You are on page 1of 6

Instrukcja instalacji

MODU ROZSZERZENIA WYJ

PC4216
WERSJA 2.1

PC4216 Instrukcja instalacji

INFORMACJA O MODULE PC4216 jest moduem rozszerzenia o 16 wyj o maej obci alnoci prdowej. Mo e by stosowany z centralami DSC PC4020(A) oraz PC4010(A). Obci alno wyjcia - 50mA. Wyjcia mog by programowane indywidualnie. Modu pobiera 15mA prdu z COMBUS-a. W bilansie prdu nale y uwzgldni prd wyj Z1...Z16. Maksymalnie 9 moduw PC4216 w systemie alarmowym.

MAGISTRALA COMBUS OBWD SABOTA OWY

TMP

Zacisk sabota u moduu, obwd sabota owy nale y zamkn do zacisku COM. Zaciski magistrali komunikacyjnej COMBUS Zaciski wyj. Przy aktywacji maj potencja +12V. W stanie nieaktywnym - wysoka impedancja. Zacisk masy dla urzdze podczanych do wyj Z1... Z16.

RED, BLK, YEL, GRN Z1 ... Z16

UWAGA! Wszelkie podczenia wykonuj przy wyczonym zasilaniu systemu alarmowego.

COM

MONTA Modu mo e by zainstalowany samodzielnie w maej obudowie lub na bocznych ciankach wewntrz wybranych obudw do central lub zasilaczy (szczegowe informacje u handlowcw). W otwory w obudowie nale y wo y 4 plastikowe koki dystansowe. Nastpnie obudow mocujemy do ciany (patrz instrukcja monta u obudowy). Modu nasadzamy na plastikowe koki dystansowe i dociskamy. Kiedy modu jest zatrzanity na kokach, mo na przystpi do podczania kabli. Nale y podczy przewd magistrali komunikacyjnej COMBUS (RED, BLK, YEL, GRN). Urzdzenia sterowane podcza si do zaciskw Z1 ... Z16 i COM. Obwd sabota owy (TMP) musi by zamknity do zacisku COM przez styk otwarcia obudowy lub bezporednio.

UWAGA ! Jeli 2 lub wicej moduw PC4216 pracuje jako sterowanie diod LED tablicy synoptycznej to producent zaleca zastosowanie zasilacza PC4204CX w funkcji zasilania COMBUS-a przed tablic. Zasilacz nale y wpi w magistral COMBUS przed tablic synoptyczn z moduami PC4216, tak aby tablica z diodami i moduami PC4216 bya zasilana z zasilacza PC4204CX, a nie z centrali alarmowej.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

PC4216 Instrukcja instalacji

PODCZENIE DIODY LED

PODCZENIE PRZEKANIKA

Typowo rezystor 680 . LED - pobr prdu typowo - 17mA

PRZEKANIK

WYJCIE NAPICIOWE

100
masa wejcie wyzwalajce

Jeli wyjcie moduu PC4216 jest u ywane jako wyjcie wyzwalajce do sterowania urzdze zewntrznych do zaleca si zastosowanie szeregowo rezystora o wartoci 100 .

PRZYDZIA MODUU DO SYSTEMU U ywajc klawiatury: 1. Wejd w programowanie instalacyjne [*] [8] [Kod instalatora]. 2. Przejd [< >] do Poziom sprztu i nacinij [*]. 3. Uka e si komunikat Dodaj modu, nacinij [*]. 4. Przejd [< >] do moduu PC4216 i nacinij [*]. 5. Zostanie wywietlony komunikat SYMULUJ SABOTA WYBRANEGO MODUU. Jest to wymg procedury przydzielania moduw. Otwarcie obwodu sabota owego wska e centrali modu do zainstalowania. Nale y otworzy obwd sabota owy w module i to powoduje jego przydzia. Potwierdzenie nastpuje poprzez wywietlenie odpowiedniego komunikatu (np. PC4216 Mod 01 zainstalowany). 6. Nale y zanotowa numer moduu w arkuszach programowania i zamkn obwd sabota owy. 7. Po wywietleniu komunikatu o zainstalowaniu moduu, nale y dokona potwierdzenia naciskajc [*].

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

PC4216 Instrukcja instalacji

PROGRAMOWANIE MODUU Lista typw i opcji wyj mo liwych do zaprogramowania zale y od wersji centrali PC4020A/PC4010A i jest opisana w instrukcji instalacyjnej centrali w rozdziale Wyjcia programowalne. W sekcji OPCJE PC4216 modu PC4216 mo e by zaprogramowany jako: Alarmy - kiedy wyjcia informuj o alarmach na liniach wejciowych np. Alarmy 1-16, ledzenia - kiedy wyjcia ledz stan linii wejciowych np. ledzenie 17-32, Grupy - kiedy modu programuje si jako grup 16 indywidualnie programowanych wyj np. Grupa 1. Jeli modu PC4216 zostanie zaprogramowany jako Grupa to nale y przej do programowania indywidualnego wyj w sekcji INDYWIDUALNIE PC4216 aby zaprogramowa dziaanie ka dego z 16 wyj tranzystorowych moduu. Dla ka dego wyjcia ustawia si typ wyjcia i opcje dodatkowe np. przypisanie do podsystemw.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puawska 431, 02-801 Warszawa tel. 0 22 546 05 46, faks 0 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 0 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl ul. czycka 37, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl ul. Mieszczaska 18/1, 30-313 Krakw tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl ul. Energetykw 13a, 20-468 Lublin tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl 90-019 d, ul. Dowborczykw 25 tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl ul. Racawicka 82, 60-302 Pozna tel./faks 0 61 662 06 60, 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl Al. Niepodlegoci 659, 81-855 Sopot tel./faks 0 58 551 22 63, 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 0 91 483 38 59, 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl ul. Na Niskich kach 26, 50-422 Wrocaw tel./faks 0 71 348 20 61, 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

Warszawa II

Bydgoszcz

Katowice

Kielce

Krakw

Lublin

Pozna

Sopot

Szczecin

Wrocaw

NIP 525-23-98-192, REGON 141047400 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286127, Nr rej. GIO: E0001894WZ wysoko kapitau zakadowego: 121 600 z