UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIOIH NAUKA LABORATORIJA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

JOOMLA CMS Skripta iz predmeta Elektronsko poslovanje

Sadržaj
1. 2. Portali ........................................................................................................................................ 4 CMS ........................................................................................................................................... 5 2.1. JOOMLA CMS ................................................................................................................... 10 Instalacija Wamp Server i Joomla CMS...................................................................... 13 Instalacija Joomla CMS ............................................................................................. 18

2.1.1. 2.1.2. 3.

Administracija Joomla CMS portala .......................................................................................... 21 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Globalna podešavanja ...................................................................................................... 23 Administracija korisnika ................................................................................................... 24 Administracija jezika ........................................................................................................ 25 Upravljanje templejtima .................................................................................................. 27 Administracija sadržaja .................................................................................................... 32 Sekcije ...................................................................................................................... 33 Kategorije ................................................................................................................. 34 Članci ....................................................................................................................... 36 Administracija naslovne strane ................................................................................. 40

3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.6.

Moduli ............................................................................................................................. 41 Archived content ...................................................................................................... 42 Banner ..................................................................................................................... 43 Breadcrumbs ............................................................................................................ 43 Custom HTML ........................................................................................................... 44 Feed Display ............................................................................................................. 44 Footer ...................................................................................................................... 44 Latest News .............................................................................................................. 45 Login ........................................................................................................................ 45 Menu ....................................................................................................................... 46 Most Read Content................................................................................................... 47 NewsFlash ................................................................................................................ 47 2

3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11.

3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16. 3.6.17. 3.6.18. 3.6.19. 3.6.20. 3.7.

Poll ........................................................................................................................... 47 Random Image ......................................................................................................... 48 Related articles ......................................................................................................... 48 Search ...................................................................................................................... 48 Sections .................................................................................................................... 49 Statistics ................................................................................................................... 49 Syndicate.................................................................................................................. 49 Who's Online ............................................................................................................ 49 Wrapper ................................................................................................................... 50

Komponente .................................................................................................................... 50 Baneri....................................................................................................................... 51 Kontakti .................................................................................................................... 52 Komponenta za ankete ............................................................................................. 53 Komponenta Web links............................................................................................. 54

3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.8. 3.9.

Instalacija dodatnih komponenti ...................................................................................... 56 Upravljanje menijima ....................................................................................................... 64 Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija .......................................................... 70 Primer menija........................................................................................................... 81 Joomla Tools ................................................................................................................ 92

3.9.1. 3.9.2. 3.10.

4. Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju .......................................................... 93 4.1. Importovanje baze ................................................................................................................ 94

3

Suština problema je u zahtevima za integracijom mnogobrojnih različitih korisničkih interfejsa i skladišta podataka. Poboljšana komunikacija i saradnja između korisnika. ljudima. gledano sa aspekta klijenta. portal prikuplja sve informacije na način koji je odgovarajudi za krajnjeg korisnika. sadržajima i procesima. i Portal je dizajniran da usluži hiljade konkurentnih sesija. i Brza. Personalizovana interakcija korisnika. upravljaju sopstvenim profilima.com) Neki od osnovnih elemenata aplikacija na portalu. Horinzotalni portali posetiocu pružaju informacije iz više različitih oblasti (http://www. Personalizovani portal je stranica na Webu koja uglavnom pruža mogudnosti posebno prilagođene svakom korisniku. Korisnici mogu da personalizuju i organizuju izgled portala prema sopstvenim kriterijumima. da krajnjem korisniku obezbedi pogodan način pristupa i interakciju sa poslovnim aplikacijama. kao i različitog broja softvera koji deluju između aplikacije i mreže kako bi omogudili razne usluge sa brojnih drugih izvora. aplikacijama i raznim informacijama.com) dok vertikalni portali ("vortali") su sajtovi čija je svrha objedinjavanje svih aktivnosti iz jedne oblasti (http://www. kao i da objavljuju i dele dokumenta. Svrha portala je. Objedinjen. 4 . Portali objedinjuju različite informacije iz vedeg broja izvora. trenutni pristup svim sasvim različitim informacijama. Portali Najuža definicija portala je da su portali jedinstvena tačka pristupa mnogobrojnim izvorima podataka. Bez obzira na to gde se informacije nalaze ili kog su formata.nadlanu. uz mogudnost poseta i prelaska na stranice sa drugačijim sadržajem. Dizajnirana je za korištenje distrubuiranih aplikacija. dakle. su:     Portal kombinuje nekoliko osnovnih sistema i aplikacija na jednoj stranici u vreme upita. Osnovna podela portala je na horinzotalne i vertikalne portale. Obezbeđuje jedinstvenu sign-on formu. koje bi u suprotnom predstavljale zasebne jedinice. pružajudi tako dosledne podatke i pristup brojnim aplikacijama. samim tim web programeri susredu se sa problemima koji nastaju sa sve vedom kompleksnošdu web aplikacija. jednostavna modifikacija i održavanje sadržaja na stranici.1.internet. Kao prednosti Web portala mogu se navesti sledede:      Inteligentna integracija i pristup sadržajima. Ovo znači da je portal zasnovan na principu dinamičnog web sajta. personalizovati i osigurati. Sadržaji su dinamični i mogu se filtrirati.

CMS Prvi korak ka izlasku kompanije na Internet. javlja se potreba za proširivanjem sajta i dodavanjem vedeg broja novih funkcionalnosti. globalni trendovi. osnovni autorski alati. poslovnim aplikacijama i intranet portalima   Dimenzija problema se povedava ukoliko se pokuša sagledati koji sve sadržaji mogu da se menjaju vremenom i koji samim tim zahtevaju ažuriranje. oni često nalaze da njihovi jednostavni “flat-file” web sajtovi. Na primer:            Specifikacije i cene proizvoda Ilustracije proizvoda Informacije o proizvodima Kategorije proizvoda Specijalne marketinške akcije koje se s vremena na vreme obavljaju Uslovi korišdenja Linkovi za navigaciju kroz sajt Informacije o podršci i servisu Obaveštenja za štampu Ponude za posao Kontakt telefoni. uporedo sa rastom poslovanja kompanije na Interentu. Dodatno. je svakako postavljanje Web prezentacije koja de svim zainteresovanim stranama pružiti neophodne informacije o poslovanju same kompanije. Međutim. Vremenom. mapa lokacije 5 . U početnoj fazi poslovanja na Internetu. kako organizacije orijentisane na rast teže da prošire kompleksne poslovne procese na web.2. adrese. Tipično. dinamično okruženje pred kompanije stavljaju sve kompleksnije zahteve za projektovanjem i implementacijom poslovanja na globalnoj mreži. ili čak sistemi sadržaja izrađeni po narudžbini nisu dovoljni da podrže njihove poslovne ciljeve. ovo se dešava zato što:  IT osoblje nije opremljeno alatima potrebnim za brzo i troškovno-efektivno građenje naprednih funkcionalnosti. sajt kompanije se uglavnom sastoji od nekoliko statičkih stranica sa osnovnim informacijama. posebno za odgovore na hitne konkurentske prilike i pretnje Postojeda struktura web sajtova ne omogudava široku upotrebu ili deljenje web sadržaja Postojeda arhitektura web sajtova nije proširiva ili interoperatibilna dovoljno da sa manjim troškovima napravi rešenja za jedinstvene poslovne probleme ili da se integriše sa postojedim back-end sistemima.

konzistentne i visoko kvalitetne. a ne za način na koji taj sadržaj dospeva na sajt. Na primer. Tradicionalni alati i metodi pravljenja Web stranica ne samo da zahtevaju intenzivan ljudski rad ved su ujedno i neefikasni i izuzetno skupi. Upravljanje sadržajima se odnosi na efektivno upravljanje digitalnim informacijiama kombinujudi pravila. Pod sadržajem se podrazumeva bilo kakva jedinica digitalne informacije: ona može biti tekst. 6    .. Bitno je napomenuti. menjaju i publikuju na jednostavan način. brisanje. video/audio zapis i slično.  Logoi. procesa i tokova rada koji obezbeđuju koherentan i validan izgled krajnjeg produkta kao što je na primer Web sajt. Može se redi da je prvenstveni cilj dobrog CMS-a uspostaviti hijerarhiju i omoguditi jednostavno dodavanje. slika. nešto tako trivijalno poput promene samo jedne reči u delu teksta na Web stranici bi uz korišdenje tradicionalnih metoda zahtevalo da to uradi neko ko razume HTML kod. Ključne prednosti CMS su:     CM sistem omogudava da informacije budu sveže ažurirane. U pitanju je struktura informacija i njihovo mesto u sistemu u odnosu na ostale informacije. reuse) informacija Sistemi za upravljanje sadržajima omoguduju decentralizovano kreiranje sadržaja CM sistem prikazuje centralizovani “tok rada” (engl. CM sistem je alat koji omogudava različitom tehničkom i netehničkom osoblju da kreira. pri čemu je manipulacija tim sadržajima ograničena centralizovanim setom pravila. e-mail poruka. izmenu i arhiviranje sadržaja. Održavanje mora da sprovodi netehničko osoblje koje je specijalizovano za sadržaj koji treba da se na tom sajtu pojavi. dok održavati taj isti sajt otvara potpuno novu oblast problema za čije rešenje je neophodno postojanje ozbiljnog softvera koji radi u pozadini i čini put od ideje do realizacije transparentnim za sve osobe koje su uključenje u održavanje jednog Web sajta. se može izvudi zaključak da je napraviti jedan Web sajt jednokratni zahtev koji se sa lakodom rešava. fotografije i dijagrami . menja i na kraju publikuje različite sadržaje poput teksta. workflow). dok je sam način na koji se prikazuju podaci sekundaran. video zapisa i slično. Flash animacija. Iz gore navedenih problema. da održavanje jednog sajta ne bi trebalo da se oslanja na prisustvo tehničkog osoblja niti bi to trebao da bude stalni zadatak informacionog odeljenja kompanije. grafike. procese i tokove rada na način na koji centralizovana tehnička lica i decentralizovani autori/editori digitalnih informacija mogu te informacije da kreiraju. Sa CM sistemom je posebno izraženo „ponovno iskorišdenje“ (engl. kao i povezivanje "odvojenih" delova sadržaja linkovima (Hypertext). proces odobravanja i pravila po kojima se kontroliše životni ciklus sadržaja od trenutka kreiranja do trenutka publikovanja na spoljni medijum Zamisao CMS-a je da na što logičniji način napravi hijerarhiju između informacija (sadržaja) i uspostavi međusobne veze..

Tri dela sistema koja su logički izdvojena (sistem kolekcije.   Tipovi CMS su:      Web CMS – za web publikaciju Transactional CMS (T-CMS) – za upravljanje e . Taj sadržaj čuva se u skladištu. i ne može se jasno izdvojiti od samog sistema koji publikuje sajt. Sistem publikacije može služiti kao deo sistema kolekcije. kao što su:  Sistem za upravljanje služi kao deo sistema kolekcije. autor unosi sadržaj na samoj formi. Sadržaj se čuva u skladištu sadržaja pre nego što se procesira i pre nego što on postane deo sistema kolekcija. sistem publikacije kreira web formu koju koristi sistem kolekcije. može podeliti na tri (pod)sistema:    (Pod)sistem kolekcije (Pod)sistem upravljanja (Pod)sistem prikazivanja Na slici je prikazano kako informacije prolaze kroz sistem kolekcije i vradaju se u komponente sadržaja.Model CMS-a se. U sistemima kolekcije koji su bazirani na web formama.commerce transakcijama Integrated CMS (I-CMS) – pomod u radu sa dokumentima i sadržajima Publications CMS (P-CMS) – za izdavaštvo Learning CMS (L-CMS) – za web baziran e-learning 7 . U pozadini. Ova slika je pogled na CMS sa najvišeg nivoa. sistem za upravljanje i sistem za publikacije) mogu imati nekoliko preklapanja. Skladište se obično nalazi na istom mestu gde i sajt. Sistem za upravljanje može služiti kao deo sistema publikacije. Sistem publikacije prikazuje komponente iz upravljačkog sistema i pretvara ih u publikacije.

Svaki WebCMS program.html se nalazi spisak svih značajnih WCMS platformi. ili mogu da se koriste proverena i testirana široko prihvadena rešenja .cmsreview. Osnovne funkcionalnosti WCMS sistema se mogu razdvojiti na nekoliko glavnih kategorija: 8 . Pored sistema za upravljanje web sadržajem. uopšteno gledano.com/CMSListing. Enterprise CMS (E-CMS) – kombinacija različitih CMS-a Danas se termin CMS uglavnom poistoveduje sa terminom WebCMS. od obezbeđivanja jednostavnih alata za kreiranje sadržaja (tzv.odvojene aplikacije za svaku funkciju. ved kao niz povezanih i međusobno komplementarnih tehnologija. preko publikovanja. Ove tehnologije ne treba razmatrati kao odvojen. postoje i ostale tehnologije zasnovane na konceptima CMS. Ove tri osnovne funkcije mogu da budu "spakovane" u jedinstvenu aplikaciju (što ima svoje nedostatke). mora da ima bar 3 stvari da bi bio upotrebljiv:    Da na neki način komunicira sa klijentskim računarima i korisnikom (client/server) Da čuva unete podatke na nekom mestu (baza podataka) Da ima svoju "inteligenciju" i alate kojima se korisnici koriste (sam program). WCM sistemi pokrivaju kompletan ciklus upravljanja web stranicama na sajtu. Na adresi http://www.WYSIWYG editori – What You See Is What You Get). do krajnjeg arhiviranja . kao i njihovih karakteristika.

 Kreiranje sadržaja – WCMS obezbeđuje okruženje za kreiranje sadržaja koje je jednostavno za upotrebu.velika je prednost ako je CMS modularan. Prezentacija – Putem template-a.jednom kada se stranica kreira. Sistemi za upravljanje sadržajem poseduju jake mehanizme (engine) za objavljivanje. Šabloni omogudavaju da se na lak i brz način promeni izgled (prezentacija) sadržaja.kada je kreiranje sadržaja gotovo.) Objavljivanje . Menadžment sadržaja . tj. Na ovaj način se skladišti sav sadržaj. Neki WCMS sistemi mogu samostalno da izgrade navigaciju za sadržaje tako što provere strukturu sadržaja direktno iz skladišta.    Pored navedenih mogu se izdvojiti sledede karakteristike WCMS platformi:    Web interfejs za administraciju Sistem šablona Modularan sistem . editora realnog prikaza Upravljanje slikama i fajlovima ostalih formata 9    . dozvole nad sadržajem. tj. on može biti objavljen. zajedno sa ostalim detaljima (verzije. status i sl. ona se čuva u bazi podataka (skladištu CMS-a). koji omogudavaju da izgled i raspored strana na sajtu budu primenjeni automatski tokom objavljivanja. WCMS prikazuje sadržaj krajnjim korisnicima. sastoji se iz niza manjih celina Online uređivanje sadržaja Online uređivanje teksta pomodu WYSIWYG (What You See Is What You Get) editora.

Decentralizovan sistem podrazumeva da je sadržaj na intranetu ili korporativnom web site-u u vlasništvu više različitih poslovnih grupa u okviru organizacije. Pisana programskim jezikom PHP i kao bazu koristi MySql. sa umetnutim dinamičkim elementima  Sistem za upravljanjem sadržajem se u organizaciju može implementirati kao centralizovan ili decentralizovan sistem.    Ugrađena podrška za pretragu Upravljanje korisnicima Podrška za višejezičnost Sigurnost Tehnologija CMS:   U bazi podataka skladište se svi podaci i sadržaji Aplikaciona logika realizuje se u programskom jeziku pogodnom za Web aplikacije. Python. Osnovne karakteristike Joomla CMS:  To je open source softver za menadžment sadržaja (CMS) koji služi za pravljenje i održavanje websajtova. Najčešde korišdeni jezici su: PHP. urednike.1. Obično su to HTML ili XHTML templejti. dok se decentralizovan koristi za upravljanje intranetom.) kako bi kreirali novi sadržaj i upravljali procesom objavljivanja. Ruby Template sistem definiše raspored i izgled elemenata na stranici. reč joomla potiče od Svahili jezika i znači "svi zajedno". Centralizovano stvaranje podrazumeva postavljanje specijalizovanog tima (pisce. a kao web server Apache 10  . Java. Po definiciji centralizovani sistem se koristi za web-sajtove. C#. 2. novinare i dr. JOOMLA! CMS Joomla! je slobodan sistem za upravljanje sadržajem.

To su Joomla ekstenzije. Pored osnovnih elemenata koji su u okviru instalacije postoje i dodatni elementi kojima možete proširiti i dodati nove alate za upravljenje sadržajem. Postoji pet tipova ekstenzija:  Komponente (Components)  Moduli (Modules)  Dodaci (Plugins)  Šabloni (Templates)  Jezici (Languages) 11 . MVC (Model-view-controller) okruženje za razvoj web aplikacija Web sajt urađen u Joomla!-i sadrži nekoliko elemenata koji zajedno proizvode stranicu onakvom kakva je vidljiva u pretraživaču.

VirtueMart – prodavnica. Oni predstavljaju dodatne programe tj. 12 . mogu biti povezani na komponentu… Dodaci su osnova za upravljanje događajima. Šabloni su relativno jednostavni za prilagođavanje i omoguduju maksimalnu fleksibilnost izgleda sajta. Jezici mogu biti u okviru osnovnog paketa ili kao dodatna ekstenzija. Oni utiču kako na javni tako i na administratorski deo sajta. Svaki šablon sadrži definisane pozicije na kojima se u okviru stranice mogu prikazati moduli dok je centralni deo šablona uvek rezervisan za aktivnu komponentu. sh404SEF – komponenta koja kreira "Search Engine Friendly" URL-ove… Moduli su jednostavne i fleksibilne ekstenzije koje se koriste za renderovanje strane i mnogo su jednostavniji od komponenti. Pored standardnih joomla komponenti postoje i dodatne koje se mogu instalirati u zavisnosti od potreba vašeg sajta. Svaka komponenta ima administratorski i javni deo. Jezici su u osnovi fajlovi sastavljeni iz parova ključ/vrednost i oni omogudavaju prevod statičkog teksta koji je u vezi sa joomla izvornim kodom. ovi paketi sadrže XML meta fajl koji opisuje jezik i font informacije za PDF generisanje sadržaja. Prilikom svakog učitavanja stranice poziva se komponenta koja generiše glavni sadržaj stranice "main page body" (com_content). Oni su delovi koda koji su integrisani ili interpretirani od nekog drugog dela programa. npr. mogu "prikupljati" podatke sa našeg ili nekog drugog sajta. Moduli mogu biti najobičniji statički HTML. Šabloni su u osnovi dizajn Joomla sajta.Komponente su najveda i najkompleksnija ekstenzija. mogude prikazati jednu i samo jednu komponentu. U izvršavanju bilo kog dela Joomle (bio on u modulu ili komponenti) može se pokrenuti neki događaj. odnosno njenom centralnom delu. Iz ovoga sledi da je na jednoj stranici. Glavna osobina dodataka je prikazivanje i proširenje opcija u centralnom delu sadržaja. dodatne ekstenzije. kada se on pokrene dodatak upravlja izvršenjem akcije nad tim događajem.

novine i puiblikacije E-commerce i online rezervaicije Vladine aplikacije Web sajtovi manjih poslovnih organizacija Portali zajednica Sajtovi fakulteta. Svaki web sajt bi trebalo da je dostupan korisnicima 24h dnevno 365 dana u godini.outdoorphotographer.1.borba.1. škola i sl.edu  The Green Maven (Eco-resources) .org  Dnevni list Borba (http://www.com  Outdoor Photographer (Magazine) http://www. Lični sajtovi Primeri sajtova poznatih organizacija razvijenih u JOOMLA CMS:  United Nations (Governmental organization) . Kad je prezentacija postavljena na server a hosting i domen pladeni onda korisnik iz bilo kojeg kraja sveta može pomodu web browsera pristupiti našoj prezentaciji.rs)  IHOP (Restaurant chain) .Neki od primera gde se koristi JOOMLA su:          Korporativni web sajtovi ili portali Korporativni ekstranet i intranet Online magazini.http://www.com  PlayShakespeare.ihop.unric.http://www.com (Cultural) .http://www. Instalacija Wamp Server i Joomla CMS Ukoliko želimo da "postavimo" naš sajt "na Internet" neophodno je prvo da zakupimo hosting i domen kod nekog provajdera (napomena: postoje i druge – besplatne mogudnosti) iliti web adresu po kojoj de biti prepoznatljiv naš sajt.greenmaven.com 2. Naravno da nam nije u interesu da prilikom izmene dizajna sajta ili obogadivanja sadržaja on ne bude u funkciji.com  Harvard University (Educational) .playshakespeare. U okviru hosting paketa dobija se i Control Panel koji omogudava jednostavno održavanje naše prezentacije kao i njen upload na server.harvard. iz tog 13 .http://gsas.http://www.

mysql.razloga se postavlja pitanje kako izvršiti bilo kakvu promenu na postojedem sajtu ili kako uopšte proveriti da li je naša novonapravljena web prezentacija funkcionalna a ne "obarati" staru verziju koja radi. MySQL 5). MySQL je server baze podataka. celokupan proces instalacije se odvija automatski. 14 . Najpraktičnije rešenje bi bilo kada bi se nekako ove promene mogle vršiti i testirati na lokalnom računaru a samo finalne verzije upload-ovati na server. preporučivo je za početak u okviru root direktorijuma kreirati folder. Apache je web server a PHP je skriptni jezik serverske strane. PHP 5. za korisnike Linux operativnog sistema koristi se programski paket LAMP (Linux Apache MySQL PHP). odnosno u root direktorijum lokalnog servera.0.net).13. Oni objedinjuju sve što nam je potrebno da na našem kompjuteru "simuliramo" rad servera odnosno da na istom računaru imamo i klijenta i server.com). Apache 1. Kada je u pitanju Joomla CMS. Jedna od mnogobrojnih solucija koja rešava ove zahteve je programski paket WampServer 2. Minimalni uslovi su instaliran MySQL 3.x (http://www. u Taskbaru se pojavljuje identifikator WampServer panela: .2.apache. Ukoliko je WampServer pravilno pokrenut.8.23.2. neophodno je da se njegov sadržaj postavi (prekopira) u okviru www foldera servera. Nakon pokretanja instalacionog fajla WampServer 2. Ukoliko to nije slučaj vrlo je verovatno da sajt nede biti potpuno funkcionalan nakon postavljanja na udaljeni server. EasyPHP. Lokalni server ima pristup samo ovom direktorijumu i svim njegovim poddirektorijumima tako da je iz tog razloga neophodno da se kompletan sadržaj sajta nalazi u okviru root direktorijuma. Ovi zahtevi su prisutni samo kad se vrši instalacija Joomla-e u lokalu (na lokalnom računaru).0 se pokrede kao i bilo koji drugi program.19 (http://www. Pre same instalacije Joomla-e neophodno je proveriti da li vaš računar ispunjava osnovne sistemske zahteve za uspešnu instalaciju. Rešenje ovog problema je neki od slededih programski paketa: WAMP.x (http://www. WampServer 2. XAMPP. Predstavlja integrisano rešenje za sve gore navedene tehnologije (Apache 2. WAMP radi isključivo na windows operativnom sistemu. Levim klikom na ikonicu u Taskbaru dobija se prikaz Prilikom instalacije i kreiranja bilo kog dinamičkog sajta.0.php.org) i PHP 4.

joomlaportal i u njega iskopirati sve fajlove i foldere dobijene raspakivanjem instalacione verzije Joomla. 15 . sa podacima o verziji Apache servera. Izborom opcije phpmyadmin iz WampServer panela u browser-u se otvara stranica preko koje se upravlja bazama podataka skladištenim na Apache serveru. Prilikom unosa naziva baze potrebno je voditi računa o malim i velikim slovima! S desne strane polja za unos naziva baze umesto Collation neohodno je iz list box-a izabrati opciju ut8_unicode_ci. instaliranim dodacima. kao i projektima koji se nalaze u root-u servera (joomlaportal u ovom slučaju). Izborom opcije localhost iz WampServer panela. Potrebno je kreirati bazu nad kojom de biti instaliran Joomla sajt. PHP. u web browser-u se prikazuje početna strana WampServera. kreirana je baza joomlabaza. U primeru.npr.

Odabrati opciju Add a new user 16 . neophodno je kreirati korisnika koji de imati privilegije da upravlja tom bazom. Odabrati opciju privileges. iz sigurnosnih razloga.Nakon kreiranja baze.

kliknuti dugme go na dnu ekrana 17 .Potrebno je popuniti prazna polja:  User name . Konačno.u ovo polje potrebno je uneti "localhost" Password .u ovo polje potrebno je uneti šifru i selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije.u ovo polje potrebno je uneti naziv korisnika baze   Host .

Odnosi se samo na jezik tokom instalacije. Ovaj jezik nema veze sa jezikom na sajtu koji se kreira.1. Provera parametara na serveru služi za proveru da li su zadovoljeni svi preduslovi za uspešnu instalaciju.2. Alternativan način je uneti adresu projekta u browser (u ovom primeru http://localhost/joomlaportal).2. 18 . treba kliknuti dugme next u gornjem desnom uglu. Instalacija Joomla CMS Prvi korak je pokretanje projekta preko početne strane WampServera. U levom delu prozora su prikazani koraci tokom instalacije. Da bi se prešlo na slededi korak.

koji su ranije definisani. 19 .U slededem koraku su definisani uslovi korišdenja softvera i GNU licence. Na slici su vrednosti parametara. U četvrtom koraku se definišu parametri vezani za bazu i korisnika definisanog na serveru.

kliknuti digme next u gornjem desnom uglu Ako su uputstva ispoštovana na pravi način.Peti korak u instalaciji je definisanje parametara vezanih za ftp pristup. ova podešavanja treba preskočiti. Pošto se instalacija radi u lokalu. 20 . U pretposlednjem koraku su prikazana ključna podešavanja vezana za sajt:   Ime sajta Šifra administratora Konačno. instalacija je uspešno završena.

3. obavezno obrisati folder installation u www direktorijumu servera!!! U levom gornjem uglu ekrana se nalaze opcije za pristup administratorskom i javnom delu portala a može im se pristupiti i na slededi način   localhost/joomlaportal/administrator . samo se fajlovi i folderi kopiraju u unapred definisanom folderu na serveru.javni deo Ukoliko se Joomla CMS instalira online.Na kraju.administratorski deo localhost/joomlaportal . Administracija Joomla CMS portala Joomla CMS ima dva dela: Administrativni deo – pristup dozvoljen samo administratorima i korisnicima sa određenim privilegijama Javni deo – pristup omoguden svim posetiocima 21 . postupak je analogan ovom.

pristupa se administratorskom panelu Logovanje na administratorski deo 22 .Javni deo portala Nakon logovanja pomodu šifre administratora definisane tokom instalacije.

i mnoge druge opcije. Svaka od opcija de biti objašnjena u nastavku teksta. podacima o menijima. Ukoliko se kursor zadrži na nekoj od opcija na stranici. 3. dobija se dodatno objašnjenje za tu opciju. U okviru globalnih opcija navedeneni su parametri prema kojima sistem funkcioniše.Početna stranica admin dela Administrativni panel predstavlja jedinstvenu tačku upravljanja funkcionisanjem portala. podešavanja vezana za konekciju ka bazi. najpopularnijim vestima i člancima. Globalna podešavanja Delu za globalna podešavanja se pristupa preko opcije SiteGlobal Configuration. 23 . Na ovoj stranici administrator je u mogudnosti da ima evidenciju o prisutnim korisnicima. Postoje tri dela:    Sajt Sistem Server Globalna podešavanja se mogu definisati kao osnovne preference kojima se sistem postavlja u rad. Administrator ima na raspolaganju velik broj opcija za upravljanje različitim segmentima portala.1. podaci o serveru. Opcija preview u gornjem desnom uglu omogudava prikaz izgleda javnog dela portala.

i sl. i skoro potpunu pristup back end delu sistema (administracija templejta. Manager – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu. izborom opcije User manager. U zavisnoti od tipa portala. koji imaju različite nivoe privilegija. Registered – korisnik sa najnižim nivoom pristupa sajtu. Author – korisnik koji putem forme sa front end dela portala može kreirati sadržaj c. korisnika.) c. administrator koji pripada grupi super administratora. Po instalaciji Joomla CMS-a. Front-end korisnici a. dok mu je pristup u back end delu sistema ograničen uglavnom na sadržaje b. iz back end ili front end dela. Korisnici u Joomla sistemu podeljeni su na sledede tipove: 1. ovaj tip korisnika najčešde se dodeljuje korisnicima koji se mogu samostalno registrovati preko front end dela portala i nemaju nikakvu mogudnost kreiranja sadržaja b. Administracija korisnika Panelu za administraciju korisnika u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Site. 24 .2. Publisher – korisnik koji ima pravo da odluči koji de se sadržaj objavljivati na portalu 2. Editor – korisnik koji putem front end forme može kreirati i editovati sadržaj d. često je potrebno kreirati nove korisnike na sistemu. kreiran je samo jedan korisnik. Back-end korisnici a. Superadministrator – korisnik koji ima potpuni pristup sistemu.3. Administrator – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu.

Administracija jezika Prevodi Joomla sistema na srpski jezik su dostupni i za korisnički i za administratorski deo. potrebno je u administratorskom panelu u okviru menija odabrati opciju extension--> install. U primeru se ubacuje srpski jezik – latinica u javni deo portala. Na ovaj način se ubacuju i ostali dodaci u sistemu.3. Potrebno je kliknuti dugme Upload & Install. 25 . Nakon toga se dobija poruka o uspešnosti instalacije. Klikom na browse se bira odgovarajudi fajl sa jezikom. Da bi se ubacio određen jezik.3.

Konačno. potrebno je odabrati opciju extension--> language manager i označiti srpski jezik kao default(opcija u gornjem desnom uglu). vidi se da je došlo do promena! 26 . Ako se ode na javni deo.

komponente kao i CSS. nakon toga dolazi do promena u javnom delu. 27 .4. Na slededoj slici je prikazano kako se upravlja postojedim templejtima. modula i sl. Istovremeno. a neki nisu više dostupni. dostupnost. Templejti se mogu pronadi na Internetu – neki od njih su besplatni. Kada se instalira Joomla. mogude je razviti sopstveni templejt. ali ostatak sadržaja.Treba napomenuti da su oni delovi koji pripadaju Joomla sistemu sada na srpskom jeziku. Predstavlja okvir koji integriše elemente. mora da se označi kao default u opciji Template Manager. u default verziji ved postoji nekoliko templejta. Da bi templejt postao aktivan. 3. Upravljanje templejtima Templejt kontroliše kompletan izgled sajta. koji se nalazi u okviru Extension menija. pozicija različitih elemenata. a neki se pladaju. Preko templejta se definiše raspored. i jednog css fajla u kome je dat dodatni opis samog dizajna. Templejtima se upravlja iz Template Manager. module. je na engleskom i njime se upravlja preko administrativnog dela. I administratorski i javni deo se zasnivaju na templejtu. Naravno. Posmatra se kao jedna default stranica na kojoj je dat raspored elemenata na strani. poziciju. Pojedini elementi sajta menaju izgled.

Na slededoj slici je prikazan novi izgled sajta. U ovom primeru bide ubačen template businnes_simple. Ako je templejt instaliran na odgovarajudi način. templejt se aktivira na prethodno opisan način. 28 . dobija se poruka o uspešnosti.Ubacivanje novog templejta se odvija preko opcije Extensions-->Install/Uninstall. Konačno.

a zatim opcija edit u gornjem desnom uglu. U meniju se odabere Extensions-->template manager. Na ekranu se pored opisa modula pojavljuju opcije za editovanje HTML. CSS. kao i opcije preview i apply 29 . ili u administrativnom delu Joomla CMS. ručnom izmenom fajlova..Fajlovi koji određuju template se nalaze na adresi ./www/joomlaportal/templates Templejtom se može upravljati. koji se nalaze u okviru foldera sa nazivom templejta.

Preko opcije preview se može pogledati raspored pozicija u templejtu. Neophodno je osnovno znanje HTML-a i CSS-a 30 . dobija se slededi ekran (konkretno za ovaj templejt). Kada se odabere opcija edit u desnom gornjem uglu ekrana. Ukoliko se odabere opcija edit CSS.Templejt sadrži definisane pozicije na kojima se na stranici prikazuju moduli. mogude je u kodu izvršiti promene.

31 .Kada se podese željeni parametri. neophodno je kliknuti na opciju save u desnom gornjem uglu.

Administracija sadržaja U okviru Joomla CMS-a sadržaj je organizovan hijerarhijski. U osnovi postoje sekcije. svaka sekcija sadrži kategorije. informacija) ostane bez kategorije.5. linkom de kasnije modi da se dođe do nje. Sekcije.3. vest. 32 . ali nede biti prikazana ni u jednom listingu unosa iz određene kategorije. gde se svaka dalje deli na kategorije u okviru kojih se smešta sadržaj. u okviru svake kategorije nalaze se članci. Na vrhu hijerarhije nalaze se sekcije. kategorije i članci administriraju se korišdenjem odgovarajudih opcija iz menija Content ili prečica iz kontrolnog panela. Postoji i mogudnost da neki unos (članak.

5.1. Dodavanje nove sekcije vrši se izborom opcije New u gornjem desnom uglu ekrana. 33 .3. zatim podešavati redosled sekcija i određivati koje su sekcije objavljene na sajtu a koje nisu. uređivati ili brisati postojede sekcije. U okviru Section manager-a mogude je dodavati nove. Sekcije Za administraciju sekcija koristi se Section manager.

Prikazuju se sve postojede kategorije. 3.2. redosled. nivo pristupa.Za svaku sekciju mogude je uneti sledede:       Naziv sekcije Alias naziva sekcije Podešavanje da li je sekcija objavljena ili ne Tip korisnika kojima je sekcija dostupna Sliku sekcije Opis sekcije Po unosu sekcije.5. Nova sekcija uvek se dodaje na kraj liste sekcija a redosled sekcija može se menjati u okviru Section manager-a. potrebno je sačuvati unos (dugme Save u gornjem desnom uglu ekrana). status njihovog objavljivanja. Kategorije Kada se iz menija Content izabere opcija Category manager. sekcija kojoj pripadaju i broj članaka iz kategorije. dobija se forma za administraciju kategorija u Joomla CMS-u. 34 .

35 . kategoriju je neophodno sačuvati.Dodavanje nove kategorije vrši pomodu opcije New. Prilikom dodavanja kategorija potrebno je podesiti sledede:       Naziv kategorije Alias naziva kategorije Podešavanje da li je kategorija objavljena ili ne Sekciju kojoj kategorija pripada Sliku kategorije i poziciju slike Opis kategorije Po unosu.

on de se pojaviti u najnovijim vestima.3. Sa javne strane portala se može kreirati i poseban odeljak u kome de se prikazivati samo arhivirani članci. Za dodavanje novog članka izabrati opciju New.5. Članci Izborom opcije Article manager iz Content menija dobija se mogudnost uređivanja članaka na sajtu. 36 .3. Članak time nije obrisan ved mu je definisana posebna kategorija. U okviru administracije članaka mogude je podešavati sledede:        Naziv članaka Alias članka Podešavanje da li je članak objavljen ili ne Podešavanje da li se članak nalazi na početnoj strani Sekciju i kategoriju kojoj članak pripada Uvodni tekst članka. kao i opciju Opširnije (read more). za dobijanje kompletnog sadržaja članka Parametre članka Svaki od članaka se može arhivirati čime prelazi u jednu posebnu sekciju u sistemu. Ukoliko je podešeno da se novi članak nalazi na početnoj strani sajta (Front page). odnosno u arhivu.

Skup parametara članka koje je mogude podešavati prilikom kreiranja članka. korisnik de videti kompletan sadržaj članka.Klikom na opciju Opširnije. prilikom editovanja prikazani su na slici: 37 . i kasnije.

Koriste se za sledede: o Utiču na klasifikaciju članaka kod pretraživača o Kombinuju se sa tagovima banera. Robots – opciona ključna reč koju koriste roboti. Ovi parametri specifični su za svaki članak. moraju se uneti razdvojene zarezima. U opisu treba koristiti ključne reči. Ako roboti treba da pregledaju specifične ključne reči. datuma kreiranja. one se unose u ovom polju. za prikaz određenog banera koji je u vezi sa člankom.   Metadata Description – opis članka Metadata Keywords – ključne reči. i slično. pa se moraju podešavati za svaki članak pojedinačno. Robot je softver koji automatski surfuje vebom i vrši katalogizaciju veb sadržaja. početka i prestanka objavljivanja. 38 . Za svaki članak mogude je podesiti i metapodatke. Ovi parametri mogu se podešavati za svaki članak pojedinačno. u vidu opisa i ključnih reči. Unos podataka je opcion i obuhvata slededa polja.Parametri članka obuhvataju podešavanja imena autora. Author – ime autora kao metapodatak. ili je mogude primeniti globalna podešavanja koja se odnose na sve članke.   Preporučuje sa navođenje 5-10 ključnih reči i opisa u dužini 3-5 rečenica. Ovi metapodaci koriste se za klasifikaciju članaka od strane pretraživača ili drugih sistema. nivoa pristupa. Napredni parametri tiču se opcija kao što su prikaz naziva članka. Potrebno je uraditi sledede:  Dodati ključne reči za članak  Dodati tagove za baner u delu Banner manager  Postaviti parametar Search by Tags na vrednost Yes o Kombinuju se sa modulom Related Articles za prikaz članaka koji imaju najmanje jednu zajedničku ključnu reč. intro teksta. Globalna podešavanja članaka realizuju se izborom opcije Parameters iz Article manager-a. što autoru članka omogudava bolju kontrolu nad analizom sadržaja koju pretraživači vrše. naziva kategorija i sekcija.

Ono što je bitno naglasiti je da kompletan posao administraranja sadržaja ne mora da radi jedna osoba, odnosno, ukoliko je u pitanju portal ili sajt manjeg obima dovoljan je jedan administrator koji održava kompletan sajt. Ukoliko to nije slučaj onda je posao administriranja i organizacije sadržaja najčešde u rukama content managera iliti nekog ko ne vlada tehničkim detaljima Joomla!-e ved je stručnjak u oblastima koje sajt "obrađuje". Za tehničke detalje odgovoran je web administrator a pored ovih radnih mesta ozbiljniji Joomla! sajtovi stvaraju potrebu i za stalno zaposlenim web dizajnerima, piscima tj. autorima tekstova, lektorima, itd... Jedan od zadataka web administratora jeste da sajt bude dobro pozicioniran na internet pretraživačima. Istraživanja su pokazala da ukoliko je vaš sajt prvi na nekom pretraživaču 80% svih pretraživanja se završava klikom na baš vaš sajt. Prvi korak u optimizaciji sajta za pretraživače jeste uključivanje SEF (Search Engine Friendly) opcije koja se nalazi u okviru site->Global Configuration. Ovom opcijom postiže se i veda čitljivost URL-a za korisnike. Pre uključivanja SEF opcije treba preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess.

Pre uključivanja ove opcije izgled linka je slededi:

39

Nakon uključivanja navedene opcije izgled istog linka je slededi:

Za dalja podešavanja izgleda linka može se koristiti opcija Use Apache mod_rewrite. Pre korišdenja ove opcije neophodno je izvršiti podešavanje veb servera (u fajlu httpd.conf učitati odgovarajudi modul) kao i preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess. Ovaj fajl nalazi se u root folderu Joomla portala. Nakon uklučivanja ove navedene opcije, link dobija slededi izgled (index.php kao deo linka više ne postoji):

Treda opcija u SEO podešavanjima omogudava dodavanje html ekstezije na linkove.

3.5.4. Administracija naslovne strane

Administracija naslovne strane sajta kreiranog u Joomla CMS-u vrši se izborom opcije Front page manager iz menija Content. Front page manager prikazuje samo one članke koji su objavljeni na naslovnoj strani i omogudava editovanje ovih članaka, kao i izmenu redosleda članaka na naslovnoj strani.

40

3.6.

Moduli

Moduli predstavljaju elemente Joomla CMS-a koji sajtu obezbeđuju osnovne (npr. navigacija putem sisitema menija) i napredne (npr. ankete, RSS i dr.) funkcionalnosti. Administraciji modula u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Extensions, izborom opcije Module manager. Moduli su podeljeni u grupe site i administrator prema delu sistema na koji se odnose.

Za svaki modul mogude je podesiti:      Enabled – opcija koja označava da li je modul uključen ili ne Order – redosled modula na stranici Access level – nivo pristupa modula, neki moduli bide dostupni svim posetiocima sajta, a neki samo registrovanim korisnicima Position – pozicija modula u okviru sajta (left, rigth, footer, header i sl.). Tačna pozicija zaviside od rasporeda elemenata u okviru templejta Type – tip modula

Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni modul, svi drugi moduli su opcioni. Svaki meni u Joomla sistemu (levi, gornji, korisnički i dr.) mora biti povezan sa odgovarajudim modulom. Dodavanje modula vrši se opcijom New, a zatim izborom tipa modula koji se želi dodati. Standardna instalacija Joomla sistema sadrži 20 modula. Dodatni moduli se mogu instalirati korišdenjem Extensions managera, slično kao templejti.

41

Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom. Članci su dostupni u listi po godini i mesecu u kome su objavljeni. u zavisnosti od tipa modula prikazade se različite opcije. Neke od njih su opisane u daljem tekstu. Parametri modula:    Count – broj prikazanih članaka Module Class Suffix – sufiks za CSS koji omogudava primenu odgovarajudeg stila Caching – uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula 42 .6.Prilikom dodavanja novog modula. Archived content Modul archived content omogudava prikaz članaka koji su označeni kao arhivirani. Artikli su sortirani prema datumu objavljivanja i arhiviranja. 3.1.

3.6. Parametri modula:       Show Home – prikazivanje home stranice u putanji Text for Home entry – tekst koji se prikazuje za početnu stranicu Text Separator – znak za razdvajanje navigacionih elemenata Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching – jedina dozvoljena vrednost je "Never" Cache Time – vreme keširanja modula u minutima 43 .uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima 3.6.2. sa ili bez navigacije) Count – broj banera koji de se prikazati Banner client – klijent čiji je baner Category – kategorija banera Search by tags – mogudmost povezivanja tagova banera sa ključnim rečima članka na stranici Randomise – definisanje redosleda pojavljivanja banera. Header Text – tekst koji se pojavljuje pre banera Footer text – tekst koji se pojavljuje nakon banera Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching . Parametri modula:            Target – podešavanja načina otvaranja linka (tekudi ili novi prozor. Banner Ovaj modul omogudava aktiviranje banera iz komponente kreirane pomodu Banner manager-a. Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom.3. Breadcrumbs Ovaj modul prikazuje skup navigacionih linkova koji prikazuju trenutnu poziciju posetioca na sajtu.

jer ne podržava određene HTML tagove.4.uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima  Word Count – maksimalni broj reči jedne vesti 3. Feed Display Ovaj modul omogudava prikazivanje RSS vesti sa drugih sajtova na Joomla sajtu. 44 . Parametri modula:           Module Class Suffix – sufiks za CSS Feed URL – URL sa kojeg se primaju RSS vesti RTL Feed .prikazivanje/sakrivanje slike feed-a Items – broj vest koje de se prikazati Item Description . Vrsta editora podešava se u globalnoj konfiguraciji sajta.korisit se ukoliko je feed na jeziku koji se čita sa desna na levo Feed Title – prikazivanje/sakrivanje naziva feed-a Feed Description . Za ovaj modul najbolje je ne koristiti TinyMCE editor. Na ovaj način može se kreirati sopstveni statički deo veb stranice i staviti na bilo koju poziciju na stranici. Za vreme editovanja HTML koda otvara se editor koda. Custom HTML Ova opcija omogudava kreiranje modula koji sadrži bilo koji validni HTML kod.3.prikazivanje/sakrivanje opisa feed-a Feed Image .6.6. Footer Ovaj modul najčešde prikazuje kopirajt informacije.6.5. Parametri modula:  Module Class Suffix – sufiks za CSS 3.prikazivanje/sakrivanje opisa ili uvodnog teksta vesti Caching .6.

Parametri modula:        Caching – keširanje nije dozvoljeno Module Class Suffix – sufiks za CSS Pre-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje iznad login forme Post-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje ispod login forme Login Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon uspešnog logovanja Logout Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon odjavljivanja sa sistema Greeting – pozdravna poruka za ulogovanog korisnika 45 .6.8.7. Parametri modula:        Count – broj članaka koji se prikazuje Order – redosled na osnovu datuma izmena ili datuma kreiranja članaka Authors – autori čiji se članci prikazuju Front Page Articles – prikaz ili sakrivanje članaka objavljenih na naslovnoj strani Section ID – opcioni filter za izbor članaka jedne ili više sekcija Category ID – opcioni filter za izbor članaka iz jedne ili više kategorija Module Class Suffix – sufiks za CSS 3.6. Latest News Ovaj modul omogudava prikazivanje najskorije objavljenih članaka. Login Login modul prikazuje formu za logovanje korisnika na sajt. kao i link u slučaju zaboravljene lozinke.3.

Parametri modula:   Menu Name – naziv menija kreiranog u Menu manager-u. Potrebno je na adekvatan način podesiti opcije.Uneti karaktere koji de biti predstavljeni kao razmaci između stavki u horizontalnim menijima End Spacer .9. Na primer.1 Menu Item 2. što znači da de biti prikazani svi nivoi u meniju. neka postoji meni sa tri nivoa: Menu Item 1 Menu Item 2 Menu Item 2. meniji sa više nivoa se mogu predstaviti pomodu više modula. Koristi se 3. Može postojati više meni modula sa istim imenom. ovaj meni se može prikazati kao tri različita menija. Name/Username – korišdenje imena ili korisničkog imena u pozdravnoj poruci samo ako je omoguden https prefiks  Encrypt Login Form – korišdenje SSL-a za kriptovanje podtaka pri logovanju. Menu Ovaj modul omogudava kreiranje standardnih menija na stranicama. kada roditelj meni nije aktivan. Always show sub-menu Items .1 Menu Item 2.Završni razmak za horizontalni nivo 46 . Default vrednost je 0 za najviši nivo End Level . Ovaj modul omogudava pozicioniranje menija na odgovarajudem mestu na stranici. Spacer . Robusni.Označava početni nivo menija. Menu Style – stil menija Opcije su: o List o Legacy Vertical o Legacy Horizontal o Legacy Flat List Start i End nivoi koriste se prikazivanje različitih delova jednog menija na različitim lokacijama unutar sajta. Default vrednost je 0.      Start Level .Nivo koji označava kraj prikaza menija.Da li da se prikažu stavke podmenija. Različiti podmeniji se mogu prikazivati na različitim stranicama.2 Menu Item 2.2 Menu Item 3 Koristedi opcije Start Level i End Level. Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni kreiran pomodu Menu manager-a.1.1. Default-na vrednost je "mainmenu".6.

Podešavanje nalina prikaza (horizontalno.Da li de naslov biti link ka kompletnoj vesti .Da li prikazivati slike uz članak Title Linkable . vertikalno) Show Images . NewsFlash Prikazuje jednu ili više vesti iz određene kategorije.11.. Odabrati anketu 47 .10. Most Read Content Prikazuje listu članaka sa najvedim brojem pregleda: 3. Poll Modul prikazuje anketu i radi sa Poll komponentom kreiranom preko Parametri modula  Poll. prilikom svakog refresh-ovanja stranice.Odabrati kategoriju Layout .6.3. .6.6. Parametri modula      Category .12. 3..

Related articles Modul prikazuje listu članak (vesti) koje su povezane sa onim što korisnik trenutno čita.15.3.jpg.gif. 3. Neophodno je da se preklapaju u bar jednoj reči. .Da li je dugme search vidljivo... Search Modul prikazuje polje u koje korisnik može da unese reč za pretragu sajta. Parametri modula    Image Type .6.Širina teksta (u karakterima) Text .) Image Folder . Parametri modula:    Box Width . Random Image Modul prikazuje proizvoljnu sliku iz unapred definisanog direktorijuma.Default tekst u polju za pretragu Search button .6. Povezanost se proverava preko ključnih reči (Keyword) u Meta podacima članka.6.Tip slike (. .Folder na serveru u koji je smeštena slika Link .13. Ukoliko dugme nije vidljivo pretraga se aktivira pristiskom na dugme Enter 48 .14.Web sajt ka kojem slika vodi 3.

Na taj način se omogudava korisniku da kreira newsfeed za trenutnu stranicu. 3.Broj sekcija koje de biti prikazane Show Unauthorized Links .0. Statistics Modul prikazuje statistiku web sajta.16.Da li se prikazuju i sekcije kojima trenutni korisnik ne može (nema dozvolu) da pristupi. Opcije su RSS 2. Format newsfeed-a. Who's Online Modul prikazuje korisnike koji su trenutno na sajtu Parametri modula  Caching .6.Tekst koji de biti prikazan pored RSS link dugmeta Format.6.Podešeno na never 49 . Parametri modula    Caching .3. Parametri modula   Count .6. 3.18.17.6. 3. Syndicate Modul kreira RSS feed link za stranicu.0 ili Atom 1.Podešeno na never Text .19. Sections Modul prikazuje listu svih sekcija u bazi web sajta.

URL web stranice koja je „ubačena“ Scroll Bars . Parametri modula      URL . Display . ili i goste 3.Širina IFrame u pikselima Height . Prilikom instalacije Joomla CMS-a. Komponente Administracija komponenti Joomla sistema vrši se korišdenjem opcija iz menija Components.6.Da li prikazati scroll bar ili ne Width . Ako je web stranica veda od veličine modula.Visina IFrame u pikselima Auto Height . Komponente se u Joomla sistemu prikazuju u centralnom delu stranice.Podešava se da li da prikazuje i broji samo ulogovane korisnike. Na jednoj stranici može biti prikazana samo jedna komponenta.20. Wrapper Ovaj modul omogudava ubacivanje spolj sajta u IFrame na poziciji modula.7.Podesiti visinu automatski prema veličini spoljne stranice 3. instaliraju se sledede komponente:  Banners – komponenta za administraciju banera na sajtu 50 . scrool bar de biti prikazan.

1. kao i uneti podatke o klijentu čiji se baner objavljuje. Zatim se kreira i sam baner. izborom opcije New. zatim podataka o klijentima čiji baneri sa na sajtu objavljuju.7. kao i upravljanje kategorijama u koje su baneri svrstani. Pre dodavanja banera potrebno je definisati kategorije banera.     Contacts – komponenta za administraciju kontakata News feeds – komponenta koja omogudava dodavanje vesti sa drugih sajtova u Joomla sajt Polls – komponenta za administraciju anketa Search – komponenta za pretraživanje sajta Web links – komponenta za linkove 3. 51 . Baneri Komponenta za administraciju banera na sajtu omogudava postavljanje i održavanje banera na sajtu.

Kontakti Administracija kontakata vrši se izborom komponente Contacts iz menija Components. podesiti opciju da li se baner prikazuje ili ne. 52 .Prilikom postavljanja banera. 3. Dodavanje novog kontakta vrši se izborom opcije New. Pod kontaktom se ovde podrazumeva zapravo forma u kojoj de kontakt biti prikazan. URL i druge parametre. To znači da de pri pregledu članaka prioritet imati oni baneri koji imaju iste ključne reči kao taj članak. definisati da li je baner sticky (sticky baneri imaju prvenstvno u objavljivanju). zatim redosled banera. Ukoliko koristimo tagove mogude je "uparivanje" tagova odnosno Joomla! povezuje odgovarajude banere sa odgovarajudim člancima a sve to preko ključnih reči.2.7. sliku. Forma za prikaz kontakta prikazade se na ekranu izborom iz odgovarajude opcije menija. a zatim se podešavaju različiti parametri kontakt forme. potrebno je definisati naziv banera. Kontakti se mogu grupisati u različite kategorije.

Dodavanje ankete vrši se izborom opcije New.7.3. a zatim popunjavanjem dobijene forme.3. 53 . Komponenta za ankete Administracija anketa na sajtu vrši se izborom opcije Polls u meniju Components.

7. Komponenta Web links Komponenta Web links omogudava kreiranje stranice sa linkovima. 54 .Pitanje ankete prikazuje se u okviru modula Polls.4. a rezultati se prikazuju u okviru odgovarajude komponente. Linkovi se mogu grupisati u kategorije. 3.

opis. korisnik joj može pristupiti. potrebno je podesiti parametre kao što su naziv. kategorija linka. URL i prozor u kome de link biti otvoren. 55 .Kada se dodaje novi link. Ukoliko je stranica sa linkovima povezana sa odgovarajudom opcijom menija.

Pomodu modula mogude je odrediti poziciju na stranici na kojoj ce se forma za registrovanje nalaziti. Instalacija dodatnih komponenti Instalacija dodatnih komponenti Joomla sistema. Pre svega u pitanju je jedna vrsta direktnog marketinga i to e-mail marketing te je prednost direktan kontakt sa zainteresovanom stranom. pozicija zavisi i od šablona tj. Komponenta CCNewsletter ima i svoj modul istog naziva. Nedostatak je pre svega odsustvo personalizovanih obaveštenja.8. Prednosti ovakvog obaveštavanja su mnogobrojne. 56 . Kao primer uzedemo instalaciju komponente CCNewsletter koja omogudava slanje elektronske pošte u vidu obaveštenja svim registrovanim posetiocima sajta. korišdenjem Extensions manager-a. Da bi modul CCNewsletter bio vidljiv u front-end delu potrebno ga je u Module Manageru aktivirati. od predefinisanih mesta na koje je mogude postaviti modul. koje se u velikom broju mogu nadi na Internetu vrši se na isti način kao instalacija templejta ili jezika. Bitno je naglasiti da se modul ne može nalaziti na centralnom delu stranice pošto je to prostor koji je odvojen za komponentu.3. Instalacija započinje instalacijom komponente a zatim instalacijom modula.

Prelaskom u front-end deo vidimo da je modul aktiviran i da se nalazi sa leve strane.Editovanjem je mogude podesiti da se modul nalazi sa leve ili sa desne strane ili ved na nekoj drugoj poziciji koju nam šablon dozvoljava. Dodatna podešavanja modula su u Parameters okviru. Popunjavanjem forme odnosno unosom imena i validne e-mail adrese korisnik izražava želju da dobija obaveštenja sa sajta. U ovom primeru podesili smo da se modul nalazi sa leve strane na poziciji 8 (u okviru Details okvira) i da je vidljiv na svim stranicama (u okviru Menu Assignment). 57 .

58 .U ovom slučaju ovaj modul služi za renderovanje strane i integrisan je od strane istoimene komponente. Instalirana komponenta se pojavljuje u padajudem meniju Components i u okviru njenog back-end dela se nalaze sva tehnička podešavanja vezana za realizaciju.

Sa desne strane se nalazi ikonica Parameters i u okviru te opcije se vrše globalna podešavanja za sva obaveštenja tj. U okviru komponente CCNewsletter postoji opcija Newsletters. pravljenje novog obaveštenja započinje opcijom new. sa kog mail-a se šalje obaveštenje. ko šalje obaveštenje kao i podešavanja probnog mail-a pomodu kojeg se vrši provera svih podešavanja.Zadatak ove komponente jeste da prikuplja mail-ove od zainteresovanih posetilaca i da ukoliko je potrebno da ih o nečemu obavestimo taj postupak komponenta automatski uradi i to tako što napisano obaveštenje od strane administratora pošalje na sve ili na neke od prikupljenih mail-ova. 59 . Slededi korak jeste definisanje obaveštenja. Prvo što je neophodno podesiti jeste sa kog mail-a se šalju ta obaveštenja.

Veoma je lako pomodu pretraživača pronadi podešavanja za smtp server. Pre samog slanja mail-a neophodno je uraditi još par stvari. Kao što je http protokol koji omogudava preuzimanje jednog fajla sa udaljenog računara. 60 . Smtp je internet standard za prenos e-mail-ova. Potrebno je pravilno popuniti podatake o smtp serveru u okviru Site->Global Configuration->Server odeljka. Ta opcija se nalazi u okviru Subscribers dela CCNewsletter komponente.Nakon toga neophodno je da administrator aktivira korisnike kojima želi da prosledi obaveštenje. kao što je ftp protokol koji omogudava rad sa udaljenim datotekama tako je i smtp protokol koji omogudava slanje mail-ova.

com 61 . podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na hotmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup hotmail-u SMTP Host: smtp. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 465 SMTP Username: vaše korisničko ime na gmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup gmail-u SMTP Host: smtp.mail. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na yahoo-u SMTP Password: vaša šifra za pristup yahoo-u SMTP Host: smtp.com Ukoliko koristite yahoo.live.com Ukoliko koristite hotmail.gmail.Ukoliko koristite gmail.yahoo.

U ovom fajlu je potrebno pronadi opcije koje su vezane za mail funkciju i podesiti ih.Nakon ovoga neophodno je izvršiti podešavanja u okviru wamp servera. U zavisnosti od toga koji mail nalog koristite potrebno je uneti odgovarajudi smtp host i port. Potrebno je pristupiti wamp panelu (klikom levim tasterom misa na ikonicu u taskbar-u) i izabrati opciju PHP i u okviru nje php. 62 .ini dokument.

63 . U okviru ccNewsletter komponente klikom na ikonu Send newsletter potvrđuje se slanje mail-a i kao krajnji rezultat dobijamo uspešno poslato obaveštenje.Nakon ovoga preostalo je da restartujemo wamp server i da pošaljemo mail obaveštenja.

Pored rednog broja.3.9. Upravljanje menijima Administracija menija u Joomla CMS vrši se korišdenjem opcije Menu manager iz menija Menus. njegovog tipa u okviru menu manager-a postoji i opcija Menu item(s) koja nam omogudava da edit-ujemo postojedu strukturu tog menija ili da pravimo novu 64 . naziva menija.

Nakon što je meni napravljen odnosno nakon što smo definisali ime menija i naziv modula kojim de taj meni biti predstavljen u Module manager-u potrebno je dodati stavke tog menija. user menu. 65 . Ako ova opcija nije popunjena. top menu. Joomla! podržava rad više od jednog menija što nam omogadava da definišemo menije koji se prikazuju samo registrovane korisnike. Svaki meni je uparen sa odgovarajudim istoimenim modulom koje je mogude administrirati iz module manager-a. Modul manager je mesto na kojem možemo dodavati i menjati sve Joomla! module. Top Menu je horizontalni meni dok su svi ostali meniji vertikalni. Bitno je napomenuti da se novonapravljeni meni sada nalazi u listi svih menija koji postoje u okviru menu manager-a.ukoliko je reč na primer o potpuno novom meniju. example pages i key concepts). Njihova pozicija zavisi samo od šablona. Prilikom instalacije sample data Joomla! podržava rad 6 različitih vrsta menija (main menu. Neophodno je i ovde podsetiti da moduli služe za prezentovanje informacija koje su ved prisutne na sajtu i da su moduli pozicionirani oko centralnog dela koji je rezervisan za prikaz komponente. other menu. Dodavanje novog menija vrši se pomodu opcije New. modul nede biti kreiran i meni se nede prikazati na sajtu.     Unique Name – identifikator menija u sistemu Joomla Title – naziv menija koji de se prikazivati u front end-u Description – opcioni opis menija Module Title – naziv koji de biti dodeljen odgovarajudem modulu u Module manager-u. Bitno je naglasiti da svi Joomla! web sajtovi zahtevaju postojanje bar jednog Menu Module-a dok je postojanje ostalih modula opciono. popunjavanjem forme prikazane na slici. Za dodavanje elemenata novnaprevljenom meniju potrebno je izabrati opciju Menu Items koja se nalazi u okviru menu manager-a a odnosi se na novonapravljeni meni pod nazivom novimeni.

nove stavke se dodaju korišdenjem opcije New. To je najčešde slika u obliku vertikalne ili horizontalne linije Alias – ovaj tip elementa menija koristi se kao pokazivač na ved postojedi element menija. External links – koristi se za prikaz linka ka eksternim sajtovima Separators – koristi se za prikaz elementa koji razdvaja opcije unutar menija. 66 . Elementi menija su organizovani u četiri tipa:  Internal links – ovo je najčešde korišdeni tip menija koji omogudava prikaz stranice koja je deo veb sajta.Novokreirani meni nema nijednu stavku. Prikazani tipovi menija mogu se menjati u zavisnosti od dodatnih instaliranih ekstenizija.    Izborom recimo opcije Article Layout. Prvo je potrebno izabrati tip stavke menija. dobija se slededa forma za unos elementa menija.

Konkretno značenje parametara je sledede:          Title . Po default stavka se dodaje na kraj menija. Važno je izabrati članak na koji de link u elementu menija pokazivati. Sa desne strane stranice.meni u kojem de stavka biti prikazana. dodeliti nivo pristupa.interno ime stavke Link . Po unosu elementa menija. Po defaultu je to postojedi meni Parent Item . kao i način otvaranja linka. zatim izabrati u okviru kog menija de se element prikazivati.kontroliše da li se selektovanjem stavke menija otvara novi prozor u browser ili ne. 67 .definiše ko ima pristup stavki On Click. izborom određenog članka povezali smo stavku menija sa baš tim člankom. Alias . Postupak unošenja stavki menija možemo ponoviti onoliko puta koliko smatramo da je potrebno.Joomla sistem automatski popunjava. Klikom na opciju Select pojavljuje se prozor koji sadrži sve članke.definiše se nivo stavke u okviru menija Published -da li je stavka objavljena ili ne Order .ime stavke. lista Menu items izabranog menija popunjena je unetim elementima.Za svaki element menija treba uneti naziv.definiše redosled stavki menija. Izbor članka se vrši u okviru osnovnih parametara (Parameters (Basic)). podesiti da li je element objavljen ili ne. Open in . nalaze se parametri elementa menija koji treba podesiti. Display in . Access Level . alias.

Modul je objavljen kada je opcija enabled štiklirana. automatski kreirani modul za meni.Da bi se meni prikazao na sajtu. i to na onoj poziciji koja je određena u modulu. Po objavljivanju ovog modula. meni de se prikazati na front-end delu sajta. potrebno je još pokrenuti Module manager. 68 . i objaviti novi.

Ukoliko se izabere neka druga vrste stavke menija.slika koja se prikazuje u okviru menija.sakrij ili prikaži naslov stranice Page Class Suffix .povezana je sa CSS podešavanjima Menu Image . SSL Enabled . Slika se mora nalaziti u folderu"images/stories". levo ili desno od stavke. Sistemski parametri stavki menija su slededi:     Page Title .da li bi stranica trebalo da koristi SSL (Secure Sockets Layer)  69 . isti za sve tipove stavki menija. parametri koji se mogu podešavati de biti drugačiji. Ipak. kao i sistemski parametri.definisanje naslova stranice Show Page Title . detalji koji se unose za svaku stavku su.

9.Articles Kada se klikne na link Articles. Internal Link .3. Arhivirani članci više nisu na javnom delu.1. Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija 1. 2. Archived Article List Koristi se da bi predstavila listu članaka koji su arhivirani i mogu da se pretražuju po datumu. pojavljuju se nove opcije.omogudava sortiranje arhiviranih artikala prema različitim kriterijumima. Parametri:  Order . Article Layout Koristi se za prikaz jednog članka na stranici (Ovaj oblik je jedna vrsta zamene za statički sadržaj iz ranijih verzija Joomla) Parametri:  Izbor članka koji de biti prikazan 70 . ali se i dalje nalaze na sajtu. 3.

Parametri:        Category .broj članaka koji de se prikazivati posle vodedeg članka Columns . publisher-a.da li de biti prikazana slika kao opis kategorije ili sekcije # Leading . ili editora. u blog dizajnu.da li de biti prikazan opis kategorije ili ne Description Image .broj kolona u Intro tekst oblasti # Links . Article Submission Layout Dopušta korisnicima da postave članak. 5.broj članaka koji de biti prikazan u glavnom delu # Intro .4. Ovo važi samo za one koji imaju uloge autora.izbor kategorije Description .broj linkova koji de biti prikazan u delu Links 71 . Category Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim kategorijama.

Section Layout Koristi se za prikaz članaka u jednoj sekciji po kategorijama. u blog dizajnu. 72 . 7. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima. Front Page Blog Layout Koristi se za prikaz svih članak objavljenih na Front Page. Category List Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju jednoj kategoriji u obiku liste. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima. Section Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim sekcijama. Ovakav prikaz pokazuje listu kategorija u jednoj sekciji. 9.6. 8. u blog dizajnu.

koje omogudava korisnicima da odrede maksimalan broj prikaza na strani Show a Feed Link .slika za ovu stranicu.izbor kategorije Contact Image . Standard Contact Layout Koristi se za prikaz podataka o pojedinačnim kontaktima. Parametri:     Category .prikaži ili sakrij drop-down listu koja omogudava korisniku da odabere razlilčite kontakte iz iste kategorije. Mora biti skladištena u "images/stories". Svi izgledi članaka imaju iste opcije u delu Parametri – Component.izbor kontakta Drop Down .  12. 73 .Parametri:  10. Contact Category Layout Koristi se za prikaz svih objavljenih kontakata u određenoj kategoriji.podešavanje poravnanja slike Limit Box . Image Align . Internal Link .prikaži ili sakrij RSS. Parametri:   Contact .prikaži ili sakrij ograničenje.Contacts 11.

News Feed Categories se razlikuju od Article Categories. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. 17. Single Feed Layout Prikaz jednog News Feed. 15. Category List Layout Koristi se za prikaz svih News Feed kategorija. Parametri su analogni sa Contact Category Layout.News Feeds 13. Internal Link – Polls Koristi se za prikaz rezultata ankete. News Feeds i News Feed Categories se ubacuju selektovanjem Components → News Feeds. Category Layout Koriste se za prikaz News Feed u okviru određene kategorije. 74 . 14. 16.prikaži ili sakrij kategoriju kontakta u Breadcrumbs prikazu Internal Link . Show the Category in Breadcrumbs .

Internal Link .prikaži ili sakrij datum kreiranja članka Internal Link . Parametri:  Use Search Areas . za definisanje oblasti pretraživanja Show Created Date .Search Koristi se za prikaz forme za pretraživanje i rezultata pretraživanja.18.User  19. 75 .prikaži ili sakrij polja sa checkbox-ovima.

20. Parametri: 76 . Default Login Layout Omogudava korisniku logovanje na sajt.

User Form Layout Omogudava korisnicima da upravljaju detaljima vezanim za svoje naloge. Default Remind Layout Omogudava korisniku da prima mail poruke na naznačenu adresu 23. 22. Default User Layout Prikazuje poruku dobrodošlice korisnicima. 24. Default Registration Layout Omogudava korisnicima registraciju na sajt. 25.21. 77 . kada se registruju. Default Reset Layout Omogudava korisniku da ponovo dobije šifru.

Internal Link .Web Links 27.26. 78 . Web Link Category List Layout Prikazuje listu svih Web Link kategorija. 29. 28. Web Link Submission Layout Prikazuje formu. koja omoguduje korisnicima da postave web link. Parametri su analogni sa Web link Category Layout. Korisnik može kliknuti na kategoriju da bi video sve linkove koji se nalaze u njoj. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. Category List Layout Prikazuje listu svih web linkova u kategoriji.

koristedi HTML IFrame. Korisnik može da prelazi sa stranice na stranicu spoljašnjeg sajta. Primer na slici ilustruje Joomla web sajt unutar Wrapper. Spoljašnji sajt se nalazi u okviru Wrapper. Internal Link . Parametri: 30. 79 .Ovo funkcioniše samo za korisnike koji poseduju odgovarajude privilegije. a i dalje ostaje na postojedem.Wrapper Koristi se za prikaz spoljašnjeg sajta u okviru stranice na postojedem sajtu. matičnom sajtu.

Ukoliko se izvrši promena na nekoj stavki menija. ako je to neophodno Width .Širina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) Visina . Na taj način se omogudava postojanje identičnih stvaki menija u različitim menijima na sajtu. Scroll Bars .Visina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) External Link Ovaj tip elementa menija se koristi za postavljanje linkova ka spoljašnjem web sajtu ili stranici. 80 . 32. 33. Wrapper URL . Separator Kreira Menu Placeholder ili Separator u okviru Menija. bez potrebe za višestrukim podešavanjima stavki.Da li postoje scrollbar. Može biti veoma koristan u slučaju dugačkih menija. Alias Kreira link ka postojedoj stavki menija. promene de se automatski preneti na Alias.URL sajta koji se otvara u okviru Wrapper IFrame. a ved postoji Alias ka njoj.Parametri:     31. kad je potrebno razdvojiti delove.

. Pomodu menija objedinjujemo dizajn.Evidentno je da upravljanje menijima u stvari gradivno tkivo rada sa Joomla!-om. komponente. sekcijama i nekim eksternim linkovima. kao jednostavnu demonstraciju svega gore navedenog. Napomena: za izradu ovog primera prilikom instalacije Joomla!-e sample podaci (korak broj 6) nisu instalirani!! Početni izgled frontend dela našeg primera je veoma siromašan i kao što se može primetiti aktivan je jedan Menu Module i to Main Menu. napravidemo jedan novi meni a njegove stavke demo povezati sa objavljenim člancima. 81 .. sadržaj. module.9. 3.2. Primer menija U slededem primeru.

Nakon ubacivanja određenog broja članaka i njihove kategorizacije article manager ima slededi izgled. Ukoliko pogledamo frontend deo možemo primetiti da se u centralnom delu našeg portala nalaze članci koji su objavljeni na front page-u. Ovaj postupak je detaljno objašnjen u delu skripte koji je posveden upravljanju sadržajem. 82 .Pošto trenutno nemamo niti jedan članak neophodno je napraviti nekoliko i kategorisati ih.

83 .Ukoliko želimo da u okviru Main Menu-a prikažemo linkove ka sekcijama koje smo napravili za kategorizaciju ovih članaka neophodno je da u administratorskom panelu u okviru Menus menija kliknemo na Main Menu i tako pristupimo Menu Item Manager-u. Pošto smo odlučili da napravimo stavku menija koja de biti link ka sekcijama potrebno ja da u tipu menija internal links izaberemo opciju Articles i u okviru Section dela odaberemo section layout. Klikom na opciju New dobijamo mogudnost da izaberemo tip stavke menija.

Osnovna i jedina razlika je u podešavanju parametara. Nakon što smo sačuvali sve promene možemo pogledati do kakvih je promena došlo na našem portalu. 84 . Odabirom opcije Save prihvatamo promene koje smo napravili. U Parameters (Basic) delu se vrši odabir sekcije koju želimo prikazati kao i još neka osnovna podešavanja. Isti postupak ponavljamo za sve sekcije koje želimo da prikažemo u okviru glavnog menija.Section Layout opcija u okviru Menu Item Manager-a je skoro identična Article layout opciji koja je ranije objašnjena.

Nakon toga potrebno je opet pristupiti Menu Item Manager delu i izabrati opciju New. Ovo je postupak kojim se omogudava povezivanje sekcija i glavnog menija. recimo da sekcija Vesti dana ima podlink sa nekom vešdu morali bi da uradimo sledede. čiji de naziv recimo biti Poslednja vest. Ovoga puta se ne bira opcija Section Layout ved opcija Article Layout. 85 . Prvo je potrebno dodati novu stavku menija.Odabirom nekog od ovako napravljenih linkova imamo pregled ne samo svih kategorija u okviru izabrane sekcije nego imamo i uvid u ukupan broj članaka u okviru svake kategorije. Međutim ukoliko bi sad želeli da kao podlink nekog postojedeg linka postavimo članak. Bitno je napomenuti da je u okviru Menu Item Details-a kod opcije Parent Item promenjen link odnosno napravljen podlink u odnosu na sekciju Vesti dana. Sa desne strane u delu Parameters (Basic) vrši se odabir članka klikom na opciju select.

Izgled backend i frontend dela nakon ovog postupka dat je u naredne dve slike. potvrđuje se klikom na Save dugme. 86 .Izbor članka koji de biti povezan sa linkom. pod nazivom poslednja vest.

87 . Pored opcije koja omogudava promenu naziva menija u Details okviru postoji mogudnost promene pozicije samog modula.Evidentno je da se naziv glavnog menija ne uklapa u koncepciju sajta. odnosno da se sa predefinisane leve strane premesti na desnu. Ovde treba naglasiti da pozicija na koje je mogude postaviti modul zavise od šablona. Naime naziv Main Menu je pogodan ukoliko je sajt namenjem engleskom govornom području. Izmena naziva se vrši u okviru Module Manager-a izborom menija čiji se naziv menja i klikom na opciju Edit. međutim ukoliko je orjentisan samo na domade tržište potrebno je taj naziv promeniti.

Horinzotal i Flat List. postoje tri moguda stila prikaza menija: Vertical. Ukoliko bi u ovom momentu želeli da na naš portal postavimo korisne linkove koji su nam pomogli da savladamo osnove Joomla!-e morali bi da napravimo novi meni koji bi nazvali linkovi i u okviru njega stavke koje bi referencirale na neke sajtove. Postavlja se logično pitanje kako postaviti novi meni i kako ga pozicionirati. Ova podešavanja se vrše u okviru Module managera. Zatim se pristupa podešavanju opcija koje su vezane za taj modul i to izborom opcije Edit. Nakon toga novodefinisani meni povezujemo sa modulom i pozicioniramo ga na stranici. 88 .U odeljku Module Parameters mogude je podesiti i stil prikaza menija u frontend-u. Potrebno je prvo aktivirati modul klikom na Enabled opciju. Potvrđujemo unete podatke odabirom opcije Save. Kako portal raste tako je evidentno da jedan meni nije dovoljan. Novi meni pravimo u okviru Menu Manager-a izborom opcije New. Izbor prikaza zavisi od pozicije menija kao i od šablona koji se koristi.

89 .Ovde je bitno naglasiti da ukoliko ne želimo da nam novonapravljeni meni ima slededi izgled ved želimo da izgleda identično kao i Moj meni odnosno da je ukviren plavom bojom onda je neophodno u okviru Module Class Suffix opcije upisati _menu. Na taj način koristimo predefinisan CSS za menije.

Prvo je potrebno da izaberemo opciju Linkovi koja se nalazi u okviru Menus menija.Izgled menija nakon ovog upisa dat je na slici Ostalo je jos samo da u novonapravljeni meni postavimo link ka nekom sajtu. 90 .

alijas. Ostalo je još samo da se popuni naziv linka. na koju veb adresu link ukazuje i podešavanje koje definiše šta se događa kad kliknemo na taj link odnosno da li se link otvara u istom prozoru ili u poptuno novom prozoru.Nakon toga se meni povezuje sa eksternim linkom i to tako što se edituje meni i među ponuđenim opcijama bira External Link. 91 . Naravno da nam je cilj da posetioci našeg sajta klikom na neki od linkova ne napuste naš portal tako da je logičan izbor opcija New Window with Browser Navigation. Konačan izgled naslovne strane našeg portala sada izgleda ovako.

članak se zaključava za druge korisnike sve do završetka sesije. Clean cache – omogudava brisanje keširanih fajlova sa servera.10. Ukoliko korisnik ne klikne na neku od opcija za završetak sesije (save.  92 . Joomla Tools U okviru menija Tools. nalaze se sledede opcije:     Read messages – opcija za čitanje privatnih poruka koje back end korisnici mogu razmenjivati Write messages – opcija za pisanje privatnih poruka Mass mail – opcija koja omogudava administratoru da pošalje mejl grupi korisnika Global Check-in – opcija za pradenje “zaključanih” elemenata. cancel i sl.3. Kada neki korisnik edituje članak.) članak može dugo vremena biti zaključan za druge korisnike.

Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju Jedno od ključnih pitanja prilikom projektovanja i implementacije bilo kog sajta jeste definisanje postupka čuvanja podataka. Kada se pojavi ekran sa podešavanjima vezanim za eksport baze. potrebno je redovno obavljati procese backup-a baze podataka. Kada su u pitanju Joomla sajtovi. Na kraju kliknuti dugme GO. potrebno je odabrati opciju export. Baza je skladištena na serveru i da bi se izvršio backup (kreirala rezervna kopija baze). kao što je prikazano na slici.4. 93 . potrebno je odabrati da se baza sačuva kao fajl (save as file) i tip fajla sql. neophodno je otidi u phpMyAdmin deo. Selektovanjem baze u kojoj se nalaze podaci sa Joomla sajta. Da bi smo eksportovali bazu. dobija se slededi prikaz.

Otvara se novi prozor, u kom treba odabrati lokaciju na kojoj de fajl (backup baze) biti sačuvan.

4.1. Importovanje baze
U slučaju prebacivanja Joomla sajta na drugu lokaciju, postupak je slededi: 1) Kopirati celokupan sadržaj sajta (ceo folder, u ovom slučaju joomlaportal) na odgovarajude mesto na serveru (ako se prebacuje na drugi (lokalni) računar, adresa je najčešde ../www/) 2) Kreirati novu bazu (istog imena tj. u nasem slucaju joomlabaza) i importovati fajl dobijen eksportovanjem originalne baze Odabrati bazu u koju se ubacuju podaci i kliknuti opciju import ka na slici

94

Konačno, odabrati fajl u kojem se nalaze podaci i kliknuti dugme Go

Na kraju se dobija poruka o uspešnosti i podaci su ubačeni u bazu! 3) Kreirati korisnika i dodeliti mu odgovarajude privilegije nad bazom. Odabrati opciju privileges.

Odabrati opciju Add a new user

95

Potrebno je popuniti prazna polja. Podaci moraju biti identični podacima sa prethodne lokacije!!!

User name: korisnik Host: localhost Password: sifra

I selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije. Konačno, kliknuti dugme go na dnu ekrana

96

97 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful