You are on page 1of 10

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Druk nr 1549

SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o rz!dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk nr 1514).
Marsza!ek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu – skierowa! w dniu 19 grudnia 2008 r. powy#szy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2009 r. wnosi: W y s o k i S e j m u c h w a l i $ raczy za!%czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2009 r.

Sprawozdawca (-) Piotr Wa&ko

Zast"pca Przewodnicz%cego Komisji (-) Józef Piotr Klim

Liczba stron : 8 Data : 2009-01-12 VI kadencja/ druk nr 1514

Nazwa pliku : 0535-02A.NK

1 Projekt

USTAWA z dnia 2009 r.

o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Art. 1. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z pó'n. zm.1)) wprowadza si" nast"puj%ce zmiany: 1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wyroby okre&lone w rozporz%dzeniu Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiaj%cym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Dz. Urz. WE L 149 z 14.06.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 286), zwanym dalej „rozporz%dzeniem nr 1601/1991”, oraz w rozporz%dzeniu Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniaj%cym rozporz%dzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylaj%cym rozporz%dzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (Dz. Urz. UE L 148 z 6.06.2008, str. 1), zwanym dalej „rozporz%dzeniem nr 479/2008”.”; 2) w art. 14: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) spe!niaj%ce wymagania okre&lone w ustawie, rozporz%dzeniu nr 1601/1991 lub rozporz%dzeniu nr 479/2008;”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wyrobów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 2, wyrobionych z przeznaczeniem wy!%cznie na eksport, je#eli wynika to z rozporz%dzenia nr 1601/1991 lub rozporz%dzenia nr 479/2008.”; 3) w art. 17 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 915

Liczba stron : 8 Data : 2009-01-12 VI kadencja/ druk nr 1514

Nazwa pliku : 0535-02A.NK

2

„Przedsi"biorca wykonuj%cy dzia!alno&$ gospodarcz% w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 3, z zastrze#eniem art. 17a ust. 1, jest obowi%zany spe!nia$ nast"puj%ce warunki:”; 4) w art. 17a w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Podmiot, o którym mowa w art. 16 ust. 3, który na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr …, poz. …) nie podlega obowi%zkowi produkcji wina gronowego w sk!adzie podatkowym, jest obowi%zany spe!nia$ nast"puj%ce warunki:”; 5) art. 23 otrzymuje brzmienie: „Art. 23. 1. Do wyrobu wina gronowego przeznaczonego do obrotu u#ywa si" wy!%cznie winogron zebranych z krzewów odmian winoro&li sklasyfikowanych jako odmiany winoro&li przeznaczone do wyrobu wina gronowego, co najmniej w jednym z pa(stw cz!onkowskich Unii Europejskiej, które na podstawie art. 24 rozporz%dzenia nr 479/2008 dokona!o takiej klasyfikacji odmian winoro&li. 2. W przypadku przekroczenia wielko&ci produkcji wina, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporz%dzenia nr 479/2008, minister w!a&ciwy do spraw rynków rolnych okre&li, w drodze rozporz%dzenia, odmiany winoro&li przeznaczone do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu win gronowych, uwzgl"dniaj%c odmiany winoro&li, które mog% by$ sklasyfikowane zgodnie z wymaganiami okre&lonymi w art. 24 rozporz%dzenia nr 479/2008."; 6) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 1, G!ówny Inspektor Ochrony Ro&lin i Nasiennictwa przekazuje ministrowi w!a&ciwemu do spraw rynków rolnych w terminie do dnia 15 pa'dziernika ka#dego roku.”; 7) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W razie stwierdzenia prowadzenia uprawy odmian winoro&li innych ni# okre&lone w art. 23 ust. 1, przeznaczonej do pozyskiwania winogron do wyrobu wina gronowego przeznaczonego do obrotu, wojewódzki inspektor ochrony ro&lin i nasiennictwa, w!a&ciwy ze wzgl"du na miejsce prowadzenia uprawy winoro&li, wydaje decyzj" w sprawie usuni"cia tych odmian winoro&li z powierzchni uprawy.”; 8) w art. 26: a) ust. 1 i 2 otrzymuj% brzmienie: „1. Wyrób wina gronowego lub moszczu gronowego z winogron pozyskiwanych z upraw winoro&li po!o#onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu, wymaga zg!oszenia Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanemu dalej „Prezesem Agencji”, przez podmiot dokonuj%cy tych czynno&ci. 2. Zg!oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si" w formie pisemnej na ka#dy rok winiarski, w rozumieniu ust. 1 za!%cznika nr I do rozporz%dzenia nr 479/2008, zwany dalej „rokiem gospodarczym” w którym

Liczba stron : 8 Data : 2009-01-12 VI kadencja/ druk nr 1514

Nazwa pliku : 0535-02A.NK

3

b"dzie prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu gronowego, obj"tych tym zg!oszeniem – nie pó'niej ni# do dnia rozpocz"cia roku gospodarczego.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Prezes Agencji prowadzi ewidencj" podmiotów, które dokona!y zg!oszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz kontroluje spe!nianie wymaga(, o których mowa w art. 17a ust. 2, w trybie i na zasadach okre&lonych dla czynno&ci sprawdzaj%cych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).”, c) ust. 7 i 8 otrzymuj% brzmienie: „7. Prezes Agencji: 1) skre&la z ewidencji podmiot wyrabiaj%cy wino gronowe lub moszcz gronowy, o których mowa w ust. 1: a) w przypadku niedokonania przez podmiot zg!oszenia na nast"pny rok gospodarczy lub b) w razie stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 5, #e podmiot nie spe!nia wymaga(, o których mowa w art. 17a ust. 2, oraz 2) przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi jako&ci handlowej artyku!ów rolno-spo#ywczych, w!a&ciwemu ze wzgl"du na miejsce zamieszkania lub siedzib" tego podmiotu: a) informacj" o dokonanym skre&leniu, b) kopie wszystkich deklaracji, o których mowa w art. 27a ust. 1, z!o#onych przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, w ostatnich dwóch latach gospodarczych. 8. W przypadku skre&lenia z ewidencji podmiotu, o którym mowa w ust. 1, podmiot ten mo#e wprowadza$ do obrotu wino gronowe lub moszcz gronowy uj"te w deklaracjach produkcji i zapasów, o których mowa w art. 2, art. 4 i art. 6 rozporz%dzenia nr 1282/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiaj%cego szczegó!owe zasady stosowania rozporz%dzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do zbierania informacji w celu identyfikacji produktów winiarskich i monitorowania rynku wina oraz zmieniaj%cego rozporz%dzenie (WE) nr 1623/2000 (Dz. Urz. WE L 176 z 29.06.2001, str. 14; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 474), zwanego dalej „rozporz%dzeniem nr 1282/2001”, z!o#onych przed dniem skre&lenia z ewidencji – do wyczerpania zapasów uj"tych w tych deklaracjach.”; 9) po art. 26a dodaje si" art. 26b w brzmieniu: „Art. 26b. Wino gronowe z winogron pozyskiwanych z upraw winoro&li po!o#onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo#e by$ wprowadzone do obrotu, je#eli zosta!o wyrobione w miejscu wskazanym w zg!oszeniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1, z winogron pozyskanych wy!%cznie z uprawy winoro&li znajduj%cej si" w miejscu wskazanym w tym zg!oszeniu.”;

Liczba stron : 8 Data : 2009-01-12 VI kadencja/ druk nr 1514

Nazwa pliku : 0535-02A.NK

4

10) w art. 27: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Podmioty, które wykonuj% dzia!alno&$, o której mowa w art. 16, dokonuj%ce wyrobu lub rozlewu wina gronowego lub wyrobu moszczu gronowego przeznaczonego do obrotu sk!adaj% Prezesowi Agencji informacje o:”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Podmioty, które wykonuj% dzia!alno&$ gospodarcz%, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 2, oraz podmioty prowadz%ce handel hurtowy winem gronowym lub moszczem gronowym sk!adaj% Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 31 sierpnia ka#dego roku, deklaracj" zapasów, o której mowa w art. 6 rozporz%dzenia nr 1282/2001."; 11) w art. 27a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) o ilo&ci usuni"tych produktów ubocznych powsta!ych przy wyrobie wina gronowego w terminie do dnia 15 sierpnia za poprzedni rok gospodarczy.”; 12) w art. 27b w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) niezw!ocznie informuje wojewódzkiego inspektora jako&ci handlowej artyku!ów rolno-spo#ywczych, w!a&ciwego ze wzgl"du na miejsce zamieszkania lub siedzib" podmiotu wyrabiaj%cego wino gronowe lub moszcz gronowy przeznaczone do obrotu, o stwierdzonych, na podstawie z!o#onych deklaracji, o których mowa w art. 27a ust. 1, przypadkach nieusuni"cia produktów ubocznych powsta!ych przy wyrobie wina gronowego;”, b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „opracowuje i przekazuje ministrowi w!a&ciwemu do spraw rynków rolnych zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 oraz w art. 27 ust. 1 zawieraj%ce:”; 13) uchyla si" art. 28 i 28a; 14) art. 28b otrzymuje brzmienie: „Art. 28b. 1. Dopuszcza si" przeprowadzenie zabiegu wzbogacania winogron zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z krzewów odmian winoro&li, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz uzyskanego z tych winogron moszczu gronowego lub wina, przy zachowaniu wymaga( okre&lonych w art. 28b oraz w lit. A ust. 2 i lit. B za!%cznika nr V do rozporz%dzenia nr 479/2008. 2. Podmiot wyrabiaj%cy wino gronowe lub moszcz gronowy przeznaczone do obrotu zg!asza wojewódzkiemu inspektorowi jako&ci handlowej artyku!ów rolno-spo#ywczych, w!a&ciwemu ze wzgl"du na miejsce zamieszkania lub siedzib" tego podmiotu, zamiar przeprowadzenia zabiegu wzbogacania, odkwaszania i s!odzenia zgodnie z zasadami okre&lonymi w art. 29, art. 30 i art. 35 rozporz%dzenia Komisji (WE) nr 423/2008 z dnia 8 maja 2008 r. ustanawiaj%cego niektóre szczegó!owe zasady wykonania rozporz%dzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks prak-

Liczba stron : 8 Data : 2009-01-12 VI kadencja/ druk nr 1514

Nazwa pliku : 0535-02A.NK

5

tyk i procesów enologicznych (Dz. Urz. UE L 127 z 15.05.2008, str. 13), zwanego dalej „rozporz%dzeniem nr 423/2008”. 3. Zg!oszenia zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacania dokonuje si" nie pó'niej ni# na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpocz"cia tego zabiegu. 4. W przypadku niemo#no&ci przeprowadzenia zabiegu wzbogacania w planowanym terminie na skutek zaistnienia okoliczno&ci, o których mowa w art. 29 ust. 4 rozporz%dzenia nr 423/2008, podmiot, o którym mowa w ust. 2, zg!asza ten fakt wojewódzkiemu inspektorowi jako&ci handlowej artyku!ów rolno-spo#ywczych, w!a&ciwemu ze wzgl"du na miejsce zamieszkania lub siedzib" tego podmiotu, nie pó'niej ni# w ostatnim dniu roboczym poprzedzaj%cym planowany termin rozpocz"cia zabiegu wzbogacania. 5. Zg!osze( dokonuje si" na formularzach opracowanych i udost"pnianych przez Inspekcj" Jako&ci Handlowej Artyku!ów RolnoSpo#ywczych. 6. Minister w!a&ciwy do spraw rynków rolnych mo#e wyst"powa$ do Komisji Europejskiej o zwi"kszenie limitu wzbogacania w przypadku oraz na zasadach okre&lonych w lit. A ust. 3 za!%cznika nr V do rozporz%dzenia nr 479/2008.”; 15) art. 28c otrzymuje brzmienie: „Art. 28c. 1. Podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 1, wyrabiaj%ce powy#ej 25 hektolitrów wina w roku gospodarczym, obowi%zane do usuni"cia produktów ubocznych na podstawie lit. D ust. 5 za!%cznika nr VI do rozporz%dzenia nr 479/2008 lub przepisów wydanych w trybie tego rozporz%dzenia, zg!aszaj% wojewódzkiemu inspektorowi jako&ci handlowej artyku!ów rolno-spo#ywczych, w!a&ciwemu ze wzgl"du na miejsce zamieszkania lub siedzib" tego podmiotu, zamiar usuni"cia produktów ubocznych powsta!ych w wyniku wyrobu wina gronowego lub moszczu gronowego, ze wskazaniem miejsca sk!adowania i terminu usuni"cia tych produktów, nie pó'niej ni# na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpocz"cia usuwania tych produktów. 2. Zg!oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si" na formularzu opracowanym i udost"pnianym przez Inspekcj" Jako&ci Handlowej Artyku!ów Rolno-Spo#ywczych.”; 16) art. 28d otrzymuje brzmienie: „Art. 28d. Inspekcja Jako&ci Handlowej Artyku!ów Rolno-Spo#ywczych dokonuje kontroli: 1) dokumentów towarzysz%cych przewozowi produktów winiarskich pod wzgl"dem ich zgodno&ci z rozporz%dzeniem Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiaj%cym szczegó!owe przepisy wykonawcze do rozporz%dzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z kra-

Liczba stron : 8 Data : 2009-01-12 VI kadencja/ druk nr 1514

Nazwa pliku : 0535-02A.NK

6

jami trzecimi, potencja!u produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2008, str. 1); 2) dokumentów towarzysz%cych przewozowi produktów winiarskich oraz prowadzonych rejestrów w sektorze wina pod wzgl"dem ich zgodno&ci z rozporz%dzeniem Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiaj%cym szczegó!owe zasady stosowania dotycz%ce dokumentów towarzysz%cych przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. Urz. WE L 128 z 10.05.2001, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 202), zwanym dalej „rozporz%dzeniem nr 884/2001”; 3) usuni"cia produktów ubocznych powsta!ych przy wyrobie wina gronowego.”; 17) w art. 28e: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) sposób i miejsce: a) pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego w trakcie fermentacji, b) ustalania naturalnej zawarto&ci alkoholu w winogronach, moszczu gronowym i winie gronowym w trakcie fermentacji – maj%c na uwadze spe!nienie wymaga( okre&lonych w rozporz%dzeniu nr 479/2008 lub przepisach wydanych w trybie tego rozporz%dzenia w zakresie przeprowadzania zabiegu wzbogacania winogron, moszczu gronowego i wina w trakcie fermentacji;”, b) dodaje si" ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Minister w!a&ciwy do spraw rynków rolnych okre&li, w drodze rozporz%dzenia, minimaln% zawarto&$ alkoholu w wyt!okach i osadzie dro#d#owym, maj%c na uwadze zapobieganie nadmiernemu t!oczeniu winogron zgodnie z ograniczeniami wynikaj%cymi z lit. D ust. 1 za!%cznika nr VI do rozporz%dzenia nr 479/2008 oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporz%dzenia. 4. Minister w!a&ciwy do spraw rynków rolnych mo#e okre&li$, w drodze rozporz%dzenia, sposób usuwania produktów ubocznych powsta!ych przy wyrobie wina gronowego, maj%c na uwadze zapobieganie nadmiernemu t!oczeniu winogron zgodnie z wymaganiami okre&lonymi w lit. D ust. 5 za!%cznika nr VI do rozporz%dzenia nr 479/2008.”; 18) uchyla si" art. 28f i 28g; 19) art. 30 i 31 otrzymuj% brzmienie: „Art. 30. Kto, b"d%c wpisanym do rejestru: 1) nie wdro#y! systemu kontroli wewn"trznej, nie dysponuje planem zak!adu lub nie wyznaczy! osoby odpowiedzialnej za kontrol" jako&ci,

Liczba stron : 8 Data : 2009-01-12 VI kadencja/ druk nr 1514

Nazwa pliku : 0535-02A.NK

7

2) nie zawiadomi! organu prowadz%cego rejestr o zako(czeniu lub zawieszeniu dzia!alno&ci gospodarczej okre&lonej we wpisie w terminie okre&lonym w art. 22 ust. 1 – podlega karze grzywny. Art. 31. Kto: 1) wyrabia fermentowany napój winiarski niezgodnie z wymaganiami okre&lonymi w art. 5 – 13, 2) wprowadza do obrotu wyrób winiarski niezgodnie z wymaganiami okre&lonymi w art. 14 – podlega karze grzywny.”; 20) art. 33 otrzymuje brzmienie: „Art. 33. Kto: 1) b"d%c do tego obowi%zanym, nie spe!nia warunków okre&lonych w art. 17a, 2) wyrabia przeznaczone do obrotu wino gronowe z winogron pozyskiwanych z upraw winoro&li po!o#onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odmian winoro&li innych ni# okre&lone w art. 23 ust. 1 lub wprowadza do obrotu takie wino, 3) uprawiaj%c winoro&l w celu pozyskiwania winogron do wyrobu wina gronowego przeznaczonego do obrotu, utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 24 ust. 1, 4) wyrabia wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pozyskiwanych z upraw winoro&li po!o#onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do obrotu, w miejscach innych ni# miejsca wyrobu wskazane w zg!oszeniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1, 5) wyrabia wino gronowe z winogron pozyskiwanych z upraw winoro&li po!o#onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do obrotu, w miejscu innym ni# miejsce po!o#enia tych upraw wskazane w zg!oszeniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1, 6) wyrabiaj%c wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pozyskiwanych z upraw winoro&li po!o#onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do obrotu, nie dokona! zg!oszenia w wymaganym terminie okre&lonym w art. 26 ust. 2, 7) b"d%c do tego obowi%zanym, nie sk!ada w terminie informacji lub deklaracji, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 3 oraz art. 27a ust. 1, albo podaje te informacje niezgodnie ze stanem faktycznym, 8) utrudnia lub uniemo#liwia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 28d pkt 1 i 2, 9) b"d%c do tego obowi%zanym, nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 11 rozporz%dzenia nr 884/2001, zgodnie z wymaganiami okre&lonymi w art. 11 – 16 tego rozporz%dzenia, lub dokonuje w tym rejestrze wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym,

Liczba stron : 8 Data : 2009-01-12 VI kadencja/ druk nr 1514

Nazwa pliku : 0535-02A.NK

8

10) nie wype!nia obowi%zków, dotycz%cych wype!nienia i posiadania dokumentów towarzysz%cych przewozowi produktów winiarskich, okre&lonych w art. 3 – 10 rozporz%dzenia nr 884/2001, lub dokonuje w tych dokumentach wpisów niezgodnych ze stanem faktycznym, 11) b"d%c do tego obowi%zanym, nie zg!asza zamiaru przeprowadzenia zabiegów wzbogacania, s!odzenia lub odkwaszania, o których mowa w art. 28b ust. 2, 12) b"d%c do tego obowi%zanym, nie usuwa produktów ubocznych powsta!ych przy wyrobie wina gronowego, lub moszczu gronowego, lub usuwa je bez dokonania zg!oszenia, o którym mowa w art. 28c ust. 1, 13) przeprowadzaj%c zabieg wzbogacania, wykonuje go niezgodnie z wymaganiami okre&lonymi w lit. A ust. 2 i lit. B za!%cznika nr V rozporz%dzenia nr 479/2008 – podlega karze grzywny.”; 21) uchyla si" za!%cznik do ustawy. Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28e ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowuj% moc do dnia wej&cia w #ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28e ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz% ustaw%, nie d!u#ej jednak ni# przez 24 miesi%ce od dnia wej&cia w #ycie ustawy. Art. 3. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

KoMITETU INTEGRĄCJI EURoPEJSKIEJ
SEKRETARZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ KOMITETU SEKRET.{RZ STANL'
Mikoł aj Dowgielewicz
Min.!1Di

URzĄD

f!

,ogiDP.bm

Wrrszarvl.dnJ pan

srycznra Jtluv r.

Józef Piotr K]im Zastępcl Przewodniczą cego Komisji Rolnictwa i Rozrvoju Wsi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej opinia o zgodnoś ci prawem Unii Europejskiej projektu ,,slawj o ?.ntianie z ustawyo |9|,robie i roz'lewiewyrobów winiarskiclt, obrocie tyni wyrobani i orgąnizclcji rynku luina. zarvartegow sprarvozdaniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2009 r. (druk nr 1549)' wvra ona na podstawie art. 9 pkt 3 dnia 8 sierpnia 1996r. o Komitecie wzwią zkuznrt'2 ust. 1 pkt 2 i ust.2 pkt 2a usta}v}'z |ntegracji Europejskiej (Dz' U' Nr l06. poz' 194,z pó n.zm') i art. 42 ust.4 Regu|aminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej ł Iikolaja Dorvgielervicza

Szanowny P ctnie Przelv odnicząct,,

(pismosygn.RRW-0150.9l /2009)' poW zwią zkuz przedł ozonym spralvozdaniem zwalam sobiew}Iazicnastępulą cą opintę:
irozlewie yyyrobóv, yvtnturskich,obrocte Projekt uslarvr,o:ntiunie u,sta\ł y o.,ll'y-robie ntmi wyrobami i organizacji ry,nku wina, zawarty !v sprawozdaniu Komisji Rolnictwa i Roz-

wo.]u Wsi Sejmu Rzeczlpospolitej Polskiejz dnra8 stycznia2009r. (druk nr 15.19), Jest zgodny prawem z Unii Europejskiej.
Z potvuzani,

wiadomoś ci: Do uprzęimęi PanMarekSawicki i Rolnictwa RozwojuWsi Minister