RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000 1.1) Nombor bulat hingga 1 000 000. Aras 1 a) Menama dan membilang sebarang nombor hingga 1000 000 dalam turutan. i) Perwakilan nombor boleh dibuat secara manipulatif, rajah dan symbol. ii) • • • • • • Membilang secara : gandaan seratus ribu; gandaan sepuluh ribu; gandaan seribu; gandaan seratus; gandaan sepuluh; dan satu-satu.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

Contoh : 100 000, 200 000, 300 000 400 000, ………………………….. iii) Membilang sehingga 1 000 000 dalam turutan : • seratus ribu-seratus ribu;

• • • • •

sepuluh ribu-sepuluh ribu; seribu-seribu; seratus-seratus; sepuluh-sepuluh; dan satu-satu.

Contoh : a. 71 500, 71 600, 71 700, 71 800 b. 360 000, 370 000, 380 000 c. 475 324, 476 324, 477 324 d. 12 645, 12 545, 12 445

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
652 341 = Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu. iv) Libatkan membilang dalam turutan menaik dan turutan menurun.

b) Menulis sebarang nombor hingga 1 000 000 dalam angka dan perkataan. Aras 2 a) Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 1 000 000. b) Mencerakinkan sebarang nombor hingga 1000 000.

v) Libatkan aktiviti melengkap sebarang rangkaian nombor.

i) Bincang nilai tempat hingga juta.

1

i) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai tempat setiap digit. ii) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai setiap digit.

c) Membanding nilai sebarang nombor hingga 1000 000.

i) Perbandingan nilai sebarang dua nombor adalah berdasarkan nilai tempat dan nilai digit. ii) Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan turutan menurun.

d) Menganggar

i) Sesuatu kuantiti boleh

kuantiti.

dianggar secara membanding dan membeza.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Membundar sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Pembundaran nombor boleh ditunjukkan dengan garis nombor seperti contoh berikut : Bundarkan 815 473 kepada puluh ribu yang terdekat. 815 473

810 000 000

815 000

820

1

815 473 lebih dekat kepada

820 000. b) Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat. i) 716 000 telah dibundar kepada ribu yang terdekat. Nombor-nombor yang boleh dibundarkan menjadi 716 000 ialah nombor dari 715 500 hingga 716 499. ii) Proses yang sama boleh digunakan untuk pembundaran kepada puluh, ratus, puluh ribu dan ratus ribu yang terdekat.

c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.2) Penambahan nombor bulat hingga 1 000 000.

Aras 1 a) Menganggar hasil tambah.

i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil tambah serta menyemak kemunasabahan jawapan. ii) Menganggar hasil tambah dengan cara berikut : Contoh : 5 146 + 6 351 11 Anggaran jawapan : Antara 11 000 hingga 12 000 4 4 7 5 11 5 6 2 3

1

+

Anggaran jawapan : Antara 12 000 hingga 13 000 7 3 + 6 7 13 tambah dengan 6 2 3 7 Hasil sama 10 atau

lebih. Anggaran jawapan : Antara 14 000 hingga 15 000

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menambah sebarang dua hingga lima nombor, hasil tambah tidak lebih daripada 1 000 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Penambahan sebagai proses mencari jumlah. ii) Penambahan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. iii) Proses penambahan melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula.

Aras 3

a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.

i) Mengenalpasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar, gambar rajah dan jadual.

1.3) Penolakan nombor bulat hingga 1 000 000.

Aras 1 a) Menganggar baki atau beza.

Aras 2 a) Menolak sebarang nombor hingga enam digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan tidak lebih drp 1000 000. b) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor tidak lebih drp 1 000 000.

i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar baki atau beza serta menyemak kemunasabahan jawapan. i) Penolakan sebagai proses mencari baki atau beza. ii) Penolakan sebagai songsangan penambahan. iii) Penolakan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim.

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
iv) Proses penolakan melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula v) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor sahaja.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Mengenalpasti situasi atau yang melibatkan operasi perkataan yang melibatkan proses tolak dalam situasi harian. penolakan. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar, gambar rajah dan jadual.

2

1.4) Pendaraban nombor bulat hingga 1 000 000.

Aras 1 a) Menganggar hasil darab.

i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil darab serta menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh : 4 382 x 26 = 4 382 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 4 000.

26 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 30. Anggaran : 4000 x 30 = 120 000 (Jawapan sebenar 113 932)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Mendarab sebarang nombor gandaan seratus dan gandaan sepuluh, hasil darab tidak lebih daripada 1 000 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Pendaraban sebagai proses penambahan berulang. ii) Pendaraban boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. iii) Proses pendaraban melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula. iv) Pendaraban sebarang nombor gandaan seratus dan sepuluh

melibatkan daripada 100 x 10 hingga 10 000 x 100. b) Mendarab sebarang dua nombor, hasil darab tidak lebih daripada 1 000 000. v) Bagi pendaraban sebarang dua nombor, pendarabnya dihadkan hingga dua digit. vi) Aktiviti mencerakin nombor boleh dilakukan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pendaraban. vii) Tegaskan mendarab sebarang nombor dengan 10, 100 dan 1000. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab dalam situasi harian. i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses pendaraban. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG HASIL CADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARAN
1.5) Pembahagian nombor bulat hingga 1 000 000.

PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Menganggar hasil bahagi.

PEMBELAJARAN
i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil bahagi serta menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh : 21 692 ÷ 43 = 21 692 dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat menjadi 20 000. 43 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 40. Anggaran : 20 000 ÷ 40 = 500 (Jawapan sebenar : 504 baki 20) i) Pembahagian sebagai pengumpulan sama banyak dan pengongsian sama rata. ii) Pembahagian dihubungkaitkan dengan penolakan berulang dan songsangan darab. iii) Pembahagian boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. iv) Aktiviti mencerakin boleh

3

Aras 2 a) Membahagi sebarang nombor gandaan seratus hingga 1 000 000 dengan 10, 100, 1000 i. tanpa baki; dan ii. berbaki. b) Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor i. satu digit ii. dua digit tanpa baki.

c) Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor i. satu digit ii. dua digit berbaki.

dilakukan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pembahagian. v) Tegaskan membahagi sebarang nombor tidak lebih daripada 1 000 000 dengan 10, 100 dan 1000 tanpa baki dan berbaki.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Mengenalpasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses pembahagian. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar, gambar rajah dan jadual.

1.6) Operasi bergabung yang

Aras 2 a) Mencari hasil operasi

i) Pengiraan bagi operasi

melibatkan nombor tidak lebih drp 1 000 000

bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor, nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.

bergabung dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip umum dari kiri ke kanan. ii) Operasi bergabung boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan boleh diselesaikan dalam bentuk lazim. Contoh : a. 34 756 + 5 784 + 112 473 90 124 = 62 889 b. 25 710 – 9 846 + 30 925 – 16 789 = 30 000 i) Libatkan operasi darab yang diikuti bahagi dan bahagi diikuti darab. ii) Pendarab dan pembahagi dihadkan kepada nombor hingga dua digit.

3

b) Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi, nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG HASIL CADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN
iii) Operasi bahagi tidak melibatkan baki. Contoh : 54 704 ÷ 13 x 6 = 4 208 x 6 = 25 248

3

Aras 3 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan satu tanda kurung, nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. b) Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan satu tanda kurung, nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.

Contoh : 70 + (48 – 12) = 106 150 – (35 + 17) = 98 (27 + 80) – 67 = 40 (100 – 83) + 236 = 253

Contoh : 9 x (560 ÷ 7) = 720 120 ÷ (5 x 6) = 4 (65 x 8) ÷ 10 = 52 (108 ÷ 9) x 7 = 84 i) Tegaskan operasi di dalam tanda kurung mesti diselesaikan dahulu.

c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian.

i) Libatkan kaedah unitari. ii) Bincangkan situasi harian yang melibatkan operasi bergabung dan

tanda kurung.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
2) PECAHAN 2.1) Nombor bercampur

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Mewakil suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. b) Menyatakan nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. c) Menentukan kedudukan nombor bercampur pada garis nombor. i)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid menulis 2 1 4 ii) 0 1 2 1 11 2

3 Contoh: i)

3

3

4

Aras 2 a) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.

3 2 ii) 7 3 =

=

11 2

3 + 3 + 1 3 3 3 1 + 1 + 1 3 21 3 = 11 2

= =

iii) 6 = 1 2 4 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN
iv)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
15 = 1 3 12 12 2 v) 7 = 3 3 7 6 1 = 21 3 = 11 4

vi) Jawapan dalam sebutan terendah. b) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. i) 21 =4 + 4 + 1 = 9 4 4 4 4 4 + ii) 1 1 = 2 x 1 + 1 = 3 2 2 2 x Contoh : i) 1 + 1 + 3 = 5 = 1 1 4 4 4 4 4 ii) 1 + 1 + 5 3 2 6 2 + 3 + 5

5

2.2.) Penambahan pecahan.

Aras 1 a) Menambah tiga pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10. b) Menambah tiga pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10.

=

Aras 2 a) Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.

6 6 6 = 10 = 1 4 = 1 2 6 6 3 Contoh : i) 3 + 2 + 6 7 7 = 5 + 6 = 65 7 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
ii) 3 + 3 + 3 4 8 = 6 + 3 + 3 8 8 = 9 + 3 8 = 11 + 3 8 = 41 8

Aras 3

5

a) Menyelesaikan masalah yang melibtkan penambahan pecahan dalam situasi harian.

i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan pecahan. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar, gambar rajah dan jadual.

2.3.) Penolakan pecahan.

Aras 1 a) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang penyebut sama, hingga 10. b) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang melibatkan dua penyebut yang sama, hingga 10.

i) 4 - 2 - 1 = 1 5 5 5 5

i) 7 - 1 - 1 8 4 4 = 7 - 2 - 2 8 8 8 = 5 - 2 = 3 8 8 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN
c) Menolak berturutturut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar yang melibatkan semua penyebut tidak sama, hingga 10.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) 5 - 1 - 1 6 3 4 = 10 - 4 - 3 12 12 12 = 6 - 3 12 12 = 3 = 1 12 4

Aras 2 a) Menolak berturutturut dua pecahan wajar yang penyebutnya sama, hingga 10, daripada nombor bulat satu digit. b) Menolak berturutturut dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama, hingga 10, daripada nombor bulat satu digit.

i) 3 - 3 - 1 4 4 = 24 - 3 - 1 4 4 4 = 2 ii) 6 - 5 - 2 7 3 = 52 - 2 7 3 = 5 6 - 14 21 21 = 4 27 - 14 21 21 = 4 13 21

5

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan pecahan dalam situasi harian.

i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan penolakan pecahan. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar, gambar rajah dan jadual.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
2.4) Pendaraban Pecahan.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda, penyebut pecahan sama dengan bilangan benda dalam kumpulan itu.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Konsep pecahan daripada satu kumpulan benda perlu diperkenalkan dengan menggunakan bahan konkrit atau gambar rajah. Contoh : i) 1 daripada 4 biji guli. 4

1 x 4 = 4 = 1 biji guli 4 4

6

b) Menyatakan nilai suatu ii) 2 daripada 9 buah buku. pecahan daripada satu 3 kumpulan benda, penyebut pecahan kurang daripada bilangan benda dalam kumpulan itu.

2 x 9 = 18 = 6 3 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG HASIL CADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Mengira nilai pecahan daripada satu nombor bulat melalui pendaraban, penyebut pecahan hingga 10.

PEMBELAJARAN
Contoh : i) 1 daripada 450 5 1 x 450 = 450 = 90 5 5 ii) 2 x 10 51
2

= 4

Aras 3 a) Menyelesaikan maslaah harian yang melibatkan pendaraban pecahan dengan nombor bulat.

i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan pendaraban pecahan. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar, gambar rajah dan jadual.

6

2.5) Operasi bergabung tambah dan tolak, melibatkan pecahan.

Aras 1 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan pecahan wajar, penyebut sama hingga 10.

i) Pengiraan bagi operasi bergabung dilaksanakan mengikut prinsip-prinsip umum, iaitu dari kiri ke kanan. Contoh : a) 8 - 2 + 7 = 13 = 1 4 9 9 9 9 9

b) 5 - 1 + 5 = 9 = 1 3 = 1 1 6 6 6 6 6 2 Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan pecahan wajar, penyebut tidak sama hingga 10. Contoh : a) 3 + 1 - 3 = 3 + 4 - 6 8 2 4 8 8 8 = 1 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
b) 2 - 1 + 5 = 8 - 3 + 10 3 4 6 12 12 12 = 15 = 1 3 = 1 1 12 12 4 i) Penyelesaian masalah pecahan melibatkan bilangan benda, wang dan unit ukuran.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah pecahan yang melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak dalam situasi harian.

3) PERPULUHAN

7

Aras 1 a) Menambah sebarang 3.1) Penambahan dua nombor perpuluhan nombor perpuluhan hingga tiga tempat hingga tiga tempat perpuluhan. perpuluhan.

i) Penambahan perpuluhan boleh dilakukan dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim. Contoh : 0.534 + 1.267 = 1.801 3.14 + 2.185 = 5.325 9.047 + 24.6 = 33.647 Contoh : 0.281 + 6 = 6.281 9.53 + 18 = 27.53 257 + 0.042 = 257.042 Contoh : 6.267 + 11.032 + 0.408 + 21.09 = 38.797 4.5 + 0.8 + 28.049 + 5.3 + 60.426 = 99.075 Contoh : 12.824 + 351.01 + 92 + 1.3 + 7 = 464.134 5.7 + 0.08 + 42 + 31.018 + 6 = 84.798

Aras 2 a) Menambah nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat. Aras 3 a) Menambah tiga, empat atau lima nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

b) Menambah tiga, empat atau lima nombor yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
3.2) Penolakan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Menolak sebarang dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 9.523 – 5.907 = 3.616 7.68 – 3.521 = 4.159 40.7 – 13.802 = 26.898 Contoh : 6 – 0.27 = 5.73 24 – 16.092 = 7.908 135 – 85.1 = 49.9

Aras 2 a) Menolak nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan daripada nombor bulat.

7

Aras 3 a) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor. Contoh : 82.192 – 24.611 – 15.921 = 41.96 16.31 – 7.9 – 2.179 = 6.231 5.0 – 0.28 – 0.001 = 4.719 Contoh : 80 – 9.21 – 36.172 = 34.616

b) Menolak berturutturut yang melibatkan

nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dan nombor bulat. 3.3) Pendaraban nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. Aras 1 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. Aras 2 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1 000.

47.1 – 18.302 – 10 = 18.798 310 – 75.416 – 96 = 138.584

8

Contoh : 4.061 x 5 = 20.305 7 x 3.208 = 22.456

Contoh : 8.623 x 10 = 86.23 10 x 3.176 = 31.76

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
5.121 x 100 = 512.1 100 x 2.467 = 246.7 2.603 x 1000 = 2 603 1000 x 34.028 = 34 028 Aras 3 Contoh :

a) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit. 3.4) Pembahagian nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. Aras 1 a) Membahagi nombor pepruluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.

6.011 x 21 = 126.231 53 x 0.147 = 7.791

8

i) Hasil bahagi hingga tiga tempat perpuluhan. Contoh : 16.208 ÷ 4 = 4.052 0.81 ÷ 5 = 0.162 Contoh : 1.54 ÷ 10 = 0.154 8.3 ÷ 100 = 0.083 9.0 ÷ 1000 = 0.009 i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. Contoh : a) 471.28 ÷ 100 = 4.7128 4.7128 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 4.713. b) 15.4 ÷ 1000 = 0.0154 0.0154 dibundarkan kepada tiga

Aras 2 a) Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1 000.

tempat perpuluhan menjadi 0.015.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Membahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 0.165 ÷ 11 = 0.015 48.783 ÷ 23 = 2.121 84.15 ÷ 12 = 7.0125 7.0125 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 7.013. i) Menulis jumlah wang dalam perkataan dan symbol. Contoh : RM 36 480.50 Cara menyebut : Tiga puluh enam ribu empat ratus lapan puluh ringgit lima puluh sen. i) Membincang mengenai barang yang boleh dibeli dengan sejumlah nilai wang. Contoh :

9

4) WANG HINGGA RM 100 000. 4.1) Penentuan nilai wang hingga RM 100 000.

Aras 1 a) Menyebut dan menulis sejumlah wang dalam ringgit dan sen.

Aras 2 a) Menentukan nilai wang hingga RM 100 000.

Sebuah kereta boleh dibeli dengan nilai wang RM 60 000. Aras 3 a) Menghubungkaitkan kesamaan nilai wang hingga RM 100 000. Contoh : i) RM 1 000 = 10 keping RM 100 ii) 5 keping RM 100 + 20 keping RM 50 = RM 1 500 i) Proses penambahan wang dilakukan melalui aktiviti jual beli, pengiraan bil dan akaun simpanan. Contoh : Wang simpanan ibu = RM 32 461 Wang simpanan ayah = RM 25 820 Jumlah wang simpanan = RM 32 461 + RM 25 820 = RM 58 281

4.2) Penambahan Aras 1 melibatkan wang a) Menambah dua nilai hingga RM100 000 wang, hasil tambah hingga RM 100 000.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b) Menambah hingga lima nilai wang, hasil tambah hingga RM 100 000.

Aras 2 a) Menganggar jumlah nilai wang hingga RM 100 000.

Contoh : RM 6 108.40 RM 39 025.10 RM 18 732.00 RM 5 002.65 + RM 657.05 RM 69 525.20 Contoh : Berapakah anggaran jumlah harga 2 benda? RM 38 600 RM 52 300

9

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan wang dalam situasi harian.

i) Penyelesaian masalah melibatkan harga kos, harga jual, untung dan rugi. ii) Reka cerita melibatkan wang.

10

4.3) Penolakan melibatkan wang

Aras 1 a) Menolak sebarang nilai

i) Proses penolakan wang dilakukan

hingga RM 100 000.

wang daripada sejumlah wang hingga RM 100 000. b) Menolak berturutturut dua nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM 100 000.

melalui aktiviti jual beli, pengiraan bil dan akaun simpanan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menganggar baki atau beza nilai wang hingga RM 100 000. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan wang dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Penyelesaian masalah melibatkan harga kos, harga jual, untung dan rugi. ii) Reka cerita melibatkan wang.

4.4) Pendaraban

Aras 1

melibatkan wang hingga RM 100 000.

10

a) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit hasil darab hingga RM 100 000. b) Mendarab nilai wang dengan nombor dua digit, hasil darab hingga RM 100 000. Aras 2 a) Menganggar hasil darab wang hingga RM 100 000. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan wang dalam situasi harian.

i) Proses pendaraban wang dilakukan melalui aktiviti jual beli, pengiraan bil dan akaun simpanan.

i) Libatkan pendaraban nilai wang dengan 10, 100 dan 1000.

i) Penyelesaian masalah melibatkan harga kos, harga jual, untung dan rugi. ii) Reka cerita melibatkan wang.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG HASIL CADANGAN AKTIVITI

PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN
i) Proses pembahagian wang dilakukan melalui aktiviti berkaitan jual beli, pengiraan bil dan akaun simpanan. i) Libatkan pembahagian nilai wang dengan 10, 100 dan 1000.

4.5) Pembahagian Aras 1 melibatkan wang a) Membahagi nilai wang hingga RM100 000 hingga RM 100 000 dengan nombor satu digit.

b) Membahagi nilai wang hingga RM 100 000 dengan nombor dua digit. Aras 2 a) Menganggar hasil bahagi wang hingga RM 100 000. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan wang dalam situasi harian.

11

i) Penyelesaian masalah melibatkan harga kos, harga jual, untung dan rugi. ii) Reka cerita melibatkan wang.

4.6) Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan wang hingga RM 100 000

Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nilai wang hingga RM 100 000.

i) Proses operasi bergabung tambah dan tolak dilakukan melalui aktiviti jual beli (libatkan harga kos, harga jual, untung dan rugi).

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nilai wang hingga RM 100 000.

ii) Penyelesaian masalah melibatkan pelbagai situasi urus niaga.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
5) PERATUS 5.1) Pengenalan Peratus.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Mewakilkan peratus dengan gambar rajah. b) Menyatakan pecahan per seratus dalam sebutan peratus.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3 peratus

12

Aras 2 a) Menukar pecahan per seratus kepada peratus dan sebaliknya.

i) Mengenal symbol %. Contoh : 3 = 3 % 100 Contoh : i) 16 = 16 % 100 ii) 42 % = 42 100

5.2) Penukaran pecahan wajar kepada peratus.

Aras 1 a) Menukar pecahan wajar Contoh : yang penyebutnya 10 i) 5 x 10 = 50 = 50 % kepada peratus. 10 x 10 100 Aras 2 a) Menukar pecahan wajar Contoh : yang penyebutnya 2, 4, 5, i) 7 x 4 = 28 = 28 % 20, 25 dan 50 kepada 25 x 4 100 peratus. b) Menukar peratus kepada pecahan dalam bentuk terendah. Contoh : i) 35 % = 35 ÷ 5 = 7 100 5 20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN
5.3) Penukaran nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Menukar dua tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus. b) Menukar nombor perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada peratus.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 0.07 = 7 = 7 % 100

Contoh : 0.1 = 1 = 10 = 10 % 10 100

12

Aras 2 a) Menukarkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan lebih daripada 1 kepada peratus. b) Menukar peratus kepada nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

Contoh : 2.35 = 2 35 = 235 = 235 % 100 100

Contoh : i) 6 % =

6 = 0.06 100

ii) 125 % = 125 = 1.25 100

6) MASA DAN

Aras 1

13

WAKTU 6.1) Pengenalan system 24 jam

a) Menyata dan menulis waktu dalam system 24 jam. Aras 2 a) Menyata dan menulis waktu dalam system 24 jam.

i) Tegaskan hubungan : 1 hari = 24 jam

ii) Waktu dalam satu hari mengikut system 24 jam dinyatakan sebagai: ‘jam satu’, ‘jam tiga belas’, ‘jam empat belas’, ‘jam dua puluh’ dan sebagainya.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : disebut sebagai Jam 0600 : Jam enam Jam 2000 : Jam dua puluh Jam 0515 : Jam lima lima belas Jam 1320 : Jam tiga belas dua puluh Aras 3 a) Menukar waktu dalam system 24 jam kepada Contoh : Jam 0400 adalah juga 4.00 a.m. Jam 1130 adalah juga 11.30 a.m.

a.m. dan p.m. dan sebaliknya.

Jam 1425 adalah juga 2.25 p.m. Jam 2305 adalah juga 11.05 p.m. Contoh : 6.25 a.m. adalah juga Jam 0625. 11.59 a.m. adalah juga Jam 1159. 12.45 p.m. adalah juga Jam 1245. 9.37 p.m. adalah juga Jam 2137.

13
6.2) Penentuan tempoh masa (system 24 jam) Aras 1 a) Menentukan tempoh masa dalam hari yang sama apabila diberi waktu mula dan waktu akhir.

i) Contoh penentuan tempoh masa dalam sehari adalah seperti berikut : • pagi ke pagi Jam 0600 hingga jam 0800 = 2 jam •

petang ke petang Jam 1300 hingga jam 1700 = 4 jam petang ke malam Jam 1525 hingga jam 2000 = 4 jam 35 minit

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5

___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN • pagi ke petang
Jam 0930 hingga jam 1450 = 5 jam 20 minit

pagi ke malam Jam 1145 hingga jam 2115 = 9 jam 30 minit

b) Menentukan tempoh masa dalam hari yang berlainan apabila diberi waktu mula dan waktu akhir.

Contoh : Berapakah tempoh masa dari jam 0810 hari Ahad hingga jam 1730 keesokan harinya. Tempoh masa = 33 jam 20 minit

13

Aras 2 Contoh : Waktu a) Menentukan waktu mula akhir apabila diberi waktu Rabu mula dan tempoh masa Jam 1520 dalam Ahad i. hari yang sama; dan Jam 0845 ii. hari yang berlainan. b) Menentukan waktu mula apabila diberi waktu akhir dan tempoh masa

Tempoh masa 4 jam 35 minit 25 jam 10 minit

Waktu akhir

dalam i. hari yang sama; dan ii. hari yang berlainan Aras 3 a) Menganggar tempoh masa dalam sebutan jam bagi sesuatu aktiviti atau kejadian. Contoh : Pada hari Sabtu Salman mengikuti latihan sukan yang bermula pada jam 0730 dan tamat pada jam 0920. Anggaran tempoh masa Salman berlatih sukan ialah 2 jam.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan masa dan waktu dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

14

6.3) Penambahan melibatkan masa dan waktu (tahun, dekad, abad dan alaf)

Aras 1 a) Menambah dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.

Contoh : 1 abad 25 tahun + 2 abad 38 tahun ____________

Aras 2 a) Menambah dua ukuran masa yang melibatkan penukaran unit. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran masa dan waktu dalam situasi harian. 6.4) Penolakan melibatkan masa dan waktu (tahun, dekad, abad dan alaf) Aras 1 a) Menolak ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit. Aras 2 a) Menolak ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

Contoh : 2 dekad 8 tahun + 3 dekad 3 tahun ____________

i) Penyelesaian masalah masa dan waktu melibatkan peristiwa.

Contoh : 1 alaf 325 tahun - 1 alaf 213 tahun ____________ Contoh : i) 7 abad 5 dekad - 2 abad 9 dekad ___________ ii) 3 abad 2 dekad - 1 abad 6 dekad ____________

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan ukuran masa dan waktu dalam situasi harian. 6.5) Pendaraban melibatkan masa dan waktu (tahun, dekad, abad dan alaf) Aras 1 a) Mendarab ukuran masa dengan nombor satu digit tanpa melibatkan penukaran unit.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Penyelesaian masalah masa dan waktu melibatkan peristiwa.

15

Contoh : 1 abad 15 tahun x 5 _____________ Contoh : i) 9 dekad 8 tahun x 6

Aras 2 a) Mendarab ukuran masa dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.

ii) 13 abad 6 dekad x 4

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran masa dan waktu dalam situasi harian. 6.6) Pembahagian melibatkan masa dan waktu (tahun, dekad, abad dan alaf) Aras 1 a) Membahagi ukuran masa dengan nombor satu digit tanpa melibatkan penukaran unit.

i) Penyelesaian masalah masa dan waktu melibatkan peristiwa.

Contoh : 3 ) 6 abad 21 tahun

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Membahagi ukuran masa dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit. Aras 3

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 7 ) 5 alaf 4 abad

P E N G G A L 2 (M 1)

a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan ukuran masa dan waktu dalam situasi harian. 7) PANJANG 7.1) Pengukuran dan penganggaran panjang (sentimeter, meter dan kilometer)

i) Penyelesaian masalah masa dan waktu melibatkan peristiwa.

Aras 1 a) Mengukur panjang dalam unit sentimeter yang melibatkan pecahan.

i) Tegaskan hubungan : 1 cm = 10 mm 1 cm = 5 mm 2

b) Mengukur panjang dalam unit meter yang melibatkan pecahan.

i) Tegaskan hubungan : 1 m = 100 cm 1 m = 50 cm 2 1 m = 25 cm 4 3 m = 75 cm 4 Contoh :

0 cm

50 cm

100 cm

Panjang objek = 1 m = 50 cm 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 3 m = 60 = 60 cm 5 100 dan sebagainya. c) Menyatakan panjang dalam unit kilometer yang melibatkan pecahan. i) Tegaskan hubungan : 1 km = 1000 m 1 km = 500 m 2 1 km = 250 m 4 3 km = 750 m 4 i) Menganggar panjang sesuatu objek dengan merujuk kepada panjang objek yang diketahui. Contoh : Tebal sebuah buku latihan = 1 cm.

1

Aras 2 a) Menganggar panjang dalam unit sentimeter yang melibatkan pecahan.

2 Anggarkan tebal sebuah buku teks matematik. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 1 cm, 3 cm, 1 1 cm, 3 1 cm 4 4 2 4 dan sebagainya. b) Menganggar panjang dalam unit meter yang melibatkan pecahan. i) Menganggar panjang sesuatu objek dengan merujuk kepada panjang objek yang diketahui.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : Panjang sehelai sapu tangan = 1 cm 5 Anggarkan panjang sehelai tuala. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti :

1

1 m, 3 m, 1 1 m, 1 1 m 2 4 2 4 dan sebagainya. c) Menganggar panjang unit kilometer yang melibatkan pecahan. i) Menganggar sesuatu jarak dengan merujuk kepada jarak yang diketahui. Contoh : Jarak dari tiang lampu pertama ke tiang lampu kedua di tepi jalan raya = 1 km. 4 Anggarkan jarak dari sekolah ke pejabat pos. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran lain seperti : 1 km, 1 km, 1 1 km, 1 1 km 2 5 2 4 dan sebagainya.

2

7.2) Penukaran unit panjang (kilometer dan meter)

Aras 1 a) Menyatakan hubungan antara meter dan kilometer.

i) Tegaskan hubungan : 1 km = 1000 m 100 m = 0.1 km 1200 m = 1.2 km

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Menukar unit panjang dalam kilometer dan meter, tanpa melibatkan perpuluhan. Aras 2 a) Menukar unit panjang dalam kilometer yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada meter dan sebaliknya. 7.3) Penambahan melibatkan panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Menambah dua ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer. Aras 2 a) Menambah tiga ukuran

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 2 km = 7000 m = 1 km 800 m = 8167 m = Contoh : 9.329 km 0.064 km 1m 35 m 574 m 2000 m 7 km 1800 m 8 km 167 m

= = = = =

9329 m 64 m 0.001 km 0.035 km 0.574 km

2

Contoh : 12.0 km + 2.05 km = 14.05 km 35.8 km + 9.763 km = 45.563 km 68.47 km + 14.296 km =82.766 km

Contoh : 4.35 km + 0.708 km + 5.27 km

panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.

= 10.328 km 12.678 km + 6.4 km + 23.06 km = 42.138 km 53.0 km + 2.963 km + 36.78 km = 92.743 km Contoh : 18 km + 9.65 km + 275 m = 27.925 km atau 27 925 m 23.46 km + 560 m + 58 km = 82.02 km atau 82 020 m 68.2 km + 245 m + 37 m = 68.482 km atau 68 482 m

b) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan gabungan unit kilometer dan meter.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan penukaran unit.

3

7.4) Penolakan melibatkan panjang (kilometer dan meter)

Aras 1 a) Menolak ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer. Aras 2 a) Menolak berturutturut ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer.

Contoh : 24.794 km – 4.968 km =19.826 km 76.49 km – 18.376 km = 58.114 km 35 km – 12.657 km = 22.343 km

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran panjang. Contoh : 63.459 km – 12.45 km – 27.68 km = 23.329 km 47 km – 12.508 km – 23.6 km = 10.892 km

b) Menolak berturutContoh : turut ukuran panjang yang 25.65 km – 450 m - 13.395 km melibatkan gabungan unit = 11.805 km kilometer dan meter. 78.9 km – 15.467 km – 352 m = 63.081 km 98.506 km – 12.4 km – 768 m = 85.338 km

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 7.5) Pendaraban melibatkan panjang (kilometer dan meter) Aras 1 a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilometer; dan ii. meter dengan 10, 100 dan 1000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan penukaran unit.

Contoh 1 : 406 km x 10 = 4 060 km 47 km x 100 = 4 700 km 35 km x 1000 = 35 000 km Contoh 2 : 245 m x 10 = 2 450 m 309 m x 100 = 30 900 m 72 m x 1000 = 72 000 m Contoh 1 : 53.7 km x 10 = 537.0 km 100 x 3.15 km = 315.00 km 28.729 km x 1000 = 28 729.00 km

3

b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i. kilometer; dan

ii. meter dengan 10, 100 dan 1000.

Contoh 2 : 5.64 m x 10 = 56.40 m 23.09 m x 100 = 2309.0 m 1000 x 8.72 m = 8 720.00 m Contoh 1 : 17.06 km x 8 = 136.48 km 8.453 km x 9 = 76.077 km 5 x 20.9 km = 104.5 km Contoh 2 : 3.5 m x 7 = 24.5 m 17.69 m x 4 = 70.76 m 6 x 28.058 m = 168.348 m

Aras 2 a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i. kilometer; dan ii. meter dengan nombor satu digit.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilometer; dan ii. meter dengan nombor dua digit.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh 1 : 29 km x 45 = 1 305 km 17 x 360 km = 6 120 km Contoh 2 : 39 x 64 m = 2 496 m

596 m x 14 = 8 344 m

3

c) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit i. kilometer; dan ii. meter dengan nombor dua digit

Contoh 1 : 9.2 km x 35 = 322.0 km 0.69 km x 27 = 18.63 km 41 x 48.013 m = 1968.533 m Contoh 2 : 1.78 m x 16 = 28.48 m 60 x 39.4 m = 2364.0 m 0.659 m x 74 = 48.766 m i) Libatkan penukaran unit.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.

4

7.6) Pembahagian melibatkan panjang (kilometer dan meter)

Aras 1 a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit kilometer dengan 10, 100 dan 1000. b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit

Contoh : 900 km ÷ 100 = 9 km 1 540 km ÷ 10 = 154 km 26 000 km ÷ 1000 = 26 km

Contoh : 36.8 km ÷ 5 = 7.36 km 7.258 km ÷ 2 = 3.629 km

kilometer dengan nombor satu digit.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. Contoh : 3.27 km ÷ 4 = 0.8175 km 0.8175 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.818 km. Aras 2 a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan 10, 100 dan 1000. i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. Contoh : 450.625 km ÷ 100 = 4.50625 km 4.50625 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 4.506 km.

4

b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit kilometer dengan nombor dua digit. c) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dengan nombor dua digit.

Contoh : 96 km ÷ 16 = 6 km 1 404 km ÷ 27 = 52 km 558 km ÷ 62 = 9 km

Contoh : 95.68 km ÷ 26 = 3.68 km 309.26 km ÷ 47 = 6.58 km 49.78 km ÷ 31 = 1.6058064 km 1.6058064 km dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 1.606 km.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan penukaran unit.

5

8) TIMBANGAN BERAT. 8.1) Pengukuran dan penganggaran timbangan berat.

harian.

Aras 1 a) Mengukur berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan.

i) Senggatan pada alat penimbang dibaca dengan tepat. Pastikan jarum penimbang menunjuk pada senggatan sifar sebelum sesuatu objek ditimbang. ii) Tegaskan hubungan : 1 kg = 1000 g 1 kg = 500 g 2 1 kg = 250 g 4 3 kg = 750 g 4 iii) Lakukan aktiviti dengan ukuran berat lain seperti : 1 kg = 250 g 4 3 kg = 600 g 5 3 kg = 300 g 10 3 2 kg = 3 400 g dan sebagainya

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menganggar berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Menganggar berat sesuatu objek dengan merujuk kepada berat objek yang diketahui. Contoh : Berat sebungkus gula = 1 kg. 4 Anggarkan berat sekampit beras. ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran berat lain seperti : 1 kg, 3 kg, 1 kg, 1 1 kg 2 4 10 2 dan sebagainya. iii) Menganggar berat sesuatu objek boleh dilakukan tanpa merujuk kepada berat objek lain.

5

8.2) Penambahan melibatkan timbangan berat.

Aras 1 a) Menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. Aras 2 a) Menambah hingga tiga timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kg dan g. b) Menambah tiga timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.

Contoh : 5.32 kg + 2.491 kg = 7.811 kg 19.7 kg + 3.975 kg = 23.675 kg 54.670 kg + 19.263 kg = 73.933 kg 2.0 kg + 0.817 kg = 2.817 kg

Contoh : 4.85 kg + 27.495 kg + 60.058 kg = 92.403 kg 23.6 kg + 8.937 kg + 5.6 kg = 38.137 kg Contoh : 8 kg + 83 g + 560 g = 8.643 kg 7 kg + 15 kg + 430 g = 22.430 kg

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan penukaran unit.

melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 8.3) Penolakan melibatkan timbangan berat. Aras 1 a) Menolak timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. Aras 2 a) Menolak berturutturut timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. Contoh : 6.5 kg – 2.796 kg = 3.704 kg 12.27 kg – 3.852 kg = 8.418 kg 24.0 kg – 11.608 kg = 12.392 kg 7.910 kg – 6.943 kg = 0.967 kg

6

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga timbangan berat. Contoh : 14.6 kg – 2.795 kg – 0.95 kg = 10.855 kg 36.05 kg – 8.759 kg – 2.063 kg = 25.228 kg

b) Menolak berturutturut timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kilogram dan gram.

Contoh : 72.5 kg – 953 g – 1.68 kg = 69.867 kg 5.03 kg – 457 g – 264 g = 4.309 kg i) Libatkan penukaran unit.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah

operasi tolak yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
8.4) Pendaraban melibatkan timbangan berat.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan 10, 100 dan 1000. Aras 2 a) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor satu digit.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 6.753 kg x 10 = 67.53 kg 23.786 kg x 100 = 2378.6 kg 1000 x 0.069 kg = 69.0 kg

7

Contoh : 5.792 kg x 6 = 34.752 kg 12.493 kg x 4 = 49.972 kg 7 x 23.064 kg = 161.448 kg

b) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor dua digit. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.

Contoh : 2.403 kg x 17 = 40.851 kg 0.859 kg x 23 = 19.757 kg 37 x 12.476 kg = 461.612 kg

i) Libatkan penukaran unit.

8

8.5) Pembahagian melibatkan timbangan berat.

Aras 1 a) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000.

i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 4.185 kg ÷ 10 = 0.419 kg

7.046 kg ÷ 100 = 0.070 kg 5.45 kg ÷ 1000 = 0.005 kg Jawapan telah dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. Aras 2 a) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. b) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 9) ISI PADU CECAIR 9.1) Pengukuran dan penganggaran Aras 1 a) Mengukur isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan pecahan. Contoh : 72.586 kg ÷ 9 = 8.0651 kg 8.0651 kg dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 8.065 kg. Contoh : 9.334 kg ÷ 26 = 0.359 kg 40.734 kg ÷ 18 = 2.263 kg 328.635 kg ÷ 67 = 4.905 kg

i) Libatkan penukaran unit.

9

i) Tegaskan hubungan : 1 λ = 1000 mλ 1 λ = 500 mλ 2

isi padu cecair.

1λ 4 3λ 4

= 250 mλ = 750 mλ

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Lakukan aktiviti menyukat cecair : 1 λ = 200 mλ 5 1 λ = 250 mλ 4 1 λ = 100 mλ dan sebagainya. 10

9

Aras 2 a) Menganggar isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan pecahan.

i) Menganggar isi padu cecair dengan merujuk kepada sukatan isi padu cecair yang diketahui : Contoh : Isi padu air dalam gelas = 1 λ 10

ii) Ulang aktiviti di atas dengan ukuran isi padu cecair lain seperti: 1λ ,1λ ,3λ ,11λ , 4 2 4 2 dan sebagainya. iii) Menganggar isi padu cecair boleh dilakukan tanpa merujuk kepada isi padu cecair yang lain. Contoh : 1.3 λ + 2.125 λ = 3.425 λ 2.50 λ + 3.485 λ = 5.985 λ 0.607 λ + 4.715 λ = 5.322 λ

10

9.2) Penambahan melibatkan isi padu cecair.

Aras 1 a) Menambah dua isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. Aras 2 a) Menambah tiga isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

Contoh : 0.7 λ + 2.65 λ + 1.450 λ = 4.800 λ 3.81 λ + 9.75 λ + 0.247 λ = 13.807 λ 4.052 λ + 5 λ + 1.46 λ = 10.512 λ

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b) Menambah hingga tiga isi padu cecair yang melibatkan gabungan unit liter dan milliliter. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. 9.3) Penolakan melibatkan isi padu cecair. Aras 1 a) Menolak dua isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan. Aras 2 a) Menolak berturutturut isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan.

Contoh : 1.345 λ + 678 mλ + 123 mλ = 2.146 λ 642 mλ + 0.523 λ + 1.2 λ = 2.365 λ

i) Libatkan penukaran unit.

11

Contoh : 6.265 λ - 2.18 λ = 4.085 λ 4.0 λ - 0.256 λ = 3.744 λ

b) Menolak berturutturut isi padu cecair yang melibatkan gabungan unit

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga isi padu cecair. Contoh : 4.716 λ - 3.05 λ - 0.9 λ = 0.766 λ 9.48 λ - 2.7 λ - 1.634 λ = 5.146 λ 7.46 λ - 3 λ - 2.343 λ = 2.117 λ

liter dan milliliter. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.

Contoh : 6.06 λ - 0.46 λ - 612 mλ = 4.988 λ 8.48 λ - 34 mλ - 700 mλ = 7.746 λ

i) Libatkan penukaran unit.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
9.4) Pendaraban melibatkan isi padu cecair.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10, 100 dan 1000. Aras 2 a) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 7.604 λ x 10 = 76.04 λ 100 x 30.59 λ = 3059.0 λ 0.9 λ x 1000 = 900.0 λ

12

Contoh : 0.428 λ x 6 = 2.568 λ

hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit. b) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.

5.47 λ x 9 = 49.23 λ 7 x 16.01 λ = 112.07 λ

Contoh : 0.815 λ x 13 = 10.595 λ 26 x 4.706 λ = 122.356 λ 30.581 λ x 50 = 1529.05 λ

i) Libatkan penukaran unit.

13

9.5) Pembahagian melibatkan isi padu cecair.

Aras 1 a) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000.

i) Hasil bahagi yang lebih daripada tiga tempat perpuluhan dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 5.637 λ ÷ 10 = 0.564 λ 37.29 λ ÷ 100 = 0.373 λ 0.846 λ ÷ 1000 = 0.001 λ Jawapan telah dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan. Contoh : 4.395 λ ÷ 6 = 0.7325 λ 0.7325 λ dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.733 λ . Contoh : 70.350 λ ÷ 35 = 2.01 λ 108.324 λ ÷ 27 = 4.012 λ 0.8 λ ÷ 1000 = 0.0008 λ 0.0008 λ dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.001 λ

13

Aras 2 a) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. b) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. 10) BENTUK DUA

i) Libatkan penukaran unit.

14

MATRA 10.1) Perimeter gabungan segi empat dan segi tiga. Aras 2 a) Menentukan perimeter bagi gabungan segi empat dan segi tiga.

i) Aktiviti meneroka perimeter gabungan dua bentuk yang tidak sama dilakukan dengan menggunakan papan goemetri, petak segi empat sama, kertas teselasi segi tiga sama perisian geometri dinamik dan sebagainya.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan maslaah perimeter dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan gabungan segi empat dan segi tiga. ii) Penyelesaian masalah libatkan perimeter kawasan dan sisi yang bersesuaian.

10.2) Luas segi tiga

Aras 1 a) Mengenal pasti rajah yang mempunyai luas.

i) Hanya rajah tertutup mempunyai luas. Saiz kawasan dalam rajah itu ialah luasnya.

b) Menentukan anggaran luas sebarang bentuk segi tiga yang diberi.

14

ii) Aktiviti meneroka luas boleh dilakukan dengan bahan konkrit seperti papan geometri, kad segi empat sama, kad segi tiga bersudut tegak dan petak sigi tiga sama, melukis petak, membilang, melipat, menyurih, memotong dan menampal boleh dilakukan. ii) Mengaitkan luas segi tiga sebagai setengah daripada luas segi empat. Contoh : A B

c) Menentukan luas segi tiga.

D Luas segi tiga ACD = 1 luas 2 segi empat ABCD.

C

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menentukan rumus luas segi tiga sebagai luas = 1 x tapak x tinggi. 2

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Mengaitkan bentuk segi tiga dengan segi empat. ii) Perkenalkan tapak dan tinggi. Contoh : A

B

D

C

14

CD ialah tapak bagi segi tiga ACD. AD ialah tinggi bagi segi tiga ACD. iii) Mengaitkan jumlah keseluruhan petak dengan bilangan petak pada tapak dan bilangan petak pada tinggi. iv)
Segi empat

lebar

tinggi

12 cm2 panjang

Luas

Tapak ialah 6

=4x3 =4x3

=4x3 2 =1x4x3 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Mengira luas segi tiga dengan menggunakan rumus. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Mengira luas melibatkan unit cm2 dan m2.

15

11.1) Isi padu bagi gabungan kubus dan kuboid.

Aras 1 a) Menentukan isi padu bagi gabungan

i) Bimbing murid meneroka isi padu kubus dan kuboid dengan

i. ii. iii.

kubus dan kubus; kuboid dan kuboid; dan kubus dan kuboid.

menggunakan kubus-kubus kecil. ii) Isi padu dinyatakan dalam sebutan kubus kecil.

Aras 2 a) Mengira isi padu bagi gabungan i. kubus dan kubus; ii. kuboid dan kuboid; dan iii. kubus dan kuboid.

i) Mencari isi padu bagi gabungan dua pepejal. Contoh : Isi padu kuboid dan kubus. 3 cm 4cm 2 cm

A B 6 cm Isi padu kuboid A = 3 cm x 4 cm x 6 cm = 72 cm3 Isi padu kubus B = 2 cm x 2 cm x 2 cm = 8 cm3

Isi padu gabungan kuboid A dan kubus B = 72 cm3 + 8 cm3 = 80 cm3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bagi gabungan kubus dan kuboid dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

16

12.1) Pengenalan purata

Aras 1 a) Menyatakan purata bagi dua hingga tiga kuantiti.

i) Konsep purata perlu diperkenal kan melalui aktiviti seperti berikut: Contoh 1 : Menyamakan isi padu cecair di dalam dua bekas yang sama saiz. Contoh 2 : Menyambungkan dua utas tali atau benang yang berlainan panjangnya, kemudian membahagikannya kepada dua bahagian yang sama panjang. c) Menambahkan tiga kumpulan objek yang berlainan bilangan, kemudian membahagikannya sama banyak kepada tiga kumpulan.

Aras 2 a) Menentukan rumus purata sebagai purata=hasil tambah ktiti bilangan kuantiti

i) Melalui aktiviti di atas bimbing murid menentukan rumus purata sebagai proses menambah dua atau lebih kuantiti, kemudian membahagikannya sama banyak mengikut bilangan kuntiti.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
12.2) Pengiraan purata

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Mengira purata dengan menggunakan rumus.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Pengiraan purata tidak melibatkan baki. ii) Pengiraan purata melibatkan nombor, wang, masa, panjang, timbangan berat, isi padu cecair, bilangan benda dan orang. Contoh : Kira purata bagi 25, 86 dan 105. 25 + 86 + 105 = 216 = 72

16

3 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan purata dalam situasi harian.

3

17

13) PERWAKILAN DATA 13.1) Pungutan data Aras 1 a) Memungut data.

i) Menyiasat dan mendapatkan maklumat berkaitan situasi harian seperti contoh berikut : • cara murid pergi ke sekolah; • tinggi atau berat murid; dan • jenis minuman yang digemari murid. ii) Maklumat yang diperoleh dikumpul dalam bentuk jadual.

b) Mengendali data.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN
13.2) Piktograf

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Mengenal pasti piktograf yang mewakili i. satu unit; dan ii. lebih daripada satu unit.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Tegaskan piktograf ialah suatu cara untuk memaparkan maklumat supaya mudah dilihat dan dibandingkan. ii) Pelbagai jenis piktograf perlu disediakan untuk pengenalan termasuk jenis yang mencancang dan mengufuk. iii) Gunakan satu gambar yang sama untuk mewakili satu unit atau beberapa unit.

17

iv) Tegaskan kegunaan petunjuk bagi piktograf. b) Mendapatkan maklumat i) Perhatian perlu diberi kepada daripada piktograf. gambar atau symbol yang mewakili bilangan atau kuantiti. ii) Libatkan aktiviti mengira bilangan atau kuantiti, membuat perbandingan, mengira jumlah kuantiti dan mengira purata yang diwakilkan pada piktograf.

Aras 2 a) Membina piktograf.

i) Tegaskan langkah-langkah pembinaan piktograf. • Perkara yang diwakilkan pada paksi mengufuk atau mencancang.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 ___________________________________
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Gunakan satu nombor atau symbol yang sama untuk mewakili satu unit atau beberapa unit. Labelkan perkara yang wakili setiap lajur atau baris. Tuliskan tajuk piktograf yang dibina.

• •

17

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah i) Libatkan masalah berkaitan yang melibatkan piktograf bilangan benda atau orang, wang,

ii) Hadkan kepada 5 lajur atau baris.

dalam situasi harian.

masa, ukuran panjang, timbangan berat dan isi padu cecair.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful