KEPIMPINAN YANG BERKESAN BOLEH MEMBAWA PERUBAHAN KEPADA TINGKAHLAKU KAKITANGAN ORGANISASI

KEPIMPINAN YANG BERKESAN IALAH KEPIMPINAN YANG BOLEH MEMBAWA PERUBAHAN KEPADA ORGANISASI, SIKAP SERTA TINGKAHLAKU KAKITANGAN. JABATAN PENDIDIKAN JAS MANI DI IPG KKB Oleh Mohd.Yazid Bin Deraman Ketua Jabatan mydyazid@gmail.com. RINGKASAN EKSIKUTIF Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berkesan. ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat.dan mencapai wawasan organisasinya. Pemimpin yang berkesan

mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. Di Institut Perguruan Kota Bharu, Pengarah adalah pemimpin atau peneraju dan merupakan orang yang akan menentukan halatuju organisasi dan kaitangan. Pemimpin IPKB adalah perancang, misi organisasi, menentukan matlamat, memberi keutamaan terhadap pencapian matlamat organisasi. Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan, iaitu peminpin yang dapat menigkatkan martabat organisasi. Berdasarkan fakta dibuktikan dalam penulisan ini, kepimpinan di organisasi saya sekarang telah memainkan peranan penting dalam kepimpinanya untuk mengubah organisasi dan juga sikap kakitangan. Kewibawaan dan kecermerlangan kepimpinan di IPKB mempunyai perkaitan dan

pengaruh yang kuat ke atas kualiti produk (guru pelatih) dalam usaha mencapai

wawasan pendidikan negara bertaraf dunia dan merialisasi wawasan Plan Induk Pembagunan Pendidikan. Kepimpinan yang berkesan kakitangan kometmen tinggi

dedngan moto,Gigih, Iltizam, Cemerlang, IPKB akan meneraju perubahan. Kepimpinan ialah aktiviti mempengaruhi individu supaya berusaha mencapai objektif kumpulan atau organisasi. Kepimpinan ialah proses mempengaruhi kelompok, mengarah aktiviti mencapai matlamat yang sama. Kepimpinan tidak boleh lari dari pengaruh mempengaruhi pemimpin dan orang yang dipimpin. Pemimpin penting dalam pembentukan dan hala tuju organisasi. Kepimpinan berlaku apabila seorang mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha kearah pencapaian sesuatu objektif organisasi. Kepimpinan ialah seni atau satu proses mempengaruhi kegiatan manusia mencapai gol organisasi. Kunci dalam kepimpinan ialah pengaruh. pengaruh ini memainkan peranan yang dominen dalan kejayaan sesuatu kepimpinan. Organisasi yang berjaya dibezakan dengan organisasi tidak berjaya bergantung kepada gaya kepimpinan yang dinamik dan efektif. Kejayaan organisasi bergantung kepada kepimpinan yang berwibawa. Sekolah yang berkesaan dipimpin oleh pengetua yang cemerlang (Abd.Karim 1989). Atang Long dalam kajiannya pada 1991 mendapati sekolah-sekolah yang mempunyai kejayaan yang tinggi dalam bidang akademik adalah dipimpin oleh pengetua yang mempunyai kepimpinan yang berkesan. Pakar pengurusan dan psikologi menjelaskan tiada satu bentuk kepimpinan yang tertentu mencapai matlamat organisasi, oleh itu kepimpinan terbuka kepada perubahan dan kedaan persekitaran.. Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu, ini kerana pengurusan yang baik, cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan. Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan,

kreativiti dan memberi sokongan kepada kakitangan. Kemahiran termasuk. perancangan. Menurutnya ada 4 peranan pemimpin untuk mencapai perubahan kakitangan:1 Mempunyai kemahiran teknikal. dignosis keperluan kakitangan. pengelolaan. Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya . Ia misti mahir dalam pengurusan. kurikulum. Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi. membezakan keberkesanan sekolah ialah kepimpinan pengetua. 2 Pemimpinan berperanan sebagai jurutera manusia. Pemimpin yang berkesan dapat mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. Kepimpinan Berkesan (Husin.salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan .1993) dalam buku. Tumpuan misti kepada teknik pengurusan dan pentadbiran yang cekap. penjadualan dan penyelarasan. Peminpin sewajarnya mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia dalam organisasi. Pengetua berkesan ialah pengetua yang memainkan peranan sebagai pemimpin yang mempunyai wawasan jelas tentang organisasinya dan kaki tanganya. mahir manupulasi strategi dan keadaan demi untuk menjamin keberkesanan yang maksimum. menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi. memyumbang kepakaran . organisasi dan perubahan sikap . 3 Pemimpin utama organisasi. penilian. termasuk membina dan memngekalkan moral tinggi dikalangan kakitangan. mengalakkan inovasi. atau pencerapan yang berkesan. pemimpin misti bertindak sebagai jurutera perubahan. Kepimpinan pengetua yang dinamik dan bersungguh merupakan pembolehubah membawa kejayaan sekolah. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah.

yang boleh digunakan untuk menjadi pemimpin berkesan dan membawa perubahan keoada organisasi dan . Kepimpinan pengetua yang berkesan dapat memperbaiki tabait kerja kakitanganya ke arah kemajuan sekolah. agresif. Para penyelidik dan ahli tiori dalam pendidikan mengatakan pengetua yang berkesan menyelia dan membimbing guru. tujuan atau wawasan sesuatu perkara yang hendak dicapai. prestagi kakitangan. berinisiatif dan mempunyai kenyakinan diri dan kebolehan menyelia. Kebanyakan pemimpin terdiri dari mereka yang berpengaruh. kepercayaan dan unsur budaya menjadikan organisasi itu unit. Upacara memberi hadiah. Pemimpin periu membuat keputusan. sebagai ketua yang memberi isyarat tentang nilai. menunjuk ajar dan sentiasa memupuk semangat kerjasama. Pengetua juga sebagai jurulatih atau guru kepada guru. pelasjar dengan budaya organisasi. mengetuai upacara rasmi. Mengadakan aktiviti sosialisasi kakitangan dan pelajar. kemahijran. penilian diri dan peningkatan kenyakinan diri. Mengikut (Jaafar 1992) terdapat garis-garis panduan kakitanganya :1. pembimbing dan sebagai tempat rujukan dalam organisasi. berusaha mencari. pengetua juga harus meningkatkan pengetahuan. kepakaran. pengurusan bilik darjah dan memberi galakan inovasi serta mengemukakann idea-idea baru pada kakitangan. membimbing. Disamping itu juga sentia memberi sokongan kemahiran pengajaran. mentafsir dan memperkokohkan nilai. penyelaras. pintar. berperanan sebagai pemerhati. cuba mengenali kakitangan dengan lebih dekat 5 Pemimpin budaya. Pemimpin turun kebawah. .4 Pemimpin simbolik. kepentingan . melihat sekitar organisasi. penghargaan dapat mengekalkan imej dan prestasi organisasi.membina pada profesioan mereka.

lima peranan Pengetua yang berkaitan dengan keberkesanan pentadbiranya:- 1. . Bertindak sebagai pemimpin. Mempercaya perkara yang baik tentang orang lain. Ahli Falsafah sekolah . Pemimpin berkeupayaan mendorong. menguatkuasa peraturan yang terancang dan rapi untuk melaksanakan tugas.2. 2. 3. menyakin kakitangan untuk berusaha mencapai matlamat organisasi. Guru berkongsi kepercayaan dan sokongan melalui perpaduan yang wujud. Sebagai rakan sejawat oleh guru dalam hubungan dengan pelajar dan ibu bapa. 4. Sebagai Model Pendidikan – Sebagai model dapat mengubah tingkahlaku guru. Sokongan pengetua berkesan dan mendalam kepada guru dan profesion semenjak bertugas dan sentiasa kekal dan diperkukuhkan. persenel yang bijak . Bertindak seperti yang dijangka dan yang di inginkan oleh pengikut agar sanjungan setaraf dengan pemimpin Kajian tentang Teacher Perceptions of principle’s leadership as Related to School Efekteniveness (Geltner 1981). Rakan sependidikan (Educational partner). Berpengetahuan dalam prestasi pelajar. bertanggungjawaab dan ingin menyelesaikan. berusaha secara kolektif mencapai matlamat pengajaran. Pemimpin yang berkesan. Penyokong pendidikan.Sumber untuk mendapat sokongan. 5.Pengetua merupakan orang penting kehidupan mereka di sekolah. Mengetahui dan mengamalkan gaya kepimpinan yang berkesan. Memenuhi keperluan kakitangan. 6. Dia menyampai dan mempercayai matlamat dan tujuan tugasnya. Memahami gaya tersendiri untuk mengekalkan keadaan fleksibel supaya dapat menyesuaikan dengan pelbagai situasi yang berkenaan. Pemimpin berkesan membentuk matlalmat untuk dijadikan panduan staf. 3. 4. Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja.

5. Peneraju pelaksanaan inovasi sekolah. kita secara fitrahnya mahu meletak perkaraperkara kembali kepada keadaan asal.dan ’memenangi .Meneraju Perubahan Wawasan kepimpinan IPKB dewasa peka kepada perubahan pesat dunia pendidikan.kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan. Pemimpin yang berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi. Kepimpinan berkesan IPKB . inovasi. kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia sahaja. Perubahan wujud hasil pengembelengan guru dan pengetua.Ken Blanchard pengarang buku ”Thed One Minutes Manager” menyatakan : Bila memikir perubahan kita sering memikir perkara yang lepas. seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan. Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik. Guru merasakan mereka terlibat membuat keputusan refomasi sekolah. Memulakan perubahan pendidikan (Educational innovator). menyatakan dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status ‘ Orang-orang yang paling berkesan’ iaiatu tahap ’memenangi peribadi’. melakukan lonjakan guantum dengan merubah dan meruntuh tembok penghalang utama yang menolak perubahan ( Resist Change). The Saven Habits of Highly Effektives People.   Stiven Corvey (1989) dalam bukunya. lebih hebat dari kedaan asal. Pemimpin yang berkesan dan berwibawa berperanan besar mencetus idea. Kesimpulannya. Setiap orang mempunyai tolerensi yang berbeza terhadap perubahan Sekali pun perubahan telah berlaku. Pemimpin IPKB yang lepas dan sekarang sentiasa bersedia menganjak paridma. bukan perkara yang kita dapat.

.” YB Dato Sri Hisamudin Tun Husin On-Perutusan Tahun Baru 2006. sektor pendidikan dan wawasan IPKB menjana tenaga pengajar memerlukan perubahan dan anjakan paridma yang dapat merintis ke arah alaf baru dalam segala aspek. dan tidak mengulangi kesilapan masa lalu. jujur dan sanggup berkerja keras untuk memastikan segala perancangan kita dapat kita laksanakan dengan cekap dan berkesan. saya memerlukan pasukan benar-benar komited. Sebagai negara yang sedang berkembang pesat mencapai wawasan 2020. Tiga tabiat (habit) yang fundsmental bagi seseorang memenngi diri peribadi adalah:   Jadilah proaktif (Be Proactive) Mula dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the end in mind) Buat dahulu perkara pertama (Put first things first) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersonal) tabiat yang perlu diamalkan ialah:   Fikir menang-menang (Think Win-Win) Fahami dulu kamudian minta difahami (Seek first to understand and then to be understood) Sinergy (Synergize) Tajamlah mata gergaji (Sharpen the saw)   Berdasarkan kepada kenyataan diatas.publik’. ”Sememangnya tugas ini amat berat.PIPP ms 30 1. perubahan tidak akan terjadi tampa pengerak atau penyebabnya. merupakan satu komitmen kepimpinan IPKB masa kini dalam menyumbang dan memperbaiki kualiti pendidikan negara supaya ditingkat ke . Cabaran pendidikan masa kini sangat memerlukan kepimpinan IPKB berubah mengikut peredaran dan cabaran pendidikan alaf baru.Pendidikan Bertaraf Dunia ”Pendidikan bertaraf dunia.amanah.

Untuk memastikan wawasan negara tercapai Plan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) dirangka sebagai garis panduan pembangunan pendidikan yang bersepadu. selaras dengan plan PIPP dan memfokuskan pengurusan masa depan bagi membentuk dan menyediakan landasan yang kukuh membentuk generasi bangsa Malaysia yang akan datang dan corak pembangunan negara . Pemimpin di organisasi IPKB telahpun memberi Malaysia menjadi negara maju yang teguh. menjana idea ke arah penbangunan tamadun ilmu. budaya fikir. telah bersedia dengan wawasan melahirkan genarasi pendidik guru yang mengamalkan. Kepimpinan IPKB tidak terkecuali. Instuitut Pendidikan Guru dan kepimpinannya . membawa implikasi dan impak yang serius kepimpinan pendidikan guru masa kini. budaya. tetapi bersaing dengan seluruh masyarakat dunia. Kepimpinan IPKB peka pada perubahan dalam membantu pembentukan sikap kakitangan dalam penghayatan PIPP. bangsa dan negara. budaya dan pengayatan Islam Hadari dan era globalisasi . Kepimpinan pendidikan masa kini terutama kepimpinan IPKB harus berubah ke arah. kritis.. kreatif dan inovasi.’ YB Dato’Sri Hasamudin Tun Husin . memberi penekanan yang tinggi melahirkan . Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Misi Nasional dalam jangka 15 tahun akan datang beriltizam menjadikan modal insan kelas pertama selaras dengan dengan sistem nilai. ’ Kita perlu ingat bahawa sini tampa sempadan ini. bersatu. komprehensif dan menyeluruh dalam menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Hanya manusia yang berdaya fikir dapat bersaing di medan antara bangsa. Dalam wacana Dasar Pendidikan negara. anak-anak kita tidak lagi bersaing sesama mereka. dalam merencana idea dan perancangan yang koperehensif bagi merialisasikan wawasan ini. pendidikan bertaraf dunia meletakkan .Perutusan tahun baru 2006-PIPP ms 118 2.arah standart yang tinggi dan mampu bersaing dengan negara maju yang lain. masyarakat.

Perubahan masa kini menuntut kepimpinan yang berkesan dan kakitangan yang dinamik yang berperestasi cemerlang segi keilmuan. dalam . YB Dato’Sri Hishamuddin Tun Hussen. Jika dicantum dengan sejarah dan masa depan . Kepimpinan IPKB sekarang telah berusaha dan bergerak membina landasan budaya profesionalime keilmuan pada kakitangan dengan kompitensi pengkulihan.IPKB kini misti menghadapi cabaran lebih hebat lagi untuk menghasil guru permulaan di alaf bara negara maju selari dengan wawasan 2020 dan hasrat kepimpinan negara. Perubahan meningkatkan kualiti kecemerlanan pendidikan guru yang dibuat kepimpinan sekarang . penyelidikan dan pembinaan modal insan minda kelas pertama. konsultasi.Perutusan pelancaran PIPP ’Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini bertujuan memperkemaskan pelaksanaan program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan modal ibsan secara menyeluruh dan berterusan supaya output yang dihasilkan berupaya memenuhi kehendak tempatan dan antarabangsa. Dari dulu dan sekarang IPKB membukti keunggulan dan kewibayaan melahirkan ribuan tokoh pendidik dan pemimpin masyrakat.fokus utama dalam perancangan sedia ada agar enam teras ini di hayati progranm-program Institut dengan cemerlang perancangan dalam PIPP.Perutusan pelancaran PIPP Perubahan pendidikan guru di IPKB. dilaksana dan dipantau oleh kepimpinan untuk meningkatkan keupayaan sebagai intitusi perguruan yang pertama dan yang utama. sikap. dimana segala perubahan yang berlaku sekarang adalah direncana. gemilang dan terbilang seperti ’Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini bertujusn untuk memperkemaskan pelaksanaan program pendidikan serta memantapkan proses pembinaan modal insan secara menyeluruh dan berterusan’ YB Datuk Seri Abdullah Abdullah Badawi. gaya pemikiran.Menjadi misi dan visi IPKB untuk menyediakan bakal guru masa depan yang cemerlang. IPKB organisasi pendidik guru tertua di Malaysia dan terunggul di Kelantan Sebagai orfganisasi latihan guru yang dinamik.

Pusat latihan guru J-Qaf dan Guru SAR Kelantan. Program kembar dengan universiti dalam negara. Sumber rujukan padagogi. 4. Budaya IPKB.Ed (Hons) Primary Mathemetics. 3. 2.Ed Tesl) 8.University of Hertfordshire England. Perkongsian pintar dengan Universiti Malaysia Kelantan.Fokus kecermerlangan dan kepakaran setiap jabatan dan institutsebagai panda aras kecemerlangan 5.. UITM dan USM. Untuk mencapai matlamat organisasi dan membawa perubahan kepimpinan yang berkesan. Ijazah Pendidikan. Pentadbiran dan mengurusan berteraskan kualiti pengurusan berpandukan pengurusan kualiti MS ISO 2000.-Mengeluarkan Diploma Perguruan.telah disokong secara kolektif dan strategik oleh kakitangan . Universiti Mahjong –B. Program kembar dengan universiti luar negara. Naik taraf Maktab Perguruan kepada Institut Perguruan. pengurusab berwawasan serta mempunyai hala tuju yang jelas menjadi teras kepada kejayaan (Edaris Abbu Bakri-2005-Pengurusan Strategik . Antara perubahan dan cabaran di IPKB ke alaf baru: 1.. Pengurusan strategik berasakan misi/visi/objektif dan piagan pelanganag. Pusat latihan guru bestari Kelantan 7. kepada guru sekolah . 10. 6.Kursus dalam perkhidmatan dan kursus pendek disekolah. 9.B.& Universiti Terbuka Malaysia.menegah dan rendah di Kepimpinan IPKB melalui pengurusan strategik Kepimpinan yang berkesan melalui pengurusan yang strategik diamalkan di IPKB untuk memastikan organisasi IPKB bersaing dengan dunia mencabar ini.

Pemimpin IPKB (Pengarah) mempunyai kualiti sebagai pemimpin yang berkesan meneraju perubahan IPKB.dan pengurusan strategk yang berkesan. Ketiga pengarah sebelum ini memimpin Instuitut ini berdasarkan kepada kepimpinan yang berkualiti. CEMERLANG. Beliau dengan kerjasama Ketua-ketua jabatan dapat mempengaruhi kakitangan berusaha . aktiviti Institut dan Jabatan dan pentadbiran untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.Hj Mohamad Othman dan Tn.(Lampiran I ). Keberkesanan gaya kepimpinan ini di lihat pertalian dan kesan kepada iklim organisasi dengan menggunakan Iventeri Persepsi Terhadap Iklim Organisasi ( WES-Work Environment Acale). GIGIH.Hj Sallehudin Abd Wahab. Pendayautama Struktur (Initiating). Kajian kepimpinan IPKB (Yazid 1997. 1 Merujuk kepada Razali Mat Zain (1989) dalam buku’ Tiori Kepimpinan Dalam Pengurusan’ saya menganalisa peranannya dan kekuatan yang ada pada kepimpinan IPKB i. Kepimpinan sekarang mempunyai ciri kepimpinan yang berupaya menetapkan matlamat. Mereka ini adalah Pengarah berwibawa dan cemerlang dan telah memimpin IBKB dengan cemerlang dalam menongkak arus dan menghadapi cabaran pendidikan hari ini. Penekanan kepada pengeluaran (Production Emphesis) dan sensiviti sosial (Social Sensitivity). Selepas kajin tiga pengarah meneraju kepimpinan IPKB iaitu Tn. membawa dan mengekalkan perubahan organisasi dan memastikan kakitangan berkhidmat dengan selari dengan Moto IPKB. Th.. ILTIZAM. Bagaimana kepimpinan IPKB memain peranan untuk menangani. mengarah serta menyelaras tugas.Rahman.) bertajuk ’Gaya kepimpian IPKB dengan iklim organisasi’ menggunakan Iventori Diskriktif Tingkah Laku Ketua (SBDQ – Sepervisory Behevior Description Questionnaire) berdasarkan kepada tingkahlaku pertimbang (consideration). Pemimpin terdahulu di IPKB telah memimpin dengan cemerlang dan meletak asas yang kukuh kepada kepimpinan sekarang bagi meneraju perubahan dam pendidikan guru. sikap dan tingkah laku kaitangan untuk mengekalkan kecemerlangan insitusi dibawahnya. Dapatan kajian membuktikan kepimpinan yang berkesan telah memberi kesan kepada perubahan organisasi .konsep dan aplikas.Hj Abd.

Negeri atau Kebangsaan (Lampiran II. 2 Sabri Saleh (1998) ’ Kepimpinan Sekolah Berkesan’ dalam Seminar Sekolah berkesan. Tiada sifat pemarah malah bersifat kesempurnan. pensyarah.mencapai objektif IPKB melahirkan guru berwatak.Pelbagai program dilaksanakan dimana Pengarah menjadi Penasihat atau peraju dan hasilnya mendapat kejayaan baik peringkat. Beliau sentiasa merujuk dan bertindak berdasarkan Piagam Pelanggang IBKB dalam perlaksanaan MS ISO ( Lampiran IV ). i. mampu. Pengarah saya mahir dan jelas halatuju dan fokus (Misi. v.) ii. merasa puas dengan pekerjaanya. berani merencana tindakan untuk mencadang arahan. Membuat pemantauan program dan aktiviti atau hasil kerja pekerja. ii Memberi Kepuasan kakitangan dan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang.1998. Pelbagai langkah drastik beliau lakukan. (Lampiran.III) ii. Minat luas pelbagai aktiviti organisasi dan kakitangan. memenuhi dan memberi perhatian keperluan ahli. Ia Menetapkan tempah masa (time –Frame) menyiapkan satu tugasan. membuat keputusan secara berhemah. percakapan dan sikapnya ialah ke arah untuk mencapai misi dan visi Institut. Beliau akan pengesahan matlamat yang hendak dicapai. Visi) organisasi dan merialisasinya. iv. terutama mendapat sokongan dan kerjasama kakitangan terutama ketua jabatan dan iii. di Perlis . Teguran ditempat kerja atau melalui mesyuarat Staf dan Ketua Jabatan dan ia penambahbaikan membaiki prestasi tersebut. Sekiranya ada kelemahan dan kecuai tindakan pembetulan akan dilakukan dengan segera. Institut. menjelaskan tiga kualiti pengetua yang berkesan dan ciri-ciri saya melihat digunakan dalam kepimpinannya. Pengerusi atau ketua jabatan yang berkenaan dengan program akan berbincang dengan beliau dan melapor secara rasmi dalam mensyuarat Majlis . baik dalam mesyuarat. Kepada organisasi dan kakitangan beliau meletakkan harapan yang tinggi mencapai hasrat yang dibena bersama. iii Yakin dengan kepimpinan. berketerampilan dan berkesan dalam profesion perguruan.

menyelaras manual prosedur kerja bersama ketua jabatan dan ahli majlis IPKB. Ia. Laporan penambaibaikan kepimpinan IPKB kosisntesi menyediakan perkhidmatan berkualiti . (lampiran. perancangan Jabatan atau bahagian dengan peruntukan dipohon nadi utama pengerakan aktiviti Institut dan meneraju perubahan. Memimpin dan mengurus melalui sistem kualiti. Pengarah meneraju kepimpinan untuk membina.(MS. Belia memberi keutamaan komitmen. Melalui. mesyurat majlis kualiti.Konsep KAIZEN ditekan untuk menjamin organisasi terus bersaing.merupakan dokumen yang penting di gunakan oleh kepimpinan kepimpinan Instutut dalam memastikan perjalanan mengikut perancangan dan landasan yang. VII) 4 5 Mohd.Untuk memastikan pejalana MS ISO mengarah berupaya meningkatkan kemahiran dan keterampilan tinggi dan berkualiti mengurus IPKB. Pembahagian tugas.Robiah Sadin (1998. i. Pengarah ialah Timbalan Wakil Pengurusan dan Timbalan Pengarah pengerusi pelaksana dan Ketua Jabatan sebagai Pemegang Dokumen Kualiti MS ISO. Pra –MKSP.Alshari (1998) Kertas kerja ’Kepimpinan berkualiti pengerak kearah keberkesanan pengurusan organisasi efektif) dalam Kolikium Nasional Angkatan Kepimpinan Abab ke 21.ms 49) dalam bukunya ’Asas Pentadbiran” Pemimpin berkesan adalah ketua kumpulan. i. pemandu.ISO-9000). merupakan usaha penambahbaikan .V) dan mesyuarat majlis kualiti dan penambahbaikan kualiti ( Lampiran V I) 3 Dr. mempengaruhi kegiatan setiap bahagian untuk mencapai keberkesan organisasi. pemantauan pajlis kulliti . Pengarah ii. dan pengurusannya dan pengayatan budaya kualiti kepada kakitangannya yang berkonsep kepada keperluan pelanggang.menyelaras kegiatan .pengurusan pentadbiran profesianal (Lampiran. menunjukan komitmen tinggi mengurus aktiviti jabatan dan beliau akan membuat semakan dan pemantauan terancang melalui penilian program pertengahan tahun dan akhir tahun dan dilapor dalam mesyuarat perancangan.pemimpin membuat tindakan dengan mengerakan strukrur berasaskan intarksi pelbagai bahagian .Mengurus melalui majlis kualiti MS ISO 9000.BPG. Usaha mementukan kemantapan sistem kualiti MS ISO 9000. pemegang dan pengerak prosedur kualiti . audit pematuhan.audit dalaman.

ms 136) mengulas kajian oleh Leithwood dan Montgomery pengetua berkesan ialah mengalakkan staf menilai dan meningkatkan lagi kecekapam profesional. . Institut dan BPG.Jurnaal ekademik IPKB menjadi tanda aras kepakaran penyelidikan dan sumbangan pensyarah.Kepimpinan IPKB. penyelidikan.mestikan satu analisa dibuat status kepakaran kakitngan dan keterluan untuk menigkat kepakaran dan standard ditetap oleh ISO di patuhi. program keilmuan penyelidikan dan sokongan dalam menyiapkan penyelidikan amalan IPKB.Organisasi penyelidikan di IPKB sebagai pusat pengajian tinggi dan pendidikan guru yang unggul. (lampiran IX) 6 Hussin Mahmood (1993. Kepimpinan IPKB memastikan setiap jabatan membuat kajian tindakan terbaharu jabatan . Zon dan kebangsaan merupakan program tetap IPKB. visi dan objektif organisasi. mengumpul maklumat amalan baru organisasi dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program.Ilmu dan . memberi sokongan staf perubahan amalan kerja harian. Jurnal penyelidikan .Staf .Seminar penyelidikan peringkat Inastitut. Penerbitan melaui majalah Kijang Mas . Merit kopentensi alat yang digunakan oleh oleh kepimpinan IPKB dalam program Pembangunan Latihan Staf pensyarah serta kakitangan diberi peluang berkursus dan mendapat kepakaran bidang di Institut . Sistem yang mantap dan menyesuaikan dengan keperluan pelanggang.( lampiran VIII) ii. penerbitan. dan perhidmatan. jika hendak mencapai Misi. pensyarah yang ada kopentensi layak menyampikan kepakarannya.Kepimpinan IPKB 7 sekarang faham akan keperluan memenuhi kehendak pelanggang. Pengarah bercita-cita menjadikan warga Institut mempunyai budaya penyelidikan dan menjadikan organisasi penyelidikan penyelesaian malasah secara ilmiah dan sumbangan kepada globalisai ilmuan. berasaskan kepada empat peranan iaitu pengajara. Pengarah melibatkan diri aktif dalam Mesyuarat pemantau. dalam negeri. Kompentensi pensyarah dan pekerja. merupakan eset penting yang bagi menjamin pelanggang mendapat perkhidmatan yang memuaskan. dan luar negara.

s. Kursus-kursus dijalankan dalaman atau diluar setiasa dijalankan. Bawah kepimpinan IPKB akan mengambil bahagian pertandingan 3K.kepakaran ini diterjemah dalam Pengajaran & Pembelajaran dan melatih guru berwatak yang diperlukan di sekolah. ceria dan selamat. Penswastaan kebersihan dan berkerja berdasarkan kepada konsep gotong diamalkan di IPKB. perpustakaan bertaraf IPT. word widewebs.) 10 Mohamad (1999. Ketua pembelajaran melalui e-mail. dan persekitaran yang bersih. (Lampiran XI. melalui Ketua-Ketua Jabatan dan Majlis Pepereksaan Pendidikan Guru dan Mesyuarat Pengurusan Profesional memastikan stadard penjaran pesyarah dibilik kuliah. diukur melalui standard kualiti yang ditetapkan iaitu penilian oleh ketua jabatan dan persepsi guru pelatih kepada pensyarah melalui soal selidik di akhir semester.studynewt. Kebersihan. Keterampilan pensyarah dan kakitangan mengunakan teknologi sangat diambil berat oleh Pengarah. Keceriaan dan Keselamatan oleh Kementerian.m. melalui program Study Net (www.kepada kakitangan yang mahir atau belum mahir.herts. Kemudahan Internet dijabatan. SD-ROM dan bahan . IPKB telah mengadakan ’link program dengan Universiti of Herffordshire England. Tahap pengajaran pensyarah. dan penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran.. interner.uk).( Lampiran X ) 8 Menurut Dato’Abdul Shukur Abdullah (1998) masa merasmi Kolokium Nastional Angkatan Kepimpinan Abab 21 mengatakan salah satu ciri-ciri kepimpinan berkesan ialah menentukan iklim organisasi yang positif dan kondusif. Di IPKB Pengarah akan memantau pelaksanaan kurikulum dan aktiviti pengajaran. Kepimpinan IPKB mengambil berat tentang persekitaran kerja dan belajar yang kondusif. Borang metrit kopentensi digunakan oleh pentadbir mengukur tahap pengunaan ICT kakitangan..Kepimpinan yang berkesan dan meneraju perubahan misti berfokus artikulasi kurikulum. Bilik kuliah dinaik taraf ddengan kemudahan ICT.ac. 9 Untuk menghadapi cabaran dan bersaing dalam era globalisasi kepimpinan IPKB melangkah dengan bijak untk memastikan Institut ini menjadi pusat multimedia intrektif.9) bukunya ‘Cermin. kerana yakin organisasi dan kakitanganIKB telah dapat mengubah minda dan memberi sumbangan kepada persekitaran kerja yang kondusif. teknologi digital. Pengurusan Pendidikan) .

persepsi pelajar . tetapi kehendak objektifnya..jabatan akan membuat penilaian dan analisis.W. Pengarah dan kepimpinan IPKB menggunakan MS ISO sebagai ukuran standard hendak dicapai. (Lampiran XIII) prosedur analisis S. MPPP dan majlis kualiti . Pensyarah mencapai standard di kehendaki meningkatkan lagi ke standard lebih tinggi.O. Kepimpinan IPKB memastikan produk dihasilkan mematuihi kehendak pelanggang. PERUMUSAN MISI . penilian kepada pensyarah dan melapor kepada mesyuarat jabatan. PEMBIKNAAN WAWASAN . Pesyarah yang tidak melepasi standard diarah oleh pengarah untuk mengambil tindakan supaya tahap kecemerlangan dikekalkan.T digunakan bagi menangani perubahan organisasi dan kakitangan selaras dengan SEBAGAI SATU PROSES . (lampiran XII).Pemerhatian saya. DENTIFIKASI KEPERLUAN DAN PROSEDUR DIRANGKA SECARA ’LINER ATAU SECARA ’CYCLICAL UNTUK MENJADIKAN . AUDIT PERSEKITARAN .

AKTIVITI. visi yang jelas dan kualitinya dipaparkan melalui personaliti. kepercayaan dan mental. Kesimpulan Pemimpin IPKB membuktikan keberkesabnasn kepimpinan meneraju perubahan organisasi dan kakitangan dengan misi.(lampiran XIV) digunakan organisasi IPKB untuk memperlihatkan perubahan organisasi dan kakitangan ke arah menghasilkan guru yang berkualiti. Kepiminan Organisasi yang berkualiti sekarang meneraju perubahan. PELAKSANAAN DAN PENILAIAN Rajah Analisis S. New Jersey.EFEKTIF DAN EFISYEN. . Perubahan dunia pendidikan.W.I. Untuk mencapai tahap perubahan organisasi selaras dengan perubahan dUnia pendidikan masa kini C. Analisa SWOT dan model semak CIPP penambaihbaikan kerangka kerja . Pengarah dan ketua-ketua jabatan akan membuat penilaian bedasarkan beberapa perkaran keperluan dalam analisis SWOT.P ( Stufflebeam) digunakan. konsisiten dan berfokus kepada keperluan pelanggang. memerlukan peminpin IPKB yang berinovasi. mempunyai keupayaan menigkatkan keefisyen.Hill 1995.W.  Keperluan menyesuaikan polisi  Keperluan menghadapi pelbagai respon masyarakat terutama pelanggang  Keperluan memenuhi kehendak dan permitaan kakitangan. Setiap Kepimpinan organisasi terutama pemimpin IPKB.O. kecekapan pengurusan untuk memastikan organisasi cemerlang dan terus bersaing.  Keperluan menghadaapi perubahan.T oleh C.P. efektif dabn berkualiti. ledakan teknologi maklumat. sentiasa membuat penambahbaikan berterusan. PEMBENTUKAN STRATEGI . PROSES DAN PREOSEDUR . PENENTUAN MATLAMAT & OBJEKTIF .UNGGUL. Cesec In Strategic Management.

keikhalasan dan kematangan bertindak sesuai dengan perkembangan semasa dan kehendah kakitangan. dilaksana dan dipantau secara sistematik supaya menjadi intitusi pendidik guru. Kejayaan IPKB sekarang ini berpunca dari kepimpinan berkesan. Kemajuan dan perubahan organisasi bergantung kepada individu dalam organisasi.dan berdaya saing. Komitmen pihak pengurusan menjadi keutamaan dalam menentukan orgasisasi ke arah sistem kepastian kualiti. berinisiatif. penghargaan pada kakitangan. sistem yang mantap akan menjamin sebuah organisasi terus berfungsi lebih efektif. menjadikan IPKB intitusi bestari dari segi hubungan insan.tampa pembaziran tenaga dan sumber. Komitmen kepimpinan IPKB mistilah meliputi aktiviti dan tindakan pengurusan dan penglibatan pemimpin mistilah secara total. Peminpin yang yakin pada kepimpinan dan melaksanakan tugas di amanah. dan wawasan yang jelas..sahsiah.berpandangan jauh. penampilan sebagai guru unggul. pemimpin yang berfikiran luas.Sebagai organisasi yang telah mendapat sijil MS ISO tahun 2004.. pemimpin berdaya maju. perubahan yang berlaku direncana. Intitusi latihan guru yang dinamik. perancangan berperingkat dan berterusan. Wawasan pengarah saya. kreatif. yang bitara. Sistem kualiti yang diamalkan oleh IPKB akan menjaminkan penghasilan produk (guru permulaan terlatih) yang berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggang (sekolah) Keupayaan IPKB menyediakan pengurusan berkualiti. produktif. berinovasi dan semangat yang tinggi. yang pertama dan utama. keputusan secara kolektif dan pendekatan musyarah serta hubungan baik dengan agensi luar meletakktan kewpimpinan IPKB cemerlang dan dihormati. moto ’kepimpinan melalui teladan’ . penglibatan semua warga dalam semua aktiviti. (Lampiran XI ) . mistilah mempunyai kepimpinan berteraskan semangat ISO 9000. menggunakan kemudahan yang kondusif.

C. Kuala Lumpur : UtusanPublication & Distributors Sdn. Pengurusan Organisasi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Edaris Abu Bakri. MK Rustomy. Pengurusan Strategi. Idea-idea Hebat Tentang pemikiradan Tiori. Husin Mahmood. Pemasaran Strategi Sekolah.NortcoteParkison. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.Bhd. Perpektif Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. (2005). Petaling Jaya: Fajar Bakti Johd West-Burham.Dom (1999).Shukur Mohd. SA Sapre. (1992). Mengurus Kualiti Sekolah. Linda Ellison. .BIBLIOGRAFI Abdul Shukur Abdullah (1991). Brent Davies. Asas pengurusan . Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Neghara Malysia Berhad. ( 1993). Kepimpinan Berkesan Sekolah. Konsep Dan Aplikasi Untuk Pendidikan.Tengku Aziz (2004). Jaafar Muhammad (1988) . Pengfurusan. Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

Kuala Lumur : Universiti Malaya. Pengurusan Dan Pentadbiran. Selangor. Kepimpinan Dalam Pengurusan. : Pustaka Cipta Sdn. (2005). Yahya Don. Putra Jaya : Pustakaan Negara Malaysia. Mohamad Abd.Bhd. Kuala Lumpur : Utusan Oublication and Distributors Sdn. Yazid Deraman ( 1997). Ipoh : Multimedia Es Resources SAdn.Asas Pentadbir Pendidikan. .Bhd.Cermin Pengurusan Pendidikan. Sharifah Madinah (2007).Rahman. Thesis Sarjana. Faktor Pengetua. PTS Profesional Publishing Sdn. (1999). Robiah Sadin ( 1998). Kursus Penilaian Tahap kecekapoan.Kementerian Pelajaran Malaysia. Razali Mat Zain (1996) . Mok Soon Sang (2007). Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia.Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.Bhd.Bhd. Selangor: Pustaka Ilmi. Gaya Kepimpinan Dengan Iklim Organisasi.Bhd. (2007). Petaling Jaya : Sasbadi Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful