UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIOIH NAUKA LABORATORIJA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

JOOMLA CMS Skripta iz predmeta Elektronsko poslovanje

Sadržaj
1. 2. Portali ........................................................................................................................................ 4 CMS ........................................................................................................................................... 5 2.1. JOOMLA CMS ................................................................................................................... 10 Instalacija Wamp Server i Joomla CMS...................................................................... 13 Instalacija Joomla CMS ............................................................................................. 18

2.1.1. 2.1.2. 3.

Administracija Joomla CMS portala .......................................................................................... 21 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Globalna podešavanja ...................................................................................................... 23 Administracija korisnika ................................................................................................... 24 Administracija jezika ........................................................................................................ 25 Upravljanje templejtima .................................................................................................. 27 Administracija sadržaja .................................................................................................... 32 Sekcije ...................................................................................................................... 33 Kategorije ................................................................................................................. 34 Članci ....................................................................................................................... 36 Administracija naslovne strane ................................................................................. 40

3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.6.

Moduli ............................................................................................................................. 41 Archived content ...................................................................................................... 42 Banner ..................................................................................................................... 43 Breadcrumbs ............................................................................................................ 43 Custom HTML ........................................................................................................... 44 Feed Display ............................................................................................................. 44 Footer ...................................................................................................................... 44 Latest News .............................................................................................................. 45 Login ........................................................................................................................ 45 Menu ....................................................................................................................... 46 Most Read Content................................................................................................... 47 NewsFlash ................................................................................................................ 47 2

3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11.

3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16. 3.6.17. 3.6.18. 3.6.19. 3.6.20. 3.7.

Poll ........................................................................................................................... 47 Random Image ......................................................................................................... 48 Related articles ......................................................................................................... 48 Search ...................................................................................................................... 48 Sections .................................................................................................................... 49 Statistics ................................................................................................................... 49 Syndicate.................................................................................................................. 49 Who's Online ............................................................................................................ 49 Wrapper ................................................................................................................... 50

Komponente .................................................................................................................... 50 Baneri....................................................................................................................... 51 Kontakti .................................................................................................................... 52 Komponenta za ankete ............................................................................................. 53 Komponenta Web links............................................................................................. 54

3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.8. 3.9.

Instalacija dodatnih komponenti ...................................................................................... 56 Upravljanje menijima ....................................................................................................... 64 Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija .......................................................... 70 Primer menija........................................................................................................... 81 Joomla Tools ................................................................................................................ 92

3.9.1. 3.9.2. 3.10.

4. Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju .......................................................... 93 4.1. Importovanje baze ................................................................................................................ 94

3

Obezbeđuje jedinstvenu sign-on formu. dakle.com) Neki od osnovnih elemenata aplikacija na portalu. Personalizovani portal je stranica na Webu koja uglavnom pruža mogudnosti posebno prilagođene svakom korisniku. Ovo znači da je portal zasnovan na principu dinamičnog web sajta. personalizovati i osigurati. uz mogudnost poseta i prelaska na stranice sa drugačijim sadržajem. Suština problema je u zahtevima za integracijom mnogobrojnih različitih korisničkih interfejsa i skladišta podataka.com) dok vertikalni portali ("vortali") su sajtovi čija je svrha objedinjavanje svih aktivnosti iz jedne oblasti (http://www. Osnovna podela portala je na horinzotalne i vertikalne portale. su:     Portal kombinuje nekoliko osnovnih sistema i aplikacija na jednoj stranici u vreme upita. Personalizovana interakcija korisnika. aplikacijama i raznim informacijama. upravljaju sopstvenim profilima. 4 . gledano sa aspekta klijenta.internet. trenutni pristup svim sasvim različitim informacijama.1. da krajnjem korisniku obezbedi pogodan način pristupa i interakciju sa poslovnim aplikacijama. ljudima. koje bi u suprotnom predstavljale zasebne jedinice. kao i različitog broja softvera koji deluju između aplikacije i mreže kako bi omogudili razne usluge sa brojnih drugih izvora. Portali Najuža definicija portala je da su portali jedinstvena tačka pristupa mnogobrojnim izvorima podataka. Horinzotalni portali posetiocu pružaju informacije iz više različitih oblasti (http://www. Kao prednosti Web portala mogu se navesti sledede:      Inteligentna integracija i pristup sadržajima. Poboljšana komunikacija i saradnja između korisnika. Korisnici mogu da personalizuju i organizuju izgled portala prema sopstvenim kriterijumima. kao i da objavljuju i dele dokumenta. sadržajima i procesima. Dizajnirana je za korištenje distrubuiranih aplikacija. pružajudi tako dosledne podatke i pristup brojnim aplikacijama. Objedinjen. jednostavna modifikacija i održavanje sadržaja na stranici. Svrha portala je. Bez obzira na to gde se informacije nalaze ili kog su formata.nadlanu. Portali objedinjuju različite informacije iz vedeg broja izvora. portal prikuplja sve informacije na način koji je odgovarajudi za krajnjeg korisnika. Sadržaji su dinamični i mogu se filtrirati. samim tim web programeri susredu se sa problemima koji nastaju sa sve vedom kompleksnošdu web aplikacija. i Brza. i Portal je dizajniran da usluži hiljade konkurentnih sesija.

globalni trendovi. U početnoj fazi poslovanja na Internetu. sajt kompanije se uglavnom sastoji od nekoliko statičkih stranica sa osnovnim informacijama. Tipično. javlja se potreba za proširivanjem sajta i dodavanjem vedeg broja novih funkcionalnosti. ili čak sistemi sadržaja izrađeni po narudžbini nisu dovoljni da podrže njihove poslovne ciljeve. poslovnim aplikacijama i intranet portalima   Dimenzija problema se povedava ukoliko se pokuša sagledati koji sve sadržaji mogu da se menjaju vremenom i koji samim tim zahtevaju ažuriranje. oni često nalaze da njihovi jednostavni “flat-file” web sajtovi. dinamično okruženje pred kompanije stavljaju sve kompleksnije zahteve za projektovanjem i implementacijom poslovanja na globalnoj mreži. Na primer:            Specifikacije i cene proizvoda Ilustracije proizvoda Informacije o proizvodima Kategorije proizvoda Specijalne marketinške akcije koje se s vremena na vreme obavljaju Uslovi korišdenja Linkovi za navigaciju kroz sajt Informacije o podršci i servisu Obaveštenja za štampu Ponude za posao Kontakt telefoni.2. uporedo sa rastom poslovanja kompanije na Interentu. je svakako postavljanje Web prezentacije koja de svim zainteresovanim stranama pružiti neophodne informacije o poslovanju same kompanije. Vremenom. kako organizacije orijentisane na rast teže da prošire kompleksne poslovne procese na web. posebno za odgovore na hitne konkurentske prilike i pretnje Postojeda struktura web sajtova ne omogudava široku upotrebu ili deljenje web sadržaja Postojeda arhitektura web sajtova nije proširiva ili interoperatibilna dovoljno da sa manjim troškovima napravi rešenja za jedinstvene poslovne probleme ili da se integriše sa postojedim back-end sistemima. CMS Prvi korak ka izlasku kompanije na Internet. osnovni autorski alati. Dodatno. Međutim. adrese. mapa lokacije 5 . ovo se dešava zato što:  IT osoblje nije opremljeno alatima potrebnim za brzo i troškovno-efektivno građenje naprednih funkcionalnosti.

fotografije i dijagrami . nešto tako trivijalno poput promene samo jedne reči u delu teksta na Web stranici bi uz korišdenje tradicionalnih metoda zahtevalo da to uradi neko ko razume HTML kod. se može izvudi zaključak da je napraviti jedan Web sajt jednokratni zahtev koji se sa lakodom rešava.  Logoi. U pitanju je struktura informacija i njihovo mesto u sistemu u odnosu na ostale informacije. Pod sadržajem se podrazumeva bilo kakva jedinica digitalne informacije: ona može biti tekst. grafike. CM sistem je alat koji omogudava različitom tehničkom i netehničkom osoblju da kreira. Ključne prednosti CMS su:     CM sistem omogudava da informacije budu sveže ažurirane. Tradicionalni alati i metodi pravljenja Web stranica ne samo da zahtevaju intenzivan ljudski rad ved su ujedno i neefikasni i izuzetno skupi.. slika. Iz gore navedenih problema.. dok je sam način na koji se prikazuju podaci sekundaran. Može se redi da je prvenstveni cilj dobrog CMS-a uspostaviti hijerarhiju i omoguditi jednostavno dodavanje. konzistentne i visoko kvalitetne. Sa CM sistemom je posebno izraženo „ponovno iskorišdenje“ (engl. Upravljanje sadržajima se odnosi na efektivno upravljanje digitalnim informacijiama kombinujudi pravila. Bitno je napomenuti. dok održavati taj isti sajt otvara potpuno novu oblast problema za čije rešenje je neophodno postojanje ozbiljnog softvera koji radi u pozadini i čini put od ideje do realizacije transparentnim za sve osobe koje su uključenje u održavanje jednog Web sajta. video/audio zapis i slično. 6    . reuse) informacija Sistemi za upravljanje sadržajima omoguduju decentralizovano kreiranje sadržaja CM sistem prikazuje centralizovani “tok rada” (engl. video zapisa i slično. kao i povezivanje "odvojenih" delova sadržaja linkovima (Hypertext). e-mail poruka. a ne za način na koji taj sadržaj dospeva na sajt. Na primer. da održavanje jednog sajta ne bi trebalo da se oslanja na prisustvo tehničkog osoblja niti bi to trebao da bude stalni zadatak informacionog odeljenja kompanije. procesa i tokova rada koji obezbeđuju koherentan i validan izgled krajnjeg produkta kao što je na primer Web sajt. menja i na kraju publikuje različite sadržaje poput teksta. workflow). pri čemu je manipulacija tim sadržajima ograničena centralizovanim setom pravila. brisanje. menjaju i publikuju na jednostavan način. proces odobravanja i pravila po kojima se kontroliše životni ciklus sadržaja od trenutka kreiranja do trenutka publikovanja na spoljni medijum Zamisao CMS-a je da na što logičniji način napravi hijerarhiju između informacija (sadržaja) i uspostavi međusobne veze. Održavanje mora da sprovodi netehničko osoblje koje je specijalizovano za sadržaj koji treba da se na tom sajtu pojavi. izmenu i arhiviranje sadržaja. procese i tokove rada na način na koji centralizovana tehnička lica i decentralizovani autori/editori digitalnih informacija mogu te informacije da kreiraju. Flash animacija.

Sistem publikacije prikazuje komponente iz upravljačkog sistema i pretvara ih u publikacije. U sistemima kolekcije koji su bazirani na web formama. kao što su:  Sistem za upravljanje služi kao deo sistema kolekcije. U pozadini. Sadržaj se čuva u skladištu sadržaja pre nego što se procesira i pre nego što on postane deo sistema kolekcija. i ne može se jasno izdvojiti od samog sistema koji publikuje sajt. može podeliti na tri (pod)sistema:    (Pod)sistem kolekcije (Pod)sistem upravljanja (Pod)sistem prikazivanja Na slici je prikazano kako informacije prolaze kroz sistem kolekcije i vradaju se u komponente sadržaja. sistem za upravljanje i sistem za publikacije) mogu imati nekoliko preklapanja.   Tipovi CMS su:      Web CMS – za web publikaciju Transactional CMS (T-CMS) – za upravljanje e . Skladište se obično nalazi na istom mestu gde i sajt. Tri dela sistema koja su logički izdvojena (sistem kolekcije. Sistem za upravljanje može služiti kao deo sistema publikacije.commerce transakcijama Integrated CMS (I-CMS) – pomod u radu sa dokumentima i sadržajima Publications CMS (P-CMS) – za izdavaštvo Learning CMS (L-CMS) – za web baziran e-learning 7 . autor unosi sadržaj na samoj formi. Ova slika je pogled na CMS sa najvišeg nivoa. sistem publikacije kreira web formu koju koristi sistem kolekcije. Sistem publikacije može služiti kao deo sistema kolekcije. Taj sadržaj čuva se u skladištu.Model CMS-a se.

Ove tri osnovne funkcije mogu da budu "spakovane" u jedinstvenu aplikaciju (što ima svoje nedostatke). ved kao niz povezanih i međusobno komplementarnih tehnologija. uopšteno gledano.odvojene aplikacije za svaku funkciju. kao i njihovih karakteristika. Enterprise CMS (E-CMS) – kombinacija različitih CMS-a Danas se termin CMS uglavnom poistoveduje sa terminom WebCMS. mora da ima bar 3 stvari da bi bio upotrebljiv:    Da na neki način komunicira sa klijentskim računarima i korisnikom (client/server) Da čuva unete podatke na nekom mestu (baza podataka) Da ima svoju "inteligenciju" i alate kojima se korisnici koriste (sam program). Svaki WebCMS program. Osnovne funkcionalnosti WCMS sistema se mogu razdvojiti na nekoliko glavnih kategorija: 8 .WYSIWYG editori – What You See Is What You Get).html se nalazi spisak svih značajnih WCMS platformi. od obezbeđivanja jednostavnih alata za kreiranje sadržaja (tzv. Na adresi http://www. Ove tehnologije ne treba razmatrati kao odvojen. Pored sistema za upravljanje web sadržajem.com/CMSListing. postoje i ostale tehnologije zasnovane na konceptima CMS. WCM sistemi pokrivaju kompletan ciklus upravljanja web stranicama na sajtu. ili mogu da se koriste proverena i testirana široko prihvadena rešenja . preko publikovanja. do krajnjeg arhiviranja .cmsreview.

tj. Sistemi za upravljanje sadržajem poseduju jake mehanizme (engine) za objavljivanje. sastoji se iz niza manjih celina Online uređivanje sadržaja Online uređivanje teksta pomodu WYSIWYG (What You See Is What You Get) editora. Kreiranje sadržaja – WCMS obezbeđuje okruženje za kreiranje sadržaja koje je jednostavno za upotrebu. Prezentacija – Putem template-a. koji omogudavaju da izgled i raspored strana na sajtu budu primenjeni automatski tokom objavljivanja. status i sl.jednom kada se stranica kreira.    Pored navedenih mogu se izdvojiti sledede karakteristike WCMS platformi:    Web interfejs za administraciju Sistem šablona Modularan sistem . WCMS prikazuje sadržaj krajnjim korisnicima. tj. Na ovaj način se skladišti sav sadržaj. Menadžment sadržaja . editora realnog prikaza Upravljanje slikama i fajlovima ostalih formata 9    .kada je kreiranje sadržaja gotovo. Neki WCMS sistemi mogu samostalno da izgrade navigaciju za sadržaje tako što provere strukturu sadržaja direktno iz skladišta. Šabloni omogudavaju da se na lak i brz način promeni izgled (prezentacija) sadržaja. ona se čuva u bazi podataka (skladištu CMS-a). on može biti objavljen.velika je prednost ako je CMS modularan. zajedno sa ostalim detaljima (verzije.) Objavljivanje . dozvole nad sadržajem.

Centralizovano stvaranje podrazumeva postavljanje specijalizovanog tima (pisce. 2. C#. reč joomla potiče od Svahili jezika i znači "svi zajedno". Ruby Template sistem definiše raspored i izgled elemenata na stranici. dok se decentralizovan koristi za upravljanje intranetom. novinare i dr. Decentralizovan sistem podrazumeva da je sadržaj na intranetu ili korporativnom web site-u u vlasništvu više različitih poslovnih grupa u okviru organizacije. JOOMLA! CMS Joomla! je slobodan sistem za upravljanje sadržajem.) kako bi kreirali novi sadržaj i upravljali procesom objavljivanja. Po definiciji centralizovani sistem se koristi za web-sajtove.    Ugrađena podrška za pretragu Upravljanje korisnicima Podrška za višejezičnost Sigurnost Tehnologija CMS:   U bazi podataka skladište se svi podaci i sadržaji Aplikaciona logika realizuje se u programskom jeziku pogodnom za Web aplikacije. Java. Python. Najčešde korišdeni jezici su: PHP. Pisana programskim jezikom PHP i kao bazu koristi MySql.1. Osnovne karakteristike Joomla CMS:  To je open source softver za menadžment sadržaja (CMS) koji služi za pravljenje i održavanje websajtova. urednike. sa umetnutim dinamičkim elementima  Sistem za upravljanjem sadržajem se u organizaciju može implementirati kao centralizovan ili decentralizovan sistem. a kao web server Apache 10  . Obično su to HTML ili XHTML templejti.

 MVC (Model-view-controller) okruženje za razvoj web aplikacija Web sajt urađen u Joomla!-i sadrži nekoliko elemenata koji zajedno proizvode stranicu onakvom kakva je vidljiva u pretraživaču. To su Joomla ekstenzije. Pored osnovnih elemenata koji su u okviru instalacije postoje i dodatni elementi kojima možete proširiti i dodati nove alate za upravljenje sadržajem. Postoji pet tipova ekstenzija:  Komponente (Components)  Moduli (Modules)  Dodaci (Plugins)  Šabloni (Templates)  Jezici (Languages) 11 .

mogude prikazati jednu i samo jednu komponentu. npr. Moduli mogu biti najobičniji statički HTML. Šabloni su relativno jednostavni za prilagođavanje i omoguduju maksimalnu fleksibilnost izgleda sajta. Pored standardnih joomla komponenti postoje i dodatne koje se mogu instalirati u zavisnosti od potreba vašeg sajta.Komponente su najveda i najkompleksnija ekstenzija. U izvršavanju bilo kog dela Joomle (bio on u modulu ili komponenti) može se pokrenuti neki događaj. Prilikom svakog učitavanja stranice poziva se komponenta koja generiše glavni sadržaj stranice "main page body" (com_content). Šabloni su u osnovi dizajn Joomla sajta. Iz ovoga sledi da je na jednoj stranici. VirtueMart – prodavnica. mogu "prikupljati" podatke sa našeg ili nekog drugog sajta. Jezici su u osnovi fajlovi sastavljeni iz parova ključ/vrednost i oni omogudavaju prevod statičkog teksta koji je u vezi sa joomla izvornim kodom. 12 . Glavna osobina dodataka je prikazivanje i proširenje opcija u centralnom delu sadržaja. sh404SEF – komponenta koja kreira "Search Engine Friendly" URL-ove… Moduli su jednostavne i fleksibilne ekstenzije koje se koriste za renderovanje strane i mnogo su jednostavniji od komponenti. mogu biti povezani na komponentu… Dodaci su osnova za upravljanje događajima. dodatne ekstenzije. Svaka komponenta ima administratorski i javni deo. Oni predstavljaju dodatne programe tj. kada se on pokrene dodatak upravlja izvršenjem akcije nad tim događajem. odnosno njenom centralnom delu. Oni su delovi koda koji su integrisani ili interpretirani od nekog drugog dela programa. Oni utiču kako na javni tako i na administratorski deo sajta. Jezici mogu biti u okviru osnovnog paketa ili kao dodatna ekstenzija. ovi paketi sadrže XML meta fajl koji opisuje jezik i font informacije za PDF generisanje sadržaja. Svaki šablon sadrži definisane pozicije na kojima se u okviru stranice mogu prikazati moduli dok je centralni deo šablona uvek rezervisan za aktivnu komponentu.

edu  The Green Maven (Eco-resources) .1.borba.http://www.org  Dnevni list Borba (http://www. Lični sajtovi Primeri sajtova poznatih organizacija razvijenih u JOOMLA CMS:  United Nations (Governmental organization) . Kad je prezentacija postavljena na server a hosting i domen pladeni onda korisnik iz bilo kojeg kraja sveta može pomodu web browsera pristupiti našoj prezentaciji.com 2.ihop. iz tog 13 .rs)  IHOP (Restaurant chain) .harvard.com  Outdoor Photographer (Magazine) http://www.outdoorphotographer. Naravno da nam nije u interesu da prilikom izmene dizajna sajta ili obogadivanja sadržaja on ne bude u funkciji.playshakespeare.http://www. Instalacija Wamp Server i Joomla CMS Ukoliko želimo da "postavimo" naš sajt "na Internet" neophodno je prvo da zakupimo hosting i domen kod nekog provajdera (napomena: postoje i druge – besplatne mogudnosti) iliti web adresu po kojoj de biti prepoznatljiv naš sajt.com  Harvard University (Educational) .http://www.greenmaven.unric. Svaki web sajt bi trebalo da je dostupan korisnicima 24h dnevno 365 dana u godini.http://gsas. U okviru hosting paketa dobija se i Control Panel koji omogudava jednostavno održavanje naše prezentacije kao i njen upload na server. novine i puiblikacije E-commerce i online rezervaicije Vladine aplikacije Web sajtovi manjih poslovnih organizacija Portali zajednica Sajtovi fakulteta.http://www.com (Cultural) . škola i sl.com  PlayShakespeare.Neki od primera gde se koristi JOOMLA su:          Korporativni web sajtovi ili portali Korporativni ekstranet i intranet Online magazini.1.

XAMPP.razloga se postavlja pitanje kako izvršiti bilo kakvu promenu na postojedem sajtu ili kako uopšte proveriti da li je naša novonapravljena web prezentacija funkcionalna a ne "obarati" staru verziju koja radi.x (http://www. preporučivo je za početak u okviru root direktorijuma kreirati folder.apache.19 (http://www. celokupan proces instalacije se odvija automatski. MySQL je server baze podataka.org) i PHP 4.0. Minimalni uslovi su instaliran MySQL 3. Ukoliko je WampServer pravilno pokrenut. Kada je u pitanju Joomla CMS. Ovi zahtevi su prisutni samo kad se vrši instalacija Joomla-e u lokalu (na lokalnom računaru). Rešenje ovog problema je neki od slededih programski paketa: WAMP. u Taskbaru se pojavljuje identifikator WampServer panela: . MySQL 5). Ukoliko to nije slučaj vrlo je verovatno da sajt nede biti potpuno funkcionalan nakon postavljanja na udaljeni server.2.x (http://www.mysql.net). odnosno u root direktorijum lokalnog servera. Oni objedinjuju sve što nam je potrebno da na našem kompjuteru "simuliramo" rad servera odnosno da na istom računaru imamo i klijenta i server.2.php. Apache 1. Jedna od mnogobrojnih solucija koja rešava ove zahteve je programski paket WampServer 2.13. Lokalni server ima pristup samo ovom direktorijumu i svim njegovim poddirektorijumima tako da je iz tog razloga neophodno da se kompletan sadržaj sajta nalazi u okviru root direktorijuma. Levim klikom na ikonicu u Taskbaru dobija se prikaz Prilikom instalacije i kreiranja bilo kog dinamičkog sajta.com). WampServer 2.0. neophodno je da se njegov sadržaj postavi (prekopira) u okviru www foldera servera. EasyPHP.0 se pokrede kao i bilo koji drugi program. Predstavlja integrisano rešenje za sve gore navedene tehnologije (Apache 2. Apache je web server a PHP je skriptni jezik serverske strane.23. Nakon pokretanja instalacionog fajla WampServer 2. Najpraktičnije rešenje bi bilo kada bi se nekako ove promene mogle vršiti i testirati na lokalnom računaru a samo finalne verzije upload-ovati na server. Pre same instalacije Joomla-e neophodno je proveriti da li vaš računar ispunjava osnovne sistemske zahteve za uspešnu instalaciju.8. 14 . WAMP radi isključivo na windows operativnom sistemu. PHP 5. za korisnike Linux operativnog sistema koristi se programski paket LAMP (Linux Apache MySQL PHP).

15 . sa podacima o verziji Apache servera. Izborom opcije phpmyadmin iz WampServer panela u browser-u se otvara stranica preko koje se upravlja bazama podataka skladištenim na Apache serveru. PHP. instaliranim dodacima. U primeru. Potrebno je kreirati bazu nad kojom de biti instaliran Joomla sajt. kreirana je baza joomlabaza. Izborom opcije localhost iz WampServer panela.npr. kao i projektima koji se nalaze u root-u servera (joomlaportal u ovom slučaju). joomlaportal i u njega iskopirati sve fajlove i foldere dobijene raspakivanjem instalacione verzije Joomla. u web browser-u se prikazuje početna strana WampServera. Prilikom unosa naziva baze potrebno je voditi računa o malim i velikim slovima! S desne strane polja za unos naziva baze umesto Collation neohodno je iz list box-a izabrati opciju ut8_unicode_ci.

Nakon kreiranja baze. Odabrati opciju Add a new user 16 . neophodno je kreirati korisnika koji de imati privilegije da upravlja tom bazom. Odabrati opciju privileges. iz sigurnosnih razloga.

u ovo polje potrebno je uneti šifru i selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije. kliknuti dugme go na dnu ekrana 17 .u ovo polje potrebno je uneti naziv korisnika baze   Host .u ovo polje potrebno je uneti "localhost" Password .Potrebno je popuniti prazna polja:  User name . Konačno.

2. Alternativan način je uneti adresu projekta u browser (u ovom primeru http://localhost/joomlaportal). U levom delu prozora su prikazani koraci tokom instalacije. 18 . Provera parametara na serveru služi za proveru da li su zadovoljeni svi preduslovi za uspešnu instalaciju.2.1. Instalacija Joomla CMS Prvi korak je pokretanje projekta preko početne strane WampServera. Ovaj jezik nema veze sa jezikom na sajtu koji se kreira. treba kliknuti dugme next u gornjem desnom uglu. Odnosi se samo na jezik tokom instalacije. Da bi se prešlo na slededi korak.

U slededem koraku su definisani uslovi korišdenja softvera i GNU licence. U četvrtom koraku se definišu parametri vezani za bazu i korisnika definisanog na serveru. koji su ranije definisani. Na slici su vrednosti parametara. 19 .

20 .Peti korak u instalaciji je definisanje parametara vezanih za ftp pristup. instalacija je uspešno završena. ova podešavanja treba preskočiti. Pošto se instalacija radi u lokalu. kliknuti digme next u gornjem desnom uglu Ako su uputstva ispoštovana na pravi način. U pretposlednjem koraku su prikazana ključna podešavanja vezana za sajt:   Ime sajta Šifra administratora Konačno.

samo se fajlovi i folderi kopiraju u unapred definisanom folderu na serveru.javni deo Ukoliko se Joomla CMS instalira online.administratorski deo localhost/joomlaportal . Administracija Joomla CMS portala Joomla CMS ima dva dela: Administrativni deo – pristup dozvoljen samo administratorima i korisnicima sa određenim privilegijama Javni deo – pristup omoguden svim posetiocima 21 . obavezno obrisati folder installation u www direktorijumu servera!!! U levom gornjem uglu ekrana se nalaze opcije za pristup administratorskom i javnom delu portala a može im se pristupiti i na slededi način   localhost/joomlaportal/administrator .Na kraju. postupak je analogan ovom. 3.

Javni deo portala Nakon logovanja pomodu šifre administratora definisane tokom instalacije. pristupa se administratorskom panelu Logovanje na administratorski deo 22 .

Početna stranica admin dela Administrativni panel predstavlja jedinstvenu tačku upravljanja funkcionisanjem portala. najpopularnijim vestima i člancima. Postoje tri dela:    Sajt Sistem Server Globalna podešavanja se mogu definisati kao osnovne preference kojima se sistem postavlja u rad. podaci o serveru. i mnoge druge opcije. 3. Na ovoj stranici administrator je u mogudnosti da ima evidenciju o prisutnim korisnicima. Administrator ima na raspolaganju velik broj opcija za upravljanje različitim segmentima portala. U okviru globalnih opcija navedeneni su parametri prema kojima sistem funkcioniše. podešavanja vezana za konekciju ka bazi. dobija se dodatno objašnjenje za tu opciju. podacima o menijima. Ukoliko se kursor zadrži na nekoj od opcija na stranici. 23 . Svaka od opcija de biti objašnjena u nastavku teksta. Opcija preview u gornjem desnom uglu omogudava prikaz izgleda javnog dela portala.1. Globalna podešavanja Delu za globalna podešavanja se pristupa preko opcije SiteGlobal Configuration.

Administrator – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu. Author – korisnik koji putem forme sa front end dela portala može kreirati sadržaj c. U zavisnoti od tipa portala. Administracija korisnika Panelu za administraciju korisnika u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Site. Registered – korisnik sa najnižim nivoom pristupa sajtu.3. izborom opcije User manager.2. dok mu je pristup u back end delu sistema ograničen uglavnom na sadržaje b. Manager – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu. iz back end ili front end dela. Superadministrator – korisnik koji ima potpuni pristup sistemu. administrator koji pripada grupi super administratora. i skoro potpunu pristup back end delu sistema (administracija templejta. Korisnici u Joomla sistemu podeljeni su na sledede tipove: 1. često je potrebno kreirati nove korisnike na sistemu. i sl.) c. koji imaju različite nivoe privilegija. Po instalaciji Joomla CMS-a. Back-end korisnici a. kreiran je samo jedan korisnik. 24 . korisnika. Editor – korisnik koji putem front end forme može kreirati i editovati sadržaj d. Publisher – korisnik koji ima pravo da odluči koji de se sadržaj objavljivati na portalu 2. ovaj tip korisnika najčešde se dodeljuje korisnicima koji se mogu samostalno registrovati preko front end dela portala i nemaju nikakvu mogudnost kreiranja sadržaja b. Front-end korisnici a.

3.3. Na ovaj način se ubacuju i ostali dodaci u sistemu. Administracija jezika Prevodi Joomla sistema na srpski jezik su dostupni i za korisnički i za administratorski deo. U primeru se ubacuje srpski jezik – latinica u javni deo portala. Klikom na browse se bira odgovarajudi fajl sa jezikom. Da bi se ubacio određen jezik. Nakon toga se dobija poruka o uspešnosti instalacije. Potrebno je kliknuti dugme Upload & Install. potrebno je u administratorskom panelu u okviru menija odabrati opciju extension--> install. 25 .

Konačno. vidi se da je došlo do promena! 26 . Ako se ode na javni deo. potrebno je odabrati opciju extension--> language manager i označiti srpski jezik kao default(opcija u gornjem desnom uglu).

Da bi templejt postao aktivan. Istovremeno. Kada se instalira Joomla. je na engleskom i njime se upravlja preko administrativnog dela. Pojedini elementi sajta menaju izgled. Posmatra se kao jedna default stranica na kojoj je dat raspored elemenata na strani. i jednog css fajla u kome je dat dodatni opis samog dizajna. koji se nalazi u okviru Extension menija. Predstavlja okvir koji integriše elemente. poziciju. pozicija različitih elemenata.Treba napomenuti da su oni delovi koji pripadaju Joomla sistemu sada na srpskom jeziku. Upravljanje templejtima Templejt kontroliše kompletan izgled sajta.4. Preko templejta se definiše raspored. dostupnost. Na slededoj slici je prikazano kako se upravlja postojedim templejtima. Naravno. mogude je razviti sopstveni templejt. modula i sl. Templejtima se upravlja iz Template Manager. nakon toga dolazi do promena u javnom delu. 27 . mora da se označi kao default u opciji Template Manager. module. I administratorski i javni deo se zasnivaju na templejtu. u default verziji ved postoji nekoliko templejta. ali ostatak sadržaja. a neki nisu više dostupni. 3. komponente kao i CSS. Templejti se mogu pronadi na Internetu – neki od njih su besplatni. a neki se pladaju.

templejt se aktivira na prethodno opisan način. Na slededoj slici je prikazan novi izgled sajta. Konačno. U ovom primeru bide ubačen template businnes_simple. Ako je templejt instaliran na odgovarajudi način. dobija se poruka o uspešnosti.Ubacivanje novog templejta se odvija preko opcije Extensions-->Install/Uninstall. 28 .

Fajlovi koji određuju template se nalaze na adresi . koji se nalaze u okviru foldera sa nazivom templejta. ručnom izmenom fajlova.. CSS. U meniju se odabere Extensions-->template manager. a zatim opcija edit u gornjem desnom uglu. Na ekranu se pored opisa modula pojavljuju opcije za editovanje HTML. ili u administrativnom delu Joomla CMS. kao i opcije preview i apply 29 ./www/joomlaportal/templates Templejtom se može upravljati.

Neophodno je osnovno znanje HTML-a i CSS-a 30 . Ukoliko se odabere opcija edit CSS. mogude je u kodu izvršiti promene. Preko opcije preview se može pogledati raspored pozicija u templejtu.Templejt sadrži definisane pozicije na kojima se na stranici prikazuju moduli. Kada se odabere opcija edit u desnom gornjem uglu ekrana. dobija se slededi ekran (konkretno za ovaj templejt).

neophodno je kliknuti na opciju save u desnom gornjem uglu. 31 .Kada se podese željeni parametri.

32 . U osnovi postoje sekcije. Administracija sadržaja U okviru Joomla CMS-a sadržaj je organizovan hijerarhijski. vest. kategorije i članci administriraju se korišdenjem odgovarajudih opcija iz menija Content ili prečica iz kontrolnog panela. gde se svaka dalje deli na kategorije u okviru kojih se smešta sadržaj. ali nede biti prikazana ni u jednom listingu unosa iz određene kategorije. Sekcije. linkom de kasnije modi da se dođe do nje. Postoji i mogudnost da neki unos (članak. Na vrhu hijerarhije nalaze se sekcije. svaka sekcija sadrži kategorije. u okviru svake kategorije nalaze se članci. informacija) ostane bez kategorije.3.5.

Dodavanje nove sekcije vrši se izborom opcije New u gornjem desnom uglu ekrana.5. 33 .3.1. zatim podešavati redosled sekcija i određivati koje su sekcije objavljene na sajtu a koje nisu. Sekcije Za administraciju sekcija koristi se Section manager. U okviru Section manager-a mogude je dodavati nove. uređivati ili brisati postojede sekcije.

redosled. nivo pristupa. sekcija kojoj pripadaju i broj članaka iz kategorije. 3.5.2. potrebno je sačuvati unos (dugme Save u gornjem desnom uglu ekrana). 34 . status njihovog objavljivanja. Kategorije Kada se iz menija Content izabere opcija Category manager. Prikazuju se sve postojede kategorije.Za svaku sekciju mogude je uneti sledede:       Naziv sekcije Alias naziva sekcije Podešavanje da li je sekcija objavljena ili ne Tip korisnika kojima je sekcija dostupna Sliku sekcije Opis sekcije Po unosu sekcije. Nova sekcija uvek se dodaje na kraj liste sekcija a redosled sekcija može se menjati u okviru Section manager-a. dobija se forma za administraciju kategorija u Joomla CMS-u.

Prilikom dodavanja kategorija potrebno je podesiti sledede:       Naziv kategorije Alias naziva kategorije Podešavanje da li je kategorija objavljena ili ne Sekciju kojoj kategorija pripada Sliku kategorije i poziciju slike Opis kategorije Po unosu. 35 . kategoriju je neophodno sačuvati.Dodavanje nove kategorije vrši pomodu opcije New.

Članci Izborom opcije Article manager iz Content menija dobija se mogudnost uređivanja članaka na sajtu. za dobijanje kompletnog sadržaja članka Parametre članka Svaki od članaka se može arhivirati čime prelazi u jednu posebnu sekciju u sistemu.5. on de se pojaviti u najnovijim vestima. 36 .3. odnosno u arhivu. Za dodavanje novog članka izabrati opciju New. Sa javne strane portala se može kreirati i poseban odeljak u kome de se prikazivati samo arhivirani članci. Članak time nije obrisan ved mu je definisana posebna kategorija.3. Ukoliko je podešeno da se novi članak nalazi na početnoj strani sajta (Front page). kao i opciju Opširnije (read more). U okviru administracije članaka mogude je podešavati sledede:        Naziv članaka Alias članka Podešavanje da li je članak objavljen ili ne Podešavanje da li se članak nalazi na početnoj strani Sekciju i kategoriju kojoj članak pripada Uvodni tekst članka.

Skup parametara članka koje je mogude podešavati prilikom kreiranja članka. prilikom editovanja prikazani su na slici: 37 . i kasnije.Klikom na opciju Opširnije. korisnik de videti kompletan sadržaj članka.

Potrebno je uraditi sledede:  Dodati ključne reči za članak  Dodati tagove za baner u delu Banner manager  Postaviti parametar Search by Tags na vrednost Yes o Kombinuju se sa modulom Related Articles za prikaz članaka koji imaju najmanje jednu zajedničku ključnu reč. i slično. Robot je softver koji automatski surfuje vebom i vrši katalogizaciju veb sadržaja.   Preporučuje sa navođenje 5-10 ključnih reči i opisa u dužini 3-5 rečenica. za prikaz određenog banera koji je u vezi sa člankom. Unos podataka je opcion i obuhvata slededa polja. nivoa pristupa. Ovi parametri mogu se podešavati za svaki članak pojedinačno. ili je mogude primeniti globalna podešavanja koja se odnose na sve članke. pa se moraju podešavati za svaki članak pojedinačno.   Metadata Description – opis članka Metadata Keywords – ključne reči. Ovi parametri specifični su za svaki članak. intro teksta. početka i prestanka objavljivanja. one se unose u ovom polju. Ako roboti treba da pregledaju specifične ključne reči. U opisu treba koristiti ključne reči. što autoru članka omogudava bolju kontrolu nad analizom sadržaja koju pretraživači vrše. Author – ime autora kao metapodatak. Napredni parametri tiču se opcija kao što su prikaz naziva članka. moraju se uneti razdvojene zarezima.Parametri članka obuhvataju podešavanja imena autora. Globalna podešavanja članaka realizuju se izborom opcije Parameters iz Article manager-a. 38 . Za svaki članak mogude je podesiti i metapodatke. u vidu opisa i ključnih reči. Robots – opciona ključna reč koju koriste roboti. Koriste se za sledede: o Utiču na klasifikaciju članaka kod pretraživača o Kombinuju se sa tagovima banera. datuma kreiranja. Ovi metapodaci koriste se za klasifikaciju članaka od strane pretraživača ili drugih sistema. naziva kategorija i sekcija.

Ono što je bitno naglasiti je da kompletan posao administraranja sadržaja ne mora da radi jedna osoba, odnosno, ukoliko je u pitanju portal ili sajt manjeg obima dovoljan je jedan administrator koji održava kompletan sajt. Ukoliko to nije slučaj onda je posao administriranja i organizacije sadržaja najčešde u rukama content managera iliti nekog ko ne vlada tehničkim detaljima Joomla!-e ved je stručnjak u oblastima koje sajt "obrađuje". Za tehničke detalje odgovoran je web administrator a pored ovih radnih mesta ozbiljniji Joomla! sajtovi stvaraju potrebu i za stalno zaposlenim web dizajnerima, piscima tj. autorima tekstova, lektorima, itd... Jedan od zadataka web administratora jeste da sajt bude dobro pozicioniran na internet pretraživačima. Istraživanja su pokazala da ukoliko je vaš sajt prvi na nekom pretraživaču 80% svih pretraživanja se završava klikom na baš vaš sajt. Prvi korak u optimizaciji sajta za pretraživače jeste uključivanje SEF (Search Engine Friendly) opcije koja se nalazi u okviru site->Global Configuration. Ovom opcijom postiže se i veda čitljivost URL-a za korisnike. Pre uključivanja SEF opcije treba preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess.

Pre uključivanja ove opcije izgled linka je slededi:

39

Nakon uključivanja navedene opcije izgled istog linka je slededi:

Za dalja podešavanja izgleda linka može se koristiti opcija Use Apache mod_rewrite. Pre korišdenja ove opcije neophodno je izvršiti podešavanje veb servera (u fajlu httpd.conf učitati odgovarajudi modul) kao i preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess. Ovaj fajl nalazi se u root folderu Joomla portala. Nakon uklučivanja ove navedene opcije, link dobija slededi izgled (index.php kao deo linka više ne postoji):

Treda opcija u SEO podešavanjima omogudava dodavanje html ekstezije na linkove.

3.5.4. Administracija naslovne strane

Administracija naslovne strane sajta kreiranog u Joomla CMS-u vrši se izborom opcije Front page manager iz menija Content. Front page manager prikazuje samo one članke koji su objavljeni na naslovnoj strani i omogudava editovanje ovih članaka, kao i izmenu redosleda članaka na naslovnoj strani.

40

3.6.

Moduli

Moduli predstavljaju elemente Joomla CMS-a koji sajtu obezbeđuju osnovne (npr. navigacija putem sisitema menija) i napredne (npr. ankete, RSS i dr.) funkcionalnosti. Administraciji modula u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Extensions, izborom opcije Module manager. Moduli su podeljeni u grupe site i administrator prema delu sistema na koji se odnose.

Za svaki modul mogude je podesiti:      Enabled – opcija koja označava da li je modul uključen ili ne Order – redosled modula na stranici Access level – nivo pristupa modula, neki moduli bide dostupni svim posetiocima sajta, a neki samo registrovanim korisnicima Position – pozicija modula u okviru sajta (left, rigth, footer, header i sl.). Tačna pozicija zaviside od rasporeda elemenata u okviru templejta Type – tip modula

Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni modul, svi drugi moduli su opcioni. Svaki meni u Joomla sistemu (levi, gornji, korisnički i dr.) mora biti povezan sa odgovarajudim modulom. Dodavanje modula vrši se opcijom New, a zatim izborom tipa modula koji se želi dodati. Standardna instalacija Joomla sistema sadrži 20 modula. Dodatni moduli se mogu instalirati korišdenjem Extensions managera, slično kao templejti.

41

3. Archived content Modul archived content omogudava prikaz članaka koji su označeni kao arhivirani. Parametri modula:    Count – broj prikazanih članaka Module Class Suffix – sufiks za CSS koji omogudava primenu odgovarajudeg stila Caching – uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula 42 . Artikli su sortirani prema datumu objavljivanja i arhiviranja. Članci su dostupni u listi po godini i mesecu u kome su objavljeni.6. u zavisnosti od tipa modula prikazade se različite opcije.Prilikom dodavanja novog modula. Neke od njih su opisane u daljem tekstu.1. Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom.

Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom.3.6. Breadcrumbs Ovaj modul prikazuje skup navigacionih linkova koji prikazuju trenutnu poziciju posetioca na sajtu. sa ili bez navigacije) Count – broj banera koji de se prikazati Banner client – klijent čiji je baner Category – kategorija banera Search by tags – mogudmost povezivanja tagova banera sa ključnim rečima članka na stranici Randomise – definisanje redosleda pojavljivanja banera.uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima 3.2.3. Parametri modula:            Target – podešavanja načina otvaranja linka (tekudi ili novi prozor. Header Text – tekst koji se pojavljuje pre banera Footer text – tekst koji se pojavljuje nakon banera Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching . Parametri modula:       Show Home – prikazivanje home stranice u putanji Text for Home entry – tekst koji se prikazuje za početnu stranicu Text Separator – znak za razdvajanje navigacionih elemenata Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching – jedina dozvoljena vrednost je "Never" Cache Time – vreme keširanja modula u minutima 43 .6. Banner Ovaj modul omogudava aktiviranje banera iz komponente kreirane pomodu Banner manager-a.

prikazivanje/sakrivanje opisa ili uvodnog teksta vesti Caching .prikazivanje/sakrivanje opisa feed-a Feed Image .4.prikazivanje/sakrivanje slike feed-a Items – broj vest koje de se prikazati Item Description .korisit se ukoliko je feed na jeziku koji se čita sa desna na levo Feed Title – prikazivanje/sakrivanje naziva feed-a Feed Description .3. 44 . Footer Ovaj modul najčešde prikazuje kopirajt informacije. Parametri modula:           Module Class Suffix – sufiks za CSS Feed URL – URL sa kojeg se primaju RSS vesti RTL Feed . jer ne podržava određene HTML tagove.uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima  Word Count – maksimalni broj reči jedne vesti 3. Za ovaj modul najbolje je ne koristiti TinyMCE editor.6.6. Custom HTML Ova opcija omogudava kreiranje modula koji sadrži bilo koji validni HTML kod. Na ovaj način može se kreirati sopstveni statički deo veb stranice i staviti na bilo koju poziciju na stranici. Parametri modula:  Module Class Suffix – sufiks za CSS 3. Za vreme editovanja HTML koda otvara se editor koda. Feed Display Ovaj modul omogudava prikazivanje RSS vesti sa drugih sajtova na Joomla sajtu.6. Vrsta editora podešava se u globalnoj konfiguraciji sajta.6.5.

Latest News Ovaj modul omogudava prikazivanje najskorije objavljenih članaka.3.8. Parametri modula:        Count – broj članaka koji se prikazuje Order – redosled na osnovu datuma izmena ili datuma kreiranja članaka Authors – autori čiji se članci prikazuju Front Page Articles – prikaz ili sakrivanje članaka objavljenih na naslovnoj strani Section ID – opcioni filter za izbor članaka jedne ili više sekcija Category ID – opcioni filter za izbor članaka iz jedne ili više kategorija Module Class Suffix – sufiks za CSS 3.6. Login Login modul prikazuje formu za logovanje korisnika na sajt.7. kao i link u slučaju zaboravljene lozinke. Parametri modula:        Caching – keširanje nije dozvoljeno Module Class Suffix – sufiks za CSS Pre-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje iznad login forme Post-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje ispod login forme Login Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon uspešnog logovanja Logout Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon odjavljivanja sa sistema Greeting – pozdravna poruka za ulogovanog korisnika 45 .6.

Različiti podmeniji se mogu prikazivati na različitim stranicama.Da li da se prikažu stavke podmenija.Završni razmak za horizontalni nivo 46 . Menu Ovaj modul omogudava kreiranje standardnih menija na stranicama. kada roditelj meni nije aktivan.      Start Level . Default vrednost je 0 za najviši nivo End Level .2 Menu Item 2. Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni kreiran pomodu Menu manager-a. Robusni. Spacer . Menu Style – stil menija Opcije su: o List o Legacy Vertical o Legacy Horizontal o Legacy Flat List Start i End nivoi koriste se prikazivanje različitih delova jednog menija na različitim lokacijama unutar sajta. Always show sub-menu Items . Name/Username – korišdenje imena ili korisničkog imena u pozdravnoj poruci samo ako je omoguden https prefiks  Encrypt Login Form – korišdenje SSL-a za kriptovanje podtaka pri logovanju.Označava početni nivo menija. Može postojati više meni modula sa istim imenom.Nivo koji označava kraj prikaza menija.1 Menu Item 2.Uneti karaktere koji de biti predstavljeni kao razmaci između stavki u horizontalnim menijima End Spacer . Potrebno je na adekvatan način podesiti opcije. Ovaj modul omogudava pozicioniranje menija na odgovarajudem mestu na stranici. meniji sa više nivoa se mogu predstaviti pomodu više modula. neka postoji meni sa tri nivoa: Menu Item 1 Menu Item 2 Menu Item 2.1. ovaj meni se može prikazati kao tri različita menija.1 Menu Item 2. što znači da de biti prikazani svi nivoi u meniju.6. Koristi se 3. Na primer. Default vrednost je 0. Parametri modula:   Menu Name – naziv menija kreiranog u Menu manager-u.1.9. Default-na vrednost je "mainmenu".2 Menu Item 3 Koristedi opcije Start Level i End Level.

12. vertikalno) Show Images .10.6.Da li prikazivati slike uz članak Title Linkable . Poll Modul prikazuje anketu i radi sa Poll komponentom kreiranom preko Parametri modula  Poll. 3. prilikom svakog refresh-ovanja stranice.Podešavanje nalina prikaza (horizontalno.. ..6. Odabrati anketu 47 .6.3.Odabrati kategoriju Layout .11. Most Read Content Prikazuje listu članaka sa najvedim brojem pregleda: 3. Parametri modula      Category . NewsFlash Prikazuje jednu ili više vesti iz određene kategorije.Da li de naslov biti link ka kompletnoj vesti .

13. Neophodno je da se preklapaju u bar jednoj reči. Parametri modula    Image Type .Default tekst u polju za pretragu Search button .Web sajt ka kojem slika vodi 3. Random Image Modul prikazuje proizvoljnu sliku iz unapred definisanog direktorijuma.) Image Folder . .6.jpg. Search Modul prikazuje polje u koje korisnik može da unese reč za pretragu sajta. Related articles Modul prikazuje listu članak (vesti) koje su povezane sa onim što korisnik trenutno čita. Parametri modula:    Box Width .6.Tip slike (. Povezanost se proverava preko ključnih reči (Keyword) u Meta podacima članka.3.Širina teksta (u karakterima) Text .. .6.Da li je dugme search vidljivo.Folder na serveru u koji je smeštena slika Link .gif. Ukoliko dugme nije vidljivo pretraga se aktivira pristiskom na dugme Enter 48 .15.. 3.14.

6.Podešeno na never Text . Who's Online Modul prikazuje korisnike koji su trenutno na sajtu Parametri modula  Caching .16.Broj sekcija koje de biti prikazane Show Unauthorized Links . Syndicate Modul kreira RSS feed link za stranicu.Da li se prikazuju i sekcije kojima trenutni korisnik ne može (nema dozvolu) da pristupi.19.0. Format newsfeed-a. Parametri modula    Caching .3.18.Tekst koji de biti prikazan pored RSS link dugmeta Format. 3.6. Parametri modula   Count . Opcije su RSS 2.Podešeno na never 49 . Na taj način se omogudava korisniku da kreira newsfeed za trenutnu stranicu. Sections Modul prikazuje listu svih sekcija u bazi web sajta. 3.0 ili Atom 1. Statistics Modul prikazuje statistiku web sajta.6. 3.17.6.

Podešava se da li da prikazuje i broji samo ulogovane korisnike.Visina IFrame u pikselima Auto Height . Na jednoj stranici može biti prikazana samo jedna komponenta. Parametri modula      URL . scrool bar de biti prikazan. Komponente se u Joomla sistemu prikazuju u centralnom delu stranice.20. Ako je web stranica veda od veličine modula. ili i goste 3.Širina IFrame u pikselima Height . Prilikom instalacije Joomla CMS-a.URL web stranice koja je „ubačena“ Scroll Bars . instaliraju se sledede komponente:  Banners – komponenta za administraciju banera na sajtu 50 .7. Wrapper Ovaj modul omogudava ubacivanje spolj sajta u IFrame na poziciji modula.Podesiti visinu automatski prema veličini spoljne stranice 3.Da li prikazati scroll bar ili ne Width . Display .6. Komponente Administracija komponenti Joomla sistema vrši se korišdenjem opcija iz menija Components.

izborom opcije New. 51 .7. kao i uneti podatke o klijentu čiji se baner objavljuje.1.     Contacts – komponenta za administraciju kontakata News feeds – komponenta koja omogudava dodavanje vesti sa drugih sajtova u Joomla sajt Polls – komponenta za administraciju anketa Search – komponenta za pretraživanje sajta Web links – komponenta za linkove 3. kao i upravljanje kategorijama u koje su baneri svrstani. Baneri Komponenta za administraciju banera na sajtu omogudava postavljanje i održavanje banera na sajtu. zatim podataka o klijentima čiji baneri sa na sajtu objavljuju. Zatim se kreira i sam baner. Pre dodavanja banera potrebno je definisati kategorije banera.

3. Ukoliko koristimo tagove mogude je "uparivanje" tagova odnosno Joomla! povezuje odgovarajude banere sa odgovarajudim člancima a sve to preko ključnih reči. Kontakti Administracija kontakata vrši se izborom komponente Contacts iz menija Components. Forma za prikaz kontakta prikazade se na ekranu izborom iz odgovarajude opcije menija. a zatim se podešavaju različiti parametri kontakt forme. definisati da li je baner sticky (sticky baneri imaju prvenstvno u objavljivanju).7. sliku. 52 . potrebno je definisati naziv banera. URL i druge parametre.2. Pod kontaktom se ovde podrazumeva zapravo forma u kojoj de kontakt biti prikazan. Kontakti se mogu grupisati u različite kategorije.Prilikom postavljanja banera. Dodavanje novog kontakta vrši se izborom opcije New. podesiti opciju da li se baner prikazuje ili ne. zatim redosled banera. To znači da de pri pregledu članaka prioritet imati oni baneri koji imaju iste ključne reči kao taj članak.

Dodavanje ankete vrši se izborom opcije New. a zatim popunjavanjem dobijene forme.7. 53 . Komponenta za ankete Administracija anketa na sajtu vrši se izborom opcije Polls u meniju Components.3.3.

7. a rezultati se prikazuju u okviru odgovarajude komponente.Pitanje ankete prikazuje se u okviru modula Polls.4. Linkovi se mogu grupisati u kategorije. Komponenta Web links Komponenta Web links omogudava kreiranje stranice sa linkovima. 54 . 3.

Kada se dodaje novi link. Ukoliko je stranica sa linkovima povezana sa odgovarajudom opcijom menija. korisnik joj može pristupiti. potrebno je podesiti parametre kao što su naziv. 55 . kategorija linka. opis. URL i prozor u kome de link biti otvoren.

Kao primer uzedemo instalaciju komponente CCNewsletter koja omogudava slanje elektronske pošte u vidu obaveštenja svim registrovanim posetiocima sajta.3. Nedostatak je pre svega odsustvo personalizovanih obaveštenja. od predefinisanih mesta na koje je mogude postaviti modul. Instalacija dodatnih komponenti Instalacija dodatnih komponenti Joomla sistema. Pomodu modula mogude je odrediti poziciju na stranici na kojoj ce se forma za registrovanje nalaziti. Pre svega u pitanju je jedna vrsta direktnog marketinga i to e-mail marketing te je prednost direktan kontakt sa zainteresovanom stranom. pozicija zavisi i od šablona tj. Bitno je naglasiti da se modul ne može nalaziti na centralnom delu stranice pošto je to prostor koji je odvojen za komponentu. korišdenjem Extensions manager-a.8. koje se u velikom broju mogu nadi na Internetu vrši se na isti način kao instalacija templejta ili jezika. Komponenta CCNewsletter ima i svoj modul istog naziva. 56 . Da bi modul CCNewsletter bio vidljiv u front-end delu potrebno ga je u Module Manageru aktivirati. Prednosti ovakvog obaveštavanja su mnogobrojne. Instalacija započinje instalacijom komponente a zatim instalacijom modula.

Popunjavanjem forme odnosno unosom imena i validne e-mail adrese korisnik izražava želju da dobija obaveštenja sa sajta. U ovom primeru podesili smo da se modul nalazi sa leve strane na poziciji 8 (u okviru Details okvira) i da je vidljiv na svim stranicama (u okviru Menu Assignment). 57 . Prelaskom u front-end deo vidimo da je modul aktiviran i da se nalazi sa leve strane. Dodatna podešavanja modula su u Parameters okviru.Editovanjem je mogude podesiti da se modul nalazi sa leve ili sa desne strane ili ved na nekoj drugoj poziciji koju nam šablon dozvoljava.

Instalirana komponenta se pojavljuje u padajudem meniju Components i u okviru njenog back-end dela se nalaze sva tehnička podešavanja vezana za realizaciju.U ovom slučaju ovaj modul služi za renderovanje strane i integrisan je od strane istoimene komponente. 58 .

Sa desne strane se nalazi ikonica Parameters i u okviru te opcije se vrše globalna podešavanja za sva obaveštenja tj. U okviru komponente CCNewsletter postoji opcija Newsletters. sa kog mail-a se šalje obaveštenje. pravljenje novog obaveštenja započinje opcijom new.Zadatak ove komponente jeste da prikuplja mail-ove od zainteresovanih posetilaca i da ukoliko je potrebno da ih o nečemu obavestimo taj postupak komponenta automatski uradi i to tako što napisano obaveštenje od strane administratora pošalje na sve ili na neke od prikupljenih mail-ova. ko šalje obaveštenje kao i podešavanja probnog mail-a pomodu kojeg se vrši provera svih podešavanja. Slededi korak jeste definisanje obaveštenja. 59 . Prvo što je neophodno podesiti jeste sa kog mail-a se šalju ta obaveštenja.

60 . Ta opcija se nalazi u okviru Subscribers dela CCNewsletter komponente. kao što je ftp protokol koji omogudava rad sa udaljenim datotekama tako je i smtp protokol koji omogudava slanje mail-ova. Smtp je internet standard za prenos e-mail-ova. Kao što je http protokol koji omogudava preuzimanje jednog fajla sa udaljenog računara. Veoma je lako pomodu pretraživača pronadi podešavanja za smtp server. Pre samog slanja mail-a neophodno je uraditi još par stvari. Potrebno je pravilno popuniti podatake o smtp serveru u okviru Site->Global Configuration->Server odeljka.Nakon toga neophodno je da administrator aktivira korisnike kojima želi da prosledi obaveštenje.

com Ukoliko koristite hotmail. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na hotmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup hotmail-u SMTP Host: smtp.live.Ukoliko koristite gmail.gmail. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 465 SMTP Username: vaše korisničko ime na gmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup gmail-u SMTP Host: smtp.com Ukoliko koristite yahoo.com 61 .yahoo. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na yahoo-u SMTP Password: vaša šifra za pristup yahoo-u SMTP Host: smtp.mail.

ini dokument. 62 . Potrebno je pristupiti wamp panelu (klikom levim tasterom misa na ikonicu u taskbar-u) i izabrati opciju PHP i u okviru nje php. U ovom fajlu je potrebno pronadi opcije koje su vezane za mail funkciju i podesiti ih.Nakon ovoga neophodno je izvršiti podešavanja u okviru wamp servera. U zavisnosti od toga koji mail nalog koristite potrebno je uneti odgovarajudi smtp host i port.

Nakon ovoga preostalo je da restartujemo wamp server i da pošaljemo mail obaveštenja. U okviru ccNewsletter komponente klikom na ikonu Send newsletter potvrđuje se slanje mail-a i kao krajnji rezultat dobijamo uspešno poslato obaveštenje. 63 .

Upravljanje menijima Administracija menija u Joomla CMS vrši se korišdenjem opcije Menu manager iz menija Menus. Pored rednog broja.3. njegovog tipa u okviru menu manager-a postoji i opcija Menu item(s) koja nam omogudava da edit-ujemo postojedu strukturu tog menija ili da pravimo novu 64 .9. naziva menija.

top menu. Bitno je naglasiti da svi Joomla! web sajtovi zahtevaju postojanje bar jednog Menu Module-a dok je postojanje ostalih modula opciono. Za dodavanje elemenata novnaprevljenom meniju potrebno je izabrati opciju Menu Items koja se nalazi u okviru menu manager-a a odnosi se na novonapravljeni meni pod nazivom novimeni. Njihova pozicija zavisi samo od šablona.ukoliko je reč na primer o potpuno novom meniju. Joomla! podržava rad više od jednog menija što nam omogadava da definišemo menije koji se prikazuju samo registrovane korisnike. other menu. user menu. Neophodno je i ovde podsetiti da moduli služe za prezentovanje informacija koje su ved prisutne na sajtu i da su moduli pozicionirani oko centralnog dela koji je rezervisan za prikaz komponente. Nakon što je meni napravljen odnosno nakon što smo definisali ime menija i naziv modula kojim de taj meni biti predstavljen u Module manager-u potrebno je dodati stavke tog menija. Ako ova opcija nije popunjena. modul nede biti kreiran i meni se nede prikazati na sajtu. Prilikom instalacije sample data Joomla! podržava rad 6 različitih vrsta menija (main menu. 65 . popunjavanjem forme prikazane na slici. Modul manager je mesto na kojem možemo dodavati i menjati sve Joomla! module. example pages i key concepts). Svaki meni je uparen sa odgovarajudim istoimenim modulom koje je mogude administrirati iz module manager-a. Bitno je napomenuti da se novonapravljeni meni sada nalazi u listi svih menija koji postoje u okviru menu manager-a. Dodavanje novog menija vrši se pomodu opcije New. Top Menu je horizontalni meni dok su svi ostali meniji vertikalni.     Unique Name – identifikator menija u sistemu Joomla Title – naziv menija koji de se prikazivati u front end-u Description – opcioni opis menija Module Title – naziv koji de biti dodeljen odgovarajudem modulu u Module manager-u.

To je najčešde slika u obliku vertikalne ili horizontalne linije Alias – ovaj tip elementa menija koristi se kao pokazivač na ved postojedi element menija. Prikazani tipovi menija mogu se menjati u zavisnosti od dodatnih instaliranih ekstenizija. External links – koristi se za prikaz linka ka eksternim sajtovima Separators – koristi se za prikaz elementa koji razdvaja opcije unutar menija. Prvo je potrebno izabrati tip stavke menija.    Izborom recimo opcije Article Layout. 66 . nove stavke se dodaju korišdenjem opcije New.Novokreirani meni nema nijednu stavku. dobija se slededa forma za unos elementa menija. Elementi menija su organizovani u četiri tipa:  Internal links – ovo je najčešde korišdeni tip menija koji omogudava prikaz stranice koja je deo veb sajta.

Po unosu elementa menija. kao i način otvaranja linka.interno ime stavke Link .definiše ko ima pristup stavki On Click. dodeliti nivo pristupa. lista Menu items izabranog menija popunjena je unetim elementima.kontroliše da li se selektovanjem stavke menija otvara novi prozor u browser ili ne. nalaze se parametri elementa menija koji treba podesiti. Postupak unošenja stavki menija možemo ponoviti onoliko puta koliko smatramo da je potrebno. Važno je izabrati članak na koji de link u elementu menija pokazivati. Access Level .meni u kojem de stavka biti prikazana. izborom određenog članka povezali smo stavku menija sa baš tim člankom. 67 . Klikom na opciju Select pojavljuje se prozor koji sadrži sve članke. Open in . Alias .definiše se nivo stavke u okviru menija Published -da li je stavka objavljena ili ne Order .Za svaki element menija treba uneti naziv. Po default stavka se dodaje na kraj menija.Joomla sistem automatski popunjava.definiše redosled stavki menija. Izbor članka se vrši u okviru osnovnih parametara (Parameters (Basic)). Sa desne strane stranice. Display in . zatim izabrati u okviru kog menija de se element prikazivati. podesiti da li je element objavljen ili ne. Po defaultu je to postojedi meni Parent Item . Konkretno značenje parametara je sledede:          Title .ime stavke. alias.

automatski kreirani modul za meni. Po objavljivanju ovog modula.Da bi se meni prikazao na sajtu. i objaviti novi. potrebno je još pokrenuti Module manager. i to na onoj poziciji koja je određena u modulu. 68 . Modul je objavljen kada je opcija enabled štiklirana. meni de se prikazati na front-end delu sajta.

Slika se mora nalaziti u folderu"images/stories". Sistemski parametri stavki menija su slededi:     Page Title . detalji koji se unose za svaku stavku su.definisanje naslova stranice Show Page Title . kao i sistemski parametri.povezana je sa CSS podešavanjima Menu Image .sakrij ili prikaži naslov stranice Page Class Suffix . parametri koji se mogu podešavati de biti drugačiji.da li bi stranica trebalo da koristi SSL (Secure Sockets Layer)  69 . Ipak. isti za sve tipove stavki menija.slika koja se prikazuje u okviru menija. levo ili desno od stavke. SSL Enabled .Ukoliko se izabere neka druga vrste stavke menija.

Internal Link . Article Layout Koristi se za prikaz jednog članka na stranici (Ovaj oblik je jedna vrsta zamene za statički sadržaj iz ranijih verzija Joomla) Parametri:  Izbor članka koji de biti prikazan 70 .1.Articles Kada se klikne na link Articles.9. Parametri:  Order . Archived Article List Koristi se da bi predstavila listu članaka koji su arhivirani i mogu da se pretražuju po datumu. pojavljuju se nove opcije. 3.3.omogudava sortiranje arhiviranih artikala prema različitim kriterijumima. ali se i dalje nalaze na sajtu. Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija 1. Arhivirani članci više nisu na javnom delu. 2.

Parametri:        Category . 5. Ovo važi samo za one koji imaju uloge autora.4. u blog dizajnu.broj članaka koji de se prikazivati posle vodedeg članka Columns .broj kolona u Intro tekst oblasti # Links .broj linkova koji de biti prikazan u delu Links 71 . publisher-a. Article Submission Layout Dopušta korisnicima da postave članak.broj članaka koji de biti prikazan u glavnom delu # Intro .da li de biti prikazan opis kategorije ili ne Description Image . Category Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim kategorijama. ili editora.da li de biti prikazana slika kao opis kategorije ili sekcije # Leading .izbor kategorije Description .

72 . 9. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima.6. Front Page Blog Layout Koristi se za prikaz svih članak objavljenih na Front Page. u blog dizajnu. Section Layout Koristi se za prikaz članaka u jednoj sekciji po kategorijama. Ovakav prikaz pokazuje listu kategorija u jednoj sekciji. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima. 8. Category List Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju jednoj kategoriji u obiku liste. u blog dizajnu. 7. Section Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim sekcijama.

Svi izgledi članaka imaju iste opcije u delu Parametri – Component.podešavanje poravnanja slike Limit Box .  12. 73 .prikaži ili sakrij ograničenje.Contacts 11.izbor kontakta Drop Down . koje omogudava korisnicima da odrede maksimalan broj prikaza na strani Show a Feed Link . Image Align . Standard Contact Layout Koristi se za prikaz podataka o pojedinačnim kontaktima. Mora biti skladištena u "images/stories". Parametri:     Category . Internal Link .izbor kategorije Contact Image .slika za ovu stranicu. Contact Category Layout Koristi se za prikaz svih objavljenih kontakata u određenoj kategoriji. Parametri:   Contact .Parametri:  10.prikaži ili sakrij drop-down listu koja omogudava korisniku da odabere razlilčite kontakte iz iste kategorije.prikaži ili sakrij RSS.

17. News Feeds i News Feed Categories se ubacuju selektovanjem Components → News Feeds. News Feed Categories se razlikuju od Article Categories. Internal Link – Polls Koristi se za prikaz rezultata ankete.News Feeds 13. Parametri su analogni sa Contact Category Layout.prikaži ili sakrij kategoriju kontakta u Breadcrumbs prikazu Internal Link . Parametri su analogni sa Contact Category Layout. Category Layout Koriste se za prikaz News Feed u okviru određene kategorije. 15. 16. Single Feed Layout Prikaz jednog News Feed. 74 . 14. Show the Category in Breadcrumbs . Category List Layout Koristi se za prikaz svih News Feed kategorija.

18.Search Koristi se za prikaz forme za pretraživanje i rezultata pretraživanja. Parametri:  Use Search Areas .prikaži ili sakrij datum kreiranja članka Internal Link . za definisanje oblasti pretraživanja Show Created Date .User  19.prikaži ili sakrij polja sa checkbox-ovima. Internal Link . 75 .

20. Default Login Layout Omogudava korisniku logovanje na sajt. Parametri: 76 .

User Form Layout Omogudava korisnicima da upravljaju detaljima vezanim za svoje naloge. kada se registruju. 77 . 22. 24.21. Default Remind Layout Omogudava korisniku da prima mail poruke na naznačenu adresu 23. 25. Default User Layout Prikazuje poruku dobrodošlice korisnicima. Default Registration Layout Omogudava korisnicima registraciju na sajt. Default Reset Layout Omogudava korisniku da ponovo dobije šifru.

Category List Layout Prikazuje listu svih web linkova u kategoriji.Web Links 27. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. Web Link Category List Layout Prikazuje listu svih Web Link kategorija.26. Internal Link . 29. Korisnik može kliknuti na kategoriju da bi video sve linkove koji se nalaze u njoj. 28. koja omoguduje korisnicima da postave web link. Web Link Submission Layout Prikazuje formu. Parametri su analogni sa Web link Category Layout. 78 .

Primer na slici ilustruje Joomla web sajt unutar Wrapper. matičnom sajtu.Ovo funkcioniše samo za korisnike koji poseduju odgovarajude privilegije. Parametri: 30. Spoljašnji sajt se nalazi u okviru Wrapper. Internal Link .Wrapper Koristi se za prikaz spoljašnjeg sajta u okviru stranice na postojedem sajtu. a i dalje ostaje na postojedem. koristedi HTML IFrame. 79 . Korisnik može da prelazi sa stranice na stranicu spoljašnjeg sajta.

Širina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) Visina . Može biti veoma koristan u slučaju dugačkih menija. bez potrebe za višestrukim podešavanjima stavki. Wrapper URL . Alias Kreira link ka postojedoj stavki menija. a ved postoji Alias ka njoj. ako je to neophodno Width . Separator Kreira Menu Placeholder ili Separator u okviru Menija.URL sajta koji se otvara u okviru Wrapper IFrame. kad je potrebno razdvojiti delove. 80 . Scroll Bars .Visina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) External Link Ovaj tip elementa menija se koristi za postavljanje linkova ka spoljašnjem web sajtu ili stranici. 33. Ukoliko se izvrši promena na nekoj stavki menija.Parametri:     31.Da li postoje scrollbar. promene de se automatski preneti na Alias. 32. Na taj način se omogudava postojanje identičnih stvaki menija u različitim menijima na sajtu.

sadržaj. Primer menija U slededem primeru. Pomodu menija objedinjujemo dizajn. napravidemo jedan novi meni a njegove stavke demo povezati sa objavljenim člancima.2. sekcijama i nekim eksternim linkovima.. 3. module.9. 81 . kao jednostavnu demonstraciju svega gore navedenog.. komponente.Evidentno je da upravljanje menijima u stvari gradivno tkivo rada sa Joomla!-om. Napomena: za izradu ovog primera prilikom instalacije Joomla!-e sample podaci (korak broj 6) nisu instalirani!! Početni izgled frontend dela našeg primera je veoma siromašan i kao što se može primetiti aktivan je jedan Menu Module i to Main Menu.

Ukoliko pogledamo frontend deo možemo primetiti da se u centralnom delu našeg portala nalaze članci koji su objavljeni na front page-u. Nakon ubacivanja određenog broja članaka i njihove kategorizacije article manager ima slededi izgled. Ovaj postupak je detaljno objašnjen u delu skripte koji je posveden upravljanju sadržajem. 82 .Pošto trenutno nemamo niti jedan članak neophodno je napraviti nekoliko i kategorisati ih.

Ukoliko želimo da u okviru Main Menu-a prikažemo linkove ka sekcijama koje smo napravili za kategorizaciju ovih članaka neophodno je da u administratorskom panelu u okviru Menus menija kliknemo na Main Menu i tako pristupimo Menu Item Manager-u. Klikom na opciju New dobijamo mogudnost da izaberemo tip stavke menija. Pošto smo odlučili da napravimo stavku menija koja de biti link ka sekcijama potrebno ja da u tipu menija internal links izaberemo opciju Articles i u okviru Section dela odaberemo section layout. 83 .

Isti postupak ponavljamo za sve sekcije koje želimo da prikažemo u okviru glavnog menija. Nakon što smo sačuvali sve promene možemo pogledati do kakvih je promena došlo na našem portalu. Osnovna i jedina razlika je u podešavanju parametara. 84 . Odabirom opcije Save prihvatamo promene koje smo napravili. U Parameters (Basic) delu se vrši odabir sekcije koju želimo prikazati kao i još neka osnovna podešavanja.Section Layout opcija u okviru Menu Item Manager-a je skoro identična Article layout opciji koja je ranije objašnjena.

Odabirom nekog od ovako napravljenih linkova imamo pregled ne samo svih kategorija u okviru izabrane sekcije nego imamo i uvid u ukupan broj članaka u okviru svake kategorije. Nakon toga potrebno je opet pristupiti Menu Item Manager delu i izabrati opciju New. Sa desne strane u delu Parameters (Basic) vrši se odabir članka klikom na opciju select. Međutim ukoliko bi sad želeli da kao podlink nekog postojedeg linka postavimo članak. Prvo je potrebno dodati novu stavku menija. recimo da sekcija Vesti dana ima podlink sa nekom vešdu morali bi da uradimo sledede. Bitno je napomenuti da je u okviru Menu Item Details-a kod opcije Parent Item promenjen link odnosno napravljen podlink u odnosu na sekciju Vesti dana. čiji de naziv recimo biti Poslednja vest. Ovoga puta se ne bira opcija Section Layout ved opcija Article Layout. 85 . Ovo je postupak kojim se omogudava povezivanje sekcija i glavnog menija.

86 . pod nazivom poslednja vest. potvrđuje se klikom na Save dugme.Izbor članka koji de biti povezan sa linkom. Izgled backend i frontend dela nakon ovog postupka dat je u naredne dve slike.

Izmena naziva se vrši u okviru Module Manager-a izborom menija čiji se naziv menja i klikom na opciju Edit. Naime naziv Main Menu je pogodan ukoliko je sajt namenjem engleskom govornom području. Ovde treba naglasiti da pozicija na koje je mogude postaviti modul zavise od šablona.Evidentno je da se naziv glavnog menija ne uklapa u koncepciju sajta. odnosno da se sa predefinisane leve strane premesti na desnu. Pored opcije koja omogudava promenu naziva menija u Details okviru postoji mogudnost promene pozicije samog modula. 87 . međutim ukoliko je orjentisan samo na domade tržište potrebno je taj naziv promeniti.

Novi meni pravimo u okviru Menu Manager-a izborom opcije New. Horinzotal i Flat List. Ova podešavanja se vrše u okviru Module managera. Zatim se pristupa podešavanju opcija koje su vezane za taj modul i to izborom opcije Edit. Postavlja se logično pitanje kako postaviti novi meni i kako ga pozicionirati. Potvrđujemo unete podatke odabirom opcije Save. Potrebno je prvo aktivirati modul klikom na Enabled opciju. 88 . Izbor prikaza zavisi od pozicije menija kao i od šablona koji se koristi. Kako portal raste tako je evidentno da jedan meni nije dovoljan. Ukoliko bi u ovom momentu želeli da na naš portal postavimo korisne linkove koji su nam pomogli da savladamo osnove Joomla!-e morali bi da napravimo novi meni koji bi nazvali linkovi i u okviru njega stavke koje bi referencirale na neke sajtove. Nakon toga novodefinisani meni povezujemo sa modulom i pozicioniramo ga na stranici. postoje tri moguda stila prikaza menija: Vertical.U odeljku Module Parameters mogude je podesiti i stil prikaza menija u frontend-u.

Na taj način koristimo predefinisan CSS za menije.Ovde je bitno naglasiti da ukoliko ne želimo da nam novonapravljeni meni ima slededi izgled ved želimo da izgleda identično kao i Moj meni odnosno da je ukviren plavom bojom onda je neophodno u okviru Module Class Suffix opcije upisati _menu. 89 .

Izgled menija nakon ovog upisa dat je na slici Ostalo je jos samo da u novonapravljeni meni postavimo link ka nekom sajtu. 90 . Prvo je potrebno da izaberemo opciju Linkovi koja se nalazi u okviru Menus menija.

Naravno da nam je cilj da posetioci našeg sajta klikom na neki od linkova ne napuste naš portal tako da je logičan izbor opcija New Window with Browser Navigation. 91 .Nakon toga se meni povezuje sa eksternim linkom i to tako što se edituje meni i među ponuđenim opcijama bira External Link. na koju veb adresu link ukazuje i podešavanje koje definiše šta se događa kad kliknemo na taj link odnosno da li se link otvara u istom prozoru ili u poptuno novom prozoru. alijas. Konačan izgled naslovne strane našeg portala sada izgleda ovako. Ostalo je još samo da se popuni naziv linka.

) članak može dugo vremena biti zaključan za druge korisnike. cancel i sl. Ukoliko korisnik ne klikne na neku od opcija za završetak sesije (save.3.  92 .10. Kada neki korisnik edituje članak. članak se zaključava za druge korisnike sve do završetka sesije. Clean cache – omogudava brisanje keširanih fajlova sa servera. Joomla Tools U okviru menija Tools. nalaze se sledede opcije:     Read messages – opcija za čitanje privatnih poruka koje back end korisnici mogu razmenjivati Write messages – opcija za pisanje privatnih poruka Mass mail – opcija koja omogudava administratoru da pošalje mejl grupi korisnika Global Check-in – opcija za pradenje “zaključanih” elemenata.

kao što je prikazano na slici. Na kraju kliknuti dugme GO. potrebno je odabrati da se baza sačuva kao fajl (save as file) i tip fajla sql. potrebno je odabrati opciju export. Baza je skladištena na serveru i da bi se izvršio backup (kreirala rezervna kopija baze). 93 . Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju Jedno od ključnih pitanja prilikom projektovanja i implementacije bilo kog sajta jeste definisanje postupka čuvanja podataka. potrebno je redovno obavljati procese backup-a baze podataka. Kada su u pitanju Joomla sajtovi. Kada se pojavi ekran sa podešavanjima vezanim za eksport baze.4. dobija se slededi prikaz. Selektovanjem baze u kojoj se nalaze podaci sa Joomla sajta. Da bi smo eksportovali bazu. neophodno je otidi u phpMyAdmin deo.

Otvara se novi prozor, u kom treba odabrati lokaciju na kojoj de fajl (backup baze) biti sačuvan.

4.1. Importovanje baze
U slučaju prebacivanja Joomla sajta na drugu lokaciju, postupak je slededi: 1) Kopirati celokupan sadržaj sajta (ceo folder, u ovom slučaju joomlaportal) na odgovarajude mesto na serveru (ako se prebacuje na drugi (lokalni) računar, adresa je najčešde ../www/) 2) Kreirati novu bazu (istog imena tj. u nasem slucaju joomlabaza) i importovati fajl dobijen eksportovanjem originalne baze Odabrati bazu u koju se ubacuju podaci i kliknuti opciju import ka na slici

94

Konačno, odabrati fajl u kojem se nalaze podaci i kliknuti dugme Go

Na kraju se dobija poruka o uspešnosti i podaci su ubačeni u bazu! 3) Kreirati korisnika i dodeliti mu odgovarajude privilegije nad bazom. Odabrati opciju privileges.

Odabrati opciju Add a new user

95

Potrebno je popuniti prazna polja. Podaci moraju biti identični podacima sa prethodne lokacije!!!

User name: korisnik Host: localhost Password: sifra

I selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije. Konačno, kliknuti dugme go na dnu ekrana

96

97 .