမွ ာဘဲ .. ! )ပဲ (န္ ေနေသာ စ္ ၾကီ း က ကု န္ း စု တ္ ခ-င္ စရာၾကီ း ...!
“ ကဲ ပြ င္႕ ေစာက္ ပတ္ နဲ ႕(ီ း အခ-စ္ ၾကီ းၾကရေအာင္ ...”
“အိ ု..ကို ၾကီ းက(ဲ ... နားရွ က္ စရာေတြ ..”
“ သဘာ.ေတြ ပ+ ပြ င္႕*ယ္ .. (ာ .. (ိ ုးစို ႕ ..”
“ #င္ ႕.. ေ)ပာေ(ကဲ ေ( ဘဲ..”
(ီ းတု တ္ တု တ္ ၾကီ း .. သူ မ ေစာက္ ဖု တ္ &ဲ ကို အ)ပ'္ ႕အသိ ပ္ ၾကီ း တိ ုး.င္ (ာေသာအခ+ ..ေပ+င္ ေတြ ကို  
အစြမ္ းကု န္ )ဖဲ ကားေပးေ( သ'္ .. ! 1-စ္ ... … 1-စ္
အင္ း ...အင္ ..နာတယ္ .. … နာတယ္ .................
ကာမေ$ာကပ္ ေနေသာ "ီ း#ိ န္း$% သ'္ ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ကို &'္ ႕)ပီ . . ! (ီ းၾကီ း က-ပ္ က-ပ္ တ'္ းတ'္ း
ေစာက္ ဖု တ္ &ဲ တစ္ ဆို ႕ၾကီ း )ဖစ္ ေန သ'္ .. ! ရသမွ- .င္ သမွ - &ိ ုး(ို က္ &ု တ္ (ို က္ ..ေရွ႕တို းေနာက္ ငင္
&ို းေန သ'္ . . ! (ို းေန သ'္ .. ! အင္ ..အင္.. နာက-င္ တာ&က္ ေကာင္ းေနေတာ႕ သူ႕#ာၾကီ း ကို  
မကန္ ႕ကြ က္ မိ .. ! &ပ္ &ပ္ ေတာင္ (ု ပ္ ေစခ-င္ ေန သ'္ ..!
သူ မ ေစာက္ ပတ္ ယားတာကိ ု ေ)ဖေဖ-ာက္ ေပးေနတဲ ႕ အန္ ကယ္ ၾကီ း နဲ ႕ သူ ႕ (ီ းၾကီ းကို ၾကိဳက္ သြ ား)ပီ ..!
"ီ း#ိ န္ း$% ကေတာ႕ .+ရင္ ႕ အ(ို းသမားၾကီ း ပီ ပီ ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ ေစာက္ ဖု တ္ &ဲ တဆ%ု း.င္ နို င္ သ'္ အ&ိ  
.. ေရွ႕တို းေနာက္ ဆု တ္ (ိ ုးေပးေနေပ သ'္ ..!
ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ (ဲ သူ (ိ ုးတာေတြ သေဘာက-(ာရ)ပီ း ဖင္ ၾကီ းေတြ ေအာက္ က တၾကြ ၾကြ )ဖစ္ (ာရ သ'္ !
(ို း(ိ ု႕ရ(ာတာ နဲ ႕ သူ ေဆာင္ ႕ေဆာင္ ႕(ို းပ+ေတာ႕ သ'္ ...!
စီ းကနဲ...စီ းကနဲ .. (ီ းတန္ ၾကီ း &ိ ုးေဆာင္ ႕(ာနို င္ေသာအခ+ .. ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ (ဲ ..အားရွ ီး..အားရွ ီးနဲ႕ 
အရသာေတြ ႕(ာေ( သ'္ ..!
“ အကို ၾကီ း ..ရတယ္ ..ရတယ္ .. (ု ပ္ (ု ပ္ ..ေကာင္ းေနတယ္ ..အရမ္ း..အရမ္ း 
. .ေဆာင္ ႕...ေဆာင္ ႕... ေဆာင္ ႕ေပးပ+ ..ကိ ု ၾကီ း..ေဆာင္ ႕... ေဆာင္ ႕ ...အို...#င္ ... … #င္ . … ေကာင္ း(ို က္ တာ.......
"ီ း#ိ န္ း$% (ဲ (ူ ငယ္ တေယာက္ (ို ဘဲ ေဆာင္ ႕အားေတြ က ေကာင္ းေနေသး သ'္ ...!
ဖြ တ္ ဖတ္ ဖြ တ္ ဖတ္ ဖြ တ္ ဖတ္ .. နဲ ႕ . .. ဆက္ တိ ု က္ ဆြ%ဲ ေပး)ပီ ...!
မၾကာခင္ ပြ င္႕နီ ေက-ာ္ ကာမ(မ္ းဆ%ု း ကို တက္ (ွ မ္ းေရာက္ ရွ ိ သြားရပ+ေတာ႕ သ'္ ...!
အင္႕#င္ .. ေကာင္ း(ိ ု က္ တာ ရွ င္ . ..!
"ီ း#ိ န္ း$% (ဲ ပြ င္ ႕နီ ေက-ာ္ )ပီ းသြားတာ နဲ ႕ သူ ႕ (ီ းတန္ ၾကီ းကို အားရပ+းရ ဘဲ ၾက%ဳးၾက% ဳး (ိ ုး&'္ ႕
ရင္ း .. သူ (ဲ ေကာင္ း)ခင္ း အရသာ&ူ းကိ ု ရရွီ သြ ားရေ( သ'္ . .!
)ပီ းပ+)ပီ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful