You are on page 1of 23

Druk nr 1566

Warszawa, 11 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marsza!ek Senatu Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt powiadomi" Pana Marsza!ka, #e Senat na 15 posiedzeniu w dniu 11 lipca 2008 r. podj$! uchwa!% w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy

-

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocze&nie pragn% poinformowa", #e Senat upowa#ni! senatora Henryka Wo'niaka do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. W za!$czeniu przesy!am opini% Komitetu Integracji Europejskiej o zgodno&ci projektu ustawy z prawem unii Europejskiej. Z powa#aniem (-) Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocze!nie upowa"nia senatora Henryka Wo#niaka do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó#n. zm.1)) w art. 9a w ust. 3 uchyla si$ pkt 1.

Art. 2. Ustawa wchodzi w "ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 107, poz. 723, Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 104, poz. 711, Nr 183, poz. 1354, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378, Nr 211, poz. 1549 i Nr 225, poz. 1673 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623.

UZASADNIENIE

1.Wyja!nienie celu ustawy. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pó#n. zm), je"eli podatnik, który wybrał mo"liwo!% płacenia podatku według jednolitej stawki wynosz&cej 19 % podstawy obliczania podatku uzyska z działalno!ci gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemaj&cej osobowo!ci prawnej przychody ze !wiadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadaj&cych czynno!ciom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: 1) wykonywał w roku poprzedzaj&cym rok podatkowy, lub 2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, to traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w ten korzystny dla niego sposób i jest obowi&zany do wpłacenia zaliczek od dochodu osi&gni$tego od pocz&tku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej na zasadach ogólnych oraz odsetek za zwłok$ od zaległo!ci z tytułu tych zaliczek. Nale"y podkre!li%, "e 1 stycznia 2007 r. weszła w "ycie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w art. 5b u!ci!la poj$cie działalno!ci gospodarczej. Celem tej zmiany było umo"liwienie organom podatkowym eliminowania przypadków nieuczciwego i niezgodnego z prawem omijania przepisów prawa pracy (fałszywego samozatrudnienia) i nieuprawnionego korzystania z mo"liwo!ci płacenia podatku według jednolitej stawki wynosz&cej 19 % podstawy obliczania podatku, bez wzgl$du na wysoko!% dochodów z działalno!ci gospodarczej (tzw. podatek liniowy). W tym stanie rzeczy utrzymywanie obowi&zuj&cego od 1 stycznia 2004 r. przepisu ograniczaj&cego przedsi$biorcom mo"liwo!% płacenia podatku według jednolitej stawki wynosz&cej 19 % podstawy obliczania podatku, przez osoby, które !wiadcz& usługi na rzecz byłego pracodawcy wydaje si$ by% nieuzasadnione. Celem nowelizacji jest zniesienie tego ograniczenia, poniewa" obowi&zuj&c od 1 stycznia 2007 r. art. 5b umo"liwia organom podatkowym skuteczne eliminowanie przypadków omijania prawa w tym zakresie.

2. Przedstawienie stanu obecnego. Od 1 stycznia 2004 r. przedsi$biorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mog& w my!l art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzysta% z mo"liwo!ci wyboru płacenia podatku według jednolitej stawki wynosz&cej 19 % podstawy obliczania

podatku, bez wzgl$du na wysoko!% dochodów z działalno!ci gospodarczej (czyli tzw. podatkiem liniowym). Dochodów z działalno!ci nie ł&czy si$ z dochodami z pozostałych #ródeł (np. z pracy, z emerytury czy renty). Zgodnie z tre!ci& art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma te" "adnego znaczenia, czy przedsi$biorca prowadzi działalno!% gospodarcz& indywidualnie czy w formie spółki cywilnej, jawnej, b&d# partnerskiej. Przedsi$biorcy, którzy nie wybior& podatku liniowego, odprowadzaj& podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Nie wszyscy jednak przedsi$biorcy mog& jednak skorzysta% tej z mo"liwo!ci takiego wyboru. Aby pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac$, którzy płac& 30 lub 40 proc. podatku, nie przechodzili masowo na samozatrudnienie, tylko po to, by zapłaci% nale"ny podatek według stawki 19 proc. Sejm nowelizuj&c w dniu 12 listopada 2003 r. ustaw$ o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził ograniczenie polegaj&ce na tym, "e, "e z opodatkowania stawk& 19 proc. nie mog& skorzysta% podatnicy, którzy w ramach podj$tej działalno!ci gospodarczej !wiadcz& usługi na rzecz byłego pracodawcy pozostaj&cy w trakcie poprzedniego roku lub w bie"&cym roku podatkowym w stosunku pracy z firm& dla której obecnie !wiadcz& usługi, które odpowiadaj& uprzednio wykonywanym czynno!ciom. Ograniczenie te dotyczy zarówno samodzielnych przedsi$biorców, jak i tych, którzy prowadz& działalno!% gospodarcz& w formie spółki cywilnej, jawnej b&d# partnerskiej. Niew&tpliwie ograniczenie co do mo"liwo!ci skorzystania z płacenia podatku według jednolitej stawki wynosz&cej 19 % podstawy obliczania podatku było instrumentem hamuj&cym obchodzenie postanowie' art. 22 kodeksu pracy, mogło mie% swoje uzasadnienie do dnia 1 stycznia 2007 r., w którym to dniu weszła w "ycie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w art. 5b u!ci!la poj$cie działalno!ci gospodarczej. Zgodnie z postanowieniem dodanego art. 5b za działalno!% gospodarcz&, o której mowa w art. 5a pkt 6, nie uznaje si$ czynno!ci, je"eli: 1) wszelk& odpowiedzialno!% wobec osób trzecich, z wył&czeniem odpowiedzialno!ci za popełnienie czynów niedozwolonych, za ich rezultat oraz wykonywanie ponosi zlecaj&cy wykonanie tych czynno!ci, i 2) s& one wykonywane pod kierownictwem, oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecaj&cego te czynno!ci, i 3) wykonuj&cy te czynno!ci nie ponosi ryzyka gospodarczego zwi&zanego z prowadzon& działalno!ci&. Za osob$ prowadz&c& działalno!% gospodarcz&, o której mowa w art. 5a pkt 6, uwa"a si$ równie" osob$ fizyczn& b$d&c& wspólnikiem spółki niemaj&cej osobowo!ci prawnej w zakresie wykonywanej przez t$ spółk$ działalno!ci gospodarczej.

Jedn& z przesłanek działalno!ci gospodarczej jest ponoszenie ryzyka gospodarczego zwi&zanego z działalno!ci& gospodarcz&. Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to np. ryzyko inwestycyjne, czyli prawdopodobie'stwo nieuzyskania przewidywanych (wzgl$dnie

oczekiwanych) wyników ekonomiczno-finansowych zwi&zanych z t& działalno!ci& lub te" podejmowanym przedsi$wzi$ciem. Wyst$powanie ryzyka gospodarczego jest konsekwencj& istniej&cej w gospodarce rynkowej wolno!ci gospodarczej oraz szerokiego zakresu swobód, jakie ona za sob& poci&ga. Nie ma wi$c podstaw do obaw, "e podmiot, który spełnia tak !ci!le okre!lone przesłanki ł&cznie o których mowa w art. 5b ustawy jest podmiotem, który obchodzi prawo i faktycznie jest osob&, która obchodzi prawo, celem uzyskania prawa do rozliczania si$ według 19% stawki. Nie ma wi$c podstaw do utrzymania dotychczas obowi&zuj&cych przepisów ograniczaj&cych w tym zakresie przedsi$biorców, którzy !wiadcz& swoje usługi na rzecz swoich byłych pracodawców. Zwróci% nale"y uwag$ na fakt, "e aby dana działalno!% nie była do celów podatkowych uznana za działalno!% gospodarcz&, wy"ej opisane warunki musz& by% spełnione ł&cznie, a organy podatkowe maj& instrument do eliminowanie przypadków nieuczciwego i niezgodnego z prawem omijania przepisów prawa pracy (fałszywego samozatrudnienia). W tym stanie rzeczy utrzymywanie przepisów ograniczaj&cych mo"liwo!% przedsi$biorcom płacenia podatku według jednolitej stawki wynosz&cej 19 % podstawy obliczania podatku, bez wzgl$du na wysoko!% dochodów z działalno!ci gospodarczej wydaje si$ by% nieuzasadnione. Jest to przykład przepisu ograniczaj&cego swobod$ działalno!ci gospodarczej w okoliczno!ciach, w których obowi&zuje ju" przepis umo"liwiaj&cy organom podatkowym eliminowanie przypadków omijania prawa.

3. Ró"nice mi$dzy dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym. Po wej!ciu w "ycie nowelizacji zniesione zostanie ograniczenie przedsi$biorców co do mo"liwo!ci korzystania z uprawnienia do płacenia podatku według jednolitej stawki wynosz&cej 19 % podstawy obliczania podatku, je"eli !wiadcz& oni m.in. usługi na rzecz byłego pracodawcy w sytuacji, w której sposób wykonywania tych czynno!ci przemawia za uznaniem jej, jako prowadzenie działalno!ci gospodarczej w rozumieniu art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne. Wolno!% prowadzenia działalno!ci gospodarczej nale"y do wolno!ci konstytucyjnie chronionych. Wolno!ci tego rodzaju mog& by% ograniczane tylko w drodze ustaw i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym pa'stwie dla jego bezpiecze'stwa lub

porz&dku publicznego b&d# dla ochrony !rodowiska, zdrowia i moralno!ci publicznej albo wolno!ci i praw innych osób. Ograniczenia te - w !wietle art. 32 Konstytucji - nie mog& narusza% istoty wolno!ci. Zasada wolno!ci gospodarczej nie ma charakteru absolutnego. Z tre!ci art. 22 Konstytucji RP wynika mo"liwo!% wprowadzenia ogranicze' tej zasady z zastrze"eniem uczynienia tego w drodze ustawowej i wył&cznie z uwagi na wa"ny interes publiczny, które wyznacza pole dopuszczalnej ingerencji ustawodawczej w stosunki społeczne i gospodarcze. Ponadto przepisy Konstytucji RP (art. 31) wskazuj& na obszary ochrony sprawowanej przez pa'stwo. S& nimi: bezpiecze'stwo, porz&dek publiczny, !rodowisko, zdrowie, moralno!% publiczna oraz wolno!ci i prawa innych osób. Przyjmuj&c, "e wolno!% gospodarcza wywodzi si$ z wolno!ci osobistej, to mo"na stwierdzi%, "e wyst&pienie zagro"e' w wymienionych obszarach mo"e by% przesłank& wprowadzenia ogranicze' tak"e wolno!ci gospodarczej i stanowi realizacj$ wa"nego interesu publicznego. Nie mniej ograniczenia wolno!ci gospodarczej powinny by% z jednej strony jak najmniejsze, z drugiej za! wystarczaj&ce do realizacji okre!lonego celu. W tym stanie rzeczy wyra"ona w&tpliwo!% dotycz&ca zasadno!ci dalszego utrzymywania znoszonego projektem ustawy ograniczenia wydaje si$ uzasadniona. Pomimo istotnych modyfikacji prawa pracy w Polsce, których głównym celem było wi$ksze uelastycznienie przepisów prawa pracy oraz umo"liwienie szerszego stosowania elastycznych form zatrudnienia, zarówno w!ród pracodawców jak i pracobiorców wiedza na temat mo"liwo!ci stworzonych przez nowe przepisy prawne jest dalece niewystarczaj&ca. Pomimo stworzenia instrumentów prawnych, wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, w tym tak"e samozatrudnienia. Powoduje to, "e elastyczne formy zatrudnienia w dalszym stopniu postrzegane s& jako gorszej jako!ci substytut standardowych form zatrudnienia, a nie jako atrakcyjna alternatywa, umo"liwiaj&ca wej!cie i rozwój na rynku pracy dla osób szczególnie zagro"onych na tym rynku, tj. młodzie"y, kobiet i osób starszych, a tak"e osób niepełnosprawnych. Pomimo, "e od pocz&tku transformacji w Polsce struktura zatrudnienia ewoluuje w stron$ standardów UE. Jednak zatrudnienie w sektorze usług kształtuje si$ we wszystkich polskich regionach na poziomie ni"szym ni" !rednia UE. Dalszy rozwój elastycznych form zatrudnienia w Polsce jest oczywisto!ci&, gdy" to trendy rozwoju gospodarki !wiatowej wskazuj& kierunki ewolucji rynków pracy, którym podlega równie" rynek polski. W ramach samozatrudnienia prace niewymagaj&ce nadzoru, najcz$!ciej proste lub wysoko specjalistyczne, s& zlecane do wykonywania osobom pracuj&cym na własny rachunek. Odbywa si$ to poprzez wydzielenie cz$!ci zada' wykonywanych w przedsi$biorstwie na podmioty zewn$trzne. Niew&tpliwie wi$ksza niezale"no!%, atrakcyjne odliczenia od podatku,

poczucie kontroli nad własnym "yciem i mo"liwo!% pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej to główne zalety samozatrudnienia. Samozatrudnienie to dobra szkoła przedsi!biorczo"ci.
Samozatrudnieni s# zdyscyplinowani i szybko si! ucz#. Je"li kto" sprawdzi si! u jednego pracodawcy, to by$ mo%e wkrótce sam b!dzie zatrudniał nowych ludzi.

Nie ma precyzyjnych danych na temat liczby

samozatrudnionych w Polsce. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej liczy ł&cznie pracodawców i pracuj&cych na własny rachunek. Według wska#nika BAEL (Badanie Aktywno!ci Ekonomicznej Ludno!ci) pracodawcy i pracuj&cy na własny rachunek stanowili w 2006 roku 19,5 proc. pracuj&cych (2 mln 911 tys.), natomiast pomagaj&cy im członkowie rodzin 4,2 proc. (621 tys.). Z danych Głównego Urz$du Statystycznego z 2005 roku wynikało, "e na 2,8 mln zarejestrowanych przedsi$biorców, ok. 400 tys. stanowili samozatrudnieni. Według tych danych samozatrudnienie najcz$!ciej dotyczy budownictwa, transportu, ochrony zdrowia i o!wiaty. Wska#nik liczby

samozatrudnionych w Polsce wynosił 14,2 proc. W tym stanie rzeczy utrzymywanie przepisów ograniczaj&cych mo"liwo!% przedsi$biorcom płacenia podatku według jednolitej stawki wynosz&cej 19 % podstawy obliczania podatku, którzy !wiadcz& usługi na rzecz byłego pracodawcy wydaje si$ wpłynie na rynek pracy. by% nieuzasadnione. Proponowane zmiana pozytywnie

5. O!wiadczenie w sprawie zgodno!ci przedło"onego projektu z prawem wspólnotowym. Przedło"ony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 23 lipca 2008 r. BAS-WAEM-2036/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodno!ci z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: senator Henryk Maciej Wo"niak)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwa!y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 ze zm.) sporz$dza si% nast%puj$c$ opini%:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy zmierza do uchylenia pkt. 1 w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami). Zgodnie z art. 2 projektu ustawy, ustawa wchodzi w #ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj#tej projektem Materia, której dotyczy projekt pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 3. Analiza przepisów projektu pod k$tem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt nie reguluje kwestii obj%tych zakresem prawa Unii Europejskiej. 4. Konkluzje Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest obj%ty zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, podatek dochodowy

Warszawa, 23 lipca 2008 r. BAS-WAEM-2037/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: senator Henryk Maciej Wo"niak) jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej 1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy zmierza do uchylenia pkt. 1 w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami). Projekt nie jest projektem ustawy wykonuj$cej prawo Unii Europejskiej. Opracowa!: Zespó! Prawa Europejskiego Akceptowa!: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha! Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, podatek dochodowy

I
Warszawa, dnia 7 srerpnia 2008 r.
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Henryk Woź niak

Pan Bronisł aw Komorowski Marszał ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszał ku, W nawią zaniu do pisma z dnta 25 lipca 2Oo8 r. sygn. PS.6-sen/o8 informuję, i w odniesieniu do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy przez Senat w dniu o podatku dochodowym od osób fizycznych, uchr,r,'a1onego 1l lipca 2008r. (druk senacki nr i67 i i673).skutków bud etowych ustawy nie mo na okreŚ1ić w sposób j ednoznaczl1y' Skutki finansowe tej regulacji będą wynikać z ewentualnych, niczym nie ograniczonych, stanowisko podpisanym swobodnych dzla1ań podatników. Potw.ierdza to równie dotyczące Ministra Finansóu., zawa].te w piŚmie z dnia 7 lipca 2008 r.

przez podsekretarza Stanu El bietę Chojnę - Duch'

oceny projektu tej ustawy.

Z ł owa aniern
it'i/

i
'

itlt .,.-\,. . .,,,:_ !i i,.
\' \r\\\-\\ \' \J\

Zał ą cznik: 1' Pismo Ministra Finansów projektu uStawy o zmianie u star'u} o podatku v'spra.t.ł ,'ie

dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 167)

lrf
RZECZPOSPOLTTA POLSKA MINISTER FINANSOW DD2/0601 /5tBRTi08,Ą,{B 30 7-85

41 32

Warszawa, dnia ź |ipca 2008r.

Pan Krzysńof Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Ustawodawczej SenatRzeczypospolitejPolskiej

przy którym odpowiadając na pismo z drja f lipda 2008 r. Nr BPSiKU-034/64-1/08, doł ąeńno' pr,ojektustawy o z.nianie ustawy o podatku doohodow1mod osób firycznych (druk.serracki 167)'uprzejnieinformuję. nr

fua,ocara fr-rr"'n-7"7, il,'*
'z

poitatkowego wprowadzono, zasadzieopcji, Począwszyod 1 stycznia 0o4r., do systemu na jednoliĘ 19%stawkipodatlu' Ten sposób opodatkowania opoda&owanie dochoduwedh,rg przychody z dział alnoś ci gospodarczej,a począwszy mogą wybrać osoby fizyczne osiągające od 200,l r., rÓ wnie podatricy prowądz4cy tlziĄ specjahe produkcji rolnej ustalający dochód z tego ź ródł a podstawieksiąg. oznacza to, e dochodynp. ze stosunkupracy, na najmu, czy dział alnoś wykonyuvanej osobiś cię mogą być opodatkowaoe nie ci wedfug 19% takiegorozwiązaniastanowił o stawki podatku' Wprowadzenje l<rokw kierunkuobniź ę66 a obciąpeń podatkowych oraz ujednoliceni zasad,opodatkowania przedsiębiorów, bez Nie wzgl$u na formę prawną w jakiej prowadządział alnoś ć . zrnienia to jetlnak fakĘ ena grunciepr.zęisów ustawy dnia 26 lipca l991r. o podatku z dochodoł .1rm osób fizycznych od nrl.), podstawową formąopodatkowania ogólne są Qz. U ' z 2000 r., Nr 14' poz. |76 z póź n. zasady wedfug progrespmej skali podatkowej jednolitej19%stawki,podatrikdokonujeskł adając pisernne Wyboru oporlatkowania wedł ug oś wiadczeniewł aś ciwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku je eli podatnik rozpŃcrynaprowadzeniedział alnoś ci gospodarczejw trakcie podatkowego,a - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęciatej dział alnoś ci' póź niej nie roku podatkowego jednak ni w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór tego sposobu opodatkowania MINIsTERsT'wo FINANSÓ W
Adres ul. Śv/iętokrryska12 00-916Warszawa
Telefon + 22 694 30 23

Fąx +482f 69452 03

doĘ czy równie lat nastq)nych, co oauacza. e przedsiębiorca nie jest obowiąpany do corocznego adania wiadczenia. oś skł Z tego sposobu opoclatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskiwali bądź nie uzyskują przychody ze ś wiadczeniausł .ugna rzecz był 'egolub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnoś ciom, które w loku podatkowymlub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonpvali w ramach stosunku pracy lub spół dzielczego stosunku pracy. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznycĘ je eli podahik u.a7ska przychody z Ę ch t1,tuł ów' haci prawo do opodatkowania wedł ug19% stawki podatku. Propozycja zawartaw senackimprojekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodoryyrn od osób frrycznych(druk senackinr 167)' polegająca uchyleniupkt 1 w ust. 3 ań. 9a na ustawy o podatku dochodowyn od osób fizycznych powoduje, i zlikwidowana został aby jedna z wyzej w1m.ienionych podatników z opodatkowanial97o przesł anekwył ączających podatkiem' Zmiana spowoduj do a stawki podatku e, e z prdv,r^ opoda&owani wg 19%o wył ączeni będą tylko podatdcŁ którzy uz5nkują w roku podatkow}'trl przychody ze ś wiadczenia usfug na rzć cz był egolub obecnegopracodawcy odpowiadającecz5mnoś ciom, które w roku podatkowyrn wykonywali w ramachstosunkupracy lub spół dzielczegostosunku pracy. Prawa tego nie utracą ci podatnicy, którzy czynnoś ci te wykonywali w roku poprzednim. i omawianeprzęisy wprowadzonow celu wyeliminowaniarejestowrnia prą@vników) jedynie z uwagi na .mniojszenio ohoiązeń dotychczasowych mogł aby wpł yaąć na zrnniejszenie wpł ywów bud: etowych' fbftl6tltbwlcbl Taka' sy"tuaoja jak sł uszniewskazano w uzasadnieniu do pĄekĘ po wejś ciuw llcie nowej Jednek ę' gospodarczej mo nauznhć , eomawianeprzęisy są zbyt daleko idące. ds'Ę picji clział alnoś ci jedynie do roku podatkowegowydaje się być wystuczając'a. ograniczenie tegowył ącze'lria Posiadane przez Ministerstwo Finansów dane dotyczące podabrików prowadzących pozarolniczą <lział alnoś gospodarczą z uwagi na brak w dokumentach podatkowych ć (zeznaniachrocznych) wyodrębnionychdanych doĘ czących kategorii ,,samozatrudnionych'' i kor4retających z opodatkowaniadochodów wg I9Yo stawki podatkq ńe pozwalają na ci arializę tego zjawiska. Tym samylrrbrak jest mo :liwoś oszacowaniaskutków buł ź etowych proponowanycbznian dla sektorafinansów publicznych. jest Proponowana zmiana korzystrra podamików. dla a na Mając powy szena uwadze,propozycj zawartaw przedmiotowyńprojekciezasfuguje pozyĘ wną opinię. Do wiadomoś ci: 1. Dęartameut SprawParlamentarnych w Kancelarii PrezesaRady Ministrów' 2. Biuro Ministra w gmachu.

$
\\rarszau.a, dr-iia 18 r,l'rzeŚnia 2o08 r.

SENATOR Rz ECZYPOSPOLI TEJ POLSKI EJ

Henryk WoŹniak

Pan Stefan Niesioł owski Wicemarszał ek
i, I t-i!t

Sejmu Polskiej

Rzeczypospolitej

Szanowny Parie M a,rszalku. W nawiązaniu do pisma Pzrna Ma.rszał ka z dnia 4 wrzeŚnia 2rJo8 r. (PS.7-Sen/08), odnoszą Ć Się do uu,'ag Brura Legislacyjnego Sejmu zawartych rł Ana]izie formalnej senackiego projektu ustawy o zrr.iia-rrie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z drria 16 lipca 2008 r' (BL- 1700-308/08) uprzejmie informuje, i : - ju w prś mlez dnia 7 sierpnla 2008 r.. skierowanym na ręce Pa'rr a Bronisł awa Konrorowskiego, wskazalem, ze skutków
MtnisŁra

Marszał ka
nisma

bud etowych ustawy nie mo na okreŚ|ić w sposób jednoznaczny. Do wu,'
zaIacrł 7e,r, nnrrvierr] .aiane 1e nninie slanowiSko Fj.nansÓ Wydaje się , ze ocena ta pozostaje aktua1rra; lv. . uzasadnienie podmiotów odnosi się do zniesienia ograniczenia w stosunlirr do

ś wiadczą cych usł ugi na rzecz bylego pracodawcy lok podatko\Ą.y. Jest to Skutek SkreŚienia

w roku

poprzedzaja'cym z ; r uar l ei w nkl stanowią

przesł arrki ni e

I rrsl

3 \ v al ' L. 9a. Uz as adni enj e i ak i n- ni eh ograniczeń dotyczą cych

o zniesieniu

ś rł 'iadczenia u s]ug na

rzecz obecnego pracodawcy. ma na celu ogranicuenie na

Pozostawienie przesł anki zawas:tej w pkt 2 mo IiwoŚci w znruszania celu pracownikÓ w do

przechodzenia ef ekt Ów formalnym

sa ]:nozatrudnienie

osią gnię cia

dora:ź nych

f i na' ns or r 3ch w

bt e. ' acvm r okU podal kowym ( w Sens j e .był ego pracodawcy.. zj alł 'isko to mo e doĘ lczyĆ w przypadku

przejŚcia na sa-rnozatrudn einie w tral<cie roku podatkowego);

- odnoszą C Się do uwag doĘ lczą g1'gh bra}<u l<onsu]tacjl, pragnę regulaminy Senatu i Sejmu mają Senatu, chalal:ter którymi równorzę dny. Senat

i zauw az1+ć , Zgodnte olgarly z Są i

postanorł 'ieniami zviązane, nie

Regu1aminu się

i jego

przewiduje informacji

obowiązku

przeprowadzania

konsultacji

zarnteszczatta

o ich wyniku

w uzasadnieniu

do proj e}:tu ustawy.

Ponadto Parr Marszał ek ju

w piś mie z dńa 25 Iipca 2008 r' polnformowa.ł , i

pr oj ekt t enz os t a] , z godl r i ez Regul a: r r i nemSej mu, s ki er or ł , an1' dokons ul t ac. 1r .

Zgodnie z polvyzszym, lwa arr', i uzasadnia;rie do projektu usta\ł Y czyni zadoś ć wymogom stau,.ianymprzez Regularnin Sejmu'

ze.*,r".i.*l

*q

onia 4Q Warszawa,
PIERWSZYPREZES sĄDU NAJWY SZEGo POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ BSA lll - 021 - 1s4/08 Pan Lech CZAPLA Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

r. 2o0B Wześ nia

2008 r., Ps-212l0Bupzejmie W odpowiedzina pismo z dnia 3 wrześ nia informuję ,ze Są d Najwyzszy na podstawieart. 1 p.3 ustawy o Są dzie Najwy szymz dnia 23 listopada2OO2r. (Dz. U. Nr 240, poz' 2052 ze zm.\ nie uznaje za celowe opiniowania senackiego proiektu ustawt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prezes Są du Najwy szego

nusz GODYN

N

odo\,\,yBankp
l i]n.ls:.l ]ł !TII,l

]

|ł t:t)ś ;

f,iotr_11:iesroiek

\\

cP_LS_MJ_070- 4t:) 1to8t i2oo8

/a) . r 1 wr z es nl a : 009 r .

Pan Lech Czapla Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu
{,,',--,.t.c

5,)-.o,.Ą,4,4,/.J'1/4) J

.l)

uprzejmie intbrmuję, Narodowy e BankPolskjnie asza zgł :::;",:K,:.:,::::r,.K,,

W narł 'ią zirniudo pislna z dnla 3lt'rześ nia 2008 (znak PS.212l08) .sent'tt'kiegtl dot1,c2ą cgg6 1'ł rojektl,t us|o., , o :ttltt,ł nie usfuw1lo podatkur.

2

fl pluzt)ą lht€,l.Ą.t ' t'

t

wt?zlAŁPR.EuYDtĄI,Nry
'. .lz .. ...

!,i''

/9 o3.oł ,

.-

.-

l_

|

,_-

-

1.1

KONFEDER4CJA

PRĄCODAWCOW POLSKICH
Warszawa'dnia 30 wrześ nia 2008 r'

KPP/3266/09.08/AAJPR

Pan
| ^^L /'\-^^t^ Lę Ul I vZć lPId

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

L','--,

Q*.,.,^. ,!'--, 1z-;

odpowiadają cna plsmo z dnia 3 wrześ nia 2008r.' nr Ps _ 212l0B, dotyczą ceprojektuustawy o zmianie ustawyo podatkudochodowym osób od fizycznych'Konfederacja PracodawcówPo|skichpopierają c przedł ozony projekt' ' zgadza się z pro1ektodawcąze obowią zu.1ą cy 1 stycznia 2007 roku ań. 5b od uStawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwa|a organom pcdatkowym skuteczneeliminowanie przypadkÓ omijaniaprawaW obszarze w na samozatrudnienia' zwią zku Z tym, takze w naszej ocenie nie istnieje W uzasadnienie da|szego przepisu, regouchylenie dla obowią zywania przewiduje ktÓ przedmiotowy projekt.
t't -1f OL4re t-<r<'t '

ft-- .--"0r^

Prezydent Konfederacji Pracodawców PoIskich

lt^ĄW"**/'.,.i'"ł ć iLĘ.. #ś j' 1ś
nnOrfl Malinowski
uL Brukselska 7. 03'973 Warszotua (O 22) 828 84 3l-32. JcLr: (O 22) 828 84 37 tel: e - matl: kpp@ kpp. org.pI Ll:tutls p 'org.pI 'Ę

MBful2AA8
Rr-o29-

Warszawa, pazdziernika 20 2008r.

2= /cś C\,Z

SI}$ETARIAT Z.CY SZEFA KS l ł , LCZ-oza.(XjJ|3. . . . . . . . . . . . . ....../. rl.aia wptwu ..Y..u.,..1.9,..1!9.{........
zn ł n 1nnn

Pan Lech Czapla zastępca szefa KancelariiSejmu

{ ') L 6' Li._, Llj ,,^ 1
\l

flt,,',,r!r, 7

W nawią zaniu pisma z dnia 3 Wrześ nia (PS-212/08) do przesył am br' opinię Krajowej lzby Gospodarczej do senackiegoprojektuustawy o zmianie ustawy o podatkudochodowymod osób fizycznych (przedstaWiciel wnioskodawcÓ senator w. HenrykWoź niak)-

?

1'u''

!Lq

z-ca Sekretarza Generalnego Mieczysł aw Bą k

1ar\ \tFz/

KRAJOWA]ZBA GOSPODARCZA

Opinia Krajowej lzby Gospodarczej do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (uł atwienie przedsiębiorcom pł acenia jedno|itej,19 % stawki podatku)

Krajowalzba Gospodarczaza celowąuznajęsenacki projektnowelizacięustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych. która umo |iwia osobom flzycznym prowadzą cym dział aInoś gospodarcząp,ł acenie c podatkudochodowegowedł ugjednoIite, stawki wynoszą cej 19 % podstawy obliczeniapodatku' w sytuacji gdy ś wiadczątakze pracodawcy' usł ugi rzecz był ego na W obecnym stanie prawnym mamy do czynienia z ewidentnym bublem jakim z pewnoś cią art. 99 ustawy o podatku od towarów i usł ug,ktÓ nakł adana podatnika ry obowią zekskł adania dek|aracji VAT za kaŹdyokres roz|iczeniowy, nawet W p|zypadku, gdy W danym okresie nie dokonywałzadnych transakcji podlegają cych opodatkowaniu podatkiemVAT. W ocenie Krajowej lzby Gospodarczejjest to niczym nie uzasadniony obowią zeko charakterze wył ą cznie biurokratycznym ' Krajowa|zba Gospodarcza wyraza nadzieię'ze Rzą d RP pop e tą korzystnad|a przedsiębiorcóWnowelizację,mają c na wzg|ędzie,ze zmiana ań' 99 nie spowoduje kosztów po stronie budietu państwa, a jednoczeŚnie ograniczy niepotrzebnycię ar administracyjny Wnopo stroniepodatnikóW i organóWpodatkowych. jak zarÓ

Warszawa. 17 Da .dziernika 2008 r

Krajowa lzba Gospodarcza Ll Trę backa4 0o-a7 Warszawa. Ą te' +4822 630 90 00 faks.+4822827 4673. wwwkio ol

l..:"lń;]...j'

IftR
ii

Kł .n.jov',ą lzn,ł BI pcŁYCH RI,\X/IDENTo\x/' Pnrzrs
K'n-o'jov'r) Rą ov Blpcrvcg RrrvtoENrów

P - Ą\)-4 lzoo9

Watszawa,2oo8.o9. 2 Ł

Pan Lech Czapla ZastępcaSzefa Kancelarii Sejmu ul. Wiejska 4/6/8 oO-qO2Warszawa

a)r-anevt,t.7

,r-

'

,/---/on,

o,

W imieniu l6ajorvej Rady Bieglych Rewidentótv bardzo serdecznie dziękuję za

przesł anieproj el.tólv: . komisyjnego projel..tu ustaw-v zmianie usta\Ąyo podatku od torł 'arówi us}ug o . przedstawiciel rrnioskodarvców poseł Mirosł aw Seku]a (pismo z 3 . o 9 . 2 o o 8 . ;z n a k :P S - z r o / o 8 l l r . komisyjnego projel'tu rrsta\ĄT znianie ustawy o podatku dochodotrT.mod o osób fizycznych oraz ustawJ'- podatk-udochodowyrn od osób prawlych o przedstar,r'iciel wnioskodawcówposełMarek Wikiński (pismo z 3.oq.2oo8 r'i znak:PS-zrr/oB); . senackiego iektr.rusta usta.\Ąyo podatku dochodow],'rnod

(pismoz 3.o9.2ooBr.; znak:PS-zrz/o8); . konlisyjne8o projektu usta\Ę -o zmianie ustaw}' o podatku dochodow1.rnod osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodow1m od osób prawnych _ przedstawiciellrnioskodawcórv pose} I\4iros}aw Seku]a(pismo z 3'o9.zoo8 r.; znak:PS-zr3/o8);

w-IT)ZlAŁrREzi.DLĄ-LNY

25.o.p]ł D,ta\^p]}\ł ,u x?Bęń.',,,,{]l:ł ,i)):::li:.:;.: ,nl]lb(i1084' :1lTJ;lil *l.
sekre|ariat@kibl'oig.pl, [,iul.o@ki'nr.ol pI e mai]: iltlp'/lwlv kibr.ł rg g'pl,

komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustanry- Ordynacja podatkowaposeł Miros}aw rtnioskodawcórt' Seku}a(pismo z 3.09.2oo8r-; plzedstawicie,l znak:PS-zt4lo8); senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowlm od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowyn od osób prawnych .Wojciech Misiak (pismo przedstawicie}q'nioskodawców seDatol Tomasz z 3.09.2oo8r.;znak:PS-zt5/o8). Jednocześ niepragnę poinformowaó, zgł aszau''l'agdo rt'rv.pro-|e}tórłustarv.
,,'--=
<,, ,^-.z"',. / ą4-'^' ć y /7

e Krajowa Izba Biegł ych Rewidentów nre

Prezes tów