You are on page 1of 64

Druk nr 1567

Warszawa, 30 grudnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-44060-45(3)/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuj" przyj"ty przez Rad" Ministrów dokument:

- Informacja z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej – za okres kwiecie" - wrzesie" 2008 r.
Jednocze#nie informuj", $e Rada Ministrów upowa$ni!a Ministra Zdrowia do reprezentowania stanowiska Rz%du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

(-) Donald Tusk

MINISTERSTWO ZDROWIA

`

INFORMACJA z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971, z 2007 r. Nr 158, poz. 1104 oraz z 2008 r. Nr 192, poz. 1181) (za okres kwiecie" – wrzesie" 2008 r.)

Warszawa, grudzie& 2008 r.

Spis tre#ci Wst$p I. II. Po$yczka Skarbu Pa&stwa………………………………………………………….2 Realizacja ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej - wrzesie& 2008 r. ……………………………………………...7 III. Informacja z zakresu monitorowania regulowania zobowi%za& wobec

pracowników wynikaj%cych z tytu!u „ustawy 203”………………………………12 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Umorzenie po$yczki Skarbu Pa&stwa ……………………………………………13 Zagro$one post"powania restrukturyzacyjne……………………………………..17 Informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego…………………………………..18 Informacja o zad!u$eniu sp zoz…………………………………………………...20 Ocena sytuacji finansowej zak!adów wg wska'ników p!ynno#ci………………...22 Restrukturyzacja finansowa zoz w uj"ciu retrospektywnym …………………….23 Dotacja …………………………………………………………………………...27 Podsumowanie ……………………………………………………………….......29 Wnioski…………………………………………………………………………...30 Wnioski dotycz%ce oceny skuteczno#ci przeprowadzanego procesu

restrukturyzacji zad!u$enia…………………………………………………….....31 XIV. Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zad!u$enia sp zoz, dla których organami za!o$ycielskimi s% jednostki samorz%du terytorialnego………………………………………………32 XV. Informacja NIK o wynikach kontroli restrukturyzacji sp zoz ze szczególnym uwzgl"dnieniem wykorzystania pomocy publicznej – lipiec 2008 r. – kontrola za lata 2005-2007 (I pó!rocze)………………………………………………………33 Za!%czniki 14 Wykresy 9 Tabele 2

Wst$p Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z pó'n. zm.) wprowadzi!a mechanizmy umo$liwiaj%ce restrukturyzacj" zobowi%za& samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, które zatrudnia!y na dzie& 1 stycznia 2001 r. powy$ej 50 osób. Restrukturyzacja zobowi%za& wymaga!a podj"cia przez zak!ady szeregu dzia!a& naprawczych s!u$%cych poprawie ich sytuacji ekonomiczno - finansowej. Zad!u$one zak!ady opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 4 ustawy, mog!y uczestniczy( w procesie restrukturyzacji finansowej, który obejmowa! zobowi%zania (znane, powsta!e w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2004 r.) publicznoprawne i cywilnoprawne oraz indywidualne roszczenia pracownicze wynikaj%ce z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze& u przedsi"biorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z pó'n. zm.), zwanej dalej „ustaw% 203”. I tak:
!"

w zakresie indywidualnych roszcze& pracowników wynikaj%cych z „ustawy 203” - ustawa da!a mo$liwo#( uregulowania tych zobowi%za& (z po$yczki Skarbu Pa&stwa) i mog!a wi%za( si" z zawarciem przez zak!ad indywidualnych ugód z pracownikami,

!"

w zakresie zobowi%za& publicznoprawnych – restrukturyzacja polega!a na ich umorzeniu wraz z odsetkami po zako&czonym procesie restrukturyzacji (je#li zak!ad spe!ni! warunki okre#lone w decyzji organu restrukturyzacyjnego) lub polega!a na uregulowaniu zobowi%za& publicznoprawnych z po$yczki Skarbu Pa&stwa,

!"

w zakresie zobowi%za& cywilnoprawnych – restrukturyzacja polega!a m.in. na zawarciu przez zak!ad ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami, okre#laj%cej sposób uregulowania zobowi%za& (roz!o$enie sp!aty na raty, umorzenie cz"#ci lub ca!o#ci zobowi%za&).

Celem uzyskania #rodków na restrukturyzacj" finansow%, zak!ad móg! zaci%gn%( nisko oprocentowan% po$yczk" z bud$etu pa&stwa, emitowa( obligacje oraz zaci%ga( kredyty bankowe. Zgodnie z art. 8 pkt 1 lit. b ustawy bud$etowej z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117), Minister Finansów upowa$niony zosta! do udzielenia ze #rodków bud$etu pa&stwa wyp!at z tytu!u po$yczek udzielonych samodzielnym publicznym zak!adom opieki zdrowotnej oraz 1

jednostkom badawczo-rozwojowym do kwoty 570 000 tys. z!, przy jednoczesnym za!o$eniu, $e suma dokonanych wyp!at z tego tytu!u w latach bud$etowych 2005 - 2008 nie przekroczy !%cznej kwoty 2 200 000 tys. z!. I. Po%yczka Skarbu Pa"stwa 1. Po%yczka Po$yczka udzielana by!a na wniosek zak!adu opieki zdrowotnej, z!o$ony do Banku Gospodarstwa Krajowego, który w dniu z!o$enia wniosku o po$yczk" spe!nia! nast"puj%ce warunki: 1) uzyska! postanowienie o wszcz"ciu post"powania restrukturyzacyjnego, 2) posiada! projekt programu restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Skarbu Pa&stwa (w odniesieniu do zak!adów utworzonych przez ministra, centralny organ administracji rz%dowej lub wojewod"), 3) ustanowi! zabezpieczenia na rzecz Skarbu Pa&stwa na wypadek roszcze& wynikaj%cych z niewype!nienia warunków umowy o po$yczk" (w postaci zabezpieczenia rzeczowego na maj%tku w!asnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot), 4) z!o$y! pisemne o#wiadczenie o wysoko#ci #redniorocznego zatrudnienia w zak!adzie w latach 2001 i 2002. )rodki z po$yczki, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy, mo$na by!o przeznaczy( na sp!at": 1) w pierwszej kolejno#ci - nale$no#ci g!ównej wobec pracowników z tytu!u „ustawy 203” za lata 2001-2004, 2) zobowi%za& publicznoprawnych, które nie podlega!y umorzeniu, tj. sk!adek na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne oraz spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez ubezpieczonego, 3) nale$no#ci z tytu!u zobowi%za& cywilnoprawnych obj"tych ugod% restrukturyzacyjn%. Wyp!ata #rodków nast"powa!a w trzech ratach: 1) pierwsza rata w wysoko#ci 50% kwoty po$yczki – nie pó'niej ni$ w okresie miesi%ca od dnia podpisania umowy o po$yczk", 2) druga rata w wysoko#ci 25% kwoty po$yczki – nie pó'niej ni$ w okresie 3 miesi"cy od dnia

2

podpisania umowy o po$yczk" pod warunkiem, $e zak!ad przeznaczy! pierwsz% rat" po$yczki na zaspokojenie nale$no#ci g!ównych z tytu!u roszcze& pracowników wynikaj%cych z „ustawy 203” albo udokumentowa!, $e zaspokoi! roszczenia pracowników wynikaj%ce z tej ustawy, 3) trzecia rata w wysoko#ci 25% kwoty po$yczki, by!a wyp!acana po uzyskaniu prawomocnej decyzji o warunkach restrukturyzacji. 2. Zwi$kszenie #rodków z po%yczki, tzw. „IV transza” „IV transza” po$yczki Skarbu Pa&stwa udzielana by!a na wniosek zak!adu opieki zdrowotnej, z!o$ony do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie do dnia 1 wrze#nia 2006 r. Maksymalna kwota zwi"kszenia nie mog!a by( wy$sza ni$ suma nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez zak!ad w zwi%zku z zaspokojeniem przez zak!ad, po wszcz"ciu post"powania restrukturyzacyjnego, nale$no#ci g!ównych z tytu!u „ustawy 203”. Zak!ad w dniu z!o$enia wniosku musia! spe!nia( !%cznie nast"puj%ce warunki: 1) korzysta! z po$yczki Skarbu Pa&stwa w latach 2005 – 2006, 2) uzyska! decyzj" o warunkach restrukturyzacji, 3) z!o$y! o#wiadczenie o wysoko#ci nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez zak!ad w zwi%zku z zaspokojeniem przez zak!ad, po wszcz"ciu post"powania restrukturyzacyjnego, nale$no#ci g!ównych z tytu!u indywidualnych roszcze& pracowników, 4) ustanowi! odpowiadaj%ce kwocie zwi"kszenia po$yczki, zabezpieczenia na rzecz Skarbu Pa&stwa na wypadek roszcze& wynikaj%cych z niewype!nienia warunków zmienianej umowy o po$yczk" w postaci zabezpieczenia rzeczowego na maj%tku w!asnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot. )rodki uzyskane w wyniku zwi"kszenia kwoty po$yczki (tzw. „IV transz"”), zgodnie z art. 35b ust. 5 mo$na by!o przeznaczy( na zaspokojenie: 1) w pierwszej kolejno#ci – nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez zak!ad w zwi%zku z zaspokojeniem przez zak!ad, po wszcz"ciu post"powania restrukturyzacyjnego, nale$no#ci g!ównych z tytu!u indywidualnych roszcze& pracowników,

3

2) nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u zobowi%za& publicznoprawnych, o których mowa w art. 7 ustawy, tj. sk!adek na ubezpieczenie emerytalne, sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne, 3) nale$no#ci z tytu!u zobowi%za& cywilnoprawnych obj"tych ugod% restrukturyzacyjn% w zakresie roz!o$onych sp!at tych zobowi%za& na raty oraz odroczonych terminów sp!at tych zobowi%za&, z wy!%czeniem odsetek za zw!ok" oraz kwot z tytu!u op!aty prolongacyjnej, egzekucyjnych. Wnioski o zwi"kszenie kwoty po$yczki Skarbu Pa&stwa mo$na by!o sk!ada( do 1 wrze#nia 2006 r., przy czym je$eli przed dniem 1 sierpnia 2006 r. wp!yn%! wniosek wierzyciela wierzytelno#ci cywilnoprawnych o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej do organu restrukturyzacyjnego, zak!ad móg! wnioskowa( o zwi"kszenie #rodków z po$yczki w terminie miesi%ca od prawomocnego orzeczenia s%du w tej sprawie. Wyp!ata #rodków po$yczki nast"powa!a jednorazowo w terminie miesi%ca od dnia podpisania umowy o zmianie umowy o po$yczk". Sp!ata nale$no#ci g!ównej z tytu!u zwi"kszenia kwoty po$yczki Skarbu Pa&stwa op!aty dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów

(tzw. „IV transza”) musi nast%pi( w ci%gu 10 lat od dnia podpisania umowy o po$yczk". 3. Po%yczka dla jednostek badawczo-rozwojowych Po$yczka Skarbu Pa&stwa udzielana by!a jednostkom badawczo-rozwojowym, je$eli jednostki te w dniu z!o$enia wniosku o po$yczk" spe!nia!y !%cznie nast"puj%ce warunki: 1) uzyska!y postanowienie o wszcz"ciu post"powania restrukturyzacyjnego, 2) posiada!y projekt programu restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Skarbu Pa&stwa, 3) ustanowi!y zabezpieczenia na rzecz Skarbu Pa&stwa na wypadek roszcze& wynikaj%cych z niewype!nienia warunków umowy o po$yczk" w postaci zabezpieczenia rzeczowego na maj%tku w!asnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot, 4) z!o$y!y pisemne o#wiadczenie o wysoko#ci przeci"tnego rocznego zatrudnienia w zak!adzie w roku 2004.

4

)rodki z po$yczki, zgodnie z art. 35a ust. 4, jednostki badawczo-rozwojowe mog!y przeznaczy( na sp!at": 1) w pierwszej kolejno#ci – nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u zobowi%za& publicznoprawnych (tj. sk!adek na ubezpieczenie emerytalne, sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne), 2) nale$no#ci z tytu!u zobowi%za& cywilnoprawnych obj"tych ugod% restrukturyzacyjn% w zakresie roz!o$onych sp!at tych zobowi%za& na raty oraz odroczonych terminów sp!at tych zobowi%za&, z wy!%czeniem odsetek za zw!ok" oraz kwot z tytu!u op!aty prolongacyjnej, op!aty dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, 3) pokrycie kosztów op!aty prowizyjnej za podejmowane czynno#ci przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wyp!ata #rodków nast"powa!a w dwóch równych ratach: 1) pierwsza rata – nie pó'niej ni$ w okresie miesi%ca od dnia podpisania umowy o po$yczk", 2) druga rata – po uzyskaniu prawomocnej decyzji o warunkach restrukturyzacji. 4. Zwi$kszenie #rodków z po%yczki, tzw. „V transza” „V transza” po$yczki Skarbu Pa&stwa udzielana by!a na wniosek zak!adu opieki zdrowotnej, z!o$ony do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie do dnia 1 pa'dziernika 2007 r. Maksymalna wysoko#( zwi"kszenia po$yczki obliczana by!a wed!ug wzoru uwzgl"dniaj%cego przeci"tne zatrudnienie w zak!adzie w roku 2004, ¼ minimalnego wynagrodzenia za prac" w 2004 r. oraz liczb" miesi"cy w roku. Zak!ad w dniu z!o$enia wniosku musia! spe!nia( !%cznie nast"puj%ce warunki: 1) korzysta! z po$yczki Skarbu Pa&stwa w latach 2005-2006, 2) posiada! ostateczn% decyzj" o warunkach restrukturyzacji, 3) z!o$y! pisemne o#wiadczenie o wysoko#ci przeci"tnego rocznego zatrudnienia w zak!adzie w roku 2004, 4) ustanowi! odpowiadaj%ce kwocie zwi"kszenia po$yczki, zabezpieczenia na rzecz Skarbu Pa&stwa na wypadek roszcze& wynikaj%cych z niewype!nienia warunków zmienianej umowy o po$yczk" w postaci zabezpieczenia rzeczowego na maj%tku w!asnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot. 5

)rodki uzyskane w wyniku zwi"kszenia kwoty po$yczki (tzw. „V transz"”), zgodnie z art. 35ba ust. 5 mo$na by!o przeznaczy( na zaspokojenie nast"puj%cych zobowi%za&: 1) w pierwszej kolejno#ci – na sp!at" nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez zak!ad w zwi%zku z zaspokojeniem przez zak!ad, po dniu 31 grudnia 2004 r. nale$no#ci g!ównych z tytu!u roszcze& pracowniczych wynikaj%cych z „ustawy 203”, 2) na sp!at" nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u zobowi%za& publicznoprawnych, o których mowa w art. 7 ustawy, tj. sk!adek na ubezpieczenie emerytalne, sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne, 3) sp!at" nale$no#ci g!ównych z tytu!u zobowi%za& cywilnoprawnych obj"tych ugod% restrukturyzacyjn% w zakresie roz!o$onych sp!at tych zobowi%za& na raty oraz odroczonych terminów sp!at tych zobowi%za&, z wy!%czeniem odsetek za zw!ok" oraz kwot z tytu!u op!aty 4) prolongacyjnej, op!aty dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, sp!at" kredytu obrotowego lub po$yczki udzielonej przez podmiot, który utworzy! zak!ad, z wy!%czeniem odsetek, w cz"#ci która zosta!a przeznaczona na uregulowanie nale$no#ci z tytu!u nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez zak!ad w zwi%zku z zaspokojeniem przez zak!ad, po dniu 31 grudnia 2004 r. nale$no#ci g!ównych z tytu!u roszcze& pracowniczych wynikaj%cych z „ustawy 203”, 5) sp!at" kredytu obrotowego lub po$yczki udzielonej przez podmiot, który utworzy! zak!ad, z wy!%czeniem odsetek, w cz"#ci która zosta!a przeznaczona na uregulowanie zobowi%za& publicznoprawnych, cywilnoprawnych oraz indywidualnych roszcze& pracowniczych wynikaj%cych z „ustawy 203” lub 6) sp!at" nale$no#ci g!ównych i odsetek za zw!ok" z tytu!u sk!adek na ubezpieczenia spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez zak!ad, powsta!ych po wszcz"ciu post"powania restrukturyzacyjnego od wyp!aconych wynagrodze&, 7) pokrycie kosztów op!aty prowizyjnej za podejmowane czynno#ci przez BGK.

Wnioski o zwi"kszenie kwoty po$yczki Skarbu Pa&stwa zak!ady mog!y sk!ada( do 1 pa'dziernika 2007 r., przy czym je$eli przed dniem 1 wrze#nia 2007 r. wp!yn%! wniosek wierzyciela wierzytelno#ci cywilnoprawnych o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej do organu 6

restrukturyzacyjnego, zak!ad móg! wnioskowa( o zwi"kszenie #rodków z po$yczki w terminie dwóch miesi"cy od prawomocnego orzeczenia s%du w tej sprawie. Wyp!ata #rodków uzyskanych w wyniku zwi"kszenia kwoty po$yczki nast"powa!a jednorazowo w terminie miesi%ca od dnia podpisania umowy o zmianie umowy o po$yczk". Sp!ata nale$no#ci g!ównej z tytu!u zwi"kszenia kwoty po$yczki musi nast%pi( w terminie 10 lat od dnia podpisania umowy o po$yczk". Po$yczka jest oprocentowana w wysoko#ci 3% w stosunku rocznym. Wszystkie czynno#ci zwi%zane z udzieleniem po$yczki podejmowane s% w imieniu Skarbu Pa&stwa przez Bank Gospodarstwa Krajowego. II. Realizacja ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej – wrzesie" 2008 r. 1. Restrukturyzacja finansowa Restrukturyzacja finansowa przeprowadzana jest w zak!adach, dla których organem restrukturyzacyjnym jest Minister Zdrowia oraz w zak!adach jednostek samorz%du terytorialnego, dla których organem restrukturyzacyjnym jest Wojewoda. Wysoko#( zobowi%za& zak!adów opieki zdrowotnej powsta!ych w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., zaspokojonych w procesie restrukturyzacji finansowej (po uaktualnieniu danych wg stanu na dzie& 31 lipca 2008 r.) wynios!a ogó!em 5,7 mld z!, z czego: - 422 zak!ady opieki zdrowotnej zrealizowa!y ugody cywilnoprawne obejmuj%ce zobowi%zania na sum" 3 mld z!, - 438 zak!adów zaspokoi!o zobowi%zania publicznoprawne na kwot" 1,8 mld z! podlegaj%ce umorzeniu lub sp!acie, w tym z po$yczki Skarbu Pa&stwa, - 404 zak!ady uregulowa!y zobowi%zania wynikaj%ce z indywidualnych roszcze& pracowników na podstawie art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze& u przedsi"biorców oraz o zmianie niektórych ustaw, na kwot" 931 mln z!, podlegaj%ce sp!acie z po$yczki Skarbu Pa&stwa. Zobowi%zania znane na dzie& 31 grudnia 2004 r., powsta!e w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., zaspokojone w procesie restrukturyzacji finansowej prezentuje za!%cznik nr 1. 7

Wykres 1
Zobow i!zania uregulow ane w procesie restrukturyzacji finansow ej (w g stanu na dzie" 31 lipca 2008 r.) zobow i!zania z tytu"u "ustaw y 203" (ogó"em 931 mln z") 5,7 m ld z# zobow i!zania cyw ilnopraw ne (ogó"em 3 mld z")

zobow i!zania publicznopraw ne (ogó"em 1,8 mld z")

*ród!o: Dane Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

W procesie restrukturyzacji zak!ady opieki zdrowotnej korzysta!y z nast"puj%cych 'róde! finansowania zobowi%za& (z uwagi na ci%g!y przebieg procesu restrukturyzacji i bie$%ce zbieranie informacji, przedstawione dane nie obejmuj% wszystkich jednostek): - 553 zak!ady skorzysta!y z po$yczki Skarbu Pa&stwa w ramach wyp!aconych trzech transz po$yczki na kwot" 1,6 mld z!, - 226 zak!adów skorzysta!o ze zwi"kszenia kwoty po$yczki w ramach tzw. „IV transzy” na sum" 76 mln z!, - 275 zak!adów uzyska!o zwi"kszenie kwoty po$yczki w ramach tzw. „V transzy” na kwot" 313 mln z!, - 198 zak!adów korzysta z kredytów bankowych na kwot" 1,2 mld z!, - wobec 394 zak!adów umarzane s% zobowi%zania publicznoprawne na kwot" 827 mln z!, z czego umorzono 704 mln z!, do umorzenia pozosta!o 123 mln z!, - 245 zak!adów zawar!o ugod" restrukturyzacyjn% polegaj%c% m.in. na umorzeniu zobowi%za& cywilnoprawnych na kwot" 265 mln z!, z czego umorzono 220 mln z!, do umorzenia pozosta!o 45 mln z!,

8

- wobec 64 zak!adów opieki zdrowotnej zobowi%zania cywilnoprawne przejmuj% podmioty, które utworzy!y zak!ady na kwot" 148 mln z!, - 83 zak!ady opieki zdrowotnej otrzyma!y po$yczk" od organu za!o$ycielskiego na kwot" 260 mln z!, - 2 zak!ady ubiegaj% si" o organizacj" emisji obligacji na kwot" 22 mln z!, - 353 zak!ady uregulowa!y zobowi%zania z w!asnych #rodków zak!adu na kwot" 1,2 mld z!, - 53 zak!ady opieki zdrowotnej korzysta z innych 'róde! finansowania (wsparcia finansowego ze strony jednostek samorz%du terytorialnego, zaci%gni"tych po$yczek komercyjnych, umorzenia po$yczek przez organ za!o$ycielski, pokrywania ujemnych wyników finansowych przez organy za!o$ycielskie). *ród!a pozyskania #rodków finansowych na restrukturyzacj" zobowi%za& poza po$yczk% Skarbu Pa&stwa prezentuje za!%cznik nr 2. 2. Zwi$kszenie #rodków z po%yczki, tzw. „IV transza” Zobowi%zania zak!adów opieki zdrowotnej zg!oszone do uregulowania z tzw. „IV transzy” po$yczki Skarbu Pa&stwa na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy wynosi!y ogó!em 96 mln z!, z czego: - zobowi%zania, o których mowa w art. 35b ust. 5 pkt 1 ustawy (ZUS pracodawcy powsta!y po wyp!aceniu „203”) - 40 mln z!, - zaleg!o#ci, o których mowa w art. 35b ust. 5 pkt 2 ustawy (zobowi%zania publicznoprawne obj"te restrukturyzacj%) - 28 mln z!, - zobowi%zania, o których mowa w art. 35b ust. 5 pkt 3 ustawy (zobowi%zania cywilnoprawne obj"te ugod% restrukturyzacyjn%) - 28 mln z!.

9

Wykres 2
Zobowi!zania obj$te restrukturyzacj! w ramach tzw. "IV transzy" po%yczki 96 mln z#
Zobow iazania cyw ilnopraw ne 28 mln z"

ZUS pracodaw cy po zaspokojeniu roszcze# pracow niczych z tytu"u tzw . "ustaw y 203" 40 mln z"

Zobow iazania publicznopraw ne 28 mln z"

*ród!o: Dane Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

Wysoko#( zobowi%za& zak!adów, zg!oszonych do uregulowania z tzw. „IV transzy” po$yczki oraz inne 'ród!a finansowania zobowi%za& z tytu!u sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez zak!ad z tytu!u „ustawy 203” (ZUS pracodawcy powsta!y po wyp!aceniu „203”) – w podziale na województwa zawiera za!%cznik nr 3. 3. Po%yczka dla jednostek badawczo-rozwojowych Nowelizacja ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej da!a mo$liwo#( udzielenia po$yczki jednostkom badawczo-rozwojowym realizuj%cym zadania okre#lone w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak!adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pó'n. zm.) – publicznym zak!adom opieki zdrowotnej. Do procesu restrukturyzacji finansowej przyst%pi!y dwie jednostki: 1) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, 2) Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w +odzi. Zobowi%zania jednostek badawczo-rozwojowych, obj"te procesem restrukturyzacji finansowej wynosz% ogó!em 118 mln z!, w tym: - zobowi%zania cywilnoprawne w kwocie 23 mln z!, - zobowi%zania publicznoprawne w wysoko#ci 95 mln z! podlegaj%ce umorzeniu lub sp!acie, w tym z po$yczki Skarbu Pa&stwa. 10

Zak!ady korzystaj% z nast"puj%cych 'róde! finansowania: - po$yczki Skarbu Pa&stwa na kwot" 31 mln z!, - umorzenia zobowi%za& publicznoprawnych na kwot" 28 mln z!, - mo$liwo#ci przej"cia zobowi%za& przez organ, który utworzy! zak!ad na sum" 3 mln z!, - w!asnych #rodków na sum" 8 mln z!. Zobowi%zania wynikaj%ce z indywidualnych roszcze& pracowników, powsta!e w wyniku art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze& u przedsi"biorców oraz o zmianie niektórych ustaw w wysoko#ci 40 mln z!, uregulowane zosta!y z w!asnych #rodków ww. zak!adów. 4. Zwi$kszenie #rodków z po%yczki, tzw. „V transza” Zobowi%zania zak!adów opieki zdrowotnej zg!oszone do uregulowania z tzw. „V transzy” po$yczki Skarbu Pa&stwa na podstawie art. 35ba ust. 1 ustawy wynosi!y ogó!em 329 mln z!, z czego: - zobowi%zania, o których mowa w art. 35ba ust. 5 pkt 1 ustawy (ZUS pracodawcy powsta!y po wyp!aceniu „203”) - 17 mln z!, - zaleg!o#ci, o których mowa w art. 35ba ust. 5 pkt 2 ustawy (zobowi%zania publicznoprawne obj"te restrukturyzacj%) - 75 mln z!, - zobowi%zania, o których mowa w art. 35ba ust. 5 pkt 3 ustawy (zobowi%zania cywilnoprawne obj"te ugod% restrukturyzacyjn%) - 45 mln z!, - zobowi%zania, o których mowa w art. 35ba ust. 5 pkt 4 i 5 ustawy (sp!ata kredytu obrotowego lub po$yczki udzielonej przez podmiot, który utworzy! zak!ad) - 97 mln z!, - zobowi%zania, o których mowa w art. 35ba ust. 5 pkt 6 ustawy (ZUS pracodawcy od wyp!aconych wynagrodze&) - 95 mln z!.

11

Wykres 3
Zobowi!zania obj$te restrukturyzacj! w ramach tzw. "V transzy" po%yczki 329 mln
ZUS pracodaw cy pow sta"y po w yp"aceniu Zobow i!zania "203"; publicznopraw ne obj%te 17 mln restrukturyzacj!; 75 mln

ZUS pracodaw cy od w yp"aconych w ynagrodze#; 95 mln

Sp"ata po$yczki udzielonej przez podmiot, który utw orzy" zak"ad; 28 mln Sp"ata kredytu obrotow ego; 69 mln

Zobow i!zania cyw ilnopraw ne obj%te ugod! restrukturyzacyjn!; 45 mln

*ród!o: Dane Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

Wysoko#( zaleg!o#ci zg!oszonych do sp!aty z tzw. „V transzy” po$yczki w podziale na województwa prezentuje za!%cznik nr 4. III. Informacja z zakresu monitorowania regulowania zobowi&za" wobec pracowników wynikaj&cych z „ustawy 203” Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej spe!ni!a podstawowe zadanie umo$liwi!a zak!adom zaspokojenie indywidualnych roszcze& pracowników wynikaj%cych z art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze& u przedsi"biorców oraz o zmianie niektórych ustaw - znanych na dzie& 31 grudnia 2004 r. Roszczenia pracownicze wynikaj%ce z niezrealizowania przez sp zoz-y zapisów ww. ustawy, podlegaj%ce procesowi restrukturyzacji wynosi!y 931 mln z!. Do dnia 31 lipca 2008 r. zobowi%zania wobec pracowników z tytu!u „ustawy 203” zosta!y zaspokojone w 100%, przy czym trzy zak!ady opieki zdrowotnej nie s% w stanie w ca!o#ci zrealizowa( zobowi%za& (pomimo zabezpieczonych #rodków na ten cel), ze wzgl"du na brak ustanowionych spadkobierców oraz z przyczyn formalnych (trudno#ci w ustaleniu aktualnego adresu zamieszkania, przed!u$aj%cego si" pobytu by!ych pracowników poza granicami kraju).

12

Wykres 4
Restrukturyzacja zad#u%enia z tytu#u "ustaw y 203" w g organów restrukturyzacyjnych (% udzia# w zobow i!zaniach ogó#em na w ojew ództw o) - stan na dzie" 31 lipca 2008 r.
Wojewoda Zachodniopomorski; 10,7% Minister Zdrowia; 11,8% Wojewoda Dolno'l!ski; 6,4% Wojewoda KujawskoPomorski; 20,6% Wojewoda Lubelski; 39,5% Wojewoda Lubuski; 4,7% Wojewoda &ódzki; 15,2% Wojewoda Ma"opolski; 27,3%

Wojewoda Wielkopolski; 18,7% Wojewoda Warmi#skoMazurski; 14,3% Wojewoda (wi%tokrzy ski; 19,8% Wojewoda (l!ski; 30,8% Wojewoda Pomorski; 10,8% Wojewoda Podkarpacki; 2,1%

Wojewoda Podlaski; 19,1%

Wojewoda Opolski; 29,3%

Wojewoda Mazowiecki; 42,9%

*ród!o: Dane z Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

8 zak!adom pozostaj% do uregulowania ze #rodków w!asnych zobowi%zania w wysoko#ci 4 mln z! z tytu!u odsetek od roszcze& pracowniczych z lat 2001-2004 (po$yczk" mo$na by!o przeznaczy( na uregulowanie tylko nale$no#ci g!ównych). IV. Umorzenie po%yczki Skarbu Pa"stwa Ustawa dopuszcza dwa warianty umorzenia po$yczki Skarbu Pa&stwa: - I wariant – obejmuje 70% umorzenia i sp!at" 30% nale$no#ci g!ównej wraz z odsetkami, - II wariant – dotyczy umorzenia po$yczki po zrzeczeniu si" roszcze& z tytu!u „ustawy 203” wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Pa&stwa lub innych jednostek sektora finansów publicznych do wysoko#ci: 1) pozosta!ej do sp!aty kwoty po$yczki albo kwoty po$yczki i #rodków uzyskanych z tytu!u zwi"kszenia je$eli odpowiednio kwoty te by!y mniejsze lub równe kwocie roszcze& z tytu!u zobowi%za& zak!adu wobec pracowników wynikaj%cych z „ustawy 203”, 2) zrzeczonego si" roszczenia, je$eli kwota pozosta!ej do sp!aty po$yczki albo kwota pozosta!ej do sp!aty po$yczki i #rodków uzyskanych z tytu!u zwi"kszenia by!a wi"ksza od

13

kwoty roszcze& z tytu!u zobowi%za& zak!adu wobec pracowników wynikaj%cych z „ustawy 203” (art. 35 ust. 10 c pkt 1 i 2 ustawy).
Wykres 5
Analiza um orzenia po%yczki w w ariancie I i II w g stanu na dzie" 30.06 2008 r.

4 000
903,50 965,80

3 000
458,99 191,08 228,03

mln

2 000

149,03 1 946,06 1 952,44

1 000

1 647,89

0 31.07.2007 r. Po$yczka 31.01.2008 r. Sp"ata nale$no'ci g"ów nej 30.06.2008 r. Umorzenie po$yczki

*ród!o: Dane Banku Gospodarstwa Krajowego

Spo#ród 521 zak!adów opieki zdrowotnej, które zako&czy!y proces restrukturyzacji, 49% z nich korzysta z I wariantu umorzenia po$yczki. Zak!ady te w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji przy za!o$eniu, $e sp!ac% 30% nale$no#ci g!ównej wraz z odsetkami za ten okres b"d% mog!y ubiega( si" o umorzenie pozosta!ej cz"#ci po$yczki. Zak!ady opieki zdrowotnej zrzekaj%ce si" roszcze& wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Pa&stwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych - wynikaj%cych z art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze& u przedsi"biorców oraz o zmianie niektórych ustaw - decydowa!y si" na umorzenie po$yczki w II wariancie. Z tego wariantu skorzysta!o 35% zak!adów, przy czym wobec 27% zoz umorzenie nast%pi!o w trybie art. 35 ust. 10c pkt 1 ustawy, tj. w wysoko#ci pozosta!ej do sp!aty kwoty po$yczki albo kwoty po$yczki i #rodków uzyskanych z tytu!u zwi"kszenia, z uwagi na fakt, $e kwoty te by!y mniejsze lub równe kwocie roszcze& pracowniczych z tytu!u „ustawy 203”. Pozosta!ych 8% zoz-ów zadeklarowa!o skorzystanie z umorzenia w trybie art. 35 ust. 10c pkt 2 ustawy tj. w wysoko#ci zrzeczonego si" roszczenia, gdy$ kwota pozosta!ej do sp!aty po$yczki albo kwota pozosta!ej do sp!aty po$yczki i #rodków uzyskanych z tytu!u zwi"kszenia by!a 14

wi"ksza od kwoty roszcze& pracowniczych z tytu!u „ustawy 203”. Z obydwu wariantów umorzenia po$yczki skorzysta!o 12% jednostek. Z roszcze& pracowniczych z tytu!u „ustawy 203” zrzek!o si" ogó!em ok. 240 zak!adów na kwot" 1,4 mld z!, w tym wobec: - Narodowego Funduszu Zdrowia na kwot" 1,3 mld z!, - Skarbu Pa&stwa na kwot" 81 mln z!, - innych jednostek sektora finansów publicznych na sum"149 tys. z!. 155 podmiotów nie zrzek!o si" roszcze& w trybie art. 35 ust. 10b pkt 4 ustawy i pozostaje stron% sporu s%dowego z Narodowym Funduszem Zdrowia na !%czn% kwot" 758 mln z! do dnia 31 lipca 2008 r. Ze wzgl"du na tocz%ce si" post"powania restrukturyzacyjne, 4% zak!adów nie zadeklarowa!o wyboru wariantu umorzenia po$yczki. Do dnia 30 czerwca 2008 r. !%czna kwota umorzenia po$yczki zak!adom opieki zdrowotnej, które zako&czy!y post"powanie restrukturyzacyjne wynosi!a 966 mln z!. Zgodnie z ustaw% z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, samodzielnemu publicznemu zak!adowi opieki zdrowotnej w stosunku, do którego wydano ostateczn% decyzj" o zako&czeniu post"powania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji sp!aci 30% nale$no#ci g!ównej z tytu!u po$yczki i z tytu!u zwi"kszenia po$yczki wraz z odsetkami za ten okres, umarza si" pozosta!% cz"#( po$yczki i #rodków uzyskanych z tytu!u jej zwi"kszenia. Mo$liwe by!o wówczas 100% umorzenie ju$ uzyskanej po$yczki (I, II i III transza) wraz ze zwi"kszeniem, o którym mowa w art. 35b ustawy, je$eli zak!ad do dnia 30 listopada 2007 r. zrzek! si" roszcze& wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Pa&stwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych. Do ko&ca lipca br. ze 100% umorzenia po$yczki (tj. czterech transz) skorzysta!o 61 zak!adów opieki zdrowotnej na !%czn% kwot" 186 mln z!.

15

Wykres 6

Wyniki analizy liczby zak#adów korzystaj!cych ze 100% um orzenia po%yczki SP (dane w g stanu na dzie" 31 lipca 2008 r.) 20 20 14 7 2 4 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0

liczba zoz

15 10 5 5 0

*ród!o: Dane Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia.

Do czasu wydania decyzji o umorzeniu post"powania restrukturyzacyjnego albo decyzji o zako&czeniu post"powania restrukturyzacyjnego nie podlegaj% egzekucji z mocy prawa wierzytelno#ci zak!adu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia oraz #rodki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rachunek bankowy zak!adu w zwi%zku z zaspokojeniem wierzytelno#ci przypadaj%cych zak!adowi z tytu!u udzielania #wiadcze& zdrowotnych przed uko&czeniem udzielania tych #wiadcze& w wysoko#ci nie przekraczaj%cej 75% ka$dorazowej wyp!aty, chyba $e chodzi o wierzytelno#( pracowników zak!adu z tytu!u pracy wykonywanej przy udzielaniu tych #wiadcze&. Wprowadzenie przedmiotowego ograniczenia mia!o na celu zapobie$enie istotnemu pogorszeniu sytuacji finansowej zak!adów opieki zdrowotnej, do którego mog!oby doj#( w zwi%zku z wyrokiem Trybuna!u Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. (syg. P5/05 Dz. U. 2007, Nr 7, poz. 58). W wyroku Trybuna! Konstytucyjny stwierdzi! niewa$no#( art. 831 § 1 pkt 4 Kodeksu post"powania cywilnego, stanowi%cego, $e w przypadku egzekucji wierzytelno#ci przypadaj%cych d!u$nikowi od pa&stwowych jednostek organizacyjnych, mo$liwe jest zaj"cie jedynie 25% ka$dorazowej wyp!aty.

16

Ku o' ja l! ws sk ko i -P om W oj or ew sk od i a Lu W be oj ew lsk od i a Lu W bu oj sk ew i od W a oj &ó ew dz od ki a W M oj a" ew op ol od sk a i M az ow W oj ie ew ck i od a W O oj po ew lsk od i W a oj Po ew dl od as a ki Po dk W ar oj pa ew ck od i a Po m W or oj sk W ew i oj od ew W a oj od (l ew a !s od (w ki a i% W to ar kr m zy i# sk sk i W ooj M ew W az od oj ur ew a sk W od i ie a lk Za op ch ol od sk i ni op om or sk i

er Z in ist M oj W W oj

dr o ew od a

ew od

a

Do ln

wi a

organy restrukturyzacyjne

V. Zagro%one post$powania restrukturyzacyjne Dobiega ko&ca czas na wydawanie decyzji o zako&czeniu post"powania restrukturyzacyjnego (up!ywa 24 miesi%ce od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji) – zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy. Spo#ród 565 zak!adów obj"tych post"powaniem restrukturyzacyjnym, 521 z nich do dnia 01 wrze#nia 2008 r. otrzyma!o decyzj" o zako&czeniu post"powania restrukturyzacyjnego, tj. 96% zak!adów bior%cych udzia! w procesie restrukturyzacji finansowej. Dotychczas decyzj" o umorzeniu post"powania restrukturyzacyjnego otrzyma!y 23 zak!ady opieki zdrowotnej, oprócz nich w opinii organów restrukturyzacyjnych oraz dyrektorów zoz umorzenie mo$e otrzyma( jeszcze 8 jednostek (Minister Zdrowia – 7, Wojewodowie – 1). Prawdopodobnie zak!ady te nie spe!ni% warunków okre#lonych w ustawie, a tym samym nie ureguluj% wszystkich zobowi%za& podlegaj%cych restrukturyzacji. Zobowi%zania tych zak!adów ukszta!towa!y si" w nast"puj%cej wysoko#ci:
Tabela nr 1
wg danych na koniec lipca 2008 r.
Zobowi!zania zak"adów zagro$onych

Zobowi!zania publicznoprawne Organ powsta"e przed dniem Lp. restrukturyzacyjny 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r.

Zobowi!zania powsta"e w latach 1999-2004 obj%te procesem restrukturyzacji

Zobowi!zania cywilnoprawne obj%te ugod! restrukturyzacyjn! 37 928 444,23 606 610,70 38 535 054,93

Zobowi!zania z tytu"u "ustawy 203" 0,00 0,00 0,00

Zobowi!zania publicznoprawne niepodlegaj!ce umorzeniu (art. 7 ustawy) 77 513 859,96 10 132 017,38 87 645 877,34

1 2

Minister Zdrowia Wojewodowie Razem Razem zobowi!zania

59 785 583,20 20 359 204,02 80 144 787,22

206 325 719,49

*ród!o: Dane Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia.

Wed!ug dyrektorów zoz, do g!ównych przyczyn nieuregulowania zobowi%za& nale$%: 1) Brak p!ynno#ci finansowej – problemy w bie$%cym regulowaniu zobowi%za& (zobowi%zania bie$%ce znacznie przekraczaj% aktywa obrotowe).

17

2) Zani$ane w przesz!o#ci i obecnie kontrakty przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz brak finansowania w 100% nadwykona& #wiadczonych us!ug medycznych w zakresie procedur ratuj%cych $ycie. 3) Brak zgody organu za!o$ycielskiego na por"czenie kredytu bankowego. Zobowi%zania zak!adów opieki zdrowotnej (Minister Zdrowia – 1, Wojewodowie 22), które otrzyma!y decyzj" o umorzeniu post"powania restrukturyzacyjnego w zwi%zku z nie spe!nieniem warunków wynikaj%cych z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy ukszta!towa!y si" w nast"puj%cej wysoko#ci:
Tabela nr 2
Zobowi!zania zak"adów, wobec których umorzono post%powanie restrukturyzacyjne Zobowi!zania w latach 1999-2004 Lp. 1 2 Organ restrukturyzacyjny Minister Zdrowia Wojewodowie Razem Razem zobowi!zania Zobowi!zania cywilnoprawne 1 027 566,39 120 131 659,46 121 159 225,85 Zobowi!zania z tytu"u tzw. "ustawy 203" 1 246 644,16 14 914 610,58 16 161 254,74 285 169 064,34 Zobowi!zania publicznoprawne 9 505 511,43 138 343 072,32 147 848 583,75

*ród!o: Dane Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia.

VI. Informacja Banku Gospodarstwa Krajowego W zwi%zku z wej#ciem w $ycie ustawy do Banku Gospodarstwa Krajowego wp!yn"!o: - 552 wnioski o po$yczk" na !%czn% kwot" ok. 1,6 mld z!, z czego podpisano: - 551 umów o po$yczk" na !%czn% kwot" 1,6 mld z!, - 301 aneksów zmniejszaj%cych, zawartych z zak!adami w wyniku dokonania rozlicze& #rodków pochodz%cych z po$yczki o kwot" 78 mln z!. Po zmianie wprowadzonej ustaw% z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 137, poz. 971) do BGK wp!yn"!o: - 229 wniosków o zwi"kszenie kwoty po$yczki na sum" 78 mln z!, przy czym podpisano: - 226 aneksów zwi"kszaj%cych kwoty po$yczki w wysoko#ci 76 mln z!, - 49 aneksów zmniejszaj%cych tzw. „IV transz"” po$yczki, zawartych z zak!adami w wyniku dokonania rozlicze& #rodków pochodz%cych z po$yczki o kwot" 3 mln z!.

18

- 2 wnioski i podpisano umowy o po$yczk" dla jednostek badawczo – rozwojowych na kwot" 31 mln z! (Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Instytutu Zdrowia Centrum Matki Polki w +odzi). Po zmianie wprowadzonej ustaw% z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1104) do BGK wp!yn"!o: - 275 wniosków o zwi"kszenie kwoty po$yczki na sum" 314 mln z!, przy czym podpisano: - 275 aneksów zwi"kszaj%cych kwot" po$yczki w wysoko#ci 314 mln z!, - 51 aneksów zmniejszaj%cych tzw. „V transz"” po$yczki, zawartych z zak!adami w wyniku dokonania rozlicze& #rodków pochodz%cych z po$yczki o kwot" 4 mln z!. Informacje o podpisanych umowach, aneksach zwi"kszaj%cych oraz aneksach zmniejszaj%cych zosta!y podane na dzie& 31 lipca 2008 r. (dot. daty zawarcia umowy/aneksu) wed!ug posiadanej przez BGK dokumentacji 'ród!owej na dzie& 19 sierpnia 2008 r. Obowi%zuj%ca kwota wszystkich umów (po uwzgl"dnieniu zarówno aneksów zmniejszaj%cych jak i zwi"kszaj%cych) wg stanu na dzie& 31.07.2008 r. wynosi!a 1 952 440 078,61 z!. Powy$sze informacje zmieniaj% si" w sposób ci%g!y w miar" wp!ywu do I O/BGK dokumentów 'ród!owych z oddzia!ów obs!uguj%cych po$yczki dla zoz. Szczegó!owe informacje dotycz%ce realizacji po$yczki Skarbu Pa&stwa zawiera za!%cznik nr 5. Realizacja umów o po%yczk$ wg stanu na dzie" 30.06.2008 r.: 1. 185 zak!adów opieki zdrowotnej (tj. 35% podmiotów) zrealizowa!o umowy o po$yczk" 2. w przypadku jednego zoz, po$yczk" postawiono w stan natychmiastowej wymagalno#ci Ponadto, do dnia 3 wrze#nia 2008 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego wp!yn"!o: - 16 wniosków o organizacj" emisji obligacji na kwot" ok. 255 mln z!, z czego: - 11 zak!adów wycofa!o si" z emisji obligacji, - wydano 2 decyzje negatywne, - z rozpatrywanych 3 wniosków na kwot" 58 mln z! dotychczas: - wydano 2 decyzje pozytywne warunkowo (1 zak!ad zrezygnowa! – brak por"czenia organu za!o$ycielskiego), - dla 1 zak!adu zorganizowano emisj" obligacji.

19

Wykres 7
Wykorzystanie po%yczki Skarbu Pa"stw a 2,2 m ld 103 051 071,88 (5%) 1 540 187 166,42 (70%) 309 201 840,51 (14%)

247 559 921,39; (11%)

wy korzy stanie po$y czki przed nowelizacj! ustawy wy korzy stanie po$y czki w ramach tzw. "IV transzy " wy korzy stanie po$y czki w ramach tzw. "V transzy " pozosta"o do wy korzy stania

*ród!o: Dane szacunkowe Banku Gospodarstwa Krajowego wg dokumentacji "ród#owej na dzie$ 31.07.2008 r.

VII. Informacja o zad!u%eniu samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej – stan na dzie" 30 czerwca 2008 r. Ministerstwo Zdrowia analizuje poziom zad!u$enia samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej na podstawie danych uzyskiwanych od Wojewodów, uczelni medycznych, MON, MSWiA i jednostek nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Najbardziej aktualne informacje dotycz% czerwca 2008 r. +%czna warto#( wszystkich zobowi%za& w skali kraju wynios!a wg stanu na dzie& 30 czerwca 2008 r. 9 596,9 mln i wzros!a w porównaniu do poprzedniego kwarta!u o 1,1 % , natomiast zobowi%zania wymagalne wynios!y 2 636,8 mln z!. Obserwujemy spadek kwoty zobowi%za& wymagalnych w porównaniu do poprzedniego kwarta!u (o 1,7%), wtedy warto#( tych zobowi%za& wynosi!a 2 683,5 mln z!. Z !%cznej kwoty zad!u$enia wymagalnego spzoz w wysoko#ci 2 636,8 mln z! (wg stanu na dzie& 30 czerwca 2008 r.) najwi"ksze zobowi%zania dotycz%: !"zobowi%za& wobec dostawców leków i materia!ów medycznych – 861,6 mln z!, !"zobowi%za& publicznoprawnych – 665,0 mln z!, !"pozosta!ych zobowi%za& – 390,8 mln z! 20

!"zobowi%za& z tytu!u zakupu us!ug obcych – 308,4 mln z!, !"zobowi%za& wobec dostawców sprz"tu i aparatury medycznej – 182,0 mln z!. Na spadek warto#ci zobowi%za& wymagalnych w porównaniu do I kwarta!u 2008 r. najwi"kszy wp!yw mia!o zmniejszenie si" zobowi%za& z tytu!u zu$ycia energii, gazu i wody o 42,8 mln z! (o 24,2%). Najwi"ksze zad!u$enie publicznych zak!adów opieki zdrowotnej wyst"puje w województwach: !"mazowieckim (410,7 mln z!), !"dolno#l%skim (366,7 mln z!), !"pomorskim (317,9 mln z!) !"!ódzkim (255,1 mln z!), !"#l%skim (245,0 mln z!). Najmniejsze zad!u$enie spzoz wyst"puje w województwie opolskim (10,8 mln z!) i warmi&skomazurskim (38,9 mln z!), ale nale$y zwróci( uwag", $e w tych województwach znajduje si" mniejsza liczba zoz. Na przestrzeni II kwarta!u 2008 roku zobowi%zania wymagalne uleg!y obni$eniu w skali ca!ego kraju, a najwi"kszy nominalny spadek warto#ci zobowi%za& wyst%pi! w województwie dolno#l%skim (o 105,1 mln z!). W 9 województwach wyst%pi! wzrost zad!u$enia. Najwi"kszy nominalny wzrost zobowi%za& wymagalnych nast%pi! w województwie lubelskim (o 28,3 mln z!). Dynamik" zmian zobowi%za& w II kwartale 2008 r. przedstawiaj% za!%czniki 6-6g. Analizuj%c dynamik" zad!u$enia samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej w latach 2003 - II kw. 2008 (wykres – za!%cznik nr 7) zauwa$amy, $e najwi"kszy przyrost zad!u$enia mia! miejsce w pierwszej po!owie 2004 r., zobowi%zania wymagalne wzros!y w tym okresie o ponad 1 mld z!. W drugiej po!owie 2004 r. oraz w I kw. 2005 r. nast%pi!o wyhamowanie tempa wzrostu zad!u$enia, natomiast od drugiej po!owy 2005 r. rozpocz%! si" systematyczny spadek warto#ci zobowi%za&, które w okresie od 30.06.2005 r. do 31.12.2007 r. spad!y o 3,57 mld z!. Na przestrzeni I kwarta!u 2008 r. zobowi%zania wymagalne wzros!y o 17,3 mln z! w stosunku do stanu na koniec roku 2007. Natomiast w II kwartale 2008 r. nast%pi! spadek zobowi%za& o 46,7 mln z! w porównaniu do stanu poprzedniego kwarta!u. Nale$y równie$ zauwa$y(, $e systematycznie ro#nie liczba jednostek niezad!u$onych i wg stanu na 30.06.2008 r. jednostki bez zobowi%za& wymagalnych stanowi% 56,3 % wszystkich spzoz. 21

VIII. Ocena sytuacji finansowej zak!adów wg wska'ników p!ynno#ci na przestrzeni lat 2004-2007 Analiz" sytuacji finansowej zoz obj"tych procesem restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. przygotowano wed!ug wska'ników p!ynno#ci finansowej, bowiem to one informuj% wierzycieli zak!adów opieki zdrowotnej o ich zdolno#ci do terminowego regulowania zobowi%za& bie$%cych (zobowi%za& krótkoterminowych), tzn. tych, które s% p!atne w przeci%gu jednego roku. Teoretycznie im wy$szy wska'nik p!ynno#ci finansowej, tym korzystniej nale$a!oby ocenia( perspektywiczn% wyp!acalno#( zak!adów. Bardzo wysoki poziom tego wska'nika #wiadczy o nieefektywnym wykorzystywaniu #rodków finansowych. Od 2004 roku wzrasta liczba podmiotów posiadaj%cych nadmiern% wysoko#( tego wska'nika. Spo#ród 565 zak!adów uczestnicz%cych w procesie restrukturyzacji finansowej, w 50 z nich odnotowano nadp!ynno#( finansow% w 2007 r. (wzrost o 8 p. proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2004). Jednostki te nieproduktywnie gromadzi!y zapasy, #rodki pieni"$ne na rachunkach bankowych, posiada!y zbyt wysoki stan nale$no#ci. Systematycznie, jednak wolno ro#nie liczba zak!adów, które odzyskuj% zdolno#( do terminowego regulowania zobowi%za& bie$%cych.
Wykres 8
Wyniki analizy odzyskania p#ynno&ci finansow ej przez zak#ady obj$te restrukturyzacj!

2007 r. 2006 r. 2005 r. 2004 r. 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

%

*ród!o: Dane Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia.

Przyrost ten w ci%gu ostatnich czterech lat by! najbardziej widoczny w 2006 i 2007 r. wtedy wi"kszo#( zak!adów regulowa!a zaleg!o#ci p!atnicze korzystaj%c z po$yczki Skarbu Pa&stwa. 22

W roku 2004, tj. przed wej#ciem w $ycie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. zaledwie 6% zak!adów posiada!o zdolno#( do terminowego regulowania zobowi%za& bie$%cych, w tym: do regulowania zobowi%za& z tytu!u zaci%gni"tych kredytów krótkoterminowych, rat kredytów d!ugoterminowych przypadaj%cych do zap!aty w bie$%cym roku obrotowym, zobowi%za& z tytu!u dostaw i us!ug, zobowi%za& wobec pracowników, itp. Zdecydowany, bo prawie dwukrotny wzrost liczby zak!adów posiadaj%cych zdolno#ci p!atnicze zaobserwowano w 2005 r. (wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Rok pó'niej liczba tych zak!adów wzros!a o 2 punkty procentowe. Teoretycznie p!ynno#( finansow% odzyska!o 121 zoz, tj. 21% jednostek obj"tych procesem restrukturyzacji finansowej. Spo#ród 565 zak!adów, 82 z nich utrzymuje zadawalaj%cy poziom wska'ników p!ynno#ci finansowej, w tym 9 jednostek (tj. 1,6%) jest w stanie sp!aca( zobowi%zania od razu, korzystaj%c jedynie ze #rodków pieni"$nych zgromadzonych w kasie lub na rachunkach bankowych. Jednostki te umiej"tnie lokuj% i wykorzystuj% #rodki pieni"$ne. Widoczna jest poprawa zdolno#ci do terminowego regulowania zobowi%za& bie$%cych, jednak jest ona nadal za niska w wi"kszo#ci zak!adów opieki zdrowotnej. W dalszym ci%gu 444 zak!ady d%$% do odzyskania p!ynno#ci finansowej. IX. Restrukturyzacja finansowa zak!adów opieki zdrowotnej w Polsce w uj$ciu retrospektywnym Restrukturyzacja finansowa obejmowa!a znane na dzie& 31 grudnia 2004 r. zobowi%zania publicznoprawne, zobowi%zania cywilnoprawne oraz indywidualne roszczenia pracowników wynikaj%ce z „ustawy 203” – powsta!e w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Restrukturyzacja polega!a na umorzeniu zobowi%za& publicznoprawnych (poza zobowi%zaniami z tytu!u sk!adek na ubezpieczenie emerytalne, sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez ubezpieczonego, sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zw!ok", podlegaj%cymi sp!acie w ratach) oraz na zawarciu przez zak!ady ugód restrukturyzacyjnych z wierzycielami wierzytelno#ci cywilnoprawnych (art. 5 ust. 1 ustawy). Restrukturyzacja finansowa mog!a obejmowa( tak$e zawarcie przez zak!ady ugód z pracownikami w zakresie roszcze& wynikaj%cych z art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze& u przedsi"biorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

23

W efekcie dzia!ania ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej od dnia 21 maja do dnia 22 sierpnia 2005 r. wp!yn"!y 572 wnioski o wszcz"cie post"powania restrukturyzacyjnego. Organy restrukturyzacyjne postanowi!y wszcz%( post"powanie restrukturyzacyjne dla 565 zak!adów opieki zdrowotnej (patrz za!. nr 8). Decyzje odmowne wydano dla 7 zak!adów opieki zdrowotnej. Zak!ady te posiada!y negatywne opinie podmiotów tworz%cych dla projektów programów restrukturyzacyjnych oraz nie spe!nia!y warunków ustawowych. Decyzje odmowne wydawano równie$ z przyczyn formalnych – zak!ady nieterminowo i niezgodnie z wymogami ustawy sk!ada!y wnioski o wszcz"cie post"powania restrukturyzacyjnego. Celem uzyskania #rodków na restrukturyzacj" finansow%, zak!ady mog!y emitowa( obligacje zaci%ga( po$yczk" z bud$etu pa&stwa za po#rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zaci%ga( kredyty bankowe. *ród!a pozyskania #rodków finansowych na restrukturyzacj" zobowi%za& zawieraj% za!%czniki nr 2 i 5. Zak!ady mog!y wyst"powa( do jednostki samorz%du terytorialnego o udzielenie por"czenia sp!aty nale$no#ci g!ównej od wyemitowanych przez nich obligacji oraz mog!y wyst"powa( do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie por"czenia zap!aty odsetek od obligacji ze #rodków Krajowego Funduszu Por"cze& Kredytowych (art. 34). Umorzeniu podlegaj% zobowi%zania publicznoprawne wraz z odsetkami z tytu!u: 1) podatków wobec bud$etu pa&stwa oraz nale$no#ci celnych, 2) sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez p!atnika oraz na Fundusz Pracy, z wyj%tkiem sk!adek na ubezpieczenie emerytalne, 3) zobowi%za& wobec PFRON, 4) op!at za korzystanie ze #rodowiska oraz za szczególne korzystanie z wód oraz administracyjnych kar pieni"$nych, 5) op!at za u$ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pa&stwa w cz"#ci stanowi%cej dochód bud$etu pa&stwa, 6) odsetek za zw!ok", op!aty prolongacyjnej, op!aty dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych od ww. zobowi%za&. Decyzja o zako&czeniu post"powania restrukturyzacyjnego stanowi podstaw" dla organów b"d%cych wierzycielami zobowi%za& publicznoprawnych do umorzenia tych zobowi%za&.

24

Restrukturyzacji finansowej podlega!y równie$ nale$no#ci z tytu!u zobowi%za& podatkowych stanowi%cych dochody bud$etów jednostek samorz%du terytorialnego oraz zobowi%za& publicznoprawnych, w cz"#ci dotycz%cej przychodów wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony #rodowiska i gospodarki wodnej, je$eli organ stanowi%cy w!a#ciwej jednostki samorz%du terytorialnego podj%! uchwa!" o restrukturyzacji tych nale$no#ci. Powstaj%cy w wyniku podj"cia uchwa!y ubytek dochodów jednostek samorz%du terytorialnego nie podlega rekompensacie z bud$etu pa&stwa (art. 9). Po$yczka Skarbu Pa&stwa by!a udzielana zak!adom, je$eli w dniu z!o$enia wniosku o po$yczk" zak!ady te posiada!y: postanowienie o wszcz"ciu post"powania restrukturyzacyjnego, pozytywnie zaopiniowany projekt programu restrukturyzacyjnego, ustanowione zabezpieczenia na rzecz Skarbu Pa&stwa na wypadek roszcze& wynikaj%cych z niewype!nienia warunków umowy o po$yczk" w postaci zabezpieczenia rzeczowego na maj%tku w!asnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot oraz z!o$y!y pisemne o#wiadczenie o wysoko#ci przeci"tnego rocznego zatrudnienia w zak!adzie w latach 2001-2002. Dane dotycz%ce wysoko#ci przyznanej po$yczki Skarbu Pa&stwa na restrukturyzacj" zobowi%za& zak!adów opieki zdrowotnej, w podziale na organy restrukturyzacyjne zawiera za!%cznik nr 5. Wobec zak!adów opieki zdrowotnej, które uzgodni!y projekt programu restrukturyzacyjnego z wierzycielami wierzytelno#ci publicznoprawnych, zawar!y ugod" restrukturyzacyjn% z wierzycielami wierzytelno#ci cywilnoprawnych, uzyska!y pozytywn% opini" do projektu programu restrukturyzacyjnego i z analizy wniosku oraz do!%czonych do niego dokumentów i danych, a tak$e przed!o$onych opinii wynika!o, $e zamierzone dzia!ania prowadzi( b"d% do efektywnego dzia!ania zak!adu w przysz!o#ci, organy restrukturyzacyjne wydawa!y decyzje o warunkach restrukturyzacji. Do dnia 3 wrze#nia 2008 r. wydano 539 decyzji o warunkach restrukturyzacji (patrz za!. nr 9). Aby w zak!adzie opieki zdrowotnej mo$na by!o zako&czy( post"powanie restrukturyzacyjne powinien on posiada( uregulowane zaleg!o#ci z tytu!u: 1) sk!adek na ubezpieczenie emerytalne, sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz 23 decyzje o umorzeniu post"powania restrukturyzacyjnego

25

2) zobowi%za& publicznoprawnych powsta!ych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r., ponadto zak!ad powinien: 3) zrealizowa( ugod" zawart% z wierzycielami wierzytelno#ci cywilnoprawnych, 4) zaspokoi( roszczenia pracownicze z tytu!u „ustawy 203” oraz przed!o$y( organowi restrukturyzacyjnemu: 1) za#wiadczenie o nieposiadaniu zaleg!o#ci publicznoprawnych powsta!ych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r., 2) o#wiadczenie o zrealizowaniu ugody zawartej z wierzycielami wierzytelno#ci cywilnoprawnych oraz dokonaniu sp!aty wierzytelno#ci wierzyciela cywilnoprawnego podlegaj%ce sp!acie w ca!o#ci, je$eli ich suma w dniu 31 grudnia 2004 r. nie przekracza!a kwoty 2000 z!, o ile jest prowadzone post"powanie w sprawie restrukturyzacji zobowi%za& cywilnoprawnych oraz zaspokoi! roszczenia z tytu!u „ustawy 203”, 3) za#wiadczenie o nieposiadaniu zaleg!o#ci z tytu!u sk!adek na ubezpieczenie emerytalne, sk!adek na ubezpieczenie spo!eczne w cz"#ci finansowanej przez ubezpieczonego oraz sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 7). Do dnia 03 wrze#nia 2008 r. organy restrukturyzacyjne podj"!y decyzje o zako&czeniu post"powania restrukturyzacyjnego w stosunku do 521 zak!adów opieki zdrowotnej, tj. 96% zak!adów uczestnicz%cych w procesie restrukturyzacji finansowej. Odsetek zako&czonych post"powa& restrukturyzacyjnych w podziale na województwa prezentuje za!%cznik nr 10.

Lista zak!adów opieki zdrowotnej, które otrzyma!y decyzj" o zako&czeniu post"powania restrukturyzacyjnego jest og!aszana co najmniej raz na 6 miesi"cy w Dzienniku Urz"dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

26

Wykres 9
Przebieg procesu restrukturyzacji w uj$ciu retrospektywnym wrzesie# 2008 r. marzec 2008 r. wrzesie# 2007 r. kwiecie# 2007 r. wrzesie# 2006 r. kwiecie# 2006 r. wrzesie# 2005 r.
0 565 565 565 565 565 565 554 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 539 538 541 534 524 511 14 54 138 261 521 510

Postanow ienia o w szcz%ciu post%pow ania restrukturyzacyjnego Decyzje o w arunkach restrukturyzacji Decyzje o zako#czeniu post%pow ania restrukturyzacyjnego

*ród!o: Dane Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

Szczegó!owe dane dotycz%ce procesu restrukturyzacji finansowej w zak!adach opieki zdrowotnej, dla których organem restrukturyzacyjnym jest Minister Zdrowia oraz w zak!adach jednostek samorz%du terytorialnego, dla których organem restrukturyzacyjnym jest Wojewoda prezentuje tabela nr 11. X. Dotacja Drugim mechanizmem wspieraj%cym dzia!ania restrukturyzacyjne by!o umo$liwienie uzyskania dotacji na mocy art. 40 ustawy przez zak!ady opieki zdrowotnej, które w dniu z!o$enia wniosku o dotacj" nie posiada!y zaleg!o#ci w sp!acie zobowi%za& znanych na dzie& 31 grudnia 2004 roku oraz nie podlegaj%cych restrukturyzacji finansowej. Dotacja s!u$y!a wsparciu dzia!a& polegaj%cych na:
!" !" !"

restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zak!adu, innych dzia!aniach maj%cych na celu popraw" sytuacji ekonomicznej zak!adu, b%d' jako#ci udzielanych #wiadcze& zdrowotnych. ten cel w ustawie bud$etowej na rok 2005 zosta!y zaplanowane #rodki

Na

w wysoko#ci 100 mln z!. Minister Finansów, na wniosek Ministra Zdrowia, po pozytywnym

27

zaopiniowaniu przez Komisj" Finansów Publicznych Sejmu RP, zwi"kszy! dotacj" o kolejne 100 070 tys. z!. +%czna kwota przeznaczona na wsparcie dzia!a& restrukturyzacyjnych dla niezad!u$onych zak!adów opieki zdrowotnej wynosi!a wi"c 200 070 tys. z!. Szczegó!owe warunki i kryteria ubiegania si" o dotacje zosta!y okre#lone w zaakceptowanym w dniu 23.05.2005 r. przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia „Programie pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005”. Do dnia 21 lipca 2005 r. (ustawowy ostateczny termin sk!adania wniosków o dotacj") z!o$ono: - 321 wniosków o dotacj" na !%czn% kwot" 638,2 mln z!, w tym 3 wnioski by!y nie rozpatrzone ze wzgl"du na przekazanie ich z pomini"ciem organu restrukturyzacyjnego, w zwi%zku z powy$szym do rozpatrzenia pozosta!o 318 wniosków, - 15 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych, - dla 303 zak!adów opieki zdrowotnej Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaakceptowa!o propozycje podzia!u dotacji na !%czn% kwot" 200 070 tys. z!. Ministerstwo Zdrowia wys!a!o do wszystkich jednostek umowy o dotacj" w celu ich podpisania wszystkie zak!ady odes!a!y zwrotnie podpisane umowy. Cz"#( zak!adów wyst%pi!a o aneksy do umów. Warunkiem przekazania #rodków w ramach dotacji by!o przed!o$enie przez zak!ad faktur dotycz%cych zakwalifikowanych zada&. Do dnia 30 grudnia 2005 r. przekazano do zak!adów opieki zdrowotnej 145 734 796,90 z!. Wykorzystanie #rodków z uwzgl"dnieniem #rodków niewygasaj%cych wynosi!o 95,95%. Ponadto informujemy, $e przeniesienie #rodków na wydatki niewygasaj%ce z up!ywem roku bud$etowego 2005 zg!osi!o 96 zak!adów na kwot" 46 221 219 z!. na dzie& 30.06.2006 r. z wydatków niewygasaj%cych zosta!o zrealizowane 44 250 674,50 z!, co stanowi!o 95,7%. +%czna kwota przekazana z dotacji wynosi!a 190 341 624,66 z!, co stanowi 95,1%. Wykorzystanie dotacji obrazuje za!%cznik nr 13. Szczegó!owe informacje na temat z!o$onych wniosków, podzia!u dotacji oraz wydatków niewygasaj%cych przedstawiaj% za!%czniki nr 14 i 15. Do dnia 31.12.2007 r. zosta!o skontrolowanych 196 zak!adów opieki zdrowotnej (co stanowi 82,7 %), które otrzyma!y dotacj" w ramach „Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005”, dla których organem za!o$ycielskim s% jednostki samorz%du terytorialnego. W wyniku przeprowadzonych kontroli przez wojewodów, o zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z zapisami umowy wyst%piono do 4 zak!adów: - Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie (dotacja zosta!a wykorzystana po terminie obowi%zywania umowy), 28

- Powiatowy Zespó! Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (dotacja zosta!a wykorzystana po terminie obowi%zywania umowy), - Samodzielny Publiczny Zespó! Zak!adów Lecznictwa Otwartego Warszawa-,oliborz (dotacja zosta!a wykorzystana po terminie obowi%zywania umowy), - Samodzielny Publiczny Zespó! Opieki Zdrowotnej w K"dzierzynie-Ko'lu (w dniu z!o$enia wniosku zak!ad posiada! zaleg!o#ci w sp!acie zobowi%za& znanych na dzie& 31.12.2004 r., co wyklucza!o z ubiegania si" o dotacj" w ramach „Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005”. Ponadto, do dnia 15.02.2007 r. zosta!y skontrolowane w 100 % zak!ady opieki zdrowotnej, które otrzyma!y dotacj" w ramach „Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005” podleg!e MON i MSWiA. Natomiast w jednostkach podleg!ych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia do dnia 31.12.2007 r. skontrolowanych zosta!o 26 zak!adów, co stanowi 72,2 %. Dotacja w skontrolowanych zak!adach zosta!a wykorzystana, zgodnie z zapisami umowy. Ogó!em kontrol% zosta!o obj"tych 263 zak!ady opieki zdrowotnej, które otrzyma!y dotacj" w ramach „Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005”, co stanowi 86,8 %. XI. Podsumowanie 1. Nast"puje spadek zad!u$enia wymagalnego zak!adów opieki zdrowotnej, przy niewielkim wzro#cie !%cznej warto#ci wszystkich zobowi%za& w skali kraju (wg danych na dzie& 30 czerwca 2008 r. !%czna warto#( zobowi%za& wzros!a o 1,1% w porównaniu do poprzedniego kwarta!u, tj. z 9 495,8 mln z! do 9 596,9 mln z!). I tak: - na koniec 2004 r. wynosi!o 5 872 mln z!, - na koniec 2005 r. wynosi!o 4 934 mln z!, - na koniec 2006 r. wynosi!o 3 724 mln z!, - na koniec 2007 r. wynosi!o 2 666 mln z!, - na koniec czerwca 2008 r. wynosi!o 2 636,8 mln z!. Wyhamowanie tempa wzrostu zad!u$enia zoz zaobserwowano ju$ w II po!owie 2004 r. oraz w I kw. 2005 r. Od drugiej po!owy 2005 r. rozpocz%! si" systematyczny spadek warto#ci zobowi%za& wymagalnych. Na przestrzeni 3 lat zobowi%zania wymagalne (30.06.2005 r. – 29

30.06.2008 r.) spad!y o 3,60 mld z!. Systematycznie, jednak wolno ro#nie liczba jednostek niezad!u$onych. Wg stanu na dzie& 30.06.2008 r. jednostki bez zobowi%za& wymagalnych stanowi% 56,3% wszystkich sp zoz. 2. Indywidualne roszczenia pracownicze wynikaj%ce z art. 4a ustawy o negocjacyjnym systemie kszta!towania przyrostu przeci"tnych wynagrodze& u przedsi"biorców oraz o zmianie niektórych ustaw zaspokojono w 100%, przy czym trzy zak!ady opieki zdrowotnej nie s% w stanie w ca!o#ci zrealizowa( zobowi%za& (pomimo zabezpieczonych #rodków na ten cel), ze wzgl"du na brak ustanowionych spadkobierców oraz z przyczyn formalnych (trudno#ci w ustaleniu aktualnego adresu zamieszkania, przed!u$aj%ce si" pobyty by!ych pracowników poza granicami kraju). 3. Ustawa spowodowa!a, $e zak!ady podj"!y dzia!ania wp!ywaj%ce na popraw" ich sytuacji finansowej (21% jednostek uzyska!o zdolno#( do terminowego regulowania zobowi%za& bie$%cych). Jednostki realizuj% programy restrukturyzacyjne, zatwierdzone przez organy restrukturyzacyjne, jednak$e ustawa nie okre#li!a narz"dzi dla tych organów do przeprowadzania kontroli realizacji programów naprawczych. 4. Do dnia 03 wrze#nia 2008 r. post"powanie restrukturyzacyjne zako&czono w 521 zak!adach opieki zdrowotnej, tj. w 96% zak!adach uczestnicz%cych w procesie restrukturyzacji finansowej. 5. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisa! 553 umowy o po$yczk" Skarbu Pa&stwa. Obowi%zuj%ca kwota wszystkich umów (po uwzgl"dnieniu zarówno aneksów zmniejszaj%cych jak i zwi"kszaj%cych) wg stanu na dzie& 30.06.2008 r. wynosi 1 952 440 078,61 z!. Pozosta!o do wykorzystania 248 mln z!. 6. Dotacja przyznana zak!adom opieki zdrowotnej na popraw" infrastruktury zak!adów i podniesienie poziomu jako#ci #wiadcze& zdrowotnych wykorzystana zosta!a w 95,1%. XII. Wnioski
1. Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej umo$liwi!a zak!adom zaspokojenie indywidualnych roszcze& pracowniczych z tytu!u „ustawy 203”, a tym samym spe!ni!a swoje podstawowe zadanie. 2. Ustawa umo$liwi!a zak!adom zrzeczenie si" roszcze& pracowniczych wynikaj%cych z tzw. „ustawy 203” wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Pa&stwa oraz innych jednostek

30

sektora finansów publicznych. Oko!o 240 zak!adów opieki zdrowotnej zrzek!o si" roszcze& wobec NFZ na !%czn% kwot" 1,3 mld z!, wobec Skarbu Pa&stwa na kwot" 81 mln z! oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w wysoko#ci 149 tys. z! do dnia 30.06.2008 r. 155 jednostek podj"!o decyzj" o nie zrzekaniu si" roszcze& i pozostaje stron% sporu s%dowego z Narodowym Funduszem Zdrowia na !%czn% kwot" 758 mln z! do dnia 31 lipca 2008 r. 3. Restrukturyzacj% finansow% zosta!a obj"ta tylko cz"#( publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, niemniej jej efekty sta!y si" widoczne ju$ w pierwszym okresie funkcjonowania. W wyniku dzia!ania ustawy od 2005 r. obserwuje si" systematyczny spadek zobowi%za& wymagalnych oraz niewielki wzrost !%cznej warto#ci wszystkich zobowi%za& w skali kraju. Zwa$ywszy, i$ zahamowanie tempa zad!u$enia wymagalnego w zrestrukturyzowanych zak!adach mo$e by( przej#ciowe, ze wzgl"du na okresowy charakter funkcjonowania ustawy, nale$y podj%( kolejne dzia!ania skierowane na reformowanie obszaru finansów publicznych zak!adów opieki zdrowotnej. 4. Przyst%pienie do procesu restrukturyzacji zad!u$enia wi%za!o si" z podj"ciem przez jednostki szeregu dzia!a& naprawczych s!u$%cych poprawie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. W programach restrukturyzacyjnych, opiniowanych przez organy tworz%ce zak!ady, wskazano zamierzone dzia!ania umo$liwiaj%ce terminowe regulowanie zobowi%za& publicznoprawnych i obs!ug" zad!u$enia, a tak$e proponowane zmiany organizacyjne. Realizacja za!o$e& zawartych w programach restrukturyzacyjnych powinna stanowi( przedmiot kontroli ze strony organów tworz%cych te zak!ady i stanowi( podstaw" do szczegó!owej analizy jej efektów przez organy restrukturyzacyjne, bior%c pod uwag" zmiany w obszarach i wydarzenia w samych samodzielnych publicznych zoz – inne dzia!ania poprawiaj%ce sytuacj" finansow% zak!adów, tj. program „Wzmocnienie Bezpiecze&stwa Zdrowotnego Obywateli”, przekszta!cenia samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej w spó!ki kapita!owe czy wydarzenia zwi%zane z $%daniami p!acowymi, które spowodowa!y pogarszanie sytuacji finansowej zak!adów opieki zdrowotnej.

XIII. Wnioski dotycz&ce oceny skuteczno#ci przeprowadzanego procesu restrukturyzacji zad!u%enia Uchwalenie i wprowadzenie w $ycie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. przynios!o pozytywne efekty funkcjonowania publicznych zak!adów opieki zdrowotnej. Na podstawie monitorowania przebiegu restrukturyzacji, ustawa spe!ni!a oczekiwania zak!adów, w szczególno#ci w zakresie

31

zaspokojenia indywidualnych roszcze& pracowniczych, wynikaj%cych z tytu!u „ustawy 203”. Oko!o 96% jednostek pozytywnie zako&czy!o post"powanie restrukturyzacyjne, reguluj%c w ustawowym zakresie sp!at" zobowi%za& publicznoprawnych i cywilnoprawnych za lata 1999-2004. Ustawa korzystnie wp!yn"!a na popraw" sytuacji finansowej zak!adów opieki zdrowotnej. Odnotowano tendencj" wzrostow% liczby jednostek odzyskuj%cych zdolno#( do terminowego regulowania zobowi%za& bie$%cych (p!ynno#( finansow%), jednak$e nadal za nisk% w wi"kszo#ci zak!adów opieki zdrowotnej. Nast"puje spadek zad!u$enia wymagalnego, przy niewielkim wzro#cie !%cznej warto#ci wszystkich zobowi%za& w skali kraju. Wyhamowanie tempa wzrostu zad!u$enia zoz zaobserwowano ju$ w II po!owie 2004 r. oraz w I kw. 2005 r. Od drugiej po!owy 2005 r. rozpocz%! si" systematyczny spadek warto#ci zobowi%za& wymagalnych. Na przestrzeni 3 lat zobowi%zania wymagalne (30.06.2005 r. – 30.06.2008 r.) spad!y o 3,60 mld z!. Systematycznie, jednak wolno ro#nie liczba jednostek niezad!u$onych. Wg stanu na dzie& 30.06.2008 r. jednostki bez zobowi%za& wymagalnych stanowi% 56,3% wszystkich sp zoz. Ustawa nie rozwi%za!a w ca!o#ci problemu zad!u$enia publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, powoduj%c jednak bardzo korzystn% zmian" w tym zakresie, dlatego zasadnym jest, w celu utrzymania osi%ganych efektów, podejmowanie kolejnych dzia!a& o podobnym charakterze. XIV. Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zad!u%enia samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, dla których organami za!o%ycielskimi s& jednostki samorz&du terytorialnego Od lat utrzymuje si" bardzo wysokie zad!u$enie sp zoz, dla których organami za!o$ycielskimi s% j.s.t. Dla Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, jak równie$ dla poszczególnych Izb, zad!u$enie to stanowi powa$ny problem. Zgodnie z obowi%zuj%cym prawem, istnieje niebezpiecze&stwo przej#cia tych zobowi%za& na organy za!o$ycielskie (w przypadku likwidacji sp zoz). )wiadomo#( tego zagro$enia maj% j.s.t. i od wielu lat podejmuj% próby aktywnego wspierania „swoich” sp zoz. Najcz"#ciej sprowadza si" to do udzielania po$yczek, zakupów inwestycyjnych, udzielania por"cze&. Dzia!ania te powoduj% obci%$anie bud$etów j.s.t. (kosztem wykonywania innych zada& ustawowych), jednak przy braku skutecznych narz"dzi kontroli nad sp zoz cz"sto efekty tego wspomagania s% niewspó!mierne do wysi!ku samorz%du. Zdaniem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dotychczasowe dzia!ania Rz%du (w tym Ministerstwa Zdrowia) zmierzaj%ce do stworzenia nowych ram prawnych, które

32

umo$liwi!yby zniwelowanie zad!u$enia sp zoz podleg!ych j.s.t., tylko cz"#ciowo zmniejszy!y zagro$enie realizacji ustawowych zada& przez te jednostki. Dwukrotnie nowelizowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak!adów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 78, poz. 684, zm.: z 2006 r. nr 137, poz. 971 i z 2007 r. nr 158, poz. 1104) wprowadzi!a mechanizmy umo$liwiaj%ce sp zoz (zatrudniaj%cym na dzie& 1 stycznia 2001 r. powy$ej 50 osób) jednorazow% restrukturyzacj" zobowi%za& publicznoprawnych i cywilnoprawnych oraz indywidualnych roszcze& pracowników wynikaj%cych z tzw. „ustawy 203”, znanych na dzie& 31 grudnia 2004 roku. Ustawa ta dawa!a mo$liwo#( skorzystania z pomocy tylko tym sp zoz, które z!o$y!y wniosek o wszcz"cie post"powania restrukturyzacyjnego w okresie od 21 maja do 22 sierpnia 2005 roku. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych zwraca uwag", $e znacz%cy udzia! w d!ugu sp zoz maj% nadal zobowi%zania na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych (ok. 50% zad!u$enia) i w tym zakresie nale$y rozwa$y( zastosowanie umorzenia tych zobowi%za&, a co najmniej odsetek za zw!ok" i kosztów egzekucji przeprowadzonych przez komorników skarbowych. W stosunku do zobowi%za& na rzecz podmiotów spoza sektora finansów publicznych powinna natomiast istnie( mo$liwo#( zaci%gania po$yczek (zwrotnych oczywi#cie) z bud$etu pa&stwa na sp!at" tych zobowi%za&. Zdaniem Krajowej Rady, samorz%dy powinny akcj" odd!u$ania sp zoz rozpocz%( mo$liwie szybko (nie czekaj%c na ich likwidacj") i po!%czy( z mo$liwo#ci% zmiany ich formy prawnej. Dotychczasowy stan prawny uniemo$liwia zarówno organowi za!o$ycielskiemu jak i organom kontrolnym skuteczne powstrzymywanie wzrostu zad!u$enia sp zoz, a tak$e zmuszenie dyrekcji sp zoz do wyra'nego obni$ania wska'nika zad!u$enia. Izby, ze wzgl"du na ustawowo okre#lone kryteria kontroli, ale tak$e obowi%zuj%ce sp zoz przepisy prawne, nie mog% skutecznie przeciwdzia!a( zaci%ganiu zobowi%za& przez sp zoz nieznajduj%cych pokrycia w planowanych przychodach, a — w efekcie — zwi"kszaniu zad!u$enia. XV. Informacja NIK o wynikach kontroli restrukturyzacji samodzielnych publicznych zak!adów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzgl$dnieniem wykorzystania pomocy publicznej – lipiec 2008 r. * - kontrola za lata 2005-2007 (I pó!rocze) Najwy$sza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizacj" programów restrukturyzacyjnych przez wi"kszo#( skontrolowanych zak!adów. Wyniki finansowe osi%gni"te przez 34 spzoz (71 % skontrolowanych) by!y gorsze od prognozowanych w tych programach, a 23 placówki (47 %)

33

zrealizowa!y, w okresie obj"tym kontrol%, mniej ni$ po!ow" zaplanowanych zada&. Nadzór nad realizacj% programów by! niewystarczaj%cy. Najwy$sza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawid!owo#ci, ocenia wykorzystanie #rodków z po$yczki Skarbu Pa&stwa, udzielonej skontrolowanym zak!adom opieki zdrowotnej za po#rednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Zosta!y one wydatkowane na zadania przewidziane w art. 35 ust. 4 pkt 3 ustawy. NIK równie$ pozytywnie oceni!a, pomimo stwierdzonych nieprawid!owo#ci, realizacj" przez Ministra Zdrowia zada& organu restrukturyzacyjnego. W trakcie kontroli zbadano 29 (tj. 51,8%) post"powa& prowadzonych przez Ministra. W wi"kszo#ci przypadków, w trakcie procedury wydawania decyzji o warunkach restrukturyzacji, przestrzegane by!y stosowne regulacje zawarte w ustawie (pismo o znaku: KPZ-41011-5-07 z dnia 16 stycznia 2008 r.). Najwy$sza Izba Kontroli negatywnie ocenia niewykorzystanie przez Ministra Zdrowia ustawowych mo$liwo#ci wsparcia restrukturyzacji finansowej szpitali klinicznych i instytutów. Pozytywnie natomiast ocenia dzia!ania podejmowane w tym zakresie przez jednostki samorz%du terytorialnego w stosunku do zak!adów, dla których by!y one organami za!o$ycielskimi. W wyniku kontroli NIK stwierdzi!a, i$: 1. Restrukturyzacja publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, realizowana w oparciu o ustaw"! z dnia 15 kwietnia 2005 r., doprowadzi!a do spadku ich zobowi%za& wymagalnych. Ca!kowite zad!u$enie tego sektora nadal jest bardzo wysokie, wed!ug danych Ministerstwa Zdrowia wynosi 9 408,4 mln z!. Tendencj"! t"! potwierdzaj%! dane zebrane w kontrolowanych zak!adach, chocia$! dynamika spadku zobowi%za&! wymagalnych by!a w tej grupie mniejsza obni$y!y si"!one z 530 mln z!, wed!ug stanu na koniec 2004 r., do 456,1 mln z! w po!owie 2007r. Jednocze#nie kwota zobowi%za&! ogó!em zwi"kszy!a si" z 767,1 mln z! do 860,6 mln z!. W ocenie NIK, w skontrolowanych zak!adach nie podj"to wystarczaj%cych dzia!a& w celu usprawnienia ich funkcjonowania i zapobiegania procesowi zad!u$ania si"! tych jednostek. Wyst%pi!y bowiem nieprawid!owo#ci zarówno w tworzeniu, jak i wdra$aniu programów restrukturyzacyjnych, które powinny racjonalizowa(!gospodark"!finansow% spzoz. Projekty tych programów stanowi!y jeden z za!%czników do wniosku o wszcz"cie post"powania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, powinny one wskazywa(! zamierzone dzia!ania zak!adów, maj%ce na celu napraw"! ich sytuacji ekonomicznej. Planuj%c te zadania, w 15 jednostkach (tj. 31% skontrolowanych zak!adów), post"powano nierzetelnie. Przyjmowano nierealne za!o$enia

34

i nie analizowano op!acalno#ci poszczególnych proponowanych dzia!a&. W ten sposób, obok uzasadnionych przedsi"wzi"(, które stwarza!y szans"!poprawy sytuacji finansowej publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, planowano tak$e zadania, których efekty mog!y okaza(! si"! niekorzystne. Ponadto pope!niano b!"dy w trakcie sporz%dzania tych planów. Organy za!o$ycielskie nie przywi%zywa!y wystarczaj%cej wagi do merytorycznej analizy tre#ci przedk!adanych programów, co NIK ocenia jako post"powanie nierzetelne. 2. Istotna cz"#(! przedsi"wzi"(, zaplanowanych w programach restrukturyzacyjnych skontrolowanych placówek, nie zosta!a zrealizowana. W przypadku 30% zada&! w ogóle nie rozpocz"to ich realizacji, mimo i$! by!y w#ród nich przedsi"wzi"cia, których wykonanie umo$liwi!oby popraw"! wyniku finansowego spzoz. Do nieprawid!owo#ci stwierdzonych w tym zakresie nale$y zaliczy(: - Zaniechanie wprowadzenia samofinansowania prowadzonej dzia!alno#ci przez poszczególne oddzia!y szpitali i utrzymywanie deficytowych jednostek organizacyjnych, bez ich zasadniczej reorganizacji. - Przewlek!e wdra$anie systemów informatycznych umo$liwiaj%cych monitorowanie przebiegu leczenia, zu$ycia leków, preparatów diagnostycznych, #rodków dezynfekcyjnych i uszczelniaj%cych gospodark"!tymi materia!ami. - Opó'nienia w planowanej modernizacji budynków, która zapewni!aby m.in. obni$enie kosztów ogrzewania pomieszcze&!szpitalnych. - Zaniechanie poszerzenia zakresu prowadzonej dzia!alno#ci, co uniemo$liwi!o zwi"kszenie uzyskiwanych przychodów w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niepodj"cie wspomnianych przedsi"wzi"(! wynika!o nie tylko z b!"dów pope!nionych przez kieruj%cych poszczególnymi zak!adami, ale by!o tak$e konsekwencj% braku #rodków finansowych potrzebnych na ich realizacj". Niewystarczaj%ce efekty procesu restrukturyzacji by!y tak$e skutkiem zaniechania przez organy za!o$ycielskie przekszta!ce&! lub likwidacji niektórych podleg!ych im placówek, mimo i$! by!y one uzasadnione rachunkiem ekonomicznym. Niepodejmowanie takich decyzji, trudnych z punktu widzenia spo!ecznego, powodowa!o dalsze pogarszanie sytuacji finansowej tych placówek. 3. Post"powanie restrukturyzacyjne, wobec wi"kszo#ci kontrolowanych zak!adów, prowadzone by!o zgodnie z przepisami ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji. Jednak w przypadku 5

35

zak!adów

(10%

kontrolowanych)

organy

restrukturyzacyjne

wyda!y

decyzje

o warunkach restrukturyzacji, mimo niespe!nienia jednego z wymogów ustawowych, co by!o dzia!aniem nielegalnym. Najwy$sza Izba Kontroli negatywnie ocenia tak$e likwidatorów zak!adów opieki zdrowotnej, którzy, w trakcie prowadzonej likwidacji, sk!adali wnioski o wszcz"cie post"powania restrukturyzacyjnego. Nie by!o bowiem podstaw do uznania, i$! planowane dzia!ania restrukturyzacyjne w likwidowanych zak!adach doprowadz%! do efektywnego funkcjonowania tych jednostek w przysz!o#ci. NIK nie podzieli!a tak$e argumentacji organów za!o$ycielskich tych zak!adów, które pozytywnie opiniowa!y wnioski o wszcz"cie post"powania, i$! w ka$dej chwili istnia!a mo$liwo#(! podj"cia decyzji o odst%pieniu od likwidacji, w efekcie poprawy wyników finansowych. Procesy likwidacyjne by!y bowiem zaawansowane i wynika!y z przyj"tej koncepcji funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie danej jednostki samorz%du terytorialnego. W ocenie NIK, powodem sk!adania wniosku o wszcz"cie post"powania restrukturyzacyjnego by!a przede wszystkim mo$liwo#(! pozyskania #rodków publicznych na preferencyjnych warunkach, w postaci po$yczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W takich sytuacjach organy restrukturyzacyjne umarza!y post"powanie restrukturyzacyjne. Zak!ady uzyskiwa!y jednak t"! cz"#(! po$yczki, do otrzymania której nie by!a konieczna decyzja o warunkach restrukturyzacji. Najwy$sza Izba Kontroli negatywnie ocenia tak$e stwierdzone przypadki umorze&!post"powa&! restrukturyzacyjnych, wynikaj%ce z niepodj"cia przez kieruj%cych spzoz!dzia!a&!przewidzianych w ustawie o pomocy publicznej i restrukturyzacji.! 4. W celu realizacji postanowie&! art. 40 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji w Ministerstwie Zdrowia przygotowano „Program pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005 dla publicznych zak!adów opieki zdrowotnej, które w dniu z!o$enia wniosku nie posiadaj%! zaleg!o#ci w sp!acie zobowi%za& znanych na dzie&!! 31 grudnia 2004 r.”. Najwy$sza Izba Kontroli negatywnie ocenia przypadki nierównego traktowanie jednostek ubiegaj%cych si"! o dotacj"! i nierzetelnej oceny ich wniosków, co stwierdzono w przypadku 4 post"powa&!(26,7% zbadanych). 5. Jednostki samorz%du terytorialnego w niewielkim stopniu kontrolowa!y dzia!ania restrukturyzacyjne realizowane przez podleg!e im placówki. Minister Zdrowia nie skontrolowa! realizacji programu restrukturyzacyjnego w $adnym zak!adzie opieki zdrowotnej, co w ocenie NIK by!o post"powaniem nierzetelnym.

36

6. Najwy$sza Izba Kontroli podczas kontroli zwróci!a uwag", i$!nie zosta! zrealizowany istotny wniosek systemowy, sformu!owany przez NIK po przeprowadzonej w 2003 r. kontroli restrukturyzacji i przekszta!ce&! systemowych w ochronie zdrowia, dotycz%cy podj"cia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia zakresu i standardów #wiadcze&!zdrowotnych, które s%! finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Bior%c pod uwag" m.in. wniosek NIK trwaj% prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „ustaw% koszykow%”). Oprócz wniosków maj%cych na celu usuni"cie nieprawid!owo#ci ujawnionych w wyniku kontroli i przedstawionych w wyst%pieniach pokontrolnych, skierowanych do kierowników skontrolowanych jednostek, NIK przedstawi!a Ministrowi Zdrowia i organom za!o$ycielskim spzoz wnioski maj%ce charakter systemowy. 1. Wzmocnienie nadzoru nad funkcjonowaniem publicznych zak#adów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzgl!dnieniem ich gospodarki finansowej. W ocenie NIK, niekorzystn%! sytuacj"! finansow%! skontrolowanych spzoz mo$e pog!"bia(! niewystarczaj%cy nadzór w!a#cicielski oraz forma prawna w jakiej funkcjonuj%, która nie zapobiega systematycznemu pogarszaniu si"! wyników finansowych. 2. Rozwa%enie przygotowania regulacji prawnych, które u#atwi#yby zmian!! struktury zad#u%enia samodzielnych publicznych zak#adów opieki zdrowotnej z! krótko- na d#ugoterminowe.! Skontrolowane zak!ady opieki zdrowotnej w programach restrukturyzacji, obok! zmian organizacyjnych, planowa!y te$! zadania inwestycyjne, zmierzaj%ce zarówno do! poprawy dotychczasowych warunków udzielania #wiadcze&, jak i rozszerzenia zakresu! us!ug medycznych. Inwestycje w maj%tek trwa!y mog%! prowadzi(! do zaniedbywania! wydatków bie$%cych i wzrostu zobowi%za&, szczególnie krótkoterminowych.! Istotn%! form%! wsparcia funkcjonowania spzoz, zamiast dora'nie przekazywanych #rodków, mog!aby stanowi(! zmiana struktury ich zad!u$enia. W trakcie realizacji ustawy o! pomocy publicznej i restrukturyzacji, zak!ady nie wykorzystywa!y praktycznie mo$liwo#ci!emisji obligacji, mimo i$!przewidziano j%! w przepisach ustawowych. Szersze! upowszechnienie tego instrumentu wymaga!oby wprowadzenia rozwi%za&, które! zapewni!yby atrakcyjno#(! tych papierów warto#ciowych dla potencjalnych nabywców,!szczególnie w odniesieniu do bezpiecze&stwa transakcji.!W wyniku zmiany struktury zad!u$enia zak!ady nie traci!yby p!ynno#ci finansowej,! maj%c mo$liwo#(! sp!aty d!ugu w d!u$szym okresie czasu. 37

3. Doprowadzenie do realizacji wniosku pokontrolnego NIK, formu#owanego od lat, tj. ustalenia zakresu i standardów &wiadcze$ zdrowotnych, które s' finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ich zdefiniowanie stanowi!oby podstaw" do okre#lenia przez zak!ady opieki zdrowotnej w!asnej oferty, finansowanej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz stworzy!oby mo$liwo#( poszukiwania przez publiczne zak!ady opieki zdrowotnej, w ramach restrukturyzacji prowadzonej dzia!alno#ci, dodatkowych przychodów za us!ugi wykraczaj%ce poza okre#lony ustawowo zakres. Jak wskazano powy$ej realizacja przedmiotowego wniosku nast%pi w tzw. „ustawie koszykowej”.

* Opracowano na podstawie „Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji samodzielnych publicznych zak#adów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzgl!dnieniem wykorzystania pomocy publicznej” NIK, Warszawa, lipiec 2008 r.

38

Zobowi!zania powsta"e w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. uregulowane w procesie restrukturyzacji finansowej

Za"!cznik 1

Zobowi!zania Cywilnoprawne umorzone
31 584 756,58 86 541 493,14 4 970 139,64 19 287 727,30 40 034 357,70 65 389 100,47 92 854 988,86 24 096 098,07 57 566 141,65 6 379 880,56 11 176 947,51 94 477 245,61 44 719 755,08 58 225 547,33 57 975 462,84 10 236 430,81 14 072 931,89 19 725 994,41 1 129 706 084,90 70 663 981,77 25 030 033,38 9 606 423,60 6 706 931,23 14 200 052,20 706 704 146,93 22 783 526,98 15 066 540,16 13 650 171,65 5 672 396,83 29 935 673,46 95 719 270,24 5 055 105,83 19 400 478,84 15 727 180,03 65 812 311,11 7 022 404,74 369 415,11 8 235 266,72 64 782 233,07 9 964 747,24 16 381 180,92 9 087 028,49 3 817 951,95 3 088 806,58 3 798 002,96 306 816 062,76 152 562 611,41 148 123 936,27 61 162 817,20 24 103 804,43 219 727 904,92 92 277 871,94 132 138 623,88 32 236 610,00

Lp. Publicznoprawne sp"acone umorzone

Organ restrukturyzacyjny Z tytu"u "ustawy 203"
88 795 440,06 44 435 279,16 31 481 460,08 134 374 263,50 15 560 985,96 81 527 945,08 42 319 934,25 218 539 005,42 10 854 185,85 22 193 623,84 20 795 308,49 32 629 818,79 109 111 802,96 41 840 515,06 13 065 536,86 12 907 390,82 10 348 900,81 930 781 396,99

sp"acone
467 419 427,35 246 099 322,43 73 006 165,33 82 129 096,47 88 691 622,38 194 259 579,86 53 125 810,28 130 743 179,77 14 350 102,91 55 242 797,01 809 724 028,60 150 069 714,77 100 322 577,79 77 145 604,23 54 815 451,84 32 420 028,49 48 920 629,15 2 678 485 138,66

1.

Minister Zdrowia

2.

Wojewoda Dolno'l!ski

3.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

4.

Wojewoda Lubelski

5.

Wojewoda Lubuski

6.

Wojewoda &ódzki

7.

Wojewoda Ma"opolski

8.

Wojewoda Mazowiecki

9.

Wojewoda Opolski

10.

Wojewoda Podlaski

11.

Wojewoda Podkarpacki

12.

Wojewoda Pomorski

13.

Wojewoda (l!ski

14.

Wojewoda (wi%tokrzyski

15.

Wojewoda Warmi#sko-Mazurski

16.

Wojewoda Wielkopolski

17.

Wojewoda Zachodniopomorski

Razem

,ród!o: Dane z Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

Zobowi!zania powsta"e w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. uregulowane w procesie restrukturyzacji finansowej

Za"!cznik 1

)ród"a finansowania zobowi!za#, obj%tych ustaw! o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak"adów opieki zdrowotnej - poza po$yczk! SP Za"!cznik 2

Lp.

Organ restrukturyzacyjny

Wysoko'+ zobowi!za# publicznoprawnych wy"!cznie umorzonych i pozostaj!cych do umorzenia

Wysoko'+ zobowi!za# cywilnoprawnych wy"!cznie umorzonych i pozosta"ych do umorzenia

Wysoko'+ zaci!gni%tego Przej%cie Wysoko'+ po$yczki kredytu bankowego zobowi!za# przez od organu, który na restrukturyzacj% organ, który utworzy" zak"ad zobowi!za# z lat utworzy" zak"ad 1999-2004 Pokrycie zobowi!za# Emisja obligacji z w"asnych 'rodków zak"adu

Inne *ród"a pokrycia zobowi!za# wymieni+ kwot% i poda+ *ród"a

umorzone
23 417 613,81 66 443 344,78 5 248 403,75 23 227 743,59 13 880 851,16 13 485 490,31 5 628 285,62 11 517 546,99 367 590,49 8 235 266,72 2 296 946,00 10 099 252,65 16 286 369,30 9 178 789,32 3 817 951,95 3 120 111,36 3 152 045,98 219 403 603,78 0,00 45 494 718,87 63 926,38 411 457,00 0,00 0,00 36 825 178,33 64 789 136,00 35 551 230,24 24 552 777,47 24 379 867,63 1 191 121 643,96 0,00 157 019 793,55 0,00 720 000,00 0,00 44 284 518,41 0,00 0,00 0,00 1 087 468,43 0,00 3 950 000,00 30 627 050,19 10 323 550,00 523 000,00 4 600 000,00 8 826 180,90 259 694 384,30 0,00 128 993 061,27 27 270 458,27 5 628 285,62 62 314 800,12 7 917 940,50 2 635 312,09 241 709 527,41 24 027 661,54 40 268,00 117 097 915,26 63 681 010,59 2 391 057,50 7 464 802,42 0,00 45 139 736,32 0,00 2 015 221,50 0,00 400 000,00 6 729 091,72 2 483 257,00 2 721 162,64 703 000,00 11 109 863,50 147 723 278,87 0,00 108 590 684,25 5 122 916,64 3 996 247,85 0,00 16 588 528,20 6 400 000,00 4 000 000,00 35 334 387,78 123 046 182,16 65 337 147,24 29 933 593,53 1 381 082,00 4 658 443,66 0,00 28 636 244,89 12 482 900,00 9 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 082 900,00

do umorzenia

umorzone

do umorzenia
277 879 853,36 79 439 697,43 22 686 951,05 72 811 914,48 20 225 023,89 97 635 479,10 10 105 360,19 71 015 519,79 3 771 920,30 26 021 583,98 248 978 411,91 79 441 857,54 73 972 789,93 34 226 189,77 20 327 234,97 3 029 764,59 14 151 181,09 1 155 720 733,37 119 771 847,91 148 778 491,50 8 225 257,44 5 776 567,51 6 654 012,58 8 353 816,31 1 166 258,75 26 739 802,24 3 582 825,00 0,00 459 000,00 691 736,16 15 146 349,87 716 084,35 1 360 825,31 0,00 12 769 714,09 360 192 589,02

1.

Minister Zdrowia

30 914 357,05

66 910 275,23

2. 133 695,79

Wojewoda Dolno'l!ski

91 212 459,16

30 129 649,58

3.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

22 576 670,37

4. 0,00

Wojewoda Lubelski

34 031 740,28

1 666 898,30

5.

Wojewoda Lubuski

65 180 046,09

6.

Wojewoda &ódzki

95 770 650,27

17 679 488,08

7.

Wojewoda Ma"opolski

36 812 585,30

241 684,46

8. 0,00

Wojewoda Mazowiecki

55 434 510,93

2 021 801,38

9.

Wojewoda Opolski

6 273 346,53

10. Wojewoda Podlaski 28 024,65 0,00

11 176 947,51

1 307 080,04

11. Wojewoda Podkarpacki

92 981 511,84

12. Wojewoda Pomorski

36 070 077,84

13. Wojewoda (l!ski 0,00 0,00

70 642 562,48

1 960 646,10

14. Wojewoda (wi%tokrzyski

25 533 862,88

15. Wojewoda Warmi#sko-Mazurski

8 232 824,30

16. Wojewoda Wielkopolski 0,00

6 865 225,82

842 050,53

17. Wojewoda Zachodniopomorski

14 392 367,01

Razem

704 101 745,66

122 921 294,14

,ród!o: Dane z Urz!dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

Zobowi!zania zg"oszone do uregulowania w ramach tzw. "IV transzy" po$yczki oraz inne *ród"a finansowania zobowiaza# (ZUS pracodawcy po wyp"aceniu "203")

Za"!cznik nr 3

wg stanu na dzie# 31.01.2008 r.

Wysoko&' zobowi!za" zak#adu zg#oszonych do uregulowania z tzw. "IV transzy" po%yczki SP na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy

Inne (ród#a finansowania zobowi!za" z tytu#u sk#adek na ubezpieczenie spo#eczne w cz$&ci finansowanej przez zak#ad z tytu#u tzw. "ustawy 203" (ZUS pracodawcy powsta#y po wyp#aceniu "203")

Lp. &rodki w#asne kredyty bankowe

Organ restrukturyzacyjny

Zobowi!zania, o których mowa w art. 35b ust. 5 Zobowi!zania, o których mowa w art. 35b Zobowi!zania, o których pkt 1 (ZUS pracodawcy powsta#y po wyp#aceniu ust. 5 pkt 2 (zobowi!zania mowa w art. 35b ust 5 pkt "203") publicznoprawne obj$te restrukturyzacj!) 3 (zobowi!zania cywilnoprawne obj$te ugod! Wierzytelno&' Wierzytelno&' g#ówna Odsetki Odsetki restrukturyzacyjn!) g#ówna 263 959,99 98 613,69 196 622,00 342 470,61 107 320,89 297 324,10 119 116,15 280 255,97 1 526,00 75 967,00 30 109,00 590 716,13 218 316,61 201 891,57 78 504,32 40 077,63 94 149,91 3 036 941,57 25 035 300,94 146 355,92 38 539,34 0,00 685 995,36 3 277 187,06 62 317,52 0,00 533 654,67 55 523,50 1 388 618,72 337 895,83 535 576,48 2 271,40 1 076 804,62 168 050,90 150 113,74 453 000,00 1 953 308,76 578 506,46 283 456,90 4 285,17 0,00 27 725 975,84 0,00 0,00 739 755,42 0,00 0,00 720 633,06 320 304,86 25 407,46 925 104,32 1 819 193,39 365 928,00 958 837,76 498 015,98 68 439,10 286 756,75 4 827 222,20 3 783 642,14 14 810 955,42 871 550,51 4 500 603,32 2 940 984,86 3 614 119,76 9 366 667,94 2 594 593,39 662 564,00 642 487,33 363 107,49 83 946 924,04 6 456 476,57 228 489,00 0,00 5 985 143,24 1 899 036,40 508 556,51 324 862,00 5 972 783,79 155 386,00 10 324,00 755 190,00 3 363 654,00 667 657,93 292 434,31 1 261 270,32 1 456 969,25 9 437 362,54 527 871,69 18 330 895,18 18 189 875,40 0,00 529 671,53 0,00 3 436 929,71 505 200,65 962 530,86 1 160 840,40 856 914,56 199 595,11 169 320,00 0,00 1 284 887,51 869 373,38 727 939,41 453 309,00 153 121,56 176 851,28 11 486 484,96

po%yczka organu za#o%ycielskiego

inne (ród#a

1.

Minister Zdrowia

4 347 630,53

0,00 98 732,08 0,00 1 473 672,92 103 718,15 0,00 0,00 0,00 25 019,18 0,00 0,00 0,00 13 714,30 289 615,98 0,00 0,00 61 738,00 2 066 210,61

300 000,00 1 732 774,41 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 115 603,00 707 284,62 0,00 0,00 44 583,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350 245,80

2.

Wojewoda Dolno'l!ski

1 388 555,63

3.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

1 635 395,00

4.

Wojewoda Lubelski

5 431 053,75

5.

Wojewoda Lubuski

1 449 502,36

6.

Wojewoda &ódzki

2 749 660,83

7.

Wojewoda Ma"opolski

2 665 365,07

8.

Wojewoda Mazowiecki

3 846 334,29

9.

Wojewoda Opolski

120 444,40

10. Wojewoda Podlaski

713 882,23

11. Wojewoda Podkarpacki

869 730,93

12. Wojewoda Pomorski

1 774 886,62

13. Wojewoda (l!ski

5 451 020,53

14. Wojewoda (wi%tokrzyski

2 533 041,44

15. Wojewoda Warmi#sko-Mazurski

283 441,14

16. Wojewoda Wielkopolski

869 941,70

17. Wojewoda Zachodniopomorski

518 661,60

Razem*

36 648 548,05

!ród"o: Dane z Urz#dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

* dane w systemie ci!g"ego uzupe"niania

zobowiązania zgł oszone do uregulowania w ramach tfw' ''V transfy'' po yczki Skarbu Państwa

zał ączńik n( 4

w! slan! na df|eń 31 01 2008 r
o zwie|s|.nia p6rYą |is|aóu l

o(g.ń l.|tlu*turyGvlń|
Poź }ek'

skladk| na ub€ pieeeni. z sk|adki na Ubć zp|.a.ni. sporeane w aę .o nn.nś owanoj spoleen. w aę ś oi lin.n3o@ń.] pue. fakł .d wvią zkc z p .f zakkd po$|ał yĆ n po po .aspokol.nEm pn....kr.d w'zą ę du porĘ pą .n]a ón.U 31 9rudn.200{. n.|..noi r.slfukł J'y &ił €o 9 od .!3l.Ę eł oMych 2 'yuł u Ę w ktpl.@nyć h *Yń.a.od..ń r l ó. ' ! ń h o w a w a d ' 7!'l.*"y !d '.|on.j pEez podń'ól

l'ory !twor.y|

534251,13 6 20256(.52 2 3a3 55099 3 437235,3!

2

5

6

3 525 044,95

1A 826.15 29ł 25o75 105r331,6t 1 006 225,36 2 006 90062 2 610526,4t

12

W.lewoda W2rnr.sXcMazursi'

1 062,47

2 @2 331.X, a6 l5t 023,9a

. sPl.ta krdnu obrlow€ o |ub pozyą k Udf].|on.J pĘ .f podmlo'' klóry g ! nl zaklad (z 4ą fiń.nsoB.nych pn€ zakkd w ł ią f|u f za3poroj.ńi€ z !bezp'3d€ ].3pl'.ane n ń p .fz.||ad. podńiu31Ó fudnia 20

.'. n.l.ź no.cj glóMyĆ n f ly'ufu'usl.wy 203.

z|I\]i:t)\ni1Ił :(,iw,,!*al:]'Lh'v,J!,aL!:LLh|..,lł ó9z,|Dft!l\tblfuEsojMhnjNrsfuazLł fuD

Realizacja po$yczki w podziale na organy restrukturyzacyjne

Za"!cznik 5

Lp.

Organy restrukturyzacyjne

Kwota umów pierwotnych

Obowi!zujaca Kwota umorzenia warto'+ umów pierwotnej Kwota Kwota uwzgl%dniaj!ca po$yczki/zwi%kszeni umów/zwi%ksze# umów/zwi%ksze# aneksy a na podst. na podst. na podst. zmniejszajace oraz nowelizacji ustawy nowelizacji ustawy nowelizacji zwi%kszaj!ce 2006/zwi%kszenia 2006 ustawy 2007 (wykonanie) na 30nas podst. 06-2008 nowelizacji 2007 Kwota umorzenia zwi%kszenia na podst. nowelizacji ustawy 2007

Zerowe saldo kapita"u na dzie# Po$yczka Sp"aty nale$no'ci Sp"aty odsetek 30-06-2008 (w postawiona w g"ównej bie$!cych zwi!zku z ca"kowit! stan narastaj!co do 30- narastaj!co do 30- sp"at! nale$no'ci wymagalno'c g"ównej lub 06-2008 06-2008 i umorzeniem po$yczki)

1. Minister Zdrowia 28 190 751,13 3 972 753,51 30 516 340,83 13 069 647,15 38 811 530,32 15 212 153,09 34 802 058,53 3 691 595,89 7 041 479,58 12 332 673,54 22 370 358,01 20 760 856,30 16 501 857,15 7 063 575,42 3 492 697,18 3 625 917,10 313 702 313,73 32 486 272,09 38 264 075,37 1 952 440 078,61 50 304 557,64 79 790 889,41 189 087 425,58 106 815 889,19 71 155 608,06 102 000 832,64 14 431 783,21 35 768 556,99 6 684 581,46 22 406 449,05 965 798 355,27 79 988 004,66 48 611 509,34 59 728 063,16 47 198 981,58 24 753 202,24 14 208 541,40 228 566 194,85 116 511 688,86 379 966,49 51 457,83 604 729,28 0,00 662 690,00 0,00 0,00 1 209 257,22 0,00 0,00 7 243 981,59 123 660 608,31 84 596 313,38 3 012 176,49 178 414 495,32 24 505 945,32 332 722,76 74 423 797,21 50 228 224,73 0,00 5 423 787,04 27 446 095,76 17 401 121,74 26 923 181,86 4 711 890,06 8 562 099,87 10 547 768,65 9 269 228,71 31 080 891,98 17 860 717,18 4 156 538,82 3 570 848,48 6 790 866,11 228 026 643,17 145 359 437,03 105 057 503,37 0,00 3 101 441,73 68 111 125,58 34 416 523,90 0,00 6 579 254,54 161 609 817,82 82 502 852,98 807 072,06 4 647 294,37

228 921 969,50

38 604 760,79

52 246 069,00

311 076 223,15

105 512 459,00

183 909,46

39 953 616,27

15 054 494,90 7 275 628,38 3 723 563,37 5 763 258,25 3 355 148,10 9 658 756,89 5 787 181,37 11 087 127,51 1 344 596,47 2 558 363,26 3 278 211,16 4 147 769,91 9 363 698,07 4 332 963,91 2 162 200,42 2 049 451,85 1 833 980,23 92 776 394,05

17 15 12 10 2 7 10 25 2 10 7 10 32 0 12 5 9 185

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2. Wojewoda Dolno'l!ski

135 934 998,76

3 725 545,80

3.

Wojewoda KujawskoPomorski

66 433 152,63

2 766 753,08

4. Wojewoda Lubelski

108 972 833,12

8 785 341,45

5. Wojewoda Lubuski

55 480 181,50

8 238 543,87

6. Wojewoda &ódzki

138 254 956,39

5 715 241,11

7. Wojewoda Ma"opolski

106 018 726,28

6 336 266,79

8. Wojewoda Mazowiecki

195 524 177,93

8 201 941,03

9. Wojewoda Opolski

22 644 786,89

842 705,72

10. Wojewoda Podlaski

53 575 605,76

1 533 551,12

11. Wojewoda Podkarpacki

74 740 424,99

2 336 395,70

12. Wojewoda Pomorski

84 056 719,95

2 916 579,48

13. Wojewoda (l!ski

177 072 258,18

9 795 063,67

14. Wojewoda (wi%tokrzyski

61 020 512,58

3 916 054,94

Wojewoda Warmi#sko15. Mazurski

44 084 063,73

778 547,46

16. Wojewoda Wielkopolski

29 353 116,04

970 844,55

17.

Wojewoda Zachodniopomorski

35 855 300,13

1 309 962,32

Razem

1 617 943 784,36

106 774 098,88

,ród"o: Dane Banku Gospodarstwa Krajowego

Za"!cznik nr 6

Dynamika zobowi!za# ogó"em samodzielnych publicznych zak"adów opieki zdrowotnej w latach 2003 - II kw. 2008
Warto&' zobowi!za" ogó#em (w mln z#) 7 501,6 7 327,7 7 791,6 8 624,5 8 749,0 9 450,1 9 348,4 9 646,2 9 908,2 10 273,6 10 138,8 10 067,6 10 162,2 10 348,7 10 198,0 10 104,9 9 778,0 9 532,0 9 495,8 9 596,9 Dynamika zobowi!za" ogó#em w % (kwarta# poprzedni = 100) 97,7 106,3 110,7 101,4 108,0 98,9 103,2 102,7 103,7 98,7 99,3 100,9 101,8 98,5 99,1 96,8 97,5 99,6 101,1

Wyszczególnienie

III 2003 IV 2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 (*) I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008
(*) (*) (*) (*)

(*) (*)

)ród"o: dane ankietowe uzyskane z urz%dów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez MZ
(*)

brak danych z 1 jednostki (jednostka w likwidacji)

Za"!cznik nr 6a

Dynamika zobowi!za# wymagalnych samodzielnych publicznych zak"adów opieki zdrowotnej w latach 2003 - II kw. 2008
Warto&' zobowi!za" wymagalnych (w mln z#) 4 589,4 4 543,7 4 896,8 5 555,1 5 684,5 5 872,3 5 917,2 6 239,6 6 086,7 4 933,6 4 571,6 4 344,7 4 115,0 3 723,6 3 728,0 3 621,0 3 370,7 2 666,2 2 683,5 2 636,8 Dynamika zobowi!za" wymagalnych w % (kwarta# poprzedni = 100) 99,0 107,8 113,4 102,3 103,3 100,8 105,4 97,5 81,1 92,7 95,0 94,7 90,5 100,1 97,1 93,1 79,1 100,6 98,3

Wyszczególnienie

III 2003 IV 2003 I 2004 II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008
(*)

(*) (*) (*) (*)

(*) (*)

)ród"o: dane ankietowe uzyskane z urz%dów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez MZ
(*)

brak danych z 1 jednostki (jednostka w likwidacji)

Za"!cznik nr 6b

Struktura zobowi!za" samodzielnych publicznych zak#adów opieki zdrowotnej wg stanu na dzie" 30 czerwca 2008 r.* (w mln z#)
wobec pracowników w tym inne w tym w tym w tym w tym w tym w tym pozosta#e zobowi!zania wymagalne wymagalne w tym

Zobowi!zania spzoz ogó#em

z tego

Lp

Województwo

w tym

wymagalne wymagalne wymagalne wymagalne z tytu#u tzw. "ustawy wymagalne 203" wymagalne

publiczno -prawne

suma kolumn suma kolumn (6+8+10+12+14+ (5+7+9+11 16+18+20) +13+15+17+19)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

wymagalne

z tytu#u zakupu leków i materia#ów medycznych z tytu#u zu%ycia energii, gazu, wody

z tytu#u zakupu sprz$tu i aparatury medycznej

z tytu#u zakupu us#ug obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)

1

2

3

4

5

19

20

1

Dolno&l!skie

994,2 50,1 16,2 6,6 92,8 6,1 81,8 0,8 7,2 7,4 52,5 31,7 4,9 17,5 2,2 28,0 1,2 47,0 665,0 1 459,5 861,6 372,3 182,0 51,3 35,1 8,2 2,4 33,1 13,6 14,5 1,3 31,8 8,9 16,0 4,0 4,7 4,3 3,3 201,2 59,9 23,2 19,7 3,7 6,8 25,7 8,3 5,2 1,4 2,4 1,1 2,6 3,0 2,7 1,8 134,0 35,8 18,7 5,9 3,2 5,1 2,7 167,2 103,2 40,7 16,8 29,2 17,8 130,7 86,7 41,1 28,3 17,8 15,0 32,0 15,8 9,6 3,8 6,0 4,3 30,0 53,3 97,0 34,2 17,9 49,3 38,2 20,0 23,6 801,0 54,9 26,9 19,0 8,2 6,7 3,4 25,9 13,4 2,7 4,9 1,0 1,2 0,3 16,5 4,0 7,7 13,1 26,0 39,9 13,7 3,8 12,9 8,3 5,6 11,1 308,4 235,1 156,7 45,2 28,6 32,9 26,2 98,0 36,3 152,9 90,5 13,3 7,1 16,5 10,9 60,5 24,5 91,8 58,3 30,4 17,4 12,0 8,2 62,0 33,1 0,0 0,1 1,0 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,3 2,6 0,0 0,0 7,1 33,7 20,5 8,6 6,0 6,6 1,6 19,8 9,0 0,9 100,4 63,2 26,6 15,6 13,1 10,3 49,3 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,2 1,5 0,0 0,0 4,3 127,6 78,2 29,6 13,5 11,3 8,7 55,7 11,8 0,1 0,1

366,7

391,0

211,1

82,4

51,2

33,9

19,7

21,4

13,5

49,7

20,6

0,2

0,2

60,4 34,9 44,0 22,0 62,5 61,9 102,1 19,3 49,0 26,0 44,1 128,3 27,2 15,1 42,0 20,8 16,3 15,8 791,6

5,0 6,7 6,7 2,0 12,6 4,4 14,4 0,5 0,9 6,8 5,4 6,8 6,5 3,3 0,2 1,4 2,3 4,6 90,7

355,2 81,6 247,7 267,9 368,6 230,8 493,5 21,1 105,8 116,5 422,8 256,1 143,8 73,0 134,5 93,2 32,7 41,6 3 486,5

45,3 17,7 16,3 5,2 32,8 16,5 66,2 1,7 8,1 5,3 103,4 28,9 8,2 3,5 7,7 12,7 2,4 8,9 390,8

2

Kujawsko-Pomorskie

458,7

186,9

118,0

3

Lubelskie

582,0

155,3

100,9

4

Lubuskie

461,6

50,8

102,1

5

)ódzkie

915,2

255,1

287,9

6

Ma#opolskie

652,8

160,1

116,8

7

Mazowieckie

1 385,5

410,7

377,8

8

Opolskie

108,9

10,8

32,5

9

Podkarpackie

358,8

62,6

97,2

10

Podlaskie

258,5

56,5

38,4

11

Pomorskie

876,1

317,9

165,8

12

*l!skie

1 010,0

245,0

291,5

13

*wi$tokrzyskie

320,2

58,9

67,2

14

Warmi"sko-Mazurskie

182,5

38,9

43,2

15

Wielkopolskie

385,6

52,7

73,1

16

Zachodniopomorskie

270,9

67,8

63,7

17

MON

152,2

29,1

31,3

18

MSWiA

223,0

111,0

79,3

RAZEM

9 596,9

2 636,8

2 477,7

)ród"o: dane ankietowe uzyskane z urz%dów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez MZ

(*) brak danych z 1 jednostki (jednostka w likwidacji)

Za"!cznik nr 6c

Struktura zobowi!za" samodzielnych publicznych zak#adów opieki zdrowotnej wg stanu na dzie" 31 marca 2008 r.* (w mln z#)
wobec pracowników w tym inne w tym w tym w tym w tym w tym pozosta#e zobowi!zania wymagalne wymagalne w tym

Zobowi!zania spzoz ogó#em

z tego

Lp

Województwo

w tym

w tym

wymagalne wymagalne wymagalne wymagalne z tytu#u tzw. "ustawy wymagalne 203" wymagalne

publiczno -prawne

suma kolumn suma kolumn (6+8+10+12+14+ (5+7+9+11 16+18+20) +13+15+17+19)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

wymagalne

z tytu#u zakupu leków i materia#ów medycznych z tytu#u zu%ycia energii, gazu, wody

z tytu#u zakupu sprz$tu i aparatury medycznej

z tytu#u zakupu us#ug obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)

1

2

3

4

5

19

20

1

Dolno&l!skie

1 091,4 49,2 12,0 4,3 82,3 3,1 61,7 0,4 7,1 5,2 52,7 20,8 5,3 17,1 4,0 29,1 0,7 47,8 651,7 1 469,0 893,9 364,4 196,2 48,2 32,8 9,5 3,2 31,4 12,6 10,4 1,8 5,0 5,0 252,2 32,0 8,2 14,3 3,5 5,6 65,1 27,5 20,0 5,1 7,7 28,3 10,0 5,8 1,9 3,0 1,1 2,5 2,8 3,1 3,0 176,7 31,0 16,8 6,1 2,1 6,2 3,3 168,4 102,7 34,5 15,8 32,2 22,5 131,1 96,6 47,3 34,7 20,7 16,4 32,0 16,6 7,7 3,8 9,1 6,1 26,3 55,8 90,7 28,1 17,1 51,4 34,9 19,7 21,8 776,7 60,6 35,6 20,3 10,9 9,7 6,8 23,6 12,5 2,3 3,8 0,9 1,7 0,4 15,4 6,8 8,2 9,9 26,1 41,0 12,3 4,5 12,8 6,2 6,4 10,7 319,4 248,4 166,3 49,5 33,0 38,7 28,4 94,4 42,7 141,6 81,7 13,3 6,3 17,9 11,2 57,3 20,6 88,7 52,7 29,9 18,5 12,9 8,0 56,6 28,4 0,0 2,8 0,3 0,0 0,4 0,0 0,6 0,4 1,7 0,3 0,3 2,7 0,0 0,0 10,9 30,8 22,5 9,4 6,1 7,6 6,0 18,6 7,1 0,9 82,0 46,9 23,4 13,9 14,3 9,6 45,9 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,6 0,4 1,5 0,0 0,2 1,5 0,0 0,0 4,9 126,6 79,0 26,1 14,2 14,7 10,6 50,2 12,9 0,3 0,2

471,8

433,0

248,9

110,2

83,1

33,2

20,6

40,2

34,9

68,8

40,2

0,2

0,1

58,1 34,4 41,4 22,3 60,5 59,1 97,5 19,8 48,8 21,5 44,6 125,3 25,6 15,5 41,7 20,8 17,8 14,9 769,5

4,9 7,8 6,8 2,5 11,5 4,8 10,3 0,5 2,5 6,5 5,1 3,9 7,2 3,7 0,1 1,4 2,6 4,2 86,3

347,8 74,7 249,0 273,1 369,5 218,4 477,7 18,4 85,9 106,6 402,0 236,7 146,1 63,8 118,9 95,7 31,7 40,2 3 356,4

39,1 14,0 15,2 2,4 29,4 17,1 64,9 1,8 10,9 7,9 81,7 30,1 7,2 3,5 7,2 11,3 2,7 8,1 354,4

2

Kujawsko-Pomorskie

456,7

188,0

129,7

3

Lubelskie

552,6

127,0

96,6

4

Lubuskie

472,5

50,8

109,7

5

)ódzkie

900,9

230,8

282,8

6

Ma#opolskie

621,8

144,9

111,5

7

Mazowieckie

1 352,9

407,4

346,4

8

Opolskie

105,1

13,1

33,4

9

Podkarpackie

347,2

82,0

97,8

10

Podlaskie

240,9

55,9

37,6

11

Pomorskie

865,8

313,9

163,7

12

*l!skie

971,2

237,2

282,9

13

*wi$tokrzyskie

316,8

55,6

72,1

14

Warmi"sko-Mazurskie

181,4

41,7

47,6

15

Wielkopolskie

380,2

59,4

75,1

16

Zachodniopomorskie

271,5

64,2

65,6

17

MON

147,5

29,9

31,5

18

MSWiA

219,2

109,8

79,7

RAZEM

9 495,8

2 683,5

2 496,6

)ród"o: dane ankietowe uzyskane z urz%dów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez MZ

(*) brak danych z 1 jednostek (w tym 1 jednostka w likwidacji)

Za"!cznik nr 6d

Dynamika zobowi!za" ogó#em i wymagalnych samodzielnych publicznych zak#adów opieki zdrowotnej w podziale na województwa (mln z#)
Dynamika
(*) (*) (*)

Zobowi!zania ogó#em (4/3)
(*) (*) (*) (*) (*) (*)

Zobowi!zania wymagalne (10/9) 21 95,3% 98,1% 98,2% 86,1% 96,6% 96,5% 624,2 87,5 101,2 156,2 461,0 466,4 238,4 115,6 137,5 178,9 119,3 130,7 5 872,3 6 086,7 4 933,6 4 344,7 4 115,0 3 723,6 3 728,0 3 621,0 140,3 118,7 112,4 111,3 101,4 106,1 113,2 104,1 67,4 53,9 59,7 55,0 54,4 43,0 36,7 118,2 3 370,7 193,8 159,2 150,3 144,5 121,5 117,9 109,0 97,5 68,3 29,4 103,9 2 666,2 150,2 102,6 97,3 101,6 93,0 55,6 70,9 72,2 57,3 91,7 56,3 56,5 54,4 45,2 47,2 47,8 43,4 39,9 41,7 59,4 64,2 29,9 109,8 2 683,5 233,2 209,7 155,4 117,2 111,8 109,4 104,0 84,2 59,7 55,6 467,6 378,7 382,1 373,4 329,2 336,1 308,2 312,9 221,7 237,2 245,0 58,9 38,9 52,7 67,8 29,1 111,0 2 636,8 523,6 463,8 359,8 360,6 338,7 345,4 325,0 290,7 295,7 313,9 317,9 140,3 95,4 74,0 66,0 59,0 65,1 70,3 55,3 54,9 55,9 56,5 89,8% 98,0 66,5 77,0 75,6 73,7 79,7 77,1 73,8 46,6 82,0 62,6 96,9% 65,7 52,6 47,7 17,7 17,9 17,9 14,0 12,6 13,4 13,1 10,8 75,1% 80,0% 714,1 575,7 465,4 459,0 372,0 414,4 399,7 397,4 351,8 407,4 410,7 114,4% 80,6% 80,8% 90,7% 96,7% 105,0% 279,2 256,7 192,0 150,3 141,2 138,1 153,4 160,3 159,6 144,2 144,9 160,1 91,9% 74,8% 78,3% 93,9% 98,6% 98,1% 101,6% 612,8 668,8 504,1 428,6 408,0 370,6 375,1 361,8 323,3 260,5 230,8 255,1 109,1% 75,4% 85,0% 95,2% 82,7% 97,7% 439,0 465,2 424,1 407,6 389,9 365,8 354,1 366,7 354,0 146,0 50,8 50,8 106,0% 91,2% 96,1% 95,7% 93,8% 93,9% 99,9% 108,2% 105,3% 337,1 321,4 243,5 214,6 149,0 125,2 127,6 133,9 133,8 83,2 127,0 155,3 95,4% 75,8% 88,1% 69,4% 96,6% 93,0% 102,7% 100,4% 258,6 246,2 191,4 202,2 210,6 227,6 222,2 215,6 209,3 184,9 188,0 186,9 95,2% 77,8% 105,6% 104,2% 108,1% 97,6% 92,4% 96,1% 96,6% 91,1% 1 128,6 1 205,7 1 031,8 909,5 875,3 777,8 746,4 700,5 595,8 504,8 471,8 366,7 106,8% 85,6% 88,1% 96,2% 88,9% 96,0% 93,9% 97,0% 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 85,1% 97,1% (11/10) (12/11) (13/12) (14/13) 31.12.2004 30.09.2005 31.12.2005 30.06.2006 30.09.2006 31.12.2006 31.03.2007 30.06.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008 (27/26) (28/27) (29/28) (30/29) (31/30) (32/31) (33/32) (34/33)

Dynamika (35/34) 46 84,7% 88,4% 62,2% 96,8% 103,6% 96,5% 97,8% 111,0% 104,5% 81,1% 111,4% 37,1% 100,8% 100,5% 97,6% 108,1% 68,0% 77,5% 89,2% 96,5% 78,0% 96,7% 89,4% 110,4% 107,9% 77,6% 100,2% 93,9% 102,0% 100,2% 81,0% 100,9% 97,7% 97,8% 79,3% 89,9% 74,1% 75,4% 61,3% 100,4% 96,2% 109,3% 68,3% 108,3% 82,2% 87,3% 64,7% 107,3% 84,6% 103,7% 81,1% 88,2% 102,1% 95,4% 97,8% 94,1% 91,7% 95,1% 83,1% 104,5% 101,2% 94,9% 104,4% 91,5% 94,4% 96,2% 84,1% 79,9% 110,8% 92,2% 94,6% 88,1% 99,0% 94,7% 59,8% 97,1% 98,9% 96,5% 89,4% 99,5% 99,4% 90,3% 95,7% 78,7% 89,5% 101,5% 80,9% 90,7% 127,4% 101,9% 92,4% 79,2% 89,4% 85,4% 91,1% 104,6% 106,7% 104,4% 90,5% 100,1% 97,1% 93,1% 41,2% 80,6% 90,4% 88,5% 106,3% 63,1% 99,3% 101,7% 70,9% 70,9% 92,1% 79,3% 70,1% 80,0% 87,9% 79,1% (36/35) 47 93,5% 101,6% 152,6% 34,8% 88,6% 100,4% 115,8% 97,8% 176,0% 102,0% 106,2% 107,0% 93,2% 104,6% 103,6% 94,0% 101,8% 105,7% 100,6% (37/36) 48 77,7% 99,4% 122,3% 100,0% 110,5% 110,6% 100,8% 82,5% 76,4% 101,0% 101,3% 103,3% 105,9% 93,1% 88,7% 105,7% 97,3% 101,0% 98,3%

Lp. (5/4) 16 99,1% 97,9% 96,7% 17 18 19 20 (6/5) (7/6) (8/7) (9/8)

Województwa

31.12.2004 30.09.2005 31.12.2005 30.06.2006 30.09.2006 13 994,2 458,7 582,0 461,6 915,2 652,8 1 385,5 108,9 358,8 258,5 876,1 1 010,0 320,2 182,5 385,6 270,9 152,2 223,0 9 596,9 104,8% 103,7% 98,0% 100,9% 101,8% 98,5% 99,1% 96,8% 97,5% 99,6% 101,1% 101,1% 112,6% 92,3% 100,0% 101,4% 97,3% 102,4% 105,3% 98,5% 96,7% 101,7% 91,4% 97,9% 90,1% 103,1% 99,8% 101,8% 95,3% 85,3% 94,3% 113,3% 103,2% 103,6% 101,4% 97,4% 102,6% 101,8% 97,6% 99,9% 91,4% 98,8% 95,3% 99,8% 107,8% 104,7% 95,0% 102,3% 106,9% 89,7% 104,9% 98,6% 102,4% 102,3% 101,4% 93,2% 104,7% 94,3% 99,8% 93,7% 100,1% 98,4% 99,3% 93,7% 101,7% 100,6% 96,7% 105,7% 95,3% 91,0% 103,8% 99,7% 96,5% 100,0% 94,8% 102,9% 101,1% 99,8% 105,1% 100,4% 103,0% 102,8% 98,4% 99,9% 99,4% 96,7% 97,3% 104,0% 112,5% 108,1% 104,9% 104,1% 104,6% 97,6% 97,5% 89,9% 105,4% 100,6% 101,2% 100,3% 103,5% 99,0% 97,6% 94,9% 100,9% 101,8% 97,4% 92,8% 101,3% 107,3% 108,3% 104,4% 96,1% 105,3% 98,6% 95,3% 97,7% 102,0% 98,6% 109,0% 103,3% 101,8% 96,2% 85,5% 80,4% 105,8% 96,5% 93,9% 102,0% 96,0% 98,2% 103,7% 114,1% 102,8% 97,5% 103,2% 98,3% 102,2% 100,0% 102,1% 102,8% 104,7% 102,4% 106,0% 104,7% 97,1% 99,5% 102,9% 100,6% 101,0% 98,0% 110,7% 100,7% 97,0% 103,3% 102,1% 98,2% 100,0% 96,7% 106,8% 104,7% 103,6% 99,4% 105,3% 102,2% 102,7% 97,3% 99,8% 100,1% 104,4% 99,7% 101,7% 98,5% 101,8% 106,6% 96,1% 102,0% 113,9% 97,5% 102,2% 102,5% 95,6% 14 15

31.12.2006 31.03.2007 30.06.2007 30.09.2007 31.12.2007 31.03.2008 30.06.2008

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 456,7 552,6 472,5 900,9 621,8

Dolno&l!skie

1 421,5

1 452,1

1 488,7

1 423,3

1 410,8

1 381,4

1 336,0

1 272,9

1 175,8

1 129,6

1 091,4

2

Kujawsko-Pomorskie

427,7

435,4

464,0

446,1

454,8

517,9

504,9

495,2

478,4

444,9

3

Lubelskie

532,1

531,1

531,7

555,0

553,2

562,4

554,0

543,9

511,0

510,5

84,0% 101,9% 104,9% 100,0%

4

Lubuskie

535,8

572,2

599,0

620,5

617,1

649,9

664,0

682,0

663,8

571,2

5

)ódzkie

877,4

971,7

978,8

949,6

981,3

1 001,8

983,3

983,8

951,4

918,7

90,8% 101,2%

6

Ma#opolskie

606,6

643,0

673,3

654,0

650,7

669,5

673,7

680,4

666,7

643,1

7 105,1 347,2 240,9 865,8 971,2 316,8 181,4 380,2 271,5 147,5 219,2

Mazowieckie

1 037,4

1 184,1

1 217,0

1 186,9

1 224,6

1 204,2

1 230,7

1 230,6

1 256,9

1 292,1

1 352,9

8

Opolskie

169,2

172,3

165,8

141,8

114,0

120,6

116,3

109,2

111,4

107,0

9

Podkarpackie

301,3

326,3

340,7

327,5

344,9

340,2

324,1

316,6

323,0

318,4

67,9% 115,7% 98,2%

10

Podlaskie

269,3

270,0

279,5

276,7

270,1

256,5

258,7

263,4

256,5

238,0

11

Pomorskie

688,2

774,0

836,7

877,5

913,5

955,2

932,0

908,6

816,5

860,8

113,6% 88,6%

12

*l!skie

947,0

945,3

993,7

997,5

1 027,2

1 056,1

1 039,0

1 037,7

1 031,8

997,7

13

*wi$tokrzyskie

366,8

354,6

374,9

357,2

325,0

337,4

336,5

324,8

324,8

308,0

14

Warmi"sko-Mazurskie

226,0

210,7

220,6

208,0

207,6

194,6

194,7

191,7

190,3

178,4

15

Wielkopolskie

333,6

359,5

376,4

357,6

365,8

391,1

351,0

368,3

363,2

371,8

16

Zachodniopomorskie

302,8

313,8

318,1

309,7

317,9

323,6

315,9

315,6

288,4

284,9

17

MON

201,3

183,9

180,1

162,3

167,3

167,0

169,9

161,9

138,1

130,2

18

MSWiA

206,0

208,2

234,5

216,3

216,3

219,4

213,4

218,5

230,2

226,7

Ogó#em

9 450,1

9 908,2

10 273,6 10 067,6 10 162,2 10 348,7 10 198,0 10 104,9

9 778,0

9 532,0

9 495,8

)ród"o: dane ankietowe uzyskane z urz%dów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez MZ

(*) brak danych z 1 jednostki (jednostka w likwidacji)

Za"!cznik nr 6e

Zmiany w strukturze zobowi!za" wymagalnych samodzielnych publicznych zak#adów opieki zdrowotnej (w okresie od 31.12.2003 do 30.06.2008)
31.12.2005
(**) (**) (**) (**) (**)

Wyszczególnienie 5 6 086,7 103,7% 4 933,6 81,1% 3 723,6 75,5% 3 621,0 97,2% 3 370,7 93,1% 2 666,2 79,1% 2 683,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

31.12.2003 31.12.2004

Dynamika (3/2)

30.09.2005

31.12.2006 Dynamika (9/7) Dynamika (11/9) Dynamika (13/11) Dynamika (15/13)

30.06.2007

30.09.2007

31.12.2007

31.03.2008

30.06.2008
(**)

Dynamika (5/3)

Dynamika (7/5)

Dynamika (17/15)

Dynamika (19/17)

1

2

3

4

Suma zobowi!za" wymagalnych (w mln z#)
2 355,5 3 731,2 1 240,7 262,3 345,1 517,2 688,5 424,3 264,2 677,4 104,1% 584,9 86,3% 456,1 78,0% 420,9 80,3% 228,8 86,6% 132,9 58,1% 129,7 97,6% 92,3% 66,6% 156,3 36,8% 27,4 17,5% 12,2 44,7% 71,2% 385,2 55,9% 160,2 41,6% 141,9 88,6% 126,7 6,7 119,9 373,7 98,1% 403,5 78,0% 340,4 84,4% 362,4 106,5% 345,7 104,0% 269,1 78,0% 178,4 66,3% 181,2 101,6% 153,7 84,8% 95,4% 89,3% 55,0% 92,5% 88,8% 113,7% 213,8 81,5% 201,7 94,3% 210,3 104,3% 206,4 98,2% 172,6 146,5 306,3 105,7 3,9 101,8 359,1 105,3% 945,3 76,2% 838,0 88,7% 909,4 108,5% 914,3 100,5% 830,4 96,0% 2 801,7 75,1% 2 174,8 77,6% 2 226,0 102,4% 2 120,4 95,3% 1 920,5 90,6% 90,8% 83,6% 95,3% 88,6% 83,5% 58,1% 84,9% 96,1% 118,5% 2 131,9 90,5% 1 548,8 72,6% 1 394,9 90,1% 1 250,2 89,6% 745,7 59,6% 651,7 2 031,8 893,9 196,2 176,7 319,4 91,2 4,9 86,3 354,4

4 543,7

5 872,2

129,2%

100,6%

2 636,8

98,3%

publiczno-prawne

1 307,3

1 987,2

152,0%

87,4% 105,8% 107,7% 113,7% 120,7% 104,3% 86,2% 124,3% 84,8% 98,7%

665,0 1 971,8 861,6 182,0 134,0 308,4 95,0 4,3 90,7 390,8

102,0% 97,0% 96,4% 92,7% 75,8% 96,6% 104,2% 89,0% 105,1% 110,3%

cywilnoprawne, w tym

3 236,4

3 885,0

120,0%

z tytu"u zakupu leków i materia"ów medycznych

878,2

1 178,0

134,1%

z tytu"u zakupu sprz%tu i aparatury medycznej

185,1

230,7

124,6%

-

331,7

-

z tytu"u zu$ycia energii, gazu, wody (*) z tytu"u zakupu us"ug obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych) (*)

-

527,2

-

wobec pracowników

949,2

966,7

101,8%

z tego

z tytu"u tzw. "ustawy 203"(*)

637,6

-

949,2

inne

329,1

-

pozosta"e zobowi!zania

1 223,9

650,6

53,2%

(*)

)ród"o: dane ankietowe uzyskane z urz%dów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez MZ brak wyszczególnienia w danych na dzie# 31.12.2003 (**) brak danych z 1 jednostki (jednostka w likwidacji)

Za#!cznik nr 6f

Struktura zobowi!za" wymagalnych - stan na 30 czerwca 2008 r. (*)

Zobowi!zania wobec pracowników - inne 3,4% Pozosta#e zobowi!zania 14,8% Zobowi!zania publicznoprawne 25,2%

Zobowi!zania wobec pracowników z tytu#u "ustawy 203" 0,2%

Zobowi!zania z tytu#u zakupu us#ug obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych) 11,7% Zobowi!zania z tytu#u zu%ycia energii, gazu, wody 5,1%

Zobowi!zania z tytu#u zakupu leków i materia#ów medycznych 32,7% Zobowi!zania z tytu#u zakupu sprz$tu i aparatury medycznej 6,9%

)ród"o: dane ankietowe uzyskane z urz%dów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez MZ (*) brak danych z 1 jednostki ( jednostka w likwidacji)

Za"!cznik nr 6g

Liczba (udzia#) spzoz, które nie wykaza#y zobowi!za" wymagalnych
31.12 2004 46 70 32 9 43 98 112 20 45 15 10 87 58 25 41 12 24 10 757 43,3 795 45,6 821 47,4 811 47,7 843 49,9 35,7 12 41,4 11 37,9 11 37,9 12 41,4 14 856 44,4 27 50,0 29 52,7 27 49,1 29 52,7 32 58,2 48,3 51,0 25 12 25,5 13 27,7 13 27,7 14 29,8 14 29,8 45,1 40 44,0 40 44,0 43 48,3 44 51,2 45 52,9 41 15 35 13 854 42,4 29 43,9 35 53,0 31 47,0 32 48,5 33 50,0 30 49,2 55 47,8 57 51,4 54 50,0 56 52,8 62 59,0 61 58,1 45,5 49,4 32,6 63,6 44,8 51,1 42,4 96 46,2 100 48,3 88 46,6 89 47,3 86 45,5 85 45,5 91 64 33 44 15 33 11 885 20 12 24,5 13 26,5 13 27,1 12 25,0 11 22,9 12 25,0 12 36,6 15 37,5 18 45,0 18 45,0 17 42,5 18 45,0 16 40,0 16 40,0 25,0 48,7 61,0 50,0 53,0 32,6 60,0 37,9 53,0 51,7 43 49,4 45 51,7 43 49,4 44 50,6 43 49,4 45 52,3 43 50,0 47,6 21 55,3 21 53,8 20 51,3 23 62,2 21 58,3 22 61,1 21 58,3 21 47 15 12 90 63 34 44 14 34 14 884 49,1 119 51,5 113 48,9 118 50,6 128 55,2 118 51,8 120 52,6 125 54,8 125 56 104 62,3 97 61,0 97 62,2 101 64,7 102 65,8 103 66,9 111 72,1 101 65,6 54,8 58,3 56,0 37,5 25,0 48,9 60,6 51,5 53,0 30,4 61,8 48,3 53,2 37,1 40 33,9 40 33,6 48 40,3 47 39,5 51 43,6 54 46,2 54 46,6 55 47,4 60 104 126 24 43 21 35 95 62 36 48 25 35 12 943 25 12 33,3 12 33,3 14 38,9 14 40,0 14 40,0 14 40,0 16 45,7 15 42,9 15 38,1 36 42,9 40 47,6 38 45,2 41 48,8 44 52,4 44 52,4 46 54,1 49 57,6 47 56,0 44,1 52,2 68,0 55,5 66,7 51,2 52,5 44,3 51,4 59,0 52,9 57,1 46,3 63,6 41,4 55,5 57,4 72 60,5 77 64,7 74 64,3 76 66,7 79 68,7 77 68,1 78 69,0 76 69,1 77 70,6 27,9 50 30,7 60 36,8 61 38,4 64 40,3 69 43,7 67 42,4 72 45,3 74 46,3 78 49,7 73 75 44 16 60 101 126 21 41 16 36 91 63 34 45 23 34 12 911 % spzoz 30.09 2005 % spzoz 31.12 2005 % spzoz 30.06 2006 % spzoz 30.09 2006 % spzoz 31.12 2006 % spzoz 31.03 2007 % spzoz 30.06 2007 % spzoz 30.09 2007 % spzoz 31.12 2007 % spzoz 31.03 2008 % spzoz 47,1 70,1 51,8 50,0 51,7 66,4 55,5 58,3 48,8 40,0 45,6 49,5 60,6 50,0 54,2 42,6 61,8 41,4 53,9 30.06 2008 74,0 78,0 49,0 17,0 60,0 98,0 137,0 23,0 46,0 17,0 38,0 93,0 65,0 31,0 49,0 22,0 33,0 12,0 942,0 % spzoz 48,7 73,6 58,3 53,1 51,7 64,9 60,6 63,9 54,8 42,5 48,1 51,1 63,1 48,4 58,3 43,1 60,0 41,4 56,3

Lp. Województwo

31.12. % 2001 spzoz

31.12 2002

% spzoz

30.06 2003

% spzoz

1

Dolno#l%skie

55

30,4

47

26

36

19,9

2

Kujawsko-Pomorskie

77

54,2

74

52,1

69

48,6

3

Lubelskie

32

38,1

24

28,6

22

26,2

4

Lubuskie

11

27,5

8

20

7

17,5

5

+ódzkie

53

44,2

45

37,5

39

32,5

6

Ma!opolskie

104

59,8

95

54,6

82

47,1

7

Mazowieckie

108

47,4

107

46,9

100

43,9

8

Opolskie

18

38,3

17

36,2

15

31,9

9

Podkarpackie

43

50

37

43

32

37,2

10

Podlaskie

17

36,2

13

27,7

9

19,1

11

Pomorskie

16

25,4

14

22,2

15

23,8

12

)l%skie

115

49,1

108

46,2

93

39,7

13

)wi"tokrzyskie

45

35,2

47

36,7

35

27,3

14

Warmi&sko-Mazurskie

35

42,2

33

39,8

29

34,9

15

Wielkopolskie

42

51,2

38

46,3

37

45,1

16

Zachodniopomorskie

19

32,8

17

29,3

20

34,5

17

MON [*]

18

MSWiA [*]

Razem:

790

44

724

40,3

640

35,6

[*] w ankiecie MZ za okres 31.12.2001 - 30.06.2003 zobowi!zania zak"adów podleg"ych MON i MSWiA zosta"y uwzgl%dnione w poszczególnych województwach

Za"!cznik nr 7

7 000,0

Poziom i dynamika zobowi!za" wymagalnych samodzielnych publicznych zak#adów opieki zdrowotnej w latach 2003 - II kw. 2008

120 115 110 105 100

6 000,0

5 000,0

4 000,0

mln z#

%
95 90 85 80 75
IV 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2008 (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) kwarta"y

3 000,0

2 000,0

1 000,0

0,0

III 2003 IV 2003 I 2004

II 2004 III 2004 IV 2004 I 2005 II 2005 III 2005

zobowi!zania wymagalne

dynamika (poprzedni kwarta" = 100%)

)ród"o: dane ankietowe uzyskane z urz%dów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczelni medycznych i spzoz nadzorowanych przez MZ (*) brak danych z 1 jednostki (jednostka w likwidacji).

Za#!cznik nr 8

Przebieg procesu restrukturyzacji publicznych zoz-ów - etap I
572 572 572 572 572 572

600
564 508 494 564 565

486

565

500
446 396 425 380 242 296 181 126 200 135 85 37 0
5 r. r. r. r. 05 05 05 05 05 05 05 r. r. .0 8. 20 .0 8. 20 .0 8. 20 .0 8 .2 00 5 .0 9. 20 05 .0 9 .2 00 5 .1 2. 20 05 12 18 22 21 29 05 10 20 . .1 2 .2 00 5 05 12 .2 00 5

400

300

200

100
35 49

6

12

20

0

0

0
.0 6. 20 07 .2 00 .0 7. 20 14 25 .0 7. 20 5.

0

05

05

.0 6. 20

.0 6. 20

.0 6. 20

05

02

09

16

23

.0 6. 20 30

Wnioski o wszcz%cie post%powania restrukturyzacyjnego Postanowienia o wszcz%cie post%powania restrukturyzacyjnego

Za#!cznik nr 9

Przebieg procesu restrukturyzacji publicznych zoz-ów - etap II
480 486 433 406 498 504 511 519 524 538 539 531 534 541

550

500

450

400
291

350

300
203 160 138 89 0 6 11 17 20 20 20 18 20 20 20 20 20 19 23 23

250

200

150

100

64

50

6

11

21

0

r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. r. 6 5 5 6 5 6 5 5 6 6 7 5 6 7 6 8 5 6 5 6 5 5 8 00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 12 06 10 12 09 10 12 01 03 10 01 09 11 01 02 02 11 03 11 04 11 09 .0 9 5. 2. 6. 0. 1. 6. 0. 2. 0. 7. 1. 0. 3. 5. 5. 7. 0. 4. 8. 7. 4. 3. 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 2 1 1 0 2 2 2 1 1 1 0 2

Decyzje o warukach restrukturyzacji

Decyzje o umorzeniu

Za"!cznik nr 10

Odsetek zako"czonych post$powa" restrukturyzacyjnych wg organów restrukturyzacyjnych wg stanu na dzie" 03.09.2008 r.

120

100 100 93 92 89 91 84 93 96 100 100 100

100

100

100

96

80

82

80

%

60

40

20

0
e ki us b Lu e ki dz &ó e e ki ki ls ec i o op ow a" az M M e e e e ki ki ki ki ls rs as ac o p dl po m ar O Po Po dk Po e ki !s (l e ki ys rz

in M

o w st er t is

ia w ro Zd

e e ki ki rs !s l o m o' ln Po o oD sk w ja Ku

e ki ls be Lu

e e e ki ki ki ls rs rs o o u m k op az to lk M po i% o ie oni W sk (w od i# m ch ar Za W

Decyzje o zako#czeniu post%powania restrukturyzacyjnego

Dane dotycz!ce procesu restrukturyzacji finansowej zak#adów opieki zdrowotnej

Za#!cznik nr 11

stan na dzie# 03.09.2008 r.

Lp.

Organ restrukturyzacyjny

Wnioski o wszcz$cie post$powania restrukturyzacyjnego Liczba wydanych postanowie"

Liczba wydanych Liczba wydanych decyzji o decyzji o warunkach umorzeniu restrukturyzacji 53 50 22 34 16 40 30 71 12 17 18 24 64 22 22 23 21 539 23 1 2 1 5 3 1 1 1 3 1 6 1 47 22 34 16 38 30 67 12 17 18 24 63 22 22 23 21 521 1 1 1 45

Liczba zawieszonych post$powa" Liczba wydanych decyzji o Liczba zak#adów, które zako"czeniu wyst!pi#y post$powania o po%yczk$ restrukturyzacyjnego na wniosek z ustawy zak#adu 53 57 23 34 19 41 29 70 12 16 18 27 67 21 23 23 20 553

1. 57 23 34 19 41 30 72 13 17 18 27 69 22 23 23 21 565

Minister Zdrowia

56

56

2.

Wojewoda Dolno'l!ski

57

3.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

23

4.

Wojewoda Lubelski

34

5.

Wojewoda Lubuski

19

6.

Wojewoda &ódzki

41

7.

Wojewoda Ma"opolski

31

8.

Wojewoda Mazowiecki

74

9.

Wojewoda Opolski

14

10. Wojewoda Podlaski

17

11. Wojewoda Podkarpacki

19

12. Wojewoda Pomorski

27

13. Wojewoda (l!ski

70

14. Wojewoda (wi%tokrzyski

22

15. Wojewoda Warmi#sko-Mazurski

23

16. Wojewoda Wielkopolski

23

17. Wojewoda Zachodniopomorski

22

Razem

572

)ród"o: dane z Urz%dów Wojewódzkich, Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i Ministerstwa Zdrowia

Realizacja programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2005 r.

Za#!cznik nr 12

Województwo

Kwota przydzielonej dotacji 6 730 117,00 8 447 261,00 4 787 660,00 842 500,00 4 537 110,00 15 004 874,00 13 077 670,00 5 487 850,00 13 711 497,00 4 811 247,00 3 657 325,00 16 194 828,00 3 841 900,00 4 965 167,00 31 915 701,00 4 566 604,00 8 259 900,00 6 927 341,00 42 303 448,00 200 070 000,00

*rodki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia 6 636 827,12 7 855 463,66 4 545 622,53 737 563,46 4 264 605,97 13 930 533,97 12 356 070,14 5 066 248,96 13 337 671,94 4 795 742,96 3 407 570,32 14 926 959,61 3 708 092,46 4 855 889,95 30 766 254,22 4 391 904,29 8 185 245,66 6 522 932,21 40 050 425,23 190 341 624,66

Dolno&l!skie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie )ódzkie Ma#opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie *l!skie *wi$tokrzyskie Warmi"sko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie MON MSWiA Minister Zdrowia Razem:

Realizacja programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2005 r.

Za#!cznik nr 12

Zbiorcze zestawienie podzia#u dotacji
WOJEWÓDZTWO LICZBA WNIOSKÓW 11 14 10 3 10 30 23 10 19 9 8 29 6 9 39 7 16 15 35 303 WNIOSKOWANA KWOTA Kwota dotacji

Za#. nr 13

Dolno&l!skie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie )ódzkie Ma#opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie *l!skie *wi$tokrzyskie Warmi"sko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie MON MSWiA Minister Zdrowia Razem:

22 748 638,00 z" 20 727 161,78 z" 10 273 583,17 z" 1 703 500,00 z" 15 106 375,00 z" 40 907 935,25 z" 45 151 574,25 z" 15 422 525,00 z" 35 341 563,67 z" 11 920 657,50 z" 6 560 546,00 z" 37 274 081,36 z" 17 175 471,41 z" 11 768 017,69 z" 85 125 570,77 z" 26 313 334,46 z" 27 077 200,00 z" 40 598 595,15 z" 155 698 380,29 z" 626 894 710,75 z#

6 730 117,00 z" 8 447 261,00 z" 4 787 660,00 z" 842 500,00 z" 4 537 110,00 z" 15 004 874,00 z" 13 077 670,00 z" 5 487 850,00 z" 13 711 497,00 z" 4 811 247,00 z" 3 657 325,00 z" 16 194 828,00 z" 3 841 900,00 z" 4 965 167,00 z" 31 915 701,00 z" 4 566 604,00 z" 8 259 900,00 z" 6 927 341,00 z" 42 303 448,00 z" 200 070 000,00 z#

*rednia dotacja w przeliczeniu na 1 Zak#ad:

660 066,01 z#

Strona 1

Za# . nr 14 Kwoty dotacji, zg#oszone na wydatki niewygasaj!ce z up#ywem roku bud%etowego 2005 z "Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005"

Województwo Dolno#l&skie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie (ódzkie Ma!opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie )l&skie )wi$tokrzyskie Warmi"sko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie MON Minister Zdrowia Razem:

Wydatki bie%&ce 84 011,00

Wydatki maj&tkowe

3 128 638,00 1 401 047,00 157 500,00 404 369,00 275 740,00 1 826 372,00 4 826 533,00 4 642 303,00 775 413,00 2 694 000,00 1 059 615,00 233 400,00 240 300,00 3 296 700,00 1 069 400,00 544 178,00 352 455,00 8 676 532,00 847 941,00 1 326 627,00 1 073 511,00 2 587 886,00 7 284 634,00 43 633 333,00