You are on page 1of 35

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Druk nr 1559
VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWO!CI I PRAW CZ"OWIEKA

o rz#dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad$o%ciowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze S#dowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad$o%ciowe i naprawcze (druki nr 654 i 437)
Marsza!ek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po zasi"gni"ciu opinii Prezydium Sejmu – skierowa! w dniu 24 czerwca 2008 r. powy#szy rz$dowy projekt ustawy z druku nr 654 oraz w dniu 22 kwietnia 2008 r. powy#szy senacki projekt ustawy z druku nr 437 do Komisji Sprawiedliwo%ci i Praw Cz!owieka do pierwszego czytania. Komisja Sprawiedliwo%ci i Praw Cz!owieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tych projektów ustaw na posiedzeniach w dniach 14 i 16 pa&dziernika 2008 r. oraz 8 stycznia 2009 r. wnosi: W y s o k i S e j m uchwali' raczy za!$czony projekt ustawy. Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na #$danie wnioskodawcy, nast"puj$ce wnioski mniejszo%ci: 1) w art. 1 po pkt 51 doda' nowy pkt… w brzmieniu: „…) w art. 162 po ust. 5 dodaje si" ust. 6 w brzmieniu: „6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 2a, nie obejmuje podatku od towarów i us!ug.”;”; - pose$ S. Rydzo&

2) w art. 1 w pkt 69, w art. 230 ust. 2 nada' brzmienie: „2. Do wydatków, o których mowa w ust. 1, nale#$ w szczególno%ci: wynagrodzenie i wydatki syndyka, nadzorcy s$dowego i zarz$dcy masy oraz ich zast"pców (w tym sk!adki na ubezpieczenia spo!eczne), wynagrodzenie i wydatki cz!onków rady wierzycieli, wydatki zwi$zane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty dor"cze(, obwieszcze( i og!osze(, przypadaj$ce za czas po og!oszeniu upad!o%ci podatki i inne daniny publiczne, wydatki zwi$zane z zarz$dem masy upad!o%ci, w tym przypadaj$ce za czas po og!oszeniu upad!o%ci nale#no%ci ze stosunku pracy oraz nale#no%ci z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne, wydatki zwi$zane z likwidacj$ masy upad!o%ci, chocia#by do likwidacji dosz!o na podstawie uk!adu.”. - pose$ S. Rydzo&

Warszawa, dnia 8 stycznia 2009 r. Sprawozdawca (-) Stanis!aw Marcin Chmielewski Zast"pca Przewodnicz$cego Komisji (-) Wojciech Wilk

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

1 Projekt

USTAWA z dnia 2008 r.

o zmianie ustawy – Prawo upad$o%ciowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze S#dowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad!o%ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z pó&n. zm. 1)) wprowadza si" nast"puj$ce zmiany: 1) art. 5 otrzymuje brzmienie: „1. Przepisy ustawy stosuje si" do przedsi"biorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó&n. zm. 2)), je#eli ustawa nie stanowi inaczej. 2. Przepisy ustawy stosuje si" tak#e do: 1) spó!ek z ograniczon$ odpowiedzialno%ci$ i spó!ek akcyjnych nieprowadz$cych dzia!alno%ci gospodarczej; 2) wspólników osobowych spó!ek handlowych, ponosz$cych odpowiedzialno%' za zobowi$zania spó!ki bez ograniczenia ca!ym swoim maj$tkiem; 3) wspólników spó!ki partnerskiej.”; 2) art. 8 i 9 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 8. 1. Mo#na #$da' og!oszenia upad!o%ci osoby fizycznej, która by!a przedsi"biorc$, tak#e po zaprzestaniu prowadzenia przez ni$ dzia1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 , z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279. 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287.

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

2

!alno%ci gospodarczej, je#eli od dnia wykre%lenia z w!a%ciwego rejestru nie up!yn$! rok. 2. Przepis ust. 1 stosuje si" odpowiednio do osób, które przesta!y by' wspólnikami osobowych spó!ek handlowych. Art. 9. Mo#na #$da' og!oszenia upad!o%ci osoby fizycznej, która faktycznie prowadzi!a dzia!alno%' gospodarcz$, nawet wówczas, gdy nie dope!ni!a obowi$zku jej zg!oszenia we w!a%ciwym rejestrze.”; 3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. D!u#nika uwa#a si" za niewyp!acalnego, je#eli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowi$za( pieni"#nych.”; 4) w art. 12 dodaje si" ust. 3 w brzmieniu: „3. Oddalaj$c wniosek o og!oszenie upad!o%ci s$d na wniosek d!u#nika mo#e zezwoli' na wszcz"cie przez d!u#nika post"powania naprawczego, je#eli nie ma przeszkód okre%lonych w art. 492 ust. 3.”; 5) art. 16 i 17 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 16. S$d mo#e zmieni' sposób prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z post"powania obejmuj$cego likwidacj" maj$tku upad!ego na post"powanie z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu, je#eli podstawy przeprowadzenia takiego post"powania ujawni!y si" dopiero po og!oszeniu upad!o%ci. Zmiana sposobu prowadzenia post"powania podlega obwieszczeniu w Monitorze S$dowym i Gospodarczym. Art. 17. 1. S$d mo#e zmieni' sposób prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z post"powania z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego, je#eli podstawy przeprowadzenia takiego post"powania ujawni!y si" dopiero w toku post"powania. Zmiana sposobu prowadzenia post"powania podlega obwieszczeniu w Monitorze S$dowym i Gospodarczym. 2. Na postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia post"powania upad!o%ciowego przys!uguje za#alenie. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si", gdy obowi$zek zmiany sposobu prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z post"powania z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego wynika z ustawy.”; 6) w art. 21 dodaje si" ust. 4 w brzmieniu: „4. We wniosku o og!oszenie upad!o%ci d!u#nik, do którego nie ma zastosowania art. 492 ust. 3, mo#e wnosi' tak#e o zezwolenie na wszcz"cie post"powania naprawczego, je#eli opó&nienie w wykonaniu zobowi$za( nie ma charakteru trwa!ego, a suma niewykonanych zobowi$za( nie przekracza 10% warto%ci bilansowej przedsi"biorstwa d!u#nika.”; 7) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Je#eli d!u#nikiem jest przedsi"biorca wpisany do w!a%ciwego rejestru, do wniosku nale#y do!$czy' odpis z tego rejestru.”; 8) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

3

„1. Je#eli wniosek o og!oszenie upad!o%ci zg!asza d!u#nik, powinien we wniosku dodatkowo okre%li', czy wnosi o og!oszenie upad!o%ci z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu, czy te# o og!oszenie upad!o%ci obejmuj$cej likwidacj" jego maj$tku. Ponadto do wniosku powinien do!$czy': 1) aktualny wykaz maj$tku z szacunkow$ wycen$ jego sk!adników; 2) bilans sporz$dzony dla celów tego post"powania, na dzie( nie pó&niejszy ni# trzydzie%ci dni przed dniem z!o#enia wniosku; 3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysoko%ci wierzytelno%ci ka#dego z nich oraz terminów zap!aty, a tak#e list" zabezpiecze( dokonanych przez wierzycieli na jego maj$tku wraz z datami ich ustanowienia; 4) o%wiadczenie o sp!atach wierzytelno%ci lub innych d!ugów dokonanych w terminie sze%ciu miesi"cy przed dniem z!o#enia wniosku; 5) spis podmiotów zobowi$zanych maj$tkowo wobec d!u#nika wraz z adresami, z okre%leniem wierzytelno%ci, daty ich powstania i terminów zap!aty; 6) wykaz tytu!ów egzekucyjnych oraz tytu!ów wykonawczych przeciwko d!u#nikowi; 7) informacj" o post"powaniach dotycz$cych ustanowienia na maj$tku d!u#nika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obci$#e( podlegaj$cych wpisowi w ksi"dze wieczystej lub w rejestrach, jak równie# o prowadzonych innych post"powaniach s$dowych lub administracyjnych dotycz$cych maj$tku d!u#nika; 8) informacj" o miejscu zamieszkania reprezentantów spó!ki lub osoby prawnej i likwidatorów, je#eli s$ ustanowieni.”; 9) po art. 26 dodaje si" art. 261 w brzmieniu: „Art. 261. 1. Je#eli d!u#nik nie ma zdolno%ci procesowej i nie dzia!a za niego przedstawiciel ustawowy, a tak#e gdy w sk!adzie organów d!u#nika b"d$cego osob$ prawn$ lub jednostk$ organizacyjn$ nieposiadaj$c$ osobowo%ci prawnej, której odr"bna ustawa przyznaje zdolno%' prawn$, zachodz$ braki uniemo#liwiaj$ce ich dzia!anie, s$d upad!o%ciowy ustanawia dla niego kuratora. Kuratora ustanowionego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S$dowym albo na podstawie art. 42 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, powo!uje si" na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie. 2. Ustanowienie kuratora nie stanowi przeszkody do usuni"cia, na podstawie zasad ogólnych, braku zdolno%ci procesowej albo braków w sk!adzie organów uniemo#liwiaj$cych ich dzia!anie. 3. Wynagrodzenie kuratora ustala s$d w wysoko%ci stosownej do nak!adu pracy kuratora. Na postanowienie s$du przys!uguje za#alenie. 4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si" odpowiednio w przypadku %mierci d!u#nika po z!o#eniu wniosku o og!oszenie upad!o%ci.”;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

4

10) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Postanowienie w sprawie og!oszenia upad!o%ci s$d wydaje w terminie dwóch miesi"cy od dnia z!o#enia wniosku. Za#alenie na postanowienie w sprawie og!oszenia upad!o%ci s$d drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesi$ca od dnia przedstawienia mu akt sprawy.”; 11) w art. 32 dodaje si" ust. 5 w brzmieniu: „5. Od wnioskodawcy s$d mo#e za#$da' zaliczki na koszty post"powania w przedmiocie og!oszenia upad!o%ci pod rygorem odrzucenia wniosku. Przepisu nie stosuje si" w przypadku gdy wnioskodawc$ jest d!u#nik. Na postanowienie s$du za#alenie nie przys!uguje.”; 12) art. 36 otrzymuje brzmienie: „Art. 36. Je#eli wniosek o og!oszenie upad!o%ci z!o#y! d!u#nik, s$d z urz"du dokonuje zabezpieczenia maj$tku d!u#nika. Je#eli z wnioskiem o og!oszenie upad!o%ci wyst$pi! wierzyciel lub inny uprawniony, zabezpieczenia dokonuje si" na jego #$danie. W przedmiocie zabezpieczenia s$d orzeka niezw!ocznie.”; 13) art. 38 i 39 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 38. 1. S$d mo#e zabezpieczy' maj$tek d!u#nika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy s$dowego. Do tymczasowego nadzorcy s$dowego stosuje si" odpowiednio przepisy art. 76 ust. 3, art. 157, 159-162, art. 164 ust. 2, art. 165-168, 170-172, 180 i 181. 2. O wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy s$dowego orzeka s$d na jego wniosek z!o#ony w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia o odwo!aniu lub od dnia wyga%ni"cia funkcji. Art. 39. Na wniosek d!u#nika s$d mo#e zawiesi' prowadzon$ przeciwko niemu egzekucj" wierzytelno%ci obj"tej z mocy prawa uk!adem, je#eli egzekucja mog!aby uniemo#liwi' lub utrudni' przyj"cie uk!adu. Je#eli zawieszenie dotyczy egzekucji z rachunku bankowego s$d mo#e tak#e uchyli' zaj"cie.”; 14) w art. 40 ust. 2-4 otrzymuj$ brzmienie: „2. Ustanawiaj$c zabezpieczenie przez zarz$d przymusowy, s$d wyznacza zarz$dc" przymusowego oraz okre%la zakres i sposób wykonywania zarz$du. 3. Do czynno%ci d!u#nika dotycz$cych jego maj$tku obj"tego zarz$dem przymusowym stosuje si" odpowiednio przepisy art. 77-79. 4. Do zarz$dcy przymusowego stosuje si" odpowiednio przepis art. 38 ust. 2 oraz przepisy ustawy dotycz$ce zarz$dcy.”; 15) uchyla si" art. 41; 16) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. S$d mo#e zwo!a' wst"pne zgromadzenie wierzycieli w celu podj"cia uchwa!y co do sposobu prowadzenia post"powania upad!o%ciowego, wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia uk!adu.”; 17) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

5

„3. Projekt spisu wierzytelno%ci sporz$dza d!u#nik lub tymczasowy nadzorca s$dowy albo zarz$dca przymusowy, je#eli by! ustanowiony. S"dzia zatwierdza projekt spisu wierzytelno%ci przed podj"ciem uchwa!, o których mowa w ust. 1, oraz przed zawarciem uk!adu, o którym mowa w ust. 2. Do spisu wierzytelno%ci stosuje si" odpowiednio przepisy art. 245 ust. 1 oraz art. 246251.”; 18) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wst"pnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy s"dzia wyznaczony ze sk!adu s$du rozpoznaj$cego wniosek o og!oszenie upad!o%ci.”; 19) art. 50 otrzymuje brzmienie: „Art. 50. We wst"pnym zgromadzeniu wierzycieli maj$ prawo uczestniczy' tak#e inni wierzyciele, je#eli ich wierzytelno%ci s$ bezsporne lub uprawdopodobnione i zostali dopuszczeni przez s$d lub s"dziego wyznaczonego do prowadzenia wst"pnego zgromadzenia wierzycieli.”; 20) art. 52 otrzymuje brzmienie: „Art. 52. Data wydania postanowienia o og!oszeniu upad!o%ci jest dat$ upad!o%ci. W przypadku wydania postanowienia o og!oszeniu upad!o%ci po ponownym rozpoznaniu sprawy w nast"pstwie uchylenia postanowienia przez s$d drugiej instancji za dat" upad!o%ci uwa#a si" dat" wydania pierwszego postanowienia o og!oszeniu upad!o%ci.”; 21) w art. 54 dodaje si" ust. 3 w brzmieniu: „3. W razie uchylenia postanowienia o og!oszeniu upad!o%ci i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania syndyk, nadzorca s$dowy albo zarz$dca zachowuj$ swoje uprawnienia, a czynno%ci przez nich dokonane pozostaj$ w mocy.”; 22) po art. 60 dodaje si" art. 601 w brzmieniu: „Art. 601. Po og!oszeniu upad!o%ci przedsi"biorca wyst"puje w obrocie pod dotychczasow$ firm$ z dodaniem oznaczenia „w upad!o%ci likwidacyjnej” albo „w upad!o%ci uk!adowej”.”; 23) art. 63 otrzymuje brzmienie: „Art. 63. 1. Nie wchodzi do masy upad!o%ci: 1) mienie, które jest wy!$czone od egzekucji wed!ug przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post"powania cywilnego; 2) wynagrodzenie za prac" upad!ego w cz"%ci niepodlegaj$cej zaj"ciu. 2. Uchwa!a zgromadzenia wierzycieli mo#e wy!$czy' z masy upad!o%ci inne sk!adniki mienia upad!ego.”; 24) po art. 70 dodaje si" art. 701 w brzmieniu: „Art. 701. Przepisów o wy!$czeniu z masy upad!o%ci nie stosuje si" do rzeczy, wierzytelno%ci i innych praw maj$tkowych przeniesionych przez upad!ego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelno%ci. Do przedmiotów tych oraz do zabezpieczonych w ten sposób

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

6

wierzytelno%ci stosuje si" odpowiednio przepisy ustawy dotycz$ce zastawu i wierzytelno%ci zabezpieczonych zastawem.”; 25) w art. 73: a) uchyla si" ust. 3 i 4, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Postanowienie w przedmiocie wy!$czenia z masy upad!o%ci wymaga uzasadnienia. Na postanowienie o wy!$czeniu z masy upad!o%ci przys!uguje za#alenie upad!emu i wierzycielom.”; 26) w art. 76: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W post"powaniu upad!o%ciowym z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu zarz$d mieniem wchodz$cym w sk!ad masy upad!o%ci sprawuje upad!y pod nadzorem nadzorcy s$dowego, chyba #e s$d ustanowi! zarz$dc". S$d ustanawia zarz$dc", je#eli upad!y nie daje r"kojmi nale#ytego sprawowania zarz$du.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Je#eli ustawa nie stanowi inaczej, upad!y sprawuj$cy zarz$d w!asny jest uprawniony do dokonywania czynno%ci zwyk!ego zarz$du. Na dokonanie czynno%ci przekraczaj$cych zakres zwyk!ego zarz$du jest wymagana zgoda nadzorcy s$dowego, chyba #e ustawa przewiduje zgod" rady wierzycieli.”; 27) art. 81 i 82 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 81. 1. Po og!oszeniu upad!o%ci nie mo#na obci$#y' sk!adników masy upad!o%ci hipotek$, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotek$ morsk$ w celu zabezpieczenia wierzytelno%ci powsta!ej przed og!oszeniem upad!o%ci. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si", je#eli wniosek o wpis hipoteki zosta! z!o#ony w s$dzie co najmniej na sze%' miesi"cy przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci. Art. 82. Wpis w ksi"dze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem art. 81 podlega wykre%leniu z urz"du. Podstaw$ wykre%lenia jest postanowienie s"dziego-komisarza stwierdzaj$ce niedopuszczalno%' wpisu. Na postanowienie s"dziego-komisarza przys!uguje za#alenie.”; 28) art. 84 otrzymuje brzmienie: „Art. 84. 1. Postanowienie umowy, której stron$ jest upad!y, uniemo#liwiaj$ce albo utrudniaj$ce osi$gni"cie celu post"powania upad!o%ciowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upad!o%ci. 2. Umowa przeniesienia w!asno%ci rzeczy, wierzytelno%ci lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelno%ci jest skuteczna wobec masy upad!o%ci, je#eli zosta!a zawarta w formie pisemnej z dat$ pewn$.”; 29) art. 87 otrzymuje brzmienie:

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

7

„Art. 87. Od dnia og!oszenia upad!o%ci z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu do dnia uprawomocnienia si" postanowienia o zatwierdzeniu uk!adu albo o umorzeniu post"powania, upad!y albo zarz$dca nie mog$ spe!nia' %wiadcze( wynikaj$cych z wierzytelno%ci, które z mocy prawa s$ obj"te uk!adem.”; 30) uchyla si" art. 88; 31) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W czasie trwania post"powania a# do jego umorzenia lub zawarcia uk!adu albo zmiany sposobu prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z post"powania z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego, wynajmuj$cy lub wydzier#awiaj$cy, bez zgody rady wierzycieli, nie mo#e wypowiedzie' umowy najmu lub dzier#awy lokalu lub nieruchomo%ci, w których jest prowadzone przedsi"biorstwo upad!ego. Uk!ad mo#e ustanowi' zakaz wypowiedzenia tych umów do czasu wykonania uk!adu.”; 32) w art. 101 uchyla si" ust. 2; 33) w art. 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na podstawie postanowienia s"dziego-komisarza syndyk wypowiada umow" najmu lub dzier#awy nieruchomo%ci upad!ego z zachowaniem trzymiesi"cznego okresu wypowiedzenia, tak#e wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez upad!ego nie by!o dopuszczalne. S"dzia-komisarz mo#e wyda' postanowienie, je#eli trwanie umowy utrudnia likwidacj" masy upad!o%ci albo gdy czynsz najmu lub dzier#awy odbiega od przeci"tnych czynszów za najem lub dzier#aw" nieruchomo%ci tego samego rodzaju. Na postanowienie s"dziego-komisarza przys!uguje za#alenie.”; 34) w art. 110 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rozwi$zanie umowy nie mo#e nast$pi' przed up!ywem terminu, za który czynsz zap!acono z góry. Na podstawie postanowienia s"dziego- komisarza syndyk wypowiada umow" najmu lub dzier#awy przed terminem, je#eli dalsze trwanie umowy utrudnia!oby prowadzenie post"powania upad!o%ciowego, w szczególno%ci gdy prowadzi do zwi"kszenia kosztów upad!o%ci. Na postanowienie s"dziego-komisarza przys!uguje za#alenie.”; 35) art. 112 otrzymuje brzmienie: „Art. 112. Og!oszenie upad!o%ci nie ma wp!ywu na umowy rachunku bankowego i rachunku papierów warto%ciowych upad!ego.”; 36) w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie og!oszenia upad!o%ci finansuj$cego leasing przepisów ustawy o odst$pieniu od umowy przez syndyka nie stosuje si".”; 37) art. 116-118 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 116. Roszczenia ma!#onka upad!ego wynikaj$ce z umowy maj$tkowej ma!#e(skiej mog$ by' uwzgl"dnione tylko wówczas, gdy by!a ona zawarta co najmniej dwa lata przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci.

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

8

Art. 117. W razie zmiany sposobu prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z post"powania obejmuj$cego likwidacj" maj$tku upad!ego na post"powanie z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu, skutki prawne og!oszenia upad!o%ci oraz czynno%ci okre%lonych w niniejszym oddziale pozostaj$ w mocy. Za zgod$ stron mog$ by' jednak uchylone. Art. 118. W razie zmiany sposobu prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z post"powania z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego, skutki og!oszenia upad!o%ci wymienione w przepisach niniejszego oddzia!u powstaj$ z dniem wydania postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia post"powania.”; 38) w art. 124: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z dniem og!oszenia upad!o%ci jednego z ma!#onków powstaje mi"dzy ma!#onkami rozdzielno%' maj$tkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(czy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z pó&n. zm. 3)). Je#eli ma!#onkowie pozostawali w ustroju wspólno%ci maj$tkowej, maj$tek wspólny ma!#onków wchodzi do masy upad!o%ci, a jego podzia! jest niedopuszczalny.”, b) uchyla si" ust. 2, c) dodaje si" ust. 5 w brzmieniu: „5. Do masy upad!o%ci nie wchodz$ przedmioty s!u#$ce wy!$cznie ma!#onkowi upad!ego do prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej lub zawodowej, cho'by by!y obj"te maj$tkow$ wspólno%ci$ ma!#e(sk$, z wyj$tkiem przedmiotów maj$tkowych nabytych do maj$tku wspólnego w ci$gu dwóch lat przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci.”; 39) art. 125 otrzymuje brzmienie: „Art. 125. 1. Ustanowienie rozdzielno%ci maj$tkowej na podstawie orzeczenia s$du w ci$gu roku przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci jest bezskuteczne w stosunku do masy upad!o%ci, chyba #e pozew o ustanowienie rozdzielno%ci maj$tkowej zosta! z!o#ony co najmniej na dwa lata przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci. 2. Po og!oszeniu upad!o%ci nie mo#na ustanowi' rozdzielno%ci maj$tkowej z dat$ wcze%niejsz$ ni# data og!oszenia upad!o%ci. 3. Przepis ust. 1 stosuje si" odpowiednio, gdy rozdzielno%' maj$tkowa powsta!a z mocy prawa w ci$gu roku przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci w wyniku rozwodu, separacji albo ubezw!asnowolnienia jednego z ma!#onków, chyba #e pozew
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378.

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

9

lub wniosek w sprawie zosta! z!o#ony co najmniej dwa lata przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci.”; 40) w art. 126 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustanowienie rozdzielno%ci maj$tkowej umow$ maj$tkow$ jest skuteczne w stosunku do masy upad!o%ci tylko wtedy, gdy umowa zawarta zosta!a co najmniej dwa lata przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci.”; 41) w art. 129 ust. 1 i 2 otrzymuj$ brzmienie: „1. Je#eli wynagrodzenie za prac" reprezentanta upad!ego, okre%lone w umowie o prac" lub umowie o %wiadczenie us!ug zawartej przed og!oszeniem upad!o%ci, jest ra#$co wy#sze od przeci"tnego wynagrodzenia za tego rodzaju prac" lub us!ugi i nie jest uzasadnione nak!adem pracy, s"dzia-komisarz z urz"du albo na wniosek syndyka, nadzorcy s$dowego lub zarz$dcy uzna, #e okre%lona cz"%' wynagrodzenia, przypadaj$ca za okres przed og!oszeniem upad!o%ci, nie d!u#ej jednak ni# sze%' miesi"cy przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci, jest bezskuteczna w stosunku do masy upad!o%ci, chocia#by wynagrodzenie zosta!o ju# wyp!acone. S"dzia-komisarz mo#e uzna' za bezskuteczne w ca!o%ci lub cz"%ci w stosunku do masy upad!o%ci wynagrodzenie reprezentanta upad!ego, przypadaj$ce za czas po og!oszeniu upad!o%ci, je#eli ze wzgl"du na obj"cie zarz$du przez syndyka lub zarz$dc" nie jest ono uzasadnione nak!adem pracy. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, s"dzia-komisarz okre%la podlegaj$ce zaspokojeniu z masy upad!o%ci wynagrodzenie w wysoko%ci odpowiedniej do pracy wykonanej przez reprezentanta upad!ego. S"dzia-komisarz wydaje postanowienie po wys!uchaniu syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy oraz reprezentanta upad!ego.”; 42) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. S"dzia-komisarz na wniosek syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy uzna za bezskuteczne w stosunku do masy upad!o%ci obci$#enie maj$tku upad!ego hipotek$, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipotek$ morsk$, je#eli upad!y nie by! d!u#nikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela, a obci$#enie to zosta!o ustanowione w ci$gu roku przed dniem z!o#enia wniosku o og!oszenie upad!o%ci i w zwi$zku z jego ustanowieniem upad!y nie otrzyma! #adnego %wiadczenia.”; 43) w cz"%ci pierwszej tytu!u III dzia!u V w rozdziale 1 po art. 137 dodaje si" art. 1371 w brzmieniu: „Art. 1371. Og!oszenie upad!o%ci z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu nie wy!$cza mo#liwo%ci wszcz"cia przez wierzyciela spraw s$dowych i administracyjnych o wierzytelno%ci podlegaj$ce zg!oszeniu do masy upad!o%ci. Koszty post"powania obci$#aj$ wszczynaj$cego post"powanie, je#eli nie by!o przeszkód do umieszczenia wierzytelno%ci w ca!o%ci na li%cie wierzytelno%ci.”; 44) w art. 139 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si" do post"powa( w sprawach o nale#ne od upad!ego alimenty oraz odszkodowania i renty z tytu!u odpowiedzialno%ci za uszkodzenie cia!a lub rozstrój zdrowia albo utrat" #ywiciela oraz z tytu!u

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

10

zamiany uprawnie( obj"tych tre%ci$ prawa do#ywocia na do#ywotni$ rent".”; 45) art. 140 i 141 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 140. 1. Post"powanie egzekucyjne dotycz$ce wierzytelno%ci obj"tej z mocy prawa uk!adem, wszcz"te przed og!oszeniem upad!o%ci, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem og!oszenia upad!o%ci. Sumy uzyskane w zawieszonym post"powaniu, a jeszcze nie wydane, przelewa si" do masy upad!o%ci po uprawomocnieniu si" postanowienia o og!oszeniu upad!o%ci. 2. Po og!oszeniu upad!o%ci jest niedopuszczalne wykonanie wydanego przed og!oszeniem upad!o%ci d!u#nika postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikaj$cego z wierzytelno%ci obj"tej z mocy prawa uk!adem. 3. S"dzia-komisarz na wniosek upad!ego albo zarz$dcy mo#e uchyli' zaj"cia dokonane przed og!oszeniem upad!o%ci w post"powaniu egzekucyjnym lub zabezpieczaj$cym dotycz$cym wierzytelno%ci obj"tej z mocy prawa uk!adem, je#eli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsi"biorstwa. Art. 141. 1. S"dzia-komisarz na wniosek upad!ego albo zarz$dcy mo#e zawiesi' na okres do trzech miesi"cy post"powania egzekucyjne co do wierzytelno%ci nieobj"tych z mocy prawa uk!adem, je#eli egzekucj" skierowano do rzeczy niezb"dnej do prowadzenia przedsi"biorstwa. Zwolnienie zaj"tego przedmiotu spod zaj"cia mo#e nast$pi' zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post"powania cywilnego. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si" do egzekucji %wiadcze( alimentacyjnych oraz rent z tytu!u odpowiedzialno%ci za uszkodzenie cia!a lub utrat" #ywiciela albo rozstrój zdrowia oraz z tytu!u zamiany uprawnie( obj"tych tre%ci$ prawa do#ywocia na do#ywotni$ rent".”; 46) art. 143 otrzymuje brzmienie: „Art. 143. W razie zmiany sposobu prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z post"powania z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego, przepisy rozdzia!u 2 niniejszego dzia!u stosuje si" po uprawomocnieniu si" postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia post"powania.”; 47) w art. 144 dodaje si" ust. 3 w brzmieniu: „3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si" do post"powa( w sprawach o nale#ne od upad!ego alimenty oraz renty z tytu!u odpowiedzialno%ci za uszkodzenie cia!a lub rozstrój zdrowia albo utrat" #ywiciela oraz z tytu!u zamiany uprawnie( obj"tych tre%ci$ prawa do#ywocia na do#ywotni$ rent".”; 48) w art. 145: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Post"powanie s$dowe lub administracyjne w sprawie wszcz"tej przeciwko upad!emu przed dniem og!oszenia upad!o%ci o wierzytelno%',

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

11

która podlega zg!oszeniu do masy upad!o%ci, o ile odr"bna ustawa nie stanowi inaczej, mo#e by' podj"te przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w post"powaniu upad!o%ciowym wierzytelno%' ta po wyczerpaniu trybu okre%lonego ustaw$ nie zostanie umieszczona na li%cie wierzytelno%ci.”, b) uchyla si" ust. 2; 49) art. 146 otrzymuje brzmienie: „Art. 146. 1. Post"powanie egzekucyjne dotycz$ce wierzytelno%ci podlegaj$cej zg!oszeniu do masy upad!o%ci, wszcz"te przed og!oszeniem upad!o%ci ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem og!oszenia upad!o%ci. Post"powanie to umarza si" z mocy prawa po uprawomocnieniu si" postanowienia o og!oszeniu upad!o%ci. Zawieszenie post"powania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przys$dzeniu w!asno%ci nieruchomo%ci, je#eli przybicia udzielono przed og!oszeniem upad!o%ci, a nabywca egzekucyjny wp!aci w terminie cen" nabycia. 2. Sumy uzyskane w zawieszonym post"powaniu egzekucyjnym, a jeszcze nie wydane, przelewa si" do masy upad!o%ci po uprawomocnieniu si" postanowienia o og!oszeniu upad!o%ci. 3. Po og!oszeniu upad!o%ci niedopuszczalne jest wykonanie, wydanego przed og!oszeniem upad!o%ci d!u#nika, postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikaj$cego z wierzytelno%ci podlegaj$cej zg!oszeniu do masy upad!o%ci, z wyj$tkiem zabezpieczenia roszcze( alimentacyjnych oraz roszcze( o rent" z tytu!u odpowiedzialno%ci za uszkodzenie cia!a lub rozstrój zdrowia albo utrat" #ywiciela oraz o zamian" uprawnie( obj"tych tre%ci$ prawa do#ywocia na do#ywotni$ rent". 4. Po og!oszeniu upad!o%ci niedopuszczalne jest wszcz"cie egzekucji %wiadcze( pieni"#nych z masy upad!o%ci. )wiadczenie pieni"#ne zas$dzone od syndyka podlega zaspokojeniu wed!ug przepisów ustawy.”; 50) art. 148 otrzymuje brzmienie: „Art. 148. W razie zmiany sposobu prowadzenia post"powania z post"powania obejmuj$cego likwidacj" maj$tku upad!ego na post"powanie z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu, skutki wymienione w rozdziale 1 niniejszego dzia!u powstaj$ z dniem wydania postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia post"powania.”; 51) po art. 156 dodaje si" art. 1561 w brzmieniu: „Art. 1561. Postanowienie o wyznaczeniu syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy podlega obwieszczeniu w Monitorze S$dowym i Gospodarczym.”; 52) w art. 165 ust. 2-4 otrzymuj$ brzmienie: „2. Ostateczn$ wysoko%' wynagrodzenia ustala s$d po zatwierdzeniu przez s"dziego-komisarza ostatecznego sprawozdania syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy z ich dzia!alno%ci, bior$c pod uwag" w szczególno%ci stopie(

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

12

zaspokojenia wierzycieli, nak!ad pracy, koszty zatrudnienia innych osób w zwi$zku z czynno%ciami syndyka oraz czas trwania post"powania. 3. Ostateczn$ wysoko%' wynagrodzenia s$d mo#e ustali' jeszcze przed zatwierdzeniem ostatecznego sprawozdania syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy, je#eli t" wysoko%' wynagrodzenia mo#na ustali' na podstawie zatwierdzonych sprawozda(, a ze stanu sprawy wynika, #e zakres czynno%ci, których syndyk, nadzorca s$dowy albo zarz$dca winni dokona' jest tego rodzaju, #e nie wp!ynie na wysoko%' wynagrodzenia. 4. Na postanowienie s$du w przedmiocie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy s$dowego i zarz$dcy oraz zwrotu do masy upad!o%ci wydatków i pobranych zaliczek przys!uguje za#alenie. Wyp!ata prawomocnie ustalonego wynagrodzenia nast"puje po zatwierdzeniu ostatecznego sprawozdania.”; 53) w art. 168 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. S"dzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe lub dokonuje odpowiedniego sprostowania oraz orzeka o zwrocie do masy upad!o%ci kwoty niezatwierdzonej. Na postanowienie s"dziego-komisarza przys!uguje za#alenie.”; 54) art. 170 otrzymuje brzmienie: „Art. 170. 1. S$d odwo!uje syndyka, nadzorc" s$dowego albo zarz$dc", je#eli nie pe!ni$ nale#ycie swoich obowi$zków lub z powodu przeszkody nie mog$ ich pe!ni'. Postanowienie s$du o odwo!aniu syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy z powodu nienale#ytego pe!nienia obowi$zków wymaga uzasadnienia. 2. S$d odwo!uje syndyka, nadzorc" s$dowego albo zarz$dc" na ich wniosek; mo#e ich odwo!a' tak#e na wniosek rady wierzycieli lub cz!onka rady wierzycieli. 3. W razie %mierci syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy s"dzia-komisarz wyznacza inn$ osob" na syndyka, nadzorc" s$dowego albo zarz$dc".”; 55) art. 172 otrzymuje brzmienie: „Art. 172. 1. Na postanowienie s$du w przedmiocie odwo!ania syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy, oraz na postanowienie s"dziegokomisarza w przedmiocie upomnienia lub na!o#enia grzywny na syndyka, nadzorc" s$dowego i zarz$dc" albo ich zast"pców i odwo!ania zast"pców syndyka, nadzorcy s$dowego i zarz$dcy przys!uguje za#alenie. S$d rozpoznaje za#alenie na rozprawie. Przepisu art. 222 ust. 1 zdanie drugie nie stosuje si". 2. Do czasu prawomocnego rozstrzygni"cia w przedmiocie odwo!ania syndyka, nadzorcy s$dowego i zarz$dcy s$d ustanawia zarz$dc" tymczasowego albo nadzorc" tymczasowego, do których stosuje si" odpowiednio przepisy o syndyku, nadzorcy s$dowym i zarz$dcy.”; 56) art. 179 otrzymuje brzmienie: „Art. 179. Syndyk jest obowi$zany podejmowa' dzia!ania z nale#yt$ staranno%ci$, w sposób umo#liwiaj$cy optymalne wykorzystanie maj$t-

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

13

ku upad!ego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwy#szym stopniu, w szczególno%ci przez minimalizacj" kosztów post"powania.”; 57) w art. 180 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Je#eli og!oszono upad!o%' z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu i ustanowiono zarz$d w!asny upad!ego, nadzorca s$dowy powinien niezw!ocznie podj$' czynno%ci nadzorcze oraz w razie potrzeby z!o#y' wniosek do s"dziego komisarza o nakazanie upad!emu sporz$dzenia sprawozdania finansowego na dzie( poprzedzaj$cy og!oszenie upad!o%ci.”; 58) w art. 184 uchyla si" ust. 2; 59) art. 186 otrzymuje brzmienie: „Art. 186. Po og!oszeniu upad!o%ci wszelkie uprawnienia upad!ego zwi$zane z uczestnictwem w spó!kach lub spó!dzielniach wykonuje syndyk albo zarz$dca.”; 60) w art. 192 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. S"dzia-komisarz zwo!uje zgromadzenie wierzycieli przez obwieszczenie, w którym wskazuje termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób g!osowania.”; 61) w art. 197 dodaje si" ust. 4 w brzmieniu: „4. W sprawach dotycz$cych uk!adu, je#eli upad!ym jest spó!ka kapita!owa, prawa g!osu nie maj$ wierzyciele, b"d$cy osobami fizycznymi, je#eli reprezentuj$ ponad 25 % kapita!u zak!adowego spó!ki.”; 62) w art. 198: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. G!osowanie na zgromadzeniu wierzycieli odbywa si" ustnie lub pisemnie, a przebieg i wynik g!osowania wpisuje si" do protoko!u. W protokole podaje si" imi" i nazwisko albo firm" g!osuj$cego, czy g!osuje za, czy przeciw uchwale, oraz sum" wierzytelno%ci, z jak$ g!osuje. Je#eli oddano g!os w cudzym imieniu, wskazuje si" reprezentowanego oraz imi" i nazwisko g!osuj$cego. Wierzyciela, który wstrzyma! si" od g!osu uwa#a si" za nieuczestnicz$cego w g!osowaniu. Je#eli na zgromadzeniu wierzycieli zawarto uk!ad, osnow" uk!adu wpisuje si" do protoko!u.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. G!os oddany na pi%mie wymaga notarialnie po%wiadczonego podpisu, chyba #e g!os oddaje pe!nomocnik b"d$cy adwokatem lub radc$ prawnym.”; 63) w art. 205 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada wierzycieli s!u#y pomoc$ syndykowi, nadzorcy s$dowemu albo zarz$dcy, kontroluje ich czynno%ci, bada stan funduszów masy upad!o%ci, udziela zezwolenia na czynno%ci, które mog$ by' dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli, oraz wyra#a opini" w innych sprawach, je#eli tego za#$da s"dzia-komisarz, syndyk, nadzorca s$dowy albo zarz$dca. Przy wykonywaniu obowi$zków rada wierzycieli kieruje si" interesem ogó!u wierzycieli.”;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

14

64) w art. 206: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W post"powaniu obejmuj$cym likwidacj" maj$tku upad!ego zezwolenia rady wierzycieli wymagaj$ nast"puj$ce czynno%ci: 1) dalsze prowadzenie przedsi"biorstwa przez syndyka, je#eli ma trwa' d!u#ej ni# trzy miesi$ce od dnia og!oszenia upad!o%ci; 2) odst$pienie od sprzeda#y przedsi"biorstwa jako ca!o%ci; 3) sprzeda# praw i wierzytelno%ci; 4) zaci$ganie po#yczek lub kredytów oraz obci$#enie maj$tku upad!ego ograniczonymi prawami rzeczowymi; 5) wykonanie umowy wzajemnej zawartej przez upad!ego albo odst$pienie od takiej umowy oraz wykonanie lub odst$pienie od umowy zawartej przez upad!ego, do której stosuje si" odpowiednio przepisy art. 98 i 99; 6) uznanie, zrzeczenie si" i zawarcie ugody co do roszcze( spornych oraz poddanie sporu rozstrzygni"ciu s$du polubownego.”, b) po ust. 1 dodaje si" ust. 11 w brzmieniu: „11. W post"powaniu z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu zezwolenia rady wierzycieli wymagaj$ nast"puj$ce czynno%ci: 1) obci$#enie przez upad!ego albo zarz$dc" sk!adników masy upad!o%ci hipotek$, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipotek$ morsk$ w celu zabezpieczenia wierzytelno%ci nieobj"tej uk!adem; 2) obci$#enie przez zarz$dc" sk!adników masy innymi prawami; 3) zaci$ganie przez zarz$dc" kredytów i po#yczek.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Je#eli czynno%', o której mowa w ust. 1 i 11, musi by' dokonana niezw!ocznie i dotyczy warto%ci nieprzewy#szaj$cej dziesi"ciu tysi"cy z!otych, syndyk, nadzorca s$dowy albo zarz$dca mo#e j$ wykona' bez zezwolenia rady.”; 65) art. 210 otrzymuje brzmienie: „Art. 210. S"dzia-komisarz mo#e w terminie tygodnia od dnia przed!o#enia mu odpisu protoko!u uchyli' uchwa!" rady wierzycieli, je#eli uchwa!a jest sprzeczna z prawem albo narusza dobre obyczaje. Na postanowienie s"dziego-komisarza s!u#y za#alenie.”; 66) w art. 219 uchyla si" ust. 2; 67) art. 220 otrzymuje brzmienie: „Art. 220. 1. Postanowie(, które podlegaj$ og!oszeniu lub obwieszczeniu, nie dor"cza si" uczestnikom post"powania. Inne postanowienia, je#eli nie by!y wydane na posiedzeniu jawnym, dor"cza si" osobom, których postanowienie dotyczy. Nie dor"cza si" poszczególnym wierzycielom postanowie( dotycz$cych ogó!u wierzycieli.

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

15

2. Postanowienia, które nie podlegaj$ og!oszeniu lub obwieszczeniu, wyk!ada si" w sekretariacie s$du, o czym nale#y uczyni' wzmiank" na sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wy!o#enia.”; 68) art. 224 otrzymuje brzmienie: „Art. 224. Termin do wniesienia %rodka odwo!awczego biegnie od dnia dor"czenia postanowienia, a dla osób, wobec których nie ma obowi$zku dor"czania, od dnia jego og!oszenia. Dla wierzycieli, którym postanowienie nie zosta!o og!oszone, termin ten biegnie od dnia obwieszczenia o postanowieniu, a gdy postanowienie nie podlega obwieszczeniu – od dnia wy!o#enia postanowienia w sekretariacie s$du.”; 69) art. 230 otrzymuje brzmienie: „Art. 230. 1. Do kosztów post"powania upad!o%ciowego zalicza si" op!aty s$dowe oraz wydatki niezb"dne do osi$gni"cia celu post"powania. 2. Do wydatków, o których mowa w ust. 1, nale#$ w szczególno%ci: wynagrodzenie i wydatki syndyka, nadzorcy s$dowego i zarz$dcy masy oraz ich zast"pców, wynagrodzenie i wydatki cz!onków rady wierzycieli, wydatki zwi$zane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty dor"cze(, obwieszcze( i og!osze(, przypadaj$ce za czas po og!oszeniu upad!o%ci podatki i inne daniny publiczne, wydatki zwi$zane z zarz$dem masy upad!o%ci, w tym przypadaj$ce za czas po og!oszeniu upad!o%ci nale#no%ci ze stosunku pracy oraz nale#no%ci z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne, wydatki zwi$zane z likwidacj$ masy upad!o%ci, chocia#by do likwidacji dosz!o na podstawie uk!adu.”; 70) w art. 235 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. S"dzia-komisarz mo#e zobowi$za' wierzyciela do z!o#enia zaliczki na koszty zwi$zane ze zg!oszeniem wierzytelno%ci po up!ywie terminu wyznaczonego do zg!oszenia. W razie niez!o#enia zaliczki zg!oszenie wierzytelno%ci podlega zwrotowi.”; 71) art. 237 otrzymuje brzmienie: „Art. 237. Nie wymagaj$ zg!oszenia nale#no%ci ze stosunku pracy. Nale#no%ci z tego tytu!u umieszcza si" na li%cie wierzytelno%ci z urz"du.”; 72) w art. 240: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) zabezpieczenia zwi$zane z wierzytelno%ci$ oraz o%wiadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelno%' nie b"dzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;”, b) w pkt 7 kropk" zast"puje si" %rednikiem i dodaje si" pkt 8 w brzmieniu: „8) je#eli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spó!ki b"d$cej upad!ym – ilo%' posiadanych udzia!ów albo akcji oraz ich rodzaj.”; 73) w art. 243: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

16

„1. Syndyk, nadzorca s$dowy albo zarz$dca sprawdza, czy zg!oszona wierzytelno%' znajduje potwierdzenie w ksi"gach rachunkowych lub innych dokumentach upad!ego albo we wpisach w ksi"dze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upad!ego do z!o#enia w zakre%lonym terminie o%wiadczenia, czy wierzytelno%' uznaje.”, b) uchyla si" ust. 2; 74) w art. 245 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelno%ci oraz okre%lenie sumy, wed!ug której b"dzie obliczany g!os wierzyciela; sum" t" oznacza si" wed!ug tej cz"%ci wierzytelno%ci, która prawdopodobnie nie b"dzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia;”; 75) w art. 249 dodaje si" ust. 4 w brzmieniu: „4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje si" do %wiadcze( alimentacyjnych.”; 76) w art. 252 dodaje si" ust. 3 w brzmieniu: „3. W post"powaniu upad!o%ciowym z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu zg!oszenie wierzytelno%ci po terminie nie wstrzymuje czynno%ci post"powania, w szczególno%ci nie jest przeszkod$ do odbycia zgromadzenia wierzycieli i przyj"cia uk!adu. Je#eli do dnia przyj"cia uk!adu nie zosta!o wydane prawomocne postanowienie s"dziego-komisarza dotycz$ce uzupe!nienia listy wierzytelno%ci, post"powanie w tej sprawie podlega umorzeniu.”; 77) w art. 260 dodaje si" ust. 3 w brzmieniu: „3. W post"powaniu upad!o%ciowym z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu s"dziakomisarz mo#e zatwierdzi' list" wierzytelno%ci w cz"%ci obejmuj$cej ustalone wierzytelno%ci, je#eli suma spornych wierzytelno%ci nie przekracza 15 % ogólnej sumy wierzytelno%ci.”; 78) w art. 262 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Lista wierzytelno%ci ulega sprostowaniu stosownie do prawomocnych orzecze(. Zmiana wysoko%ci wierzytelno%ci zaistnia!a po ustaleniu listy wierzytelno%ci jest uwzgl"dniana przy sporz$dzeniu planu podzia!u albo przy g!osowaniu na zgromadzeniu wierzycieli.”; 79) art. 263 otrzymuje brzmienie: „Art. 263. Odmowa uznania wierzytelno%ci wed!ug przepisów niniejszego dzia!u nie stanowi przeszkody do jej dochodzenia we w!a%ciwym trybie. Je#eli odmowa uznania wierzytelno%ci nast$pi!a w post"powaniu upad!o%ciowym obejmuj$cym likwidacj" maj$tku upad!ego, dochodzenie wierzytelno%ci, której odmówiono uznania, jest mo#liwe dopiero po umorzeniu lub zako(czeniu post"powania upad!o%ciowego.”; 80) w art. 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z zastrze#eniem art. 296, po zako(czeniu lub umorzeniu post"powania upad!o%ciowego wyci$g z zatwierdzonej przez s"dziego-komisarza listy wierzytelno%ci, zawieraj$cy oznaczenie wierzytelno%ci oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytu!em egzekucyjnym przeciwko upad!emu.”;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

17

81) art. 268 otrzymuje brzmienie : „Art. 268. Je#eli s$d og!osi! upad!o%' obejmuj$c$ likwidacj" maj$tku upad!ego, propozycje uk!adowe mog$ zg!osi' upad!y, syndyk i rada wierzycieli. S$d zmieni sposób prowadzenia post"powania na post"powanie z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu, je#eli s$ podstawy do takiej zmiany. Na postanowienie s$du przys!uguje za#alenie.”; 82) w art. 270 dodaje si" ust. 3 w brzmieniu: „3. Do propozycji uk!adowych przewiduj$cych konwersj" wierzytelno%ci na akcje w sposób okre%lony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spó!kach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 119) nie stosuje si" art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119).”; 83) w art. 271 dotychczasow$ tre%' oznacza si" jako ust. 1 i dodaje si" ust. 2 w brzmieniu: „2. Je#eli uk!ad przewiduje likwidacj" maj$tku upad!ego wed!ug przepisów ustawy, likwidacj" przeprowadza osoba wyznaczona w uk!adzie, w trybie okre%lonym w jego tre%ci. Likwidacja nie narusza praw oraz skutków ujawnienia praw i roszcze( osobistych, ci$#$cych na sk!adnikach maj$tku upad!ego.”; 84) w art. 272: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uk!ad obejmuje wierzytelno%ci powsta!e przed dniem og!oszenia upad!o%ci d!u#nika.”, b) uchyla si" ust. 2; 85) w art. 273: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) nale#no%ci alimentacyjnych oraz rent z tytu!u odszkodowania za wywo!anie choroby, niezdolno%ci do pracy, kalectwa lub %mierci oraz z tytu!u zamiany uprawnie( obj"tych tre%ci$ prawa do#ywocia na do#ywotni$ rent";”, - pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) roszczenia o wydanie mienia, o którym mowa w art. 70;”, - uchyla si" pkt 3, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Uk!ad nie obejmuje nale#no%ci ze stosunku pracy oraz wierzytelno%ci zabezpieczonej na mieniu upad!ego hipotek$, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotek$ morsk$, w cz"%ci znajduj$cej pokrycie w warto%ci przedmiotu zabezpieczenia, chyba #e wierzyciel wyrazi! zgod" na jej obj"cie uk!adem. Zgoda na obj"cie wierzy-

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

18

telno%ci uk!adem powinna by' wyra#ona w sposób bezwarunkowy i nieodwo!alny, najpó&niej przed przyst$pieniem do g!osowania nad uk!adem. Zgoda mo#e by' wyra#ona ustnie do protoko!u z przebiegu zgromadzenia wierzycieli.”, c) dodaje si" ust. 3 w brzmieniu: „3. Przepis ust. 2 stosuje si" odpowiednio do wierzytelno%ci zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela w!asno%ci rzeczy, wierzytelno%ci lub innego prawa.”; 86) art. 278 otrzymuje brzmienie: „Art. 278. Po zatwierdzeniu listy wierzytelno%ci s"dzia-komisarz mo#e postanowi', #e g!osowanie nad uk!adem odb"dzie si" w grupach wierzycieli. W takim przypadku, w celu g!osowania nad uk!adem, sporz$dza si" odr"bne listy uprawnionych do g!osowania wierzycieli, obejmuj$ce poszczególne kategorie interesów. Listy te mog$ obejmowa' w szczególno%ci: 1) wierzycieli, którym przys!uguj$ nale#no%ci ze stosunków pracy i którzy wyrazili zgod" na ich obj"cie uk!adem; 2) rolników, którym przys!uguj$ wierzytelno%ci z tytu!u umów o dostarczenie produktów z w!asnego gospodarstwa rolnego; 3) wierzycieli, których wierzytelno%ci s$ zabezpieczone na sk!adnikach maj$tku upad!ego hipotek$, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotek$ morsk$, a tak#e przez przeniesienie na wierzyciela w!asno%ci rzeczy, wierzytelno%ci lub innego prawa, i którzy wyrazili zgod" na ich obj"cie uk!adem; 4) wierzycieli b"d$cych wspólnikami lub akcjonariuszami upad!ej spó!ki kapita!owej, posiadaj$cych udzia!y lub akcje spó!ki zapewniaj$ce co najmniej 5 % g!osów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chocia#by przys!ugiwa!y im wierzytelno%ci wymienione w pkt 1-3; 5) pozosta!ych wierzycieli.”; 87) w art. 279: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Warunki restrukturyzacji zobowi$za( upad!ego powinny by' jednakowe dla wszystkich wierzycieli, a je#eli s"dzia-komisarz postanowi, #e g!osowanie nad uk!adem odb"dzie si" w grupach wierzycieli, jednakowe dla wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy, chyba #e wierzyciel wyra&nie zgodzi si" na warunki mniej korzystne.”, b) dodaje si" ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Restrukturyzacja powinna w równym stopniu dotyczy' zobowi$za( pieni"#nych i niepieni"#nych. Je#eli jednak wierzyciel przy zg!oszeniu wierzytelno%ci nie wyrazi! zgody na restrukturyzacj" swojej wierzytelno%ci jako wierzytelno%ci niepieni"#nej albo ze wzgl"du na charakter wierzytelno%ci niepieni"#nej restrukturyzacja nie jest mo#liwa, wierzy-

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

19

telno%' ta zmienia si" w wierzytelno%' pieni"#n$. Przepisy art. 91 stosuje si" odpowiednio. 5. Warunki restrukturyzacji wierzytelno%ci, o których mowa w art. 278 pkt 3, mog$ by' zró#nicowane stosownie do przys!uguj$cego im pierwsze(stwa.”; 88) w art. 282 dotychczasow$ tre%' oznacza si" jako ust. 1 i dodaje si" ust. 2 w brzmieniu: „2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si", je#eli na zgromadzeniu wierzycieli maj$ by' g!osowane propozycje zawarcia uk!adu likwidacyjnego, chyba #e propozycje te przewiduj$ zabezpieczenie praw wierzycieli, których wierzytelno%ci s$ sporne.”; 89) w art. 283 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Na zgromadzeniu wierzycieli upad!y mo#e zg!asza' zmiany i uzupe!nienia do propozycji uk!adowych. W razie zg!oszenia przez upad!ego zmian do propozycji uk!adowych korzystniejszych dla wierzycieli g!osy oddane na pi%mie za pierwotnymi propozycjami uk!adowymi uwa#a si" za g!osy oddane za zmienionymi propozycjami uk!adowymi. Propozycji uk!adowych mniej korzystnych dla wierzycieli nie g!osuje si". Do g!osowania nad zmianami propozycji uk!adowych przepis ust. 2 stosuje si" odpowiednio.”; 90) art. 285 otrzymuje brzmienie: „Art. 285. 1. Uk!ad zostaje przyj"ty, je#eli wypowie si" za nim wi"kszo%' uprawnionych do g!osowania wierzycieli, maj$cych !$cznie co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelno%ci uprawniaj$cych do g!osowania. 2. Je#eli g!osowanie nad uk!adem odbywa si" w grupach wierzycieli, obejmuj$cych poszczególne kategorie interesów, uk!ad jest przyj"ty, je#eli w ka#dej grupie wypowie si" za nim wi"kszo%' wierzycieli z tej grupy, maj$cych !$cznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelno%ci, obj"tych odr"bn$ list$ wierzycieli. 3. Uk!ad jest przyj"ty, chocia#by nie uzyska! wymaganej wi"kszo%ci w niektórych z grup wierzycieli, je#eli wi"kszo%' wierzycieli z pozosta!ych grup, maj$cych !$cznie dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelno%ci uprawniaj$cych do g!osowania, wyrazi!a zgod" na przyj"cie uk!adu, a wierzyciele z grupy lub grup, którzy wypowiedzieli si" przeciwko przyj"ciu uk!adu, zostan$ zaspokojeni na podstawie uk!adu w stopniu nie mniej korzystnym ni# w przypadku przeprowadzenia post"powania upad!o%ciowego obejmuj$cego likwidacj" maj$tku upad!ego. 4. Zawarcie uk!adu s"dzia-komisarz stwierdza postanowieniem.”; 91) w art. 286 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Je#eli nie dosz!o do zawarcia uk!adu, s$d niezw!ocznie zmienia sposób prowadzenia post"powania z post"powania z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego i ustanawia syndyka. Na postanowienie s$du przys!uguje za#alenie. S$d drugiej instancji rozpoznaje za#alenie w terminie miesi$ca od dnia przedstawienia mu akt sprawy.”;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

20

92) w art. 287 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przeciwko uk!adowi uczestnicy post"powania mog$ zg!asza' zarzuty. Zarzuty zg!oszone na zgromadzeniu wierzycieli wpisuje si" do protoko!u z przebiegu zgromadzenia wierzycieli. Zarzuty zg!oszone po up!ywie tygodnia od dnia zawarcia uk!adu pozostawia si" bez rozpoznania.”; 93) art. 289 otrzymuje brzmienie: „Art. 289. Po uprawomocnieniu si" postanowienia odmawiaj$cego zatwierdzenia uk!adu, s$d zmienia sposób prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego i wyznacza syndyka albo umarza post"powanie.”; 94) w art. 291 dotychczasow$ tre%' oznacza si" jako ust. 1 i dodaje si" ust. 2 w brzmieniu: „2. Przepis ust. 1 stosuje si" odpowiednio do praw wynikaj$cych z przeniesienia na wierzyciela w!asno%ci rzeczy, wierzytelno%ci lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelno%ci.”; 95) w art. 293 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po uprawomocnieniu si" postanowienia zatwierdzaj$cego uk!ad s$d wydaje postanowienie o zako(czeniu post"powania upad!o%ciowego. Je#eli zawarto uk!ad likwidacyjny, postanowienie o zako(czeniu post"powania upad!o%ciowego wydaje si" po przeprowadzeniu likwidacji. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim, przepisy art. 369 i 370 stosuje si" odpowiednio.”; 96) w art. 294 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uk!ad wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu uk!adu stanowi podstaw" wpisu informacji o zatwierdzeniu uk!adu w ksi"gach wieczystych i rejestrach.”; 97) w art. 297 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prawomocne postanowienie o wykonaniu uk!adu stanowi podstaw" do wykre%lenia z urz"du wpisów dotycz$cych upad!o%ci w ksi"gach wieczystych i rejestrach.”; 98) w art. 299 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do post"powania stosuje si" odpowiednio przepisy dzia!ów I-III. Post"powanie prowadzi s"dzia. Nie ustanawia si" nadzorcy s$dowego ani zarz$dcy.”; 99) art. 304 otrzymuje brzmienie: „Art. 304. 1. Uchylaj$c uk!ad, s$d otwiera zako(czone post"powanie i zmienia sposób prowadzenia post"powania z post"powania z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego i ustanawia s"dziego-komisarza oraz syndyka albo umarza post"powanie. 2. Otwarcie post"powania rodzi takie same skutki jak og!oszenie upad!o%ci. W post"powaniu mog$ uczestniczy' wierzyciele, których wierzytelno%ci powsta!y po og!oszeniu upad!o%ci.”;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

21

100) w art. 313: a) ust. 1-3 otrzymuj$ brzmienie: „1. Sprzeda# dokonana w post"powaniu upad!o%ciowym ma skutki sprzeda#y egzekucyjnej. Nabywca sk!adników masy upad!o%ci nie odpowiada za zobowi$zania podatkowe upad!ego, tak#e powsta!e po og!oszeniu upad!o%ci. 2. Sprzeda# nieruchomo%ci powoduje wyga%ni"cie praw oraz praw i roszcze( osobistych ujawnionych przez wpis do ksi"gi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zg!oszonych s"dziemu-komisarzowi w terminie okre%lonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które wygas!o, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia warto%ci wygas!ego prawa z ceny uzyskanej ze sprzeda#y obci$#onej nieruchomo%ci. Skutek ten powstaje z chwil$ zawarcia umowy sprzeda#y. Podstaw$ do wykre%lenia praw, które wygas!y na skutek sprzeda#y, jest prawomocny plan podzia!u sumy uzyskanej ze sprzeda#y nieruchomo%ci obci$#onej. Podstaw$ wykre%lenia hipoteki jest umowa sprzeda#y nieruchomo%ci. 3. Pozostaj$ w mocy bez potr$cania ich warto%ci z ceny nabycia s!u#ebno%' drogi koniecznej, s!u#ebno%' przesy!u oraz s!u#ebno%' ustanowiona w zwi$zku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urz$dzenia. U#ytkowanie oraz prawa do#ywotnika pozostaj$ w mocy, je#eli przys!uguje im pierwsze(stwo przed wszystkimi hipotekami lub je#eli nieruchomo%' nie jest hipotekami obci$#ona albo je#eli warto%' u#ytkowania i praw do#ywotnika znajduje pe!ne pokrycie w cenie nabycia. Jednak#e w tym ostatnim wypadku warto%' tych praw b"dzie zaliczona na cen" nabycia.”, b) dodaje si" ust. 5 w brzmieniu: „5. Przepisy ust. 2-4 stosuje si" odpowiednio do prawa u#ytkowania wieczystego, spó!dzielczego w!asno%ciowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okr"towego.”; 101) art. 315 otrzymuje brzmienie: „Art. 315. Je#eli w sk!ad masy upad!o%ci wchodz$ rzeczy ruchome, których nie mo#na zby' z zachowaniem przepisów ustawy, s"dziakomisarz mo#e postanowi' o ich wy!$czeniu z masy upad!o%ci albo zezwoli' na ich zniszczenie. Na postanowienie s"dziegokomisarza przys!uguje za#alenie.”;

102) w cz"%ci pierwszej tytu!u VII tytu! dzia!u II otrzymuje brzmienie: „Sprzeda# przedsi"biorstwa lub jego zorganizowanej cz"%ci oraz nieruchomo%ci, prawa u#ytkowania wieczystego, spó!dzielczego w!asno%ciowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okr"towego”; 103) art. 319-322 otrzymuj$ brzmienie: „Art. 319. 1. S"dzia-komisarz, na wniosek syndyka, przed sprzeda#$ przedsi"biorstwa wyznacza bieg!ego do sporz$dzenia opisu i oszacowania przedsi"biorstwa oraz jego zorganizowanych cz"%ci. Mo#e jednak tego zaniecha', je#eli opisu i oszacowania przedsi"biorstwa lub jego zorganizowanych cz"%ci dokonano przy sporz$dzeniu spisu inwentarza i oszacowaniu masy upad!o%ci.

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

22

2. Opis przedsi"biorstwa powinien okre%la' w szczególno%ci przedmiot dzia!alno%ci przedsi"biorstwa, nieruchomo%ci wchodz$ce w jego sk!ad, ich obszar oraz oznaczenie ksi"gi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne %rodki trwa!e, stwierdzone prawa, a tak#e obci$#enia. 3. W oszacowaniu nale#y odr"bnie poda' warto%' przedsi"biorstwa w ca!o%ci oraz jego zorganizowanych cz"%ci, je#eli mog$ by' wydzielone do sprzeda#y. 4. Je#eli sk!adniki przedsi"biorstwa s$ obci$#one hipotek$, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipotek$ morsk$ lub innymi prawami i skutkami ujawnienia praw i roszcze( osobistych, w oszacowaniu nale#y oddzielnie poda', które z tych praw pozostaj$ po sprzeda#y, a tak#e ich warto%' oraz warto%' sk!adników nimi obci$#onych oraz stosunek warto%ci poszczególnych sk!adników obci$#onych do warto%ci przedsi"biorstwa. 5. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi si" w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich uko(czeniu. Zarzuty rozpoznaje s"dziakomisarz. 6. Przepis ust. 4 stosuje si" odpowiednio w przypadku rzeczy, wierzytelno%ci i innych praw przeniesionych na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelno%ci, o ile maj$ by' one sprzedane w ramach przedsi"biorstwa. Art. 320. 1. Sprzeda# mienia uregulowana przepisami dzia!u niniejszego nast"puje w drodze przetargu lub aukcji, do których stosuje si" odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, z tym #e: 1) warunki przetargu lub aukcji zatwierdza s"dzia-komisarz; 2) o przetargu lub aukcji nale#y zawiadomi' przez obwieszczenie co najmniej na dwa tygodnie, a je#eli przetarg lub aukcja dotyczy przedsi"biorstwa spó!ki publicznej – co najmniej na sze%' tygodni przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu ich przeprowadzenia; 3) przetarg lub aukcj" przeprowadza si" na posiedzeniu jawnym; 4) przetarg lub aukcj" prowadzi syndyk pod nadzorem s"dziego- -komisarza; 5) wyboru oferenta dokonuje syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez s"dziego-komisarza; 6) postanowienie zatwierdzaj$ce wybór oferenta komisarz mo#e wyda' na posiedzeniu niejawnym; s"dzia-

7) s"dzia-komisarz mo#e odroczy' zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzie(; w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu.

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

23

2. Na postanowienie s"dziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta przys!uguje za#alenie. 3. Przy sprzeda#y nieruchomo%ci, prawa u#ytkowania wieczystego, spó!dzielczego w!asno%ciowego prawa do lokalu oraz statku morskiego wpisanego do rejestru okr"towego, przepisy art. 319 stosuje si" odpowiednio. Art. 321. 1. Syndyk zawiera umow" sprzeda#y w terminie okre%lonym przez s"dziego-komisarza, nie d!u#szym ni# cztery miesi$ce od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez s"dziego-komisarza. 2. Je#eli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, s"dziakomisarz wydaje postanowienie o og!oszeniu nowego przetargu lub aukcji, w których nie mo#e uczestniczy' oferent, który nie zawar! umowy. Art. 322. Je#eli przetarg lub aukcja nie dosz!y do skutku albo s"dziakomisarz nie zatwierdzi! wyboru oferenta, s"dzia-komisarz wydaje postanowienie o wyznaczeniu nowego przetargu lub aukcji albo zezwala na sprzeda# z wolnej r"ki we wskazanym terminie, okre%laj$c minimaln$ cen" oraz warunki sprzeda#y.”; 104) w art. 326 uchyla si" ust. 2; 105) art. 329 otrzymuje brzmienie: „Art. 329. W przypadkach, o których mowa w art. 327 i 328, zastawnik jest obowi$zany rozliczy' si" z syndykiem stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z pó&n. zm. 4)).”; 106) w art. 334: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku sprzeda#y wierzytelno%ci lub praw maj$tkowych upad!ego stosuje si" odpowiednio przepisy art. 315, 320-322 i 326.”, b) dodaje si" ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Do sprzeda#y przez syndyka papierów warto%ciowych w sposób okre%lony w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spó!kach publicznych nie stosuje si" art. 7 ust. 1 tej ustawy oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 4. Je#eli przedmiotem sprzeda#y s$ instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, s"dzia-komisarz mo#e zezwoli' na ich sprzeda# przez firm" inwestycyjn$. W takim przypadku s"dzia-komisarz mo#e wyznaczy' gie!d" lub poleci' dokonanie wyboru gie!dy syndykowi oraz wyznaczy' minimaln$ cen" sprzeda#y.”;
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

24

107) art. 336 otrzymuje brzmienie: „Art. 336. 1. Sumy uzyskane z likwidacji rzeczy, wierzytelno%ci i praw obci$#onych hipotek$, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipotek$ morsk$ przeznacza si" na zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelno%ci by!y zabezpieczone na tych rzeczach lub prawach z zachowaniem przepisów ustawy. Kwoty pozosta!e po zaspokojeniu tych wierzytelno%ci wchodz$ do funduszów masy upad!o%ci. 2. Przepisy o zaspokojeniu wierzytelno%ci zabezpieczonej zastawem stosuje si" odpowiednio do zaspokojenia wierzytelno%ci zabezpieczonych przez przeniesienie na wierzyciela prawa w!asno%ci rzeczy, wierzytelno%ci i innego prawa.”; 108) art. 339 otrzymuje brzmienie: „Art. 339. Do post"powania w sprawie podzia!u sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy, wierzytelno%ci i praw, o których mowa w art. 336, stosuje si" odpowiednio przepisy o post"powaniu w sprawie podzia!u funduszów masy upad!o%ci. O sporz$dzeniu planu podzia!u zawiadamia si" upad!ego oraz te osoby, których prawa podlegaj$ zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji. )rodki zaskar#enia mo#e wnosi' upad!y oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji.”; 109) w art. 342: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nale#no%ci podlegaj$ce zaspokojeniu z funduszów masy upad!o%ci dzieli si" na nast"puj$ce kategorie: 1) kategoria pierwsza – koszty post"powania upad!o%ciowego, przypadaj$ce za czas po og!oszeniu upad!o%ci nale#no%ci alimentacyjne oraz renty za wywo!anie choroby, niezdolno%ci do pracy, kalectwa lub %mierci oraz z tytu!u zamiany uprawnie( obj"tych tre%ci$ prawa do#ywocia na do#ywotni$ rent", nale#no%ci z tytu!u bezpodstawnego wzbogacenia masy upad!o%ci, nale#no%ci z zawartych przez upad!ego przed og!oszeniem upad!o%ci umów, których wykonania za#$da! syndyk, nale#no%ci powsta!e z czynno%ci syndyka albo zarz$dcy oraz nale#no%ci, które powsta!y z czynno%ci upad!ego dokonanych po og!oszeniu upad!o%ci, niewymagaj$cych zgody nadzorcy lub dokonanych za zgod$ nadzorcy s$dowego; 2) kategoria druga – przypadaj$ce za czas przed og!oszeniem upad!o%ci nale#no%ci ze stosunku pracy, nale#no%ci rolników z tytu!u umów o dostarczenie produktów z w!asnego gospodarstwa rolnego, nale#no%ci alimentacyjne oraz renty za wywo!anie choroby, niezdolno%ci do pracy, kalectwa lub %mierci i renty z tytu!u zamiany uprawnie( obj"tych tre%ci$ prawa do#ywocia na do#ywotni$ rent", przypadaj$ce za dwa ostatnie lata przed og!oszeniem upad!o%ci nale#no%ci z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

25

3) kategoria trzecia – podatki i inne daniny publiczne oraz pozosta!e nale#no%ci z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne, wraz z odsetkami i kosztami egzekucji; 4) kategoria czwarta – inne nale#no%ci, je#eli nie podlegaj$ zaspokojeniu w kategorii pi$tej, wraz z odsetkami za ostatni rok przed dat$ og!oszenia upad!o%ci, z odszkodowaniem umownym, kosztami procesu i egzekucji; 5) kategoria pi$ta – odsetki, które nie nale#$ do wy#szych kategorii w kolejno%ci, w jakiej podlega zaspokojeniu kapita!, a tak#e s$dowe i administracyjne kary grzywny oraz nale#no%ci z tytu!u darowizn i zapisów.”, b) uchyla si" ust. 4; 110) art. 343 otrzymuje brzmienie: „Art. 343. 1. Syndyk zaspokaja nale#no%ci pierwszej kategorii w miar" wp!ywu do masy upad!o%ci stosownych sum; je#eli nale#no%ci te nie zostan$ zaspokojone w ten sposób, zaspokaja si" je w drodze podzia!u funduszów masy upad!o%ci. 2. Zobowi$zania alimentacyjne ci$#$ce na upad!ym, przypadaj$ce za czas po og!oszeniu upad!o%ci, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich p!atno%ci, do dnia sporz$dzenia ostatecznego planu podzia!u, ka#dorazowo dla ka#dego uprawnionego w kwocie nie wy#szej ni# minimalne wynagrodzenie za prac". Pozosta!a cz"%' tych nale#no%ci nie podlega zaspokojeniu z masy upad!o%ci.”; 111) art. 345 otrzymuje brzmienie: „Art. 345. 1. Je#eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelno%ci zabezpieczone hipotek$, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipotek$ morsk$, a tak#e wygasaj$ce wed!ug przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw i roszcze( osobistych ci$#$ce na nieruchomo%ci, u#ytkowaniu wieczystym, spó!dzielczym w!asno%ciowym prawie do lokalu lub statku morskim wpisanym do rejestru okr"towego, podlegaj$ zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obci$#onego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty post"powania upad!o%ciowego w wysoko%ci nieprzekraczaj$cej dziesi$tej cz"%ci sumy uzyskanej z likwidacji, nie wi"cej jednak ni# o tak$ cz"%' kosztów post"powania upad!o%ciowego, która wynika ze stosunku warto%ci obci$#onego przedmiotu do warto%ci ca!ej masy upad!o%ci. 2. Wierzytelno%ci i prawa, o których mowa w ust. 1, s$ zaspokajane w kolejno%ci przys!uguj$cego im pierwsze(stwa. 3. W równym stopniu z wierzytelno%ci$ zaspokaja si" odsetki obj"te zabezpieczeniem oraz koszty post"powania zwi$zane z dochodzeniem wierzytelno%ci w wysoko%ci nieprzekraczaj$cej dziesi$tej cz"%ci kapita!u. Wydzielon$ zabezpieczonemu wierzycielowi sum" zalicza si" przede wszystkim na sum" d!u#n$, nast"pnie na odsetki, a w ko(cu na koszty post"powania.”;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

26

112) art. 346 otrzymuje brzmienie: „Art. 346. 1. W razie sprzeda#y nieruchomo%ci, prawa u#ytkowania wieczystego, spó!dzielczego w!asno%ciowego prawa do lokalu lub statku morskiego wpisanego do rejestru okr"towego, przed zaspokojeniem wierzytelno%ci zabezpieczonych hipotek$ albo hipotek$ morsk$ oraz innych praw, w tym praw i roszcze( osobistych, które ci$#y!y na przedmiocie sprzeda#y i które w wyniku sprzeda#y wygas!y, zaspokaja si" nale#no%ci alimentacyjne w zakresie wskazanym w art. 343 ust. 2 oraz przypadaj$ce za czas po og!oszeniu upad!o%ci renty za wywo!anie choroby, niezdolno%ci do pracy, kalectwa lub %mierci i renty z tytu!u zamiany uprawnie( obj"tych tre%ci$ prawa do#ywocia na do#ywotni$ rent", jak te# wynagrodzenia za prac" pracowników wykonuj$cych prac" na nieruchomo%ci, statku lub w lokalu za okres ostatnich trzech miesi"cy przed sprzeda#$, jednak#e tylko do wysoko%ci trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za prac". 2. Odr"bnego planu podzia!u nie sporz$dza si", je#eli suma uzyskana ze sprzeda#y nie wystarcza na zaspokojenie wierzytelno%ci z tytu!u alimentów, rent i wynagrodze( za prac", o których mowa w ust. 1.”; 113) uchyla si" art. 357; 114) w art. 364 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Syndyk, nadzorca s$dowy albo zarz$dca wyda niezw!ocznie upad!emu jego maj$tek, ksi"gi, korespondencj" i dokumenty. W razie potrzeby s"dziakomisarz wyda postanowienie nakazuj$ce przymusowe odebranie maj$tku. Postanowienie to jest podstaw$ egzekucji bez nadawania mu klauzuli wykonalno%ci.”; 115) w art. 369 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) materia! zebrany w sprawie daje podstaw" do stwierdzenia, #e nie zachodz$ okoliczno%ci stanowi$ce podstaw" do pozbawienia upad!ego prawa prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej na w!asny rachunek oraz pe!nienia funkcji reprezentanta lub pe!nomocnika w spó!ce handlowej, przedsi"biorstwie pa(stwowym, spó!dzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;”; 116) w art. 372 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowi$zuj$ upad!ego i drug$ stron" równie# po umorzeniu lub zako(czeniu post"powania upad!o%ciowego, chyba #e przepisy odr"bnej ustawy stanowi$ inaczej.”; 117) w art. 373 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przy orzekaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1, s$d bierze pod uwag" stopie( winy oraz skutki podejmowanych dzia!a(, w szczególno%ci obni#enie warto%ci ekonomicznej przedsi"biorstwa upad!ego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. S$d mo#e odst$pi' od orzekania zakazu, je#eli s$d upad!o%ciowy oddali! wniosek o og!oszenie upad!o%ci na podstawie art. 12 i zezwoli! na wszcz"cie post"powania naprawczego.”; 118) w art. 374 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

27

„2. Przepis ust. 1 stosuje si" do osób uprawnionych do reprezentowania przedsi"biorcy b"d$cego osob$ prawn$ lub spó!k$ handlow$ niemaj$c$ osobowo%ci prawnej, je#eli niewyp!acalno%' przedsi"biorcy lub pogorszenie jego sytuacji finansowej jest nast"pstwem celowego dzia!ania lub ra#$cego niedbalstwa tych osób.”; 119) w art. 376 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Post"powanie w sprawach, o których mowa w art. 373 i 374, wszczyna si" wy!$cznie na wniosek wierzyciela, tymczasowego nadzorcy s$dowego, zarz$dcy przymusowego, syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy, a tak#e Prezesa Urz"du Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodnicz$cego Komisji Nadzoru Finansowego. Wyga%ni"cie w toku post"powania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarz$dcy przymusowego, syndyka, nadzorcy s$dowego albo zarz$dcy nie ma wp!ywu na dalszy bieg post"powania wszcz"tego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje si" przepisy o post"powaniu nieprocesowym.”; 120) art. 377 otrzymuje brzmienie: „Art. 377. Nie orzeka si" zakazu, o którym mowa w art. 373, je#eli post"powanie w tej sprawie nie zosta!o wszcz"te w terminie roku od dnia umorzenia lub zako(czenia post"powania upad!o%ciowego albo oddalenia wniosku o og!oszenie upad!o%ci na podstawie art. 13, a gdy wniosek o og!oszenie upad!o%ci nie by! z!o#ony, w terminie trzech lat od dnia, w którym d!u#nik obowi$zany by! taki wniosek z!o#y'.”; 121) w art. 378 uchyla si" ust. 2; 122) w art. 380 dodaje si" ust. 4 w brzmieniu: „4. Je#eli g!ówny o%rodek dzia!alno%ci gospodarczej d!u#nika znajduje si" poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, post"powanie upad!o%ciowe wszcz"te przez s$d polski obejmuje maj$tek d!u#nika po!o#ony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 123) w art. 405 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uznanie zagranicznego post"powania upad!o%ciowego nie stanowi przeszkody do wszcz"cia przez s$d polski post"powania upad!o%ciowego. Je#eli jednak uznane zosta!o g!ówne zagraniczne post"powanie upad!o%ciowe, post"powanie upad!o%ciowe wszcz"te w Rzeczypospolitej Polskiej jest wtórnym post"powaniem upad!o%ciowym.”; 124) art. 409 otrzymuje brzmienie: „Art. 409. W przypadku wniesienia wniosku o wszcz"cie wtórnego post"powania upad!o%ciowego s$d mo#e uchyli' lub zmieni' zabezpieczenia ustanowione na podstawie art. 390 lub 399.”; 125) art. 411 otrzymuje brzmienie: „Art. 411. Je#eli wszcz"to wtórne post"powanie upad!o%ciowe z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu, a w zagranicznym g!ównym post"powaniu upad!o%ciowym ma nast$pi' likwidacja upad!ego, uk!ad mo#e mie' wy!$cznie charakter likwidacyjny.”; 126) w art. 417 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

28

„2. Je#eli w Rzeczypospolitej Polskiej nie zosta!o wszcz"te post"powanie upad!o%ciowe obejmuj$ce maj$tek nale#$cy do podmiotu, wobec którego s$ prowadzone zagraniczne post"powania upad!o%ciowe, postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje s$d, który uzna! zagraniczne post"powanie upad!o%ciowe. Przepisy cz"%ci pierwszej tytu!u II stosuje si" odpowiednio.”; 127) w art. 428 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, koszty post"powania pokrywa Bankowy Fundusz Gwarancyjny.”; 128) w art. 437 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Je#eli nie dosz!o do zawarcia uk!adu, s$d zmienia sposób prowadzenia post"powania upad!o%ciowego z post"powania z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu na post"powanie obejmuj$ce likwidacj" maj$tku upad!ego banku.”; 129) w cz"%ci trzeciej tytu!u II tytu! dzia!u III otrzymuje brzmienie: „Post"powanie upad!o%ciowe wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadz$cych dzia!alno%' za granic$”; 130) art. 451 otrzymuje brzmienie: „Art. 451. Przepisy niniejszego dzia!u stosuje si" w przypadku: 1) og!oszenia upad!o%ci banku krajowego, je#eli prowadzi on dzia!alno%' tak#e za granic$ Rzeczypospolitej Polskiej w co najmniej jednym innym pa(stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej lub pa(stwie cz!onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) og!oszenia upad!o%ci, otwarcia post"powania uk!adowego lub innego podobnego post"powania wobec instytucji kredytowej, je#eli prowadzi ona dzia!alno%' tak#e w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) og!oszenia upad!o%ci, otwarcia post"powania uk!adowego lub innego podobnego post"powania wobec banku zagranicznego, je#eli bank zagraniczny prowadzi dzia!alno%' w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w co najmniej jednym innym pa(stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej lub pa(stwie cz!onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”; 131) art. 453 otrzymuje brzmienie: „Art. 453. S$dom polskim nie przys!uguje jurysdykcja w sprawach upad!o%ciowych dotycz$cych instytucji kredytowych prowadz$cych dzia!alno%' gospodarcz$ albo maj$cych maj$tek w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisu art. 405 ust. 1 nie stosuje si".”; 132) art. 455 otrzymuje brzmienie: „Art. 455. W sk!ad masy upad!o%ci banku krajowego wchodzi tak#e mienie upad!ego znajduj$ce si" na terytorium pa(stw cz!onkowskich Unii Europejskiej lub pa(stw cz!onkowskich Europejskiego Po-

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

29

rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”; 133) w art. 456 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. S$d, który og!osi! upad!o%' banku krajowego lub banku zagranicznego, powiadamia o tym niezw!ocznie w!a%ciwe organy pa(stwa cz!onkowskiego Unii Europejskiej lub pa(stwa cz!onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym znajduje si" oddzia! banku krajowego za granic$ albo inny oddzia! banku zagranicznego, informuj$c o skutkach og!oszenia upad!o%ci.”; 134) art. 458 otrzymuje brzmienie: „Art. 458. 1. Wierzyciele upad!o%ciowi banku krajowego lub banku zagranicznego, maj$cy miejsce zamieszkania albo siedzib" w pa(stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej lub pa(stwie cz!onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, maj$ w post"powaniu takie same prawa jak wierzyciele krajowi. 2. Zagraniczne nale#no%ci publicznoprawne zaspakaja si" w kategorii pi$tej.”; 135) art. 481 otrzymuje brzmienie: „Art. 481. Przepisy art. 452 ust. 2, art. 453-466 i 4671-470 stosuje si" odpowiednio w przypadku: 1) og!oszenia upad!o%ci krajowego zak!adu ubezpiecze(, je#eli prowadzi on dzia!alno%' tak#e za granic$ Rzeczypospolitej Polskiej w co najmniej jednym innym pa(stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej lub pa(stwie cz!onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) og!oszenia upad!o%ci, otwarcia post"powania uk!adowego lub innego podobnego post"powania wobec zagranicznego zak!adu ubezpiecze( maj$cego siedzib" w pa(stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej lub pa(stwie cz!onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je#eli prowadzi on dzia!alno%' w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) og!oszenia upad!o%ci, otwarcia post"powania uk!adowego lub innego podobnego post"powania wobec zagranicznego zak!adu ubezpiecze( maj$cego siedzib" w pa(stwie nieb"d$cym cz!onkiem Unii Europejskiej lub cz!onkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron$ umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je#eli prowadzi on dzia!alno%' w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w co najmniej jednym innym pa(stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej lub pa(stwie cz!onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

30

136) art. 483 otrzymuje brzmienie: „Art. 483. 1. Przepisy niniejszego tytu!u stosuje si" w razie og!oszenia upad!o%ci podmiotu emituj$cego obligacje, je#eli dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono zabezpieczenie na maj$tku emitenta. 2. Przepisów niniejszego tytu!u nie stosuje si" w razie og!oszenia upad!o%ci emitenta obligacji przychodowych, je#eli emitent w tre%ci obligacji ograniczy! swoj$ odpowiedzialno%' do kwoty przychodów lub warto%ci maj$tku przedsi"wzi"cia. )rodki przeznaczone na zaspokojenie praw obligatariuszy z takich obligacji nie wchodz$ do masy upad!o%ci, a roszczenia obligatariuszy nie podlegaj$ zaspokojeniu w post"powaniu upad!o%ciowym.”; 137) w art. 492 dodaje si" ust. 4 w brzmieniu: „4. Post"powanie uregulowane w niniejszej cz"%ci mo#e prowadzi' tak#e przedsi"biorca, w stosunku do którego s$d na podstawie art. 12 oddali! wniosek o og!oszenie upad!o%ci z jednoczesnym zezwoleniem na prowadzenie post"powania naprawczego.”; 138) w art. 494 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W razie uprawomocnienia si" postanowienia s$du zakazuj$cego wszcz"cia post"powania naprawczego, o%wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie wywo!uje skutków prawnych.”; 139) w art. 496 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z dniem wszcz"cia post"powania naprawczego przedsi"biorca sk!ada wniosek o wpis informacji o wszcz"ciu post"powania naprawczego do w!a%ciwego rejestru.”; 140) w art. 497 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przedsi"biorca niezw!ocznie zawiera z nadzorc$ s$dowym umow" zlecenia o wykonywanie czynno%ci nadzorcy s$dowego i wyp!aca mu miesi"cznie wynagrodzenie w wysoko%ci podwójnego przeci"tnego miesi"cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi"biorstw bez wyp!at nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, og!oszonego przez Prezesa G!ównego Urz"du Statystycznego.”; 141) w art. 498: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z dniem wszcz"cia post"powania naprawczego: 1) zawiesza si" wykonanie zobowi$za( przedsi"biorcy; 2) zawiesza si" naliczanie odsetek nale#nych od przedsi"biorcy; 3) potr$cenie wierzytelno%ci jest dopuszczalne z uwzgl"dnieniem przepisów art. 89; 4) nie mog$ by' wszczynane przeciwko przedsi"biorcy post"powania zabezpieczaj$ce i egzekucyjne, a wszcz"te podlegaj$ z mocy prawa zawieszeniu, z wyj$tkiem post"powa( zabezpieczaj$cych i egzekucyjnych dotycz$cych wierzytelno%ci nieobj"tych uk!adem.”,

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

31

b) uchyla si" ust. 3; 142) w art. 503: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do okre%lenia sposobu restrukturyzacji zobowi$za( stosuje si" odpowiednio przepisy o propozycjach restrukturyzacji zobowi$za( zg!aszanych w post"powaniu upad!o%ciowym z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie : „4. Propozycje restrukturyzacji zatrudnienia powinny wskazywa' ogóln$ liczb" zatrudnionych, liczb" pracowników zwalnianych i zasady zwolnie(, liczb" pracowników zatrudnianych oraz zasady zatrudniania, a tak#e konsekwencje finansowe tych zmian.”; 143) uchyla si" art. 508; 144) w art. 512 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Oddany poprzednio za uk!adem g!os wierzyciela, który nie stawi! si" na ponownym zgromadzeniu, zachowuje moc przy obliczaniu wyników g!osowania, je#eli nowe propozycje s$ dla tego wierzyciela nie mniej korzystne od propozycji, nad którymi wcze%niej g!osowa!.”; 145) w art. 515 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku zaistnienia okoliczno%ci, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 9 i 10, s$d mo#e zatwierdzi' uk!ad, je#eli w dokumentach przedsi"biorcy znalaz!y si" nieprawdziwe dane z przyczyn od przedsi"biorcy niezale#nych, albo które nie mia!y istotnego wp!ywu na przebieg post"powania i gdy jest oczywiste, #e na podstawie uk!adu wierzyciele zostan$ zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym ni# w przypadku przeprowadzenia post"powania upad!o%ciowego obejmuj$cego likwidacj" maj$tku upad!ego.”; 146) w art. 33 ust. 2, art. 223, art. 370 ust. 2 oraz art. 376 ust. 3 wyraz „kasacja” zast"puje si" wyrazami „skarga kasacyjna”. Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. )rodki Funduszu przeznacza si" na: 1) finansowanie zada( Funduszu zwi$zanych z gwarantowaniem %rodków pieni"#nych; 2) finansowanie zada( Funduszu w zakresie udzielania podmiotom obj"tym systemem gwarantowania pomocy, o której mowa w rozdziale 3, przy czym pomoc ta mo#e by' udzielana jedynie ze %rodków, o których mowa w art. 15 pkt 1, 3, 4 i 7, pomniejszonych o kwoty wydatków, o których mowa w ust. 5;

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

32

3) pokrywanie kosztów post"powania, o których mowa w art. 428 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad!o%ciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z pó&n. zm. 5))”. Art. 3. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S$dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) wprowadza si" nast"puj$ce zmiany: 1) w art. 41 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) informacje o zabezpieczeniu maj$tku d!u#nika w post"powaniu w przedmiocie og!oszenia upad!o%ci poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy s$dowego lub zarz$dcy przymusowego i jego zmianach, zawieszeniu prowadzonych przeciwko d!u#nikowi egzekucji, a tak#e o oddaleniu wniosku o og!oszenie upad!o%ci z uwagi na fakt, #e maj$tek niewyp!acalnego d!u#nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post"powania;”; 2) w art. 45: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wpisów w dziale 1 rejestru przedsi"biorców, o których mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, dotycz$cych dodania do firmy oznaczenia „w upad!o%ci likwidacyjnej” albo „w upad!o%ci uk!adowej” oraz wpisów w dziale 5 i w dziale 6 tego rejestru, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5, dokonuje si" z urz"du.”, b) po ust. 1 dodaje si" ust. 1a w brzmieniu: „1a. Po og!oszeniu upad!o%ci z mo#liwo%ci$ zawarcia uk!adu, w której upad!ego pozbawiono zarz$du, albo og!oszeniu upad!o%ci obejmuj$cej likwidacj" maj$tku d!u#nika, w dziale 2 rejestru przedsi"biorców z urz"du wykre%la si" wpisy, o których mowa w art. 39 pkt 3.”. Art. 4. Je#eli przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej ustawy og!oszenie upad!o%ci zosta!o wpisane do rejestru przedsi"biorców, s$d z urz"du wpisuje dodanie do firmy przedsi"biorcy oznaczenia „w upad!o%ci likwidacyjnej” albo „w upad!o%ci uk!adowej”. Art. 5. W sprawach, w których og!oszono upad!o%' przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej ustawy, stosuje si" przepisy dotychczasowe.

5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279.

Liczba stron : 33 Data : 2009-01-15 Nazwa pliku : 0366-06A.NK VI kadencja/druk nr 654

33

Art. 6. 1. Do post"powa( w sprawach orzekania zakazu prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej, wszcz"tych i niezako(czonych przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej ustawy, stosuje si" przepisy dotychczasowe. 2. Je#eli przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej ustawy zaistnia!y podstawy do og!oszenia upad!o%ci, do post"powa(, o których mowa w ust. 1, wszcz"tych po dniu wej%cia w #ycie niniejszej ustawy, stosuje si" przepisy dotychczasowe. 3. Je#eli przed dniem wej%cia w #ycie niniejszej ustawy usta!a mo#liwo%' orzeczenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, z powodu up!ywu rocznego terminu do wszcz"cia post"powania, zakazu nie orzeka si". Art. 7. Ustawa wchodzi w #ycie po up!ywie 30 dni od dnia og!oszenia.