You are on page 1of 12

Druk nr 1570

Warszawa, 14 stycznia 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 111-2-09 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 89 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie zawiadamiam Pana Marsza!ka, "e Rada Ministrów zamierza przedstawi# do ratyfikacji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

- Poprawk! do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy, sporz"dzonego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. (Poprawka przyj!ta na trzecim spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26 lipca 2000 r.),
której ratyfikacja - zdaniem Rady Ministrów - nie wymaga uprzedniej zgody wyra"onej w ustawie. W za!$czeniu z uzasadnieniem. przekazuj% tekst wymienionego dokumentu wraz

W razie niezg!oszenia, w terminie 30 dni - zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o umowach mi%dzynarodowych - negatywnej opinii co do zasadno&ci wyboru trybu ratyfikacji dokumentu, zostanie on przedstawiony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji. (-) Donald Tusk

lrql.lr1

\ł .ill.rielliu R-zecz-vpospoliLej Polskiej PI(L,ZY1)EN I' RZI,(.ZYPOSPOI,]I'I,.I POLSKIE,J
clrr szcchne-i ti:rclrrnosci: 1toclale ptrrr Na trzecirn spotlianiu n'Bristolu rv dniach24 26 lipca 20(10 Stion Poroz'.ulicnia loltu ztlstaia sporzą dzona Poprarł 'lia l)ol.ozumienia ochronie popuJacjieuropejsItich do o nietopcrz1. 1\ l,(rrld\'ilic s1lr'lrzą du'onego dllia .ł grudnial9al i l'o zaznajonrieniu z por'r1, szą się Poprawką .rr'imienju RzeczyptlspoIrtej Ptl1s|tic.1
o ś \Ą'iL1Llc Zal1l. Ze:

'

Zostala olla LlzIlalla Za sluszną zerówno z poslil]lr)\\'icli niel riNvurtvch, r,i i potrvierdzorta, JeSt plzyję ta. l.at}''1ikor'vllna bę dzie niczll.ticlln zachorł .vrvana' ie

rł , cał osci. .jak i

llazJe

-

lly Na cł ov.i c] ' egor , t ' vdat l r ' z os 1l 1' tnl t l i t j s z r .( ) }] at l z ( ) pi ccz ę ci ą Rz ecz v1' os poi i 1ej l l s l i i e1 t c, aI . Pr

l)ano u \\'arszar.vie dni.i

l0()9roku

PRIZYDE,NT RZE(]Z,YPOSP(JLITF,J SKIEJ POI
I,cch l(aczr ńslii

PRL..l|]S ĄI)Y l\lINlSTR()\\r ]i

Dor.rld'l-usl'

l)ro-iel<t

l r c h na l a N r . . . . . . , 1 2 U 0 9 I {ad1, \ {r I l i s h. ól i ' z dnia.............t1009

rv sprarvieprzedł o cnia Ptl1l'ttlrlci Porozutlit:nitt cl tlc'ln'onit: t]o poptrlatji europe1s'kich llielope rz'1,' ,s;porządzonego Lolttlynie t|ł liu 1 grudniu l99 I r. (Poprawka prĄęta ]la |rzecin1 l, y, s|lot|cuniu '\,trt.ln Porozunlienia.,t,Bri,sIoltt rlniuch ).ł )6 lĘ ł ca 2000 r'), do ratyfiltacji'

Na podstarvie er.t' L5 ilst. 1 usta\\'Y dllia 14 lir'vietnia]000 r' o unrort'achmię dzynarodowych z (Dz' Ll' Nr 39. poz. 'ł .1] tlraz z 2002 r ' t...r21 ó. poz. 1|il:ł ) Rada N4inistrórł 'uchrva]a. ccl j 1l t ę pu c: as

ś l. l. Przedk}ada się Popl.arr'ł ę Poro:tttnicnitto tlt:hrollicpr4lulac1i europejskich nietoperzy, do sllol:ctdzonc go v, Lontl|,nie tlnitt I gnlt|niu l99t r' (I,oprau,ka przy.ięta |1a |}.zecIm spcltlcaniu S|ron ?orozLł nticlliu ]Jris'tolu:l, u, dnittch 2-.l 26 tipca 2()0ar], do raivfikacjl I)opt.arvl'a. l<tórcjnrowa v',ust. l. stanorł ,i ą czllikdo uchwał y. tl zał

2.

$2
W y l i o n a n i c ) ) o p l ' l t l ' v l tt l l i t [ l l . c j l l o r r : r\ \ \ ] u S | ' 1 . p t l r v i c r z ł s i ę M i l l i s 1 l i r r r i \ l i , t l n w i s L r . i' l

s3
rvchodzi r,v vcic z dniL'nlpodjcCiit' L-lci-rr'r'ał l

Pr'ezcsRad1.Virlistrór'i,

UZASADNIENIE wniosku o ratylikację Poprawki do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nieloperzy,sporzą dzonegow Londynie dnia 4 grudnia 1991r. (Poprawka przyjęta na trzecim spotkalliu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26lipca 2000 r.).

Znaczenie Porozu mi enia Porozumicnie ochronienietopcrzyw Europiepodpisanew Londynie dnia 4 grudnial99l r. o (Dz.Ll. z 1999r. Nr 96. po2.11121(1\grccmcnt the conservation of Barsin Europe) on zwanc dalej ,.Porozrrmieniem'' został o zawarte w ramach Konwencji o ochronie wędrownych gatunkć lrr, dzikiclr zrvierzą t, sporzą dzonej Btrnn,dnił 23 czerr-l'cir rt' 1979 r. (Dz. U' z 2003 r. Nr 2' poz.17)'Porozumicniewcszł ow ycie w dniu 1ó stycznia 1994 r., a rv stosun]<u clo Rzeczypospolite.j Polskicj rł 'dnlu l0 mzrja l996 r. Celem Porozumienia jest ochrona nietoperzy w E'uropie. Porozumienie zlwarto uznĄąc, 'e stan ich zachorvaniair, Europie i pozacuropejskich Państwach Strcfy jest Zagro ony Ze względuna degradację rodowisk ś naturalnych nietoperzy,niepokojenieich w scfuonieniach oraz uŹycieniektórychpe.stycydów. Zakres Poprawki do Porozumienia Poprarika wprowadzona do Porozunrienia polega na rozszerzeniu jego zakesu

przedmiotowegoprzez urvzględnieniekoIejnych rodzin lrietoperzy. dodaniu zał ą cznika zawierają cego r,vykazgatLrnków lliętopcIZy oraz zmiarlict1.tuł Porozumienia. u Zgodnic z zas:rrlaIni taksononlii nietopc.ze- ChiropteraQ.z.1ct) dzielą się na clwa podrzęcly: Micr.ochiroptera Megachiroptcrlr. i Podrzą d Microchiroptera obejmuje kilkanaś cie rodzin. W pierwotną rvel'.s.ji Pclrozutrrienia. rt.l,rnieniclne y t1'lko clwie z nich: podkot\,cowate był i mroczkowatc.Poprzcz wprowadzeniepoprarvekrozszerzonojego zakr-es przeclmiotolvy odport'ierlnioo rodzin1': mtllosort,aty'ch, następnie ruclawkorvatych i upioro*,atych, 'vvmietlione ,' ą czniku czyli o rodziny,których przedstarviciele rł zał 1, występują Europie. u, Konsckwentnie, Arty'kułI litera b) otrzyrnal brzrnienie:
,,ó) ,,ltiL,trlpcr1e,, ().nac.a Populat.je r1ę du Chiroprc,tlt lywnieni<lnev'':atą c:niku r'v1'laz I tlo

ttittici's:t,Htl ptlro.tunicttict\\,\,'\tę puią (.(, v, Europie ipcl:ttcuro]'le.i'skit'h Pruistu,achStreJll,.

gatul iów nietoperzy' dodancl zalipznik 1, rv którym zalnieszczonor,vykaz Do Poroz,l.trnienia do których stosuje się niniejszc Porozumicnic. Zllieniono w tym celu dotychcz,asowe dtldanie 5, u nowcgotrstępu w następują cym brzmieniu: brzmienieartykrrł 11 ptz,er'
,,Zał t!t'zniki do ttił lic.j,szt14tl 1l,'r.,:ttttlittlitt slutltltl'ią 'jL5t' itlegn rozLunie 'się lll..c., tO tdŁ( 'ie80 lal,ą t:iniki.,, ną c:ę ,ś ć .}lekroć nowu

o porozumialiLr,

rł zrrrarrzapaclłpostaror,vienie o o znrianie tytrrł u Potozumienia na: W ś wictlc prowadzlnych jako bardziejadeklvatnego "Pont:umienit o ochrotticpopulacii europejskich nicktpar:,t", do ienia. Pclrozum ztrkresu rvprowadztlnej Poprawki, postanowienia Porozumienianie dotyczą Poniewaz, zgodnie z intenc'ją ju wył ącillrie obszirru Errr.opy, postanowiono rt,z'szerzyó ostatni akapit preambuł y ocfuony r-rietopcrzy Ettropie''przez w kończą cy się storł .ami dotychczasor'vo ',ptllepsz'enia dodatlierr'vrazów: ,, p u h S i o?'a? r op Ł,'ikicl t P a ti stwac: Str t |'l',,. opisqjących tryb przyjmowania szeleg zIrlinr fonna]no.porządkowyc'h Ponł dto t,ł prorvadzono Porozumienia oraz poprawek do popr.rwck' Zróinicowano tryb wcjś ciaw ycie poprawek do treś ci zał treś cizatącmików. Poprarvki <1o ącmikórt' rvchodzą w ycie sześ ódziesiątego dnia od dnia ich zastzeienie. o7naczato, epoprawkirv przjęcia przez spotlanie StrclIl clrybai-e Slrony wniosi1 wchodzą rv ycie dla Stron (w tym Rzeczypospolitcj Polskiej), co do zasady, bez zał ąc;ł 'nikach dokrunentuich przyjęcia u depozytariusza.W konsekwencji' zał ączriki i ich konieczroś ci:zł oŹerria czy ratyfikacji w Rzeczypospolitcj zarrinlv nie będą poddari.ule,proccdrrrzciclt zatwierdzenia hrak W Poprawki do Porozumienla. Polskiej- zwią zktrZ po\l.V7s,/yl]l jcst s},gllataritlszY u plzuęcia Porozumienianada|rrrllagają zł ozenia depozyariuszadokr.unentu Poprlwki clo treś ci Poprawki. t)
,,1.

,ĄttykulVI{ rrstęp.1 otrzymałbrzmicnic;
[,Opl(l\,ka do pOr0.!!niL'|Iicl ittllctt,ti :,niula trcś cijego it ą c1llikóV, :()stanie prz:ję tt.t

i orrlz tlla n,t:h,Stron,którt' j,7 u'ię kszo, ia' tlyvóclt Ir:atit']tgł osón, Stron obaLn,-Ch gltlsu.ją L:ych prz,yieł l,, wajtl:ie v, zl'tie po (l0 tlniuch od dnia lo enia piątego doktunentu przyjęciu ttj po a.mian\ tt tlepo;,-luritts:Lt. Po tvnt lcrminie. popruutka wejdzie w rycie w stosunku do Stron-vttpĘ llit 30 dtti od dnia :lo:tttitt u dtpo:yturiusz'a .jcj drlkttmentu Pri':-.ięt:ia Pclpralyki,,' brzmieniu: ustr]py 5 7 u, Irasrę ptlją cvIn ponadttltlclclano .'5' A'rl:/-r'dotlatkov.l' :uł t1t..niki Ltlzch prlprau,ku do :ał ąc3tika z,ostalIąPr.\'.ięte większoŚtlą i tlwótll Ir:g:ir]t gł osów .Strtllt t ł t,t.ltl,t-h glosu.jących orct., yve.idą u, zl,cie dla wsz,-stkich Strrł n

s:cś ć dz'icsiątego dnia od dnia jej prz}jęL'iLl przei 'sJlt kanic SIron, .tt wyjątkicn Strrnl, które yyltiosh' :astrze:cnie zgot!nie ustępam ltitticisztloArtJkutu. Ó ?' 6' \|,okresie 6() t|ni, tl klóry,n nowa v' u'\tępie5 niniejs3:go Artykutu, ka:rla ł e S|l'tln moze wnieś ć.astr.e enie w Jtnł niepisemnej do r)cpoz,,-ttlriusza dotyc?,ąCe tlod'atkox,ego ącznika' zał Iub poprawki iatącznika. Takie ittsrrie t:nie noze !,jc w dtllt,olnytl C:asie w1ycofane pisemnyln ?,av/iado,nieniem 1tozonylnu dcpoz,*tariuszt't,po tym ów docl6ttkowy, ącxtlikltń poprawka a iał V,ejd.iŁ, yciedla tej Stronys:t:ś cdiiesiąrago od dnia wycoftlnia zastr.e enia. w dnia 7 ' Kazrle Pańsrw,o,która po we.j'ś ciu z 'l,cie v, poprav''ki ztlstał o,|troną poro:ut|Iienio,.je eli P cł ń's to nie wyru:i ło (,Jmi ( nnL' :flIn !nt: nvn i 8O (a)będzic uwa an . a,s|rO ę zmie iu.Leo p or o1onien i a ; o nt', e n g n (b)będzie uwa tttte StroĘ nitimienionego poroz'Lrmienia vt, stt.lsunktt kazr1ejStnlny .,a tlcl nIezwi ą:anej pop ruwką,'' Przedmiotowe PorozumienieZostał o takic zmienionepoprawkąprzyjętąw Bristolu w dniach 18 20 }ipca 1995 r'. ktć lrej Rzeczpospolita Polska nie jest stroną .Poprawkaprzyjętarv roku l995 wł ączał a rodzinę molosowatych do zakresu Porozumienia i rozszerzał a definicję wytazu ..nictoperze''. Poprawkastanowią cfl przedmiotniniejszego postępowania peł nikonsurrruje w i fozszerz,azakres poprawki przy.1ętej roku 1995' tym samyrn zw.iązanieRzeczyptlspolitej w Polskiej poprawkąz roku 1995jcst bezz'asadne. Przedkł adar.ra do ratyfikacji Pclprawka do Porclzumienia został a sporządzona podcz,as trzeciegospotkaniaStron. które odbył osię w Bristolu w Wielkiej Br.1,tanii dniach 24-26 rv lipca 2000 r' Poprawkaweszł a w yciednia 13 sierpnia2001 r.

Urr'arunkorł 'aniaRzeczl'pospoIitej Polskitj W Rzecz1pospolitej Polskiej występu;eokoł o 25 grtunków nietoperzy nalezipyclr do ctwóch rodzin: podkowco$'iLte (R/'iloIophidac')i ''uoczkowate (r/espt,rtilionidac). Do r.oclzrl.v podkowcowatych zaliczalrry2 gattrnki, poZostał gatunkinaleŹąclorodziny mr.oczkowatych. e Z okolo 25 gaturrkównietoperzywystęptrjacych obszarzcPolski.9 został o lla uwzględnione w ,'Polskiej czcrwonej księdze zwierzą t'' - rejestrzezagroionych gatunł ów zrvierzą t SIw.orzonVm lvzór lVIiędzynarodowej na CzerwonejKsięgi Gatunków Zagrozonyclr. Rzeczpł rspoli12 PtlIskajest stronąPorozulnicnia 1996r. Rzeczpospolita od Polska,jako strona m.in' Konwen..ji o róŹnorodrioś ci biologicznej, podpisanej w Rio de Janciro w dntu 5 czeru'ca 1992 r' (Dz'I] r, )00) r. Nr ltl4. poz'l532). Konwenc'ji o ochronie gatun1tórł '

w oraz ich siedlisk,sporz,ą dzonej Bemie dnia 19 wrzcŚnia clzikiej t1ol1'i1atrnycuropejskiej t. lt)79 r. (Dz.L]. z' 1L)96 Nr 58. poz.26.ł ).Konwencji o ochronie wędrownych gatunkow w dzikich zwierzą l' sporzą clzonej Borul dnia 23 czcrwca 1919r., (Dz' U. z' 2003 r. Nr 2' poz.

17)'Konrł 'encjiomię riz1.rrarodowymhandludzikinizrr'ierzę tamiiroś linamigatunkow 3 w sporzą clzoncj wasZ}'ngtonie marca 1973 r. (Dz.U' z 1991 r. rvyginięcicrn' z:lgro onych w biologicznej, tym nletoperzy. róinorodnoś ci do Nr 27, poz.1l 2)..iesttlborvią zana tlclrrony 200.ł r' Srotlowiska z dnia 28 rvrześ llia tvIinistra 7'godnie z przcpisanli rozporzą clzellia ochroną (Nr 220, poz' f231\' clbjętych zwit-rzą t rv sprawie gatuŃórł , ctziko występują cych oclrroną . Polski, są objęte na występują Ce terytorium nietopcrze. wSZystkie ()cena skutkórv reguIacji Kwcstieprau'tte prz;,jęcitt. icnia' poprlrvki tlo niegopotllegają ZgoclnicZ ar(.V (I ust' 4 Porclz'uln zarówno z polskim pralvem sprzecznych nic Porozrttnienia zawierapostanowień Poprawkari<l oraz lrie dotyCZy: LInii Eutopejskicj. jł k tei prlwoclawstwL'm ukł 1) pokoju. srljuszy, adówpolitycznychlub ukł adówwojskowych, w okrcś lonyclr Konstyucji' prarvlrrbobowilpków obyrvatc1skich 1) wolntlś ci' międzynarodowcj, Pcllskiejw organizacji Rzeczyptlspolitcj 3 ) czł onkostr,va |inans<rwym. pod .l) ZndcznĆ go patistr.va rvzględem obcią enia wymagaustawy. w 5) spraw urcgttlowarrych ustawielub w któryclr Konst1tucja a tym samvln nie z-achodząprzesł anki wymicnione u' art. 89 ustęp 1 Konstyucji Rzecz'ypospolite I'olskici. RatlikacIa Poprawki do Porozulnicnia nie pocią gnie zl sobą 1 pra\\'ź\Ą, zirkrcsie ochrony przyrody' Z urr,irgi l ktlnieczn<lś norvelizacji ctbowi;r.zLrją cego t:i jest zlpctvrrienie takicgo sarncgostatusuprawmegoPoprawki.co jcdnok na |:lkt, c cclor,ve Źródltl powszechnicobowią zują cego ' stanowią cej Poroz-utlricnia tj. umowy ratyI.ikowal)cj (al.t. ust. l KonsLytucjiRP). - proponujesię, aby zgodrriez art. i2 ust. 2 ustawyz ti7 pra\t,a (Dz. dnia l4 kwictnla 2000 r. o ullrolvachmiędzynarodori'ych U, Nr 39' poz. 113 oraz z,f(\02. RzeczypospolitejPolskiej Poprawką clo Poroz,unrtenla l. Nr 216' poz. lE2'l), zrł 'ią zanic w zgrldyrvyrazonej ustllwie. ratyfikacjibez upl.zcdniej w trastą ;ił o tltclclze do Poprawkart'cjdzicrv ycie w st()Sunku Polski ptl z Zgo<lnie art' V]l ust' '1 Porozurnienia. rvi cloktlnlclltu przyięcic' od 3() trpł vu,ie c]niLr clatvzkl cnil cle1lozvtariltsz-o

Kwc.stie .linansov,e za \\. kształ cietric pclcii.1gIrit- sotlą adnych Zmiatla zakesu poroz'l'lnricllia Proponowanynr państwa. dodatkorvych kclsztówdla budŹetu postępowaniauzgadniają cego Zakres i wyniki przeprolvadzotlegrr Komitetr-t Rady Ministrów oraz Sekretarzem Projekt rvnioskuZostałuzgodnionyz Czł olrkami lntegracjiEuropejskiej.

opracował Monika Lesz - Radce Ministla. DcpartamentOchrony Przyrocly,Ministerstwo : Srodou. iska

zt'

,,/1>..atr

Aprobował :'fomaszPucek Srodowiska
5gtxrrramcntu

Dyrektor DcpartamcntuOchrony Przyrody, Ministerstwo

Akceptował : Jr4aciej Trzeciak - Podsekretarz Stanu, Gł ówny Konserwator Przyrody. Srodowiska Ministerstrvo yrAMl PODgSK-qrrAnz R oLÓ wNYKTS€ VĄT$' I )

O-. ( V FaAwtąrri** /------/

Poprawka do Porozumienia o ochronie populacji europejskich nietoperzy sporzą dzonego Londynie dnia;1grudnia1991r. (Poprawka przyjęta na trzecim w spotkaniu Stron Porozumienia w Bristolu w dniach 24-26lipca 2000 r.). ARTYKLIŁ 1 Poprawka A' Nazrł ,lr Porozurnienia otrzytnuje brzmicnie: o populacji euntpejskich ,.Poroi.unianie ctchronie nietoper2y" B. Dodaniedo ostatlliego jskichPaństyvach Ńapitu preambuł wyrazów: ,,ipozaeurope v Stręly,,. C. Artykuł I litcrab) otrzymujebrzmienie: ,' b)wytar, ,,nietopar:e,, populacje gatunku CI'IIR)PTEM wynienione w zatączniku oznac?,a l do ninit.js:t,go [,ortl:unienią rl1,.r1ępttlqr.r: ropiei poz'cteuropejskich ństu,achStrefy,,. tt, Etł Pą D. Do Atykuł u II dodajesię ustęp5 w brzmieniu: ,'5. Zał ąclniki do niniejsz'egoPorozutnicnia 'tctlltlwią jego integralną częś t.. Ilekrtlć nowa o Porrliutnieniu, rtt.utnie się pr:e: trł taŁc jego Zak{J|iki,,. E' Do porozumienia doda.je zał ą cznik w brzmieriiu: się l } ,'Zał ą cznik Gatunki nietoperzyt\,stępująC(lv Europia, do których sttlsuje ttiniejszePoro1tmicnie się Pteropodidae Rousetttts ptictcus egt (Geoffroy,I8l0) Emballonuńdae Tuphozousnudivettris (Cretischntur, ! E30) Rhittolophidae Rhinolophus hlasii Pctł ,s, 1866 Rhinoktphus euryaLe Blasius, I853 Rh i tto kryhus Jb rrumequinutn (Schrebt r, I 771 ) (Be<'hstein,E00) Rhiruł ophus)tip1tosideros 1 Rhittolophu,s rnelrebri Iatrhie, It)()l Vespertilionitlae llu rbtt.stIIa futrbuste !us (Sclreber. ! 77I ) e [ R arba..ste Iauc: ll a omeLas(C ret5 clunt r, ) 830) EptesicLt.s bottae (Peters, l8ó9 ,, Eptesictt.s (Key.ttrling& IJLtsiu.s, nils.sottii I839) Eptesicrts (ScIlrclł er' 771) scrOIi,Ws } trlvotis bech.yte (Kuhl, 1817) inii M,totisblythii (T'tnes, 1 857 ) My'otis brrutdii (Eversnantt, IE15) t (Btł Ml,otis cctpttt.cillii rupurtt:, ) } 337 trlvotis dttsttttt,nr(lloi<:. )825)

,\'llotis daubtntonii (Kuhl, 1817) |vty. is cnu rgina|us (GeoJ|ro.,, l 80ó) ot (Borklnnsen,I797) Ml,ottsmyrstis (Kuhl, 18)7 Myotis my.stctcinus ) (KuhL.l8l7 ) l'Iyoris nattcreri )vlyotis schattbi Konnos, 1931 Nyctaltts (Schreber, 780) la.siopterus I Nyr:talus leisleri (Kuhl, 18)7) i{ '-Ć tall|s noctlrltr('sclttber' ]771) lrcntprit'ltiiP eter.s, 559) Otottycturis I I Pipistrcllu'Ś kuhlii (Kuhl, }8l7) Pipistrellus nathttsii (Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrelluspipistrellus(Schreber, 1774) pygtnacus LectcJL1825 PipistrelLtts Pipistrellus sttvii (Ilonapane, 18-37 ) (Lirutaeus, Plecotus auritus 1758) (Fischer, 1829) Plecotus ctustriat:u.s Vespertil nturinus Litutaeus, 758 io I (Kuhl. ItilT ) .scltrtibcrsi.i Mi.nioptcru.s N{olossidae Tadarida (Rafjnesque, .ł)''. telriotis 181
ARTYKUŁ 2 Wejś cie Poprawki w 'l'cie

A. Artykuł VII ustę p 4 ott.zynlujebrznlienie: '.1. Poprawka do poroz,umicnia inna ltiz z,miana |reś cije8o zał ącznikó|v zostanie prztrl.jęta większoś ciądwóch trzer:ich gł ,osówStnln obecnych i gtosujących oraz dla rych Stron, które ją pr7yjęqq wejd7,ie v, zycie po 60 dniach od dnia 7kl:enia piątego dokumenlu pr7yjęcitl tej pt;prał rkrt wejdzie y:4lcie w sttl'sunku Strtn!, po 1nian\'u tlepo:l,tariusza. PO t}|tlter,ninic', do upo\u'ie 30 dni od dnitl zł o eniau depo.,\turiLIS.,a.jt.i dokumcntu prz"yjęcia poprawki,,, ponadt() dodaje się tLstę py5-7 rv brzmieniu: Ku:dy dodcltklu,), uit1c1lik i ka da poprav,ktt L]oz'alączniku ?ostaną przyjęte większoś cią dwóch trzecich gtclsów Stron obecnych i gł osujących oraz wejdą w zycie dla wszystkic}l Slron szcś ć dz icsiąte go dtia od dticl ich pr:yjęcitt przez Spdkanie Stron, za wy.jątkiemStron' które yvttio'stl, :ttsIrze enit :goclnic . uslępem 6 ttiniejszego Artykuttt. 6' W okn:,sie 60 dn| o któt1ln nov,u lt, tł slępie 5 nirLiejszego Artykuł u, ka da ze Stron ł noze y,ltie,ś t .astrz,czcnic w forntie pisemlrcj do depo:1'tariusz.a do4,c'1ąt:edodatkowego z,attlczllika lub 7lpnuki do :ulączliku. Tttkic za.str:,t enie nure być w tlott,olnyn clasie wl,co.fane pisenln'l,lnz,ttwittd tlltlietlienl ilozon}n L! d(pozylariu|?a, a po ^,m ów dodatkowy zatqcuik lub poprtlv,ku weidą w z1,cietlla tcj 'Stronvs:,t,'ftdziesiątegodnia od dnia wycofania zastrzL:zenid.
r o ńJ | \ \ ' l ,l o n i r l t t r . t ' i.ł t , , , l t n ii l t l l e8 o . ! l 1t 1 illr u ' (a)b$:ic Llwa tl|l( za Stronę .]nien ĄCtO Pł ]rI,:I!mt('nia; oraz (b)bę dz'ie lrwa ane Za Stronę lit:I iL'|Iil,Lttl, Por!).uni€ ia n Il i | '-' | v ią : (I I C j r o r r L t| vk L| . , ' ] Za zcrldnoś ć tł uIllltcz'crlia z lltvtillał cnl.

,,5.

7. Kazd,, Pańs|yt,tl' którt po wt:jś ciuu. :l't'it poprał tki .ostak, Stroną 7lroz,umienia,.iezeli
w stosunku do kazdej Struny

.,','"*.,:T

Amendment t ot he Agr eementont he Cons er vat i onof Popul at i onsof Eur opeanBat s s i gned at London on 4 December ,1991 . (Adopted at the 3,dSession of a Meeting of the Pańies to the Agreement, as Amended, held in Br i s t ol ,24 t o 26 Jul y 2000) .

ARTICLE'l Arnendment A' B. c' D To change ihe title of the Agreemenlto: 'The Agreementon th-Ó Conservi]tion Populations European of of Bats". To extendthe last paragraph the preamble of Range States". withthe words:"andln theirnon-European '.(b)''Bats'' To rep|ace Ańicle | (b)With: meanspopu|ations cHIRoPTERA species as |lsted Annex 1 to of in this Agreement occurring Europeand in theirnon-European in Range States". ',5. To add a new paragraph to Ańicle |]|o readas fo|lows; The Annexesto this Agreement 5 form an integral pań ihereof. Any reference the Agreement to to inc|Udes reference its AnneXeS'.' a Annex 1 to the Agreement: E. To add the following ANNEX 1 Bat species occurring in Europe to wh ich this Agreement applies Pteropodidae (Geoffroy, Rousettusegyptiacus 1810) Emballonuridae (cretzschmar, TaphozousnudiventńS 1B30) Rhinolophidae Rhinolophus blasii Peterc,1866 euryale Blasius,1853 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, Rhinolophus 1774) Rhinolophus hipposlderos (Bechstein, 1800) 1901 Rhinolophus mehelyi l\4atschie, vespeńilionidae (Schreber,'1 Barbastella barbastellus 774) (Cretrschrrar.'l ) Barbastella leucomelas 830 Eptesicusbottae(Pelers, 1869) (Keyscrling Blasius.1839) Eptesicusnilssonii & (Schreber,1774) Eplesicusserotinus (Kuhl,1817) N.'lyotis bechsteinii (Tornes,1857) N,4yotis bl!,thii (Eversmann,l845) N,4yotis brandtii (Bonapańe,,1837) l\4yotis capacoinii Myotisdasycneme(Boie,1825) M y o t i s a u b e n t o n(i K u h l ,1 8 1 7 ) d i Myotisemarginatus (Geoffroy, I806) 1\4yotis myotis(Borkhausen, 1797) M y o t i s y s t a c i n u( K u h l .1 8 1 7 1 m s (Kuhl,'18'17) Myoiisnattereri Myotisschaubi Kormos, 1934 (Schreber.I780) Nyctirlus lasiopterus

l 1 N y c t a l u s e i s l e r(i K u h l , 8 1 7 ) 1774) Nyctalus noctula(Schreber, (Peters.1859/ Otonyclerishelnprichii i 1 P i p i s t r e l l uk u h l i ( K u h l , 8 1 7 ) s (Keyserling Blasius,1839) Pipistrellus nathusii & pipistrellus (Schreber, Pipistrellus 177'1) pygnraeusrLeach, 1825 Pipistrellus PipistrellUs saVii(Bonapańe,1B37) ( P l e c o t u sa u r i t u s L i n n a e u sI,7 5 8 ) (Fjscher 1829) Plecolus austriacus Vespe!1ilio murinus Linnaeus,1758 (Kuhl,1817) schreibersii [,4iniopterus Molossidae (Raflnesque,'l Tadaridateniotis 814)

ARTICLE 2 Entryintofofceof an Amendment Vl| A' To rep|aceArtic|e (4)WńhI " An Amendmentto the Agreement otherthan an Amendment its Annexes shall be adoptedby a two,(hirds to and Sha|l enterintoforcefor those Pańies Whichhave acceptedit 60 majority the Pańies presentand Voting of of days afterthe depositof the fifthinstrument acceptanccof the Amendment withthe Depositary. Thereafter, it Pańy 30 days afterthe dateof depositof its instrument acceptance sha|lenterintoforcefor a of ofthe Amendmentwiththe Depositary." 5. and to add new paragraphs 6 and 7 to Ańic|eVlI Whichread aS fol|ows: "5. Any additional Annexesand any Amendmenttoan Annexshallbe adop(edby a twolhirds majority ofthe presentand Voting and sha|lenterintoforcefor a|lPańies on the sixticth Pańies day afterthe date of its adoption of by the N4eeting the Parties'exceptfor Pańies Whichhave entered reservation accordance a in Withparagraph 6 of lhis Ańicle. 6. Duringthe periodof 60 days provided in paragraph of thisAńic|e,any Pańy may by Written for 5 notification io with entera resetuation respectto an addiiional the Depositary Annex or an Amendment an Annex.Such to reservation may be withdrawn any time by written at notification the Depositary, thereupon additional to and the Sha|I Annex or ihe Arnendment enterintoforcefor thatPańy on the sixtieth day afterthe date of Withdrawal the of reservalton. 7. Any StateWhichbecomesa Pańy to the A9reen]ent afterlh.j entryinto forceof an Amendment sha|l'failing an lntention thatState: bv exoressionof a different (a) be considered a Partyto the Aqreen'rent amended; as as and (b) be considered a Partyto the Unamended aS Agreement re|ation any Pańy not bound by the Amendmę nt''. in to