UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIOIH NAUKA LABORATORIJA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

JOOMLA CMS Skripta iz predmeta Elektronsko poslovanje

Sadržaj
1. 2. Portali ........................................................................................................................................ 4 CMS ........................................................................................................................................... 5 2.1. JOOMLA CMS ................................................................................................................... 10 Instalacija Wamp Server i Joomla CMS...................................................................... 13 Instalacija Joomla CMS ............................................................................................. 18

2.1.1. 2.1.2. 3.

Administracija Joomla CMS portala .......................................................................................... 21 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Globalna podešavanja ...................................................................................................... 23 Administracija korisnika ................................................................................................... 24 Administracija jezika ........................................................................................................ 25 Upravljanje templejtima .................................................................................................. 27 Administracija sadržaja .................................................................................................... 32 Sekcije ...................................................................................................................... 33 Kategorije ................................................................................................................. 34 Članci ....................................................................................................................... 36 Administracija naslovne strane ................................................................................. 40

3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.6.

Moduli ............................................................................................................................. 41 Archived content ...................................................................................................... 42 Banner ..................................................................................................................... 43 Breadcrumbs ............................................................................................................ 43 Custom HTML ........................................................................................................... 44 Feed Display ............................................................................................................. 44 Footer ...................................................................................................................... 44 Latest News .............................................................................................................. 45 Login ........................................................................................................................ 45 Menu ....................................................................................................................... 46 Most Read Content................................................................................................... 47 NewsFlash ................................................................................................................ 47 2

3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11.

3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16. 3.6.17. 3.6.18. 3.6.19. 3.6.20. 3.7.

Poll ........................................................................................................................... 47 Random Image ......................................................................................................... 48 Related articles ......................................................................................................... 48 Search ...................................................................................................................... 48 Sections .................................................................................................................... 49 Statistics ................................................................................................................... 49 Syndicate.................................................................................................................. 49 Who's Online ............................................................................................................ 49 Wrapper ................................................................................................................... 50

Komponente .................................................................................................................... 50 Baneri....................................................................................................................... 51 Kontakti .................................................................................................................... 52 Komponenta za ankete ............................................................................................. 53 Komponenta Web links............................................................................................. 54

3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.8. 3.9.

Instalacija dodatnih komponenti ...................................................................................... 56 Upravljanje menijima ....................................................................................................... 64 Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija .......................................................... 70 Primer menija........................................................................................................... 81 Joomla Tools ................................................................................................................ 92

3.9.1. 3.9.2. 3.10.

4. Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju .......................................................... 93 4.1. Importovanje baze ................................................................................................................ 94

3

upravljaju sopstvenim profilima. pružajudi tako dosledne podatke i pristup brojnim aplikacijama. samim tim web programeri susredu se sa problemima koji nastaju sa sve vedom kompleksnošdu web aplikacija. aplikacijama i raznim informacijama. portal prikuplja sve informacije na način koji je odgovarajudi za krajnjeg korisnika. Kao prednosti Web portala mogu se navesti sledede:      Inteligentna integracija i pristup sadržajima.com) dok vertikalni portali ("vortali") su sajtovi čija je svrha objedinjavanje svih aktivnosti iz jedne oblasti (http://www. Personalizovani portal je stranica na Webu koja uglavnom pruža mogudnosti posebno prilagođene svakom korisniku. jednostavna modifikacija i održavanje sadržaja na stranici. Korisnici mogu da personalizuju i organizuju izgled portala prema sopstvenim kriterijumima. 4 . i Brza. kao i različitog broja softvera koji deluju između aplikacije i mreže kako bi omogudili razne usluge sa brojnih drugih izvora. uz mogudnost poseta i prelaska na stranice sa drugačijim sadržajem. personalizovati i osigurati. Portali objedinjuju različite informacije iz vedeg broja izvora. kao i da objavljuju i dele dokumenta. ljudima. Osnovna podela portala je na horinzotalne i vertikalne portale. Suština problema je u zahtevima za integracijom mnogobrojnih različitih korisničkih interfejsa i skladišta podataka. Dizajnirana je za korištenje distrubuiranih aplikacija. dakle.com) Neki od osnovnih elemenata aplikacija na portalu. Svrha portala je. Personalizovana interakcija korisnika.nadlanu. su:     Portal kombinuje nekoliko osnovnih sistema i aplikacija na jednoj stranici u vreme upita. Obezbeđuje jedinstvenu sign-on formu. da krajnjem korisniku obezbedi pogodan način pristupa i interakciju sa poslovnim aplikacijama. Poboljšana komunikacija i saradnja između korisnika. Bez obzira na to gde se informacije nalaze ili kog su formata. sadržajima i procesima. Horinzotalni portali posetiocu pružaju informacije iz više različitih oblasti (http://www. Ovo znači da je portal zasnovan na principu dinamičnog web sajta. koje bi u suprotnom predstavljale zasebne jedinice.1. gledano sa aspekta klijenta.internet. i Portal je dizajniran da usluži hiljade konkurentnih sesija. Portali Najuža definicija portala je da su portali jedinstvena tačka pristupa mnogobrojnim izvorima podataka. Sadržaji su dinamični i mogu se filtrirati. trenutni pristup svim sasvim različitim informacijama. Objedinjen.

CMS Prvi korak ka izlasku kompanije na Internet. uporedo sa rastom poslovanja kompanije na Interentu. Međutim. globalni trendovi. ili čak sistemi sadržaja izrađeni po narudžbini nisu dovoljni da podrže njihove poslovne ciljeve. osnovni autorski alati. adrese. U početnoj fazi poslovanja na Internetu. Vremenom. javlja se potreba za proširivanjem sajta i dodavanjem vedeg broja novih funkcionalnosti. Dodatno.2. kako organizacije orijentisane na rast teže da prošire kompleksne poslovne procese na web. Tipično. sajt kompanije se uglavnom sastoji od nekoliko statičkih stranica sa osnovnim informacijama. dinamično okruženje pred kompanije stavljaju sve kompleksnije zahteve za projektovanjem i implementacijom poslovanja na globalnoj mreži. poslovnim aplikacijama i intranet portalima   Dimenzija problema se povedava ukoliko se pokuša sagledati koji sve sadržaji mogu da se menjaju vremenom i koji samim tim zahtevaju ažuriranje. posebno za odgovore na hitne konkurentske prilike i pretnje Postojeda struktura web sajtova ne omogudava široku upotrebu ili deljenje web sadržaja Postojeda arhitektura web sajtova nije proširiva ili interoperatibilna dovoljno da sa manjim troškovima napravi rešenja za jedinstvene poslovne probleme ili da se integriše sa postojedim back-end sistemima. je svakako postavljanje Web prezentacije koja de svim zainteresovanim stranama pružiti neophodne informacije o poslovanju same kompanije. oni često nalaze da njihovi jednostavni “flat-file” web sajtovi. Na primer:            Specifikacije i cene proizvoda Ilustracije proizvoda Informacije o proizvodima Kategorije proizvoda Specijalne marketinške akcije koje se s vremena na vreme obavljaju Uslovi korišdenja Linkovi za navigaciju kroz sajt Informacije o podršci i servisu Obaveštenja za štampu Ponude za posao Kontakt telefoni. mapa lokacije 5 . ovo se dešava zato što:  IT osoblje nije opremljeno alatima potrebnim za brzo i troškovno-efektivno građenje naprednih funkcionalnosti.

pri čemu je manipulacija tim sadržajima ograničena centralizovanim setom pravila. da održavanje jednog sajta ne bi trebalo da se oslanja na prisustvo tehničkog osoblja niti bi to trebao da bude stalni zadatak informacionog odeljenja kompanije. a ne za način na koji taj sadržaj dospeva na sajt. Pod sadržajem se podrazumeva bilo kakva jedinica digitalne informacije: ona može biti tekst. dok je sam način na koji se prikazuju podaci sekundaran. video zapisa i slično. brisanje. menja i na kraju publikuje različite sadržaje poput teksta. Iz gore navedenih problema. dok održavati taj isti sajt otvara potpuno novu oblast problema za čije rešenje je neophodno postojanje ozbiljnog softvera koji radi u pozadini i čini put od ideje do realizacije transparentnim za sve osobe koje su uključenje u održavanje jednog Web sajta. reuse) informacija Sistemi za upravljanje sadržajima omoguduju decentralizovano kreiranje sadržaja CM sistem prikazuje centralizovani “tok rada” (engl. grafike. izmenu i arhiviranje sadržaja. Upravljanje sadržajima se odnosi na efektivno upravljanje digitalnim informacijiama kombinujudi pravila. procesa i tokova rada koji obezbeđuju koherentan i validan izgled krajnjeg produkta kao što je na primer Web sajt. 6    . Može se redi da je prvenstveni cilj dobrog CMS-a uspostaviti hijerarhiju i omoguditi jednostavno dodavanje. CM sistem je alat koji omogudava različitom tehničkom i netehničkom osoblju da kreira. Ključne prednosti CMS su:     CM sistem omogudava da informacije budu sveže ažurirane. U pitanju je struktura informacija i njihovo mesto u sistemu u odnosu na ostale informacije. kao i povezivanje "odvojenih" delova sadržaja linkovima (Hypertext). fotografije i dijagrami . proces odobravanja i pravila po kojima se kontroliše životni ciklus sadržaja od trenutka kreiranja do trenutka publikovanja na spoljni medijum Zamisao CMS-a je da na što logičniji način napravi hijerarhiju između informacija (sadržaja) i uspostavi međusobne veze. slika. Flash animacija. Tradicionalni alati i metodi pravljenja Web stranica ne samo da zahtevaju intenzivan ljudski rad ved su ujedno i neefikasni i izuzetno skupi. Na primer. Bitno je napomenuti. konzistentne i visoko kvalitetne. nešto tako trivijalno poput promene samo jedne reči u delu teksta na Web stranici bi uz korišdenje tradicionalnih metoda zahtevalo da to uradi neko ko razume HTML kod. workflow). Sa CM sistemom je posebno izraženo „ponovno iskorišdenje“ (engl. e-mail poruka.  Logoi.. se može izvudi zaključak da je napraviti jedan Web sajt jednokratni zahtev koji se sa lakodom rešava. menjaju i publikuju na jednostavan način. Održavanje mora da sprovodi netehničko osoblje koje je specijalizovano za sadržaj koji treba da se na tom sajtu pojavi.. video/audio zapis i slično. procese i tokove rada na način na koji centralizovana tehnička lica i decentralizovani autori/editori digitalnih informacija mogu te informacije da kreiraju.

Sistem publikacije može služiti kao deo sistema kolekcije. Sistem za upravljanje može služiti kao deo sistema publikacije. sistem publikacije kreira web formu koju koristi sistem kolekcije. i ne može se jasno izdvojiti od samog sistema koji publikuje sajt.Model CMS-a se.   Tipovi CMS su:      Web CMS – za web publikaciju Transactional CMS (T-CMS) – za upravljanje e . sistem za upravljanje i sistem za publikacije) mogu imati nekoliko preklapanja. Sistem publikacije prikazuje komponente iz upravljačkog sistema i pretvara ih u publikacije. kao što su:  Sistem za upravljanje služi kao deo sistema kolekcije. Ova slika je pogled na CMS sa najvišeg nivoa.commerce transakcijama Integrated CMS (I-CMS) – pomod u radu sa dokumentima i sadržajima Publications CMS (P-CMS) – za izdavaštvo Learning CMS (L-CMS) – za web baziran e-learning 7 . može podeliti na tri (pod)sistema:    (Pod)sistem kolekcije (Pod)sistem upravljanja (Pod)sistem prikazivanja Na slici je prikazano kako informacije prolaze kroz sistem kolekcije i vradaju se u komponente sadržaja. U sistemima kolekcije koji su bazirani na web formama. Taj sadržaj čuva se u skladištu. autor unosi sadržaj na samoj formi. U pozadini. Skladište se obično nalazi na istom mestu gde i sajt. Sadržaj se čuva u skladištu sadržaja pre nego što se procesira i pre nego što on postane deo sistema kolekcija. Tri dela sistema koja su logički izdvojena (sistem kolekcije.

WCM sistemi pokrivaju kompletan ciklus upravljanja web stranicama na sajtu. od obezbeđivanja jednostavnih alata za kreiranje sadržaja (tzv. Ove tri osnovne funkcije mogu da budu "spakovane" u jedinstvenu aplikaciju (što ima svoje nedostatke). Na adresi http://www. preko publikovanja. do krajnjeg arhiviranja .cmsreview. uopšteno gledano. kao i njihovih karakteristika. Pored sistema za upravljanje web sadržajem. ved kao niz povezanih i međusobno komplementarnih tehnologija.odvojene aplikacije za svaku funkciju. Enterprise CMS (E-CMS) – kombinacija različitih CMS-a Danas se termin CMS uglavnom poistoveduje sa terminom WebCMS. Svaki WebCMS program. mora da ima bar 3 stvari da bi bio upotrebljiv:    Da na neki način komunicira sa klijentskim računarima i korisnikom (client/server) Da čuva unete podatke na nekom mestu (baza podataka) Da ima svoju "inteligenciju" i alate kojima se korisnici koriste (sam program).com/CMSListing. postoje i ostale tehnologije zasnovane na konceptima CMS.WYSIWYG editori – What You See Is What You Get). Ove tehnologije ne treba razmatrati kao odvojen.html se nalazi spisak svih značajnih WCMS platformi. ili mogu da se koriste proverena i testirana široko prihvadena rešenja . Osnovne funkcionalnosti WCMS sistema se mogu razdvojiti na nekoliko glavnih kategorija: 8 .

dozvole nad sadržajem. zajedno sa ostalim detaljima (verzije. Sistemi za upravljanje sadržajem poseduju jake mehanizme (engine) za objavljivanje.kada je kreiranje sadržaja gotovo. koji omogudavaju da izgled i raspored strana na sajtu budu primenjeni automatski tokom objavljivanja. Menadžment sadržaja .) Objavljivanje .    Pored navedenih mogu se izdvojiti sledede karakteristike WCMS platformi:    Web interfejs za administraciju Sistem šablona Modularan sistem . editora realnog prikaza Upravljanje slikama i fajlovima ostalih formata 9    . Na ovaj način se skladišti sav sadržaj. status i sl. Prezentacija – Putem template-a.jednom kada se stranica kreira. tj. WCMS prikazuje sadržaj krajnjim korisnicima. on može biti objavljen. tj. Neki WCMS sistemi mogu samostalno da izgrade navigaciju za sadržaje tako što provere strukturu sadržaja direktno iz skladišta. Kreiranje sadržaja – WCMS obezbeđuje okruženje za kreiranje sadržaja koje je jednostavno za upotrebu.velika je prednost ako je CMS modularan. ona se čuva u bazi podataka (skladištu CMS-a). sastoji se iz niza manjih celina Online uređivanje sadržaja Online uređivanje teksta pomodu WYSIWYG (What You See Is What You Get) editora. Šabloni omogudavaju da se na lak i brz način promeni izgled (prezentacija) sadržaja.

Java. Najčešde korišdeni jezici su: PHP. novinare i dr.    Ugrađena podrška za pretragu Upravljanje korisnicima Podrška za višejezičnost Sigurnost Tehnologija CMS:   U bazi podataka skladište se svi podaci i sadržaji Aplikaciona logika realizuje se u programskom jeziku pogodnom za Web aplikacije. JOOMLA! CMS Joomla! je slobodan sistem za upravljanje sadržajem. Decentralizovan sistem podrazumeva da je sadržaj na intranetu ili korporativnom web site-u u vlasništvu više različitih poslovnih grupa u okviru organizacije. 2.1. Po definiciji centralizovani sistem se koristi za web-sajtove. Ruby Template sistem definiše raspored i izgled elemenata na stranici. Pisana programskim jezikom PHP i kao bazu koristi MySql. sa umetnutim dinamičkim elementima  Sistem za upravljanjem sadržajem se u organizaciju može implementirati kao centralizovan ili decentralizovan sistem. a kao web server Apache 10  . Centralizovano stvaranje podrazumeva postavljanje specijalizovanog tima (pisce. C#. reč joomla potiče od Svahili jezika i znači "svi zajedno". dok se decentralizovan koristi za upravljanje intranetom. urednike. Obično su to HTML ili XHTML templejti. Python. Osnovne karakteristike Joomla CMS:  To je open source softver za menadžment sadržaja (CMS) koji služi za pravljenje i održavanje websajtova.) kako bi kreirali novi sadržaj i upravljali procesom objavljivanja.

 MVC (Model-view-controller) okruženje za razvoj web aplikacija Web sajt urađen u Joomla!-i sadrži nekoliko elemenata koji zajedno proizvode stranicu onakvom kakva je vidljiva u pretraživaču. Postoji pet tipova ekstenzija:  Komponente (Components)  Moduli (Modules)  Dodaci (Plugins)  Šabloni (Templates)  Jezici (Languages) 11 . To su Joomla ekstenzije. Pored osnovnih elemenata koji su u okviru instalacije postoje i dodatni elementi kojima možete proširiti i dodati nove alate za upravljenje sadržajem.

dodatne ekstenzije. kada se on pokrene dodatak upravlja izvršenjem akcije nad tim događajem. 12 . sh404SEF – komponenta koja kreira "Search Engine Friendly" URL-ove… Moduli su jednostavne i fleksibilne ekstenzije koje se koriste za renderovanje strane i mnogo su jednostavniji od komponenti. mogu biti povezani na komponentu… Dodaci su osnova za upravljanje događajima. Glavna osobina dodataka je prikazivanje i proširenje opcija u centralnom delu sadržaja. Prilikom svakog učitavanja stranice poziva se komponenta koja generiše glavni sadržaj stranice "main page body" (com_content). Jezici su u osnovi fajlovi sastavljeni iz parova ključ/vrednost i oni omogudavaju prevod statičkog teksta koji je u vezi sa joomla izvornim kodom. odnosno njenom centralnom delu. Šabloni su u osnovi dizajn Joomla sajta. Oni utiču kako na javni tako i na administratorski deo sajta. mogu "prikupljati" podatke sa našeg ili nekog drugog sajta. Jezici mogu biti u okviru osnovnog paketa ili kao dodatna ekstenzija. Oni predstavljaju dodatne programe tj. U izvršavanju bilo kog dela Joomle (bio on u modulu ili komponenti) može se pokrenuti neki događaj. Oni su delovi koda koji su integrisani ili interpretirani od nekog drugog dela programa. ovi paketi sadrže XML meta fajl koji opisuje jezik i font informacije za PDF generisanje sadržaja. Pored standardnih joomla komponenti postoje i dodatne koje se mogu instalirati u zavisnosti od potreba vašeg sajta. Iz ovoga sledi da je na jednoj stranici. Svaka komponenta ima administratorski i javni deo.Komponente su najveda i najkompleksnija ekstenzija. Moduli mogu biti najobičniji statički HTML. mogude prikazati jednu i samo jednu komponentu. npr. Šabloni su relativno jednostavni za prilagođavanje i omoguduju maksimalnu fleksibilnost izgleda sajta. Svaki šablon sadrži definisane pozicije na kojima se u okviru stranice mogu prikazati moduli dok je centralni deo šablona uvek rezervisan za aktivnu komponentu. VirtueMart – prodavnica.

Kad je prezentacija postavljena na server a hosting i domen pladeni onda korisnik iz bilo kojeg kraja sveta može pomodu web browsera pristupiti našoj prezentaciji.edu  The Green Maven (Eco-resources) . Instalacija Wamp Server i Joomla CMS Ukoliko želimo da "postavimo" naš sajt "na Internet" neophodno je prvo da zakupimo hosting i domen kod nekog provajdera (napomena: postoje i druge – besplatne mogudnosti) iliti web adresu po kojoj de biti prepoznatljiv naš sajt. Lični sajtovi Primeri sajtova poznatih organizacija razvijenih u JOOMLA CMS:  United Nations (Governmental organization) .com  Outdoor Photographer (Magazine) http://www.http://www.playshakespeare.borba.http://www.org  Dnevni list Borba (http://www.outdoorphotographer. U okviru hosting paketa dobija se i Control Panel koji omogudava jednostavno održavanje naše prezentacije kao i njen upload na server.ihop. škola i sl.com 2.http://www.com (Cultural) .greenmaven.1.1.http://gsas.com  PlayShakespeare.Neki od primera gde se koristi JOOMLA su:          Korporativni web sajtovi ili portali Korporativni ekstranet i intranet Online magazini.rs)  IHOP (Restaurant chain) .harvard. Svaki web sajt bi trebalo da je dostupan korisnicima 24h dnevno 365 dana u godini.unric. iz tog 13 . novine i puiblikacije E-commerce i online rezervaicije Vladine aplikacije Web sajtovi manjih poslovnih organizacija Portali zajednica Sajtovi fakulteta.com  Harvard University (Educational) .http://www. Naravno da nam nije u interesu da prilikom izmene dizajna sajta ili obogadivanja sadržaja on ne bude u funkciji.

net). WampServer 2. PHP 5. Apache je web server a PHP je skriptni jezik serverske strane.13.19 (http://www. Minimalni uslovi su instaliran MySQL 3. Lokalni server ima pristup samo ovom direktorijumu i svim njegovim poddirektorijumima tako da je iz tog razloga neophodno da se kompletan sadržaj sajta nalazi u okviru root direktorijuma.0 se pokrede kao i bilo koji drugi program. WAMP radi isključivo na windows operativnom sistemu. Pre same instalacije Joomla-e neophodno je proveriti da li vaš računar ispunjava osnovne sistemske zahteve za uspešnu instalaciju. Nakon pokretanja instalacionog fajla WampServer 2.org) i PHP 4. XAMPP. Predstavlja integrisano rešenje za sve gore navedene tehnologije (Apache 2. EasyPHP. Levim klikom na ikonicu u Taskbaru dobija se prikaz Prilikom instalacije i kreiranja bilo kog dinamičkog sajta.php.com). u Taskbaru se pojavljuje identifikator WampServer panela: .x (http://www. preporučivo je za početak u okviru root direktorijuma kreirati folder.0.23.razloga se postavlja pitanje kako izvršiti bilo kakvu promenu na postojedem sajtu ili kako uopšte proveriti da li je naša novonapravljena web prezentacija funkcionalna a ne "obarati" staru verziju koja radi.mysql. za korisnike Linux operativnog sistema koristi se programski paket LAMP (Linux Apache MySQL PHP). Jedna od mnogobrojnih solucija koja rešava ove zahteve je programski paket WampServer 2.0. Ukoliko to nije slučaj vrlo je verovatno da sajt nede biti potpuno funkcionalan nakon postavljanja na udaljeni server. celokupan proces instalacije se odvija automatski.2. Ovi zahtevi su prisutni samo kad se vrši instalacija Joomla-e u lokalu (na lokalnom računaru).8.2. Apache 1. Najpraktičnije rešenje bi bilo kada bi se nekako ove promene mogle vršiti i testirati na lokalnom računaru a samo finalne verzije upload-ovati na server. MySQL je server baze podataka. Oni objedinjuju sve što nam je potrebno da na našem kompjuteru "simuliramo" rad servera odnosno da na istom računaru imamo i klijenta i server. Ukoliko je WampServer pravilno pokrenut. neophodno je da se njegov sadržaj postavi (prekopira) u okviru www foldera servera. Kada je u pitanju Joomla CMS. odnosno u root direktorijum lokalnog servera. MySQL 5). Rešenje ovog problema je neki od slededih programski paketa: WAMP.apache.x (http://www. 14 .

sa podacima o verziji Apache servera. u web browser-u se prikazuje početna strana WampServera. instaliranim dodacima. Izborom opcije phpmyadmin iz WampServer panela u browser-u se otvara stranica preko koje se upravlja bazama podataka skladištenim na Apache serveru. 15 . Prilikom unosa naziva baze potrebno je voditi računa o malim i velikim slovima! S desne strane polja za unos naziva baze umesto Collation neohodno je iz list box-a izabrati opciju ut8_unicode_ci. U primeru. kao i projektima koji se nalaze u root-u servera (joomlaportal u ovom slučaju). Potrebno je kreirati bazu nad kojom de biti instaliran Joomla sajt. joomlaportal i u njega iskopirati sve fajlove i foldere dobijene raspakivanjem instalacione verzije Joomla.npr. Izborom opcije localhost iz WampServer panela. PHP. kreirana je baza joomlabaza.

neophodno je kreirati korisnika koji de imati privilegije da upravlja tom bazom. Odabrati opciju Add a new user 16 . Odabrati opciju privileges. iz sigurnosnih razloga.Nakon kreiranja baze.

Konačno.Potrebno je popuniti prazna polja:  User name .u ovo polje potrebno je uneti šifru i selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije.u ovo polje potrebno je uneti naziv korisnika baze   Host . kliknuti dugme go na dnu ekrana 17 .u ovo polje potrebno je uneti "localhost" Password .

18 . Odnosi se samo na jezik tokom instalacije. U levom delu prozora su prikazani koraci tokom instalacije.2. Provera parametara na serveru služi za proveru da li su zadovoljeni svi preduslovi za uspešnu instalaciju. Alternativan način je uneti adresu projekta u browser (u ovom primeru http://localhost/joomlaportal).1. Instalacija Joomla CMS Prvi korak je pokretanje projekta preko početne strane WampServera. treba kliknuti dugme next u gornjem desnom uglu.2. Da bi se prešlo na slededi korak. Ovaj jezik nema veze sa jezikom na sajtu koji se kreira.

Na slici su vrednosti parametara. 19 .U slededem koraku su definisani uslovi korišdenja softvera i GNU licence. U četvrtom koraku se definišu parametri vezani za bazu i korisnika definisanog na serveru. koji su ranije definisani.

20 . ova podešavanja treba preskočiti. Pošto se instalacija radi u lokalu. instalacija je uspešno završena. U pretposlednjem koraku su prikazana ključna podešavanja vezana za sajt:   Ime sajta Šifra administratora Konačno.Peti korak u instalaciji je definisanje parametara vezanih za ftp pristup. kliknuti digme next u gornjem desnom uglu Ako su uputstva ispoštovana na pravi način.

3.javni deo Ukoliko se Joomla CMS instalira online. obavezno obrisati folder installation u www direktorijumu servera!!! U levom gornjem uglu ekrana se nalaze opcije za pristup administratorskom i javnom delu portala a može im se pristupiti i na slededi način   localhost/joomlaportal/administrator . Administracija Joomla CMS portala Joomla CMS ima dva dela: Administrativni deo – pristup dozvoljen samo administratorima i korisnicima sa određenim privilegijama Javni deo – pristup omoguden svim posetiocima 21 . postupak je analogan ovom.Na kraju. samo se fajlovi i folderi kopiraju u unapred definisanom folderu na serveru.administratorski deo localhost/joomlaportal .

pristupa se administratorskom panelu Logovanje na administratorski deo 22 .Javni deo portala Nakon logovanja pomodu šifre administratora definisane tokom instalacije.

dobija se dodatno objašnjenje za tu opciju. Postoje tri dela:    Sajt Sistem Server Globalna podešavanja se mogu definisati kao osnovne preference kojima se sistem postavlja u rad. Opcija preview u gornjem desnom uglu omogudava prikaz izgleda javnog dela portala. 3. podacima o menijima. Globalna podešavanja Delu za globalna podešavanja se pristupa preko opcije SiteGlobal Configuration. i mnoge druge opcije. Svaka od opcija de biti objašnjena u nastavku teksta.Početna stranica admin dela Administrativni panel predstavlja jedinstvenu tačku upravljanja funkcionisanjem portala.1. Administrator ima na raspolaganju velik broj opcija za upravljanje različitim segmentima portala. podaci o serveru. Na ovoj stranici administrator je u mogudnosti da ima evidenciju o prisutnim korisnicima. 23 . U okviru globalnih opcija navedeneni su parametri prema kojima sistem funkcioniše. Ukoliko se kursor zadrži na nekoj od opcija na stranici. podešavanja vezana za konekciju ka bazi. najpopularnijim vestima i člancima.

i sl. U zavisnoti od tipa portala.) c. 24 . iz back end ili front end dela. koji imaju različite nivoe privilegija. Superadministrator – korisnik koji ima potpuni pristup sistemu. Korisnici u Joomla sistemu podeljeni su na sledede tipove: 1. Editor – korisnik koji putem front end forme može kreirati i editovati sadržaj d.2. dok mu je pristup u back end delu sistema ograničen uglavnom na sadržaje b. Back-end korisnici a. često je potrebno kreirati nove korisnike na sistemu.3. korisnika. Administracija korisnika Panelu za administraciju korisnika u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Site. administrator koji pripada grupi super administratora. Manager – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu. Publisher – korisnik koji ima pravo da odluči koji de se sadržaj objavljivati na portalu 2. izborom opcije User manager. kreiran je samo jedan korisnik. ovaj tip korisnika najčešde se dodeljuje korisnicima koji se mogu samostalno registrovati preko front end dela portala i nemaju nikakvu mogudnost kreiranja sadržaja b. Author – korisnik koji putem forme sa front end dela portala može kreirati sadržaj c. Front-end korisnici a. Registered – korisnik sa najnižim nivoom pristupa sajtu. i skoro potpunu pristup back end delu sistema (administracija templejta. Po instalaciji Joomla CMS-a. Administrator – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu.

Administracija jezika Prevodi Joomla sistema na srpski jezik su dostupni i za korisnički i za administratorski deo. potrebno je u administratorskom panelu u okviru menija odabrati opciju extension--> install. U primeru se ubacuje srpski jezik – latinica u javni deo portala. Klikom na browse se bira odgovarajudi fajl sa jezikom.3.3. Da bi se ubacio određen jezik. 25 . Potrebno je kliknuti dugme Upload & Install. Nakon toga se dobija poruka o uspešnosti instalacije. Na ovaj način se ubacuju i ostali dodaci u sistemu.

Konačno. Ako se ode na javni deo. vidi se da je došlo do promena! 26 . potrebno je odabrati opciju extension--> language manager i označiti srpski jezik kao default(opcija u gornjem desnom uglu).

a neki nisu više dostupni. Kada se instalira Joomla. Preko templejta se definiše raspored. Templejtima se upravlja iz Template Manager. Pojedini elementi sajta menaju izgled. module. Posmatra se kao jedna default stranica na kojoj je dat raspored elemenata na strani. ali ostatak sadržaja. Upravljanje templejtima Templejt kontroliše kompletan izgled sajta. Naravno. Istovremeno. komponente kao i CSS. modula i sl. u default verziji ved postoji nekoliko templejta. pozicija različitih elemenata. Templejti se mogu pronadi na Internetu – neki od njih su besplatni. mogude je razviti sopstveni templejt. i jednog css fajla u kome je dat dodatni opis samog dizajna. Predstavlja okvir koji integriše elemente.4. koji se nalazi u okviru Extension menija. mora da se označi kao default u opciji Template Manager. je na engleskom i njime se upravlja preko administrativnog dela. poziciju. Na slededoj slici je prikazano kako se upravlja postojedim templejtima. Da bi templejt postao aktivan. 3. nakon toga dolazi do promena u javnom delu.Treba napomenuti da su oni delovi koji pripadaju Joomla sistemu sada na srpskom jeziku. a neki se pladaju. I administratorski i javni deo se zasnivaju na templejtu. 27 . dostupnost.

Ubacivanje novog templejta se odvija preko opcije Extensions-->Install/Uninstall. U ovom primeru bide ubačen template businnes_simple. Na slededoj slici je prikazan novi izgled sajta. dobija se poruka o uspešnosti. Konačno. 28 . Ako je templejt instaliran na odgovarajudi način. templejt se aktivira na prethodno opisan način.

koji se nalaze u okviru foldera sa nazivom templejta. CSS.Fajlovi koji određuju template se nalaze na adresi ./www/joomlaportal/templates Templejtom se može upravljati. a zatim opcija edit u gornjem desnom uglu. ručnom izmenom fajlova. U meniju se odabere Extensions-->template manager.. kao i opcije preview i apply 29 . Na ekranu se pored opisa modula pojavljuju opcije za editovanje HTML. ili u administrativnom delu Joomla CMS.

Preko opcije preview se može pogledati raspored pozicija u templejtu. mogude je u kodu izvršiti promene. Kada se odabere opcija edit u desnom gornjem uglu ekrana. Ukoliko se odabere opcija edit CSS. dobija se slededi ekran (konkretno za ovaj templejt). Neophodno je osnovno znanje HTML-a i CSS-a 30 .Templejt sadrži definisane pozicije na kojima se na stranici prikazuju moduli.

31 .Kada se podese željeni parametri. neophodno je kliknuti na opciju save u desnom gornjem uglu.

u okviru svake kategorije nalaze se članci. ali nede biti prikazana ni u jednom listingu unosa iz određene kategorije. vest.3. U osnovi postoje sekcije. kategorije i članci administriraju se korišdenjem odgovarajudih opcija iz menija Content ili prečica iz kontrolnog panela. 32 . Sekcije. Postoji i mogudnost da neki unos (članak. svaka sekcija sadrži kategorije. gde se svaka dalje deli na kategorije u okviru kojih se smešta sadržaj. informacija) ostane bez kategorije. Na vrhu hijerarhije nalaze se sekcije.5. linkom de kasnije modi da se dođe do nje. Administracija sadržaja U okviru Joomla CMS-a sadržaj je organizovan hijerarhijski.

5. U okviru Section manager-a mogude je dodavati nove. uređivati ili brisati postojede sekcije. Dodavanje nove sekcije vrši se izborom opcije New u gornjem desnom uglu ekrana. Sekcije Za administraciju sekcija koristi se Section manager.3.1. zatim podešavati redosled sekcija i određivati koje su sekcije objavljene na sajtu a koje nisu. 33 .

dobija se forma za administraciju kategorija u Joomla CMS-u. status njihovog objavljivanja.Za svaku sekciju mogude je uneti sledede:       Naziv sekcije Alias naziva sekcije Podešavanje da li je sekcija objavljena ili ne Tip korisnika kojima je sekcija dostupna Sliku sekcije Opis sekcije Po unosu sekcije.2. potrebno je sačuvati unos (dugme Save u gornjem desnom uglu ekrana).5. redosled. sekcija kojoj pripadaju i broj članaka iz kategorije. nivo pristupa. 3. Nova sekcija uvek se dodaje na kraj liste sekcija a redosled sekcija može se menjati u okviru Section manager-a. Kategorije Kada se iz menija Content izabere opcija Category manager. Prikazuju se sve postojede kategorije. 34 .

kategoriju je neophodno sačuvati. Prilikom dodavanja kategorija potrebno je podesiti sledede:       Naziv kategorije Alias naziva kategorije Podešavanje da li je kategorija objavljena ili ne Sekciju kojoj kategorija pripada Sliku kategorije i poziciju slike Opis kategorije Po unosu.Dodavanje nove kategorije vrši pomodu opcije New. 35 .

5. Članci Izborom opcije Article manager iz Content menija dobija se mogudnost uređivanja članaka na sajtu.3. odnosno u arhivu. za dobijanje kompletnog sadržaja članka Parametre članka Svaki od članaka se može arhivirati čime prelazi u jednu posebnu sekciju u sistemu. kao i opciju Opširnije (read more). Za dodavanje novog članka izabrati opciju New. Ukoliko je podešeno da se novi članak nalazi na početnoj strani sajta (Front page). Sa javne strane portala se može kreirati i poseban odeljak u kome de se prikazivati samo arhivirani članci.3. on de se pojaviti u najnovijim vestima. U okviru administracije članaka mogude je podešavati sledede:        Naziv članaka Alias članka Podešavanje da li je članak objavljen ili ne Podešavanje da li se članak nalazi na početnoj strani Sekciju i kategoriju kojoj članak pripada Uvodni tekst članka. 36 . Članak time nije obrisan ved mu je definisana posebna kategorija.

Skup parametara članka koje je mogude podešavati prilikom kreiranja članka.Klikom na opciju Opširnije. korisnik de videti kompletan sadržaj članka. i kasnije. prilikom editovanja prikazani su na slici: 37 .

nivoa pristupa. U opisu treba koristiti ključne reči. u vidu opisa i ključnih reči. ili je mogude primeniti globalna podešavanja koja se odnose na sve članke. moraju se uneti razdvojene zarezima. Ovi parametri specifični su za svaki članak.Parametri članka obuhvataju podešavanja imena autora. Ovi parametri mogu se podešavati za svaki članak pojedinačno.   Preporučuje sa navođenje 5-10 ključnih reči i opisa u dužini 3-5 rečenica. Napredni parametri tiču se opcija kao što su prikaz naziva članka. Robots – opciona ključna reč koju koriste roboti. naziva kategorija i sekcija. intro teksta.   Metadata Description – opis članka Metadata Keywords – ključne reči. i slično. Robot je softver koji automatski surfuje vebom i vrši katalogizaciju veb sadržaja. Koriste se za sledede: o Utiču na klasifikaciju članaka kod pretraživača o Kombinuju se sa tagovima banera. Globalna podešavanja članaka realizuju se izborom opcije Parameters iz Article manager-a. Potrebno je uraditi sledede:  Dodati ključne reči za članak  Dodati tagove za baner u delu Banner manager  Postaviti parametar Search by Tags na vrednost Yes o Kombinuju se sa modulom Related Articles za prikaz članaka koji imaju najmanje jednu zajedničku ključnu reč. Za svaki članak mogude je podesiti i metapodatke. Author – ime autora kao metapodatak. Ovi metapodaci koriste se za klasifikaciju članaka od strane pretraživača ili drugih sistema. što autoru članka omogudava bolju kontrolu nad analizom sadržaja koju pretraživači vrše. početka i prestanka objavljivanja. za prikaz određenog banera koji je u vezi sa člankom. datuma kreiranja. one se unose u ovom polju. 38 . Unos podataka je opcion i obuhvata slededa polja. pa se moraju podešavati za svaki članak pojedinačno. Ako roboti treba da pregledaju specifične ključne reči.

Ono što je bitno naglasiti je da kompletan posao administraranja sadržaja ne mora da radi jedna osoba, odnosno, ukoliko je u pitanju portal ili sajt manjeg obima dovoljan je jedan administrator koji održava kompletan sajt. Ukoliko to nije slučaj onda je posao administriranja i organizacije sadržaja najčešde u rukama content managera iliti nekog ko ne vlada tehničkim detaljima Joomla!-e ved je stručnjak u oblastima koje sajt "obrađuje". Za tehničke detalje odgovoran je web administrator a pored ovih radnih mesta ozbiljniji Joomla! sajtovi stvaraju potrebu i za stalno zaposlenim web dizajnerima, piscima tj. autorima tekstova, lektorima, itd... Jedan od zadataka web administratora jeste da sajt bude dobro pozicioniran na internet pretraživačima. Istraživanja su pokazala da ukoliko je vaš sajt prvi na nekom pretraživaču 80% svih pretraživanja se završava klikom na baš vaš sajt. Prvi korak u optimizaciji sajta za pretraživače jeste uključivanje SEF (Search Engine Friendly) opcije koja se nalazi u okviru site->Global Configuration. Ovom opcijom postiže se i veda čitljivost URL-a za korisnike. Pre uključivanja SEF opcije treba preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess.

Pre uključivanja ove opcije izgled linka je slededi:

39

Nakon uključivanja navedene opcije izgled istog linka je slededi:

Za dalja podešavanja izgleda linka može se koristiti opcija Use Apache mod_rewrite. Pre korišdenja ove opcije neophodno je izvršiti podešavanje veb servera (u fajlu httpd.conf učitati odgovarajudi modul) kao i preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess. Ovaj fajl nalazi se u root folderu Joomla portala. Nakon uklučivanja ove navedene opcije, link dobija slededi izgled (index.php kao deo linka više ne postoji):

Treda opcija u SEO podešavanjima omogudava dodavanje html ekstezije na linkove.

3.5.4. Administracija naslovne strane

Administracija naslovne strane sajta kreiranog u Joomla CMS-u vrši se izborom opcije Front page manager iz menija Content. Front page manager prikazuje samo one članke koji su objavljeni na naslovnoj strani i omogudava editovanje ovih članaka, kao i izmenu redosleda članaka na naslovnoj strani.

40

3.6.

Moduli

Moduli predstavljaju elemente Joomla CMS-a koji sajtu obezbeđuju osnovne (npr. navigacija putem sisitema menija) i napredne (npr. ankete, RSS i dr.) funkcionalnosti. Administraciji modula u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Extensions, izborom opcije Module manager. Moduli su podeljeni u grupe site i administrator prema delu sistema na koji se odnose.

Za svaki modul mogude je podesiti:      Enabled – opcija koja označava da li je modul uključen ili ne Order – redosled modula na stranici Access level – nivo pristupa modula, neki moduli bide dostupni svim posetiocima sajta, a neki samo registrovanim korisnicima Position – pozicija modula u okviru sajta (left, rigth, footer, header i sl.). Tačna pozicija zaviside od rasporeda elemenata u okviru templejta Type – tip modula

Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni modul, svi drugi moduli su opcioni. Svaki meni u Joomla sistemu (levi, gornji, korisnički i dr.) mora biti povezan sa odgovarajudim modulom. Dodavanje modula vrši se opcijom New, a zatim izborom tipa modula koji se želi dodati. Standardna instalacija Joomla sistema sadrži 20 modula. Dodatni moduli se mogu instalirati korišdenjem Extensions managera, slično kao templejti.

41

Prilikom dodavanja novog modula. 3. Parametri modula:    Count – broj prikazanih članaka Module Class Suffix – sufiks za CSS koji omogudava primenu odgovarajudeg stila Caching – uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula 42 . Neke od njih su opisane u daljem tekstu. Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom. u zavisnosti od tipa modula prikazade se različite opcije.6. Artikli su sortirani prema datumu objavljivanja i arhiviranja. Archived content Modul archived content omogudava prikaz članaka koji su označeni kao arhivirani.1. Članci su dostupni u listi po godini i mesecu u kome su objavljeni.

6. Parametri modula:            Target – podešavanja načina otvaranja linka (tekudi ili novi prozor.6.3. Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom. Banner Ovaj modul omogudava aktiviranje banera iz komponente kreirane pomodu Banner manager-a. Parametri modula:       Show Home – prikazivanje home stranice u putanji Text for Home entry – tekst koji se prikazuje za početnu stranicu Text Separator – znak za razdvajanje navigacionih elemenata Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching – jedina dozvoljena vrednost je "Never" Cache Time – vreme keširanja modula u minutima 43 . Breadcrumbs Ovaj modul prikazuje skup navigacionih linkova koji prikazuju trenutnu poziciju posetioca na sajtu. sa ili bez navigacije) Count – broj banera koji de se prikazati Banner client – klijent čiji je baner Category – kategorija banera Search by tags – mogudmost povezivanja tagova banera sa ključnim rečima članka na stranici Randomise – definisanje redosleda pojavljivanja banera.3.2. Header Text – tekst koji se pojavljuje pre banera Footer text – tekst koji se pojavljuje nakon banera Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching .uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima 3.

Za ovaj modul najbolje je ne koristiti TinyMCE editor.6.6. Custom HTML Ova opcija omogudava kreiranje modula koji sadrži bilo koji validni HTML kod. Za vreme editovanja HTML koda otvara se editor koda.4. Na ovaj način može se kreirati sopstveni statički deo veb stranice i staviti na bilo koju poziciju na stranici.prikazivanje/sakrivanje slike feed-a Items – broj vest koje de se prikazati Item Description . Parametri modula:  Module Class Suffix – sufiks za CSS 3.prikazivanje/sakrivanje opisa feed-a Feed Image . 44 .uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima  Word Count – maksimalni broj reči jedne vesti 3.prikazivanje/sakrivanje opisa ili uvodnog teksta vesti Caching .6.5. Footer Ovaj modul najčešde prikazuje kopirajt informacije. jer ne podržava određene HTML tagove. Vrsta editora podešava se u globalnoj konfiguraciji sajta.3. Feed Display Ovaj modul omogudava prikazivanje RSS vesti sa drugih sajtova na Joomla sajtu.korisit se ukoliko je feed na jeziku koji se čita sa desna na levo Feed Title – prikazivanje/sakrivanje naziva feed-a Feed Description .6. Parametri modula:           Module Class Suffix – sufiks za CSS Feed URL – URL sa kojeg se primaju RSS vesti RTL Feed .

8.3. Login Login modul prikazuje formu za logovanje korisnika na sajt. kao i link u slučaju zaboravljene lozinke. Parametri modula:        Caching – keširanje nije dozvoljeno Module Class Suffix – sufiks za CSS Pre-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje iznad login forme Post-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje ispod login forme Login Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon uspešnog logovanja Logout Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon odjavljivanja sa sistema Greeting – pozdravna poruka za ulogovanog korisnika 45 .6. Parametri modula:        Count – broj članaka koji se prikazuje Order – redosled na osnovu datuma izmena ili datuma kreiranja članaka Authors – autori čiji se članci prikazuju Front Page Articles – prikaz ili sakrivanje članaka objavljenih na naslovnoj strani Section ID – opcioni filter za izbor članaka jedne ili više sekcija Category ID – opcioni filter za izbor članaka iz jedne ili više kategorija Module Class Suffix – sufiks za CSS 3.7. Latest News Ovaj modul omogudava prikazivanje najskorije objavljenih članaka.6.

Različiti podmeniji se mogu prikazivati na različitim stranicama.2 Menu Item 2. Name/Username – korišdenje imena ili korisničkog imena u pozdravnoj poruci samo ako je omoguden https prefiks  Encrypt Login Form – korišdenje SSL-a za kriptovanje podtaka pri logovanju.Nivo koji označava kraj prikaza menija. Parametri modula:   Menu Name – naziv menija kreiranog u Menu manager-u.6.2 Menu Item 3 Koristedi opcije Start Level i End Level.Da li da se prikažu stavke podmenija.Uneti karaktere koji de biti predstavljeni kao razmaci između stavki u horizontalnim menijima End Spacer . Menu Style – stil menija Opcije su: o List o Legacy Vertical o Legacy Horizontal o Legacy Flat List Start i End nivoi koriste se prikazivanje različitih delova jednog menija na različitim lokacijama unutar sajta. Može postojati više meni modula sa istim imenom. Menu Ovaj modul omogudava kreiranje standardnih menija na stranicama.Završni razmak za horizontalni nivo 46 . Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni kreiran pomodu Menu manager-a. Potrebno je na adekvatan način podesiti opcije. Ovaj modul omogudava pozicioniranje menija na odgovarajudem mestu na stranici.1. Spacer .Označava početni nivo menija. što znači da de biti prikazani svi nivoi u meniju. kada roditelj meni nije aktivan. ovaj meni se može prikazati kao tri različita menija.1.1 Menu Item 2. Always show sub-menu Items . Default-na vrednost je "mainmenu".9. Na primer. Robusni. meniji sa više nivoa se mogu predstaviti pomodu više modula. Default vrednost je 0. Koristi se 3. neka postoji meni sa tri nivoa: Menu Item 1 Menu Item 2 Menu Item 2.      Start Level .1 Menu Item 2. Default vrednost je 0 za najviši nivo End Level .

Odabrati kategoriju Layout .6.6. Most Read Content Prikazuje listu članaka sa najvedim brojem pregleda: 3. vertikalno) Show Images .Podešavanje nalina prikaza (horizontalno.12. Poll Modul prikazuje anketu i radi sa Poll komponentom kreiranom preko Parametri modula  Poll.11. Odabrati anketu 47 . .6.. 3. NewsFlash Prikazuje jednu ili više vesti iz određene kategorije..3. prilikom svakog refresh-ovanja stranice.Da li de naslov biti link ka kompletnoj vesti .Da li prikazivati slike uz članak Title Linkable .10. Parametri modula      Category .

. Neophodno je da se preklapaju u bar jednoj reči.6. Ukoliko dugme nije vidljivo pretraga se aktivira pristiskom na dugme Enter 48 .Da li je dugme search vidljivo.Folder na serveru u koji je smeštena slika Link .6. Povezanost se proverava preko ključnih reči (Keyword) u Meta podacima članka.gif.Širina teksta (u karakterima) Text .Default tekst u polju za pretragu Search button . 3.Tip slike (..) Image Folder . Parametri modula:    Box Width ..3. Related articles Modul prikazuje listu članak (vesti) koje su povezane sa onim što korisnik trenutno čita. .13.jpg.6.14. Random Image Modul prikazuje proizvoljnu sliku iz unapred definisanog direktorijuma.15. Search Modul prikazuje polje u koje korisnik može da unese reč za pretragu sajta. Parametri modula    Image Type .Web sajt ka kojem slika vodi 3.

Sections Modul prikazuje listu svih sekcija u bazi web sajta.18. 3.Tekst koji de biti prikazan pored RSS link dugmeta Format.16.6.6. Syndicate Modul kreira RSS feed link za stranicu.19.Podešeno na never Text .17.6. Parametri modula   Count .0 ili Atom 1.6. 3. Statistics Modul prikazuje statistiku web sajta.Podešeno na never 49 . Format newsfeed-a.Broj sekcija koje de biti prikazane Show Unauthorized Links . Na taj način se omogudava korisniku da kreira newsfeed za trenutnu stranicu.Da li se prikazuju i sekcije kojima trenutni korisnik ne može (nema dozvolu) da pristupi. Parametri modula    Caching . Opcije su RSS 2.3. 3.0. Who's Online Modul prikazuje korisnike koji su trenutno na sajtu Parametri modula  Caching .

Komponente se u Joomla sistemu prikazuju u centralnom delu stranice. scrool bar de biti prikazan. Display .Širina IFrame u pikselima Height . Prilikom instalacije Joomla CMS-a.7. Ako je web stranica veda od veličine modula.20.Visina IFrame u pikselima Auto Height .Podesiti visinu automatski prema veličini spoljne stranice 3.6. Parametri modula      URL . instaliraju se sledede komponente:  Banners – komponenta za administraciju banera na sajtu 50 .Podešava se da li da prikazuje i broji samo ulogovane korisnike. ili i goste 3. Wrapper Ovaj modul omogudava ubacivanje spolj sajta u IFrame na poziciji modula.URL web stranice koja je „ubačena“ Scroll Bars . Na jednoj stranici može biti prikazana samo jedna komponenta. Komponente Administracija komponenti Joomla sistema vrši se korišdenjem opcija iz menija Components.Da li prikazati scroll bar ili ne Width .

7.1. kao i uneti podatke o klijentu čiji se baner objavljuje.     Contacts – komponenta za administraciju kontakata News feeds – komponenta koja omogudava dodavanje vesti sa drugih sajtova u Joomla sajt Polls – komponenta za administraciju anketa Search – komponenta za pretraživanje sajta Web links – komponenta za linkove 3. zatim podataka o klijentima čiji baneri sa na sajtu objavljuju. Baneri Komponenta za administraciju banera na sajtu omogudava postavljanje i održavanje banera na sajtu. Zatim se kreira i sam baner. 51 . Pre dodavanja banera potrebno je definisati kategorije banera. kao i upravljanje kategorijama u koje su baneri svrstani. izborom opcije New.

52 . definisati da li je baner sticky (sticky baneri imaju prvenstvno u objavljivanju). Ukoliko koristimo tagove mogude je "uparivanje" tagova odnosno Joomla! povezuje odgovarajude banere sa odgovarajudim člancima a sve to preko ključnih reči. Pod kontaktom se ovde podrazumeva zapravo forma u kojoj de kontakt biti prikazan. Kontakti se mogu grupisati u različite kategorije.7. Forma za prikaz kontakta prikazade se na ekranu izborom iz odgovarajude opcije menija. sliku. Dodavanje novog kontakta vrši se izborom opcije New.2. To znači da de pri pregledu članaka prioritet imati oni baneri koji imaju iste ključne reči kao taj članak. URL i druge parametre. podesiti opciju da li se baner prikazuje ili ne. zatim redosled banera. Kontakti Administracija kontakata vrši se izborom komponente Contacts iz menija Components. potrebno je definisati naziv banera. 3. a zatim se podešavaju različiti parametri kontakt forme.Prilikom postavljanja banera.

53 .3. Komponenta za ankete Administracija anketa na sajtu vrši se izborom opcije Polls u meniju Components. a zatim popunjavanjem dobijene forme.7. Dodavanje ankete vrši se izborom opcije New.3.

Linkovi se mogu grupisati u kategorije. Komponenta Web links Komponenta Web links omogudava kreiranje stranice sa linkovima.7. 54 .4.Pitanje ankete prikazuje se u okviru modula Polls. a rezultati se prikazuju u okviru odgovarajude komponente. 3.

potrebno je podesiti parametre kao što su naziv. opis. URL i prozor u kome de link biti otvoren. kategorija linka. Ukoliko je stranica sa linkovima povezana sa odgovarajudom opcijom menija. korisnik joj može pristupiti. 55 .Kada se dodaje novi link.

3. Instalacija dodatnih komponenti Instalacija dodatnih komponenti Joomla sistema. koje se u velikom broju mogu nadi na Internetu vrši se na isti način kao instalacija templejta ili jezika. Bitno je naglasiti da se modul ne može nalaziti na centralnom delu stranice pošto je to prostor koji je odvojen za komponentu. Nedostatak je pre svega odsustvo personalizovanih obaveštenja. Komponenta CCNewsletter ima i svoj modul istog naziva. 56 . Prednosti ovakvog obaveštavanja su mnogobrojne. Da bi modul CCNewsletter bio vidljiv u front-end delu potrebno ga je u Module Manageru aktivirati.8. Instalacija započinje instalacijom komponente a zatim instalacijom modula. pozicija zavisi i od šablona tj. od predefinisanih mesta na koje je mogude postaviti modul. Pomodu modula mogude je odrediti poziciju na stranici na kojoj ce se forma za registrovanje nalaziti. Pre svega u pitanju je jedna vrsta direktnog marketinga i to e-mail marketing te je prednost direktan kontakt sa zainteresovanom stranom. Kao primer uzedemo instalaciju komponente CCNewsletter koja omogudava slanje elektronske pošte u vidu obaveštenja svim registrovanim posetiocima sajta. korišdenjem Extensions manager-a.

U ovom primeru podesili smo da se modul nalazi sa leve strane na poziciji 8 (u okviru Details okvira) i da je vidljiv na svim stranicama (u okviru Menu Assignment). Prelaskom u front-end deo vidimo da je modul aktiviran i da se nalazi sa leve strane. 57 .Editovanjem je mogude podesiti da se modul nalazi sa leve ili sa desne strane ili ved na nekoj drugoj poziciji koju nam šablon dozvoljava. Dodatna podešavanja modula su u Parameters okviru. Popunjavanjem forme odnosno unosom imena i validne e-mail adrese korisnik izražava želju da dobija obaveštenja sa sajta.

U ovom slučaju ovaj modul služi za renderovanje strane i integrisan je od strane istoimene komponente. Instalirana komponenta se pojavljuje u padajudem meniju Components i u okviru njenog back-end dela se nalaze sva tehnička podešavanja vezana za realizaciju. 58 .

U okviru komponente CCNewsletter postoji opcija Newsletters. pravljenje novog obaveštenja započinje opcijom new. sa kog mail-a se šalje obaveštenje.Zadatak ove komponente jeste da prikuplja mail-ove od zainteresovanih posetilaca i da ukoliko je potrebno da ih o nečemu obavestimo taj postupak komponenta automatski uradi i to tako što napisano obaveštenje od strane administratora pošalje na sve ili na neke od prikupljenih mail-ova. 59 . Sa desne strane se nalazi ikonica Parameters i u okviru te opcije se vrše globalna podešavanja za sva obaveštenja tj. ko šalje obaveštenje kao i podešavanja probnog mail-a pomodu kojeg se vrši provera svih podešavanja. Slededi korak jeste definisanje obaveštenja. Prvo što je neophodno podesiti jeste sa kog mail-a se šalju ta obaveštenja.

Ta opcija se nalazi u okviru Subscribers dela CCNewsletter komponente. Pre samog slanja mail-a neophodno je uraditi još par stvari. Veoma je lako pomodu pretraživača pronadi podešavanja za smtp server. 60 . Potrebno je pravilno popuniti podatake o smtp serveru u okviru Site->Global Configuration->Server odeljka. Smtp je internet standard za prenos e-mail-ova. Kao što je http protokol koji omogudava preuzimanje jednog fajla sa udaljenog računara. kao što je ftp protokol koji omogudava rad sa udaljenim datotekama tako je i smtp protokol koji omogudava slanje mail-ova.Nakon toga neophodno je da administrator aktivira korisnike kojima želi da prosledi obaveštenje.

mail.com Ukoliko koristite hotmail. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na yahoo-u SMTP Password: vaša šifra za pristup yahoo-u SMTP Host: smtp.Ukoliko koristite gmail.com Ukoliko koristite yahoo. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na hotmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup hotmail-u SMTP Host: smtp.com 61 .gmail.yahoo.live. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 465 SMTP Username: vaše korisničko ime na gmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup gmail-u SMTP Host: smtp.

Nakon ovoga neophodno je izvršiti podešavanja u okviru wamp servera. U zavisnosti od toga koji mail nalog koristite potrebno je uneti odgovarajudi smtp host i port. 62 . U ovom fajlu je potrebno pronadi opcije koje su vezane za mail funkciju i podesiti ih. Potrebno je pristupiti wamp panelu (klikom levim tasterom misa na ikonicu u taskbar-u) i izabrati opciju PHP i u okviru nje php.ini dokument.

U okviru ccNewsletter komponente klikom na ikonu Send newsletter potvrđuje se slanje mail-a i kao krajnji rezultat dobijamo uspešno poslato obaveštenje.Nakon ovoga preostalo je da restartujemo wamp server i da pošaljemo mail obaveštenja. 63 .

Upravljanje menijima Administracija menija u Joomla CMS vrši se korišdenjem opcije Menu manager iz menija Menus. naziva menija.3. Pored rednog broja. njegovog tipa u okviru menu manager-a postoji i opcija Menu item(s) koja nam omogudava da edit-ujemo postojedu strukturu tog menija ili da pravimo novu 64 .9.

Za dodavanje elemenata novnaprevljenom meniju potrebno je izabrati opciju Menu Items koja se nalazi u okviru menu manager-a a odnosi se na novonapravljeni meni pod nazivom novimeni. Svaki meni je uparen sa odgovarajudim istoimenim modulom koje je mogude administrirati iz module manager-a. Bitno je naglasiti da svi Joomla! web sajtovi zahtevaju postojanje bar jednog Menu Module-a dok je postojanje ostalih modula opciono. popunjavanjem forme prikazane na slici. Top Menu je horizontalni meni dok su svi ostali meniji vertikalni.ukoliko je reč na primer o potpuno novom meniju. Bitno je napomenuti da se novonapravljeni meni sada nalazi u listi svih menija koji postoje u okviru menu manager-a. Nakon što je meni napravljen odnosno nakon što smo definisali ime menija i naziv modula kojim de taj meni biti predstavljen u Module manager-u potrebno je dodati stavke tog menija. user menu. Neophodno je i ovde podsetiti da moduli služe za prezentovanje informacija koje su ved prisutne na sajtu i da su moduli pozicionirani oko centralnog dela koji je rezervisan za prikaz komponente. modul nede biti kreiran i meni se nede prikazati na sajtu. 65 . example pages i key concepts). Modul manager je mesto na kojem možemo dodavati i menjati sve Joomla! module.     Unique Name – identifikator menija u sistemu Joomla Title – naziv menija koji de se prikazivati u front end-u Description – opcioni opis menija Module Title – naziv koji de biti dodeljen odgovarajudem modulu u Module manager-u. Njihova pozicija zavisi samo od šablona. top menu. other menu. Ako ova opcija nije popunjena. Prilikom instalacije sample data Joomla! podržava rad 6 različitih vrsta menija (main menu. Joomla! podržava rad više od jednog menija što nam omogadava da definišemo menije koji se prikazuju samo registrovane korisnike. Dodavanje novog menija vrši se pomodu opcije New.

Novokreirani meni nema nijednu stavku. Prikazani tipovi menija mogu se menjati u zavisnosti od dodatnih instaliranih ekstenizija. Elementi menija su organizovani u četiri tipa:  Internal links – ovo je najčešde korišdeni tip menija koji omogudava prikaz stranice koja je deo veb sajta. dobija se slededa forma za unos elementa menija. To je najčešde slika u obliku vertikalne ili horizontalne linije Alias – ovaj tip elementa menija koristi se kao pokazivač na ved postojedi element menija. nove stavke se dodaju korišdenjem opcije New. External links – koristi se za prikaz linka ka eksternim sajtovima Separators – koristi se za prikaz elementa koji razdvaja opcije unutar menija. 66 .    Izborom recimo opcije Article Layout. Prvo je potrebno izabrati tip stavke menija.

Display in . Open in . Klikom na opciju Select pojavljuje se prozor koji sadrži sve članke. Sa desne strane stranice. Konkretno značenje parametara je sledede:          Title .meni u kojem de stavka biti prikazana.definiše se nivo stavke u okviru menija Published -da li je stavka objavljena ili ne Order . Alias . izborom određenog članka povezali smo stavku menija sa baš tim člankom. Po default stavka se dodaje na kraj menija. zatim izabrati u okviru kog menija de se element prikazivati.ime stavke.Joomla sistem automatski popunjava. lista Menu items izabranog menija popunjena je unetim elementima. Access Level .Za svaki element menija treba uneti naziv. Važno je izabrati članak na koji de link u elementu menija pokazivati. Po unosu elementa menija. Postupak unošenja stavki menija možemo ponoviti onoliko puta koliko smatramo da je potrebno. 67 . Izbor članka se vrši u okviru osnovnih parametara (Parameters (Basic)). alias.interno ime stavke Link . Po defaultu je to postojedi meni Parent Item .definiše redosled stavki menija. podesiti da li je element objavljen ili ne. nalaze se parametri elementa menija koji treba podesiti. dodeliti nivo pristupa.kontroliše da li se selektovanjem stavke menija otvara novi prozor u browser ili ne.definiše ko ima pristup stavki On Click. kao i način otvaranja linka.

i to na onoj poziciji koja je određena u modulu. Modul je objavljen kada je opcija enabled štiklirana. 68 . automatski kreirani modul za meni. potrebno je još pokrenuti Module manager. Po objavljivanju ovog modula.Da bi se meni prikazao na sajtu. meni de se prikazati na front-end delu sajta. i objaviti novi.

kao i sistemski parametri. isti za sve tipove stavki menija.da li bi stranica trebalo da koristi SSL (Secure Sockets Layer)  69 . levo ili desno od stavke.povezana je sa CSS podešavanjima Menu Image . Sistemski parametri stavki menija su slededi:     Page Title .slika koja se prikazuje u okviru menija.definisanje naslova stranice Show Page Title . detalji koji se unose za svaku stavku su. SSL Enabled . Slika se mora nalaziti u folderu"images/stories".sakrij ili prikaži naslov stranice Page Class Suffix . Ipak. parametri koji se mogu podešavati de biti drugačiji.Ukoliko se izabere neka druga vrste stavke menija.

pojavljuju se nove opcije.1. Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija 1. Article Layout Koristi se za prikaz jednog članka na stranici (Ovaj oblik je jedna vrsta zamene za statički sadržaj iz ranijih verzija Joomla) Parametri:  Izbor članka koji de biti prikazan 70 . ali se i dalje nalaze na sajtu. 3.omogudava sortiranje arhiviranih artikala prema različitim kriterijumima.9. Arhivirani članci više nisu na javnom delu.3.Articles Kada se klikne na link Articles. Parametri:  Order . Archived Article List Koristi se da bi predstavila listu članaka koji su arhivirani i mogu da se pretražuju po datumu. Internal Link . 2.

da li de biti prikazan opis kategorije ili ne Description Image . Ovo važi samo za one koji imaju uloge autora. Parametri:        Category . 5. Category Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim kategorijama.4.broj linkova koji de biti prikazan u delu Links 71 . Article Submission Layout Dopušta korisnicima da postave članak. publisher-a.broj članaka koji de biti prikazan u glavnom delu # Intro .da li de biti prikazana slika kao opis kategorije ili sekcije # Leading .broj kolona u Intro tekst oblasti # Links . ili editora. u blog dizajnu.izbor kategorije Description .broj članaka koji de se prikazivati posle vodedeg članka Columns .

Section Layout Koristi se za prikaz članaka u jednoj sekciji po kategorijama. Section Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim sekcijama. Front Page Blog Layout Koristi se za prikaz svih članak objavljenih na Front Page. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima. u blog dizajnu. 72 . Category List Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju jednoj kategoriji u obiku liste. u blog dizajnu. 8. 7. 9. Ovakav prikaz pokazuje listu kategorija u jednoj sekciji. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima.6.

slika za ovu stranicu. Image Align . Parametri:     Category . 73 . Internal Link .izbor kategorije Contact Image .Parametri:  10. Standard Contact Layout Koristi se za prikaz podataka o pojedinačnim kontaktima. Contact Category Layout Koristi se za prikaz svih objavljenih kontakata u određenoj kategoriji.izbor kontakta Drop Down . Mora biti skladištena u "images/stories". koje omogudava korisnicima da odrede maksimalan broj prikaza na strani Show a Feed Link . Svi izgledi članaka imaju iste opcije u delu Parametri – Component.prikaži ili sakrij ograničenje.podešavanje poravnanja slike Limit Box .  12.Contacts 11.prikaži ili sakrij drop-down listu koja omogudava korisniku da odabere razlilčite kontakte iz iste kategorije. Parametri:   Contact .prikaži ili sakrij RSS.

News Feeds 13. 14. Category List Layout Koristi se za prikaz svih News Feed kategorija. 74 . News Feeds i News Feed Categories se ubacuju selektovanjem Components → News Feeds. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. Category Layout Koriste se za prikaz News Feed u okviru određene kategorije. 15. Show the Category in Breadcrumbs . Internal Link – Polls Koristi se za prikaz rezultata ankete. 16. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. Single Feed Layout Prikaz jednog News Feed.prikaži ili sakrij kategoriju kontakta u Breadcrumbs prikazu Internal Link . News Feed Categories se razlikuju od Article Categories. 17.

za definisanje oblasti pretraživanja Show Created Date . Parametri:  Use Search Areas . Internal Link .prikaži ili sakrij polja sa checkbox-ovima.User  19.prikaži ili sakrij datum kreiranja članka Internal Link .Search Koristi se za prikaz forme za pretraživanje i rezultata pretraživanja.18. 75 .

Parametri: 76 .20. Default Login Layout Omogudava korisniku logovanje na sajt.

21. Default Remind Layout Omogudava korisniku da prima mail poruke na naznačenu adresu 23. 24. 25. User Form Layout Omogudava korisnicima da upravljaju detaljima vezanim za svoje naloge. 77 . Default Registration Layout Omogudava korisnicima registraciju na sajt. Default Reset Layout Omogudava korisniku da ponovo dobije šifru. kada se registruju. 22. Default User Layout Prikazuje poruku dobrodošlice korisnicima.

Parametri su analogni sa Web link Category Layout. 78 . 28. Web Link Submission Layout Prikazuje formu.26. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. Korisnik može kliknuti na kategoriju da bi video sve linkove koji se nalaze u njoj. Category List Layout Prikazuje listu svih web linkova u kategoriji.Web Links 27. 29. koja omoguduje korisnicima da postave web link. Internal Link . Web Link Category List Layout Prikazuje listu svih Web Link kategorija.

Wrapper Koristi se za prikaz spoljašnjeg sajta u okviru stranice na postojedem sajtu. Internal Link . Korisnik može da prelazi sa stranice na stranicu spoljašnjeg sajta.Ovo funkcioniše samo za korisnike koji poseduju odgovarajude privilegije. matičnom sajtu. a i dalje ostaje na postojedem. koristedi HTML IFrame. Parametri: 30. Spoljašnji sajt se nalazi u okviru Wrapper. 79 . Primer na slici ilustruje Joomla web sajt unutar Wrapper.

Alias Kreira link ka postojedoj stavki menija. Scroll Bars . 33. Ukoliko se izvrši promena na nekoj stavki menija. Wrapper URL .Parametri:     31. Može biti veoma koristan u slučaju dugačkih menija.Da li postoje scrollbar. kad je potrebno razdvojiti delove.Visina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) External Link Ovaj tip elementa menija se koristi za postavljanje linkova ka spoljašnjem web sajtu ili stranici. 32. promene de se automatski preneti na Alias.Širina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) Visina .URL sajta koji se otvara u okviru Wrapper IFrame. 80 . ako je to neophodno Width . bez potrebe za višestrukim podešavanjima stavki. Separator Kreira Menu Placeholder ili Separator u okviru Menija. a ved postoji Alias ka njoj. Na taj način se omogudava postojanje identičnih stvaki menija u različitim menijima na sajtu.

.2. module. Napomena: za izradu ovog primera prilikom instalacije Joomla!-e sample podaci (korak broj 6) nisu instalirani!! Početni izgled frontend dela našeg primera je veoma siromašan i kao što se može primetiti aktivan je jedan Menu Module i to Main Menu. Pomodu menija objedinjujemo dizajn.. sadržaj. 81 .9. sekcijama i nekim eksternim linkovima. napravidemo jedan novi meni a njegove stavke demo povezati sa objavljenim člancima.Evidentno je da upravljanje menijima u stvari gradivno tkivo rada sa Joomla!-om. 3. kao jednostavnu demonstraciju svega gore navedenog. Primer menija U slededem primeru. komponente.

82 . Ukoliko pogledamo frontend deo možemo primetiti da se u centralnom delu našeg portala nalaze članci koji su objavljeni na front page-u. Nakon ubacivanja određenog broja članaka i njihove kategorizacije article manager ima slededi izgled.Pošto trenutno nemamo niti jedan članak neophodno je napraviti nekoliko i kategorisati ih. Ovaj postupak je detaljno objašnjen u delu skripte koji je posveden upravljanju sadržajem.

Klikom na opciju New dobijamo mogudnost da izaberemo tip stavke menija.Ukoliko želimo da u okviru Main Menu-a prikažemo linkove ka sekcijama koje smo napravili za kategorizaciju ovih članaka neophodno je da u administratorskom panelu u okviru Menus menija kliknemo na Main Menu i tako pristupimo Menu Item Manager-u. 83 . Pošto smo odlučili da napravimo stavku menija koja de biti link ka sekcijama potrebno ja da u tipu menija internal links izaberemo opciju Articles i u okviru Section dela odaberemo section layout.

84 .Section Layout opcija u okviru Menu Item Manager-a je skoro identična Article layout opciji koja je ranije objašnjena. Nakon što smo sačuvali sve promene možemo pogledati do kakvih je promena došlo na našem portalu. U Parameters (Basic) delu se vrši odabir sekcije koju želimo prikazati kao i još neka osnovna podešavanja. Odabirom opcije Save prihvatamo promene koje smo napravili. Isti postupak ponavljamo za sve sekcije koje želimo da prikažemo u okviru glavnog menija. Osnovna i jedina razlika je u podešavanju parametara.

Ovo je postupak kojim se omogudava povezivanje sekcija i glavnog menija. recimo da sekcija Vesti dana ima podlink sa nekom vešdu morali bi da uradimo sledede. 85 . Ovoga puta se ne bira opcija Section Layout ved opcija Article Layout.Odabirom nekog od ovako napravljenih linkova imamo pregled ne samo svih kategorija u okviru izabrane sekcije nego imamo i uvid u ukupan broj članaka u okviru svake kategorije. Prvo je potrebno dodati novu stavku menija. čiji de naziv recimo biti Poslednja vest. Nakon toga potrebno je opet pristupiti Menu Item Manager delu i izabrati opciju New. Bitno je napomenuti da je u okviru Menu Item Details-a kod opcije Parent Item promenjen link odnosno napravljen podlink u odnosu na sekciju Vesti dana. Međutim ukoliko bi sad želeli da kao podlink nekog postojedeg linka postavimo članak. Sa desne strane u delu Parameters (Basic) vrši se odabir članka klikom na opciju select.

pod nazivom poslednja vest.Izbor članka koji de biti povezan sa linkom. potvrđuje se klikom na Save dugme. Izgled backend i frontend dela nakon ovog postupka dat je u naredne dve slike. 86 .

odnosno da se sa predefinisane leve strane premesti na desnu. Izmena naziva se vrši u okviru Module Manager-a izborom menija čiji se naziv menja i klikom na opciju Edit. Pored opcije koja omogudava promenu naziva menija u Details okviru postoji mogudnost promene pozicije samog modula. 87 . međutim ukoliko je orjentisan samo na domade tržište potrebno je taj naziv promeniti.Evidentno je da se naziv glavnog menija ne uklapa u koncepciju sajta. Naime naziv Main Menu je pogodan ukoliko je sajt namenjem engleskom govornom području. Ovde treba naglasiti da pozicija na koje je mogude postaviti modul zavise od šablona.

Zatim se pristupa podešavanju opcija koje su vezane za taj modul i to izborom opcije Edit. Izbor prikaza zavisi od pozicije menija kao i od šablona koji se koristi. Novi meni pravimo u okviru Menu Manager-a izborom opcije New. Ova podešavanja se vrše u okviru Module managera. Horinzotal i Flat List. 88 . Kako portal raste tako je evidentno da jedan meni nije dovoljan. Potrebno je prvo aktivirati modul klikom na Enabled opciju. Ukoliko bi u ovom momentu želeli da na naš portal postavimo korisne linkove koji su nam pomogli da savladamo osnove Joomla!-e morali bi da napravimo novi meni koji bi nazvali linkovi i u okviru njega stavke koje bi referencirale na neke sajtove. Postavlja se logično pitanje kako postaviti novi meni i kako ga pozicionirati.U odeljku Module Parameters mogude je podesiti i stil prikaza menija u frontend-u. Nakon toga novodefinisani meni povezujemo sa modulom i pozicioniramo ga na stranici. Potvrđujemo unete podatke odabirom opcije Save. postoje tri moguda stila prikaza menija: Vertical.

Na taj način koristimo predefinisan CSS za menije.Ovde je bitno naglasiti da ukoliko ne želimo da nam novonapravljeni meni ima slededi izgled ved želimo da izgleda identično kao i Moj meni odnosno da je ukviren plavom bojom onda je neophodno u okviru Module Class Suffix opcije upisati _menu. 89 .

Izgled menija nakon ovog upisa dat je na slici Ostalo je jos samo da u novonapravljeni meni postavimo link ka nekom sajtu. 90 . Prvo je potrebno da izaberemo opciju Linkovi koja se nalazi u okviru Menus menija.

na koju veb adresu link ukazuje i podešavanje koje definiše šta se događa kad kliknemo na taj link odnosno da li se link otvara u istom prozoru ili u poptuno novom prozoru. Ostalo je još samo da se popuni naziv linka. alijas.Nakon toga se meni povezuje sa eksternim linkom i to tako što se edituje meni i među ponuđenim opcijama bira External Link. Naravno da nam je cilj da posetioci našeg sajta klikom na neki od linkova ne napuste naš portal tako da je logičan izbor opcija New Window with Browser Navigation. Konačan izgled naslovne strane našeg portala sada izgleda ovako. 91 .

 92 .) članak može dugo vremena biti zaključan za druge korisnike. Joomla Tools U okviru menija Tools.3. Clean cache – omogudava brisanje keširanih fajlova sa servera. cancel i sl. Ukoliko korisnik ne klikne na neku od opcija za završetak sesije (save. nalaze se sledede opcije:     Read messages – opcija za čitanje privatnih poruka koje back end korisnici mogu razmenjivati Write messages – opcija za pisanje privatnih poruka Mass mail – opcija koja omogudava administratoru da pošalje mejl grupi korisnika Global Check-in – opcija za pradenje “zaključanih” elemenata.10. članak se zaključava za druge korisnike sve do završetka sesije. Kada neki korisnik edituje članak.

93 .4. Na kraju kliknuti dugme GO. dobija se slededi prikaz. Selektovanjem baze u kojoj se nalaze podaci sa Joomla sajta. kao što je prikazano na slici. Kada se pojavi ekran sa podešavanjima vezanim za eksport baze. Da bi smo eksportovali bazu. neophodno je otidi u phpMyAdmin deo. potrebno je odabrati da se baza sačuva kao fajl (save as file) i tip fajla sql. Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju Jedno od ključnih pitanja prilikom projektovanja i implementacije bilo kog sajta jeste definisanje postupka čuvanja podataka. Kada su u pitanju Joomla sajtovi. potrebno je odabrati opciju export. Baza je skladištena na serveru i da bi se izvršio backup (kreirala rezervna kopija baze). potrebno je redovno obavljati procese backup-a baze podataka.

Otvara se novi prozor, u kom treba odabrati lokaciju na kojoj de fajl (backup baze) biti sačuvan.

4.1. Importovanje baze
U slučaju prebacivanja Joomla sajta na drugu lokaciju, postupak je slededi: 1) Kopirati celokupan sadržaj sajta (ceo folder, u ovom slučaju joomlaportal) na odgovarajude mesto na serveru (ako se prebacuje na drugi (lokalni) računar, adresa je najčešde ../www/) 2) Kreirati novu bazu (istog imena tj. u nasem slucaju joomlabaza) i importovati fajl dobijen eksportovanjem originalne baze Odabrati bazu u koju se ubacuju podaci i kliknuti opciju import ka na slici

94

Konačno, odabrati fajl u kojem se nalaze podaci i kliknuti dugme Go

Na kraju se dobija poruka o uspešnosti i podaci su ubačeni u bazu! 3) Kreirati korisnika i dodeliti mu odgovarajude privilegije nad bazom. Odabrati opciju privileges.

Odabrati opciju Add a new user

95

Potrebno je popuniti prazna polja. Podaci moraju biti identični podacima sa prethodne lokacije!!!

User name: korisnik Host: localhost Password: sifra

I selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije. Konačno, kliknuti dugme go na dnu ekrana

96

97 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful