You are on page 1of 24

OBSUGA

CENTRALI ALARMOWEJ
PC5020

AAT Trading Company Sp. z o.o.
02-801 Warszawa, ul. Puawska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619
e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl
WERSJA 3.2
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
2
SKRCONY SPIS KOMEND

Uytkownicy systemu powinni by przeszkoleni w prawidowej obsudze funkcji uytkowych oraz jak postpowa w
sytuacjach alarmowych i zagroenia (rozdzia 4 instrukcji). Ponisza instrukcja zawiera opis "krok po kroku" funkcji
uytkowych. Przyciski, ktre naley nacisn oznaczono symbolami (np.C). Uruchomienie pewnych funkcji bdzie
wymagao znajomoci Kodu Gwnego Systemu. Niektre funkcje posiadaj oddzielne zestawy polece. Naley sprawdzi
rodzaje zastosowanych klawiatur. Opisano take przyciski i lampki poszczeglnych klawiatur.
Poniej przedstawiono wykaz podstawowych funkcji w systemie wraz z podaniem przyciskw dla uruchomienia tych
funkcji.


UWAGA! Pewne funkcje mog by niedostpne w systemie. Skontaktuj si ze swoim instalatorem dla uzyskania
szczegowych informacji.

Funkcja Przyciski
Wczenie systemu zwyke .................. [kod uytkownika] i wyjcie z obiektu wyznaczonymi drzwiami
lub przycisk Away, jeli zaprogramowany
Wczenie systemu nocne .................... [kod uytkownika] bez wyjcia z obiektu lub przycisk Stay, jeli zaprogramowany

Wczenie obwodowe bez
Opnienia na Wejcie ......................... [kod uytkownika].
Szybkie wczenie ................................ gdy system w gotowoci.

Uruchomienie alarmu poarowego ......... (przycinij i przytrzymaj przez 2 sekundy)
Uruchomienie alarmu pomocy ................ (przycinij i przytrzymaj przez 2 sekundy)
Uruchomienie alarmu paniki ............... (przycinij i przytrzymaj przez 2 sekundy)

Wyciszenie alarmu poarowego ......... [kod uytkownika],
Wyciszenie alarmu wamaniowego ..... [kod uytkownika],

Przegldanie pamici alarmw .............. C
Przegldanie rejestru zdarze ................ 6 [Kod Gwny] (tylko klawiatura LCD5500Z)
Przegldanie uszkodze ......................... C

Blokowanie linii:...................................... C [dwucyfrowy numer(y) linii], nacinij [#] aby wyj
Reset czujek dymu ................................ CC lub przycisk Reset, jeli zaprogramowany
Reaktywacja zablokowanych linii ........ C lub przycisk Away, jeli zaprogramowany
Szybkie wyjcie .................................... w dozorze lub przycisk Exit, jeli zaprogramowany
Testowanie systemu .............................. . [Kod Gwny] C
Ustawianie czasu i daty ......................... [Kod Gwny] C
Wywoanie krtkiego dwiku (gongu)
przy naruszaniu okrelonych linii .......... C , aby w/wy opcj lub przycisk Chime, jeli zaprogramowany
Chwilowe przypisanie klawiatury do
innego Podsystemu [#] przez 3 sekundy i [x] numer Podsystemu
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
3
SPIS TRECI
KLAWIATURY SYSTEMOWE .......................................................................................................... 4
ROZDZIA 1: WPROWADZENIE .................................................................................................. 6
ROZDZIA 2: PROGRAMOWANIE KODW W SYSTEMIE ................................................... 8
ROZDZIA 3: WCZANIE I WYCZANIE SYSTEMU ........................................................ 9
Wczenie zwyke ............................................................................................................................... 9
Wczenie obwodowe ...................................................................................................................... 10
Obsuga wielu podsystemw ........................................................................................................... 10
Szybkie wczenie ............................................................................................................................ 11
Wczenie obwodowe bez Opnienia na Wejcie ...................................................................... 11
Automatyczne Wczenie ................................................................................................................ 11
Szybkie Wyjcie ............................................................................................................................... 12
Gona sygnalizacja bdu wyjcia ................................................................................................. 12
Wyczanie podsystemu z dozoru .................................................................................................. 12
ROZDZIA 4: ALARMY W SYSTEMIE ...................................................................................... 13
Alarmy poarowe ............................................................................................................................ 13
Alarmy wamaniowe ....................................................................................................................... 13
Przegldanie pamici alarmw ...................................................................................................... 13
Wywoywanie alarmw z przyciskw ............................................................................................ 14
ROZDZIA 5: DODATKOWE FUNKCJE .................................................................................... 15
Blokowanie linii .............................................................................................................................. 15
Przegld usterek ............................................................................................................................. 16
Przegldanie rejestru zdarze ....................................................................................................... 16
Procedura testowania systemu alarmowego ................................................................................. 16
Uaktywnienie funkcji gongu ........................................................................................................... 17
Ustawianie czasu i daty ................................................................................................................... 17
Zmiana jzyka komunikatw w klawiaturach LCD5500Z ......................................................... 17
Regulacja kontrastu i jasnoci wywietlania napisw klawiatury LCD5500Z .......................... 18
Regulacja poziomu dwiku brzczyka klawiatury ..................................................................... 18
Konserwacja systemu ...................................................................................................................... 18

INFORMACJE O SYSTEMIE ALARMOWYM ........................................................................ 19

PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
4
KLAWIATURY SYSTEMOWE
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
5

Przyciski strzaek (tylko klawiatury LCD5500Z)

Jeli na wywietlaczu pojawi si symbole [<][ >] ,oznacza
to, e dostpne s dodatkowe informacje, ktre mona
przejrze posugujc si przyciskami strzaek.


Przyciski alarmowe (wszystkie klawiatury)

Aby wywoa alarm Poarowy, Paniki lub Wezwania
pomocy naley nacisn jednoczenie i przytrzyma przez 2
sekundy podwjne przyciski.

Poar

Wezwanie pomocy

Panika

UWAGA! Naley upewni si, e instalator
zaprogramowa dziaanie przyciskw alarmowych.


Lampki linii (klawiatury PC55XXZ)

System uywa lampek linii dla wskazania alarmw, usterek
linii, alarmw w pamici i pomocy w programowaniu.


Wskaniki dodatkowe (klawiatury PC55XXZ)


Pami (Memory)
Przy wyczaniu systemu z dozoru zawieci si lampka
Pami, jeli w czasie, gdy system by wczony, wystpi
alarm (patrz "Przegldanie pamici alarmw" - rozdzia 4).

Blokada (Bypass)
Jeli wieci si lampka blokady, oznacza to e w systemie s
zablokowane linie (patrz "Blokowanie linii" - rozdzia 5).

Poar (Fire)
wiecenie si lampki Poar oznacza wystpienie w systemie
alarmu poarowego.

Programowanie (Program)
Wskanik Program bdzie miga podczas programowania
kodw dostpu lub wykonywania innych funkcji
programowania. Jeli programowanie wykonywane jest na
innej klawiaturze, wskanik Program bdzie wieci stale
wskazujc, e system jest zajty.

UWAGA! System powinien by testowany regularnie, a
w przypadku wtpliwoci naley kontaktowa
si z instalatorem.Wywietlacze (klawiatury LCD)

Wskanik LCD (klawiatura LCD5501Z ikonowa)
Stan systemu pokazywany jest w postaci symboli ikon
oraz liczb na wskaniku LCD. Opis symboli poniej.
Wywietlacz ciekokrystaliczny (klawiatura LCD5500Z)
Stan systemu pokazywany jest w postaci komunikatw
sownych i liczbowych, wywietlanych na wywietlaczu
LCD o dwch liniach po 16 znakw.


Lampki stanu systemu (wszystkie klawiatury)

Lampka GOTOWO
Jeli wieci si lampka GOTOWO to system jest
przygotowany do wczenia w dozr.

Lampka DOZR
Jeli wieci si lampka DOZR to system jest wczony w
dozr.

Lampka USTERKA
Jeli wieci si lampka USTERKA to w systemie wystpia
jedna lub wicej usterek.
Patrz Przegld usterek - rozdzia 5.


Przyciski (wszystkie klawiatury)

Aby wybra odpowiedni funkcj przycinij [] i cyfr
odpowiadajc danej funkcji. Nacinicie [#] umoliwia
opuszczemie menu funkcji. Wprowad cyfry kodu aby
wczy lub wyczy system z dozoru.


Przyciski funkcyjne (wszystkie klawiatury)

Kada klawiatura posiada pi przyciskw funkcyjnych
pozwalajcych na szybkie uruchomienie najczciej
uywanych funkcji: Wczenie obwodowe domowe
(Stay), Wczenie zwyke (Away), Gong (Chime), Reset
czujek dymu (Reset), Szybkie wyjcie (Exit). Funkcje te
uaktywniane s po naciniciu i przytrzymaniu przycisku
przez dwie sekundy.
Instalator uaktywnia dziaanie przyciskw funkcyjnych,
moe take zaprogramowa przyciski aby realizoway inne
funkcje.
1
2
3
4
5
6
!
7
8
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
6
ROZDZIA 1: WPROWADZENIE
System alarmowy to zesp elementw i urzdze, ktrych zadaniem jest informowanie o zagroeniach takich jak: napad,
wamanie, poar, ulatniajcy si gaz, mogcych wystpi w obiekcie (biurze, mieszkaniu, itp.). Praca poszczeglnych
fragmentw systemu alarmowego nadzorowana jest przez central alarmow, realizujc automatycznie funkcje
zaprogramowane w czasie instalacji lub pniej w trakcie eksploatacji.
Klawiatura systemu alarmowego POWER864 (PC5020) w dogodny i prosty sposb przekazuje informacje poprzez
podwietlenie trzech lampek na klawiaturze odpowiadajcych rnym stanom pracy systemu alarmowego. Dodatkowo
wywietlacz ciekokrystaliczny klawiatury LCD5500Z moe uzupenia t informacj o krtkie opisy zdarze pojawiajcych
si w systemie - pozwalajc tym samym dokadnie odczyta stan systemu. Dostp do funkcji systemu jest bardzo prosty -
wystarczy pamita Kod Gwny Systemu oraz dodatkowe kody uytkownikw zaprogramowane w systemie.
Klawiatura podaje sygnay dwikowe pozwalajce na prost kontrol poprawnoci nacinicia poszczeglnych przyciskw.
Dodatkowo system informuje (przy pomocy odpowiednich sekwencji dwikw) o usterkach zaistniaych w systemie oraz
informuje, czy dane polecenie zostao wprowadzone poprawnie.

Centrala Alarmowa POWER864 (PC5020) moe kontrolowa do 64 linii dozorowych, do ktrych podczone s czujki
wykrywajce obecno intruza. Podzia linii zosta ju dokonany przez instalatora systemu alarmowego. Najczciej na
jednej linii zainstalowana jest jedna czujka. Do komunikowania si z central suy klawiatura. Wszystkie czynnoci,
zwizane z obsug systemu alarmowego wykonywane s za porednictwem tej klawiatury.

UWAGA! System alarmowy sygnalizacji wamaniowa i napadu nie zapobiegnie sytuacjom krytycznym. Jego zadaniem
jest zaalarmowa uytkownika wzgldnie centrum monitorowania alarmw o zagroeniu wykrytym przez
system. Oglnie mwic systemy alarmowe s niezawodne, jednak nie mog pracowa w kadych
warunkach i nie mona ich traktowa jako doskonaego zabezpieczenia. System alarmowy powinien by
zainstalowany i serwisowany regularnie przez wykwalifikowanych specjalistw z zakresu systemw ochrony.
Instalator systemu jest w tym przypadku osob najbardziej kompetentn.
Stany pracy systemu alarmowego:
Istotne jest cotygodniowe testowanie sprawnoci dziaania systemu. W przypadku stwierdzenia nieprawidowoci dziaania,
naley skontaktowa si z instalatorem.

System moe raportowa zdarzenia do Centrum monitorowania alarmw, uywajc linii telefonicznej przewodowej lub sieci
radiowej. Jeli alarm zostanie wywoany przypadkowo, naley powiadomi centrum, zanim uruchomione zostan
odpowiednie procedury alarmowe.

Dwiki z klawiatury jako rdo informacji:
Stan wyczenia Obiekt nie jest dozorowany przez system. Mona swobodnie porusza si w pomieszczeniach, nie
wywoujc alarmu.
Stan gotowoci Jest to stan, w ktrym system jest gotw przyj polecenie "Wcz system".
Stan wczenia Obiekt jest chroniony przez system. Przebywanie w pomieszczeniach chronionych jest zabronione.
System po wykryciu intruza wywoa alarm.
Stan alarmu System informuje, alarmujc sygnalizacj dwikow i wietln o zaistnieniu sytuacji alarmowej.
Jeden krtki
dwik
Informuje o prawidowym naciniciu przycisku klawiatury.
Kilka krtkich
dwikw
Informuj o prawidowym wprowadzeniu polecenia np. polecenie WCZ SYSTEM zostao wyko-
nane poprawnie.
Jeden duszy
dwik
Informuje o nieprawidowym wprowadzeniu polecenia. Naley ponowi prb.
Dwik cigy Po wejciu do obiektu klawiatura przypomina o koniecznoci wyczenia systemu alarmowego.
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
7

Podwietlenie lampek klawiatury jako rdo informacji:

Stan
wyczenia
Nie wieci si lampka DOZR. Lampka GOTOWO moe si wieci lub nie. Wywietlacz moe
pokazywa dat i godzin.
Stan
gotowoci
wieci si lampka GOTOWO. System gotowy jest przyj polecenie "WCZ SYSTEM".
Opnienie
na wyjcie
wiec si lampki GOTOWO i DOZR. Jednoczenie klawiatura krtkimi dwikami moe sygnalizowa
Czas opnienia na wyjcie. Przez ostatnie 10 sekund czsto sygnaw dwikowych jest wiksza.
Stan
wczenia
wieci si lub miga lampka DOZR. System wywoa alarm po wykryciu intruza.
Opnienie
na wejcie
wieci si DOZR. Jednoczenie klawiatura cigym dwikiem moe sygnalizowa czas opnienia na
wejcie. Przez ostatnie 10 sekund dwik jest przerywany.
Sygnalizacja
stanu linii
W stanie wyczenia systemu wiecenie si lampek oznaczonych cyframi informuje, e czujka danej linii
sygnalizuje naruszenie chronionej strefy lub sabota. Przy naruszonych liniach nie jest moliwe wczenie
caego systemu. Jeeli chcesz wczy system, sprawd czy nie ma kogo w pomieszczeniach lub czy nie
zostay pozostawione nie zamknite okna lub drzwi.
Pami
alarmu
wieci si napis PAMI. Podczas wczenia systemu doszo do sytuacji alarmowej. W pamici centrali
zapisane zostay numery linii ktre byy w alarmie. Pami alarmw mona przejrze na kadej klawiaturze.
Sygnalizacja
uszkodze
USTERKA
wiecenie lampki USTERKA informuje o wystpieniu uszkodzenia w systemie alarmowym. Dodatkowo co
10 sekund klawiatura sygnalizuje usterki dwoma krtkimi dwikami. Aby odczyta rodzaj uszkodzenia
nacinij przyciski [][2] - lampka USTERKA zacznie miga.
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
8
ROZDZIA 2: PROGRAMOWANIE KODW
Wszystkie parametry systemu, a w tym i kody uytkownikw, centrala alarmowa przechowuje w swojej pamici. Pami
centrali nie ulega skasowaniu nawet przy cakowitym wyczeniu zasilania. Programujc kody wpisujesz je w odpowiednie
miejsca tej pamici opisane numerami. W tabeli poniej podane s numery kodw, ktre bd si pojawia w prawym
dolnym rogu wywietlacza w trakcie jego programowania.
Kod [01] do [32] Kody uytkownikw od 1 do 32
Kod [33] Kod dziaania pod przymusem
Kod [34] Kod dziaania pod przymusem
Polecenie Sytuacja i efekt
[] [5] lub [] i 4x [>]
(Kody dostpu) i []


[ K o d G w n y ]
wieci si lampka DOZR i sycha kilka krtkich dwikw z klawiatury. Miga
lampka USTERKA. Pojawia si komunikat () Do edycji Kod uytkow. 01 P.
Naciskajc przyciski strzaek [<] lub [>] mona przej do programowania
pozostaych kodw uytkownikw. W sytuacji, gdy kod jest ju zaprogramowany
obok jego numeru pojawia si litera P (np. 01P).
[<] lub [>]
Adres dla danego kodu
(wg tabeli powyej)

wieci si lampka DOZR i sycha kilka krtkich dwikw z klawiatury. Miga
lampka USTERKA. Naciskajc [] przechodzimy do programowania kodu. Kod
dotychczasowy mona odczyta (jeeli zezwoli na to instalator). Nie dotyczy to
kodw 33 - 42, ktre programuje jedynie instalator.
[] i


Cztery lub sze cyfr kodu.
wieci si lampka DOZR, miga lampka USTERKA i sycha trzy krtkie dwiki
klawiatury. Po wpisaniu nowego kodu (4 lub 6 cyfr) centrala alarmowa automatycznie
je zapamituje. W trakcie wpisywania cyfr nie uywaj przycisku [].
[] i []
(Zamiast cyfr nowego kodu).
Powoduje wykasowanie danego kodu z pamici centrali.
[#]

Powoduje wyjcie z trybu programowania kodu i jego zapamitanie przez central.
Centrala po 15 sekundach automatycznie wychodzi z trybu programowania.
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
Do programowania kodw wejd uywajc kodu gwnego - [*][5][Kod gwny].
UWAGA! Do programowania kodw uywaj tylko przyciskw 0 - 9.
Programowanie kodw na klawiaturach LED PC55XXZ i ikonowych LCD5501Z
1. Wprowad [*][5] [kod gwny]. Wskanik programowania zacznie miga.
2. Wprowad dwucyfrowy numer kodu (kody zwyke 01-32, kod gwny 40).
3. Wprowad warto nowego kodu. Kod zaprogramowany poprzednio zostanie skasowany.
4. Aby wyj z programowania nacinij [#].
Programowanie przypisywania do podsystemw i opcji kodw dostpu
Istnieje moliwo programowania kodw dostpu tak, aby dziaay tylko w wybranych podsystemach. Mona rwnie
zaprogramowa dodatkowe opcje dla kodw. Kady nowy zaprogramowany kod posiada opcje kodu uytego do jego
zaprogramowania. Nowy kod moe by nastpnie modyfikowany wedug poniszej instrukcji.

Programowanie przypisania podsystemw do kodu (tylko klawiatury LCD5500Z wer 3.0 i LCD5501Z wer. 2.0)
1. [*][5][Kod Gwny][8] programowanie podsystemw.
2. Wpisz dwucyfrowy numer kodu, ktry ma by edytowany.
3. Wpisz numer podsystemu (1 8) aby wczy lub wyczy jego obsug przez kod
Programowanie opcji kodw
1. [*][5][Kod Gwny][9] programowanie opcji kodw;
2. Wpisz dwucyfrowy numer kodu, ktry ma by edytowany;
3. Wpisz numer opcji aby j wczy lub wyczy.
Dostpne opcje kodw dostpu:
[1 2] - opcje nieuywane, [3] - blokowanie linii dozwolone, [4] dostp do systemu przez modu Escort5580,
[5 - 6] = opcje Downlook tel.#1 i #2, [7] = opcja krtkiej sygnalizacji syren przy W./Wy. Podsystemu.
Kod [40] Kod gwny Systemu
Kod [41] Kod nadzorczy Podsystemu
Kod [42] Kod nadzorczy Podsystemu
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
9
W zalenoci od sytuacji lub potrzeb moesz w rny sposb wcza i wycza system alarmowy. System moe zosta
wczony w sytuacji, gdy wieci si lampka GOTOWO (Ready). Na wywietlaczu klawiatury LCD5500Z pojawia si
komunikat Sprawd system lub podaj kod. Mona teraz wczy system w dozr mimo, e pewne linie mog pozostawa
otwarte. Upewnij si, e adna z linii nie jest otwarta przypadkowo.
Jeli system nie jest gotowy, naley:

W systemie z klawiatur LCD5500Z:
1. Gdy lampka GOTOWO nie wieci si lub wywietlany jest komunikat Sprawd system przed
wczeniem naley:
zamkn wszystkie chronione drzwi i okna,
upewni si, e nie ma ruchu w pomieszczeniach chronionych.

2. Jeli na wywietlaczu widoczne s symbole < > naley uy przyciskw strzaek [<][ >], aby
sprawdzi czy nie ma komunikatw o usterkach lub linii zablokowanych przypadkowo.

W systemie z klawiatur LED PC55XXZ lub ikonow LCD5501Z:
1. Gdy lampka GOTOWO nie wieci si, system nie jest gotowy do wczenia:
zamkn wszystkie chronione drzwi i okna,
upewni si, e nie ma ruchu w pomieszczeniach chronionych.

2. Jeli wieci si lampka / symbol USTERKA, naley przejrze i zlikwidowa usterki w systemie.

3. Jeli wieci si lampka /symbol BLOKADA, naley sprawdzi, czy nie ma w systemie linii
zablokowanych przypadkowo.
Poniej opisane s rne sposoby wczania i wyczania systemu alarmowego.
Specjalne metody wczania w dozr
ROZDZIA 3: WCZANIE I WYCZANIE SYSTEMU
Wczenie zwyke AWAY Wczenie caego systemu lub podsystemu kiedy uytkownik opuszcza obiekt .
Wczenie domowe (nocne) STAY Wczenie systemu lub podsystemu kiedy uytkownik pozostaje w obiekcie.
Wczenie zwyke AWAY
Po wczeniu systemu alarmowego w tym trybie wszystkie linie dozorowe wcznie z wewntrznymi -sypialnianymi s w
peni aktywne i wywoaj alarm gony po wykryciu intruza. Procedura wczania przebiega nastpujco:
1. Sprawd czy wieci si lampka Gotowo (Ready).
2. Wprowad twj kod dostpu. Kod musi by uprawniony do obsugi wczanego podsystemu.
Wprowadzenie bdnego kodu powoduje wyemitowanie 2 sekundowego cigego dwiku ostrzegawczego. Naley
wwczas ponownie wprowadzi kod. Po wprowadzeniu poprawnego kodu:
Klawiatura potwierdzi jego przyjcie kilkoma szybkimi sygnaami;
Lampka Dozr (Armed) zawieci si;
Klawiatura LCD5500Z dodatkowo wywietli komunikat o rozpoczciu odliczania czasu na wyjcie;
Rozpoczyna si odliczanie czasu na wyjcie, brzczyk sygnalizuje raz na sekund, a na 10 sekund przed ko-
cem odliczania emituje szybkie krtkie dwiki.
Wczenie szybkie Wczenie za pomoc jednego lub dwch przyciskw zamiast kodu. Funkcja musi
by uaktywniona przez instalatora.
Wczenie bez czasu na wejcie Wczenie systemu alarmowego z usunit zwok na wejcie.
Wczenie automatyczne Stosuje si do automatycznego wczania w dozr o okrelonej porze dnia. Funk-
cja musi by uaktywniona przez instalatora. Aby funkcja ta dziaaa prawidowo
naley zapewni waciwe ustawienie czasu systemowego.
Wczenie automatyczne przy braku
aktywnoci
Wczenie nastpi automatycznie po upyniciu zaprogramowanego czasu od
momentu naruszenia linii opnionej (np. drzwiowej), jeli w pomieszczeniach
chronionych nie ma ruchu. Funkcj programuje instalator.
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
10
3. Wyjd z obiektu drog chronion przez lin opnion (np. przez drzwi chronione czujk). Naruszajc przy
wyjciu lini opnion informujemy central alarmow, e opuszczamy obiekt, dlatego wszystkie linie nawet
wewntrzne sypialniane zostaj wczone w dozr.
4. Po zakoczeniu czasu na wyjcie wieci si jedynie lampka Dozr. Klawiatura LCD5500Z wywietla dodatkowo
komunikat o wczeniu w trybie zwykym a nastpnie wezwanie do wprowadzenia kodu w celu wyczenia
podsystemu z dozoru. Podsystem jest wczony w dozr.

Uwaga: Klawiatura LCD5500Z moe wywietla komunikat o liniach zablokowanych jeli przed wczeniem zablokowano
jedn lub wicej linii. Klawiatury PC55XXZ oraz ikonowa LCD5501Z sygnalizuj to lampk / symbolem Blokada.

Wczanie przyciskiem
Podsystem moe by take wczany w dozr po przyciniciu przycisku funkcyjnego zaprogramowanego do
wczania zwykego (AWAY). Dziaanie przycisku programuje instalator. Po przyciniciu przycisku przez 2
sekundy podsystem zostanie wczony w trybie zwykym.
Wczenie obwodowe STAY
Wczenie systemu alarmowego w tym trybie stosuje si wtedy gdy uytkownicy chc wczy podsystem w dozr i pozosta
w wybranych pomieszczeniach. Ten typ wczenia nazywa si czsto domowym lub nocnym poniewa zazwyczaj jest stoso-
wany przez uytkownikw wieczorem przed pjciem spa. Po wczeniu w trybie obwodowym wszystkie linie dozorowe
poza wewntrznymi -sypialnianymi s w peni aktywne i wywoaj alarm gony po wykryciu intruza. Linie wewntrzne-
sypialniane zostaj automatycznie zablokowane przez central. Procedura wczania przebiega nastpujco:
1. Sprawd czy wieci si lampka Gotowo (Ready).
2. Wprowad twj kod dostpu. Kod musi by uprawniony do obsugi wczanego podsystemu.
Wprowadzenie bdnego kodu powoduje wyemitowanie 2 sekundowego cigego dwiku ostrzegawczego. Naley
wwczas ponownie wprowadzi kod. Po wprowadzeniu poprawnego kodu:
Klawiatura potwierdzi jego przyjcie kilkoma szybkimi sygnaami;
Lampka Dozr (Armed) zawieci si;
Klawiatura LCD5500Z dodatkowo wywietli komunikat o rozpoczciu odliczania czasu na wyjcie;
Rozpoczyna si odliczanie czasu na wyjcie, brzczyk sygnalizuje raz na sekund, a na 10 sekund przed ko-
cem odliczania emituje szybkie krtkie dwiki.
3. NIE WOLNO wychodzi z obiektu drog chronion przez lin opnion (np. przez drzwi chronione czujk). Nie na-
ruszajc linii opnionej informujemy central alarmow, e pozostajemy w obiekcie, dlatego centrala automatycznie
blokuje linie wewntrzne sypialniane.
4. Po zakoczeniu czasu na wyjcie wieci si jedynie lampka Dozr. Klawiatura LCD5500Z wywietla dodatkowo ko-
munikat o wczeniu w trybie obwodowym (domowym) a nastpnie wezwanie do wprowadzenia kodu w celu wy-
czenia podsystemu z dozoru. Klawiatury PC55XXZ oraz ikonowa LCD5501Z sygnalizuj istnienie blokady wiece-
niem lampki lub symbolu blokady. Podsystem jest wczony w dozr.

Aktywacja linii sypialnianych
Aby po wczeniu obwodowym wczy w dozr linie wewntrzne sypialniane naley wprowadzi funkcj [*][1].
Linie wewntrzne-sypialniane staj si aktywne i po naruszeniu spowoduj alarm.

Wczanie przyciskiem
Podsystem moe by take wczany w dozr po przyciniciu przycisku funkcyjnego zaprogramowanego do w-
czania zwykego (STAY). Dziaanie przycisku programuje instalator. Po przyciniciu przycisku przez 2 sekundy
podsystem zostanie wczony w trybie obwodowym.
Szybkie wczenie
W przypadku, gdy instalator uaktywni w programie centrali t funkcj, mona wczy podsystem przez nacinicie przyci-
sku [][0], bez koniecznoci wpisywania kodu uytkownika. Dalszy przebieg wczania odbywa si tak samo jak w przy-
padku opisanego wczeniej wczania za pomoc kodu. Funkcja szybkiego wczenia dotyczy tego podsystemu, do ktrego
przypisana jest klawiatura. Na klawiaturze globalnej naley najpierw wybra podsystem (przycisk 1 - 8, nacinity na 3 se-
kundy) a potem uy sekwencji [][0].
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
11
Wczenie obwodowe bez Opnienia na Wejcie
W przypadku, gdy instalator uaktywni w programie centrali t funkcj, mona wczy podsystem w trybie obwodowym z
usuniciem opnienia na wejcie. Jeeli wieci si lampka GOTOWO, naley nacisn przyciski [][9] [kod uytkowni-
ka]. System bdzie si zachowywa tak samo jak w przypadku opisanego wczeniej wczenia obwodowego z tym wyjt-
kiem, e do obiektu nikt nie moe wej zanim system nie zostanie wyczony od wewntrz. Miganie lampki DOZR infor-
muje o tym, e system usun opnienie przy wejciu.
Obsuga wielu podsystemw
Jeli system alarmowy jest podzielony na podsystemy kady podsystem musi by wczany i wyczany niezalenie. Wcze-
nia podsystemu naley wykona na klawiaturze tego podsystemu. Zapytaj instalatora do ktrych podsystemw s przypisane
klawiatury w Twoim systemie alarmowym. Klawiatura podsystemu moe zosta chwilowo przeczona do obsugi innego
podsystemu.
Przeczenia mona dokona przez nacinicie i przytrzymanie [#] przez 3 sekundy, a nastpnie naciniecie numeru wybiera-
nego podsystemu. Dodatkowo na klawiaturze LCD5500Z wybr podsystemu moe odbywa si przy uyciu strzaek [<,>] z
potwierdzeniem [*]. Klawiatura automatycznie powrci do swojego macierzystego podsystemu jeli przez 30 sekund nie zo-
stanie nacinity aden przycisk.

Klawiatura w systemie alarmowym moe by zaprogramowana te jako globalna, inaczej uniwersalna. Klawiatura globalna
nie jest przypisana do adnego podsystemu i nie wywietla adnych informacji. Aby wczy lub wyczy podsystem z do-
zoru uywajc klawiatury globalnej naley najpierw przydzieli t klawiatur do obsugi danego podsystemu. Dokonuje si
tego przyciskajc przycisk cyfr od 1 (Podsystem 1) do 8 (Podsystem 8) i przytrzymujc go przez trzy sekundy. Nastpi pod-
wietlenie lampek klawiatury informujcych o stanie wybranego podsystemu. Mog by wprowadzane tylko kody wane w
tym podsystemie do ktrego aktualnie przypisana jest klawiatura. Po okoo 30 sekundach od ostatniego nacinicia przycisku
klawiatura automatycznie wycza si, wygasza lampki i oczekuje na nacinicie przyciskw od 1 do 8.

Klawiatury globalne stosuje si najczciej tam, gdzie poszczeglne podsystemy s obsugiwane wycznie przez swoich
wacicieli, a ze wzgldw oszczdnociowych nie zainstalowano klawiatur w kadym podsystemie.

Automatyczne Wczenie
Istnieje moliwo zaprogramowania czasu, kiedy podsystem bdzie wcza si automatycznie. Po osigniciu czasu auto-
matycznego wczenia, brzczyk klawiatury informuje cigym sygnaem na 1 minut wczeniej zamiar wczenia podsyste-
mu w dozr. W czasie 1 minutowego alertu istnieje moliwo opnienia lub anulowania automatycznego wczenia przez
uytkownika. W zalenoci od sposobu zaprogramowania centrali istnieje moliwo wczania i wyczania funkcji auto-
wczenia przez uytkownika posugujcego si kodem gwnym. Autowczenie danego podsystemu programuje si na kla-
wiaturze przypisanej do tego podsystemu.

Uycie Kodu Gwnego pozwala na wczenie funkcji automatycznego wczenia. Naley wwczas:
1. Przycinij [][6] [kod gwny].
2. Przycinij [2] (zezwolenie na automatyczne wczenie podsystemu). Klawiatura emituje 3 dwiki, gdy
funkcja jest wczona, a jeden dwik, gdy funkcja jest wyczona.
3. Przycinij [#], aby opuci tryb programowania.

Aby zaprogramowa czas automatycznego wczania systemu:
1. Przycinij [][6] [kod gwny].
2. Przycinij [3]
3. Na klawiaturach LCD5500Z naley przej (uywajc przyciskw strzaek) do okrelonego dnia tygodnia i
przycisn [].
Na klawiaturach PC55XXZ lub LCD5501Z naley wpisa numer dnia tygodnia [1 - 7], gdzie 1 = Niedziela,
a 7 = Sobota.
4. Wpisz czas automatycznego wczenia w formacie 24 godzinnym (od 0000 do 2359).
5. Powtarzaj kroki z punktw 3 - 4, dla zaprogramowania kolejnego dnia tygodnia. Wyjcie z trybu programowa-
nia odbywa si przyciniciem dwukrotnie [ #] .

UWAGA! Aby powysza funkcja dziaaa prawidowo musi by ustawiony prawidowy czas systemowy.

PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
12
Wyczanie podsystemu z dozoru
1. Jeli wyczenie ma nastpi przez osob wchodzc z zewntrz, musi ona wej przez wyznaczone drzwi
chronione lini opnion. Jeli osoba znajduje si wewntrz chronionego obiektu, wykonuje czynnoci
opisane w punkcie 2.
Po wejciu przez wyznaczone drzwi co powoduje naruszenie linii opnionej klawiatura dwikiem zaczyna
sygnalizowa konieczno wyczenia podsystemu z dozoru. Wywietlacz klawiatury LCD5500Z pokazuje
dodatkowo komunikat zachcajcy do wprowadzenia wanego kodu dostpu.

UWAGA! Wejcie przez inne ni wyznaczone drzwi wywoa natychmiastowy alarm.

2. Naley wpisa wany kod uytkownika zanim upynie czas opnienia na wejcie. Jeli prawidowy kod nie
zostanie wpisany, centrala wywoa alarm.

UWAGA! Wpisanie bdnego kodu sygnalizowane jest dwikiem brzczyka przez 2 sekundy. Naley
ponownie wpisa kod.

Po wpisaniu prawidowego kodu ganie lampka DOZR i brzczyk klawiatury przestaje emitowa dwiki.
Jeli podczas okresu wczenia nie wystpiy adne alarmy i nie wystpuj uszkodzenia w systemie, klawiatura
LCD5500Z dodatkowo wywietli przez kilka sekund komunikat informujcy e podczas dozoru nie byo
alarmw a nastpnie komunikat zachcajcy do ponownego wczenia w dozr.

3. Jeli podczas dozoru wystpi alarm:
Miga lampka PAMI na klawiaturach PC55XXZ i LCD5501Z,
Wywietlacz klawiatury LCD5500Z pokazuje komunikat zachcajcy do przejrzenia pamici alarmw.

Szybkie Wyjcie
Polecenie to umoliwia osobie opuszczenie dozorowanych pomieszcze, w trybie czuwania obwodowego, z jednokrotnym
naruszeniem linii opnienionej bez potrzeby wyczania i ponownego wczania podsystemu.
W dozorze, po naciniciu [][0], gdy opcja Szybkiego Wyjcia jest wczona, centrala udostpni dwuminutowy okres na
wyjcie z pomieszcze objtych dozorem. Podczas tego okresu centrala zignoruje pojedyncze naruszenie dowolnej linii
opnionej. Kiedy linia opniona zostanie przywrcona, centrala zakoczy 2 minutowy czas. Jeli natomiast zostanie
naruszona druga linia opniona lub, jeli linia opniona nie zostanie przywrcona, centrala rozpocznie odliczanie czasu na
wejcie.
Przycinicie i przytrzymanie przez dwie sekundy przycisku funkcyjnego EXIT pozwala na uruchomienie funkcji
"Szybkie Wyjcie", jeli taka opcja przycisku zostaa zaprogramowana przez instalatora.

Gona sygnalizacja bdu wyjcia
Dla zmniejszenia ryzyka wystpowania faszywych alarmw, jeli system nie zosta prawidowo wczony w dozr bdzie to
sygnalizowane brzczykiem klawiatury i pojedynczym dwikiem syren (jeli tak zaprogramowano). W takim przypadku
naley wrci do obiektu, wyczy system wprowadzajc wany kod i powtrzy procedur wczania systemu w dozr.

UWAGA!
Zdarza si czasem, e uytkownik systemu alarmowego po wczeniu systemu w dozr i zamkniciu drzwi wyjciowych
(chronionych czujk opnion) uwiadamia sobie, e zapomnia zabra co z domu. Jeeli funkcja sygnalizacji bdu
wyjcia jest zaprogramowana, to nie mona od razu otwiera drzwi chronionych czujk opnion, gdy nastpi
natychmiastowy alarm gony bez czasu na wejcie. Naley poczeka za drzwiami do momentu, kiedy zakoczy si
odliczanie czasu na wyjcie + dodatkowo 20 sekund. Wtedy dopiero mona otworzy drzwi, rozpocznie si odliczanie czasu
na wejcie i moliwe bdzie wyczenie systemu z dozoru bez alarmu gonego.
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
13
ROZDZIA 4: ALARMY W SYSTEMIE
Niniejszy rozdzia opisuje sposoby postpowania w przypadkach, gdy wystpiy alarmy w systemie. Zapoznanie si z
procedurami pozwoli na unikanie wywoywania faszywych alarmw.

UWAGA! Alarm poarowy ma wyszy priorytet ni alarm wamaniowy.

Alarmy poarowe
W przypadku wykrycia poaru przez czujki dymu lub po wywoaniu alarmu poarowego rcznie, centrala uruchomi gon
sygnalizacj poaru (sygna pulsujcy) i natychmiast lub po zaprogramowanym czasie opnienia wyle raport do centrum
monitorowania alarmw. Czas opnienia moe by potrzebny uytkownikowi do zbadania sytuacji i zapobieenia wysaniu
faszywego alarmu do centrum. W przypadku braku pewnoci czy raport nie zosta wysany, naley powiadomi centrum
monitorowania o faszywym alarmie.

W przypadku faszywego alarmu poarowego, aby wyciszy sygnalizator naley:
1. Przycinij [#] w cigu 30 sekund od rozpoczcia alarmu. Jeli w cigu 90 sekund nie nastpi reset czujek
dymu, sygnalizacja alarmu poarowego zostanie wczona ponownie.
2. Aby przeprowadzi reset czujek dymu, nacinij [][7][2]. Jeli po zresetowaniu czujek zostanie wykryta
obecno dymu, ponownie wywoany zostanie alarm poarowy. Jeli dym nie zostanie wykryty centrala
powrci do stanu normalnego.
3. Aby wyciszy alarm poarowy po zakoczeniu 30 sekundowego opnienia, naley wprowadzi wany kod
uytkownika.

Alarm poarowy wywoany przyciskiem Poar na klawiaturze musi zosta skasowany we wszystkich aktywnych
podsystemach, aby sygnalizator zosta wyciszony.

UWAGA! Sposb dziaania sygnalizacji poaru moe by inaczej zaprogramowany przez instalatora. Uytkownik
powinien uzyska informacje na ten temat bezporednio u instalatora.

Alarmy wamaniowe
Alarm wamaniowy sygnalizowany jest cigym dwikiem sygnalizatorw.

Aby wyciszy alarm wamaniowy:

1. Wprowad wany kod uytkownika.
2. Jeli alarm zosta wywoany przypadkowo, naley powiadomi centrum monitorowania alarmw o faszywym
alarmie.
3. Sprawd pami alarmw, aby zidentyfikowa lini, ktra wywoaa alarm.

Przegldanie pamici alarmw
Pami alarmw pokazuje, ktra z linii (czujek) wywoaa alarm. Pami alarmw jest kasowana po kadorazowym
wczeniu systemu w dozr, wic sygnalizowane alarmy zostay wywoane podczas ostatniego okresu wczenia.

Klawiatury LCD5500Z
Jeli wystpi alarm podczas okresu wczenia, wywietlacz klawiatury LCD5500Z pokazuje komunikat zachcajcy
do przejrzenia pamici alarmw.

1. Uyj przyciskw strzaek aby sprawdzi, ktre linie wywoay alarm.
2. Aby wyj przycinij [#] .

Klawiatury LCD5501Z
Jeli wystpi alarm podczas okresu wczenia, wieci symbol PAMI, a wywietlacz przez 30 sekund pokazuje
linie, ktre wywoay alarm.

1. Aby skasowa pami alarmw, przycinij [#] podczas 30 sekundowego okresu wywietlania sekwencyjnego.
2. Po okresie 30 sekund, klawiatura wraca wywietlania stanu gotowoci, ale symbol PAMI wieci si i mona
przeglda pami alarmw naciskajc [][3]. Na wywietlaczu pojawi si numery linii, ktre wywoay
alarm.
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
14
Klawiatury PC55XXZ
Jeli wystpi alarm podczas okresu wczenia, przez 30 sekund miga lampka PAMI oraz lampki linii, ktre
wywoay alarm.

1. Aby skasowa pami alarmw, przycinij [#] podczas 30 sekundowego okresu wywietlania.
2. Po okresie 30 sekund, system wraca do stanu pogotowia, ale lampka PAMI wieci si i mona przeglda
pami alarmw naciskajc [][3]. Lampki linii, ktre wywoay alarm bd miga.

UWAGA!
Jeli po powrocie do chronionego obiektu stwierdzisz, e trwa w nim alarm, istnieje moliwo, e intruz cigle znajduje si
w jednym z pomieszcze.

Wywoywanie alarmw z przyciskw
Kada klawiatura posiada trzy pary przyciskw, ktre mog suy do wywoania alarmw: poarowego, paniki i wezwania
pomocy.

Wywoanie alarmu poarowego (sygna dwikowy pulsujcy)
W przypadku zauwaenia poaru mona wywoa alarm poarowy przez nacinicie obu przyciskw oznaczonych
i przytrzymanie przez 2 sekundy . Naley upewni si wczeniej, czy instalator zaprogramowa t opcj. Wyczenie alarmu
nastpi po zaprogramowanym czasie lub po podaniu kodu przez uytkownika.
Alarm poarowy wywoany przyciskiem Poar na klawiaturze musi zosta skasowany we wszystkich aktywnych
podsystemach, aby sygnalizator zosta wyciszony rcznie.

Wywoanie alarmu paniki
Nacinij i przytrzymaj przez 2 sekundy oba przyciski oznaczone
Alarm paniki (napadu) powinien by alarmem cichym, przesyanym do stacji monitorowania alarmw. Naley upewni si
wczeniej, czy instalator zaprogramowa dziaanie przyciskw paniki.

Wywoanie alarmu wezwania pomocy
Nacinij i przytrzymaj przez 2 sekundy oba przyciski oznaczone
Alarm wezwania pomocy moe by alarmem cichym lub gonym. Naley upewni si wczeniej, czy instalator
zaprogramowa dziaanie przyciskw wezwania pomocy. Wyczenie alarmu gonego nastpi po zaprogramowanym czasie
lub po podaniu kodu przez uytkownika.


PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
15
Blokowanie linii
Polecenie klawiatury [][1] moe by uywane do blokowania pojedynczych linii. Moe by uyte, gdy uytkownik chce
zachowa dostp do pomieszcze nalecych do wczanego podsystemu, lub do wykluczenia z podsystemu bdnie
dziaajcej linii (np. uszkodzonej) do momentu przeprowadzenia czynnoci naprawczych.
Podsystem majcy lini/linie zablokowan moe zosta wczony - linie blokowane nie bd wywoywa alarmu. Naley
pamita, e blokowanie linii obnia sprawno systemu alarmowego. Blokowanie nie jest moliwe kiedy podsystem jest w
dozorze. Po wyczeniu z dozoru blokady s automatycznie kasowane przez central.

Klawiatury LCD5500Z
System musi by wyczony z dozoru.
1. Przycinij [][1] aby wej do menu funkcji blokowania linii.
2. Wpisz dwucyfrowy numer linii, ktra ma by zablokowana (01 - 64). Mona uy przyciskw strzaek, aby
znale lini i przycisn [] dla zatwierdzenia wyboru linii. Przy nazwie linii pojawi si literka B (lub )
oznaczajca lini zablokowan. Jeli linia oznaczona jest literk "O" (linia otwarta), to po zablokowaniu linii
otwartej, literka "O" zostanie zastpiona przez literk "B".
3. Aby odblokowa lini, wpisz dwucyfrowy numer linii, ktra ma by odblokowana (01 - 64). Mona uy
przyciskw strzaek, aby znale lini i przycisn [] dla zatwierdzenia wyboru linii. Zniknicie literki "B"
oznacza odblokowanie linii.
4. Aby opuci tryb blokowania linii nacinij [#].

Klawiatury LCD5501Z lub PC55XXZ
Aby zablokowa lini naley:
1. Wprowadzi [][1] [kod uytkownika, jeli jest wymagany].
2. Wpisz dwucyfrowy numer linii (01 - 64), ktra ma by zablokowana.
Na klawiaturze PC55XXZ zawiec si lampki linii zablokowanych.
3. Nacisn [#] aby wyj.

Przywrcenie ostatnich blokad
Jeli przy ponownym wczeniu w dozr chcemy zablokowa te same linie ktre byy zablokowane podczas ostatniego
dozoru mona skorzysta z funkcji przywracania ostatnich blokad. W tym celu naley:
1. Wprowadzi [][1] [kod uytkownika, jeli jest wymagany].
2. Wpisa [9][9].
3. Nacisn [#] aby wyj.

Kasowanie wszystkich blokad
Jeli chcemy szybko odblokowa wszystkie linie naley:
1. Wprowadzi [][1] [kod uytkownika, jeli jest wymagany].
2. Wpisa [0][0].
3. Nacisn [#] aby wyj.

Grupa linii do blokowania
Istnieje moliwo zdefiniowania grupy linii ktre bd blokowane razem. Lista linii do blokowania grupowego jest
przechowywana w pamici centrali.
Aby przypisa linie do grupy naley:
1. Wprowadzi [][1] [kod uytkownika, jeli jest wymagany].
2. Wpisa dwucyfrowy numer linii (01 - 64), ktra ma by wczona do grupy.
3. Nacisn [9][5] aby zapisa lini do grupy.
4. Nacisn [#] aby wyj.

Aby przed wczeniem podsystemu w dozr zablokowa linie nalece do wczeniej zdefiniowanej grupy naley:
1. Wprowadzi [][1] [kod uytkownika, jeli jest wymagany].
2. Wpisa [9][1].
3. Nacisn [#] aby wyj.

ROZDZIA 5: DODATKOWE FUNKCJE
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
16
Lista usterek
Usterka [1] - Uszkodzenie systemu wymagajce obsugi serwisowej
Do sprawdzenia, jakie wystpuje uszkodzenie systemu wymagajce obsugi serwisowej naley,
bdc w trybie wywietlania usterek, nacisn przycisk [1]. wiecenie si lampek 1 8 bdzie
informowa o nastpujcych uszkodzeniach:
[1] Wyadowany akumulator
[2] Usterka w obwodzie sygnalizatorw
[3] Oglne uszkodzenie systemu.
[4] Oglny sabota systemu
[5] Usterka nadzoru moduw / klawiatur
[6] Nieuywana
[7] Rozadowany akumulator PC520X
[8] Brak zasilania AC moduu PC520X.
Usterka [2] - Brak zasilania AC
Usterka [3] - Uszkodzenie linii telefonicznej
Usterka [4] - Bd komunikacji centrali z centrum monitorowania alarmw
Usterka [5] - Usterka linii dozorowych (z lini poarow wcznie). Nacinij [5] dla szczegowej informacji.
Usterka [6] - Sabota linii dozorowych. Nacinij [6] dla szczegowej informacji.
Usterka [7] - Rozadowana bateria urzdzenia bezprzewodowego.
Usterka [8] - Bdne ustawienie czasu w centrali

Przegldanie rejestru zdarze
Rejestr zdarze automatycznie zapisuje wszystkie zdarzenia majce miejsce w systemie. Rejestr zapamituje
256 ostatnich zdarze. Do kadego zdarzenia dodawana jest informacja o dacie i czasie jego wystpienia.
Rejestr zdarze mona przejrze wyacznie na klawiaturze LCD5500Z.
Aby przejrze rejestr zdarze naley:
1. Wprowadzi [][6] [kod gwny].
2. Nastpnie wcisn [] aby przej do przegldania rejestru zdarze.
3. Uyj strzaek, aby przej do wczeniejszych zdarze. Uyj [] aby przecza midzy
informacj o czasie i miejscu zdarzenia a opisem zdarzenia.
4. Nacisn [#] aby wyj.

Procedura testowania systemu alarmowego
Zaleca si przeprowadzanie cotygodniowych testw systemu alarmowego.

Testowanie sygnalizatorw i brzczykw klawiatur
1. Przeprowadzenie testu nastpuje po naciniciu przyciskw [][6] [kod gwny] [4].
2. Przez okres 2 sekund sygnalizatory i brzczyki klawiatur bd emitowa sygna dwikowy i za-
wiec si lampki klawiatury. Na wywietlaczu klawiatury LCD5500Z uaktywnione zostan
wszystkie pola.
3. W celu wyjcia z funkcji naley nacisn przycisk [#].

Przegld usterek
System alarmowy testuje swoje obwody w celu wykrycia nieprawidowoci lub uszkodze. Jeli wystpi
usterka to lampka USTERKA zawieci si a klawiatura bdzie sygnalizowa podwjnym dwikiem raz na 10
sekund a do momentu przycinicia dowolnego przycisku. O wystpieniu usterki naley powiadomi
konserwatora systemu alarmowego. Rodzaj usterki moe zosta zidentyfikowany po wejciu do funkcji
przegldania usterek [][2].
Na klawiaturze LCD5500Z rodzaj usterki prezentowany jest na wywietlaczu. Uyj strzaek, aby przejrze
wszystkie wystpujce usterki. Na klawiaturach diodowych PC55XXZ poszczeglnym usterkom odpowiadaj
numery linii dozorowych. Zawiecenie si linii o danym numerze oznacza wystapienie okrelonej usterki.
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
17
Testowanie caego systemu
1. Jeli centrala jest monitorowana naley poinformowa centrum monitorowania o zamiarze testowaniu systemu.
2. Wyczy system z dozoru jeli jest wczony. Poczeka a zawieci si lampka GOTOWO.
3. Wykona procedur jak podczas testowania sygnalizatorw.
4. Uaktywni kad czujk (otworzy drzwi, okna, przej si w polu widzenia czujki ruchu). Po naruszeniu danej
linii na klawiaturze LED odpowiadajca jej lampka zapali si. Natomiast na klawiaturze LCD pojawi si
komunikat o liniach otwartych ktre mona przejrze.
5. Jeli w systemie jest zainstalowana linia sygnalizacji poaru, to jej uaktywnienie spowoduje powstanie alarmu
sygnalizowanego pulsujcym dwikiem

UWAGA! Nie naley uywa otwartego ognia lub materiaw palnych do sprawdzania czujek dymu. W celu
uzyskania informacji dotyczcych bezpiecznego testowania czujek dymu naley skontaktowa si z
instalatorem.
6. Po sprawdzeniu dziaania wszystkich czujek naley zakoczy test.
7. Jeli centrala jest monitorowana naley poinformowa centrum monitorowania o zakoczeniu testowania
systemu.
8. Jeeli test systemu nie wypadnie poprawnie, to naley si skontaktowa z instalatorem.

UWAGA! Cz opisanych funkcji moe nie dziaa, jeli wczeniej nie byy uaktywnione przez instalatora.

Uaktywnienie dostpu do systemu alarmowego dla komputera instalatora
Istnieje moliwo, aby instalator sprawdza stan twojego systemu alarmowego zdalnie uzyskujc dostp do centrali drog
telefoniczn. czno taka moe suy rozpoznaniu usterek lub przeprogramowaniu dziaania systemu alarmowego. Aby
komputer instalatora mg poczy si z central uytkownik zezwala na to wykonujc na klawiaturze funkcj [][6]
[kod gwny][5]. Aby uzyska wicej informacji na ten temat skontaktuj si z instalatorem.

Uaktywniane funkcji gongu
Jeeli podczas obecnoci w obiekcie, naruszenie linii ma wywoywa krtki dwik ostrzegawczy w klawiaturze (np. przy
otwarciu i zamkniciu drzwi wejciowych), naley:
1. Przycinij [][4] aby uaktywni lub wyaczy dziaanie funkcji gongu.
2. Efektem uaktywnienia s 3 krtkie dwiki klawiatury, a wyczenia jeden duszy dwik.
Linia do uaktywniania gongu musi zosta zaprogramowana przez instalatora.

Ustawianie czasu i daty
Aby ustawi czas systemowy i dat naley:

1. Przycisn [][6] [kod gwny] [1].
2. Wpisa 10 kolejnych cyfr oznaczajcych:
Godziny i minuty w formacie 24 godzinnym (od 00:00 do 23:59),
Dat w formacie MM DD RR (miesic (od 01 - 12), dzie (od 01 do 31), rok (od 00 do 99)).
3. Przycinij [#], aby opuci tryb programowania.

UWAGA! Na klawiaturach LCD, czas i data mog by wywietlane, gdy klawiatura nie jest aktualnie uywana.
Przycinicie [#] powoduje wyjcie z trybu wywietlania daty i czasu systemowego.

Zmiana jzyka wywietlania na klawiaturach LCD5500Z
1. Przycinij i przytrzymaj 3 sekundy oba przyciski strzaek
2. Wybierz dany jzyk z listy wywietlanych opcji. Klawiatury sprzedawane w Polsce maj najczciej
wbudowane dwa jzyki: polski i angielski.
3. Przycinij [#], aby wyj.


PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
18
Konserwacja systemu
W normalnych warunkach, standardowa obsuga systemu nie wymaga wielu zabiegw. Powinno si przestrzega poniszych
wskazwek:
1. Niewielkie iloci kurzu na czujkach i klawiaturach naley usun lekko zwilon wod z pynem do mycia naczy
ciereczk.
2. Mimo, e do sprawdzania stanu akumulatorw zosta przewidziany specjalny test (Test akumulatorw i
sygnalizatorw dwikowych), to zalecana jest ich wymiana co 3 lata. Prace te naley zleci instalatorowi.
3. W celu uzyskania informacji o sposobach testowania i obsugi innych urzdze systemu (czujki dymu, czujki
ruchu, zbicia szyby, mikrofalowe, ultradwikowe, itp.) naley zwrci si do instalatora systemu.


Regulacja kontrastu i jasnoci wywietlania napisw klawiatury LCD5500Z
1. Wprowad [][6] [kod gwny].
2. Przejd, uywajc przyciskw strzaek, do menu regulacji jaskrawoci i przycinij []. Dostpnych jest 10 pozio-
mw jaskrawoci. Wyboru poziomu dokonuje si przyciskami strzaek.
3. Przejd, uywajc przyciskw strzaek, do menu regulacji kontrastu i przycinij []. Dostpnych jest 10 pozio-
mw kontrastu. Wyboru poziomu dokonuje si przyciskami strzaek.
4. W celu wyjcia z tej funkcji naley nacisn przycisk [#].

Regulacja poziomu dwiku brzczyka klawiatury
Klawiatury LCD5500Z
1. Wprowad [][6] [kod gwny].
2. Przejd, uywajc przyciskw strzaek, do menu regulacji gonoci i przycinij []. Dostpnych jest 21 rnych
tonw. Wyboru dokonuje si przyciskami strzaek.
3. W celu wyjcia z tego trybu naley nacisn przycisk [#].

Klawiatury LED PC55XXZ lub LCD5501Z
Nacisn i przytrzyma [*] a do osignicia odpowiedniego poziomu dwiku.
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
19
Instalator / Konserwator systemu: .........................................................................................
/Imi i nazwisko/ Nazwa Zakadu/
....................................................................................................................................................
/Adres i numery telefonu/
Moja stacja monitorowania alarmw: ...................................................................................
/Nazwa/
....................................................................................................................................................
/Adres i numery telefonu/
Mj numer w stacji monitorowania alarmw: ..........................................
INFORMACJE O SYSTEMIE ALARMOWYM
Nr linii Opis linii Podsystem Gong Blokowanie linii
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
20
Nr linii Opis linii Podsystem Gong Blokowanie linii
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
21
Przycisk Przeznaczenie Alarm cichy Alarm gony Nie uywane
Alarm paniki
Wezwanie pomocy
Alarm poarowy
CZASY SYSTEMOWE
Mam ...... sekund na opuszczenie pomieszcze /czas na wyjcie/
Opnienie wejciowe 1
wynosi ...... sekund i jest zwizane z ....................................................................
Opnienie wejciowe 2
wynosi ...... sekund i jest zwizane z ...............................................................
Czas sygnalizacji akustycznej alarmu wynosi ...... minut
PRZYCISKI FUNKCYJNE
Klawisz Przeznaczenie Czynny / Nieczynny
STAY
AWAY
CHIME
RESET
EXIT
PRZYCISKI ALARMOWE KLAWIATUR
INFORMACJE DODATKOWE
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
22
KODY UYTKOWNIKA: ... 4-cyfrowe ... 6-cyfrowe
*) Ze wzgldw bezpieczestwa nie zaleca si zapisywania kodw uytkownikw, a jedynie ich numery i
uprawnienia
Uprawnienia
Imi i Nazwisko Nr kodu*) Wczanie Podsystemu Blokowanie linii
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Dane osobiste
KOD WYCZENIA PODSYSTEMU POD PRZYMUSEM (33) .......................
KOD WYCZENIA PODSYSTEMU POD PRZYMUSEM (34) .......................
PC5020 wer. 3.2 - Instrukcja obsugi
AAT Trading Company Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
23
NOTATKI