UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIOIH NAUKA LABORATORIJA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

JOOMLA CMS Skripta iz predmeta Elektronsko poslovanje

Sadržaj
1. 2. Portali ........................................................................................................................................ 4 CMS ........................................................................................................................................... 5 2.1. JOOMLA CMS ................................................................................................................... 10 Instalacija Wamp Server i Joomla CMS...................................................................... 13 Instalacija Joomla CMS ............................................................................................. 18

2.1.1. 2.1.2. 3.

Administracija Joomla CMS portala .......................................................................................... 21 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Globalna podešavanja ...................................................................................................... 23 Administracija korisnika ................................................................................................... 24 Administracija jezika ........................................................................................................ 25 Upravljanje templejtima .................................................................................................. 27 Administracija sadržaja .................................................................................................... 32 Sekcije ...................................................................................................................... 33 Kategorije ................................................................................................................. 34 Članci ....................................................................................................................... 36 Administracija naslovne strane ................................................................................. 40

3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.6.

Moduli ............................................................................................................................. 41 Archived content ...................................................................................................... 42 Banner ..................................................................................................................... 43 Breadcrumbs ............................................................................................................ 43 Custom HTML ........................................................................................................... 44 Feed Display ............................................................................................................. 44 Footer ...................................................................................................................... 44 Latest News .............................................................................................................. 45 Login ........................................................................................................................ 45 Menu ....................................................................................................................... 46 Most Read Content................................................................................................... 47 NewsFlash ................................................................................................................ 47 2

3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11.

3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16. 3.6.17. 3.6.18. 3.6.19. 3.6.20. 3.7.

Poll ........................................................................................................................... 47 Random Image ......................................................................................................... 48 Related articles ......................................................................................................... 48 Search ...................................................................................................................... 48 Sections .................................................................................................................... 49 Statistics ................................................................................................................... 49 Syndicate.................................................................................................................. 49 Who's Online ............................................................................................................ 49 Wrapper ................................................................................................................... 50

Komponente .................................................................................................................... 50 Baneri....................................................................................................................... 51 Kontakti .................................................................................................................... 52 Komponenta za ankete ............................................................................................. 53 Komponenta Web links............................................................................................. 54

3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.8. 3.9.

Instalacija dodatnih komponenti ...................................................................................... 56 Upravljanje menijima ....................................................................................................... 64 Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija .......................................................... 70 Primer menija........................................................................................................... 81 Joomla Tools ................................................................................................................ 92

3.9.1. 3.9.2. 3.10.

4. Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju .......................................................... 93 4.1. Importovanje baze ................................................................................................................ 94

3

Bez obzira na to gde se informacije nalaze ili kog su formata. ljudima. Horinzotalni portali posetiocu pružaju informacije iz više različitih oblasti (http://www. Osnovna podela portala je na horinzotalne i vertikalne portale. aplikacijama i raznim informacijama. Suština problema je u zahtevima za integracijom mnogobrojnih različitih korisničkih interfejsa i skladišta podataka. su:     Portal kombinuje nekoliko osnovnih sistema i aplikacija na jednoj stranici u vreme upita. Portali objedinjuju različite informacije iz vedeg broja izvora. Ovo znači da je portal zasnovan na principu dinamičnog web sajta. Dizajnirana je za korištenje distrubuiranih aplikacija. koje bi u suprotnom predstavljale zasebne jedinice. Obezbeđuje jedinstvenu sign-on formu.1. portal prikuplja sve informacije na način koji je odgovarajudi za krajnjeg korisnika. pružajudi tako dosledne podatke i pristup brojnim aplikacijama.nadlanu. Personalizovana interakcija korisnika. trenutni pristup svim sasvim različitim informacijama. Kao prednosti Web portala mogu se navesti sledede:      Inteligentna integracija i pristup sadržajima. i Brza. da krajnjem korisniku obezbedi pogodan način pristupa i interakciju sa poslovnim aplikacijama. Svrha portala je. Portali Najuža definicija portala je da su portali jedinstvena tačka pristupa mnogobrojnim izvorima podataka. sadržajima i procesima. i Portal je dizajniran da usluži hiljade konkurentnih sesija. kao i različitog broja softvera koji deluju između aplikacije i mreže kako bi omogudili razne usluge sa brojnih drugih izvora. jednostavna modifikacija i održavanje sadržaja na stranici. upravljaju sopstvenim profilima. Korisnici mogu da personalizuju i organizuju izgled portala prema sopstvenim kriterijumima. personalizovati i osigurati.com) Neki od osnovnih elemenata aplikacija na portalu. Personalizovani portal je stranica na Webu koja uglavnom pruža mogudnosti posebno prilagođene svakom korisniku. 4 .internet.com) dok vertikalni portali ("vortali") su sajtovi čija je svrha objedinjavanje svih aktivnosti iz jedne oblasti (http://www. uz mogudnost poseta i prelaska na stranice sa drugačijim sadržajem. gledano sa aspekta klijenta. kao i da objavljuju i dele dokumenta. Objedinjen. Poboljšana komunikacija i saradnja između korisnika. dakle. samim tim web programeri susredu se sa problemima koji nastaju sa sve vedom kompleksnošdu web aplikacija. Sadržaji su dinamični i mogu se filtrirati.

Vremenom. javlja se potreba za proširivanjem sajta i dodavanjem vedeg broja novih funkcionalnosti. Na primer:            Specifikacije i cene proizvoda Ilustracije proizvoda Informacije o proizvodima Kategorije proizvoda Specijalne marketinške akcije koje se s vremena na vreme obavljaju Uslovi korišdenja Linkovi za navigaciju kroz sajt Informacije o podršci i servisu Obaveštenja za štampu Ponude za posao Kontakt telefoni. oni često nalaze da njihovi jednostavni “flat-file” web sajtovi. posebno za odgovore na hitne konkurentske prilike i pretnje Postojeda struktura web sajtova ne omogudava široku upotrebu ili deljenje web sadržaja Postojeda arhitektura web sajtova nije proširiva ili interoperatibilna dovoljno da sa manjim troškovima napravi rešenja za jedinstvene poslovne probleme ili da se integriše sa postojedim back-end sistemima. uporedo sa rastom poslovanja kompanije na Interentu. osnovni autorski alati. Dodatno. dinamično okruženje pred kompanije stavljaju sve kompleksnije zahteve za projektovanjem i implementacijom poslovanja na globalnoj mreži. poslovnim aplikacijama i intranet portalima   Dimenzija problema se povedava ukoliko se pokuša sagledati koji sve sadržaji mogu da se menjaju vremenom i koji samim tim zahtevaju ažuriranje.2. mapa lokacije 5 . adrese. Međutim. U početnoj fazi poslovanja na Internetu. ili čak sistemi sadržaja izrađeni po narudžbini nisu dovoljni da podrže njihove poslovne ciljeve. CMS Prvi korak ka izlasku kompanije na Internet. sajt kompanije se uglavnom sastoji od nekoliko statičkih stranica sa osnovnim informacijama. je svakako postavljanje Web prezentacije koja de svim zainteresovanim stranama pružiti neophodne informacije o poslovanju same kompanije. ovo se dešava zato što:  IT osoblje nije opremljeno alatima potrebnim za brzo i troškovno-efektivno građenje naprednih funkcionalnosti. globalni trendovi. Tipično. kako organizacije orijentisane na rast teže da prošire kompleksne poslovne procese na web.

reuse) informacija Sistemi za upravljanje sadržajima omoguduju decentralizovano kreiranje sadržaja CM sistem prikazuje centralizovani “tok rada” (engl. Iz gore navedenih problema. grafike. Flash animacija. menja i na kraju publikuje različite sadržaje poput teksta. video zapisa i slično. menjaju i publikuju na jednostavan način. proces odobravanja i pravila po kojima se kontroliše životni ciklus sadržaja od trenutka kreiranja do trenutka publikovanja na spoljni medijum Zamisao CMS-a je da na što logičniji način napravi hijerarhiju između informacija (sadržaja) i uspostavi međusobne veze. brisanje. workflow). 6    . a ne za način na koji taj sadržaj dospeva na sajt. Na primer. da održavanje jednog sajta ne bi trebalo da se oslanja na prisustvo tehničkog osoblja niti bi to trebao da bude stalni zadatak informacionog odeljenja kompanije. Sa CM sistemom je posebno izraženo „ponovno iskorišdenje“ (engl. slika. Bitno je napomenuti. kao i povezivanje "odvojenih" delova sadržaja linkovima (Hypertext). Upravljanje sadržajima se odnosi na efektivno upravljanje digitalnim informacijiama kombinujudi pravila. dok je sam način na koji se prikazuju podaci sekundaran. se može izvudi zaključak da je napraviti jedan Web sajt jednokratni zahtev koji se sa lakodom rešava. video/audio zapis i slično. e-mail poruka. Pod sadržajem se podrazumeva bilo kakva jedinica digitalne informacije: ona može biti tekst. dok održavati taj isti sajt otvara potpuno novu oblast problema za čije rešenje je neophodno postojanje ozbiljnog softvera koji radi u pozadini i čini put od ideje do realizacije transparentnim za sve osobe koje su uključenje u održavanje jednog Web sajta. konzistentne i visoko kvalitetne. pri čemu je manipulacija tim sadržajima ograničena centralizovanim setom pravila. U pitanju je struktura informacija i njihovo mesto u sistemu u odnosu na ostale informacije. nešto tako trivijalno poput promene samo jedne reči u delu teksta na Web stranici bi uz korišdenje tradicionalnih metoda zahtevalo da to uradi neko ko razume HTML kod. Ključne prednosti CMS su:     CM sistem omogudava da informacije budu sveže ažurirane..  Logoi. Može se redi da je prvenstveni cilj dobrog CMS-a uspostaviti hijerarhiju i omoguditi jednostavno dodavanje. izmenu i arhiviranje sadržaja. procese i tokove rada na način na koji centralizovana tehnička lica i decentralizovani autori/editori digitalnih informacija mogu te informacije da kreiraju. Tradicionalni alati i metodi pravljenja Web stranica ne samo da zahtevaju intenzivan ljudski rad ved su ujedno i neefikasni i izuzetno skupi.. fotografije i dijagrami . Održavanje mora da sprovodi netehničko osoblje koje je specijalizovano za sadržaj koji treba da se na tom sajtu pojavi. procesa i tokova rada koji obezbeđuju koherentan i validan izgled krajnjeg produkta kao što je na primer Web sajt. CM sistem je alat koji omogudava različitom tehničkom i netehničkom osoblju da kreira.

Sadržaj se čuva u skladištu sadržaja pre nego što se procesira i pre nego što on postane deo sistema kolekcija. Sistem za upravljanje može služiti kao deo sistema publikacije. Taj sadržaj čuva se u skladištu. autor unosi sadržaj na samoj formi. i ne može se jasno izdvojiti od samog sistema koji publikuje sajt. sistem za upravljanje i sistem za publikacije) mogu imati nekoliko preklapanja. Skladište se obično nalazi na istom mestu gde i sajt. Ova slika je pogled na CMS sa najvišeg nivoa.Model CMS-a se. Tri dela sistema koja su logički izdvojena (sistem kolekcije. može podeliti na tri (pod)sistema:    (Pod)sistem kolekcije (Pod)sistem upravljanja (Pod)sistem prikazivanja Na slici je prikazano kako informacije prolaze kroz sistem kolekcije i vradaju se u komponente sadržaja. kao što su:  Sistem za upravljanje služi kao deo sistema kolekcije. U pozadini.commerce transakcijama Integrated CMS (I-CMS) – pomod u radu sa dokumentima i sadržajima Publications CMS (P-CMS) – za izdavaštvo Learning CMS (L-CMS) – za web baziran e-learning 7 . U sistemima kolekcije koji su bazirani na web formama.   Tipovi CMS su:      Web CMS – za web publikaciju Transactional CMS (T-CMS) – za upravljanje e . Sistem publikacije prikazuje komponente iz upravljačkog sistema i pretvara ih u publikacije. sistem publikacije kreira web formu koju koristi sistem kolekcije. Sistem publikacije može služiti kao deo sistema kolekcije.

postoje i ostale tehnologije zasnovane na konceptima CMS. ili mogu da se koriste proverena i testirana široko prihvadena rešenja . mora da ima bar 3 stvari da bi bio upotrebljiv:    Da na neki način komunicira sa klijentskim računarima i korisnikom (client/server) Da čuva unete podatke na nekom mestu (baza podataka) Da ima svoju "inteligenciju" i alate kojima se korisnici koriste (sam program). WCM sistemi pokrivaju kompletan ciklus upravljanja web stranicama na sajtu.cmsreview. ved kao niz povezanih i međusobno komplementarnih tehnologija.odvojene aplikacije za svaku funkciju. Svaki WebCMS program. preko publikovanja. Na adresi http://www.html se nalazi spisak svih značajnih WCMS platformi. uopšteno gledano. kao i njihovih karakteristika. Pored sistema za upravljanje web sadržajem. od obezbeđivanja jednostavnih alata za kreiranje sadržaja (tzv. Ove tehnologije ne treba razmatrati kao odvojen. Osnovne funkcionalnosti WCMS sistema se mogu razdvojiti na nekoliko glavnih kategorija: 8 . Ove tri osnovne funkcije mogu da budu "spakovane" u jedinstvenu aplikaciju (što ima svoje nedostatke). Enterprise CMS (E-CMS) – kombinacija različitih CMS-a Danas se termin CMS uglavnom poistoveduje sa terminom WebCMS. do krajnjeg arhiviranja .WYSIWYG editori – What You See Is What You Get).com/CMSListing.

) Objavljivanje .    Pored navedenih mogu se izdvojiti sledede karakteristike WCMS platformi:    Web interfejs za administraciju Sistem šablona Modularan sistem . editora realnog prikaza Upravljanje slikama i fajlovima ostalih formata 9    . Šabloni omogudavaju da se na lak i brz način promeni izgled (prezentacija) sadržaja. tj.velika je prednost ako je CMS modularan. Na ovaj način se skladišti sav sadržaj.kada je kreiranje sadržaja gotovo. status i sl. ona se čuva u bazi podataka (skladištu CMS-a). Menadžment sadržaja . sastoji se iz niza manjih celina Online uređivanje sadržaja Online uređivanje teksta pomodu WYSIWYG (What You See Is What You Get) editora. zajedno sa ostalim detaljima (verzije. Prezentacija – Putem template-a. Sistemi za upravljanje sadržajem poseduju jake mehanizme (engine) za objavljivanje.jednom kada se stranica kreira. Neki WCMS sistemi mogu samostalno da izgrade navigaciju za sadržaje tako što provere strukturu sadržaja direktno iz skladišta. dozvole nad sadržajem. on može biti objavljen. koji omogudavaju da izgled i raspored strana na sajtu budu primenjeni automatski tokom objavljivanja. WCMS prikazuje sadržaj krajnjim korisnicima. tj. Kreiranje sadržaja – WCMS obezbeđuje okruženje za kreiranje sadržaja koje je jednostavno za upotrebu.

dok se decentralizovan koristi za upravljanje intranetom.) kako bi kreirali novi sadržaj i upravljali procesom objavljivanja. a kao web server Apache 10  . Osnovne karakteristike Joomla CMS:  To je open source softver za menadžment sadržaja (CMS) koji služi za pravljenje i održavanje websajtova. Ruby Template sistem definiše raspored i izgled elemenata na stranici. Decentralizovan sistem podrazumeva da je sadržaj na intranetu ili korporativnom web site-u u vlasništvu više različitih poslovnih grupa u okviru organizacije. Obično su to HTML ili XHTML templejti. novinare i dr. Pisana programskim jezikom PHP i kao bazu koristi MySql. sa umetnutim dinamičkim elementima  Sistem za upravljanjem sadržajem se u organizaciju može implementirati kao centralizovan ili decentralizovan sistem.1. Centralizovano stvaranje podrazumeva postavljanje specijalizovanog tima (pisce. Java. Po definiciji centralizovani sistem se koristi za web-sajtove.    Ugrađena podrška za pretragu Upravljanje korisnicima Podrška za višejezičnost Sigurnost Tehnologija CMS:   U bazi podataka skladište se svi podaci i sadržaji Aplikaciona logika realizuje se u programskom jeziku pogodnom za Web aplikacije. 2. Najčešde korišdeni jezici su: PHP. reč joomla potiče od Svahili jezika i znači "svi zajedno". JOOMLA! CMS Joomla! je slobodan sistem za upravljanje sadržajem. C#. Python. urednike.

Postoji pet tipova ekstenzija:  Komponente (Components)  Moduli (Modules)  Dodaci (Plugins)  Šabloni (Templates)  Jezici (Languages) 11 . MVC (Model-view-controller) okruženje za razvoj web aplikacija Web sajt urađen u Joomla!-i sadrži nekoliko elemenata koji zajedno proizvode stranicu onakvom kakva je vidljiva u pretraživaču. Pored osnovnih elemenata koji su u okviru instalacije postoje i dodatni elementi kojima možete proširiti i dodati nove alate za upravljenje sadržajem. To su Joomla ekstenzije.

mogude prikazati jednu i samo jednu komponentu. Šabloni su u osnovi dizajn Joomla sajta. U izvršavanju bilo kog dela Joomle (bio on u modulu ili komponenti) može se pokrenuti neki događaj. sh404SEF – komponenta koja kreira "Search Engine Friendly" URL-ove… Moduli su jednostavne i fleksibilne ekstenzije koje se koriste za renderovanje strane i mnogo su jednostavniji od komponenti. npr. odnosno njenom centralnom delu. Oni utiču kako na javni tako i na administratorski deo sajta.Komponente su najveda i najkompleksnija ekstenzija. Pored standardnih joomla komponenti postoje i dodatne koje se mogu instalirati u zavisnosti od potreba vašeg sajta. Oni predstavljaju dodatne programe tj. Šabloni su relativno jednostavni za prilagođavanje i omoguduju maksimalnu fleksibilnost izgleda sajta. kada se on pokrene dodatak upravlja izvršenjem akcije nad tim događajem. Moduli mogu biti najobičniji statički HTML. mogu "prikupljati" podatke sa našeg ili nekog drugog sajta. mogu biti povezani na komponentu… Dodaci su osnova za upravljanje događajima. Prilikom svakog učitavanja stranice poziva se komponenta koja generiše glavni sadržaj stranice "main page body" (com_content). Svaka komponenta ima administratorski i javni deo. Jezici mogu biti u okviru osnovnog paketa ili kao dodatna ekstenzija. Iz ovoga sledi da je na jednoj stranici. 12 . Oni su delovi koda koji su integrisani ili interpretirani od nekog drugog dela programa. dodatne ekstenzije. Glavna osobina dodataka je prikazivanje i proširenje opcija u centralnom delu sadržaja. VirtueMart – prodavnica. Jezici su u osnovi fajlovi sastavljeni iz parova ključ/vrednost i oni omogudavaju prevod statičkog teksta koji je u vezi sa joomla izvornim kodom. Svaki šablon sadrži definisane pozicije na kojima se u okviru stranice mogu prikazati moduli dok je centralni deo šablona uvek rezervisan za aktivnu komponentu. ovi paketi sadrže XML meta fajl koji opisuje jezik i font informacije za PDF generisanje sadržaja.

1.Neki od primera gde se koristi JOOMLA su:          Korporativni web sajtovi ili portali Korporativni ekstranet i intranet Online magazini.com (Cultural) . škola i sl.http://www.harvard.http://gsas. U okviru hosting paketa dobija se i Control Panel koji omogudava jednostavno održavanje naše prezentacije kao i njen upload na server.http://www.org  Dnevni list Borba (http://www.unric.http://www.com 2.com  Outdoor Photographer (Magazine) http://www. novine i puiblikacije E-commerce i online rezervaicije Vladine aplikacije Web sajtovi manjih poslovnih organizacija Portali zajednica Sajtovi fakulteta. iz tog 13 .playshakespeare.outdoorphotographer.ihop.com  PlayShakespeare. Naravno da nam nije u interesu da prilikom izmene dizajna sajta ili obogadivanja sadržaja on ne bude u funkciji. Instalacija Wamp Server i Joomla CMS Ukoliko želimo da "postavimo" naš sajt "na Internet" neophodno je prvo da zakupimo hosting i domen kod nekog provajdera (napomena: postoje i druge – besplatne mogudnosti) iliti web adresu po kojoj de biti prepoznatljiv naš sajt.edu  The Green Maven (Eco-resources) .rs)  IHOP (Restaurant chain) . Lični sajtovi Primeri sajtova poznatih organizacija razvijenih u JOOMLA CMS:  United Nations (Governmental organization) . Svaki web sajt bi trebalo da je dostupan korisnicima 24h dnevno 365 dana u godini.borba.1.greenmaven.com  Harvard University (Educational) . Kad je prezentacija postavljena na server a hosting i domen pladeni onda korisnik iz bilo kojeg kraja sveta može pomodu web browsera pristupiti našoj prezentaciji.http://www.

Rešenje ovog problema je neki od slededih programski paketa: WAMP.19 (http://www. Nakon pokretanja instalacionog fajla WampServer 2. Najpraktičnije rešenje bi bilo kada bi se nekako ove promene mogle vršiti i testirati na lokalnom računaru a samo finalne verzije upload-ovati na server.2.php. Minimalni uslovi su instaliran MySQL 3. Apache je web server a PHP je skriptni jezik serverske strane. Jedna od mnogobrojnih solucija koja rešava ove zahteve je programski paket WampServer 2.mysql. Ovi zahtevi su prisutni samo kad se vrši instalacija Joomla-e u lokalu (na lokalnom računaru).23.13.com). Predstavlja integrisano rešenje za sve gore navedene tehnologije (Apache 2.org) i PHP 4.apache. PHP 5. celokupan proces instalacije se odvija automatski. 14 . neophodno je da se njegov sadržaj postavi (prekopira) u okviru www foldera servera. EasyPHP.8. u Taskbaru se pojavljuje identifikator WampServer panela: .x (http://www. WAMP radi isključivo na windows operativnom sistemu. Kada je u pitanju Joomla CMS. MySQL 5). Apache 1.0 se pokrede kao i bilo koji drugi program.x (http://www.0. Ukoliko to nije slučaj vrlo je verovatno da sajt nede biti potpuno funkcionalan nakon postavljanja na udaljeni server.2. Lokalni server ima pristup samo ovom direktorijumu i svim njegovim poddirektorijumima tako da je iz tog razloga neophodno da se kompletan sadržaj sajta nalazi u okviru root direktorijuma. za korisnike Linux operativnog sistema koristi se programski paket LAMP (Linux Apache MySQL PHP).net). Ukoliko je WampServer pravilno pokrenut. preporučivo je za početak u okviru root direktorijuma kreirati folder. WampServer 2. Pre same instalacije Joomla-e neophodno je proveriti da li vaš računar ispunjava osnovne sistemske zahteve za uspešnu instalaciju. XAMPP. MySQL je server baze podataka. odnosno u root direktorijum lokalnog servera.0. Levim klikom na ikonicu u Taskbaru dobija se prikaz Prilikom instalacije i kreiranja bilo kog dinamičkog sajta. Oni objedinjuju sve što nam je potrebno da na našem kompjuteru "simuliramo" rad servera odnosno da na istom računaru imamo i klijenta i server.razloga se postavlja pitanje kako izvršiti bilo kakvu promenu na postojedem sajtu ili kako uopšte proveriti da li je naša novonapravljena web prezentacija funkcionalna a ne "obarati" staru verziju koja radi.

Izborom opcije localhost iz WampServer panela. u web browser-u se prikazuje početna strana WampServera. Izborom opcije phpmyadmin iz WampServer panela u browser-u se otvara stranica preko koje se upravlja bazama podataka skladištenim na Apache serveru. 15 . Prilikom unosa naziva baze potrebno je voditi računa o malim i velikim slovima! S desne strane polja za unos naziva baze umesto Collation neohodno je iz list box-a izabrati opciju ut8_unicode_ci. sa podacima o verziji Apache servera. kreirana je baza joomlabaza. Potrebno je kreirati bazu nad kojom de biti instaliran Joomla sajt. PHP. joomlaportal i u njega iskopirati sve fajlove i foldere dobijene raspakivanjem instalacione verzije Joomla.npr. U primeru. instaliranim dodacima. kao i projektima koji se nalaze u root-u servera (joomlaportal u ovom slučaju).

Odabrati opciju Add a new user 16 .Nakon kreiranja baze. iz sigurnosnih razloga. Odabrati opciju privileges. neophodno je kreirati korisnika koji de imati privilegije da upravlja tom bazom.

u ovo polje potrebno je uneti šifru i selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije.u ovo polje potrebno je uneti "localhost" Password .Potrebno je popuniti prazna polja:  User name . Konačno.u ovo polje potrebno je uneti naziv korisnika baze   Host . kliknuti dugme go na dnu ekrana 17 .

Instalacija Joomla CMS Prvi korak je pokretanje projekta preko početne strane WampServera.2.1. Provera parametara na serveru služi za proveru da li su zadovoljeni svi preduslovi za uspešnu instalaciju. U levom delu prozora su prikazani koraci tokom instalacije. Ovaj jezik nema veze sa jezikom na sajtu koji se kreira. treba kliknuti dugme next u gornjem desnom uglu. Alternativan način je uneti adresu projekta u browser (u ovom primeru http://localhost/joomlaportal). 18 .2. Da bi se prešlo na slededi korak. Odnosi se samo na jezik tokom instalacije.

koji su ranije definisani. U četvrtom koraku se definišu parametri vezani za bazu i korisnika definisanog na serveru. Na slici su vrednosti parametara. 19 .U slededem koraku su definisani uslovi korišdenja softvera i GNU licence.

Peti korak u instalaciji je definisanje parametara vezanih za ftp pristup. ova podešavanja treba preskočiti. Pošto se instalacija radi u lokalu. instalacija je uspešno završena. kliknuti digme next u gornjem desnom uglu Ako su uputstva ispoštovana na pravi način. U pretposlednjem koraku su prikazana ključna podešavanja vezana za sajt:   Ime sajta Šifra administratora Konačno. 20 .

Na kraju. obavezno obrisati folder installation u www direktorijumu servera!!! U levom gornjem uglu ekrana se nalaze opcije za pristup administratorskom i javnom delu portala a može im se pristupiti i na slededi način   localhost/joomlaportal/administrator .administratorski deo localhost/joomlaportal . 3.javni deo Ukoliko se Joomla CMS instalira online. samo se fajlovi i folderi kopiraju u unapred definisanom folderu na serveru. Administracija Joomla CMS portala Joomla CMS ima dva dela: Administrativni deo – pristup dozvoljen samo administratorima i korisnicima sa određenim privilegijama Javni deo – pristup omoguden svim posetiocima 21 . postupak je analogan ovom.

pristupa se administratorskom panelu Logovanje na administratorski deo 22 .Javni deo portala Nakon logovanja pomodu šifre administratora definisane tokom instalacije.

U okviru globalnih opcija navedeneni su parametri prema kojima sistem funkcioniše. najpopularnijim vestima i člancima. dobija se dodatno objašnjenje za tu opciju. Opcija preview u gornjem desnom uglu omogudava prikaz izgleda javnog dela portala. 3. podacima o menijima. podešavanja vezana za konekciju ka bazi. 23 . i mnoge druge opcije. Ukoliko se kursor zadrži na nekoj od opcija na stranici.Početna stranica admin dela Administrativni panel predstavlja jedinstvenu tačku upravljanja funkcionisanjem portala. Globalna podešavanja Delu za globalna podešavanja se pristupa preko opcije SiteGlobal Configuration. Na ovoj stranici administrator je u mogudnosti da ima evidenciju o prisutnim korisnicima. podaci o serveru.1. Administrator ima na raspolaganju velik broj opcija za upravljanje različitim segmentima portala. Postoje tri dela:    Sajt Sistem Server Globalna podešavanja se mogu definisati kao osnovne preference kojima se sistem postavlja u rad. Svaka od opcija de biti objašnjena u nastavku teksta.

korisnika. Front-end korisnici a. Superadministrator – korisnik koji ima potpuni pristup sistemu. izborom opcije User manager.2.) c. i skoro potpunu pristup back end delu sistema (administracija templejta. Publisher – korisnik koji ima pravo da odluči koji de se sadržaj objavljivati na portalu 2. dok mu je pristup u back end delu sistema ograničen uglavnom na sadržaje b. i sl. U zavisnoti od tipa portala. Po instalaciji Joomla CMS-a. koji imaju različite nivoe privilegija. administrator koji pripada grupi super administratora. Back-end korisnici a. kreiran je samo jedan korisnik. Administracija korisnika Panelu za administraciju korisnika u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Site.3. ovaj tip korisnika najčešde se dodeljuje korisnicima koji se mogu samostalno registrovati preko front end dela portala i nemaju nikakvu mogudnost kreiranja sadržaja b. 24 . Editor – korisnik koji putem front end forme može kreirati i editovati sadržaj d. Registered – korisnik sa najnižim nivoom pristupa sajtu. Korisnici u Joomla sistemu podeljeni su na sledede tipove: 1. Manager – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu. Administrator – korisnik koji ima potpuni pristup front end delu. Author – korisnik koji putem forme sa front end dela portala može kreirati sadržaj c. iz back end ili front end dela. često je potrebno kreirati nove korisnike na sistemu.

Klikom na browse se bira odgovarajudi fajl sa jezikom. Potrebno je kliknuti dugme Upload & Install. Na ovaj način se ubacuju i ostali dodaci u sistemu. U primeru se ubacuje srpski jezik – latinica u javni deo portala. Nakon toga se dobija poruka o uspešnosti instalacije. potrebno je u administratorskom panelu u okviru menija odabrati opciju extension--> install. Administracija jezika Prevodi Joomla sistema na srpski jezik su dostupni i za korisnički i za administratorski deo. 25 .3. Da bi se ubacio određen jezik.3.

potrebno je odabrati opciju extension--> language manager i označiti srpski jezik kao default(opcija u gornjem desnom uglu).Konačno. Ako se ode na javni deo. vidi se da je došlo do promena! 26 .

Treba napomenuti da su oni delovi koji pripadaju Joomla sistemu sada na srpskom jeziku. I administratorski i javni deo se zasnivaju na templejtu. komponente kao i CSS. i jednog css fajla u kome je dat dodatni opis samog dizajna.4. Istovremeno. Templejti se mogu pronadi na Internetu – neki od njih su besplatni. je na engleskom i njime se upravlja preko administrativnog dela. a neki nisu više dostupni. Posmatra se kao jedna default stranica na kojoj je dat raspored elemenata na strani. Kada se instalira Joomla. Upravljanje templejtima Templejt kontroliše kompletan izgled sajta. pozicija različitih elemenata. Predstavlja okvir koji integriše elemente. module. a neki se pladaju. Naravno. Na slededoj slici je prikazano kako se upravlja postojedim templejtima. Preko templejta se definiše raspored. dostupnost. Pojedini elementi sajta menaju izgled. 3. koji se nalazi u okviru Extension menija. 27 . poziciju. Templejtima se upravlja iz Template Manager. nakon toga dolazi do promena u javnom delu. modula i sl. mogude je razviti sopstveni templejt. Da bi templejt postao aktivan. ali ostatak sadržaja. u default verziji ved postoji nekoliko templejta. mora da se označi kao default u opciji Template Manager.

28 . Na slededoj slici je prikazan novi izgled sajta. templejt se aktivira na prethodno opisan način. U ovom primeru bide ubačen template businnes_simple. Ako je templejt instaliran na odgovarajudi način. dobija se poruka o uspešnosti.Ubacivanje novog templejta se odvija preko opcije Extensions-->Install/Uninstall. Konačno.

ručnom izmenom fajlova. a zatim opcija edit u gornjem desnom uglu./www/joomlaportal/templates Templejtom se može upravljati. kao i opcije preview i apply 29 . U meniju se odabere Extensions-->template manager. ili u administrativnom delu Joomla CMS. CSS.Fajlovi koji određuju template se nalaze na adresi .. Na ekranu se pored opisa modula pojavljuju opcije za editovanje HTML. koji se nalaze u okviru foldera sa nazivom templejta.

Neophodno je osnovno znanje HTML-a i CSS-a 30 . Kada se odabere opcija edit u desnom gornjem uglu ekrana. dobija se slededi ekran (konkretno za ovaj templejt). mogude je u kodu izvršiti promene. Preko opcije preview se može pogledati raspored pozicija u templejtu. Ukoliko se odabere opcija edit CSS.Templejt sadrži definisane pozicije na kojima se na stranici prikazuju moduli.

31 . neophodno je kliknuti na opciju save u desnom gornjem uglu.Kada se podese željeni parametri.

ali nede biti prikazana ni u jednom listingu unosa iz određene kategorije. informacija) ostane bez kategorije. 32 . kategorije i članci administriraju se korišdenjem odgovarajudih opcija iz menija Content ili prečica iz kontrolnog panela.3. Sekcije. u okviru svake kategorije nalaze se članci. linkom de kasnije modi da se dođe do nje. Na vrhu hijerarhije nalaze se sekcije.5. Administracija sadržaja U okviru Joomla CMS-a sadržaj je organizovan hijerarhijski. gde se svaka dalje deli na kategorije u okviru kojih se smešta sadržaj. vest. Postoji i mogudnost da neki unos (članak. U osnovi postoje sekcije. svaka sekcija sadrži kategorije.

3. Sekcije Za administraciju sekcija koristi se Section manager. 33 . Dodavanje nove sekcije vrši se izborom opcije New u gornjem desnom uglu ekrana. U okviru Section manager-a mogude je dodavati nove. zatim podešavati redosled sekcija i određivati koje su sekcije objavljene na sajtu a koje nisu.5.1. uređivati ili brisati postojede sekcije.

3. redosled. 34 . Nova sekcija uvek se dodaje na kraj liste sekcija a redosled sekcija može se menjati u okviru Section manager-a. Prikazuju se sve postojede kategorije.5.2. potrebno je sačuvati unos (dugme Save u gornjem desnom uglu ekrana).Za svaku sekciju mogude je uneti sledede:       Naziv sekcije Alias naziva sekcije Podešavanje da li je sekcija objavljena ili ne Tip korisnika kojima je sekcija dostupna Sliku sekcije Opis sekcije Po unosu sekcije. dobija se forma za administraciju kategorija u Joomla CMS-u. nivo pristupa. sekcija kojoj pripadaju i broj članaka iz kategorije. status njihovog objavljivanja. Kategorije Kada se iz menija Content izabere opcija Category manager.

Dodavanje nove kategorije vrši pomodu opcije New. Prilikom dodavanja kategorija potrebno je podesiti sledede:       Naziv kategorije Alias naziva kategorije Podešavanje da li je kategorija objavljena ili ne Sekciju kojoj kategorija pripada Sliku kategorije i poziciju slike Opis kategorije Po unosu. 35 . kategoriju je neophodno sačuvati.

odnosno u arhivu.5. Članci Izborom opcije Article manager iz Content menija dobija se mogudnost uređivanja članaka na sajtu. za dobijanje kompletnog sadržaja članka Parametre članka Svaki od članaka se može arhivirati čime prelazi u jednu posebnu sekciju u sistemu. U okviru administracije članaka mogude je podešavati sledede:        Naziv članaka Alias članka Podešavanje da li je članak objavljen ili ne Podešavanje da li se članak nalazi na početnoj strani Sekciju i kategoriju kojoj članak pripada Uvodni tekst članka. Članak time nije obrisan ved mu je definisana posebna kategorija. kao i opciju Opširnije (read more).3. Za dodavanje novog članka izabrati opciju New.3. 36 . Sa javne strane portala se može kreirati i poseban odeljak u kome de se prikazivati samo arhivirani članci. on de se pojaviti u najnovijim vestima. Ukoliko je podešeno da se novi članak nalazi na početnoj strani sajta (Front page).

prilikom editovanja prikazani su na slici: 37 . i kasnije. Skup parametara članka koje je mogude podešavati prilikom kreiranja članka.Klikom na opciju Opširnije. korisnik de videti kompletan sadržaj članka.

Ako roboti treba da pregledaju specifične ključne reči. početka i prestanka objavljivanja. Author – ime autora kao metapodatak. naziva kategorija i sekcija. ili je mogude primeniti globalna podešavanja koja se odnose na sve članke. nivoa pristupa. Unos podataka je opcion i obuhvata slededa polja. Robots – opciona ključna reč koju koriste roboti. i slično. u vidu opisa i ključnih reči. datuma kreiranja. Za svaki članak mogude je podesiti i metapodatke. moraju se uneti razdvojene zarezima. Koriste se za sledede: o Utiču na klasifikaciju članaka kod pretraživača o Kombinuju se sa tagovima banera. Napredni parametri tiču se opcija kao što su prikaz naziva članka. one se unose u ovom polju.Parametri članka obuhvataju podešavanja imena autora.   Preporučuje sa navođenje 5-10 ključnih reči i opisa u dužini 3-5 rečenica. Potrebno je uraditi sledede:  Dodati ključne reči za članak  Dodati tagove za baner u delu Banner manager  Postaviti parametar Search by Tags na vrednost Yes o Kombinuju se sa modulom Related Articles za prikaz članaka koji imaju najmanje jednu zajedničku ključnu reč. Ovi metapodaci koriste se za klasifikaciju članaka od strane pretraživača ili drugih sistema. Ovi parametri mogu se podešavati za svaki članak pojedinačno. pa se moraju podešavati za svaki članak pojedinačno. što autoru članka omogudava bolju kontrolu nad analizom sadržaja koju pretraživači vrše. intro teksta. U opisu treba koristiti ključne reči. za prikaz određenog banera koji je u vezi sa člankom. Globalna podešavanja članaka realizuju se izborom opcije Parameters iz Article manager-a.   Metadata Description – opis članka Metadata Keywords – ključne reči. 38 . Robot je softver koji automatski surfuje vebom i vrši katalogizaciju veb sadržaja. Ovi parametri specifični su za svaki članak.

Ono što je bitno naglasiti je da kompletan posao administraranja sadržaja ne mora da radi jedna osoba, odnosno, ukoliko je u pitanju portal ili sajt manjeg obima dovoljan je jedan administrator koji održava kompletan sajt. Ukoliko to nije slučaj onda je posao administriranja i organizacije sadržaja najčešde u rukama content managera iliti nekog ko ne vlada tehničkim detaljima Joomla!-e ved je stručnjak u oblastima koje sajt "obrađuje". Za tehničke detalje odgovoran je web administrator a pored ovih radnih mesta ozbiljniji Joomla! sajtovi stvaraju potrebu i za stalno zaposlenim web dizajnerima, piscima tj. autorima tekstova, lektorima, itd... Jedan od zadataka web administratora jeste da sajt bude dobro pozicioniran na internet pretraživačima. Istraživanja su pokazala da ukoliko je vaš sajt prvi na nekom pretraživaču 80% svih pretraživanja se završava klikom na baš vaš sajt. Prvi korak u optimizaciji sajta za pretraživače jeste uključivanje SEF (Search Engine Friendly) opcije koja se nalazi u okviru site->Global Configuration. Ovom opcijom postiže se i veda čitljivost URL-a za korisnike. Pre uključivanja SEF opcije treba preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess.

Pre uključivanja ove opcije izgled linka je slededi:

39

Nakon uključivanja navedene opcije izgled istog linka je slededi:

Za dalja podešavanja izgleda linka može se koristiti opcija Use Apache mod_rewrite. Pre korišdenja ove opcije neophodno je izvršiti podešavanje veb servera (u fajlu httpd.conf učitati odgovarajudi modul) kao i preimenovati fajl htaccess.txt u .htaccess. Ovaj fajl nalazi se u root folderu Joomla portala. Nakon uklučivanja ove navedene opcije, link dobija slededi izgled (index.php kao deo linka više ne postoji):

Treda opcija u SEO podešavanjima omogudava dodavanje html ekstezije na linkove.

3.5.4. Administracija naslovne strane

Administracija naslovne strane sajta kreiranog u Joomla CMS-u vrši se izborom opcije Front page manager iz menija Content. Front page manager prikazuje samo one članke koji su objavljeni na naslovnoj strani i omogudava editovanje ovih članaka, kao i izmenu redosleda članaka na naslovnoj strani.

40

3.6.

Moduli

Moduli predstavljaju elemente Joomla CMS-a koji sajtu obezbeđuju osnovne (npr. navigacija putem sisitema menija) i napredne (npr. ankete, RSS i dr.) funkcionalnosti. Administraciji modula u Joomla CMS-u pristupa se iz menija Extensions, izborom opcije Module manager. Moduli su podeljeni u grupe site i administrator prema delu sistema na koji se odnose.

Za svaki modul mogude je podesiti:      Enabled – opcija koja označava da li je modul uključen ili ne Order – redosled modula na stranici Access level – nivo pristupa modula, neki moduli bide dostupni svim posetiocima sajta, a neki samo registrovanim korisnicima Position – pozicija modula u okviru sajta (left, rigth, footer, header i sl.). Tačna pozicija zaviside od rasporeda elemenata u okviru templejta Type – tip modula

Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni modul, svi drugi moduli su opcioni. Svaki meni u Joomla sistemu (levi, gornji, korisnički i dr.) mora biti povezan sa odgovarajudim modulom. Dodavanje modula vrši se opcijom New, a zatim izborom tipa modula koji se želi dodati. Standardna instalacija Joomla sistema sadrži 20 modula. Dodatni moduli se mogu instalirati korišdenjem Extensions managera, slično kao templejti.

41

Neke od njih su opisane u daljem tekstu. Artikli su sortirani prema datumu objavljivanja i arhiviranja. 3.1.6. Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom. u zavisnosti od tipa modula prikazade se različite opcije. Archived content Modul archived content omogudava prikaz članaka koji su označeni kao arhivirani. Članci su dostupni u listi po godini i mesecu u kome su objavljeni. Parametri modula:    Count – broj prikazanih članaka Module Class Suffix – sufiks za CSS koji omogudava primenu odgovarajudeg stila Caching – uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula 42 .Prilikom dodavanja novog modula.

uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima 3.3.3.2.6.6. Banner Ovaj modul omogudava aktiviranje banera iz komponente kreirane pomodu Banner manager-a. Breadcrumbs Ovaj modul prikazuje skup navigacionih linkova koji prikazuju trenutnu poziciju posetioca na sajtu. Parametri modula:       Show Home – prikazivanje home stranice u putanji Text for Home entry – tekst koji se prikazuje za početnu stranicu Text Separator – znak za razdvajanje navigacionih elemenata Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching – jedina dozvoljena vrednost je "Never" Cache Time – vreme keširanja modula u minutima 43 . sa ili bez navigacije) Count – broj banera koji de se prikazati Banner client – klijent čiji je baner Category – kategorija banera Search by tags – mogudmost povezivanja tagova banera sa ključnim rečima članka na stranici Randomise – definisanje redosleda pojavljivanja banera. Ovaj modul nije povezan ni sa jednom komponentom. Parametri modula:            Target – podešavanja načina otvaranja linka (tekudi ili novi prozor. Header Text – tekst koji se pojavljuje pre banera Footer text – tekst koji se pojavljuje nakon banera Module Class Suffix – sufiks za CSS Caching .

prikazivanje/sakrivanje slike feed-a Items – broj vest koje de se prikazati Item Description .korisit se ukoliko je feed na jeziku koji se čita sa desna na levo Feed Title – prikazivanje/sakrivanje naziva feed-a Feed Description .6. Za ovaj modul najbolje je ne koristiti TinyMCE editor.prikazivanje/sakrivanje opisa ili uvodnog teksta vesti Caching . Parametri modula:  Module Class Suffix – sufiks za CSS 3. Footer Ovaj modul najčešde prikazuje kopirajt informacije.6. Vrsta editora podešava se u globalnoj konfiguraciji sajta. 44 . jer ne podržava određene HTML tagove. Feed Display Ovaj modul omogudava prikazivanje RSS vesti sa drugih sajtova na Joomla sajtu.4.3.5. Za vreme editovanja HTML koda otvara se editor koda.prikazivanje/sakrivanje opisa feed-a Feed Image . Custom HTML Ova opcija omogudava kreiranje modula koji sadrži bilo koji validni HTML kod.uključivanje/isključivanje mogudnosti keširanja sadržaja ovog modula Cashe time – vreme keširanja modula u minutima  Word Count – maksimalni broj reči jedne vesti 3.6.6. Na ovaj način može se kreirati sopstveni statički deo veb stranice i staviti na bilo koju poziciju na stranici. Parametri modula:           Module Class Suffix – sufiks za CSS Feed URL – URL sa kojeg se primaju RSS vesti RTL Feed .

7. Login Login modul prikazuje formu za logovanje korisnika na sajt. Latest News Ovaj modul omogudava prikazivanje najskorije objavljenih članaka.8.6. Parametri modula:        Count – broj članaka koji se prikazuje Order – redosled na osnovu datuma izmena ili datuma kreiranja članaka Authors – autori čiji se članci prikazuju Front Page Articles – prikaz ili sakrivanje članaka objavljenih na naslovnoj strani Section ID – opcioni filter za izbor članaka jedne ili više sekcija Category ID – opcioni filter za izbor članaka iz jedne ili više kategorija Module Class Suffix – sufiks za CSS 3. Parametri modula:        Caching – keširanje nije dozvoljeno Module Class Suffix – sufiks za CSS Pre-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje iznad login forme Post-text – opcioni tekst ili HTML kod koji se prikazuje ispod login forme Login Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon uspešnog logovanja Logout Redirection Page – stranica koja se prikazuje nakon odjavljivanja sa sistema Greeting – pozdravna poruka za ulogovanog korisnika 45 .6. kao i link u slučaju zaboravljene lozinke.3.

Nivo koji označava kraj prikaza menija. Menu Ovaj modul omogudava kreiranje standardnih menija na stranicama. Potrebno je na adekvatan način podesiti opcije.1 Menu Item 2.Da li da se prikažu stavke podmenija. Default vrednost je 0.      Start Level .Označava početni nivo menija.2 Menu Item 3 Koristedi opcije Start Level i End Level.Završni razmak za horizontalni nivo 46 . Spacer . Koristi se 3. Svaki Joomla veb sajt mora imati najmanje jedan meni kreiran pomodu Menu manager-a. Ovaj modul omogudava pozicioniranje menija na odgovarajudem mestu na stranici. što znači da de biti prikazani svi nivoi u meniju.1 Menu Item 2. Default-na vrednost je "mainmenu".Uneti karaktere koji de biti predstavljeni kao razmaci između stavki u horizontalnim menijima End Spacer .1. Default vrednost je 0 za najviši nivo End Level .2 Menu Item 2. kada roditelj meni nije aktivan. Name/Username – korišdenje imena ili korisničkog imena u pozdravnoj poruci samo ako je omoguden https prefiks  Encrypt Login Form – korišdenje SSL-a za kriptovanje podtaka pri logovanju. Može postojati više meni modula sa istim imenom. neka postoji meni sa tri nivoa: Menu Item 1 Menu Item 2 Menu Item 2. Parametri modula:   Menu Name – naziv menija kreiranog u Menu manager-u. Robusni.9. Na primer. meniji sa više nivoa se mogu predstaviti pomodu više modula.1. ovaj meni se može prikazati kao tri različita menija.6. Menu Style – stil menija Opcije su: o List o Legacy Vertical o Legacy Horizontal o Legacy Flat List Start i End nivoi koriste se prikazivanje različitih delova jednog menija na različitim lokacijama unutar sajta. Različiti podmeniji se mogu prikazivati na različitim stranicama. Always show sub-menu Items .

Da li prikazivati slike uz članak Title Linkable .6.Odabrati kategoriju Layout . NewsFlash Prikazuje jednu ili više vesti iz određene kategorije.Da li de naslov biti link ka kompletnoj vesti . Most Read Content Prikazuje listu članaka sa najvedim brojem pregleda: 3..6.3.6. vertikalno) Show Images .Podešavanje nalina prikaza (horizontalno. Poll Modul prikazuje anketu i radi sa Poll komponentom kreiranom preko Parametri modula  Poll..11. prilikom svakog refresh-ovanja stranice. Parametri modula      Category .12. Odabrati anketu 47 .10. 3. .

6.gif. Search Modul prikazuje polje u koje korisnik može da unese reč za pretragu sajta. Random Image Modul prikazuje proizvoljnu sliku iz unapred definisanog direktorijuma. .Širina teksta (u karakterima) Text . 3. Neophodno je da se preklapaju u bar jednoj reči..6.Folder na serveru u koji je smeštena slika Link .jpg.Tip slike (..Da li je dugme search vidljivo. Povezanost se proverava preko ključnih reči (Keyword) u Meta podacima članka.Default tekst u polju za pretragu Search button . .6.) Image Folder . Related articles Modul prikazuje listu članak (vesti) koje su povezane sa onim što korisnik trenutno čita.3. Parametri modula    Image Type .14.15. Ukoliko dugme nije vidljivo pretraga se aktivira pristiskom na dugme Enter 48 . Parametri modula:    Box Width .13.Web sajt ka kojem slika vodi 3.

Na taj način se omogudava korisniku da kreira newsfeed za trenutnu stranicu. Who's Online Modul prikazuje korisnike koji su trenutno na sajtu Parametri modula  Caching .18.Podešeno na never 49 .16.0.6.17. 3. 3. Statistics Modul prikazuje statistiku web sajta.Podešeno na never Text .19. Parametri modula    Caching . 3. Syndicate Modul kreira RSS feed link za stranicu.6.6.Broj sekcija koje de biti prikazane Show Unauthorized Links . Parametri modula   Count .0 ili Atom 1.6. Sections Modul prikazuje listu svih sekcija u bazi web sajta.Tekst koji de biti prikazan pored RSS link dugmeta Format.3. Opcije su RSS 2.Da li se prikazuju i sekcije kojima trenutni korisnik ne može (nema dozvolu) da pristupi. Format newsfeed-a.

 Display . ili i goste 3. Na jednoj stranici može biti prikazana samo jedna komponenta. Wrapper Ovaj modul omogudava ubacivanje spolj sajta u IFrame na poziciji modula.7.Podesiti visinu automatski prema veličini spoljne stranice 3. Komponente se u Joomla sistemu prikazuju u centralnom delu stranice.URL web stranice koja je „ubačena“ Scroll Bars .Visina IFrame u pikselima Auto Height .6.20.Širina IFrame u pikselima Height . Ako je web stranica veda od veličine modula. scrool bar de biti prikazan.Da li prikazati scroll bar ili ne Width . Parametri modula      URL . Komponente Administracija komponenti Joomla sistema vrši se korišdenjem opcija iz menija Components. instaliraju se sledede komponente:  Banners – komponenta za administraciju banera na sajtu 50 .Podešava se da li da prikazuje i broji samo ulogovane korisnike. Prilikom instalacije Joomla CMS-a.

Zatim se kreira i sam baner. kao i uneti podatke o klijentu čiji se baner objavljuje.     Contacts – komponenta za administraciju kontakata News feeds – komponenta koja omogudava dodavanje vesti sa drugih sajtova u Joomla sajt Polls – komponenta za administraciju anketa Search – komponenta za pretraživanje sajta Web links – komponenta za linkove 3. izborom opcije New. 51 . Baneri Komponenta za administraciju banera na sajtu omogudava postavljanje i održavanje banera na sajtu.7. kao i upravljanje kategorijama u koje su baneri svrstani.1. Pre dodavanja banera potrebno je definisati kategorije banera. zatim podataka o klijentima čiji baneri sa na sajtu objavljuju.

To znači da de pri pregledu članaka prioritet imati oni baneri koji imaju iste ključne reči kao taj članak. podesiti opciju da li se baner prikazuje ili ne.Prilikom postavljanja banera.7. definisati da li je baner sticky (sticky baneri imaju prvenstvno u objavljivanju). URL i druge parametre. Dodavanje novog kontakta vrši se izborom opcije New. a zatim se podešavaju različiti parametri kontakt forme.2. Kontakti se mogu grupisati u različite kategorije. sliku. 52 . Kontakti Administracija kontakata vrši se izborom komponente Contacts iz menija Components. 3. zatim redosled banera. Pod kontaktom se ovde podrazumeva zapravo forma u kojoj de kontakt biti prikazan. potrebno je definisati naziv banera. Ukoliko koristimo tagove mogude je "uparivanje" tagova odnosno Joomla! povezuje odgovarajude banere sa odgovarajudim člancima a sve to preko ključnih reči. Forma za prikaz kontakta prikazade se na ekranu izborom iz odgovarajude opcije menija.

53 .3.7.3. Komponenta za ankete Administracija anketa na sajtu vrši se izborom opcije Polls u meniju Components. Dodavanje ankete vrši se izborom opcije New. a zatim popunjavanjem dobijene forme.

4. Linkovi se mogu grupisati u kategorije.7.Pitanje ankete prikazuje se u okviru modula Polls. Komponenta Web links Komponenta Web links omogudava kreiranje stranice sa linkovima. 3. a rezultati se prikazuju u okviru odgovarajude komponente. 54 .

URL i prozor u kome de link biti otvoren. opis. potrebno je podesiti parametre kao što su naziv.Kada se dodaje novi link. korisnik joj može pristupiti. 55 . Ukoliko je stranica sa linkovima povezana sa odgovarajudom opcijom menija. kategorija linka.

pozicija zavisi i od šablona tj.8. Nedostatak je pre svega odsustvo personalizovanih obaveštenja. od predefinisanih mesta na koje je mogude postaviti modul. koje se u velikom broju mogu nadi na Internetu vrši se na isti način kao instalacija templejta ili jezika. Da bi modul CCNewsletter bio vidljiv u front-end delu potrebno ga je u Module Manageru aktivirati. Komponenta CCNewsletter ima i svoj modul istog naziva. Pre svega u pitanju je jedna vrsta direktnog marketinga i to e-mail marketing te je prednost direktan kontakt sa zainteresovanom stranom. 56 . Instalacija započinje instalacijom komponente a zatim instalacijom modula. Pomodu modula mogude je odrediti poziciju na stranici na kojoj ce se forma za registrovanje nalaziti. Kao primer uzedemo instalaciju komponente CCNewsletter koja omogudava slanje elektronske pošte u vidu obaveštenja svim registrovanim posetiocima sajta. Instalacija dodatnih komponenti Instalacija dodatnih komponenti Joomla sistema. Prednosti ovakvog obaveštavanja su mnogobrojne.3. Bitno je naglasiti da se modul ne može nalaziti na centralnom delu stranice pošto je to prostor koji je odvojen za komponentu. korišdenjem Extensions manager-a.

Dodatna podešavanja modula su u Parameters okviru.Editovanjem je mogude podesiti da se modul nalazi sa leve ili sa desne strane ili ved na nekoj drugoj poziciji koju nam šablon dozvoljava. 57 . U ovom primeru podesili smo da se modul nalazi sa leve strane na poziciji 8 (u okviru Details okvira) i da je vidljiv na svim stranicama (u okviru Menu Assignment). Popunjavanjem forme odnosno unosom imena i validne e-mail adrese korisnik izražava želju da dobija obaveštenja sa sajta. Prelaskom u front-end deo vidimo da je modul aktiviran i da se nalazi sa leve strane.

Instalirana komponenta se pojavljuje u padajudem meniju Components i u okviru njenog back-end dela se nalaze sva tehnička podešavanja vezana za realizaciju. 58 .U ovom slučaju ovaj modul služi za renderovanje strane i integrisan je od strane istoimene komponente.

59 . sa kog mail-a se šalje obaveštenje. Sa desne strane se nalazi ikonica Parameters i u okviru te opcije se vrše globalna podešavanja za sva obaveštenja tj. Prvo što je neophodno podesiti jeste sa kog mail-a se šalju ta obaveštenja. ko šalje obaveštenje kao i podešavanja probnog mail-a pomodu kojeg se vrši provera svih podešavanja.Zadatak ove komponente jeste da prikuplja mail-ove od zainteresovanih posetilaca i da ukoliko je potrebno da ih o nečemu obavestimo taj postupak komponenta automatski uradi i to tako što napisano obaveštenje od strane administratora pošalje na sve ili na neke od prikupljenih mail-ova. U okviru komponente CCNewsletter postoji opcija Newsletters. pravljenje novog obaveštenja započinje opcijom new. Slededi korak jeste definisanje obaveštenja.

Veoma je lako pomodu pretraživača pronadi podešavanja za smtp server. Smtp je internet standard za prenos e-mail-ova. kao što je ftp protokol koji omogudava rad sa udaljenim datotekama tako je i smtp protokol koji omogudava slanje mail-ova. Kao što je http protokol koji omogudava preuzimanje jednog fajla sa udaljenog računara.Nakon toga neophodno je da administrator aktivira korisnike kojima želi da prosledi obaveštenje. Pre samog slanja mail-a neophodno je uraditi još par stvari. Ta opcija se nalazi u okviru Subscribers dela CCNewsletter komponente. 60 . Potrebno je pravilno popuniti podatake o smtp serveru u okviru Site->Global Configuration->Server odeljka.

podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 465 SMTP Username: vaše korisničko ime na gmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup gmail-u SMTP Host: smtp.com 61 . podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na yahoo-u SMTP Password: vaša šifra za pristup yahoo-u SMTP Host: smtp.gmail.mail.live.Ukoliko koristite gmail.yahoo.com Ukoliko koristite hotmail. podešavanja su slededa: SMTP Security: TLS SMTP Port: 25 SMTP Username: vaše korisničko ime na hotmail-u SMTP Password: vaša šifra za pristup hotmail-u SMTP Host: smtp.com Ukoliko koristite yahoo.

Nakon ovoga neophodno je izvršiti podešavanja u okviru wamp servera. Potrebno je pristupiti wamp panelu (klikom levim tasterom misa na ikonicu u taskbar-u) i izabrati opciju PHP i u okviru nje php. U ovom fajlu je potrebno pronadi opcije koje su vezane za mail funkciju i podesiti ih.ini dokument. U zavisnosti od toga koji mail nalog koristite potrebno je uneti odgovarajudi smtp host i port. 62 .

Nakon ovoga preostalo je da restartujemo wamp server i da pošaljemo mail obaveštenja. 63 . U okviru ccNewsletter komponente klikom na ikonu Send newsletter potvrđuje se slanje mail-a i kao krajnji rezultat dobijamo uspešno poslato obaveštenje.

Upravljanje menijima Administracija menija u Joomla CMS vrši se korišdenjem opcije Menu manager iz menija Menus.9. njegovog tipa u okviru menu manager-a postoji i opcija Menu item(s) koja nam omogudava da edit-ujemo postojedu strukturu tog menija ili da pravimo novu 64 . Pored rednog broja.3. naziva menija.

Njihova pozicija zavisi samo od šablona. 65 .     Unique Name – identifikator menija u sistemu Joomla Title – naziv menija koji de se prikazivati u front end-u Description – opcioni opis menija Module Title – naziv koji de biti dodeljen odgovarajudem modulu u Module manager-u. example pages i key concepts). Joomla! podržava rad više od jednog menija što nam omogadava da definišemo menije koji se prikazuju samo registrovane korisnike. Top Menu je horizontalni meni dok su svi ostali meniji vertikalni. Nakon što je meni napravljen odnosno nakon što smo definisali ime menija i naziv modula kojim de taj meni biti predstavljen u Module manager-u potrebno je dodati stavke tog menija. popunjavanjem forme prikazane na slici. Za dodavanje elemenata novnaprevljenom meniju potrebno je izabrati opciju Menu Items koja se nalazi u okviru menu manager-a a odnosi se na novonapravljeni meni pod nazivom novimeni. Ako ova opcija nije popunjena. other menu.ukoliko je reč na primer o potpuno novom meniju. user menu. modul nede biti kreiran i meni se nede prikazati na sajtu. Dodavanje novog menija vrši se pomodu opcije New. Bitno je napomenuti da se novonapravljeni meni sada nalazi u listi svih menija koji postoje u okviru menu manager-a. Svaki meni je uparen sa odgovarajudim istoimenim modulom koje je mogude administrirati iz module manager-a. Bitno je naglasiti da svi Joomla! web sajtovi zahtevaju postojanje bar jednog Menu Module-a dok je postojanje ostalih modula opciono. Prilikom instalacije sample data Joomla! podržava rad 6 različitih vrsta menija (main menu. Modul manager je mesto na kojem možemo dodavati i menjati sve Joomla! module. Neophodno je i ovde podsetiti da moduli služe za prezentovanje informacija koje su ved prisutne na sajtu i da su moduli pozicionirani oko centralnog dela koji je rezervisan za prikaz komponente. top menu.

   Izborom recimo opcije Article Layout. 66 . Prikazani tipovi menija mogu se menjati u zavisnosti od dodatnih instaliranih ekstenizija. Prvo je potrebno izabrati tip stavke menija. To je najčešde slika u obliku vertikalne ili horizontalne linije Alias – ovaj tip elementa menija koristi se kao pokazivač na ved postojedi element menija. Elementi menija su organizovani u četiri tipa:  Internal links – ovo je najčešde korišdeni tip menija koji omogudava prikaz stranice koja je deo veb sajta. External links – koristi se za prikaz linka ka eksternim sajtovima Separators – koristi se za prikaz elementa koji razdvaja opcije unutar menija. dobija se slededa forma za unos elementa menija.Novokreirani meni nema nijednu stavku. nove stavke se dodaju korišdenjem opcije New.

Klikom na opciju Select pojavljuje se prozor koji sadrži sve članke. zatim izabrati u okviru kog menija de se element prikazivati.definiše se nivo stavke u okviru menija Published -da li je stavka objavljena ili ne Order . Postupak unošenja stavki menija možemo ponoviti onoliko puta koliko smatramo da je potrebno. lista Menu items izabranog menija popunjena je unetim elementima. dodeliti nivo pristupa.ime stavke.Za svaki element menija treba uneti naziv. Po unosu elementa menija. kao i način otvaranja linka. Access Level .Joomla sistem automatski popunjava. izborom određenog članka povezali smo stavku menija sa baš tim člankom. Izbor članka se vrši u okviru osnovnih parametara (Parameters (Basic)).definiše redosled stavki menija. Po defaultu je to postojedi meni Parent Item .definiše ko ima pristup stavki On Click. Open in . Po default stavka se dodaje na kraj menija.interno ime stavke Link . alias. podesiti da li je element objavljen ili ne. Konkretno značenje parametara je sledede:          Title . Alias . nalaze se parametri elementa menija koji treba podesiti. Display in .meni u kojem de stavka biti prikazana. Važno je izabrati članak na koji de link u elementu menija pokazivati. Sa desne strane stranice. 67 .kontroliše da li se selektovanjem stavke menija otvara novi prozor u browser ili ne.

Da bi se meni prikazao na sajtu. automatski kreirani modul za meni. Po objavljivanju ovog modula. i objaviti novi. 68 . potrebno je još pokrenuti Module manager. meni de se prikazati na front-end delu sajta. Modul je objavljen kada je opcija enabled štiklirana. i to na onoj poziciji koja je određena u modulu.

da li bi stranica trebalo da koristi SSL (Secure Sockets Layer)  69 . levo ili desno od stavke. kao i sistemski parametri.sakrij ili prikaži naslov stranice Page Class Suffix . isti za sve tipove stavki menija. SSL Enabled . Ipak.povezana je sa CSS podešavanjima Menu Image .definisanje naslova stranice Show Page Title . Slika se mora nalaziti u folderu"images/stories".Ukoliko se izabere neka druga vrste stavke menija.slika koja se prikazuje u okviru menija. Sistemski parametri stavki menija su slededi:     Page Title . detalji koji se unose za svaku stavku su. parametri koji se mogu podešavati de biti drugačiji.

1. Detaljna objašnjenja svih tipova stavki menija 1.omogudava sortiranje arhiviranih artikala prema različitim kriterijumima. Arhivirani članci više nisu na javnom delu.3. Archived Article List Koristi se da bi predstavila listu članaka koji su arhivirani i mogu da se pretražuju po datumu.Articles Kada se klikne na link Articles. ali se i dalje nalaze na sajtu. pojavljuju se nove opcije. 2. 3. Parametri:  Order . Internal Link . Article Layout Koristi se za prikaz jednog članka na stranici (Ovaj oblik je jedna vrsta zamene za statički sadržaj iz ranijih verzija Joomla) Parametri:  Izbor članka koji de biti prikazan 70 .9.

4.da li de biti prikazan opis kategorije ili ne Description Image . Ovo važi samo za one koji imaju uloge autora. u blog dizajnu. 5.izbor kategorije Description .broj članaka koji de se prikazivati posle vodedeg članka Columns .broj linkova koji de biti prikazan u delu Links 71 . Parametri:        Category .broj članaka koji de biti prikazan u glavnom delu # Intro . Article Submission Layout Dopušta korisnicima da postave članak.da li de biti prikazana slika kao opis kategorije ili sekcije # Leading .broj kolona u Intro tekst oblasti # Links . publisher-a. Category Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim kategorijama. ili editora.

6. 9. u blog dizajnu. 7. 8. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima. Ovakav prikaz pokazuje listu kategorija u jednoj sekciji. 72 . Section Layout Koristi se za prikaz članaka u jednoj sekciji po kategorijama. Front Page Blog Layout Koristi se za prikaz svih članak objavljenih na Front Page. Section Blog Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju određenim sekcijama. Parametri su analogni sa Category Blog Layout parametrima. Category List Layout Koristi se za prikaz članaka koji pripadaju jednoj kategoriji u obiku liste. u blog dizajnu.

izbor kategorije Contact Image . Svi izgledi članaka imaju iste opcije u delu Parametri – Component.podešavanje poravnanja slike Limit Box . Image Align .izbor kontakta Drop Down .prikaži ili sakrij ograničenje. Parametri:     Category . 73 . Parametri:   Contact .prikaži ili sakrij drop-down listu koja omogudava korisniku da odabere razlilčite kontakte iz iste kategorije. Mora biti skladištena u "images/stories".Parametri:  10. Internal Link . Standard Contact Layout Koristi se za prikaz podataka o pojedinačnim kontaktima.slika za ovu stranicu.Contacts 11. koje omogudava korisnicima da odrede maksimalan broj prikaza na strani Show a Feed Link . Contact Category Layout Koristi se za prikaz svih objavljenih kontakata u određenoj kategoriji.prikaži ili sakrij RSS.  12.

Category Layout Koriste se za prikaz News Feed u okviru određene kategorije. 14. 17. 15. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. 74 . Internal Link – Polls Koristi se za prikaz rezultata ankete.News Feeds 13. News Feed Categories se razlikuju od Article Categories. Single Feed Layout Prikaz jednog News Feed. 16. Parametri su analogni sa Contact Category Layout.prikaži ili sakrij kategoriju kontakta u Breadcrumbs prikazu Internal Link . Category List Layout Koristi se za prikaz svih News Feed kategorija. News Feeds i News Feed Categories se ubacuju selektovanjem Components → News Feeds. Show the Category in Breadcrumbs .

User  19. za definisanje oblasti pretraživanja Show Created Date . Internal Link .prikaži ili sakrij datum kreiranja članka Internal Link . 75 .Search Koristi se za prikaz forme za pretraživanje i rezultata pretraživanja. Parametri:  Use Search Areas .prikaži ili sakrij polja sa checkbox-ovima.18.

Default Login Layout Omogudava korisniku logovanje na sajt.20. Parametri: 76 .

Default Remind Layout Omogudava korisniku da prima mail poruke na naznačenu adresu 23. Default Reset Layout Omogudava korisniku da ponovo dobije šifru. Default Registration Layout Omogudava korisnicima registraciju na sajt. 25. 24.21. kada se registruju. Default User Layout Prikazuje poruku dobrodošlice korisnicima. 22. User Form Layout Omogudava korisnicima da upravljaju detaljima vezanim za svoje naloge. 77 .

Parametri su analogni sa Web link Category Layout. 29. 28. koja omoguduje korisnicima da postave web link. Internal Link . 78 .Web Links 27. Category List Layout Prikazuje listu svih web linkova u kategoriji. Korisnik može kliknuti na kategoriju da bi video sve linkove koji se nalaze u njoj.26. Parametri su analogni sa Contact Category Layout. Web Link Submission Layout Prikazuje formu. Web Link Category List Layout Prikazuje listu svih Web Link kategorija.

Internal Link . Primer na slici ilustruje Joomla web sajt unutar Wrapper.Ovo funkcioniše samo za korisnike koji poseduju odgovarajude privilegije.Wrapper Koristi se za prikaz spoljašnjeg sajta u okviru stranice na postojedem sajtu. koristedi HTML IFrame. Spoljašnji sajt se nalazi u okviru Wrapper. matičnom sajtu. Parametri: 30. 79 . a i dalje ostaje na postojedem. Korisnik može da prelazi sa stranice na stranicu spoljašnjeg sajta.

Na taj način se omogudava postojanje identičnih stvaki menija u različitim menijima na sajtu.Širina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) Visina . promene de se automatski preneti na Alias. 32. 80 . bez potrebe za višestrukim podešavanjima stavki. Može biti veoma koristan u slučaju dugačkih menija.Visina IFrame prozora (u pikselima ili procentualno) External Link Ovaj tip elementa menija se koristi za postavljanje linkova ka spoljašnjem web sajtu ili stranici. kad je potrebno razdvojiti delove. ako je to neophodno Width . Scroll Bars .Parametri:     31. Wrapper URL .Da li postoje scrollbar. a ved postoji Alias ka njoj. Separator Kreira Menu Placeholder ili Separator u okviru Menija. 33. Ukoliko se izvrši promena na nekoj stavki menija.URL sajta koji se otvara u okviru Wrapper IFrame. Alias Kreira link ka postojedoj stavki menija.

napravidemo jedan novi meni a njegove stavke demo povezati sa objavljenim člancima.Evidentno je da upravljanje menijima u stvari gradivno tkivo rada sa Joomla!-om. sadržaj. 81 . Pomodu menija objedinjujemo dizajn. kao jednostavnu demonstraciju svega gore navedenog.2..9.. Napomena: za izradu ovog primera prilikom instalacije Joomla!-e sample podaci (korak broj 6) nisu instalirani!! Početni izgled frontend dela našeg primera je veoma siromašan i kao što se može primetiti aktivan je jedan Menu Module i to Main Menu. Primer menija U slededem primeru. module. komponente. sekcijama i nekim eksternim linkovima. 3.

82 . Nakon ubacivanja određenog broja članaka i njihove kategorizacije article manager ima slededi izgled. Ukoliko pogledamo frontend deo možemo primetiti da se u centralnom delu našeg portala nalaze članci koji su objavljeni na front page-u. Ovaj postupak je detaljno objašnjen u delu skripte koji je posveden upravljanju sadržajem.Pošto trenutno nemamo niti jedan članak neophodno je napraviti nekoliko i kategorisati ih.

Pošto smo odlučili da napravimo stavku menija koja de biti link ka sekcijama potrebno ja da u tipu menija internal links izaberemo opciju Articles i u okviru Section dela odaberemo section layout.Ukoliko želimo da u okviru Main Menu-a prikažemo linkove ka sekcijama koje smo napravili za kategorizaciju ovih članaka neophodno je da u administratorskom panelu u okviru Menus menija kliknemo na Main Menu i tako pristupimo Menu Item Manager-u. Klikom na opciju New dobijamo mogudnost da izaberemo tip stavke menija. 83 .

Section Layout opcija u okviru Menu Item Manager-a je skoro identična Article layout opciji koja je ranije objašnjena. Isti postupak ponavljamo za sve sekcije koje želimo da prikažemo u okviru glavnog menija. 84 . Nakon što smo sačuvali sve promene možemo pogledati do kakvih je promena došlo na našem portalu. Odabirom opcije Save prihvatamo promene koje smo napravili. Osnovna i jedina razlika je u podešavanju parametara. U Parameters (Basic) delu se vrši odabir sekcije koju želimo prikazati kao i još neka osnovna podešavanja.

čiji de naziv recimo biti Poslednja vest. Bitno je napomenuti da je u okviru Menu Item Details-a kod opcije Parent Item promenjen link odnosno napravljen podlink u odnosu na sekciju Vesti dana. Ovoga puta se ne bira opcija Section Layout ved opcija Article Layout. Nakon toga potrebno je opet pristupiti Menu Item Manager delu i izabrati opciju New. Ovo je postupak kojim se omogudava povezivanje sekcija i glavnog menija. Međutim ukoliko bi sad želeli da kao podlink nekog postojedeg linka postavimo članak. recimo da sekcija Vesti dana ima podlink sa nekom vešdu morali bi da uradimo sledede. 85 . Prvo je potrebno dodati novu stavku menija. Sa desne strane u delu Parameters (Basic) vrši se odabir članka klikom na opciju select.Odabirom nekog od ovako napravljenih linkova imamo pregled ne samo svih kategorija u okviru izabrane sekcije nego imamo i uvid u ukupan broj članaka u okviru svake kategorije.

pod nazivom poslednja vest. 86 .Izbor članka koji de biti povezan sa linkom. Izgled backend i frontend dela nakon ovog postupka dat je u naredne dve slike. potvrđuje se klikom na Save dugme.

Izmena naziva se vrši u okviru Module Manager-a izborom menija čiji se naziv menja i klikom na opciju Edit. Pored opcije koja omogudava promenu naziva menija u Details okviru postoji mogudnost promene pozicije samog modula. 87 .Evidentno je da se naziv glavnog menija ne uklapa u koncepciju sajta. Ovde treba naglasiti da pozicija na koje je mogude postaviti modul zavise od šablona. međutim ukoliko je orjentisan samo na domade tržište potrebno je taj naziv promeniti. odnosno da se sa predefinisane leve strane premesti na desnu. Naime naziv Main Menu je pogodan ukoliko je sajt namenjem engleskom govornom području.

Izbor prikaza zavisi od pozicije menija kao i od šablona koji se koristi. Potrebno je prvo aktivirati modul klikom na Enabled opciju. Kako portal raste tako je evidentno da jedan meni nije dovoljan. Potvrđujemo unete podatke odabirom opcije Save. Ukoliko bi u ovom momentu želeli da na naš portal postavimo korisne linkove koji su nam pomogli da savladamo osnove Joomla!-e morali bi da napravimo novi meni koji bi nazvali linkovi i u okviru njega stavke koje bi referencirale na neke sajtove. Ova podešavanja se vrše u okviru Module managera. Zatim se pristupa podešavanju opcija koje su vezane za taj modul i to izborom opcije Edit. Postavlja se logično pitanje kako postaviti novi meni i kako ga pozicionirati.U odeljku Module Parameters mogude je podesiti i stil prikaza menija u frontend-u. postoje tri moguda stila prikaza menija: Vertical. Horinzotal i Flat List. Nakon toga novodefinisani meni povezujemo sa modulom i pozicioniramo ga na stranici. 88 . Novi meni pravimo u okviru Menu Manager-a izborom opcije New.

Na taj način koristimo predefinisan CSS za menije.Ovde je bitno naglasiti da ukoliko ne želimo da nam novonapravljeni meni ima slededi izgled ved želimo da izgleda identično kao i Moj meni odnosno da je ukviren plavom bojom onda je neophodno u okviru Module Class Suffix opcije upisati _menu. 89 .

Prvo je potrebno da izaberemo opciju Linkovi koja se nalazi u okviru Menus menija. 90 .Izgled menija nakon ovog upisa dat je na slici Ostalo je jos samo da u novonapravljeni meni postavimo link ka nekom sajtu.

na koju veb adresu link ukazuje i podešavanje koje definiše šta se događa kad kliknemo na taj link odnosno da li se link otvara u istom prozoru ili u poptuno novom prozoru. Ostalo je još samo da se popuni naziv linka. Naravno da nam je cilj da posetioci našeg sajta klikom na neki od linkova ne napuste naš portal tako da je logičan izbor opcija New Window with Browser Navigation.Nakon toga se meni povezuje sa eksternim linkom i to tako što se edituje meni i među ponuđenim opcijama bira External Link. 91 . Konačan izgled naslovne strane našeg portala sada izgleda ovako. alijas.

10. cancel i sl.  92 . Kada neki korisnik edituje članak.3. Joomla Tools U okviru menija Tools. članak se zaključava za druge korisnike sve do završetka sesije. Clean cache – omogudava brisanje keširanih fajlova sa servera.) članak može dugo vremena biti zaključan za druge korisnike. nalaze se sledede opcije:     Read messages – opcija za čitanje privatnih poruka koje back end korisnici mogu razmenjivati Write messages – opcija za pisanje privatnih poruka Mass mail – opcija koja omogudava administratoru da pošalje mejl grupi korisnika Global Check-in – opcija za pradenje “zaključanih” elemenata. Ukoliko korisnik ne klikne na neku od opcija za završetak sesije (save.

neophodno je otidi u phpMyAdmin deo. potrebno je odabrati da se baza sačuva kao fajl (save as file) i tip fajla sql. Da bi smo eksportovali bazu. Backup baze i prebacivanje Joomla sajta na drugu lokaciju Jedno od ključnih pitanja prilikom projektovanja i implementacije bilo kog sajta jeste definisanje postupka čuvanja podataka. potrebno je redovno obavljati procese backup-a baze podataka. Baza je skladištena na serveru i da bi se izvršio backup (kreirala rezervna kopija baze). Kada se pojavi ekran sa podešavanjima vezanim za eksport baze. 93 . Kada su u pitanju Joomla sajtovi. kao što je prikazano na slici. Na kraju kliknuti dugme GO.4. Selektovanjem baze u kojoj se nalaze podaci sa Joomla sajta. dobija se slededi prikaz. potrebno je odabrati opciju export.

Otvara se novi prozor, u kom treba odabrati lokaciju na kojoj de fajl (backup baze) biti sačuvan.

4.1. Importovanje baze
U slučaju prebacivanja Joomla sajta na drugu lokaciju, postupak je slededi: 1) Kopirati celokupan sadržaj sajta (ceo folder, u ovom slučaju joomlaportal) na odgovarajude mesto na serveru (ako se prebacuje na drugi (lokalni) računar, adresa je najčešde ../www/) 2) Kreirati novu bazu (istog imena tj. u nasem slucaju joomlabaza) i importovati fajl dobijen eksportovanjem originalne baze Odabrati bazu u koju se ubacuju podaci i kliknuti opciju import ka na slici

94

Konačno, odabrati fajl u kojem se nalaze podaci i kliknuti dugme Go

Na kraju se dobija poruka o uspešnosti i podaci su ubačeni u bazu! 3) Kreirati korisnika i dodeliti mu odgovarajude privilegije nad bazom. Odabrati opciju privileges.

Odabrati opciju Add a new user

95

Potrebno je popuniti prazna polja. Podaci moraju biti identični podacima sa prethodne lokacije!!!

User name: korisnik Host: localhost Password: sifra

I selektovati opciju Check All da bi korisniku bile dodeljene odgovarajude privilegije. Konačno, kliknuti dugme go na dnu ekrana

96

97 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful