4

,
4
,
,
,
,
,
,
Voice
Piano
...
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
.
.
.
.
,
,
.
.
,
,
,
,
Oo - oo - oo - oo -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
oo
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
.
.
.
.
,
,
.
.
,
,
,
,
Oo - oo - oo - oo -
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
,
,
,
oo
4
,
4
,
,
,
Pno.
5
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
5
.
, , ,
,
, ,
¸
, ,
, ,
To - te - mo u - re - shi - ka - at - ta yo
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
.
, , ,
,
,
,
¸
,
,
,
,
ki - mi ga wa - ra - i ka - ke - de ta
4
,
4
,
,
,
Pno.
7
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
7
¡
,
,
, ,
,
,
,
,
¸
Su- be- te o - o to- ka - su
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
.
¸
hou - hou - e- mi - de - - -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
. ¸
¸
, ,
,
, ,
¸
, ,
, ,
Ha- ru wa ma - da to - o - ku - te
For Fruits Basket
Okazaki Ritsuko
Arranged by Kristina Ong (2003)
4
,
4
,
,
,
Pno.
10
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
10
.
, , ,
,
,
,
¸
,
,
,
,
tsu- me - ta - i tsu- chi no na - ka de
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
¡
,
,
, ,
,
,
,
,
¸
Me fu - ku to - o - ki o ma -
4
,
4
,
,
,
Pno.
12
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
12
,
¸
,
, ,
,
¸
,
, ,
te ta - n - da - a Ta- to - e -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
, ,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
ba ku - ru - shi kyo da to shite mo Kin - ou
4
,
4
,
,
,
Pno.
14
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
14
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
.
.
,
no ki - zu o no- koshite - i - te m - o Shin -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
, , ,
¸
, ,
, ,
,
,
,
¸
ji - ta - i ko - ko - ro ho - do i -
- 2 -
4
,
4
,
,
,
Pno.
16
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
16
,
,
, ,
,
,
. ¸ , , ,
t - e yu- ke - re to U- ma - re
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
¸
,
, ,
ka- wa - ru ko - to wa de - ki - na - i yo Da - ke - do
4
,
4
,
,
,
Pno.
18
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
18
, , ,
,
,
,
,
,
,
¸
ka- wa - te wa i - ke- ru ka - ra
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
.
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
Let's Stay To - ge - ther It - su - mo -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
o.
4
,
4
,
,
,
Pno.
21
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
21
.
.
.
.
,
,
.
.
,
,
,
,
Oo - oo - oo - oo -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
oo
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
.
.
.
.
,
,
.
.
,
,
,
,
Oo - oo - oo - oo -
24
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
,
,
,
oo
- 3 -
4
,
4
,
,
,
Pno.
25
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
25
. ¸
¸
, ,
,
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
Bo- ku da - ke ni wa - ra - tt - te
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
.
, , ,
,
,
,
¸
,
,
,
,
so - no yu - bi de nee sa - wa - tt - te
4
,
4
,
,
,
Pno.
27
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
27
¡
,
,
, ,
,
,
,
,
¸
No- zo- mi ba - a - ka - ri ga
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
.
¸
ha - te - shi - na- ku
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
. ¸
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
Ya - a - sa - shi - ku shi - tai - i - yo
4
,
4
,
,
,
Pno.
30
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
30
.
, , ,
,
,
,
¸
,
,
,
,
m - o ku - u - ya - a - nu yo - u ni
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
¡
,
,
, ,
,
,
,
,
¸
Na - ge - ki no - o um - i mo
- 4 -
4
,
4
,
,
,
Pno.
32
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
32
,
¸
,
, ,
,
¸
,
, ,
ko - et - e ik- kou Ta - to - e -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
, ,
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
e ku - ru - shi - kyo da toshi - te - mo Itsu ka -
4
,
4
,
,
,
Pno.
34
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
34
,
, ,
, ,
, , , ,
,
,
,
¸
, ,
a at - ta - ta - ka - na om- oi - de ni na - ru ko - ko -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
, ,
¸
,
, ,
,
,
,
¸ ¸
ro go - to su - be - te na - ge
4
,
4
,
,
,
Pno.
36
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
36
,
,
, ,
,
,
. ¸ , , ,
da - a - se - ta na - ra Ko- ko ni -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
¸
,
, ,
.
i ikite- ru im - i ga wa - ka - ru yo Um - a - re
- 5 -
4
,
4
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Pno.
38
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
38
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
¸
o- chi - ta - yo- ro- ko- bi o shi - ru
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
.
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
Let's stay to- ge- ther It - su- mo -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
o.
4
,
4
,
,
,
,
,
,
Pno.
41
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
41
¡
, ,
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
Pa- pa pa pa pa pa pa pa
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
¡
,
,
,
,
¸
,
,
¸
,
,
¸
pa pa pa pa pa pa pa pa
4
,
4
,
,
,
,
,
,
Pno.
43
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
43
¡
,
,
, ,
,
,
,
¸
,
¸
pa pa pa pa - a pa pa pa
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
, .
pa pa pa pa pa - a
- 6 -
4
,
4
,
,
,
,
,
,
Pno.
45
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
45
¡
,
,
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
Pa pa pa pa pa pa pa pa
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
. ,
¡
,
,
,
,
¸
,
,
¸
,
,
¸
pa pa pa pa pa pa pa pa
4
,
4
,
,
,
,
,
,
Pno.
47
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
47
¡
,
,
, ,
,
,
,
¸
,
¸
pa pa pa pa - a pa pa pa
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
pa
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
pa
4
,
4
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Pno.
50
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
50
. ¡ ¸
¸
, , , ,
Ta - to - e -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
, ,
, ,
,
,
,
,
,
,
¸
,
, ,
ba ku - ru - shi - i kyou de to - shi - te mo It - su - ka
- 7 -
4
,
4
,
,
,
Pno.
52
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
52
,
, ,
, ,
, , , ,
,
,
,
¸
, ,
a at - ta - ta - ka - na omo - i - de ni na - ru Ko - ko -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
, , ,
¸
, ,
, ,
,
,
,
¸
ro go - to su - u - be - te na - ge
4
,
4
,
,
,
Pno.
54
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
54
,
,
, ,
,
,
. ¸ , , ,
da - a - se - ta na - ra Ko- ko - ni -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
¸
,
, ,
.
ii ikite- ru im - i ga wa - ka - ru yo Um - a - re
4
,
4
,
,
,
Pno.
56
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
56
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
¸
o- chi - ta yo - ro- ko- bi o shi - ru
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
.
,
,
,
,
,
,
¸
,
,
,
Let's stay to- ge - ther It - su- mo -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
o.
- 8 -
4
,
4
,
,
,
Pno.
59
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
59
¡
, ,
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. . ,
¡
,
,
,
,
¸
,
,
¸
,
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
¡
,
,
, ,
,
,
,
¸
,
¸
4
,
4
,
,
,
Pno.
62
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
62
, ,
,
,
, .
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
¡
, ,
, ,
¸
, ,
¸
, ,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
. . ,
¡
,
,
,
,
¸
,
,
¸
,
,
¸
4
,
4
,
,
,
Pno.
65
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
65
¡
,
,
, ,
,
,
,
¸
,
¸
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
- 9 -
4
,
4
,
,
,
Pno.
69
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
,
.
,
69
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
,
.
,
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
,
.
,
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
,
.
,
-
4
,
4
,
,
,
Pno.
73
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
,
.
,
73
-
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
,
.
,
.
,
-
,
-
-
- 10 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful