You are on page 1of 8

Instrukcja uytkownika centrali Orbit-5;strona

FUNKCJE UYTKOWNIKA
FUNKCJA Uzbrajanie systemu Uzbrajanie w trybie W domu Rozbrajanie systemu Rozbrajanie systemu pod przymusem Kasowanie alarmu Blokowanie linii Odblokowanie linii Reset czujek dymu Zaczenie/wyczenie wyjcia programowalnego Wywietlenie problemw Wpisywanie/zmiana kodu uytkownika Ustawianie czasu Testowanie systemu PROCEDURA [Kod uytkownika] + [ARM] [Kod uytkownika] + [STAY] [Kod uytkownika] [Kod przymusu] [Kod uytkownika] [] + [1] + [Kod uytkownika] + [Nr linii] [] + [1] + [Kod uytkownika] + [Nr linii] [] + [1] + [Kod uytkownika] + [1] [] + [1] + [Kod uytkownika] + [Nr wyjcia programowalnego] [] + [3] [] + [5] + [Kod waciciela] + [nr kodu] + [Nowy kod] [] + [6] + [Kod waciciela] + [H][H][M][M] [] + [0] + [Kod waciciela]

TABELA PROBLEMW Nr diody LED Opis problemu 1 Niskie napicie akumulatora 2 Zanik napicia zmiennego 3 Nie ustawiony czas systemowy 4 Problem z komunikacj ze stacj monitorujc

Instrukcja uytkownika centrali Orbit-5;strona

OPIS SZYFRATORA
1 2 3 4

1.DIODA POWER Stan diody Wczona Wyczona Byska (System rozbrojony) 2.DIODA ARM Stan diody Wczona Wyczona Byska

Znaczenie Stan zasilania systemu poprawny; zasilanie z sieci energetycznej, akumulator sprawny Brak zasilania(zarwno sieciowego, jak i awaryjnego); konieczna interwencja serwisu technicznego Wskazuje stan awaryjny systemu

Znaczenie System wamaniowy zaczony (uzbrojony), wejcie w stref chronion spowoduje alarm System wamaniowy wyczony(rozbrojony) Stan taki pojawia si podczas alarmu wamaniowego, poarowego lub w przypadku uycia klawiszy alarmowych Znaczenie Wszystkie linie wamaniowe s w stanie normalnym; system jest gotowy do uzbrojenia Jedna lub wicej linii wykazuje pobudzenie; systemu nie mona uzbroi Stan taki pojawia si, gdy co najmniej jedna linia jest zablokowana Znaczenie System wykry alarm poarowy Linia poarowa jest w stanie normalnym System wykry usterk linii poarowej, ktra powinna by usunita

3.DIODA READY Stan diody Wczona Wyczona Byska 4.DIODA FIRE Stan diody Wczona Wyczona Byska

Instrukcja uytkownika centrali Orbit-5;strona

5.DIODY LINII Stan diody Wyczona Byska Wyczona

Znaczenie System rozbrojony System uzbrojony Odpowiadajca jej linia jest w stanie normalnym Odpowiadajca jej linia jest Nie wystpuje pobudzona Nie wystpuje Odpowiadajca jej linia jest w stanie alarmu

6.KLAWISZE klawisze numeryczne su do wprowadzania kodw, ktre mog by wymagane do uzbrojenia, rozbrojenia systemu oraz innych specjalnych funkcji. B) klawisz C) klawisz
ARM

- suy do wejcia do funkcji uytkownika - suy do uzbrajania systemu w trybie normalnym, zalenie od

zaprogramowania centrali, moe by konieczne wpisanie czterocyfrowego kodu przed wciniciem klawisza ARM D) klawisz STAY - suy do uzbrajania systemu w trybie normalnym , zalenie od zaprogramowania centrali, moe by konieczne wpisanie czterocyfrowego kodu przed wciniciem klawisza STAY

ALARMY ZACZANE Z SZYFRATORA


1.ALARM NAPADOWY w celu zaczenia wcinij rwnoczenie klawisze 1 oraz 2 i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy 2.ALARM POAROWY w celu zaczenia wcinij rwnoczenie klawisze 4 oraz 5 i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy 3.ALARM MEDYCZNY w celu zaczenia wcinij rwnoczenie klawisze 7 oraz 8 i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy Sygnalizacja zaczenia alarmu zaley od zaprogramowania centrali.

Instrukcja uytkownika centrali Orbit-5;strona

KODY UYTKOWNIKW
Korzystanie z wikszoci funkcji uytkownika w centrali Orbit-5 jest dostpne po wprowadzeniu czterocyfrowego kodu uytkownika. W centrali Orbit-5 moemy zaprogramowa pi kodw uytkownika. Wrd nich wystpuje kod waciciela, ktry charakteryzuje si nastpujcymi cechami: moliwoci wpisywania, dokonywania zmian i kasowania pozostaych kodw uytkownikw moliwoci ustawiania zegara systemowego dostpem do wszystkich funkcji systemowych i moliwoci testowania systemu. Poza tym ,nie ma rnic w posugiwaniu si kodami uytkownikw.

WPISYWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN KODU WACICIELA I KODW UYTKOWNIKW


KROK 1 Sprawd, czy system jest rozbrojony. Dioda Arm powinna by wyczona. Wcinij klawisz * , aby wej do funkcji uytkownika. Nastpnie wcinij klawisz 5, aby wej do funkcji zmiany kodw. KROK 2 Wprowad czterocyfrowy kod waciciela. KROK 3 W celu zmiany kodu waciciela wcinij klawisz 0 ; B) w celu zmiany kodu uytkownika nr 1 wcinij klawisz 1 ; C) w celu zmiany kodu uytkownika nr 2 wcinij klawisz 2 ; D) w celu zmiany kodu uytkownika nr 3 wcinij klawisz 3 ; E) w celu zmiany kodu uytkownika nr 4 wcinij klawisz 4 . KROK 4 Wprowad nowy czterocyfrowy kod . KROK 5 Jeli operacja zostaa wykonana poprawnie szyfrator wyemituje jednosekundowy dwik.

KASWANIE KODW UYTKOWNIKW


KROK 1 Sprawd ,czy system jest rozbrojony. Dioda Arm powinna by wyczona. Wcinij klawisz * , aby wej do funkcji uytkownika. Nastpnie wcinij klawisz 5, aby wej do funkcji zmiany kodw. KROK 2 Wprowad czterocyfrowy kod waciciela.

Instrukcja uytkownika centrali Orbit-5;strona

KROK 3 A) W celu skasowania kodu uytkownika nr 1 wcinij klawisz 1 ; C) w celu skasowania kodu uytkownika nr 2 wcinij klawisz 2 ; D) w celu skasowania kodu uytkownika nr 3 wcinij klawisz 3 ; E) w celu skasowania kodu uytkownika nr 4 wcinij klawisz 4 . KROK 4 Wcinij cztery razy klawisz 0. KROK 5 Jeli operacja zostaa wykonana poprawnie szyfrator wyemituje jednosekundowy dwik

UZBRAJANIE SYSTEMU
KROK 1 Sprawd stan diody READY.Jeli wieci wiatem cigym lub byska system jest gotowy do uzbrojenia. W przypadku ,gdy dioda READY nie wieci, system jest nie gotowy do uzbrojenia, co najmniej jedna z linii w systemie jest pobudzona. Zlikwiduj przyczyn pobudzenia linii lub j zablokuj. KROK 2 Wybierz jeden z poniszych typw uzbrojenia systemu. Uzbrojenie w trybie normalnym KROK 3 Wprowad czterocyfrowy kod uytkownika i nacinij klawisz ARM. W przypadku wprowadzenia bdnego kodu uytkownika szyfrator wyemituje trzy krtkie dwiki, w takim przypadku wprowad ponownie sekwencj uzbrajajc. Jeli w centrali zostanie zaprogramowana funkcja szybkiego uzbrajania nacinij tylko klawisz ARM . KROK 4 Szyfrator zacznie wydawa krtkie dwiki ostrzegawcze ,odliczajc czas na wyjcie. Jeli jeste w strefie wejciowej, opu ja przed upyniciem czasu opnienia wyjcia. Uzbrojenie w trybie W domu KROK 3 Wprowad czterocyfrowy kod uytkownika i nacinij klawisz STAY. W przypadku wprowadzenia bdnego kodu uytkownika szyfrator wyemituje trzy krtkie dwiki , w takim przypadku wprowad ponownie sekwencj uzbrajajc.Jeli w centrali zostanie zaprogramowana funkcja szybkiego uzbrajania nacinij tylko klawisz STAY . KROK 4 Szyfrator zacznie wydawa krtkie dwiki ostrzegawcze ,odliczajc czas na wyjcie. Jeli jeste w strefie wejciowej, opu ja przed upyniciem czasu opnienia wyjcia. Linie wewntrzne zostan automatycznie zablokowane.

Instrukcja uytkownika centrali Orbit-5;strona

BLOKOWANIE LINII
KROK 1 Sprawd stan diody READY na szyfratorze. Jeli jest wyczona, co najmniej jedna z linii jest pobudzona. Pobudzona linia bdzie sygnalizowana poprzez byskanie odpowiedniej diody linii. Jeeli nie moesz okreli i zlikwidowa przyczyny pobudzenia linii, musisz j zablokowa w przeciwnym wypadku nie bdzie mona uzbroi systemu. KROK 2 W celu zablokowania linii wprowad ponisz sekwencj [] + [1] + [kod uytkownika] + [nr blokowanej linii] W przypadku wprowadzenia bdnego kodu uytkownika szyfrator wyemituje trzy krtkie dwiki. W tym samym czasie mona zablokowa kilka linii. Jeli chcesz zablokowa wicej linii wprowad nastpujc sekwencj ] + [1] + [kod uytkownika] + [nr blokowanej linii]+[nr blokowanej linii]+... [ W czasie, gdy system jest rozbrojony, ponowne wprowadzenie sekwencji blokowania linii spowoduje ich odblokowanie. KROK 3 W celu zatwierdzenia nacinij klawisz # lub poczekaj 2 sekundy. KROK 4 Byskanie diody READY sygnalizuje, e co najmniej jedna z linii systemu jest zablokowana. Zablokowane linie bd ignorowane po uzbrojeniu systemu. Po rozbrojeniu systemu zablokowane linie wrc do stanu normalnego.

OKRELENIE ZABLOKOWANEJ LINII


KROK 1 System musi by rozbrojony. Jeli dioda READY byska co najmniej jedna z linii jest zablokowana ,aby j okreli wprowad nastpujc sekwencj [] + [1] + [kod uytkownika] KROK 2 Obserwuj stan diod linii. Dioda odpowiadajca zablokowanej linii zawieci si na kilka sekund.

ROZBROJENIE SYSTEMU
KROK 1 Jeli jeste na zewntrz chronionego obiektu, wejd do strefy wejciowej. Szyfrator bdzie wydawa krtkie dwiki informujc, e trwa opnienie wejcia.

Instrukcja uytkownika centrali Orbit-5;strona

KROK 2 Przed upyniciem czasu opnienia wejcia wprowad kod uytkownika. Jeli pomylie si podczas wprowadzania kodu szyfrator wyda trzy krtkie dwiki. W takim przypadku wprowad ponownie, tym razem poprawny, kod uytkownika.

WYCZENIE ALARMU
Jeli w czasie uzbrojenia systemu wystpiy jakie alarmy, szyfrator bdzie to sygnalizowa byskaniem diody ARM oraz wieceniem diod linii lub diody FIRE. W celu rozbrojenia systemu wprowad dwukrotnie kod uytkownika. Jeli twj system wyposaony jest w czujki dymu, to po wystpieniu alarmu poarowego naley je zresetowa.

ROZBRAJANIE PRZYMUSU

WYKORZYSTANIEM

KODU

KROK 1 Jeli jeste na zewntrz chronionego obiektu, wejd do strefy wejciowej. Szyfrator bdzie wydawa krtkie dwiki informujc, e trwa opnienie wejcia. KROK 2 Wprowad czterocyfrowy kod przymusu. Wprowadzenie kodu przymusu spowoduje rozbrojenie systemu i przesanie kodu raportu do stacji monitorujcej.

FUNKCJE UYTKOWNIKA
Funkcja uytkownika Blokowanie linii Sekwencja Komentarz Przeznaczona do blokowania i odblokowywania wybranych linii Przeznaczona do zaczania i wyczania wyjcia programowanego Numer wyjcia programowanego musi odpowiada wyjciu zaprogramowanemu jako przeczane rdo zasilania Przeznaczona do przegldania problemw systemu, w przypadku byskania diody POWER Przeznaczona do wywietlania alarmw, ktre wystpiy podczas ostatniego okresu []+[1]+[kod uytkownika]+[nr blokowanej linii] Zaczenie wyjcia []+[2]+[kod uytkownika]+[nr programowanego zaczanego wyjcia] Reset czujek dymu []+[2]+[kod uytkownika]+[nr wyjcia programowanego]

Wywietlenie problemw systemu Wywietlenie pamici alarmw

[]+[3]

[]+[4]

Instrukcja uytkownika centrali Orbit-5;strona

uzbrojenia. Zmiany i kasowanie kodw uytkownikw Ustawianie zegara systemowego Zaczenie brzczyka szyfratora/ Zaczenie gongu Testowanie systemu []+[5]+[kod waciciela]+[nr kodu]+[nowy kod] []+[6]+[kod waciciela]+ [GG MM] []+[8]+[kod waciciela]+ [1] lub [2] Przeznaczona do dokonywania zmian i kasowania kodw uytkownikw Aktualny czas naley wprowadzi w formacie 24godzinnym. Okrela dziaanie brzczyka szyfratora 1-zaczenie/wyczenie brzczyka 2-zaczenie/wyczenie gongu Po zaczeniu funkcji testu nastpi : -chwilowe zaczenie sygnalizatora zewntrznego -chwilowe zawiecenie diod w szyfratorze -chwilowe zaczenie brzczyka szyfratora -w przypadku, gdy nie bdzie zasilania AC lub akumulator bdzie rozadowany, dioda POWER bdzie byskaa

[]+[0]+[kod waciciela]

OKRELENIE PROBLEMW W SYSTEMIE


Jeli dioda POWER jest wczona w systemie nie ma problemw. Natomiast byskanie diody POWER sygnalizuje wystpienie problemw w systemie. W celu ich okrelenia wprowad sekwencj []+[3]. Ponisza tabela pozwoli na okrelenie problemw w systemie. Dioda Problem FIRE Problem linii poarowej LINIA 1 Rozadowanie akumulatora LINIA 2 Brak napicia zmiennego LINIA 3 Nie ustawiony zegar systemowy LINIA 4 Brak komunikacji ze stacj monitorujc