UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIOIH NAUKA LABORATORIJA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

JOOMLA CMS Skripta iz predmeta Elektronsko poslovanje

Sadržaj
1. 2. Portali ........................................................................................................................................ 4 CMS ........................................................................................................................................... 5 2.1. JOOMLA CMS ................................................................................................................... 10 Instalacija Wamp Server i Joomla CMS...................................................................... 13 Instalacija Joomla CMS ............................................................................................. 18

2.1.1. 2.1.2. 3.

Administracija Joomla CMS portala .......................................................................................... 21 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Globalna podešavanja ...................................................................................................... 23 Administracija korisnika ................................................................................................... 24 Administracija jezika ........................................................................................................ 25 Upravljanje templejtima .................................................................................................. 27 Administracija sadržaja .................................................................................................... 32 Sekcije ...................................................................................................................... 33 Kategorije ................................................................................................................. 34 Članci ....................................................................................................................... 36 Administracija naslovne strane ................................................................................. 40

3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.6.

Moduli ............................................................................................................................. 41 Archived content ...................................................................................................... 42 Banner ..................................................................................................................... 43 Breadcrumbs ............................................................................................................ 43 Custom HTML ........................................................................................................... 44 Feed Display ............................................................................................................. 44 Footer ...................................................................................................................... 44 Latest News .............................................................................................................. 45 Login ........................................................................................................................ 45 Menu ....................................................................................................................... 46 Most Read Content................................................................................................... 47 NewsFlash ................................................................................................................ 47 2

3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11.

3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16. 3.6.17. 3.6.18. 3.6.19. 3.6.20. 3.7.

Poll ........................................................................................................................... 47 Random Image ......................................................................................................... 48 Related articles ......................................................................................................... 48 Search ...................................................................................................................... 48 Sections .................................................................................................................... 49 Statistics ................................................................................................................... 49 Syndicate.................................................................................................................. 49 Who's Online ............................................................................................................ 49 Wrapper ................................................................................................................... 50

Komponente .................................................................................................................... 50 Baneri....................................................................................................................... 51 Kontakti .................................................................................................................... 52 Komponenta za ankete ............................................................................................. 53 Komponenta Web links............................................................................................. 54

3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.8. 3.9.

Instalacija dodatnih komponenti ...................................................................................... 56 Upravljanje menijima ....................................................................................................... 64 Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija .......................................................... 70 Primer menija........................................................................................................... 81 Joomla Tools ................................................................................................................ 92

3.9.1. 3.9.2. 3.10.

4. Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju .......................................................... 93 4.1. Importovanje baze ................................................................................................................ 94

3

Personalizovana interakcija korisnika. Suština problema je u zahtevima za integracijom mnogobrojnih različitih korisničkih interfejsa i skladišta podataka. da krajnjem korisniku obezbedi pogodan način pristupa i interakciju sa poslovnim aplikacijama. Portali objedinjuju različite informacije iz vedeg broja izvora. trenutni pristup svim sasvim različitim informacijama. i Brza. jednostavna modifikacija i održavanje sadržaja na stranici. Kao prednosti Web portala mogu se navesti sledede:      Inteligentna integracija i pristup sadržajima. Personalizovani portal je stranica na Webu koja uglavnom pruža mogudnosti posebno prilagođene svakom korisniku. aplikacijama i raznim informacijama. Bez obzira na to gde se informacije nalaze ili kog su formata. Objedinjen. Ovo znači da je portal zasnovan na principu dinamičnog web sajta. 4 . personalizovati i osigurati. gledano sa aspekta klijenta. Dizajnirana je za korištenje distrubuiranih aplikacija. Portali Najuža definicija portala je da su portali jedinstvena tačka pristupa mnogobrojnim izvorima podataka. kao i da objavljuju i dele dokumenta.com) Neki od osnovnih elemenata aplikacija na portalu. Obezbeđuje jedinstvenu sign-on formu.1.com) dok vertikalni portali ("vortali") su sajtovi čija je svrha objedinjavanje svih aktivnosti iz jedne oblasti (http://www. Horinzotalni portali posetiocu pružaju informacije iz više različitih oblasti (http://www. pružajudi tako dosledne podatke i pristup brojnim aplikacijama. Sadržaji su dinamični i mogu se filtrirati. dakle. koje bi u suprotnom predstavljale zasebne jedinice. uz mogudnost poseta i prelaska na stranice sa drugačijim sadržajem. Svrha portala je. upravljaju sopstvenim profilima. i Portal je dizajniran da usluži hiljade konkurentnih sesija. Osnovna podela portala je na horinzotalne i vertikalne portale.internet. su:     Portal kombinuje nekoliko osnovnih sistema i aplikacija na jednoj stranici u vreme upita. sadržajima i procesima.nadlanu. portal prikuplja sve informacije na način koji je odgovarajudi za krajnjeg korisnika. Poboljšana komunikacija i saradnja između korisnika. ljudima. kao i različitog broja softvera koji deluju između aplikacije i mreže kako bi omogudili razne usluge sa brojnih drugih izvora. samim tim web programeri susredu se sa problemima koji nastaju sa sve vedom kompleksnošdu web aplikacija. Korisnici mogu da personalizuju i organizuju izgled portala prema sopstvenim kriterijumima.

Dodatno. kako organizacije orijentisane na rast teže da prošire kompleksne poslovne procese na web. oni često nalaze da njihovi jednostavni “flat-file” web sajtovi. dinamično okruženje pred kompanije stavljaju sve kompleksnije zahteve za projektovanjem i implementacijom poslovanja na globalnoj mreži. Međutim. adrese. mapa lokacije 5 . posebno za odgovore na hitne konkurentske prilike i pretnje Postojeda struktura web sajtova ne omogudava široku upotrebu ili deljenje web sadržaja Postojeda arhitektura web sajtova nije proširiva ili interoperatibilna dovoljno da sa manjim troškovima napravi rešenja za jedinstvene poslovne probleme ili da se integriše sa postojedim back-end sistemima. ovo se dešava zato što:  IT osoblje nije opremljeno alatima potrebnim za brzo i troškovno-efektivno građenje naprednih funkcionalnosti. je svakako postavljanje Web prezentacije koja de svim zainteresovanim stranama pružiti neophodne informacije o poslovanju same kompanije. osnovni autorski alati. U početnoj fazi poslovanja na Internetu. ili čak sistemi sadržaja izrađeni po narudžbini nisu dovoljni da podrže njihove poslovne ciljeve. uporedo sa rastom poslovanja kompanije na Interentu. sajt kompanije se uglavnom sastoji od nekoliko statičkih stranica sa osnovnim informacijama. poslovnim aplikacijama i intranet portalima   Dimenzija problema se povedava ukoliko se pokuša sagledati koji sve sadržaji mogu da se menjaju vremenom i koji samim tim zahtevaju ažuriranje. Tipično. javlja se potreba za proširivanjem sajta i dodavanjem vedeg broja novih funkcionalnosti. globalni trendovi.2. CMS Prvi korak ka izlasku kompanije na Internet. Na primer:            Specifikacije i cene proizvoda Ilustracije proizvoda Informacije o proizvodima Kategorije proizvoda Specijalne marketinške akcije koje se s vremena na vreme obavljaju Uslovi korišdenja Linkovi za navigaciju kroz sajt Informacije o podršci i servisu Obaveštenja za štampu Ponude za posao Kontakt telefoni. Vremenom.

menjaju i publikuju na jednostavan način. Ključne prednosti CMS su:     CM sistem omogudava da informacije budu sveže ažurirane. a ne za način na koji taj sadržaj dospeva na sajt. Iz gore navedenih problema. 6    . dok održavati taj isti sajt otvara potpuno novu oblast problema za čije rešenje je neophodno postojanje ozbiljnog softvera koji radi u pozadini i čini put od ideje do realizacije transparentnim za sve osobe koje su uključenje u održavanje jednog Web sajta. Tradicionalni alati i metodi pravljenja Web stranica ne samo da zahtevaju intenzivan ljudski rad ved su ujedno i neefikasni i izuzetno skupi. Flash animacija. video/audio zapis i slično. nešto tako trivijalno poput promene samo jedne reči u delu teksta na Web stranici bi uz korišdenje tradicionalnih metoda zahtevalo da to uradi neko ko razume HTML kod. slika. se može izvudi zaključak da je napraviti jedan Web sajt jednokratni zahtev koji se sa lakodom rešava. U pitanju je struktura informacija i njihovo mesto u sistemu u odnosu na ostale informacije. brisanje. izmenu i arhiviranje sadržaja. Pod sadržajem se podrazumeva bilo kakva jedinica digitalne informacije: ona može biti tekst. konzistentne i visoko kvalitetne. pri čemu je manipulacija tim sadržajima ograničena centralizovanim setom pravila.. Bitno je napomenuti.. Može se redi da je prvenstveni cilj dobrog CMS-a uspostaviti hijerarhiju i omoguditi jednostavno dodavanje. fotografije i dijagrami . Sa CM sistemom je posebno izraženo „ponovno iskorišdenje“ (engl. video zapisa i slično. da održavanje jednog sajta ne bi trebalo da se oslanja na prisustvo tehničkog osoblja niti bi to trebao da bude stalni zadatak informacionog odeljenja kompanije. proces odobravanja i pravila po kojima se kontroliše životni ciklus sadržaja od trenutka kreiranja do trenutka publikovanja na spoljni medijum Zamisao CMS-a je da na što logičniji način napravi hijerarhiju između informacija (sadržaja) i uspostavi međusobne veze. CM sistem je alat koji omogudava različitom tehničkom i netehničkom osoblju da kreira. workflow). reuse) informacija Sistemi za upravljanje sadržajima omoguduju decentralizovano kreiranje sadržaja CM sistem prikazuje centralizovani “tok rada” (engl. e-mail poruka. kao i povezivanje "odvojenih" delova sadržaja linkovima (Hypertext). procese i tokove rada na način na koji centralizovana tehnička lica i decentralizovani autori/editori digitalnih informacija mogu te informacije da kreiraju. menja i na kraju publikuje različite sadržaje poput teksta. Održavanje mora da sprovodi netehničko osoblje koje je specijalizovano za sadržaj koji treba da se na tom sajtu pojavi. procesa i tokova rada koji obezbeđuju koherentan i validan izgled krajnjeg produkta kao što je na primer Web sajt. Upravljanje sadržajima se odnosi na efektivno upravljanje digitalnim informacijiama kombinujudi pravila. grafike.  Logoi. Na primer. dok je sam način na koji se prikazuju podaci sekundaran.

Ova slika je pogled na CMS sa najvišeg nivoa. sistem za upravljanje i sistem za publikacije) mogu imati nekoliko preklapanja. Sadržaj se čuva u skladištu sadržaja pre nego što se procesira i pre nego što on postane deo sistema kolekcija.commerce transakcijama Integrated CMS (I-CMS) – pomod u radu sa dokumentima i sadržajima Publications CMS (P-CMS) – za izdavaštvo Learning CMS (L-CMS) – za web baziran e-learning 7 . Tri dela sistema koja su logički izdvojena (sistem kolekcije. Taj sadržaj čuva se u skladištu. Sistem publikacije može služiti kao deo sistema kolekcije. Sistem publikacije prikazuje komponente iz upravljačkog sistema i pretvara ih u publikacije.Model CMS-a se. Sistem za upravljanje može služiti kao deo sistema publikacije. U sistemima kolekcije koji su bazirani na web formama. i ne može se jasno izdvojiti od samog sistema koji publikuje sajt. autor unosi sadržaj na samoj formi. može podeliti na tri (pod)sistema:    (Pod)sistem kolekcije (Pod)sistem upravljanja (Pod)sistem prikazivanja Na slici je prikazano kako informacije prolaze kroz sistem kolekcije i vradaju se u komponente sadržaja. sistem publikacije kreira web formu koju koristi sistem kolekcije. kao što su:  Sistem za upravljanje služi kao deo sistema kolekcije.   Tipovi CMS su:      Web CMS – za web publikaciju Transactional CMS (T-CMS) – za upravljanje e . U pozadini. Skladište se obično nalazi na istom mestu gde i sajt.

Osnovne funkcionalnosti WCMS sistema se mogu razdvojiti na nekoliko glavnih kategorija: 8 . Ove tehnologije ne treba razmatrati kao odvojen.odvojene aplikacije za svaku funkciju.com/CMSListing. postoje i ostale tehnologije zasnovane na konceptima CMS. do krajnjeg arhiviranja . ved kao niz povezanih i međusobno komplementarnih tehnologija. od obezbeđivanja jednostavnih alata za kreiranje sadržaja (tzv. kao i njihovih karakteristika. uopšteno gledano.html se nalazi spisak svih značajnih WCMS platformi. preko publikovanja.cmsreview. Svaki WebCMS program. ili mogu da se koriste proverena i testirana široko prihvadena rešenja . Na adresi http://www. Pored sistema za upravljanje web sadržajem.WYSIWYG editori – What You See Is What You Get). WCM sistemi pokrivaju kompletan ciklus upravljanja web stranicama na sajtu. mora da ima bar 3 stvari da bi bio upotrebljiv:    Da na neki način komunicira sa klijentskim računarima i korisnikom (client/server) Da čuva unete podatke na nekom mestu (baza podataka) Da ima svoju "inteligenciju" i alate kojima se korisnici koriste (sam program). Enterprise CMS (E-CMS) – kombinacija različitih CMS-a Danas se termin CMS uglavnom poistoveduje sa terminom WebCMS. Ove tri osnovne funkcije mogu da budu "spakovane" u jedinstvenu aplikaciju (što ima svoje nedostatke).

Šabloni omogudavaju da se na lak i brz način promeni izgled (prezentacija) sadržaja.velika je prednost ako je CMS modularan. Na ovaj način se skladišti sav sadržaj.kada je kreiranje sadržaja gotovo. Neki WCMS sistemi mogu samostalno da izgrade navigaciju za sadržaje tako što provere strukturu sadržaja direktno iz skladišta.jednom kada se stranica kreira. ona se čuva u bazi podataka (skladištu CMS-a). Kreiranje sadržaja – WCMS obezbeđuje okruženje za kreiranje sadržaja koje je jednostavno za upotrebu. tj. Sistemi za upravljanje sadržajem poseduju jake mehanizme (engine) za objavljivanje. on može biti objavljen. koji omogudavaju da izgled i raspored strana na sajtu budu primenjeni automatski tokom objavljivanja.    Pored navedenih mogu se izdvojiti sledede karakteristike WCMS platformi:    Web interfejs za administraciju Sistem šablona Modularan sistem . tj. editora realnog prikaza Upravljanje slikama i fajlovima ostalih formata 9    . Menadžment sadržaja . zajedno sa ostalim detaljima (verzije.) Objavljivanje . dozvole nad sadržajem. WCMS prikazuje sadržaj krajnjim korisnicima. sastoji se iz niza manjih celina Online uređivanje sadržaja Online uređivanje teksta pomodu WYSIWYG (What You See Is What You Get) editora. status i sl. Prezentacija – Putem template-a.

Python. dok se decentralizovan koristi za upravljanje intranetom. Pisana programskim jezikom PHP i kao bazu koristi MySql. sa umetnutim dinamičkim elementima  Sistem za upravljanjem sadržajem se u organizaciju može implementirati kao centralizovan ili decentralizovan sistem. Po definiciji centralizovani sistem se koristi za web-sajtove. a kao web server Apache 10  . Centralizovano stvaranje podrazumeva postavljanje specijalizovanog tima (pisce. reč joomla potiče od Svahili jezika i znači "svi zajedno". Osnovne karakteristike Joomla CMS:  To je open source softver za menadžment sadržaja (CMS) koji služi za pravljenje i održavanje websajtova. 2.    Ugrađena podrška za pretragu Upravljanje korisnicima Podrška za višejezičnost Sigurnost Tehnologija CMS:   U bazi podataka skladište se svi podaci i sadržaji Aplikaciona logika realizuje se u programskom jeziku pogodnom za Web aplikacije. Najčešde korišdeni jezici su: PHP. urednike. Obično su to HTML ili XHTML templejti. Java. JOOMLA! CMS Joomla! je slobodan sistem za upravljanje sadržajem. Decentralizovan sistem podrazumeva da je sadržaj na intranetu ili korporativnom web site-u u vlasništvu više različitih poslovnih grupa u okviru organizacije.) kako bi kreirali novi sadržaj i upravljali procesom objavljivanja. novinare i dr.1. Ruby Template sistem definiše raspored i izgled elemenata na stranici. C#.

Postoji pet tipova ekstenzija:  Komponente (Components)  Moduli (Modules)  Dodaci (Plugins)  Šabloni (Templates)  Jezici (Languages) 11 . MVC (Model-view-controller) okruženje za razvoj web aplikacija Web sajt urađen u Joomla!-i sadrži nekoliko elemenata koji zajedno proizvode stranicu onakvom kakva je vidljiva u pretraživaču. To su Joomla ekstenzije. Pored osnovnih elemenata koji su u okviru instalacije postoje i dodatni elementi kojima možete proširiti i dodati nove alate za upravljenje sadržajem.

npr. odnosno njenom centralnom delu. U izvršavanju bilo kog dela Joomle (bio on u modulu ili komponenti) može se pokrenuti neki događaj. Iz ovoga sledi da je na jednoj stranici. dodatne ekstenzije. Svaka komponenta ima administratorski i javni deo. Pored standardnih joomla komponenti postoje i dodatne koje se mogu instalirati u zavisnosti od potreba vašeg sajta. kada se on pokrene dodatak upravlja izvršenjem akcije nad tim događajem. mogu "prikupljati" podatke sa našeg ili nekog drugog sajta. Prilikom svakog učitavanja stranice poziva se komponenta koja generiše glavni sadržaj stranice "main page body" (com_content). VirtueMart – prodavnica. Jezici su u osnovi fajlovi sastavljeni iz parova ključ/vrednost i oni omogudavaju prevod statičkog teksta koji je u vezi sa joomla izvornim kodom. Jezici mogu biti u okviru osnovnog paketa ili kao dodatna ekstenzija. mogude prikazati jednu i samo jednu komponentu. 12 . mogu biti povezani na komponentu… Dodaci su osnova za upravljanje događajima. ovi paketi sadrže XML meta fajl koji opisuje jezik i font informacije za PDF generisanje sadržaja. Šabloni su u osnovi dizajn Joomla sajta. Glavna osobina dodataka je prikazivanje i proširenje opcija u centralnom delu sadržaja. sh404SEF – komponenta koja kreira "Search Engine Friendly" URL-ove… Moduli su jednostavne i fleksibilne ekstenzije koje se koriste za renderovanje strane i mnogo su jednostavniji od komponenti. Moduli mogu biti najobičniji statički HTML.Komponente su najveda i najkompleksnija ekstenzija. Oni predstavljaju dodatne programe tj. Oni utiču kako na javni tako i na administratorski deo sajta. Šabloni su relativno jednostavni za prilagođavanje i omoguduju maksimalnu fleksibilnost izgleda sajta. Svaki šablon sadrži definisane pozicije na kojima se u okviru stranice mogu prikazati moduli dok je centralni deo šablona uvek rezervisan za aktivnu komponentu. Oni su delovi koda koji su integrisani ili interpretirani od nekog drugog dela programa.

http://gsas.playshakespeare.com  Harvard University (Educational) .http://www.borba. Naravno da nam nije u interesu da prilikom izmene dizajna sajta ili obogadivanja sadržaja on ne bude u funkciji. iz tog 13 . novine i puiblikacije E-commerce i online rezervaicije Vladine aplikacije Web sajtovi manjih poslovnih organizacija Portali zajednica Sajtovi fakulteta. Svaki web sajt bi trebalo da je dostupan korisnicima 24h dnevno 365 dana u godini. Instalacija Wamp Server i Joomla CMS Ukoliko želimo da "postavimo" naš sajt "na Internet" neophodno je prvo da zakupimo hosting i domen kod nekog provajdera (napomena: postoje i druge – besplatne mogudnosti) iliti web adresu po kojoj de biti prepoznatljiv naš sajt.http://www. Kad je prezentacija postavljena na server a hosting i domen pladeni onda korisnik iz bilo kojeg kraja sveta može pomodu web browsera pristupiti našoj prezentaciji.outdoorphotographer.com (Cultural) .com  PlayShakespeare. Lični sajtovi Primeri sajtova poznatih organizacija razvijenih u JOOMLA CMS:  United Nations (Governmental organization) .Neki od primera gde se koristi JOOMLA su:          Korporativni web sajtovi ili portali Korporativni ekstranet i intranet Online magazini.com 2.http://www. škola i sl.ihop.unric.http://www. U okviru hosting paketa dobija se i Control Panel koji omogudava jednostavno održavanje naše prezentacije kao i njen upload na server.edu  The Green Maven (Eco-resources) .1.com  Outdoor Photographer (Magazine) http://www.harvard.1.org  Dnevni list Borba (http://www.rs)  IHOP (Restaurant chain) .greenmaven.

Predstavlja integrisano rešenje za sve gore navedene tehnologije (Apache 2. Ovi zahtevi su prisutni samo kad se vrši instalacija Joomla-e u lokalu (na lokalnom računaru).x (http://www. Nakon pokretanja instalacionog fajla WampServer 2. neophodno je da se njegov sadržaj postavi (prekopira) u okviru www foldera servera.23. preporučivo je za početak u okviru root direktorijuma kreirati folder. 14 .php.x (http://www.net). celokupan proces instalacije se odvija automatski. MySQL 5). WAMP radi isključivo na windows operativnom sistemu. MySQL je server baze podataka. Pre same instalacije Joomla-e neophodno je proveriti da li vaš računar ispunjava osnovne sistemske zahteve za uspešnu instalaciju. Minimalni uslovi su instaliran MySQL 3. Apache 1. Kada je u pitanju Joomla CMS. EasyPHP.org) i PHP 4. Najpraktičnije rešenje bi bilo kada bi se nekako ove promene mogle vršiti i testirati na lokalnom računaru a samo finalne verzije upload-ovati na server. odnosno u root direktorijum lokalnog servera.apache. u Taskbaru se pojavljuje identifikator WampServer panela: . Lokalni server ima pristup samo ovom direktorijumu i svim njegovim poddirektorijumima tako da je iz tog razloga neophodno da se kompletan sadržaj sajta nalazi u okviru root direktorijuma.0.mysql. XAMPP.2. Ukoliko to nije slučaj vrlo je verovatno da sajt nede biti potpuno funkcionalan nakon postavljanja na udaljeni server.13.razloga se postavlja pitanje kako izvršiti bilo kakvu promenu na postojedem sajtu ili kako uopšte proveriti da li je naša novonapravljena web prezentacija funkcionalna a ne "obarati" staru verziju koja radi. Rešenje ovog problema je neki od slededih programski paketa: WAMP.0. Apache je web server a PHP je skriptni jezik serverske strane.19 (http://www. Oni objedinjuju sve što nam je potrebno da na našem kompjuteru "simuliramo" rad servera odnosno da na istom računaru imamo i klijenta i server. Jedna od mnogobrojnih solucija koja rešava ove zahteve je programski paket WampServer 2.2. Levim klikom na ikonicu u Taskbaru dobija se prikaz Prilikom instalacije i kreiranja bilo kog dinamičkog sajta. WampServer 2.0 se pokrede kao i bilo koji drugi program.com). Ukoliko je WampServer pravilno pokrenut.8. PHP 5. za korisnike Linux operativnog sistema koristi se programski paket LAMP (Linux Apache MySQL PHP).

Izborom opcije phpmyadmin iz WampServer panela u browser-u se otvara stranica preko koje se upravlja bazama podataka skladištenim na Apache serveru. PHP. u web browser-u se prikazuje početna strana WampServera. instaliranim dodacima. kreirana je baza joomlabaza. Potrebno je kreirati bazu nad kojom de biti instaliran Joomla sajt. Prilikom unosa naziva baze potrebno je voditi računa o malim i velikim slovima! S desne strane polja za unos naziva baze umesto Collation neohodno je iz list box-a izabrati opciju ut8_unicode_ci. 15 .npr. sa podacima o verziji Apache servera. U primeru. kao i projektima koji se nalaze u root-u servera (joomlaportal u ovom slučaju). joomlaportal i u njega iskopirati sve fajlove i foldere dobijene raspakivanjem instalacione verzije Joomla. Izborom opcije localhost iz WampServer panela.

Nakon kreiranja baze. Odabrati opciju privileges. neophodno je kreirati korisnika koji de imati privilegije da upravlja tom bazom. Odabrati opciju Add a new user 16 . iz sigurnosnih razloga.

u ovo polje potrebno je uneti naziv korisnika baze   Host . Konačno. kliknuti dugme go na dnu ekrana 17 .u ovo polje potrebno je uneti šifru i selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije.u ovo polje potrebno je uneti "localhost" Password .Potrebno je popuniti prazna polja:  User name .

Provera parametara na serveru služi za proveru da li su zadovoljeni svi preduslovi za uspešnu instalaciju. Alternativan način je uneti adresu projekta u browser (u ovom primeru http://localhost/joomlaportal).1. 18 . Da bi se prešlo na slededi korak.2. Instalacija Joomla CMS Prvi korak je pokretanje projekta preko početne strane WampServera. U levom delu prozora su prikazani koraci tokom instalacije.2. treba kliknuti dugme next u gornjem desnom uglu. Ovaj jezik nema veze sa jezikom na sajtu koji se kreira. Odnosi se samo na jezik tokom instalacije.

koji su ranije definisani.U slededem koraku su definisani uslovi korišdenja softvera i GNU licence. 19 . U četvrtom koraku se definišu parametri vezani za bazu i korisnika definisanog na serveru. Na slici su vrednosti parametara.

instalacija je uspešno završena. ova podešavanja treba preskočiti.Peti korak u instalaciji je definisanje parametara vezanih za ftp pristup. U pretposlednjem koraku su prikazana ključna podešavanja vezana za sajt:   Ime sajta Šifra administratora Konačno. Pošto se instalacija radi u lokalu. 20 . kliknuti digme next u gornjem desnom uglu Ako su uputstva ispoštovana na pravi način.

3.Na kraju. obavezno obrisati folder installation u www direktorijumu servera!!! U levom gornjem uglu ekrana se nalaze opcije za pristup administratorskom i javnom delu portala a može im se pristupiti i na slededi način   localhost/joomlaportal/administrator . Administracija Joomla CMS portala Joomla CMS ima dva dela: Administrativni deo – pristup dozvoljen samo administratorima i korisnicima sa određenim privilegijama Javni deo – pristup omoguden svim posetiocima 21 .javni deo Ukoliko se Joomla CMS instalira online.administratorski deo localhost/joomlaportal . postupak je analogan ovom. samo se fajlovi i folderi kopiraju u unapred definisanom folderu na serveru.

Javni deo portala Nakon logovanja pomodu šifre administratora definisane tokom instalacije. pristupa se administratorskom panelu Logovanje na administratorski deo 22 .

Početna stranica admin dela Administrativni panel predstavlja jedinstvenu tačku upravljanja funkcionisanjem portala. Administrator ima na raspolaganju velik broj opcija za upravljanje različitim segmentima portala. Globalna podešavanja Delu za globalna podešavanja se pristupa preko opcije SiteGlobal Configuration. najpopularnijim vestima i člancima. Ukoliko se kursor zadrži na nekoj od opcija na stranici. U okviru globalnih opcija navedeneni su parametri prema kojima sistem funkcioniše. Opcija preview u gornjem desnom uglu omogudava prikaz izgleda javnog dela portala. podaci o serveru.1. 3. dobija se dodatno objašnjenje za tu opciju. 23 . i mnoge druge opcije. podacima o menijima. Na ovoj stranici administrator je u mogudnosti da ima evidenciju o prisutnim korisnicima. podešavanja vezana za konekciju ka bazi. Postoje tri dela:    Sajt Sistem Server Globalna podešavanja se mogu definisati kao osnovne preference kojima se sistem postavlja u rad. Svaka od opcija de biti objašnjena u nastavku teksta.

Back-end korisnici a. i skoro potpunu pristup back end delu sistema (administracija templejta. iz back end ili front end dela. ovaj tip korisnika najčešde se dodeljuje korisnicima koji se mogu samostalno registrovati preko front end dela portala i nemaju nikakvu mogudnost kreiranja sadržaja b. izborom opcije User manager. Publisher – korisnik koji ima pravo da odluči koji de se sadržaj objavljivati na portalu 2. Korisnici u Joomla sistemu podeljeni su na sledede tipove: 1. Manager – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu. administrator koji pripada grupi super administratora.2. korisnika. Superadministrator – korisnik koji ima potpuni pristup sistemu. kreiran je samo jedan korisnik. Author – korisnik koji putem forme sa front end dela portala može kreirati sadržaj c.) c. U zavisnoti od tipa portala. dok mu je pristup u back end delu sistema ograničen uglavnom na sadržaje b. Po instalaciji Joomla CMS-a. Editor – korisnik koji putem front end forme može kreirati i editovati sadržaj d. 24 . i sl.3. Front-end korisnici a. Registered – korisnik sa najnižim nivoom pristupa sajtu. Administrator – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu. koji imaju različite nivoe privilegija. Administracija korisnika Panelu za administraciju korisnika u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Site. često je potrebno kreirati nove korisnike na sistemu.

Na ovaj način se ubacuju i ostali dodaci u sistemu. 25 . Klikom na browse se bira odgovarajudi fajl sa jezikom. Nakon toga se dobija poruka o uspešnosti instalacije. U primeru se ubacuje srpski jezik – latinica u javni deo portala. potrebno je u administratorskom panelu u okviru menija odabrati opciju extension--> install. Administracija jezika Prevodi Joomla sistema na srpski jezik su dostupni i za korisnički i za administratorski deo.3. Da bi se ubacio određen jezik.3. Potrebno je kliknuti dugme Upload & Install.

potrebno je odabrati opciju extension--> language manager i označiti srpski jezik kao default(opcija u gornjem desnom uglu). Ako se ode na javni deo.Konačno. vidi se da je došlo do promena! 26 .

Templejti se mogu pronadi na Internetu – neki od njih su besplatni.Treba napomenuti da su oni delovi koji pripadaju Joomla sistemu sada na srpskom jeziku. mora da se označi kao default u opciji Template Manager. Kada se instalira Joomla. komponente kao i CSS. Posmatra se kao jedna default stranica na kojoj je dat raspored elemenata na strani. module.4. je na engleskom i njime se upravlja preko administrativnog dela. Preko templejta se definiše raspored. Predstavlja okvir koji integriše elemente. u default verziji ved postoji nekoliko templejta. Naravno. mogude je razviti sopstveni templejt. a neki se pladaju. dostupnost. 3. pozicija različitih elemenata. a neki nisu više dostupni. Pojedini elementi sajta menaju izgled. Na slededoj slici je prikazano kako se upravlja postojedim templejtima. koji se nalazi u okviru Extension menija. poziciju. Templejtima se upravlja iz Template Manager. I administratorski i javni deo se zasnivaju na templejtu. i jednog css fajla u kome je dat dodatni opis samog dizajna. ali ostatak sadržaja. Da bi templejt postao aktivan. 27 . Istovremeno. nakon toga dolazi do promena u javnom delu. Upravljanje templejtima Templejt kontroliše kompletan izgled sajta. modula i sl.

Na slededoj slici je prikazan novi izgled sajta. dobija se poruka o uspešnosti. templejt se aktivira na prethodno opisan način. U ovom primeru bide ubačen template businnes_simple. Ako je templejt instaliran na odgovarajudi način. Konačno. 28 .Ubacivanje novog templejta se odvija preko opcije Extensions-->Install/Uninstall.

Na ekranu se pored opisa modula pojavljuju opcije za editovanje HTML.Fajlovi koji određuju template se nalaze na adresi . kao i opcije preview i apply 29 .. ili u administrativnom delu Joomla CMS. CSS. ručnom izmenom fajlova. koji se nalaze u okviru foldera sa nazivom templejta. a zatim opcija edit u gornjem desnom uglu. U meniju se odabere Extensions-->template manager./www/joomlaportal/templates Templejtom se može upravljati.

Neophodno je osnovno znanje HTML-a i CSS-a 30 . mogude je u kodu izvršiti promene. Preko opcije preview se može pogledati raspored pozicija u templejtu.Templejt sadrži definisane pozicije na kojima se na stranici prikazuju moduli. dobija se slededi ekran (konkretno za ovaj templejt). Ukoliko se odabere opcija edit CSS. Kada se odabere opcija edit u desnom gornjem uglu ekrana.

31 .Kada se podese željeni parametri. neophodno je kliknuti na opciju save u desnom gornjem uglu.

kategorije i članci administriraju se korišdenjem odgovarajudih opcija iz menija Content ili prečica iz kontrolnog panela. informacija) ostane bez kategorije. U osnovi postoje sekcije. u okviru svake kategorije nalaze se članci. Sekcije. ali nede biti prikazana ni u jednom listingu unosa iz određene kategorije. Na vrhu hijerarhije nalaze se sekcije. Postoji i mogudnost da neki unos (članak.3.5. gde se svaka dalje deli na kategorije u okviru kojih se smešta sadržaj. linkom de kasnije modi da se dođe do nje. Administracija sadržaja U okviru Joomla CMS-a sadržaj je organizovan hijerarhijski. vest. 32 . svaka sekcija sadrži kategorije.

zatim podešavati redosled sekcija i određivati koje su sekcije objavljene na sajtu a koje nisu. uređivati ili brisati postojede sekcije.3.1. U okviru Section manager-a mogude je dodavati nove. Sekcije Za administraciju sekcija koristi se Section manager.5. Dodavanje nove sekcije vrši se izborom opcije New u gornjem desnom uglu ekrana. 33 .

sekcija kojoj pripadaju i broj članaka iz kategorije. Kategorije Kada se iz menija Content izabere opcija Category manager. dobija se forma za administraciju kategorija u Joomla CMS-u. Prikazuju se sve postojede kategorije. 34 . status njihovog objavljivanja.5.2. Nova sekcija uvek se dodaje na kraj liste sekcija a redosled sekcija može se menjati u okviru Section manager-a. 3. nivo pristupa. potrebno je sačuvati unos (dugme Save u gornjem desnom uglu ekrana). redosled.Za svaku sekciju mogude je uneti sledede:       Naziv sekcije Alias naziva sekcije Podešavanje da li je sekcija objavljena ili ne Tip korisnika kojima je sekcija dostupna Sliku sekcije Opis sekcije Po unosu sekcije.

35 .Dodavanje nove kategorije vrši pomodu opcije New. kategoriju je neophodno sačuvati. Prilikom dodavanja kategorija potrebno je podesiti sledede:       Naziv kategorije Alias naziva kategorije Podešavanje da li je kategorija objavljena ili ne Sekciju kojoj kategorija pripada Sliku kategorije i poziciju slike Opis kategorije Po unosu.

5. 36 . on de se pojaviti u najnovijim vestima. Članci Izborom opcije Article manager iz Content menija dobija se mogudnost uređivanja članaka na sajtu. Za dodavanje novog članka izabrati opciju New. Ukoliko je podešeno da se novi članak nalazi na početnoj strani sajta (Front page). kao i opciju Opširnije (read more). za dobijanje kompletnog sadržaja članka Parametre članka Svaki od članaka se može arhivirati čime prelazi u jednu posebnu sekciju u sistemu. Sa javne strane portala se može kreirati i poseban odeljak u kome de se prikazivati samo arhivirani članci.3. U okviru administracije članaka mogude je podešavati sledede:        Naziv članaka Alias članka Podešavanje da li je članak objavljen ili ne Podešavanje da li se članak nalazi na početnoj strani Sekciju i kategoriju kojoj članak pripada Uvodni tekst članka. odnosno u arhivu.3. Članak time nije obrisan ved mu je definisana posebna kategorija.

Skup parametara članka koje je mogude podešavati prilikom kreiranja članka. korisnik de videti kompletan sadržaj članka.Klikom na opciju Opširnije. prilikom editovanja prikazani su na slici: 37 . i kasnije.

Robots – opciona ključna reč koju koriste roboti. datuma kreiranja. Robot je softver koji automatski surfuje vebom i vrši katalogizaciju veb sadržaja. za prikaz određenog banera koji je u vezi sa člankom.Parametri članka obuhvataju podešavanja imena autora. Ovi parametri specifični su za svaki članak. početka i prestanka objavljivanja. Koriste se za sledede: o Utiču na klasifikaciju članaka kod pretraživača o Kombinuju se sa tagovima banera. intro teksta. i slično. Ovi metapodaci koriste se za klasifikaciju članaka od strane pretraživača ili drugih sistema. Napredni parametri tiču se opcija kao što su prikaz naziva članka. Ako roboti treba da pregledaju specifične ključne reči. one se unose u ovom polju. što autoru članka omogudava bolju kontrolu nad analizom sadržaja koju pretraživači vrše. Globalna podešavanja članaka realizuju se izborom opcije Parameters iz Article manager-a. Za svaki članak mogude je podesiti i metapodatke. 38 . Author – ime autora kao metapodatak. nivoa pristupa. u vidu opisa i ključnih reči. ili je mogude primeniti globalna podešavanja koja se odnose na sve članke. Potrebno je uraditi sledede:  Dodati ključne reči za članak  Dodati tagove za baner u delu Banner manager  Postaviti parametar Search by Tags na vrednost Yes o Kombinuju se sa modulom Related Articles za prikaz članaka koji imaju najmanje jednu zajedničku ključnu reč. naziva kategorija i sekcija.   Preporučuje sa navođenje 5-10 ključnih reči i opisa u dužini 3-5 rečenica.   Metadata Description – opis članka Metadata Keywords – ključne reči. Ovi parametri mogu se podešavati za svaki članak pojedinačno. Unos podataka je opcion i obuhvata slededa polja. U opisu treba koristiti ključne reči. moraju se uneti razdvojene zarezima. pa se moraju podešavati za svaki članak pojedinačno.

Ono što je bitno naglasiti je da kompletan posao administraranja sadržaja ne mora da radi jedna osoba, odnosno, ukoliko je u pitanju portal ili sajt manjeg obima dovoljan je jedan administrator koji održava kompletan sajt. Ukoliko to nije slučaj onda je posao administriranja i organizacije sadržaja najčešde u rukama content managera iliti nekog ko ne vlada tehničkim detaljima Joomla!-e ved je stručnjak u oblastima koje sajt "obrađuje". Za tehničke detalje odgovoran je web administrator a pored ovih radnih mesta ozbiljniji Joomla! sajtovi stvaraju potrebu i za stalno zaposlenim web dizajnerima, piscima tj. autorima tekstova, lektorima, itd... Jedan od zadataka web administratora jeste da sajt bude dobro pozicioniran na internet pretraživačima. Istraživanja su pokazala da ukoliko je vaš sajt prvi na nekom pretraživaču 80% svih pretraživanja se završava klikom na baš vaš sajt. Prvi korak u optimizaciji sajta za pretraživače jeste uključivanje SEF (Search Engine Friendly) opcije koja se nalazi u okviru site->Global Configuration. Ovom opcijom postiže se i veda čitljivost URL-a za korisnike. Pre uključivanja SEF opcije treba preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess.

Pre uključivanja ove opcije izgled linka je slededi:

39

Nakon uključivanja navedene opcije izgled istog linka je slededi:

Za dalja podešavanja izgleda linka može se koristiti opcija Use Apache mod_rewrite. Pre korišdenja ove opcije neophodno je izvršiti podešavanje veb servera (u fajlu httpd.conf učitati odgovarajudi modul) kao i preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess. Ovaj fajl nalazi se u root folderu Joomla portala. Nakon uklučivanja ove navedene opcije, link dobija slededi izgled (index.php kao deo linka više ne postoji):

Treda opcija u SEO podešavanjima omogudava dodavanje html ekstezije na linkove.

3.5.4. Administracija naslovne strane

Administracija naslovne strane sajta kreiranog u Joomla CMS-u vrši se izborom opcije Front page manager iz menija Content. Front page manager prikazuje samo one članke koji su objavljeni na naslovnoj strani i omogudava editovanje ovih članaka, kao i izmenu redosleda članaka na naslovnoj strani.

40

3.6.

Moduli

Moduli predstavljaju elemente Joomla CMS-a koji sajtu obezbeđuju osnovne (npr. navigacija putem sisitema menija) i napredne (npr. ankete, RSS i dr.) funkcionalnosti. Administraciji modula u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Extensions, izborom opcije Module manager. Moduli su podeljeni u grupe site i administrator prema delu sistema na koji se odnose.

Za svaki modul mogude je podesiti:      Enabled – opcija koja označava da li je modul uključen ili ne Order – redosled modula na stranici Access level – nivo pristupa modula, neki moduli bide dostupni svim posetiocima sajta, a neki samo registrovanim korisnicima Position – pozicija modula u okviru sajta (left, rigth, footer, header i sl.). Tačna pozicija zaviside od rasporeda elemenata u okviru templejta Type – tip modula

Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni modul, svi drugi moduli su opcioni. Svaki meni u Joomla sistemu (levi, gornji, korisnički i dr.) mora biti povezan sa odgovarajudim modulom. Dodavanje modula vrši se opcijom New, a zatim izborom tipa modula koji se želi dodati. Standardna instalacija Joomla sistema sadrži 20 modula. Dodatni moduli se mogu instalirati korišdenjem Extensions managera, slično kao templejti.

41

Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom. 3. Parametri modula:    Count – broj prikazanih članaka Module Class Suffix – sufiks za CSS koji omogudava primenu odgovarajudeg stila Caching – uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula 42 . u zavisnosti od tipa modula prikazade se različite opcije.1.Prilikom dodavanja novog modula. Artikli su sortirani prema datumu objavljivanja i arhiviranja. Članci su dostupni u listi po godini i mesecu u kome su objavljeni. Neke od njih su opisane u daljem tekstu.6. Archived content Modul archived content omogudava prikaz članaka koji su označeni kao arhivirani.

6.3. Header Text – tekst koji se pojavljuje pre banera Footer text – tekst koji se pojavljuje nakon banera Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching . Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom.2. Parametri modula:       Show Home – prikazivanje home stranice u putanji Text for Home entry – tekst koji se prikazuje za početnu stranicu Text Separator – znak za razdvajanje navigacionih elemenata Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching – jedina dozvoljena vrednost je "Never" Cache Time – vreme keširanja modula u minutima 43 . Parametri modula:            Target – podešavanja načina otvaranja linka (tekudi ili novi prozor.uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima 3. sa ili bez navigacije) Count – broj banera koji de se prikazati Banner client – klijent čiji je baner Category – kategorija banera Search by tags – mogudmost povezivanja tagova banera sa ključnim rečima članka na stranici Randomise – definisanje redosleda pojavljivanja banera.3. Breadcrumbs Ovaj modul prikazuje skup navigacionih linkova koji prikazuju trenutnu poziciju posetioca na sajtu. Banner Ovaj modul omogudava aktiviranje banera iz komponente kreirane pomodu Banner manager-a.6.

prikazivanje/sakrivanje opisa feed-a Feed Image .korisit se ukoliko je feed na jeziku koji se čita sa desna na levo Feed Title – prikazivanje/sakrivanje naziva feed-a Feed Description . Za ovaj modul najbolje je ne koristiti TinyMCE editor. Parametri modula:           Module Class Suffix – sufiks za CSS Feed URL – URL sa kojeg se primaju RSS vesti RTL Feed . Custom HTML Ova opcija omogudava kreiranje modula koji sadrži bilo koji validni HTML kod.prikazivanje/sakrivanje slike feed-a Items – broj vest koje de se prikazati Item Description .6.4. Footer Ovaj modul najčešde prikazuje kopirajt informacije. jer ne podržava određene HTML tagove. Feed Display Ovaj modul omogudava prikazivanje RSS vesti sa drugih sajtova na Joomla sajtu.prikazivanje/sakrivanje opisa ili uvodnog teksta vesti Caching .6. Za vreme editovanja HTML koda otvara se editor koda.5.6. Parametri modula:  Module Class Suffix – sufiks za CSS 3.6. Vrsta editora podešava se u globalnoj konfiguraciji sajta.3. Na ovaj način može se kreirati sopstveni statički deo veb stranice i staviti na bilo koju poziciju na stranici. 44 .uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima  Word Count – maksimalni broj reči jedne vesti 3.

6. Latest News Ovaj modul omogudava prikazivanje najskorije objavljenih članaka. Parametri modula:        Caching – keširanje nije dozvoljeno Module Class Suffix – sufiks za CSS Pre-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje iznad login forme Post-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje ispod login forme Login Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon uspešnog logovanja Logout Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon odjavljivanja sa sistema Greeting – pozdravna poruka za ulogovanog korisnika 45 .7.6.3. kao i link u slučaju zaboravljene lozinke. Parametri modula:        Count – broj članaka koji se prikazuje Order – redosled na osnovu datuma izmena ili datuma kreiranja članaka Authors – autori čiji se članci prikazuju Front Page Articles – prikaz ili sakrivanje članaka objavljenih na naslovnoj strani Section ID – opcioni filter za izbor članaka jedne ili više sekcija Category ID – opcioni filter za izbor članaka iz jedne ili više kategorija Module Class Suffix – sufiks za CSS 3.8. Login Login modul prikazuje formu za logovanje korisnika na sajt.

Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni kreiran pomodu Menu manager-a.2 Menu Item 2. Ovaj modul omogudava pozicioniranje menija na odgovarajudem mestu na stranici. Default vrednost je 0 za najviši nivo End Level .Da li da se prikažu stavke podmenija. Menu Ovaj modul omogudava kreiranje standardnih menija na stranicama. Na primer. Menu Style – stil menija Opcije su: o List o Legacy Vertical o Legacy Horizontal o Legacy Flat List Start i End nivoi koriste se prikazivanje različitih delova jednog menija na različitim lokacijama unutar sajta.1 Menu Item 2.9.1 Menu Item 2. neka postoji meni sa tri nivoa: Menu Item 1 Menu Item 2 Menu Item 2. Spacer .1. Robusni.2 Menu Item 3 Koristedi opcije Start Level i End Level.Označava početni nivo menija. što znači da de biti prikazani svi nivoi u meniju. ovaj meni se može prikazati kao tri različita menija.Nivo koji označava kraj prikaza menija.Završni razmak za horizontalni nivo 46 . Parametri modula:   Menu Name – naziv menija kreiranog u Menu manager-u.      Start Level . Always show sub-menu Items . kada roditelj meni nije aktivan.Uneti karaktere koji de biti predstavljeni kao razmaci između stavki u horizontalnim menijima End Spacer . Name/Username – korišdenje imena ili korisničkog imena u pozdravnoj poruci samo ako je omoguden https prefiks  Encrypt Login Form – korišdenje SSL-a za kriptovanje podtaka pri logovanju. Koristi se 3. Default vrednost je 0. Različiti podmeniji se mogu prikazivati na različitim stranicama. Potrebno je na adekvatan način podesiti opcije. meniji sa više nivoa se mogu predstaviti pomodu više modula. Default-na vrednost je "mainmenu". Može postojati više meni modula sa istim imenom.1.6.

prilikom svakog refresh-ovanja stranice. Most Read Content Prikazuje listu članaka sa najvedim brojem pregleda: 3. . NewsFlash Prikazuje jednu ili više vesti iz određene kategorije. Poll Modul prikazuje anketu i radi sa Poll komponentom kreiranom preko Parametri modula  Poll. 3.12.3.. Odabrati anketu 47 .10.6.Da li de naslov biti link ka kompletnoj vesti .6. vertikalno) Show Images .. Parametri modula      Category .6.11.Odabrati kategoriju Layout .Da li prikazivati slike uz članak Title Linkable .Podešavanje nalina prikaza (horizontalno.

Širina teksta (u karakterima) Text . Povezanost se proverava preko ključnih reči (Keyword) u Meta podacima članka.6. 3.6.14.Tip slike (.15. Parametri modula:    Box Width .13. Search Modul prikazuje polje u koje korisnik može da unese reč za pretragu sajta. Random Image Modul prikazuje proizvoljnu sliku iz unapred definisanog direktorijuma. Ukoliko dugme nije vidljivo pretraga se aktivira pristiskom na dugme Enter 48 . Related articles Modul prikazuje listu članak (vesti) koje su povezane sa onim što korisnik trenutno čita..jpg. .Da li je dugme search vidljivo.gif.Default tekst u polju za pretragu Search button . Parametri modula    Image Type .3.Web sajt ka kojem slika vodi 3.. .) Image Folder .Folder na serveru u koji je smeštena slika Link .6. Neophodno je da se preklapaju u bar jednoj reči.

Syndicate Modul kreira RSS feed link za stranicu.Broj sekcija koje de biti prikazane Show Unauthorized Links .Podešeno na never Text .Podešeno na never 49 . Parametri modula    Caching . Sections Modul prikazuje listu svih sekcija u bazi web sajta.0 ili Atom 1.17.0.16. Format newsfeed-a.19. Na taj način se omogudava korisniku da kreira newsfeed za trenutnu stranicu.6. Opcije su RSS 2.6. 3.18.Da li se prikazuju i sekcije kojima trenutni korisnik ne može (nema dozvolu) da pristupi. Parametri modula   Count .6.6. Who's Online Modul prikazuje korisnike koji su trenutno na sajtu Parametri modula  Caching . 3. Statistics Modul prikazuje statistiku web sajta.Tekst koji de biti prikazan pored RSS link dugmeta Format.3. 3.

7. Prilikom instalacije Joomla CMS-a. Komponente se u Joomla sistemu prikazuju u centralnom delu stranice.Da li prikazati scroll bar ili ne Width .Podesiti visinu automatski prema veličini spoljne stranice 3. Parametri modula      URL . ili i goste 3.URL web stranice koja je „ubačena“ Scroll Bars .6.20. Display . Ako je web stranica veda od veličine modula. Wrapper Ovaj modul omogudava ubacivanje spolj sajta u IFrame na poziciji modula. scrool bar de biti prikazan.Podešava se da li da prikazuje i broji samo ulogovane korisnike. Komponente Administracija komponenti Joomla sistema vrši se korišdenjem opcija iz menija Components. instaliraju se sledede komponente:  Banners – komponenta za administraciju banera na sajtu 50 . Na jednoj stranici može biti prikazana samo jedna komponenta.Visina IFrame u pikselima Auto Height .Širina IFrame u pikselima Height .

kao i upravljanje kategorijama u koje su baneri svrstani. Pre dodavanja banera potrebno je definisati kategorije banera. kao i uneti podatke o klijentu čiji se baner objavljuje. Zatim se kreira i sam baner.1.     Contacts – komponenta za administraciju kontakata News feeds – komponenta koja omogudava dodavanje vesti sa drugih sajtova u Joomla sajt Polls – komponenta za administraciju anketa Search – komponenta za pretraživanje sajta Web links – komponenta za linkove 3. zatim podataka o klijentima čiji baneri sa na sajtu objavljuju. 51 . izborom opcije New.7. Baneri Komponenta za administraciju banera na sajtu omogudava postavljanje i održavanje banera na sajtu.

52 .2. sliku. a zatim se podešavaju različiti parametri kontakt forme. Dodavanje novog kontakta vrši se izborom opcije New. potrebno je definisati naziv banera. zatim redosled banera.Prilikom postavljanja banera. To znači da de pri pregledu članaka prioritet imati oni baneri koji imaju iste ključne reči kao taj članak. Pod kontaktom se ovde podrazumeva zapravo forma u kojoj de kontakt biti prikazan. podesiti opciju da li se baner prikazuje ili ne.7. Kontakti se mogu grupisati u različite kategorije. definisati da li je baner sticky (sticky baneri imaju prvenstvno u objavljivanju). Forma za prikaz kontakta prikazade se na ekranu izborom iz odgovarajude opcije menija. Kontakti Administracija kontakata vrši se izborom komponente Contacts iz menija Components. URL i druge parametre. Ukoliko koristimo tagove mogude je "uparivanje" tagova odnosno Joomla! povezuje odgovarajude banere sa odgovarajudim člancima a sve to preko ključnih reči. 3.

3.7. a zatim popunjavanjem dobijene forme. Dodavanje ankete vrši se izborom opcije New. Komponenta za ankete Administracija anketa na sajtu vrši se izborom opcije Polls u meniju Components. 53 .3.

a rezultati se prikazuju u okviru odgovarajude komponente.Pitanje ankete prikazuje se u okviru modula Polls. 54 .7. Komponenta Web links Komponenta Web links omogudava kreiranje stranice sa linkovima. Linkovi se mogu grupisati u kategorije.4. 3.

potrebno je podesiti parametre kao što su naziv. opis.Kada se dodaje novi link. URL i prozor u kome de link biti otvoren. Ukoliko je stranica sa linkovima povezana sa odgovarajudom opcijom menija. korisnik joj može pristupiti. kategorija linka. 55 .

Instalacija započinje instalacijom komponente a zatim instalacijom modula. korišdenjem Extensions manager-a. 56 . Nedostatak je pre svega odsustvo personalizovanih obaveštenja. Da bi modul CCNewsletter bio vidljiv u front-end delu potrebno ga je u Module Manageru aktivirati. Bitno je naglasiti da se modul ne može nalaziti na centralnom delu stranice pošto je to prostor koji je odvojen za komponentu. pozicija zavisi i od šablona tj.8. Pomodu modula mogude je odrediti poziciju na stranici na kojoj ce se forma za registrovanje nalaziti. koje se u velikom broju mogu nadi na Internetu vrši se na isti način kao instalacija templejta ili jezika. Komponenta CCNewsletter ima i svoj modul istog naziva. od predefinisanih mesta na koje je mogude postaviti modul. Kao primer uzedemo instalaciju komponente CCNewsletter koja omogudava slanje elektronske pošte u vidu obaveštenja svim registrovanim posetiocima sajta. Pre svega u pitanju je jedna vrsta direktnog marketinga i to e-mail marketing te je prednost direktan kontakt sa zainteresovanom stranom. Prednosti ovakvog obaveštavanja su mnogobrojne.3. Instalacija dodatnih komponenti Instalacija dodatnih komponenti Joomla sistema.

Editovanjem je mogude podesiti da se modul nalazi sa leve ili sa desne strane ili ved na nekoj drugoj poziciji koju nam šablon dozvoljava. 57 . Dodatna podešavanja modula su u Parameters okviru. Popunjavanjem forme odnosno unosom imena i validne e-mail adrese korisnik izražava želju da dobija obaveštenja sa sajta. Prelaskom u front-end deo vidimo da je modul aktiviran i da se nalazi sa leve strane. U ovom primeru podesili smo da se modul nalazi sa leve strane na poziciji 8 (u okviru Details okvira) i da je vidljiv na svim stranicama (u okviru Menu Assignment).

U ovom slučaju ovaj modul služi za renderovanje strane i integrisan je od strane istoimene komponente. 58 . Instalirana komponenta se pojavljuje u padajudem meniju Components i u okviru njenog back-end dela se nalaze sva tehnička podešavanja vezana za realizaciju.

Slededi korak jeste definisanje obaveštenja. pravljenje novog obaveštenja započinje opcijom new. Prvo što je neophodno podesiti jeste sa kog mail-a se šalju ta obaveštenja. U okviru komponente CCNewsletter postoji opcija Newsletters. sa kog mail-a se šalje obaveštenje. ko šalje obaveštenje kao i podešavanja probnog mail-a pomodu kojeg se vrši provera svih podešavanja.Zadatak ove komponente jeste da prikuplja mail-ove od zainteresovanih posetilaca i da ukoliko je potrebno da ih o nečemu obavestimo taj postupak komponenta automatski uradi i to tako što napisano obaveštenje od strane administratora pošalje na sve ili na neke od prikupljenih mail-ova. 59 . Sa desne strane se nalazi ikonica Parameters i u okviru te opcije se vrše globalna podešavanja za sva obaveštenja tj.

60 .Nakon toga neophodno je da administrator aktivira korisnike kojima želi da prosledi obaveštenje. Pre samog slanja mail-a neophodno je uraditi još par stvari. Smtp je internet standard za prenos e-mail-ova. kao što je ftp protokol koji omogudava rad sa udaljenim datotekama tako je i smtp protokol koji omogudava slanje mail-ova. Ta opcija se nalazi u okviru Subscribers dela CCNewsletter komponente. Kao što je http protokol koji omogudava preuzimanje jednog fajla sa udaljenog računara. Potrebno je pravilno popuniti podatake o smtp serveru u okviru Site->Global Configuration->Server odeljka. Veoma je lako pomodu pretraživača pronadi podešavanja za smtp server.

com Ukoliko koristite yahoo. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na yahoo-u SMTP Password: vaša šifra za pristup yahoo-u SMTP Host: smtp.mail.yahoo.Ukoliko koristite gmail.gmail.com Ukoliko koristite hotmail. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na hotmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup hotmail-u SMTP Host: smtp.com 61 . podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 465 SMTP Username: vaše korisničko ime na gmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup gmail-u SMTP Host: smtp.live.

ini dokument. U zavisnosti od toga koji mail nalog koristite potrebno je uneti odgovarajudi smtp host i port. Potrebno je pristupiti wamp panelu (klikom levim tasterom misa na ikonicu u taskbar-u) i izabrati opciju PHP i u okviru nje php. U ovom fajlu je potrebno pronadi opcije koje su vezane za mail funkciju i podesiti ih. 62 .Nakon ovoga neophodno je izvršiti podešavanja u okviru wamp servera.

U okviru ccNewsletter komponente klikom na ikonu Send newsletter potvrđuje se slanje mail-a i kao krajnji rezultat dobijamo uspešno poslato obaveštenje. 63 .Nakon ovoga preostalo je da restartujemo wamp server i da pošaljemo mail obaveštenja.

9.3. naziva menija. Upravljanje menijima Administracija menija u Joomla CMS vrši se korišdenjem opcije Menu manager iz menija Menus. njegovog tipa u okviru menu manager-a postoji i opcija Menu item(s) koja nam omogudava da edit-ujemo postojedu strukturu tog menija ili da pravimo novu 64 . Pored rednog broja.

Prilikom instalacije sample data Joomla! podržava rad 6 različitih vrsta menija (main menu. top menu. Za dodavanje elemenata novnaprevljenom meniju potrebno je izabrati opciju Menu Items koja se nalazi u okviru menu manager-a a odnosi se na novonapravljeni meni pod nazivom novimeni. Neophodno je i ovde podsetiti da moduli služe za prezentovanje informacija koje su ved prisutne na sajtu i da su moduli pozicionirani oko centralnog dela koji je rezervisan za prikaz komponente. Modul manager je mesto na kojem možemo dodavati i menjati sve Joomla! module. Nakon što je meni napravljen odnosno nakon što smo definisali ime menija i naziv modula kojim de taj meni biti predstavljen u Module manager-u potrebno je dodati stavke tog menija. Svaki meni je uparen sa odgovarajudim istoimenim modulom koje je mogude administrirati iz module manager-a. popunjavanjem forme prikazane na slici.     Unique Name – identifikator menija u sistemu Joomla Title – naziv menija koji de se prikazivati u front end-u Description – opcioni opis menija Module Title – naziv koji de biti dodeljen odgovarajudem modulu u Module manager-u. modul nede biti kreiran i meni se nede prikazati na sajtu. Ako ova opcija nije popunjena. other menu. user menu. Joomla! podržava rad više od jednog menija što nam omogadava da definišemo menije koji se prikazuju samo registrovane korisnike. 65 . Dodavanje novog menija vrši se pomodu opcije New. Bitno je napomenuti da se novonapravljeni meni sada nalazi u listi svih menija koji postoje u okviru menu manager-a.ukoliko je reč na primer o potpuno novom meniju. Bitno je naglasiti da svi Joomla! web sajtovi zahtevaju postojanje bar jednog Menu Module-a dok je postojanje ostalih modula opciono. Top Menu je horizontalni meni dok su svi ostali meniji vertikalni. example pages i key concepts). Njihova pozicija zavisi samo od šablona.

Prikazani tipovi menija mogu se menjati u zavisnosti od dodatnih instaliranih ekstenizija. dobija se slededa forma za unos elementa menija.Novokreirani meni nema nijednu stavku. Elementi menija su organizovani u četiri tipa:  Internal links – ovo je najčešde korišdeni tip menija koji omogudava prikaz stranice koja je deo veb sajta.    Izborom recimo opcije Article Layout. External links – koristi se za prikaz linka ka eksternim sajtovima Separators – koristi se za prikaz elementa koji razdvaja opcije unutar menija. Prvo je potrebno izabrati tip stavke menija. nove stavke se dodaju korišdenjem opcije New. 66 . To je najčešde slika u obliku vertikalne ili horizontalne linije Alias – ovaj tip elementa menija koristi se kao pokazivač na ved postojedi element menija.

zatim izabrati u okviru kog menija de se element prikazivati.ime stavke.Joomla sistem automatski popunjava.kontroliše da li se selektovanjem stavke menija otvara novi prozor u browser ili ne.meni u kojem de stavka biti prikazana. Po default stavka se dodaje na kraj menija. Display in . Izbor članka se vrši u okviru osnovnih parametara (Parameters (Basic)). Sa desne strane stranice. Open in .definiše ko ima pristup stavki On Click.Za svaki element menija treba uneti naziv. Po unosu elementa menija. kao i način otvaranja linka. 67 . Klikom na opciju Select pojavljuje se prozor koji sadrži sve članke. alias. lista Menu items izabranog menija popunjena je unetim elementima. Važno je izabrati članak na koji de link u elementu menija pokazivati. Po defaultu je to postojedi meni Parent Item .definiše redosled stavki menija.definiše se nivo stavke u okviru menija Published -da li je stavka objavljena ili ne Order . Postupak unošenja stavki menija možemo ponoviti onoliko puta koliko smatramo da je potrebno. dodeliti nivo pristupa. Access Level . nalaze se parametri elementa menija koji treba podesiti.interno ime stavke Link . Konkretno značenje parametara je sledede:          Title . podesiti da li je element objavljen ili ne. Alias . izborom određenog članka povezali smo stavku menija sa baš tim člankom.

i to na onoj poziciji koja je određena u modulu. i objaviti novi. 68 . meni de se prikazati na front-end delu sajta. automatski kreirani modul za meni. Modul je objavljen kada je opcija enabled štiklirana. Po objavljivanju ovog modula. potrebno je još pokrenuti Module manager.Da bi se meni prikazao na sajtu.

detalji koji se unose za svaku stavku su.Ukoliko se izabere neka druga vrste stavke menija.da li bi stranica trebalo da koristi SSL (Secure Sockets Layer)  69 . SSL Enabled .povezana je sa CSS podešavanjima Menu Image .slika koja se prikazuje u okviru menija.sakrij ili prikaži naslov stranice Page Class Suffix .definisanje naslova stranice Show Page Title . Ipak. isti za sve tipove stavki menija. levo ili desno od stavke. Slika se mora nalaziti u folderu"images/stories". kao i sistemski parametri. Sistemski parametri stavki menija su slededi:     Page Title . parametri koji se mogu podešavati de biti drugačiji.

3.3. ali se i dalje nalaze na sajtu. Archived Article List Koristi se da bi predstavila listu članaka koji su arhivirani i mogu da se pretražuju po datumu. Internal Link .omogudava sortiranje arhiviranih artikala prema različitim kriterijumima.9. Article Layout Koristi se za prikaz jednog članka na stranici (Ovaj oblik je jedna vrsta zamene za statički sadržaj iz ranijih verzija Joomla) Parametri:  Izbor članka koji de biti prikazan 70 .Articles Kada se klikne na link Articles. 2. Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija 1. Parametri:  Order . Arhivirani članci više nisu na javnom delu.1. pojavljuju se nove opcije.

5.broj članaka koji de se prikazivati posle vodedeg članka Columns .da li de biti prikazan opis kategorije ili ne Description Image .broj kolona u Intro tekst oblasti # Links .broj članaka koji de biti prikazan u glavnom delu # Intro . publisher-a. Parametri:        Category . Category Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim kategorijama.da li de biti prikazana slika kao opis kategorije ili sekcije # Leading .4. Article Submission Layout Dopušta korisnicima da postave članak. Ovo važi samo za one koji imaju uloge autora.izbor kategorije Description . u blog dizajnu.broj linkova koji de biti prikazan u delu Links 71 . ili editora.

72 . Section Layout Koristi se za prikaz članaka u jednoj sekciji po kategorijama. Section Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim sekcijama.6. 9. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima. u blog dizajnu. Category List Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju jednoj kategoriji u obiku liste. u blog dizajnu. 8. Ovakav prikaz pokazuje listu kategorija u jednoj sekciji. 7. Front Page Blog Layout Koristi se za prikaz svih članak objavljenih na Front Page. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima.

Contacts 11. Contact Category Layout Koristi se za prikaz svih objavljenih kontakata u određenoj kategoriji. koje omogudava korisnicima da odrede maksimalan broj prikaza na strani Show a Feed Link . Internal Link .izbor kontakta Drop Down . Svi izgledi članaka imaju iste opcije u delu Parametri – Component. Image Align . Standard Contact Layout Koristi se za prikaz podataka o pojedinačnim kontaktima. Parametri:   Contact .prikaži ili sakrij ograničenje. 73 .  12.Parametri:  10. Mora biti skladištena u "images/stories".slika za ovu stranicu.podešavanje poravnanja slike Limit Box .prikaži ili sakrij RSS.prikaži ili sakrij drop-down listu koja omogudava korisniku da odabere razlilčite kontakte iz iste kategorije. Parametri:     Category .izbor kategorije Contact Image .

News Feeds 13. Category Layout Koriste se za prikaz News Feed u okviru određene kategorije. 14. Show the Category in Breadcrumbs . News Feeds i News Feed Categories se ubacuju selektovanjem Components → News Feeds. Internal Link – Polls Koristi se za prikaz rezultata ankete. 15. 74 . 17. Single Feed Layout Prikaz jednog News Feed. 16. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. Category List Layout Koristi se za prikaz svih News Feed kategorija. News Feed Categories se razlikuju od Article Categories.prikaži ili sakrij kategoriju kontakta u Breadcrumbs prikazu Internal Link . Parametri su analogni sa Contact Category Layout.

User  19. Internal Link . Parametri:  Use Search Areas .Search Koristi se za prikaz forme za pretraživanje i rezultata pretraživanja.prikaži ili sakrij datum kreiranja članka Internal Link . za definisanje oblasti pretraživanja Show Created Date .18. 75 .prikaži ili sakrij polja sa checkbox-ovima.

20. Default Login Layout Omogudava korisniku logovanje na sajt. Parametri: 76 .

25. 77 .21. User Form Layout Omogudava korisnicima da upravljaju detaljima vezanim za svoje naloge. 22. Default User Layout Prikazuje poruku dobrodošlice korisnicima. Default Reset Layout Omogudava korisniku da ponovo dobije šifru. kada se registruju. Default Registration Layout Omogudava korisnicima registraciju na sajt. Default Remind Layout Omogudava korisniku da prima mail poruke na naznačenu adresu 23. 24.

26. Web Link Submission Layout Prikazuje formu. 78 . Korisnik može kliknuti na kategoriju da bi video sve linkove koji se nalaze u njoj. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. 29.Web Links 27. Parametri su analogni sa Web link Category Layout. Web Link Category List Layout Prikazuje listu svih Web Link kategorija. koja omoguduje korisnicima da postave web link. Category List Layout Prikazuje listu svih web linkova u kategoriji. 28. Internal Link .

koristedi HTML IFrame. Internal Link . matičnom sajtu. Korisnik može da prelazi sa stranice na stranicu spoljašnjeg sajta. Primer na slici ilustruje Joomla web sajt unutar Wrapper.Ovo funkcioniše samo za korisnike koji poseduju odgovarajude privilegije. Parametri: 30. 79 . Spoljašnji sajt se nalazi u okviru Wrapper. a i dalje ostaje na postojedem.Wrapper Koristi se za prikaz spoljašnjeg sajta u okviru stranice na postojedem sajtu.

Alias Kreira link ka postojedoj stavki menija. ako je to neophodno Width .URL sajta koji se otvara u okviru Wrapper IFrame.Da li postoje scrollbar. Separator Kreira Menu Placeholder ili Separator u okviru Menija.Visina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) External Link Ovaj tip elementa menija se koristi za postavljanje linkova ka spoljašnjem web sajtu ili stranici. kad je potrebno razdvojiti delove. Ukoliko se izvrši promena na nekoj stavki menija. Scroll Bars . promene de se automatski preneti na Alias. a ved postoji Alias ka njoj.Širina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) Visina . Na taj način se omogudava postojanje identičnih stvaki menija u različitim menijima na sajtu. Može biti veoma koristan u slučaju dugačkih menija. 80 .Parametri:     31. bez potrebe za višestrukim podešavanjima stavki. 32. Wrapper URL . 33.

. 81 . Pomodu menija objedinjujemo dizajn. sekcijama i nekim eksternim linkovima..Evidentno je da upravljanje menijima u stvari gradivno tkivo rada sa Joomla!-om. komponente. module.9. sadržaj. Napomena: za izradu ovog primera prilikom instalacije Joomla!-e sample podaci (korak broj 6) nisu instalirani!! Početni izgled frontend dela našeg primera je veoma siromašan i kao što se može primetiti aktivan je jedan Menu Module i to Main Menu. napravidemo jedan novi meni a njegove stavke demo povezati sa objavljenim člancima. kao jednostavnu demonstraciju svega gore navedenog. Primer menija U slededem primeru.2. 3.

Pošto trenutno nemamo niti jedan članak neophodno je napraviti nekoliko i kategorisati ih. Ovaj postupak je detaljno objašnjen u delu skripte koji je posveden upravljanju sadržajem. Nakon ubacivanja određenog broja članaka i njihove kategorizacije article manager ima slededi izgled. 82 . Ukoliko pogledamo frontend deo možemo primetiti da se u centralnom delu našeg portala nalaze članci koji su objavljeni na front page-u.

Ukoliko želimo da u okviru Main Menu-a prikažemo linkove ka sekcijama koje smo napravili za kategorizaciju ovih članaka neophodno je da u administratorskom panelu u okviru Menus menija kliknemo na Main Menu i tako pristupimo Menu Item Manager-u. Klikom na opciju New dobijamo mogudnost da izaberemo tip stavke menija. 83 . Pošto smo odlučili da napravimo stavku menija koja de biti link ka sekcijama potrebno ja da u tipu menija internal links izaberemo opciju Articles i u okviru Section dela odaberemo section layout.

Isti postupak ponavljamo za sve sekcije koje želimo da prikažemo u okviru glavnog menija. Nakon što smo sačuvali sve promene možemo pogledati do kakvih je promena došlo na našem portalu. U Parameters (Basic) delu se vrši odabir sekcije koju želimo prikazati kao i još neka osnovna podešavanja. Osnovna i jedina razlika je u podešavanju parametara. 84 .Section Layout opcija u okviru Menu Item Manager-a je skoro identična Article layout opciji koja je ranije objašnjena. Odabirom opcije Save prihvatamo promene koje smo napravili.

Ovoga puta se ne bira opcija Section Layout ved opcija Article Layout. Bitno je napomenuti da je u okviru Menu Item Details-a kod opcije Parent Item promenjen link odnosno napravljen podlink u odnosu na sekciju Vesti dana. recimo da sekcija Vesti dana ima podlink sa nekom vešdu morali bi da uradimo sledede. Ovo je postupak kojim se omogudava povezivanje sekcija i glavnog menija. Prvo je potrebno dodati novu stavku menija. Sa desne strane u delu Parameters (Basic) vrši se odabir članka klikom na opciju select. Međutim ukoliko bi sad želeli da kao podlink nekog postojedeg linka postavimo članak. Nakon toga potrebno je opet pristupiti Menu Item Manager delu i izabrati opciju New. čiji de naziv recimo biti Poslednja vest.Odabirom nekog od ovako napravljenih linkova imamo pregled ne samo svih kategorija u okviru izabrane sekcije nego imamo i uvid u ukupan broj članaka u okviru svake kategorije. 85 .

Izbor članka koji de biti povezan sa linkom. Izgled backend i frontend dela nakon ovog postupka dat je u naredne dve slike. pod nazivom poslednja vest. potvrđuje se klikom na Save dugme. 86 .

87 . Pored opcije koja omogudava promenu naziva menija u Details okviru postoji mogudnost promene pozicije samog modula. Ovde treba naglasiti da pozicija na koje je mogude postaviti modul zavise od šablona. Izmena naziva se vrši u okviru Module Manager-a izborom menija čiji se naziv menja i klikom na opciju Edit. odnosno da se sa predefinisane leve strane premesti na desnu.Evidentno je da se naziv glavnog menija ne uklapa u koncepciju sajta. Naime naziv Main Menu je pogodan ukoliko je sajt namenjem engleskom govornom području. međutim ukoliko je orjentisan samo na domade tržište potrebno je taj naziv promeniti.

Ukoliko bi u ovom momentu želeli da na naš portal postavimo korisne linkove koji su nam pomogli da savladamo osnove Joomla!-e morali bi da napravimo novi meni koji bi nazvali linkovi i u okviru njega stavke koje bi referencirale na neke sajtove. Kako portal raste tako je evidentno da jedan meni nije dovoljan. Potrebno je prvo aktivirati modul klikom na Enabled opciju. Ova podešavanja se vrše u okviru Module managera. Postavlja se logično pitanje kako postaviti novi meni i kako ga pozicionirati. Izbor prikaza zavisi od pozicije menija kao i od šablona koji se koristi. Potvrđujemo unete podatke odabirom opcije Save. Zatim se pristupa podešavanju opcija koje su vezane za taj modul i to izborom opcije Edit. 88 . Horinzotal i Flat List. Nakon toga novodefinisani meni povezujemo sa modulom i pozicioniramo ga na stranici. Novi meni pravimo u okviru Menu Manager-a izborom opcije New. postoje tri moguda stila prikaza menija: Vertical.U odeljku Module Parameters mogude je podesiti i stil prikaza menija u frontend-u.

Na taj način koristimo predefinisan CSS za menije. 89 .Ovde je bitno naglasiti da ukoliko ne želimo da nam novonapravljeni meni ima slededi izgled ved želimo da izgleda identično kao i Moj meni odnosno da je ukviren plavom bojom onda je neophodno u okviru Module Class Suffix opcije upisati _menu.

Prvo je potrebno da izaberemo opciju Linkovi koja se nalazi u okviru Menus menija. 90 .Izgled menija nakon ovog upisa dat je na slici Ostalo je jos samo da u novonapravljeni meni postavimo link ka nekom sajtu.

Konačan izgled naslovne strane našeg portala sada izgleda ovako. 91 . Ostalo je još samo da se popuni naziv linka. alijas.Nakon toga se meni povezuje sa eksternim linkom i to tako što se edituje meni i među ponuđenim opcijama bira External Link. na koju veb adresu link ukazuje i podešavanje koje definiše šta se događa kad kliknemo na taj link odnosno da li se link otvara u istom prozoru ili u poptuno novom prozoru. Naravno da nam je cilj da posetioci našeg sajta klikom na neki od linkova ne napuste naš portal tako da je logičan izbor opcija New Window with Browser Navigation.

Ukoliko korisnik ne klikne na neku od opcija za završetak sesije (save. nalaze se sledede opcije:     Read messages – opcija za čitanje privatnih poruka koje back end korisnici mogu razmenjivati Write messages – opcija za pisanje privatnih poruka Mass mail – opcija koja omogudava administratoru da pošalje mejl grupi korisnika Global Check-in – opcija za pradenje “zaključanih” elemenata.  92 .3. članak se zaključava za druge korisnike sve do završetka sesije. Joomla Tools U okviru menija Tools.) članak može dugo vremena biti zaključan za druge korisnike. Kada neki korisnik edituje članak.10. Clean cache – omogudava brisanje keširanih fajlova sa servera. cancel i sl.

potrebno je redovno obavljati procese backup-a baze podataka. potrebno je odabrati da se baza sačuva kao fajl (save as file) i tip fajla sql. Da bi smo eksportovali bazu. neophodno je otidi u phpMyAdmin deo. dobija se slededi prikaz. Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju Jedno od ključnih pitanja prilikom projektovanja i implementacije bilo kog sajta jeste definisanje postupka čuvanja podataka. potrebno je odabrati opciju export. 93 . Selektovanjem baze u kojoj se nalaze podaci sa Joomla sajta. Na kraju kliknuti dugme GO. kao što je prikazano na slici.4. Kada su u pitanju Joomla sajtovi. Kada se pojavi ekran sa podešavanjima vezanim za eksport baze. Baza je skladištena na serveru i da bi se izvršio backup (kreirala rezervna kopija baze).

Otvara se novi prozor, u kom treba odabrati lokaciju na kojoj de fajl (backup baze) biti sačuvan.

4.1. Importovanje baze
U slučaju prebacivanja Joomla sajta na drugu lokaciju, postupak je slededi: 1) Kopirati celokupan sadržaj sajta (ceo folder, u ovom slučaju joomlaportal) na odgovarajude mesto na serveru (ako se prebacuje na drugi (lokalni) računar, adresa je najčešde ../www/) 2) Kreirati novu bazu (istog imena tj. u nasem slucaju joomlabaza) i importovati fajl dobijen eksportovanjem originalne baze Odabrati bazu u koju se ubacuju podaci i kliknuti opciju import ka na slici

94

Konačno, odabrati fajl u kojem se nalaze podaci i kliknuti dugme Go

Na kraju se dobija poruka o uspešnosti i podaci su ubačeni u bazu! 3) Kreirati korisnika i dodeliti mu odgovarajude privilegije nad bazom. Odabrati opciju privileges.

Odabrati opciju Add a new user

95

Potrebno je popuniti prazna polja. Podaci moraju biti identični podacima sa prethodne lokacije!!!

User name: korisnik Host: localhost Password: sifra

I selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije. Konačno, kliknuti dugme go na dnu ekrana

96

97 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful