BAGAIMANA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU BOLEH TERCAPAI

Menurut Havranek, di dalam Garvin (1984), sesuatu bahasa yang mencapai taraf sebagai bahasa ilmu perlu mempunyai dua ciri penting: keintelektualan dan kesempurnaan bahasa. Melalui keintelektualan, bahasa tersebut mestilah mempunyai keupayaan menyampaikan hujah dan buah fikiran yang berkesan dan tepat yakni mampu menyampaikan kesinambungan dan kerumitan fikiran tanpa melalui pelbagai rintangan. Beliau juga mengatakan bahawa, kemuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa tersebut mesti sudah berada di dalam suasana 'saintifik' yang boleh menganalisis bahasa secara tepat yang mencerminkan kejelasan pemikiran yang logik. Keintelektualan bahasa dicapai melalui perbendaharaan kata dan melalui sistem tatabahasa. Keintelektualan perbendaharaan kata boleh dicapai melalui dua cara, iaitu: i. Pengembangan perbendaharaan kata (lexical development ) dengan menambah istilah baru, yang bersifat khusus dan kadangkala sukar difahami. ii. Melalui penukaran bentuk dan corak perbendaharaan kata iaitu dengan memberi pengertian khusus atau tertentu kepada perkataan tertentu yang berbeza dengan penggunaan biasa; perkataan baru mesti bersifat tepat, spesifik dan abstrak. Kesempurnaan bahasa pula bermaksud satu bahasa yang akan berfungsi sebagai bahasa ilmiah harus mempunyai sistem dan peraturan bahasa yang lengkap yakni mempunyai sifat-sifat kestabilan, kelenturan, kepelbagaian, keberkesanan dan keindahan. Kestabilan bermaksud sesuatu bahasa itu mesti lah mempunyai peraturan-peraturan atau sistem, contohnya peraturan sebutan, peraturan memakai imbuhan, peraturan menggunakan frasa atau ayat, di samping mempunyai sistem atau cara membentuk kata atau istilah-istilah. Tanpa peraturan ini, kestabilan bahasa tidak mungkin tercapai. Bersifat luntur pula bermaksud bahasa itu boleh menerima pembaharuan yang berlaku di dalam bahasabahasa lain. Misalnya, penggunaan imbuhan pinjaman (pro-, anti-, -isme, is-), penggunaan istilah baru dan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan Arab. Sifat keterbukaan ini membolehkan bahasa Melayu berfungsi dengan sempurna sebagai bahasa ilmu di dalam pelbagai bidang termasuk sains dan teknologi. Sifat kepelbagaian di dalam bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa ilmu pula bermaksud mempunyai pelbagai cara untuk menyatakan pelbagai peristiwa, perasaan atau pemikiran untuk mendapatkan kesan-kesan yang berbeza. Contohnya, untuk meminta seseorang itu membuka 'suis angin' kerana hawa di dalam bilik itu panas, boleh disampaikan dengan pelbagai gaya atau cara seperti: i. Berpeluh pula badan. Panas rasanya sekarang! ii. Panas sungguh malam ini. iii. Tolong pasangkan kipas angin. Saya rasa panas. iv. Bilik ini patut dipasang dengan alat pendingin udara. Memang tidak sesuai pakai baju jenis ini. Panas rasanya. Sifat keberkesanan pula bermaksud yang sempurna itu mempunyai keupayaan memberikan maksud dengan tepat dan berkesan. Antara ciri-cirinya ialah, bahasa itu mestilah mempunyai perkataan, istilah, frasa dan ayat yang boleh digunakan untuk menyemai maksud dengan tepat tanpa menimbulkankeraguan, kekeliruan dan kekaburan erti. Pada masa kini juga terdapat banyak buku ilmiah sama ada di dalam bidang teknologi

mahupun sains yang digunakan sebagai rujukan di pusat pengajian tinggi atau universiti. Bahasa yang sempurna juga mestilah mempunyai keindahan bahasa yakni boleh melahirkan buah fikiran, pendapat ataupun kenyataan dengan bahasa yang indah dan sedap didengar serta mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. Nilai estetika ini dapat kita lihat melalui puisi tradisional mahupun puisi moden seperti pantun, syair, gurindam dan sajak. Antara contoh keindahan bahasa dapat dilihat melalui bait-pait puisi di bawah: 1. Tanjung Katong airnya biru, Tempat orang bermandi manda, Sedang sekampung lagikan rindu, Inikan pula jauh di mata. 2. Apa guna berkain batik, Kalau tidak dengan sujinya, Apa guna beristeri cantik, Kalau tidak dengan budinya. 3. Barang siap tiada memegang agama, Sekali-kali tiada boleh dibilang nama. 4. Burung kedidi terbang ke hutan, Gugur bulunya di ranting sena, Ranting patah menimpa budak, Jangan menjadi rambutan jantan, Orang berbunga awak berbunga, Orang berbuah awak tidak. (Dipetik daripada A. Halim Ali (2006), Mendekati Puisi Melayu Tradisional. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris) Sebenarnya, hasil daripada kerjasama pelbagai pihak boleh membuahkan buku ilmiah yang dapat digunakan di sekolah rendah, menengah, institut perguruan dan universiti. Peranan utama dimainkan oleh DBP sejak tertubuhnya institusi tersebut pada tahun 1956 dan hingga sekarang isu buku rujukan bagi sekolah rendah dan menengah sudah dapat diselesaikan. Di samping itu, pihak kerajaan juga telah memainkan peranan yang penting di dalam kemajuan menuju ke arah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pihak kerajaan telah memberi bantuan kewangan yang amat banyak di dalam hal ini dan pelbagai aktiviti disediakan untuk pengembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Abstrak- ; Bahasa Melayu diisytiharkan sebagai Bahasa Kebangsaan Malaysia dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Artikel 152. Sejak tarikh kemerdekaan 31 Ogos 1957 hingga kini bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan terus menerus digunakan dan berkembang maju serta meluas di negara kita terutamanya di institusi-institusi pengajian tinggi tempatan namun banyak cabaran yang perlu dilalui bahasa Melayu dalam merealisasikan peranannya sebagai bahasa ilmu. Perbincangan ini menyingkap mengenai cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam

bahasa Jerman. laras sains rumah tangga.konteks negara bangsa dan kajian ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian pertama membincangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. pengurusan perakaunan. Mengikut Havranek. parasitologi. dan sebagainya. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bermaksud peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat menyampaikan ilmu pengetahuan moden iaitu ilmu sains. bahasa Perancis. patologi. dan perangkaan. Istilah baru ini bersifat khusus dan mungkin sukar difahami oleh penutur biasa. biokimia. Dengan perkataan lain. perindustrian ringan dan berat. Keintelektualan perbendaharaan kata dicapai melalui dua cara utama iaitu: a.PENDAHULUAN-. perubatan psikologi. oftalmologi. istilah. obstetrik dan ginekologi. laras sejarah. Bahasa yang mencapai taraf sebagai bahasa ilmu perlu mempunyai dua ciri penting iaitu keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa. dan kejuruteraan kimia. Melalui penukaran . laras seni ukir. kedoktoran. b. ekonomi. mikrobiologi perubatan. Begitu juga dalam bidang kedoktoran bahasa Melayu perlu mempunyai laras bahasa untuk memperkatakan hal dengan tepat tentang bidang anatomi. dan bahasa Jepun yang sudah lama berperanan sebagai bahasa ilmu moden. bahasa Melayu boleh berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras bahasa untuk memperkatakan pelbagai hal baharu dalam aneka bidang ilmu moden. otorinolaringologi. Melalui pengembangan perbendaharaan kata (lexical development) iaitu dengan menambah istilah baru. pediatrik. Bahasa Melayu perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa antarabangsa yang lain seperti bahasa Inggeris. teknologi. Misalnya dalam bidang kejuruteraan. Bahagian kedua menjelaskan ciri-ciri bahasa ilmu. kemuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa ialah penggunaan laras saintifik yang berusaha menghasilkan bentuk bahasa yang tepat dan mencerminkan kejelasan pemikiran yang logik. perniagaan saham. fisiologi. keintelektualan bahasa dan kesempurnaan bahasa manakala bahagian akhir iaitu bahagian ketiga menghuraikan cabaran yang perlu dihadapi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam konteks negara bangsa serta beberapa cadangan penyelesaiannya. Keintelektualan bahasa boleh dicapai terutamanya melalui perbendaharaan kata dan sebagainya melalui sistem tatabahasa. dan laras bahasa yang cukup dan sesuai untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang hal perdagangan antarabangsa. farmakologi. sastera dan agama. kejuruteraan mekanikal. Keintelektualan yang dimaksudkan ialah bahasa itu harus mempunyai keupayaan menyampaikan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan iaitu mengungkap kesinambungan dan kerumitan fikiran. kejuruteraan elektrik dan elektronik. Sebagai bahasa ilmu. bahasa Melayu harus mempunyai perbendaharaan kata. undang-undang. perubatan kemasyarakatan dan surgeri. Maksudnya. bahasa Melayu harus mempunyai laras bahasa yang khusus untuk menerangkan hal tentang kejuruteraan awam. kekuatan bahasa Melayu seharusnya setanding dengan kekuatan bahasa Inggeris dalam memperkatakan konsep dan pemikiran ilmu moden. Laras saintifik ini berbeza pula daripada laras sains sosial dan kemanusiaan seperti laras kesusasteraan. Ciri-ciri Bahasa Ilmu dan Keintelektualan bahasa-.

tepat. peraturan atau sistem struktur ayat dan frasanya. bahasa itu harus mempunyai ciri kelenturan. Perdana Menteri sebagaimana yang dilaporkan oleh media elektronik pada malam 2 Disember 1994 dan media cetak pada 3 Disember 1994 telah memberi bayangan yang jelas tentang hal itu. Penyataan yang lebih bersifat amaran itu diikuti pula oleh penyataan Menteri Pendidikan pada masa itu. salah satu . tegas. Bahasa yang stabil perlu mempunyai peraturan penggunaan perkataan dan istilah yang jelas supaya pengguna bahasa senang memahaminya. Datuk Amar Dr. kestabilan bahasa tidak mungkin dicapai. dan keindahan. Hal ini amat mengecewakan kerana dalam usaha kita untuk maju dalam bidang sains dan teknologi kita perlu menimba ilmu pengetahuan dari luar dan kita perlu berhubung dengan dunia luar. Bahasa ilmu juga perlu mempunyai ciri kesempurnaan iaitu sifat yang menjadikan bahasa itu sesuai. ( Utusan Malaysia. Sulaiman Daud bahawa Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 akan dipinda untuk memungkinkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di peringkat pengajian tinggi. Malahan beliau memberi pilihan kepada rakyat sama ada ingin maju dengan merujuk kepada pentingnya bahasa Inggeris atau terus mempertahankan warisan bangsa iaitu bahasa Melayu. peraturan pemakaian imbuhan ( awalan. Selain mempunyai sifat kestabilan. Maksudnya bahasa itu harus lentur (flexible) iaitu menyesuaikan dan disesuaikan dengan alam sekitar dan pembaharuan yang berlaku dalam masyarakat bahasa. Bahasa yang sempurna adalah bahasa yang memperlihatkan sifat kestabilan. Pada tanggal 6 Mei 1995 Perdana Menteri pada masa itu mengulang lagi kenyataan dengan mengatakan: Kerajaan hari ini mengambil keputusan membenarkan penggunaan bahasa Inggeris di institusi pengajian tinggi bagi tujuan mempertingkat ilmu dalam bidang sains dan teknologi. dan abstrak. khusus. Cabaran yang dihadapi bahasa Melayu sebagai bahasa Ilmu dan cadangan penyelesaiannya Cabaran pertama dan paling hangat dibincangkan timbul daripada cadangan kerajaan hendak melaksanakan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains dan teknologi di peringkat pengajian tinggi. Untuk tujuan ini. Peraturan dan cara penggunaan aspek kebahasaan ini penting kerana tanpa peraturan ini. Langkah ini perlu bagi memastikan pencapaian dan penyertaan rakyat dalam pelbagai bidang dalam proses menjayakan negara. dan awalan bersama-sama akhiran ). sisipan. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat kestabilan? Sifat kestabilan ialah bahasa ilmu harus mempunyai peraturan atau sistem misalnya peraturan sebutan.bentuk dan corak perbendaharaan kata iaitu dengan memberi pengertian khusus atau tertentu kepada perkataan tertentu bagi satu-satu bidang tertentu yang berbeza daripada penggunaan biasa. dan berkesan dalam situasi atau konteks penggunaannya. Perkataan yang baru itu hendaklah bersifat tepat. akhiran. Bahasa yang mempunyai peraturan yang tegas dan teratur ini dikatakan bahasa yang sudah dikodifikasikan atau berkodikasi. Sumber berlakunya salah faham ini timbul daripada kenyataan bahawa penguasaan bahasa Inggeris pelajar amat rendah. 1994 ). Ertinya untuk menjadi yang sempurna bahasa itu harus berupaya dan boleh menyesuaikan diri dengan perubahan masa dan penuturnya tanpa mengorbankan sifat aslinya.Kesempurnaan Bahasa-. keberkesanan.

Mereka sedar bahawa kita tidak boleh hidup terpisah daripada masyarakat lain tetapi sebaliknya perlu berhubung dengan dunia luar. Kesan daripada tindakan tersebut timbul anggapan bahawa bahasa Melayu tidak mampu dan tiada tempat dalam negara yang sedang membangun menuju ke Wawasan 2020. kuala . Jikalau dilihat lulusan sekolah kita tidak kira kaum. proses pembinaan negara bangsa dan menuju Wawasan 2020. Di institusi pengajian tinggi. Tetapi yang menjadi masalah ialah tindakan yang diambil setelah menyedari bahawa mutu bahasa Inggeris pelajar kita amat rendah. mereka fasih berbahasa Melayu. Dalam konteks negara Malaysia. Tambahnya. bahasa Melayu digunakan secara meluas walaupun bahasa Inggeris tetap digunakan dalam kelas yang dikendalikan pensyarah luar. Mantan Perdana Menteri Malaysia. Pemilihan bahasa Inggeris sebagai bahasa asing untuk dipelajari tidak perlu dipersoalkan. amalanlah yang akan menjadi bukti bagi menyuburkan dan memekarkan perasaan cinta serta memberikan keyakinan untuk terus mencintai bahasa kebangsaan itu. Banyak pihak termasuk pegawai dan orang perseorangan mengambil sikap bahawa kini bahasa Inggeris perlu diketengahkan dan secara tidak langsung mengetepikan bahasa Melayu. Hal ini diakui oleh semua pihak termasuk golongan yang memperjuangkan bahasa Melayu. „ acuan sendiri „ dan „ acuan negara „ perlu diberi perhatian yang sewajarnya . Peranan bahasa Inggeris penting terutama sebagai bahasa untuk mencari ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Menurutnya lagi. Tun Dr Mahathir Mohamad sendiri pernah menyatakan bahawa kecintaan pada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah salah satu asas kecintaan pada negara yang perlu dipupuk dan dikembangkan dengan amalan. Penggunaan bahasa Inggeris pelajar kita kurang memuaskan dan ianya perlu dipertingkatkan. Di sekolah. Kenyataan ini memang benar. Mengapa pada saat bahasa Melayu telah berjaya maka kita mula sangsi? Jangan melalui tindakan yang tergesa-gesa menghancurkan apa-apa yang telah dibina sejak tiga abad yang lalu. Semua ini timbul sejak pucuk pimpinan melafazkan dan menekankan kepentingan bahasa Inggeris. Bahasa negara iaitu bahasa Melayu termasuklah dalam acuan sendiri dan tidak seharusnya dipinggirkan. Berdasarkan faktor sejarah dan kedudukan bahasa itu sendiri yang menjadi bahasa dunia. Langkah yang dicadangkan dan ada kalanya bukan sahaja menuju ke arah mengukuhkan kedudukan bahasa Inggeris tetapi juga bersifat mencabar dan melemahkan kedudukan bahasa Melayu. bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar. adalah wajar negara kita mengetahui lebih daripada bahasa kebangsaan dan bahasa tempatan yang lain. Oleh itu. Inilah unsur rohaniah yang perlu disemadikan dalam setiap sanubari rakyat Malaysia khususnya ( Ucapan Perasmian Gerakan Cintailah Bahasa Kita. pemilihan ini amat wajar. tanpa mengamalkan bahasa Melayu sukar bagi kita hendak meyakinkan diri kita dan orang lain bahawa kita mencintai bahasa kebangsaan kita. Hal ini menjadi lebih wajar apabila disedari bahawa bahasa Inggeris diperlukan untuk menimba ilmu pengetahuan terutama dalam bidang sains dan teknologi.bahasa yang penting dipelajari adalah bahasa Inggeris. Apa yang menghairankan kita ialah sikap sangsi terhadap bahasa Melayu pada saat bahasa Melayu telah mencapai kejayaan yang meluas.

teknologi dan matematik dalam bahasa Melayu selepas usaha itu tidak bernilai lagi? Siapakah yang akan membacanya dalam bahasa Melayu jika sudah tidak ada orang yang faham kata dan istilah yang digunakan? Perkukuhkanlah penguasaan bahasa Melayu tetapi janganlah dengan cara mengorbankan hak dan peranan bahasa Melayu baik di Malaysia mahupun di dunia ini. kajian. Sebenarnya faktor yang membawa kemajuan bukanlah bahasa tetapi ilmu pengetahuan itu sendiri. dan beberapa buah negara di kawasan timur seperti Jepun dan Korea adalah berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Percayalah bahawa bahasa yang tidak digunakan sebagai bahasa ilmu dan cuma digunakan sebagai bahasa pasar. Apa yang patut ditanya ialah orang yang terlibat dalam bidang itu sama ada mampukah mereka memperkatakan bidang itu dalam bahasa Melayu atau tidak. dan Amerika Selatan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggal atau salah satu bahasa rasmi masing-masing dan . Agak keterlaluan jika dikatakan kejayaan negara ini dan beberapa buah negara lain juga terletak semata-mata pada hakikat bahawa mereka menggunakan bahasa Inggeris. Amerika Syarikat.Lumpur. Oleh itu. Bahasa Melayu juga dikatakan tidak mampu membawa kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Cabaran kedua ialah tanggapan bahawa kemajuan bangsa hanya dicapai melalui bahasa Inggeris. sekadar untuk bersembang-sembang kosong di kedai kopi akhirnya akan kehilangan maruahnya. Asia. Hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah anggapan yang mengatakan bahawa negara kita akan maju jika mengamalkan dasar bahasa Inggeris adalah anggapan yang kurang tepat. Sepatutnya jangan ditanya adakah bahasa Melayu mampu memperkatakan ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Sebagai contoh kejayaan negara maju iaitu negara di Eropah. Walaupun sebahagian ilmu pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi ditulis dalam bahasa Inggeris tetapi sistem pendidikan kita mengandaikan bahawa lulusannya terutama yang lulus pada peringkat ijazah menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik. Nilainya akan menjunam lalu hilang ditelan zaman sebagaimana bahasa Anglo-Saxon (bahasa Inggeris tua). mereka sepatutnya menimba ilmu melalui bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan kemudian menyalurkan ilmu sains dan teknologi kepada rakyat dalam bahasa Melayu demi kemajuan bangsa kerana kebanyakan rakyat biasa yang tinggal di pelosok rantau dan desa hanya memahami dan bertutur bahasa Melayu. disertasi PhD. Dengan perkataan lain. jurnal. bahasa basahan. pertuturan tahap rendah. 11 Disember 1987 ). Empat puluh buah negara bukan barat di Afrika. Hanya dengan bahasa Inggeris sahaja dapat menjadikan sesebuah negara itu maju. bahasa Melayu tidak mampu menjadi alat atau media untuk kemajuan bangsa dan negara. dan buku tentang sains. Selepas ini ilmuwan dan cendekiawan manakah yang akan menulis artikel . tesis sarjana. andaian yang dibuat ialah bahawa jika negara kita ingin maju selaras dengan kemajuan yang dicapai oleh negara lain di dunia ini hanya dapat dicapai melalui bahasa Inggeris. Pada masa ini kemajuan diukur dari segi kebendaan khususnya kemajuan yang berkenaan dengan sains dan teknologi sebagai salah satu aspek kemajuan ekonomi terutama dalam bidang industri. Dari segi implikasi kenyataan ini.

Lebih kurang enam peratus menterjemah kenyataan pengerusi dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris lebih standard dan mempunyai kumpulan sasaran yang lebih banyak. tidak harus timbul soal mampu atau tidak mampu bahasa Melayu memperkatakan segala ilmu pengetahuan. Pengarah urusan dan pengarah kreatif syarikat iklan kebanyakannya rakyat asing atau orang tempatan yang terdidik di Hong Kong atau di New York.kebanyakan daripada negara ini terutama yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggalnya didapati tidak maju malah kebanyakannya cukup miskin contohnya di Afrika. Cabaran ketiga berlaku dalam penggunaan bahasa Melayu di sektor korporat dan swasta. Uganda. Daripada kajian dapat dirumuskan seperti berikut: a. Jika bangsa lain boleh maju dengan bahasa ibundanya sendiri mengapa pula Malaysia tidak boleh maju dengan bahasa ibundanya? Di Malaysia. Bukti tentang hal ini dapat dilihat misalnya banyak negara yang „ mengagungkan „ bahasa Inggeris. Ghana. j. b. Minda rakyat masih terjajah. i. Itali. g. Cabaran terhadap bahasa Melayu turut berlaku dalam bahasa iklan. Iklan barangan mewah di televisyen memaparkan pelakon bukan Melayu. d. Sektor pengiklanan seharusnya turut menggunakan bahasa Melayu yang ilmiah dan bermutu tetapi amat mengecewakan kerana amalan ini tidak berlaku. Nigeria. Banyak iklan yang dibuat dengan cara tergesa-gesa. Jerman. Selebihnya iaitu lebih kurang 74 peratus membuat laporan dalam bahasa Inggeris. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang bersifat ilmiah di sektor korporat dan swasta di bawah paras bahaya dan amat membimbangkan. Peratusan iklan bahasa Melayu perlu ditetapkan bagi perkembangan bahasa Melayu. Yang mungkin kurang berupaya bukanlah bahasa itu tetapi manusia yang menggunakan bahasa itu. h. Justeru. Gambia. Begitu juga bahan hebahan yang dikeluarkan syarikat juga dalam bahasa Inggeris. Perancis. Contohnya peringatan dan pengajaran tentang bahasa untuk penyampaian ilmu ( Surah Ibrahim: ayat 4 ). Zambia dan Zimbabwe. Sesiapa sahaja yang telah mendalami ilmu sains bahasa atau linguistik akan sedar bahawa sesuatu bahasa memang mampu memperkatakan apa-apa sahaja benda dan buah fikiran yang wujud dalam masyarakatnya baik yang muncul dari dalam atau yang dibawa dari luar. Kita boleh melihat syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur ( BSKL ) misalnya daripada 29 buah syarikat hanya 20 peratus yang mengeluarkan laporan tahunan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ingatlah bahawa Malaysia boleh maju tanpa terlupa diri dan asal-usul. Korea. Dasar bahasa perlu disemak semula . ilmu akan lebih „ mujarab „ diungkapkan dan dipelajari melalui bahasa penutur aslinya. Pertumbuhan ekonomi tidak sejajar dengan perkembangan bahasa Melayu dari segi pengiklanan. tetapi tidak sampai ke mana. Penggunaannya amat rendah dan sangat lemah serta belum meluas. f. Nabi dan Rasul sendiri menyampaikan wahyu Allah dan segala pengajaran melalui bahasa yang sama dengan umatnya. e. 84 c. Iklan bagi program berbahasa Melayu tertumpu pada barangan asas. Contohilah negara-negara lain yang masih teguh menjunjung dan menggunakan bahasa ibunda sekalipun mempelajari bahasa lain tetapi terus maju seperti Jepun. Scandinavia dan banyak lagi. Kemampuan bahasa Melayu masih belum diyakini. Belgium.

dan dimantapkan dan Kementerian yang berkenaan perlu bertegas dalam pelaksanaannya. Cabaran keempat merupakan cabaran kekurangan buku ilmiah dalam bahasa Melayu. Kalau mereka menghasilkan lima buah buku ilmiah seorang ( untuk cepat dilantik ke jawatan Profesor Madya atau Profesor ). Jika amalan ini menjadi kenyataan dan memang pun boleh. sekiranya terdapat 8000 orang pegawai akademik di semua institusi pengajian tinggi setempat. (Ismail Dahaman. Walau bagaimanapun terdapat juga pegawai akademik yang menerbitkan lebih daripada 10 buah buku ilmiah dan tidak kurang pula dengan tenaga pengajar yang belum menulis sebuah buku akademik pun. Penggunaan bahasa Inggeris dalam iklan seolah-olah mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. perindustrian dan perekonomian. selama ini Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) hanya berupaya menerbitkan judul buku dalam jumlah yang sangat kecil berbanding dengan keperluan masa kini. Cabaran yang kelima ialah cabaran dalam pembentukan dan penggunaan nama singkatan dan akronim. 1994:68). kewangan. Sepatutnya kesalahan bahasa seperti ini tidak berlaku di menara gading. maka jumlahnya akan menjadi 40 000 yang bererti di pusat pengajian tinggi negara kita akan melimpah ruah dengan buku ilmu. Cabaran terhadap bahasa Melayu juga berlaku dalam urusan surat menyurat yang ditulis dalam bahasa Inggeris daripada pihak swasta dan korporat kepada pihak kerajaan seperti yang dilakukan oleh pihak perbankan. Iklan masih di peringkat memujuk masyarakat untuk membeli sesuatu barangan dan mengabaikan aspek bahasa yang betul dan bermutu. bermutu dan sesuai sebagai bahasa ilmu yang tinggi dan bahasa yang bermaruah. Perkara ini terjadi kerana pihak swasta dan korporat yang berkenaan lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris dalam surat dan dokumen mereka yang dihantar kepada kerajaan dan juga kepada institusi pengajian tinggi setempat dan juga kepada orang awam di desa. Menurut Ismail Dahaman. Andainya setiap pensyarah menghasilkan sebuah buku pada setiap tahun. Kesalahan bahasa pada papan tanda dan iklan juga kerap kelihatan di kampus pusat pengajian tinggi setempat. papan tanda. dan surat menyurat turut menggunakan bahasa Melayu yang canggih. singkatan dan akronim yang digunakan hari ini ternyata dipengaruhi oleh tabiat lama yang diwarisi dari zaman sebelum merdeka yang . sudah pasti akan terhasil sebanyak 8000 buku ilmiah bahasa Melayu dalam setahun. maka bahasa Melayu sesungguhnya akan menjadi bahasa ilmu yang mantap dan mengagumkan. moral dan budaya setempat. Sepatutnya bidang ini turut menggunakan bahasa Melayu ilmiah tetapi sayangnya bidang ini masih menggunakan bentuk singkatan dan akronim dalam bahasa Inggeris. Sepatutnya masalah kekurangan buku ilmiah dalam bahasa Melayu tidak berlaku sekiranya setiap pensyarah bidang menerbitkan buku ilmu masing-masing yang dikuliahkan. Ilmuwan kita pula tidak berusaha secara serius untuk membuat penterjemahan karya besar dan karya agung dalam pelbagai bidang ilmu dalam bahasa Melayu bahkan mereka lebih banyak menulis laporan ilmiah dan hasil kajian ilmiah mereka dalam bahasa asing sehingga bahasa Melayu mengalami kemuflisan buku ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bermutu. k. Menurut Ismail Dahaman. Menjadi harapan kita supaya bidang iklan.

JPN. LKTP. JAIS. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pembentukan nama jabatan. KADA. FAMA. TLDM. dan MIC. ATM. CC (Chief Clark) yang seharusnya Kerani Besar (KB). dan gelaran dalam perkhidmatan awam yang memperlihatkan nama-nama singkatan atau akronim dalam bahasa Inggeris terus digunakan walaupun berkomunikasi dalam bahasa Melayu. PTD. MBKM. SRJK. Di universiti tempatan tidak sunyi pula dengan gelaran AP (Associate Professor ) yang sepatutnya PM ( Profesor Madya ). ADO (Assistant District Officer) yang seharusnya Penolong Pegawai Daerah (PPD). KTM. IPTAR. agensi dan agensi kerajaan seperti ini meninggalkan kesan yang mengusutkan keutuhan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi di sektor awam. Tidak wajar sama sekali kita menggunakan nama akronim dalam bahasa Inggeris sedangkan namanya ada . ASN. pangkat. HBKL.TUDM. dan SS (State Secretary) yang seharusnya ditulis Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK). SOCSO dan banyak lagi. KBSM. begitu juga dengan V. EPRD dengan JPPP. COD (Cash on Delivery) yang seharusnya Bayar Waktu Terima (BWT). semua nama khas di jabatan kerajaan dan perkhidmatan awam yang dicipta dalam bahasa Melayu termasuk bentuk singkatan dan akronim hendaklah terus digunakan sebagai nama khas rasmi dalam komunikasi bahasa Melayu misalnya ASB. JPJ. SIRIM. Oleh sebab penggunaan singkatan atau akronim daripada kata bahasa Inggeris boleh mengharu-birukan pembentukan dan penggunaan singkatan dan akronim bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. LUTH.menghasilkan nama seperti CUEPACS (Congress of Union of Employees and Civil Services). UMNO.P (Pembantu Penyelidik). JPM. BSN. FELCRA. Terasa bahawa minda kita masih dijajah walaupun kita sudah lebih 53 tahun merdeka. JPA. MCA. OCPD (Officer-in-Charge of a Police District) yang seharusnya ditulis Ketua Polis Daerah (KPD). RISDA. PNB. dan sebagainya.A (Research Assistant) yang sepatutnya P. R. Pusat pengajian tinggi setempat turut menggunakan nama singkatan dan akronim seperti R & D (Research and Development) yang sepatutnya ditulis P & P (Penyelidikan dan (Pembangunan) IRPA (Intensification of Research in Priority Areas) yang sepatutnya Pendalaman Penyelidikan dalam Bidang Keutamaan). Contoh yang berikut memadai sebagai bukti perkara yang dimaksudkan iaitu DO (District Officer) yang seharusnya Pegawai Daerah (PD).YaPEIM.C (Naib Canselor ) dan banyak lagi. PDRM. Perkara yang sama juga berlaku dalam proses penamaan skim perkhidmatan. RRI. MTUC (Malaysian Trades Union Congress). dan seumpamanya. LKIM. maka langkah yang serius dan terancang perlu diambil untuk memantapkan bahasa Melayu dan menghapuskan penggunaan bahasa Inggeris dalam lapangan nama singkatan dan akronim bahasa Melayu. Di samping itu terdapat juga pembentukan dan penggunaan nama singkatan yang memberi saingan nama dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu misalnya EPF dengan KWSP. ETV dengan TVP. MP (Member of Parliament) yang seharusnya Ahli Parlimen (AP).C (Vice-Chancellor) yang sepatutnya N. CID (Criminal Investigation Department). Kedua. STPM. FIDA. Nama lain termasuklah FELDA. KBSR. SPM. PORLA. semua pihak hendaklah menghindarkan penggunaan singkatan atau akronim nama khas rasmi dalam bahasa Inggeris apabila berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Pertama. jawatan. PMR.

Melalui segmen Citra Bahasa pendengar berpeluang mendengar pembicaraan mengenai sejarah bahasa. pantun) manakala Ujana Petua mencakupi petua kehidupan. Contoh yang amat ketara ialah perkataan IKIM yang seharusnya disebut [ i.ro ] atau [ gai. bengkel. dan khidmat nasihat dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. taman perumahan dan sebagainya di samping mengadakan seminar. dan Citra Budaya setiap hari Khamis. Ketiga. Strategi lain juga dilihat mampu mengukuhkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan ialah dengan „meletakkan„ pelajar asing di sesuatu institusi yang dikhaskan misalnya di Institut Bahasa Melayu Malaysia (IBMM) selama tiga bulan bagi mempelajari bahasa Melayu secara intensif.kim ].kim ]. Begitu juga dengan singkatan LPG (Liquified Petroleum Gas) harus dipopularkan dengan nama Melayu iaitu GPC ( Gas Petroleum Cecair ). TM (Telekom Malaysia) dan sebagainya. puisi. Radio dan Televisyen Malaysia ( RTM ) yang ke udara dari jam 9. Pendengar Radio Citra DBP berpeluang mendengar siaran itu di Radio 1. Keempat. Citra Sastera berkisar kepada berita dan isu semasa dunia sastera. perkataan GIRO diucap [ gi. Begitu juga dengan nama LRT seharusnya dipopularkan penggunaan bentuk singkatannya dalam bahasa Melayu iaitu TLR (Transit Laju Ringan). PLUS (Projek Lebuh Raya Utara Selatan). nama yang terbentuk dalam bahasa Melayu baku hendaklah disebut dengan menggunakan bahasa Melayu baku yang betul. Siaran Radio Citra Dewan Bahasa dan Pustaka kelolaan Unit Radio DBP juga diyakini dapat memperkukuh fungsi serta memantapkan imej DBP dalam memartabatkan bahasa dan sastera kebangsaan. pihak Dewan Bahasa dan Pustaka ( DBP ) perlu lebih memainkan peranannya dalam menyediakan buku dan risalah panduan tentang sistem penamaan bangunan.dalam bahasa Melayu kerana amalan ini akan menjejaskan usaha memberikan imej baharu kepada bahasa Melayu yang sedang berkembang maju sebagai bahasa ilmu yang dihormati. Amalan sebutan bahasa Melayu baku seperti ini juga tidak meluas di pusat pengajian tinggi setempat dan ini adalah satu cabaran. Anjung Kreatif (bacaan sajak. manamana nama khas baharu yang hendak dicipta dan diperkenalkan hendaklah terus dicipta dalam bahasa Melayu misalnya IJN (Institut Jantung Negara). Citra Sastera pada hari Selasa dan Sabtu.30 hingga 10 pagi setiap hari Isnin hingga Sabtu dengan empat segmen khusus iaitu Citra Bahasa ke udara setiap hari Isnin dan Jumaat. ITNM (Institut Terjemahan Negara Malaysia). Citra Karya pada hari Rabu. Walau bagaimanapun . TNB (Tenaga Nasional Berhad). Begitu juga dengan perkataan PLUS yang sepatutnya dilafazkan [ plus ] dan bukan [plas]. Rentak Buana (kegiatan harian). Citra Karya mengemukakan tokoh bahasa manakala Citra Budaya mengupas peristilahan baru dan lama yang dibahagikan kepada ruangan Sepatah Kata Seungkai Bicara. dan bukan [ ai. syarikat. IKIM (Institut Kemahiran Islam Malaysia). Perkara ini penting dititik beratkan untuk menghindarkan kesilapan penyebutan perkataan Melayu menurut gaya sebutan bahasa Inggeris.ro ]. Selain itu.ro ] dan bukan [ jai. Mungkin ini melibatkan sedikit pertambahan kos bagi pelajar asing tersebut tetapi dengan kos pengajian keseluruhan yang masih murah di negara ini jika dibandingkan dengan kos pengajian di negara lain khususnya di Eropah dan Amerika.

Di Osaka Foreign Studies University misalnya terdapat jurusan pengajian bahasa Indonesia. Ada orang berpendapat bahawa bahasa kita masih belum cukup maju dan mampu terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Jika pada zaman yang belum dikatakan moden dan maju itu. para diplomat yang pernah bertugas di negara kita sehingga ada yang langsung tidak tahu berbahasa Melayu. dan bermutu. Anehnya. Sebenarnya . Orang luar sendiri termasuk ahli akademik mengakui bahawa bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang maju dan besar pengaruhnya. Bahasa Melayu memang mampu berperanan sebagai bahasa ilmu malah lebih tepat jika dikatakan sudah mampu meneruskan peranannya sebagai bahasa ilmu yang sudah pun bermula sejak abad ke-17 lagi dengan syarat mendapat kerjasama. Sesungguhnya bahasa Melayu sudah lama boleh berfungsi sebagai bahasa ilmu. betul. kesanggupannya. Jika peluang sebegini baik tidak mahu digunakan usahlah dihairankan mengapa selepas bertahuntahun pelajar asing tersebut berada di negara kita mereka hanya sekadar tahu mengucapkan “ terima kasih “ dan “ selamat pagi “ sahaja dalam bahasa Melayu. bahasa perdagangan di seluruh Asia dan Eropah seperti Itali. bahasa Melayu sudah mampu maka mustahil pada zaman moden dan maju ini kemajuannya. Dengan usaha tersebutlah bahasa Melayu versi Indonesia lebih terkenal di seluruh dunia berbanding bahasa Melayu versi Malaysia. Majapahit. dan penglibatan daripada semua pihak. Kita tidak perlu meragui kemampuan bahasa Melayu. kita sendiri tidak mahu mengakuinya. Bahasa Melayu akan lebih berjaya menjadi bahasa ilmu apabila mendapat sokongan penuh daripada pucuk pimpinan Perdana Menteri Malaysia. kemajuan. Portugis. dan Inggeris. dan semua peringkat. Di manakah maruah kita sebagai bangsa dan negara yang merdeka yang masih tidak mahu mengakui bahasa kita sendiri dan terus menerus mempersoalkan kewibawaannya? Sepatutnya kita berasa bangga atas kebolehan. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa lingua franca sejak zaman kerajaan Palembang. Tidak ada buku dalam bahasa kita tentang kedua-dua ilmu itu. Perancis. Malah setiap warga asing. Belanda. Inilah juga strategi yang digunakan oleh negara Jepun bagi memasarkan bahasanya. Melaka. semua golongan. sokongan. dan Acheh. canggih. dan kewibawaannya diragui. Mereka perlu menyokong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di pusat pengajian tinggi sepenuhnya.akhirnya terserah kepada kita juga sama ada mahu „memasarkan„ bahasa Melayu tersebut ataupun tidak. Bahasa ini telah menjadi alat perhubungan pemerintahan dan diplomatik. Ini adalah salah satu peluang terbaik bagi menjual bahasa kita kepada dunia melalui pelajar mereka di sini. Contoh lain juga dapat dilihat daripada negara jiran kita Indonesia yang memasarkan bahasanya dengan begitu aktif sehingga ke universiti luar negara termasuk negara Jepun. Pasai. Pihak kerajaan perlu melancarkan “Wawasan Bahasa” terhadap pelaksanaan bahasa Melayu sepenuhnya di pusat pengajian tinggi sama seperti pelancaran “Wawasan 2020“. Di manakah silapnya? Siapakah yang bertanggungjawab tentang perkara ini dan adakah perkara ini perlu dibiarkan secara berterusan? KESIMPULAN-. dan kepesatan bahasa kita memikul tugas dan tanggungjawab dalam hampir semua bidang kehidupan. Kesemuanya akan menggunakan bahasa Melayu yang baik.

usaha membahasa Melayukan kedua-dua ilmu itu sudah berjalan lancar dengan menggunakan lebih daripada 600 000 istilah dalam 500 bidang dan subbidang ilmu di samping menggunakan istilah asing. Sebenarnya bukan bahasa Melayu belum lengkap tetapi orang yang hendak menggunakan bahasa itu belum lengkap bahasanya. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia. Oleh yang demikian dalam konteks negara Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Jiwa Bangsa. Kolokium Bahasa dan . bahasa kebangsaan. bahasa Melayu belum lengkap. BIBLIOGRAFI-. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu akan tetap mantap dan kukuh. bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan perlu dikukuhkan bagi menyingkap pemikiran dan kebudayaan Malaysia baru yang menjadi penyalur penting ilmu pengetahuan moden termasuk sains dan teknologi dan apa yang lebih penting bahasa Melayu perlu diterima secara jujur oleh kaum bukan peribumi sebagai alat pemersatuan dan penyatuan bangsa Malaysia. Sudah 53 tahun kita merdeka dan selama itu usaha mengajar dan mendidik bahasa Melayu/bahasa kebangsaan kepada rakyat masih belum berhasil. Asraf. Namun yang dikesalkan sejak akhir-akhir ini kedaulatan bahasa Melayu mula dilemahkan. Maju Bangsa Maju Negara. A. (1996). maka perjuangan menegakkan bahasa Melayu tetap berjaya. Tamadun Melayu Jilid Enam. (1993). Terlalu banyak yang masih bercakap pelat dan tidak lancar sebutan bahasa dan tatabahasa mereka. Guru dan Bahasa Melayu. dan bahasa rakyat dalam erti kata sebenarnya. Pendek kata.Aziz Deraman ( penyelenggara ). sejak ilmu itu sudah menembusi bidang pendidikan negara kita. mendaulatkannya sehingga benar-benar menjadi bahasa rasmi. Darwis Harahap & Abdul Jalil Hj Anuar ( penyelenggara ). Begitu juga dengan menggunakan bahasa Melayu dalam bidang undang-undang di mahkamah yang selama ini tidak dapat ditembusi. ( 2004 ). Bahasa Melayu mampu membicarakan pelbagai bidang ilmu termasuklah dalam bidang sains dan teknologi. Abdul Hamid Mahmood.semua bahasa dalam dunia ini masih belum lengkap sepenuhnya dan masih ada kekurangannya di sana sini. Bidang sains dan teknologi sebenarnya masih baru dalam budaya masyarakat Malaysia terutamanya bangsa Melayu. Apabila sikap kita positif dan kita yakin. Manifesto Budaya Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa. Namun. bahasa ilmu. Kini masanya untuk kita terus berusaha memajukan dan menambahkan istilah dan penggunaannya. Tetapi yang paling sedih ialah banyak pihak sengaja tidak mahu menggunakannya. Sudah tentu ilmu tentang bidang sains dan teknologi masih kurang. Sikap meragui dan mempersoalkan kedaulatan bahasa Melayu sudah lama berlalu dan tidak seharusnya diperkatakan. Kebanyakan tokoh kita lebih banyak bertutur dalam bahasa Inggeris dalam majlis rasmi atau tidak rasmi. fungsi bahasa Melayu sejak merdeka semakin luas dan maju sehingga dapat mengisi semua keperluan. Mereka perlu melengkapkan keupayaan bahasa Melayu dan apa yang paling penting jika kita mahu berjaya dalam perjuangan ini kita perlu mengubah sikap dan keyakinan kepada bahasa kita sendiri dan perlu bersikap positif terhadap kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kuala Lumpur: Media Printext (M) Sdn Bhd. ed. Begitu juga dengan rakyat Malaysia yang tidak mahu berbahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari terutamanya dari segi perhubungan. ( 2000 ). Alasannya.

teknologi.php?Content=articles& ArticleID=550 ahasa ilmu merupakan bahasa yang mampu menjadi perantaraan bagi penyampaian ilmu pengetahuan sehingga ke peringkat tinggi (Kamus Dewan. Ismail Dahaman. (2007). Konsep Bahasa Melayu sebagai “bahasa ilmu” telah mula diperkenalkan dalam tahun 1990-an seiring dengan penekanan “budaya ilmu” kepada seluruh masyarakat . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. malah turut merangkumi bidang-bidang yang sebelum ini dimonopoli oleh bahasa Inggeris. ekonomi.undang-undang dan sebagainya. Walau bagaimanapun pelaksanaan secara menyeluruh bagi semua mata pelajaran di universiti bermula pada tahun 1984. Pada tahun 1983. semua kursus tahun pertama di universiti-universiti tempatan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa penyalur ilmu.Konsep ini membawa maksud Bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan atau wadah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan moden seperti sains. http://dbp. Kuala Lumpur 11 Disember 1987. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn Bhd. (1992).(1994). Bahasa Melayu kini bukan hanya terhad kepada soal kebahasaan dan sastera sahaja.my/lamandbp/main. pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa penyampai ilmu bermula dengan tertubuhnya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1970. Teks Ucapan Perasmian Gerakan Cintailah Bahasa Kita. dlm Jurnal Dewan Bahasa. Bahasa Melayu dalam cabaran. kedoktoran. Oktober 1994. Di peringkat pengajian tinggi. Bahasa Melayu telah beperanan sebagai bahasa pengantar ilmu peringkat demi peringkat. Kamal Shukri Abdullah Sani. dlm Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Di universiti. Bahasa Melayu Apa Sudah Jadi?. 1991/1992. . 1994: 88).Pemikiran Melayu / Indonesia. (1987).gov. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia. Agenda Bahasa Melayu dalam Wawasan 2020: Pemantapan Bahasa Rasmi. Bahasa Melayu Menjelang Tahun 2020. Mahathir Mohamad. Nik Safiah Karim & Nuwairi Khaza‟ai (1997). Mohd Salleh Majid.

Beberapa jawatankuasa istilah telah ditubuhkan seperti Jawatankuasa Istilah Pendidikan Undang-undang. dalam bidang Botani diwujudkan istilah pembiakan seks. bahasa yang berfungsi sebagai bahasa ilmu perlulah sempurna. Hal ini rentetan usaha-usaha serta langkah-langkah mapan yang telah diambil oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang ditubuhkan pada tahun 1956 dalam mencipta istilah-istilah yang diperlukan dalam bidang akademik. radioisotop. Defendan serta plaintif pula merupakan beberapa contoh istilah yang digunakan dalam bidang Undang-undang (Ahmad Ibrahim dan Ahilemah Joned. Hal ini bertepatan dengan bahasa melayu kerana bahasa . neutron dan juga proton (Abdul Ghafar Ramli. dicipta istilah-istilah seperti autoradiografi. Shariff. 1991 : 240). TATABAHASA YANG SEMPURNA Menurut Harvanek dan Garvin (1984). Jawatankuasa ini telah dianggotai pensyarah-pensyarah universiti serta pakar-pakar dari pelbagai bidang (Jurnal Dewan Bahasa Ogos 1996 : 717). Bahasa Melayu mempunyaiperbendaharaan kata. Antara contoh. 1985 : 275).Sebagai bahasa ilmu. Bahasa melayu juga memiliki tatabahasa yang sempurna agar setanding dengan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain di dunia dalam menjadi bahasa yang memperkatakan konsep dan ilmu moden disamping nilai keintelektualan bahasa yang tinggi. aseks dan mikro (Mustafa Kamal Mohd. Dalam bidang Sains pula. 1990). PERBENDAHARAAN KATA Perbendaharaan kata atau kosa kata Bahasa Melayu kini jauh lebih banyak. iaitu sempurna dari segi tatabahasa dan sempurna dari segi keintelektualan bahasa. meluas dan lebih khusus sifatnya. istilah dan bahasa yang sesuai untuk mengungkapkan konsep dan pemikiran yang kompleks dan abstrak. Botani dan Sains bagi menjayakan proses memperkayaan kosa kata ini.

“kepelbagaian”. perubahan masa dan selera penuturnya tanpa mengorbankan sifat-sifat aslinya pula menerangkan aspek kelenturan. Kepelbagaian pula merujuk kepada gaya. 1984). Manakala. dan “keindahan”. Kesesuaian terhadap pembaharuan-pembaharuan yang berlaku dalam masyarakat bahasa. Kesempurnaan ini dicapai melalui “kestabilan”. bahasa yang sedap didengar. Keintelektualan perbendaharaan kata ini dicapai melalui dua cara iaitu : Pengembangan kata (Language Development). Ciri keberkesanan merupakan keupayaan dalam memberikan maksud dengan tepat dan berkesan.1) dan sebahagiannya melalui sistem bahasa (Harvanek. Kemuncak taraf keintelektualan bahasa dicapai terutamanya melalui perbendaharaan kata (Rujuk 3.melayu sememangnya sudah pun mempunyai buku-buku taatabahasa yang sempurna dan sesuai dijadikan panduan dan rujukan seperti buku Pelita Bahasa oleh Za‟ba. “kelenturan”. bertenaga dan menarik serta dapat menyentuh perasaan dikaitkan kepada cirikeindahan bahasa itu sendiri. iaitu ciri-ciri penting yang harus dimiliki oleh bahasa yang berfungsi sebagai bahasa ilmu. sebutan baku dan ayat. pengimbuhan. iaitu dengan menambahkan istilahistilah baru yang bersifat khusus dan mungkin sukar difahami oleh penutur-penutur biasa. . “keberkesanan”. KEINTELEKTUALAN BAHASA Keintelektualan bahasa bermaksud bahasa yang berperanan sebagai bahasa ilmu haruslah mempunyai keupayaan untuk menyampaikan buah fikiran dan hujah yang tepat serta berkesan iaitu mampu merungkaikan kesinambungan dan kerumitan fikiran. atau stail dalam menyampaikan sesuatu maksud atau idea demi mewujudkan kesan yang berlainan. Sifat kestabilan di sini merujuk kepada kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sedia ada dalam aspek sistem ejaan.

iaitu memberi maksud-maksud khusus atau kepada sesetengah perkataan bagi satu-satu 8888 tertentu yang berbeza dari penggunaan biasa. Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mula-mulanya merupakan usaha-usaha falsafah. Perkataan baru itu hendaklah bersifat tepat. bahasa yang bersifat intelektual. menggunakan. Adadnya beberapa subdisiplin. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. dan memahami bahasa. neurosains. dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam penyelidikannya terhadap perkembangan kanak-kanak). Penyelidikan moden mempergunakan biologi. umpamanya. Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. teknikteknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan. Dengan erti lain. yang akademik adalah bahasa yang mempunyai laras yang tepat. spesifik dan abstrak. dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya. spesifik dan abstrak (Havranek. perkataan. teks. . 1984) Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh. dan sebagainya.Penukaran bentuk dan 8888 perbendaharaan kata.sains kognitif. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan katadan struktur tatabahasa.

dan bagaimana kita menggunakan sintaksis — iaitu.      [sunting]Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. fonologi. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya.  Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. morfologi. Dalam bidang psikolinguistik. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak. antara lain. seperti psikologi. Yang pertama antara perkaraperkara ini — mengaitkan bunyi dengan maksud — tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang- . sains kognitif. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat.Isi kandungan [sorokkan]      1 Bidang kajian 2 Teori-teori 3 Perkaedahan 4 Persoalan dan bidang penyelidikan 5 Lihat juga o   5. bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. pembentukan kata berimbuhan).1 Pembelajaran/penterjemahan mesin 6 Rujukan 7 Bibliografi/Bacaan tambahan [sunting]Bidang kajian Psycholinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai-bagai bidang. Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat". khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan). dan linguistik. Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan-perkataan digabungkan untuk membentuk ayat.

langsung tidak akan berkembang. adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentuk-bentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. Sintaksis ini. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal — "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan-keperluan kelompok. Pada dasarnya. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. sintaksis adalah penuh dengan perbalahan. (Rekursi. menurut sudut pandangan kedua.F. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. Oleh itu. dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. dan secara logik memilih bahasa(-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. Sebaliknya. kerjasama. sebagai contoh. dan faktor-faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. kemahiran-kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat .kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. Dalam istilah biologi evolusi moden. Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut. kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa-tatabahasa manusia yang mungkin. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi. umpamanya. Rudolf Carnap. Sudut pandangan kedua — iaitu "yang semula jadi" — boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di [1] dalam halaman-halaman jurnal Bahasa . TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas — atau tiada sintaksis — yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: 1. dan mendakwa bahawa. Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat". Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. dan potensi untuk hidup. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). 2. Dengan kata yang lain.

yang mengerjakan bidang teori-teori psikolinguistik termasuk George Lakoff. Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif. Jadi penyelidik-penyelidik dapat mengkaji cara-cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik. selain daripada Chomsky. tekaan. "Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). jika patologi memerlukan pembedahan otak. Sudah tentu. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. serta interaksi manusia selama berpuluhpuluh ribu tahun. pengimegan resonans magnet fungsian (fMRI). "air" membayangkan "minum". keupayaan berkait peristiwa (ERP). Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa digunakan untuk mengukur prestasi. dan Michael Tomasello. Umpamanya. membuat pertimbangan. . Lagi menarik. dengan kata yang lain. [sunting]Perkaedahan Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk uji-uji kaji tingkah laku. lalu bertanya. Bahasa. Lagi satu eksperimen mungkin memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". umpamanya. berbanding dengan ayat-ayat pasif (sebenarnya. menghasilkan semula rangsangan. Ahli-ahli teori sezaman. pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenisepilepsi pada suatu ketika. Teknik-teknik pengimejan otak berbeza-beza dari segi peleraian ruang dan masaan (fMRI mempunyai peleraian sebanyak beberapa ribu neuron per piksel. Teknik-teknik tak invasif yang lebih baru kini termasuk pengimejan otak oleh tomografi pancaran positron (PET). Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja. Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik-penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. Apakah kemahiran-kemahiran ini yang sebenarnya merupakan tumpuan penyelidikan terkini. atau sekurang-kurangnya. "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad". serta perangsangan magnet transkranial (TMS). serta padanan ayat pasifnya. Dari sudut pandangan ini. penyelidik-penyelidik bahasa akan mengambil kesempatan itu untuk mengejar penyelidikan mereka. membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat). dan sebagainya. termasuk sintaksis dan lain-lain. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk-bentuk yang mungkin. ialah artifak kebudayaan. Bagaimanapun. "buku" membayangkan "menulis". ia tidak dapat diuji. Dalam jenis-jenis kajian ini. sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. Steven Pinker. dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementaraan untuk memahami jenisjenis kekurangan bahasa yang tertentu (secara amnya dikumpulkan ke dalam istilah afasia yang umum). Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik. -subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan dimintai melakukan sesuatu tugas (umpamanya. ini telah dibuktikan benar). otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa. kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar)."Eksaptasis").

adakah keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis berdasarkan struktur-struktur mental semula jadi atau adakah pertuturan sintaksis suatu fungsi kecerdasan dan interaksi dengan manusia yang lain? Bolehkah kita mereka bentuk uji-uji kaji psikolinguistik untuk menjawabnya? Penyelidikan dalam bidang komunikasi haiwan dapat memberi sumbangan yang banyak dalam persoalan-persoalan ini. Ia kelihatan juga bahawa semakin banyak bahasa seseorang mengetahui. Oleh sebab gerakangerakan mata adalah amat berkait dengan fokus perhatian terkini. dan kawasan-kawasan lain di dalam otak akan dihalusi dengan penerusannya penyelidikan. Betapa setempatkah bahasa? Bagaimanakah ia dibahagikan dari satu hemisfera ke hemisfera yang lain? Pemerihalan-pemerihalan tradisional yang lebih lama tentang fungsi-fungsi bahasa kawasan Broca. Lebih terkini. sebilangan kajian telah mula menggunakan gerakan mata sebagai alat untuk mengkaji proses-proses kognitif yang berkait dengan bahasa pertuturan. dan merujuk kepada amalan membina model-model kognitif dalam bentuk atur cara boleh laku.manakala ERP mempunyai ketepatan pada peringkat milisaat). Dan bagaimanakah pula dengan kanak-kanak yang tidak membelajari bahasa dengan betul? Terdapat satu bidang yang luas yang dipanggil afasia yang mengolahkan kekurangan-kekurangan bahasa. Atur-atur cara ini amat berguna kerana ia mendorong ahli-ahli teori supaya mengemukakan hipotesis-hipotesis yang lebih jelas. . Ini adalah benar untuk semua kebudayaan dan masyarakat. Bolehkah penyelidikan dalam bidang psikolinguistik menghasilkan sesetengah nilai terapi? Tambahan pula. apakah maksudnya pula? Bagaimanakah bayi-bayi dapat membelajari bahasa? Hampir semua bayi manusia yang sihat memperoleh bahasa dengan mudah pada tahun-tahun pertama dalam hidup mereka. [sunting]Persoalan dan bidang penyelidikan Adanya beberapa soalan yang belum dijawab dalam bidang psikolinguistik. Setiap jenis perkaedahan memberikan kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan tersendiri untuk mengkaji sesuatu masalah dalam bidang psikolinguistik. Oleh itu. apakah maksudnya? Jika tidak. Pemodelan pengiraan merupakan lagi sejenis perkaedahan. Penyelidikan terkini yang menggunakan teknik-teknik pengimejan tak invasif yang baru mencuba memahami di manakah bahasa terletak di dalam otak. semakin mudah orang itu dapat membelajari bahasa-bahasa yang baru. kawasan Wernicke. Sebahagiannya telah dikemukakan dalam bahagian "Teori-teori" di atas. . penjejakan mata telah dipergunakan untuk mengkaji pemprosesan bahasa dalam talian. [3] Bermula dengan Tanenhaus et al. Bolehkan sesetengah haiwan diajar sintaksis bahasa manusia? Jika ya. pemprosesan bahasa boleh dikaji melalui pengawasan gerakan-gerakan mata ketika seseorang subjek diberikan input linguistik. dan kerana aturatur cara ini boleh dipergunakan untuk menjanakan ramalan-ramalan yang lebih tepat bagi model-model teori yang amat rumit sehingga analisis diskursif tidak boleh dipercayai (umpamanya. tempoh genting mungkin wujud ketika bahasa dapat dibelajari dengan mudah. model DRC untuk [2] pembacaan dan pengecaman kata yang dicadangkan oleh Coltheart dan rakan-rakan sekerjanya). Banyak penyelidikan dalam psikolinguistik menumpukan perhatian pada bagaimana keupayaan ini berkembang dan merosot dengan berlalunya masa. orang-orang dewasa lebih susah membelajari bahasa kedua berbanding dengan bayi-bayi membelajari bahasa pertama mereka (bayi-bayi dwibahasa berupaya membelajari kedua-dua bahasa asli mereka dengan mudah). Umpamanya.

Perry. Piattelli-Palmarini. dan David P. (1959) "A Review of B. M. Noam. Eberhard.[sunting]Lihat         juga Bahasa haiwan Bahasa isyarat Kanak-kanak feral Neurolinguistik Otak manusia Pembacaan Pemerolehan bahasa Psikologi pendidikan [sunting]Pembelajaran/penterjemahan mesin Lagi satu masalah yang belum diatasi dalam bidang ini adalah bagaimana mencipta atur-atur cara komputer yang dapat memahami bahasa serta manusia. Massimo. & Ziegler. George. Lakoff.. (2001) Psycholinguistics: Language. K.. Langdon. & Sedivy.. (1994) The Language Instinct. 2. New York: William Morrow. 108. 1 (1959). Spivey-Knowlton. 268. K. E.. ed. Chicago: Percetakan Universiti Chicago. J. J. Mind and World. (ed. ia adalah amat berkait dengan linguistik pengiraan dan kecerdasan buatan. 1632-1634.. serta mempunyai banyak kegunaan praktik yang berpotensi. (l995). (1987) Women. Pinker. Hiroshi Nagata." Science. M. 3. F." Psychological Review.. Moscow. [sunting]Rujukan 1. 35. No. [sunting]Bibliografi/Bacaan tambahan Sebuah senarai ringkas buku-buku yang berkenaan dengan ahli-ahli psikolinguistik dan yang ditulis dalam bahasa yang mudah untuk orang biasa. edisi ke-2. "Integration of visual and linguistic information in spoken language comprehension. DRC: "A dual route cascaded of visual word recognition and reading aloud. Longman [2] . Foundations of Psycholinguistic Diagnostics (Models of the World). (2001). M.) (1980) Language and learning: the debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. K. 204-256. Steven.: Percetakan Universiti Harvard. M. termasuk:       Belyanin V. C. Cambridge. Danny D. and dangerous things: what categories reveal about the mind. Steinberg. ↑ Tanenhaus.. R. N. ↑ Coltheart. fire. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. 2658. Mass. ↑ Chomsky. 2000 (dalam bahasa Rusia) [1] Chomsky. J. Aline. Meskipun soalan ini sudah tentu mempunyai segi falsafah.P. Skinner's Verbal Behavior" dalam Language. Rastle. Cambridge: Percetakan Universiti Cambridge.

Selain itu mentera dianggap mempunyai kuasa ghaib yang luar-biasa yang membolehkan pembacanya mengawal seseorang atau alam semulajadi." dan yang lain-lain yang seumpama dengannya. ia bersifat sihir simpati.Kandungannya mempunyai kaitan dengan kuasa ghaib 3.Ia diamalkan dengan mempunyai matlamat tertentu. & Sciarini. ia akan menjadi tawar dan tidak berkesan. mentera atau juga dikenali sebagai jampi. jampi serapah Mentera diambil daripada perkataan sanskrit "mantra" atau "manir" yang merujuk kepada kata-kata dalam kitab suci penganut Hindu.. atau seru merupakan sejenis pengucapan yang berentak puisi yang mengandungi unsur sihir dan bertujuan bagi menpengaruhi atau mengawal sesuatu perkara untuk memenuhi kenginan penuturnya. dan sekiranya pengamalnya 6. serapah. Steinberg. ". 4.. seperti menundukkan musuh. Veda. Dalam masyarakat Melayu. Ciri-ciri umum sesuatu mentera biasanya adalah :1.Biasanya memerlukan pengamalnya yakin bersungguh-sungguh. Antara lain. mentera merupakan ayat yang dibaca bagi melakukan sihir. Sebagai contoh bacaan mentera.. Definasi mentera. 5. Secara kebiasaannya. atau memikat wanita. isi dan konsepnya melambangkan kepercayaan masyarakat masa itu. Danny D.Ia diwarisi daripada perguruan atau melalui cara ghaib seperti menurun atau mimpi. iaitu sesuatu sifat disebut atau dikaitkan agar pembaca mentera tersebut dapat memiliki sifat yang sama. (2006) Introduction to Psycholinguistics.. melemahkan musuh. London: Longman. tetapi tepuk hatimu. iaitu melakukan sesuatu secara kebatinan.berasa kurang keyakinan. Antara jenis mentera adalah: Mentera pakaian diri Mentera perubatan Mentera pendinding Mentera upacara tertentu . dicipta bagi satu tujuan tertentu.Aku bukan tepuk bantal. Antara ciri-ciri mentera adalah ia berbentuk puisi..Ia terdiri daripada beberapa rangka yan berirama. 2... edisi ke-2. Natalia.

Bismi’Ilahi ’L-Rahmani’L-Rahim Tepuk bantal panggil semangat Semangat datang dalam mimpi Aku tak menepuk bantal Aku menepuk jasad dan roh (si anu) Satu badan dua nyawa Satu jasad dua nyawa Rindu kasih sayang kasih Goncangkan jasad dan roh .Mentera pembinasa bagi melakukan sesuatu perkara terhadap musuh.. Mentera dalam kepercayaan Melayu telah mengalami perubahan daripada kepercayaan anisma. Oleh itu tidak menghairankan bahawa terdapat istilah-istilah Islam yang digunakan dalam mentera yang menggantikan istilah Hindu pada awalnya.. kepada kepercayaan Hindu dan kemudiannya kepada kepercayaan Islam..... Salah satu contohnya adalah mentera pengasih seperti di bawah... (dipetik dari Haron Daud 2001) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful