You are on page 1of 5

ffi

RZF.CZYPO SP OLITEJ P OLS KI tr,J VI kadencja

Druk nr 1550

SETM

SPRAWOZDANIE KoMISJI ADMINISTRACJI I sPRAw WEWNĘ TRZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie MinistrÓ oraz niektÓ w rych innych ustaw (druk nr13 44).
Marszał ek Sejmu, zgodnie Z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.l regulaminu Sejmu skierował w dniu 18 listopada 2008 r. powy szy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytanta.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznychpo rozpattzeniutego projektu ustawy na posiedzeniachw dniach 4 grudnia2008 r. orazT stycznta}}}9 r. wnosi: Wy s o k i S e j m uchwalić raczy zał ą czonyprojektustawy.

Warszawa, dnia 7 stycznta f009 r.

Sprawozdawca

Przewodniczą cy Kom i sji

/-/ Wiesł awWoda

l-l Marek Biernacki

Liczba stron : 3 VI kadencja/druk nr 1344

Data : 2009-01-14

Nazwa pliku : 0474-02A

1 Projekt

USTAWA z dnia 2009 r.

o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z pó!n. zm.2)) wprowadza si" nast"puj#ce zmiany: 1) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Cz$onek Rady Ministrów jest obowi#zany, w zakresie swojego dzia$ania, do inicjowania i opracowywania polityki Rz#du, a tak%e przedk$adania inicjatyw, projektów za$o%e& projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie okre'lonych w regulaminie pracy Rady Ministrów.”; 2) art. 14c otrzymuje brzmienie: „Art. 14c. Centrum zapewnia obs$ug" prawn# Rady Ministrów poprzez: 1) opracowywanie rz#dowych projektów ustaw na zasadach i w trybie okre'lonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba %e na podstawie odr"bnych przepisów opracowywanie okre'lonych rodzajów projektów ustaw nale%y do w$a'ciwo'ci innych podmiotów; 2) opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rz#dowych projektów aktów prawnych innych ni% okre'lone w pkt 1 oraz do projektów za$o%e& projektów ustaw; 3) opracowywanie pod wzgl"dem legislacyjnym rz#dowych projektów aktów prawnych innych ni% okre'lone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez Rad" Ministrów, w tym poprzez ich ocen" pod wzgl"dem prawnym i redakcyjnym przez Komisj" Prawnicz# prowadzon# przez Centrum; 4) analizowanie orzecznictwa Trybuna$u Konstytucyjnego, S#du Najwy%szego i Naczelnego S#du Administracyjnego, a tak%e Trybuna$u Sprawiedliwo'ci Wspólnot Europejskich i S#du Pierwszej Instancji w szczególno'ci w zakresie wp$ywu na polski system prawa;
1)

Niniejsz# ustaw# zmienia si" ustawy: ustaw" z dnia 4 wrze'nia 1997 r. o dzia$ach administracji rz#dowej oraz ustaw" z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia$alno'ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta$y og$oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Liczba stron : 3 VI kadencja/druk nr 1344

Data : 2009-01-14

Nazwa pliku : 0474-02A

2

5) koordynowanie pod wzgl"dem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnie& rz#dowych projektów aktów prawnych; 6) redagowanie i udost"pnianie, na zasadach i w trybie okre'lonych w odr"bnych przepisach, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urz"dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; 7) wspó$dzia$anie z Komitetem Integracji Europejskiej w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykonywania; 8) wspó$dzia$anie z Rad# Legislacyjn# w zakresie opiniowania rz#dowych projektów aktów normatywnych pod wzgl"dem ich zgodno'ci z Konstytucj# Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójno'ci z polskim systemem prawa; 9) monitorowanie wydawania przez organy administracji rz#dowej przepisów wykonawczych do ustaw; 10) wykonywanie innych zada& okre'lonych w odr"bnych przepisach lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.”. Art. 2. W ustawie z dnia 4 wrze'nia 1997 r. o dzia$ach administracji rz#dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister jest obowi#zany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do dzia$u, którym kieruje, a tak%e przedk$adania w tym zakresie inicjatyw, projektów za$o%e& projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie okre'lonych w regulaminie pracy Rady Ministrów. W zakresie dzia$u, którym kieruje, minister wykonuje polityk" Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urz"dy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegaj# lub s# przez niego nadzorowane.”. Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia$alno'ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) wprowadza si" nast"puj#ce zmiany: 1) w art. 3 w ust. 2: a) dodaje si" pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu za$o%e& projektu ustawy; 2b) imi" i nazwisko oraz stanowisko lub funkcj" osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu za$o%e& projektu ustawy;”, b) dodaje si" pkt 4a w brzmieniu: „4a) wskazanie organu odpowiedzialnego za przed$o%enie projektu ustawy Radzie Ministrów;”;

Liczba stron : 3 VI kadencja/druk nr 1344

Data : 2009-01-14

Nazwa pliku : 0474-02A

3

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów i ministrowie przygotowuj# swoje programy prac legislacyjnych dotycz#ce projektów rozporz#dze&. Przepisy art. 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz ust. 3 i 4 stosuje si" odpowiednio.”; 3) w art. 7: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zg$oszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi si" na urz"dowym formularzu: 1) w przypadku prac nad projektem ustawy – do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu za$o%e& projektu ustawy, a je%eli nie opracowywano projektu za$o%e& projektu ustawy – do organu odpowiedzialnego za przed$o%enie projektu ustawy Radzie Ministrów; 2) w przypadku prac nad projektem rozporz#dzenia – do organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporz#dzenia.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Podmioty, które zg$osi$y zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporz#dzenia, obowi#zane s# zg$osi( zmiany danych podlegaj#cych zg$oszeniu w terminie 7 dni od dnia ich wyst#pienia odpowiednio: 1) organowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu za$o%e& projektu ustawy, a je%eli nie opracowywano projektu za$o%e& projektu ustawy – organowi odpowiedzialnemu za przed$o%enie projektu ustawy Radzie Ministrów; 2) organowi odpowiedzialnemu rozporz#dzenia.”. Art. 4. Do projektów ustaw przekazanych do uzgodnie& z cz$onkami Rady Ministrów przed dniem wej'cia w %ycie niniejszej ustawy stosuje si" przepisy dotychczasowe. Art. 5. Ustawa wchodzi w %ycie po up$ywie 14 dni od dnia og$oszenia. za opracowanie projektu

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ KON,IITETLI INTEGRACJIELIROPII.TSKII]J SEKRETARZ STANU }|'l ajDowgieIex,icz ikoł
Min ML)i t.'{ '09/L)l)ras

ffi

Warszawa. 2{)09 r. ctlia lstyr;zlria

Pan Marek Biernacki Ko P rzervodnicząc.r" ntisj i Administracji i Sprarr'wewnętrznych Sejm RP

projektu ustaw),0 zmianre Opinia o zgodnoś ci prawem Unii Europejskiej r7ą dowego Z ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustah, ujęIego w sprawozdaniu Komisji (druk nr l550) u,yra 'onana podstawie art. 9 pkt 3 Adlninistracji i Spraw |ł ,ewnętrzn)'ch w z w i ą z k u z A r t . f u s t . l p k t 2 i u s t . 2 p k t 2 a u s t a w y z d n i a 8 s i e r p n i a l 9 9 ór . o K o m i t e c i e z Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106' poz. 191', pó n.zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskicj Mikolaja Dowgielewicza o Sza nown l' P a n i e P r : ell, dn iczącl'' W zw.ią zku Z przedlo onym sprawozdaniem Konisji Administracji i Sprarł ' opinię: (pismo ru ASw.0 l 50-C)6-2009 sobit.wyrazić następują ca ) pozrvalam Wewnętrzn1'clr Projckt ustawy ujętY w sprawozdaniu nie jest objęĘ zakrescm prarr a Unii Eurtlpejskiej.

Zpą ,
)

D{eń,,,'.

rr Do uprzejnle.i iadom<lś ci: Pan Grzegorz Schetlna Minister Adnlinistracjii Sprarr Wewnętrzrr1'clr